Sprawozdanie za pierwszy kwartał 2010 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie za pierwszy kwartał 2010 roku"

Transkrypt

1 Sprawozdanie za pierwszy kwartał 21 roku

2 2 Oliver Borrmann Andreas van Bon Ralph Günther Drodzy akcjonariusze i partnerzy biznesowi, Po trudnym roku 29 pierwszy kwartał 21 roku był dla bmp pomyślny. Dzięki przychodom ze sprzedaŝy na poziomie 1,6 mln euro udało się juŝ w tej chwili przekroczyć łączną kwotę przychodów poprzedniego roku. Cieszy nas takŝe zysk na koniec pierwszego kwartału w wysokości 52 tys. euro, tym bardziej, Ŝe sprzedaŝ spółki Nokaut dokonana w marcu 21 została juŝ przeniesiona do roku 29. Przychody ze sprzedaŝy zostały w przewaŝającej mierze wygenerowane ze sprzedaŝy polskiej spółki portfelowej Nokaut na rzecz inwestora finansowego oraz przez częściową sprzedaŝ notowanej na giełdzie polskiej spółki portfelowej K2 Internet na rzecz funduszu akcji. Wartość posiadanych papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu giełdowego oraz innych aktywów pienięŝnych na dzień wyniosła 8, mln euro w porównaniu do 6,4 mln euro na dzień Stan środków pienięŝnych w kasie i na rachunkach w banku zwiększył się z 3,2 mln euro na dzień do wysokości 4,1 mln euro na dzień Berlin, maj 21 r. Zarząd bmp zdobyła w marcu kontrakt na zarządzanie dla kraju związkowego Brandenburgii funduszem BFB Frühphasenfonds Brandenburg, inwestującym 2 mln euro we wczesne fazy rozwoju. Dzięki temu funduszowi bmp w najbliŝszych latach nie tylko zarobi stosowne opłaty z tytułu zarządzania. DuŜo waŝniejsze jest dla nas, Ŝe pozyskawszy zlecenie zewnętrzne w obszarze inwestycji bezpośrednich venture capital poczyniliśmy istotny krok naprzód. Dzięki temu bmp staje się dodatkowo interesująca dla poszukujących kapitału przedsiębiorstw w Niemczech. Z postawionego nam w Brandenburgii wyzwania cieszymy się szczególnie i jesteśmy przekonani, Ŝe uda nam się stworzyć perspektywiczny portfel innowacyjnych rozwijających się spółek. Działalność w obszarze doradztwa private equity odnotowywała nadal przytłumiony rozwój. Udało się jednak pozyskać zlecenie na doradztwo od jednego nowego klienta.

3 bmp Sprawozdanie za pierwszy kwartał 21 Rozwój działalności 3 Rozwój działalności Rozwój działalności Grupy bmp w pierwszym kwartale roku obrotowego 21 był pomyślny. W samym tym okresie osiągnięto wyŝsze przychody niŝ w całym roku obrotowym 29. Działalność spółki oprócz sprzedaŝy spółki portfelowej Nokaut Sp. z o.o. była skoncentrowana między innymi na przygotowaniu dwóch nowych inwestycji w portfelu Media Investors, które udało się zrealizować w drugim kwartale 21. Poza tym przygotowano sprzedaŝ Tembit z biernego portfela bmp AG, jak równieŝ zapewniono dalsze finansowanie spółki Revotar naleŝącej do portfela bmp AG. Pod koniec pierwszego kwartału zdobyliśmy kontrakt na zarządzanie funduszem inwestującym 2 mln euro we wczesne fazy rozwoju w Brandenburgii. Przygotowaniu tego tematu poświęciliśmy takŝe wiele czasu i zakładamy, Ŝe zlecenie to będzie w znaczącym stopniu kształtować pracę bmp AG w obszarze inwestycji bezpośrednich w nadchodzących kwartałach. W ostatnich miesiącach wyceny na giełdach uległy umiarkowanej poprawie, co takŝe w przypadku naszej notowanej na giełdzie spółki portfelowej K2 Internet S.A. doprowadziło do wzrostów kursu i w ten sposób przyczyniło się do osiągnięcia wyraźnie pozytywnego wyniku. Wynik z aktualizacji wyceny spółek portfelowych nienotowanych na giełdzie zmienił się natomiast tylko nieznacznie w porównaniu do stanu na dzień SprzedaŜ udziałów spółki Nokaut Sp. z o.o. została ujęta po stronie wyników analogicznie do wymogów MSSF na dzień , podczas gdy przypływ środków finansowych z tej transakcji nastąpił w pierwszym kwartale 21. Po stronie inwestycji na rzecz posiadanych juŝ spółek portfelowych przekazano w kontynuacji inwestycji środki w wysokości,2 mln euro. W pierwszym kwartale 21 nie dokonano Ŝadnej inwestycji w nowe spółki. Po dniu sporządzania sprawozdania, w kwietniu, dokonano dwóch nowych inwestycji w spółki Xamine GmbH i vertical techmedia AG. Wartość aktywów zarządzanych (assets under management) wzrosła w porównaniu do o 21% z 88,6 mln euro do 17,6 mln euro. Z tego 81,1 mln euro przynosi dochód z tytułu opłat. Uwzględniony w tych obliczeniach fundusz BFB Frühphasenfonds Brandenburg o wartości 2 mln euro znacznie przyczynił się do tego wzrostu. W pierwszym kwartale 21 zysk skonsolidowany wyniósł,5 mln euro (w roku ubiegłym: -1,2 mln euro). Przychody ze sprzedaŝy wyniosły 1,6 mln euro. W porównywalnym okresie roku ubiegłego nie osiągnięto Ŝadnych przychodów ze sprzedaŝy. Wynik na akcję wzrósł w stosunku do porównywalnego okresu roku ubiegłego z -,7 euro do,3 euro. Koszty osobowe zwiększyły się nieznacznie z uwagi na nieco wyŝsze premie za wyniki o 15 % do wysokości 316 tys. euro w porównaniu do kosztów w pierwszych trzech miesiącach ubiegłego roku. Pozostałe koszty operacyjne wyniosły 321 tys. euro i były w ten sposób o 2% wyŝsze od porównywalnej wartości analogicznego okresu w roku ubiegłym (316 tys. euro). Koszty z aktualizacji wyceny wyniosły 94 tys. euro i były w ten sposób wyraźnie niŝsze od poziomu z roku ubiegłego (958 tys. euro), który to rok cechowały relatywnie wysokie utraty wartości spółek portfelowych notowanych na giełdzie. Przychody z aktualizacji wyceny wyniosły 1.48 tys. euro, wskutek czego wynik z aktualizacji wyceny wyniósł w sumie 954 tys. euro. Znaczny udział miał w tym wzrost kursu akcji K2 Internet. Wynik z działalności finansowej wyniósł w badanym okresie 52 tys. euro i znajdował się w ten sposób nieznacznie poniŝej poziomu z pierwszego kwartału 29 (58 tys. euro).

4 bmp Sprawozdanie za pierwszy kwartał 21 Rozwój działalności 4 Na dzień wartość środków płatniczych i ich ekwiwalentów wyniosła 4,1 mln euro (w roku ubiegłym 2,2 mln euro), a wartość papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na giełdzie 3,9 mln euro (w roku ubiegłym 4,6 mln euro). Spółka bmp AG zatrudniała na koniec kwartału 13 pracowników. Oprócz Zarządu pracę świadczy dziesięciu etatowych pracowników, trzech z nich jest zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy. Dynamika zmian wartości zarządzanych aktywów (AUM) mln EUR Zarządzane aktywa (AUM) razem 46,8 73,3 84,9 89,1 87,1 17,6 - inwestycje bezpośrednie 36,5 32,8 27,4 28, 26,1 26,5 -Doradztwo PE / Zarządzanie funduszami 1,3 4,5 57,5 61,1 61,1 61,1 BFB Frühphasenfonds Brandenburg , 11 Wartość zarządzanych aktywów (assets under management) w mln EUR na dzień , ,5 57,5 61,1 61,1 61,1 4 1, ,5 32,8 27,4 28, 26,1 26, Doradztwo PE / Inwestycje w fundusze Inwestycje bezpośrednie BFB Frühphasenfonds Brandenburg

5 bmp Sprawozdanie za pierwszy kwartał 21 Rozwój działalności 5 Inwestycje bezpośrednie bmp AG Aktywny portfel bmp AG obejmował na dzień trzy spółki o łącznej wartości inwestycji po kosztach nabycia w wysokości 9, mln euro. W pierwszym kwartale 21 nie dokonano Ŝadnej nowej inwestycji. Wszystkie pozostające w portfelu spółki mają być sprzedane w krótkiej lub średniookresowej perspektywie. Nazwa* BranŜa Data Wielkość Faza Wolumen wejścia udziału % (w mln euro) 1 ErgoTrade AG remarketing/odnawianie sprzętu IT 1/2 49,99 Ekspansja 1-2,5 1 Newtron AG oprogramowanie ERM 8/ ,88 Ekspansja 1-2,5 3 Revotar Biopharmaceuticals AG rozwój farmaceutyków 7/2 39,43 Start-Up > 2,5 *w kolejności malejącej wg wartości księgowej wg MSSF Inwestycje bezpośrednie bmp Media Investors AG & Co. KGaA Portfel wyspecjalizowanej w dziedzinie mediów i usług marketingowych bmp Media Investors zmniejszył się w pierwszym kwartale 21 r. W lutym sprzedano w całości udziały w polskiej spółce portfelowej Nokaut Sp. z o.o., natomiast w notowanej na giełdzie spółce K2 Internet S.A. zredukowano udział poprzez częściową sprzedaŝ z 23,62 % do obecnie posiadanych 17,98 %. Po liczba spółek w aktywnym portfelu Media Investors zwiększyła się z ośmiu do dziesięciu. Te dwie nowe inwestycje to z jednej strony spółka Xamine GmbH, oferująca rozwiązania Business Intelligence dla e-marketingu. Udziały objęte w ramach podwyŝszenia kapitału wynoszą 3 %. Drugą inwestycją Media Investors jest vertical techmedia AG, w której objęto 22,5% udziałów równieŝ w drodze podwyŝszenie kapitału. vertical techmedia zajmuje się dystrybucją mediów reklamowych wybranych marek internetowych z z obszaru IT i elektroniki konsumenckiej (CE). Łączna wartość inwestycji po kosztach nabycia na dzień wyniosła 7,4 mln euro. Średnia wielkość udziału wynosiła 29%, średnia wysokość zaangaŝowanych środków ponad 7 tys. euro.

6 bmp Sprawozdanie za pierwszy kwartał 21 Rozwój działalności 6 Nazwa* BranŜa Data Wielkość Faza Wolumen wejścia udziału % (w mln EUR) 1 nugg.ad AG Predykcyjne targetowanie behawioralne 11/26 22,89 Start-Up 1-2,5 1 K2 Internet S.A. Agencja interaktywna 6/2 17,98 Ekspansja 1-2,5 3 dailyme.tv/mando.tv GmbH Telewizja mobilna 12/27 29,68 Start-Up 1-2,5 4 Brand New World GmbH Zarządzanie relacjami z widzami (TV) 4/27 2,41 Ekspansja 1-2,5 5 Motor Entertainment GmbH 36-stopniowa sprzedaŝ muzyki 1/29 11,9 Ekspansja <1 6 Pomocni Sp. z o.o. Platforma internetowa słuŝąca do pośrednictwa usług dla gospodarstw domowych 7/28 16,35 Start-Up <1 7 Republika Kobiet Sp. z o.o. Portal internetowy dla kobiet 11/27 74,97 Seed <1 8 GreenHanger GmbH Ambient Media 1/27 49,97 Start-Up <1 * w kolejności malejącej wg wartości księgowej wg MSSF Inwestycje bezpośrednie bmp Eco Investors GmbH & Co. KGaA bmp Eco Investors posiada obecnie jedną spółkę portfelową, notowaną na giełdzie Heliocentris Fuel Cells AG. W zakończonym kwartale nie było zmian. Nazwa* BranŜa Data Wielkość Faza Wolumen wejścia udziału % (w mln EUR) 1 Heliocentris Fuel Cells AG Energie odnawialne 12/27 11,97 Ekspansja 1-2,5

7 bmp Sprawozdanie za pierwszy kwartał 21 Perspektywy 7 Perspektywy Początek drugiego kwartału był takŝe udany. Z jednej strony bmp Media Investors dokonała dwóch nowych inwestycji w spółki Xamine GmbH oraz vertical techmedia AG. Z drugiej strony bmp AG sprzedała udziały spółki Tembit GmbH ze swego pasywnego portfela. To wyjście z inwestycji będzie miało niewielki wpływ na stan środków płynnych w bieŝącym kwartale. W maju 21 udało się zapewnić finansowanie dla spółki Revotar Biopharmaceuticals AG na rok 21. Dla tej inwestycji bmp musiała w roku 29 dokonać korekty wyceny o łącznie 6,8 mln euro, poniewaŝ finansowanie nie było jeszcze zapewnione w terminie sporządzania rocznego sprawozdania finansowego. JeŜeli obecnie trwająca II faza badań dla zastosowania w leczeniu COPD, która ma się zakończyć przed końcem roku, przyniesie pozytywne wyniki w pierwszym kwartale 211 roku, wówczas bmp będzie dysponować duŝym potencjałem w zakresie wyceny tej spółki. bmp uczestniczyła w tej rundzie finansowania w nieco ponad 25% i po jej zarejestrowaniu w Rejestrze Handlowym posiadać będzie znacznie powyŝej 35% udziałów spółki Revotar. Z uwagi na dobry stan środków płynnych oraz toczące się negocjacje dotyczące wyjść z inwestycji portfelowych liczymy na dalsze sprzedaŝe spółek portfelowych i na nowe inwestycje. Po udanym starcie z optymizmem patrzymy na dalszy rozwój w roku 21. W kaŝdym wypadku liczymy na dodatni wynik roczny. Berlin, maj 21 r. W obszarze doradztwa private equity spodziewamy się oŝywienia działalności w ciągu roku.

8 bmp Sprawozdanie za pierwszy kwartał 21 Bilans 8 Skonsolidowany bilans na dzień Aktywa Aktywa długoterminowe Wartości niematerialne i prawne Rzeczowe aktywa trwałe Inwestycje portfelowe Ciche udziały i poŝyczki Jednostki powiązane i joint ventures w EUR 1.265, , , , , , w tys. EUR Aktywa krótkoterminowe NaleŜności z tytułu dostaw i usług NaleŜności i pozostałe aktywa Środki pienięŝne w kasie, na rachunkach w banku , , , , Aktywa razem ,

9 bmp Sprawozdanie za pierwszy kwartał 21 Bilans 9 Pasywa Kapitał własny Kapitał (fundusz) podstawowy Kapitał (fundusz) zapasowy Inne rezerwy tworzone z zysku Strata z przeniesienia w euro 17.5., 53.6, , , , w tys. euro Zobowiązania długoterminowe Rezerwy 131., 131., 85 Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania z tytułu dostaw i usług Zobowiązania z tytułu refinansowania Zobowiązania wobec banków Pozostałe zobowiązania Rezerwy , ,83 3, ,92 15., , Suma pasywów ,

10 bmp Sprawozdanie za pierwszy kwartał 21 Rachunek zysków i strat 1 Skonsolidowany rachunek zysków i strat Przychody ze sprzedaŝy Przychody ze sprzedaŝy inwestycji portfelowych i papierów wartościowych Pozostałe przychody operacyjne Przychody z aktualizacji wyceny Pozostałe przychody operacyjne Przychody z tytułu usług doradztwa i z tytułu prowizji Odpisy aktualizujące wartość udziałów i papierów wartościowych Koszty osobowe Wynagrodzenia Ubezpieczenia społ. oraz koszty zabezpieczenia emerytalnego i pomocy społ. Odpisy amortyzacyjne Odpisy amortyzacyjne wartości niematerialnych i rzeczowych aktywów trwałych Pozostałe koszty operacyjne Koszt aktualizacji wyceny Pozostałe koszty operacyjne Zysk/strata z działalności operacyjnej Przychody z posiadanych inwestycji portfelowych Pozostałe odsetki i podobne przychody Odsetki i podobne koszty Zysk/strata z działalności gospodarczej Skonsolidowany zysk roczny Pozostały zysk (strata) Skonsolidowany zysk (strata) w euro w tys. euro , , , , , , , , , , , , , , , , , , Zysk na jedną akcję w euro Rozwodniony zysk na jedną akcję w euro,3,3 -,7 -,7

11 bmp Sprawozdanie za pierwszy kwartał 21 Rachunek przepływów pienięŝnych 11 Skonsolidowany rachunek przepływów pienięŝnych za okres od 1.1. do w tys. EUR w EUR w tys. EUR Przepływ środków pienięŝnych z działalności operacyjnej Skonsolidowany zysk (strata) Aktualizacja wyceny aktywów finansowych i papierów wartościowych Zysk ze zbycia inwestycji portfelowych i papierów wartościowych Odpisy amortyzacyjne rzeczowych aktywów trwałych Inne zdarzenia neutralne dla płynności Zmniejszenie/(-) zwiększenie aktywów i zwiększenie/(-) zmniejszenie pasywów NaleŜności i pozostałe prawa z papierami wartościowymi włącznie Pozostałe zobowiązania Rezerwy Przepływ środków pienięŝnych z działalności operacyjnej razem Przepływ środków pienięŝnych z działalności inwestycyjnej Inwestycje portfelowe i jednostki powiązane Zwiększenia inwestycji portfelowych, cichych udziałów, poŝyczek i papierów wartościowych Zmiana stanu jednostek stowarzyszonych i joint ventures Wpływy z tytułu zmniejszenia inwestycji portfelowych, papierów wartościowych, cichych udziałów i poŝyczek Rzeczowe aktywa trwałe Zwiększenia rzeczowych aktywów trwałych Zmniejszenia wg wartości księgowej netto Przepływ środków pienięŝnych z działalności inwestycyjnej razem Przepływ środków pienięŝnych z działalności finansowej Zmniejszenie zobowiązań wobec banków Przepływ środków pienięŝnych z działalności finansowej razem Przepływy pienięŝne netto razem Środki pienięŝne na początek roku obrotowego Środki pienięŝne na koniec okresu

12 bmp Sprawozdanie za pierwszy kwartał 21 Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym 12 Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kapitał Kapitał Inne rezerwy Zysk/strata Dane w tys. EUR podstawowy rezerwowy tworzone z zysku z przeniesienia Razem Kapitał własny na dzień Skonsolidowany zysk (strata) Kapitał własny na dzień Kapitał własny na dzień Skonsolidowany zysk (strata) Kapitał własny na dzień

13 bmp Sprawozdanie za pierwszy kwartał 21 Informacja dodatkowa 13 Informacja dodatkowa 1. Uwagi ogólne Niniejsze kwartalne sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), w szczególności zgodnie z wymogami określonymi w MSR Zasady rachunkowości Zasady rachunkowości opisane w opublikowanym ostatnio skonsolidowanym sprawozdaniu rocznym sporządzonym na dzień pozostają nadal w mocy bez zmian. 3. Wpływy koniunkturalne i wahania sezonowe Działalność w dziedzinie venture capital nie jest naraŝona na sezonowe wahania i nie jest bezpośrednio powiązana z przebiegiem koniunktury na określonym rynku, choć w niewielkim zakresie uzaleŝniona jest od sytuacji makroekonomicznej. MoŜe wystąpić pozytywna korelacja między rozwojem giełdowym cen akcji innowacyjnych spółek odnotowujących silny wzrost a moŝliwymi do uzyskania cenami w przypadku pozagiełdowych transakcji sprzedaŝy udziałów. 4. Zdarzenia nadzwyczajne W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły Ŝadne niezwykłe zdarzenia, które miałyby wpływ na składniki majątkowe, zadłuŝenie, kapitał własny, wynik okresu lub przepływy środków pienięŝnych. 5. Szacunki W okresie sprawozdawczym nie dokonano Ŝadnych zmian szacowanych kwot. 6. Zmiany akcji Nie wystąpiły Ŝadne zmiany w akcjach pozostających w obrocie. 7. Dywidendy W okresie sprawozdawczym nie wypłacono Ŝadnych dywidend. 8. Informacje segmentowe Spółka bmp AG osiąga swoje obroty niemal wyłącznie w drodze sprzedaŝy inwestycji portfelowych. Wszystkie inwestycje przypadają na Niemcy i Polskę. Ze względu na taką strukturę osiągane obroty i wyniki nie są dzielone na segmenty. 9. Istotne zdarzenia po Odsyłamy do informacji zawartych w sprawozdaniu z działalności. 1. Zakres konsolidacji W okresie sprawozdawczym nie nastąpiły Ŝadne zmiany zakresu konsolidacji w porównaniu ze stanem na dzień Zobowiązania i naleŝności pozabilansowe (warunkowe) W okresie sprawozdawczym nie nastąpiły Ŝadne zmiany w zakresie zobowiązań i naleŝności pozabilansowych (warunkowych). 12. Koszty z tytułu wyceny aktywów finansowych według wartości godziwej W pierwszym kwartale roku obrotowego 21 powstały koszty z tytułu wyceny aktywów finansowych według wartości godziwej w wysokości 94 tys. EUR. 13. Deklaracja przedstawicieli ustawowych Według naszej najlepszej wiedzy zapewniamy, Ŝe zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości stosowanymi w odniesieniu do sprawozdawczości okresowej, skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe odzwierciedla rzeczywisty obraz sytuacji majątkowej, finansowej i dochodowej koncernu, a przebieg działalności oraz wynik finansowy i sytuacja koncernu przedstawione w skonsolidowanym okresowym sprawozdaniu z działalności prezentują rzeczywisty obraz oraz trafnie opisują istotne szanse i ryzyka przyszłego rozwoju koncernu przez okres pozostały do zakończenia roku obrotowego.

14 bmp Sprawozdanie za pierwszy kwartał 21 Sprawozdanie z działalności 14 bmp Aktiengesellschaft, Berlin, Skonsolidowane sprawozdanie z działalności za pierwsze trzy miesiące 21 roku Wartość portfela inwestycji wyniosła na dzień po kosztach nabycia 17,7 mln euro. W skład portfela wchodziło 12 spółek, z czego trzy naleŝały jeszcze do portfela bmp AG, osiem spółek do portfela bmp Media Investors i jedna do bmp Eco Investors. Spółki portfelowe pochodzą głównie z Niemiec. Za granicą bmp posiada inwestycje w Polsce. Dokonano jednej całkowitej sprzedaŝy spółki portfelowej oraz jednego częściowego wyjścia z inwestycji. Poza tym bmp pozyskała kontrakt na zarządzanie funduszem dotyczące funduszu inwestycji bezpośrednich w Brandenburgii. Doradztwo Private Equity Wartość zarządzanych aktywów (assets under management) nie uległa zmianie w stosunku do końca roku 29. WaŜne zdarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego: Po dniu sporządzenia sprawozdania bmp AG zbyła udziały w TEMBIT GmbH. Dokonano dwóch nowych inwestycji. Szanse i ryzyka w okresie od do : Ocena ogólna i zarządzanie ryzykiem W sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień bmp utworzyła odpowiednie rezerwy na wszystkie dostrzegalne ryzyka jednostkowe. Spółka bmp stworzyła zintegrowany controlling spółek portfelowych, który pozwala na ocenę jakościową i ilościową ryzyk wynikających z działalności inwestycyjnej. Oprócz zestawiania danych planowanych i rzeczywistych zarówno na poziomie spółek portfelowych, jak i na szczeblu Grupy system ten umoŝliwia generowanie kompletnych raportów, spełniając zarazem zadania systemu informacyjnego wspierającego zarządzanie. Ekonomiczny rozwój spółek portfela inwestycyjnego nadzorowany jest w drodze intensywnych kontaktów z tymi spółkami. Sposób wyceny oraz rozwój wartości tych przedsiębiorstw są weryfikowane i ewentualnie modyfikowane co kwartał z pomocą odpowiednich modeli matematycznofinansowych. Dzięki ciągłemu stosowaniu controllingu inwestycji powstała moŝliwość przeciwdziałania nieprawidłowościom w rozwoju tych spółek w drodze zastosowania odpowiednich środków zaradczych. Spadek wartości euro dotyka nasze spółki portfelowe jedynie w niewielkim zakresie, wychodzimy zatem z załoŝenia, Ŝe zmiany kursów nie będą miały widocznego wpływu na wycenę naszych inwestycji. Aktualnie bmp posiada wystarczający poziom płynności. Z dzisiejszego punktu widzenia pojedyncze lub łącznie wystąpienie moŝliwych ryzyk nie stanowi zagroŝenia dla dalszego istnienia Grupy bmp. Z perspektywy Zarządu bmp posiada stałą i perspektywiczną zdolność do prowadzenia działalności. W okresie do Zarząd liczy na kolejne sprzedaŝe spółek portfelowych i pozytywny rozwój portfela. Oba te czynniki prowadzić będą w naszej ocenie do osiągnięcia skonsolidowanego zysku. Berlin, maj 21 r. Zarząd

Octava NFI-SA 1 Wybrane dane finansowe

Octava NFI-SA 1 Wybrane dane finansowe Octava NFI-SA 1 Wybrane dane finansowe za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. 2006 r. 2005 r. 2006 r. w tys. EUR 2005 r. Przychody z inwestycji 6 818 504 1 749 125 Przychody operacyjne, razem

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A.

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1 Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06. Oświęcim, 26 września Spis treści Strona Skrócone śródroczne

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Venture Incubator S.A. Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Wrocław,13 maja 2014 r. Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. PORTFEL INWESTYCYJNY... 2 3. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie za pierwsze półrocze 2014 roku

Sprawozdanie za pierwsze półrocze 2014 roku Sprawozdanie za pierwsze półrocze 2014 roku bmp Sprawozdanie za pierwsze półrocze 2014 r. 2 Wstęp Jens Spyrka Oliver Borrmann Drodzy akcjonariusze i partnerzy biznesowi, w drugim kwartale 2014 roku bmp

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa. - w zakresie wyceny środków trwałych - rozliczenia kosztów zakupu materiałów - wyceny zapasu produkcji w toku

Informacja dodatkowa. - w zakresie wyceny środków trwałych - rozliczenia kosztów zakupu materiałów - wyceny zapasu produkcji w toku Informacja dodatkowa I. W czwartym kwartale 2007r przy sporządzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego dokonano zmian w stosowanych zasadach (polityki) rachunkowości przechodząc na międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA za III. kwartał 2012 r. 1 / 58 SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30.

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI W III kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa MNI S.A. (Grupa MNI) odnotowała dobre

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA SYTUACJI MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ

ANALIZA I OCENA SYTUACJI MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ Załącznik do Uchwały Nr 474/141/12 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 2 maja 2012 roku. Opinia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku za rok

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE. dr Marek Masztalerz INWESTYCJE

INWESTYCJE. dr Marek Masztalerz INWESTYCJE dr Marek Masztalerz aktywa nabyte przez jednostkę w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu tych, uzyskania z nich przychodów w postaci odsetek, dywidend, czynszu lub innych poŝytków;

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

V NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY VICTORIA S.A. w likwidacji 00-784 WARSZAWA, UL. DWORKOWA 3

V NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY VICTORIA S.A. w likwidacji 00-784 WARSZAWA, UL. DWORKOWA 3 V NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY VICTORIA S.A. w likwidacji 00-784 WARSZAWA, UL. DWORKOWA 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 1 PAŹDZIERNIKA 2006 ROKU DO 31 GRUDNIA 2006 ROKU 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Warszawa, 7 maja 2010 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w okresie od 19.05.1999 r. do 31.12.2009 r.

Bardziej szczegółowo

DANE OBJAŚNIAJĄCE DO KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA II KWARTAŁ 2006 ROKU EUROFILMS S.A.

DANE OBJAŚNIAJĄCE DO KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA II KWARTAŁ 2006 ROKU EUROFILMS S.A. DANE OBJAŚNIAJĄCE DO KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA II KWARTAŁ 2006 ROKU EUROFILMS S.A. I. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu za II kwartał 2006 r. Kwartalny raport oraz sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01012008 do 30062008 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01012008 do 30062008 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok. 1. Przedmiot działalności: Quantum Software Spółka Akcyjna; 30-633 Kraków, ul. Walerego Sławka 3A. Podstawowym przedmiotem działalności

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie za pierwsze półrocze 2011 r.

Sprawozdanie za pierwsze półrocze 2011 r. Sprawozdanie za pierwsze półrocze 2011 r. bmp Sprawozdanie za pierwsze półrocze 2011 r. Przedmowa 2 Jens Spyrka Oliver Borrmann Drodzy Akcjonariusze i Partnerzy biznesowi, wraz z zakończeniem drugiego

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1 Warszawa, 2009.06.19 Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1 W 2008 r. na wartość majątku i wyniki finansowe przedsiębiorstw maklerskich niekorzystny wpływ wywarły psychologiczne następstwa

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Warszawa, dnia 23 września 2009 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Badaniem objęte zostały 63 spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa,16 października 2009 r. Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Dane te prezentują wyniki finansowe 42 domów i 7 biur maklerskich (przed rokiem 39 domów i 6 biur maklerskich)

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q

Raport kwartalny SA-Q KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny SA-Q 2 / 2005 kwartał / rok (zgodnie z 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

Działalność biur i domów maklerskich oraz banków powierniczych w 2007 roku 1

Działalność biur i domów maklerskich oraz banków powierniczych w 2007 roku 1 Warszawa, 2008.06.20 Działalność biur i domów maklerskich oraz banków powierniczych w 2007 roku 1 Na wyniki przedsiębiorstw maklerskich, podobnie jak innych instytucji rynku kapitałowego, korzystny wpływ

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

Informacje dodatkowe do raportu jednostkowego za IV kwartał 2005 roku

Informacje dodatkowe do raportu jednostkowego za IV kwartał 2005 roku do raportu jednostkowego za IV kwartał 2005 roku I. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu za czwarty kwartał 2005 roku. Rachunkowość prowadzona jest zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 12. Sprawozdanie Finansowe Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Pietrzyków z działalności za 2008 rok

Strona 1 z 12. Sprawozdanie Finansowe Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Pietrzyków z działalności za 2008 rok Strona 1 z 12 Sprawozdanie Finansowe Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Pietrzyków z działalności za 2008 rok Strona 2 z 12 Rachunek wyników za okres 01 sierpień-31 grudzień 2008 rok Rachunek wyników

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Informacja o środkach

WZÓR. Informacja o środkach Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2011 r. (poz. ) Załącznik Nr 1 WZÓR LOGO, nazwa i adres otwartego funduszu emerytalnego Imię, nazwisko i adres do korespondencji* Informacja o środkach

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 25.06.2015 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy kwartalny GoAdvisers S.A. za okres od 01.07.2009 30.09.2009. Katowice, 17.05.2010 r.

Raport okresowy kwartalny GoAdvisers S.A. za okres od 01.07.2009 30.09.2009. Katowice, 17.05.2010 r. Raport okresowy kwartalny za okres od 01.07.2009 30.09.2009 Raport kwartalny za okres od 01.01.2010 31.03.2010 Katowice, 17.05.2010 r. 2 1. WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE 1.1. Rachunek zysków i strat - wybrane

Bardziej szczegółowo

Konsolidacja sprawozdań finansowych według MSSF

Konsolidacja sprawozdań finansowych według MSSF Anna Gierusz Maciej Gierusz Konsolidacja sprawozdań finansowych według MSSF metody i korekty konsolidacyjne zbycia i nabycia sytuacje szczególne porównanie z ustawą o rachunkowości ODDK Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6...

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6... Strona 1 z 13 SA-Q: Data: 2011-05-16 Firma: Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

od 2005-04-01 do 2005-06- 30 2005-08-12 FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA (pełna nazwa emitenta) 10FOKSAL obejmujący okres data przekazania:

od 2005-04-01 do 2005-06- 30 2005-08-12 FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA (pełna nazwa emitenta) 10FOKSAL obejmujący okres data przekazania: Strona 1 z 17 SAF-Q: Data: 2005-08-12 Firma: FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. POZOSTAŁE INFORMACJE 5. BILANS 6. ZREALIZOWANY

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za I kwartał 2011 roku. Kraków, 9 maja 2011roku

Prezentacja wyników Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za I kwartał 2011 roku. Kraków, 9 maja 2011roku Prezentacja wyników Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za I kwartał 2011 roku Kraków, 9 maja 2011roku Agenda Profil Grupy PÓŁNOC Nieruchomości SA Segmenty działalności Grupy Dynamika i struktura przychodów

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013 Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Spis treści Rachunek zysków i strat... 3 Sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 21.10.2015 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku Wartość aktywów ogółem zgromadzonych

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SAQ 1 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1 Warszawa, dnia 25 października r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze r. 1 W końcu grudnia 2009 r. funkcjonowały 62 spółdzielcze kasy oszczędnościowokredytowe.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SAF-Q 1/2004

Raport kwartalny SAF-Q 1/2004 POCZTA Od : EM 12 NFI Piast Jolanta Klechniowska Data odbioru : 04-05-14 16:18:34 Do : EM Kancelaria Publiczna KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny SAF-Q 1/2004 (dla Narodowych Funduszy

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał roku obrotowego obejmujący okres od 01.04.2011 do 30.06.2011

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał roku obrotowego obejmujący okres od 01.04.2011 do 30.06.2011 Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał roku obrotowego obejmujący okres od 01.04.2011 do 30.06.2011 Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy MERCOR SA Wybrane dane finansowe (rok bieŝący) okres

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 31-12-2010 r.

Informacja dodatkowa za 31-12-2010 r. NAZWA ORGANIZACJI Informacja dodatkowa za 31-1-010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości 1 b. Zmiany stosowanych

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy Bilans Jest to podstawowy dokument księgowy, który jest podstawą dla zamknięcia rachunkowego roku obrotowego - bilans zamknięcia, a takŝe dla otwarcia kaŝdego następnego roku obrotowego - bilans otwarcia.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4 2.1.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazał sumy bilansowe 13 900 564 tys. zł,

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazał sumy bilansowe 13 900 564 tys. zł, Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008, wyników oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2008

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. III kwartał 2010 r.

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. III kwartał 2010 r. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. III kwartał 2010 r. 3 3 Spis treści Jednostkowy raport kwartalny 1. Wybrane jednostkowe dane finansowe za III kwartał 2010 r. oraz dane

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 r.

Informacja dodatkowa za 2009 r. STOWARZYSZENIE KOBIET PO LECZENIU RAKA PIERSI "AMAZONKI" W ZAMOŚCIU Informacja dodatkowa za 009 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Zapasy towarów handlowych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 Warszawa 18.05.2012 Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 W końcu grudnia 2011 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków prowadzonego

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Do przeliczenia wybranych danych finansowych dotyczących rachunku wyników oraz rachunku przepływów przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów EURO z tabel NBP na ostatni dzień miesiąca w okresie od

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK WYNIKÓW. KOSZT WŁASNY SPRZEDAśY PRODUKTY GOTOWE 601 KOSZTY PRODUKCJI 501 PRODUKTY W TOKU 602 KOSZTY. SPRZEDAśY 527 KOSZTY ZARZĄDU 550

RACHUNEK WYNIKÓW. KOSZT WŁASNY SPRZEDAśY PRODUKTY GOTOWE 601 KOSZTY PRODUKCJI 501 PRODUKTY W TOKU 602 KOSZTY. SPRZEDAśY 527 KOSZTY ZARZĄDU 550 RACHUNEK WYNIKÓW Przychody ze sprzedaŝy Koszty operacyjne ZYSK ZE SPRZEDAśY + Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne ZYSK Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ + Przychody finansowe Koszty finansowe

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.)

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Załącznik Nr 4 do planu połączenia Spółek SUWARY S.A., Boryszew ERG S.A. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Zgodnie z art. 499 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, do planu

Bardziej szczegółowo

Drodzy akcjonariusze i partnerzy biznesowi,

Drodzy akcjonariusze i partnerzy biznesowi, Sprawozdanie za pierwszy kwartał 2014 bmp Sprawozdanie 2 Wstęp Jens Spyrka Oliver Borrmann Drodzy akcjonariusze i partnerzy biznesowi, w pierwszym kwartale 2014 roku działalność koncentrowała się na kontynuacji

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A. 1. INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH UJĘTYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ROKU OBROTOWEGO Do dnia

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2014 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2014 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SAQ 4 / 2014 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku

Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku Warszawa, 2008.04.21 Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku W prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centralnym Rejestrze Członków według stanu na koniec grudnia 2007

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a Warszawa, 09.05.2014 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a W końcu grudnia 2013 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków otwartych

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne

Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne Galicyjska Misja Gospodarcza zaprasza tna szkolenie: Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne Wykładowca: Grażyna Machula absolwentka SGH, doświadczony praktyk w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy Edison S.A.

Raport okresowy Edison S.A. Raport okresowy Edison S.A. II kwartał 2014 r. Kraków, 14 sierpnia 2014 www.edison.pl biznes bez papieru Spis treści 1. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe. 2. Informacje o zasadach przyjętych przy

Bardziej szczegółowo

Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni - Sprawozdanie finansowe za 2006 rok. POMORSKA FUNDACJA FILMOWA W GDYNI 81-372 Gdynia ul.

Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni - Sprawozdanie finansowe za 2006 rok. POMORSKA FUNDACJA FILMOWA W GDYNI 81-372 Gdynia ul. Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni - Sprawozdanie finansowe za 2006 rok POMORSKA FUNDACJA FILMOWA W GDYNI 81-372 Gdynia ul. Armii Krajowej 24 Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2006-31.12.2006 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

BILANS NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R.

BILANS NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. BILANS NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. jednostka sprawozdawcza AKTYWA początek roku Stan na koniec roku PASYWA początek roku Stan na koniec roku 2 3 4 6 7 8 A. Aktywa trwałe 134.704,49 132.610,14 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo