EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII"

Transkrypt

1 Miejce na naleję z ode zoły dyleja EGZAMIN MATRALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII MFA-RAP-06 Aruz II POZIOM ROZSZERZONY Cza racy 0 inut Intrucja dla zdającego. Srawdź, czy aruz egzainacyjny zawiera tron (zadania 6). Ewentualny bra zgłoś rzewodnicząceu zeołu nadzorującego egzain.. Rozwiązania i odowiedzi zaiz w iejcu na to rzeznaczony rzy ażdy zadaniu. 3. W rozwiązaniach zadań rachunowych rzedtaw to rozuowania rowadzący do otatecznego wyniu oraz aiętaj o jednotach. 4. Piz czytelnie. żywaj długoiu/ióra tylo z czarny tuze/atraente. 5. Nie używaj oretora, a błędne zaiy wyraźnie rzereśl. 6. Paiętaj, że zaiy w brudnoiie nie odlegają ocenie. 7. Podcza egzainu ożez orzytać z arty wybranych wzorów i tałych izycznych, liniji oraz alulatora. 8. Wyełnij tę część arty odowiedzi, tórą oduje zdający. Nie wiuj żadnych znaów w części rzeznaczonej dla egzainatora. 9. Na arcie odowiedzi wiz woją datę urodzenia i PESEL. Zaaluj ola odowiadające cyro nueru PESEL. Błędne zaznaczenie otocz ółie i zaznacz właściwe. Życzyy owodzenia! ARKSZ II MAJ ROK 006 Za rozwiązanie wzytich zadań ożna otrzyać łącznie 50 untów Wyełnia zdający rzed rozoczęcie racy PESEL ZDAJĄCEGO KOD ZDAJĄCEGO

2 Egzain aturalny z izyi i atronoii Aruz II Zadanie. Wahadło balityczne (0 t) Na ryunu oniżej rzedtawiono cheatycznie urządzenie do oiaru wartości rędości ociów wytrzeliwanych z broni alnej. Podtawowy eleente taiego urządzenia jet tzw. wahadło balityczne będące (w duży urozczeniu) zawiezony na linach locie, w tóry grzęzną wytrzeliwane ocii. Po traieniu ociie wahadło wychyla ię z ołożenia równowagi i ożliwy jet oiar jego energii inetycznej. Punty na wyreie rzedtawiają zależność energii inetycznej loca wahadła z ociie (tóry w ni ugrzązł) tuż o uderzeniu ociu, od ay loca. Poiary wyonano dla 5 loców o różnych aach (linia rzerywana rzedtawia zależność teoretyczną). Wartość rędości ociu, tuż rzed traienie w loce wahadła, za ażdy raze wynoiła 500 /, a odległość od środa ay loca wahadła do untu zawiezenia wynoiła. W obliczeniach oiń aę line ocujących loce wahadła. lini oci wahadło. (3 t) energia inetyczna wahadła z ociie E, J Wyaż, analizując wyre, że aa ociu jet równa 0,008 g aa wahadła wyrażona jao wielorotność ay ociu Analizując wyre ożna zauważyć, że dla ay loca równej 0, energia inetyczna wahadła z ociie jet równa 000 J. E E 000 J 500 0,008 g

3 . (3 t) Egzain aturalny z izyi i atronoii 3 Aruz II Oblicz wartość rędości loca z ociie bezośrednio o zderzeniu w ytuacji, gdy aa loca była 499 razy więza od ay ociu. Korzytając z zaady zachowania ędu ożna zaiać (4 t) ( ) 0,008g 500 0,008g ( ) gdzie: wartość rędości ociu, wartość rędości loca, aa ociu, aa loca. Oblicz, jaa owinna być aa loca wahadła, aby o wychyleniu z ołożenia równowagi wahadła o 60 o, zwolnieniu go, a natęnie traieniu ociie w chwili rzechodzenia wahadła rzez ołożenie równowagi, wahadło zatrzyało ię w iejcu. Do obliczeń rzyjij, że aa ociu wynoi 0,008 g. W obliczeniach ożez orzytać z odanych oniżej wartości uncji trygonoetrycznych. in 30 co 60 0,50 in 60 co ,87 Aby wahadło zatrzyało ię w iejcu wartości ędów ociu i loca uzą być równe. 0,008g 500 3,6,7 g Korzytając z zaady zachowania energii gh gh, zate 0 0, 5 3, 6 l-h h 60 l h co 60 l h l( co 60 ) h ( 0,5) h 0,5 Nr zadania...3 Wyełnia Ma. liczba t egzainator! zyana liczba t

4 4 Egzain aturalny z izyi i atronoii Aruz II Zadanie 3. Ogrzewacz wody (0 t) Turytyczny ogrzewacz wody zailany jet z auulatora aochodowego. Eleent grzejny wyonano na bocznej owierzchni zlanego naczynia ającego ztałt walca. Eleent grzejny tworzy ila zwojów rzewodzącego ateriału w otaci aa o zeroości 4 i grubości 0,. Całowita długość eleentu grzejnego wynoi 0,68. Oór eletryczny eleentu grzejnego jet równy 0,60 Ω. Siła eletrootoryczna auulatora wynoi,6 V, a jego oór wewnętrzny jet równy 0,03 Ω. 3. (3 t) Oblicz oc eleentu grzejnego wyorzytywanego w ogrzewaczu w ytuacji oianej w treści zadania. P I, oraz IR, zate P I R ε I R z + R w P (0 A) 0, 6Ω I,6 V 0,6Ω + 0,03Ω P 40 W I 0 A 3. ( t) Wyaż, że oór właściwy eleentu grzejnego a wartość ooło 3,8 0-7 Ω. R ρ l, gdzie S a b a 4, b 0,. S R S ρ l R a b ρ l 0,6Ω 0,004 0,000 ρ 0,68 7 ρ 3,8 0 Ω

5 3.3 (3 t) Egzain aturalny z izyi i atronoii 5 Aruz II Ozacuj, ile razy wydłuży ię cza otrzebny do zagotowania wody, jeżeli naięcie na zaciach eleentu grzejnego zaleje o 0%. Załóż, że oór eletryczny eleentu grzejnego jet tały, a traty cieła w obu ytuacjach ą oijalne. W I i IR, zate W R Wyonana raca jet w obu wyadach taa aa, zate W, ąd R ( 0,8 ),56 R, onieważ 0, ( t) Ogrzewacz oże być zailany ze źródła rądu rzeiennego orzez uład rotowniczy. Do zaciów A i B uładu dorowadzono z tranoratora naięcie rzeienne. Naryuj na cheacie, w iejcach zaznaczonych rotoątai, braujące eleenty ółrzewodniowe ta, aby rzez grzałę łynął rąd wyrotowany dwuołówowo*). Oznacz na cheacie za oocą trzałi ierune rzeływu rądu rzez grzałę. *) wyrotowany dwuołówowo rąd łynie rzez grzałę w obu ółoreach I Nr zadania Wyełnia Ma. liczba t 3 3 egzainator! zyana liczba t

6 6 Egzain aturalny z izyi i atronoii Aruz II Zadanie 4. Soczewa (0 t) W racowni zolnej za oocą cieniej zlanej oczewi dwuwyułej o jednaowych roieniach rzywizny, zaontowanej na ławie otycznej, uzyiwano obrazy świecącego rzediotu. Tabela zawiera wynii oiarów odległości od oczewi rzediotu x i eranu y, na tóry uzyiwano otre obrazy rzediotu. Bezwzględne wółczynnii załaania owietrza oraz zła wynozą odowiednio i,5. 4. (3 t) x() x ± 0,0 y() y ± 0,0 0, 0,80 0, 0,60 0,5 0,30 0,0 0,0 0,30 0,5 0,60 0, 0,80 0, Oblicz roień rzywizny oczewi wiedząc, że jeśli rzediot był w odległości 0,3 od oczewi to obraz rzeczywity owtał w odległości 0,5 od oczewi. Korzytając z zależności + x y, oraz n +, n r r ożna zaiać + n,5 x y + + n r r 0,3 0,5 r 3 0,3 r r 0, 4. (4 t) Nazicuj wyre zależności y(x). Zaznacz nieewności oiarowe. Wyorzytaj dane zawarte w tabeli. y, 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0, 0, 0, 0 0, 0, 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 x,

7 4.3 (3 t) Egzain aturalny z izyi i atronoii 7 Aruz II Gdy wartość x rośnie, y dąży do ewnej wartości, tóra jet wielością charaterytyczną dla oczewi. Podaj nazwę tej wielości izycznej oraz oblicz jej wartość. Gdy x rośnie y dąży do wartości, tóra jet ogniową oczewi. x + y 0,5 3 0,30 0, + 0,30 0, Zadanie 5. Fotoeet (0 t) W racowni izycznej wyonano doświadczenie ające na celu badanie zjawia otoeletrycznego i doświadczalne wyznaczenie wartości tałej Planca. W oarciu o wynii oiarów orządzono oniżzy wyre. Przedtawiono na ni zależność ayalnej energii inetycznej uwalnianych eletronów od czętotliwości światła adającego na otooórę. Nr zadania Wyełnia Ma. liczba t egzainator! zyana liczba t

8 8 Egzain aturalny z izyi i atronoii Aruz II 5. ( t) Odczytaj z wyreu i zaiz wartość czętotliwości granicznej roieniowania dla tej otoatody. Wartość czętotliwości granicznej roieniowania jet równa 4, Hz. 5. ( t) Oblicz, orzytając z wyreu, racę wyjścia eletronów z otoatody. Wyni odaj w eletronowoltach. h ν W + ax Dla energii inetycznej otoeletronów równej 0, W h ν, zate odczytując z wyreu wartość ν 4, Hz, otrzyay W W W 6,63 0 3, 0 ev 34 9 J 4,84 0 J 4 Hz 5.3 (3 t) Oblicz doświadczalną wartość tałej Planca, wyorzytując tylo dane odczytane z wyreu oraz zależność h ν W + E. Po odjęciu tronai uładu równań h ( ν ν ) E E hν W hν W + E + E, otrzyay h E E ν ν 9,6 0 h 9, J 3, 0 Hz 9, J Hz 6,4 0 h 9, J Hz h 6, J

9 5.4 (4 t) Egzain aturalny z izyi i atronoii 9 Aruz II Naryuj cheat uładu eletrycznego ozwalającego wyznaczyć doświadczalnie wartość naięcia haowania otoeletronów. Maz do dyozycji eleenty rzedtawione oniżej oraz rzewody ołączeniowe. K A V μa R + K A μa R V + Zadanie 6. Laer (0 t) Laer o ocy 0, W eituje w różni onochroatyczną wiązę światła o długości ali 633 n i ołowy rzeroju. 6. (5 t) Ozacuj liczbę otonów zawartych w eleencie wiązi światła o długości jednego etra. W ne i W P, tąd Ponieważ E c h, oraz λ zate P c Pλ n c h hc λ 9 0,W n ,63 0 J 3 0 P n. E Δ t, c,06 0 Nr zadania Wyełnia Ma. liczba t egzainator! zyana liczba t 9 gdzie: długość wiązi światła c rędość światła

10 0 Egzain aturalny z izyi i atronoii Aruz II 6. (3 t) Oblicz wartość iły, jaą wywierałaby ta wiąza światła laerowego adająca w różni rotoadle na wyolerowaną etalową łytę. Do obliczeń rzyjij, że w ciągu jednej eundy na owierzchnię łyti ada 0 7 otonów. Załóż, że łyta odbija w całości adające na nią roieniowanie. Δ a i F a, zate Δ Δ F. Ponieważ otonu nh F λ F Δ n, gdzie n liczba otonów, a wartość ędu h, zate λ ,63 0 J F 0 0 N 6.3 ( t) Oblicz najwyżzy rząd wida, jai ożna zaoberwować o ierowaniu tej wiązi rotoadle na iatę dyracyjną oiadającą 400 ry/. n λ d inα Najwyżzy rząd wida uzyay dla ąta α 90, czyli inα. n λ d d n λ n n 3, Najwyżzy rząd wida jai ożna zaoberwować w oianej ytuacji jet równy 3. Nr zadania Wyełnia Ma. liczba t 3 egzainator! zyana liczba t

11 Egzain aturalny z izyi i atronoii Aruz II BRDNOPIS

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę MMA-P1_1P-092 EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM PODSTAWOWY MAJ ROK 2009 Czas pracy 120 minut Instrukcja

Bardziej szczegółowo

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015 Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII POZIOM

Bardziej szczegółowo

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015 Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII POZIOM

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI MMA-P1A1P-052 POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 13

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI MAJ 2013 POZIOM ROZSZERZONY. Czas pracy: 180 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI MAJ 2013 POZIOM ROZSZERZONY. Czas pracy: 180 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MAJ 2014. Czas pracy: 120 minut. Miejscee na naklejkę z kodem KOD PESEL. 1. Sprawdź, czy (zadania. 2. Rozwiązania przeznaczonym.

EGZAMIN MAJ 2014. Czas pracy: 120 minut. Miejscee na naklejkę z kodem KOD PESEL. 1. Sprawdź, czy (zadania. 2. Rozwiązania przeznaczonym. Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 WPISUJE ZDAJĄCY KOD PESEL Miejscee na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII POZIOM

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin maturalny z matematyki Poziom podstawowy. Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy PLACÓWKA AKREDYTOWANA

Próbny egzamin maturalny z matematyki Poziom podstawowy. Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy PLACÓWKA AKREDYTOWANA Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy PLACÓWKA AKREDYTOWANA KOD PESEL PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI We współpracy z POZIOM PODSTAWOWY 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI SIERPIEŃ 2010 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI SIERPIEŃ 2010 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY entralna Komisja Egzaminacyjna rkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny KE 00 KO WPISUJE ZJĄY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZMIN MTURLNY Z MTEMTYKI

Bardziej szczegółowo

MAJ 2014. Czas pracy: 170 minut. do uzyskania: Miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD. punktów. pióra z czarnym tuszem. liczby. cyrkla.

MAJ 2014. Czas pracy: 170 minut. do uzyskania: Miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD. punktów. pióra z czarnym tuszem. liczby. cyrkla. rkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny KE 03 WPISUJE ZJĄY KO PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZMIN MTURLNY Z MTEMTYKI POZIOM POSTWOWY MJ

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI 5 MAJA 2015 POZIOM PODSTAWOWY. Godzina rozpoczęcia: 9:00. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI 5 MAJA 2015 POZIOM PODSTAWOWY. Godzina rozpoczęcia: 9:00. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 0 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM

Bardziej szczegółowo

15. Energia i praca w polu elektrycznym. Wybór i opracowanie zadań Andrzej Kuczkowski.

15. Energia i praca w polu elektrycznym. Wybór i opracowanie zadań Andrzej Kuczkowski. 5 Enegia i paca w polu elektyczny ybó i opacowanie zadań Andzej Kuczkowki 5 aka paca zotanie wykonana podcza pzenozenia ładunku punktowego q -8 C z niekończoności do punktu oddalonego o c od powiezchni

Bardziej szczegółowo

POMIAR WSPÓŁCZYNNIKA ROZSZERZALNOŚCI LINIOWEJ CIAŁ STAŁYCH. Kraków, 2004 21.03.2013

POMIAR WSPÓŁCZYNNIKA ROZSZERZALNOŚCI LINIOWEJ CIAŁ STAŁYCH. Kraków, 2004 21.03.2013 Anna Linscheid Katedra Chemii i Fizyki, Uniwersytet Rolniczy Do użytku wewnętrznego ĆWICZENIE 11 POMIAR WSPÓŁCZYNNIKA ROZSZERZALNOŚCI LINIOWEJ CIAŁ STAŁYCH Kraków, 24 21.3.213 SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ TEORETYCZNA...

Bardziej szczegółowo

Zasada ruchu środka masy i zasada d Alemberta 6

Zasada ruchu środka masy i zasada d Alemberta 6 Zaada ruchu środka ay i zaada d Aleerta 6 Wprowadzenie Zaada ruchu środka ay Środek ay układu punktów aterialnych poruza ię tak, jaky w ty punkcie yła kupiona cała aa układu i jaky do teo punktu przyłożone

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII

EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja MBI-P1_1P-072 EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII POZIOM PODSTAWOWY MAJ ROK 2007 Czas pracy 120 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN DIAGNOZUJĄCY Z CHEMII TEORIE KWASÓW I ZASAD DLA UCZNIÓW KLASY I

EGZAMIN DIAGNOZUJĄCY Z CHEMII TEORIE KWASÓW I ZASAD DLA UCZNIÓW KLASY I Miejsce na naklejkę z kodem szkoły iejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja Liczba pkt: Wynik %: Ocena: Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek ul. ks. J. Jałowego 1 35 010 Rzeszów

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 2. MATEMATYKA

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 2. MATEMATYKA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 2. MATEMATYKA Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja badań defektoskopowych szyn, spoin i zgrzein w torach kolejowych Id-10 (D-16) Warszawa, 2005 rok

Instrukcja badań defektoskopowych szyn, spoin i zgrzein w torach kolejowych Id-10 (D-16) Warszawa, 2005 rok Załącznik do zarządzenia Nr 6/005 Zarządu K olskie inie Kolejowe.A. z dnia 0 marca 005 r. Instrukcja badań defektoskopowych szyn, spoin i zgrzein w torach kolejowych Id-0 (D-6) Warszawa, 005 rok Właściciel:

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę MWO-P1_1P-092 EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE MAJ ROK 2009 POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI 19 MAJA 2015

EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI 19 MAJA 2015 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI 19 MAJA 2015

Bardziej szczegółowo

OKREŚLENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA MOC EFEKTYWNĄ TOPOROWEGO ZESPOŁU ROZDRABNIAJĄCEGO WYPOSAŻONEGO W DODATKOWE ELEMENTY ROBOCZE

OKREŚLENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA MOC EFEKTYWNĄ TOPOROWEGO ZESPOŁU ROZDRABNIAJĄCEGO WYPOSAŻONEGO W DODATKOWE ELEMENTY ROBOCZE Inżynieia Rolnicza 5(103)/008 OKREŚLENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA MOC EFEKTYWNĄ TOPOROWEGO ZESPOŁU ROZDRABNIAJĄCEGO WYPOSAŻONEGO W DODATKOWE ELEMENTY ROBOCZE Aleande Liowi Kaeda Mazyn Rolniczych i Leśnych, Szoła

Bardziej szczegółowo

System ekspertowy do diagnostyki wycieków w sieci wodociągowej

System ekspertowy do diagnostyki wycieków w sieci wodociągowej POLITECHNIKA OPOLSKA Sysem esperowy do diagnosyi wycieów w sieci wodociągowej AUTOREFERAT ROZPRAWY DOKTORSKIEJ Marcin Zmarzły Opole, 2014 r. Promoor: dr hab. inż. Włodzimierz Sanisławsi Prof. PO SPIS

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA POZIOM PODSTAWOWY

ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA POZIOM PODSTAWOWY ODPOWIEDZI I SHEMAT PUNKTOWANIA POZIOM PODSTAWOWY Zdający otrzymuje punkty tylko za poprawne rozwiązania, precyzyjnie odpowiadające poleceniom zawartym w zadaniach. Odpowiedzi niezgodne z poleceniem (nie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja MWO-P1_7P-072 EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE MAJ ROK 2007 dla osób niesłyszących POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut Instrukcja dla zdającego

Bardziej szczegółowo

Arkusz 1. I Ty możesz zostać Pitagorasem. Próbny arkusz egzaminacyjny z matematyki dla gimnazjalistów. Styczeń 2014

Arkusz 1. I Ty możesz zostać Pitagorasem. Próbny arkusz egzaminacyjny z matematyki dla gimnazjalistów. Styczeń 2014 I Ty możesz zostać itagorasem róbny arkusz egzaminacyjny z matematyki dla gimnazjalistów Arkusz 1 Styczeń 2014 Liczba punktów 29, czas pracy 90min mgr Iwona Tlałka I Ty możesz zostać itagorasem próbny

Bardziej szczegółowo

Zofia MIECHOWICZ, Zielona Góra. v 1. v 2

Zofia MIECHOWICZ, Zielona Góra. v 1. v 2 Jest to zapis odczytu wygłoszonego na XLVIII Szole atematyi Poglądowej, Sojarzenia i analogie, Otwoc Śródborów, styczeń 22. W przestrzeni Zofia IECHOWICZ, Zielona Góra Naturalna analogia? Nie mylił się,

Bardziej szczegółowo

Słowniczek pojęć do Mapy Akustycznej Gliwic

Słowniczek pojęć do Mapy Akustycznej Gliwic Słowniczek ojęć do May kustycznej Gliwic Hałas Hałasem nazywamy wszystkie nieożądane, nierzyjemne, dokuczliwe i szkodliwe dźwięki; jako szkodliwy dla życia i zdrowia jest on uznawany za ważny czynnik decydujący

Bardziej szczegółowo

( m) Przykładowe zadania z matematyki na poziomie rozszerzonym wraz z rozwiązaniami. Zadanie 1. (0-1)

( m) Przykładowe zadania z matematyki na poziomie rozszerzonym wraz z rozwiązaniami. Zadanie 1. (0-1) Przykładowe zadania z matematyki na poziomie rozszerzonym wraz z rozwiązaniami Zadanie. (0-) Funkcja określona wzorem f ( x) = x dla wszystkich liczb rzeczywistych A. nie ma miejsc zerowych. B. ma dokładnie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2010 MATEMATYKA

EGZAMIN MATURALNY 2010 MATEMATYKA entralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZMIN MTURLNY 010 MTEMTYK POZIOM PODSTWOWY Klucz punktowania odpowiedzi MJ 010 Egzamin maturalny z matematyki Zadania zamknięte W zadaniach od 1. do 5. podane

Bardziej szczegółowo

Ps y c h o t h e r a p y e f f e c t i v e n e s s a n d p o s s i b i l i t y o f p e r s o n a l i t y t r a i t s c h a n g e s

Ps y c h o t h e r a p y e f f e c t i v e n e s s a n d p o s s i b i l i t y o f p e r s o n a l i t y t r a i t s c h a n g e s Psychoteraia 1 (144) 2008 strony: 27 42 Agnieszka Białas Wiek acjentów a skuteczność sychoteraii i możliwość zmiany cech osobowości Ps y c h o t h e r a y e f f e c t i v e n e s s a n d o s s i b i l

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z fizyki (III etap edukacyjny) Cele kształcenia wymagania ogólne. Treści nauczania wymagania szczegółowe

Podstawa programowa z fizyki (III etap edukacyjny) Cele kształcenia wymagania ogólne. Treści nauczania wymagania szczegółowe Podstawa programowa z fizyki (III etap edukacyjny) Cele kształcenia wymagania ogólne I. Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych zadań obliczeniowych. II.

Bardziej szczegółowo