Taryfa prowizji i opłat. za czynności i usługi bankowe. świadczone w walucie krajowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Taryfa prowizji i opłat. za czynności i usługi bankowe. świadczone w walucie krajowej"

Transkrypt

1 Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej Obowiązuje od r.

2 Część 1. Postanowienia ogólne 1. Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie, zwany dalej, pobiera opłaty i prowizje za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych zgodnie z niniejszą Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej. 2. Pojęcia stosowane w niniejszej Taryfie oznaczają: Pakiet zdefiniowane w Taryfie opłaty i prowizje dla poszczególnych grup klientów 2) Elektroniczny kanał dostępu sposób komunikacji posiadacza rachunku z bankiem lub banku z posiadaczem na odległość, za pośrednictwem sieci teleinformatycznej lub urządzeń elektronicznych, obejmujący w szczególności serwis internetowy (kanał WWW) i serwis SMS, udostępniony na podstawie odrębnej umowy. 3. Opłaty i prowizje od czynności bankowych ustalane są w złotych. 4. Opłaty i prowizje należne od klientów pobierane są przez obciążenie rachunku na podstawie udzielonej przez klienta dyspozycji lub poprzez przyjęcie wpłaty gotówkowej. 5. Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie z trybem określonym w poszczególnych rozdziałach: niezwłocznie, w dniu złożenia albo wykonania dyspozycji, 2) cyklicznie, 3) w innych terminach wskazanych w niniejszej taryfie lub umowach zawartych pomiędzy klientem a. 6. Opłaty cykliczne, o których mowa w ust. 5 pkt. 2, pobierane są w następujących terminach: 20 dnia każdego miesiąca w przypadku opłat za prowadzenie rachunków, 2) w dniu miesiąca, odpowiadającym dniowi pierwszego pobrania danej opłaty w przypadku pozostałych opłat, z zastrzeżeniem, że w przypadku klientów indywidualnych opłaty miesięczne nie są pobierane w miesiącu rozpoczęcia oraz miesiącu zakończenia korzystania z usługi świadczonej przez, a opłaty roczne są zwracane w części za niewykorzystany okres, jeżeli klient zrezygnował z usługi przed upływem roku od pobrania opłaty. 7. Klienci indywidualni mogą wybrać dowolny pakiet taryfowy przeznaczony dla osób prywatnych, z zastrzeżeniem pakietu: Junior dla osób do 18. roku życia (od 1 dnia miesiąca następującego po ukończeniu przez klienta 18 lat pakiet ulega przekształceniu na Start) 2) Start dla osób od ukończenia 18. do 30. roku życia (od 1 dnia miesiąca następującego po ukończeniu przez klienta 30 lat pakiet ulega przekształceniu na Standard) 3) Senior dla osób od 60. roku życia. 8. Bank oferuje klientom instytucjonalnym następujące pakiety usług: Mój Biznes dostępny dla osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, spełniających warunek: do 100 tys. zł wpływów na rachunek w poprzednim roku lub rachunki nowo otwarte w, 2) Biznes dla klientów instytucjonalnych, 3) Biznes Plus dla klientów instytucjonalnych, 4) Ekspert dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w tak zwanych wolnych zawodach, 5) Agro dla rolników indywidualnych, 6) Non profit dla instytucji niekomercyjnych. 9. W przypadku, gdy klient korzysta z pakietu Mój Biznes, Bank po zakończeniu roku kalendarzowego dokonuje sprawdzenia wysokości wpływów na rachunek w Banku w poprzednim roku. Jeśli wpływy na rachunek przekroczą kwotę 100 tys. zł, następuje automatyczna zmiana pakietu od 1 stycznia następnego roku na pakiet Biznes; w przypadku, gdy wpływy nie przekroczą kwoty 100 tys. zł pozostaje pakiet Mój Biznes. 10. Klient w dowolnym momencie ma prawo złożyć wniosek o zmianę dowolnego pakietu na Biznes lub Biznes Plus. Zmiany pakietów obowiązują od 1. dnia kolejnego miesiąca. 11. Na indywidualny wniosek rolnika, Dyrektor Oddziału może obniżyć opłatę za prowadzenie rachunku w danym roku do 4 zł, pod warunkiem, że wpływy na rachunek w roku poprzednim nie przekroczyły kwoty zł. 12. Prowizje i opłaty należne od klientów nie posiadających rachunków bankowych w pobierane są w gotówce w kasach banku w dniu dokonania operacji bankowej. 13. Wszystkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji bankowej, chyba że zawarte umowy z stanowią inaczej. 14. Za czynności i usługi wykonywane na podstawie umów zawieranych przez z podmiotami, na zlecenie których dokonywane są operacje, Bank pobiera od tych podmiotów prowizje i opłaty w wysokości określonej w umowie. 15. Zasady przeliczania transakcji w walutach obcych zrealizowanych kartami płatniczymi określone są w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych. 16. Prowizje za operacje zrealizowane kartami płatniczymi za granicą ustalane są od kwoty transakcji wyrażonej w złotych, po jej przeliczeniu na zasadach określonych w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych. 17. Przesłanki i tryb zmiany niniejszej taryfy wskazane są w regulaminach albo umowach funkcjonowania poszczególnych usług bankowych znajdujących się w ofercie. 18. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do pełnych groszy. 19. Nie pobiera się prowizji i opłat od wpłat: na poczet spłat odsetek i kredytów oraz innych zobowiązań zaciągniętych w oraz wypłat kredytów realizowanych w gotówce, 2) na rzecz organizacji, których wniesienie upoważnia ofiarodawcę na mocy przepisów szczególnych do uzyskania ulgi w podatku dochodowym, 3) dokonywanych na cele związane ze zdarzeniami klęsk żywiołowych, wypadkami losowymi oraz na działalność charytatywną, 4) na spłatę zobowiązań wobec, 5) dokonywanych na rzecz podmiotów, z którymi zawarł odrębne umowy o współpracy, 6) na rachunki bankowe w przypadku, gdy z umowy zawartej z posiadaczem rachunku wynika, że opłatę uiszcza odbiorca należności. 20. nie będzie zawiadamiał klientów o zmianach w niniejszej Taryfie prowizji i opłat, które polegać będą wyłącznie na wprowadzeniu nowych produktów lub usług do oferty. 2

3 Część 3. Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe klienci instytucjonalni Rozdział I. Rachunki rozliczeniowe Lp. Rodzaj czynności/ usługi Tryb pobierania opłaty Mój Biznes Biznes Biznes Plus Pakiety Ekspert Stawka Agro Non profit Poza pakietami Instytucje Przedsiębiorcmercyj nieko- Rolnicy -ne 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku/pakietu otwarcie rachunku/ pakietu - 2) prowadzenie rachunku bieżącego/pakietu 14 zł 28 zł 50 zł 25 zł 6 zł 12 zł 25 zł 11 zł 11 zł 3) prowadzenie rachunku pomocniczego za każdy rachunek, 25 zł 1 w pakiecie każdy kolejny 25 zł 2 bez bez - 0,2% min. 4 zł 0,2% min. 4 zł Wpłaty gotówkowe opłat opłat Prowizję pobiera się od wpłacającego lub posiadacza rachunku stosownie do zawartej umowy 3 Wypłaty gotówkowe - 0,3% Prowizję pobiera się od wypłacającego lub bez 0,3% min. 5 zł min. 0,3% min. 5 zł posiadacza rachunku stosownie do opłat 3,50 zł zawartej umowy 4 Wystawienie w systemie komputerowym zastępczego dowodu wypłaty - 0,50 zł Opłaty nie pobiera się w przypadku niemożności dokonania wypłaty za pomocą karty płatniczej z powodu awarii bankomatu 5 Realizacja przelewu (za każdy przelew) 1. na rachunek w, 2), 3), 4) bez 4 zł, bez w formie papierowej 4 zł 2), 3), 4) 4 zł opłat opłat 2) za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu, 2), 3), 4) 2. na rachunek w innym banku w formie papierowej 6 zł 6 zł 6 zł 2) 6 zł 3) 6 zł 6 zł 4) 6 zł 6 zł 6 zł za każdy 2) za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu przelew a) do ZUS i US w pakiecie 1 zł 1 zł 2) 1 zł 3) 1 zł 1 zł 4) 1 zł 1 zł 1 zł b) pozostałe 1 zł 1 zł 1 zł 2) 1 zł 3) 1 zł 1 zł 4) 1 zł 1 zł 1 zł 3) za pośrednictwem systemu SORBNET a) kwoty poniżej 1 mln zł 18 zł b) kwoty od 1 mln zł włącznie 15 zł w pakiecie Biznes: 8 bezpłatnych przelewów w miesiącu (bez względu na kanał dostępu i rodzaj banku odbiorcy), kolejne wg stawek obowiązujących w Taryfie 2) w pakiecie Biznes Plus: 15 bezpłatnych przelewów w miesiącu (bez względu na kanał dostępu i rodzaj banku odbiorcy), kolejne wg stawek obowiązujących w Taryfie 3) w pakiecie Ekspert: 5 bezpłatnych przelewów w miesiącu (bez względu na kanał dostępu i rodzaj banku odbiorcy), kolejne wg stawek obowiązujących w Taryfie 4) w pakiecie Non profit: 2 bezpłatne przelewy w miesiącu (bez względu na kanał dostępu i rodzaj banku odbiorcy), kolejne wg stawek obowiązujących w Taryfie 6 Przelewy wykonywane automatycznie w terminie wskazanym przez klienta (zlecenie stałe, przelew z datą przyszłą) realizacja przelewu złożonego w formie papierowej: za każdy a) na rachunki prowadzone w przelew b) na rachunki w innych bankach 1,50 zł 2)realizacja przelewu złożonego za pomocą elektronicznych kanałów dostępu za każdy przelew a) na rachunki prowadzone w b) na rachunki w innych bankach 1 zł 3) modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego: a) złożona w formie papierowej dyspozycję 3 zł b) złożona za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu 4) ustanowienie/odwołanie zlecenia stałego a) złożone w formie papierowej dyspozycję 3 zł b) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu 7 Polecenie zapłaty złożenie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty 2 zł 2) realizacja polecenia zapłaty dyspozycję a) na rachunki w 25 zł 3

4 b) pozostałe 1 zł 3) odwołanie polecenia zapłaty 3 zł 8 Wydanie blankietów czekowych za 25 szt. 25 zł 9 Inkaso czeków rozrachunkowych - 10 zł 10 Wysłanie blankietów czekowych listem poleconym - 10 zł 11 Blokada środków z tytułu potwierdzenia czeków lub z innych tytułów - 10 zł 12 Zmiana karty wzorów podpisów zmianę 10 zł 5 zł 10 zł 5 zł 13 Sporządzenie historii rachunku roku bieżącego Za każdy poprzedni rok opłatę podwyższa się o połowę stawki 14 Potwierdzenie autentyczności podpisów zgodnie z kartą wzorów podpisów 15 Wydanie zaświadczenia o prowadzeniu rachunku, wysokości salda, obrotach, egzekucji z rachunku, korzystaniu z kredytu itp. 16 Za wysłanie upomnienia w przypadku przekroczenia salda na rachunku rozliczeniowym w kwocie co najmniej 50 zł dyspozycję dyspozycję dyspozycję za każde upomnienie 15 zł 15 zł 5 zł 15 zł 5 zł 17 Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu do kwoty 500 zł 20 zł 2) powyżej 500 zł i do zł realizację; 50 zł 3) powyżej zł i do zł opłatę 100 zł 4) powyżej zł pobiera się 150 zł z rachunku dłużnika, jednorazowo po realizacji zajęcia 18 Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku 15 zł 19 Zamknięcie rachunku na wniosek klienta - 20 Działania Banku podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo z powodu podania przez posiadacza rachunku błędnego numeru rachunku - 50 zł bankowego odbiorcy 21 Usługa płatności masowych opłata aktywacyjna za udostępnienie usługi płatności masowych jednorazowo 100 zł 2) opłata za wpłatę na rachunek wirtualny wpłatę, pobierana zbiorczo raz dziennie indywidualnie ustalana z klientem 22 Za zmianę planu taryfowego (w przypadku wyboru pakietu z niższą opłatą) zmianę 20 zł 15 zł 30 zł Rozdział II. Usługi bankowości elektronicznej Lp Wyszczególnienie czynności 1. Udostępnienie elektronicznych kanałów dostępu Tryb pobierania opłaty Mój Biznes Biznes Biznes Plus Stawka obowiązująca Pakiety Ekspert Agro kanału WWW 2) Serwisu SMS: a) Pakiet Informacyjny (SMS-y wysyłane automatycznie), w skład którego Non profit wchodzą: 6,00 zł w pakiecie 6,00 zł - powiadomienie o wysokości salda na rachunku (raz dziennie o godz. 18:00, od poniedziałku do Przed-siębiorcy Poza pakietami Instytucje nieko- Rolnicy mercyj- ne 4

5 piątku) - powiadomienie o odrzuceniu przelewu b) Pakiet Bezpieczeństwa (SMS-y wysyłane automatycznie), w skład którego wchodzą - powiadomienie o udanym i nieudanym zalogowaniu do kanału WWW - potwierdzenie transakcji kartowej 2. Opłata za wydanie/ wznowienie tokena Wydanie/ wznowienie jednego tokena Uwaga: użytkownik automatycznie otrzymuje nowy token, jeżeli na co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności nie złoży w banku oświadczenia o rezygnacji ze wznowienia 2) Wydanie/ wznowienie drugiego i kolejnych tokenów do rachunku Uwaga: użytkownik automatycznie otrzymuje nowy token, jeżeli na co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności nie złoży w banku oświadczenia o rezygnacji ze wznowienia 3) Wydanie tokena w miejsce utraconego, uszkodzonego przez klienta 4) Użytkowanie tokena 3. Opłata za kartę haseł jednorazowych TAN: za każdy token /za każdy token 12,00 zł 140,00 zł 140,00 zł wydanie jednej karty haseł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł jednorazowych TAN 2) wydanie kolejnej karty haseł jednorazowych TAN 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł (w tym wznowienie) użytkownik kartę automatycznie otrzymuje nową kartę haseł jednorazowych TAN, jeżeli przed wykorzystaniem 40 hasła nie złoży w banku oświadczenia o rezygnacji ze wznowienia 4. Opłata za w w w przekazywanie haseł 20,00 zł pakiecie pakiecie pakiecie SMS 5,00 zł 5,00 zł 15,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5. Opłata za użytkowanie karty chipowej: kartę 4,00 zł 5

6 wydanie/wznowienie jednej karty chipowej 2) wydanie/ wznowienie kolejnej karty chipowej 3) wydanie karty chipowej w miejsce utraconej lub zniszczonej użytkownik automatycznie otrzymuje nową kartę chipową, jeżeli na co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności nie złoży w banku oświadczenia o rezygnacji ze wznowienia. 6. Wygenerowanie i przesłanie nowego numeru PIN do karty chipowej (w tym przy wznowieniu karty chipowej) 7. Opłata za wydanie czytnika do kart chipowych: jednego czytnika 2) każdego następnego 3) wydanie czytnika w miejsce utraconego lub zniszczonego 4) użytkowanie czytnika 8. Wydanie nowego telekodu do serwisu sms 9. Niezwrócenie tokena w przypadku rezygnacji z kanału WWW lub rozwiązania umowy rachunku 10. Niezwrócenie karty chipowej w przypadku rezygnacji z kanału WWW lub rozwiązania umowy rachunku 11. Niezwrócenie czytnika w przypadku rezygnacji z kanału WWW lub rozwiązania umowy rachunku 12. Zmiana uprawnień na wniosek klienta (dodanie nowych uprawnień, anulowanie lub zmiana uprawnień) 13. Zmiana zakresu usług na wniosek klienta (w tym zmiana numeru telefonu komórkowego do usługi SMS) za każdy numer za każdy czytnik jednorazowo za każdy kod za każdy token kartę za każdy czytnik zmianę zmianę 10,00 zł 10,00 zł w pakiecie 100,00 zł 5,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 5,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 6

7 Rozdział III. Karty płatnicze A. Karty wydane do rachunku bieżącego (debetowe) Lp. Tryb STAWKA OBOWIĄZUJĄCA WYSZCZEGÓLNIENIE pobierania CZYNNOŚCI Visa Business Electron Visa Business Electron paywave MasterCard Business PayPass opłaty 1. Wydanie karty do rachunku kartę 10,00 zł dotyczy kart wydawanych od r. 2. Wydanie: duplikatu karty w przypadku 20,00 zł 20,00 zł uszkodzenia 20,00 zł kartę 2) nowej karty w miejsce 40,00 zł 40,00 zł utraconej 40,00 zł 3. Wznowienie karty do rachunku kartę 10,00 zł dotyczy kart wznawianych od r. 4. Zastrzeżenie karty - 5. Użytkowanie karty: Mój Biznes 1 w cenie pakietu, kolejna 3,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 2) Biznes 1 w cenie pakietu, kolejna 3,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 3) Biznes Plus 1 w cenie pakietu, kolejna 3,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 4) Ekspert 1 w cenie pakietu, kolejna 3,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5) Agro 1 w cenie pakietu, kolejna 3,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6) Non-profit 3,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 7) Poza pakietami 3,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6. Zmiana limitów operacji od każdej bezgotówkowych lub wypłat 5,00 zł 5,00 zł zmiany gotówki na wniosek klienta 5,00 zł 7. Opłata za wypłatę gotówki: w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych wypłatę, pobierana w banków spółdzielczych dniu 2) w kasach banków SGB rozliczenia operacji 4,50 zł 1,50 zł 4,50 zł 3) w bankomatach innych niż wskazane w pkt. 1 naliczana od 3% min. 3,50 zł 2% min. 5,00 zł 3% min. 3,50 zł 4) w kasach innych banków niż wypłacanej wskazane w pkt. 2 kwoty 3% min. 4,50 zł 3% min. 10,00 zł 3% min. 4,50 zł 5) w bankomatach za granicą 3% min. 4,50 zł 3% min. 10,00 zł 3% min. 4,50 zł pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS 8. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back 9. Wydanie pierwszego numeru PIN 10. Wydanie nowego numeru PIN wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji za każdy numer PIN za każdy numer PIN 0,60 zł 0,00 zł 1,30 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 11. Zmiana PIN w bankomatach: banków SGB 4,50 zł 6,00 zł 4,50 zł zmianę 2) innych niż wskazane w pkt. 1 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 12. Sprawdzenie salda rachunku w za każde bankomatach: sprawdzenie banków SGB 2) innych niż wskazane w pkt. 1 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 13. Zestawienie transakcji przesyłane do klienta 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 14. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta za każde zestawienie 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 15. Transakcje bezgotówkowe Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej innej niż euro naliczana od kwoty transakcji, pobierana w dniu rozliczenia operacji 1% 1% 7

8 B. Karty świadczeniowe Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA MasterCard 1. Wydanie karty i PIN kartę wg indywidualnie uzgodnionych stawek 2. Zasilenie rachunku karty dyspozycję wg indywidualnie uzgodnionych stawek 3. Zastrzeżenie karty - 4. Użytkowanie karty wg indywidualnie uzgodnionych stawek 5. Opłata za wypłatę gotówki w bankomatach banków SGB - 6. Transakcje bezgotówkowe - bez prowizji C. Karty charge Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA MasterCard Business 1. Wydanie karty dla posiadacza rachunku kartę 80,00 zł 2. Wydanie: duplikatu karty w przypadku uszkodzenia 20,00 zł 2) nowej karty w miejsce utraconej kartę 70,00 zł 3. Wznowienie karty dla posiadacza rachunku kartę 40,00 zł 4. Zastrzeżenie karty - 5. Użytkowanie karty - 6. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek Klienta zmianę 5,00 zł 7. Opłata za wypłatę gotówki: w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków 2,00% spółdzielczych naliczana od wypłacanej 2) w kasach banków SGB 2% min. 4,50 zł kwoty, pobierana w dniu 3) w bankomatach innych niż wskazane w pkt. 1 3% min. 3,50 zł rozliczenia operacji 4) w kasach innych banków niż wskazane w pkt. 2 3% min. 4,50 zł 5) w bankomatach za granicą 3% min. 4,50 zł pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS 8. Wydanie pierwszego numeru PIN za każdy numer PIN 3,50 zł 9. Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 6,00 zł 10. Zmiana PIN w bankomatach: banków SGB zmianę 4,50 zł 2) innych niż wskazane w pkt. 1 7,00 zł 11. Zestawienie transakcji przesyłane do klienta 3,00 zł 12. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta za każde zestawienie 3,00 zł 13. Niezwrócenie karty w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wezwania z placówki Banku po upływie terminu 50,00 zł 14. Transakcje bezgotówkowe Przekroczenie limitu transakcyjnego naliczana od kwoty przekroczenia 5% 16. Za odroczony termin płatności od transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki:, naliczana od w kraju kwoty transakcji wykonanych 1% 2) za granicą w poprzednim cyklu rozliczeniowym 1% 17. Niezapewnienie środków na rachunku w dniu rozliczenia naliczana w dniu rozliczenia, pobierana po wpływie 50,00 zł środków na rachunek 18. Nieodebranie karty w terminie określonym w regulaminie funkcjonowania kart płatniczych typu charge po upływie terminu 80,00 zł 19. Opłata za wysłanie monitu listowego lub wezwania do spłaty zadłużenia w przypadkach określonych w umowie o kartę za każdy monit/ wezwanie 10,00 zł 20. Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju kartę równowartość w złotych 150 USD plus koszty operacyjne MasterCard 21. Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju kartę równowartość w złotych 95 USD plus koszty operacyjne MasterCard określona wg kursu sprzedaży dewiz z tabeli kursów SGB-Banku S.A. z dnia rozliczenia płatności D. Karty przedpłacone Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty MasterCard 1. Wydanie karty i numeru PIN kartę 25,00 zł 2. Zmiana PIN w bankomatach: zmianę banków SGB 4,50 zł 8

9 2) innych, niż wskazane w pkt. 1 7,00 zł 3. Opłata za wypłatę gotówki: w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia 2) w kasach banków SGB operacji 1,50 zł 3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt. 1 1,30 zł 4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt. 2 3% min. 4,50 zł 5) w bankomatach za granicą 3% min. 4,50 zł naliczana od wypłacanej kwoty pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS E. Karty kredytowe Lp. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca MasterCard Business 1. Wydanie karty (głównej lub dołączonej) kartę 75,00 zł 2. Użytkowanie karty (opłata niepobierana w pierwszym roku użytkowania pierwszej karty) rocznie, z góry za każdy rok ważności karty (pierwszej i wznowionych) 75,00 zł 3. Wydanie nowej karty w miejsce utraconej kartę 75,00 zł 4. Wydanie duplikatu karty z PIN lub bez PIN kartę 35,00 zł 5. Wznowienie karty - 6. Zastrzeżenie karty - 7. Opłata za wypłatę gotówki: w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych 4% min. 10,00 zł naliczana od wypłacanej kwoty, 2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS) 4% min. 10,00 zł pobierana w dniu rozliczenia 3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1 4% min. 10,00 zł operacji 4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu terminala POS) 4% min. 10,00 zł 5) w bankomatach za granicą 4% min. 10,00 zł Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS. 8. Zmiana PIN w bankomatach zmianę 4,50 zł 9. Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 6,00 zł 10. Zmiana limitu kredytowego Minimalna kwota do zapłaty naliczana zgodnie z regulaminem funkcjonowania kart kredytowych 5% min. 50,00 zł i umową 12. Opłata za wysłanie upomnienia lub wezwania do zapłaty w przypadkach określonych w umowie o kartę za każde upomnienie/wezwanie 20,00 zł 13. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta za każde zestawienie 5,00 zł Rozdział IV. Kredyty i pożyczki Lp. Rodzaj czynności/ usługi Tryb pobierania opłaty Stawka 1 Rozpatrzenie wniosku - prowizja wstępna Kredyt obrotowy a) Obrotowy nieodnawialny 0,2% nie mniej niż 50 zł b) Obrotowy (preferencyjny z dopłatą ARiMR) 2) Kredyt inwestycyjny naliczana od a) Inwestycyjny wnioskowanej kwoty, 0,5% nie mniej niż 150 zł b) Inwestycyjny (preferencyjny z dopłatą ARiMR) płatna jednorazowo w c) Kredyt unijny SGB - dla rolników dniu złożenia wniosku 0,1% nie mniej niż 50 zł - dla przedsiębiorców 0,3% nie mniej niż 150 zł - dla instytucji samorządowych 2 Przyznanie kredytu/pożyczki prowizja przygotowawcza (z tytułu przyznania i uruchomienia kredytu/usługi) Kredyt konsumpcyjny gotówkowy "Gotówka dla Rolnika" poniżej 10 tys. zł 5,00% od 10 tys. zł 4,00% 2) Kredyt obrotowy a) Obrotowy nieodnawialny okres kredytowania do 1 roku 1,50% okres kredytowania powyżej 1 roku i do 2 lat 2,00% naliczana od kwoty okres kredytowania powyżej 2 lat 2,50% udzielonego kredytu b) Obrotowy odnawialny (w rachunku bieżącym lub rewolwingowy) Uwaga: za każdy rozpoczęty rok kredytowania powyżej 1 roku pobierana jest co 12 1,50% miesięcy prowizja w wysokości 1,5% c) Obrotowy (preferencyjny z dopłatą ARiMR) 1,00% 3) a) Inwestycyjny okres kredytowania do 1 roku 1,50% okres kredytowania powyżej roku i do 3 lat 2,00% 9

10 okres kredytowania powyżej 3 lat 2,50% b) Inwestycyjny (preferencyjny z dopłatą ARiMR) 1,00% c) Kredyt unijny SGB dla rolników 1,40% dla przedsiębiorców 1,70% dla instytucji samorządowych według umowy z klientem 3 Spłata całości lub części kredytu przed terminem prowizja rekompensacyjna Kredyty obrotowe a) Obrotowy od kwoty spłaconej 2 miesiące przed umownym terminem spłaty lub wcześniej b) Obrotowy w rachunku bieżącym c) Obrotowy (preferencyjny z dopłatą ARiMR) naliczana od kwoty spłacanej przed 2) Kredyt inwestycyjny a) Inwestycyjny terminem spłaty określonym w od kwoty spłaconej 2 miesiące przed umownym terminem spłaty lub wcześniej b) Inwestycyjny (preferencyjny z dopłatą ARiMR) c) Kredyt na przedsięwzięcia termomodernizacyjne harmonogramie spłat, płatna w dniu dokonania przedterminowej spłaty kredytu d) Kredyt unijny SGB - dla rolników - dla przedsiębiorców - dla instytucji samorządowych 4 Niewykorzystanie części lub całości kredytu prowizja za gotowość finansową Kredyty obrotowe a) Obrotowy b) Obrotowy odnawialny (w rachunku bieżącym lub rewolwingowy) Uwaga: Stawkę prowizji zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku 1,60% c) Obrotowy (preferencyjny z dopłatą ARiMR) 2) Kredyt inwestycyjny naliczana od kwoty a) Inwestycyjny niewykorzystanej b) Inwestycyjny (preferencyjny z dopłatą ARiMR) c) Kredyt na przedsięwzięcia termomodernizacyjne d) Kredyt unijny SGB - dla rolników - dla przedsiębiorców - dla instytucji samorządowych 5 Gwarancje i poręczenia bankowe Prowizja przygotowawcza naliczana od kwoty 0,5%-2,0% nie mniej niż 100 zł przyznanej 2) Prowizja z tytułu wystawienia gwarancji, poręczenia lub awalu wekslowego naliczana za każdy 3- mieięczny okres ważności gwarancji, 0,5%-2,0% nie mniej niż 100 zł pobierana od kwoty udzielonej gwarancji 6 Zmiana warunków umowy na wniosek klienta Podwyższenie kwoty kredytu naliczana od kwoty podwyższenia Prowizja wstępna oraz przygotowawcza według Taryfy 2) Odnowienie kredytu (na podstawie nowej umowy kredytowej lub aneksu do umowy) naliczana od kwoty odnowienia Prowizja wstępna oraz przygotowawcza według Taryfy 3) Zmiana zasad ustalania i/lub wysokości oprocentowania kredytu i /lub wysokości naliczana od kwoty pobieranych prowizji pozostającej do spłaty 0,0-0,5%, nie więcej niż 200 zł 4) Zmiana zabezpieczenia bądź zwolnienie zabezpieczenia a) Aneksy skutkujące zmianą zabezpieczenia bądź zwolnieniem zabezpieczenia naliczana od kwoty 0,5% nie mniej niż 100 zł i nie objętej aneksem więcej niż 500 zł b) Za rozpatrzenie wniosku o bezciężarowe odłączenie działki za każdy wniosek 50 zł 5) Prolongata kredytu/pożyczki a) od kredytów gospodarczych (komercyjnych)/pożyczek do 3 miesięcy 0,5% nie mniej niż 50 zł naliczana od kwoty powyżej 3 miesięcy 1,0% nie mniej niż 100 zł prolongowanej b) od kredytów gospodarczych (preferencyjnych) do 1 roku 1,5% nie mniej niż 50 zł powyżej 1 roku 2,5%, nie mniej niż 100 zł 6) Zmiana planu spłaty zmianę 50 zł 7) Zmiana warunków umowy (inna niż wymieniona w pkt. 1-6) naliczana od kwoty kredytu 0,5%, nie mniej niż 100 zł i nie więcej niż 500 zł 7 Inne prowizje i opłaty kredytowe/pożyczkowe Restrukturyzacja zadłużenia prowizja za sporządzenie aneksów/umów/umów naliczana od kwoty przejęcia długu, umów przystąpienia do długu/porozumień/ugód związanych z umowy restrukturyzacją zadłużenia (od kwoty objętej umową lub aneksem) 0,2%-5,0% nie mniej niż 200 zł 2) Udzielenie promesy kredytowej a) od kredytu unijnego SGB dla rolników naliczana od kwoty przyrzeczonej 0,1% nie mniej niż 50 zł dla przedsiębiorców 0,1% nie mniej niż 100 zł 10

11 dla instytucji samorządowych 0,0 0,1% 3) Sporządzenie zaświadczenia, odpisu, kserokopii lub innego dokumentu (na za każde zaświadczenie/ wniosek Klienta) odpis/kserokopię/ a) w oparciu o informacje z okresu ostatnich dwunastu miesięcy 30 zł dokument b) w oparciu o informacje z okresu wcześniejszego niż ostatnie dwanaście miesięcy 50 zł 4) Udzielenie informacji o sytuacji finansowej klienta opinię 150 zł 5) Wysłanie wezwania do zapłaty lub upomnienia za każde wezwanie/upomnienie 15 zł 6) Obsługa weksla a) przedstawienie weksla do zapłaty 50 zł za każdy weksel b) inkaso weksli 50 zł c) zgłoszenie weksla do protestu poniesione koszty zł 7) Prowizja z tytułu przejęcia długu naliczana od kwoty przejmowanej 0,3% nie mniej niż 120 zł 8) Udzielenie pisemnych wyjaśnień dotyczących oceny zdolności kredytowej przedsiębiorcy naliczana od wnioskowanej kwoty kredytu 0,5% nie mniej niż 100 zł i nie więcej niż 500 zł 9) Za obsługę dopłat (dotyczy kredytów preferencyjnych z dopłatą ARiMR udzielonych od r.) naliczana od kwoty udzielonego kredytu, pobierana wraz ze spłatą raty odsetkowej 10) Pozostałe czynności nie przewidziane w Taryfie lub szczególnie pracochłonne - według umowy z klientem 0,03% Rozdział V. Ubezpieczenia Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 1. Ubezpieczenia na życie do kredytów w rachunku bieżącym - przedłużenie ubezpieczenia dla umów WARIANT OCHRONY kredytowych zawartych do r. Bezpieczny Rachunek - ubezpieczenie w ramach zabezpieczenia kredytu udzielonego w rachunku bieżącym na wypadek zajścia wypadku ubezpieczeniowego w postaci: rocznie, naliczana od sumy ubezpieczenia (aktualizacja sumy ubezpieczenia na pierwszy dzień każdego rocznego okresu kredytowania) WSKAŹNIK GRKB 0,71% - śmierci Ubezpieczonego GRKB + GRKB-TCN 1,08% - trwałej i całkowitej niezdolności Ubezpieczonego do pracy GRKB + GRKB-TCN + GRKB-UPR 2,76% - poważnego zachorowania Ubezpieczonego GRKB + GRKB-TCN + GRKB-POZ 1,58% - utraty pracy przez Ubezpieczonego GRKB + GRKB-TCN + GRKB-POZ + GRKB-UPR 3,26% Uwaga: Ubezpieczonym może być posiadacz lub współposiadacz rachunku bieżącego 2. Ubezpieczenia do kredytów obrotowych oraz inwestycyjnych - przedłużenie ubezpieczenia dla umów kredytowych zawartych do r. Bezpieczny Kredyt - ubezpieczenie w ramach zabezpieczenia kredytu z górną granicą odpowiedzialności zł na wypadek zajścia wypadku ubezpieczeniowego w postaci: jednorazowo x liczba miesięcy ubezpieczenia, naliczana od sumy ubezpieczenia GRKB - śmierć Ubezpieczonego GRKB-TCN - trwała i całkowita niezdolność Ubezpieczonego do pracy GRKB-POZ - poważne zachorowanie Ubezpieczonego GRKB-UPR - utrata pracy przez Ubezpieczonego WARIANT OCHRONY WSKAŹNIK GRKB 0,059% - śmierci Ubezpieczonego GRKB + GRKB-TCN 0,088% - trwałej i całkowitej niezdolności Ubezpieczonego do pracy GRKB + GRKB-TCN + GRKB-UPR 0,178% - poważnego zachorowania Ubezpieczonego GRKB + GRKB-TCN + GRKB-POZ 0,128% - utraty pracy przez Ubezpieczonego GRKB + GRKB-TCN + GRKB-POZ + GRKB-UPR 0,218% rocznie, naliczana od sumy ubezpieczenia (aktualizacja sumy ubezpieczenia na pierwszy dzień każdego rocznego okresu kredytowania) GRKB 0,880% GRKB + GRKB-TCN 1,350% GRKB + GRKB-TCN + GRKB-UPR 3,450% GRKB + GRKB-TCN + GRKB-POZ 1,970% GRKB + GRKB-TCN + GRKB-POZ + GRKB-UPR 4,070% GRKB - śmierć Ubezpieczonego GRKB -TCN - trwała i całkowita niezdolność Ubezpieczonego do pracy GRKB - POZ - poważne zachorowanie Ubezpieczonego 11

Taryfa prowizji i opłat. za czynności i usługi bankowe. świadczone w walucie krajowej

Taryfa prowizji i opłat. za czynności i usługi bankowe. świadczone w walucie krajowej Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej Obowiązuje od 1.04.2015r. Część 1. Postanowienia ogólne 1. Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie, zwany dalej PBS,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SGB-BANKU S.A.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SGB-BANKU S.A. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SGB-BANKU S.A. (z wyłączeniem zrzeszonych banków spółdzielczych) obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ DLA KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEMI KALISKIEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ DLA KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEMI KALISKIEJ TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ DLA KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEMI KALISKIEJ Obowiązuje od dnia 24 października 2012 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY Załącznik do Uchwały Zarządu nr 62/2015 Banku Spółdzielczego w Słupcy z dn. 29.05.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY Obowiązuje od dnia 1 sierpnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTA KRAJOWA - KLIENCI SGB-BANKU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO S.A.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTA KRAJOWA - KLIENCI SGB-BANKU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO S.A. Załącznik nr 1 do uchwały nr nr11/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tczewie z dnia 12.02.2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTA KRAJOWA - KLIENCI SGB-BANKU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY Załącznik do Uchwały Zarządu nr 62/2015 Banku Spółdzielczego w Słupcy z dn. 29.05.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY Obowiązuje od dnia 1 sierpnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU. Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU. Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r. I zmiana 23.05.2013 II zmiana 13.06.2013 III zmiana 11.09.2013 IV zmiana 17.09.2013 V zmiana 23.12.2013 VI zmiana

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - KLIENCI INSTYTUCJONALNI obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Spis: Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 26 /2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Szczecinie z dnia 21.07.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 18/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Szczecinie z dnia 18.03.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r.

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r.

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Spis: Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Zarządu BS w Kobierzycach z dnia TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE. Obowiązuje od 1 kwietnia 2015r.

Zarządu BS w Kobierzycach z dnia TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE. Obowiązuje od 1 kwietnia 2015r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr. Zarządu Banku Spółdzielczego w Kobierzycach z dnia.....r. Zarządu BS w Kobierzycach z dnia TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Obowiązuje od 1 kwietnia 2015r.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bank Spółdzielczy w Błaszkach TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 r. SPIS TREŚCI Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH. Obowiązuje od dnia 05 marca 2015 r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH. Obowiązuje od dnia 05 marca 2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH Obowiązuje od dnia 05 marca 2015 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DZIAŁ II. USŁUGI DLA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik do Uchwały Zarządu nr 78/2015 z dnia 25 marca 2015 r. Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni Rok założenia 1871 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻUROMINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻUROMINIE Załącznik do Uchwały nr 7/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żurominie z dnia 26.01.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 27/2014 z dnia 28.02.2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim

Załącznik do Uchwały nr 27/2014 z dnia 28.02.2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim Rozdział 6. Kredyty i pożyczki 1. Prowizja przygotowawcza: 1) udzielenie kredytu gotówkowego 1,5% - 4,0% 2) udzielenie kredytu w ROR a) udzielenie 2,5% b) odnowienie naliczana od kwoty udzielonego kredytu/pożyczki

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY Załącznik do Uchwały Zarządu nr 123/2012 Banku Spółdzielczego w Słupcy z dn. 21.09.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁOGARDZIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁOGARDZIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Białogardzie z dnia 30.01.2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 68/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowem n/wisłą z dnia 20092012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w NOWEM n/wisłą TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI INDYWIDUALNI

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI INDYWIDUALNI Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 70/B/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z dnia 27.07.2015r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ (DEPOZYTY ROZLICZENIA) - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KONINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ (DEPOZYTY ROZLICZENIA) - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KONINIE Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 51/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Koninie z dnia 30 kwietnia 2013r. Tekst jednolity TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 208/2013 Zarządu BS w Jarocinie z dnia 27.03.2013 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 82./2014 Zarządu Banku z dnia 30.12.2014 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 82./2014 Zarządu Banku z dnia 30.12.2014 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 82./2014 Zarządu Banku z dnia 30.12.2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ I WALUCIE OBCEJ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 8/2014 Zarządu BS w Jarocinie z dnia 08.01.2014 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ I W WALUCIE WYMIENIALNEJ DLA KLIENTÓW POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WRZEŚNI Września, luty 2015 r. ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 82./2014 Zarządu Banku z dnia 30.12.2014 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 82./2014 Zarządu Banku z dnia 30.12.2014 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 82./2014 Zarządu Banku z dnia 30.12.2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ I WALUCIE OBCEJ DLA OSÓB FIZYCZNYCH Z TYTUŁU

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 234/2015 Zarządu BS w Jarocinie z dnia 31.03.2015 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim SKOROWIDZ I. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych II. Obsługa rachunków rozliczeniowych - złotowych i walutowych III. Obsługa rachunków oszczędnościowych, terminowych lokat oszczędnościowych

Bardziej szczegółowo