Co można przy tym rozliczeniu zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu i z jakich ulg można skorzystać?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Co można przy tym rozliczeniu zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu i z jakich ulg można skorzystać?"

Transkrypt

1 Co można przy tym rozliczeniu zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu i z jakich ulg można skorzystać? Jeśli inwestujesz na giełdzie, to niezależnie od tego, czy w 2009 r. osiągnąłeś zysk czy poniosłeś stratę, musisz rozliczyć się z fiskusem. Podstawą do wypełnienia zeznania podatkowego PIT-38 będzie dla Ciebie druk PIT-8C wystawiony przez biuro maklerskie. Zanim jednak wypełnisz deklarację sprawdź, co możesz zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu oraz z jakich ulg możesz skorzystać. Jak opodatkowane są zyski giełdowe? Przychody uzyskiwane przez inwestorów giełdowych traktowane są, zgodnie z przepisami podatkowymi, jako odrębne od innych źródło przychodów - przychody z ka pitałów pieniężnych (art. 10 ust. 1 pkt 7 oraz art. 17 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycz nych, tekst jedn.: Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Opodatkowaniu podlegają jednak nie przychody, lecz do chód uzyskany z transakcji giełdowych, czyli różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych, realizacji praw wyni kających z papierów wartościowych i odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających 1 / 7

2 a odpowiadającymi im kosztami uzyskania przychodu (art. 30b ust. 2 pkt 1-3). Dochód opodatkowany jest 19% podatkiem dochodowym. Nie łączy się go z innymi dochodami, lecz rozlicza od rębnie w formularzu PIT-38 składanym do 30 kwietnia następnego roku podatkowego. W celu obliczenia dochodu musisz uwzględnić koszty jego uzyskania. Kosztami tymi będą wydatki poniesione w celu osiągnięcia lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów (art. 22 ust. 1) z wyjątkiem wydatków wymie nionych w katalogu wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodu (art. 23 ust. 1). Ponieważ w tym ostatnim wymienione zostały wydatki na nabycie papie rów wartościowych, tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych oraz pochodnych instrumentów finansowych, wydatki te nie stanowią kosz tów uzyskania przychodu w chwili ich poniesienia. Wydatki te możesz jednak zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w chwili odpłatnego zbycia om Przykład 2 / 7

3 Inwestor kupił w 2008 r. akcje za zł. Wydatku tego nie zalicza się do kosztów uzyskania przychodu 2008 r. W 2009 r. akcje sprzedał za zł oraz poniósł wydatki związane z obsługą rachunku w kwocie 300 zł. Dochód uzyskany na transakcji, do rozliczenia w zeznaniu za 2009 r., to: = zł. Podatek od dochodu jw.: 19% /100% = 190 zł. Do kosztów uzyskania przychodu zalicza się również np. opłaty związane z obsługą rachunku papierów wartościo wych (prowizje zapłacone przy kupnie i sprzedaży papierów wartościowych związane z prowadzeniem lub założeniem rachunku, transferu, zdeponowania papierów), zapłacone odsetki i prowizje od kredytu, za który nabyto papiery wartościowe, udziały lub pochodne instrumenty finansowe. Pamiętaj jednak, że koszty te muszą być prawidłowo udokumentowane. Ponadto powinieneś zwrócić na nie szczególną uwagę z co najmniej dwóch powodów: 1. nie wiadomo, które z nich ujęte zostały już w informacji PIT-8C (sprawdź to u brokera, by nie ująć w zeznaniu tych samych kosztów dwukrotnie), 2. z uwagi na szczególne uregulowanie w przepisach kwestii prowizji i odsetek od kredytów. To ostatnie dotyczy kredytów zaciąganych na zakup pa pierów wartościowych w sytuacji, gdy zlecenia zakupu zostaną zredukowane, np. w związku z popytem przekra czającym podaż oferowanych papierów. 3 / 7

4 Zapłacone prowizje i odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup papierów wartościowych zaliczane są do kosztów uzyskania przychodów, celem tych wydatków jest bowiem osiągnięcie przychodu. Jednak w katalogu wydatków nie zaliczanych do kosztów uzyskania przychodu wymienione są prowizje i odsetki przypadające proporcjonalnie na tę część kredytu, która nie została wydatkowana na nabycie papierów wartościowych, udziałów lub pochodnych in strumentów finansowych (art. 23 ust. 1 pkt 38b). Oznacza to, że do kosztów uzyskania przychodu zaliczyć możesz jedynie tę ich część, która odpowiada kwocie kredytu faktycznie wydatkowanej na zakup. Przykład Inwestor zaciągnął kredyt w wysokości zł na zakup akcji oferowanych przez spółkę X. Od kredytu tego zapłacił zł prowizji i odsetek. Na skutek redukcji zleceń wydatkował na zakup akcji jedynie zł (10% zaciągniętego kredytu). Do kosztów uzyskania przychodu związanych z późniejszym zbyciem tych akcji będzie mógł zaliczyć (oprócz zł wydatkowanych na ich nabycie) zapłacone odsetki i prowizje od kredytu jedynie do wysoko ści: / = 500 zł. Pozostałe zł odsetek i prowizji to wydatki niestanowiące kosztów uzy skania przychodu. Jak rozliczyć się, gdy transakcje giełdowe przyniosły stratę? Po pierwsze, poniesienie straty nie zwalnia Cię z obowiązku złożenia zeznania rocznego 4 / 7

5 PIT-38; art. 45 ust. 1a pkt 1 updof nakłada bowiem taki obowiązek na podatników również w sytuacji, gdy transakcje przyniosły stratę. Niezłożenie ze znania może narazić Cię na odpowiedzialność karno-skarbową. Po drugie, stratę wykazaną w rocznym zeznaniu podat kowym możesz odliczyć od dochodu uzyskanego z tego samego źródła (kapitałów pieniężnych) w ciągu najbliż szych kolejno po sobie następujących 5 lat podatkowych, z zastrzeżeniem, że wysokość odliczenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty straty (art. 9 ust. 3). Masz zatem szansę na obniżenie swoich zobowiązań podatkowych w czasie przyszłej hossy. Odliczeniu nie podlega strata na sprzedaży pa pierów wartościowych, których zbycie zwolnione jes Przykład Inwestor kupił w 2009 r. akcje za zł. W tym samym roku zbył je za zł. Poniósł również wydatki związane z obsługą rachunku w kwocie 500 zł. Strata do rozlicze nia w zeznaniu za 2009 r., to: zł ( ). Stratę tę może rozliczać (odliczać od dochodu) w zeznaniach PIT-38 składanych za następnych kolejnych 5 lat podatkowych, aż do jej skonsumowania (ale nie więcej niż 750 zł w którymkolwiek z tych lat). 5 / 7

6 Ulga dla wytrwałych Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która weszła w życie 1 stycznia 2004 r., wpro wadziła opodatkowanie dochodów uzyskanych na giełdzie 19% podatkiem liniowym oraz zniosła - co do zasady - ulgi związane ze zbyciem papierów wartościowych. Niektórzy inwestorzy, zwłaszcza ci nastawieni na inwestycje długofalowe, mogą jednak w dal szym ciągu korzystać z niektórych - minionych już - ulg. A to za sprawą ustawy z 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2003 r. nr 202, poz z późn. zm., dalej: nowela), która uhonorowała zasadę praw nabytych i zachowała ulgi podatkowe w odniesieniu do walorów nabytych przed dniem jej wejścia w życie, tj. przed 1 stycznia 2004 r. Zapisu o tych ulgach nie znajdziesz jednak w aktualnym tekście updof, lecz w art. 19 noweli, który w powiązaniu z art. 52 updof zwalnia od podatku m.in. odpłatne zbycie obligacji Skarbu Państwa nabytych przed 1 stycznia 2003 r. oraz odpłatne zbycie papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu papierami wartościowymi, nabytych na podstawie publicznej oferty lub na giełdzie papierów wartościowych, albo w regulowanym pozagiełdowym 6 / 7

7 wtór nym obrocie publicznym przed 1 stycznia 2004 r., a także realizacji praw wynikających z tych papierów. Dochody korzystające z tego zwolnienia nie podlegają opodatkowaniu i nie wykazuje się ich w zeznaniu rocznym PIT-38. Nie powinny znaleźć się również w informacji PIT-8C dostarczanej Ci przez brokera. 7 / 7

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH Podatek dochodowy od osób fizycznych (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości. www.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości. www.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości www.mf.gov.pl 1 Lorem ipsum dolor Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego

Bardziej szczegółowo

Informator o rozliczeniu PIT za 2014 rok

Informator o rozliczeniu PIT za 2014 rok Informator o rozliczeniu PIT za 2014 rok FORMULARZE PIT FORMULARZE PIT Rozliczając się za 2014 rok podatnicy zetkną się z formularzami o takich samych oznaczeniach jak podczas poprzedniego rozliczenia

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYSTAWIANA INFORMACJI PIT-8C W BIURZE MAKLERSKIM BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A.

ZASADY WYSTAWIANA INFORMACJI PIT-8C W BIURZE MAKLERSKIM BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (dalej: BM) informuje o zasadach wystawiania informacji PIT-8C przez BM w oparciu o interpretację przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

PIT. Informator o rozliczeniu. za 2014 rok

PIT. Informator o rozliczeniu. za 2014 rok Informator o rozliczeniu PIT za 2014 rok Pierwsze dni nowego roku to dla urzędów skarbowych i podatników początek kolejnej kampanii składania PIT-ów, czyli zeznań dotyczących dochodów osiągniętych w 2014

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczyć przychody z giełdy i inne przychody z kapitałów pieniężnych

Jak rozliczyć przychody z giełdy i inne przychody z kapitałów pieniężnych e-poradnik egazety Prawnej Jak rozliczyć przychody z giełdy i inne przychody z kapitałów pieniężnych 177 stron przydatnych informacji, interpretacji urzędowych i orzecznictwa sądowego Rodzaje przychodów

Bardziej szczegółowo

PIT. Informator o rozliczeniu. za 2012 rok

PIT. Informator o rozliczeniu. za 2012 rok Informator o rozliczeniu PIT za 2012 rok Pierwsze dni nowego roku to dla urzędów skarbowych i podatników początek kolejnej kampanii składania PIT-ów, czyli zeznań dotyczących dochodów osiągniętych w 2012

Bardziej szczegółowo

PIT. Informator o rozliczeniu. za 2010 rok

PIT. Informator o rozliczeniu. za 2010 rok Informator o rozliczeniu PIT za 2010 rok Pierwsze dni nowego roku to dla urzędów skarbowych i podatników początek kolejnej kampanii składania PIT-ów, czyli zeznań dotyczących dochodów osiągniętych w 2010

Bardziej szczegółowo

Broszura do PIT-36 STR. 1

Broszura do PIT-36 STR. 1 MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-36 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2014 ROKU FORMULARZ PIT-36 JEST PRZEZNACZONY dla podatników, do których ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZAŁĄCZNIKA PIT/D SKŁADANEGO WRAZ Z ZEZNANIEM PIT-28, PIT-36 LUB PIT-37 ZA 2014 ROK

MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZAŁĄCZNIKA PIT/D SKŁADANEGO WRAZ Z ZEZNANIEM PIT-28, PIT-36 LUB PIT-37 ZA 2014 ROK MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZAŁĄCZNIKA PIT/D SKŁADANEGO WRAZ Z ZEZNANIEM PIT-28, PIT-36 LUB PIT-37 ZA 2014 ROK ZAŁĄCZNIK PIT/D przeznaczony jest dla podatników, którzy w zeznaniu podatkowym

Bardziej szczegółowo

ZASADY OPODATKOWANIA DOCHODÓW UZYSKIWANYCH POPRZEZ KONTROLOWANĄ SPÓŁKĘ ZAGRANICZNĄ (CFC)

ZASADY OPODATKOWANIA DOCHODÓW UZYSKIWANYCH POPRZEZ KONTROLOWANĄ SPÓŁKĘ ZAGRANICZNĄ (CFC) ZASADY OPODATKOWANIA DOCHODÓW UZYSKIWANYCH POPRZEZ KONTROLOWANĄ SPÓŁKĘ ZAGRANICZNĄ (CFC) I. Wstęp II. Jakie jednostki mogą być uznane za zagraniczne spółki w rozumieniu przepisów o CFC? III. Kiedy zagraniczna

Bardziej szczegółowo

Jak uniknąć podatku umowy z rodziną

Jak uniknąć podatku umowy z rodziną e-poradnik Podatki Podatki Podatki Podatki Jak uniknąć podatku umowy z rodziną Kupno, sprzedaż Pożyczka, użyczenie Darowizna, spadek Odpowiedzi Krajowej Informacji Podatkowej na pytania podatników Adres

Bardziej szczegółowo

Nabycie, w tym objęcie, udziałów spółki z o.o. poniesione przez spółkę kapitałową te udziały nabywającą Skutki podatkowe

Nabycie, w tym objęcie, udziałów spółki z o.o. poniesione przez spółkę kapitałową te udziały nabywającą Skutki podatkowe A-Tax /// 21.12.2013 Consulting Nabycie, w tym objęcie, udziałów spółki z o.o. poniesione przez spółkę kapitałową te udziały nabywającą Skutki podatkowe Aspekt kosztów uzyskania przychodów (KUZ ) po stronie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-37 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2012 ROKU

MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-37 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2012 ROKU MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-37 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2012 ROKU FORMULARZ JEST PRZEZNACZONY dla podatników, do których ma zastosowanie art.

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE 2012 ROK

MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE 2012 ROK MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE SPOSOBY ROZLICZANIA, ULGI I ODLICZENIA 2012 ROK Lp. temat strona 1. Wspólne rozliczenie małżonków 2 2. Preferencyjne rozliczenie osoby samotnie wychowującej

Bardziej szczegółowo

Informacje pomocne do prawidłowego wypełnienia oświadczeń majątkowych składanych przez radnych i pracowników samorządowych

Informacje pomocne do prawidłowego wypełnienia oświadczeń majątkowych składanych przez radnych i pracowników samorządowych Informacje pomocne do prawidłowego wypełnienia oświadczeń majątkowych składanych przez radnych i pracowników samorządowych W oświadczeniach majątkowych składanych za cały rok, należy wykazać stan we wszystkich

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. Rozpoczęcie działalności gospodarczej mały poradnik podatkowy Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Działalność gospodarczą możesz podjąć w dniu złożenia wniosku o wpis

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH

INFORMACJA M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH INFORMACJA dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2010 rok 1,89% 98,11% podatnicy w I przedziale podatkowym

Bardziej szczegółowo

AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH Uwaga: W każdy poniedziałek ukazuje się Serwis Doradztwa Podatkowego, będący elektronicznym dodatkiem do miesięcznika Biuletyn ISP-Doradztwo Podatkowe wydawanego od ponad 15 lat przez Instytut. Serwis

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 sierpnia 2015 r. Poz. 1260 USTAWA z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym oraz niektórych innych ustaw 1)

Bardziej szczegółowo

Marian Jankowski. Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego

Marian Jankowski. Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 8 Marian Jankowski Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego 7/2008 Spis treści 1. WSTĘP 4 2. Rachunkowość fundacji, stowarzyszeń 6 Dualny

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA O DOMU MAKLERSKIM I ŚWIADCZONYCH USŁUGACH

SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA O DOMU MAKLERSKIM I ŚWIADCZONYCH USŁUGACH SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA O DOMU MAKLERSKIM I ŚWIADCZONYCH USŁUGACH 1. Dane informacyjne Firma: Millennium Dom Maklerski Spółka Akcyjna, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

NOWE ZASADY LIMITOWANIA WYSOKOŚCI ODSETEK ZALICZANYCH DO KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW OBOWIĄZUJĄCE W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

NOWE ZASADY LIMITOWANIA WYSOKOŚCI ODSETEK ZALICZANYCH DO KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW OBOWIĄZUJĄCE W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH NOWE ZASADY LIMITOWANIA WYSOKOŚCI ODSETEK ZALICZANYCH DO KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW OBOWIĄZUJĄCE W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH Z dniem 1 stycznia 2015 r. weszły w życie na podstawie ustawy z

Bardziej szczegółowo

Koszty 2015 w praktyce

Koszty 2015 w praktyce NR 1 (863) STYCZEŃ 2015 CENA 53 ZŁ (W TYM 5% VAT) WWW.PGP.INFOR.PL UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU Koszty 2015 w praktyce Jakie zmiany wprowadzono w zasadach rozliczania kosztów Kiedy straty można zaliczyć do

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A T O R. dla ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

I N F O R M A T O R. dla ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ I N F O R M A T O R dla ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Decyzja o podjęciu prowadzenia własnej działalności gospodarczej pociąga za sobą szereg obowiązków oraz powinności wobec różnych instytucji

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 36 (802) 24 30 września 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT)

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 36 (802) 24 30 września 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) DZIŚ: Jak prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu ZA TYDZIEŃ: Jak określić czas pracy pracownika mobilnego UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 36 (802) 24 30

Bardziej szczegółowo

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2014 r. Spis treści 1. Podatki dochodowe w Polsce... 6 1.2 Charakterystyka podatków dochodowych w Polsce... 6 1.2

Bardziej szczegółowo

Zabezpiecz swoją firmę przed stratą finansową!

Zabezpiecz swoją firmę przed stratą finansową! Zabezpiecz swoją firmę przed stratą finansową! W działalności Twojej jednostki może zdarzyć się strata fi nansowa spowodowana niekorzystnym kursem waluty, w której dokonałeś transakcji lub też jako skutek

Bardziej szczegółowo

Źródła przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych i konsekwencje zatajenia źródeł przychodów lub ich wielkości.

Źródła przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych i konsekwencje zatajenia źródeł przychodów lub ich wielkości. Źródła przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych i konsekwencje zatajenia źródeł przychodów lub ich wielkości. O tym, że podatki trzeba płacić wie każdy. Większość z nas wie również, że wszelkie

Bardziej szczegółowo