Sprawozdanie za pierwszy kwartał 2010 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie za pierwszy kwartał 2010 roku"

Transkrypt

1 Sprawozdanie za pierwszy kwartał 21 roku

2 2 Oliver Borrmann Andreas van Bon Ralph Günther Drodzy akcjonariusze i partnerzy biznesowi, Po trudnym roku 29 pierwszy kwartał 21 roku był dla bmp pomyślny. Dzięki przychodom ze sprzedaŝy na poziomie 1,6 mln euro udało się juŝ w tej chwili przekroczyć łączną kwotę przychodów poprzedniego roku. Cieszy nas takŝe zysk na koniec pierwszego kwartału w wysokości 52 tys. euro, tym bardziej, Ŝe sprzedaŝ spółki Nokaut dokonana w marcu 21 została juŝ przeniesiona do roku 29. Przychody ze sprzedaŝy zostały w przewaŝającej mierze wygenerowane ze sprzedaŝy polskiej spółki portfelowej Nokaut na rzecz inwestora finansowego oraz przez częściową sprzedaŝ notowanej na giełdzie polskiej spółki portfelowej K2 Internet na rzecz funduszu akcji. Wartość posiadanych papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu giełdowego oraz innych aktywów pienięŝnych na dzień wyniosła 8, mln euro w porównaniu do 6,4 mln euro na dzień Stan środków pienięŝnych w kasie i na rachunkach w banku zwiększył się z 3,2 mln euro na dzień do wysokości 4,1 mln euro na dzień Berlin, maj 21 r. Zarząd bmp zdobyła w marcu kontrakt na zarządzanie dla kraju związkowego Brandenburgii funduszem BFB Frühphasenfonds Brandenburg, inwestującym 2 mln euro we wczesne fazy rozwoju. Dzięki temu funduszowi bmp w najbliŝszych latach nie tylko zarobi stosowne opłaty z tytułu zarządzania. DuŜo waŝniejsze jest dla nas, Ŝe pozyskawszy zlecenie zewnętrzne w obszarze inwestycji bezpośrednich venture capital poczyniliśmy istotny krok naprzód. Dzięki temu bmp staje się dodatkowo interesująca dla poszukujących kapitału przedsiębiorstw w Niemczech. Z postawionego nam w Brandenburgii wyzwania cieszymy się szczególnie i jesteśmy przekonani, Ŝe uda nam się stworzyć perspektywiczny portfel innowacyjnych rozwijających się spółek. Działalność w obszarze doradztwa private equity odnotowywała nadal przytłumiony rozwój. Udało się jednak pozyskać zlecenie na doradztwo od jednego nowego klienta.

3 bmp Sprawozdanie za pierwszy kwartał 21 Rozwój działalności 3 Rozwój działalności Rozwój działalności Grupy bmp w pierwszym kwartale roku obrotowego 21 był pomyślny. W samym tym okresie osiągnięto wyŝsze przychody niŝ w całym roku obrotowym 29. Działalność spółki oprócz sprzedaŝy spółki portfelowej Nokaut Sp. z o.o. była skoncentrowana między innymi na przygotowaniu dwóch nowych inwestycji w portfelu Media Investors, które udało się zrealizować w drugim kwartale 21. Poza tym przygotowano sprzedaŝ Tembit z biernego portfela bmp AG, jak równieŝ zapewniono dalsze finansowanie spółki Revotar naleŝącej do portfela bmp AG. Pod koniec pierwszego kwartału zdobyliśmy kontrakt na zarządzanie funduszem inwestującym 2 mln euro we wczesne fazy rozwoju w Brandenburgii. Przygotowaniu tego tematu poświęciliśmy takŝe wiele czasu i zakładamy, Ŝe zlecenie to będzie w znaczącym stopniu kształtować pracę bmp AG w obszarze inwestycji bezpośrednich w nadchodzących kwartałach. W ostatnich miesiącach wyceny na giełdach uległy umiarkowanej poprawie, co takŝe w przypadku naszej notowanej na giełdzie spółki portfelowej K2 Internet S.A. doprowadziło do wzrostów kursu i w ten sposób przyczyniło się do osiągnięcia wyraźnie pozytywnego wyniku. Wynik z aktualizacji wyceny spółek portfelowych nienotowanych na giełdzie zmienił się natomiast tylko nieznacznie w porównaniu do stanu na dzień SprzedaŜ udziałów spółki Nokaut Sp. z o.o. została ujęta po stronie wyników analogicznie do wymogów MSSF na dzień , podczas gdy przypływ środków finansowych z tej transakcji nastąpił w pierwszym kwartale 21. Po stronie inwestycji na rzecz posiadanych juŝ spółek portfelowych przekazano w kontynuacji inwestycji środki w wysokości,2 mln euro. W pierwszym kwartale 21 nie dokonano Ŝadnej inwestycji w nowe spółki. Po dniu sporządzania sprawozdania, w kwietniu, dokonano dwóch nowych inwestycji w spółki Xamine GmbH i vertical techmedia AG. Wartość aktywów zarządzanych (assets under management) wzrosła w porównaniu do o 21% z 88,6 mln euro do 17,6 mln euro. Z tego 81,1 mln euro przynosi dochód z tytułu opłat. Uwzględniony w tych obliczeniach fundusz BFB Frühphasenfonds Brandenburg o wartości 2 mln euro znacznie przyczynił się do tego wzrostu. W pierwszym kwartale 21 zysk skonsolidowany wyniósł,5 mln euro (w roku ubiegłym: -1,2 mln euro). Przychody ze sprzedaŝy wyniosły 1,6 mln euro. W porównywalnym okresie roku ubiegłego nie osiągnięto Ŝadnych przychodów ze sprzedaŝy. Wynik na akcję wzrósł w stosunku do porównywalnego okresu roku ubiegłego z -,7 euro do,3 euro. Koszty osobowe zwiększyły się nieznacznie z uwagi na nieco wyŝsze premie za wyniki o 15 % do wysokości 316 tys. euro w porównaniu do kosztów w pierwszych trzech miesiącach ubiegłego roku. Pozostałe koszty operacyjne wyniosły 321 tys. euro i były w ten sposób o 2% wyŝsze od porównywalnej wartości analogicznego okresu w roku ubiegłym (316 tys. euro). Koszty z aktualizacji wyceny wyniosły 94 tys. euro i były w ten sposób wyraźnie niŝsze od poziomu z roku ubiegłego (958 tys. euro), który to rok cechowały relatywnie wysokie utraty wartości spółek portfelowych notowanych na giełdzie. Przychody z aktualizacji wyceny wyniosły 1.48 tys. euro, wskutek czego wynik z aktualizacji wyceny wyniósł w sumie 954 tys. euro. Znaczny udział miał w tym wzrost kursu akcji K2 Internet. Wynik z działalności finansowej wyniósł w badanym okresie 52 tys. euro i znajdował się w ten sposób nieznacznie poniŝej poziomu z pierwszego kwartału 29 (58 tys. euro).

4 bmp Sprawozdanie za pierwszy kwartał 21 Rozwój działalności 4 Na dzień wartość środków płatniczych i ich ekwiwalentów wyniosła 4,1 mln euro (w roku ubiegłym 2,2 mln euro), a wartość papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na giełdzie 3,9 mln euro (w roku ubiegłym 4,6 mln euro). Spółka bmp AG zatrudniała na koniec kwartału 13 pracowników. Oprócz Zarządu pracę świadczy dziesięciu etatowych pracowników, trzech z nich jest zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy. Dynamika zmian wartości zarządzanych aktywów (AUM) mln EUR Zarządzane aktywa (AUM) razem 46,8 73,3 84,9 89,1 87,1 17,6 - inwestycje bezpośrednie 36,5 32,8 27,4 28, 26,1 26,5 -Doradztwo PE / Zarządzanie funduszami 1,3 4,5 57,5 61,1 61,1 61,1 BFB Frühphasenfonds Brandenburg , 11 Wartość zarządzanych aktywów (assets under management) w mln EUR na dzień , ,5 57,5 61,1 61,1 61,1 4 1, ,5 32,8 27,4 28, 26,1 26, Doradztwo PE / Inwestycje w fundusze Inwestycje bezpośrednie BFB Frühphasenfonds Brandenburg

5 bmp Sprawozdanie za pierwszy kwartał 21 Rozwój działalności 5 Inwestycje bezpośrednie bmp AG Aktywny portfel bmp AG obejmował na dzień trzy spółki o łącznej wartości inwestycji po kosztach nabycia w wysokości 9, mln euro. W pierwszym kwartale 21 nie dokonano Ŝadnej nowej inwestycji. Wszystkie pozostające w portfelu spółki mają być sprzedane w krótkiej lub średniookresowej perspektywie. Nazwa* BranŜa Data Wielkość Faza Wolumen wejścia udziału % (w mln euro) 1 ErgoTrade AG remarketing/odnawianie sprzętu IT 1/2 49,99 Ekspansja 1-2,5 1 Newtron AG oprogramowanie ERM 8/ ,88 Ekspansja 1-2,5 3 Revotar Biopharmaceuticals AG rozwój farmaceutyków 7/2 39,43 Start-Up > 2,5 *w kolejności malejącej wg wartości księgowej wg MSSF Inwestycje bezpośrednie bmp Media Investors AG & Co. KGaA Portfel wyspecjalizowanej w dziedzinie mediów i usług marketingowych bmp Media Investors zmniejszył się w pierwszym kwartale 21 r. W lutym sprzedano w całości udziały w polskiej spółce portfelowej Nokaut Sp. z o.o., natomiast w notowanej na giełdzie spółce K2 Internet S.A. zredukowano udział poprzez częściową sprzedaŝ z 23,62 % do obecnie posiadanych 17,98 %. Po liczba spółek w aktywnym portfelu Media Investors zwiększyła się z ośmiu do dziesięciu. Te dwie nowe inwestycje to z jednej strony spółka Xamine GmbH, oferująca rozwiązania Business Intelligence dla e-marketingu. Udziały objęte w ramach podwyŝszenia kapitału wynoszą 3 %. Drugą inwestycją Media Investors jest vertical techmedia AG, w której objęto 22,5% udziałów równieŝ w drodze podwyŝszenie kapitału. vertical techmedia zajmuje się dystrybucją mediów reklamowych wybranych marek internetowych z z obszaru IT i elektroniki konsumenckiej (CE). Łączna wartość inwestycji po kosztach nabycia na dzień wyniosła 7,4 mln euro. Średnia wielkość udziału wynosiła 29%, średnia wysokość zaangaŝowanych środków ponad 7 tys. euro.

6 bmp Sprawozdanie za pierwszy kwartał 21 Rozwój działalności 6 Nazwa* BranŜa Data Wielkość Faza Wolumen wejścia udziału % (w mln EUR) 1 nugg.ad AG Predykcyjne targetowanie behawioralne 11/26 22,89 Start-Up 1-2,5 1 K2 Internet S.A. Agencja interaktywna 6/2 17,98 Ekspansja 1-2,5 3 dailyme.tv/mando.tv GmbH Telewizja mobilna 12/27 29,68 Start-Up 1-2,5 4 Brand New World GmbH Zarządzanie relacjami z widzami (TV) 4/27 2,41 Ekspansja 1-2,5 5 Motor Entertainment GmbH 36-stopniowa sprzedaŝ muzyki 1/29 11,9 Ekspansja <1 6 Pomocni Sp. z o.o. Platforma internetowa słuŝąca do pośrednictwa usług dla gospodarstw domowych 7/28 16,35 Start-Up <1 7 Republika Kobiet Sp. z o.o. Portal internetowy dla kobiet 11/27 74,97 Seed <1 8 GreenHanger GmbH Ambient Media 1/27 49,97 Start-Up <1 * w kolejności malejącej wg wartości księgowej wg MSSF Inwestycje bezpośrednie bmp Eco Investors GmbH & Co. KGaA bmp Eco Investors posiada obecnie jedną spółkę portfelową, notowaną na giełdzie Heliocentris Fuel Cells AG. W zakończonym kwartale nie było zmian. Nazwa* BranŜa Data Wielkość Faza Wolumen wejścia udziału % (w mln EUR) 1 Heliocentris Fuel Cells AG Energie odnawialne 12/27 11,97 Ekspansja 1-2,5

7 bmp Sprawozdanie za pierwszy kwartał 21 Perspektywy 7 Perspektywy Początek drugiego kwartału był takŝe udany. Z jednej strony bmp Media Investors dokonała dwóch nowych inwestycji w spółki Xamine GmbH oraz vertical techmedia AG. Z drugiej strony bmp AG sprzedała udziały spółki Tembit GmbH ze swego pasywnego portfela. To wyjście z inwestycji będzie miało niewielki wpływ na stan środków płynnych w bieŝącym kwartale. W maju 21 udało się zapewnić finansowanie dla spółki Revotar Biopharmaceuticals AG na rok 21. Dla tej inwestycji bmp musiała w roku 29 dokonać korekty wyceny o łącznie 6,8 mln euro, poniewaŝ finansowanie nie było jeszcze zapewnione w terminie sporządzania rocznego sprawozdania finansowego. JeŜeli obecnie trwająca II faza badań dla zastosowania w leczeniu COPD, która ma się zakończyć przed końcem roku, przyniesie pozytywne wyniki w pierwszym kwartale 211 roku, wówczas bmp będzie dysponować duŝym potencjałem w zakresie wyceny tej spółki. bmp uczestniczyła w tej rundzie finansowania w nieco ponad 25% i po jej zarejestrowaniu w Rejestrze Handlowym posiadać będzie znacznie powyŝej 35% udziałów spółki Revotar. Z uwagi na dobry stan środków płynnych oraz toczące się negocjacje dotyczące wyjść z inwestycji portfelowych liczymy na dalsze sprzedaŝe spółek portfelowych i na nowe inwestycje. Po udanym starcie z optymizmem patrzymy na dalszy rozwój w roku 21. W kaŝdym wypadku liczymy na dodatni wynik roczny. Berlin, maj 21 r. W obszarze doradztwa private equity spodziewamy się oŝywienia działalności w ciągu roku.

8 bmp Sprawozdanie za pierwszy kwartał 21 Bilans 8 Skonsolidowany bilans na dzień Aktywa Aktywa długoterminowe Wartości niematerialne i prawne Rzeczowe aktywa trwałe Inwestycje portfelowe Ciche udziały i poŝyczki Jednostki powiązane i joint ventures w EUR 1.265, , , , , , w tys. EUR Aktywa krótkoterminowe NaleŜności z tytułu dostaw i usług NaleŜności i pozostałe aktywa Środki pienięŝne w kasie, na rachunkach w banku , , , , Aktywa razem ,

9 bmp Sprawozdanie za pierwszy kwartał 21 Bilans 9 Pasywa Kapitał własny Kapitał (fundusz) podstawowy Kapitał (fundusz) zapasowy Inne rezerwy tworzone z zysku Strata z przeniesienia w euro 17.5., 53.6, , , , w tys. euro Zobowiązania długoterminowe Rezerwy 131., 131., 85 Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania z tytułu dostaw i usług Zobowiązania z tytułu refinansowania Zobowiązania wobec banków Pozostałe zobowiązania Rezerwy , ,83 3, ,92 15., , Suma pasywów ,

10 bmp Sprawozdanie za pierwszy kwartał 21 Rachunek zysków i strat 1 Skonsolidowany rachunek zysków i strat Przychody ze sprzedaŝy Przychody ze sprzedaŝy inwestycji portfelowych i papierów wartościowych Pozostałe przychody operacyjne Przychody z aktualizacji wyceny Pozostałe przychody operacyjne Przychody z tytułu usług doradztwa i z tytułu prowizji Odpisy aktualizujące wartość udziałów i papierów wartościowych Koszty osobowe Wynagrodzenia Ubezpieczenia społ. oraz koszty zabezpieczenia emerytalnego i pomocy społ. Odpisy amortyzacyjne Odpisy amortyzacyjne wartości niematerialnych i rzeczowych aktywów trwałych Pozostałe koszty operacyjne Koszt aktualizacji wyceny Pozostałe koszty operacyjne Zysk/strata z działalności operacyjnej Przychody z posiadanych inwestycji portfelowych Pozostałe odsetki i podobne przychody Odsetki i podobne koszty Zysk/strata z działalności gospodarczej Skonsolidowany zysk roczny Pozostały zysk (strata) Skonsolidowany zysk (strata) w euro w tys. euro , , , , , , , , , , , , , , , , , , Zysk na jedną akcję w euro Rozwodniony zysk na jedną akcję w euro,3,3 -,7 -,7

11 bmp Sprawozdanie za pierwszy kwartał 21 Rachunek przepływów pienięŝnych 11 Skonsolidowany rachunek przepływów pienięŝnych za okres od 1.1. do w tys. EUR w EUR w tys. EUR Przepływ środków pienięŝnych z działalności operacyjnej Skonsolidowany zysk (strata) Aktualizacja wyceny aktywów finansowych i papierów wartościowych Zysk ze zbycia inwestycji portfelowych i papierów wartościowych Odpisy amortyzacyjne rzeczowych aktywów trwałych Inne zdarzenia neutralne dla płynności Zmniejszenie/(-) zwiększenie aktywów i zwiększenie/(-) zmniejszenie pasywów NaleŜności i pozostałe prawa z papierami wartościowymi włącznie Pozostałe zobowiązania Rezerwy Przepływ środków pienięŝnych z działalności operacyjnej razem Przepływ środków pienięŝnych z działalności inwestycyjnej Inwestycje portfelowe i jednostki powiązane Zwiększenia inwestycji portfelowych, cichych udziałów, poŝyczek i papierów wartościowych Zmiana stanu jednostek stowarzyszonych i joint ventures Wpływy z tytułu zmniejszenia inwestycji portfelowych, papierów wartościowych, cichych udziałów i poŝyczek Rzeczowe aktywa trwałe Zwiększenia rzeczowych aktywów trwałych Zmniejszenia wg wartości księgowej netto Przepływ środków pienięŝnych z działalności inwestycyjnej razem Przepływ środków pienięŝnych z działalności finansowej Zmniejszenie zobowiązań wobec banków Przepływ środków pienięŝnych z działalności finansowej razem Przepływy pienięŝne netto razem Środki pienięŝne na początek roku obrotowego Środki pienięŝne na koniec okresu

12 bmp Sprawozdanie za pierwszy kwartał 21 Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym 12 Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kapitał Kapitał Inne rezerwy Zysk/strata Dane w tys. EUR podstawowy rezerwowy tworzone z zysku z przeniesienia Razem Kapitał własny na dzień Skonsolidowany zysk (strata) Kapitał własny na dzień Kapitał własny na dzień Skonsolidowany zysk (strata) Kapitał własny na dzień

13 bmp Sprawozdanie za pierwszy kwartał 21 Informacja dodatkowa 13 Informacja dodatkowa 1. Uwagi ogólne Niniejsze kwartalne sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), w szczególności zgodnie z wymogami określonymi w MSR Zasady rachunkowości Zasady rachunkowości opisane w opublikowanym ostatnio skonsolidowanym sprawozdaniu rocznym sporządzonym na dzień pozostają nadal w mocy bez zmian. 3. Wpływy koniunkturalne i wahania sezonowe Działalność w dziedzinie venture capital nie jest naraŝona na sezonowe wahania i nie jest bezpośrednio powiązana z przebiegiem koniunktury na określonym rynku, choć w niewielkim zakresie uzaleŝniona jest od sytuacji makroekonomicznej. MoŜe wystąpić pozytywna korelacja między rozwojem giełdowym cen akcji innowacyjnych spółek odnotowujących silny wzrost a moŝliwymi do uzyskania cenami w przypadku pozagiełdowych transakcji sprzedaŝy udziałów. 4. Zdarzenia nadzwyczajne W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły Ŝadne niezwykłe zdarzenia, które miałyby wpływ na składniki majątkowe, zadłuŝenie, kapitał własny, wynik okresu lub przepływy środków pienięŝnych. 5. Szacunki W okresie sprawozdawczym nie dokonano Ŝadnych zmian szacowanych kwot. 6. Zmiany akcji Nie wystąpiły Ŝadne zmiany w akcjach pozostających w obrocie. 7. Dywidendy W okresie sprawozdawczym nie wypłacono Ŝadnych dywidend. 8. Informacje segmentowe Spółka bmp AG osiąga swoje obroty niemal wyłącznie w drodze sprzedaŝy inwestycji portfelowych. Wszystkie inwestycje przypadają na Niemcy i Polskę. Ze względu na taką strukturę osiągane obroty i wyniki nie są dzielone na segmenty. 9. Istotne zdarzenia po Odsyłamy do informacji zawartych w sprawozdaniu z działalności. 1. Zakres konsolidacji W okresie sprawozdawczym nie nastąpiły Ŝadne zmiany zakresu konsolidacji w porównaniu ze stanem na dzień Zobowiązania i naleŝności pozabilansowe (warunkowe) W okresie sprawozdawczym nie nastąpiły Ŝadne zmiany w zakresie zobowiązań i naleŝności pozabilansowych (warunkowych). 12. Koszty z tytułu wyceny aktywów finansowych według wartości godziwej W pierwszym kwartale roku obrotowego 21 powstały koszty z tytułu wyceny aktywów finansowych według wartości godziwej w wysokości 94 tys. EUR. 13. Deklaracja przedstawicieli ustawowych Według naszej najlepszej wiedzy zapewniamy, Ŝe zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości stosowanymi w odniesieniu do sprawozdawczości okresowej, skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe odzwierciedla rzeczywisty obraz sytuacji majątkowej, finansowej i dochodowej koncernu, a przebieg działalności oraz wynik finansowy i sytuacja koncernu przedstawione w skonsolidowanym okresowym sprawozdaniu z działalności prezentują rzeczywisty obraz oraz trafnie opisują istotne szanse i ryzyka przyszłego rozwoju koncernu przez okres pozostały do zakończenia roku obrotowego.

14 bmp Sprawozdanie za pierwszy kwartał 21 Sprawozdanie z działalności 14 bmp Aktiengesellschaft, Berlin, Skonsolidowane sprawozdanie z działalności za pierwsze trzy miesiące 21 roku Wartość portfela inwestycji wyniosła na dzień po kosztach nabycia 17,7 mln euro. W skład portfela wchodziło 12 spółek, z czego trzy naleŝały jeszcze do portfela bmp AG, osiem spółek do portfela bmp Media Investors i jedna do bmp Eco Investors. Spółki portfelowe pochodzą głównie z Niemiec. Za granicą bmp posiada inwestycje w Polsce. Dokonano jednej całkowitej sprzedaŝy spółki portfelowej oraz jednego częściowego wyjścia z inwestycji. Poza tym bmp pozyskała kontrakt na zarządzanie funduszem dotyczące funduszu inwestycji bezpośrednich w Brandenburgii. Doradztwo Private Equity Wartość zarządzanych aktywów (assets under management) nie uległa zmianie w stosunku do końca roku 29. WaŜne zdarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego: Po dniu sporządzenia sprawozdania bmp AG zbyła udziały w TEMBIT GmbH. Dokonano dwóch nowych inwestycji. Szanse i ryzyka w okresie od do : Ocena ogólna i zarządzanie ryzykiem W sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień bmp utworzyła odpowiednie rezerwy na wszystkie dostrzegalne ryzyka jednostkowe. Spółka bmp stworzyła zintegrowany controlling spółek portfelowych, który pozwala na ocenę jakościową i ilościową ryzyk wynikających z działalności inwestycyjnej. Oprócz zestawiania danych planowanych i rzeczywistych zarówno na poziomie spółek portfelowych, jak i na szczeblu Grupy system ten umoŝliwia generowanie kompletnych raportów, spełniając zarazem zadania systemu informacyjnego wspierającego zarządzanie. Ekonomiczny rozwój spółek portfela inwestycyjnego nadzorowany jest w drodze intensywnych kontaktów z tymi spółkami. Sposób wyceny oraz rozwój wartości tych przedsiębiorstw są weryfikowane i ewentualnie modyfikowane co kwartał z pomocą odpowiednich modeli matematycznofinansowych. Dzięki ciągłemu stosowaniu controllingu inwestycji powstała moŝliwość przeciwdziałania nieprawidłowościom w rozwoju tych spółek w drodze zastosowania odpowiednich środków zaradczych. Spadek wartości euro dotyka nasze spółki portfelowe jedynie w niewielkim zakresie, wychodzimy zatem z załoŝenia, Ŝe zmiany kursów nie będą miały widocznego wpływu na wycenę naszych inwestycji. Aktualnie bmp posiada wystarczający poziom płynności. Z dzisiejszego punktu widzenia pojedyncze lub łącznie wystąpienie moŝliwych ryzyk nie stanowi zagroŝenia dla dalszego istnienia Grupy bmp. Z perspektywy Zarządu bmp posiada stałą i perspektywiczną zdolność do prowadzenia działalności. W okresie do Zarząd liczy na kolejne sprzedaŝe spółek portfelowych i pozytywny rozwój portfela. Oba te czynniki prowadzić będą w naszej ocenie do osiągnięcia skonsolidowanego zysku. Berlin, maj 21 r. Zarząd

Drodzy akcjonariusze i partnerzy biznesowi,

Drodzy akcjonariusze i partnerzy biznesowi, Sprawozdanie za I półrocze 2010 1 Oliver Borrmann Andreas van Bon Ralph Günther Drodzy akcjonariusze i partnerzy biznesowi, Pierwsze półrocze 2010 było dla bmp pomyślne. Przychody ze sprzedaŝy w wysokości

Bardziej szczegółowo

Octava NFI-SA 1 Wybrane dane finansowe

Octava NFI-SA 1 Wybrane dane finansowe Octava NFI-SA 1 Wybrane dane finansowe za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. 2006 r. 2005 r. 2006 r. w tys. EUR 2005 r. Przychody z inwestycji 6 818 504 1 749 125 Przychody operacyjne, razem

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2005 DO 30 WRZEŚNIA 2005 ORAZ OD 01 LIPCA 2005 DO 30 WRZEŚNIA 2005 SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q 3 / 2006

Formularz SA-Q 3 / 2006 SAQ 3/ 2006 Formularz SAQ 3 / 2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowany rachunek zysków i strat za 3 miesiące zakończone 31 marca 2009r.

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. (I KWARTAŁ 2011 R.

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. (I KWARTAŁ 2011 R. RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.03.2011 R. (I KWARTAŁ 2011 R.) WRAZ Z DANYMI ZA OKRES OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.03.2010

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny skonsolidowany-qs II/2006 Nr 34/2006/K

Raport kwartalny skonsolidowany-qs II/2006 Nr 34/2006/K 1 Raport kwartalny skonsolidowany-qs II/2006 Nr 34/2006/K Zgodnie z 5 ust. 4 Załącznika nr 1 do Regulaminu Obrotu Rynku Papierów Wartościowych CeTO S.A. (Załącznik do Uchwały Nr 1/O/06 Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 4 kwartał 2007 r. sporządzone według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE w

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q I/2008

Raport kwartalny SA-Q I/2008 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz.U. Nr 139,

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok)

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) Wybrane dane finansowe IV kwartał 2007 od 01.01.2007 do 31.12.2007 IV kwartał 2006 od 01.01.2006 do 31.12.2006

Bardziej szczegółowo

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A.

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1 Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06. Oświęcim, 26 września Spis treści Strona Skrócone śródroczne

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Venture Incubator S.A. Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Wrocław,13 maja 2014 r. Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. PORTFEL INWESTYCYJNY... 2 3. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 Warszawa, 4 listopada 2011 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 W dniu 30 czerwca 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

INTER CARS S.A. Raport kwartalny 1 kw 2004 Uzupełnienie formularza S.A.-Q I/2004. Zasady sporządzania raportu

INTER CARS S.A. Raport kwartalny 1 kw 2004 Uzupełnienie formularza S.A.-Q I/2004. Zasady sporządzania raportu INTER CARS S.A. Raport kwartalny 1 kw 2004 Uzupełnienie formularza S.A.Q I/2004 Zasady sporządzania raportu Spółka prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA za pierwsze półrocze 2011 roku

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA za pierwsze półrocze 2011 roku Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA za pierwsze półrocze 2011 BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy za IV kwartał 2014 r.

Raport okresowy za IV kwartał 2014 r. 25 731 Kielce, ul. Słoneczna 1 MAXIPIZZA S. A. e-mail: maxipizza@maxipizza.pl Nr KRS 0000279240 tel./fax 0 41 3663313 www.maxipizza.pl Raport okresowy za IV kwartał 2014 r. Kielce, 16 luty 2015 Raport

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa. - w zakresie wyceny środków trwałych - rozliczenia kosztów zakupu materiałów - wyceny zapasu produkcji w toku

Informacja dodatkowa. - w zakresie wyceny środków trwałych - rozliczenia kosztów zakupu materiałów - wyceny zapasu produkcji w toku Informacja dodatkowa I. W czwartym kwartale 2007r przy sporządzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego dokonano zmian w stosowanych zasadach (polityki) rachunkowości przechodząc na międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

Bratysława, Raport bieŝący nr 13/2009 Korekta raportu finansowego za I kwartał 2009 r.

Bratysława, Raport bieŝący nr 13/2009 Korekta raportu finansowego za I kwartał 2009 r. Komisja Nadzoru Finansowego Bratysława, 2009-05-11 Raport bieŝący nr 13/2009 Korekta raportu finansowego za I kwartał 2009 r. Zgodnie z 6 ust 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie za pierwsze półrocze 2014 roku

Sprawozdanie za pierwsze półrocze 2014 roku Sprawozdanie za pierwsze półrocze 2014 roku bmp Sprawozdanie za pierwsze półrocze 2014 r. 2 Wstęp Jens Spyrka Oliver Borrmann Drodzy akcjonariusze i partnerzy biznesowi, w drugim kwartale 2014 roku bmp

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2004 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od początku roku obrotowego 2004 oraz dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE. dr Marek Masztalerz INWESTYCJE

INWESTYCJE. dr Marek Masztalerz INWESTYCJE dr Marek Masztalerz aktywa nabyte przez jednostkę w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu tych, uzyskania z nich przychodów w postaci odsetek, dywidend, czynszu lub innych poŝytków;

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie za trzy kwartały 2011 r.

Sprawozdanie za trzy kwartały 2011 r. Sprawozdanie za trzy kwartały 2011 r. bmp Sprawozdanie za trzy kwartały 2011 r. 2 Przedmowa Jens Spyrka Oliver Borrmann Drodzy Akcjonariusze i Partnerzy biznesowi, Prawie równocześnie z początkiem trzeciego

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI W III kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa MNI S.A. (Grupa MNI) odnotowała dobre

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok. 1. Przedmiot działalności: Quantum Software Spółka Akcyjna; 30-633 Kraków, ul. Walerego Sławka 3A. Podstawowym przedmiotem działalności

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01012008 do 30062008 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01012008 do 30062008 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

V NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY VICTORIA S.A. w likwidacji 00-784 WARSZAWA, UL. DWORKOWA 3

V NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY VICTORIA S.A. w likwidacji 00-784 WARSZAWA, UL. DWORKOWA 3 V NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY VICTORIA S.A. w likwidacji 00-784 WARSZAWA, UL. DWORKOWA 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 1 PAŹDZIERNIKA 2006 ROKU DO 31 GRUDNIA 2006 ROKU 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA SYTUACJI MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ

ANALIZA I OCENA SYTUACJI MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ Załącznik do Uchwały Nr 474/141/12 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 2 maja 2012 roku. Opinia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku za rok

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2004 2003 2004 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 579 534 517 794 128 268 116 427 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA za III. kwartał 2012 r. 1 / 58 SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny za 4 kwartał roku obrotowego Zarząd spółki IMPEL S.A.

Raport kwartalny za 4 kwartał roku obrotowego Zarząd spółki IMPEL S.A. Zarząd spółki IMPEL S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za 4 kwartał roku obrotowego 2004 1 WYBRANE DANE FINANSOWE Wybrane dane finansowe 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-

Bardziej szczegółowo

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 08OCTAVA QSr 1/2016 1 / 2016 rok dla za 1 2016 MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 2016-05-12 OCTAVA SA 08OCTAVA 00-131 Warszawa 2 lok 54 (ulica) (numer) (telefon) (fax) (e-mail) (www) 010986677 (NIP)

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2014 roku Mysłowice, 25 lipca 2014 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Warszawa, 7 maja 2010 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w okresie od 19.05.1999 r. do 31.12.2009 r.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy)

Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy) Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy) 1. 1. Omówienie stosowanych metod wyceny ( w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w zakresie,

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

DANE OBJAŚNIAJĄCE DO KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA II KWARTAŁ 2006 ROKU EUROFILMS S.A.

DANE OBJAŚNIAJĄCE DO KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA II KWARTAŁ 2006 ROKU EUROFILMS S.A. DANE OBJAŚNIAJĄCE DO KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA II KWARTAŁ 2006 ROKU EUROFILMS S.A. I. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu za II kwartał 2006 r. Kwartalny raport oraz sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa,16 października 2009 r. Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Dane te prezentują wyniki finansowe 42 domów i 7 biur maklerskich (przed rokiem 39 domów i 6 biur maklerskich)

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r.

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Otmuchów, 12 listopada 2010r. Spis treści 1 Informacje wstępne...

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Warszawa, dnia 23 września 2009 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Badaniem objęte zostały 63 spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Informacja o środkach

WZÓR. Informacja o środkach Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2011 r. (poz. ) Załącznik Nr 1 WZÓR LOGO, nazwa i adres otwartego funduszu emerytalnego Imię, nazwisko i adres do korespondencji* Informacja o środkach

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q

Raport kwartalny SA-Q KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny SA-Q 2 / 2005 kwartał / rok (zgodnie z 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2015 roku Mysłowice, 24 lipca 2015 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł CCC SAQSr 4/2004 Skonsolidowany raport kwartalny SAQSr 4 / 2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1 Warszawa, 2009.06.19 Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1 W 2008 r. na wartość majątku i wyniki finansowe przedsiębiorstw maklerskich niekorzystny wpływ wywarły psychologiczne następstwa

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2016 roku Mysłowice, 1 sierpnia 2016 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

Informacje dodatkowe do raportu jednostkowego za IV kwartał 2005 roku

Informacje dodatkowe do raportu jednostkowego za IV kwartał 2005 roku do raportu jednostkowego za IV kwartał 2005 roku I. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu za czwarty kwartał 2005 roku. Rachunkowość prowadzona jest zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 12. Sprawozdanie Finansowe Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Pietrzyków z działalności za 2008 rok

Strona 1 z 12. Sprawozdanie Finansowe Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Pietrzyków z działalności za 2008 rok Strona 1 z 12 Sprawozdanie Finansowe Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Pietrzyków z działalności za 2008 rok Strona 2 z 12 Rachunek wyników za okres 01 sierpień-31 grudzień 2008 rok Rachunek wyników

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie za pierwsze półrocze 2011 r.

Sprawozdanie za pierwsze półrocze 2011 r. Sprawozdanie za pierwsze półrocze 2011 r. bmp Sprawozdanie za pierwsze półrocze 2011 r. Przedmowa 2 Jens Spyrka Oliver Borrmann Drodzy Akcjonariusze i Partnerzy biznesowi, wraz z zakończeniem drugiego

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013 Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Spis treści Rachunek zysków i strat... 3 Sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ ZMIAN DO TREŚCI RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2014 PLANET SOFT SA

PROTOKÓŁ ZMIAN DO TREŚCI RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2014 PLANET SOFT SA PROTOKÓŁ ZMIAN DO TREŚCI RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2014 PLANET SOFT SA Strona 1 z 21 ZMIANA NR 1. PKT 2 STR 5 L.p. Wyszczególnienie Na dzień 31.12.2014r. Na dzień 31.12.2013r. 1834 A Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SAQ 1 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy kwartalny GoAdvisers S.A. za okres od 01.07.2009 30.09.2009. Katowice, 17.05.2010 r.

Raport okresowy kwartalny GoAdvisers S.A. za okres od 01.07.2009 30.09.2009. Katowice, 17.05.2010 r. Raport okresowy kwartalny za okres od 01.07.2009 30.09.2009 Raport kwartalny za okres od 01.01.2010 31.03.2010 Katowice, 17.05.2010 r. 2 1. WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE 1.1. Rachunek zysków i strat - wybrane

Bardziej szczegółowo

Działalność biur i domów maklerskich oraz banków powierniczych w 2007 roku 1

Działalność biur i domów maklerskich oraz banków powierniczych w 2007 roku 1 Warszawa, 2008.06.20 Działalność biur i domów maklerskich oraz banków powierniczych w 2007 roku 1 Na wyniki przedsiębiorstw maklerskich, podobnie jak innych instytucji rynku kapitałowego, korzystny wpływ

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 25.06.2015 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez

Bardziej szczegółowo

GENESIS ENERGY S.A. Nazwa emitenta: Okres sprawozdawczy: r. tysiące PLN. Waluta sprawozdawcza: jednostkowy.

GENESIS ENERGY S.A. Nazwa emitenta: Okres sprawozdawczy: r. tysiące PLN. Waluta sprawozdawcza: jednostkowy. Nazwa emitenta: Okres sprawozdawczy: Waluta sprawozdawcza: GENESIS ENERGY S.A. 01.10.-30.12.2014 r. tysiące PLN Typ raportu: jednostkowy Informacje dotyczące liczby zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6...

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6... Strona 1 z 13 SA-Q: Data: 2011-05-16 Firma: Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM

Bardziej szczegółowo

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco Formularz SAB-Q II/2004 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 57 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r., Nr 31, poz. 280) Fortis Bank

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

za okres do za okres do

za okres do za okres do SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: Przychody netto ze sprzedaży produktów Przychody

Bardziej szczegółowo