PROGRAM STACJONARNYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH KIERUNEK BUDOWNICTWO. Specjalność: DROGI ULICE AUTOSTRADY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM STACJONARNYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH KIERUNEK BUDOWNICTWO. Specjalność: DROGI ULICE AUTOSTRADY"

Transkrypt

1 ROGRAM STACJONARNYCH STUDIÓ MAGISTERSKICH KIERUNEK BUDONICTO Specjalność: DROGI UICE AUTOSTRADY

2 rzedmioty wybieralne Semestr V: (wymiar: godziny / tydzień) 6.5. Geotechnika drogowa odstawy budowy samochodów Teoria eksploatacji Metody heurystyczne w projektowaniu Rysunek techniczny w AutoCAD ybrane zagadnienia z materiałów budowlanych. Semestr VI: (wymiar: godziny / tydzień).6. Statystyka matematyczna w zastosowaniach inŝynierskich..6. Rachunek wariacyjny i jego zastosowanie w równaniach róŝniczkowych..6.3 Teoria i metody optymalizacji..6.4 rocesy stochastyczne 4.. Geometria wykreślna z grafiką komputerową. 4.. Geometria stosowana. Semestr VII: (wymiar: godziny / tydzień) 7.3. Drogi na szkodach górniczych Geodezja w budownictwie komunikacyjnym Autostrady II. Semestr VII: (wymiar: 3 godziny / tydzień) 5.5. ybrane zagadnienia reologii konstrukcji Mechanika konstrukcji nawierzchni drogowych roblemy dynamiki w inŝynierii komunikacyjnej MES w dynamice konstrukcji i ośrodka ciągłego Mechanika konstrukcji nawierzchni. Semestr VIII: (wymiar: 3 godziny / tydzień) Betony cementowe w budownictwie drogowym Miejska infrastruktura nad- i podziemna Ochrona budowli i środowiska przed drganiami komunikacyjnymi Sieciowe modelowanie i analiza przedsięwzięć Rekonstrukcja betonu w budownictwie komunikacyjnym Mechanika betonu Ochrona budowli przed korozją Ekonomiczne problemy ochrony środowiska

3 Semestr VIII / E (wymiar: 4 godziny / tydzień) Organizacja i sterowanie ruchu drogowego Ochrona środowiska w budownictwie komunikacyjnym Budowa lotnisk. Semestr VIII / E (wymiar: godziny / tydzień) Zaplecze techniczne w komunikacji Miejskie nawierzchnie szynowe Analizy bezpieczeństwa ruchu. Semestr IX: (wymiar: 3 godziny / tydzień) 3.5. Komputerowe wspomaganie inŝynierii ruchu Komputerowe wspomaganie technologii i projektowania nawierzchni drogowych oraz utrzymania dróg. Semestr IX / E (wymiar: 3 godziny / tydzień) 7.3. Estetyka w projektowaniu dróg Teoria i modelowanie ruchu drogowego Technologia nawierzchni drogowych II Komunikacja miejska lanowanie układów komunikacyjnych II rawo budowlane Kalkulacja i kosztorysowanie robót drogowych Utrzymanie i wzmacnianie mostów Konstrukcje mostów stalowych większych rozpiętości Budownictwo podziemne. Semestr X: (wymiar: godziny / tydzień).8. Socjologia miasta..8. Historia nauki i sztuki..8.3 Sztuczna inteligencja..8.4 Socjologia.8.5 Biosocjologia.8.6 ybrane zagadnienia prawne.8.7 Historia najnowsza (olska i świat współczesny).8.8 Filozofia.8.9 ogika i filozofia nauki.8. Etyka i podstawy filozofii społecznej.8. Etyka środowiska Semestr X: (wymiar: godziny / tydzień) Kierowanie przedsiębiorstwem budowlanym lanowanie i kontrola inwestycji rzetargi, negocjacje i umowy w budownictwie Marketing w firmie budowlanej. 3

4 Elementy przedsiębiorczości Ekonomia - problemy podstawowe 6.5. odstawy przedsiębiorczości (ekonomika i zarządzanie firmą) 6.5. odstawy zarządzanie przedsiębiorstwem Marketing (zagadnienia wybrane) 4

5 . ychowanie fizyczne SEMESTR I - VIII ymagania: Semestr I wiczenia: kobiety: gimnastyka przy muzyce, podstawy gier zespołowych wg wyboru, sprawdzian A, test sprawności ogólnej dla studentów szkół wyŝszych. męŝczyźni: ćwiczenia ogólnorozwojowe, podstawy gier zespołowych wg wyboru, sprawdzian A, test sprawności ogólnej dla studentów szkół wyŝszych. Semestr II wiczenia: kobiety: gimnastyka przy muzyce, podstawy siatkówki, test sprawności ogólnej dla studentów szkół wyŝszych. męŝczyźni: ćwiczenia ogólnorozwojowe, gry sportowe wg wyboru, test sprawności ogólnej dla studentów szkół wyŝszych. Semestr III wiczenia: kobiety i męŝczyźni: zajęcia na lodowisku, nauka i technika jazdy. Semestr IV wiczenia: kobiety: koszykówka, doskonalenie techniki, test sprawności ogólnej dla studentów szkół wyŝszych. męŝczyźni: gry sportowe wg wyboru, technika-taktyka, test sprawności ogólnej dla studentów szkół wyŝszych. Dla całego roku 7 dniowy obóz sportowy dydaktyczno-narciarski. Semestr V wiczenia: kobiety i męŝczyźni: zajęcia na basenie - nauka pływania oraz doskonalenie nauki pływania. Semestr VI wiczenia: kobiety: gry sportowe wg wyboru, doskonalenie techniki i taktyki, test sprawności ogólnej dla studentów szkół wyŝszych, męŝczyźni: gry sportowe wg wyboru, technika-taktyka, gra właściwa, test sprawności ogólnej dla studentów szkół wyŝszych. Semestr VII wiczenia: kobiety: ćwiczenia przy muzyce, doskonalenie techniki wybranej dyscypliny sportu z podniesionym stopniem trudności, męŝczyźni: 5

6 gry sportowe wg wyboru, gra właściwa. Semestr VIII wiczenia: kobiety i męŝczyźni: zajęcia na pływalni, doskonalenie nauki pływania. Studentki i studenci o wysokiej sprawności fizycznej mają moŝliwość uczęszczania na sekcje sportowe w 7 dyscyplinach, -6 godzin tygodniowo. Uwaga! Treść zajęć w semestrach III-V moŝe ulegać zmianom...a Język angielski (dla zaawansowanych) ymagania: SEMESTR I - V Egzamin po V sem. Semestr I wiczenia: Fonetyka: ćwiczenia fonetyczne prowadzone w niewielkim zakresie, ograniczone do okresu wyrównawczego. Gramatyka: powtórzenie wszystkich czasów ze zwróceniem uwagi na czasowniki, które występują z końcówką -ing, nieregularna liczba mnoga rzeczowników, określniki rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych, stopniowanie przymiotników i przysłówków. Słownictwo: poszerzenie słownictwa leksyką dotyczącą szkoły wyŝszej - uczelnia, specjalizacja, kierunki studiów, system szkolnictwa wyŝszego, aktywizacja i poszerzenie słownictwa z języka codziennego. Semestr II wiczenia: Gramatyka: powtórzenie struktury biernej we wszystkich czasach i jej zastosowanie w formie bezosobowej, powtórzenie Reported Speech, konstrukcje z bezokolicznikiem, konstrukcje imiesłowowe (imiesłów bierny i czynny), powtórzenie zdań warunkowych. Słownictwo: dalsza aktywizacja i poszerzanie słownictwa języka codziennego ze zwróceniem uwagi na płynność mówienia, wypełnianie formularzy i podań, pisanie listów prywatnych i słuŝbowych, wyraŝanie przypuszczeń. Semestr III wiczenia: Gramatyka: subordinate clauses - podmiotowe, orzecznikowe, okolicznikowe, rzeczownik w roli przydawki, the gerund, czasowniki modalne - should would + perfect infinitive, kauzatywne uŝycie have i get, wishes, regrets, suppositions, bezokolicznik w funkcji przydawki. Słownictwo: wyraŝenie przypuszczeń i Ŝyczeń, składanie reklamacji, słowotwórstwo - przyrostki rzeczowników i przymiotników o sensie przeczącym dis-, un-, in-, itd, phrasal verbs. Semestr IV wiczenia: Gramatyka: zdania podrzędne, konstrukcje gerundialne zamiast zdania podrzędnego, konstrukcje imiesłowowe zamiast zdania podrzędnego. 6

7 Słownictwo: słowotwórstwo: przedrostki pochodzenia łacińskiego co-, re-, ex-, inter-, bi-, semi-, pre- multi-, sub-, itd., tworzenie rzeczowników od czasowników, -sis, -ure, -ence, -ance, -al, -age, - sion, -ment. Semestr V wiczenia: Gramatyka: zastosowanie bezokolicznika w tekstach technicznych, cohesive ties, skracanie zdań przez opuszczenie powtarzających się czasowników, zastosowanie connectives, zastosowanie if... then w formułowaniu hipotez, zwrócenie uwagi na budowę tekstu specjalistycznego. Słownictwo: praca z tekstem specjalistycznym, terminy specjalistyczne, Nominal Compounds, zwroty właściwe dla poszczególnych części publikacji i artykułów...b Język niemiecki (dla zaawansowanych). ymagania: SEMESTR I - V Egzamin po V sem. Semestr I wiczenia: Materiał leksykalny: powtórzenie słownictwa z zakresu: formy powitania, Ŝegnania się, zapoznania się, robienia zakupów, zamawiania w restauracji, pytania o drogę, dokonywania naprawy w warsztacie samochodowym, formy spędzania czasu wolnego, zainteresowania, formy składania Ŝyczeń, formy przepraszania i usprawiedliwiania się. Teksty uzupełniające z zakresu zanieczyszczania i ochrony środowiska. Materiał gramatyczny: powtórzenie materiału z zakresu: odmiany rzeczownika, czasownika w czasie rasens; czas przeszły erfekt, przyimki, czasowniki modalne. Semestr II wiczenia: Materiał leksykalny: słownictwo z zakresu: odwiedzanie znajomych, formy proponowania oraz przyjmowania lub odrzucania propozycji, podróŝowania, nazwy państw, kontynentów. Teksty uzupełniające o tematyce ekologicznej. rzegląd prasy. ektura własna - 5 stron. Materiał gramatyczny: zaimek dzierŝawczy, odmiana słaba i mocna rzeczowników, formy trybu rozkazującego, formy grzecznościowe trybu rozkazującego, odmiana przymiotnika w roli przydawki po rodzajniku nieokreślonym, czas przeszły Imperfekt. Semestr III wiczenia: Materiał leksykalny: słownictwo z zakresu pisania listów, ogłoszeń, form spędzania wakacji, urlopu, zwiedzanie miasta (miejsca zabytkowe i godne polecenia) wykonywanie róŝnych zawodów, warunków pracy, zarobków; formy argumentowania w dyskusji. Teksty uzupełniające z dziedziny energii atomowej, alternatywne źródła energii. Materiał gramatyczny: odmiana przymiotnika po rodzajniku określonym, zdania dopełnieniowe, szyk wyrazów w róŝnych typach zdań, stopniowanie regularne i nieregularne przymiotnika, zdania względne, liczebniki główne i porządkowe. Semestr IV wiczenia: Materiał leksykalny: słownictwo z zakresu zainteresowań kulturalnych (koncert, kino, teatr), moŝliwości i formy zainteresowań, hobby, zwiedzanie muzeum techniki, prawa i obowiązki kobiet i męŝczyzn, osiągnięć technicznych. ektura uzupełniająca: teksty z zakresu elektroniki i informatyki. 7

8 rzegląd prasy. Materiał gramatyczny: zdania czasowe ze spójnikami wenn, als, während, szyk zdania w zdaniu rozpoczynającym się od zaimka pytającego na "w-" (w- örter), formy wyraŝania Ŝyczeń, zdania warunkowe realne i nierzeczywiste, Rektion des Verbs, strona bierna. Semestr V wiczenia: Materiał leksykalny: wprowadzenie słownictwa związanego ze studiami i Ŝyciem studenckim, system stypendialny w RFN i w olsce, rady praktyczne dla osób wyjeŝdŝających na stypendium bądź praktykę do Niemiec, formalności, z którymi się tam mogą spotkać, rodzaje zniŝek dla studentów; słownictwo związane z dziedzinami polityki oraz gospodarki na bazie prasy niemieckojęzycznej; język tekstów technicznych z dziedziny InŜynierii ądowej (prasa naukowa). ektura uzupełniająca: teksty techniczne z zakresu InŜynierii ądowej - 5 stron. Materiał gramatyczny: przydawka rozszerzona, nominalizacja, Funktionsverbgefuge, tryb przypuszczający - sd., typy zdań podrzędnie złoŝonych - systematyzacja wiadomości...c Język francuski (dla zaawansowanych). ymagania: SEMESTR I - V Egzamin po V sem. Semestr I wiczenia: Gramatyka: powtórzenie materiału ze szkoły średniej, a w szczególności czasu teraźniejszego, dwóch przyszłych, strony biernej i trybu łączącego, grup czasownikowych, typowych czasowników nieregularnych. Słownictwo: kraje świata, Francja i jej regiony, styl Ŝycia, BoŜe Narodzenie, Nowy Rok, sporty zimowe, szkolnictwo francuskie, Szkoły yŝsze we Francji, Uczelnia własna, wydział, specjalizacja. ektura obowiązkowa - 5 stron tekstu. Semestr II wiczenia: Gramatyka: dopełnienie bliŝsze i dalsze, zaimki pytające, względne proste i złoŝone, wyraŝenia bezokolicznikowe, miejsce przymiotnika, przysłówek (stopniowanie), czasowniki III grupy, czasowniki rządzące przyimkami "a" i "de", imiesłowy. Słownictwo: Francja i jej regiony (cd.), rodzina francuska, kuchnia francuska (wina), poczta, telefon, dworzec kolejowy, wypełnianie formularzy (wiza), pisanie Ŝyciorysu, listów oraz leksyka tekstów specjalistycznych. ektura obowiązkowa 5 - stron tekstu specjalistycznego. Semestr III wiczenia: Gramatyka: zdania warunkowe I i II typu, typowe przyimki i spójniki, zgoda imiesłowu, opuszczanie rodzajnika, porównanie ilości i wielkości, zaimki osobowe, czasowniki zwrotne, czas "futur antérieur". Słownictwo: telewizja, prasa i radio francuskie, zdrowie, choroba, wyraŝanie strachu, obaw, obojętności, dalsze poszerzenie słownictwa specjalistycznego. ektura obowiązkowa - 5 stron tekstu specjalistycznego. Semestr IV wiczenia: Gramatyka: zdania złoŝone (róŝne typy), mowa zaleŝna i wprost, wyraŝanie uprzedniości, zgodność czasów, tryb łączący czasu przeszłego, zdania warunkowe III typu, język mówiony a język pisany. 8

9 Słownictwo: zasady budowy terminów specjalistycznych, słowotwórstwo (przedrostki i przyrostki, klasyczne źródła terminów naukowo-technicznych), praca ze słownikami technicznymi jednoi dwujęzycznymi, pisanie résumé, cywilizacja i kultura Francji - nowości (minitel - TGV - itd.). ektura obowiązkowa - 5 stron tekstu specjalistycznego. Semestr V wiczenia: Gramatyka: powtórzenie i rozszerzenie zdań złoŝonych, elementy następstwa czasów, elementy systemu językowego charakterystyczne dla rejestru naukowo-technicznego, nominalizacja, pisanie ré sumé. Słownictwo: słownictwo i teksty specjalistyczne wybrane z podręcznika "a France ", nowości dotyczące kultury i cywilizacji Francji. ektura obowiązkowa - 5 stron tekstu specjalistycznego. Cykl nauczania zakończony jest kolokwium powtórzeniowym i egzaminem końcowym...d Język angielski (dla początkujących) ymagania: SEMESTR III - VI Semestr III wiczenia: Fonetyka: zasady wymowy, transkrypcja fonetyczna. Gramatyka: czasowniki to be i to have, zdania pytające i przeczące, pytania ogólne i szczegółowe, zaimki dzierŝawcze i osobowe., Saxon Genitive, liczba mnoga rzeczowników, rozkazy i zakazy, konstrukcja there is/are, określniki some i any o ilość, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, wyraŝenie czynności dziejących się w chwili obecnej The resent Continuous, pytania i przeczenia, konstrukcja to be going to, czasownik modalny can. Słownictwo: podstawowe zwroty, opisy miejsc i osób na bazie słownictwa poznanego, tzw. classroom languaggularne, określniki one/some/both/neither/none, tworzenie przysłówków, rozszerzenie przyimków. Słowa, nazwy krajów, narodowości, liczebniki główne i porządkowe, nazwy dni tygodnia, miesięcy, sposoby spędzania wolnego czasu, sposoby podróŝowania, wyjazdy, zakupy, nazwy produktów Ŝywnościowych, posiłek w restauracji i związane z tym zwroty, wyraŝenia związane ze złym i dobrym samopoczuciem, sporty. Słowotwórstwo: przyrostek er/or, złoŝenia typu blackboard. Semestr IV wiczenia: Fonetyka i fonologia, rozróŝnianie samogłosek krótkich i długich, wymowa th-sound, rytm i akcent, intonacja wznosząca i opadająca. Gramatyka: czas The resent Simple, przysłówki częstotliwości, pytania i przeczenia, ćwiczenia porównujące The resent Simple i The resent Continuous, czas The ast Simple, czasowniki regularne i nieregularne, określniki one/some/both/neither/none, tworzenie przysłówków, rozszerzenie przyimków. Słownictwo: wakacje, wypełnianie formularzy i podań, pisanie listów prywatnych, Ŝyczeń świątecznych i urodzinowych, pogoda i klimat, pytania o informację i jej udzielenie, wydawanie instrukcji, słownictwo związane ze zdrowiem i utrzymaniem się w dobrej kondycji. Semestr V wiczenia: Fonetyka: akcent w wyrazie, słabe i mocne formy, intonacja zdania podrzędnego. 9

10 Gramatyka: The ast Continuous, ćwiczenia porównawcze z The ast Simple, konstrukcje It's too hot for me to drink, It's hot enough for me to drink, stopniowanie przymiotników i przysłówków, czasowniki modalne must, needn't, mustn't, czas przeszły czasowników modalnych. Słownictwo: poszerzanie słownictwa codziennego, wyraŝanie opinii, wątpliwości, pewności, przymiotniki i zwroty opisujące charakter człowieka, ubranie, nałogi, opis rzeczy, krajobrazu, spędzanie wolnego czasu, rozrywka, słownictwo związane z wyraŝaniem nastrojów i emocji. Semestr VI wiczenia: Gramatyka: sposoby wyraŝania przyszłości, The Simple Future, The Future Continuous, zadania warunkowe typu I i II, strona bierna, opisywanie procesów, zaimki zwrotne i emfatyczne, przyimki po przymiotnikach: pleast with, tired of, good at, powtórzenie czasów przeszłych i teraźniejszych. Słownictwo: poszerzenie i aktywizacja słownictwa codziennego, składanie reklamacji, phrasal verbs - najprostsze zwroty...e Język niemiecki (dla początkujących) ymagania: SEMESTR III - VI Semestr III wiczenia: Materiał leksykalny: formy powitania i poŝegnania, przedstawianie siebie oraz innych osób, zadawanie pytań o nazwisko, wiek, zawód, miejsce pracy i zamieszkania oraz o zainteresowania; identyfikacja rzeczy: wyposaŝenie sali, środki spoŝywcze, potrawy, napoje, określanie cech i właściwości; zamawianie posiłku w restauracji, zakup towarów w sklepie. Materiał gramatyczny: odmiana czasownika w czasie teraźniejszym, pytania o rozstrzygnięcie i o uzupełnienie, rodzaje przeczeń, liczebniki, odmiana rzeczownika (mianownik i biernik), zaimki osobowe (mianownik, biernik). Semestr IV wiczenia: Materiał leksykalny: pytanie o drogę, udzielanie odpowiedzi, prowadzenie rozmów telefonicznych: rezerwacja biletów, zamawianie taksówki, ustalanie terminów spotkań, wzywanie mechanika do usterki (np. popsutego samochodu); dowiadywanie się upewnianie się (w czasie podróŝy), przedstawianie swoich przyzwyczajeń oraz form spędzania czasu wolnego; zapraszanie, przyjęcie odrzucenie propozycji lub zaproszenia; usprawiedliwianie się, przepraszanie. Materiał gramatyczny: zaimek "man", czasowniki nieregularne, czasowniki rozdzielnie złoŝone, czasowniki modalne, zwrotne, zaimki dzierŝawcze, pytania przyimkowe, tryb rozkazujący, zdania podrzędne ze spójnikiem "weil", czas przeszły erfekt, czas Imperfekt od czasowników "sein" i "haben". Semestr V wiczenia: Materiał leksykalny: zwroty słuŝące argumentacji czyjegoś stanowiska; przekonywanie drugiej osoby, zgadzanie się, wyraŝanie sprzeciwu, wyraŝanie zachwytu, pochwały, niezadowolenia, nagany; składanie Ŝyczeń okolicznościowych, wyraŝanie przypuszczenia, zwroty słuŝące przedstawianiu planów (np. wakacyjnych bądź planów na przyszłość), pytanie o czas i stosunki czasowe, lokalizowanie przedmiotów, dni tygodnia, miesiące, formułowanie ogłoszeń w prasie, odczytywanie ofert, słownictwo związane z zabytkami Krakowa. Materiał gramatyczny: celownik rzeczownika oraz zaimka osobowego, pytania zaimkowe, przyimki łączące się z trzecim i czwartym przypadkiem w zaleŝności od postawionego pytania ("wo?,

11 wohin?"); liczebnik porządkowy, czas przeszły Imperfekt; odmiana przymiotnika, stopniowanie, zdanie podrzędne: daβ, wenn, wo. Semestr VI wiczenia: Materiał leksykalny: pytanie o wysokość zarobków oraz o wydatki z budŝetu domowego (wysokość czynszu, innych opłat); polecanie czegoś (np. dobrego filmu, sztuki, koncertu); wyraŝanie krytyki; proponowanie zmian; słownictwo środków masowego przekazu - przegląd prasy, wiadomości radiowe bądź telewizyjne; lektura własna. Materiał gramatyczny: zdania podrzędne złoŝone ze spójnikami: ob, als, wenn, w- örter; zdania przydawkowe; forma "würde", zwrot "ich wäre"...f Język francuski (dla początkujących) ymagania: SEMESTR III - VI Semestr III wiczenia: Fonetyka: zasady wymowy, samogłoski nosowe, intonacja zdania pytającego, łączenie międzywyrazowe. Gramatyka: rodzajniki, rodzaj i liczba mnoga rzeczowników i przymiotników, czas teraźniejszy czasowników gr. I, oraz wybranych czasowników nieregularnych (zwłaszcza "avoir" i " "etre"), przyimki "a" i "de", zaimki wskazujące: ce, (cet), cette, ces, liczebniki (-6), zaimki dzierŝawcze, budowa zdania. Słownictwo: podstawowe zwroty grzecznościowe, nazwy krajów i narodowości, określanie czasu i daty, wyraŝanie gustów i upodobań, kwestionariusz osobowy, pogoda. Semestr IV wiczenia: Fonetyka: samogłoska "e" (otwarte i zamknięte), spółgłoski "p" i "b", "f" i "v", "k" i "g". Gramatyka: czas teraźniejszy czasowników gr. II i III, tryb rozkazujący, rodzajnik cząstkowy, zaimek dzierŝawczy, przysłówki, zaimki akcentowane, czas teraźniejszy czasowników zwrotnych, liczebniki (6-). Słownictwo: mieszkanie (plan i opis), plan zajęć w ciągu dnia, posiłki (restauracja, kawiarnia) łatwe przepisy kulinarne, ubrania, główne święta w olsce i Francji. Semestr V wiczenia: Fonetyka: wymowa spółgłosek: "t", "d", "pl", "pr", "bl", "br", enchainement. Gramatyka: passé récent, passé composé, stopniowanie przymiotników, rodzaj Ŝeński przymiotników, dopełnienie bliŝsze i dalsze, futur simple (czasowniki nieregularne), przeczenie ne...rien,...personne,...jamais, futur proche. Słownictwo: korespondencja, podróŝe, hotel - formularz meldunkowy, restauracja, zwiedzanie miasta. Semestr VI wiczenia: Fonetyka: "o" zamknięte i otwarte, zdania wykrzyknikowe - intonacja, "e" nieme. Gramatyka: zaimki rzeczowne dzierŝawcze, zaimki w funkcji podmiotu, dopełnienia bliŝszego oraz dalszego, zaimki względne, zaimki przysłowne "en" i "y", imparfait, powtórzenie całości materiału.

12 Słownictwo: kupno lub wynajęcie mieszkania, domu, (drobne ogłoszenia prasowe), zakupy, spędzanie wolnego czasu, poczta, wyraŝenie opinii i uczuć, porównywanie wielkości i ilości. owtórzenie całości materiału..3 rzedmiot ybieralny Humanistyczny ymagania: SEMESTR I - VIII Semestr I ykład: StaroŜytne pojęcie "techne" - ewolucja znaczenia. Znamiona współczesnej cywilizacji naukowo-technicznej. Egzystencjalny aspekt techniki. "Budować mieszkać myśleć (pytanie o technikę)" Martina Heideggera. Chrześcijaństwo a kapitalizm. Etos utylitaryzmu. Formalna etyka Kanta a system wartości Maxa Schelera. Fryderyka Nitzschego wizja "przewartościowania wszystkich wartości". Człowiek i czas. "Szok przyszłości" według Alvina Toflera. Era technotroniczna - zagadnienia socjologiczne i aksjologiczne. ęk egzystencjalny i męstwo bycia według koncepcji aula Tillicha..4 prowadzenie do inŝynierii lądowej SEMESTR I ymagania: Semestr I ykład: Studia na ydziale InŜynierii ądowej K, kierunki i specjalności, formy zajęć, programy, organizacja toku studiów. roblemy inŝynierskie, przykłady problemów w budownictwie (kontekst historyczny i aktualny), pewne uogólnienie metodologiczne i wnioski dla studiowania. Cechy zawodowe inŝyniera, wiedza i umiejętności techniczne, postawa twórcza, cele i wartości wykształcenia technicznego oraz moŝliwości kształtowania cech zawodowych w czasie studiów na ydziale. rojektowanie - koncepcyjne przygotowanie działań, projektowanie jako proces i jego morfologia, przykłady i wymagania stawiane przed projektującym w róŝnych obszarach działań inŝynierskich, wiedza i umiejętności niezbędne dla rozwiązywania problemów. Studia techniczne, formy zajęć i ich specyfika, ciągi przedmiotów i związki merytoryczne pomiędzy przedmiotami, wykorzystanie źródeł informacji, pewne uogólnienie metodologiczne. Teoria konstrukcji inŝynierskich a rzeczywistość pracy w budownictwie, szansa na pracę twórczą i jej uwarunkowanie aktywną postawą w trakcie studiów. rezentacja Instytutów ydziałowych, obszar działalności naukowo-technicznej oraz dydaktycznej, specjalności, formy kształcenia i proces dyplomowania (realizują Instytuty).

13 .5 odstawy Ekologii SEMESTR IX ymagania: Semestr IX y k ł a d : Ekologia jako nauka. Historia i współczesność. Środowisko naturalne i środowisko człowieka. Środowisko a potrzeby człowieka i zbiorowości. Ekologia a rozwój ekonomiczny. Kierunki rozwoju. Tradycyjna koncepcja rozwoju i koncepcja rozwoju harmonijnego. Triada: technika - ekologia - ekonomia. Bariery rozwoju. ojemność środowiska. awina demograficzna. yczerpywanie się zasobów Ziemi. ZagroŜenia ekologiczne spowodowane emisją zanieczyszczeń. ZagroŜenia dla atmosfery i hydrosfery. Standardy ekologiczne i środki ich dotrzymywania. Działania kontrolne. Regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska. Ochrona środowiska w polskich przepisach prawnych dotyczących planowania inwestycji, gospodarki gruntami, realizacji przedsięwzięć budowlanych. rzykłady uregulowań prawnych stosowanych w innych krajach. Analizy ekologiczne w nowoczesnym planowaniu inwestycji. przedmiot analizy. Jej interdyscyplinarny charakter. Stosowane metody. Korzyści wynikające z prawidłowo przeprowadzonej analizy. Instrumenty ekonomiczne i administracyjne ochrony środowiska. Kary za niszczenie środowiska. Instytucje upowaŝnione do przeciwdziałania niszczenia środowiska. roblemy ochrony środowiska w realizacji robót budowlanych. Energooszczędność w budownictwie. Środki minimalizacji zuŝycia energii w fazie produkcji obiektów budowlanych oraz w fazie ich eksploatacji. Rozwiązania energooszczędne w projektowaniu urbanistycznym i architektonicznym. Odzyskiwanie ciepła. Alternatywne źródła energii. pływ urbanizacji i rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych stosowanych w budownictwie na zdrowie człowieka. Biotop miejski. Środowisko domu i mieszkania: zjawiska cieplnowilgotnościowe, hałas i wibracje, emisja substancji toksycznych, jonizacja powietrza, zjawiska elektrostatyczne, radioaktywność materiałów budowlanych. Oddziaływanie skaŝonego środowiska na obiekty budowlane. a b o r a t o r i u m : Cel: rozwinięcie i ilustracja zagadnień stanowiących przedmiot wykładu z aktywnym udziałem studentów. Filmy video ilustrujące wybrane kwestie poruszone w trakcie wykładów i dyskusja na ich temat. rezentacja referatów przygotowanych przez studentów a dotyczących problematyki wykładów. 3

14 .6 odstawy Ekonomii SEMESTR VI ymagania: Semestr VI y k ł a d : roblemy mikroekonomii a) Rola i znaczenie nauk ekonomicznych w uczelni technicznej. b) Rodowód ekonomii - ekonomia a ekonomiki szczegółowe. c) rawa ekonomiczne, ich obiektywny charakter. d) Ekonomia jako nauka o racjonalnym gospodarowaniu. e) owstanie i rozwój gospodarki towarowo-pienięŝnej: dobra, towary - ich ceny; wartość towaru, rynkowa i rzeczywista, teoria wartości; prawo wartości, prawo podaŝy i pobytu; pieniądz - jego funkcje; substytuty pieniądza, weksle, czeki, papiery wartościowe; pieniądz transakcyjny, bezgotówkowy, karty kredytowe; kapitał finansowy, handlowy, fikcyjny. f) rocesy wytwórcze. zarządzanie firmą; stosunki własnościowe; podejmowanie decyzji gospodarczych, jednostkowe, zbiorowe; ryzyko decyzji a efektywność działania; wewnętrzne uwarunkowania procesów wytwórczych - organizacja, wyposaŝenie techniczne itd.; zewnętrzne uwarunkowania - związki kooperacyjne, system podatkowy, prawo gospodarcze. g) Kształtowanie się kosztów produkcji. Koszty stałe, koszty zmienne, cena wyrobu - usługi, dochody, dywidendy, podatki; zachowanie się na rynku, konkurencja. h) Rozwój firmy; zasilanie wewnętrzne - reinwestycja zysków; zasilanie zewnętrzne - kredyty, subwencje, akcje, obligacje. roblemy makroekonomiczne a) Determinanty równowagi w gospodarce rynkowej: równowaga globalna i równowagi cząstkowe; inflacje i jej rodzaje (popytowa, podaŝowa), tempo inflacji; przyczyny inflacji, skutki, zapobieganie. b) olityka fiskalna i pienięŝna państwa. c) Rola banku centralnego i banków komercyjnych. d) rodukt globalny gospodarki narodowej, uwarunkowanie jego wielkości. e) Dochód narodowy, brutto, netto. odział dochodu. f) zrost i rozwój gospodarczy. g) Odtwarzanie czynników produkcji. h) Czynniki wzrostotwórcze: zatrudnienie, wydajność pracy; nakłady inwestycyjne. i) Czynniki ograniczające wzrost dochodu narodowego. j) Rola postępu techniczno-organizacyjnego. k) Stagnacja gospodarcza, bezrobocie i jego skutki. l) Rozwój gospodarczy a pełne zatrudnienie. m) Nakłady inwestycyjne, ich ekonomiczna efektywność. n) Rachunek ekonomiczny przedsięwzięcia gospodarczego. o) Rola państwa w zarządzaniu gospodarką: w zakresie przekształceń własnościowych w zakresie przekształceń strukturalnych; kreowanie kredytów, subsydiów; sterowanie systemem rezerwy, promowanie eksportu; stanowienie zasad polityki celnej, importowej; zasilanie informacyjne, technologiczne; kształtowanie zasad bezpieczeństwa Ŝywnościowego narodu. 4

15 roblemy ekonomii globalnej. a) Międzynarodowe więzi ekonomiczne-wytwórcze, handlowe, technologiczne, naukowe, ekologiczne, turystyczne; przedsiębiorstwa transnarodowe; spółki z udziałem kapitału zagranicznego; kredyty i poŝyczki międzynarodowych instytucji finansowych; transfer kapitałów, towarów, usług, ludzi; tworzenie eko-systemów (współdziałanie w zakresie ochrony środowiska naturalnego); wymiana międzynarodowa, bilans handlowy, rozliczenia, clearing, barterowe wymiany towarów; efektywność handlu zagranicznego, teoria kosztów komparatywnych. b) Spiralne czynniki wzrostu gospodarczego krajów rozwijających się. c) Międzynarodowe wspólnoty (stowarzyszenia) gospodarcze. d) Międzynarodowy podział pracy i jego ekonomiczne implikacje. e) spółczesne problemy ekonomiczne świata..8.. Socjologia miasta SEMESTR X ymagania: Semestr X w i c z e n i a : Zagadnienia wstępne. Socjologia jako nauka o zbiorowościach - podstawowe pojęcia i koncepcje teoretyczne. Formy skupiania się ludności - klasyka i współczesność (F.Tonnis, S.Simel). Cechy europejskich i amerykańskich teorii miasta. Cechy egzystencji człowieka w warunkach miejskich. Społeczne typy miast i rodzaje społeczności lokalnych. Urbanizacyjna koncepcja miast. roblemy urbanizacyjne a patologia miejska. Miasto jako obszar ekologiczny. Socjologiczne ujęcia społecznych cech przestrzeni miejskiej. oczucie wspólnoty pokoleniowej. Stereotypy społeczne i ich rola w postrzeganiu przestrzeni miejskiej. Centrum i peryferie jako zagadnienie społeczne (na przykładzie socjologicznych opracowań Krakowa). Ekologiczne teorie miast (E.ark-Hiuman Ecology). Ekologia w architekturze. Społeczeństwo bez przemysłu - utopia czy rzeczywistość. Miejski styl Ŝycia. Teoria i badania empiryczne miejskiego stylu Ŝycia. Style Ŝycia w ujęciu historycznym. Style Ŝycia dominujące w społeczeństwach tradycyjnych i nowoczesnych. Kraków - style Ŝycia, nisze ekologiczne, odrębności dzielnicowe. Nieprzystosowania i patologia w mieście. Kształt przestrzeni miejskiej. Kultura miejska masowa..8.. Historia nauki i sztuki SEMESTR X ymagania: Semestr X w i c z e n i a : Koncepcja powszechnej historii nauki. Dawne i nowe wartości w nauce. Odrębności kultury umysłowej w olsce. Nauka i kultura a społeczeństwo. 5

16 Kultura umysłowa i materialna polskiego średniowiecza i czasów Odrodzenia. Uniwersytet Krakowski. oczątki humanizmu w olsce. Nauki ścisłe. Nauki lekarskie. oczątki wiedzy technicznej. Instytucje i ludzie nauki. Dzieje nauki epoki nowoŝytnej. Oświecenie a rozwój nauk ścisłych i myśli humanistycznej. Upadek nauki polskiej w czasach saskich. pływy niemieckie. Rozwój nauk matematycznoprzyrodniczych i technicznych. Kultura okresu pozytywizmu. Rozwój nauki w olsce na tle kultury europejskiej XX wieku. Spuścizna po zaborach. Oświata, kultura, nauka w okresie międzywojennym. Straty wojenne kultury materialnej olski. arunki i czynniki rozwoju nauki i kultury umysłowej po II wojnie światowej. Rozwój techniki i technologii w Europie zachodniej. olitechnika Krakowska w latach ydziały politechniczne AGH ( ). Organizacja Uczelni - instytuty i kierunki prac naukowo-badawczych. Specjalności i kierunki dyplomowania Sztuczna inteligencja SEMESTR X ymagania: Semestr X y k ł a d : Klasyczny i współczesny mind-body problem. Mechanizm a organizm. sychiczność a fizyczność: interakcjonizm, paralelizm, epifenomenalizm. Epistemologiczny status problemu. ojęcie maszyny Turinga, test Turinga. "Czy maszyna moŝe myśleć?" - dyskusja klasycznego artykułu A.M.Turinga. Analiza procesów myślowych na przykładach: gra w szachy, kostka Rubika i in. ogika formalna i sens formalizacji rozumień. Automatyczne dowodzenie twierdzeń - moŝliwości zastosowań. Implikacje twierdzeń Gödla o niezupełności dla teorii informatyki. Cybernetyka: niespełnione nadzieje? Czego komputer nie moŝe robić? - współczesne analizy filozoficzno-lingwistyczne (Chomsky, Quine, utnam i in.) roblematyka twórczości w nauce, technice i sztuce. 6

17 .8.4 Socjologia SEMESTR X ymagania: Semestr X w i c z e n i a : Z problematyki socjologicznej zostały wybrane zagadnienia rozszerzające wiedzę i znajdujące zastosowanie w pracy inŝyniera. Ich znajomość ułatwi efektywne kierowanie zespołami ludzkimi i rozwiązywanie konfliktów. Oprócz wiedzy teoretycznej studenci poznają strategie kierowania zespołami zadaniowymi, zasady wybierania efektywnych metod pracy, poznawania i kształtowania własnych moŝliwości. Socjologiczne koncepcje człowieka (pojęcie osobowości społecznej, człowiek jako indywidualność i element grup społ., zachowania indywidualne i zachowanie w grupie, konformizm i nonkonformizm grupowy) Struktura i funkcjonowanie grup społecznych (grupa, krąg społ. i tłum, więź społeczna) Strategie przystosowania się do wymogów Ŝycia społecznego (postawa twórcza, bunt społeczny, konformizm i nonkonformizm, naśladownictwo, stres społeczny) Kierowanie grupami społecznymi (techniki pracy z grupami zadaniowymi - teoria i praktyka; ćwiczenia praktyczne z zastosowaniem metod socjotechnicznych: jak zdobyć przywództwo grupowe i awansować) Specyfika zawodu inŝyniera (style pracy, poziomy aspiracji, moŝliwości kreatywne, techniki podejmowania decyzji).8.5 Biosocjologia SEMESTR X ymagania: Semestr X w i c z e n i a : Biosocjologia jest jedną z najmłodszych i najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin współczesnej socjologii, łączącej społeczną wiedzę o człowieku z osiągnięciami nauk biologicznych (antropologia, genetyką, biochemią). oza zaprezentowaniem teorii biosocjologicznych w programie umieszczone są takŝe elementy treściowe umoŝliwiające studentom wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce codziennego Ŝycia: uczeniu się, zdobywaniu akceptacji grupy, pracy zawodowej, itp. NaleŜą do nich, między innymi, techniki redukowania stresu społecznego, rozwiązywania konfliktów grupowych, rozwijania inteligencji. Główne pojęcia i teorie socjologiczne (biologiczne uwarunkowania Ŝycia społecznego; predyspozycji jednostek i zachowań w grupach; czy człowiek jest ofiarą biologii?; pomyłki i odkrycia Darwina - troskliwe grupy i samolubne geny; miłość i agresja jako fenomeny społeczne i biologiczne) 7

18 Biologia i kultura - uzaleŝnienia i sprzeczności (typy grup społ.; strategie rozwiązywania konfliktów i zdobywania przywództwa; społeczeństwa dynamiczne i apatyczne; socjologiczne teorie wojny) Społeczne podłoŝe stresu i frustracji (definicja stresu społecznego; techniki wykorzystania i zmniejszenia stresu, stres grupowy, egzaminacyjny, lęk przed przyszłością; techniki efektywnego uczenia się) Biologiczne i społeczne teorie inteligencji (czym jest inteligencja - definicje i spory. Testy inteligencji - trening i ćwiczenia praktyczne. Jak poznać i wykorzystać swój typ charakterologiczny - sangwinik, flegmatyk, choleryk, histeryk). Zajęcia w Zakładzie Antropologii UJ, w sali, w Muzeum Farmacji. onadto Zakład Socjologii realizuje zajęcia z następujących przedmiotów: wybrane zagadnienia prawne, socjologia reklamy, ekologia społeczna, historia dyplomacji, wiedza o wspólnotach europejskich..8.6 ybrane zagadnienia prawne SEMESTR X ymagania: Semestr X w i c z e n i a : Ignorantia iuris nocet - nikt nie moŝe zasłaniać się nieznajomością prawa Źródła prawa - Ustawa, dekret, uchwała, rozporządzenie, zarządzenie, instrukcja - ublikacje aktów prawnych rawo cywilne -Osoby fizyczne, osoby prawne, zdolność prawa, zdolność do czynności prawnych -Nabycie i utrata prawa własności; współwłasność -Rodzaje umów cywilnoprawnych -rzedstawienie roszczeń, zasiedzenie -UŜytkowanie wieczyste rawo autorskie -rzedmiot i podmiot prawa autorskiego -Treść i ochrona prawa autorskiego rawo budowlane -arunki rozpoczęcia budowy i robót budowlanych -Rozbiórka obiektów budowlanych -Budowa, oddawanie do uŝytku i utrzymanie obiektów budowlanych rawo handlowe -Zasady zawierania umów spółek osobowych: cywilnej, jawnej -Zasady zawierania umów spółek kapitałowych: spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością rawo pracy -Zawarcie i treść umowy o pracę -Rozwiązywanie umowy o pracę 8

19 -Ochrona praw pracowniczych rawo podatkowe -odmiot i przedmiot opodatkowania -Źródła przychodów i zwolnienia podatkowe -odstawy i wysokość obliczania podatku rawo wynalazcze -Uzyskanie patentu na wynalazek -Ochrona prawa wzoru uŝytkowego, wzoru zdobniczego i znaku towarowego.8.7 Historia najnowsza (olska i świat współczesny) SEMESTR X ymagania: Semestr X w i c z e n i a : Analiza zjawisk historii najnowszej pozwala na pełniejsze zrozumienie złoŝoności Ŝycia zbiorowego, którego jesteśmy współuczestnikami olska po II wojnie światowej -Sprawy polskie w Jałcie -Nowy system władzy i odbudowa Ŝycia gospodarczego -Stalinizm i jego konsekwencje międzynarodowe -Emigracja i opozycja polityczna -Kryzysy i konflikty społeczne (956, 968, 97) -rzełom 98 r. i nieudane próby reform realnego socjalizmu -Rozwój oświaty, nauki i kultury Kierunki przemian Rzeczpospolitej olskiej Demokracja parlamentarna i gospodarka rynkowa -Organy władzy państwowej i samorządowej -Konstytucje w dziejach olski -Dekompozycja Ŝycia politycznego -olonia w świecie spółczesna stosunki międzynarodowe -Orientacje polityczne XX w. a) europejska socjaldemokracja b) katolicyzm społeczny c) nurty myśli konserwatywnej i liberalnej - Dyplomacja i polityka zagraniczna - olska a wspólnota Europejska - Międzynarodowe stosunki gospodarcze - Ustrój i demokracja państwa współczesnego. 9

20 .8.8 Filozofia SEMESTR X ymagania: Semestr X w i c z e n i a : Filozofia stara się zrozumieć i analizować pojęcia, do których musi się odwoływać kaŝda próba wytłumaczenia rzeczywistości i określenia miejsca człowieka w świecie. Często w naturalny sposób posługujemy się tymi pojęciami na co dzień, choć rzadko mamy świadomość problemów, do których prowadzi dokładna analiza. Celem zajęć z filozofii prezentacja kluczowych pojęć związanych z próbami znalezienia odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące poszukiwania sensu Ŝycia ludzkiego. róby te składają się jednocześnie na historię i intelektualne dziedzictwo kultury europejskiej, bez poznania których nie moŝna zrozumieć współczesnego świata. Filozofia - jej określenie, przedmiot i metody badań rawda - główne teorie prawdy i teorie znaczenia iedza Co to znaczy wiedzieć? O podstawowych załoŝeniach naszej wiedzy jaki sposób poznajemy świat iara Gdzie jest granica moŝliwej wiedzy? O potrzebie spójności doświadczenia Istnienie i byt O próbach skategoryzowania tego co istnieje jaki sposób istnieją pojęcia i prawa Natura - nauki przyrodnicze a potoczny obraz świata artość, dobro i piękno O tym co się powinno Człowiek w obliczu powinności Osoba - miejsce człowieka w świecie Człowiek jako ten, który zmienia świat spólnota a jednostka Śmierć i poczucie sensu Ŝycia ludzkiego

ZAGADNIENIA DO EGZAMINU MAGISTERSKIEGO

ZAGADNIENIA DO EGZAMINU MAGISTERSKIEGO ZAGADNIENIA DO EGZAMINU MAGISTERSKIEGO Na egzaminie magisterskim student powinien: 1) omówić wyniki zawarte w pracy magisterskiej posługując się swobodnie pojęciami i twierdzeniami zamieszczonymi w pracy

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. WyŜsza Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Wydział Administracji. 1. Kierunek: Administracja

SYLABUS. WyŜsza Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Wydział Administracji. 1. Kierunek: Administracja 1. Kierunek: Administracja. Nazwa przedmiotu: Język angielski 3. Rok studiów I semestr: II 4. Rok akademicki: 008/009 Celem programu jest rozwinięcie ogólnej kompetencji językowej studenta z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK STUDIÓW: ELEKTROTECHNIKA

KIERUNEK STUDIÓW: ELEKTROTECHNIKA 1. PROGRAM NAUCZANIA KIERUNEK STUDIÓW: ELEKTROTECHNIKA PRZEDMIOT: MATEMATYKA (Stacjonarne: 105 h wykład, 120 h ćwiczenia rachunkowe) S t u d i a I s t o p n i a semestr: W Ć L P S I 2 E 2 II 3 E 4 III

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI. Klasa pierwsza dwie godziny tygodniowo od podstaw

JĘZYK NIEMIECKI. Klasa pierwsza dwie godziny tygodniowo od podstaw JĘZYK NIEMIECKI Klasa pierwsza dwie godziny tygodniowo od podstaw - dane personalne - przedstawianie się, narodowość, kraj, wiek, adres, zainteresowania, hobby, zawód - szkoła - przedmioty nauczania, oceny,

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. WyŜsza Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Wydział Administracji. 1. Kierunek studiów: Administracja

SYLABUS. WyŜsza Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Wydział Administracji. 1. Kierunek studiów: Administracja WyŜsza Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Wydział Administracji 1. Kierunek studiów: Administracja SYLABUS. Nazwa przedmiotu: JĘZYK NIEMIECKI 3. Rok studiów I semestr: II 4. Rok akademicki: 008/009

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. WyŜsza Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie

SYLABUS. WyŜsza Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie 1. Kierunek: ADMINISTRACJA, Rok akademicki: 2008/2009 2. Nazwa przedmiotu: Język angielski 3. Rok studiów I semestr: II. Ćwiczenia (liczba godzin): 30 godzin 7. Cele dydaktyczne: Celem programu jest rozwinięcie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO

KRYTERIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO KRYTERIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO Ocena dopuszczająca dostateczna dobra i gramatyka Uczeń dysponuje niewielkim zakresem i struktur gramatycznych. Ma problemy z budową

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STACJONARNYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH KIERUNEK BUDOWNICTWO. Specjalność: TEORIA KONSTRUKCJI INśYNIERSKICH

PROGRAM STACJONARNYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH KIERUNEK BUDOWNICTWO. Specjalność: TEORIA KONSTRUKCJI INśYNIERSKICH ROGRAM STACJONARNYCH STUDIÓ MAGISTERSKICH KIERUNEK BUDONICTO Specjalność: TEORIA KONSTRUKCJI INśYNIERSKICH rzedmioty wybieralne Semestr V.7. Sztuczna inteligencja..7. Socjologia kultury..7.3 Socjologia

Bardziej szczegółowo

Matematyka zajęcia fakultatywne (Wyspa inżynierów) Dodatkowe w ramach projektu UE

Matematyka zajęcia fakultatywne (Wyspa inżynierów) Dodatkowe w ramach projektu UE PROGRAM ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH Z MATEMATYKI DLA STUDENTÓW I ROKU SYLABUS Nazwa uczelni: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin Kierunek Rok studiów Informatyka

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA. audytoryjne),

MATEMATYKA. audytoryjne), Nazwa przedmiotu: MATEMATYKA 1. Wydział: InŜynierii Środowiska i Geodezji 2. Kierunek studiów: InŜynieria Środowiska 3. Rodzaj i stopień studiów: studia I stopnia, inŝynierskie, stacjonarne 4. Nazwa przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2012/13

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2012/13 Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2012/13 (1) Nazwa Algebra liniowa z geometrią (2) Nazwa jednostki prowadzącej Instytut Matematyki przedmiot (3) Kod () Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Do udziału zapraszamy uczniów z klas I i III GIMNAZJUM. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas z zaawansowanym językiem niemieckim.

Do udziału zapraszamy uczniów z klas I i III GIMNAZJUM. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas z zaawansowanym językiem niemieckim. REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU LEKSYKALNO - GRAMATYCZNEGO Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Organizatorzy: Kinga Rembiesa, Małgorzata Bernowska I. CELE KONKURSU 1. Podnoszenie poziomu umiejętności językowych młodzieży.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STACJONARNYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH KIERUNEK BUDOWNICTWO. Specjalność: DROGI KOLEJOWE

PROGRAM STACJONARNYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH KIERUNEK BUDOWNICTWO. Specjalność: DROGI KOLEJOWE ROGRAM STACJONARNYCH STUDIÓ MAGISTERSKICH KIERUNEK BUDONICTO Specjalność: DROGI KOEJOE rzedmioty wybieralne Semestr V (wymiar: godziny/tydzień) 6.5. Geotechnika komunikacyjna. 6.5. odstawy budowy pojazdów

Bardziej szczegółowo

Matematyki i Nauk Informacyjnych, Zakład Procesów Stochastycznych i Matematyki Finansowej B. Ogólna charakterystyka przedmiotu

Matematyki i Nauk Informacyjnych, Zakład Procesów Stochastycznych i Matematyki Finansowej B. Ogólna charakterystyka przedmiotu Kod przedmiotu TR.SIK103 Nazwa przedmiotu Matematyka I Wersja przedmiotu 2015/16 A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów Poziom kształcenia Studia I stopnia Forma i tryb prowadzenia studiów Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Matematyka II nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne

Matematyka II nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne Matematyka II nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA GRAMATYCZNE

ZAGADNIENIA GRAMATYCZNE ZAGADNIENIA GRAMATYCZNE JĘZYK ANGIELSKI: Bezokolicznik i formy osobowe, czasowniki regularne i podstawowe nieregularne. Czasowniki posiłkowe. Czasowniki modalne: can, could, may, must, should. Tryb rozkazujący

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin dyplomowy Matematyka

Zagadnienia na egzamin dyplomowy Matematyka INSTYTUT MATEMATYKI UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO w Kielcach Zagadnienia na egzamin dyplomowy Matematyka Pytania kierunkowe Wstęp do matematyki 1. Relacja równoważności, przykłady relacji równoważności.

Bardziej szczegółowo

Projekt. Centrum matura bez barier w szkołach i. placówkach prowadzących kształcenie zawodowe. Włodzimierz Pawlicki. Skrypt do języka angielskiego

Projekt. Centrum matura bez barier w szkołach i. placówkach prowadzących kształcenie zawodowe. Włodzimierz Pawlicki. Skrypt do języka angielskiego Projekt Centrum matura bez barier w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe. Włodzimierz Pawlicki Skrypt do języka angielskiego 1 Spis treści: Zielona Góra 2011 Wprowadzenie -strona 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2012/13

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2012/13 Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2012/13 (1) Nazwa Rachunek różniczkowy i całkowy II (2) Nazwa jednostki prowadzącej Instytut Matematyki przedmiot (3) Kod (4) Studia

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu: Matematyka II

Opis przedmiotu: Matematyka II 24.09.2013 Karta - Matematyka II Opis : Matematyka II Kod Nazwa Wersja TR.NIK203 Matematyka II 2012/13 A. Usytuowanie w systemie studiów Poziom Kształcenia Stopień Rodzaj Kierunek studiów Profil studiów

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z J. FRANCUSKIEGO KLASA II

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z J. FRANCUSKIEGO KLASA II WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z J. FRANCUSKIEGO KLASA II TREŚCI PROGRAMOWE: GRAMATYKA. - tworzenie i użycie czasu przeszłego passe compose - zaimki dopełnienia

Bardziej szczegółowo

zajęcia w lektorat INHiS lub INEiI

zajęcia w lektorat INHiS lub INEiI Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/O/JZO USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Lektorat języka niemieckiego B2 Foreign language course B2 (German)

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI Klasa II technikum

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI Klasa II technikum ZESPÓŁ PRZEDMIOTOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO-INFORMATYCZNYCH JĘZYKI OBCE W GLIWICACH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI Klasa II technikum GRAMATYKA CZASOWNIK - czas Präsens - czas Perfekt -

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STACJONARNYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH KIERUNEK BUDOWNICTWO. Specjalność: TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA BUDOWNICTWA

PROGRAM STACJONARNYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH KIERUNEK BUDOWNICTWO. Specjalność: TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA BUDOWNICTWA PROGRAM STACJONARNYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH KIERUNEK BUDOWNICTWO Specjalność: TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA BUDOWNICTWA 1 Przedmioty wybieralne Semestr V (wymiar: 3 godziny/tydzień) 10.1.1 Transport budowlany.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI Klasa III technikum

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI Klasa III technikum ZESPÓŁ PRZEDMIOTOWY JĘZYKÓW OBCYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO-INFORMATYCZNYCH W GLIWICACH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI Klasa III technikum GRAMATYKA CZASOWNIK - czas Präsens - czas Perfekt

Bardziej szczegółowo

6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym

6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym Ocen a KRYTERIA OCENIANIA - JĘZYK ANGIELSKI Umiejętności ucznia 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym programem nauczania (treści leksykalne w z łatwością i bezbłędnie wykorzystuje konstrukcje

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KARTA PRZEDMIOTU

WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KARTA PRZEDMIOTU Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim MATEMATYKA Nazwa w języku angielskim Calculus Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli dotyczy): Stopień

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni 45 45

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni 45 45 Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: ANALIZA MATEMATYCZNA M3 Nazwa w języku angielskim: MATHEMATICAL ANALYSIS M3 Kierunek studiów (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

Zajęcia fakultatywne z matematyki (Wyspa inżynierów) Dodatkowe w ramach projektu UE

Zajęcia fakultatywne z matematyki (Wyspa inżynierów) Dodatkowe w ramach projektu UE PROGRAM ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH Z MATEMATYKI DLA STUDENTÓW I ROKU SYLABUS Nazwa uczelni: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin Kierunek Rok studiów Architektura

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego dla klasy III gimnazjum

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego dla klasy III gimnazjum Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego dla klasy III gimnazjum Uczeń otrzymuje ocenę celującą, gdy: Swoimi wiadomościami

Bardziej szczegółowo

KATALOG KURSÓW PRZEDMIOTÓW KSZTACŁENIA OGÓLNEGO

KATALOG KURSÓW PRZEDMIOTÓW KSZTACŁENIA OGÓLNEGO KATALOG KURSÓW PRZEDMIOTÓW KSZTACŁENIA OGÓLNEGO NA ROK AKADEMICKI 2015/2016 Politechnika Wrocławska Katalog kursów przedmiotów kształcenia ogólnego Oferta Ogólnouczelniana 2015/2016 Politechnika Wrocławska

Bardziej szczegółowo

niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 30 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 24 0 0 0 0

niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 30 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 24 0 0 0 0 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Kod kursu Ekonomia stacjonarne ID1106 niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 0 0 0 0 0 Studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Pedagogiczny Karta obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Fizyka - opis przedmiotu

Fizyka - opis przedmiotu Fizyka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Fizyka Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-P-09_15gen Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa maszyn / Automatyzacja i organizacja procesów

Bardziej szczegółowo

Sylabus. WyŜsza Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie

Sylabus. WyŜsza Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie WyŜsza Szkoła w Przemyślu Zamiejscowy Wydział w Rzeszowie Sylabus 1. Kierunek studiów: ADMINISTRACJA, Rok akademicki: 00/009. Nazwa przedmiotu: Język niemiecki 3. Rok studiów I, semestr: I - II. Rodzaj

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ***** KARTA PRZEDMIOTU

WYDZIAŁ ***** KARTA PRZEDMIOTU 9815Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ ***** KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim ANALIZA MATEMATYCZNA.1 A Nazwa w języku angielskim Mathematical Analysis.1 A Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp Konstrukcja modelu matematycznego... 1

Spis treści. Wstęp Konstrukcja modelu matematycznego... 1 Spis treści Wstęp........................................................ XI 1. Konstrukcja modelu matematycznego............................. 1 2. Relacje. Teoria preferencji konsumenta...........................

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN VII POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 dla szkół podstawowych powiatu milickiego

REGULAMIN VII POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 dla szkół podstawowych powiatu milickiego REGULAMIN VII POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 dla szkół podstawowych powiatu milickiego I Wstęp 1. Konkurs jest organizowany przez Szkołę Podstawową we Wziąchowie Wielkim.

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU Fizyka. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT Instytut Politechniczny. STUDIA kierunek stopień tryb język status

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Etyka prowadzonego w Instytucie Filozofii UJ. Studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Etyka prowadzonego w Instytucie Filozofii UJ. Studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Efekty kształcenia dla kierunku studiów Etyka prowadzonego w Instytucie Filozofii UJ Studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Lp. K_W01 K_W02 Nazwa Wydziału: Wydział Filozoficzny Nazwa kierunku

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas IV-VI. Wymagania na ocenę celującą (6):

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas IV-VI. Wymagania na ocenę celującą (6): Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas IV-VI Klasa IV Wymagania na ocenę celującą (6): Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza

Bardziej szczegółowo

ANALIZA MATEMATYCZNA DLA FIZYKÓW

ANALIZA MATEMATYCZNA DLA FIZYKÓW Lech Górniewicz Roman Stanisław Ingarden ANALIZA MATEMATYCZNA DLA FIZYKÓW Wydanie piąte Toruń 2012 SPIS TREŚCI WSPOMNIENIE O PROFESORZE ROMANIE STANISŁAWIE INGARDENIE (Miłosz Michalski)... ix PRZEDMOWA

Bardziej szczegółowo

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu Sylabus przedmiotu: Specjalność: Matematyka I Wszystkie specjalności Data wydruku: 21.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny Dane

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O autorach 13. Wstęp 15. Przedmowa do wydania szóstego 19

Spis treści. O autorach 13. Wstęp 15. Przedmowa do wydania szóstego 19 Matematyka dla kierunków ekonomicznych : przykłady i zadania wraz z repetytorium ze szkoły średniej / Henryk Gurgul, Marcin Suder. wyd. 6 uzup. i popr., uwzględniające podstawowy program matematyki również

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego obejmuje:

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego obejmuje: Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego obejmuje: 1. Prace pisemne: - prace klasowe, najczęściej w formie testu, zapowiadane zawsze z tygodniowym wyprzedzeniem; wszystkie prace poprawione i

Bardziej szczegółowo

4. Zaimek wskazujący Zaimek względny Zaimek pytający Zaimek nieokreślony 55

4. Zaimek wskazujący Zaimek względny Zaimek pytający Zaimek nieokreślony 55 SPIS TREŚCI Wstęp 11 Zarys fonetyki języka portugalskiego 13 1. Odmiany języka portugalskiego 13 2. Przegląd głosek 14 2.1. Spółgłoski 14 2.2. Samogłoski 15 2.3. Półsamogłoski 16 3. Akcent 16 4. Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia I. Informacje ogólne Analiza matematyczna 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Informatyki, Zakład Informatyki Stosowanej 3 Kod modułu (wypełnia

Bardziej szczegółowo

Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca

Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca ELEMENTY EKONOMII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Klasa: I TE Liczba godzin w tygodniu: 3 godziny Numer programu: 341[02]/L-S/MEN/Improve/1999 Prowadzący: T.Kożak- Siara I Ekonomia jako nauka o gospodarowaniu

Bardziej szczegółowo

Sylabus - Matematyka

Sylabus - Matematyka Sylabus - Matematyka 1. Metryczka Nazwa Wydziału: Program kształcenia: Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Farmacja, jednolite studia magisterskie Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Mathematics

KARTA KURSU. Mathematics KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Matematyka Mathematics Kod Punktacja ECTS* 4 Koordynator Dr Maria Robaszewska Zespół dydaktyczny dr Maria Robaszewska Opis kursu (cele kształcenia) Celem kursu jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z języka niemieckiego w kl. I

Wymagania na poszczególne oceny z języka niemieckiego w kl. I Wymagania na poszczególne oceny z języka niemieckiego w kl. I Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań koniecznych powyżej 30%. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: zna elementy

Bardziej szczegółowo

Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla studentów kierunku zamawianego Biotechnologia na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska rok akademicki 2010/2011

Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla studentów kierunku zamawianego Biotechnologia na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska rok akademicki 2010/2011 Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla studentów kierunku zamawianego Biotechnologia na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska rok akademicki 2010/2011 Kierunek zamawiany: Biotechnologia Liczba grup: 2 (po

Bardziej szczegółowo

20 zorganizowanych w Uczelni (ZZU) Liczba godzin całkowitego 150 nakładu pracy studenta (CNPS)

20 zorganizowanych w Uczelni (ZZU) Liczba godzin całkowitego 150 nakładu pracy studenta (CNPS) Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ ELEKTRONIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim ANALIZA MATEMATYCZNA.3 A Nazwa w języku angielskim Mathematical Analysis Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli

Bardziej szczegółowo

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2014/15

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2014/15 Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 0/5 () Nazwa Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka () Nazwa jednostki prowadzącej Wydział Matematyczno - Przyrodniczy przedmiot ()

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w klasie II M gimnazjum poziom III.0, podręcznik Magnet II

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w klasie II M gimnazjum poziom III.0, podręcznik Magnet II Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w klasie II M gimnazjum poziom III.0, podręcznik Magnet II I Ogólne kryteria oceny z języka niemieckiego w zakresie szkolnych wymagań edukacyjnych: podstawowym

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia 1.Uczeń zna zagadnienia gramatyczne: JĘZYK ANGIELSKI KL. IV czas present simple: zdania oznajmujące, pytające, przeczące; przedimek określony the i przedimki nieokreślone a/an zaimki wskazujące: this/that,

Bardziej szczegółowo

Opis poszczególnych przedmiotów (Sylabus) Fizyka, studia pierwszego stopnia

Opis poszczególnych przedmiotów (Sylabus) Fizyka, studia pierwszego stopnia Opis poszczególnych przedmiotów (Sylabus) Fizyka, studia pierwszego stopnia Nazwa Przedmiotu: Mechanika klasyczna i relatywistyczna Kod przedmiotu: Typ przedmiotu: obowiązkowy Poziom przedmiotu: rok studiów,

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2

PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2 1 PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2 WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna formy twierdzące, przeczące i pytające czasowników być (to be) oraz mieć (have got) w czasie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN LICENCJACKI NA KIERUNKU MATEMATYKA ROK AKADEMICKI 2016/2017

EGZAMIN LICENCJACKI NA KIERUNKU MATEMATYKA ROK AKADEMICKI 2016/2017 EGZAMIN LICENCJACKI NA KIERUNKU MATEMATYKA ROK AKADEMICKI 2016/2017 1. Analiza matematyczna 1. Zdefiniuj pojęcia kresów podzbiorów zbioru liczb rzeczywistych. 2. Omów pojęcie granicy ciągu liczb rzeczywistych

Bardziej szczegółowo

Program Ramowy Nauczania Języka Angielskiego

Program Ramowy Nauczania Języka Angielskiego Program Ramowy Nauczania Języka Angielskiego realizowany w Studium Języków Obcych P.B. w grupach na poziomie B1 6 semestrów 180 godzin/ 4 semestry- 120 godzin 1 I Cele nauczania: 1. Dalsze rozwijanie 4

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy w ramach treści wspólnych z kierunkiem Matematyka, moduł kierunku obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia I KARTA PRZEDMIOTU CEL

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 Instytut Ekonomiczny Kierunek studiów: Ekonomia Kod kierunku: 04.9 Specjalność: brak 1. PRZEDMIOT NAZWA

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. 4.Studia Kierunek studiów/specjalność Poziom kształcenia Forma studiów Ekonomia Studia pierwszego stopnia Studia stacjonarne i niestacjonarne

SYLABUS. 4.Studia Kierunek studiów/specjalność Poziom kształcenia Forma studiów Ekonomia Studia pierwszego stopnia Studia stacjonarne i niestacjonarne SYLABUS 1.Nazwa Matematyka 2.Nazwa jednostki prowadzącej Katedra Metod Ilościowych i Informatyki przedmiot Gospodarczej 3.Kod E/I/A.3 4.Studia Kierunek studiów/specjalność Poziom Forma studiów Ekonomia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1/5. Wydział Mechaniczny PWR

KARTA PRZEDMIOTU 1/5. Wydział Mechaniczny PWR Wydział Mechaniczny PWR KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Mechanika analityczna Nazwa w języku angielskim: Analytical Mechanics Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Mechanika i Budowa Maszyn Specjalność

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol)

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Równania różniczkowe (RRO020) 2. KIERUNEK: MATEMATYKA 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 4 6. LICZBA GODZIN: 30 / 30

Bardziej szczegółowo

Opisy efektów kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych Załącznik 2

Opisy efektów kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych Załącznik 2 Opisy efektów kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych Załącznik 2 Aspekty kształcenia WIEDZA I stopień II stopień III stopień Wiedza dotycząca fundamentów nauk przyrodniczych (fizyki, chemii, na poziomie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI MIKROSYSTEMÓW I FOTONIKI

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI MIKROSYSTEMÓW I FOTONIKI Zał. nr do ZW WYDZIAŁ ELEKTRONIKI MIKROSYSTEMÓW I FOTONIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Matematyka (Zao EA EiT stopień) Nazwa w języku angielskim: Mathematics Kierunek studiów (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent:

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent: EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA POLSKA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki licencjat I. Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

MINIMUM PROGRAMOWE DLA SŁUCHACZY CKU NR 1

MINIMUM PROGRAMOWE DLA SŁUCHACZY CKU NR 1 MINIMUM PROGRAMOWE DLA SŁUCHACZY CKU NR 1 Rozkład materiału nauczania wraz z celami kształcenia oraz osiągnięciami dla słuchaczy CKU Nr 1 ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi ( z podziałem na semestry

Bardziej szczegółowo

Spis treści 3 SPIS TREŚCI

Spis treści 3 SPIS TREŚCI Spis treści 3 SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 1. WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE JAKO DYSCYPLINA MATEMATYCZNA... Metody statystyczne w analizie i prognozowaniu zjawisk ekonomicznych... Badania statystyczne podstawowe

Bardziej szczegółowo

Matematyka. w formie niestacjonarnej Matematyka dyskretna: wykład 20, ćwiczenia audytoryjne - 20 Analiza matematyczna i algebra liniowa:

Matematyka. w formie niestacjonarnej Matematyka dyskretna: wykład 20, ćwiczenia audytoryjne - 20 Analiza matematyczna i algebra liniowa: Matematyka Matematyka dyskretna (MAD) Analiza matematyczna i algebra liniowa z geometrią analityczną (AAL) Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka (RRR) Kod modułu: MAT Rodzaj modułu: podstawowy, obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... XI. Rozdział 1. Pomiar: jednostki miar... 1. Rozdział 2. Pomiar: liczby i obliczenia liczbowe... 16

Spis treści. Przedmowa... XI. Rozdział 1. Pomiar: jednostki miar... 1. Rozdział 2. Pomiar: liczby i obliczenia liczbowe... 16 Spis treści Przedmowa.......................... XI Rozdział 1. Pomiar: jednostki miar................. 1 1.1. Wielkości fizyczne i pozafizyczne.................. 1 1.2. Spójne układy miar. Układ SI i jego

Bardziej szczegółowo

Regulamin I Powiatowego Konkursu z Języka Angielskiego POLIGLOTA

Regulamin I Powiatowego Konkursu z Języka Angielskiego POLIGLOTA Regulamin I Powiatowego Konkursu z Języka Angielskiego POLIGLOTA I. Organizator Organizatorem konkursu jest Urząd Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455; 32-020 Wieliczka II. Cele konkursu 1. Promowanie wśród

Bardziej szczegółowo

Język angielski kl. 6

Język angielski kl. 6 Cele kształcenia wymagania ogólne Język angielski kl. 6 I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych

Bardziej szczegółowo

OFERTA OGÓLNOUCZELNIANA NA ROK AKADEMICKI

OFERTA OGÓLNOUCZELNIANA NA ROK AKADEMICKI KATALOG KURSÓW OFERTA OGÓLNOUCZELNIANA NA ROK AKADEMICKI 2012/2013 Politechnika Wrocławska Katalog kursów Oferta Ogólnouczelniana 2012/2013 Politechnika Wrocławska Dział Nauczania Wybrzeże Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania w Niepublicznym Gimnazjum nr 1 Fundacji Familijny Poznań w Poznaniu z przedmiotu j.niemiecki w klasie I-II

Przedmiotowy system oceniania w Niepublicznym Gimnazjum nr 1 Fundacji Familijny Poznań w Poznaniu z przedmiotu j.niemiecki w klasie I-II Przedmiotowy system oceniania w Niepublicznym Gimnazjum nr 1 Fundacji Familijny Poznań w Poznaniu z przedmiotu j.niemiecki w klasie I-II Opracowanie: Krzysztof Maliszewski 1 GIMNAZJUM - KLASA I i II ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Zasady studiów magisterskich na kierunku astronomia

Zasady studiów magisterskich na kierunku astronomia Zasady studiów magisterskich na kierunku astronomia Sylwetka absolwenta Absolwent jednolitych studiów magisterskich na kierunku astronomia powinien: posiadać rozszerzoną wiedzę w dziedzinie astronomii,

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej.

Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej. JĘZYK ANGIELSKI mgr E.Mleczko Klasa V Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej. Ocena niedostateczna przyznawana jest

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim M1/1A USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Lektorat języka rosyjskiego B2 Foreign language course B2 (Russian)

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Przasnyski Konkurs Językowy. Zakres Materiału. Klasa IV

Powiatowy Przasnyski Konkurs Językowy. Zakres Materiału. Klasa IV 1. Kategorie gramatyczne Zakres Materiału Klasa IV Rzeczownik: Liczba mnoga rzeczowników (regularnych i niektórych nieregularnych). Forma dzierżawcza s. Określniki: A, an, the. Liczebniki główne 1 100.

Bardziej szczegółowo

New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA. Ocena MODULE 1

New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA. Ocena MODULE 1 1 New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria obejmują zakres ocen 2 5, nie uwzględniając oceny 1 (niedostatecznej) i 6 (celującej). Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania na ocenę

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin semestralny z j. angielskiego. sem. III. poziom rozszerzony

Zagadnienia na egzamin semestralny z j. angielskiego. sem. III. poziom rozszerzony Zagadnienia na egzamin semestralny z j. angielskiego sem. III poziom rozszerzony Podręcznik / rozdział Słownictwo Gramatyka My Matura Success Pre-intermediate Rozdział 9 Rozdział 10 Czasowniki nieregularne

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYLABUS. A. Informacje ogólne

ANALIZA SYLABUS. A. Informacje ogólne ANALIZA SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA TRZYLETNIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA O NUMERZE DOPUSZCZENIA DKOS 4015 105/02 Nazwa poziomu : Poziom konieczny Poziom podstawowy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla gimnazjum Klasa I, poziom III.0

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla gimnazjum Klasa I, poziom III.0 Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla gimnazjum Klasa I, poziom III.0 Kontrola i ocenianie osiągnięć uczniów są niezbędne na każdym etapie nauczania. Ocena postępów ucznia dostarcza ważnych informacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem. Opracował: Dr inŝ. Tomasz Zieliński

Zarządzanie ryzykiem. Opracował: Dr inŝ. Tomasz Zieliński Zarządzanie ryzykiem Opracował: Dr inŝ. Tomasz Zieliński I. OGÓLNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Cel przedmiotu: Celem przedmiotu jest zaprezentowanie studentom podstawowych pojęć z zakresu ryzyka w działalności

Bardziej szczegółowo

2.2 Poznajcie mnie autoprezentacja mocnych stron

2.2 Poznajcie mnie autoprezentacja mocnych stron Rozkład materiału Program: Ekonomia Stosowana Podręcznik: praca zbiorowa, kierownik zespołu dr Jarosław Neneman, Ekonomia Stosowana", wyd. FMP, Warszawa Tematyka zajęć dydaktycznych Treści nauczania wymagania

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny.

Wymagania programowe na poszczególne oceny. Wymagania programowe na poszczególne oceny. Język angielski, gimnazjum, klasa III ( grupa zaawansowana) Semestr I- oznaczony został kolorem czarnym Semestr II oznaczony został kolorem brązowym Funkcje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego dla klasy II gimnazjum

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego dla klasy II gimnazjum Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego dla klasy II gimnazjum Uczeń otrzymuje ocenę celującą, gdy: Swoimi wiadomościami

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1 I PÓŁROCZE UNIT 1 Opis ludzi i opisuje wygląd, charakter i osobowość, uczucia i emocje różnych osób, przedstawia podstawowe informacje na swój temat, nie popełniając żadnych

Bardziej szczegółowo

posiada podstawową wiedzę o instytucjonalnych uwarunkowaniach polityki społecznej.

posiada podstawową wiedzę o instytucjonalnych uwarunkowaniach polityki społecznej. Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka francuskiego dla kl. I

Wymagania edukacyjne z języka francuskiego dla kl. I Wymagania edukacyjne z języka francuskiego dla kl. I Ocena dopuszczająca uczeń umie się przedstawić, przywitać, pożegnać, zapytać o godzinę, o drogę, potrafi wymienić kilka nazw produktów żywnościowych,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ KLASA VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ WELCOME CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA BARDZO

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny z języka niemieckiego w klasie I

Wymagania programowe na poszczególne oceny z języka niemieckiego w klasie I Wymagania programowe na poszczególne oceny z języka niemieckiego w klasie I Dzień powszedni w Niemczech : jedynie niektóre pory dnia, jedynie niektóre czynności dnia powszedniego, określania czasu zegarowego,

Bardziej szczegółowo

Praktyczna Nauka Języka Niemieckiego praktische Grammatik 2 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki 3

Praktyczna Nauka Języka Niemieckiego praktische Grammatik 2 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki 3 SYLABUS MODUŁU / PRZEDMIOTU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 Nazwa modułu / przedmiotu Praktyczna Nauka Języka Niemieckiego praktische Grammatik 2 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA KLASYCZNA I RELATYWISTYCZNA Cele kursu

MECHANIKA KLASYCZNA I RELATYWISTYCZNA Cele kursu MECHANIKA KLASYCZNA I RELATYWISTYCZNA Cele kursu Karol Kołodziej Instytut Fizyki Uniwersytet Śląski, Katowice http://kk.us.edu.pl Karol Kołodziej Mechanika klasyczna i relatywistyczna 1/8 Cele kursu Podstawowe

Bardziej szczegółowo