MiFID. Produkty Inwestycyjne Broszura Informacyjna. Opis produktów inwestycyjnych dostępnych w Banku Handlowym S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MiFID. Produkty Inwestycyjne Broszura Informacyjna. Opis produktów inwestycyjnych dostępnych w Banku Handlowym S.A."

Transkrypt

1 MiFID Produkty Inwestycyjne Broszura Informacyjna Opis produktów inwestycyjnych dostępnych w Banku Handlowym S.A.

2

3 SPIS TREŚCI 1. Wstęp Produkty i usługi inwestycyjne objęte MiFID 07 a. Obligacje strukturyzowane 07 b. Dłużne papiery wartościowe 10 c. Inwestycje dwuwalutowe 12 d. Fundusze inwestycyjne 13 e. Usługi maklerskie Inne produkty 20 a. Certyfikaty depozytowe 20 b. Inwestycyjne ubezpieczenie na życie 22 c. Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Rozwiązywanie reklamacji Ważne informacje 27 Strona 3 z 28

4 1. WSTĘP Niniejsza broszura została przygotowana dla Klientów (Konsumentów) Sektora Bankowości Detalicznej banku Citi Handlowy, którzy nabyli lub zamierzają nabyć produkty inwestycyjne, w tym ubezpieczenia z elementem inwestycyjnym, za pośrednictwem Banku. Citi Handlowy zapewnia Klientom najwyższy poziom ochrony, między innymi poprzez stosowanie procesów sprzedaży zgodnych z przepisami implementującymi Dyrektywę Europejską MiFID do polskiego porządku prawnego. MiFID (Markets in Financial Instruments Directive Dyrektywa w sprawie rynków instrumentów fi nansowych) obejmuje wiele usług inwestycyjnych oraz instrumentów finansowych, w szczególności: akcje, obligacje, instrumenty rynku pieniężnego (np. bony skarbowe), instrumenty pochodne, dystrybucję funduszy inwestycyjnych oraz zarządzanie portfelem instrumentów finansowych. W tej broszurze prezentujemy rodzaje produktów inwestycyjnych oraz ubezpieczeniowych z elementem inwestycyjnym, które znajdują się w ofercie Citi Handlowy. Opis każdego produktu zawiera informacje o: cechach produktu, korzyściach, podmiotach obsługujących (jeśli są), potencjalnym ryzyku, warunkach niezbędnych do zawarcia transakcji, zasadach opodatkowania. Bank może pobierać opłaty i prowizje w procesie świadczenia usług inwestycyjnych. Opłaty i prowizje mogą być pobierane na rzecz Banku lub podmiotów trzecich w określonej kwocie lub stawce procentowej. Dokładne informacje o oferowanych produktach oraz opłatach i prowizjach znajdują się w dokumentacji przedkładanej Państwu przy składaniu zleceń. Prawa i obowiązki Klientów oraz Banku określone są w Regulaminie będącym załącznikiem do Umów Ramowych. Opisane produkty są dostępne dla Klientów posiadających rachunek bankowy w Citi Handlowy. Zachęcamy swoich Klientów, aby przed przystąpieniem do inwestycji zapoznali się ze wszystkimi szczegółami oferty. Klienci powinni podpisywać tylko te dokumenty, które są dla nich w pełni zrozumiałe. W razie jakichkolwiek wątpliwości chętnie służymy pomocą. Pytania na temat określonego produktu inwestycyjnego, ubezpieczeniowego z elementem inwestycyjnym lub usługi Klienci powinni kierować do Opiekuna Klienta. Prosimy również o zapoznanie się z ważnymi informacjami na temat inwestowania w ramach oferty Citi Handlowy: Przekazywane przez Bank informacje, w ramach świadczenia usług inwestycyjnych, mają charakter ogólny i nie stanowią usługi doradztwa inwestycyjnego, chyba że wyraźnie wskazano inaczej. Przed podpisaniem umowy dla danego produktu inwestycyjnego/wniosku ubezpieczeniowego otrzymają Państwo Regulamin Produktów Inwestycyjnych, który reguluje prawa i obowiązki zarówno Banku, jak i Klienta (z zastrzeżeniem zawartym w punkcie 1 paragrafu 93 rozdziału IV Regulaminu Produktów Inwestycyjnych). Prosimy o zapoznanie się z treścią Regulaminu, w razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z Opiekunem Klienta. Klienci powinni dokonywać tylko tych inwestycji, które są dla nich zrozumiałe, dopasowane do ich sytuacji finansowej, celów inwestycyjnych oraz akceptowanego poziomu ryzyka. Klienci powinni mieć wystarczającą wiedzę i doświadczenie inwestycyjne Strona 5 z 28

5 w zakresie produktów, w które inwestują. W zależności, czy są Państwo zainteresowani otrzymywaniem świadczonej przez Bank porady inwestycyjnej o charakterze ogólnym czy nie, przed dokonaniem inwestycji zostaną Państwo poproszeni o udzielenie informacji niezbędnych do określenia Profilu Ryzyka Klienta i/lub Oceny Wiedzy i Doświadczenia. Posłuży to do oceny odpowiedniości planowanych transakcji do Państwa indywidualnych preferencji oraz sytuacji finansowej. Prosimy o uważne zapoznanie się z informacjami zawartymi w dokumentach. Jeśli mają Państwo pytania, wątpliwości lub zmieni się Państwa sytuacja finansowa - prosimy o taką informację, a Opiekun Klienta dokona ponownego określenia Profilu Ryzyka Klienta i/lub Oceny Wiedzy i Doświadczenia. Prosimy o zwrócenie uwagi aby informacje udzielane przy określaniu Profilu Ryzyka Klienta i/lub Oceny Wiedzy i Doświadczenia były dokładne i aktualne. Bank może udzielać porad inwestycyjnych o charakterze ogólnym tylko tym Klientom, którzy udzielą informacji niezbędnych do określenia Profilu Ryzyka Klienta i/lub Oceny Wiedzy i Doświadczenia. Bank nie jest zobowiązany do oceny, czy Państwa inwestycje dokonywane w przeszłości były odpowiednie do Profilu Ryzyka Klienta i/lub Wiedzy i Doświadczenia. Podejmując decyzje inwestycyjne w Banku lub w innej instytucji Klienci powinni wziąć pod uwagę koncentrację aktywów. Koncentracja aktywów oznacza duży udział produktu inwestycyjnego danego podmiotu lub emitenta, bądź danej klasy aktywów w portfelu inwestycyjnym. Nie jest możliwe dokładne wskazanie konkretnego poziomu lub maksymalnego udziału procentowego poszczególnych produktów inwestycyjnych lub klas aktywów odpowiednich dla każdego inwestora. Koncentracja aktywów może generować większe ryzyko niż zdywersyfikowane podejście do instrumentów finansowych i ich emitentów. Bank nie świadczy usług doradztwa prawnego ani podatkowego na rzecz Klientów. W przypadku konieczności otrzymania porady prawnej lub podatkowej Klienci powinni skontaktować się z niezależnymi doradcami prawnymi lub podatkowymi. Realizacja zleceń przez Bank dokonywana jest w oparciu o dyspozycję Klienta, chyba, że ustalono inaczej i Bank posiada pisemne upoważnienie Klienta. Prosimy także o zwrócenie uwagi na następujące zasady inwestowania: określenie celu i czasu inwestycji pomaga lepiej zbudować własną strategię inwestycyjną, inwestowanie długoterminowe czas pracuje na korzyść inwestycji i pomaga zabezpieczyć się przed krótkoterminowymi wahaniami na rynku, określenie dopuszczalnego poziomu ryzyka potencjalnie większy zysk wiąże się z wyższym poziomem ryzyka, dywersyfikacja portfela inwestycji wykorzystanie różnych form inwestowania (różne klasy aktywów, sektory, branże, regiony, waluty). Szczegółowe informacje na temat aktualnej oferty Citi Handlowy dostępne są w oddziale Banku. Zachęcamy do lektury niniejszej broszury! 1. Wstęp Strona 6 z 28

6 2. PRODUKTY I USŁUGI INWESTYCYJNE OBJĘTE MIFID a. Obligacje strukturyzowane Cechy produktu Obligacje strukturyzowane to instrumenty finansowe (papiery wartościowe), w przypadku których możliwy do osiągnięcia zysk powiązany jest z wysokością określonego wskaźnika rynkowego (np. kursu akcji lub koszyków akcji, wartości indeksów giełdowych, kursów walut, stopy procentowej, wartości jednostek funduszy inwestycyjnych etc.). Obligacje strukturyzowane dostępne za pośrednictwem Citi Handlowy emitowane są przez renomowane instytucje finansowe, najczęściej banki inwestycyjne. Emitent obligacji strukturyzowanej zobowiązuje się w stosunku do nabywcy (Inwestora) do jej wykupu w terminie zapadalności oraz wypłacenia kwoty wyliczonej według wzoru określonego każdorazowo w warunkach subskrypcji. Obligacje strukturyzowane oferowane są przez Citi Handlowy w subskrypcjach na zasadzie oferty niepublicznej skierowanej do nie więcej niż 99 osób. Obligacje strukturyzowane mogą być denominowane w różnych walutach: PLN, USD, EUR lub GBP. Minimalna wartość transakcji wynosi PLN, USD lub równowartość tych kwot w innej walucie. Okres ważności obligacji to okres od 6 miesięcy do 10 lat. Obligacje strukturyzowane mogą być objęte całkowitą lub częściową ochroną zainwestowanego kapitału zapewniona przez emitenta, pod warunkiem utrzymania obligacji do terminu jej wykupu. Korzyści możliwość osiągnięcia wysokich zysków z części inwestycyjnej, określony poziom gwarancji kapitału (zapewniany przez emitenta oraz w niektórych przypadkach również przez gwaranta) w zależności od warunków subskrypcji, renomowani emitenci o najwyższych ratingach kredytowych, znana formuła naliczania zysku, szeroka oferta obligacji strukturyzowanych, umożliwiająca wybór strategii inwestowania na rynkach akcji, surowców, pieniężnym i walutowym, dostępność w różnych walutach: PLN, EUR, USD, GBP, możliwość dopasowania oferty obligacji strukturyzowanych do indywidualnych potrzeb Klienta, możliwość dostępu do nowych rynków i nowych instrumentów (m.in. surowców, indeksów, walut), które do tej pory były niedostępne dla inwestorów indywidualnych. Potencjalne rodzaje ryzyka Ryzyko kredytowe emitenta zdolność do regulowania swoich zobowiązań w terminie, w tym ryzyko upadłości emitenta. Ryzyko dostępności rynku (płynności) transakcje na rynku wtórnym dokonywane są na zasadzie należytej staranności. Ze względu na to, że obligacja strukturyzowana nie podlega obrotowi na rynku zorganizowanym, mogą nastąpić ograniczenia płynności w przypadku sprzedaży przed terminem wykupu. Ryzyko wcześniejszej sprzedaży możliwość otrzymania niższej kwoty niż zainwestowany kapitał w przypadku sprzedaży obligacji Strona 7 z 28

7 strukturyzowanych przed terminem wykupu. Ryzyko rynkowe wynika ze zmian cen wskaźników rynkowych w okresie trwania obligacji, które mają bezpośredni wpływ na potencjalny zysk. Nie ma gwarancji, że wskaźnik rynkowy, z którym powiązana jest obligacja, zachowa się w tym czasie w taki sposób, by obligacja generowała zysk. Ryzyko zdarzeń wykupienie/umorzenie obligacji strukturyzowanych w sytuacjach określonych w prospekcie emitenta (w szczególności w przypadku bankructwa, utraty płynności, przypadków naruszenia lub siły wyższej). Obligacja może być wykupiona/umorzona za kwotę niższą niż wartość rynkowa. Ryzyko stopy procentowej wzrost/spadek stóp procentowych w okresie trwania obligacji strukturyzowanych może spowodować spadek/wzrost cen obligacji. Ryzyko walutowe ryzyko związane z możliwością wahań kursu jednej waluty w stosunku do innej, które może spowodować utratę kapitału. Ryzyko zmienności cen cena obligacji strukturyzowanej może podlegać znacznie większym wahaniom niż cena obligacji wypłacającej stały kupon. Zmiany cen obligacji będą zależały przede wszystkim od zmian cen wbudowanego instrumentu bazowego oraz od zmian poziomu stóp procentowych na rynku. Ryzyka związane z przechowywaniem/rejestracją Zagranicznych Papierów Wartościowych Ryzyko wyrejestrowania Zagranicznych Papierów Wartościowych Zagraniczne Papiery Wartościowe, które są przechowywane/ rejestrowane w ramach systemu rejestracji prowadzonego przez Clearstream Banking S.A. w Luksemburgu mogą przestać być utrzymywane na koncie prowadzonym przez ten podmiot z przyczyn, za które Bank nie ponosi odpowiedzialności (np. przyczyn technicznych, które wystąpią w systemie prowadzonym przez Clearstream Banking S.A. w Luksemburgu). Ryzyko zablokowania Zagranicznych Papierów Wartościowych Zagraniczne Papiery Wartościowe przechowywane/rejestrowane w ramach systemu rejestracji prowadzonego przez Clearstream Banking S.A. w Luksemburgu mogą zostać bez zgody Banku zablokowane lub w inny sposób obciążone przez ten podmiot. Ryzyka przywrócenia Zagranicznym Papierom Wartościowym formy materialnej wynika z formy zapisu Zagranicznych Papierów Wartościowych w systemie rejestracji prowadzonym przez Clearstream Banking S.A. w Luksemburgu. Utrzymywane zapisy nie mają formy materialnej. Istnieje ryzyko, że Zagraniczne Papiery Wartościowe zostaną wyrejestrowane z systemu prowadzonego przez Clearstream Banking S.A. w Luksemburgu. Ryzyko nierozliczenia lub nieprzeprowadzenia rozrachunku Clearstream Banking S.A. w Luksemburgu może nie przeprowadzić rozliczenia lub rozrachunku w zakresie Zagranicznych Papierów Wartościowych należących do Klienta lub pożytków z tych papierów, z przyczyn, za które Bank nie ponosi odpowiedzialności. Ryzyko niezrealizowania dyspozycji Klienta lub opóźnień w ich realizacji dyspozycja Klienta może zostać niewykonana lub wykonana z opóźnieniem z przyczyn, za które Bank nie ponosi odpowiedzialności. Ryzyko dotyczy sytuacji, kiedy wykonanie dyspozycji Klienta wymaga określonych działań Clearstream Banking S.A. w Luksemburgu lub działań Banku związanych z regulacjami Clearstream Banking S.A. w Luksemburgu lub przepisami prawa obcego. Klient powinien mieć również świadomość Strona 8 z 28

8 opóźnienia wykonania dyspozycji z powodu różnicy czasowej. Ryzyko opóźnień w wykonaniu praw z Zagranicznych Papierów Wartościowych wynika z przyczyn leżących po stronie Clearstream Banking S.A. w Luksemburgu, emitenta Zagranicznych Papierów Wartościowych, lub innych podmiotów, którymi Emitent lub Clearstream Banking S.A. w Luksemburgu posługuje się przy wykonywaniu praw z Zagranicznych Papierów Wartościowych. Klient powinien mieć również świadomość opóźnień z powodu różnicy czasowej. Ryzyko związane z działaniami lub zaniechaniami Clearstream Banking S.A. w Luksemburgu - wynika z możliwości podjęcia przez Clearstream Banking S.A. w Luksemburgu określonych działan lub zaniechań w zakresie Zagranicznych Papierów Wartościowych należących do Klienta lub pożytków z tych papierów, co może spowodować szkodę po stronie Klienta. Ryzyko podatkowe dokonywanie transakcji mających za przedmiot Zagraniczne Papiery Wartościowe oraz realizacja praw z nimi związanych może powodować po stronie Klienta obowiązki podatkowe wynikające z obowiązujących przepisów prawa podatkowego, w szczególności obowiązek samodzielnego rozliczenia podatku od dochodu osiągniętego w wyniku takich inwestycji. Ryzyko stosowania przepisów prawa obcego wynika z możliwości nałożenia na Bank lub podmioty, które działają w jego imieniu, określonych obowiązków dotyczących przechowywania Zagranicznych Papierów Wartościowych na rzecz Klienta lub ich posiadania przez Klienta. Obowiązki te wynikają z przepisów prawa obcego lub regulacji rynkowych obowiązujących w miejscu, w którym wyemitowano Zagraniczne Papiery Wartościowe, lub w miejscu, w którym zostały one unieruchomione lub w którym są one rejestrowane w systemie prowadzonym przez Clearstream Banking S.A. w Luksemburgu. Takie przepisy lub regulacje rynkowe mogą wprowadzać inne niż przyjęte na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ograniczenia lub nakazywać podjęcie określonych działań przez Klientów. Przed dokonaniem inwestycji: Bank określa wiedzę i doświadczenie inwestycyjne Klienta, Bank określa/aktualizuje Profil Klienta, Bank prosi Klienta o zapoznanie się ze szczegółami oferty, Klient podpisuje Umowę Ramową Kupna/Sprzedaży Dłużnych Papierów Wartościowych i obligacji strukturyzowanych oraz zapoznaje się z załącznikami do Umowy, w tym Regulaminami, Bank weryfikuje, czy Klient posiada status rezydenta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (Dz.U. nr 141, poz ze zm.), Bank weryfikuje, czy Klient należy do kategorii osób amerykańskich albo innej kategorii osób podlegających wyłączeniu. Bank przeprowadza testy odpowiedniości: ê do wiedzy Klienta o inwestowaniu w instrumenty finansowe i doświadczenia inwestycyjnego, ê do ogólnej sytuacji finansowej Klienta, jego celów i akceptowanego poziomu ryzyka, Klient podpisuje dyspozycję zawarcia transakcji kupna obligacji strukturyzowanych oraz Informację dla Klienta określającą warunki konkretnej subskrypcji obligacji strukturyzowanych. Zasady opodatkowania Przedmiotem opodatkowania, w zależności od konstrukcji obligacji, są odsetki uzyskane przez Klienta lub dyskonto rozumiane Strona 9 z 28

9 jako różnica między ceną wykupu a ceną nabycia, lub w przypadku odpłatnego zbycia obligacji osiągnięty w ten sposób dochód. Klient zobowiązany jest samodzielnie zadeklarować i rozliczyć dochód uzyskany w danym roku podatkowym. Przychody oraz koszty w walutach obcych przelicza się na PLN według kursów przewidzianych w regulacjach podatkowych. b. Dłużne papiery wartościowe Cechy produktu Dłużne papiery wartościowe to wierzytelności pieniężne na określone sumy płatne w określonym terminie. Dłużne papiery wartościowe dostępne w ofercie Banku to głównie bony skarbowe oraz obligacje. Bony skarbowe to papiery wartościowe emitowane na krótki okres termin wykupu wynosi zwykle od 1 do 52 tygodni. Bony skarbowe są emitowane z dyskontem (czyli po cenie emisyjnej niższej niż ich wartość nominalna). Bony skarbowe są emitowane jako papiery zerokuponowe, tzn. ich rentowność wynika z zakupu poniżej ceny nominalnej. Obligacje to średnio- i długoterminowe dłużne papiery wartościowe. Obligacje są zwykle emitowane z kuponem odsetkowym płatnym co kwartał, co pół roku lub co roku. Kupony odsetkowe mogą mieć wartość stałą lub zmienną. Zmienny kupon odsetkowy jest zwykle powiązany z inflacją, krótkoterminową stopą procentową lub innym wskaźnikiem rynkowym o podobnym charakterze. Korzyści określony poziom zyskowności w terminie wykupu, zróżnicowani emitenci o różnym poziomie ryzyka, ochrona zainwestowanego kapitału przez emitenta w terminie wykupu, rentowność zwykle przewyższająca oprocentowanie lokat bankowych, bogata oferta obligacji dostępnych na rynku, umożliwiająca wybór inwestycji o zróżnicowanej skali ryzyka i rentowności, możliwość sprzedaży na rynku wtórnym, dostępność w różnych walutach: PLN, EUR, USD, GBP, CHF, brak ryzyka walutowego w przypadku obligacji denominowanych w PLN. Potencjalne rodzaje ryzyka Ryzyko kredytowe emitenta zdolność do regulowania swoich zobowiązań w terminie, w tym ryzyko upadłości emitenta. Ryzyko stopy procentowej wzrost/spadek rynkowych stóp procentowych w okresie trwania obligacji może spowodować spadek/ wzrost cen obligacji. Ryzyko wcześniejszej sprzedaży możliwość otrzymania niższej kwoty niż zainwestowany kapitał w przypadku sprzedaży obligacji przed terminem wykupu przez emitenta. Ryzyko zmienności cen wycena dłużnych papierów wartościowych może podlegać znaczącym wahaniom w związku ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych, powodując zmianę wartości zainwestowanego kapitału. Ryzyka związane z przechowywaniem/rejestracją Zagranicznych Papierów Wartościowych Ryzyko wyrejestrowania Zagranicznych Papierów Wartościowych Zagraniczne Papiery Wartościowe, które są przechowywane/ Strona 10 z 28

10 rejestrowane w ramach systemu rejestracji prowadzonego przez Clearstream Banking S.A. w Luksemburgu mogą przestać być utrzymywane na koncie prowadzonym przez ten podmiot z przyczyn, za które Bank nie ponosi odpowiedzialności (np. przyczyn technicznych, które wystąpią w systemie prowadzonym przez Clearstream Banking S.A. w Luksemburgu). Ryzyko zablokowania Zagranicznych Papierów Wartościowych Zagraniczne Papiery Wartościowe przechowywane/rejestrowane w ramach systemu rejestracji prowadzonego przez Clearstream Banking S.A. w Luksemburgu mogą zostać bez zgody Banku zablokowane lub w inny sposób obciążone przez ten podmiot. Ryzyka przywrócenia Zagranicznym Papierom Wartościowym formy materialnej wynika z formy zapisu Zagranicznych Papierów Wartościowych w systemie rejestracji prowadzonym przez Clearstream Banking S.A. w Luksemburgu. Utrzymywane zapisy nie mają formy materialnej. Istnieje ryzyko, że Zagraniczne Papiery Wartościowe zostaną wyrejestrowane z systemu prowadzonego przez Clearstream Banking S.A. w Luksemburgu. Ryzyko nierozliczenia lub nieprzeprowadzenia rozrachunku Clearstream Banking S.A. w Luksemburgu może nie przeprowadzić rozliczenia lub rozrachunku w zakresie Zagranicznych Papierów Wartościowych należących do Klienta lub pożytków z tych papierów, z przyczyn, za które Bank nie ponosi odpowiedzialności. Ryzyko niezrealizowania dyspozycji Klienta lub opóźnień w ich realizacji dyspozycja Klienta może zostać niewykonana lub wykonana z opóźnieniem z przyczyn, za które Bank nie ponosi odpowiedzialności. Ryzyko dotyczy sytuacji, kiedy wykonanie dyspozycji Klienta wymaga określonych działań Clearstream Banking S.A. w Luksemburgu lub działań Banku związanych z regulacjami Clearstream Banking S.A. w Luksemburgu lub przepisami prawa obcego. Klient powinien mieć również świadomość opóźnienia wykonania dyspozycji z powodu różnicy czasowej. Ryzyko opóźnień w wykonaniu praw z Zagranicznych Papierów Wartościowych wynika z przyczyn leżących po stronie Clearstream Banking S.A. w Luksemburgu, emitenta Zagranicznych Papierów Wartościowych, lub innych podmiotów, którymi Emitent lub Clearstream Banking S.A. w Luksemburgu posługuje się przy wykonywaniu praw z Zagranicznych Papierów Wartościowych. Klient powinien mieć również świadomość opóźnień z powodu różnicy czasowej. Ryzyko związane z działaniami lub zaniechaniami Clearstream Banking S.A. w Luksemburgu - wynika z możliwości podjęcia przez Clearstream Banking S.A. w Luksemburgu określonych działan lub zaniechań w zakresie Zagranicznych Papierów Wartościowych należących do Klienta lub pożytków z tych papierów, co może spowodować szkodę po stronie Klienta. Ryzyko podatkowe dokonywanie transakcji mających za przedmiot Zagraniczne Papiery Wartościowe oraz realizacja praw z nimi związanych może powodować po stronie Klienta obowiązki podatkowe wynikające z obowiązujących przepisów prawa podatkowego, w szczególności obowiązek samodzielnego rozliczenia podatku od dochodu osiągniętego w wyniku takich inwestycji. 2. Produkty i usługi inwestycyjne objęte MiFID Ryzyko stosowania przepisów prawa obcego wynika z możliwości nałożenia na Bank lub podmioty, które działają w jego imieniu, określonych obowiązków dotyczących przechowywania Zagranicznych Papierów Wartościowych na rzecz Klienta lub ich posiadania przez Klienta. Obowiązki te wynikają z przepisów prawa obcego lub regulacji rynkowych obowiązujących w miejscu, w którym wyemitowano Zagraniczne Papiery Wartościowe, lub w miejscu, w którym zostały one unieruchomione lub w którym są one Strona 11 z 28

11 rejestrowane w systemie prowadzonym przez Clearstream Banking S.A. w Luksemburgu. Takie przepisy lub regulacje rynkowe mogą wprowadzać inne niż przyjęte na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ograniczenia lub nakazywać podjęcie określonych działań przez Klientów. Przed dokonaniem inwestycji: Bank określa wiedzę i doświadczenie inwestycyjne Klienta, Bank określa/aktualizuje Profil Klienta, Bank prosi Klienta o zapoznanie się ze szczegółami oferty, Bank weryfikuje, czy Klient należy do kategorii osób amerykańskich albo innej kategorii osób podlegających wyłączeniu, Klient podpisuje Umowę Ramową Kupna/Sprzedaży Dłużnych Papierów Wartościowych i obligacji strukturyzowanych oraz zapoznaje się z załącznikami do Umowy, w tym Regulaminami, Bank weryfikuje, czy Klient posiada status rezydenta RP, Bank przeprowadza testy odpowiedniości: ê do wiedzy Klienta o inwestowaniu w instrumenty finansowe i doświadczenia inwestycyjnego, ê do ogólnej sytuacji finansowej Klienta, jego celów i akceptowanego poziomu ryzyka, Klient podpisuje dyspozycję zawarcia transakcji kupna dłużnych papierów wartościowych. Zasady opodatkowania 2. Produkty i usługi inwestycyjne objęte MiFID Przedmiotem opodatkowania są odsetki uzyskane przez Klienta lub dyskonto rozumiane jako różnica pomiędzy ceną wykupu a ceną nabycia, lub w przypadku odpłatnego zbycia dłużnych papierów wartościowych osiągnięty w ten sposób dochód. W przypadkach, gdy funkcji płatnika podatku nie pełni Bank, Klient zobowiązany jest samodzielnie zadeklarować i rozliczyć dochód uzyskany w danym roku podatkowym. Przychody oraz koszty w walutach obcych przelicza się na PLN według kursów przewidzianych w regulacjach podatkowych. c. Inwestycje dwuwalutowe Inwestycja dwuwalutowa to krótkoterminowa inwestycja, w przypadku której Klient ma możliwość otrzymania wysokiego oprocentowania zainwestowanej kwoty w zamian za akceptację określonego ryzyka walutowego. Decydując się na inwestycję dwuwalutową, Klient zgadza się na wymianę waluty inwestycji na walutę alternatywną po z góry określonym kursie wymiany i w z góry określonym terminie. W zamian za podejmowane ryzyko Klient otrzymuje premię w postaci oprocentowania inwestycji. Im bardziej ryzykowną inwestycję wybiera Klient, tym wyższe oprocentowanie inwestycji może otrzymać. Wierzytelności Klienta z tytułu inwestycji dwuwalutowych objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (w odniesieniu do portfela wszystkich produktów depozytowych posiadanych przez Klienta). Strona 12 z 28

12 Korzyści możliwość uzyskania ponadprzeciętnej stopy zwrotu z inwestycji, krótki czas trwania, zwykle od 2 do 4 tygodni, codzienna dostępność produktu, niska minimalna wartość inwestycji: PLN (lub równowartość w innej walucie), dostępność w różnych walutach: PLN, EUR, USD, GBP, przy kwotach inwestycji przekraczających USD możliwe jest indywidualne negocjowanie warunków inwestycji. Potencjalne rodzaje ryzyka Ryzyko walutowe związane z możliwością wahań kursu jednej waluty w stosunku do drugiej. Istnieje ryzyko wymiany kwoty inwestycji na walutę alternatywną po kursie gorszym niż kurs rynkowy i możliwość uzyskania kwoty niższej niż kwota zainwestowana. Ryzyko ceny związane z zakończeniem inwestycji przed terminem, gdy inwestycja rozliczana jest po bieżącym kursie rynkowym z uwzględnieniem zmiany i zmienności kursu walutowego (amplituda wahań kursu pary walut) istnieje możliwość uzyskania kwoty niższej niż kwota zainwestowana. Przed dokonaniem inwestycji: Bank określa wiedzę i doświadczenie inwestycyjne Klienta, Bank określa/aktualizuje Profil Klienta, Bank prosi Klienta o zapoznanie się ze szczegółami oferty, Klient podpisuje Umowę Ramową oraz zapoznaje się z załącznikami do Umowy Ramowej, w tym z Regulaminem, Bank weryfikuje, czy Klient należy do kategorii osób amerykańskich albo innej kategorii osób podlegających wyłączeniu, Bank przeprowadza testy odpowiedniości: ê do wiedzy Klienta o inwestowaniu w instrumenty finansowe i doświadczenia inwestycyjnego, ê do ogólnej sytuacji finansowej Klienta, jego celów i akceptowanego poziomu ryzyka, Klient podpisuje dyspozycję rozpoczęcia inwestycji dwuwalutowej. Opodatkowanie Odsetki od inwestycji dwuwalutowej wypłacone osobom fizycznym nieprowadzącym pozarolniczej działalności gospodarczej podlegają opodatkowaniu z zastosowaniem 19-procentowej stawki podatku. Podatek jest pobierany i odprowadzany przez Bank. Przychody w walutach obcych przelicza się na PLN według kursów przewidzianych w regulacjach podatkowych. d. Fundusze inwestycyjne 2. Produkty i usługi inwestycyjne objęte MiFID Cechy produktu Uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych umożliwia nabywanie jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa (w przypadku funduszy zagranicznych), które reprezentują udział Klienta w aktywach funduszu. Inwestując w fundusze, Klient może realizować Strona 13 z 28

13 własną strategię inwestycyjną. Może wybierać fundusze o różnych strategiach inwestycyjnych, dopasowując je do planowanego czasu inwestycji, akceptowanego ryzyka i oczekiwanych zysków. W ofercie Citi Handlowy znajduje się prawie 50 funduszy lokalnych i blisko 80 zagranicznych, dających dostęp do rynków z całego świata. Za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych dostępnych w naszej ofercie można inwestować na różnych rynkach i w rozmaite sektory, zarówno w kraju, jak i za granicą. Fundusze inwestycyjne dostępne za pośrednictwem Citi Handlowy zarządzane są wyłącznie przez renomowane instytucje finansowe (np. Allianz Polska, Allianz Global Investors, Aviva Investors Poland, BlackRock, Franklin Templeton, ING, Legg Mason, Schroders, Skarbiec, Union Investment). Fundusz inwestycyjny stanowi masę majątkową należącą do jego uczestników. Dzięki posiadaniu przez fundusz osobowości prawnej, w przypadku upadłości banku przechowującego aktywa funduszu inwestycyjnego (depozytariusza) majątek funduszu nie wchodzi do masy upadłościowej takiego banku. W przypadku upadłości firmy zarządzającej funduszem (np. towarzystwa funduszy inwestycyjnych) wyznaczany jest inny podmiot realizujący politykę inwestycyjną. Niektóre fundusze oferują Klientom szczególną formę inwestycji w postaci Planów Systematycznego Inwestowania (PSI) oraz Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE). PSI umożliwiają systematyczne inwestowanie niewielkich kwot z myślą o realizacji długoterminowych planów i zamierzeń. Wysokość opłaty manipulacyjnej przy przystąpieniu do PSI lub IKE obniża się wraz z długością zadeklarowanego okresu inwestowania. IKE umożliwia gromadzenie środków na przyszłą emeryturę. Przy spełnieniu warunków ustawowych zysk z IKE nie podlega opodatkowaniu podatkiem od zysków kapitałowych. Rodzaje funduszy Fundusz Inwestycyjny Otwarty (FIO) charakteryzuje się codzienną emisją jednostek/tytułów uczestnictwa. Klient ma możliwość nabycia jednostek/tytułów bez ograniczeń każdego dnia roboczego. Fundusz codziennie publikuje także wartości jednostki. Fundusz Inwestycyjny Otwarty krajowy posiada osobowość prawną i siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej oraz podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Fundusz Inwestycyjny Otwarty zagraniczny posiada osobowość prawną i siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej. Warunkiem dostępności jednostek tego funduszu w Polsce jest złożenie przez fundusz notyfikacji w Komisji Nadzoru Finansowego. Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SFIO) może stosować bardziej liberalną politykę inwestycyjną w porównaniu z Funduszem Inwestycyjnym Otwartym. Oznacza to na przykład, że udział papierów jednej spółki w aktywach funduszy może być większy, fundusz może inwestować w aktywa niedostępne dla FIO (przy spełnieniu dodatkowych warunków przez fundusz). Minimalna wpłata do SFIO może być większa niż do FIO. Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (FIZ) charakteryzuje się ograniczoną dostępnością emituje certyfikaty inwestycyjne będące papierami wartościowymi w różnych okresach subskrypcji. W tych okresach Klient może nabyć certyfikat. Sprzedaż certyfikatu może nastąpić na Giełdzie Papierów Wartościowych (jeśli jest dopuszczony do obrotu publicznego) lub poprzez przedstawienie do wykupu bezpośrednio do TFI w dniu wyznaczonym przez TFI (np. raz na kwartał, raz na pół roku). Klasy aktywów Fundusze gotówkowe i pieniężne najbezpieczniejsze fundusze inwestycyjne. Ich celem jest ochrona realnej wartości powierzonych środków przy zachowaniu wysokiej płynności. Aktywa lokowane są w krótkoterminowe papiery dłużne o terminie zapadalności do 1 roku głównie bony skarbowe, certyfikaty depozytowe i bony komercyjne. Przeznaczone dla Klientów inwestujących na krótki okres. Fundusze obligacyjne należą do jednych z bezpieczniejszych funduszy inwestycyjnych. Ich celem jest dążenie do uzyskania Strona 14 z 28

14 dochodu bieżącego, jak i przyrostu kapitału w wyniku inwestycji w obligacje. Aktywa lokowane są w dłużne papiery wartościowe o średnim lub długim okresie zapadalności głównie obligacje Skarbu Państwa, komunalne lub korporacyjne. Optymalny czas inwestycji powyżej roku. Fundusze stabilnego wzrostu należą do grupy funduszy mieszanych, poziom ryzyka jest wyższy niż w przypadku funduszy gotówkowych/pieniężnych czy funduszy obligacyjnych. Ich celem jest dążenie do długoterminowego wzrostu kapitału poprzez inwestowanie w akcje i obligacje, dodatkowym celem jest zapewnienie dochodu bieżącego. Przeznaczone są dla osób poszukujących dywersyfikacji pomiędzy rynkiem obligacji i akcji z przeważającym zaangażowaniem w bezpieczniejsze aktywa. Optymalny czas inwestycji to minimum 3 lata. Fundusze zrównoważone należą do grupy funduszy mieszanych, poziom ryzyka jest wyższy niż w przypadku funduszy stabilnego wzrostu. Ich celem jest dążenie do długoterminowego wzrostu kapitału poprzez inwestowanie w akcje i obligacje, dodatkowym celem jest zapewnienie dochodu bieżącego. Łączą cechy funduszy akcyjnych i funduszy obligacyjnych. Przeznaczone są dla osób akceptujących wyższe ryzyko inwestycyjne i oczekujących zysku istotnie powyżej lokat bankowych. Optymalny czas inwestycji to przynajmniej 4 lata. Fundusze akcyjne należą do najzyskowniejszych i jednocześnie najbardziej ryzykownych funduszy inwestycyjnych. Ich celem jest dążenie do długoterminowego wzrostu kapitału poprzez inwestycje w akcje. Przeważającą część aktywów inwestują w akcje spółek notowanych na giełdzie. Optymalny czas inwestycji co najmniej 5 lat. Fundusze multi-assets (fundusze zagraniczne) należą do najbardziej zdywersyfikowanych funduszy inwestycyjnych. Ich celem jest uzyskanie wyższej stopy zwrotu niż na lokatach bankowych w długim okresie. Inwestują w jednostki funduszy reprezentujących różne klasy aktywów akcje, obligacje oraz tzw. inwestycje alternatywne (surowce, nieruchomości, certyfikaty funduszy zamkniętych, np. private equity). Przeznaczone są dla osób akceptujących wyższe ryzyko inwestycyjne i oczekujących zysku istotnie powyżej lokat bankowych. Optymalny czas inwestycji to przynajmniej 4 lata. Korzyści możliwość osiągnięcia wysokich zysków (im większe ryzyko inwestycji, tym większy potencjalny zysk), własna strategia inwestycyjna: ê możliwość wyboru dowolnego funduszu w zależności od czasu inwestycji, ryzyka i oczekiwanych zysków, ê możliwość zdywersyfikowania ryzyka inwestycje na różnych rynkach i w różne sektory, ê brak konieczności określania czasu trwania inwestycji możliwość umorzenia środków w dowolnym momencie bez opłat manipulacyjnych, renomowani partnerzy aktywa zarządzane przez doświadczonych specjalistów, przejrzystość inwestycji możliwość korzystania z okresowych publikacji i raportów funduszy, niższe koszty w porównaniu z samodzielnym inwestowaniem na rynku kapitałowym, dostępność w różnych walutach: PLN, EUR, USD, GBP, możliwość inwestycji w jednostki z zabezpieczeniem przed ryzykiem kursowym: EUR-hedged, USD-hedged, PLN-hedged, niska minimalna wpłata, od 50 PLN. Podmioty obsługujące Citi Handlowy pośredniczy w nabywaniu i odkupywaniu jednostek oraz tytułów uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, przyjmując i przekazując wyżej wymienione zlecenia oraz inne oświadczenia woli od Klientów do funduszy inwestycyjnych lub Strona 15 z 28

15 podmiotów je reprezentujących. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) organ tworzący fundusz, zarządzający nim oraz reprezentujący go w kontaktach z osobami trzecimi. TFI prowadzi działalność na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Depozytariusz bank (lub oddział zagranicznej instytucji kredytowej) z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego głównym obowiązkiem jest przechowywanie i wycena aktywów funduszu. Agent transferowy podmiot, który na podstawie umowy z funduszem prowadzi rejestry uczestników, przyjmuje wpłaty na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszu, dokonuje wypłat środków w związku z umorzeniami tytułów uczestnictwa, realizuje zlecenia oraz dyspozycje uczestników funduszu, a także przekazuje potwierdzenia realizacji zleceń. Agent płatności bank krajowy lub krajowy oddział instytucji kredytowej zobowiązany na podstawie umowy z funduszem zagranicznym do prowadzenia rachunków bankowych, na które przyjmowane są wpłaty lub z których dokonywane są wypłaty w związku z realizacją transakcji związanych z funduszami zagranicznymi. Potencjalne rodzaje ryzyka Ryzyko rynkowe wynika ze zmian poziomu wskaźników rynkowych, które mają bezpośredni wpływ na cenę jednostek/tytułów uczestnictwa w funduszu. Ryzyko specyficzne wynikające z indywidualnej sytuacji danej spółki, której papiery wartościowe nabywa fundusz. Przykładowo może być związane z jakością prac zarządu, zmianą strategii biznesowej spółki i ładu korporacyjnego, konfliktami w akcjonariacie, zdarzeniami losowymi dotyczącymi spółki. Ryzyko płynności niepewność związana z możliwością szybkiego uzyskania środków z umorzenia jednostek/tytułów uczestnictwa w wysokości, która nie odbiega znacząco od wartości rynkowej z dnia złożenia zlecenia. Ryzyko stopy procentowej ryzyko spadku wartości aktywów netto subfunduszu w sytuacji wzrostu rynkowych stóp procentowych. Ryzyko kredytowe emitenta papierów wartościowych, jakie nabywa fundusz brak zdolności do regulowania swoich zobowiązań w terminie lub ryzyko obniżenia oceny kredytowej (ratingu) oraz ryzyko spadku wartości aktywów spowodowanego zmianami dochodowości papierów dłużnych emitowanych przez podmioty o różnej ocenie ryzyka kredytowego (spread). Ryzyko walutowe ryzyko spadku wartości aktywów netto spowodowanego zmianą kursów walut, w jakich są wyceniane aktywa bazowe, względem waluty wyceny. Ryzyko zmienności cen ceny jednostek/tytułów uczestnictwa mogą podlegać w krótkim okresie znacznym wahaniom, powodując zmianę wartości zainwestowanego kapitału. Opis wszystkich czynników ryzyka znajduje się w prospekcie danego funduszu. Klient powinien zapoznać się z prospektem przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu swoich środków. Przed dokonaniem inwestycji: Bank określa wiedzę i doświadczenie inwestycyjne Klienta, Bank określa/aktualizuje Profil Klienta, Bank prosi Klienta o zapoznanie się ze szczegółami oferty, Klient podpisuje ê Umowę Ramową, ê TOiP, Strona 16 z 28

16 Bank przeprowadza testy odpowiedniości: ê do wiedzy Klienta o inwestowaniu w instrumenty finansowe i doświadczenia inwestycyjnego, ê do ogólnej sytuacji finansowej Klienta, jego celów i akceptowanego poziomu ryzyka, Bank weryfikuje, czy Klient należy do kategorii osób amerykańskich albo innej kategorii osób podlegających wyłączeniu. Klient podpisuje właściwą dyspozycję. Zasady opodatkowania Dochód osiągnięty dzięki inwestowaniu w fundusze inwestycyjne lokalne opodatkowany jest 19-procentowym podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podatek pobierany jest przy umorzeniu jednostek uczestnictwa. Dochód osiągnięty dzięki inwestowaniu w fundusze zagraniczne opodatkowany jest także stawką 19%. W przypadku zagranicznych funduszy inwestycyjnych Klient zobowiązany jest samodzielnie zadeklarować i rozliczyć dochód uzyskany w danym roku podatkowym. Przychody oraz koszty w walutach obcych przelicza się na PLN według kursów przewidzianych w regulacjach podatkowych. e. Usługi maklerskie Cechy produktu Citi Handlowy oferuje również swoim Klientom usługi maklerskie w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych (na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 13 listopada 2007 r.). Za realizację zleceń odpowiedzialny jest Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Klient może złożyć zlecenie nabycia/zbycia następujących papierów wartościowych: Obligacja papier wartościowy, którego emitent zobowiązuje się wobec posiadacza obligacji do jej wykupu we wskazanym terminie oraz wypłacania odsetek (z wyjątkiem obligacji zerokuponowych). Akcja papier wartościowy emitowany na czas nieokreślony, dający prawo do własności części spółki akcyjnej. Właściciel akcji ma prawo do udziału w zyskach firmy w postaci dywidendy, a także prawo do udziału w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki i głosowaniu na nim oraz prawo do informacji o działalności spółki. Prawa do akcji (PDA) Prawa do akcji powstają w chwili dokonania przydziału tych akcji i wygasają z chwilą zarejestrowania akcji w depozycie papierów wartościowych lub wydania postanowienia sądu o odmowie rejestracji podwyższenia kapitału akcyjnego. Prawa do akcji umożliwiają nabywcy akcji nowej emisji ich odsprzedanie, zanim zostaną wprowadzone do obrotu. Prawa poboru papier wartościowy dający jego posiadaczowi prawo do zakupu określonej ilości akcji nowej emisji spółki akcyjnej. Okres ważności praw poboru jest zazwyczaj krótki. Z chwilą wygaśnięcia praw poboru Klientowi nie przysługują żadne świadczenia pieniężne. Certyfikaty inwestycyjne papiery wartościowe emitowane przez zamknięte fundusze inwestycyjne; ich wartość uzależniona jest od wartości portfela inwestycyjnego danego funduszu. 2. Produkty i usługi inwestycyjne objęte MiFID Korzyści możliwość inwestowania na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, bogata oferta papierów wartościowych: akcji, obligacji, praw do akcji, praw poboru, certyfikatów inwestycyjnych i innych papierów wartościowych, możliwość uzupełnienia portfela inwestycyjnego o instrumenty rynku kapitałowego. Strona 17 z 28

17 Potencjalne rodzaje ryzyka Inwestowanie w papiery wartościowe notowane na giełdzie zawsze związane jest z ryzykiem. Z poszczególnymi papierami wartościowymi wiążą się następujące rodzaje ryzyka: Obligacje Ryzyko kredytowe emitenta brak zdolności do regulowania swoich zobowiązań w terminie, w tym ryzyko upadłości emitenta. Ryzyko stopy procentowej wzrost/spadek stóp procentowych w okresie ważności obligacji może spowodować spadek/wzrost cen obligacji. Ryzyko wcześniejszej sprzedaży możliwość otrzymania niższej kwoty niż zainwestowany kapitał w przypadku sprzedaży obligacji przed terminem wykupu. Ryzyko płynności niepewność związana z możliwością szybkiej sprzedaży obligacji przed terminem wykupu po oczekiwanej cenie. Ryzyko zmienności cen ceny obligacji mogą podlegać w krótkim okresie znacznym wahaniom, powodując zmianę wartości zainwestowanego kapitału. Akcje Ryzyko makroekonomiczne wiąże się z wpływem, jaki na rynek kapitałowy wywierają czynniki makroekonomiczne (takie jak np. poziom inflacji, poziom kursów walutowych, tempo wzrostu gospodarczego, deficyt budżetowy). Pogorszenie się poszczególnych parametrów może negatywnie wpływać na ceny papierów wartościowych. Ryzyko specyficzne związane z indywidualną sytuacją danej spółki, np. jakością prac zarządu, zmianą strategii biznesowej spółki i ładu korporacyjnego, konfliktami w akcjonariacie, zdarzeniami losowymi dotyczącymi spółki. Ryzyko rynkowe wynika z natury samego rynku kapitałowego i objawia się wahaniami poziomu cen akcji, mierzonymi np. indeksem giełdowym. Ryzyko branżowe wynika ze specyficznego dla danej branży zestawu czynników ryzyka (takich jak np. uwarunkowania prawne, wzrost konkurencji, zmiany technologiczne itp.). Ryzyko płynności niepewność związana z możliwością szybkiej sprzedaży akcji na rynku wtórnym po oczekiwanej cenie. Ryzyko zmienności cen ceny akcji mogą podlegać w krótkim okresie znacznym wahaniom, powodując zmianę wartości zainwestowanego kapitału. Prawa do akcji Ryzyko jak w przypadku akcji. Ryzyko odmowy rejestracji podwyższenia kapitału akcyjnego przez sąd w takiej sytuacji prawa do akcji wygasają, a emitent zwraca nabywcy akcji środki wpłacone na ich zakup. Prawa poboru Ryzyko jak w przypadku akcji. Strona 18 z 28

18 Certyfikaty inwestycyjne Ryzyko błędnych decyzji zarządzających funduszem wiąże się z możliwością błędnego doboru klasy aktywów oraz wyboru poszczególnych aktywów w ramach danej klasy przez zarządzających funduszem, co w konsekwencji oznaczać może utratę części lub całości zainwestowanych środków. Ryzyko płynności niepewność związana z możliwością szybkiej sprzedaży certyfikatów inwestycyjnych na rynku wtórnym po oczekiwanej cenie. Ryzyko rynkowe wynika z natury samego rynku kapitałowego i objawia się wahaniami poziomu cen certyfikatów inwestycyjnych. Ryzyko zmienności cen ceny certyfikatów inwestycyjnych mogą podlegać w krótkim okresie znacznym wahaniom, powodując zmianę wartości zainwestowanego kapitału. Przed dokonaniem inwestycji: Bank prosi Klienta o zapoznanie się ze szczegółami oferty oraz z Regulaminem świadczenia przez Bank Handlowy usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych. Bank weryfikuje, czy Klient należy do kategorii osób amerykańskich albo innej kategorii osób podlegających wyłączeniu. Klient podpisuje umowę o świadczenie przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych, Klient zawiera Umowę Brokerską z Domem Maklerskim Banku Handlowego S.A. Zasady opodatkowania Dochody uzyskane z odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz z realizacji praw z nich wynikających podlegają opodatkowaniu. Klient jest zobowiązany do samodzielnego rozliczenia osiągniętego dochodu na podstawie informacji przekazanych w szczególności przez biura maklerskie oraz na podstawie innych posiadanych przez niego dokumentów. Przychody oraz koszty w walutach obcych przelicza się na PLN według kursów przewidzianych w regulacjach podatkowych. Strona 19 z 28

19 3.INNE PRODUKTY a. Certyfikaty depozytowe Cechy produktu Certyfikat Depozytowy to wyemitowany przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. bankowy papier wartościowy w postaci Certyfikatu Depozytowego. Certyfikaty Depozytowe łączą: cechy standardowej lokaty bankowej (określony czas trwania, całkowita ochrona zdeponowanego kapitału przez Citi Handlowy w przypadku utrzymania certyfikatu do daty wykupu, odsetki gwarantowane) oraz inwestycji na rynkach finansowych możliwość uzyskania dodatkowego zysku powiązanego z zachowaniem wybranego instrumentu bazowego (odsetki premiowe). Certyfikat Depozytowy daje Klientowi możliwość pośredniej inwestycji na światowych rynkach akcji, rynkach walutowych czy też surowcowych zachowując 100% ochronę zainwestowanego kapitału w przypadku dotrzymania produktu do daty wykupu. Zysk (wysokość odsetek) w przypadku Certyfikatów Depozytowych zależy od zmiany wartości wybranego instrumentu bazowego oraz wysokości stóp procentowych dla waluty, w której emitowane są certyfikaty. Wskaźnikiem tym może być m.in. kurs walutowy, cena surowca, indeks giełdowy, kurs akcji lub koszyk akcji itp. W dacie wykupu Certyfikatów Depozytowych Bank wypłaca Klientowi odsetki gwarantowane lub odsetki premiowe, jeśli będą przysługiwały zgodnie z formułą naliczenia zysku określoną każdorazowo w Szczegółowych warunkach emisji Bankowych Papierów Wartościowych Banku Handlowego w Warszawie S.A. i w Opisie Produktu oraz Ogólnym Opisie Ryzyk Związanych z Bankowymi Papierami Wartościowymi dla Klienta. Certyfikaty depozytowe oferowane są w subskrypcjach i mogą być emitowane w rożnych walutach. Wierzytelności Klienta z tytułu Certyfikatów Depozytowych objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (w odniesieniu do portfela wszystkich produktów depozytowych posiadanych przez Klienta). Korzyści możliwość osiągnięcia wyższych zysków niż z tradycyjnych depozytów (w oparciu o zachowanie instrumentu bazowego), brak opłat i prowizji za nabycie, wybór strategii inwestycyjnej opartej na różnych wskaźnikach rynkowych: waluta, akcje, surowce, stopa procentowa itp., gwarancja zwrotu 100% zdeponowanych środków pod warunkiem utrzymania certyfikatu do daty wykupu określonym każdorazowo w Szczegółowych warunkach emisji Bankowych Papierów Wartościowych Banku Handlowego w Warszawie S.A. Potencjalne rodzaje ryzyka Ryzyko kredytowe emitenta zdolność do regulowania swoich zobowiązań w terminie, w tym ryzyko upadłości emitenta. Ryzyko wcześniejszej sprzedaży możliwość otrzymania niższej kwoty niż zainwestowany kapitał w przypadku sprzedaży certyfikatu Strona 20 z 28

20 przed datą wykupu. Ryzyko rynkowe wynika ze zmian cen instrumentu bazowego w okresie trwania certyfikatu, które mają bezpośredni wpływ na potencjalny zysk. Nie ma gwarancji, że instrument bazowy, z którym powiązana jest certyfikat, zachowa się w tym czasie w taki sposób, by certyfikat generowała zysk. Ryzyko stopy procentowej wzrost/spadek stóp procentowych w okresie trwania certyfikatu może spowodować spadek/wzrost cen certyfikatów. Ryzyko płynności transakcje na rynku wtórnym dokonywane są na zasadzie należytej staranności. Ze względu na to, że certyfikaty depozytowe nie podlega obrotowi na rynku zorganizowanym, mogą nastąpić ograniczenia płynności w przypadku sprzedaży przed datą wykupu. Ryzyko walutowe ryzyko związane z możliwością wahań kursu jednej waluty w stosunku do innej, które może spowodować utratę kapitału. Przed nabyciem Certyfikatu Depozytowego: Bank określa wiedzę i doświadczenie inwestycyjne Klienta, Bank określa/aktualizuje Profil Klienta, Bank prosi Klienta o zapoznanie się ze szczegółami oferty oraz Regulaminem prowadzenia depozytu Bankowych Papierów Wartościowych przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. Klient podpisuje: ê Umowę o prowadzeniu Rachunków BPW, ê TOiP BPW, Bank weryfikuje, czy Klient należy do kategorii osób amerykańskich albo innej kategorii osób podlegających wyłączeniu, Bank przeprowadza testy odpowiedniości: ê do wiedzy Klienta o inwestowaniu w instrumenty finansowe i doświadczenia inwestycyjnego, ê do ogólnej sytuacji finansowej Klienta, jego celów, akceptowanego poziomu ryzyka oraz ê do horyzontu inwestycyjnego, W celu nabycia Bankowych Papierów Wartościowych Klient akceptuje warunki konkretnej oferty poprzez podpisanie: ê Oferty Nabycia Bankowych Papierów Wartościowych ê Szczegółowych Warunków Emisji Bankowych Papierów Wartościowych Banku Handlowego w Warszawie S.A. ê Opisu Produktu oraz Ogólnego Opisu Ryzyk Związanych z Bankowymi Papierami Wartościowymi. Zasady opodatkowania Odsetki od Certyfikatów Depozytowych wypłacane osobom fizycznym nieprowadzącym pozarolniczej działalności gospodarczej podlegają opodatkowaniu z zastosowaniem 19-procentowej stawki podatku. Podatek jest pobierany i odprowadzany przez Bank. Przychody w walutach obcych przelicza się na PLN według kursów przewidzianych w regulacjach podatkowych. Strona 21 z 28

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne MiFID Broszura Informacyjna MiFID Produkty inwestycyjne SPIS TREŚCI SZANOWNI PAŃSTWO, Niniejszą broszurę przygotowaliśmy specjalnie dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. (zwanego dalej Bankiem

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna Instrumenty finansowe w Raiffeisen Bank Polska S.A. broszura informacyjna dla Klientów SPIS TREŚCI WstęP 3 I. Instrumenty rynku pieniężnego i kapitałowego 4 1. BONY SKARBOWE 4 2. OBLIGACJE SKARBOWE 5 3.

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY FINANSOWE W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. BROSZURA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW

INSTRUMENTY FINANSOWE W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. BROSZURA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW INSTRUMENTY FINANSOWE W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. BROSZURA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW SPIS TREŚCI WSTĘP 3 I. INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO I KAPITAŁOWEGO 4 1. BONY SKARBOWE 4 2. OBLIGACJE SKARBOWE 5 3.

Bardziej szczegółowo

OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH OBJĘTYCH WYMOGAMI MIFID W BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH OBJĘTYCH WYMOGAMI MIFID W BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH OBJĘTYCH WYMOGAMI MIFID W BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. 1 SPIS TREŚCI A. Transakcje zabezpieczające ryzyko walutowe 3 Transakcje FX Forward 3 B. Transakcje zabezpieczające

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny MiFID

Pakiet informacyjny MiFID Pakiet informacyjny MiFID Warszawa, 22 czerwca 2012 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 I. INFORMACJA O BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA...4 II. INFORMACJA O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH...5 Rozdział 1 Czym są

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE:

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: I. INFORMACJE OGÓLNE Noble Securities S.A. informuje, że inwestowanie środków w instrumenty finansowe

Bardziej szczegółowo

KATALOG INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH BĘDĄCYCH W OFERCIE DM PKO BANKU POLSKIEGO (CHARAKTERYSTYKA INSTRUMENTÓW I ZWIĄZANEGO Z NIMI RYZYKA INWESTYCYJNEGO)

KATALOG INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH BĘDĄCYCH W OFERCIE DM PKO BANKU POLSKIEGO (CHARAKTERYSTYKA INSTRUMENTÓW I ZWIĄZANEGO Z NIMI RYZYKA INWESTYCYJNEGO) Załącznik nr 7 do Broszury informacyjnej o wymogach MiFID dla Klientów Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej (dla Klientów Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego) KATALOG INSTRUMENTÓW

Bardziej szczegółowo

BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY

BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY Wstęp BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: Towarzystwo ) zwraca Państwa uwagę w szczególności na fakt,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH I RYZYKU

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH I RYZYKU INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH I RYZYKU RYZYKO Dom Maklerski informuje, że nieodłączną częścią każdej inwestycji jest ryzyko. Poziom tego ryzyka jest zróżnicowany i zależy od rodzaju instrumentu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 457/2015 z dnia 21 lipca 2015 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 457/2015 z dnia 21 lipca 2015 r. GRUPA KAPITAŁOWA Dom Maklerski BZ WBK ( Dom Maklerski ) jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Banku Zachodniego WBK S.A. ( Bank ) prowadzącą działalność maklerską. Siedziba: Rynek 9/11, 50-950 Wrocław

Bardziej szczegółowo

Informacje dla Klientów dotyczące Domu Maklerskiego mbanku S.A. oraz usług świadczonych na podstawie umowy

Informacje dla Klientów dotyczące Domu Maklerskiego mbanku S.A. oraz usług świadczonych na podstawie umowy Informacje dla Klientów dotyczące Domu Maklerskiego mbanku S.A. oraz usług świadczonych na podstawie umowy mdommaklerski.pl Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 września 2012

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje dotyczące świadczonych usług przez Departament Bankowości Prywatnej BNP Paribas Banku Polska SA oraz Biuro Maklerskie BNP

Podstawowe informacje dotyczące świadczonych usług przez Departament Bankowości Prywatnej BNP Paribas Banku Polska SA oraz Biuro Maklerskie BNP Pakiet powitalny Podstawowe informacje dotyczące świadczonych usług przez Departament Bankowości Prywatnej BNP Paribas Banku Polska SA oraz Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska WSTĘP Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSO- WYCH I RYZYKU

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSO- WYCH I RYZYKU Deutsche Bank Broszura informacyjna MiFID dla Klientów Indywidualnych, Private Banking oraz Klientów Biznesowych 1 GRUPA KAPITAŁOWA Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 26

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA WYMOGÓW MIFID

REALIZACJA WYMOGÓW MIFID Załącznik do uchwały nr 1 Zarządu IPOPEMA Asset Management S.A. z dnia 13 czerwca 2014 r. REALIZACJA WYMOGÓW MIFID W IPOPEMA ASSET MANAGEMENT S.A. DOKUMENT INFORMACYJNY Spis treści 1. Ogólne informacje

Bardziej szczegółowo

Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów

Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów dotyczących rynków instrumentów finansowych (MiFID) Informacje ogólne Broszura MiFID Niniejszy dokument przygotowany został dla Klientów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te instrumenty finansowe

Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te instrumenty finansowe Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te instrumenty finansowe Akcje Papier wartościowy dający prawo do własności części majątku spółki, łączący w sobie prawa

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO. SKARBIEC-GOTÓWKOWY Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (SKARBIEC-GOTÓWKOWY FIO) z siedzibą w Polsce w Warszawie

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO. SKARBIEC-GOTÓWKOWY Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (SKARBIEC-GOTÓWKOWY FIO) z siedzibą w Polsce w Warszawie SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKARBIEC-GOTÓWKOWY Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (SKARBIEC-GOTÓWKOWY FIO) z siedzibą w Polsce w Warszawie SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA O DOMU MAKLERSKIM I ŚWIADCZONYCH USŁUGACH

SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA O DOMU MAKLERSKIM I ŚWIADCZONYCH USŁUGACH SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA O DOMU MAKLERSKIM I ŚWIADCZONYCH USŁUGACH 1. Dane informacyjne Firma: Millennium Dom Maklerski Spółka Akcyjna, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

OPIS ISTOTY POSZCZEGÓLNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYK ZWIĄZANYCH Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE:

OPIS ISTOTY POSZCZEGÓLNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYK ZWIĄZANYCH Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: OPIS ISTOTY POSZCZEGÓLNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYK ZWIĄZANYCH Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: I. INFORMACJE OGÓLNE: Dom Maklerski Noble Securities S.A. informuje, że inwestowanie środków

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE:

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: I. INFORMACJE OGÓLNE Dom Maklerski Noble Securities S.A. informuje, że inwestowanie środków w

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE BROSZURA INFORMACYJNA O DYREKTYWIE MIFID DOMU MAKLERSKIEGO CAPITAL PARTNERS S.A.

WPROWADZENIE BROSZURA INFORMACYJNA O DYREKTYWIE MIFID DOMU MAKLERSKIEGO CAPITAL PARTNERS S.A. Na niniejszy zbiór składają się następujące dokumenty: WPROWADZENIE Broszura informacyjna o Domu Maklerskim Capital Partners S.A., Broszura informacyjna o Dyrektywie MiFID Domu Maklerskiego Capital Partners

Bardziej szczegółowo

DOM MAKLERSKI PEKAO PAKIET INFORMACYJNY MiFID SPIS TREŚCI

DOM MAKLERSKI PEKAO PAKIET INFORMACYJNY MiFID SPIS TREŚCI DOM MAKLERSKI PEKAO PAKIET INFORMACYJNY MiFID SPIS TREŚCI I. Informacja o Domu Maklerskim Pekao 2 II. Ryzyka związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe 4 III. Ogólne zasady przyjmowania i przekazywania

Bardziej szczegółowo

BROSZURA INFORMACYJNA A O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SA SPIS TREŚCI:

BROSZURA INFORMACYJNA A O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SA SPIS TREŚCI: BROSZURA INFORMACYJNA A O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SA SPIS TREŚCI: Informacje o Banku i świadczonych usługach inwestycyjnych... 2 Zasady kwalifikacji Klientów... 4 Zakres przekazywanych

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY OPERA NGO SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO (Fundusz może używać skróconej nazwy OPERA NGO SFIO ) z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej, w Warszawie przy Rondzie

Bardziej szczegółowo

Skrót prospektu informacyjnego

Skrót prospektu informacyjnego Skrót prospektu informacyjnego BPH Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Total Profit (BPH SFIO Total Profit) ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, Rzeczpospolita Polska organem Funduszu jest BPH

Bardziej szczegółowo

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne Poradnik inwestora Poradnik Inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC INWESTOWANIA w fundusze inwestycyjne Publikacja została

Bardziej szczegółowo

Umowa o zarządzanie Portfelem Osoba fizyczna Portfel Standardowy (Jawny)

Umowa o zarządzanie Portfelem Osoba fizyczna Portfel Standardowy (Jawny) Umowa o zarządzanie Portfelem Osoba fizyczna Portfel Standardowy (Jawny) zawarta w w dniu (wypełnia Dom Maklerski) pomiędzy Domem Maklerskim IDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, przy ul. Mały Rynek

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO ING Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty LISTOPAD 2012 Skrót Prospektu Informacyjnego SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO Nazwa Funduszu, skrót nazwy ING Perspektywa Specjalistyczny Fundusz

Bardziej szczegółowo

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/ Akcje Akcje Spółka akcyjna jest własnością akcjonariuszy. Każdy, kto posiada choćby jedną akcję spółki jest właścicielem cząstki jej majątku. Jako współwłaściciel spółki, każdy akcjonariusz ma wynikające

Bardziej szczegółowo