Zasady i Procedury. Aktualizacja i data wprowadzenia w życie 11 listopad 2011 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zasady i Procedury. Aktualizacja i data wprowadzenia w życie 11 listopad 2011 r."

Transkrypt

1 Zasady i Procedury Aktualizacja i data wprowadzenia w życie 11 listopad 2011 r. Sekcja 1 - Wstęp Misja firmy Założenia WowWe Zobowiązujemy się do tworzenia narzędzi i urządzeń internetowych oraz usług dodatkowych, które pomagają ludziom łączyć się, rozmawiać i komunikować w autentyczny i zrozumiały sposób. Zobowiązujemy się umożliwiać powstawanie związków, które są przyjazne, uczciwe, szczere i godne WowWe. Zobowiązujemy się dostarczyć przeżycia WowWe, które są najważniejszą wartością dla naszych klientów i wymierną możliwością dla naszych dystrybutorów Partnerski Kodeks Postępowania Wszyscy Niezależni Partnerzy Handlowi WowWe zgadzają się przestrzegać następującego Kodeksu Postępowania Partnera. 1. Jako Partner WowWe będę postępował uczciwie i sprawiedliwie. 2. Będę prowadził działalność biznesową w sposób, który wzmocni moją reputację i oraz ustaloną pozytywną opinię na temat WowWe. 3. Będę uprzejmie i z respektem traktował każdą osobę, z którą kontaktuję się w ramach moich działań jako Niezależnego Partnera. 4. Nie będę uczestniczył w czynnościach, które mogą nadszarpnąć reputację WowWe lub moją, nie będę też krytykował WowWe, jego pracowników lub innych Partnerów. 5. Będę w dalszym ciągu wspierał wzrost WowWe w formie ciągłego wsparcia oraz zachęty dla moich Klientów, jak również innych Partnerów, aby mieć pewność, że ich doświadczenia z WowWe są pozytywne. 6. Nie będę robił ani mówił nic, co zgodnie ze zdrowym rozsądkiem mogłoby nieść za sobą efekt oczernienia WowWe lub umniejszenia lub osłabienia ich dobrej woli i reputacji w usługach, które wykonują, w tym, lecz nie wyłącznie, nie będę składał oświadczeń, które mogą negatywnie wpłynąć na ich źródła klientów poleconych lub inne osoby, które są zaangażowane lub dotknięte przez ich usługi. 7. Nie będę fałszywie przedstawiał produktów, usług, ani Planu Kompensacyjnego WowWe 8. Nie będę zachęcał finansowo, ani usiłował zachęcić finansowo, jakiegokolwiek Partnera, pośrednio lub bezpośrednio, do uczestniczenia w innym sieciowym programie marketingowym lub angażował ich w nieprawdziwe lub nielegalne praktyki. 9. Będę pamiętał, że nawet moje osobiste doświadczenia lub zyski otrzymane w ramach produktów, usług lub programów WowWe, mogą zostać zinterpretowane jako nieuprawnione przekroczenie informacji na etykiecie. 10. Rozumiem i zgadzam się, że ponoszę wyłączną odpowiedzialność za wszelkie zobowiązania finansowe i/lub prawne, które nastąpią w trakcie mojego działania jako Partner i jako Partner spłacę wszelkie długi i zobowiązania. 11. Będę rywalizował agresywnie ale uczciwie i będę szanował uczestników innych sieciowych programów marketingowych. Nie będę próbował zdobyć list dystrybutorów lub list klientów innych sieciowych firm marketingowych, ani też koncentrował sprzedaży lub wysiłków rekrutacyjnych wyłącznie na klientach

2 lub dystrybutorach jakiejkolwiek innej firmy. Nie będę wykorzystywał materiałów sprzedażowych, które są uważane za własność innej firmy. Sekcja 2 - Informacje Ogólne 2.1. Zasady oraz Plan Kompensacyjny jako Część Umowy Partnerskiej Niniejsze Zasady i Procedury, w ich obecnej formie oraz wraz z poprawkami w wyłącznej gestii WowWe, Inc (dalej zwaną WowWe lub Firmą ), są związane i są integralną częścią Umowy Partnerskiej WowWe (dalej Umowa Partnerska ). Kiedykolwiek termin Umowa jest używany w Sekcji dotyczącej Zasad, odnosi się on zbiorczo do Wniosku o Współpracę oraz Umowy Partnerskiej, niniejszych Zasad i Procedur, Planu Marketingowego i Kompensacyjnego WowWe oraz Formularza Rejestracyjnego Podmiotu Gospodarczego (jeżeli ma zastosowanie). Te dokumenty są włączone na mocy niniejszego odwołania do Umowy Partnerskiej - Zasady i Procedury (w ich obecnej formie oraz wraz z poprawkami wprowadzonymi przez WowWe). Obowiązkiem każdego Partnera jest przeczytać, zrozumieć, trzymać się i upewnić się, że jest świadomy i stosuje najbardziej aktualną wersję niniejszych Zasad i Procedur. Podczas sponsorowania lub zapisywania nowego Partnera, obowiązkiem dotychczasowego Partnera jest dostarczenie najbardziej aktualnej wersji Zasad i Procedur oraz Planu Marketingowego i Kompensacyjnego WowWe wnioskodawcy przed podpisaniem Umowy Partnerskiej Cel Zasad WowWe jest firmą sprzedaży bezpośredniej, która handluje produktami oraz usługami komunikacji/prezentacji internetowej za pomocą Niezależnych Partnerów. Ważne jest, by zrozumieć, że sukces wasz oraz waszych Partnerów zależą od uczciwości osób sprzedających nasze produkty i usługi. Aby jasno zdefiniować związki istniejące pomiędzy Partnerem, a WowWe, Inc. (dalej zwaną WowWe ) oraz wyraźnie ustalić akceptowany standard postępowania biznesowego, WowWe ustanowił Umowę. Partnerzy WowWe są zobowiązani do postępowania zgodnie z wszystkimi Warunkami zawartymi w Umowie, a także przepisami prawa państwowego, federalnego, terytorialnego, samorządowego lub lokalnego, które mają zastosowanie do działania oraz postępowania firmy WowWe. Ponieważ istnieje możliwość, że wiele z niniejszych standardów postępowania może być nowością dla Partnerów, ważne jest, by każdy zapoznał się i przestrzegał zapisów Umowy. Prosimy o uważne zapoznanie się z informacjami z niniejszym Oświadczeniem dotyczącym Zasad i Procedur Wyjaśnia ono oraz ustala związek pomiędzy tobą, jako niezależnym kontrahentem, a Firmą. Jeśli mają Państwo jakieś pytania dotyczące jakichkolwiek zasad lub przepisów, prosimy nie wahać się i zwrócić się do swojego Sponsora lub do WowWe Zmiany w Umowie Ponieważ przepisy prawa państwowego, federalnego, terytorialnego, samorządowego lub lokalnego, a także środowiskowe, zmieniają się okresowo, WowWe zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów Umowy oraz cen za produkty i usługi wedle swojego wyłącznego uznania. Przez podpisanie Umowy Partnerskiej, Partner wyraża zgodę na przestrzeganie wszystkich poprawek i modyfikacji, które WowWe uzna za stosowne. Poprawki wejdą w życie po zawiadomieniu wszystkich Partnerów, że Umowa uległa modyfikacji. Zawiadomienia na temat poprawek do umowy będą publikowane w oficjalnych Materiałach WowWe. Firma dostarczy lub udostępni wszystkim Partnerom kompletny egzemplarz poprawionych przepisów za pomocą co najmniej jednego z następujących sposobów: (1) publikacja na oficjalnej stronie internetowej Firmy; (2) poczta elektroniczna (e- mail); (3) faks na żądanie; (4) nagranie za pomocą poczty głosowej; (5) publikacja w czasopismach Firmy; (6) włączenie do zamówień towaru lub premii prowizyjnych; lub (7) wysyłek specjalnych Kontynuacja działań Partnera WowWe lub akceptacja premii lub prowizji przez Partnera oznacza akceptację jakiejkolwiek i wszystkich poprawek Opóźnienia WowWe nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub niepowodzenie w wykonaniu swoich zobowiązań, jeśli wykonanie tych czynności jest uniemożliwione z powodów znajdujących się poza jego świadomą kontrolą.

3 W tym, bez ograniczeń, odnosi się to do braku dostępu do internetu, ograniczeń zasilania jednej ze stron, strajków, problemów pracowniczych, buntów, wojen, powodzi, pożarów, śmierci lub decyzji lub rozkazów rządowych Rozdzielność Zasad i Prowizji Jeśli jakiekolwiek postanowienie Umowy, w obecnej formie lub po poprawkach, zostanie uznane za nieważne lub niemożliwe do wprowadzenia z jakiegokolwiek powodu, tylko nieważny fragment(y) postanowienia zostaną unieważnione, a pozostaje to bez wpływu na ważność pozostałych postanowień Umowy, a w efekcie Umowa będzie skonstruowana tak, jakby nieważne lub niemożliwe do wprowadzenia z jakiegokolwiek powodu zapisy nigdy nie były jej częścią Odstąpienie od Umowy Firma nigdy nie zrzeka się swojego prawa do nalegania na stosowanie się do zapisów Umowy i odpowiednich praw określających postępowanie w biznesie. Jakiekolwiek niepowodzenie WowWe, by wykorzystać wynikające z Umowy prawo egzekwowania stosowania się do jakichkolwiek zobowiązań lub zapisów Umowy przez Partnera i żadna zwyczajowa praktyka stron różniąca się od warunków Umowy nie oznacza odstąpienia przez WowWe od prawa żądania postępowania dokładnie zgodnego z zapisami Umowy. Odstąpienie od Umowy przez WowWe może nastąpić tylko w formie pisemnej przez autoryzowanego przedstawiciela Firmy. Odstąpienie przez WowWe egzekwowania złamania jakiegoś zapisu Umowy przez Partnera, nie ma wpływu i nie umniejsza praw WowWe związanych z innym złamaniem zapisu Umowy i nie ma wpływu na prawa i zobowiązania jakiegokolwiek innego Partnera; opóźnienie lub odstąpienie od egzekucji praw przez WowWe wynikających ze złamania danego zapisu Umowy nie będzie mieć wpływu i nie zmniejszy praw WowWe co do tego i kolejnych naruszeń zapisów Umowy. Istnienie roszczenia lub powództwa Partnera wobec WowWe nie stanowi obrony przed egzekucją przez WowWe praw wynikających z zasad lub zapisów Umowy. Sekcja 3 - Zostawanie Partnerem Wymagania, by Stać się Partnerem Aby stać się Partnerem WowWe, każdy kandydat musi: 1. Być osobą dorosłą w rozumieniu lokalnego prawa w swoim Państwie, Kraju, Prowincji lub Terytorium zamieszkania; 2. Musi posiadać ważny numer identyfikacji podatkowej, zgodnie z przepisami lokalnego prawa w swoim Państwie, Kraju, Prowincji lub Terytorium zamieszkania; (Na przykład: Obywatele USA muszą posiadać numer ubezpieczenia społecznego lub Federalny Numer Identyfikacji Podatkowej); 3. Zakupić Program Partnerski WowWe (opcjonalnie w stanie Płn Dakota); oraz 4. Dostarczyć do WowWe poprawnie wypełnioną (tylko oryginały - nie kopie) oraz podpisaną Umowę Partnerską oraz zapisać się jako Niezależny Sprzedawca poprzez stronę internetową WowWe osoby rekrutującej. Firma zastrzega sobie prawo odrzucenia jakiejkolwiek Umowy Partnerskiej dla nowego Centrum Partnerskiego Pakiet Partnerski (ABS): $69.95 W celu zapoznania nowych Partnerów z produktami WowWe, usługami, technikami sprzedaży, pomocy sprzedażowej oraz innymi kwestiami, Firma wymaga, by Partner zakupił Pakiet Partnerski ( ABS ) (opcjonalnie w stanie Płn Dakota). Poza zakupem płatnego Pakietu ABS, nikt nie jest zobowiązany do zakupu produktów WowWe, usług, pomocy sprzedażowych, ani też uiszczać jakiejkolwiek opłaty, by stać się Partnerem. ABS to narzędzie online, w którego skład wchodzą osobista Strona Internetowa oraz Wirtualne Biuro, a także Program Szkoleniowy online z podstawowymi narzędziami sprzedażowymi oraz marketingowymi, które mają pomóc Partnerom zbudować ich własny biznes WowWe.

4 Cena zakupu ABS $50 jest przeceniona do $10 w razie zakupu produktu detalicznego. Aby otrzymać zniżkę ABS, wnioskodawca musi zakupić produkt (lub produkty) wraz z ABS. Żaden rodzaj prowizji jakiegokolwiek rodzaju nie jest wypłacany z ABS Zapisywanie Nowego Partnera WowWe oferuje wygodną metodę zapisywania online dla nowych Partnerów za pomocą strony internetowej WowWe swojej osoby rekrutującej Zapisywanie Podmiotu Gospodarczego Podmioty gospodarcze takie jak spółki z o.o., spółki jawne, działalności jednoosobowe oraz handlowcy, mogą zostać Partnerami WowWe i mogą działać pod swoją nazwą handlową. Jeśli nowa działalność Partnerska będzie istnieć i działać w powyższej formie prawnej, w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty złożenia podania należy dostarczyć Pakiet Rejestracyjny Podmiotu Gospodarczego (Formularz Działalności Gospodarczej oraz Umowa lub Statut Spółki / organizacji) W przypadku, jeśli jakikolwiek akcjonariusz, partner, osoba zarządzająca lub też Partner jest jednostką prawną, informacje wymagane dla Partnera będą również wymagane dla danego akcjonariusza, partnera, lub osoby zarządzającej Korzyści dla Partnera Po akceptacji Podania Partnerskiego przez WowWe, nowy Partner może korzystać z korzyści Planu Marketingowego i Kompensacyjnego oraz Umowy Partnerskiej. Niniejsze korzyści to między innymi prawo do: 1. Zakupu produktów i usług WowWe po cenach Partnera; 2. Handlować i promować sprzedaż produktów i usług WowWe, a także osiągać zyski z tej sprzedaży; 3. Uczestniczyć w Planie Marketingowym i Kompensacyjnym WowWe (otrzymywać bonusy i prowizje, jeśli takowe są należne); 4. Rekrutować inne osoby oraz podmioty jako Partnerów do działalności WowWe i w ten sposób budować Organizację Marketingową oraz awansować w Planie Marketingowym i Kompensacyjnym WowWe. 5. Otrzymywać okresową literaturę WowWe oraz inne komunikaty i informacje WowWe; 6. Uczestniczyć we wsparciu, usługach, szkoleniach, spotkaniach motywacyjnych i integracyjnych, sponsorowanych przez WowWe lub, jeśli to konieczne, po uiszczeniu odpowiednich opłat; oraz 7. Uczestniczyć w konkursach promocyjnych i marketingowych oraz programach sponsorowanych przez WowWe dla swoich Partnerów Odnowienie Swojej Działalności WowWe Okres obowiązywania Umowy Partnerskiej to jeden (1) rok od daty jej akceptacji i jest ona automatycznie corocznie odnawialna przez WowWe pod warunkiem, że Partner nie złamał Warunków Firmy oraz Zasad i Procedur i nie zalega z odpowiednimi opłatami i płatnościami. Sekcja 4 - Działalność w ramach WowWe Przestrzeganie Planu Marketingowego i Kompensacyjnego WowWe Przepisy Ogólne Partnerzy muszą przestrzegać warunków Planu Marketingowego i Kompensacyjnego WowWe określonego w oficjalnych dokumentach WowWe. Partnerzy nie będą wykorzystywać możliwości WowWe poprzez, lub w kombinacji, z innym systemem, programem lub metodą marketingową w sposób inny niż określony w oficjalnych dokumentach WowWe. Partnerzy nie będą wymagać i zachęcać, by inni obecni lub potencjalni klienci lub Partnerzy uczestniczyli w WowWe w inny sposób niż jest to ujęte w programie określonym w oficjalnych dokumentach WowWe. Partnerzy nie będą wymagać i zachęcać innych obecnych lub potencjalnych klientów lub Partnerów, aby stosowali się do umów lub kontraktów innych niż oficjalne umowy lub kontrakty WowWe w celu zostania

5 Partnerem WowWe. W ten sam sposób, Partnerzy nie będą wymagać i zachęcać innych obecnych lub potencjalnych klientów lub Partnerów, aby dokonywali zakupów lub płatności osobom prywatnym lub podmiotom gospodarczym w celu uczestniczenia w Planie Marketingowym i Kompensacyjnym WowWe, innym niż zakupy i płatności określone jako rekomendowane lub konieczne w oficjalnych dokumentach WowWe Reklama i Marketing Przepisy Ogólne Wszyscy Partnerzy będą dbać i promować dobre imię WowWe oraz produktów Firmy. Marketing i promocja WowWe, możliwości związanych z WowWe, Planu Marketingowego i Kompensacyjnego oraz produktów i usług WowWe będą zgodne z interesem publicznym i muszą unikać wszelkich nieuprzejmych, kłamliwych, zwodniczych, nieetycznych lub niemoralnych postępowań i działań. WowWe zabrania Partnerom skłaniania kandydatów do przystąpienia do danego zespołu sprzedażowego za pomocą pokazania kopii prowizji lub kopii jakichkolwiek oświadczeń dotyczących prowizji. Partner nie może wysyłać faksem ani mailem ani też pokazywać w jakiejkolwiek formie kopii czeków/oświadczeń dotyczących prowizji potencjalnemu Partnerowi. Jest to uważane na niezgodne z prawem nakłanianie i wysoce nielegalne postępowanie w rozumieniu Firmy oraz regulacji rządowych. WowWe stosuje ścisłą politykę przeciwko fałszywym lub wyolbrzymionym roszczeniom finansowym lub fałszywej prezentacji ich produktów / usług w jakimkolwiek kształcie lub formie. Zaaprobowany pakiet reklamowy firmy WowWe zabrania Partnerom Sprzedażowym używania nazwy WowWe w reklamach, poza przypadkami, gdzie jest to wyraźnie dozwolone. W celu promocji produktów i usług oraz niesamowitych możliwości oferowanych przez WowWe, Partnerzy muszą używać pomocy sprzedażowych i materiałów pomocniczych wyprodukowanych przez WowWe. Wytłumaczenie tego wymagania jest łatwe. Produkty, etykiety, Plan Marketingowy i Kompensacyjny oraz materiały promocyjne WowWe zostały starannie zaprojektowane, tak, by każdy aspekt działań WowWe był uczciwy, zgodny z prawdą, oparty na faktach i zgodny z szerokimi i skomplikowanymi wymogami prawnymi. Jeśli Partnerzy WowWe mogliby tworzyć swoje własne pomoce sprzedażowe i materiały promocyjne (w tym reklamy internetowe), nie mówiąc o ich integralności i dobrych intencjach, istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że mogliby nieumyślnie złamać statuty i regulacje mające wpływ na działalność WowWe. Powyższe naruszenia prawa, pomimo iż może ich być stosunkowo mało, byłyby zagrożeniem dla możliwości oferowanych przez WowWe wszystkim Partnerom. Dlatego też, Partnerom nie wolno tworzyć własnych dokumentów, reklam, pomocy sprzedażowych i materiałów promocyjnych, wizytówek, stron internetowych, chyba że zostały one zaakceptowane na piśmie przez Firmę przed ich użyciem. Powyższe odnosi się również, ale nie ogranicza się, do materiałów takich jak czapki, koszulki T- shirt itp. Partner może dostarczyć wszelkie pisemne materiały promocyjne i sprzedażowe, reklamy i inne dokumenty (w tym proponowaną reklamę w internecie) do aprobaty przez Firmę; o ile Partner nie otrzyma pisemnej akceptacji użycia danego materiału, prośba będzie uważana za odrzuconą. WowWe może na bieżąco monitorować i dokumentować działalność promocyjną w internecie, w druku lub innymi nośnikami Marketing Elektroniczny Partnerzy nie mogą reklamować ani promować swoich działań Partnerskich ani działalności, produktów lub planów marketingowych WowWe, ani używać nazwy WowWe w jakichkolwiek mediach lub transmisjach elektronicznych, w tym w internecie na stronie internetowej lub w inny sposób, bez wcześniejszej pisemnej akceptacji WowWe, która może zostać wycofana według swojego uznania. Jeśli została wydana akceptacja na piśmie, Partnerzy muszą stosować się do wytycznych określonych przez WowWe, w tym, lecz nie wyłącznie; (a) Partnerzy nie będą składać ofert lub zaproszeń w formie badań, kwestionariuszy lub niejawnych komunikatów, podczas gdy prawdziwym powodem jest sprzedaż produktów lub usług lub sponsorowanie Partnera; (b) Partnerzy, którzy są operatorami zaakceptowanych stron internetowych, bez względu na to czy gromadzą dane osobowe lub klientów indywidualnych, ujawnią klientom na stronie internetowej w wyraźny sposób w jaki sposób dane klienta będą używane; (c) Partnerzy udostępniający dane osobowe gromadzone online umożliwią klientom indywidualnym zabronienie upowszechnianie tych informacji, a także (d) jeśli klient zażyczy sobie, by ich dane nie były rozpowszechniane, Partnerzy natychmiast zaprzestaną dzielenia się tymi

6 danymi; (e) Partnerzy muszą stosować się do praw i regulacji dotyczących komunikacji elektronicznej; (f) Partnerzy nie mogą dystrybuować zawartości za pomocą list dystrybucyjnych lub do osób, które nie wyraziły wyraźniej zgody na uczestnictwo w takim procesie; (g) Partnerzy nie mogą rozprowadzać materiałów, które są bezprawne, szkodliwe, prześladowcze, oszczercze, obraźliwe, wulgarne, obsceniczne lub w inny sposób niedopuszczalne, lub materiałów, które mogłyby stanowić powód wszczęcia sprawy cywilnej lub w inny sposób łamiące jakiekolwiek stosowne prawo lub przepisy lokalne, państwowe lub międzynarodowe, oraz (h) Partnerzy nie mogą, bezpośrednio lub pośrednio wysyłać niezamawianą pocztę masową do osób, z którymi nie mieli wcześniejszych kontaktów osobistych lub biznesowych. Partnerzy nie mogą usiłować rejestracji jakichkolwiek nazw towarowych WowWe, znaków firmowych, nazw usług, znaków usługowych, nazw produktów, nazwy Firmy lub jej pochodnych, dla jakichkolwiek nazw domen internetowych. Partnerzy nie mogą też włączać lub usiłować włączać jakichkolwiek nazw towarowych Firmy, znaków firmowych, nazw usług, znaków usługowych, nazw produktów, nazwy Firmy lub jej pochodnych, w adresach e- mailowych bez uprzedniej zgody. O ile Partner nie otrzyma pisemnej akceptacji, prośba będzie uważana za odrzuconą Znaki Towarowe i Prawa Autorskie Wszelkie nazwy handlowe, znaki towarowe oraz znaki usługowe używane przez WowWe są wyłączną wartością WowWe. WowWe nie pozwala na używanie swoich nazw handlowych, znaków towarowych, projektów lub symboli przez jakąkolwiek osobę, w tym Partnera WowWe, bez wcześniejszej, pisemnej zgody. Partnerzy nie mogą tworzyć w celach sprzedaży lub dystrybucji jakichkolwiek wydarzeń Firmowych i wypowiedzi bez wcześniejszej pisemnej zgody WowWe, nie mogą również kopiować w celach sprzedaży lub dla użytku osobistego jakichkolwiek nagrań audio wyprodukowanych przez Firmę lub prezentacji wideo. Nazwa WowWe i inne nazwy, które mogą zostać przybrane są własnymi nazwami handlowymi, znakami towarowymi oraz znakami usługowymi WowWe. Jako takie, powyższe symbole są dużą wartością dla WowWe i są przekazywane Partnerom do użytku w jasno sprecyzowany sposób. Użycie nazwy WowWe na czymkolwiek nie wyprodukowanym przez Firmę jest zabronione wyłączając następujące przypadki: Nazwa Partnera - - Niezależny Partner WowWe Wszyscy Partnerzy mogą opisywać się jako Niezależny Partner WowWe na białych lub żółtych stronach książek telefonicznych, poniżej swojej własnej nazwy. Partnerzy nie mogą umieszczać reklam w książkach telefonicznych używając nazwy lub logotypu WowWe. Partnerzy nie mogą odbierać telefonu mówiąc WowWe, lub firma WowWe, lub w jakikolwiek inny sposób, który sprawiłby, że rozmówca mógłby zrozumieć, że dodzwonił się do biur WowWe, Inc Media i Zapytania Mediów Partnerom nie wolno usiłować odpowiadać na zapytania mediów dotyczących WowWe, produktów lub usług lub też niezależnych działalności WowWe. Wszelkie zapytania ze strony jakichkolwiek mediów należy niezwłocznie zgłosić do Działu Komunikacji WowWe. Ta zasada ma na celu zapewnienie, że publicznie wyrażone informacje są dokładne i zgodne z odpowiednim wizerunkiem. Partnerom szczególnie nie wolno reprezentować WowWe w jakichkolwiek mediach oraz używać mediów w tym, lecz nie wyłącznie, informacji prasowych, artykułów, artykułów wstępnych, bezpłatnych ogłoszeń, reklam informacyjnych, artykułów sponsorowanych, a także występów telewizyjnych, kablowych lub radiowych w celu promocji lub reklamowania WowWe lub powiązanych produktów, poza przypadkami, kiedy zostało to zaakceptowane w formie pisemnej przez WowWe. Tego typu prośby muszą być dostarczone w formie pisemnej do Działu Komunikacji WowWe co najmniej 30 (trzydzieści) dni przed aktywnością medialną. Ta zasada ma na celu zapewnienie, że publiczny wizerunek WowWe oraz Partnerów będzie dokładny, zgodny z prawem i konsekwentny Spamowanie i Niezamawiane Faksy Poza sytuacjami opisanymi w tej sekcji, Partnerzy nie mogą używać lub przesyłać niezamawianych faksów, masowej wysyłki mailowej, niezamawianych e- maili, lub spamowania związanego z ich działalnością WowWe. Terminy niezamawiane faksy oraz niezamawiane e- maile oznaczają przesyłanie za pomocą,

7 odpowiednio, faksu lub poczty mailowej, jakichkolwiek materiałów lub informacji reklamowych lub promocyjnych dotyczących WowWe, powiązanych produktów, planu kompensacyjnego oraz innych aspektów Firmy, które są przesyłane komukolwiek, z wyjątkiem faksów i e- maili: (a) do osób, które wcześniej wyraziły chęć lub zgodę; lub (b) do osób, z którymi Partner ma ustalone stosunki biznesowe lub towarzyskie. Termin ustalone stosunki biznesowe lub towarzyskie oznacza wcześniejszy lub istniejący stosunek ustalony przez dobrowolną dwustronną komunikację między Partnerem oraz daną osobą, na podstawie: (a) zapytania, aplikacji, zakupu lub transakcji przez daną osobę dotyczącą produktów oferowanych przez Partnera; lub (b) osobisty lub rodzinny związek, który nie został wcześniej zakończony przez którąś za stron. Dodatkowo zabrania się komukolwiek, bezpośrednio lub pośrednio, pozyskiwania kontaktów, wysyłania do osób lub podmiotów e- maili marketingowych lub reklamowych, które odnoszą się do WowWe lub powiązanych stron internetowych, produktów lub usług bez wcześniejszej zgody odbiorcy. Dopiero po tym, jak potencjalny klient lub partner wyrazi chęć uzyskania konkretnej informacji lub zgodzi się na otrzymanie dodatkowych informacji na temat WowWe, będzie można odwołać się do WowWe lub powiązanych stron internetowych, produktów lub usług w e- mailu, i to tylko w zakresie, którym zainteresowany jest, lub na który wyraził zgodę potencjalny klient lub partner. Obecne i przyszłe skargi i zażalenia zgłaszane do WowWe będą rozwiązywane w następujący sposób: 1. Skargi dotyczące SPAMU złożone WowWe przez Go Daddy (lub inną firmę hostingową) muszą zostać zbadane i rozwiązane, a rezultaty zgłoszone Go Daddy (lub innej odpowiedniej firmie hostingowej) w ciągu 5 dni. 2. Jeśli Partner nie potrafi udowodnić, że skarga dotycząca SPAMU nie jest niezgodna z prawdą, Umowa Partnerska danego Partnera zostanie zakończona. Uwaga: po powstaniu skargi, obowiązkiem danego Partnera (nie WowWe) jest udowodnić, że skarga jest niezgodna z prawdą. Partnerzy powinni przechowywać bazę wszystkich wiadomości otrzymanych i wysłanych (listy dystrybucyjne opt- in opt- out). Takie informacje mogą być przydatne po otrzymaniu skargi, aby uniknąć rozwiązania umowy Zakaz Kupowania na Bonus Kupowanie na bonus jest rygorystycznie i całkowicie zabronione. Jako Kupowanie na bonus rozumiane jest: (a) zapisywanie osób prywatnych i podmiotów gospodarczych jako Partnerów lub klientów bez wiedzy i/lub podpisywanie Umowy Partnerskiej lub umowy klienta przez takie osoby lub podmioty; (b) nieuczciwy zapis osób prywatnych i podmiotów gospodarczych jako Partnerów lub klientów; (c) zapisywanie lub usiłowanie zapisywania nieistniejących osób lub podmiotów jako Partnerów lub klientów ( martwe dusze ); (d) używanie karty kredytowej przez, lub w imieniu Partnera lub klienta jeśli Partner lub klient nie jest posiadaczem konta, do którego przypisana jest ta karta; (e) zakup towarów lub usług WowWe w imieniu innego Partnera lub klienta, używając numeru identyfikacyjnego innego Partnera lub klienta, w celu uzyskania prowizji lub bonusu Zmiany w Działalności WowWe Przepisy Ogólne Każdy Partner musi natychmiast poinformować WowWe o wszystkich zmianach w stosunku do informacji zawartych w swoim Wniosku Partnerskim i Umowie Partnerskiej. Partnerzy mogą zmieniać swoją istniejącą Umowę Partnerską (tzn. zmienić numer Ubezpieczenia Społecznego na Federalny Numer Identyfikacyjny, lub zmienić formę własności z działalności jednoosobowej do podmiotu gospodarczego, którego Partner jest właścicielem) poprzez dostarczenie pisemnej prośby, odpowiednio wypełnionego Wniosku Partnerskiego oraz Umowy Partnerskiej i odpowiednich dokumentów Dodawanie Współwnioskodawców Przy dodawaniu współwnioskodawcy (zarówno osoby prywatnej jak i podmiotu gospodarczego) do istniejącej działalności WowWe, Firma wymaga pisemnej prośby, a także poprawnie wypełnionego Podania Partnerskiego oraz Umowy Partnerskiej zawierających Numery Ubezpieczenia Społecznego oraz podpisy wnioskodawcy oraz współwnioskodawcy. Aby uniknąć obejścia Sekcji 4.21 Sprzedaż, Transfer lub Przepisanie działalności WowWe, oryginalny wnioskodawca musi pozostać jako strona oryginalnego Wniosku

8 Partnerskiego oraz Umowy Partnerskiej. Jeśli oryginalny Partner chce zakończyć swoją współpracę z Firmą, musi on przekazać lub przepisać swoją działalność zgodnie z Zasadami i Procedurami. Jeśli ten proces nie jest przestrzegany, działalność zostanie zlikwidowana po wycofaniu się oryginalnego Partnera. Wszelkie bonusy i prowizje zostaną przesłane na nr identyfikacyjny zgodny z danymi oryginalnego Partnera. Prosimy zwrócić uwagę na fakt, że zmiany dozwolone w tym paragrafie nie dotyczą zmiany sponsoringu. Zmiany sponsoringu są opisane poniżej w Sekcji Zmiana Sponsora. Konieczne jest uiszczenie opłaty administracyjnej w wysokości pięćdziesięciu dolarów ($50.00) za każdą wnioskowaną zmianę, która musi być dołączona z pisemną prośbą oraz wypełnioną Umową Partnerską. WowWe może, wedle własnego uznania, wymagać dokumentów potwierdzonych notarialnie przez wprowadzeniem jakichkolwiek zmian do działalności WowWe. Przetwarzanie otrzymanej prośby przez WowWe może potrwać do trzydziestu (30) dni od otrzymania prośby Zmiana Sponsora Aby chronić integralność wszystkich organizacji marketingowych oraz chronić ciężką pracę Partnerów, WowWe zdecydowanie odradza zmiany w sponsoringu. Utrzymywanie integralności sponsoringu jest niezmiernie ważne dla sukcesu każdego Partnera oraz Organizacji Marketingowej. Dlatego też, przekazywanie działalności WowWe przez jednego sponsora drugiemu jest rzadko dozwolone. Prośby o zmianę sponsoringu muszą być dostarczone na piśmie do Działu Usług Partnerskich oraz muszą w nich być podane powody zmiany. Zmiany będą uwzględniane tylko w dwóch (2) następujących okolicznościach: 1. W przypadkach nieuczciwego nakłaniania lub nieetycznego sponsoringu, Partner może prosić o przejście do innej organizacji pozostawiając całą Organizację Marketingową w stanie nienaruszonym. Wszelkie prośby o zmiany w wyniku rzekomych nieuczciwych praktyk rekrutacyjnych będą oceniane na podstawie poszczególnych przypadków. 2. Partner, który chce zmiany, dostarcza poprawny i całkowicie wypełniony Formularz Zmiany Sponsora, który zawiera pisemną akceptację jego bezpośrednich Partnerów, w tym wszystkich, na których dochód ta zmiana będzie miała wpływ. Skserowane lub skopiowane podpisy nie będą akceptowane. Wszystkie podpisy Partnerów muszą być potwierdzone notarialnie. Partner, który prosi o transfer musi uiścić opłatę w wysokości $25.00 za opłaty administracyjne oraz przetwarzanie danych. Jeśli przenoszący się Partner również chce przesunąć jakiegoś Partnera w swojej Organizacji Marketingowej, każdy Partner na niższym poziomie musi uzyskać poprawnie wypełniony Formularz Zmiany Sponsora oraz zwrócić go do WowWe wraz z opłatą $25.00 (tzn. przenoszący Partner oraz każdy Partner w jego Organizacji Marketingowej pomnożone przez $25.00 to koszt przeniesienia działalności WowWe). Jeśli nie wszystkie wymagania tego paragrafu zostaną spełnione, Partnerzy na niższym poziomie nie zostaną przeniesieni wraz z przenoszącym Partnerem. Przetwarzanie otrzymanej prośby o zmianę oraz weryfikacja przez WowWe może potrwać do trzydziestu (30) dni od otrzymania Formularza Zmiany Sponsora Zmiana Umiejscowienia Genealogii WowWe zastrzega sobie prawo zmienić umiejscowienie Partnera umieszczonego w systemie z powodu błędu Osoby rekrutującej lub komputerowego systemu zapisowego, do 72 godzin (trzech (3) dni roboczych) po wstępnym zapisie. Po dostarczeniu prośby w ciągu 72 (siedemdziesięciu dwóch) godzin, błąd zostanie poprawiony bez poniesienia kosztów zmiany. WowWe zastrzega sobie prawo dokonania zmiany w terminie do jednego (1) tygodnia po uzyskaniu informacji. Jednakże po upływie 72 godzin (3 dni roboczych) prośba o zmianę może nie zostać uwzględniona. Jeśli zmiana zostanie uwzględniona, należy wnieść opłatę w wysokości $25, które należy zapłacić Osobie Rekrutującej przed dokonaniem zmiany Rezygnacja i Ponowna Aplikacja Partner może zgodnie z prawem zmienić organizację poprzez dobrowolną rezygnację ze swojej działalności WowWe oraz pozostawianie nieaktywnym (tzn. brak sprzedaży produktów lub usług WowWe, brak

JEUNESSE GLOBAL Zasady i procedury

JEUNESSE GLOBAL Zasady i procedury JEUNESSE GLOBAL Zasady i procedury Spis treści ROZDZIAŁ 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 Kodeks postępowania dystrybutora... 3 1.2 Status niezależnego zleceniobiorcy... 3 1.3 Prowadzenie działalności...... 4 1.4

Bardziej szczegółowo

Wszystkie czynności zawodowe będę wykonywać, dbając o własne dobre imię oraz reputację wypracowaną przez firmę Vi.

Wszystkie czynności zawodowe będę wykonywać, dbając o własne dobre imię oraz reputację wypracowaną przez firmę Vi. Zasady i procedury KODEKS ETYCZNY PROMOTORA Jako Niezależny promotor Vi (VIP) zobowiązuję się stać na straży uczciwości firmy Vi. Prowadząc interesy jako Promotor VIP, będę zawsze postępować uczciwie i

Bardziej szczegółowo

ZASADY I PROCEDURY. styczeń 2009 r. STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI. AGEL ENTERPRISES, LLC 3400 Ashton Boulevard, Suite 500 Lehi, Utah 84043 USA

ZASADY I PROCEDURY. styczeń 2009 r. STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI. AGEL ENTERPRISES, LLC 3400 Ashton Boulevard, Suite 500 Lehi, Utah 84043 USA ZASADY I PROCEDURY styczeń 2009 r. STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI AGEL ENTERPRISES, LLC 3400 Ashton Boulevard, Suite 500 Lehi, Utah 84043 USA SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 ROZDZIAŁ 1: DEFINICJE... 3 ROZDZIAŁ 2: REJESTRACJA

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE DOM TWÓJ BIZNES TWÓJ BIZNES DOM ZDROWIE TWÓJ BIZNES U RODA ZASADY WSPÓŁPRACY Z AMWAY DOM ZDROWIE

ZDROWIE DOM TWÓJ BIZNES TWÓJ BIZNES DOM ZDROWIE TWÓJ BIZNES U RODA ZASADY WSPÓŁPRACY Z AMWAY DOM ZDROWIE ZDROWIE DOM U RODA TWÓJ BIZNES TWÓJ BIZNES DOM U RODA ZDROWIE TWÓJ BIZNES DOM U RODA ZASADY WSPÓŁPRACY Z AMWAY ZDROWIE Spis treści Sekcja 1 Str. Wprowadzenie 3 Sekcja 2 Słowniczek terminów 4 Sekcja 3 Uzyskiwanie

Bardziej szczegółowo

11 Produkty firmy Akuna

11 Produkty firmy Akuna Spis treści I. Wstęp II. Współpraca i relacje handlowe Najważniejsze zasady współpracy Relacje między dystrybutorami Relacje w linii sponsorskiej 2 3 VII. Awans na pozycję Lider Warunki awansu Cztery sposoby

Bardziej szczegółowo

MANUAL РУКОВОДСТВО MANUÁL KÉZIKÖNYV MANUAL HANDBUCH MANUAL MANUÁL

MANUAL РУКОВОДСТВО MANUÁL KÉZIKÖNYV MANUAL HANDBUCH MANUAL MANUÁL MANUAL РУКОВОДСТВО MANUÁL KÉZIKÖNYV MANUAL HANDBUCH MANUAL MANUÁL SIEDZIBA KORPORACJI STARLIFE w Hostivicach, w Czechach Hostivice Palouky działka o powierzchni 10.000 m 2 centrum szkoleniowe dla 125 reprezentantów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART euroshell

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART euroshell REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART euroshell Przedstawiony poniżej Regulamin, określa (wraz ze stosowną umową) zasady korzystania z kart paliwowych wydawanych przez Shell Polska oraz z usług dodatkowych.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG W CHMURZE ORACLE

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG W CHMURZE ORACLE UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG W CHMURZE ORACLE Niniejsza Umowa o Świadczenie Usług w Chmurze Oracle (zwana dalej Umową ) zawarta zostaje pomiędzy Oracle Polska Sp. z o.o. ( Oracle ) i osobą fizyczną lub prawną

Bardziej szczegółowo

WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG

WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG Spot Capital Markets Limited Niniejsza umowa z Klientem wraz z wszelkimi załącznikami i dokumentami towarzyszącymi oraz ewentualnymi zmianami w przyszłości (zwana dalej Umową

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI I POSTANOWIENIA OGÓLNE WARUNKI I POSTANOWIENIA OGÓLNE Trademarker (Cypr) Ltd ("Spółka") jest spółką usługowo finansową założoną i zarejestrowaną zgodnie z prawem Republiki Cypru pod numerem rejestracyjnym 282594 (Strona zarządzana

Bardziej szczegółowo

Warunki Ogólne Teleroute. wersja 1.0 - styczeń 2009

Warunki Ogólne Teleroute. wersja 1.0 - styczeń 2009 Warunki Ogólne Teleroute 1 wersja 1.0 - styczeń 2009 Warunki Teleroute 2 Dziękujemy, że podjęliście Państwo decyzję o dołączeniu do grona klientów Teleroute. Teleroute oferuje różnorodne produkty i usługi

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy Aleo

Regulamin platformy Aleo Regulamin platformy Aleo Niniejszy Regulamin platformy Aleo obowiązuje w zakresie użytkowania Platformy zdefiniowanej poniżej oraz reguluje stosunki prawne pomiędzy Państwem a ING Usługi dla Biznesu S.A.

Bardziej szczegółowo

1. Definicje. Dla potrzeb niniejszej Umowy poniższe terminy mają następujące znaczenie:

1. Definicje. Dla potrzeb niniejszej Umowy poniższe terminy mają następujące znaczenie: UMOWA DOTYCZĄCA LICENCJI ZIN Niniejsza Umowa licencyjna ( Umowa ) została zawarta między firmą Zumba Fitness, LLC ( Zumba ) a Tobą ( Instruktorem ) i wchodzi w życie z dniem przystąpienia Instruktora do

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu LancerHub.com

Regulamin Serwisu LancerHub.com Regulamin Serwisu LancerHub.com 1 Regulamin serwisu (dalej: Regulamin) LancerHub.com (dalej: Serwis) określa zasady korzystania z Serwisu, w tym prawa i obowiązki jego użytkowników. Wszyscy korzystający

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia działalności handlowej

Zasady prowadzenia działalności handlowej Zasady prowadzenia działalności handlowej Spis treści List od Dyrektor 1.1 Zaangażowanie w zachowanie rzetelności i etyki zawodowej 1.2 Stosowanie zasad prowadzenia działalności handlowej 1.3 Znaczenie

Bardziej szczegółowo

Zaktualizowano 17/06/2014

Zaktualizowano 17/06/2014 Zaktualizowano 17/06/2014 Zasady i warunki Język angielski, w którym napisana została niniejsza Umowa, jest językiem kontrolnym. Jakiekolwiek tłumaczenia lub inne wersje językowe (w tym tłumaczenie na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI STP/ECN

REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI STP/ECN REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI STP/ECN REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI STP/ECN Spółka IronFX Financial Services Limited (zwana dalej Spółką ) jest przedsiębiorstwem inwestycyjnym założonym i zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania Biznesowego

Kodeks Postępowania Biznesowego Kodeks Postępowania Biznesowego Spis treści Wstęp 1 Ochrona uczciwości 2 Zastosowanie i zgodność z przepisami 2 Przejęcia 2 Udziały mniejszościowe, przedsięwzięcia joint venture i spółki stowarzyszone

Bardziej szczegółowo

GW08. Warunki handlowe obowiązujące w Europie. styczeń 2014 r. GW08 V4

GW08. Warunki handlowe obowiązujące w Europie. styczeń 2014 r. GW08 V4 GW08 Warunki handlowe obowiązujące w Europie styczeń 2014 r. GW08 V4 1 1 Wstęp Dziękujemy za chęć dołączenia do naszej sieci jako podmiot handlowy Games Workshop. W niniejszym dokumencie zawarte są wszelkie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI HANDLOWE WARUNKI HANDLOWE

WARUNKI HANDLOWE WARUNKI HANDLOWE WARUNKI HANDLOWE WARUNKI HANDLOWE Spółka IronFX Financial Services Limited (zwana dalej Spółką ) jest firmą inwestycyjną założoną i zarejestrowaną zgodnie z prawem Republiki Cypryjskiej pod numerem HE

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania w biznesie

Kodeks postępowania w biznesie Watts Water Technologies Kodeks postępowania w biznesie Efektywność z zachowaniem pryncypiów na sposób Watts Watts Way Nasza misja (główny cel naszej firmy) Zwiększać komfort, bezpieczeństwo i jakość życia

Bardziej szczegółowo

Postępowania. Bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć w świecie. Mahatma Gandhi

Postępowania. Bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć w świecie. Mahatma Gandhi Kodeks Postępowania firmy DaVita Bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć w świecie. Mahatma Gandhi Nasza misja Być dostawcą usług, partnerem i pracodawcą, któremu ufasz 2 Wprowadzenie Firma DaVita HealthCare

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyczny Victaulic

Kodeks Etyczny Victaulic Kodeks Etyczny Victaulic SPIS TREŚCI Wiadomość od Johna F. Malloya... 1 Zasady przewodnie... 2 Właściwe zachowanie... 2 O Kodeksie... 3 Ochrona majątku Spółki... 5 Własność intelektualna patenty, znaki

Bardziej szczegółowo

Zbiór Zasad Etyki Zawodowej. Obietnica Złotych Łuków

Zbiór Zasad Etyki Zawodowej. Obietnica Złotych Łuków Zbiór Zasad Etyki Zawodowej Obietnica Złotych Łuków Fundamentami naszej całej działalności są nasza etyka, prawdomówność i niezawodność. Na dobrą reputację pracuje się latami. Nie jesteśmy orędownikami

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje zasad Pobierz plik PDF

Aktualizacje zasad Pobierz plik PDF >> Wyświetl wszystkie umowy prawne >> Wyświetl poprzednie aktualizacje zasad Aktualizacje zasad Pobierz plik PDF Na bieżącej stronie będziemy z wyprzedzeniem informować użytkowników o istotnych zmianach

Bardziej szczegółowo

KODEKS BIZNESOWY I ETYCZNY

KODEKS BIZNESOWY I ETYCZNY KODEKS BIZNESOWY I ETYCZNY Wydany: 11 Czerwca 2011 RGIS Usługi Inwentaryzacyjne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Puławska 303, 02 785 Warszawa, Polska Tel: 48 (0) 22 549 42 90 Fax: 48 (0) 22

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki Zawodowej

Kodeks Etyki Zawodowej Kodeks Etyki Zawodowej Międzynarodowy Etyka Uczciwość Zaufanie Nasze zasady w pracy Dawanie dobrego przykładu dzięki przestrzeganiu Kodeksu Etyki Zawodowej jest kluczem do naszego sukcesu jako firmy prowadzącej

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna użytkownika końcowego

Umowa licencyjna użytkownika końcowego Umowa licencyjna użytkownika końcowego Warunki dostępu do Oprogramowania i Usług Bitdefender UWAGA DO WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW: ZAPOZNAJ SIĘ UWAŻNIE PONIŻSZĄ UMOWĄ. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ NA TE ZASADY I

Bardziej szczegółowo

Globalny kodeks postępowania w biznesie

Globalny kodeks postępowania w biznesie Globalny kodeks postępowania w biznesie Wytyczne dotyczące postępowania, decyzji i działań Wartości firmy Parker Jesteśmy firmą Parker Nasza firma wyrosła w tradycji uczciwego prowadzenia interesów i wsłuchiwania

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU USŁUG INŻYNIERYJNYCH ABB OWZ ABB/ USŁUGI INŻYNIERYJNE (STANDARD 2015-1)

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU USŁUG INŻYNIERYJNYCH ABB OWZ ABB/ USŁUGI INŻYNIERYJNE (STANDARD 2015-1) OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU USŁUG INŻYNIERYJNYCH ABB OWZ ABB/ USŁUGI INŻYNIERYJNE (STANDARD 2015-1) SPIS TREŚCI 1. DEFINICJE I INTERPRETACJA 2. ZASTOSOWANIE WARUNKÓW 3. OBOWIĄZKI PODWYKONAWCY 4. BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo