WARUNKI UZYSKANIA KANDYDATURY W POLSCE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WARUNKI UZYSKANIA KANDYDATURY W POLSCE"

Transkrypt

1 WARUNKI UZYSKANIA KANDYDATURY W POLSCE

2 WARUNKI UMOWY Niniejszym składam Wniosek o uzyskanie statusu niezależnego dystrybutora produktów spółki MonaVie Europe. Mój wniosek oraz niniejsza umowa wejdą w życie w dniu ich przyjęcia przez MonaVie. MonaVie może przyjąć lub odrzucić mój Wniosek wedle własnego uznania. Potwierdzam, że jestem w wieku umożliwiającym mi zarejestrowanie się jako przedsiębiorca, w pełni zdolny do zawarcia wykonalnej umowy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 1. Strony. Rozumiem, że zawieram umowę ze spółką MonaVie Europe, BV ( Europe ( MonaVie Europe ) w sprawie kupna jej produktów; oraz ze spółką MonaVie Exporting, Inc. ( MonaVie Exporting ) za MonaVie podmiot powiązany, że ma obowiązek promowania sprzedaży produktów poza granicami Stanów Zjednoczonych. Spółki MonaVie Europe i MonaVie Exporting mogą być zwane dalej łącznie MonaVie. 2. Umowa. Wszystkie terminy pisane wielką literą, o ile nie zostaną zdefiniowane inaczej w niniejszej umowie, zachowają znaczenie nadane im w Zasadach i Trybie Postępowania. Termin Umowa oznacza Wniosek Dystrybutora, Plan Wynagrodzeń oraz Zasady i Tryb Postępowania, jak również wszelkie załączniki do nich stosowane w danym kraju lub w konkretnej sytuacji, oraz wszelkie inne umowy pisemne pomiędzy mną a Spółką. Niniejszym zobowiązuję się do przestrzegania warunków Umowy. 3. Prawa. Rozumiem, że w związku z moim statusem niezależnego dystrybutora MonaVie mam prawo (ale nie obowiązek): a. kupowania produktów od MonaVie Europe zgodnie z niniejszymi Warunkami w sposób ogólnie dozwolony przez MonaVie dla jej niezależnych dystrybutorów i wyłącznie w sprzedaży bezpośredniej, nie zaś w placówkach handlu detalicznego, z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez MonaVie; b. rekomendowania osób jako dystrybutorów MonaVie Europe (podlegających akceptacji przez MonaVie Europe); c. w przypadku spełnienia odpowiednich warunków otrzymywania Premii i innych nagród zgodnych z Planem Wynagrodzeń, które będą przyznawane na takiej samej podstawie, jak zwykle ma to miejsce w przypadku dystrybutorów z tytułu zgodnej z umową sprzedaży produktów MonaVie Europe, a nie z tytułu samego wprowadzenia nowych dystrybutorów do MonaVie Europe. 4. Przestrzeganie przepisów prawa. Zobowiązuję się przestrzegać wszystkich właściwych przepisów prawa dotyczących prowadzenia przez mnie działalności w charakterze niezależnego dystrybutora na podstawie niniejszej umowy. W szczególności między innymi nie wolno mi składać faktycznie lub potencjalnie wprowadzających w błąd lub oszukańczych oświadczeń dotyczących Premii i innych nagród, jakie można uzyskać w związku z prowadzeniem działalności w charakterze niezależnego dystrybutora MonaVie Europe lub w związku z produktami MonaVie Europe. 5. Niezależny wykonawca. Potwierdzam, że jako niezależny dystrybutor MonaVie jestem niezależnym wykonawcą, a nie agentem, pracownikiem, wspólnikiem, zastępcą prawnym lub franszyzobiorcą spółki MonaVie. Potwierdzam, że będę ponosił/-a wyłączną odpowiedzialność za pokrycie wszelkich poniesionych przez mnie wydatków, w tym miedzy innymi kosztów podróży, wyżywienia, zakwaterowania, obsługi sekretarskiej, kosztów administracyjnych, rozmów zamiejscowych i innych kosztów. ROZUMIEM, ŻE NIE BĘDĘ TRAKTOWANY JAKO PRACOWNIK MONAVIE W ŻADNYM CELU oraz, że MonaVie nie odpowiada za zwolnienia chorobowe ani podobne sprawy. Niniejsza umowa nie stanowi umowy o świadczenie przeze mnie usług ani pracy. 6. Płatności. Rozumiem, że Premie będą wypłacane zgodnie z obowiązującym w danym czasie Planem Wynagrodzeń oraz, że aby otrzymać wypłatę Premii nie mogę naruszać warunków umowy. Rozumiem, że spółka MonaVie może zawiesić lub anulować wypłatę, jeżeli naruszyłem/-am jakiekolwiek postanowienie Umowy, oraz może obciążyć moje konto, jeśli mam wobec niej dług. 7. Zwrot pieniędzy i produktów. Jeżeli odsprzedam Produkty bezpośrednio klientowi, zobowiązuję się przestrzegać warunków oferowanej przez MonaVie Europe gwarancji 100% satysfakcji opisanej w Załączniku B do Zasad i Trybu Postępowania, oraz zwrócić klientowi zapłaconą przez niego kwotę w pełnej wysokości, jeżeli otrzymam od niego zwrot produktu w terminie trzydziestu (30) dni od realizacji transakcji sprzedaży. Spółka MonaVie Europe zobowiązuje się uzupełnić wykorzystaną część zwróconego produktu do połowy. 8. Korekty Premii. W przypadku zwrotu produktu spółce MonaVie Europe w celu otrzymania zwrotu pieniędzy, premie z tytułu zwróconego produktu (zwróconych produktów) będą odliczane począwszy od okresu Premii, w którym dokonano zwrotu pieniędzy, przez kolejne okresy wypłaty do czasu odzyskania Premii od dystrybutorów, którzy otrzymali Premie z tytułu sprzedaży produktów, za które dokonano zwrotu pieniędzy. 9. Zmiany. MonaVie może być zobowiązana do wprowadzania zmian do umowy. MonaVie zobowiązuje się zawiadamiać mnie o wprowadzonych zmianach, które to zmiany mogę zaakceptować lub odrzucić. W przypadku odrzucenia przeze mnie zmian Umowa zachowa pełną moc i skuteczność do końca aktualnego w danym czasie okresu jej obowiązywania lub do dnia jej przedterminowego rozwiązania. 10. Okres obowiązywania i rozwiązanie umowy. Okres obowiązywania niniejszej umowy wynosi jeden rok, z zastrzeżeniem przedterminowego rozwiązania zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy lub przepisami prawa. W przypadku nieprzedłużenia niniejszej umowy lub jej rozwiązania z dowolnej przyczyny rozumiem, że przysługujące mi prawo prowadzenia sprzedaży produktów MonaVie Europe i otrzymywania Premii z tytułu mojej działalności w charakterze niezależnego dystrybutora ustanie. MonaVie zastrzega sobie prawo rozwiązania niniejszej Umowy w każdym czasie PO UPŁYWIE DZIEWIĘĆDZIESIĘCIU (90) DNI OD ZATWIERDZENIA PRZEZ NIĄ NINIEJSZEJ UMOWY, JEŻELI NIE ZAMÓWIŁEM/-AM ŻADNEGO PRODUKTU ANI NIE SPONSOROWAŁEM/-AM INNEGO DYSTRYBUTORA oraz za 30-dniowym wypowiedzeniem, jeżeli MonaVie postanowi: (1) zakończyć prowadzenie działalności gospodarczej; (2) rozwiązać spółkę; lub (3) zakończyć prowadzenie dystrybucji produktów poprzez kanały sprzedaży bezpośredniej, bądź w każdym czasie z zachowaniem co najmniej 7-dniowego okresu wypowiedzenia i bez dodatkowego powiadomienia, w przypadku naruszenia niniejszej umowy przez niezależnego dystrybutora i nieusunięcia przez niego skutków tego naruszenia do końca okresu wypowiedzenia. Mam prawo rozwiązać niniejszą umowę w każdym czasie

3 i z dowolnej przyczyny poprzez wysłanie pisemnego wypowiedzenia spółce MonaVie na adres: monavie.com lub na adres jej siedziby. 11. Zakaz cesji. Nie mogę dokonać cesji praw wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody MonaVie, mogę jednak, na własny koszt, mogę zaangażować lub zatrudnić inne osoby do prowadzenia lub pomocy w prowadzeniu mojej działalności w charakterze niezależnego dystrybutora. 12. Program AutoShip. Mogę postanowić, aby Produkty były mi wysyłane co miesiąc na podstawie zamówień realizowanych automatycznie (AutoShip). Aby dokonać jakichkolwiek zmian w zamówieniu złożonym poprzez AutoShip, MonaVie musi otrzymać moją prośbę przekazaną telefonicznie lub w formie pisemnej (wysłaną z mojego konta poczty elektronicznej lub zwykłym listem podpisanym przeze mnie) na 72 godziny przed kolejną wysyłką. Wszystkie zamówienia podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, który jest uwzględniony w łącznej cenie produktu. Doliczone zostaną również opłaty za wysyłkę i opłaty manipulacyjne. Karta kredytowa przypisana do Dystrybucji zostanie automatycznie obciążona z tytułu danego zamówienia. MonaVie może podjąć próby powtórnego przetwarzania zlecenia w przypadku odrzucenia karty kredytowej, jednakże MonaVie nie daje żadnych gwarancji, że te próby zostaną podjęte. W przypadku wygaśnięcia karty kredytowej, oświadczam, że mój bank wydający kartę kredytową może zaktualizować datę ważności automatycznie, co pozwoli MonaVie na przetworzenie mojego zlecenia zapłaty. Zamówienia, za które zapłata miałaby zostać dokonana kartą kredytową, w przypadku której odmówiono autoryzacji, lub nieważną kartą kredytową, nie będą realizowane. Zobowiązuję się odpowiadać za dokonywanie płatności na bieżąco. Jeżeli zamówienie nie może zostać zrealizowane ze względu na trudności dotyczące płatności, spółka MonaVie nie będzie ponosiła odpowiedzialności za niedobory towaru. Zgadzam się, że Spółka MonaVie zastrzega sobie prawo do zmiany metody płatności za Autoship, w przypadku kiedy pierwsza forma płatności zostanie odrzucona. Kolejność form płatności będzie zgodna z listą form płatności ustawioną w wirtualnym biurze Monavie. a. Stałe zlecenie płatnicze. Jeżeli stałe zlecenie płatnicze jest dostępne i wybiorę tę formę płatności za zamówienia składane przy pomocy programu AutoShip, Spółka zostaje niniejszym upoważniona do obciążenia mojego konta z tytułu zamówień wysłanych w dniu lub po dniu zapłaty, a ja zobowiązuję się zapewnić na moim koncie środki wystarczające na pokrycie płatności automatycznych. W przypadku braku środków wystarczających na pokrycie płatności automatycznych na moim koncie, MonaVie może zatrzymać wysłane towary w drodze oraz odmówić przyjęcia kolejnych zamówień, za które zapłata miałaby nastąpić przy zastosowaniu tej metody. MonaVie może podjąć próby ponownego zrealizowania zamówienia, jednak nie składa żadnych zapewnień, że takie próby zostaną podjęte. Zwalniam Spółkę od wszelkiej odpowiedzialności, jaka może wyniknąć z obciążenia przez nią mojego konta zgodnie z upoważnieniem (oraz pokryję wszelkie szkody z tym związane), z wyjątkiem odpowiedzialności z tytułu wysłania produktów zgodnie z zamówieniem. 13. Zwolnienie z odpowiedzialności i zobowiązanie do pokrycia szkód. W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa spółka MonaVie, jej podmioty dominujące lub powiązane, członkowie zarządu, władz spółki, wspólnicy, pracownicy, cesjonariusze i agenci (zwani łącznie osobami powiązanymi ), nie będą ponosili odpowiedzialności a ja zwalniam spółkę MonaVie i jej osoby powiązane z odpowiedzialności z tytułu roszczeń o odszkodowanie za szkody następcze i odszkodowanie przykładowe za straty moralne z tytułu roszczeń lub podstaw powództwa związanych z umową lub wynikających z promowania lub prowadzenia przeze mnie działalności we współpracy ze spółką MonaVie i działalności z tym związanych, z wyjątkiem dotyczących inherentnej jakości i przydatności produktów spółki MonaVie Europe, za które odpowiada spółka MonaVie Europe. Ponadto zobowiązuję się zwolnić w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa spółkę MonaVie i osoby z nią powiązane z wszelkiej odpowiedzialności wynikającej lub związanej z: (a) naruszeniem przeze mnie niniejszej umowy; (b) promocją lub prowadzeniem mojej działalności we współpracy ze spółką MonaVie i działalności z tym związanych, w tym między innymi, prezentacją produktów MonaVie Europe lub Planu Wynagrodzeń, prowadzeniem pojazdu silnikowego, najmem pomieszczeń przeznaczonych do odbywania spotkań lub szkoleń itp., oraz zobowiązuję się pokryć wszelkie szkody poniesione przez spółkę MonaVie i osoby z nią powiązane z tytułu odpowiedzialności, odszkodowań, grzywien, kar; (c) przekazaniem przeze mnie spółce MonaVie błędnych danych lub informacji; (d) nieprzekazaniem przeze mnie informacji lub danych koniecznych spółce MonaVie do prowadzenia działalności gospodarczej; lub (e) karami wynikającymi z niedozwolonych działań podejmowanych przeze mnie w ramach prowadzenia działalności gospodarczej. Ponadto zobowiązuję się pokryć wszelkie szkody poniesione przez spółkę MonaVie z tytułu odpowiedzialności, odszkodowań, grzywien lub innych kar nałożonych w związku z niedozwolonymi działaniami podejmowanymi przeze mnie w ramach prowadzenia działalności gospodarczej we współpracy z MonaVie. 14. Zachowanie prywatności. Spółka MonaVie zobowiązuje się do zbierania i korzystania z danych osobowych w sposób uczciwy i zgodny z prawem, zapewniania ich dokładności, przechowywania danych osobowych wyłącznie w celach zgodnych z prawem, niekorzystania z nich i nieujawniania ich w sposób niezgodny z takimi celami oraz stosowania właściwych środków bezpieczeństwa chroniących dane przed niedozwolonym dostępem, ujawnieniem lub zniszczeniem. Dystrybutor przyjmuje do wiadomości, że poza danymi osobowymi przekazanymi przez niego w związku ze złożeniem wniosku o przyznanie mu statusu dystrybutora, spółka MonaVie będzie zbierała inne dane osobowe, w tym informacje generowane w wyniku działalności prowadzonej przez dystrybutora, takie jak wielkość sprzedaży i inne zdjęcia przedstawiające postępy, informacje dotyczące awansu, bieżąca sytuacja, lub inne informacje związane z prowadzeniem działalności zwane łącznie Informacjami Osobowymi ). Przyjmuję do wiadomości, że spółka MonaVie będzie przechowywała Informacje Osobowe i korzystała z nich w celach marketingowych i innych celach administracyjnych. Przyjmuję do wiadomości, że MonaVie może ujawniać Informacje Osobowe w powyższych celach innym członkom grupy MonaVie oraz innym dystrybutorom, z których wszyscy mogą komunikować się ze mną, w

4 tym poprzez pocztę elektroniczną. Wyrażam zgodę na gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie i ujawnianie powyższych Informacji Personalnych przez MonaVie. Informacje te będą w posiadaniu MonaVie. Rozumiem, że przysługuje mi prawo dostępu do tych informacji oraz poprawiania ich. 15. Rozwiązanie. Po rozwiązaniu niniejszej umowy z dowolnej przyczyny niezwłocznie zaprzestanę korzystania z materiałów spółki MonaVie, które mogą być wykorzystywane wyłącznie przez dystrybutorów, na żądanie spółki MonaVie zwrócę jej druki lub książki przekazane lub udostępnione przez MonaVie do wyłącznego użytku jej dystrybutorów, oraz dokonam wszystkich pozostałych czynności prawnych i faktycznych zasadnie żądanych przez MonaVie w celu uniknięcia identyfikowania mnie lub przedstawiania jako dystrybutora związanego ze spółką MonaVie. 16. Opakowania i etykiety. Zobowiązuję się nie zmieniać etykiet ani opakowań produktów MonaVie. 17. Opóźnienia. Spółka MonaVie nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w wykonywaniu zobowiązań wynikających z niniejszej umowy w przypadku, gdy ich wykonanie stało się niemożliwe z komercyjnego punktu widzenia z powodu okoliczności, na które nie ma ona wpływu. 18. Całość umowy. Umowa stanowi całość porozumienia pomiędzy spółką MonaVie a mną. Wszelkie przyrzeczenia, oświadczenia, oferty lub inne informacje niezawarte w sposób wyraźny w niniejszej umowie nie mają mocy ani skuteczności umownej. 19. Odstąpienie od wykonania praw. Wszelkie zmiany lub odstąpienie od wykonania praw z tytułu naruszenia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej i podpisania przez lub w imieniu obu stron (w przypadku zmiany), bądź przez lub w imieniu strony, wobec której odstąpienie ma mieć miejsce. Odstąpienie od wykonania praw z tytułu naruszenia niniejszej Umowy nie stanowi i nie będzie interpretowane jako odstąpienie od wykonania praw z tytułu kolejnych naruszeń. 20. Rozdzielność postanowień. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, postanowienie takie zostanie zmienione tylko w zakresie koniecznym, aby stało się wykonalne, a pozostała część umowy pozostanie w pełni ważna i skuteczna. 21. Egzemplarz Umowy przesłany faksem traktowany będzie pod wszystkimi względami jak oryginał. 22. Rozstrzyganie sporów. Wszelkie spory i roszczenia dotyczące spółki MonaVie, umowy, bądź wszelkie inne roszczenia lub podstawy powództwa związane z moimi działaniami lub działaniami innego dystrybutora, będą rozstrzygane całkowicie i ostatecznie w sposób opisany w Zasadach i Trybie Postępowania. Żadne z postanowień niniejszej umowy nie uniemożliwia spółce MonaVie zwrócenia się do właściwego sądu z wnioskiem o wydanie i uzyskania nakazu zajęcia własności/ zatrzymania osoby, zajęcia rzeczy dłużnika, zarządzenia tymczasowego, nakazu tymczasowego, zakazu stałego lub innych praw do dochodzenia roszczeń opartych na zasadach słuszności dostępnych w celu zabezpieczenia i ochrony jej interesów przed, podczas lub po wystąpieniu z powództwem arbitrażowym lub w ramach innego postępowania, bądź w oczekiwaniu na wydanie orzeczenia lub wyroku w postępowaniu arbitrażowym lub innym. 23. Jurysdykcja i właściwość miejscowa sądu. Strony wyrażają zgodę na jurysdykcję i właściwość miejscową sądów federalnych lub stanowych w okręgu Salt Lake w stanie Utah w celu egzekucji orzeczenia arbitrażowego lub w innych sprawach niepodlegających rozstrzygnięciu w drodze arbitrażu. W przypadku sporu strona wygrywająca otrzyma od drugiej strony zwrot kosztów obsługi prawnej oraz uzasadnionych kosztów podróży i zakwaterowania. 24. Prawo właściwe. Niniejsza umowa podlega przepisom prawa stanu Utah i zgodnie z nimi będzie interpretowana, z wyjątkiem przepisów prawa międzynarodowego prywatnego. ZAŁĄCZNIK 1 POLSKA (DOTYCZY KONSUMENTÓW) Załącznik ( Załącznik ) do Warunków ( Warunki ) stanie się częścią mojej umowy ( Umowa ) ze spółką MonaVie, jeżeli: (i) mój wniosek o rejestrację w MonaVie zostanie przyjęty oraz (ii) jestem konsumentem, co oznacza, że będę kupował/-a produkty MonaVie na potrzeby własne lub mojej rodziny, nie zaś dla celów prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej. Niniejszym potwierdzam, że jestem osobą pełnoletnią i w pełni zdolną do zawarcia wykonalnej umowy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 1. Art. 2 Warunków umowy zostaje zastąpiony następującym 2. Umowa. Niniejszym zobowiązuję się do przestrzegania powyższych warunków, ze zmianami wprowadzonymi na mocy niniejszego Załącznika. 2. Art. 5 Warunków umowy zostaje zastąpiony następującym 5. Niezależny podmiot. Zobowiązuję się, że jako Dystrybutor będę wyłącznie odpowiedzialny/-a za pokrywanie wszelkich poniesionych przeze mnie wydatków. 3. Art. 9 C Warunków umowy zostaje zastąpiony następującym 9. Zmiany. MonaVie może być zobowiązana do wprowadzania zmian do Umowy. MonaVie zobowiązuje się zawiadamiać mnie o wprowadzonych zmianach, które to zmiany mogę zaakceptować lub odrzucić. W przypadku odrzucenia przeze mnie zmian powinienem/ powinnam zawiadomić MonaVie na piśmie o odrzuceniu zmian i rozwiązaniu Umowy, jednak rozumiem, że MonaVie może odmówić przedłużenia Umowy. 4. Art. 11 Warunków umowy zostaje zastąpiony następującym 11. Zakaz cesji. Nie mogę dokonać cesji praw wynikających z niniejszej Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody MonaVie. W przypadku prób przeniesienia lub cesji praw Umowy bez wyraźnej pisemnej zgody MonaVie Umowa może zostać unieważniona przez MonaVie. MonaVie nie może dokonać cesji niniejszej Umowy na rzecz spółki powiązanej bez mojej uprzedniej pisemnej zgody. 5. Art. 14 Warunków umowy zostaje zastąpiony następującym 14. Zwolnienie z odpowiedzialności i zobowiązanie do pokrycia szkód. W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa polskiego dotyczące konsumentów, spółka MonaVie, jej podmioty dominujące lub powiązane, członkowie zarządu, władz spółki, wspólnicy, pracownicy, cesjonariusze i agenci (zwani

5 łącznie osobami powiązanymi ), nie będą ponosili odpowiedzialności a ja zwalniam spółkę Mona- Vie i jej osoby powiązane z odpowiedzialności z tytułu roszczeń o jakiegokolwiek rodzaju odszkodowanie z tytułu roszczeń lub podstaw powództwa związanych z umową. Ponadto zobowiązuję się zwolnić spółkę MonaVie Europe i osoby z nią powiązane z odpowiedzialności wynikającej lub związanej z: (a) naruszeniem przeze mnie niniejszej Umowy; (b) promocją lub prowadzeniem mojej działalności we współpracy z MonaVie i działalności z tym związanych, w tym między innymi, prezentacją produktów MonaVie Europe lub Planu Wynagrodzeń, prowadzeniem pojazdu silnikowego, najmem pomieszczeń przeznaczonych do odbywania spotkań lub szkoleń itp., oraz zobowiązuję się pokryć wszelkie szkody poniesione przez spółkę MonaVie i osoby z nią powiązane z tytułu odpowiedzialności, odszkodowań, grzywien, kar i innych; (c) przekazaniem przeze mnie spółce MonaVie błędnych danych lub informacji; (d) nieprzekazaniem przeze mnie informacji lub danych koniecznych spółce Mona- Vie do prowadzenia działalności gospodarczej; lub (e) karami wynikającymi z moich niedozwolonych działań. Ponadto zobowiązuję się pokryć wszelkie szkody poniesione przez spółkę MonaVie z tytułu odpowiedzialności, odszkodowań, grzywien, kar itp. wynikających z moich niedozwolonych działań podejmowanych w ramach Umowy. 7. Art. 23 Warunków umowy zostaje zastąpiony następującym 23. Jurysdykcja i właściwość miejscowa sądu. Strony wyrażają zgodę na jurysdykcję sądów polskich. W przypadku sporu strona wygrywająca otrzyma od drugiej strony zwrot kosztów obsługi prawnej oraz uzasadnionych kosztów podróży i zakwaterowania. 6. Art. 24 Warunków umowy zostaje zastąpiony następującym 24. Prawo właściwe. Niniejsza umowa podlega przepisom prawa polskiego i zgodnie z nimi będzie interpretowana.

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU USŁUG INŻYNIERYJNYCH ABB OWZ ABB/ USŁUGI INŻYNIERYJNE (STANDARD 2015-1)

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU USŁUG INŻYNIERYJNYCH ABB OWZ ABB/ USŁUGI INŻYNIERYJNE (STANDARD 2015-1) OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU USŁUG INŻYNIERYJNYCH ABB OWZ ABB/ USŁUGI INŻYNIERYJNE (STANDARD 2015-1) SPIS TREŚCI 1. DEFINICJE I INTERPRETACJA 2. ZASTOSOWANIE WARUNKÓW 3. OBOWIĄZKI PODWYKONAWCY 4. BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART euroshell

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART euroshell REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART euroshell Przedstawiony poniżej Regulamin, określa (wraz ze stosowną umową) zasady korzystania z kart paliwowych wydawanych przez Shell Polska oraz z usług dodatkowych.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Zakupów Philips. 1. Definicje

Ogólne Warunki Zakupów Philips. 1. Definicje Ogólne Warunki Zakupów Philips 1. Definicje W niniejszym dokumencie: (a) Spółki Powiązane oznaczają (i) w przypadku Philips, Koninklijke Philips N.V. i (ii) w przypadku Philips lub Dostawcy, wszelkie inne

Bardziej szczegółowo

UMOWA DYSTRYBUTORSKA I MIEDZYNARODOWA UMOWA SPONSORA POLSKA

UMOWA DYSTRYBUTORSKA I MIEDZYNARODOWA UMOWA SPONSORA POLSKA UMOWA DYSTRYBUTORSKA I MIEDZYNARODOWA UMOWA SPONSORA POLSKA Umowa Dystrybutorska i Międzynarodowa Umowa Sponsora jest zawarta pomiędzy Nu Skin International, Inc., z siedzibą w stanie Utah pod adresem:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SYSTEMU. Definicje. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej:

REGULAMIN SYSTEMU. Definicje. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej: REGULAMIN SYSTEMU Definicje Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej: Akceptacja Płatności Dokumentacja Dzień Roboczy Identyfikator Instytucja

Bardziej szczegółowo

HSW-ZS SP. Z O.O OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY

HSW-ZS SP. Z O.O OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY HSW-ZS SP. Z O.O OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY 1. LISTA DEFINICJI 1.1. Terminy pisane wielką literą użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży i Dostawy mają znaczenia przypisane im w następujących

Bardziej szczegółowo

Warunki Ogólne Teleroute. wersja 1.0 - styczeń 2009

Warunki Ogólne Teleroute. wersja 1.0 - styczeń 2009 Warunki Ogólne Teleroute 1 wersja 1.0 - styczeń 2009 Warunki Teleroute 2 Dziękujemy, że podjęliście Państwo decyzję o dołączeniu do grona klientów Teleroute. Teleroute oferuje różnorodne produkty i usługi

Bardziej szczegółowo

JEUNESSE GLOBAL Zasady i procedury

JEUNESSE GLOBAL Zasady i procedury JEUNESSE GLOBAL Zasady i procedury Spis treści ROZDZIAŁ 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 Kodeks postępowania dystrybutora... 3 1.2 Status niezależnego zleceniobiorcy... 3 1.3 Prowadzenie działalności...... 4 1.4

Bardziej szczegółowo

ZASADY I PROCEDURY. styczeń 2009 r. STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI. AGEL ENTERPRISES, LLC 3400 Ashton Boulevard, Suite 500 Lehi, Utah 84043 USA

ZASADY I PROCEDURY. styczeń 2009 r. STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI. AGEL ENTERPRISES, LLC 3400 Ashton Boulevard, Suite 500 Lehi, Utah 84043 USA ZASADY I PROCEDURY styczeń 2009 r. STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI AGEL ENTERPRISES, LLC 3400 Ashton Boulevard, Suite 500 Lehi, Utah 84043 USA SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 ROZDZIAŁ 1: DEFINICJE... 3 ROZDZIAŁ 2: REJESTRACJA

Bardziej szczegółowo

AIG EUROPE LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE z siedzibą w Warszawie

AIG EUROPE LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE z siedzibą w Warszawie AIG EUROPE LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE z siedzibą w Warszawie OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI WŁADZ SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ DLA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU INTERNETOWEGO

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DOSTAW ŚRODKÓW SMARNYCH SHELL

OGÓLNE WARUNKI DOSTAW ŚRODKÓW SMARNYCH SHELL OGÓLNE WARUNKI DOSTAW ŚRODKÓW SMARNYCH SHELL I. DEFINICJE 1. Pojęcia używane w niniejszych ogólnych warunkach, o ile pisane wielką literą posiadają następujące znaczenia: Umowa" oznacza pisemną umowę dotyczącą

Bardziej szczegółowo

Warunki dotyczące kart przepłaconych firmy Transact Payments Limited

Warunki dotyczące kart przepłaconych firmy Transact Payments Limited Warunki dotyczące kart przepłaconych firmy Transact Payments Limited ISTOTNA INFORMACJA: Przed aktywacją Rachunku należy dokładnie przeczytać niniejszą Umowę. Warunki niniejszej Umowy oraz opłaty mają

Bardziej szczegółowo

Standardowe warunki zakupu

Standardowe warunki zakupu Standardowe warunki zakupu Polska 1. Przedmiot i zakres 1.1 Niniejsze warunki zakupu ( Warunki standardowe ) dotyczą każdego zlecenia zakupu ( Zlecenie zakupu ) produktów ( Produkty ) lub usług ( Usługi

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ZAKUPU PILKINGTON (PCP2)

WARUNKI ZAKUPU PILKINGTON (PCP2) WARUNKI ZAKUPU PILKINGTON (PCP2) 1. DEFINICJE 1.1 Podmiot Stowarzyszony oznacza jakiekolwiek przedsiębiorstwo stanowiące: (i) ostateczną spółkę dominującą Kupującego; (ii) ostateczną lub pośrednią spółkę

Bardziej szczegółowo

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie:

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie: Ogólne Warunki Sprzedaży Towarów i świadczenia usług przez spółkę AQUA CONCEPT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 01/05/2014 r. 1. Definicje Wyrażenia użyte

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia od Ryzyk Sprzeniewierzenia i Przestępstw Komputerowych CRIME GUARD

Ogólne Warunki Ubezpieczenia od Ryzyk Sprzeniewierzenia i Przestępstw Komputerowych CRIME GUARD Ogólne Warunki Ubezpieczenia od Ryzyk Sprzeniewierzenia i Przestępstw Komputerowych CRIME GUARD SPIS TREŚCI 1. Zakres ochrony ubezpieczeniowej... 3 2. Rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej... 6 3. Wyłączenia...

Bardziej szczegółowo

Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych

Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych Strona 1 z 21 Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych zawarta w Poznaniu, w dniu.2015 r. pomiędzy: PayPro Spółką Akcyjną z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY DATA WERSJI: 08.08.2013 ZAKRES I ZASTOSOWANIE 1.1

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY DATA WERSJI: 08.08.2013 ZAKRES I ZASTOSOWANIE 1.1 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY DATA WERSJI: 08.08.2013 1. ZAKRES I ZASTOSOWANIE 1.1 NINIEJSZE OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY ( WARUNKI ) DOTYCZĄ WSZYSTKICH OFERT, ZAKUPU I SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (WŁĄCZNIE, LECZ BEZ OGRANICZEŃ,

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Umowa Passport Advantage

Międzynarodowa Umowa Passport Advantage Międzynarodowa Umowa Passport Advantage Niniejsza Międzynarodowa Umowa IBM Passport Advantage (zwana dalej Umową ) określa zasady zawierania transakcji, w ramach których Klient nabywa Produkty Objęte Umową.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG

WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG Spot Capital Markets Limited Niniejsza umowa z Klientem wraz z wszelkimi załącznikami i dokumentami towarzyszącymi oraz ewentualnymi zmianami w przyszłości (zwana dalej Umową

Bardziej szczegółowo

I Postanowienia ogólne i definicje...2 II Wydawanie kart...3 III Doręczenie karty i aktywacja karty...4 IV Nadanie numeru PIN...

I Postanowienia ogólne i definicje...2 II Wydawanie kart...3 III Doręczenie karty i aktywacja karty...4 IV Nadanie numeru PIN... Regulamin wydawania i używania kart kredytowych dla firm w mbanku I Postanowienia ogólne i definicje...2 II Wydawanie kart...3 III Doręczenie karty i aktywacja karty...4 IV Nadanie numeru PIN...4 V Używanie

Bardziej szczegółowo

2.1 W niniejszych Warunkach, poniższym terminom nadaje się następujące znaczenie:

2.1 W niniejszych Warunkach, poniższym terminom nadaje się następujące znaczenie: 1. Wprowadzenie 1.1 Niniejszy Regulamin (wraz z dokumentami, do których znajdują się odniesienia) określa ogólne warunki (dalej jako: Warunki ) dostawy towarów i usług (dalej obydwa jako: Towar ), wymienionych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE sklepu elektronicznego Bestcena.pl specjalizującego się w wypożyczaniu sprzętu elektronicznego, telefonów komórkowych oraz dostarczaniu innych usług 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1.

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy:

UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy: UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy: Nowotarska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu (34-400), ul. St. Józefczaka 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE (OWH) realizacji Transakcji przy użyciu Kart Paliwowych z dnia 09.06.2014 r.

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE (OWH) realizacji Transakcji przy użyciu Kart Paliwowych z dnia 09.06.2014 r. OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE (OWH) realizacji Transakcji przy użyciu Kart Paliwowych z dnia 09.06.2014 r. I. Postanowienia Ogólne. Niniejsze Warunki określają zasady wydawania i posługiwania się Kartami Paliwowymi,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu LancerHub.com

Regulamin Serwisu LancerHub.com Regulamin Serwisu LancerHub.com 1 Regulamin serwisu (dalej: Regulamin) LancerHub.com (dalej: Serwis) określa zasady korzystania z Serwisu, w tym prawa i obowiązki jego użytkowników. Wszyscy korzystający

Bardziej szczegółowo

Kontrakty różnic kursowych CFD - dla osób niebędących rezydentami USA

Kontrakty różnic kursowych CFD - dla osób niebędących rezydentami USA Kontrakty różnic kursowych CFD - dla osób niebędących rezydentami USA czerwiec 2010 Siedziba jak wyżej. Spółka zarejestrowana w Anglii pod nr 2448409. Posiada zezwolenie i jest nadzorowana przez Financial

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE Stan: Grudzień 2013 Ingenious Technologies Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Ks. Bogusława 1/3, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy na świadczenie usług outsourcingowych

Projekt umowy na świadczenie usług outsourcingowych Zał nr 6 do SIWZ Projekt umowy na świadczenie usług outsourcingowych Zamawiający zastrzega sobie przed ustaleniem wersji końcowej prawo wniesienia do projektu umowy zapisów, które nie będą sprzeczne z

Bardziej szczegółowo