Sprawozdanie za pierwszy kwartał 2010 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie za pierwszy kwartał 2010 roku"

Transkrypt

1 Sprawozdanie za pierwszy kwartał 21 roku

2 2 Oliver Borrmann Andreas van Bon Ralph Günther Drodzy akcjonariusze i partnerzy biznesowi, Po trudnym roku 29 pierwszy kwartał 21 roku był dla bmp pomyślny. Dzięki przychodom ze sprzedaŝy na poziomie 1,6 mln euro udało się juŝ w tej chwili przekroczyć łączną kwotę przychodów poprzedniego roku. Cieszy nas takŝe zysk na koniec pierwszego kwartału w wysokości 52 tys. euro, tym bardziej, Ŝe sprzedaŝ spółki Nokaut dokonana w marcu 21 została juŝ przeniesiona do roku 29. Przychody ze sprzedaŝy zostały w przewaŝającej mierze wygenerowane ze sprzedaŝy polskiej spółki portfelowej Nokaut na rzecz inwestora finansowego oraz przez częściową sprzedaŝ notowanej na giełdzie polskiej spółki portfelowej K2 Internet na rzecz funduszu akcji. Wartość posiadanych papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu giełdowego oraz innych aktywów pienięŝnych na dzień wyniosła 8, mln euro w porównaniu do 6,4 mln euro na dzień Stan środków pienięŝnych w kasie i na rachunkach w banku zwiększył się z 3,2 mln euro na dzień do wysokości 4,1 mln euro na dzień Berlin, maj 21 r. Zarząd bmp zdobyła w marcu kontrakt na zarządzanie dla kraju związkowego Brandenburgii funduszem BFB Frühphasenfonds Brandenburg, inwestującym 2 mln euro we wczesne fazy rozwoju. Dzięki temu funduszowi bmp w najbliŝszych latach nie tylko zarobi stosowne opłaty z tytułu zarządzania. DuŜo waŝniejsze jest dla nas, Ŝe pozyskawszy zlecenie zewnętrzne w obszarze inwestycji bezpośrednich venture capital poczyniliśmy istotny krok naprzód. Dzięki temu bmp staje się dodatkowo interesująca dla poszukujących kapitału przedsiębiorstw w Niemczech. Z postawionego nam w Brandenburgii wyzwania cieszymy się szczególnie i jesteśmy przekonani, Ŝe uda nam się stworzyć perspektywiczny portfel innowacyjnych rozwijających się spółek. Działalność w obszarze doradztwa private equity odnotowywała nadal przytłumiony rozwój. Udało się jednak pozyskać zlecenie na doradztwo od jednego nowego klienta.

3 bmp Sprawozdanie za pierwszy kwartał 21 Rozwój działalności 3 Rozwój działalności Rozwój działalności Grupy bmp w pierwszym kwartale roku obrotowego 21 był pomyślny. W samym tym okresie osiągnięto wyŝsze przychody niŝ w całym roku obrotowym 29. Działalność spółki oprócz sprzedaŝy spółki portfelowej Nokaut Sp. z o.o. była skoncentrowana między innymi na przygotowaniu dwóch nowych inwestycji w portfelu Media Investors, które udało się zrealizować w drugim kwartale 21. Poza tym przygotowano sprzedaŝ Tembit z biernego portfela bmp AG, jak równieŝ zapewniono dalsze finansowanie spółki Revotar naleŝącej do portfela bmp AG. Pod koniec pierwszego kwartału zdobyliśmy kontrakt na zarządzanie funduszem inwestującym 2 mln euro we wczesne fazy rozwoju w Brandenburgii. Przygotowaniu tego tematu poświęciliśmy takŝe wiele czasu i zakładamy, Ŝe zlecenie to będzie w znaczącym stopniu kształtować pracę bmp AG w obszarze inwestycji bezpośrednich w nadchodzących kwartałach. W ostatnich miesiącach wyceny na giełdach uległy umiarkowanej poprawie, co takŝe w przypadku naszej notowanej na giełdzie spółki portfelowej K2 Internet S.A. doprowadziło do wzrostów kursu i w ten sposób przyczyniło się do osiągnięcia wyraźnie pozytywnego wyniku. Wynik z aktualizacji wyceny spółek portfelowych nienotowanych na giełdzie zmienił się natomiast tylko nieznacznie w porównaniu do stanu na dzień SprzedaŜ udziałów spółki Nokaut Sp. z o.o. została ujęta po stronie wyników analogicznie do wymogów MSSF na dzień , podczas gdy przypływ środków finansowych z tej transakcji nastąpił w pierwszym kwartale 21. Po stronie inwestycji na rzecz posiadanych juŝ spółek portfelowych przekazano w kontynuacji inwestycji środki w wysokości,2 mln euro. W pierwszym kwartale 21 nie dokonano Ŝadnej inwestycji w nowe spółki. Po dniu sporządzania sprawozdania, w kwietniu, dokonano dwóch nowych inwestycji w spółki Xamine GmbH i vertical techmedia AG. Wartość aktywów zarządzanych (assets under management) wzrosła w porównaniu do o 21% z 88,6 mln euro do 17,6 mln euro. Z tego 81,1 mln euro przynosi dochód z tytułu opłat. Uwzględniony w tych obliczeniach fundusz BFB Frühphasenfonds Brandenburg o wartości 2 mln euro znacznie przyczynił się do tego wzrostu. W pierwszym kwartale 21 zysk skonsolidowany wyniósł,5 mln euro (w roku ubiegłym: -1,2 mln euro). Przychody ze sprzedaŝy wyniosły 1,6 mln euro. W porównywalnym okresie roku ubiegłego nie osiągnięto Ŝadnych przychodów ze sprzedaŝy. Wynik na akcję wzrósł w stosunku do porównywalnego okresu roku ubiegłego z -,7 euro do,3 euro. Koszty osobowe zwiększyły się nieznacznie z uwagi na nieco wyŝsze premie za wyniki o 15 % do wysokości 316 tys. euro w porównaniu do kosztów w pierwszych trzech miesiącach ubiegłego roku. Pozostałe koszty operacyjne wyniosły 321 tys. euro i były w ten sposób o 2% wyŝsze od porównywalnej wartości analogicznego okresu w roku ubiegłym (316 tys. euro). Koszty z aktualizacji wyceny wyniosły 94 tys. euro i były w ten sposób wyraźnie niŝsze od poziomu z roku ubiegłego (958 tys. euro), który to rok cechowały relatywnie wysokie utraty wartości spółek portfelowych notowanych na giełdzie. Przychody z aktualizacji wyceny wyniosły 1.48 tys. euro, wskutek czego wynik z aktualizacji wyceny wyniósł w sumie 954 tys. euro. Znaczny udział miał w tym wzrost kursu akcji K2 Internet. Wynik z działalności finansowej wyniósł w badanym okresie 52 tys. euro i znajdował się w ten sposób nieznacznie poniŝej poziomu z pierwszego kwartału 29 (58 tys. euro).

4 bmp Sprawozdanie za pierwszy kwartał 21 Rozwój działalności 4 Na dzień wartość środków płatniczych i ich ekwiwalentów wyniosła 4,1 mln euro (w roku ubiegłym 2,2 mln euro), a wartość papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na giełdzie 3,9 mln euro (w roku ubiegłym 4,6 mln euro). Spółka bmp AG zatrudniała na koniec kwartału 13 pracowników. Oprócz Zarządu pracę świadczy dziesięciu etatowych pracowników, trzech z nich jest zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy. Dynamika zmian wartości zarządzanych aktywów (AUM) mln EUR Zarządzane aktywa (AUM) razem 46,8 73,3 84,9 89,1 87,1 17,6 - inwestycje bezpośrednie 36,5 32,8 27,4 28, 26,1 26,5 -Doradztwo PE / Zarządzanie funduszami 1,3 4,5 57,5 61,1 61,1 61,1 BFB Frühphasenfonds Brandenburg , 11 Wartość zarządzanych aktywów (assets under management) w mln EUR na dzień , ,5 57,5 61,1 61,1 61,1 4 1, ,5 32,8 27,4 28, 26,1 26, Doradztwo PE / Inwestycje w fundusze Inwestycje bezpośrednie BFB Frühphasenfonds Brandenburg

5 bmp Sprawozdanie za pierwszy kwartał 21 Rozwój działalności 5 Inwestycje bezpośrednie bmp AG Aktywny portfel bmp AG obejmował na dzień trzy spółki o łącznej wartości inwestycji po kosztach nabycia w wysokości 9, mln euro. W pierwszym kwartale 21 nie dokonano Ŝadnej nowej inwestycji. Wszystkie pozostające w portfelu spółki mają być sprzedane w krótkiej lub średniookresowej perspektywie. Nazwa* BranŜa Data Wielkość Faza Wolumen wejścia udziału % (w mln euro) 1 ErgoTrade AG remarketing/odnawianie sprzętu IT 1/2 49,99 Ekspansja 1-2,5 1 Newtron AG oprogramowanie ERM 8/ ,88 Ekspansja 1-2,5 3 Revotar Biopharmaceuticals AG rozwój farmaceutyków 7/2 39,43 Start-Up > 2,5 *w kolejności malejącej wg wartości księgowej wg MSSF Inwestycje bezpośrednie bmp Media Investors AG & Co. KGaA Portfel wyspecjalizowanej w dziedzinie mediów i usług marketingowych bmp Media Investors zmniejszył się w pierwszym kwartale 21 r. W lutym sprzedano w całości udziały w polskiej spółce portfelowej Nokaut Sp. z o.o., natomiast w notowanej na giełdzie spółce K2 Internet S.A. zredukowano udział poprzez częściową sprzedaŝ z 23,62 % do obecnie posiadanych 17,98 %. Po liczba spółek w aktywnym portfelu Media Investors zwiększyła się z ośmiu do dziesięciu. Te dwie nowe inwestycje to z jednej strony spółka Xamine GmbH, oferująca rozwiązania Business Intelligence dla e-marketingu. Udziały objęte w ramach podwyŝszenia kapitału wynoszą 3 %. Drugą inwestycją Media Investors jest vertical techmedia AG, w której objęto 22,5% udziałów równieŝ w drodze podwyŝszenie kapitału. vertical techmedia zajmuje się dystrybucją mediów reklamowych wybranych marek internetowych z z obszaru IT i elektroniki konsumenckiej (CE). Łączna wartość inwestycji po kosztach nabycia na dzień wyniosła 7,4 mln euro. Średnia wielkość udziału wynosiła 29%, średnia wysokość zaangaŝowanych środków ponad 7 tys. euro.

6 bmp Sprawozdanie za pierwszy kwartał 21 Rozwój działalności 6 Nazwa* BranŜa Data Wielkość Faza Wolumen wejścia udziału % (w mln EUR) 1 nugg.ad AG Predykcyjne targetowanie behawioralne 11/26 22,89 Start-Up 1-2,5 1 K2 Internet S.A. Agencja interaktywna 6/2 17,98 Ekspansja 1-2,5 3 dailyme.tv/mando.tv GmbH Telewizja mobilna 12/27 29,68 Start-Up 1-2,5 4 Brand New World GmbH Zarządzanie relacjami z widzami (TV) 4/27 2,41 Ekspansja 1-2,5 5 Motor Entertainment GmbH 36-stopniowa sprzedaŝ muzyki 1/29 11,9 Ekspansja <1 6 Pomocni Sp. z o.o. Platforma internetowa słuŝąca do pośrednictwa usług dla gospodarstw domowych 7/28 16,35 Start-Up <1 7 Republika Kobiet Sp. z o.o. Portal internetowy dla kobiet 11/27 74,97 Seed <1 8 GreenHanger GmbH Ambient Media 1/27 49,97 Start-Up <1 * w kolejności malejącej wg wartości księgowej wg MSSF Inwestycje bezpośrednie bmp Eco Investors GmbH & Co. KGaA bmp Eco Investors posiada obecnie jedną spółkę portfelową, notowaną na giełdzie Heliocentris Fuel Cells AG. W zakończonym kwartale nie było zmian. Nazwa* BranŜa Data Wielkość Faza Wolumen wejścia udziału % (w mln EUR) 1 Heliocentris Fuel Cells AG Energie odnawialne 12/27 11,97 Ekspansja 1-2,5

7 bmp Sprawozdanie za pierwszy kwartał 21 Perspektywy 7 Perspektywy Początek drugiego kwartału był takŝe udany. Z jednej strony bmp Media Investors dokonała dwóch nowych inwestycji w spółki Xamine GmbH oraz vertical techmedia AG. Z drugiej strony bmp AG sprzedała udziały spółki Tembit GmbH ze swego pasywnego portfela. To wyjście z inwestycji będzie miało niewielki wpływ na stan środków płynnych w bieŝącym kwartale. W maju 21 udało się zapewnić finansowanie dla spółki Revotar Biopharmaceuticals AG na rok 21. Dla tej inwestycji bmp musiała w roku 29 dokonać korekty wyceny o łącznie 6,8 mln euro, poniewaŝ finansowanie nie było jeszcze zapewnione w terminie sporządzania rocznego sprawozdania finansowego. JeŜeli obecnie trwająca II faza badań dla zastosowania w leczeniu COPD, która ma się zakończyć przed końcem roku, przyniesie pozytywne wyniki w pierwszym kwartale 211 roku, wówczas bmp będzie dysponować duŝym potencjałem w zakresie wyceny tej spółki. bmp uczestniczyła w tej rundzie finansowania w nieco ponad 25% i po jej zarejestrowaniu w Rejestrze Handlowym posiadać będzie znacznie powyŝej 35% udziałów spółki Revotar. Z uwagi na dobry stan środków płynnych oraz toczące się negocjacje dotyczące wyjść z inwestycji portfelowych liczymy na dalsze sprzedaŝe spółek portfelowych i na nowe inwestycje. Po udanym starcie z optymizmem patrzymy na dalszy rozwój w roku 21. W kaŝdym wypadku liczymy na dodatni wynik roczny. Berlin, maj 21 r. W obszarze doradztwa private equity spodziewamy się oŝywienia działalności w ciągu roku.

8 bmp Sprawozdanie za pierwszy kwartał 21 Bilans 8 Skonsolidowany bilans na dzień Aktywa Aktywa długoterminowe Wartości niematerialne i prawne Rzeczowe aktywa trwałe Inwestycje portfelowe Ciche udziały i poŝyczki Jednostki powiązane i joint ventures w EUR 1.265, , , , , , w tys. EUR Aktywa krótkoterminowe NaleŜności z tytułu dostaw i usług NaleŜności i pozostałe aktywa Środki pienięŝne w kasie, na rachunkach w banku , , , , Aktywa razem ,

9 bmp Sprawozdanie za pierwszy kwartał 21 Bilans 9 Pasywa Kapitał własny Kapitał (fundusz) podstawowy Kapitał (fundusz) zapasowy Inne rezerwy tworzone z zysku Strata z przeniesienia w euro 17.5., 53.6, , , , w tys. euro Zobowiązania długoterminowe Rezerwy 131., 131., 85 Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania z tytułu dostaw i usług Zobowiązania z tytułu refinansowania Zobowiązania wobec banków Pozostałe zobowiązania Rezerwy , ,83 3, ,92 15., , Suma pasywów ,

10 bmp Sprawozdanie za pierwszy kwartał 21 Rachunek zysków i strat 1 Skonsolidowany rachunek zysków i strat Przychody ze sprzedaŝy Przychody ze sprzedaŝy inwestycji portfelowych i papierów wartościowych Pozostałe przychody operacyjne Przychody z aktualizacji wyceny Pozostałe przychody operacyjne Przychody z tytułu usług doradztwa i z tytułu prowizji Odpisy aktualizujące wartość udziałów i papierów wartościowych Koszty osobowe Wynagrodzenia Ubezpieczenia społ. oraz koszty zabezpieczenia emerytalnego i pomocy społ. Odpisy amortyzacyjne Odpisy amortyzacyjne wartości niematerialnych i rzeczowych aktywów trwałych Pozostałe koszty operacyjne Koszt aktualizacji wyceny Pozostałe koszty operacyjne Zysk/strata z działalności operacyjnej Przychody z posiadanych inwestycji portfelowych Pozostałe odsetki i podobne przychody Odsetki i podobne koszty Zysk/strata z działalności gospodarczej Skonsolidowany zysk roczny Pozostały zysk (strata) Skonsolidowany zysk (strata) w euro w tys. euro , , , , , , , , , , , , , , , , , , Zysk na jedną akcję w euro Rozwodniony zysk na jedną akcję w euro,3,3 -,7 -,7

11 bmp Sprawozdanie za pierwszy kwartał 21 Rachunek przepływów pienięŝnych 11 Skonsolidowany rachunek przepływów pienięŝnych za okres od 1.1. do w tys. EUR w EUR w tys. EUR Przepływ środków pienięŝnych z działalności operacyjnej Skonsolidowany zysk (strata) Aktualizacja wyceny aktywów finansowych i papierów wartościowych Zysk ze zbycia inwestycji portfelowych i papierów wartościowych Odpisy amortyzacyjne rzeczowych aktywów trwałych Inne zdarzenia neutralne dla płynności Zmniejszenie/(-) zwiększenie aktywów i zwiększenie/(-) zmniejszenie pasywów NaleŜności i pozostałe prawa z papierami wartościowymi włącznie Pozostałe zobowiązania Rezerwy Przepływ środków pienięŝnych z działalności operacyjnej razem Przepływ środków pienięŝnych z działalności inwestycyjnej Inwestycje portfelowe i jednostki powiązane Zwiększenia inwestycji portfelowych, cichych udziałów, poŝyczek i papierów wartościowych Zmiana stanu jednostek stowarzyszonych i joint ventures Wpływy z tytułu zmniejszenia inwestycji portfelowych, papierów wartościowych, cichych udziałów i poŝyczek Rzeczowe aktywa trwałe Zwiększenia rzeczowych aktywów trwałych Zmniejszenia wg wartości księgowej netto Przepływ środków pienięŝnych z działalności inwestycyjnej razem Przepływ środków pienięŝnych z działalności finansowej Zmniejszenie zobowiązań wobec banków Przepływ środków pienięŝnych z działalności finansowej razem Przepływy pienięŝne netto razem Środki pienięŝne na początek roku obrotowego Środki pienięŝne na koniec okresu

12 bmp Sprawozdanie za pierwszy kwartał 21 Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym 12 Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kapitał Kapitał Inne rezerwy Zysk/strata Dane w tys. EUR podstawowy rezerwowy tworzone z zysku z przeniesienia Razem Kapitał własny na dzień Skonsolidowany zysk (strata) Kapitał własny na dzień Kapitał własny na dzień Skonsolidowany zysk (strata) Kapitał własny na dzień

13 bmp Sprawozdanie za pierwszy kwartał 21 Informacja dodatkowa 13 Informacja dodatkowa 1. Uwagi ogólne Niniejsze kwartalne sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), w szczególności zgodnie z wymogami określonymi w MSR Zasady rachunkowości Zasady rachunkowości opisane w opublikowanym ostatnio skonsolidowanym sprawozdaniu rocznym sporządzonym na dzień pozostają nadal w mocy bez zmian. 3. Wpływy koniunkturalne i wahania sezonowe Działalność w dziedzinie venture capital nie jest naraŝona na sezonowe wahania i nie jest bezpośrednio powiązana z przebiegiem koniunktury na określonym rynku, choć w niewielkim zakresie uzaleŝniona jest od sytuacji makroekonomicznej. MoŜe wystąpić pozytywna korelacja między rozwojem giełdowym cen akcji innowacyjnych spółek odnotowujących silny wzrost a moŝliwymi do uzyskania cenami w przypadku pozagiełdowych transakcji sprzedaŝy udziałów. 4. Zdarzenia nadzwyczajne W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły Ŝadne niezwykłe zdarzenia, które miałyby wpływ na składniki majątkowe, zadłuŝenie, kapitał własny, wynik okresu lub przepływy środków pienięŝnych. 5. Szacunki W okresie sprawozdawczym nie dokonano Ŝadnych zmian szacowanych kwot. 6. Zmiany akcji Nie wystąpiły Ŝadne zmiany w akcjach pozostających w obrocie. 7. Dywidendy W okresie sprawozdawczym nie wypłacono Ŝadnych dywidend. 8. Informacje segmentowe Spółka bmp AG osiąga swoje obroty niemal wyłącznie w drodze sprzedaŝy inwestycji portfelowych. Wszystkie inwestycje przypadają na Niemcy i Polskę. Ze względu na taką strukturę osiągane obroty i wyniki nie są dzielone na segmenty. 9. Istotne zdarzenia po Odsyłamy do informacji zawartych w sprawozdaniu z działalności. 1. Zakres konsolidacji W okresie sprawozdawczym nie nastąpiły Ŝadne zmiany zakresu konsolidacji w porównaniu ze stanem na dzień Zobowiązania i naleŝności pozabilansowe (warunkowe) W okresie sprawozdawczym nie nastąpiły Ŝadne zmiany w zakresie zobowiązań i naleŝności pozabilansowych (warunkowych). 12. Koszty z tytułu wyceny aktywów finansowych według wartości godziwej W pierwszym kwartale roku obrotowego 21 powstały koszty z tytułu wyceny aktywów finansowych według wartości godziwej w wysokości 94 tys. EUR. 13. Deklaracja przedstawicieli ustawowych Według naszej najlepszej wiedzy zapewniamy, Ŝe zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości stosowanymi w odniesieniu do sprawozdawczości okresowej, skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe odzwierciedla rzeczywisty obraz sytuacji majątkowej, finansowej i dochodowej koncernu, a przebieg działalności oraz wynik finansowy i sytuacja koncernu przedstawione w skonsolidowanym okresowym sprawozdaniu z działalności prezentują rzeczywisty obraz oraz trafnie opisują istotne szanse i ryzyka przyszłego rozwoju koncernu przez okres pozostały do zakończenia roku obrotowego.

14 bmp Sprawozdanie za pierwszy kwartał 21 Sprawozdanie z działalności 14 bmp Aktiengesellschaft, Berlin, Skonsolidowane sprawozdanie z działalności za pierwsze trzy miesiące 21 roku Wartość portfela inwestycji wyniosła na dzień po kosztach nabycia 17,7 mln euro. W skład portfela wchodziło 12 spółek, z czego trzy naleŝały jeszcze do portfela bmp AG, osiem spółek do portfela bmp Media Investors i jedna do bmp Eco Investors. Spółki portfelowe pochodzą głównie z Niemiec. Za granicą bmp posiada inwestycje w Polsce. Dokonano jednej całkowitej sprzedaŝy spółki portfelowej oraz jednego częściowego wyjścia z inwestycji. Poza tym bmp pozyskała kontrakt na zarządzanie funduszem dotyczące funduszu inwestycji bezpośrednich w Brandenburgii. Doradztwo Private Equity Wartość zarządzanych aktywów (assets under management) nie uległa zmianie w stosunku do końca roku 29. WaŜne zdarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego: Po dniu sporządzenia sprawozdania bmp AG zbyła udziały w TEMBIT GmbH. Dokonano dwóch nowych inwestycji. Szanse i ryzyka w okresie od do : Ocena ogólna i zarządzanie ryzykiem W sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień bmp utworzyła odpowiednie rezerwy na wszystkie dostrzegalne ryzyka jednostkowe. Spółka bmp stworzyła zintegrowany controlling spółek portfelowych, który pozwala na ocenę jakościową i ilościową ryzyk wynikających z działalności inwestycyjnej. Oprócz zestawiania danych planowanych i rzeczywistych zarówno na poziomie spółek portfelowych, jak i na szczeblu Grupy system ten umoŝliwia generowanie kompletnych raportów, spełniając zarazem zadania systemu informacyjnego wspierającego zarządzanie. Ekonomiczny rozwój spółek portfela inwestycyjnego nadzorowany jest w drodze intensywnych kontaktów z tymi spółkami. Sposób wyceny oraz rozwój wartości tych przedsiębiorstw są weryfikowane i ewentualnie modyfikowane co kwartał z pomocą odpowiednich modeli matematycznofinansowych. Dzięki ciągłemu stosowaniu controllingu inwestycji powstała moŝliwość przeciwdziałania nieprawidłowościom w rozwoju tych spółek w drodze zastosowania odpowiednich środków zaradczych. Spadek wartości euro dotyka nasze spółki portfelowe jedynie w niewielkim zakresie, wychodzimy zatem z załoŝenia, Ŝe zmiany kursów nie będą miały widocznego wpływu na wycenę naszych inwestycji. Aktualnie bmp posiada wystarczający poziom płynności. Z dzisiejszego punktu widzenia pojedyncze lub łącznie wystąpienie moŝliwych ryzyk nie stanowi zagroŝenia dla dalszego istnienia Grupy bmp. Z perspektywy Zarządu bmp posiada stałą i perspektywiczną zdolność do prowadzenia działalności. W okresie do Zarząd liczy na kolejne sprzedaŝe spółek portfelowych i pozytywny rozwój portfela. Oba te czynniki prowadzić będą w naszej ocenie do osiągnięcia skonsolidowanego zysku. Berlin, maj 21 r. Zarząd

Bilans na dzień 31 grudnia 2013 r. A K T Y W A P A S Y W A. B. Rezerwy Pozostałe rezerwy 168,505.60 142

Bilans na dzień 31 grudnia 2013 r. A K T Y W A P A S Y W A. B. Rezerwy Pozostałe rezerwy 168,505.60 142 bmp media investors AG Berlin Bilans na dzień 31 grudnia 2013 r. A K T Y W A 31.12.2012 EUR EUR EUR tys. EUR A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne Koncesje, prawa ochrony własności przemysłowej

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Pfleiderer Grajewo S.A. rozszerzony raport skonsolidowany za III kwartał 2012 r.

Grupa Kapitałowa Pfleiderer Grajewo S.A. rozszerzony raport skonsolidowany za III kwartał 2012 r. Skonsolidowany raport kwartalny QSr III / 2012 Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieŝących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A.

Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za I kwartałł 2008 roku Spis treści I Wprowadzenie do wyników finansowych i pozycja rynkowa. 1 1. Sytuacja ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

RÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY

RÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY NIEBADANE ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2010 ROKU Warszawa, 19 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za I kwartał 2012

Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za I kwartał 2012 Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za I kwartał 2012 Warszawa, maj 2012 Wybrane skonsolidowane dane finansowe RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT tys. zł tys. EUR I KWARTAŁ 2012 I KWARTAŁ 2011 I KWARTAŁ 2012

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego

Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego za IV kwartałł r 2007 roku Spis treści I Wprowadzenie do wyników finansowych i pozycja rynkowa. 1 1. Sytuacja ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za III kwartały 2011

Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za III kwartały 2011 Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. Warszawa, listopad 2011 Wybrane skonsolidowane dane finansowe RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT tys. zł tys. EUR III kwartały 2011 III kwartały 2010 III kwartały 2011 III

Bardziej szczegółowo

POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 22460)

POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 22460) POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 22460) Ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie 416.666.666

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI NETMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA

RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI NETMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI NETMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2008 r. w tys. PLN Zawierający: 1. Pismo Zarządu 2. Opinię z badania jednostkowego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A. GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH i DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Warszawa, 29 listopada 2010 roku 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ MOSTOSTAL-EXPORT S.A. w pierwszym półroczu 2010 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ MOSTOSTAL-EXPORT S.A. w pierwszym półroczu 2010 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ MOSTOSTAL-EXPORT S.A. w pierwszym półroczu 2010 roku Spis treści 1. Wprowadzenie... 5 2. Informacja o podstawowych produktach, towarach, usługach wraz z

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2010

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2010 TALEX skorygowany SA-Q 1/2010 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2010 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33,

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4 / 2010

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4 / 2010 EUROFAKTR skorygowany QSr 4/2010 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4 / 2010 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT FINANSOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A

ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT FINANSOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT FINANSOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2011 ROKU Warszawa, 19 sierpnia 2011 roku Grupa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2010 ROKU

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2009 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2009 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2009 ROKU 1. Opis organizacji Grupy Kapitałowej i zmiany w strukturze jednostki gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za III kwartał 2012 roku

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za III kwartał 2012 roku Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za III kwartał 2012 roku Spis treści WYBRANE DANE FINANSOWE... 4 WSTĘP... 5 OTOCZENIE GOSPODARCZE

Bardziej szczegółowo

RAPORT ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

RAPORT ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU RAPORT ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU 28 kwietnia 2015 roku WYBRANE DANE FINANSOWE ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. WYBRANE DANE FINANSOWE ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. W poniższej

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2009

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2009 GRAJEWO skorygowany QSr 1/2009 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2009 kwartał / rok (zgodnie z 86 ust. 2 i 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 ROKU

INFORMACJA DODATKOWA DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 ROKU INFORMACJA DODATKOWA DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 ROKU Nazwa i siedziba emitenta: REDAN SA, 94-250 Łódź, ul. Żniwna 10/14 Sąd rejestrowy i numer rejestru:

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2014 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2014 ROKU Skrócony skonsolidowany raport za I kwartał 2014 roku GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2014 ROKU Warszawa,

Bardziej szczegółowo

NFI Empik Media & Fashion S.A. i jej jednostki zależne

NFI Empik Media & Fashion S.A. i jej jednostki zależne Skrócona śródroczna skonsolidowana informacja finansowa za kwartał zakończony 31 marca 2005 r. sporządzona zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) NFI Empik Media & Fashion

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) 0 za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) SPIS TREŚCI Wybrane dane finansowe sprawozdania skonsolidowanego... 3 Wybrane

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Grupa Finansowa PREMIUM SA

Grupa Kapitałowa Grupa Finansowa PREMIUM SA Grupa Kapitałowa Grupa Finansowa PREMIUM SA SKONSOLIDOWANE PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2010 PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ 1 Wybrane

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE F w tys. EUR*** I kwartał I kwartał I kwartał I kwartał WYBRANE DANE FINANSOWE narastająco narastająco narastająco narastająco okres od 01/01/15 do 31/03/15 okres od 01/01/14 do 31/03/14 okres od 01/01/15

Bardziej szczegółowo

GRUPY KAPITAŁOWEJ ARCUS

GRUPY KAPITAŁOWEJ ARCUS GRUPA KAPITAŁOWA ARCUS www.arcus.pl ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE S P R AW O Z D AN I E FINAN S O W E GRUPY KAPITAŁOWEJ ARCUS Z A OKRES OD 01 S T Y CZ NI A DO 30 CZERWCA 2013 ORAZ ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU 15 maja 2014 r. 2 Spis treści 1. Informacje ogólne... 11 2. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu śródrocznego

Bardziej szczegółowo

WYBRANE INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE... 8

WYBRANE INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE... 8 Spis treści Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Śródroczny skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 marca 2015 roku... 5 Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Ronson Europe N.V. Skonsolidowany raport kwartalny

Ronson Europe N.V. Skonsolidowany raport kwartalny Ronson Europe N.V. Skonsolidowany raport kwartalny za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2009 r. Niniejszy dokument jest tłumaczeniem skonsolidowanego raportu kwartalnego, sporządzonego w języku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 0 I. Struktura Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. jest CAM Media S.A. ( Spółka lub Emitent ) z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo