Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 ROZDZIA VII WSPÓ CZESNE PRZYK ADY PRAKTYCZNE: ZAL KI NOWEJ EKONOMII

2 WSPÓ CZESNE PRZYK ADY PRAKTYCZNE: ZAL KI NOWEJ EKONOMII Przekszta³ceniu pieni¹dza obarczonego odsetkami w œrodek wymiany, który s³u y wszystkim, stoj¹ na drodze dwie trudnoœci: po pierwsze niewiele ludzi rozumie, gdzie tkwi problem w obecnym systemie pieniê nym, a po drugie liczba skutecznie wypróbowanych alternatyw jest znikomo ma³a w porównaniu do normalnego obrotu pieni¹dzem. Razem wziête, alternatywy te stanowi¹ jednak bogactwo sposobów, pokazuj¹cych, jak to przekszta³cenie mo e siê odbyæ od podstaw. Doœwiadczenia tych przedsiêwziêæ dowodz¹ równie, e ka dy jeden cz³owiek mo e pomóc i e, gdy wystarczaj¹co du o ludzi dostrzega problem i wspólnie podejm¹ siê jego rozwi¹zania, to dokonaæ siê mog¹ ogromne przemiany i nie potrzeba to tego rz¹du z ca³¹ jego administracj¹. Nastêpuj¹ce przyk³ady ró ni¹ siê od siebie zarówno funkcj¹ (oszczêdzanie i po yczanie pieni¹dza w jednym przypadku, wymiana i rozliczanie œwiadczeñ w bezgotówkowym systemie w innym przypadku), jak równie zakresem i rozmiarem od skali lokalnej do narodowej. LETS (Local Exchange and Trading System) pochodz¹cy z Kanady, to lokalny bezodsetkowy system pieniê ny dla ró norodnych grup, wspólnot, gmin wiejskich lub osiedli o wielkoœci od 20 do 5000 cz³onków. Szwajcarskie WIR (WIRtschaftsring-Genossenschaft), to przyk³ad praktycznie bezodsetkowego systemu rozliczeniowego, z którego korzyœci czerpi¹ ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa w ca³ym kraju. Trzecim przedstawianym tu alternatywnym rozwi¹zaniem jest duñski i szwedzki Bank Spó³dzielczy J.A.K., który oferuje bezodsetkowe lokaty i kredyty na warunkach du o korzystniejszych ni w tradycyjnych bankach. Te ró norodne przyk³ady dowodz¹, e systemy pieniê ne wolne od odsetek mog¹ równie w dzisiejszym globalnym ekonomicznym tyglu skutecznie funkcjonowaæ, przynosz¹c znaczne korzyœci dla uczestników tych wiêkszych i mniejszych inicjatyw. LETS W ka dej wsi, w ka dym mieœcie czy regionie mieszkaj¹ ludzie, dysponuj¹cy umiejêtnoœciami b¹dÿ dobrami, których z ró - nych przyczyn nie oferuj¹ w ramach tradycyjnego rynku. Tego typu us³ugi i dobra znalaz³yby zbyt, gdyby osoby ich potrzebuj¹ce wiedzia³y o ich istnieniu. Takie oferty mo na by opublikowaæ np. na tablicach informacyjnych, w czasopismach, internecie czy radiu, dziêki czemu oferuj¹cy i poszukuj¹cy znaleÿliby drogê do siebie. Nale a³oby jeszcze ustaliæ sposób rozliczania siê i ycie w skali lokalnej wzbogaci³oby siê niepomiernie, w najprawdziwszym tego s³owa znaczeniu. W ten sposób funkcjonuje LETS najbardziej rozpowszechniony ze wszystkich modeli bezodsetkowej wymiany dóbr i us³ug. Setki inicjatyw LETS umo liwiaj¹ dziœ wymianê us³ug na skalê lokaln¹ w Ameryce Pó³nocnej, Europie, Australii, Nowej Zelandii i wielu innych krajach. Wszystko zaczê³o siê w styczniu 1983 roku w Comox Valley na wyspie Vancouver w Kanadzie z inicjatywy Michaela Lintona. W 1990 roku stowarzyszenie posiada³o 600 cz³onków, a obrót wyniós³ 325 tysiêcy zielonych dolarów. Owe zielone dolary stanowi¹ jednostkê p³atnicz¹ w systemie LETS, o wartoœci równej zwyk³emu dolarowi kanadyjskiemu. Istnieje ona tylko jako pieni¹dz ksiêgowy b¹dÿ wirtualny. Celem LETS jest mobilizacja i aktywizacja wymiany i u ytkowania lokalnych zasobów. Poni ej przedstawiana jest przyk³adowa umowa cz³onkowska z Courtney w Kanadzie.

3 UMOWA CZ ONKOWSKA W LETS W COURTNEY, KANADA (PA DZIERNIK 1984) 1. LETS jest stowarzyszeniem u ytecznoœci publicznej, nad którego prawami i obowi¹zkami pieczê sprawuje pe³nomocnik/organizator, reprezentuj¹cy jego cz³onków. LETS umo liwia wszystkim u ytkownikom wymianê informacji, dóbr i us³ug i ksiêguje te zdarzenia na ich yczenie. 2. Cz³onkowie stowarzyszenia musz¹ wykazywaæ chêæ prowadzenia swej dzia³alnoœci handlowej w green dollars. 3. Przelewu z jednego konta na drugie dokonuje pe³nomocnik wy- ³¹cznie na polecenie cz³onka, który chce uregulowaæ zap³atê za otrzymane œwiadczenie. 4. Organizator mo e odmówiæ zaksiêgowania wynagrodzenia, jeœli uzna on jego wysokoœæ za nieodpowiednia. 5. Jeden green dollar posiada wartoœæ jednego dolara. 6. Ka dy cz³onek stowarzyszenia ma prawo wgl¹du w stan konta i wysokoœæ obrotu innych cz³onków. 7. a) LETS nie jest odpowiedzialny za œwiadczenia podatkowe swoich cz³onków wobec urzêdu skarbowego. Odpowiedzialnoœæ za zobowi¹zania podatkowe wynikaj¹ce z uczestnictwa w LETS, ponosz¹ cz³onkowie prowadz¹cy dzia³alnoœæ gospodarcz¹ podlegaj¹c¹ opodatkowaniu, b) mimo, e poprzez LETS dochodzi do powi¹zañ handlowych miêdzy cz³onkami, stowarzyszenie nie rêczy za wartoœæ, stan oraz jakoœæ dóbr i us³ug, bêd¹cych przedmiotem wymiany, c) mimo, e wszystkie informacje na temat kont (oprócz wyci¹gów z kont i obrotu) traktowane s¹ jako osobiste i tajne, stowarzyszenie nie mo e zagwarantowaæ tej tajnoœci, tudzie nie mo e byæ z tego wzglêdu poci¹gniête do odpowiedzialnoœci prawnej. 8. Organizatorowi zleca siê, obci¹ yæ konta cz³onkowskie op³at¹ za ich prowadzenie. Wysokoœæ op³aty ustala organizator wspólnie z rad¹ stowarzyszenia. Od strony prawnej LETS nie wykracza przeciwko monopolowi pieniê nemu Kanady, Stanów Zjednoczonych, czy innych pañstw, gdy jest on jedynie scentralizowanym systemem ksiêgowym, poprzez który rozliczane s¹ przeró ne œwiadczenia. Tam, gdzie LETS zosta³ wprowadzony, wype³nia on luki pozostawione przez zglobalizowany system gospodarczy, który poszukuje zawsze najtañszych mo liwoœci produkcji, czym kruszy dobrze funkcjonuj¹ce lokalne, autonomiczne struktury ekonomiczne. Prawd¹ jest, e œwiatowy wolny rynek oferuje pewne korzyœci oraz e przyczyni³ siê do dobrobytu w wielu czêœciach œwiata. Jednak prawd¹ jest równie to, e odby³o siê to i odbywa na koszt ludzi w tak zwanych krajach taniej si³y roboczej, na drodze rabunku nieodnawialnych Ÿróde³ energii oraz zaburzenia stabilnoœci regionalnych struktur gospodarczych regionów w tych krajach. Z tych wzglêdów w³aœnie o ywienie lokalnej ekonomii jest tak istotne. Jedynie przy udziale silnej gospodarki wewnêtrznej regionów b¹dÿ innych lokalnych jednostek terytorialnych, stanowi¹cej stabilny system uzupe³niaj¹cy i równowa ¹cy globaln¹ wymianê dóbr, mo liwe jest przeciwdzia³anie zachwianiom rynku œwiatowego. Dobrze rozwiniête regionalne struktury ekonomiczne s¹ warunkiem trwa³ego i stabilnego funkcjonowania globalnej ekonomii. Im stabilniejszy jest ca³y system gospodarczy, tym silniejsze mog¹ byæ jego poszczególne elementy. LETS jest zatem pierwsz¹ odpowiedzi¹ na samowolê potê nych koncernów i obarczonych odsetkami pañstwowych systemów pieniê nych, które coraz rzadziej licz¹ siê z mniejszymi politycznymi i ekonomicznymi strukturami, wykorzystuj¹c swoj¹ pozycjê monopolisty. LETS jest odporny na narodowe i miêdzynarodowe recesje, odsetki od zad³u enia, kradzie czy te niedobór pieni¹dza. Ca³y œwiatowy system walutowy mo e siê za³amaæ, dolar lub z³oty w naszych portfelach zdewaluowaæ, a bezrobocie jeszcze silniej siê rozpleniæ (wzrosn¹æ), ale nowa waluta bêdzie trwa³a, bo ma ona stuprocentowe pokrycie w us³ugach oraz dobrach i funkcjonuje

4 tylko wraz z zaistnieniem ekonomicznych powi¹zañ miêdzy ludÿmi. Jej mocn¹ stron¹ jest to, e s³u y ona wzajemnej i sprawiedliwej wymianie, a nie spekulacji czy jednostronnemu bogaceniu siê nielicznych. W tym tkwi si³a tego alternatywnego pieni¹dza. Z powstaniem pierwszych nale noœci powstaj¹ pierwsze d³ugi. Sumê, któr¹ jeden jest gotów zap³aciæ za jakieœ œwiadczenie zapisuje siê na dobro tego, który je dostarczy³, a odejmuje temu pierwszemu, zapisuj¹c jako d³ug. Pieni¹dz powstaje zatem poprzez wymianê, ale ani dla d³ugu ani dla posiadanego na koncie wynagrodzenia nie liczone s¹ odsetki. Jednak kto d³ugo pozwala swym le eæ pieni¹dzom, traci równolegle z inflacj¹, bo green dollars sprzê one s¹ z oficjaln¹ walut¹. Ten niewielki uszczerbek na wartoœci pieni¹dza, w tym wypadku inflacja, jest wiêc gwarantem obiegu pieni¹dza. Poniewa wszyscy u ytkownicy systemu dop³acaj¹, gdy jeden z nich nie nad¹ a ze sp³at¹ d³ugów, by³oby wskazane, aby uczestnicy znali siê i darzyli wzajemnie zaufaniem. Rozs¹dnie jest ograniczyæ obszar funkcjonowania systemu do czasu, gdy jego u ytkownicy naucz¹ siê obchodziæ z t¹ wszystkich wi¹ ¹c¹ odpowiedzialnoœci¹. Rozliczanie siê z urzêdem skarbowym nie jest dotychczas mo - liwe. Gdyby do tego dosz³o, wówczas gminy lub powiaty mog³yby uczestniczyæ w LETS, finansuj¹c publiczne inwestycje walut¹ lokaln¹. Korzyœci z tego p³yn¹ce s¹ widoczne go³ym okiem: wyp³acalnoœæ wszystkich uczestników wzros³aby, a gmina b¹dÿ pañstwo dysponowa³yby niezwykle tanim programem walki z bezrobociem. Zaleta LETS jest to, e ogranicza go jedynie iloœæ czasu i energii, które uczestnicy s¹ gotowi zainwestowaæ. To kryterium mo e okazaæ siê decyduj¹cym dla wprowadzenia LETS, przy niskiej poda y pieni¹dza i wysokich stopach procentowych. Analizuj¹c dzia³anie LETS wydaje siê, e w³aœnie ci ludzie, którzy w oficjalnym yciu gospodarczym nie znaleÿli miejsca, rozwi- jaj¹ w LETS nadzwyczajne talenta. Najwiêkszym popytem ciesz¹ siê przede wszystkim krótkoetatowe zajêcia: od opieki nad dzieæmi przez przycinanie drzew i krzewów, do pomocy przy pisaniu listów mi³osnych, mycia okien, porz¹dkach wiosennych czy przy konserwowaniu owoców. W swych pocz¹tkach LETS napotka³ szeroki opór zarówno ze strony prawicy jak i lewicy. Niektórzy biznesmeni wêszyli w LETS podstêp, obawiaj¹c siê o swój maj¹tek. Podczas gdy wiêkszoœæ mê czyzn ustosunkowana by³a nieufnie wobec lokalnej waluty, kobiety okaza³y siê du o bardziej pragmatyczne, postêpuj¹c wed³ug motta: zobaczymy, jak to funkcjonuje i jeœli zadzia³a, to dlaczego nie?. Wiêkszoœæ u ytkowników fascynuje prostota i przejrzystoœæ tego systemu, który w istocie nie trudno zrozumieæ i u ywaæ. Reguluje on siê sam: roœnie lub maleje wraz z transakcjami, do których dochodzi. Mo na go bez problemu po³¹czyæ z istniej¹cym oficjalnym systemem pieniê nym. Zielonych dolarów nie mo na sfa³szowaæ, zdewaluowaæ, ukraœæ, zgubiæ czy tezauryzowaæ (u ywaæ do oszczêdzania przyp. red.), poniewa istniej¹ one jedynie w ksiêgach. S¹ wiêc niematerialne. Nikt nie mo e ich gromadziæ i po yczaæ, licz¹c na odsetki. Oznacza to, ze pieni¹dz ten nie staje siê samodzielny i nie jest podatny na spekulacje. Powstaje on w sposób zdecentralizowany, czyli w miejscu powstania œwiadczenia i jest przez to bezpoœrednio zwi¹zany ze swym Ÿród³em prac¹ i kreatywnoœci¹ cz³owieka. Green dollar nie mo e opuœciæ lokalnej przestrzeni gospodarczej, aby s³u yæ zakupowi samochodów z Japonii lub ubrañ z Hongkongu, dlatego ka da transakcja zawarta w tej walucie wspomaga rozwój regionalnych zasobów. Pewna bezrobotna matka w Courtney wyrazi³a to w ten sposób: [LETS] daje mi poczucie czynienia czegoœ dla naszej wspólnoty, poniewa ilekroæ kupujê coœ za green dollars, wiem, e przyczyniam siê do poprawy sytuacji materialnej innych osób.

5 SIEÆ WIR I JEJ PODOBNE STOWARZYSZENIA Od 1934 roku istnieje w Szwajcarii ogólnokrajowa sieæ wymiany gospodarczej, udostêpniaj¹ca ma³ym i œrednim przedsiêbiorstwom korzystne kredyty i dziêki temu umo liwiaj¹ca osi¹gniêcie wiêkszych obrotów i dochodów. WIRtschaftsring-Genossenschaft zosta³a powo³ana do ycia przez zwolenników wolnego (od odsetek i inflacji) pieni¹dza w czasie œwiatowego kryzysu gospodarczego lat 30-tych i kierowa³a siê celami tzw. Gesellianów czy te wolnych ekonomistów d¹ ¹cych do reformy pieni¹dza. WIR funkcjonuje na identycznych zasadach, jak LETS i wszystkie kluby barterowe: uczestnicy rozliczaj¹ siê miêdzy sob¹ bezgotówkowo poprzez centraln¹ komórkê prowadz¹c¹ konta; pobranie gotówki z konta jest niemo liwe, dziêki czemu kredyty udostêpnione s¹ bez odsetek lub s¹ bardzo nisko oprocentowane. W 1990 roku cz³onków nale a³o do stowarzyszenia. Organizacja prowadzi³a oficjalnych kont i do po³owy roku 1990 osi¹gnê³a obrót 800 milionów WIRów, waluty sprzê onej z frankiem szwajcarskim. Do sprawnej wymiany pomiêdzy uczestnikami mo e dojœæ tylko wówczas, gdy popyt prêdko znajdzie poda i na odwrót. W tym celu wydawane jest miesiêcznie czasopismo zawieraj¹ce potrzebne informacje oraz trzy katalogi obejmuj¹ce bran e, miejscowoœci i hotele przynale ¹ce do WIR. Stowarzyszenie definiuje siê jako organizacja wspieraj¹ca ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa w konkurencji z du ymi korporacjami i w uniezale nieniu siê od w³adczego i interweniuj¹cego pañstwa. WIR zorganizowany jest podobnie jak bank. Posiada g³ówn¹ siedzibê w Bazylei i szeœæ oddzia³ów regionalnych ze 110 zatrudnionymi. W systemie p³aci siê zleceniami ksiêgowymi, które s¹ niczym innym, jak czekami bankowymi. Mo na te p³aciæ kartami kredytowymi lub poprzez odpowiednie formularze, a w bliskiej przysz³oœci bezpoœrednio przelewem, gdy tylko wprowadzone zostan¹ terminale do rozliczeñ. Wszelkie operacje s¹ zapisywane w centrali na dobro konta lub obci¹ aj¹ je. Kapita³ zapisany na koncie nie podlega oprocentowaniu a d³ugi, w zale noœci od rozmiaru, s¹ obarczone niewielkimi op³atami. Wraz z transakcj¹ powstaje pieni¹dz, tak jak w LETS, tyle, e tu uczestnikami s¹ przedsiêbiorstwa, a system nie ogranicza siê do regionu, lecz obejmuje ca³y kraj. WIR finansuje siê ze sk³adek cz³onkowskich oraz z op³at za transakcje, wynosz¹ce 0,6 0,8% przelewanej sumy. Ka dy uczestnik mo e bez ograniczeñ dysponowaæ swym kontem. Mimo 60-siêcioletniej skutecznej dzia³alnoœci w Szwajcarii, ten spó³dzielczy system nie doczeka³ siê dotychczas ani jednego wydania na tak¹ skalê w innych krajach. Stan ten ma wiele przyczyn. W Niemczech na przyk³ad powsta³y w latach 30-tych XX w. liczne izby rozrachunkowe, towarzystwa rozliczeniowe, banki wymiany, komórki dokonuj¹ce rozliczeñ wszystkich transakcji wymiany dóbr i us³ug, które funkcjonowa³y na zasadach podobnych do WIRu i by³y odpowiedzi¹ na kryzys gospodarczy tamtych czasów. W 1933 roku komisja dochodzeniowa pod przewodnictwem prezesa banku Rzeszy Niemieckiej Schachta przygotowa³a projekt Ustawy przeciw nadu yciu bezgotówkowego systemu p³atniczego. Paragraf 3 tej ustawy zakazuje istnienie systemu rozliczeniowego, w którym pobieranie gotówki jest utrudnione b¹dÿ niemo liwe. W konsekwencji sieci wymiany barterowej zawiesi³y dzia³alnoœæ. W obliczu tej niekorzystnej sytuacji prawnej, niespodziank¹ by³o powstanie pierwszego klubu barterowego w³aœnie we Frankfurcie nad Menem g³ównym centrum finansów w Republice Federalnej Niemiec. Tak jak WIR równie BCI (Barter Information and Clearing) oferuje korzyœci wynikaj¹ce z bezgotówkowej wymiany i tanie kredyty, ale wycenia swe us³ugi du o wy ej jak WIR. Zamiast 32 franków, czyli ok. 18 dolarów, BCI pobieraj¹ ok. 300 dolarów w

6 pierwszym roku cz³onkostwa. Op³aty za transakcje wynosz¹ nie 0,6 0,8, ale 1 2%. Mimo to system ten odnosi sukcesy. Kluby barterowe nie s¹ postrzegane jako banki przez niemieck¹ w³adzê nadzorcz¹, poniewa obracaj¹ one jedynie towarami i us³ugami u ywaj¹c pieni¹dza tylko do okreœlenia wartoœci transakcji. W 1990 roku obrót BCI wyniós³ 102 miliony marek, z czego 30 milionów przypad³o na op³aty barterowe. W przeciwieñstwie do WIR, kluby barterowe zapewniaj¹ doradztwo klientom i sprawuj¹ pieczê nad ich saldami, które nie powinny przez d³ugi czas wykazywaæ ujemnego salda. Ujemne salda musz¹ byæ wyrównane w markach z koñcem roku. Ta procedura umo liwia wydanie pieniêdzy w oficjalnej walucie tym, którzy na koniec roku wykazuj¹ wysokie nadwy ki na koncie i zamierzaj¹ wyst¹piæ z BCI. W ten sposób zosta³ pokonany problem utrudnionej zamiany jednostek rozliczeniowych na oficjaln¹ walutê, dziêki czemu BCI nie jest sprzeczne z prawem, a w szczególnoœci z wy ej wspomnianym paragrafem 3. BANK SPÓ DZIELCZY J.A.K. Litery J.A.K. znacz¹ Jord, Arbete, Kapital ze szwedzkiego: ziemia, praca, kapita³ (rozumiany jako budynki, maszyny, itp.). Za tymi inicja³ami kryje siê równie ruch, jaki rozwin¹³ siê w latach 30-tych XX w. w Danii. Wiêkszoœæ rolników, mimo wysokiej produktywnoœci, by³a w tych czasach zad³u ona i traci³a z dnia na dzieñ swój maj¹tek. Rolnicy ci po³¹czyli si³y z producentami i handlowcami i utworzyli w³asn¹ bezodsetkow¹ walutê oraz system rozliczeñ. Po krótkim czasie uniezale nili siê od wyzyskowej gospodarki narodowej, a ich praca na nowo przynosi³a zarobek. System ten zosta³ jednak zakazany przez rz¹d w latach Mimo trudnoœci ruch ten uda³o siê odbudowaæ i w latach 50-tych w Danii i w 60-tych w Szwecji powsta³y nowe banki spó³dzielcze J.A.K. Organizacje te s¹ w obu krajach podobne, oferuj¹c po yczki na niezwykle korzystnych warunkach; jednak ró ni¹ siê one form¹. W Danii s¹ to ma³e banki spó³dzielcze oferuj¹ce standardowe us³ugi, podczas gdy w Szwecji ca³y obrót p³atniczy odbywa siê na zasadzie obrotu wekslowego. D³ugofalowym celem szwedzkiego banku jest zniesienie odsetek od kredytu i tym sposobem przekszta³cenie obecnej gospodarki w tak¹, która nie zna inflacji ani bezrobocia i funkcjonuje w harmonii z natur¹. J.A.K.-bank nie jest systemem lokalnym. Jego cz³onkowie rozproszeni s¹ po ca³ym kraju. Ich liczba wynosi³a na pocz¹tku 1991 roku 3,9 tysiêcy, a obrót osi¹gn¹³ 34 miliony koron szwedzkich (~ 15 milionów dolarów). Ju w roku 1993 dane te wzros³y odpowiednio do 38 tysiêcy cz³onków i 600 milionów koron obrotu. Rys. 19 i 20 pokazuj¹ przyk³ady dwóch ro nych lokat w banku J.A.K. i w zwyczajnym banku. Jak widaæ go³ym okiem, oszczêdzanie i po yczanie bez odsetek wychodzi wszystkim na dobre. Udzia³ w systemie tego banku spó³dzielczego na zasadzie zgromadzenia oszczêdnoœci wy szych lub równych po yczanej kwocie bez w¹tpienia ma sens. Niektórzy oszczêdzaj¹ dobrowolnie ponad wymagan¹ sumê, umo liwiaj¹c po yczkê tym, którzy jej potrzebuj¹ zanim sami zaoszczêdz¹. Jak pokazuj¹ te obydwa przyk³ady, najmniej korzystne s¹ niskie i krótkoterminowe po yczki (przyk³ad 1: 17 tysiêcy koron na 3 lata). Mimo to, s¹ one tañsze (3,4% koszt po yczki) od po yczek bankowych o tej samej wysokoœci i identycznym czasie sp³aty (16,1% koszt po yczki). Koszty wysokiej po yczki (400 tysiêcy koron) na dwadzieœcia lub wiêcej lat wynosz¹ w tym systemie 1,7%, natomiast 13,1% w normalnym banku. Ró nica wynika z tego, ze nak³ad pracy (sprawdzenie wyp³acalnoœci, utworzenie specjalnego konta, itd.) przy du ych d³ugoterminowych po yczkach stanowi znikomy procent po yczonej sumy. W obydwu przypadkach kredytobiorcy w J.A.K. otrzymuj¹ po yczkê nie tylko na dogodniejszych warunkach, ale posiadaj¹ po pe³nej sp³acie kredytu (wliczaj¹c oszczêdnoœci popo yczkowe) dodatkowo pokaÿne oszczêdnoœci w wysokoœci ok. 60% pobranej po yczki.

7 117 W styczniu 1990 roku Ministerstwo ds. Islamu w Kuwejcie potwierdzi³o, e system J.A.K. zgodny jest z ekonomicznymi zasadami islamu, w nastêpstwie czego bank pozyska³ znaczn¹ liczbê cz³onków pochodzenia arabskiego. Od strony prawnej bank funkcjonuje legalnie, poniewa jako zarejestrowany zwi¹zek u ytecznoœci publicznej jest uprawniony do rozliczania transakcji. W ten sposób ominiêto monopol banków na gospodarowanie oszczêdnoœciami. ZALETY I WADY SYSTEMU ALTERNATYWNEGO PIENI DZA I PO YCZEK Sieci wymiany, kluby barterowe, towarzystwa po yczek i oszczêdnoœci stanowi¹ podstawê nowej ekonomii, poniewa maj¹ one bezcenne zalety (mimo kosztów wynikaj¹cych z prowadzenia sieci informacyjnej, które s¹ wy sze ni w normalnym systemie pieniê nym). Dobra i us³ugi o wartoœci 2 miliardów dolarów s¹ barterowane ka dego roku w USA. Jeœli spojrzy siê na rozwój poœredniej lub bezpoœredniej wymiany barterowej, miêdzy Wschodem i Zachodem, Pó³noc¹ a Po³udniem, której udzia³ w miêdzynarodowym handlu szacuje siê na 10 30%, mo na dostrzec, e barter umo - liwia dodatkow¹ wymianê, która w oficjalnym systemie monetarnym nie dosz³aby do skutku. Podstawowe cechy ka dego systemu wymiany barterowej s¹ podobne: wszyscy u ytkownicy posiadaj¹ w centrali konto rozliczeniowe rozliczenia prowadzone s¹ w fikcyjnej walucie ( green dollars, WIR, jednostki barterowe, itd.), których wartoœæ równa jest oficjalnej walucie kraju; debet jest dozwolony do okreœlonej wysokoœci; uczestnicy z saldem dodatnim s¹ wobec tych z saldem ujemnym de facto kredytodawcami lokaty nie s¹ oprocentowane; kredyty udzielane s¹ przy zero- 118 wym lub bardzo niskim oprocentowaniu (w porównaniu ze stop¹ rynkow¹). wp³ata gotówki jest w niektórych systemach dozwolona, natomiast pobranie gotówki jest w zasadzie niedozwolone lub podlega ograniczeniom. centrala dokonuje rozliczeñ po otrzymaniu telefonicznej, pisemnej lub elektronicznej wiadomoœci o zaistnia³ej transakcji centrala op³acana jest przez roczne wk³ady uczestników b¹dÿ przez op³aty za transakcje uczestnicy sami okreœlaj¹ cenê jednostki rozliczeniowej centrala mo e otworzyæ fundusz rezerw dla zabezpieczenia niesp³aconych kredytów, dla wyp³acenia kapita³u pieniê nego w razie rezygnacji jednego z cz³onków lub jako ochrona przed nadu yciami; mo e tez ubezpieczyæ siê poza systemem zadaniem centrali jest, oprócz prowadzenia kont, informowanie uczestników o popycie i poda y. Systemy barterowe i inne organizacje, które za cel postawi³y sobie poœredniczenie w skali lokalnej, narodowej czy miêdzynarodowej, korzystaj¹ bardzo z rozwoju nowych technologii informacyjnych. Pomys³ wolnej wymiany towarów i us³ug, tak jak opisa³ go Gesell czy Proudhon, nie jest w dzisiejszych czasach adn¹ utopi¹ ekonomiczn¹, ale najzwyczajniejsz¹ rzeczywistoœci¹. Broeckers przedstawia opiniê: Zasada dzia³ania klubów barterowych jest odwrotna do zasady dzia³ania banków: wynagradza tych, którzy inwestuj¹ (poprzez bezgotówkowy kredyt), a karze tych, którzy chomikuj¹; pozostawienie swych przychodów na koncie barterowym jest nieop³acalne odsetek siê tu nie nalicza. Jeœli udzia³ w barterowej wymianie jest reprezentatywny w skali ca³ego rynku, to jego funkcjonowanie mo na sobie wyobraziæ na zasadzie mikrokosmosu stanowi¹cego czêœæ wiêkszego systemu. Gospodarka sk³adaj¹ca siê z setek autonomicznie prowadzonych klubów barterowych ponosi³aby jedynie koszty za us³ugi informacyjne i rozliczeniowe tych klubów zamiast kosztów potê nego balastu odsetek.

8 119 Porównanie po yczek w systemie J.A.K. oraz w tradycyjnym banku. Przyk³ad 1 JAK Bank 120 Porównanie po yczek w systemie J.A.K. oraz w tradycyjnym banku. Przyk³ad 2 JAK Bank Oszczêdnoœci miesiêczne w SEK Okres oszczêdzania w miesi¹cach Suma oszczêdnoœci w SEK 6,000 6,000 Uzyskane odsetki (10% w przypadku banku) w SEK Pomniejszone o podatek w SEK 0-97 Fundusze dostêpne w SEK 6,000 6,228 Wysokoœæ po yczki w SEK 12,000 11,336 Koszty po yczki odliczone przy wyp³acie Kwota dostêpna w SEK 17,364 17,364 Odsetki (14% w przypadku banku) w SEK 0 2,741 Koszty netto po odliczeniach w SEK 445 1,191 Koszty us³ugi, organizacji w SEK Koszty ca³kowite w SEK 445 2,299 Efektywna stopa procentowa (w % rocznie) 3,4 16,1 Raty kwartalne w SEK 1, ,133* Oszczêdnoœci w czasie sp³aty w SEK Wp³aty kwartalne w SEK 1,834 1,188 (611,33 SEK miesiêcznie w przypadku J.A.K.) Wp³aty kwartalne po odliczeniu podatku (œrednio) 1,818 1,120 Okres sp³aty w miesi¹cach Wyp³ata do kredytobiorcy 39 miesiêcy po wyp³aceniu po yczki w SEK (12x 834 SEK w przypadku J.A.K.) 10,008 0 * Wysokoœæ kolejnych wp³at ulega zmianie w trakcie sp³aty kredytu ratalnego. ród³o: Per Almgren, J.A.K. An interest-free Savings and Loan Association in Sweden, Tumba, Rysunek 19. Oszczêdnoœci miesiêczne w SEK 2,000 2,000 Okres oszczêdzania w miesi¹cach Suma oszczêdnoœci w SEK 144, ,000 Uzyskane odsetki (10% w przypadku banku) w SEK 0 48,840 Pomniejszone o podatek w SEK 0-14,651 Fundusze dostêpne w SEK 144, ,189 Wysokoœæ po yczki w SEK 308, ,651 Koszty po yczki odliczone przy wyp³acie -52, Kwota dostêpna w SEK 399, ,640 Odsetki (13% w przypadku banku) w SEK 0 465,319 Koszty netto po odliczeniach w SEK 36, ,273 Koszty us³ugi, organizacji w SEK 0 1,550 Koszty ca³kowite w SEK 36, ,273 Efektywna stopa procentowa (w % rocznie) 1,7 13,1 Raty kwartalne w SEK 3, ,133* Oszczêdnoœci w czasie sp³aty w SEK 2,995 0 Wp³aty kwartalne w SEK 6,418 7, 648 (2.139,33 SEK miesiêcznie w przypadku J.A.K.) Wp³aty kwartalne po odliczeniu podatku (œrednio) 6,011 6,114 Okres sp³aty w miesi¹cach Wyp³ata do kredytobiorcy 273 miesi¹ce po wyp³aceniu po yczki w SEK (90x SEK w przypadku J.A.K.) 269,550 0 * Wysokoœæ kolejnych wp³at ulega zmianie w trakcie sp³aty kredytu ratalnego. Podsumowanie: finansowanie w systemie J.A.K. daje ni sze koszty, czêsto ni sze lub równe wp³aty miesiêczne, wiêcej te zostaje po sp³acie kredytu. Rysunek 20.

9 Doœwiadczenia wykazuj¹, e nadmierne udzielanie kredytów mo e byæ równie niebezpieczne, jak nadmierna iloœæ kapita³u, którego nie mo na up³ynniæ. Dlatego niezbêdne jest ustalenie terminów wyrównania ekstremalnych pozytywnych i negatywnych sald i sp³aty d³ugów, ewentualnie wyp³aty dobra w walucie oficjalnej, w celu zachowania równowagi w systemie. Zamiast tego systemy alternatywnego pieni¹dza mo na po³¹czyæ z bankiem. Aby u³atwiæ posiadaczom wiêkszego kapita³u zbyt na ten kapita³, mo naby utworzyæ bank, funkcjonuj¹cy jak ka dy inny, z t¹ ró nic¹, e obraca³oby siê tam green dollars lub inn¹, podobn¹ walut¹. Wiêksze, ryzykowne po yczki nale a³oby odpowiednio oceniæ i pokryæ ubezpieczeniem i premiami oraz wyrównaæ w odpowiednim stosunku z kapita³em na kontach. Aby w³aœciciele pieniêdzy nie trzymali pieniêdzy za d³ugo na koncie, nale a³oby wprowadziæ op³atê u ytkowa. Poniewa dotychczas jej nie stosowano, wiêkszoœæ sieci wymiany ma tendencje do stagnacji z powodu za du ej iloœci uczestników z du ym kapita³em. LETS w Comox Valley i innych miejscach rosn¹ do pewnego momentu i popadaj¹ nagle w stagnacjê, kiedy brakuje mo liwoœci sensownego ulokowania lub wydania uzbieranego kapita³u. Poprzez gwarancjê obiegu, jak¹ daje op³ata u ytkowa mo na by siê pozbyæ tego problemu. Gdy istnieje mo liwoœæ podjêcia kredytów, które prowadz¹ do nowych ekonomicznych czynnoœci, ca³y system o ywa. To znaczy, e wynagrodzeniem dla poszczególnych w³aœcicieli kapita³u pieniê nego nie s¹ odsetki z tytu³u jego posiadania, ale bezkryzysowa ekonomia i harmonijnie yj¹ce i gospodaruj¹ce otoczenie (wspólnota ludzka). W ten sposób zachêta do wprowadzania pieni¹dza w obieg wystêpuj¹ca w formie op³aty u ytkowej (dos³ownie: op³ata parkingowa przyp. red. ) utrzymuje koniunkturê, podobnie jak odsetki, ale bez ich dwóch efektów ubocznych: wielokrotnej sp³aty po yczonej sumy i przez to chorego wzrostu gospodarczego oraz mo liwoœci jednostronnych korzyœci, których posiadaczom kapita³u dostarczaj¹ odsetki w tradycyjnym systemie pieniê nym. Dotychczas nie istnieje jeszcze kombinacja sieci wymiany z towarzystwem po yczkowooszczêdnoœciowym na bazie waluty rozliczeniowej objêtej gwarancj¹ obiegow¹. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby te systemy uzupe³ni³y siê nawzajem. Eksperymenty z alternatywnym pieni¹dzem maj¹ dlatego sens, e mo emy dziêki nim zrozumieæ, jak funkcjonuje pieni¹dz i jakim celom powinien s³u yæ. Doœwiadczenia przy tym powsta³e dodaj¹ odwagi do wprowadzenia zmian na wiêksz¹ skalê, co jest niezbêdne. aden z tych ma³ych eksperymentów nie zwalcza jednak wielkich œwiatowych problemów, wywo³anych przez dzisiejszy system monetarny. Dlatego nie powinniœmy nigdy straciæ z oczu obszerniejszego celu, jakim jest wprowadzenie zmian w skali narodowej i miêdzynarodowej. Nale y wspomnieæ jeszcze dwa problemy, jakie wi¹ ¹ siê z wprowadzeniem alternatywnego pieni¹dza. Pierwszy dotyczy malwersacji podatkowych. Szczególnie w USA w komercyjnych klubach barterowych nabra³y one znacznych rozmiarów, do tego stopnia, e ustawodawca uprawni³ urzêdy skarbowe do wgl¹du w konta wszystkich cz³onków klubów. I tu powstaje drugi problem, mianowicie, e wraz z precyzyjnie szczelnym narodowym systemem rozliczeniowym (który od strony technicznej jest jak najbardziej mo liwy do skonstruowania) powstaæ mo e nie tylko idealne narzêdzie rachunku dla ekonomii narodowej, ale równie perfekcyjny system kontroli dla totalitarnego pañstwa. Taka sieæ scalaj¹ca informacje iloœciowe i jakoœciowe interesowa³a urzêdników zarówno na Wschodzie jak i Zachodzie. Ju w 1897 roku niejaki Solvay proponowa³ wprowadzenie bezgotówkowego narodowego systemu rozliczeniowego, podkreœlaj¹c przy tym prawdziw¹ funkcjê takiej ksiêgowoœci, która mia³aby rejestrowaæ stan sytuacji socjalnej ka dej osoby, ukazywa³aby wykres aktywnego ycia obywateli, ich prawdziwych zale noœci i stosunków.

10 123 W tamtych czasach system nie móg³by istnieæ z przyczyn technicznych, ale dziœ sytuacja wygl¹da inaczej. Dlatego musimy byæ œwiadomi (szczególnie ze wzglêdu na wywo³an¹ odsetkami asymetriê pieni¹dza i w³adzy, które znajduj¹ siê w rêkach ma³ej grupki) niebezpieczeñstwa utworzenia pañstwa totalitarnego, próbuj¹c wprowadziæ system alternatywnego pieni¹dza bez odsetek i inflacji. Przemoc Hitlera lub Stalina nie by³aby dzisiaj potrzebna. Taki re im da³oby siê wprowadziæ upowszechniaj¹c karty kredytowe, poprzez które wszelkie transakcje mog³yby byæ zapisywane na odpowiednim koncie, ukazuj¹c wykres aktywnego ycia obywateli i umo liwiaj¹c jego kontrolê. Dlatego monopol pieniê ny w po³¹czeniu z czysto bezgotówkowym obrotem pieni¹dza kryje ogromne niebezpieczeñstwo dla wolnoœci osobistej ka dego cz³owieka. Z tego nale y zdawaæ sobie sprawê. t³um. z niemieckiego Jêdrzej Sulmowski, paÿdziernik 2003

3.3. Funkcje banku centralnego a nominalna i realna poda

3.3. Funkcje banku centralnego a nominalna i realna poda SPIS TREŒCI Wstêp 11 I Pieni¹dz krajowy i pieni¹dz miêdzynarodowy (Gra yna Krasowska-Walczak) 13 1 Istota i funkcje pieni¹dza Organizacja obiegu pieniê nego 13 11 Ewolucja i znaczenie pieni¹dza Teorie

Bardziej szczegółowo

Nathalie Bolgert. organizacji pozarz¹dowej z bankiem

Nathalie Bolgert. organizacji pozarz¹dowej z bankiem Nathalie Bolgert Wspó³praca organizacji pozarz¹dowej z bankiem 1 Wspó³praca organizacji pozarz¹dowej z bankiem Copyright 2003 by Fundacja Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego Wszelkie prawa zastrze one.

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 23 2007 Zeszyt 2 PATRYCJA B K* Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego S³owa

Bardziej szczegółowo

Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta. www.zbp.pl

Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta. www.zbp.pl Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta Zawartoœæ: S³owniczek Wstêp Co to znaczy nadmiernie siê zad³u yæ? Kogo dotyczy ten problem? Problem nasycenia kredytami gotówkowymi w Polsce

Bardziej szczegółowo

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Piotr Szulec Poradnik inwestora W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Warszawa 2004 1 Broszura zosta³a wydana w celach edukacyjnych. Informacje w niej zawarte maj¹ charakter ogólny. Publikacja zosta³a wydana

Bardziej szczegółowo

Spis treœci POLSKA GOSPODARKA. Redakcja Kwartalnika. Hipertrofia bud etu 2

Spis treœci POLSKA GOSPODARKA. Redakcja Kwartalnika. Hipertrofia bud etu 2 Kwartalnik 3/2001 (10) POLSKA GOSPODARKA TENDENCJE OCENY PROGNOZY Spis treœci Hipertrofia bud etu 2 Redakcja Kwartalnika Redaktor Andrzej Bratkowski Sekretarz Kwartalnika ukasz Rawdanowicz agodny zjazd,

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU

FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU 42 FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU Publikacja jest kontynuacj¹ serii wydawniczej Zeszyty PBR-CASE Fundacja Naukowa CASE Centrum Analiz Spo³eczno-Ekonomicznych 00-944

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIÊBIORSTW W REPUBLICE FEDERALNEJ NIEMIEC. Liliane von Schuttenbach

PRZEDSIÊBIORSTW W REPUBLICE FEDERALNEJ NIEMIEC. Liliane von Schuttenbach SEKTOR MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW W REPUBLICE FEDERALNEJ NIEMIEC Liliane von Schuttenbach Warszawa 2000 1 Autor: Liliane von Schuttenbach przy wspó³pracy dr Ralph Ganter Redakcja, korekta: Natalia

Bardziej szczegółowo

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Jacek Gnich Warszawa 2002 1 Autorzy Jacek Gnich Redakcja i korekta Aleksander o³nierski Copyright by Polska

Bardziej szczegółowo

Dom na kredyt. Co mo na sfinansowaæ kredytem hipotecznym? Mini s³owniczek. Dla kogo kredyt hipoteczny?

Dom na kredyt. Co mo na sfinansowaæ kredytem hipotecznym? Mini s³owniczek. Dla kogo kredyt hipoteczny? Dom na kredyt Hipoteka to morze korzyœci. Czym jednak tak naprawdê jest i co dobrego mo e zrobiæ dla nas? O tym w poni szych pytaniach i odpowiedziach. Mini s³owniczek Hipoteka rodzaj zabezpieczenia sp³aty

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie INE PAN INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK Gospodarka Polski Prognozy i Opinie paÿdziernik 2003 Warszawa 2003 Biuletyn Gospodarka Polski Prognozy i Opinie paÿdziernik 2003 przygotowa³ Zespó³

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 23 2007 Zeszyt 1 PATRYCJA B K* Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego

Bardziej szczegółowo

SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet... i nie tylko

SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet... i nie tylko SPO ECZNY INSTYTUT EKOLOGICZNY SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet... i nie tylko Nasza gmina rozkwit³a! www.aktywnelokalnie.pl Biblioteczka SIE / Zeszyt 18 SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet...

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Eurofaktor. analityczny. faktoring 9 listopad 2004 r. IPO. Charakter dzia³alnoœci

RAPORT. Eurofaktor. analityczny. faktoring 9 listopad 2004 r. IPO. Charakter dzia³alnoœci 9 listopad 2004 r. IPO RAPORT analityczny Charakter dzia³alnoœci Podstawowym przedmiotem dzia³alnoœci jest œwiadczenie us³ug faktoringowych. W pocz¹tkowym okresie dzia³alnoœci spó³ka by³a brokerem banków

Bardziej szczegółowo

Ponad. 1 mln. dolarów Takim majątkiem dysponuje około 80 tysięcy. Usługi finansowe na miarę. ludzi w Polsce. Zamożnych Polaków przybywa

Ponad. 1 mln. dolarów Takim majątkiem dysponuje około 80 tysięcy. Usługi finansowe na miarę. ludzi w Polsce. Zamożnych Polaków przybywa FINANSE PROFESJONALISTÓW 3 W poszukiwaniu prostych i bezpiecznych rozwi¹zañ NA WSTÊPIE Jak pokazuj¹ statystyki zamo noœci, Polakom yje siê coraz lepiej. Gromadzimy coraz wiêcej dóbr i coraz czêœciej korzystamy

Bardziej szczegółowo

Andrzej Michalik. i podatki organizacji pozarz¹dowych

Andrzej Michalik. i podatki organizacji pozarz¹dowych Andrzej Michalik Rachunkowoœæ i podatki organizacji pozarz¹dowych 1 Rachunkowoœæ i podatki organizacji pozarz¹dowych Copyright 2004 by Fundacja Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

Lotus Development, wspólnie z 19 tysi¹cami Partnerów Handlowych, dostarcza rozwi¹zania dla urzêdów i agencji pañstwowych.

Lotus Development, wspólnie z 19 tysi¹cami Partnerów Handlowych, dostarcza rozwi¹zania dla urzêdów i agencji pañstwowych. Lotus Development, wspólnie z 19 tysi¹cami Partnerów Handlowych, dostarcza rozwi¹zania dla urzêdów i agencji pañstwowych. Zapraszamy do zostania jedn¹ z 56 milionów osób na ca³ym œwiecie, które znaj¹ ju

Bardziej szczegółowo

Interpretacje i opinie zawarte w publikowanych artyku³ach s¹ w³asnymi przemyœleniami m³odych autorów prac.

Interpretacje i opinie zawarte w publikowanych artyku³ach s¹ w³asnymi przemyœleniami m³odych autorów prac. Od Wydawcy W zamieszczonych w publikacji artyku³ach zosta³y dokonane konieczne zmiany i skróty wynikaj¹ce z opracowania redakcyjnego ksi¹ ki. W kilku przypadkach zosta³y zmienione tytu³y prac i dodane

Bardziej szczegółowo

POLITYKA FINANSOWA W OKRESIE TRANSFORMACJI DOŒWIADCZENIA LAT DZIEWIÊÆDZIESI TYCH

POLITYKA FINANSOWA W OKRESIE TRANSFORMACJI DOŒWIADCZENIA LAT DZIEWIÊÆDZIESI TYCH POLITYKA FINANSOWA W OKRESIE TRANSFORMACJI DOŒWIADCZENIA LAT DZIEWIÊÆDZIESI TYCH Praca zbiorowa pod kierownictwem naukowym Andrzeja Wernika Instytut Finansów przy Wy szej Szkole Ubezpieczeñ i Bankowoœci

Bardziej szczegółowo

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ ROZDZIA I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA ROZDZIA I Podsumowanie i czynniki ryzyka 1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ 1.1 Opis Spó³ki i Grupy Kapita³owej

Bardziej szczegółowo

FUZJE I PRZEJÊCIA BANKOWE

FUZJE I PRZEJÊCIA BANKOWE 45 FUZJE I PRZEJÊCIA BANKOWE SPIS TREŒCI Lista uczestników seminarium 4 Od Redakcji WPROWADZENIE 5 Wojciech Kostrzewa PRZES ANKI ORAZ TYPY FUZJI I PRZEJÊÆ BANKOWYCH 7 1. Fuzja moda czy koniecznoœæ 7 2.

Bardziej szczegółowo

Finansujemy budowę domu

Finansujemy budowę domu R APORT KREDYTY Finansujemy budowę domu Czêsto zdarza siê, e nie mog¹c sfinansowaæ budowy domu z w³asnych œrodków siêgamy po kredyt. Któr¹ ofertê wybraæ i jak oceniæ, czy jest dla nas najkorzystniejsza?

Bardziej szczegółowo

Delokalizacja w rozszerzonej Unii Europejskiej perspektywa wybranych pañstw UE. Wnioski dla Polski

Delokalizacja w rozszerzonej Unii Europejskiej perspektywa wybranych pañstw UE. Wnioski dla Polski Delokalizacja w rozszerzonej Unii Europejskiej perspektywa wybranych pañstw UE. Wnioski dla Polski Urz¹d Komitetu Integracji Europejskiej Departament Analiz i Strategii Warszawa 2006 1 Wydaje: Urz¹d Komitetu

Bardziej szczegółowo

E-GOSPODARKA. Poradnik przedsiêbiorcy

E-GOSPODARKA. Poradnik przedsiêbiorcy E-GOSPODARKA Poradnik przedsiêbiorcy Warszawa 2003 1 Autor Adam Wawszczyk Redakcja i korekta Agnieszka Tokaj-Krzewska Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2003 Projekt ok³adki Jakub

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9 Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 9 Kraków 2013 Komitet Redakcyjny Zeszytów Naukowych Wy szej Szko³y Ekonomii i Informatyki w Krakowie: prof. Henryk Gurgul, Wy sza

Bardziej szczegółowo

M³odzie owa Gazeta Ekonomiczna P R O C E N T

M³odzie owa Gazeta Ekonomiczna P R O C E N T M³odzie owa Gazeta Ekonomiczna P R O C E N T Samorz¹dowy Zespó³ Szkó³ w Kostkowie - 15 kwietnia 2013 r. Dru yna musi mieæ cel GMINA TO FIRMA Wywiad z wójtem gminy Gniewino panem Zbigniewem Walczakiem przeprowadziliœmy

Bardziej szczegółowo

Enter Air S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu IPOPEMA Securities S.A. Menedżer Oferty Bank Zachodni WBK S.A.

Enter Air S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu IPOPEMA Securities S.A. Menedżer Oferty Bank Zachodni WBK S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres al. Krakowska 106, 02-256 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

Bank Dylematów Etycznych

Bank Dylematów Etycznych Bank Dylematów Etycznych broszura informacyjna WARSZAWA 2011 1 2 Bank Dylematów Etycznych broszura informacyjna WYDAWCA STOWARZYSZENIE KSIÊGOWYCH W POLSCE ZARZ D G ÓWNY W WARSZAWIE 00-443 WARSZAWA, UL.

Bardziej szczegółowo

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA Przygotowano w Departamencie Analiz i Strategii Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej. W przygotowaniu publikacji, pod redakcj¹ Rafa³a

Bardziej szczegółowo