MiFID. Produkty Inwestycyjne Broszura Informacyjna. Opis produktów inwestycyjnych dostępnych w Banku Handlowym S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MiFID. Produkty Inwestycyjne Broszura Informacyjna. Opis produktów inwestycyjnych dostępnych w Banku Handlowym S.A."

Transkrypt

1 MiFID Produkty Inwestycyjne Broszura Informacyjna Opis produktów inwestycyjnych dostępnych w Banku Handlowym S.A.

2

3 SPIS TREŚCI 1. Wstęp Produkty i usługi inwestycyjne objęte MiFID 07 a. Obligacje strukturyzowane 07 b. Dłużne papiery wartościowe 10 c. Inwestycje dwuwalutowe 12 d. Fundusze inwestycyjne 13 e. Usługi maklerskie Inne produkty 20 a. Certyfikaty depozytowe 20 b. Inwestycyjne ubezpieczenie na życie 22 c. Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Rozwiązywanie reklamacji Ważne informacje 27 Strona 3 z 28

4 1. WSTĘP Niniejsza broszura została przygotowana dla Klientów (Konsumentów) Sektora Bankowości Detalicznej banku Citi Handlowy, którzy nabyli lub zamierzają nabyć produkty inwestycyjne, w tym ubezpieczenia z elementem inwestycyjnym, za pośrednictwem Banku. Citi Handlowy zapewnia Klientom najwyższy poziom ochrony, między innymi poprzez stosowanie procesów sprzedaży zgodnych z przepisami implementującymi Dyrektywę Europejską MiFID do polskiego porządku prawnego. MiFID (Markets in Financial Instruments Directive Dyrektywa w sprawie rynków instrumentów fi nansowych) obejmuje wiele usług inwestycyjnych oraz instrumentów finansowych, w szczególności: akcje, obligacje, instrumenty rynku pieniężnego (np. bony skarbowe), instrumenty pochodne, dystrybucję funduszy inwestycyjnych oraz zarządzanie portfelem instrumentów finansowych. W tej broszurze prezentujemy rodzaje produktów inwestycyjnych oraz ubezpieczeniowych z elementem inwestycyjnym, które znajdują się w ofercie Citi Handlowy. Opis każdego produktu zawiera informacje o: cechach produktu, korzyściach, podmiotach obsługujących (jeśli są), potencjalnym ryzyku, warunkach niezbędnych do zawarcia transakcji, zasadach opodatkowania. Bank może pobierać opłaty i prowizje w procesie świadczenia usług inwestycyjnych. Opłaty i prowizje mogą być pobierane na rzecz Banku lub podmiotów trzecich w określonej kwocie lub stawce procentowej. Dokładne informacje o oferowanych produktach oraz opłatach i prowizjach znajdują się w dokumentacji przedkładanej Państwu przy składaniu zleceń. Prawa i obowiązki Klientów oraz Banku określone są w Regulaminie będącym załącznikiem do Umów Ramowych. Opisane produkty są dostępne dla Klientów posiadających rachunek bankowy w Citi Handlowy. Zachęcamy swoich Klientów, aby przed przystąpieniem do inwestycji zapoznali się ze wszystkimi szczegółami oferty. Klienci powinni podpisywać tylko te dokumenty, które są dla nich w pełni zrozumiałe. W razie jakichkolwiek wątpliwości chętnie służymy pomocą. Pytania na temat określonego produktu inwestycyjnego, ubezpieczeniowego z elementem inwestycyjnym lub usługi Klienci powinni kierować do Opiekuna Klienta. Prosimy również o zapoznanie się z ważnymi informacjami na temat inwestowania w ramach oferty Citi Handlowy: Przekazywane przez Bank informacje, w ramach świadczenia usług inwestycyjnych, mają charakter ogólny i nie stanowią usługi doradztwa inwestycyjnego, chyba że wyraźnie wskazano inaczej. Przed podpisaniem umowy dla danego produktu inwestycyjnego/wniosku ubezpieczeniowego otrzymają Państwo Regulamin Produktów Inwestycyjnych, który reguluje prawa i obowiązki zarówno Banku, jak i Klienta (z zastrzeżeniem zawartym w punkcie 1 paragrafu 93 rozdziału IV Regulaminu Produktów Inwestycyjnych). Prosimy o zapoznanie się z treścią Regulaminu, w razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z Opiekunem Klienta. Klienci powinni dokonywać tylko tych inwestycji, które są dla nich zrozumiałe, dopasowane do ich sytuacji finansowej, celów inwestycyjnych oraz akceptowanego poziomu ryzyka. Klienci powinni mieć wystarczającą wiedzę i doświadczenie inwestycyjne Strona 5 z 28

5 w zakresie produktów, w które inwestują. W zależności, czy są Państwo zainteresowani otrzymywaniem świadczonej przez Bank porady inwestycyjnej o charakterze ogólnym czy nie, przed dokonaniem inwestycji zostaną Państwo poproszeni o udzielenie informacji niezbędnych do określenia Profilu Ryzyka Klienta i/lub Oceny Wiedzy i Doświadczenia. Posłuży to do oceny odpowiedniości planowanych transakcji do Państwa indywidualnych preferencji oraz sytuacji finansowej. Prosimy o uważne zapoznanie się z informacjami zawartymi w dokumentach. Jeśli mają Państwo pytania, wątpliwości lub zmieni się Państwa sytuacja finansowa - prosimy o taką informację, a Opiekun Klienta dokona ponownego określenia Profilu Ryzyka Klienta i/lub Oceny Wiedzy i Doświadczenia. Prosimy o zwrócenie uwagi aby informacje udzielane przy określaniu Profilu Ryzyka Klienta i/lub Oceny Wiedzy i Doświadczenia były dokładne i aktualne. Bank może udzielać porad inwestycyjnych o charakterze ogólnym tylko tym Klientom, którzy udzielą informacji niezbędnych do określenia Profilu Ryzyka Klienta i/lub Oceny Wiedzy i Doświadczenia. Bank nie jest zobowiązany do oceny, czy Państwa inwestycje dokonywane w przeszłości były odpowiednie do Profilu Ryzyka Klienta i/lub Wiedzy i Doświadczenia. Podejmując decyzje inwestycyjne w Banku lub w innej instytucji Klienci powinni wziąć pod uwagę koncentrację aktywów. Koncentracja aktywów oznacza duży udział produktu inwestycyjnego danego podmiotu lub emitenta, bądź danej klasy aktywów w portfelu inwestycyjnym. Nie jest możliwe dokładne wskazanie konkretnego poziomu lub maksymalnego udziału procentowego poszczególnych produktów inwestycyjnych lub klas aktywów odpowiednich dla każdego inwestora. Koncentracja aktywów może generować większe ryzyko niż zdywersyfikowane podejście do instrumentów finansowych i ich emitentów. Bank nie świadczy usług doradztwa prawnego ani podatkowego na rzecz Klientów. W przypadku konieczności otrzymania porady prawnej lub podatkowej Klienci powinni skontaktować się z niezależnymi doradcami prawnymi lub podatkowymi. Realizacja zleceń przez Bank dokonywana jest w oparciu o dyspozycję Klienta, chyba, że ustalono inaczej i Bank posiada pisemne upoważnienie Klienta. Prosimy także o zwrócenie uwagi na następujące zasady inwestowania: określenie celu i czasu inwestycji pomaga lepiej zbudować własną strategię inwestycyjną, inwestowanie długoterminowe czas pracuje na korzyść inwestycji i pomaga zabezpieczyć się przed krótkoterminowymi wahaniami na rynku, określenie dopuszczalnego poziomu ryzyka potencjalnie większy zysk wiąże się z wyższym poziomem ryzyka, dywersyfikacja portfela inwestycji wykorzystanie różnych form inwestowania (różne klasy aktywów, sektory, branże, regiony, waluty). Szczegółowe informacje na temat aktualnej oferty Citi Handlowy dostępne są w oddziale Banku. Zachęcamy do lektury niniejszej broszury! 1. Wstęp Strona 6 z 28

6 2. PRODUKTY I USŁUGI INWESTYCYJNE OBJĘTE MIFID a. Obligacje strukturyzowane Cechy produktu Obligacje strukturyzowane to instrumenty finansowe (papiery wartościowe), w przypadku których możliwy do osiągnięcia zysk powiązany jest z wysokością określonego wskaźnika rynkowego (np. kursu akcji lub koszyków akcji, wartości indeksów giełdowych, kursów walut, stopy procentowej, wartości jednostek funduszy inwestycyjnych etc.). Obligacje strukturyzowane dostępne za pośrednictwem Citi Handlowy emitowane są przez renomowane instytucje finansowe, najczęściej banki inwestycyjne. Emitent obligacji strukturyzowanej zobowiązuje się w stosunku do nabywcy (Inwestora) do jej wykupu w terminie zapadalności oraz wypłacenia kwoty wyliczonej według wzoru określonego każdorazowo w warunkach subskrypcji. Obligacje strukturyzowane oferowane są przez Citi Handlowy w subskrypcjach na zasadzie oferty niepublicznej skierowanej do nie więcej niż 99 osób. Obligacje strukturyzowane mogą być denominowane w różnych walutach: PLN, USD, EUR lub GBP. Minimalna wartość transakcji wynosi PLN, USD lub równowartość tych kwot w innej walucie. Okres ważności obligacji to okres od 6 miesięcy do 10 lat. Obligacje strukturyzowane mogą być objęte całkowitą lub częściową ochroną zainwestowanego kapitału zapewniona przez emitenta, pod warunkiem utrzymania obligacji do terminu jej wykupu. Korzyści możliwość osiągnięcia wysokich zysków z części inwestycyjnej, określony poziom gwarancji kapitału (zapewniany przez emitenta oraz w niektórych przypadkach również przez gwaranta) w zależności od warunków subskrypcji, renomowani emitenci o najwyższych ratingach kredytowych, znana formuła naliczania zysku, szeroka oferta obligacji strukturyzowanych, umożliwiająca wybór strategii inwestowania na rynkach akcji, surowców, pieniężnym i walutowym, dostępność w różnych walutach: PLN, EUR, USD, GBP, możliwość dopasowania oferty obligacji strukturyzowanych do indywidualnych potrzeb Klienta, możliwość dostępu do nowych rynków i nowych instrumentów (m.in. surowców, indeksów, walut), które do tej pory były niedostępne dla inwestorów indywidualnych. Potencjalne rodzaje ryzyka Ryzyko kredytowe emitenta zdolność do regulowania swoich zobowiązań w terminie, w tym ryzyko upadłości emitenta. Ryzyko dostępności rynku (płynności) transakcje na rynku wtórnym dokonywane są na zasadzie należytej staranności. Ze względu na to, że obligacja strukturyzowana nie podlega obrotowi na rynku zorganizowanym, mogą nastąpić ograniczenia płynności w przypadku sprzedaży przed terminem wykupu. Ryzyko wcześniejszej sprzedaży możliwość otrzymania niższej kwoty niż zainwestowany kapitał w przypadku sprzedaży obligacji Strona 7 z 28

7 strukturyzowanych przed terminem wykupu. Ryzyko rynkowe wynika ze zmian cen wskaźników rynkowych w okresie trwania obligacji, które mają bezpośredni wpływ na potencjalny zysk. Nie ma gwarancji, że wskaźnik rynkowy, z którym powiązana jest obligacja, zachowa się w tym czasie w taki sposób, by obligacja generowała zysk. Ryzyko zdarzeń wykupienie/umorzenie obligacji strukturyzowanych w sytuacjach określonych w prospekcie emitenta (w szczególności w przypadku bankructwa, utraty płynności, przypadków naruszenia lub siły wyższej). Obligacja może być wykupiona/umorzona za kwotę niższą niż wartość rynkowa. Ryzyko stopy procentowej wzrost/spadek stóp procentowych w okresie trwania obligacji strukturyzowanych może spowodować spadek/wzrost cen obligacji. Ryzyko walutowe ryzyko związane z możliwością wahań kursu jednej waluty w stosunku do innej, które może spowodować utratę kapitału. Ryzyko zmienności cen cena obligacji strukturyzowanej może podlegać znacznie większym wahaniom niż cena obligacji wypłacającej stały kupon. Zmiany cen obligacji będą zależały przede wszystkim od zmian cen wbudowanego instrumentu bazowego oraz od zmian poziomu stóp procentowych na rynku. Ryzyka związane z przechowywaniem/rejestracją Zagranicznych Papierów Wartościowych Ryzyko wyrejestrowania Zagranicznych Papierów Wartościowych Zagraniczne Papiery Wartościowe, które są przechowywane/ rejestrowane w ramach systemu rejestracji prowadzonego przez Clearstream Banking S.A. w Luksemburgu mogą przestać być utrzymywane na koncie prowadzonym przez ten podmiot z przyczyn, za które Bank nie ponosi odpowiedzialności (np. przyczyn technicznych, które wystąpią w systemie prowadzonym przez Clearstream Banking S.A. w Luksemburgu). Ryzyko zablokowania Zagranicznych Papierów Wartościowych Zagraniczne Papiery Wartościowe przechowywane/rejestrowane w ramach systemu rejestracji prowadzonego przez Clearstream Banking S.A. w Luksemburgu mogą zostać bez zgody Banku zablokowane lub w inny sposób obciążone przez ten podmiot. Ryzyka przywrócenia Zagranicznym Papierom Wartościowym formy materialnej wynika z formy zapisu Zagranicznych Papierów Wartościowych w systemie rejestracji prowadzonym przez Clearstream Banking S.A. w Luksemburgu. Utrzymywane zapisy nie mają formy materialnej. Istnieje ryzyko, że Zagraniczne Papiery Wartościowe zostaną wyrejestrowane z systemu prowadzonego przez Clearstream Banking S.A. w Luksemburgu. Ryzyko nierozliczenia lub nieprzeprowadzenia rozrachunku Clearstream Banking S.A. w Luksemburgu może nie przeprowadzić rozliczenia lub rozrachunku w zakresie Zagranicznych Papierów Wartościowych należących do Klienta lub pożytków z tych papierów, z przyczyn, za które Bank nie ponosi odpowiedzialności. Ryzyko niezrealizowania dyspozycji Klienta lub opóźnień w ich realizacji dyspozycja Klienta może zostać niewykonana lub wykonana z opóźnieniem z przyczyn, za które Bank nie ponosi odpowiedzialności. Ryzyko dotyczy sytuacji, kiedy wykonanie dyspozycji Klienta wymaga określonych działań Clearstream Banking S.A. w Luksemburgu lub działań Banku związanych z regulacjami Clearstream Banking S.A. w Luksemburgu lub przepisami prawa obcego. Klient powinien mieć również świadomość Strona 8 z 28

8 opóźnienia wykonania dyspozycji z powodu różnicy czasowej. Ryzyko opóźnień w wykonaniu praw z Zagranicznych Papierów Wartościowych wynika z przyczyn leżących po stronie Clearstream Banking S.A. w Luksemburgu, emitenta Zagranicznych Papierów Wartościowych, lub innych podmiotów, którymi Emitent lub Clearstream Banking S.A. w Luksemburgu posługuje się przy wykonywaniu praw z Zagranicznych Papierów Wartościowych. Klient powinien mieć również świadomość opóźnień z powodu różnicy czasowej. Ryzyko związane z działaniami lub zaniechaniami Clearstream Banking S.A. w Luksemburgu - wynika z możliwości podjęcia przez Clearstream Banking S.A. w Luksemburgu określonych działan lub zaniechań w zakresie Zagranicznych Papierów Wartościowych należących do Klienta lub pożytków z tych papierów, co może spowodować szkodę po stronie Klienta. Ryzyko podatkowe dokonywanie transakcji mających za przedmiot Zagraniczne Papiery Wartościowe oraz realizacja praw z nimi związanych może powodować po stronie Klienta obowiązki podatkowe wynikające z obowiązujących przepisów prawa podatkowego, w szczególności obowiązek samodzielnego rozliczenia podatku od dochodu osiągniętego w wyniku takich inwestycji. Ryzyko stosowania przepisów prawa obcego wynika z możliwości nałożenia na Bank lub podmioty, które działają w jego imieniu, określonych obowiązków dotyczących przechowywania Zagranicznych Papierów Wartościowych na rzecz Klienta lub ich posiadania przez Klienta. Obowiązki te wynikają z przepisów prawa obcego lub regulacji rynkowych obowiązujących w miejscu, w którym wyemitowano Zagraniczne Papiery Wartościowe, lub w miejscu, w którym zostały one unieruchomione lub w którym są one rejestrowane w systemie prowadzonym przez Clearstream Banking S.A. w Luksemburgu. Takie przepisy lub regulacje rynkowe mogą wprowadzać inne niż przyjęte na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ograniczenia lub nakazywać podjęcie określonych działań przez Klientów. Przed dokonaniem inwestycji: Bank określa wiedzę i doświadczenie inwestycyjne Klienta, Bank określa/aktualizuje Profil Klienta, Bank prosi Klienta o zapoznanie się ze szczegółami oferty, Klient podpisuje Umowę Ramową Kupna/Sprzedaży Dłużnych Papierów Wartościowych i obligacji strukturyzowanych oraz zapoznaje się z załącznikami do Umowy, w tym Regulaminami, Bank weryfikuje, czy Klient posiada status rezydenta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (Dz.U. nr 141, poz ze zm.), Bank weryfikuje, czy Klient należy do kategorii osób amerykańskich albo innej kategorii osób podlegających wyłączeniu. Bank przeprowadza testy odpowiedniości: ê do wiedzy Klienta o inwestowaniu w instrumenty finansowe i doświadczenia inwestycyjnego, ê do ogólnej sytuacji finansowej Klienta, jego celów i akceptowanego poziomu ryzyka, Klient podpisuje dyspozycję zawarcia transakcji kupna obligacji strukturyzowanych oraz Informację dla Klienta określającą warunki konkretnej subskrypcji obligacji strukturyzowanych. Zasady opodatkowania Przedmiotem opodatkowania, w zależności od konstrukcji obligacji, są odsetki uzyskane przez Klienta lub dyskonto rozumiane Strona 9 z 28

9 jako różnica między ceną wykupu a ceną nabycia, lub w przypadku odpłatnego zbycia obligacji osiągnięty w ten sposób dochód. Klient zobowiązany jest samodzielnie zadeklarować i rozliczyć dochód uzyskany w danym roku podatkowym. Przychody oraz koszty w walutach obcych przelicza się na PLN według kursów przewidzianych w regulacjach podatkowych. b. Dłużne papiery wartościowe Cechy produktu Dłużne papiery wartościowe to wierzytelności pieniężne na określone sumy płatne w określonym terminie. Dłużne papiery wartościowe dostępne w ofercie Banku to głównie bony skarbowe oraz obligacje. Bony skarbowe to papiery wartościowe emitowane na krótki okres termin wykupu wynosi zwykle od 1 do 52 tygodni. Bony skarbowe są emitowane z dyskontem (czyli po cenie emisyjnej niższej niż ich wartość nominalna). Bony skarbowe są emitowane jako papiery zerokuponowe, tzn. ich rentowność wynika z zakupu poniżej ceny nominalnej. Obligacje to średnio- i długoterminowe dłużne papiery wartościowe. Obligacje są zwykle emitowane z kuponem odsetkowym płatnym co kwartał, co pół roku lub co roku. Kupony odsetkowe mogą mieć wartość stałą lub zmienną. Zmienny kupon odsetkowy jest zwykle powiązany z inflacją, krótkoterminową stopą procentową lub innym wskaźnikiem rynkowym o podobnym charakterze. Korzyści określony poziom zyskowności w terminie wykupu, zróżnicowani emitenci o różnym poziomie ryzyka, ochrona zainwestowanego kapitału przez emitenta w terminie wykupu, rentowność zwykle przewyższająca oprocentowanie lokat bankowych, bogata oferta obligacji dostępnych na rynku, umożliwiająca wybór inwestycji o zróżnicowanej skali ryzyka i rentowności, możliwość sprzedaży na rynku wtórnym, dostępność w różnych walutach: PLN, EUR, USD, GBP, CHF, brak ryzyka walutowego w przypadku obligacji denominowanych w PLN. Potencjalne rodzaje ryzyka Ryzyko kredytowe emitenta zdolność do regulowania swoich zobowiązań w terminie, w tym ryzyko upadłości emitenta. Ryzyko stopy procentowej wzrost/spadek rynkowych stóp procentowych w okresie trwania obligacji może spowodować spadek/ wzrost cen obligacji. Ryzyko wcześniejszej sprzedaży możliwość otrzymania niższej kwoty niż zainwestowany kapitał w przypadku sprzedaży obligacji przed terminem wykupu przez emitenta. Ryzyko zmienności cen wycena dłużnych papierów wartościowych może podlegać znaczącym wahaniom w związku ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych, powodując zmianę wartości zainwestowanego kapitału. Ryzyka związane z przechowywaniem/rejestracją Zagranicznych Papierów Wartościowych Ryzyko wyrejestrowania Zagranicznych Papierów Wartościowych Zagraniczne Papiery Wartościowe, które są przechowywane/ Strona 10 z 28

10 rejestrowane w ramach systemu rejestracji prowadzonego przez Clearstream Banking S.A. w Luksemburgu mogą przestać być utrzymywane na koncie prowadzonym przez ten podmiot z przyczyn, za które Bank nie ponosi odpowiedzialności (np. przyczyn technicznych, które wystąpią w systemie prowadzonym przez Clearstream Banking S.A. w Luksemburgu). Ryzyko zablokowania Zagranicznych Papierów Wartościowych Zagraniczne Papiery Wartościowe przechowywane/rejestrowane w ramach systemu rejestracji prowadzonego przez Clearstream Banking S.A. w Luksemburgu mogą zostać bez zgody Banku zablokowane lub w inny sposób obciążone przez ten podmiot. Ryzyka przywrócenia Zagranicznym Papierom Wartościowym formy materialnej wynika z formy zapisu Zagranicznych Papierów Wartościowych w systemie rejestracji prowadzonym przez Clearstream Banking S.A. w Luksemburgu. Utrzymywane zapisy nie mają formy materialnej. Istnieje ryzyko, że Zagraniczne Papiery Wartościowe zostaną wyrejestrowane z systemu prowadzonego przez Clearstream Banking S.A. w Luksemburgu. Ryzyko nierozliczenia lub nieprzeprowadzenia rozrachunku Clearstream Banking S.A. w Luksemburgu może nie przeprowadzić rozliczenia lub rozrachunku w zakresie Zagranicznych Papierów Wartościowych należących do Klienta lub pożytków z tych papierów, z przyczyn, za które Bank nie ponosi odpowiedzialności. Ryzyko niezrealizowania dyspozycji Klienta lub opóźnień w ich realizacji dyspozycja Klienta może zostać niewykonana lub wykonana z opóźnieniem z przyczyn, za które Bank nie ponosi odpowiedzialności. Ryzyko dotyczy sytuacji, kiedy wykonanie dyspozycji Klienta wymaga określonych działań Clearstream Banking S.A. w Luksemburgu lub działań Banku związanych z regulacjami Clearstream Banking S.A. w Luksemburgu lub przepisami prawa obcego. Klient powinien mieć również świadomość opóźnienia wykonania dyspozycji z powodu różnicy czasowej. Ryzyko opóźnień w wykonaniu praw z Zagranicznych Papierów Wartościowych wynika z przyczyn leżących po stronie Clearstream Banking S.A. w Luksemburgu, emitenta Zagranicznych Papierów Wartościowych, lub innych podmiotów, którymi Emitent lub Clearstream Banking S.A. w Luksemburgu posługuje się przy wykonywaniu praw z Zagranicznych Papierów Wartościowych. Klient powinien mieć również świadomość opóźnień z powodu różnicy czasowej. Ryzyko związane z działaniami lub zaniechaniami Clearstream Banking S.A. w Luksemburgu - wynika z możliwości podjęcia przez Clearstream Banking S.A. w Luksemburgu określonych działan lub zaniechań w zakresie Zagranicznych Papierów Wartościowych należących do Klienta lub pożytków z tych papierów, co może spowodować szkodę po stronie Klienta. Ryzyko podatkowe dokonywanie transakcji mających za przedmiot Zagraniczne Papiery Wartościowe oraz realizacja praw z nimi związanych może powodować po stronie Klienta obowiązki podatkowe wynikające z obowiązujących przepisów prawa podatkowego, w szczególności obowiązek samodzielnego rozliczenia podatku od dochodu osiągniętego w wyniku takich inwestycji. 2. Produkty i usługi inwestycyjne objęte MiFID Ryzyko stosowania przepisów prawa obcego wynika z możliwości nałożenia na Bank lub podmioty, które działają w jego imieniu, określonych obowiązków dotyczących przechowywania Zagranicznych Papierów Wartościowych na rzecz Klienta lub ich posiadania przez Klienta. Obowiązki te wynikają z przepisów prawa obcego lub regulacji rynkowych obowiązujących w miejscu, w którym wyemitowano Zagraniczne Papiery Wartościowe, lub w miejscu, w którym zostały one unieruchomione lub w którym są one Strona 11 z 28

11 rejestrowane w systemie prowadzonym przez Clearstream Banking S.A. w Luksemburgu. Takie przepisy lub regulacje rynkowe mogą wprowadzać inne niż przyjęte na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ograniczenia lub nakazywać podjęcie określonych działań przez Klientów. Przed dokonaniem inwestycji: Bank określa wiedzę i doświadczenie inwestycyjne Klienta, Bank określa/aktualizuje Profil Klienta, Bank prosi Klienta o zapoznanie się ze szczegółami oferty, Bank weryfikuje, czy Klient należy do kategorii osób amerykańskich albo innej kategorii osób podlegających wyłączeniu, Klient podpisuje Umowę Ramową Kupna/Sprzedaży Dłużnych Papierów Wartościowych i obligacji strukturyzowanych oraz zapoznaje się z załącznikami do Umowy, w tym Regulaminami, Bank weryfikuje, czy Klient posiada status rezydenta RP, Bank przeprowadza testy odpowiedniości: ê do wiedzy Klienta o inwestowaniu w instrumenty finansowe i doświadczenia inwestycyjnego, ê do ogólnej sytuacji finansowej Klienta, jego celów i akceptowanego poziomu ryzyka, Klient podpisuje dyspozycję zawarcia transakcji kupna dłużnych papierów wartościowych. Zasady opodatkowania 2. Produkty i usługi inwestycyjne objęte MiFID Przedmiotem opodatkowania są odsetki uzyskane przez Klienta lub dyskonto rozumiane jako różnica pomiędzy ceną wykupu a ceną nabycia, lub w przypadku odpłatnego zbycia dłużnych papierów wartościowych osiągnięty w ten sposób dochód. W przypadkach, gdy funkcji płatnika podatku nie pełni Bank, Klient zobowiązany jest samodzielnie zadeklarować i rozliczyć dochód uzyskany w danym roku podatkowym. Przychody oraz koszty w walutach obcych przelicza się na PLN według kursów przewidzianych w regulacjach podatkowych. c. Inwestycje dwuwalutowe Inwestycja dwuwalutowa to krótkoterminowa inwestycja, w przypadku której Klient ma możliwość otrzymania wysokiego oprocentowania zainwestowanej kwoty w zamian za akceptację określonego ryzyka walutowego. Decydując się na inwestycję dwuwalutową, Klient zgadza się na wymianę waluty inwestycji na walutę alternatywną po z góry określonym kursie wymiany i w z góry określonym terminie. W zamian za podejmowane ryzyko Klient otrzymuje premię w postaci oprocentowania inwestycji. Im bardziej ryzykowną inwestycję wybiera Klient, tym wyższe oprocentowanie inwestycji może otrzymać. Wierzytelności Klienta z tytułu inwestycji dwuwalutowych objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (w odniesieniu do portfela wszystkich produktów depozytowych posiadanych przez Klienta). Strona 12 z 28

12 Korzyści możliwość uzyskania ponadprzeciętnej stopy zwrotu z inwestycji, krótki czas trwania, zwykle od 2 do 4 tygodni, codzienna dostępność produktu, niska minimalna wartość inwestycji: PLN (lub równowartość w innej walucie), dostępność w różnych walutach: PLN, EUR, USD, GBP, przy kwotach inwestycji przekraczających USD możliwe jest indywidualne negocjowanie warunków inwestycji. Potencjalne rodzaje ryzyka Ryzyko walutowe związane z możliwością wahań kursu jednej waluty w stosunku do drugiej. Istnieje ryzyko wymiany kwoty inwestycji na walutę alternatywną po kursie gorszym niż kurs rynkowy i możliwość uzyskania kwoty niższej niż kwota zainwestowana. Ryzyko ceny związane z zakończeniem inwestycji przed terminem, gdy inwestycja rozliczana jest po bieżącym kursie rynkowym z uwzględnieniem zmiany i zmienności kursu walutowego (amplituda wahań kursu pary walut) istnieje możliwość uzyskania kwoty niższej niż kwota zainwestowana. Przed dokonaniem inwestycji: Bank określa wiedzę i doświadczenie inwestycyjne Klienta, Bank określa/aktualizuje Profil Klienta, Bank prosi Klienta o zapoznanie się ze szczegółami oferty, Klient podpisuje Umowę Ramową oraz zapoznaje się z załącznikami do Umowy Ramowej, w tym z Regulaminem, Bank weryfikuje, czy Klient należy do kategorii osób amerykańskich albo innej kategorii osób podlegających wyłączeniu, Bank przeprowadza testy odpowiedniości: ê do wiedzy Klienta o inwestowaniu w instrumenty finansowe i doświadczenia inwestycyjnego, ê do ogólnej sytuacji finansowej Klienta, jego celów i akceptowanego poziomu ryzyka, Klient podpisuje dyspozycję rozpoczęcia inwestycji dwuwalutowej. Opodatkowanie Odsetki od inwestycji dwuwalutowej wypłacone osobom fizycznym nieprowadzącym pozarolniczej działalności gospodarczej podlegają opodatkowaniu z zastosowaniem 19-procentowej stawki podatku. Podatek jest pobierany i odprowadzany przez Bank. Przychody w walutach obcych przelicza się na PLN według kursów przewidzianych w regulacjach podatkowych. d. Fundusze inwestycyjne 2. Produkty i usługi inwestycyjne objęte MiFID Cechy produktu Uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych umożliwia nabywanie jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa (w przypadku funduszy zagranicznych), które reprezentują udział Klienta w aktywach funduszu. Inwestując w fundusze, Klient może realizować Strona 13 z 28

13 własną strategię inwestycyjną. Może wybierać fundusze o różnych strategiach inwestycyjnych, dopasowując je do planowanego czasu inwestycji, akceptowanego ryzyka i oczekiwanych zysków. W ofercie Citi Handlowy znajduje się prawie 50 funduszy lokalnych i blisko 80 zagranicznych, dających dostęp do rynków z całego świata. Za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych dostępnych w naszej ofercie można inwestować na różnych rynkach i w rozmaite sektory, zarówno w kraju, jak i za granicą. Fundusze inwestycyjne dostępne za pośrednictwem Citi Handlowy zarządzane są wyłącznie przez renomowane instytucje finansowe (np. Allianz Polska, Allianz Global Investors, Aviva Investors Poland, BlackRock, Franklin Templeton, ING, Legg Mason, Schroders, Skarbiec, Union Investment). Fundusz inwestycyjny stanowi masę majątkową należącą do jego uczestników. Dzięki posiadaniu przez fundusz osobowości prawnej, w przypadku upadłości banku przechowującego aktywa funduszu inwestycyjnego (depozytariusza) majątek funduszu nie wchodzi do masy upadłościowej takiego banku. W przypadku upadłości firmy zarządzającej funduszem (np. towarzystwa funduszy inwestycyjnych) wyznaczany jest inny podmiot realizujący politykę inwestycyjną. Niektóre fundusze oferują Klientom szczególną formę inwestycji w postaci Planów Systematycznego Inwestowania (PSI) oraz Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE). PSI umożliwiają systematyczne inwestowanie niewielkich kwot z myślą o realizacji długoterminowych planów i zamierzeń. Wysokość opłaty manipulacyjnej przy przystąpieniu do PSI lub IKE obniża się wraz z długością zadeklarowanego okresu inwestowania. IKE umożliwia gromadzenie środków na przyszłą emeryturę. Przy spełnieniu warunków ustawowych zysk z IKE nie podlega opodatkowaniu podatkiem od zysków kapitałowych. Rodzaje funduszy Fundusz Inwestycyjny Otwarty (FIO) charakteryzuje się codzienną emisją jednostek/tytułów uczestnictwa. Klient ma możliwość nabycia jednostek/tytułów bez ograniczeń każdego dnia roboczego. Fundusz codziennie publikuje także wartości jednostki. Fundusz Inwestycyjny Otwarty krajowy posiada osobowość prawną i siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej oraz podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Fundusz Inwestycyjny Otwarty zagraniczny posiada osobowość prawną i siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej. Warunkiem dostępności jednostek tego funduszu w Polsce jest złożenie przez fundusz notyfikacji w Komisji Nadzoru Finansowego. Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SFIO) może stosować bardziej liberalną politykę inwestycyjną w porównaniu z Funduszem Inwestycyjnym Otwartym. Oznacza to na przykład, że udział papierów jednej spółki w aktywach funduszy może być większy, fundusz może inwestować w aktywa niedostępne dla FIO (przy spełnieniu dodatkowych warunków przez fundusz). Minimalna wpłata do SFIO może być większa niż do FIO. Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (FIZ) charakteryzuje się ograniczoną dostępnością emituje certyfikaty inwestycyjne będące papierami wartościowymi w różnych okresach subskrypcji. W tych okresach Klient może nabyć certyfikat. Sprzedaż certyfikatu może nastąpić na Giełdzie Papierów Wartościowych (jeśli jest dopuszczony do obrotu publicznego) lub poprzez przedstawienie do wykupu bezpośrednio do TFI w dniu wyznaczonym przez TFI (np. raz na kwartał, raz na pół roku). Klasy aktywów Fundusze gotówkowe i pieniężne najbezpieczniejsze fundusze inwestycyjne. Ich celem jest ochrona realnej wartości powierzonych środków przy zachowaniu wysokiej płynności. Aktywa lokowane są w krótkoterminowe papiery dłużne o terminie zapadalności do 1 roku głównie bony skarbowe, certyfikaty depozytowe i bony komercyjne. Przeznaczone dla Klientów inwestujących na krótki okres. Fundusze obligacyjne należą do jednych z bezpieczniejszych funduszy inwestycyjnych. Ich celem jest dążenie do uzyskania Strona 14 z 28

14 dochodu bieżącego, jak i przyrostu kapitału w wyniku inwestycji w obligacje. Aktywa lokowane są w dłużne papiery wartościowe o średnim lub długim okresie zapadalności głównie obligacje Skarbu Państwa, komunalne lub korporacyjne. Optymalny czas inwestycji powyżej roku. Fundusze stabilnego wzrostu należą do grupy funduszy mieszanych, poziom ryzyka jest wyższy niż w przypadku funduszy gotówkowych/pieniężnych czy funduszy obligacyjnych. Ich celem jest dążenie do długoterminowego wzrostu kapitału poprzez inwestowanie w akcje i obligacje, dodatkowym celem jest zapewnienie dochodu bieżącego. Przeznaczone są dla osób poszukujących dywersyfikacji pomiędzy rynkiem obligacji i akcji z przeważającym zaangażowaniem w bezpieczniejsze aktywa. Optymalny czas inwestycji to minimum 3 lata. Fundusze zrównoważone należą do grupy funduszy mieszanych, poziom ryzyka jest wyższy niż w przypadku funduszy stabilnego wzrostu. Ich celem jest dążenie do długoterminowego wzrostu kapitału poprzez inwestowanie w akcje i obligacje, dodatkowym celem jest zapewnienie dochodu bieżącego. Łączą cechy funduszy akcyjnych i funduszy obligacyjnych. Przeznaczone są dla osób akceptujących wyższe ryzyko inwestycyjne i oczekujących zysku istotnie powyżej lokat bankowych. Optymalny czas inwestycji to przynajmniej 4 lata. Fundusze akcyjne należą do najzyskowniejszych i jednocześnie najbardziej ryzykownych funduszy inwestycyjnych. Ich celem jest dążenie do długoterminowego wzrostu kapitału poprzez inwestycje w akcje. Przeważającą część aktywów inwestują w akcje spółek notowanych na giełdzie. Optymalny czas inwestycji co najmniej 5 lat. Fundusze multi-assets (fundusze zagraniczne) należą do najbardziej zdywersyfikowanych funduszy inwestycyjnych. Ich celem jest uzyskanie wyższej stopy zwrotu niż na lokatach bankowych w długim okresie. Inwestują w jednostki funduszy reprezentujących różne klasy aktywów akcje, obligacje oraz tzw. inwestycje alternatywne (surowce, nieruchomości, certyfikaty funduszy zamkniętych, np. private equity). Przeznaczone są dla osób akceptujących wyższe ryzyko inwestycyjne i oczekujących zysku istotnie powyżej lokat bankowych. Optymalny czas inwestycji to przynajmniej 4 lata. Korzyści możliwość osiągnięcia wysokich zysków (im większe ryzyko inwestycji, tym większy potencjalny zysk), własna strategia inwestycyjna: ê możliwość wyboru dowolnego funduszu w zależności od czasu inwestycji, ryzyka i oczekiwanych zysków, ê możliwość zdywersyfikowania ryzyka inwestycje na różnych rynkach i w różne sektory, ê brak konieczności określania czasu trwania inwestycji możliwość umorzenia środków w dowolnym momencie bez opłat manipulacyjnych, renomowani partnerzy aktywa zarządzane przez doświadczonych specjalistów, przejrzystość inwestycji możliwość korzystania z okresowych publikacji i raportów funduszy, niższe koszty w porównaniu z samodzielnym inwestowaniem na rynku kapitałowym, dostępność w różnych walutach: PLN, EUR, USD, GBP, możliwość inwestycji w jednostki z zabezpieczeniem przed ryzykiem kursowym: EUR-hedged, USD-hedged, PLN-hedged, niska minimalna wpłata, od 50 PLN. Podmioty obsługujące Citi Handlowy pośredniczy w nabywaniu i odkupywaniu jednostek oraz tytułów uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, przyjmując i przekazując wyżej wymienione zlecenia oraz inne oświadczenia woli od Klientów do funduszy inwestycyjnych lub Strona 15 z 28

15 podmiotów je reprezentujących. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) organ tworzący fundusz, zarządzający nim oraz reprezentujący go w kontaktach z osobami trzecimi. TFI prowadzi działalność na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Depozytariusz bank (lub oddział zagranicznej instytucji kredytowej) z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego głównym obowiązkiem jest przechowywanie i wycena aktywów funduszu. Agent transferowy podmiot, który na podstawie umowy z funduszem prowadzi rejestry uczestników, przyjmuje wpłaty na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszu, dokonuje wypłat środków w związku z umorzeniami tytułów uczestnictwa, realizuje zlecenia oraz dyspozycje uczestników funduszu, a także przekazuje potwierdzenia realizacji zleceń. Agent płatności bank krajowy lub krajowy oddział instytucji kredytowej zobowiązany na podstawie umowy z funduszem zagranicznym do prowadzenia rachunków bankowych, na które przyjmowane są wpłaty lub z których dokonywane są wypłaty w związku z realizacją transakcji związanych z funduszami zagranicznymi. Potencjalne rodzaje ryzyka Ryzyko rynkowe wynika ze zmian poziomu wskaźników rynkowych, które mają bezpośredni wpływ na cenę jednostek/tytułów uczestnictwa w funduszu. Ryzyko specyficzne wynikające z indywidualnej sytuacji danej spółki, której papiery wartościowe nabywa fundusz. Przykładowo może być związane z jakością prac zarządu, zmianą strategii biznesowej spółki i ładu korporacyjnego, konfliktami w akcjonariacie, zdarzeniami losowymi dotyczącymi spółki. Ryzyko płynności niepewność związana z możliwością szybkiego uzyskania środków z umorzenia jednostek/tytułów uczestnictwa w wysokości, która nie odbiega znacząco od wartości rynkowej z dnia złożenia zlecenia. Ryzyko stopy procentowej ryzyko spadku wartości aktywów netto subfunduszu w sytuacji wzrostu rynkowych stóp procentowych. Ryzyko kredytowe emitenta papierów wartościowych, jakie nabywa fundusz brak zdolności do regulowania swoich zobowiązań w terminie lub ryzyko obniżenia oceny kredytowej (ratingu) oraz ryzyko spadku wartości aktywów spowodowanego zmianami dochodowości papierów dłużnych emitowanych przez podmioty o różnej ocenie ryzyka kredytowego (spread). Ryzyko walutowe ryzyko spadku wartości aktywów netto spowodowanego zmianą kursów walut, w jakich są wyceniane aktywa bazowe, względem waluty wyceny. Ryzyko zmienności cen ceny jednostek/tytułów uczestnictwa mogą podlegać w krótkim okresie znacznym wahaniom, powodując zmianę wartości zainwestowanego kapitału. Opis wszystkich czynników ryzyka znajduje się w prospekcie danego funduszu. Klient powinien zapoznać się z prospektem przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu swoich środków. Przed dokonaniem inwestycji: Bank określa wiedzę i doświadczenie inwestycyjne Klienta, Bank określa/aktualizuje Profil Klienta, Bank prosi Klienta o zapoznanie się ze szczegółami oferty, Klient podpisuje ê Umowę Ramową, ê TOiP, Strona 16 z 28

16 Bank przeprowadza testy odpowiedniości: ê do wiedzy Klienta o inwestowaniu w instrumenty finansowe i doświadczenia inwestycyjnego, ê do ogólnej sytuacji finansowej Klienta, jego celów i akceptowanego poziomu ryzyka, Bank weryfikuje, czy Klient należy do kategorii osób amerykańskich albo innej kategorii osób podlegających wyłączeniu. Klient podpisuje właściwą dyspozycję. Zasady opodatkowania Dochód osiągnięty dzięki inwestowaniu w fundusze inwestycyjne lokalne opodatkowany jest 19-procentowym podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podatek pobierany jest przy umorzeniu jednostek uczestnictwa. Dochód osiągnięty dzięki inwestowaniu w fundusze zagraniczne opodatkowany jest także stawką 19%. W przypadku zagranicznych funduszy inwestycyjnych Klient zobowiązany jest samodzielnie zadeklarować i rozliczyć dochód uzyskany w danym roku podatkowym. Przychody oraz koszty w walutach obcych przelicza się na PLN według kursów przewidzianych w regulacjach podatkowych. e. Usługi maklerskie Cechy produktu Citi Handlowy oferuje również swoim Klientom usługi maklerskie w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych (na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 13 listopada 2007 r.). Za realizację zleceń odpowiedzialny jest Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Klient może złożyć zlecenie nabycia/zbycia następujących papierów wartościowych: Obligacja papier wartościowy, którego emitent zobowiązuje się wobec posiadacza obligacji do jej wykupu we wskazanym terminie oraz wypłacania odsetek (z wyjątkiem obligacji zerokuponowych). Akcja papier wartościowy emitowany na czas nieokreślony, dający prawo do własności części spółki akcyjnej. Właściciel akcji ma prawo do udziału w zyskach firmy w postaci dywidendy, a także prawo do udziału w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki i głosowaniu na nim oraz prawo do informacji o działalności spółki. Prawa do akcji (PDA) Prawa do akcji powstają w chwili dokonania przydziału tych akcji i wygasają z chwilą zarejestrowania akcji w depozycie papierów wartościowych lub wydania postanowienia sądu o odmowie rejestracji podwyższenia kapitału akcyjnego. Prawa do akcji umożliwiają nabywcy akcji nowej emisji ich odsprzedanie, zanim zostaną wprowadzone do obrotu. Prawa poboru papier wartościowy dający jego posiadaczowi prawo do zakupu określonej ilości akcji nowej emisji spółki akcyjnej. Okres ważności praw poboru jest zazwyczaj krótki. Z chwilą wygaśnięcia praw poboru Klientowi nie przysługują żadne świadczenia pieniężne. Certyfikaty inwestycyjne papiery wartościowe emitowane przez zamknięte fundusze inwestycyjne; ich wartość uzależniona jest od wartości portfela inwestycyjnego danego funduszu. 2. Produkty i usługi inwestycyjne objęte MiFID Korzyści możliwość inwestowania na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, bogata oferta papierów wartościowych: akcji, obligacji, praw do akcji, praw poboru, certyfikatów inwestycyjnych i innych papierów wartościowych, możliwość uzupełnienia portfela inwestycyjnego o instrumenty rynku kapitałowego. Strona 17 z 28

17 Potencjalne rodzaje ryzyka Inwestowanie w papiery wartościowe notowane na giełdzie zawsze związane jest z ryzykiem. Z poszczególnymi papierami wartościowymi wiążą się następujące rodzaje ryzyka: Obligacje Ryzyko kredytowe emitenta brak zdolności do regulowania swoich zobowiązań w terminie, w tym ryzyko upadłości emitenta. Ryzyko stopy procentowej wzrost/spadek stóp procentowych w okresie ważności obligacji może spowodować spadek/wzrost cen obligacji. Ryzyko wcześniejszej sprzedaży możliwość otrzymania niższej kwoty niż zainwestowany kapitał w przypadku sprzedaży obligacji przed terminem wykupu. Ryzyko płynności niepewność związana z możliwością szybkiej sprzedaży obligacji przed terminem wykupu po oczekiwanej cenie. Ryzyko zmienności cen ceny obligacji mogą podlegać w krótkim okresie znacznym wahaniom, powodując zmianę wartości zainwestowanego kapitału. Akcje Ryzyko makroekonomiczne wiąże się z wpływem, jaki na rynek kapitałowy wywierają czynniki makroekonomiczne (takie jak np. poziom inflacji, poziom kursów walutowych, tempo wzrostu gospodarczego, deficyt budżetowy). Pogorszenie się poszczególnych parametrów może negatywnie wpływać na ceny papierów wartościowych. Ryzyko specyficzne związane z indywidualną sytuacją danej spółki, np. jakością prac zarządu, zmianą strategii biznesowej spółki i ładu korporacyjnego, konfliktami w akcjonariacie, zdarzeniami losowymi dotyczącymi spółki. Ryzyko rynkowe wynika z natury samego rynku kapitałowego i objawia się wahaniami poziomu cen akcji, mierzonymi np. indeksem giełdowym. Ryzyko branżowe wynika ze specyficznego dla danej branży zestawu czynników ryzyka (takich jak np. uwarunkowania prawne, wzrost konkurencji, zmiany technologiczne itp.). Ryzyko płynności niepewność związana z możliwością szybkiej sprzedaży akcji na rynku wtórnym po oczekiwanej cenie. Ryzyko zmienności cen ceny akcji mogą podlegać w krótkim okresie znacznym wahaniom, powodując zmianę wartości zainwestowanego kapitału. Prawa do akcji Ryzyko jak w przypadku akcji. Ryzyko odmowy rejestracji podwyższenia kapitału akcyjnego przez sąd w takiej sytuacji prawa do akcji wygasają, a emitent zwraca nabywcy akcji środki wpłacone na ich zakup. Prawa poboru Ryzyko jak w przypadku akcji. Strona 18 z 28

18 Certyfikaty inwestycyjne Ryzyko błędnych decyzji zarządzających funduszem wiąże się z możliwością błędnego doboru klasy aktywów oraz wyboru poszczególnych aktywów w ramach danej klasy przez zarządzających funduszem, co w konsekwencji oznaczać może utratę części lub całości zainwestowanych środków. Ryzyko płynności niepewność związana z możliwością szybkiej sprzedaży certyfikatów inwestycyjnych na rynku wtórnym po oczekiwanej cenie. Ryzyko rynkowe wynika z natury samego rynku kapitałowego i objawia się wahaniami poziomu cen certyfikatów inwestycyjnych. Ryzyko zmienności cen ceny certyfikatów inwestycyjnych mogą podlegać w krótkim okresie znacznym wahaniom, powodując zmianę wartości zainwestowanego kapitału. Przed dokonaniem inwestycji: Bank prosi Klienta o zapoznanie się ze szczegółami oferty oraz z Regulaminem świadczenia przez Bank Handlowy usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych. Bank weryfikuje, czy Klient należy do kategorii osób amerykańskich albo innej kategorii osób podlegających wyłączeniu. Klient podpisuje umowę o świadczenie przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych, Klient zawiera Umowę Brokerską z Domem Maklerskim Banku Handlowego S.A. Zasady opodatkowania Dochody uzyskane z odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz z realizacji praw z nich wynikających podlegają opodatkowaniu. Klient jest zobowiązany do samodzielnego rozliczenia osiągniętego dochodu na podstawie informacji przekazanych w szczególności przez biura maklerskie oraz na podstawie innych posiadanych przez niego dokumentów. Przychody oraz koszty w walutach obcych przelicza się na PLN według kursów przewidzianych w regulacjach podatkowych. Strona 19 z 28

19 3.INNE PRODUKTY a. Certyfikaty depozytowe Cechy produktu Certyfikat Depozytowy to wyemitowany przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. bankowy papier wartościowy w postaci Certyfikatu Depozytowego. Certyfikaty Depozytowe łączą: cechy standardowej lokaty bankowej (określony czas trwania, całkowita ochrona zdeponowanego kapitału przez Citi Handlowy w przypadku utrzymania certyfikatu do daty wykupu, odsetki gwarantowane) oraz inwestycji na rynkach finansowych możliwość uzyskania dodatkowego zysku powiązanego z zachowaniem wybranego instrumentu bazowego (odsetki premiowe). Certyfikat Depozytowy daje Klientowi możliwość pośredniej inwestycji na światowych rynkach akcji, rynkach walutowych czy też surowcowych zachowując 100% ochronę zainwestowanego kapitału w przypadku dotrzymania produktu do daty wykupu. Zysk (wysokość odsetek) w przypadku Certyfikatów Depozytowych zależy od zmiany wartości wybranego instrumentu bazowego oraz wysokości stóp procentowych dla waluty, w której emitowane są certyfikaty. Wskaźnikiem tym może być m.in. kurs walutowy, cena surowca, indeks giełdowy, kurs akcji lub koszyk akcji itp. W dacie wykupu Certyfikatów Depozytowych Bank wypłaca Klientowi odsetki gwarantowane lub odsetki premiowe, jeśli będą przysługiwały zgodnie z formułą naliczenia zysku określoną każdorazowo w Szczegółowych warunkach emisji Bankowych Papierów Wartościowych Banku Handlowego w Warszawie S.A. i w Opisie Produktu oraz Ogólnym Opisie Ryzyk Związanych z Bankowymi Papierami Wartościowymi dla Klienta. Certyfikaty depozytowe oferowane są w subskrypcjach i mogą być emitowane w rożnych walutach. Wierzytelności Klienta z tytułu Certyfikatów Depozytowych objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (w odniesieniu do portfela wszystkich produktów depozytowych posiadanych przez Klienta). Korzyści możliwość osiągnięcia wyższych zysków niż z tradycyjnych depozytów (w oparciu o zachowanie instrumentu bazowego), brak opłat i prowizji za nabycie, wybór strategii inwestycyjnej opartej na różnych wskaźnikach rynkowych: waluta, akcje, surowce, stopa procentowa itp., gwarancja zwrotu 100% zdeponowanych środków pod warunkiem utrzymania certyfikatu do daty wykupu określonym każdorazowo w Szczegółowych warunkach emisji Bankowych Papierów Wartościowych Banku Handlowego w Warszawie S.A. Potencjalne rodzaje ryzyka Ryzyko kredytowe emitenta zdolność do regulowania swoich zobowiązań w terminie, w tym ryzyko upadłości emitenta. Ryzyko wcześniejszej sprzedaży możliwość otrzymania niższej kwoty niż zainwestowany kapitał w przypadku sprzedaży certyfikatu Strona 20 z 28

20 przed datą wykupu. Ryzyko rynkowe wynika ze zmian cen instrumentu bazowego w okresie trwania certyfikatu, które mają bezpośredni wpływ na potencjalny zysk. Nie ma gwarancji, że instrument bazowy, z którym powiązana jest certyfikat, zachowa się w tym czasie w taki sposób, by certyfikat generowała zysk. Ryzyko stopy procentowej wzrost/spadek stóp procentowych w okresie trwania certyfikatu może spowodować spadek/wzrost cen certyfikatów. Ryzyko płynności transakcje na rynku wtórnym dokonywane są na zasadzie należytej staranności. Ze względu na to, że certyfikaty depozytowe nie podlega obrotowi na rynku zorganizowanym, mogą nastąpić ograniczenia płynności w przypadku sprzedaży przed datą wykupu. Ryzyko walutowe ryzyko związane z możliwością wahań kursu jednej waluty w stosunku do innej, które może spowodować utratę kapitału. Przed nabyciem Certyfikatu Depozytowego: Bank określa wiedzę i doświadczenie inwestycyjne Klienta, Bank określa/aktualizuje Profil Klienta, Bank prosi Klienta o zapoznanie się ze szczegółami oferty oraz Regulaminem prowadzenia depozytu Bankowych Papierów Wartościowych przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. Klient podpisuje: ê Umowę o prowadzeniu Rachunków BPW, ê TOiP BPW, Bank weryfikuje, czy Klient należy do kategorii osób amerykańskich albo innej kategorii osób podlegających wyłączeniu, Bank przeprowadza testy odpowiedniości: ê do wiedzy Klienta o inwestowaniu w instrumenty finansowe i doświadczenia inwestycyjnego, ê do ogólnej sytuacji finansowej Klienta, jego celów, akceptowanego poziomu ryzyka oraz ê do horyzontu inwestycyjnego, W celu nabycia Bankowych Papierów Wartościowych Klient akceptuje warunki konkretnej oferty poprzez podpisanie: ê Oferty Nabycia Bankowych Papierów Wartościowych ê Szczegółowych Warunków Emisji Bankowych Papierów Wartościowych Banku Handlowego w Warszawie S.A. ê Opisu Produktu oraz Ogólnego Opisu Ryzyk Związanych z Bankowymi Papierami Wartościowymi. Zasady opodatkowania Odsetki od Certyfikatów Depozytowych wypłacane osobom fizycznym nieprowadzącym pozarolniczej działalności gospodarczej podlegają opodatkowaniu z zastosowaniem 19-procentowej stawki podatku. Podatek jest pobierany i odprowadzany przez Bank. Przychody w walutach obcych przelicza się na PLN według kursów przewidzianych w regulacjach podatkowych. Strona 21 z 28

MiFID. Produkty inwestycyjne broszura informacyjna. Opis produktów inwestycyjnych dostępnych w Banku Handlowym w Warszawie S.A.

MiFID. Produkty inwestycyjne broszura informacyjna. Opis produktów inwestycyjnych dostępnych w Banku Handlowym w Warszawie S.A. MiFID Produkty inwestycyjne broszura informacyjna Opis produktów inwestycyjnych dostępnych w Banku Handlowym w Warszawie S.A. ( Citi Handlowy ) Spis treści 1. Wstęp str. 5 str. 7 a. Obligacje strukturyzowane

Bardziej szczegółowo

MiFID. Produkty inwestycyjne broszura informacyjna. Opis produktów inwestycyjnych dostępnych w Banku Handlowym w Warszawie S.A.

MiFID. Produkty inwestycyjne broszura informacyjna. Opis produktów inwestycyjnych dostępnych w Banku Handlowym w Warszawie S.A. MiFID Produkty inwestycyjne broszura informacyjna Opis produktów inwestycyjnych dostępnych w Banku Handlowym w Warszawie S.A. ( Citi Handlowy ) Spis treści 1. Wstęp str. 5 2. Produkty i usługi inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

MiFID. Produkty inwestycyjne broszura informacyjna. Opis produktów inwestycyjnych dostępnych w Banku Handlowym w Warszawie S.A.

MiFID. Produkty inwestycyjne broszura informacyjna. Opis produktów inwestycyjnych dostępnych w Banku Handlowym w Warszawie S.A. MiFID Produkty inwestycyjne broszura informacyjna Opis produktów inwestycyjnych dostępnych w Banku Handlowym w Warszawie S.A. ( Citi Handlowy ) 1. Wstęp str. 5 2. Produkty i usługi inwestycyjne objęte

Bardziej szczegółowo

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne MiFID Broszura Informacyjna MiFID Produkty inwestycyjne SPIS TREŚCI SZANOWNI PAŃSTWO, Niniejszą broszurę przygotowaliśmy specjalnie dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. (zwanego dalej Bankiem

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Dwuwalutowe

Inwestycje Dwuwalutowe Inwestycje Dwuwalutowe Co to są Inwestycje Dwuwalutowe? Inwestycja Dwuwalutowa to krótkoterminowa inwestycja, w ramach której Klient może otrzymać wysokie oprocentowanie zainwestowanego kapitału w zamian

Bardziej szczegółowo

Obligacje Strukturyzowane

Obligacje Strukturyzowane Obligacje Strukturyzowane Obligacja Strukturyzowana Obligacje strukturyzowane to papiery wartościowe, w których możliwy do osiągnięcia kupon powiązany jest z wartością określonego Instrumentu Bazowego.

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK portfel Dłużny... 3 Rozdział 3. Polityka

Bardziej szczegółowo

Certyfikaty Depozytowe. Alternatywa dla tradycyjnych sposobów inwestowania

Certyfikaty Depozytowe. Alternatywa dla tradycyjnych sposobów inwestowania Certyfikaty Depozytowe Alternatywa dla tradycyjnych sposobów inwestowania Spis treści Certyfikaty Depozytowe Cechy Certyfikatów Depozytowych Zalety Certyfikatów Depozytowych Budowa Certyfikatu Depozytowego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny...

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny... Opis funduszy Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2015 Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozdział 7. Rozdział 8. Rozdział 9. Rozdział 10. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL DŁUŻNY 3 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. Na podstawie 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

Obligacje. Nieograniczone możliwości inwestowania

Obligacje. Nieograniczone możliwości inwestowania Obligacje Nieograniczone możliwości inwestowania Spis treści Obligacje... Kryteria podziału Obligacji... Rentowność a cena... Obligacje z Dyskontem i Premią... Przykład Obligacji... Jak inwestować w Obligacje?...

Bardziej szczegółowo

Forma prawna Agent Ubezpieczyciel. Euro Bank S.A. Okres Odpowiedzialności Wiek Zwrot kapitału. 18-77 lat (włącznie)

Forma prawna Agent Ubezpieczyciel. Euro Bank S.A. Okres Odpowiedzialności Wiek Zwrot kapitału. 18-77 lat (włącznie) produkt strukturyzowany Kurs na Amerykę Forma prawna Agent Ubezpieczyciel indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Euro Bank S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Okres Odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Polscy Giganci BIS. Forma prawna Agent: Ubezpieczyciel: Euro Bank S.A. Okres Odpowiedzialności: Wiek: Zwrot kapitału: 18-77 lat

Polscy Giganci BIS. Forma prawna Agent: Ubezpieczyciel: Euro Bank S.A. Okres Odpowiedzialności: Wiek: Zwrot kapitału: 18-77 lat produkt strukturyzowany Polscy Giganci BIS Forma prawna Agent: Ubezpieczyciel: indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Euro Bank S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Okres Odpowiedzialności:

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

TEST OCENY ODPOWIEDNIOŚCI OFEROWANYCH INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH PRESTIGE

TEST OCENY ODPOWIEDNIOŚCI OFEROWANYCH INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH PRESTIGE TEST OCENY ODPOWIEDNIOŚCI OFEROWANYCH INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH PRESTIGE Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, wpisany pod nr KRS 0000010186

Bardziej szczegółowo

Top 5 Polscy Giganci

Top 5 Polscy Giganci lokata ze strukturą Top 5 Polscy Giganci Pomnóż swoje oszczędności w bezpieczny sposób inwestując w lokatę ze strukturą Top 5 Polscy Giganci to możliwy zysk nawet do 45%. Lokata ze strukturą Top 5 Polscy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH UL/Regulamin_UFK/05-2014/G REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH Stanowiący integralną część ogólnych warunków ubezpieczeń na życie, jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Bardziej szczegółowo

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: AXA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Globalnych Obligacji

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: AXA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Globalnych Obligacji UFK SELEKTYWNY UFK Selektywny to aktywnie zarządzany poprzez Trigon Dom Maklerski S.A. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego aktywa mogą stanowić Certyfikaty Inwestycyjne ośmiu Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 182 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 523/2014 z dnia 30 października 2014 r. PEŁNOMOCNICTWO

Załącznik nr 182 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 523/2014 z dnia 30 października 2014 r. PEŁNOMOCNICTWO ., dnia... PEŁNOMOCNICTWO Działając w imieniu...... (nazwa Klienta), zarejestrowanego w... (kraj siedziby), pod numerem....... (numer w rejestrze), adres siedziby....., adres do korespondencji, numer identyfikacji

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. art. 12 ust. 10 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 10. W związku z określonym celem

Bardziej szczegółowo

Mundialowa Inwestycja

Mundialowa Inwestycja inwestycje produkt strukturyzowany Mundialowa Inwestycja Forma prawna indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Okres Odpowiedzialności 0 miesięcy 3 od 25.06.2014 r. do 25.12.2016 r. Maksymalny zysk

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 10 stycznia 2017 r.

Ogłoszenie o zmianach wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 10 stycznia 2017 r. Ogłoszenie o zmianach wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 10 stycznia 2017 r. 1. Na stronie tytułowej: 1) lista subfunduszy otrzymuje następujące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH TYPU E

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH TYPU E IKE/Regulamin_UFK/05-2014/G REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH TYPU E Stanowiący integralną część ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, zwanych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO PORTFEL KONSERWATYWNY

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO PORTFEL KONSERWATYWNY BENEFIA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE VIENNA INSURANCE GROUP ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM msaver PLUS REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy.

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy. SUPERFUND Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Ul. Dzielna 60, 01 029 Warszawa Infolinia: 0 801 588 188 Tel. 22 556 88 60, Fax. 22 556 88 80 superfundtfi@superfund.com www.superfund.pl Ogłoszenie z dnia

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Dwuwalutowe. Sposób na nowoczesne inwestowanie

Inwestycje Dwuwalutowe. Sposób na nowoczesne inwestowanie Inwestycje Dwuwalutowe Sposób na nowoczesne inwestowanie Spis treści Inwestycje Dwuwalutowe Zalety Inwestycji Dwuwalutowej Schemat inwestowania Skąd wiadomo, czy Waluta Bazowa osłabiła się, czy umocniła?

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH Stanowiący integralną część ogólnych warunków ubezpieczeń na życie, jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (grupa 3 działu I ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

PPE/Regulamin UFK/05-2014/G

PPE/Regulamin UFK/05-2014/G PPE/Regulamin UFK/05-2014/G REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH TYPU E OFEROWANYCH W RAMACH GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PPE PRO Stanowiący integralną

Bardziej szczegółowo

OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH OBJĘTYCH WYMOGAMI MIFID W BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH OBJĘTYCH WYMOGAMI MIFID W BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH OBJĘTYCH WYMOGAMI MIFID W BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. 1 SPIS TREŚCI A. Transakcje zabezpieczające ryzyko walutowe 3 Transakcje FX Forward 3 B. Transakcje zabezpieczające

Bardziej szczegółowo

Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. generali.pl

Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. generali.pl Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego generali.pl Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Generali Życie T.U. S.A. REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

2 (cel i aktywa Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych)

2 (cel i aktywa Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych) REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH oferowanych i zarządzanych przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych SA w Sopocie do umów

Bardziej szczegółowo

S E C U S P R E M I U M S E L E C T I O N. EUROPA FUND InReturn A B S O L U T N A S T O P A Z W R O T U

S E C U S P R E M I U M S E L E C T I O N. EUROPA FUND InReturn A B S O L U T N A S T O P A Z W R O T U S E C U S P R E M I U M S E L E C T I O N II EUROPA FUND InReturn A B S O L U T N A S T O P A Z W R O T U 27.12.2010 31.03.2011 30.09.2011 30.12.2011 25.06.2012 31.07.2012 28.09.2012 30.11.2012 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty GlobAl

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty GlobAl UFK SELEKTYWNY UFK Selektywny to aktywnie zarządzany poprzez Trigon Dom Maklerski S.A. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego aktywa mogą stanowić Certyfikaty Inwestycyjne ośmiu Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH Stanowiący integralną część ogólnych warunków ubezpieczeń na życie, jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (grupa 3 działu I ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Opis Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe funkcjonujące w ramach indywidualnych i grupowych ubezpieczeń na życie proponowanych

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje do 31lipca 2014 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego (opłata

Bardziej szczegółowo

KATALOG INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH OFEROWANYCH PRZEZ PKO BANK POLSKI (OGÓLNY OPIS ISTOTY I RYZYK INWESTYCYJNYCH) OBLIGACJE I BONY SKARBOWE

KATALOG INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH OFEROWANYCH PRZEZ PKO BANK POLSKI (OGÓLNY OPIS ISTOTY I RYZYK INWESTYCYJNYCH) OBLIGACJE I BONY SKARBOWE KATALOG INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH OFEROWANYCH PRZEZ PKO BANK POLSKI (OGÓLNY OPIS ISTOTY I RYZYK INWESTYCYJNYCH) OBLIGACJE I BONY SKARBOWE GŁÓWNE CECHY PRODUKTU 1) Cechy charakterystyczne Bony skarbowe to

Bardziej szczegółowo

TEST OCENY ODPOWIEDNIOŚCI OFEROWANYCH INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH PRESTIGE

TEST OCENY ODPOWIEDNIOŚCI OFEROWANYCH INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH PRESTIGE TEST OCENY ODPOWIEDNIOŚCI OFEROWANYCH INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH PRESTIGE Bank Millennium S.A. Data: z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2A, 2-593 Warszawa, wpisany pod nr KRS 1186

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

PORTFEL MODELOWY STRATEGIA ŻÓŁTA (średnie ryzyko)

PORTFEL MODELOWY STRATEGIA ŻÓŁTA (średnie ryzyko) PORTFEL MODELOWY STRATEGIA ŻÓŁTA (średnie ryzyko) Portfel Modelowy Strategia Żółta (średnie ryzyko) to aktywnie zarządzany poprzez Trigon Dom Maklerski S.A. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego

Bardziej szczegółowo

W ROZDZIALE XV SKREŚLA SIĘ ARTYKUŁY 85, 86, 88 ORAZ USTĘP 1 I 4 W ARTYKULE 87 O NASTĘPUJĄCYM BRZMIENIU:

W ROZDZIALE XV SKREŚLA SIĘ ARTYKUŁY 85, 86, 88 ORAZ USTĘP 1 I 4 W ARTYKULE 87 O NASTĘPUJĄCYM BRZMIENIU: Warszawa, dnia 5 lutego 2010 roku Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 1/2010) PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami informuje o

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje do 26 marca 2017 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady Działania Funduszy i Planów Inwestycyjnych Załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH W ramach Zarządzania, Towarzystwo oferuje następujące Modelowe Strategie Inwestycyjne: 1. Strategia Obligacji: Cel inwestycyjny: celem

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą, zwany dalej Funduszem. Fundusz może używać skróconej nazwy SKOK FIO Obligacji. Fundusz został zarejestrowany w Rejestrze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Załącznik nr 2 z 2 do Warunków Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Obligacje Korporacyjne Plus Kod warunków: UB_OGIJ129 REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. art. 12 ust. 2 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 2. Cel Subfunduszu Global Partners Kredyt

Bardziej szczegółowo

STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK

STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK (tekst jednolity obowiązujący od dnia 1 czerwca 2009 roku) I. Postanowienia ogólne 1. Podstawa prawna działalności Funduszu 1. Aviva Otwarty Fundusz

Bardziej szczegółowo

Ogólny opis typów instrumentów finansowych i ryzyk związanych z inwestycjami w te instrumenty.

Ogólny opis typów instrumentów finansowych i ryzyk związanych z inwestycjami w te instrumenty. Ogólny opis typów instrumentów finansowych i ryzyk związanych z inwestycjami w te instrumenty. 1. AKCJE Emitowane przez spółki akcyjne papiery wartościowe dające uprawnienia korporacyjne charakterystyczne

Bardziej szczegółowo

Zmiana statutu BPH FIZ Korzystnego Kursu Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat 3. Dyspozycja Deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych

Zmiana statutu BPH FIZ Korzystnego Kursu Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat 3. Dyspozycja Deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych 2012-02-24 Zmiana statutu BPH FIZ Korzystnego Kursu BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz.

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat Millennium TFI

Tabela Opłat Millennium TFI Tabela Opłat Millennium TFI Fundusze Millennium oferują jednostki uczestnictwa kategorii A, od których opłaty manipulacyjne pobierane są przy nabyciach oraz jednostki uczestnictwa kategorii B, od których

Bardziej szczegółowo

I. Wykaz zmian w Prospekcie Informacyjnym PZU SFIO Globalnych Inwestycji

I. Wykaz zmian w Prospekcie Informacyjnym PZU SFIO Globalnych Inwestycji 09.09.2011 Z dniem 9 września 2011 r. dokonuje się zmian w treści Prospektu Informacyjnego oraz Skrótu Prospektu Informacyjnego PZU SFIO Globalnych Inwestycji I. Wykaz zmian w Prospekcie Informacyjnym

Bardziej szczegółowo

Obligacje. Nieograniczone możliwości inwestowania

Obligacje. Nieograniczone możliwości inwestowania Obligacje Nieograniczone możliwości inwestowania Spis treści Obligacje... Kryteria podziału Obligacji... Ogólna informacja o Dłużnych Papierach Wartościowych... Przykład Obligacji stałokuponowej... Obligacje

Bardziej szczegółowo

Ocena odpowiedniości

Ocena odpowiedniości Szanowni Państwo, Ocena odpowiedniości przedstawiona Państwu do wypełnienia ankieta ma na celu dokonanie oceny, czy w świetle posiadanej przez Państwa wiedzy o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych*

Bardziej szczegółowo

Forma prawna Agent Ubezpieczyciel. Euro Bank S.A. Okres Odpowiedzialności Wiek Zwrot kapitału lat (włącznie) Zysk Składka Instrument bazowy

Forma prawna Agent Ubezpieczyciel. Euro Bank S.A. Okres Odpowiedzialności Wiek Zwrot kapitału lat (włącznie) Zysk Składka Instrument bazowy produkt strukturyzowany Elita Europy Forma prawna Agent Ubezpieczyciel indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Euro Bank S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Okres Odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Allianz Akcji. Kluczowe informacje dla Inwestorów. Kategorie jednostek uczestnictwa: A, B, C, D. Cele i polityka inwestycyjna

Allianz Akcji. Kluczowe informacje dla Inwestorów. Kategorie jednostek uczestnictwa: A, B, C, D. Cele i polityka inwestycyjna Kluczowe informacje dla Inwestorów Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla Inwestorów dotyczące tego subfunduszu. Nie są to materiały marketingowe. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji 1. Wycena Aktywów Funduszu oraz ustalenie Wartości Aktywów

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH Obowiązuje od 5.11.2012 r. ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH W związku z rozszerzeniem oferty Towarzystwa o nowe ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe przedstawiamy Aneks do Regulaminu

Bardziej szczegółowo

1. Za pieniądze wpłacone do funduszu inwestycyjnego jego uczestnik nabywa:

1. Za pieniądze wpłacone do funduszu inwestycyjnego jego uczestnik nabywa: 1. Za pieniądze wpłacone do funduszu inwestycyjnego jego uczestnik nabywa: akcje, obligacje i bony skarbowe 3,92% 6 prawa poboru 0,00% 0 jednostki uczestnictwa 94,12% 144 dywidendy 1,96% 3 2. W grupie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Subfunduszu Sprawozdanie finansowe Subfunduszu na dzień 13 lipca 2010 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 478,457.49 633,176.99 1. Lokaty 478,457.49 608,741.96 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0.00 24,435.03 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Tabela funkcjonalności kanałów dostępu Fundusze Inwestycyjne

Tabela funkcjonalności kanałów dostępu Fundusze Inwestycyjne Tabela funkcjonalności kanałów dostępu Fundusze Inwestycyjne Zakres obsługi: I. ODDZIAŁ Fundusze Inwestycyjne TFI Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz S.A. Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy

Bardziej szczegółowo

Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne

Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne 1. Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A., zwana dalej Polityką, określa zasady, którymi kieruje się Bank Millennium

Bardziej szczegółowo

Strategie Inwestycyjne Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA

Strategie Inwestycyjne Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA Strategie Inwestycyjne Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA KOD: STR 01/14 Niniejszy dokument zawiera charakterystyki Ubezpieczeniowych Funduszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. Rozdział 2

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. Rozdział 2 UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 65 003 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000005751, NIP 554-100-15-22 Kapitał zakładowy

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1,268,965.21 11,703,401.11 1. Lokaty 1,268,965.21 11,703,401.11 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2.

Bardziej szczegółowo

Sposoby inwestowania posiadanych zasobów finansowych przez gospodarstwa domowe i podmioty gospodarcze. Rzeszów, 2011-02-22

Sposoby inwestowania posiadanych zasobów finansowych przez gospodarstwa domowe i podmioty gospodarcze. Rzeszów, 2011-02-22 Sposoby inwestowania posiadanych zasobów finansowych przez gospodarstwa domowe i podmioty gospodarcze Rzeszów, 2011-02-22 O czym będziemy mówić? Kilka informacji dotyczących rynku pieniężnego. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Inwestycje portfelowe. Indywidualne ubezpieczenie inwestycyjne

Inwestycje portfelowe. Indywidualne ubezpieczenie inwestycyjne Inwestycje portfelowe Indywidualne ubezpieczenie inwestycyjne 1 Korzyści dla Ciebie 1 Kompleksowość Pełna oferta inwestycyjna dostępna w jednym miejscu, oparta na bezpośrednim inwestowaniu w instrumenty

Bardziej szczegółowo

lokata ze strukturą Czarne Złoto

lokata ze strukturą Czarne Złoto lokata ze strukturą Czarne Złoto Lokata ze strukturą Czarne Złoto jest produktem łączonym. Składa się z lokaty promocyjnej i produktu strukturyzowanego Czarne Złoto inwestycji w formie ubezpieczenia na

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY UFK. ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedziba w Warszawie zwane dalej ING Życie. 3 000 PLN (30 jednostek uczestnictwa)

PARAMETRY UFK. ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedziba w Warszawie zwane dalej ING Życie. 3 000 PLN (30 jednostek uczestnictwa) KARTA INFORMACYJNA Produktu Strukturyzowanego Europejskie Spółki oraz Certyfikatu Depozytowego serii P4EQUP141204 PARAMETRY UFK Forma prawna Produktu Strukturyzowanego: Ubezpieczyciel: Waluta: Grupowe

Bardziej szczegółowo

Informacja ogólna o kosztach związanych ze świadczeniem usług w zakresie Instrumentów i Produktów Finansowych

Informacja ogólna o kosztach związanych ze świadczeniem usług w zakresie Instrumentów i Produktów Finansowych Informacja ogólna o kosztach związanych ze świadczeniem usług w zakresie Instrumentów i Produktów Finansowych Dotyczy Klientów Indywidualnych data:02.01.2016r. Spis treści I. Opłaty i prowizje w zakresie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH UL/Regulamin_UFK/01-2016/H REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH Stanowiący integralną część ogólnych warunków ubezpieczeń na życie, jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianach

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2010 "UFK Legg Mason Akcji"

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2010 UFK Legg Mason Akcji Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2010 "UFK Legg Mason Akcji" I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 8 528 969,27 14 828 919,89 1. Lokaty 8 528 969,27 14

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY UFK. ERGO Hestia Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Sopocie zwane dalej ERGO Hestia PLN (30 jednostek uczestnictwa)

PARAMETRY UFK. ERGO Hestia Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Sopocie zwane dalej ERGO Hestia PLN (30 jednostek uczestnictwa) KARTA INFORMACYJNA Produktu Strukturyzowanego Spółki Medyczne oraz Certyfikatu Depozytowego serii PMEQIN160516 PARAMETRY UFK Forma prawna Produktu Strukturyzowanego: Ubezpieczyciel: Waluta: Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu dla ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku

Karta Produktu dla ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku Niniejszy dokument stanowi przykład Karty Produktu przygotowanej w związku z VI subskrypcją ubezpieczenia na życie i dożycie z UFK Nowa Czysta Energia Zysku, uwzględniający kwotę w wysokości 10 tys. zł.

Bardziej szczegółowo

Nowa Perspektywa, Kapitalna Przyszłość

Nowa Perspektywa, Kapitalna Przyszłość Ubezpieczenia: Nowa Perspektywa, Kapitalna Przyszłość Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH (RUFK/NPER/3/2009) Załącznik do: 1) Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach:

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach: ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach: ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji Dolarowych ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji Euro Poniższe zmiany

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. kod: 2017_GI_06_v.01

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. kod: 2017_GI_06_v.01 Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych kod: 2017_GI_06_v.01 Spis treści Postanowienia ogólne 3 Powstanie i cel Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych 3 Strategia inwestycyjna Ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Fundusz Akcji PPE I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 6 742 199 14 525 205 1. Lokaty 6 708 559 14 374 814 2. Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY CONCORDIA ZRÓWNOWAŻONY. (w zł)

UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY CONCORDIA ZRÓWNOWAŻONY. (w zł) I. Aktywa 313 475 334 849 1. Lokaty 313 475 334 849 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0 0 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności 4. Pozostałe aktywa II.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO 1 sierpnia 2016 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając

Bardziej szczegółowo

2 (cel i aktywa Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych)

2 (cel i aktywa Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych) REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH oferowanych i zarządzanych przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych SA w Sopocie do umów

Bardziej szczegółowo

Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne

Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne 1. Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A., zwana dalej Polityką, określa zasady, którymi kieruje się Bank Millennium

Bardziej szczegółowo

Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego

Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Statut określa cele i zasady funkcjonowania Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego, zwanego dalej Funduszem.

Bardziej szczegółowo

TEST OCENY ODPOWIEDNIOŚCI OFEROWANYCH INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH KLIENT BANKOWOŚCI PRYWATNEJ

TEST OCENY ODPOWIEDNIOŚCI OFEROWANYCH INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH KLIENT BANKOWOŚCI PRYWATNEJ TEST OCENY ODPOWIEDNIOŚCI OFEROWANYCH INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH KLIENT BANKOWOŚCI PRYWATNEJ Bank Millennium S.A. Data: z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, wpisany

Bardziej szczegółowo

PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKE + IKZE) DRUGA STRONA EMERYTURY

PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKE + IKZE) DRUGA STRONA EMERYTURY PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKE + IKZE) DRUGA STRONA EMERYTURY Skorzystaj z ulgi podatkowej w ramach Pakietu Emerytalnego PKO TFI (IKE + IKZE) PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKE + IKZE) Inwestycja w ramach

Bardziej szczegółowo

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ 1 Wpływ polityki pieniężnej na obszar makro i wyceny funduszy obligacji Polityka pieniężna kluczowym narzędziem w walce z recesją Utrzymująca się duża podaż taniego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 z 3 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZY Kod OWU: UB_OLIR132 W poszczególnych Strategiach inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Globalnych Inwestycji

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Globalnych Inwestycji 31.05.2013 Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Globalnych Inwestycji Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA, działając na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 620,756.32 994,777.54 1. Lokaty 620,756.32 994,777.54 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Tabela funkcjonalności kanałów dostępu Fundusze Inwestycyjne

Tabela funkcjonalności kanałów dostępu Fundusze Inwestycyjne Tabela funkcjonalności kanałów dostępu Fundusze Inwestycyjne Zakres obsługi: I. ODDZIAŁ Fundusze Inwestycyjne TFI Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz S.A. Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0.00 1,888,503.89 1. Lokaty 0.00 1,888,401.35 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0.00 102.54 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0.00 50,912.64 1. Lokaty 0.00 50,912.64 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności 4.

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 160,736.92 604,653.41 1. Lokaty 160,736.86 604,650.98 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0.06 2.43 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2.

Bardziej szczegółowo