WARUNKI UZYSKANIA KANDYDATURY W POLSCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WARUNKI UZYSKANIA KANDYDATURY W POLSCE"

Transkrypt

1 WARUNKI UZYSKANIA KANDYDATURY W POLSCE

2 WARUNKI UMOWY Niniejszym składam Wniosek o uzyskanie statusu niezależnego dystrybutora produktów spółki MonaVie Europe. Mój wniosek oraz niniejsza umowa wejdą w życie w dniu ich przyjęcia przez MonaVie. MonaVie może przyjąć lub odrzucić mój Wniosek wedle własnego uznania. Potwierdzam, że jestem w wieku umożliwiającym mi zarejestrowanie się jako przedsiębiorca, w pełni zdolny do zawarcia wykonalnej umowy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 1. Strony. Rozumiem, że zawieram umowę ze spółką MonaVie Europe, BV ( Europe ( MonaVie Europe ) w sprawie kupna jej produktów; oraz ze spółką MonaVie Exporting, Inc. ( MonaVie Exporting ) za MonaVie podmiot powiązany, że ma obowiązek promowania sprzedaży produktów poza granicami Stanów Zjednoczonych. Spółki MonaVie Europe i MonaVie Exporting mogą być zwane dalej łącznie MonaVie. 2. Umowa. Wszystkie terminy pisane wielką literą, o ile nie zostaną zdefiniowane inaczej w niniejszej umowie, zachowają znaczenie nadane im w Zasadach i Trybie Postępowania. Termin Umowa oznacza Wniosek Dystrybutora, Plan Wynagrodzeń oraz Zasady i Tryb Postępowania, jak również wszelkie załączniki do nich stosowane w danym kraju lub w konkretnej sytuacji, oraz wszelkie inne umowy pisemne pomiędzy mną a Spółką. Niniejszym zobowiązuję się do przestrzegania warunków Umowy. 3. Prawa. Rozumiem, że w związku z moim statusem niezależnego dystrybutora MonaVie mam prawo (ale nie obowiązek): a. kupowania produktów od MonaVie Europe zgodnie z niniejszymi Warunkami w sposób ogólnie dozwolony przez MonaVie dla jej niezależnych dystrybutorów i wyłącznie w sprzedaży bezpośredniej, nie zaś w placówkach handlu detalicznego, z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez MonaVie; b. rekomendowania osób jako dystrybutorów MonaVie Europe (podlegających akceptacji przez MonaVie Europe); c. w przypadku spełnienia odpowiednich warunków otrzymywania Premii i innych nagród zgodnych z Planem Wynagrodzeń, które będą przyznawane na takiej samej podstawie, jak zwykle ma to miejsce w przypadku dystrybutorów z tytułu zgodnej z umową sprzedaży produktów MonaVie Europe, a nie z tytułu samego wprowadzenia nowych dystrybutorów do MonaVie Europe. 4. Przestrzeganie przepisów prawa. Zobowiązuję się przestrzegać wszystkich właściwych przepisów prawa dotyczących prowadzenia przez mnie działalności w charakterze niezależnego dystrybutora na podstawie niniejszej umowy. W szczególności między innymi nie wolno mi składać faktycznie lub potencjalnie wprowadzających w błąd lub oszukańczych oświadczeń dotyczących Premii i innych nagród, jakie można uzyskać w związku z prowadzeniem działalności w charakterze niezależnego dystrybutora MonaVie Europe lub w związku z produktami MonaVie Europe. 5. Niezależny wykonawca. Potwierdzam, że jako niezależny dystrybutor MonaVie jestem niezależnym wykonawcą, a nie agentem, pracownikiem, wspólnikiem, zastępcą prawnym lub franszyzobiorcą spółki MonaVie. Potwierdzam, że będę ponosił/-a wyłączną odpowiedzialność za pokrycie wszelkich poniesionych przez mnie wydatków, w tym miedzy innymi kosztów podróży, wyżywienia, zakwaterowania, obsługi sekretarskiej, kosztów administracyjnych, rozmów zamiejscowych i innych kosztów. ROZUMIEM, ŻE NIE BĘDĘ TRAKTOWANY JAKO PRACOWNIK MONAVIE W ŻADNYM CELU oraz, że MonaVie nie odpowiada za zwolnienia chorobowe ani podobne sprawy. Niniejsza umowa nie stanowi umowy o świadczenie przeze mnie usług ani pracy. 6. Płatności. Rozumiem, że Premie będą wypłacane zgodnie z obowiązującym w danym czasie Planem Wynagrodzeń oraz, że aby otrzymać wypłatę Premii nie mogę naruszać warunków umowy. Rozumiem, że spółka MonaVie może zawiesić lub anulować wypłatę, jeżeli naruszyłem/-am jakiekolwiek postanowienie Umowy, oraz może obciążyć moje konto, jeśli mam wobec niej dług. 7. Zwrot pieniędzy i produktów. Jeżeli odsprzedam Produkty bezpośrednio klientowi, zobowiązuję się przestrzegać warunków oferowanej przez MonaVie Europe gwarancji 100% satysfakcji opisanej w Załączniku B do Zasad i Trybu Postępowania, oraz zwrócić klientowi zapłaconą przez niego kwotę w pełnej wysokości, jeżeli otrzymam od niego zwrot produktu w terminie trzydziestu (30) dni od realizacji transakcji sprzedaży. Spółka MonaVie Europe zobowiązuje się uzupełnić wykorzystaną część zwróconego produktu do połowy. 8. Korekty Premii. W przypadku zwrotu produktu spółce MonaVie Europe w celu otrzymania zwrotu pieniędzy, premie z tytułu zwróconego produktu (zwróconych produktów) będą odliczane począwszy od okresu Premii, w którym dokonano zwrotu pieniędzy, przez kolejne okresy wypłaty do czasu odzyskania Premii od dystrybutorów, którzy otrzymali Premie z tytułu sprzedaży produktów, za które dokonano zwrotu pieniędzy. 9. Zmiany. MonaVie może być zobowiązana do wprowadzania zmian do umowy. MonaVie zobowiązuje się zawiadamiać mnie o wprowadzonych zmianach, które to zmiany mogę zaakceptować lub odrzucić. W przypadku odrzucenia przeze mnie zmian Umowa zachowa pełną moc i skuteczność do końca aktualnego w danym czasie okresu jej obowiązywania lub do dnia jej przedterminowego rozwiązania. 10. Okres obowiązywania i rozwiązanie umowy. Okres obowiązywania niniejszej umowy wynosi jeden rok, z zastrzeżeniem przedterminowego rozwiązania zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy lub przepisami prawa. W przypadku nieprzedłużenia niniejszej umowy lub jej rozwiązania z dowolnej przyczyny rozumiem, że przysługujące mi prawo prowadzenia sprzedaży produktów MonaVie Europe i otrzymywania Premii z tytułu mojej działalności w charakterze niezależnego dystrybutora ustanie. MonaVie zastrzega sobie prawo rozwiązania niniejszej Umowy w każdym czasie PO UPŁYWIE DZIEWIĘĆDZIESIĘCIU (90) DNI OD ZATWIERDZENIA PRZEZ NIĄ NINIEJSZEJ UMOWY, JEŻELI NIE ZAMÓWIŁEM/-AM ŻADNEGO PRODUKTU ANI NIE SPONSOROWAŁEM/-AM INNEGO DYSTRYBUTORA oraz za 30-dniowym wypowiedzeniem, jeżeli MonaVie postanowi: (1) zakończyć prowadzenie działalności gospodarczej; (2) rozwiązać spółkę; lub (3) zakończyć prowadzenie dystrybucji produktów poprzez kanały sprzedaży bezpośredniej, bądź w każdym czasie z zachowaniem co najmniej 7-dniowego okresu wypowiedzenia i bez dodatkowego powiadomienia, w przypadku naruszenia niniejszej umowy przez niezależnego dystrybutora i nieusunięcia przez niego skutków tego naruszenia do końca okresu wypowiedzenia. Mam prawo rozwiązać niniejszą umowę w każdym czasie

3 i z dowolnej przyczyny poprzez wysłanie pisemnego wypowiedzenia spółce MonaVie na adres: monavie.com lub na adres jej siedziby. 11. Zakaz cesji. Nie mogę dokonać cesji praw wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody MonaVie, mogę jednak, na własny koszt, mogę zaangażować lub zatrudnić inne osoby do prowadzenia lub pomocy w prowadzeniu mojej działalności w charakterze niezależnego dystrybutora. 12. Program AutoShip. Mogę postanowić, aby Produkty były mi wysyłane co miesiąc na podstawie zamówień realizowanych automatycznie (AutoShip). Aby dokonać jakichkolwiek zmian w zamówieniu złożonym poprzez AutoShip, MonaVie musi otrzymać moją prośbę przekazaną telefonicznie lub w formie pisemnej (wysłaną z mojego konta poczty elektronicznej lub zwykłym listem podpisanym przeze mnie) na 72 godziny przed kolejną wysyłką. Wszystkie zamówienia podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, który jest uwzględniony w łącznej cenie produktu. Doliczone zostaną również opłaty za wysyłkę i opłaty manipulacyjne. Karta kredytowa przypisana do Dystrybucji zostanie automatycznie obciążona z tytułu danego zamówienia. MonaVie może podjąć próby powtórnego przetwarzania zlecenia w przypadku odrzucenia karty kredytowej, jednakże MonaVie nie daje żadnych gwarancji, że te próby zostaną podjęte. W przypadku wygaśnięcia karty kredytowej, oświadczam, że mój bank wydający kartę kredytową może zaktualizować datę ważności automatycznie, co pozwoli MonaVie na przetworzenie mojego zlecenia zapłaty. Zamówienia, za które zapłata miałaby zostać dokonana kartą kredytową, w przypadku której odmówiono autoryzacji, lub nieważną kartą kredytową, nie będą realizowane. Zobowiązuję się odpowiadać za dokonywanie płatności na bieżąco. Jeżeli zamówienie nie może zostać zrealizowane ze względu na trudności dotyczące płatności, spółka MonaVie nie będzie ponosiła odpowiedzialności za niedobory towaru. Zgadzam się, że Spółka MonaVie zastrzega sobie prawo do zmiany metody płatności za Autoship, w przypadku kiedy pierwsza forma płatności zostanie odrzucona. Kolejność form płatności będzie zgodna z listą form płatności ustawioną w wirtualnym biurze Monavie. a. Stałe zlecenie płatnicze. Jeżeli stałe zlecenie płatnicze jest dostępne i wybiorę tę formę płatności za zamówienia składane przy pomocy programu AutoShip, Spółka zostaje niniejszym upoważniona do obciążenia mojego konta z tytułu zamówień wysłanych w dniu lub po dniu zapłaty, a ja zobowiązuję się zapewnić na moim koncie środki wystarczające na pokrycie płatności automatycznych. W przypadku braku środków wystarczających na pokrycie płatności automatycznych na moim koncie, MonaVie może zatrzymać wysłane towary w drodze oraz odmówić przyjęcia kolejnych zamówień, za które zapłata miałaby nastąpić przy zastosowaniu tej metody. MonaVie może podjąć próby ponownego zrealizowania zamówienia, jednak nie składa żadnych zapewnień, że takie próby zostaną podjęte. Zwalniam Spółkę od wszelkiej odpowiedzialności, jaka może wyniknąć z obciążenia przez nią mojego konta zgodnie z upoważnieniem (oraz pokryję wszelkie szkody z tym związane), z wyjątkiem odpowiedzialności z tytułu wysłania produktów zgodnie z zamówieniem. 13. Zwolnienie z odpowiedzialności i zobowiązanie do pokrycia szkód. W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa spółka MonaVie, jej podmioty dominujące lub powiązane, członkowie zarządu, władz spółki, wspólnicy, pracownicy, cesjonariusze i agenci (zwani łącznie osobami powiązanymi ), nie będą ponosili odpowiedzialności a ja zwalniam spółkę MonaVie i jej osoby powiązane z odpowiedzialności z tytułu roszczeń o odszkodowanie za szkody następcze i odszkodowanie przykładowe za straty moralne z tytułu roszczeń lub podstaw powództwa związanych z umową lub wynikających z promowania lub prowadzenia przeze mnie działalności we współpracy ze spółką MonaVie i działalności z tym związanych, z wyjątkiem dotyczących inherentnej jakości i przydatności produktów spółki MonaVie Europe, za które odpowiada spółka MonaVie Europe. Ponadto zobowiązuję się zwolnić w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa spółkę MonaVie i osoby z nią powiązane z wszelkiej odpowiedzialności wynikającej lub związanej z: (a) naruszeniem przeze mnie niniejszej umowy; (b) promocją lub prowadzeniem mojej działalności we współpracy ze spółką MonaVie i działalności z tym związanych, w tym między innymi, prezentacją produktów MonaVie Europe lub Planu Wynagrodzeń, prowadzeniem pojazdu silnikowego, najmem pomieszczeń przeznaczonych do odbywania spotkań lub szkoleń itp., oraz zobowiązuję się pokryć wszelkie szkody poniesione przez spółkę MonaVie i osoby z nią powiązane z tytułu odpowiedzialności, odszkodowań, grzywien, kar; (c) przekazaniem przeze mnie spółce MonaVie błędnych danych lub informacji; (d) nieprzekazaniem przeze mnie informacji lub danych koniecznych spółce MonaVie do prowadzenia działalności gospodarczej; lub (e) karami wynikającymi z niedozwolonych działań podejmowanych przeze mnie w ramach prowadzenia działalności gospodarczej. Ponadto zobowiązuję się pokryć wszelkie szkody poniesione przez spółkę MonaVie z tytułu odpowiedzialności, odszkodowań, grzywien lub innych kar nałożonych w związku z niedozwolonymi działaniami podejmowanymi przeze mnie w ramach prowadzenia działalności gospodarczej we współpracy z MonaVie. 14. Zachowanie prywatności. Spółka MonaVie zobowiązuje się do zbierania i korzystania z danych osobowych w sposób uczciwy i zgodny z prawem, zapewniania ich dokładności, przechowywania danych osobowych wyłącznie w celach zgodnych z prawem, niekorzystania z nich i nieujawniania ich w sposób niezgodny z takimi celami oraz stosowania właściwych środków bezpieczeństwa chroniących dane przed niedozwolonym dostępem, ujawnieniem lub zniszczeniem. Dystrybutor przyjmuje do wiadomości, że poza danymi osobowymi przekazanymi przez niego w związku ze złożeniem wniosku o przyznanie mu statusu dystrybutora, spółka MonaVie będzie zbierała inne dane osobowe, w tym informacje generowane w wyniku działalności prowadzonej przez dystrybutora, takie jak wielkość sprzedaży i inne zdjęcia przedstawiające postępy, informacje dotyczące awansu, bieżąca sytuacja, lub inne informacje związane z prowadzeniem działalności zwane łącznie Informacjami Osobowymi ). Przyjmuję do wiadomości, że spółka MonaVie będzie przechowywała Informacje Osobowe i korzystała z nich w celach marketingowych i innych celach administracyjnych. Przyjmuję do wiadomości, że MonaVie może ujawniać Informacje Osobowe w powyższych celach innym członkom grupy MonaVie oraz innym dystrybutorom, z których wszyscy mogą komunikować się ze mną, w

4 tym poprzez pocztę elektroniczną. Wyrażam zgodę na gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie i ujawnianie powyższych Informacji Personalnych przez MonaVie. Informacje te będą w posiadaniu MonaVie. Rozumiem, że przysługuje mi prawo dostępu do tych informacji oraz poprawiania ich. 15. Rozwiązanie. Po rozwiązaniu niniejszej umowy z dowolnej przyczyny niezwłocznie zaprzestanę korzystania z materiałów spółki MonaVie, które mogą być wykorzystywane wyłącznie przez dystrybutorów, na żądanie spółki MonaVie zwrócę jej druki lub książki przekazane lub udostępnione przez MonaVie do wyłącznego użytku jej dystrybutorów, oraz dokonam wszystkich pozostałych czynności prawnych i faktycznych zasadnie żądanych przez MonaVie w celu uniknięcia identyfikowania mnie lub przedstawiania jako dystrybutora związanego ze spółką MonaVie. 16. Opakowania i etykiety. Zobowiązuję się nie zmieniać etykiet ani opakowań produktów MonaVie. 17. Opóźnienia. Spółka MonaVie nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w wykonywaniu zobowiązań wynikających z niniejszej umowy w przypadku, gdy ich wykonanie stało się niemożliwe z komercyjnego punktu widzenia z powodu okoliczności, na które nie ma ona wpływu. 18. Całość umowy. Umowa stanowi całość porozumienia pomiędzy spółką MonaVie a mną. Wszelkie przyrzeczenia, oświadczenia, oferty lub inne informacje niezawarte w sposób wyraźny w niniejszej umowie nie mają mocy ani skuteczności umownej. 19. Odstąpienie od wykonania praw. Wszelkie zmiany lub odstąpienie od wykonania praw z tytułu naruszenia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej i podpisania przez lub w imieniu obu stron (w przypadku zmiany), bądź przez lub w imieniu strony, wobec której odstąpienie ma mieć miejsce. Odstąpienie od wykonania praw z tytułu naruszenia niniejszej Umowy nie stanowi i nie będzie interpretowane jako odstąpienie od wykonania praw z tytułu kolejnych naruszeń. 20. Rozdzielność postanowień. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, postanowienie takie zostanie zmienione tylko w zakresie koniecznym, aby stało się wykonalne, a pozostała część umowy pozostanie w pełni ważna i skuteczna. 21. Egzemplarz Umowy przesłany faksem traktowany będzie pod wszystkimi względami jak oryginał. 22. Rozstrzyganie sporów. Wszelkie spory i roszczenia dotyczące spółki MonaVie, umowy, bądź wszelkie inne roszczenia lub podstawy powództwa związane z moimi działaniami lub działaniami innego dystrybutora, będą rozstrzygane całkowicie i ostatecznie w sposób opisany w Zasadach i Trybie Postępowania. Żadne z postanowień niniejszej umowy nie uniemożliwia spółce MonaVie zwrócenia się do właściwego sądu z wnioskiem o wydanie i uzyskania nakazu zajęcia własności/ zatrzymania osoby, zajęcia rzeczy dłużnika, zarządzenia tymczasowego, nakazu tymczasowego, zakazu stałego lub innych praw do dochodzenia roszczeń opartych na zasadach słuszności dostępnych w celu zabezpieczenia i ochrony jej interesów przed, podczas lub po wystąpieniu z powództwem arbitrażowym lub w ramach innego postępowania, bądź w oczekiwaniu na wydanie orzeczenia lub wyroku w postępowaniu arbitrażowym lub innym. 23. Jurysdykcja i właściwość miejscowa sądu. Strony wyrażają zgodę na jurysdykcję i właściwość miejscową sądów federalnych lub stanowych w okręgu Salt Lake w stanie Utah w celu egzekucji orzeczenia arbitrażowego lub w innych sprawach niepodlegających rozstrzygnięciu w drodze arbitrażu. W przypadku sporu strona wygrywająca otrzyma od drugiej strony zwrot kosztów obsługi prawnej oraz uzasadnionych kosztów podróży i zakwaterowania. 24. Prawo właściwe. Niniejsza umowa podlega przepisom prawa stanu Utah i zgodnie z nimi będzie interpretowana, z wyjątkiem przepisów prawa międzynarodowego prywatnego. ZAŁĄCZNIK 1 POLSKA (DOTYCZY KONSUMENTÓW) Załącznik ( Załącznik ) do Warunków ( Warunki ) stanie się częścią mojej umowy ( Umowa ) ze spółką MonaVie, jeżeli: (i) mój wniosek o rejestrację w MonaVie zostanie przyjęty oraz (ii) jestem konsumentem, co oznacza, że będę kupował/-a produkty MonaVie na potrzeby własne lub mojej rodziny, nie zaś dla celów prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej. Niniejszym potwierdzam, że jestem osobą pełnoletnią i w pełni zdolną do zawarcia wykonalnej umowy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 1. Art. 2 Warunków umowy zostaje zastąpiony następującym 2. Umowa. Niniejszym zobowiązuję się do przestrzegania powyższych warunków, ze zmianami wprowadzonymi na mocy niniejszego Załącznika. 2. Art. 5 Warunków umowy zostaje zastąpiony następującym 5. Niezależny podmiot. Zobowiązuję się, że jako Dystrybutor będę wyłącznie odpowiedzialny/-a za pokrywanie wszelkich poniesionych przeze mnie wydatków. 3. Art. 9 C Warunków umowy zostaje zastąpiony następującym 9. Zmiany. MonaVie może być zobowiązana do wprowadzania zmian do Umowy. MonaVie zobowiązuje się zawiadamiać mnie o wprowadzonych zmianach, które to zmiany mogę zaakceptować lub odrzucić. W przypadku odrzucenia przeze mnie zmian powinienem/ powinnam zawiadomić MonaVie na piśmie o odrzuceniu zmian i rozwiązaniu Umowy, jednak rozumiem, że MonaVie może odmówić przedłużenia Umowy. 4. Art. 11 Warunków umowy zostaje zastąpiony następującym 11. Zakaz cesji. Nie mogę dokonać cesji praw wynikających z niniejszej Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody MonaVie. W przypadku prób przeniesienia lub cesji praw Umowy bez wyraźnej pisemnej zgody MonaVie Umowa może zostać unieważniona przez MonaVie. MonaVie nie może dokonać cesji niniejszej Umowy na rzecz spółki powiązanej bez mojej uprzedniej pisemnej zgody. 5. Art. 14 Warunków umowy zostaje zastąpiony następującym 14. Zwolnienie z odpowiedzialności i zobowiązanie do pokrycia szkód. W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa polskiego dotyczące konsumentów, spółka MonaVie, jej podmioty dominujące lub powiązane, członkowie zarządu, władz spółki, wspólnicy, pracownicy, cesjonariusze i agenci (zwani

5 łącznie osobami powiązanymi ), nie będą ponosili odpowiedzialności a ja zwalniam spółkę Mona- Vie i jej osoby powiązane z odpowiedzialności z tytułu roszczeń o jakiegokolwiek rodzaju odszkodowanie z tytułu roszczeń lub podstaw powództwa związanych z umową. Ponadto zobowiązuję się zwolnić spółkę MonaVie Europe i osoby z nią powiązane z odpowiedzialności wynikającej lub związanej z: (a) naruszeniem przeze mnie niniejszej Umowy; (b) promocją lub prowadzeniem mojej działalności we współpracy z MonaVie i działalności z tym związanych, w tym między innymi, prezentacją produktów MonaVie Europe lub Planu Wynagrodzeń, prowadzeniem pojazdu silnikowego, najmem pomieszczeń przeznaczonych do odbywania spotkań lub szkoleń itp., oraz zobowiązuję się pokryć wszelkie szkody poniesione przez spółkę MonaVie i osoby z nią powiązane z tytułu odpowiedzialności, odszkodowań, grzywien, kar i innych; (c) przekazaniem przeze mnie spółce MonaVie błędnych danych lub informacji; (d) nieprzekazaniem przeze mnie informacji lub danych koniecznych spółce Mona- Vie do prowadzenia działalności gospodarczej; lub (e) karami wynikającymi z moich niedozwolonych działań. Ponadto zobowiązuję się pokryć wszelkie szkody poniesione przez spółkę MonaVie z tytułu odpowiedzialności, odszkodowań, grzywien, kar itp. wynikających z moich niedozwolonych działań podejmowanych w ramach Umowy. 7. Art. 23 Warunków umowy zostaje zastąpiony następującym 23. Jurysdykcja i właściwość miejscowa sądu. Strony wyrażają zgodę na jurysdykcję sądów polskich. W przypadku sporu strona wygrywająca otrzyma od drugiej strony zwrot kosztów obsługi prawnej oraz uzasadnionych kosztów podróży i zakwaterowania. 6. Art. 24 Warunków umowy zostaje zastąpiony następującym 24. Prawo właściwe. Niniejsza umowa podlega przepisom prawa polskiego i zgodnie z nimi będzie interpretowana.

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI zawartą w dniu... 2015 roku w Warszawie pomiędzy: PIT-RADWAR S.A. z siedzibą w Warszawie (04-051), przy ul. Poligonowej 30, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

1 Podstawowe obowiązki EuroBook.pl. EuroBook.pl zobowiązuje się, za wynagrodzeniem, w szczególności do:

1 Podstawowe obowiązki EuroBook.pl. EuroBook.pl zobowiązuje się, za wynagrodzeniem, w szczególności do: OGÓLNE WARUNKI UMOWY Przedmiot umowy. Zamawiający zleca EuroBook.pl sp. z o.o. ("EuroBook.pl"), na warunkach określonych poniżej oraz w "Zamówieniu reklamy (obowiązujące wzory umów), a także w Załącznikach

Bardziej szczegółowo

MZO.271.7.2013 WZÓR UMOWY. Umowa zlecenie nr.

MZO.271.7.2013 WZÓR UMOWY. Umowa zlecenie nr. WZÓR UMOWY Załącznik nr 6 Umowa zlecenie nr. W dniu... 2013 r. w Tychach, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

UMOWA CESJI PRAW Z WIERZYTELNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ

UMOWA CESJI PRAW Z WIERZYTELNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ Załącznik nr 10 do Umowy Operacyjnej Reporęczenie nr 1.5/2014/FPJWW UMOWA CESJI PRAW Z WIERZYTELNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ Niniejsza umowa cesji praw z wierzytelności i zabezpieczeń (dalej zwana Umową ) została

Bardziej szczegółowo

- reprezentowaną przez:

- reprezentowaną przez: Załącznik Nr 14 do Umowy Operacyjnej Mikropożyczka oraz Pożyczka Rozwojowa nr [*] UMOWA CESJI PRAW Z WIERZYTELNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ Niniejsza umowa cesji praw z wierzytelności i zabezpieczeń (dalej Umowa

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG. zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Usługobiorcą

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG. zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Usługobiorcą UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Usługobiorcą a zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zawarta dnia. w Warszawie pomiędzy: Naczelna Izba Lekarska, ul. Sobieskiego 110, NIP: 522-00-02-328, reprezentowana przez:

UMOWA NR. zawarta dnia. w Warszawie pomiędzy: Naczelna Izba Lekarska, ul. Sobieskiego 110, NIP: 522-00-02-328, reprezentowana przez: Załącznik nr 4 UMOWA NR. na opracowanie graficzne, skład, łamanie, przygotowanie do druku oraz druk podręcznika metodologicznego, zawarta dnia. w Warszawie pomiędzy: Naczelna Izba Lekarska, ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Kredyt z bonusem

Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Kredyt z bonusem Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Kredyt z bonusem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej jest Bank.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Koc lub kosz słodyczy lub walizka dla nowych Klientów

Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Koc lub kosz słodyczy lub walizka dla nowych Klientów Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Koc lub kosz słodyczy lub walizka dla nowych Klientów 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiotem Umowy jest przeniesienie własności rzeczy ruchomej w postaci naturalnej wody mineralnej

1. Przedmiotem Umowy jest przeniesienie własności rzeczy ruchomej w postaci naturalnej wody mineralnej Wzór Umowy UMOWA nr CSIOZ/ /2016 zawarta w dniu. pomiędzy: Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Dubois 5 A, 00-184 Warszawa, posiadającym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Chorzów, dnia 16.03.2012 r. Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Dworcowa 3/3 41-500 Chorzów REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ SPIS TREŚCI: I. Postanowienia wstępne

Bardziej szczegółowo

UMOWA - Wzór. Zawarta w dniu (...) 2009 r. pomiędzy:

UMOWA - Wzór. Zawarta w dniu (...) 2009 r. pomiędzy: UMOWA - Wzór Zawarta w dniu (...) 2009 r. pomiędzy: Oddziałem Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Legionów 70/76, nr NIP 897-017-81-03 reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY zawarta w dniu.. roku w Warszawie pomiędzy: Miastem stołecznym Warszawa Białołęckim Ośrodkiem Sportu z siedzibą ul. Światowida 56, 03-144 Warszawa, NIP

Bardziej szczegółowo

Umowa nr CRU/.../Zm/2016 (wzór)

Umowa nr CRU/.../Zm/2016 (wzór) Umowa nr CRU/.../Zm/2016 (wzór) Załącznik nr 5 zawarta w dniu... w Częstochowie w rezultacie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tys. euro, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

(Wzór Umowy) UMOWA. z siedzibą...zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

(Wzór Umowy) UMOWA. z siedzibą...zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego (Wzór Umowy) UMOWA Nr CSIOZ/.. /2014 zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - z siedzibą w Warszawie,, posiadającym REGON: 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3x więcej w RTV EURO AGD. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3x więcej w RTV EURO AGD. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3x więcej w RTV EURO AGD 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej jest

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki zakupu towarów

Ogólne warunki zakupu towarów HANYANG ZAS Sp. z o.o. ul. Warszawska 72 82 300 Elbląg tel. (0-55) 230 77 50 fax (0-55) 230 77 88 www.hanyang-zas.com.pl PN-EN ISO 9001:2008 ISO/TS 16 949 OWZ Rev. 00/2014 06.05.2014 r. Ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy:

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: 1) FINIATA SP. Z O.O., z siedzibą w Krakowie, przy ul. Grodzka 42/1, 31-044 Kraków, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. 1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... / WM / 2012

UMOWA NR... / WM / 2012 ZAŁĄCZNIK NR 1 UMOWA NR... / WM / 2012 zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, 71-682 Szczecin, ul. M. Golisza 10, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Walizka lub kupon premiowy za pierwszą transakcję dla nowych Klientów

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Walizka lub kupon premiowy za pierwszą transakcję dla nowych Klientów Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Walizka lub kupon premiowy za pierwszą transakcję dla nowych Klientów 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Niniejsze Ogólne Warunki Dostawy stanowią integralną część każdej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a INVENIO QD Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwaną dalej Dostawcą i zawierają

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY

OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY Niniejsze Ogólne Warunki Dostawy stanowią integralną część każdej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a INVENIO QD Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwaną dalej Dostawcą i zawierają

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO POLEĆ SĄSIADA (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Program lojalnościowy którego dotyczy Regulamin jest prowadzony pod nazwą POLEĆ SĄSIADA (dalej: Program Lojalnościowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA O wykonywanie usług utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez PGM

UMOWA O wykonywanie usług utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez PGM UMOWA O wykonywanie usług utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez PGM zawarta w Skawinie, w dniu..r. pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej Spółka

Bardziej szczegółowo

TOM 2 Rozdział 4 WZÓR GWARANCJI NALEŻYTEGO WYKONANIA KONTRAKTU

TOM 2 Rozdział 4 WZÓR GWARANCJI NALEŻYTEGO WYKONANIA KONTRAKTU TOM 2 Rozdział 4 WZÓR GWARANCJI NALEŻYTEGO WYKONANIA KONTRAKTU Do: Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Zjednoczenia 110 a 65-120 Zielona Góra Dotyczy: Budowa kanalizacji sanitarnej w

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa nr.../2010

WZÓR UMOWY. Umowa nr.../2010 WZÓR UMOWY Umowa nr...../2010 zawarta w Płocku w dniu..pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Płocku z siedzibą: 09-400 Płock, ul. Wolskiego 4, NIP 774-10-72-054, REGON 004730267, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Nr CSIOZ/ /2015

UMOWA. Nr CSIOZ/ /2015 UMOWA Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego Wzór umowy Nr CSIOZ/ /2015 zawarta w dniu 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2x więcej punktów w RTV EURO AGD. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2x więcej punktów w RTV EURO AGD. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2x więcej punktów w RTV EURO AGD 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Zyskaj z kartą na Poczcie

Regulamin Promocji Zyskaj z kartą na Poczcie Regulamin Promocji Zyskaj z kartą na Poczcie 1. Definicje Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. AKTYWACJA KARTY złożenie przez posiadacza karty dyspozycji aktywacji Karty w rejestrowanej rozmowie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia - wzór umowy do części 1-4 UMOWA

Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia - wzór umowy do części 1-4 UMOWA Nr UD-XVII-WND-B/II/4/1- /2017/ Nr UD-XVII-WND-B/II/5/6- /2017/ W dniu 2017 r. w Warszawie, pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnicą Wola, Al. Solidarności 90, (kod: 01-003) Warszawa, NIP: 525 22

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014

UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014 UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014 Zawarta w dniu.. 2014 r. na podstawie art. 4 punkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Warszawskim

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Wydany w dniu 7 czerwca 2012 roku przez Operatora Serwisu ifaktury24: 1 Regulamin współpracy promowania Usługi

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa )

Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa ) Strona 1 Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa ) zawarta w dniu. r. w Warszawie między: firmą z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ratuszowej 7/9 lok. 76, 03 450

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2x więcej w sklepach AGD RTV. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2x więcej w sklepach AGD RTV. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2x więcej w sklepach AGD RTV 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w programie Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Oznaczenie sprawy DOA-IV.272.69.2014 Istotne

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy

Istotne Postanowienia Umowy Część II SIWZ Istotne Postanowienia Umowy 1 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego (zwanego również Licencjobiorcą) usług serwisowych o charakterze

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Kupujący oraz Sprzedawca zwani dalej każdy z osobna Stroną, oraz łącznie Stronami, zawierają niniejszą Umowę, o następującej treści:

UMOWA. Kupujący oraz Sprzedawca zwani dalej każdy z osobna Stroną, oraz łącznie Stronami, zawierają niniejszą Umowę, o następującej treści: Załącznik nr 4 do Ogłoszenia UMOWA zawarta w dniu....r. w Balicach pomiędzy: spółką Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Kpt. M. Medweckiego 1,

Bardziej szczegółowo

Umowa zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy:

Umowa zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy: Umowa zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy: a 1. AF Odszkodowania Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kuropatwy 26A (02-892) wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez

Bardziej szczegółowo

Umowa agencyjna. zawarta w dniu w pomiędzy: , reprezentowaną przez:

Umowa agencyjna. zawarta w dniu w pomiędzy: , reprezentowaną przez: Umowa agencyjna zawarta w dniu w pomiędzy: zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem NIP : 2) 3) Imię i nazwisko:, reprezentowaną przez: Stanowisko: zwaną dalej Dającym zlecenie, a zam. w

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE Niniejsza umowa karty charge (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18 B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy ZAŁĄ CZNIK NR 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-23-96-695, w imieniu którego łącznie działają:

Bardziej szczegółowo

BO-ZP.2610.64.2015.KN

BO-ZP.2610.64.2015.KN Załącznik nr 2 do SIWZ Umowa- (WZÓR) zawarta dnia... 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii w Warszawie, ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa, zwanym dalej Zleceniodawcą,

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA. Kancelarią Prawną. z siedzibą.. ul... reprezentowaną przez radcę prawnego, zwanym dalej zleceniobiorcą

UMOWA ZLECENIA. Kancelarią Prawną. z siedzibą.. ul... reprezentowaną przez radcę prawnego, zwanym dalej zleceniobiorcą UMOWA ZLECENIA Zawarta w dniu.., pomiędzy:, zwanym dalej zleceniodawcą a Kancelarią Prawną. z siedzibą.. ul... reprezentowaną przez radcę prawnego, zwanym dalej zleceniobiorcą 1 1.Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

WZÓR. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą/Zleceniobiorcą,

WZÓR. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą/Zleceniobiorcą, WZÓR UMOWA/UMOWA ZLECENIA nr UD-IV- ZFD-B/V/2/9/2- /2014/GZ Zawarta w dniu.. r. w Warszawie pomiędzy: Miastem st. Warszawa Dzielnicą Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27, 02-517 Warszawa, zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI strona 1/5 Zawarta w Szczecinie w dniu. pomiędzy: UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI NAZWA, z siedzibą w MIASTO (KOD KOD), ul. ADRES wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Wyślemy Państwu kopię tego Regulaminu w formie wiadomości lub pliku PDF, jednak dla wygody mogą Państwo wydrukować Regulamin.

Wyślemy Państwu kopię tego Regulaminu w formie wiadomości  lub pliku PDF, jednak dla wygody mogą Państwo wydrukować Regulamin. Sklep w Polsce regulamin Zakres Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) odnosi się do zamówień, które Państwo jako konsument, osoba działająca poza zakresem Państwa działalności lub obowiązków zawodowych,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 4. została zawarta umowa o następującej treści:

ZAŁĄCZNIK NR 4. została zawarta umowa o następującej treści: ZAŁĄCZNIK NR 4 UMOWA NR. / /.. /...../2010 na wykonanie usług informatycznych; Opracowanie aplikacji do prowadzenia bazy adresowej, rozbudowa aplikacji Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości o wybrane raporty

Bardziej szczegółowo

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); Regulamin sklepu internetowego Glantier I. Definicje ogólne Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD. 1.Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD. 1.Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD 1.Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Promocji. 2. Organizatorem Promocji jest Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 3. Promocja

Bardziej szczegółowo

2. Mięso i przetwory mięsne 3. Mrożonki i ryby 4. Nabiał 5. Pieczywo. Załącznik nr 3

2. Mięso i przetwory mięsne 3. Mrożonki i ryby 4. Nabiał 5. Pieczywo. Załącznik nr 3 Załącznik nr 3 UMOWA DOSTAWY NR.../2017 (PROJEKT) zawarta w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z art. 4 ust. 8 Ustawy z dnia 20 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2 (WZÓR UMOWY) UMOWA ZLECENIE NR.. /2014 zawarta w dniu...2014 r. w Poznaniu pomiędzy: Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli ul. Górecka 1 60-201 Poznań tel. 61 858 47 00 fax 61 852 33 29 NIP 778-12-01-629

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Bon 50 zł za transakcję za 200 zł - OBI

Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Bon 50 zł za transakcję za 200 zł - OBI Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Bon 50 zł za transakcję za 200 zł - OBI 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży

Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży 1 Informacje ogólne Sklep internetowy działający pod adresem http://agapo.pl prowadzony jest przez firmę: PC-NET Rafał Latacz wpisaną

Bardziej szczegółowo

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: UMOWA NR... W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. 1 Postanowienia Ogólne

Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. 1 Postanowienia Ogólne Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa 1 Postanowienia Ogólne 1. ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa,wpisana do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Umowa Zlecenia nr NR GI-TOPO..

Wzór Umowy Umowa Zlecenia nr NR GI-TOPO.. Wzór Umowy Umowa Zlecenia nr NR GI-TOPO.. zawarta w dniu. 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Załącznik nr 2 do zaproszenia do złożenia oferty Skarbem Państwa - Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Umowa zlecenie realizowana w ramach projektu

Umowa zlecenie realizowana w ramach projektu Nr sprawy: MZO.271.18.2013 Załącznik nr 4 do SIWZ dotyczy: postępowania na przeprowadzenie zajęć doskonalących dla nauczycieli w ramach projektu Nowatorska szkoła-nowa jakość w systemie doskonalenia nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy:

Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy: Oznaczenie sprawy: ZP/4/GDB/2014 Załącznik nr 5 do Siwz UMOWA Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Biurem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Z siedzibą w Warszawie (01-015), Skwer

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. /Przedmiot umowy/

Umowa nr.. /Przedmiot umowy/ Umowa nr.. na dostawę produktów reklamowych i materiałów konferencyjnych promujących projekt pn. Przebudowa Nabrzeża Szwedzkiego w Porcie Gdynia. zawarta w Gdyni w dniu... roku pomiędzy: Zarządem Morskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA/UMOWA ZLECENIA nr UD-IV-ZFD-B/V/2/9/2- /2014/GZ

UMOWA/UMOWA ZLECENIA nr UD-IV-ZFD-B/V/2/9/2- /2014/GZ WZÓR UMOWA/UMOWA ZLECENIA nr UD-IV-ZFD-B/V/2/9/2- /2014/GZ Zawarta w dniu.. r. w Warszawie pomiędzy: Miastem st. Warszawa Dzielnicą Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27, 02-517 Warszawa, zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA na dostawę i rozładunek lekkiego oleju opałowego do kotłowni szkolnej Zespołu Szkół w Widuchowej. zawarta pomiędzy

UMOWA na dostawę i rozładunek lekkiego oleju opałowego do kotłowni szkolnej Zespołu Szkół w Widuchowej. zawarta pomiędzy UMOWA na dostawę i rozładunek lekkiego oleju opałowego do kotłowni szkolnej Zespołu Szkół w Widuchowej zawarta pomiędzy.. reprezentowanym przez: 1.. 2.. zwanym dalej Wykonawcą, a Zespołem Szkół w Widuchowej

Bardziej szczegółowo

(w przypadku działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną) a.., zam.. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą

(w przypadku działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną) a.., zam.. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Nr sprawy: Zp.2.2016 Załącznik nr 12 do SIWZ UMOWA Nr.. Zawarta w dniu 2016r. pomiędzy, Gimnazjum w Dopiewie, ul. Bukowska 13, 62-070 Dopiewo, NIP.., REGON, reprezentowaną przez:. przy kontrasygnacie:...

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Walizka lub mały sprzęt AGD dla nowych Klientów

Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Walizka lub mały sprzęt AGD dla nowych Klientów Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Walizka lub mały sprzęt AGD dla nowych Klientów 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 100 ZŁ ZA MONTAŻ

REGULAMIN PROMOCJI 100 ZŁ ZA MONTAŻ REGULAMIN PROMOCJI 100 ZŁ ZA MONTAŻ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w PROMOCJI "100 PLN ZA MONTAŻ, zwanym dalej Promocją. 2. Organizatorem promocji jest

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ

UMOWA O WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ UMOWA O WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ Zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy firmami: I. Shop Dent Wojciech Madej z siedzibą na ul Dziupli 12, 02-454 Warszawa, NIP 5272541818 zwaną w dalszej części umowy Sprzedającym,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMOWY

OGÓLNE WARUNKI UMOWY OGÓLNE WARUNKI UMOWY Niniejsza umowa o świadczenie usług prawnych, zwana dalej Umową", została zawarta po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z

Bardziej szczegółowo

... dnia... ... i Urządzeń Wodnych 15-399 Białystok ul. Handlowa 6. OFERTA

... dnia... ... i Urządzeń Wodnych 15-399 Białystok ul. Handlowa 6. OFERTA ... dnia...... Pieczęć Wykonawcy Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 15-399 Białystok ul. Handlowa 6. OFERTA Odpowiadając na zapytanie cenowe na dostawę bonów towarowych dla pracowników WZM

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIE POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIE POUFNOŚCI Załącznik nr 3 do zapytania 2017_CS_0319 Umowa o zachowaniu poufności UMOWA O ZACHOWANIE POUFNOŚCI zawarta w dniu. 2017 r. w Nowej Sarzynie, pomiędzy ( Umowa ): CIECH Sarzyna S.A. z siedzibą w Nowej Sarzynie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 1000 za zakupy odzieżowe. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 1000 za zakupy odzieżowe. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 1000 za zakupy odzieżowe 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej jest

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu OA.OD.272.27.13/ZP/PN UMOWA zawarta w dniu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, posiadającym NIP 896-10-03-245, REGON 000514377, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin zakupów w sklepie Scarpa Dolce oraz warunków korzystania z treści serwisu.

Regulamin. Regulamin zakupów w sklepie Scarpa Dolce oraz warunków korzystania z treści serwisu. Regulamin Regulamin zakupów w sklepie Scarpa Dolce oraz warunków korzystania z treści serwisu. I. Informacje ogólne 1. Sklep internetowy Scarpa Dolce działający pod adresem www.sklep.scarpadolce.pl jest

Bardziej szczegółowo

MZO WZÓR UMOWY. Umowa zlecenie nr.

MZO WZÓR UMOWY. Umowa zlecenie nr. WZÓR UMOWY Załącznik nr 6 Umowa zlecenie nr. W dniu... 2014 r. w Tychach, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późn. zm.) pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LUXON SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LUXON SP. Z O.O. Edycja nr 1 z dnia 01.05.2014 r. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LUXON SP. Z O.O. I. Definicje Nabywca Luxon osoba fizyczna, prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, z którą Luxon

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI FireFrog Media sp. z o.o. Strona 1/6 Zawarta w Poznaniu w dniu. pomiędzy: UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI NAZWA, z siedzibą w MIASTO (KOD), ul. ADRES wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zawarta w dniu r. w Szczecinie pomiędzy:

UMOWA NR... zawarta w dniu r. w Szczecinie pomiędzy: Załącznik Nr 5 do SIWZ P r o j e k t u m o w y UMOWA NR... zawarta w dniu... 2007 r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin, w imieniu której działa Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt 0% na start w Posnanii

Regulamin Promocji Kredyt 0% na start w Posnanii Regulamin Promocji Kredyt 0% na start w Posnanii 1.Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Promocji. 2. Organizatorem Promocji jest Bank. 3. Promocja kierowana

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL Projekt UMOWA Umowa zawarta w dniu 2013 roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie reprezentowanym przez: 1. -.., 2. -... zwanym w dalszej części Umowy Zamawiającym a... z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Zwrot opłaty za wydanie Naklejki płatniczej

Regulamin Promocji Zwrot opłaty za wydanie Naklejki płatniczej Regulamin Promocji Zwrot opłaty za wydanie Naklejki płatniczej 1 Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. BANK / Organizator Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 17, 85-959

Bardziej szczegółowo

Wzór ramowy umowy nr / zawarta w dniu r. w Zielonej Górze pomiędzy:

Wzór ramowy umowy nr / zawarta w dniu r. w Zielonej Górze pomiędzy: Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego Wzór ramowy umowy nr / 2011 zawarta w dniu...2011r. w Zielonej Górze pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Prezent dla nowych Klientów

Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Prezent dla nowych Klientów Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Prezent dla nowych Klientów 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy:

UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy: UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIWZ Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radoszycach ul. Papieża Jana Pawła II 33, kod 26-230, miejscowość Radoszyce

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1 Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11 UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres:, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

Umowa nr PN-20/2016/MOPS - wzór

Umowa nr PN-20/2016/MOPS - wzór Umowa nr PN-20/2016/MOPS - wzór zawarta w dniu. r. w Mikołowie pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mikołowie ul. Kolejowa 2 43-190 Mikołów reprezentowanym przez: Kierownika- Janinę Ryguła

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 1000 pkt za 500 zł. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 1000 pkt za 500 zł. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 1000 pkt za 500 zł 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej jest Bank

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... w Moczarach pomiędzy: UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych DOMEM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH z siedzibą w Moczarach, Moczary 41, 38-700 Ustrzyki Dolne,

Bardziej szczegółowo

- WZÓR - UMOWA nr... W SPRAWIE DOPROWADZENIA DO ZATRUDNIENIA zawarta w dniu. pomiędzy Prezydentem Miasta Gdańska. reprezentowanym przez,

- WZÓR - UMOWA nr... W SPRAWIE DOPROWADZENIA DO ZATRUDNIENIA zawarta w dniu. pomiędzy Prezydentem Miasta Gdańska. reprezentowanym przez, - WZÓR - UMOWA nr... W SPRAWIE DOPROWADZENIA DO ZATRUDNIENIA zawarta w dniu. pomiędzy Prezydentem Miasta Gdańska reprezentowanym przez..., zwanym dalej w treści Zamawiającym" a, reprezentowanym przez,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Kredyt z bonusem

Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Kredyt z bonusem Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Kredyt z bonusem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej jest Bank

Bardziej szczegółowo

Regulamin domen I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin oznacza Regulamin domen oraz dokumenty, do których odsyła ten Regulamin, w szczególności cennik oraz Ogólne Warunki Umów. 2. Domena oznacza unikalny

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY nr. /2017

UMOWA SPRZEDAŻY nr. /2017 Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego zawarta dnia roku, w Warszawie, pomiędzy: UMOWA SPRZEDAŻY nr. /2017 Bankowym Funduszem Gwarancyjnym z siedzibą w Warszawie, ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546

Bardziej szczegółowo

UMOWA - Wzór. Zawarta w dniu (...) 2013 r. pomiędzy:

UMOWA - Wzór. Zawarta w dniu (...) 2013 r. pomiędzy: UMOWA - Wzór Zawarta w dniu (...) 2013 r. pomiędzy: Oddziałem Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP woj. kujawsko-pomorskie, 87-100 Toruń, ul. Legionów 70/76, NIP 897-017-81-03, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NA DOSTAWĘ.. DO STOŁÓWKI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NIDZICY

WZÓR UMOWY NA DOSTAWĘ.. DO STOŁÓWKI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NIDZICY WZÓR UMOWY NA DOSTAWĘ.. DO STOŁÓWKI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NIDZICY Załącznik Nr 5 do SIWZ Zawarta w dniu... w Nidzicy pomiędzy: MIEJSKIM OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ W NIDZICY, UL. KOLEJOWA

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy - UMOWA Nr S-2710-3/2011

Wzór umowy - UMOWA Nr S-2710-3/2011 zawarta w dniu...2011 r. pomiędzy: Wzór umowy - UMOWA Nr S-2710-3/2011 Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Zdrojowa Góra z siedzibą w Pile, Aleja Poznańska 126, 64-920 Piła, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa użyczenia sprzętu komputerowego

Umowa użyczenia sprzętu komputerowego Umowa użyczenia sprzętu komputerowego zawarta w dniu... r. w Łodzi (data) (miejscowość) pomiędzy Szkołą Podstawową nr 110 w Łodzi, ul. Zamknięta 3 (dane szkoły) reprezentowaną przez..., (stanowisko, imię

Bardziej szczegółowo