Motel ten na ogół występuje wszędzie (MAN, LAN, WAN). W modelu tym zaznaczono wartościowość bo sieć musi do kogoś należeć.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Motel ten na ogół występuje wszędzie (MAN, LAN, WAN). W modelu tym zaznaczono wartościowość bo sieć musi do kogoś należeć."

Transkrypt

1 Cele i modele zarządzania Cel zarządzania siecią: zapewnienie użytkownikowi oczekiwanej jakości planowanie usług i wsparcia w zakresie sieciowego zapewnienie że dane mogą być transmitowane przez infrastrukturę z max efektywnością Model organizacyjny opisuje elementy zarządzania sieciowego i ich wzajemne zależności jest zależny od przyjętych standardów może reprezentować różne typy architektury Motel ten na ogół występuje wszędzie (MAN, LAN, WAN). W modelu tym zaznaczono wartościowość bo sieć musi do kogoś należeć. Model funkcjonalny ( 5 obszarów funkcjonalnych) obsługa anomalii proces lokalizacji, diagnostyki i naprawy problemów sieciowych: wzrost efektywności, produktywności, coś więcej niż system gaszenia pożarów Czynniki sukcesu obsługi anomalii identyfikacja problemu przez ciągłe zbieranie danych odtwarzanie dowolnych straconych usług izolacja awarii usuwanie skutków awarii jeśli to tylko możliwe zarządzanie konfiguracją proces pozyskiwanie informacji od urządzeń sieciowych i wykorzystywanie tych danych do zarządzania wszystkimi elementami sieci umożliwia szybki dostęp do konfiguracji urządzeń zdalna konfiguracja udostępnia informacje konieczne do inwentaryzacji elementów sieci Czynniki sukcesu zarządzania konfiguracją: uzyskiwanie informacji o aktualnej konfiguracji sieci wykorzystanie danych do modyfikacji konfiguracji urządzeń sieciowych przechowywanie danych o konfiguracji i wykorzystanie ich do wsparcia technicznego przygotowanie różnych raportów z inwentaryzacji zarządzanie rozliczeniami -pomiar wykorzystania zasobów sieciowych przez poszczególnych użytkowników w odniesieniu do przyjętych metryk, limitów i kosztów pomiary i raporty danych wymaganychdo rozliczeń grup i indywidualnych użytkowników administrowanie kosztami eksploatacji i utrzymania sieci wewnętrzna weryfikacja rachunków, które otrzymuje instytucja od dostawców usług Czynniki sukcesu zarządzania rozliczeniami: gromadzenie informacji o wykorzystaniu zasobów sieciowego wykorzystanie metryk w celu określenia limitów wystawianie rachunków dal użytkowników za korzystanie z sieci 1

2 zarządzanie wydajnością zapewnienie że sieć jest dostępna i niezatłoczona zapobieganie zatłoczeniu dostarczanie odpowiedniego poziomu usług dla użytkowników sieciowego określanie trendów wykorzystania sieciowego izolacja i rozwiązywanie problemów zagrażających dostępności Czynniki sukcesu zarządzania wydajnością gromadzenie danych dotyczących wykorzystaniu urządzeń i obciążenia połączeń określenie poziomów odniesienia dla metryk analizujących wykorzystanie sieci i identyfikacja problemów związanych z wydajnością ustawienie progów wydajności opartych na poziomach odniesienia analiza danych historycznych w celu wykrycia trendów planowanie wykorzystania zasobów zarządzanie bezpieczeństwem ochrona informacji związanych z danym urządzeniem poprzez kontrolę dostępu do tych informacji budowa zaufania użytkowników sieci zabezpieczenie informacji przed zagrożeniem wewnętrznym i zewnętrznym ochrona sieci przed złośliwymi atakami Czynniki sukcesu zarządzania bezpieczeństwem identyfikacja informacji i urządzeń wymagających ochrony określenie punktów dostępu ochrona punktów dostępu ochrona krytycznych danych przez skonfigurowanie polityki bezpieczeństwa implementacja sprzętowego wykrywania intruzów (Intrusion Detection System IDS) wzmacniającego bezpieczeństwo Model informacyjny Najbardziej dopracowany wewszystkich architekturach związany ze strukturą informatyczną zawiera reprezentację obiektów i informacji związanych z zarządzaniem korzysta ze standardu SMI (Structure of Managment Information) który definiuje składnię i semantykę informacji przechowywanych w MIB Baza informacyjna zarządzania (MIB) Definiuje zmienne związane z zarządzanym obiektem definicje odwołują się do reguł SMIO każdy zarządzany obiekt jest opisany przy użyciu identyfikatorów obiektu zdefiniowanego w SMI MIB-I zawierz 114 standardowych obiektów, obiekty odnoszą się do możliwości zarządzania konfiguracją i błędami MIB-II rozszerzenie MIB-I, 185 obiektów, tysiące zarządzanych obiektów zdefiniowanych za pomocą SMI Bazy: sprzętu (Hardware specific MIBs), transmisyjne, sieciowe, transportowe, aplikacyjne, pomiarowe i nadzoru (RMON), zarządzani rozproszonego, niestandardowe bazy producentów, inne 2

3 Struktura informacji zarządzania (SMI) Koncepcja SMI ASN.1 Structure of Managment Information (SMI) każdy obiekt w bazie SNMP MIB jest zdefiniowany w sposób formalny definicja określa typ danych obiektu, jego dopuszczalną formę i zakres wartości oraz związek z innymi obiektami MIB do deiniowania poszczególnych obiektów oraz całej struktury bazy wykorzystywana jest notacja ASN.1 Informacja zarządzania dotycząca zarządzanych systemów musi być reprezentowana przez Skalary i Tablice (dwuwymiarowe macierze skalarów) Protokół SNMP może operować tylko na skalarach lub listach skalarów zdefiniowanych w oparciu o ASN.1 Typy obiektów Typy skalarów: typy uniwersalne proste (integer, octetstring, null, object identifier) typy uniwersalne konstruktory (seequence, sequence-of) typy aplikacyjne (netwokraddress, ipaddress, counter,gauge,timeticks, opaque) Zasady definiowania typów-konstruktorów: nie stosuje się typu enumerated w ASN.1 wartość 0 (zero) nie może być używana mogą być używane tylko wartości liczb całkowitych wymienione w wyliczeniu Każdy obiekt ma typ i wartość Typ obiektu (Object type) określa rodzaj zarządzanego obiektu. Instancja obiektu (object instance) jest konkretnym przypadkiem typu obiektu, który został zawężony do określonej wartości. Object Type Definition podstawowymi elementami składowymi definicji typu obiektu są: SYNTAX abstrakcyjna składnia typu obiektu, musi to być instancja typu ObjectSyntac. Składnia musi być skonstruowana przy użyciu następujących dopuszczalnych typów uniwersalnych i aplikacyjnych: Integer, Octetstring, Null, ObjectIdentifier, Sequence, Sequence-of,ipAddress, Counter, Gauge, TimetTicks, Opaque, NewType. ACCESS definiuje sposów w jaki instancja obiektu bnędzie dostępna przy użyciu SNMP lub innego protokołu i określa minimalny wymaganypoziom obsługi tego typu obiektów: read-only, read-write, write-only, not-accessible. STATUS określa wymagany poziom implementacji danego typu: obligatoryjny(mandatory), opcjonalny(optional), nie zalecany(deprecated), przestarzały(obsolete) Niezalecany obiekt musi być zaimplementowany, jednak zostanie prawdopodobnie usunięty w następnej wersji MIB. Przestarzały obiekt nie musi być zaimplementowany. 3

4 Struktura i reprezentacja nazw obiektów w MIB Obiekty opisujące tabele Każdy element tablicy musi mieć nazwę indeksowanie kolumn tablicy Tablica ma zero lub więcej wierszy, z których każdy zawiera jeden lub więcej obiektów skalarnych. Zarówno w SNMPv1, jak i w SNMPv2 obowiązują następujące zasady: klauzula SYNTAX w przypadku tablicy przybiera postać SEQUENCE OF <wpis> (wpis oznacza składowy wiersz tablicy) klauzula SYNTAX wiersza ma postać: SEQUENCE { <typ1>... <typn>} (typ jest w postaci <deskryptor> <składnia>) Deskryptor jest nazwą obiektu kolumnowego a składnia wartością klauzuli SYNTAX tego obiektu. Wszystkie obiekty kolumnowe zawsze występują co oznacza, że w definicji sekwencji wiersza nie można stosować klauzul DEFAULT i OPTIONAL. Dopuszczalne są dwie kategorie tablic tablice zabraniające tworzenia i usuwani wierszy przez zarządcę najwyższy dopuszczalny poziom dostępu to read-write tablice dopuszczające tworzenie i usuwanie wierszy przez zarządcę Definicja każdego wiersza musi zawierać klauzulę INDEX albo ARGUMENTS ale nigdy obie naraz. INDEX definiuje wiersz bazowy (Base Conceptual Row). Składnik INDEX określa wartość(i), które będą jednoznacznie odróżniać poszczególne wiersze tablicy. ARGUMENTS nazwa obiektu związanego z tą klauzulą musi być oznaczeniem wiersza bazowego a obiekt, który zawiera taką klauzulę nazwany jest rozszerzeniem wiersza (Conceptual Eow Extension). Tę opcję stosuje się do zwiększenia liczby kolumn tablicy bez przepisywania na nowo jej definicji. Wszystkie obiekty skalarne wchodzące w skład tego obiektu stają się dodatkowymi obiektami kolumnowymi w wierszu bazowym. Tak powstała tabela działa w taki sam sposób jakby byłą zdefiniowana od początku z tymi dodatkowymi kolumnami. 4

5 Bazy informacyjne zarządzania (MIB) Koncepcja bazy. Drzewo MIT Z każdym węzłem MIB (oprócz pnia) skojarzona jest liczba całkowita która jest używana do tworzenia identyfikatorów obiektów MIB. Przykładowo węzeł internet ma identyfikator , w innym formacie iso.org.dod.1 Część drzewa MIB jest zdefiniowana przez standardy (MIB standardowe) Przykładem może być poddrzewo zaczynające się od węzła mib-2 zdefiniowane w RFC 1213, które jest drugim MIB-em internetowym MIB-2 (MIB-I- RFC 1156) MIB II Elementy grupy system W SNMPv2 dochodzi jeszcze sysorlastchange i sysortable Bazy interfejsów if* RO ifadminstatus INTEGER RW up, down, testing Bazy IP, ICMP, TCP i UDP ip* RW ipadentbcastaddr, ipadentreasmmaxsize, iprouteinfo, iproutingdiscards RO icmp* RO 5

6 tcp* RO tcpconnstate INTEGER RW closed, listen, synsent, synrecived, established, finwait, finwait2, closewait, lastack, closing, timewait, deletetcb udp* RO Protokół SNMPv1 Model zarządzania siecią SNMP SNMP jest zbiorem standardów zarządzani siecią obejmujących: protokół wymiany danych specyfikację struktury bazy danych specyfikację obiektów danych Założenia SNMP nie powinien generować nadmiernego ruchu powinien być prosty w implementacji aplikacja działająca na urządzeniu powinna go obciążać w możliwie małym stopniu Architektura protokołu SNMP Model używany do zarządzania siecią TCP/IP zawiera następujące elementy: stację zarządzania pełnomocnika (agenta) zarządzania bazę informacji zarządzania MIB protokół zarządzania siecią Architektura protokołu zarządzania siecią 6

7 Mechanizm pośrednika (Proxy Agent) Jednostki danych protokołu SNMP GetRequest, GetNextRequest, SetRequest, GetResponse, Trap 7

8 Zdalne monitorowanie sieci (RMON) Zadania RMON (z netu) RMON to przede wszystkim definicja bazy MIB Założeniem było utworzenie standardowych funkcji do monitorowania sieci oraz interfejsów komunikacji między konsolami zarządzania wykorzystującymi SNMP a zdalnymi nadzorcami. RMON zapewnia efektywny i wydajny sposób monitorowania zachowania się podsieci, przy jednoczesnym minimalnym obciążeniu zarównoagentów jak i zarządców. działanie w trybie off-line - czasowe wstrzymywanie odpytywania nadzorcy przez zarządcę sieci, w celu redukcji kosztów połączeń, to samo w przypadku awarii łącza należy nadal zbierać informacje o błędach, mimo braku odpytywań od zarządcy sieci, nadzór zapobiegawczy - przy wolnych zasobach, nadzorca może stale prowadzić testy diagnostyczne (nadzór aktywny), przy wystąpieniu awarii w Internecie nadzorca może pomóc zarządcy ustalić przyczyny awarii, wykrywanie problemów i informowanie o nich - wykrywanie błędów i zatorów na podstawie analizy obserwowanego ruchu wsieci (nadzór pasywny), udostępnianie informacji dodatkowych - nadzorca sam przeprowadza analizy danych w podległej mu podsieci, uwalniając od tego stację zarządzania, współpraca z wieloma zarządcami - nadzorca może zostać skonfigurowany, aby współpracował z wieloma zarządcami - zwiększona niezawodność, rozdzielenie funkcji, nie każdy zdalny nadzorca jest w stanie wykonać wszystkie powyższe zadania Baza RMON MIB Grupy RMON MIB statistics podstawowe statystyki wykorzystania zasobów, oraz statystykę błędów dla każdej podsieci monitorowanej przez agenta history zapisuje okresowo syatystyki na podstawie danych zawartych w grupie statistics alarm pozwala stacji zarządzającej na ustawienie odstępu czasu próbkowania oraz wartości graniczne (alarmowe) dla każdego licznika lub określonej wartości zapisanej przez agenta RMON host zawiera liczniki dla różnego rodzaju ruchu od i do urządzenia podłączonego do sieci hosttopn zawiera posortowane statystyki urządzeń które mają najwyższe wartości bazując na jakimś parametrze z tablicy host matrix przekazuje błędy i informacje ilościowe w formie maciezy, tak że mo żna odczytać informacje dla każdej pary adresów sieciowych filter pozwala na ustawianie filtrów dzięki filtrom można ograniczyć liczbę analizowanych pakietów packet capture definiuje jak dane przekazywane są stacji zarządzającej event tablica wszystkich zdarzeń wygenerowanych przez agenta RMON Alarmy Grapa alarm pojedyncza tabele alarmtable alarmindex identyfikuje jednoznacznie wiersz w tablicy alarminterval przedział czasu próbkowania alarmvariable identyfikator obiektu z bazy RMON MIB który ba myc poddany próbkowaniu alarmsampletype metoda obliczania wartości porównania z zadanym progiem, absolute, delta 8

9 alarmvalue wartość statystyki w ostanim okresie próbkowania alarmstartupalarm określa, że po ustawieniu danego wierrsza w stan valid alarm zostaje wygenerowany alarmrisignthreshold wartość progowa dla próbki przy narastaniu alarmfallingthreshold - wartość progowa dla próbki przy zmniejszaniu alarmrisingeventindex indeks obiektu evententry wykorzystywanego przy przekroczeniu wartości progowej przy narastaniu wartości alarmfallingeventindex indeks obiektu evententry wykorzystywanego przy przekroczeniu wartości progowej przy zmniejszaniu wartości Istnieje tutaj mechanizm histerezy!!!! Kanały i Filtry Dwa rodzaje filtrów Filtr danych umożliwia nadzorcy wybór obserwowanych pakietów na podstawie wzoru bitów z którym zgadza się (lub nie) określony fragment Filtr statusu umożliwia nadzorcy wybór obserwowanych pakietów na podstawie ich statusu (np. Poprawne lub z błędem CRC) Filtry można łączyć za pomocą operacji logicznych AND i OR Strumień pakietów poddawanych testowi nazywamy kanałem (Channel). Pamiętana jest liczba pakietów które przeszły test poprawnie. Pakiety przechodzące przez dany kanał mogą być przechwytywane, jeżeli zostanie zdefiniowany odpowiedni mechanizm na grupie capture. Każdy wiersz tablicy channeltable definiuje oddzielny kanał. Z kanałem tym związany jest jeden lub więcej wierszy tablicy filtertable które definiują powiązane filtry. Reguły logiczne filtrów: input zbiór pakietów które mają zostać przefiltrowane filterpktdata wzór bitowy który ma być testowany filterpktdatamask testowane bity filterpktdatanotmask mówi czy testowana jest zgodność czy niezgodność ze wzorem bitowym Kanał jest definiowany przez zbiór filtrów powiązanych ze sobą a pomocą funkcji logicznych. Sposób akceptacji lub odrzucenia pakietu zależy od obiektu channelaccepttype związanego z danym kanałem (acceptmatched, acceptfailed). Jeśli wartością tego obiektu jest acceptfailed pakiety będą akceptowane tylko wtedy kiedy niedopasowane będą dane pakietu albo status pakietu w każdym z powiązanych filtrów Protokół SNMPv2 Ograniczenia SNMPv1 nieudokumentowane reguły ograniczona liczba kodów błędów ograniczona liczba typów danych ograniczona liczba powiadomień ograniczona wydajność tylko 1 protokół transportowy brak hierarchii brak mechanizmów bezpieczeństwa 9

10 Podstawowe rozszerzenia w SNMPv2 Rozszerzenia dotyczą: struktury informacji zarządzania (SMI) wymiany danych pomiędzy stacjami zarządzającymi specyficznych operacji protokołu Rozszerzenia SMI dwie nowe jednostki PDU: GerBulkRequest i InformRequest rozszerzenie makrodefinicji typu obiektów nowe typy danych, znacznie lepiej udokumentowane (Integer32, Counter64, BITS) nowa konwencja tworzenia oraz usuwania tablic Hierarchia zarządzania Pierwotna koncepcja hierarchii: Baza MIB zarządca zarządca (Manager to Manager (M2M) MIB) Koncepcje standaryzacji: w oparciu o MIB w oparciu o skrypty w oparciu o zdalne operacje Rozszerzenia protokołu wymiany danych 3 typy dostępu do informacji: zarządca pełnomocnik; żądanie-odpowiedź pozyskiwanie lub modyfikacja informacji skojarzonych z elementem zarządzanym pełnomocnik zarządca; bez potwierdzenia do powiadamiania stacji zarządzających o zdarzeniach zarządca-zarządca; żądanie-odpowiedź - porozumiewanie się stacji zarządzających, do powiadamiania jednej ze stron o informacji skojarzonej z 2 elementem. SMIv2 W typach prostych doszło: Integer32 W typach aplikacyjnych doszło Counter64, usunięto NetworkAddress Pseudotypy : BITS 10

11 Nowe jednostki danych w SNMPv2 GetBulkRequest umożliwia odczyt dużych ilości informacji za jednym wywołaniem, wyamga 2 parametrów: non-repeators i max-repetitions. Pierwsze N elementów (nonrepeators) na liście powiązanych zmiennych (varbind) jest traktoranych jak operacja if w getnext; Następne elementy na liście powiązanych zmiennych są traktowane jako operacja if złożona z liczby okreslonej przez max-repetitions powtórzonych operacji getnext. InformRequest stosowany jest do komunikacji pomiędzy stacjami zarządzającymi (jest potwierdzoną pułapką Trap) Report - jest nową jednostką danych protokołu do informowania o wyjątkach/błędach o niezdefiniowanej semantyce Transport SNMPv2 PDU: UDP, CLNS (OSI) DDP, IPX Protokół SNMPv3 Architektura protokołu Moduły: Dyspozytor (dispatcher) umożliwia równoległą obsługę wielu wersji SNMP Podsystem przetwarzania wiadomości (Message Processing Subsystem) przygotowuje wiadomości do nadania i pobiera dane z wiadomości odebranych Podsystem bezpieczeństwa (Security System) uświadczy usługi związane zabezpieczaniem informacji (uwierzytelnianie, poufność) Podsystem sterowania dostępem (Access Control Subsystem) dostarcza usług uwierzytelniających do weryfikacji praw dostępu Generator komend (command generator) inicjuje operacje Get, GetNext, GetBulk, Set Odbiornik komend ( command responder) nadzoruje prawda dostępu i generuje wymagane odpowiedzi Nadajnik powiadomień (notification originator) monirotuje system, generuje wiadomości Trap Odbiornik powiadomień (notification reciver) oczekuje na powiadomienia, generuje odpowiedzi na wiadomości zawierającepdu typu Inform Przekaźnik proxy (Proxy forwarder) przekazuje wiadomości wymieniane przez jednostki funkcjonalne SNMP korzystające z jego pośrednictwa 11

12 Zarządca SNMPv3 ma do dyspozycji 3 typy aplikacji: aplikacje generatora poleceń nadzowują i sterują danymi pełnomocników zdalnych aplikacje nadawcy powiadomień inicjują asynchroniczne wysyłanie wiadomości aplikacje odbiorcy powiadomień przetwarzają przychodzące wiadomości asynchronicznie Pełnomocnik SNMPv3 ma do dyspozycji 3 typy aplikacji aplikacje wykonawcy poleceń dostęp do lokalnych informacji aplikacje nadawcy powiadomienia inicjują komunikaty asynchroniczne i wykorzystują PDU typu i Trap aplikacje przekaźnika proxy przekazują wiadomości pomiędzy stacjami Wszystkie aplikacje korzystają z engine SNMP: obiera od aplikacji PDU dołącza stosowne kody autoryzujące i szyfruje dane odbiera nadchodzące komunikaty autoryzuje nadawcę i deszyfruje dane Engine dodatkowo zawiera podsystem kontroli dostępu (access control subsystem) contextengineid = snmpengineid. Algorytmy kryptograficzne w SNMPv3 Protokoły uwierzytelniania: HMAC-MD5-96, HMAC-SHA-96 Szyfrowanie: (Cipher Block Chaining) tryb wiązania bloków standardu DES Model bezpieczeństwa USM (User-based Security Model) Zdefiniowano dla protokołu SNMPv3, obejmuje 5 aspektów: uwierzytelnianie zapewnia integralność i uwierzytelnianie źródał danych synchronizację czasu chroni przed opóźnieniami i powielaniem wiadomości SNMPv3 prywatność chroni przed ujawnianiem zasadniczej treści wiadomości wykrywanie stacji określa procedury dzięki którym jedna stacja protokołu SNMP uzyskuje informacje na temat innej stacji zarządzane kluczami określa procedury tworzenia, modyfikacji i użycia kluczy Model kontroli dostępu VCAM (Vivew-based Access Control Model) VCAM określa czy dopuszczalny jest dostęp zdalnego zarządcy do zarządzanego obiektu z lokalnej bazy MIB VCAM wykorzystuje bazy MIB definiujące zasady kontroli dostępu do danego agenta i umożliwia przeprowadzenie zdalnej konfiguracji Model VCAM tworzy 5 elementów: grupy służą do kategoryzacji zarządców pod względem praw dostępu poziom bezpieczeństwa konteksty określona podgrupa instancji obiektów w lokalnej bazie MIB, zapewniają użyteczna metodę gromadzenia obiektów w zestawy stacja SNMP może zawierać więcej niż 1 kontekst dany obiekt czy instancja obiektu mogą występować więcej niż w jednym kontekście przy wielu kontekstach wymagane zdefiniowane contextname 12

13 widoki MIB potrzebne przy ograniczeniu wybranej grupie dostępu do pewnego podzbioru obiektów w agencie zasady dostępu VCAM pozwala tak skonfigurować stację SNMP, by stosowała określony zestaw praw dostępu Bazy VCAM MIB zawierają informacje zgrupowane w 4 kategoriach: kontekst lokalny grupy prawa dostępu widoki MIB Zagrożenia dla sieci podłączonych do internetu Świadomość użytkowników Internetu lekceważący stosunek do zagrożeń ze strony internetu przesadnie ostrożny stosunek do zagrożeń ze strony internetu Dziedziny zagrożeń Wojna informatyczna personalne (karty kredytowe) korporacyjna globalna Klasy zagrożeń ze strony Internetu uzyskanie dostępu do informacji przysyłanej lub przechowywanej uzyskanie dostępu do zasobów (np. Większa moc obliczeniowa) niszczenie danych fałszerstwo danych (podszywanie się) Charakterystyka włamywaczy turyści (joyriders) zdobywcy (score keepers) wandale szpiedzy Kategorie ataków na sieć (tylko wymienione było) Wtargnięcie do sieci Blokada usług (ang. denial of service) Inżynieria socjalna (ang. social engineering) Bombardowanie elektromagnetyczne i mikrofalowe Techniki ataków na sieć Podszywanie się, maskarada (ang. Spoofing) WebClient podszywa się pod innego WebClienta konieczność uwierzytelniania się użytkowników Fałszywy WebSerwer konieczność uwierzytelniania się serwerów Podsłuchiwanie (ang. Sniffing) Drugi web-client umieszcza na drodze połączenia sniffer i podsłuchuje dane bądź je modyfikuje co prowadzi do utraty integralności danych 13

14 Blokada usług (ang. Holes) Denial of service wysyłanie wielu pakietów inicjujących nowe połączenia TCP, prosty 1 hacker, rozproszone ataki DoS wielu hackerów Poziom zagrożenia dla wybranych technik Typy ścian ogniowych Filtry pakietów Bramy proxy 14

15 Konfiguracje systemów firewall Konfiguracja screening router Konfiguracja dual home gateway 15

16 Konfiguracja screened host gateway Konfiguracja screened subnet 16

17 Wirtualne sieci prywatne Mechanizm ukrywania i translacji adresów IP sieci wewnętrznej Mechanizm wirtualnych sieci prywatnych Realizacja VPN w oparciu o firewalle Siec VPN bez dostępu do zasobów internetu Sieć VPN z jednym punktem dostepu do internetu Sieć VPN z wieloma punktami dostępu do internetu 17

18 Techniki kryptograficzne stosowane w VPN Szyfry symetryczne (z kluczem tajnym) blokowe, strumieniowe szyfry asymetryczne (z kluczem tajnym i publicznym) funkcje skrótu podpis cyfrowy PKI (Public Key Infrastructure) infrastruktura klucza publicznego Metody kryptografii symetrycznej DES (Digital Enctyprion Standard) IDEA (International Data Encryption Algorithm) RC2, RC4 3DEs (Truple DES) AES (Advanced Enctyption Standard) Metody kryptografii asymetrycznej RSA ElGamal (na podstawie Diffiego-Hellmana) DSS (Digital Signature Standard) Przykłady funkcji skrótu MD2, MD4, MD5 SHA-1 (Secure Hash Algorithm) RIPEMD-160 MAC (Message Authentication Code) Podpis cyfrowy Podpisywanie: nadawca dokumentu oblicza skrót dokumentu i szyfruje skrót kluczem prywatnym, wysyła zaszyfrowany skrót razem z dokumentem Potwierdzenie: odbiorca oblicza skrót dokumentu i za pomocą klucza publicznego odszyfrowuje zaszyfrowany klucz Jeśli oba skróty są takie same to dokument jest prawdziwy i porawny. Uwierzytelnianie: jednorazowe identyfikacje przed pobraniem danych (hasła, certyfikaty) identyfikacja podczas pobierania danych podpis cyfrowy, funkcje hashujące Infrastruktura klucza publicznego (PKI) PKI składa się zazwyczaj z 5 podstawowych elementów: CA (Certification Authorities) wydawca certyfikatów, przydzielających i odbierających certyfikaty ORA (Organizational Registration Authorities) ciałą organizacyjnego rejestracji, poręczającego za powiązania pomiędzy kluczamipublicznymi, tożsamością posiadaczy certyfikatów oraz innymi atrybutami Posiadaczy certyfikatów, którym wydawane są certyfikaty i którzy mogą podpisywać dokumenty cyfrowe Klientów, któ zy zatwierdzają cyfrowe podpisy oraz ich ścieżki certyfikowania prowadzące od znanych publicznych kluczy zaufanych CA Katalogów przechowujących i udostępniających certyfikaty oraz listy certyfikatów unieważnionych (CRL Certificate Revocation List) 18

19 Struktura PKI: Główny urząd certyfikacji Root CA Top Level Cas Pośrednie urzędy certyfikacji Użytkownicy Podstawa infrastruktury PKI zawiera się w standardzie X.509 Każdy certyfikat zawiera 3 główne pola: ciało certyfikatu algorytm podpisu podpis uwierzytelniający Uwierzytelnianie Hasła statyczne Hasła dynamiczne Biometria i systemy wielopoziomowe Utrzymanie poziomu bezpieczeństwa (tylko wymienione było) Zadania podstawowe Monitorowanie Kontrolowanie Aktualizacja Postępowanie z incydentami dotyczącymi bezpieczeństwa Incydenty klasyfikujemy: wypadki które zostały wyjaśnione wypadki które nie zostały wyjaśnione, ale się nie powtórzyły skanowanie sieci 0 próby połączeń na niezabezpieczonych portach, próby logowań z typowymi loginami atak obejmuje wielokrotne próby wejścia na konta użytkowników, logowania użytkowników z nieznanych hostów, przesyłanie dziwnych pakietów włamanie świadczyć mogą usunięte lub zmodyfikowane logi, lub pojawiające się dziwne wpisy, nowe katalogi o podobnych nazwach jak systemowe Procedury odpowiedzi na atak szybka próba odcięciaataku od systemu, unikać paniki która nie pozwala na trafną ocenę stanu zagrożenia. Dokumentowanie wypadku. Ogólna procedura odpowiedzi na atak obejmuje kolejno: ocenę sytuacji odłączenie zaatakowanego systemu od sieci lub jego wyłączenie, przy czym odłączenie sieci jest lepszym rozwiązaniem, bo uzyskujemy migawkę systemu tuż po włamaniu analizę incydentu i opracowanie bezpośredniej odpowiedzi poinformowanie o sytuacji odpowiednich jednostek, przede wszystkim własnej organizacji wykonanie zrzutu systemu dla późniejszej analizy odtworzenie systemu z kopi bezpieczeństwa opracowanie dokumentacji incydentu utrzymywanie sum kontrolnych bardziej newralgicznych punktów sieci 19

20 Pojęcie i rola polityki bezpieczeństwa w ochronie systemów informatycznych 1. Wartość i bezpieczeństwo informacji Wojna informatyczna. Osoby świadomie wykorzystujące informacje organizacji bądź osób prywatnych: hakerzy, pracownicy firm, sprzedawcy i dostawcy, prywatni detektywi, specjaliści ds. Bezpieczeństwa, politycy, konkurencja biznesowa, terroryści Ochrona informacji kluczowy element polityki bezpieczeństwa, zwykle można podzielić na 5 grup: niesklasyfikowana, publikowana strony www niesklasyfikowana, niepublikowana liczba zatrudnionych, adres oś. Wypoczynkowego sklasyfikowana przeznaczona dla określonych użytkowników poufna dostępna dla pojedynczych osób tajna specjalnie zabezpieczona 2. Polityka bezpieczeństwa Zbiór zasad bezpiecznego użytkowania systemu komputerowego oraz zabezpieczani informacji. Zmniejszenie ryzyka naruszenia bezpieczeństwa.określa co podlega ochronie i definiuje sposoby zabezpieczeń. Określa prawa dostępu, stworzenie mechanizmów monitorowania bezpieczeństwa sieci. Przedmiotem zabezpieczeń zdefiniowanych przez politykę bezpieczeństwa są: informacje dane elektroniczne i papierowe oprogramowanie, sprzęt komputerowy sieć komputerowa komunikacja, przesyłanie danych infrastruktura przedsiębiorstwa 3. Proces zabezpieczenia systemu informatycznego budowa podstaw bezpieczeństwa usuwanie błędów (hardening) wzbogacenia zabezpieczeń kształtowania obiegu dokumentów (workflow) 4. Znaczenie ciągłości bezpieczeństwa Szybkość reagowania na atak, wytrzymanie naporu. Trzy fazy: kontrolowania, monitorowania i korekty błędów. Narzędzia: Programy wykrywające i i likwidujące złośliwe kody Systemy monitorujące działające w czasie rzeczywistym i raportujące o zdarzeniach w systemie skanery bezpieczeństwa wykrywające anomalie w konfiguracji i słabe punkty systemy zintegrowane pozwalają oszacować miejsce i zakres strat w przypadku ataku 5. Skanery bezpieczeństwa Oprogramowanie służące do oceny bezpieczeństwa sieciowego systemu komputerowego. Symulowanie ataku hakera na system z wnętrza i z sieci publicznej. Wyszukuje powszechnie znane błędy i sporządza raport o furtkach. 20

21 Protokół IPSec Charakterystyka IPSec obok SSL najczęściej stosowanym rozwiązaniem do bezpiecznego przesyłania danych w sieciach IP Początkowo zaimplementowany wipv6 w późniejszym czasie został przystosowany do Ipv4 Pierwsza specyfikacja wydana RFC , aktualna w i 2451 jest zorientowany na bezpieczne połączenia wirtualne, zwane skojarzeniami bezpieczeństwa (SA security associations) kompletna specyfikacja jest zespołem usług i protokołów o zróżnicowanej granulacji można wybrać m innymi ochronę wybranego połączenia transportowego; całego ruchu Endt-toend, ruchu między parą routerów Security Associations jest jednokierunkowym połączeniem, które dostarcza usług bezpieczeństwa całemu ruchowi przez niego przenoszonemu usługi bezpieczeństwa są dostarczane SA przez ESP i AH, lecz nie przez oba protokoły jednocześnie Jeżeli zastosowano oba protokoły do zapewnienia bezpieczeństwa,trzeba stworzyć dwa (lub więcej) SA aby zabezpieczyć typowy dwukierunkowy ruch między hostami lub bramami, wymagane jest zastosowanie dwóch SA (po jednym na kierunek) SA jest identyfikowane na podstawie trójki: SPI (Security Parameter Index), docelowo adresu IP oraz identyfikatora protokołu bezpieczeństwa (AH lub ESP) adres docelowy moze być adresem typu broadcast, multicast lub unicast, jednakże mechanizmy zarządzani SA sa zdefiniowane tylko dla tych ostatnich. Poziomy ochrony: AH, ESP Poufność jest realizowana przez DEWS, 3DE, AES lub CAST Integralność jest zapewniana przez MD5, SHA-1, HMAC AH Authentication Header uwierzytelnienie danych bez ich szyfrowania ESP Encapsulation Security Payload uwierzytelnianie i szyfrowanie danych Działanie IPSec polega na zabezpieczeniu pakietów i dodaniu nagłówków AH lub ESP w warstwie sieciowej, po stronie nadawcy tak aby odbiorca mógł je odczytać i potwierdzić integralność i autentyczność Protokół AH zapewnia ochronę integralności przenoszonych danych IP Ochron ą objęty jest cały pakiet IP z wyłączeniem pól, które ulegają modyfikacji podczas przesyłania przez sieć. Protokół ESP dodatkowo podaje dane warstwy IP szyfrowaniu; ochronie integralności nie jest poddawany nagłówek IP. W obu wariantach funkcje skrótu działają w trybie HMAC. 21

Hosting WWW Bezpieczeństwo hostingu WWW. Dr Michał Tanaś (http://www.amu.edu.pl/~mtanas)

Hosting WWW Bezpieczeństwo hostingu WWW. Dr Michał Tanaś (http://www.amu.edu.pl/~mtanas) Hosting WWW Bezpieczeństwo hostingu WWW Dr Michał Tanaś (http://www.amu.edu.pl/~mtanas) Szyfrowana wersja protokołu HTTP Kiedyś używany do specjalnych zastosowań (np. banki internetowe), obecnie zaczyna

Bardziej szczegółowo

Wykład 4 Bezpieczeństwo przesyłu informacji; Szyfrowanie

Wykład 4 Bezpieczeństwo przesyłu informacji; Szyfrowanie Wykład 4 Bezpieczeństwo przesyłu informacji; Szyfrowanie rodzaje szyfrowania kryptografia symetryczna i asymetryczna klucz publiczny i prywatny podpis elektroniczny certyfikaty, CA, PKI IPsec tryb tunelowy

Bardziej szczegółowo

Protokół IPsec. Patryk Czarnik

Protokół IPsec. Patryk Czarnik Protokół IPsec Patryk Czarnik Bezpieczeństwo sieci komputerowych MSUI 2009/10 Standard IPsec IPsec (od IP security) to standard opisujacy kryptograficzne rozszerzenia protokołu IP. Implementacja obowiazkowa

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo Systemów Komputerowych. Wirtualne Sieci Prywatne (VPN)

Bezpieczeństwo Systemów Komputerowych. Wirtualne Sieci Prywatne (VPN) Bezpieczeństwo Systemów Komputerowych Wirtualne Sieci Prywatne (VPN) Czym jest VPN? VPN(Virtual Private Network) jest siecią, która w sposób bezpieczny łączy ze sobą komputery i sieci poprzez wirtualne

Bardziej szczegółowo

IPsec bezpieczeństwo sieci komputerowych

IPsec bezpieczeństwo sieci komputerowych IPsec bezpieczeństwo sieci komputerowych Bartłomiej Świercz Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Łódź,18maja2006 Wstęp Jednym z najlepiej zaprojektowanych protokołów w informatyce jestprotokółipoczymświadczyfakt,żejestużywany

Bardziej szczegółowo

ZiMSK. Konsola, TELNET, SSH 1

ZiMSK. Konsola, TELNET, SSH 1 ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Artur Sierszeń, asiersz@kis.p.lodz.pl dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl Konsola, TELNET, SSH 1 Wykład

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do PKI. 1. Wstęp. 2. Kryptografia symetryczna. 3. Kryptografia asymetryczna

Wprowadzenie do PKI. 1. Wstęp. 2. Kryptografia symetryczna. 3. Kryptografia asymetryczna 1. Wstęp Wprowadzenie do PKI Infrastruktura klucza publicznego (ang. PKI - Public Key Infrastructure) to termin dzisiaj powszechnie spotykany. Pod tym pojęciem kryje się standard X.509 opracowany przez

Bardziej szczegółowo

SNMP, wersje 1, 2c i 3

SNMP, wersje 1, 2c i 3 SNMP, wersje 1, 2c i 3 SNMP v1 operacje zarządcy: get(oid1, OID2,..., OIDN) odczytanie wartości obiektu o zadanym identyfikatorze dla każdego argumentu getnext (OID1, OID2,..., OIDN) odczytanie identyfikatora

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja aplikacji ZyXEL Remote Security Client:

Konfiguracja aplikacji ZyXEL Remote Security Client: Połączenie IPSec VPN pomiędzy komputerem z zainstalowanym oprogramowaniem ZyWALL Remote Security Client, a urządzeniem serii ZyWALL. Przykład konfiguracji. Konfiguracja aplikacji ZyXEL Remote Security

Bardziej szczegółowo

WSIZ Copernicus we Wrocławiu

WSIZ Copernicus we Wrocławiu Bezpieczeństwo sieci komputerowych Wykład 4. Robert Wójcik Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania Copernicus we Wrocławiu Plan wykładu Sylabus - punkty: 4. Usługi ochrony: poufność, integralność, dostępność,

Bardziej szczegółowo

Simple Network Management Protocol

Simple Network Management Protocol Simple Network Management Protocol Simple Network Management Protocol Rozwój W miarę wzrostu rozmiarów, złożoności i niejednorodności sieci, wzrastają koszty zarządzania nimi. Aby kontrolować te koszty,

Bardziej szczegółowo

Wykład 3 Bezpieczeństwo przesyłu informacji; Szyfrowanie

Wykład 3 Bezpieczeństwo przesyłu informacji; Szyfrowanie Wykład 3 Bezpieczeństwo przesyłu informacji; Szyfrowanie rodzaje szyfrowania kryptografia symetryczna i asymetryczna klucz publiczny i prywatny podpis elektroniczny certyfikaty, CA, PKI IPsec tryb tunelowy

Bardziej szczegółowo

SNMP PODSTAWOWE KOMPONENTY. Relacje między trzema głównymi komponentami

SNMP PODSTAWOWE KOMPONENTY. Relacje między trzema głównymi komponentami SNMP - WPROWADZENIE Simple Network Management Protocol (SNMP) jest protokołem warstwy aplikacji, który ułatwia wymianę informacji zarządzania miedzy urządzeniami sieciowymi. Został stworzony dla sieci

Bardziej szczegółowo

VPN Virtual Private Network. Użycie certyfikatów niekwalifikowanych w sieciach VPN. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

VPN Virtual Private Network. Użycie certyfikatów niekwalifikowanych w sieciach VPN. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA VPN Virtual Private Network Użycie certyfikatów niekwalifikowanych w sieciach VPN wersja 1.1 Spis treści 1. CO TO JEST VPN I DO CZEGO SŁUŻY... 3 2. RODZAJE SIECI VPN... 3 3. ZALETY STOSOWANIA SIECI IPSEC

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do CZĘŚCI II SIWZ

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do CZĘŚCI II SIWZ ZAŁĄCZNIK Nr 1 do CZĘŚCI II SIWZ WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA DLA SYSTEMÓW IT Wyciąg z Polityki Bezpieczeństwa Informacji dotyczący wymagań dla systemów informatycznych. 1 Załącznik Nr 1 do Część II SIWZ SPIS

Bardziej szczegółowo

Marcin Szeliga marcin@wss.pl. Sieć

Marcin Szeliga marcin@wss.pl. Sieć Marcin Szeliga marcin@wss.pl Sieć Agenda Wprowadzenie Model OSI Zagrożenia Kontrola dostępu Standard 802.1x (protokół EAP i usługa RADIUS) Zabezpieczenia IPSec SSL/TLS SSH Zapory Sieci bezprzewodowe Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do CZĘŚCI II SIWZ

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do CZĘŚCI II SIWZ ZAŁĄCZNIK Nr 3 do CZĘŚCI II SIWZ WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA DLA SYSTEMÓW IT Wyciąg z Polityki Bezpieczeństwa Informacji dotyczący wymagań dla systemów informatycznych. 1 Załącznik Nr 3 do Część II SIWZ Wymagania

Bardziej szczegółowo

Zastosowania PKI dla wirtualnych sieci prywatnych

Zastosowania PKI dla wirtualnych sieci prywatnych Zastosowania PKI dla wirtualnych sieci prywatnych Andrzej Chrząszcz NASK Agenda Wstęp Sieci Wirtualne i IPSEC IPSEC i mechanizmy bezpieczeństwa Jak wybrać właściwą strategię? PKI dla VPN Co oferują dostawcy

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie Management Information Base (MIB) Simple Network Management Protocol (SNMP) Polecenia SNMP Narzędzia na przykładzie MIB Browser (GUI)

Wprowadzenie Management Information Base (MIB) Simple Network Management Protocol (SNMP) Polecenia SNMP Narzędzia na przykładzie MIB Browser (GUI) Wprowadzenie Management Information Base (MIB) Simple Network Management Protocol (SNMP) Polecenia SNMP Narzędzia na przykładzie MIB Browser (GUI) () SNMP - Protokół zarządzania sieciami TCP/IP. - UDP

Bardziej szczegółowo

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z zarządzaniem urządzeniami sieciowymi za pomocą protokołu SNMP.

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z zarządzaniem urządzeniami sieciowymi za pomocą protokołu SNMP. 1 Laboratorium SNMP 1.1 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z zarządzaniem urządzeniami sieciowymi za pomocą protokołu SNMP. 1.2 Informacje wstępne SNMP to protokół zarządzania siecią działającą

Bardziej szczegółowo

Protokół IPsec. Patryk Czarnik. Bezpieczeństwo sieci komputerowych MSUI 2010/11. Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytet Warszawski

Protokół IPsec. Patryk Czarnik. Bezpieczeństwo sieci komputerowych MSUI 2010/11. Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytet Warszawski Protokół IPsec Patryk Czarnik Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytet Warszawski Bezpieczeństwo sieci komputerowych MSUI 2010/11 Patryk Czarnik (MIMUW) 03 IPsec BSK 2010/11 1 / 23 VPN Virtual

Bardziej szczegółowo

Protokół zarządzania siecią SNMP

Protokół zarządzania siecią SNMP Protokół zarządzania siecią SNMP Simple Network Management Protocol 3. (RFC 3411-3418). Starsze Wersje: SNMP 1, SNMP 2 SNMP jest protokołem wykorzystywanym do zarządzania różnymi elementami sieci (np.

Bardziej szczegółowo

SSL (Secure Socket Layer)

SSL (Secure Socket Layer) SSL --- Secure Socket Layer --- protokół bezpiecznej komunikacji między klientem a serwerem, stworzony przez Netscape. SSL w założeniu jest podkładką pod istniejące protokoły, takie jak HTTP, FTP, SMTP,

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa konfiguracja

4. Podstawowa konfiguracja 4. Podstawowa konfiguracja Po pierwszym zalogowaniu się do urządzenia należy zweryfikować poprawność licencji. Można to zrobić na jednym z widżetów panelu kontrolnego. Wstępną konfigurację można podzielić

Bardziej szczegółowo

MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP

MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) protokół kontroli transmisji. Pakiet najbardziej rozpowszechnionych protokołów komunikacyjnych współczesnych

Bardziej szczegółowo

11. Autoryzacja użytkowników

11. Autoryzacja użytkowników 11. Autoryzacja użytkowników Rozwiązanie NETASQ UTM pozwala na wykorzystanie trzech typów baz użytkowników: Zewnętrzna baza zgodna z LDAP OpenLDAP, Novell edirectory; Microsoft Active Direcotry; Wewnętrzna

Bardziej szczegółowo

Protokoły sieciowe - TCP/IP

Protokoły sieciowe - TCP/IP Protokoły sieciowe Protokoły sieciowe - TCP/IP TCP/IP TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) działa na sprzęcie rożnych producentów może współpracować z rożnymi protokołami warstwy

Bardziej szczegółowo

Wykład 4. komputerowych Protokoły SSL i TLS główne slajdy. 26 października 2011. Igor T. Podolak Instytut Informatyki Uniwersytet Jagielloński

Wykład 4. komputerowych Protokoły SSL i TLS główne slajdy. 26 października 2011. Igor T. Podolak Instytut Informatyki Uniwersytet Jagielloński Wykład 4 Protokoły SSL i TLS główne slajdy 26 października 2011 Instytut Informatyki Uniwersytet Jagielloński 4.1 Secure Sockets Layer i Transport Layer Security SSL zaproponowany przez Netscape w 1994

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo Systemów Sieciowych

Bezpieczeństwo Systemów Sieciowych Bezpieczeństwo Systemów Sieciowych dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl BSS - 2013 1 Co dalej? VPN IDS, IPS Application

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2015/16 Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w technikum

Rok szkolny 2015/16 Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w technikum Lp. 1 Temat 1. Konfigurowanie urządzeń. Uzyskiwanie dostępu do sieci Internet 2 3 4 5 Symulatory programów konfiguracyjnych urządzeń Konfigurowanie urządzeń Konfigurowanie urządzeń sieci Funkcje zarządzalnych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie (wersja 0906) II Dostęp do danych bieżących specyfikacja OPC Data Access (wersja 0906) Kurs OPC S7

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie (wersja 0906) II Dostęp do danych bieżących specyfikacja OPC Data Access (wersja 0906) Kurs OPC S7 I Wprowadzenie (wersja 0906) Kurs OPC S7 Spis treści Dzień 1 I-3 O czym będziemy mówić? I-4 Typowe sytuacje I-5 Klasyczne podejście do komunikacji z urządzeniami automatyki I-6 Cechy podejścia dedykowanego

Bardziej szczegółowo

Przesyłania danych przez protokół TCP/IP

Przesyłania danych przez protokół TCP/IP Przesyłania danych przez protokół TCP/IP PAKIETY Protokół TCP/IP transmituje dane przez sieć, dzieląc je na mniejsze porcje, zwane pakietami. Pakiety są często określane różnymi terminami, w zależności

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja bezpiecznego tunelu IPSec VPN w oparciu o bramę ZyWall35 i klienta ZyXEL RSC (Remote Security Client).

Konfiguracja bezpiecznego tunelu IPSec VPN w oparciu o bramę ZyWall35 i klienta ZyXEL RSC (Remote Security Client). . ZyXEL Communications Polska, Dział Wsparcia Technicznego Konfiguracja bezpiecznego tunelu IPSec VPN w oparciu o bramę ZyWall35 i klienta ZyXEL RSC (Remote Security Client). Niniejszy dokument przedstawia

Bardziej szczegółowo

Protokoły zdalnego logowania Telnet i SSH

Protokoły zdalnego logowania Telnet i SSH Protokoły zdalnego logowania Telnet i SSH Krzysztof Maćkowiak Wprowadzenie Wykorzystując Internet mamy możliwość uzyskania dostępu do komputera w odległej sieci z wykorzystaniem swojego komputera, który

Bardziej szczegółowo

Poufność (słaba) Integralność (niekryptograficzna) Uwierzytelnienie (słabe) Brak kontroli dostępu Brak zarządzania kluczami

Poufność (słaba) Integralność (niekryptograficzna) Uwierzytelnienie (słabe) Brak kontroli dostępu Brak zarządzania kluczami Bezpieczeństwo w sieciach WLAN 802.11 1 2 Aspekty bezpieczeństwa Poufność (słaba) Integralność (niekryptograficzna) Uwierzytelnienie (słabe) Brak kontroli dostępu Brak zarządzania kluczami wszystkie usługi

Bardziej szczegółowo

Zdalne logowanie do serwerów

Zdalne logowanie do serwerów Zdalne logowanie Zdalne logowanie do serwerów Zdalne logowanie do serwerów - cd Logowanie do serwera inne podejście Sesje w sieci informatycznej Sesje w sieci informatycznej - cd Sesje w sieci informatycznej

Bardziej szczegółowo

Seminarium Katedry Radiokomunikacji, 8 lutego 2007r.

Seminarium Katedry Radiokomunikacji, 8 lutego 2007r. Bezpieczeństwo w sieciach WLAN 802.11 1 2 3 Aspekty bezpieczeństwa Poufność (słaba) Integralność (niekryptograficzna) Uwierzytelnienie (słabe) Brak kontroli dostępu Brak zarządzania kluczami wszystkie

Bardziej szczegółowo

Bezpiecze ństwo systemów komputerowych.

Bezpiecze ństwo systemów komputerowych. Ustawa o podpisie cyfrowym. Infrastruktura klucza publicznego PKI. Bezpiecze ństwo systemów komputerowych. Ustawa o podpisie cyfrowym. Infrastruktura klucza publicznego PKI. Autor: Wojciech Szymanowski

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura klucza publicznego w sieci PIONIER

Infrastruktura klucza publicznego w sieci PIONIER Infrastruktura klucza publicznego w sieci PIONIER Ireneusz Tarnowski Konferencja i3 Wrocław, 2 grudnia 2010 Plan wystąpienia PKI Infrastruktura Klucza Publicznego Zastosowania certyfikatów X.509 Jak to

Bardziej szczegółowo

Najczęściej stosowane rozwiązania IPSec PPTP SSL (OpenVPN)

Najczęściej stosowane rozwiązania IPSec PPTP SSL (OpenVPN) Sieci nowej generacji Sieci VPN Marek Pałczyński Sieci VPN Cechy sieci VPN Tunel do przekazywania pakietów sieci LAN przez sieć WAN Przezroczystość dla użytkowników końcowych Bezpieczeństwo transmisji

Bardziej szczegółowo

Wykład 4. Metody uwierzytelniania - Bezpieczeństwo (3) wg The Java EE 5 Tutorial Autor: Zofia Kruczkiewicz

Wykład 4. Metody uwierzytelniania - Bezpieczeństwo (3) wg The Java EE 5 Tutorial Autor: Zofia Kruczkiewicz Wykład 4 Metody uwierzytelniania - Bezpieczeństwo (3) wg The Java EE 5 Tutorial Autor: Zofia Kruczkiewicz Struktura wykładu 1. Protokół SSL do zabezpieczenia aplikacji na poziomie protokołu transportowego

Bardziej szczegółowo

2.1. System kryptograficzny symetryczny (z kluczem tajnym) 2.2. System kryptograficzny asymetryczny (z kluczem publicznym)

2.1. System kryptograficzny symetryczny (z kluczem tajnym) 2.2. System kryptograficzny asymetryczny (z kluczem publicznym) Dr inż. Robert Wójcik, p. 313, C-3, tel. 320-27-40 Katedra Informatyki Technicznej (K-9) Wydział Elektroniki (W-4) Politechnika Wrocławska E-mail: Strona internetowa: robert.wojcik@pwr.edu.pl google: Wójcik

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w sieci I. a raczej: zabezpieczenia wiarygodnosć, uwierzytelnianie itp.

Bezpieczeństwo w sieci I. a raczej: zabezpieczenia wiarygodnosć, uwierzytelnianie itp. Bezpieczeństwo w sieci I a raczej: zabezpieczenia wiarygodnosć, uwierzytelnianie itp. Kontrola dostępu Sprawdzanie tożsamości Zabezpieczenie danych przed podsłuchem Zabezpieczenie danych przed kradzieżą

Bardziej szczegółowo

Internet. Bramka 1 Bramka 2. Tunel VPN IPSec

Internet. Bramka 1 Bramka 2. Tunel VPN IPSec Topologia sieci: LAN 1 LAN 2 Internet Bramka 1 Bramka 2 Tunel VPN IPSec Adresacja: Bramka 1 WAN: 10.0.0.1/24 LAN: 192.168.10.1/24 Założenia: Pierwsza faza Tryb Main Autoryzacja AES Szyfrowanie SHA1 DH2

Bardziej szczegółowo

Sieci VPN SSL czy IPSec?

Sieci VPN SSL czy IPSec? Sieci VPN SSL czy IPSec? Powody zastosowania sieci VPN: Geograficzne rozproszenie oraz duŝa mobilność pracowników i klientów przedsiębiorstw i instytucji, Konieczność przesyłania przez Internet danych

Bardziej szczegółowo

Wykład 4: Protokoły TCP/UDP i usługi sieciowe. A. Kisiel,Protokoły TCP/UDP i usługi sieciowe

Wykład 4: Protokoły TCP/UDP i usługi sieciowe. A. Kisiel,Protokoły TCP/UDP i usługi sieciowe N, Wykład 4: Protokoły TCP/UDP i usługi sieciowe 1 Adres aplikacji: numer portu Protokoły w. łącza danych (np. Ethernet) oraz w. sieciowej (IP) pozwalają tylko na zaadresowanie komputera (interfejsu sieciowego),

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo informacji w systemach komputerowych

Bezpieczeństwo informacji w systemach komputerowych Bezpieczeństwo informacji w systemach komputerowych Andrzej GRZYWAK Rozwój mechanizmów i i systemów bezpieczeństwa Szyfry Kryptoanaliza Autentyfikacja Zapory Sieci Ochrona zasobów Bezpieczeństwo przechowywania

Bardziej szczegółowo

Wykład 6: Bezpieczeństwo w sieci. A. Kisiel, Bezpieczeństwo w sieci

Wykład 6: Bezpieczeństwo w sieci. A. Kisiel, Bezpieczeństwo w sieci N, Wykład 6: Bezpieczeństwo w sieci 1 Ochrona danych Ochrona danych w sieci musi zapewniać: Poufność nieupoważnione osoby nie mają dostępu do danych Uwierzytelnianie gwarancja pochodzenia Nienaruszalność

Bardziej szczegółowo

Analiza i projektowanie oprogramowania. Analiza i projektowanie oprogramowania 1/32

Analiza i projektowanie oprogramowania. Analiza i projektowanie oprogramowania 1/32 Analiza i projektowanie oprogramowania Analiza i projektowanie oprogramowania 1/32 Analiza i projektowanie oprogramowania 2/32 Cel analizy Celem fazy określania wymagań jest udzielenie odpowiedzi na pytanie:

Bardziej szczegółowo

Kryptografia. z elementami kryptografii kwantowej. Ryszard Tanaś http://zon8.physd.amu.edu.pl/~tanas. Wykład 11

Kryptografia. z elementami kryptografii kwantowej. Ryszard Tanaś http://zon8.physd.amu.edu.pl/~tanas. Wykład 11 Kryptografia z elementami kryptografii kwantowej Ryszard Tanaś http://zon8.physd.amu.edu.pl/~tanas Wykład 11 Spis treści 16 Zarządzanie kluczami 3 16.1 Generowanie kluczy................. 3 16.2 Przesyłanie

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne protokoły Materiały pomocnicze do wykładu

Bezpieczne protokoły Materiały pomocnicze do wykładu Bezpieczne protokoły Materiały pomocnicze do wykładu Bezpieczeństwo systemów informatycznych Bezpieczne protokoły Zbigniew Suski 1 Bezpieczne protokoły Sec! Sec (Secure )! L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol)!

Bardziej szczegółowo

8. Tunele wirtualne VPN

8. Tunele wirtualne VPN 8. Tunele wirtualne VPN Tunel wirtualny (Virtual Private Network, VPN) jest to kanał komunikacyjny chroniony przez niepowołanym dostępem (odczytem i modyfikacją) poprzez zastosowanie kryptografii. Tunel

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo systemów komputerowych

Bezpieczeństwo systemów komputerowych Bezpieczeństwo systemów komputerowych Tunele wirtualne, kryptograficzne zabezpieczanie komunikacji Aleksy Schubert (Marcin Peczarski) Instytut Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego 13 grudnia 2016 Na

Bardziej szczegółowo

Stos protokołów TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol)

Stos protokołów TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) Stos protokołów TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) W latach 1973-78 Agencja DARPA i Stanford University opracowały dwa wzajemnie uzupełniające się protokoły: połączeniowy TCP

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo systemów informatycznych

Bezpieczeństwo systemów informatycznych ĆWICZENIE SSH 1. Secure Shell i protokół SSH 1.1 Protokół SSH Protokół SSH umożliwia bezpieczny dostęp do zdalnego konta systemu operacyjnego. Protokół pozwala na zastosowanie bezpiecznego uwierzytelniania

Bardziej szczegółowo

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne Jarosław Kuchta Internetowe Usługi Informacyjne Komponenty IIS HTTP.SYS serwer HTTP zarządzanie połączeniami TCP/IP buforowanie odpowiedzi obsługa QoS (Quality of Service) obsługa plików dziennika IIS

Bardziej szczegółowo

Stos TCP/IP. Warstwa aplikacji cz.2

Stos TCP/IP. Warstwa aplikacji cz.2 aplikacji transportowa Internetu Stos TCP/IP dostępu do sieci Warstwa aplikacji cz.2 Sieci komputerowe Wykład 6 FTP Protokół transmisji danych w sieciach TCP/IP (ang. File Transfer Protocol) Pobieranie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3 Spis treści 1 Moduł RFID (APA) 3 1.1 Konfigurowanie Modułu RFID..................... 3 1.1.1 Lista elementów Modułu RFID................. 3 1.1.2 Konfiguracja Modułu RFID (APA)............... 4 1.1.2.1

Bardziej szczegółowo

ZiMSK. VLAN, trunk, intervlan-routing 1

ZiMSK. VLAN, trunk, intervlan-routing 1 ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Artur Sierszeń, asiersz@kis.p.lodz.pl dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl VLAN, trunk, intervlan-routing

Bardziej szczegółowo

Połączenie VPN Host-LAN IPSec z wykorzystaniem Windows Vista/7. 1. Konfiguracja routera. 2. Konfiguracja klienta VPN. 3. Zainicjowanie połączenia

Połączenie VPN Host-LAN IPSec z wykorzystaniem Windows Vista/7. 1. Konfiguracja routera. 2. Konfiguracja klienta VPN. 3. Zainicjowanie połączenia 1. Konfiguracja routera 2. Konfiguracja klienta VPN 3. Zainicjowanie połączenia Procedura konfiguracji została oparta na poniższym przykładzie. Główne założenia: typ tunelu: Host-LAN protokół VPN: IPSec

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do technologii VPN

Wprowadzenie do technologii VPN Sieci komputerowe są powszechnie wykorzystywane do realizacji transakcji handlowych i prowadzenia działalności gospodarczej. Ich zaletą jest błyskawiczny dostęp do ludzi, którzy potrzebują informacji.

Bardziej szczegółowo

Część I Tworzenie baz danych SQL Server na potrzeby przechowywania danych

Część I Tworzenie baz danych SQL Server na potrzeby przechowywania danych Spis treści Wprowadzenie... ix Organizacja ksiąŝki... ix Od czego zacząć?... x Konwencje przyjęte w ksiąŝce... x Wymagania systemowe... xi Przykłady kodu... xii Konfiguracja SQL Server 2005 Express Edition...

Bardziej szczegółowo

Systemy Firewall. Grzegorz Blinowski. "CC" - Open Computer Systems. Grzegorz.Blinowski@cc.com.pl

Systemy Firewall. Grzegorz Blinowski. CC - Open Computer Systems. Grzegorz.Blinowski@cc.com.pl Systemy Firewall Grzegorz Blinowski "CC" - Open Computer Systems Grzegorz.Blinowski@cc.com.pl Plan wykładu Zastosowanie systemów Firewall w Intranecie Rodzaje systemów Firewall Główne koncepcje stosowania

Bardziej szczegółowo

Routing. mgr inż. Krzysztof Szałajko

Routing. mgr inż. Krzysztof Szałajko Routing mgr inż. Krzysztof Szałajko Modele odniesienia 7 Aplikacji 6 Prezentacji 5 Sesji 4 Transportowa 3 Sieciowa 2 Łącza danych 1 Fizyczna Aplikacji Transportowa Internetowa Dostępu do sieci Wersja 1.0

Bardziej szczegółowo

PBS. Wykład Zabezpieczenie przełączników i dostępu do sieci LAN

PBS. Wykład Zabezpieczenie przełączników i dostępu do sieci LAN PBS Wykład 7 1. Zabezpieczenie przełączników i dostępu do sieci LAN mgr inż. Roman Krzeszewski roman@kis.p.lodz.pl mgr inż. Artur Sierszeń asiersz@kis.p.lodz.pl mgr inż. Łukasz Sturgulewski luk@kis.p.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

Protokół IPX (Internetwork Packet Exchange)

Protokół IPX (Internetwork Packet Exchange) Protokół IPX (Internetwork Packet Exchange) Adres hosta = 32 bity 48 bitów Adres sieci + Adres MAC C4AA01EF. 0BBF.105C.D013 4A01.OBCF.120C.E023 4A01.OBDF.D056.6611 4A01.OBBF.105C.D013 2003.BBDF.10EC.FA23

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika STOWARZYSZENIE PEMI Przewodnik użytkownika wstęp do podpisu elektronicznego kryptografia asymetryczna Stowarzyszenie PEMI Podpis elektroniczny Mobile Internet 2005 1. Dlaczego podpis elektroniczny? Podpis

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE Adresowanie IP

SIECI KOMPUTEROWE  Adresowanie IP Adresowanie IP Podstawowa funkcja protokołu IP (Internet Protocol) polega na dodawaniu informacji o adresie do pakietu danych i przesyłaniu ich poprzez sieć do właściwych miejsc docelowych. Aby umożliwić

Bardziej szczegółowo

Paweł Pokrywka, Ispara.pl. multispoof: Zaawansowany mac spoofing w sieciach lokalnych

Paweł Pokrywka, Ispara.pl. multispoof: Zaawansowany mac spoofing w sieciach lokalnych Paweł Pokrywka, Ispara.pl multispoof: Zaawansowany mac spoofing w sieciach lokalnych 1 Plan prezentacji Obszar zainteresowania Problem uwierzytelniania w sieciach LAN Wykorzystanie podatności: multispoof

Bardziej szczegółowo

Institute of Telecommunications. koniec wykładu III.

Institute of Telecommunications. koniec wykładu III. koniec wykładu III Performance Management jaki jest stopień wykorzystania pojemności? czy występuje przeciążenie? czy przepustowość spada poniżej akceptowalnego poziomu? czy występują wąskie gardła? czy

Bardziej szczegółowo

Vigor 2900 ZyWall 70 konfiguracja połączenia LAN-LAN (IPSec)

Vigor 2900 ZyWall 70 konfiguracja połączenia LAN-LAN (IPSec) Uwaga! Przykład zakłada, że na obu routerach funkcjonuje już dostęp do Internetu, iżze wszystkie funkcje sieciowe niezbędne do komunikacji sieci LAN z Internetem zostały prawidłowo ustawione (adresy na

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy

INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy 1. Wyjaśnić pojęcia problem, algorytm. 2. Podać definicję złożoności czasowej. 3. Podać definicję złożoności pamięciowej. 4. Typy danych w języku C. 5. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1: Protokół ślepych podpisów cyfrowych w oparciu o algorytm RSA

Zadanie 1: Protokół ślepych podpisów cyfrowych w oparciu o algorytm RSA Informatyka, studia dzienne, inż. I st. semestr VI Podstawy Kryptografii - laboratorium 2010/2011 Prowadzący: prof. dr hab. Włodzimierz Jemec poniedziałek, 08:30 Data oddania: Ocena: Marcin Piekarski 150972

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...9. 2. Środowisko multimedialnych sieci IP... 11. 3. Schemat H.323... 19

1. Wprowadzenie...9. 2. Środowisko multimedialnych sieci IP... 11. 3. Schemat H.323... 19 Spis treści 3 1. Wprowadzenie...9 2. Środowisko multimedialnych sieci IP... 11 2.1. Model odniesienia... 11 2.2. Ewolucja technologii sieciowych...12 2.3. Specyfika ruchowa systemów medialnych...13 2.4.

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie infrastruktury klucza publicznego (PKI) dla użytkowników sieci PIONIER

Wdrożenie infrastruktury klucza publicznego (PKI) dla użytkowników sieci PIONIER Wdrożenie infrastruktury klucza publicznego (PKI) dla użytkowników sieci PIONIER Ireneusz Tarnowski Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe Poznań, 4 listopada 2009 Plan wystąpienia PKI Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

VPN Host-LAN IPSec X.509 z wykorzystaniem DrayTek Smart VPN Client

VPN Host-LAN IPSec X.509 z wykorzystaniem DrayTek Smart VPN Client 1. Konfiguracja serwera VPN 1.1. Włączenie obsługi IPSec 1.2. Ustawienie czasu 1.3. Lokalny certyfikat (żądanie certyfikatu z serwera CA) 1.4. Certyfikat zaufanego CA 1.5. Identyfikator IPSec 1.6. Profil

Bardziej szczegółowo

Laboratorium nr 4 Sieci VPN

Laboratorium nr 4 Sieci VPN Laboratorium nr 4 Sieci VPN Wprowadzenie Sieć VPN (Virtual Private Network) to sieć komputerowa, która pomimo że używa publicznej infrastruktury (np. sieć Internet), jest w stanie zapewnić wysoki poziom

Bardziej szczegółowo

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Katedra Telekomunikacji

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Katedra Telekomunikacji Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Katedra Telekomunikacji Bezpieczeństwo sieci teleinformatycznych Laboratorium 5 Temat: Polityki bezpieczeństwa FortiGate. Spis treści 2. Cel ćwiczenia...

Bardziej szczegółowo

1 Moduł Diagnostyki Sieci

1 Moduł Diagnostyki Sieci 1 Moduł Diagnostyki Sieci Moduł Diagnostyki Sieci daje użytkownikowi Systemu Vision możliwość badania dostępności w sieci Ethernet komputera lub innych urządzeń wykorzystujących do połączenia protokoły

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo aplikacji typu software token. Mariusz Burdach, Prevenity. Agenda

Bezpieczeństwo aplikacji typu software token. Mariusz Burdach, Prevenity. Agenda Bezpieczeństwo aplikacji typu software token Mariusz Burdach, Prevenity Agenda 1. Bezpieczeństwo bankowości internetowej w Polsce 2. Główne funkcje aplikacji typu software token 3. Na co zwrócić uwagę

Bardziej szczegółowo

Szyfrowanie danych w SZBD

Szyfrowanie danych w SZBD Szyfrowanie danych w SZBD dr inż. Maciej Nikodem Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki maciej.nikodem@pwr.wroc.pl 1 Czy potrzebujemy szyfrowania w SZBD? prawo, kontrola dostępu, ochrona przed: administratorem,

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Zajęcia 4 Bezpieczeństwo w sieciach komputerowych

Sieci komputerowe. Zajęcia 4 Bezpieczeństwo w sieciach komputerowych Sieci komputerowe Zajęcia 4 Bezpieczeństwo w sieciach komputerowych Translacja adresów (NAT) NAT (ang. Network Address Translation) umożliwia używanie adresów nierutowalnych (niepublicznych) Polega na

Bardziej szczegółowo

ASEM UBIQUITY PRZEGLĄD FUNKCJONALNOŚCI

ASEM UBIQUITY PRZEGLĄD FUNKCJONALNOŚCI ASEM UBIQUITY PRZEGLĄD FUNKCJONALNOŚCI tel. 22 549 43 53, fax. 22 549 43 50, www.sabur.com.pl, sabur@sabur.com.pl 1/7 ASEM UBIQUITY ASEM Uqiuity to nowatorskie rozwiązanie na platformy Win 32/64 oraz Win

Bardziej szczegółowo

Laboratorium nr 5 Podpis elektroniczny i certyfikaty

Laboratorium nr 5 Podpis elektroniczny i certyfikaty Laboratorium nr 5 Podpis elektroniczny i certyfikaty Wprowadzenie W roku 2001 Prezydent RP podpisał ustawę o podpisie elektronicznym, w która stanowi że podpis elektroniczny jest równoprawny podpisowi

Bardziej szczegółowo

Zapory sieciowe i techniki filtrowania.

Zapory sieciowe i techniki filtrowania. Bezpieczeństwo systemów komputerowych. Temat seminarium: Zapory sieciowe i techniki Autor: Bartosz Biegański Zapory sieciowe i techniki. Seminarium 2004 5.04.2004 PP, SKiSR 1 Plan prezentacji Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

12. Wirtualne sieci prywatne (VPN)

12. Wirtualne sieci prywatne (VPN) 12. Wirtualne sieci prywatne (VPN) VPN to technologia tworzenia bezpiecznych tuneli komunikacyjnych, w ramach których możliwy jest bezpieczny dostęp do zasobów firmowych. Ze względu na sposób połączenia

Bardziej szczegółowo

Projektowanie zabezpieczeń Centrów Danych oraz innych systemów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa

Projektowanie zabezpieczeń Centrów Danych oraz innych systemów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa Projektowanie zabezpieczeń Centrów Danych oraz innych systemów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa dr inż. Mariusz Stawowski mariusz.stawowski@clico.pl Agenda Wprowadzenie Specyficzne

Bardziej szczegółowo

System Express ELIXIR

System Express ELIXIR System Express ELIXIR wybrane aspekty bezpieczeństwa Tomasz Jończyk Dyrektor Linii biznesowej rozliczenia Leszno, 15 marca 2013 roku 1 System Express ELIXIR System Express ELIXIR stanowi infrastrukturę

Bardziej szczegółowo

Uproszczony opis obsługi ruchu w węźle IP. Trasa routingu. Warunek:

Uproszczony opis obsługi ruchu w węźle IP. Trasa routingu. Warunek: Uproszczony opis obsługi ruchu w węźle IP Poniższa procedura jest dokonywana dla każdego pakietu IP pojawiającego się w węźle z osobna. W routingu IP nie wyróżniamy połączeń. Te pojawiają się warstwę wyżej

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w programie SysLoger

Wykaz zmian w programie SysLoger Wykaz zmian w programie SysLoger Pierwsza wersja programu 1.0.0.1 powstała we wrześniu 2011. Funkcjonalność pierwszej wersji programu: 1. Zapis logów do pliku tekstowego, 2. Powiadamianie e-mail tylko

Bardziej szczegółowo

Metody zabezpieczania transmisji w sieci Ethernet

Metody zabezpieczania transmisji w sieci Ethernet Metody zabezpieczania transmisji w sieci Ethernet na przykładzie protokołu PPTP Paweł Pokrywka Plan prezentacji Założenia Cele Problemy i ich rozwiązania Rozwiązanie ogólne i jego omówienie Założenia Sieć

Bardziej szczegółowo

Rozdział ten zawiera informacje na temat zarządzania Modułem Modbus TCP oraz jego konfiguracji.

Rozdział ten zawiera informacje na temat zarządzania Modułem Modbus TCP oraz jego konfiguracji. 1 Moduł Modbus TCP Moduł Modbus TCP daje użytkownikowi Systemu Vision możliwość zapisu oraz odczytu rejestrów urządzeń, które obsługują protokół Modbus TCP. Zapewnia on odwzorowanie rejestrów urządzeń

Bardziej szczegółowo

Referencyjny model OSI. 3 listopada 2014 Mirosław Juszczak 37

Referencyjny model OSI. 3 listopada 2014 Mirosław Juszczak 37 Referencyjny model OSI 3 listopada 2014 Mirosław Juszczak 37 Referencyjny model OSI Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna ISO (International Organization for Standarization) opracowała model referencyjny

Bardziej szczegółowo

Połączenie VPN LAN-LAN IPSec X.509 (stały IP > stały IP)

Połączenie VPN LAN-LAN IPSec X.509 (stały IP > stały IP) Zestawienie tunelu VPN po protokole IPSec pomiędzy routerem Vigor 2910 (klient VPN) a VigorPro 5500 (serwer VPN). 1. Certyfikaty na routerach Vigor 1.1. Ustawienie czasu 1.2. Lokalny certyfikat (żądanie

Bardziej szczegółowo

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Dostęp zdalny

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Dostęp zdalny Jarosław Kuchta Dostęp zdalny Zagadnienia Infrastruktura VPN Protokoły VPN Scenariusz zastosowania wirtualnej sieci prywatnej Menedżer połączeń Dostęp zdalny 2 Infrastruktura VPN w WS 2008 Klient VPN Windows

Bardziej szczegółowo

9. System wykrywania i blokowania włamań ASQ (IPS)

9. System wykrywania i blokowania włamań ASQ (IPS) 9. System wykrywania i blokowania włamań ASQ (IPS) System Intrusion Prevention w urządzeniach NETASQ wykorzystuje unikalną, stworzoną w laboratoriach firmy NETASQ technologię wykrywania i blokowania ataków

Bardziej szczegółowo

Sieci Komputerowe. Wykład 1: TCP/IP i adresowanie w sieci Internet

Sieci Komputerowe. Wykład 1: TCP/IP i adresowanie w sieci Internet Sieci Komputerowe Wykład 1: TCP/IP i adresowanie w sieci Internet prof. nzw dr hab. inż. Adam Kisiel kisiel@if.pw.edu.pl Pokój 114 lub 117d 1 Kilka ważnych dat 1966: Projekt ARPANET finansowany przez DOD

Bardziej szczegółowo

Podstawowe protokoły transportowe stosowane w sieciach IP cz.1

Podstawowe protokoły transportowe stosowane w sieciach IP cz.1 Laboratorium Technologie Sieciowe Podstawowe protokoły transportowe stosowane w sieciach IP cz.1 Wprowadzenie Ćwiczenie przedstawia praktyczną stronę następujących zagadnień: połączeniowy i bezpołączeniowy

Bardziej szczegółowo

System Kancelaris. Zdalny dostęp do danych

System Kancelaris. Zdalny dostęp do danych Kancelaris krok po kroku System Kancelaris Zdalny dostęp do danych Data modyfikacji: 2008-07-10 Z czego składaj adają się systemy informatyczne? System Kancelaris składa się z dwóch części: danych oprogramowania,

Bardziej szczegółowo