Plan działania na rok 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Plan działania na rok 2011"

Transkrypt

1 Plan działania na rok 2011 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ VIII. Regionalne kadry gospodarki Województwo Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Okopowa 21/27, Gdańsk Pomorskie Telefon Faks Dane kontaktowe osoby (osób) w Instytucji Pośredniczącej do kontaktów roboczych Instytucja Pośrednicząca II stopnia Adres korespondencyjny Telefon Dane kontaktowe osoby (osób) w Instytucji Pośredniczącej II stopnia do kontaktów roboczych Mirosław Zucholl Katarzyna śmudzińska Nie dotyczy Priorytetu VIII Numer Działania lub Poddziałania Faks 1

2 KARTA DZIAŁANIA 8.1 Poddziałanie LP. Konkursu: A.1 Planowany termin ogłoszenia konkursu I kw. x II kw. III kw. IV kw. Typ konkursu Otwarty Zamknięty x Planowana alokacja PLN 1. Ogólne i specjalistyczne szkolenia oraz doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw w zakresie m.in.: zarządzania, identyfikacji potrzeb w zakresie kwalifikacji pracowników, organizacji pracy, elastycznych form pracy, wdraŝania technologii produkcyjnych przyjaznych środowisku, wykorzystania w prowadzonej działalności technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Typ/typy projektów (operacji) przewidziane do realizacji w ramach konkursu Szczegółowe kryteria wyboru projektów 2. Doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), w tym dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w szczególności w zakresie ekonomii, finansów, zarządzania zasobami ludzkimi lub rachunkowości (z wyłączeniem doradztwa związanego z procesami inwestycyjnymi). Kryteria dostępu 1. Projekt jest skierowany do mikro- i/lub małych i/lub średnich przedsiębiorstw (w przypadku projektów szkoleniowych ograniczenie dotyczące wielkości podmiotu nie dotyczy firm będących członkami klastra kluczowego województwa pomorskiego) oraz ich pracowników (w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa pomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa pomorskiego). Zagwarantowanie, iŝ działania projektowe będą wspierały rozwój zasobów ludzkich w regionie oraz oddziaływały na poprawę sytuacji społecznogospodarczej na terenie województwa pomorskiego. Ponadto w związku z dominująca rolą sektora MMSP w strukturze gospodarki regionu konieczne jest skierowanie znacznej części wsparcia do tego typu podmiotów, które dodatkowo cechują się mniejszym potencjałem organizacyjno-finansowym, ograniczającym korzystanie z komercyjnych usług szkoleniowo-doradczych. Decyzją Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia r. w sprawie zatwierdzenia Regionalnego Programu Wspierania Klastrów dla Województwa Pomorskiego na lata przewiduje się wspieranie projektów złoŝonym przez przedsiębiorstwa z tzw. klastrów kluczowych. Klastry kluczowe cechują się istotnym udziałem w gospodarce województwa pomorskiego, wysoką dynamiką wzrostu, potencjałem rozwojowym i konkurencyjnością. Są to skupiska składające się z małych, średnich i duŝych przedsiębiorstw oraz instytucji otoczenia (w tym naukowych i edukacyjnych), które mogą stać się silnymi motorami rozwoju regionu w przyszłości. Skoncentrowanie wsparcia na firmach wchodzących w skład klastrów kluczowych, ma w dłuŝszym okresie czasu przyczynić się do wzrostu konkurencyjności województwa pomorskiego. Dodatkowo z uwagi na fakt, iŝ skupisko tego typu tworzą zróŝnicowane wielkościowo podmioty, dla efektywnego i skutecznego funkcjonowania całości struktury klastra niezbędnym jest stworzenie moŝliwości ubiegania się o wsparcie wszystkim wchodzącym w skład klastra kluczowego przedsiębiorstwom. 1, 2. wniosku o dofinansowanie. 2

3 2. Projekt skierowany jest do pracowników przedsiębiorstw prowadzących działalność w następujących branŝach: spoŝywcza, okrętowa, drzewno-meblowa, chemiczna, energetyka, budownictwo, turystyczna, transport i logistyka, outsourcing procesów gospodarczych (BPO), technologie informacyjno-telekomunikacyjne. Konieczność skoncentrowania wsparcia gwarantującego rozwój kluczowych i najbardziej perspektywicznych branŝ gospodarki województwa pomorskiego. Stworzenie moŝliwości wzrostu ich potencjału ma decydujące znaczenie dla budowania przewag konkurencyjnych pomorskiej gospodarki. Kluczowe branŝe dla regionalnej gospodarki zostały wyodrębnione na podstawie raportu Analiza atrakcyjności inwestycyjnej województwa pomorskiego opracowanego w ramach System Promocji i Informacji Gospodarczej Województwa Pomorskiego (Gdańsk 2010) oraz raportu Czynniki i mechanizmy zmian gospodarki i rynku pracy województwa pomorskiego do roku 2020 (Gdańsk 2009) na potrzeby pt. Stan obecny i prognoza zmian oraz kierunków rozwoju gospodarki i rynku pracy w województwie pomorskim wykonywanego na zamówienie UMWP w ramach Poddziałania PO KL. Wybór kluczowych dla regionu branŝ wynika analizy dokonanej w trzech wymiarach. Pierwszy z nich to obecny udział branŝy w gospodarce regionu mierzony wartością dodaną (duŝe agregaty sekcje PKD) lub liczbą pracujących (mniejsze agregaty działy PKD). Drugim kryterium była wysoka koncentracja danej branŝy w województwie mierzona współczynnikiem lokalizacji, wskazująca na potencjalną specjalizację, istnienie lub formowanie się struktur klastrowych, a co za tym idzie występowanie przewag konkurencyjnych. Pod uwagę, jako kryterium pomocnicze wzięto takŝe perspektywy rozwoju danej branŝy, oceniając jej obecne znaczenie w województwie w porównaniu do innych regionów Polski oraz regionów krajów o wyŝszym poziomie rozwoju gospodarczego. wniosku o dofinansowanie. Projektodawca w treści wniosku jest zobligowany do wskazania, Ŝe dany podmiot/podmioty objęte wsparciem projektowym naleŝą do branŝ wymienionych w treści kryterium. 3. Grupę docelową w projekcie stanowią w co najmniej 50%: lub osoby z wykształceniem co najwyŝej średnim osoby, które ukończyły 50 rok Ŝycia oraz w ramach przewidziane jest objęcie wszystkich uczestników naleŝących do tej kategorii wiekowej indywidualnym wsparciem w postaci coachingu lub szkoleń 1 na 1. 1,2. 3

4 Pracownicy gorzej wykształceni nie stanowią duŝej grupy odbiorców szkoleń i rzadziej w nich uczestniczą niŝ osoby wysoko wykwalifikowane i/lub legitymujące się wykształceniem wyŝszym. RównieŜ oferta komercyjnych szkoleń i kursów w większej mierze kierowana jest do osób lepiej wykształconych. Ponadto jak wynika z badań pomorskiego rynku pracy, w sytuacji niepewności gospodarczej pracodawcy dokonują zwolnień przede wszystkim wśród pracowników o najniŝszych kwalifikacjach. Dane WUP w Gdańsku z lat wskazują, iŝ w tym okresie nastąpił wzrost w rejestrach bezrobotnych osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym oraz gimnazjalnym i poniŝej łącznie o 46,9%. Tym samym konieczne jest wspieranie i premiowanie działań szkoleniowych skierowanych do tych kategorii osób. Tego typu problemy dotykają równieŝ grupy osób w wieku 50+. Jest ona szczególnie defaworyzowana na rynku pracy i posiada największe trudności ze spełnieniem wymogów pracodawców z uwagi na nieaktualne lub nieadekwatne kwalifikacje, ale takŝe utrudniony dostęp do uczestnictwa w szkoleniach i korzystania z doradztwa. Ponadto wymaga ona szczególnego rodzaju zindywidualizowanego wsparcia, ze względu na zróŝnicowane potrzeby pracowników w tym wieku. Wyniki badań i analiz zawarte w raporcie Szanse i bariery zatrudniania osób 45+ w województwie pomorskim (Gdańsk 2009) Ŝe co piąte pomorskie przedsiębiorstwo nie zatrudnia obecnie ani jednego pracownika w wieku 45+. Wśród osób zatrudnionych w pomorskich przedsiębiorstwach częściej znajdują się osoby poniŝej 45. roku Ŝycia niŝ osoby w wieku 45+. Udział osób poniŝej 45. roku Ŝycia wynosi 70,5%. W 2008 roku co trzecie przedsiębiorstwo na Pomorzu zatrudniało nowych pracowników, a tylko niecała połowa z nich (15,6%) zatrudniała osoby w wieku 45+. Wyniki badań wskazują, Ŝe pracodawcy są przekonani o niŝszych kwalifikacjach zawodowych tych osób. Dominuje wśród nich pogląd, Ŝe to raczej młodsi pracownicy będą świadczyli pracę o wyŝszej jakości ze względu na wyŝsze kwalifikacje i umiejętności zawodowe. A zatem moŝna twierdzić, Ŝe osoby starsze są gorzej postrzegane przez pomorskich pracodawców. 1, 2. wniosku o dofinansowanie. 4. W przypadku projektów dotyczących organizacji szkoleń otwartych, nie realizowanych na potrzeby konkretnego wskazanego we wniosku podmiotu/podmiotów, projektodawca zobligowany jest wykorzystać w opisie problemu i/lub grup docelowych wyniki badań i analiz zrealizowanych w województwie pomorskim w ramach projektów w Poddziałaniu i/lub i/lub PO KL. 4

5 W ramach Priorytetu VIII PO KL w województwie i pomorskim zrealizowano szereg inicjatyw badawczych i analitycznych poświęconych sytuacji i perspektywom rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. W szczególności są to badania i analizy dotyczące trendów rozwojowych i prognozowania zmian gospodarczych zachodzących w regionie oraz formułowania właściwych mechanizmów zaradczych, jak równieŝ badania i analizy dotyczące aktualnej sytuacji, trendów rozwojowych i prognozowania zmian społeczno-gospodarczych zachodzących w regionie w kontekście rynku pracy (w szczególności tworzenia i likwidacji miejsc pracy) i struktury zatrudnienia oraz formułowania właściwych mechanizmów zaradczych w strategiach rozwoju województwa. Dla efektywnego i adekwatnego planowania działań mających na celu zwiększenie poziomu adaptacyjności i kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw w województwie pomorskim niezbędnym jest oparcie się na wynikach i wnioskach tego rodzaju prac badawczych i analitycznych. WyróŜnikiem badań i analiz zrealizowanych w ramach Priorytetu VIII PO KL jest ścisłe ukierunkowanie na specyfikę problematyki społeczno-gospodarczej, w wymiarze, który obejmuje ten Priorytet. Dodatkowo cechują się one aktualnością zarówno w odniesieniu do wykorzystanych danych i źródeł oraz podejmują w aspekcie regionalnym zagadnienia i tematy, które rzadko są przedmiotem oficjalnych czy standardowych działań badawczych prowadzonych przez instytucje publiczne i komercyjne. 1. wniosku o dofinansowanie. Projektodawca opisując w treści wniosku wyniki wykorzystywanych badań i analiz jest zobligowany do precyzyjnego podania źródła pochodzenia danych. 5. Projektodawca składa nie więcej niŝ dwa wnioski o dofinansowanie w ramach danego konkursu. Stworzenie warunków umoŝliwiających korzystanie z dofinansowania realizacji projektów większej liczbie projektodawców, przy zagwarantowaniu wysokiej jakości merytorycznej składanych wniosków oraz zapewnieniu racjonalnego i efektywnego wykorzystania potencjału instytucjonalnego danego projektodawcy. Kryterium w przedmiotowym brzmieniu odnosi się wyłącznie do występowania danego podmiotu w charakterze beneficjenta, a nie partnera. Oznacza to, Ŝe niezaleŝnie od maksymalnie dwóch wniosków, w których danym podmiot występuje w charakterze beneficjenta, moŝe występować w innych wnioskach złoŝonych w tym samym konkursie w charakterze partnera. W przypadku złoŝenia więcej niŝ dwóch wniosków przez jednego projektodawcę Instytucja Organizująca Konkurs odrzuca wszystkie złoŝone w odpowiedzi na konkurs wnioski, w związku z niespełnieniem przez Beneficjenta kryterium dostępu. W przypadku wycofania jednego lub obydwu wniosków o dofinansowane projektodawca ma prawo złoŝyć kolejny wniosek/kolejne dwa wnioski. Weryfikacja spełnienia kryterium na podstawie systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów funkcjonującego w Instytucji Organizującej Konkurs. 6. Okres realizacji nie przekracza 36 miesięcy. 1, 2. 5

6 Konieczność zapewnienia efektywności i racjonalności harmonogramu działań podejmowanych w ramach oraz zachowanie płynności wydatkowania środków EFS i zmniejszenie ryzyka związanego z nieprawidłową realizacją projektów przez beneficjentów. 1, 2. wniosku o dofinansowanie. 7. Projektodawca w okresie realizacji prowadzi biuro (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa pomorskiego z moŝliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdraŝanego oraz zapewniające uczestnikom moŝliwość osobistego kontaktu z kadrą. Konieczność usprawnienia kontaktu beneficjenta z grupą docelową poprzez zapewnienie odbiorcom wsparcia wysokiego poziomu dostępności i bezpośredniości obsługi (w trakcie realizacji ) oraz zwiększenia efektywności i racjonalności procesu bieŝącej współpracy beneficjenta z Instytucją Organizującą Konkurs (w trakcie kontroli). wniosku o dofinansowanie. Projektodawca zobligowany jest do wskazania w treści wniosku, Ŝe biuro będzie prowadzone na terenie województwa pomorskiego. Kryteria strategiczne 1. Projektodawcą jest wyłącznie przedsiębiorstwo będące beneficjentem pomocy publicznej na szkolenia i/lub doradztwo w ramach realizowanego lub podmiot realizujący projekt wyłącznie na potrzeby wskazanego we wniosku konkretnego przedsiębiorcy/przedsiębiorców. Stworzenie moŝliwości realizacji inicjatyw szkoleniowych i/lub doradczych zaprojektowanych ściśle w oparciu o analizę problemów i potrzeb konkretnych przedsiębiorstw, celem zagwarantowania wyŝszego poziomu efektywności i adekwatności tego typu przedsięwzięć. Wskazanie tematyki szkoleń i/lub doradztwa przez bezpośredniego odbiorcę tego typu wsparcia lub sformułowanie jej przy jego udziale pozwoli na zaplanowanie i realizację projektów precyzyjnie dostosowanych do specyfiki danej firmy. Takie rozwiązanie w większym stopniu przyczyni się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw i poprawy ich pozycji rynkowej niŝ szkolenia otwarte, organizowane dla podmiotów nieznanych w momencie powstawania i wniosku o dofinansowanie. 1, 2. WAGA 5 1, 2. wniosku o dofinansowanie. 2. Grupę docelową w projekcie stanowią w 100% mikroprzedsiębiorstwa posiadające siedzibę lub wyodrębnioną formalnie jednostkę (oddział, filia) poza Trójmiastem na obszarach słabych strukturalnie (zgodnie z zapisami dokumentu rejestrowego właściwego ze względu na rodzaj prowadzonej działalności) oraz ich pracownicy (zgodnie z Mapą nr 4 w Załączniku graficznym Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata ). WAGA 10 6

7 Obszary słabe strukturalnie to obszary określone na poziomie gmin (NTS V) i zdefiniowane jako charakteryzujące się niekorzystnymi wskaźnikami w zakresie: dochodów własnych, bezrobocia, odsetka osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, w stosunku do średniej dla wszystkich gmin wiejskich, wiejsko-miejskich i miast do 35 tys. mieszkańców w województwie pomorskim. Rozwój mikroprzedsiębiorstw na obszarach słabych strukturalnie jest szczególnie waŝny w kontekście niezbędnej dynamizacji rozwoju społecznogospodarczego tych obszarów i osiągania przez nie coraz większej spójności z pozostałymi obszarami województwa pomorskiego. Zastosowanie kryterium zapewni komplementarność i koordynację wsparcia dla mikroprzedsiębiorstw z działaniami podejmowanymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata , 2. wniosku o dofinansowanie. Lista obszarów słabych strukturalnie zostanie zawarta przez IOK w dokumentacji konkursowej - Projektodawca jest zobligowany do wskazania w treści wniosku konkretnej gminy/gmin słabych strukturalnie, z których będzie rekrutował uczestników. 3. Grupę docelową w projekcie stanowią w 100% przedsiębiorstwa z województwa pomorskiego wchodzące w skład tzw. klastra kluczowego (zgodnie ze stosowną decyzją Zarządu Województwa Pomorskiego w sprawie nadania statusu klastra kluczowego). WAGA 10 7

8 W województwie pomorskim mamy do czynienia z występowaniem potencjalnych klastrów w rozumieniu znaczących skupisk przedsiębiorstw o określonym profilu gospodarczym. Przeprowadzone analizy ilościowe wskazują na ponadprzeciętny poziom koncentracji w naszym regionie (w stosunku do średniej krajowej) następujących branŝ: budowlanej, rolno-spoŝywczej, morskiej (stoczniowej), ICT (elektroniki, telekomunikacji i informatyki), LTD (logistyki, transportu i dystrybucji), chemicznej, drzewno-meblowej, turystycznej, metalowej, maszynowo-narzędziowej i jubilerskiej (patrz raport: Potencjalne klastry w strukturze gospodarki Pomorza, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2008; dostępny na stronie W ramach wymienionych skupisk bardzo często jednak brakuje wsparcia wspierającego konkurencyjność tworzących je firm, zwłaszcza ze strony róŝnych podmiotów z otoczenia przedsiębiorstw (jednostek B+R i edukacyjnych, instytucji otoczenia biznesu, administracji itp.). Rzadkością jest takŝe aktywne funkcjonowanie wyspecjalizowanych podmiotów, które dostarczałyby jego uczestnikom wyspecjalizowanych usług szkoleniowych i doradczych (np. w zakresie analiz rynkowych, czuwania i doradztwa technologicznego, promocji na rynkach zagranicznych itp.). Decyzją Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia r. w sprawie zatwierdzenia Regionalnego Programu Wspierania Klastrów dla Województwa Pomorskiego na lata , przewiduje się przyznanie preferencji w postaci dodatkowych punktów projektom złoŝonym przez przedsiębiorstwa z tzw. klastrów kluczowych. Klastry kluczowe cechują się istotnym udziałem w gospodarce województwa pomorskiego, wysoką dynamiką wzrostu, potencjałem rozwojowym i konkurencyjnością. Są to skupiska przedsiębiorstw i instytucji otoczenia (w tym naukowych i edukacyjnych), które mogą stać się silnymi motorami rozwoju regionu w przyszłości. Skoncentrowanie wsparcia na firmach wchodzących w skład klastrów kluczowych, ma w dłuŝszym okresie czasu przyczynić się do wzrostu konkurencyjności województwa pomorskiego. wniosku o dofinansowanie. Aktualna lista klastrów kluczowych dla województwa pomorskiego (na podstawie stosownej uchwały Zarządu Województwa Pomorskiego) zostanie wskazana w dokumentacji konkursowej. 4. Projekt realizuje zakres tematyczny dotyczący wyłącznie efektywności energetycznej i efektywności korzystania z zasobów w ramach działalności i funkcjonowania przedsiębiorstw. 1, 2. WAGA 5 8

9 Problematykę związaną z efektywniejszym wykorzystaniem zasobów energetycznych UE uczyniła jednym ze swych priorytetów na najbliŝsze lata ( ZrównowaŜony rozwój wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej jako drugi z priorytetów dokumentu Europa Strategia na rzecz inteligentnego i zrównowaŝonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu ). Na wagę zagadnień i problemów związanych z wzrostem świadomości energetycznej, załoŝeniami polityki energetycznej UE (Pakiet klimatyczny) wskazują równieŝ badania i analizy pomorskiej gospodarki. W raporcie Czynniki i mechanizmy zmian gospodarki i rynku pracy województwa pomorskiego do roku 2020 (Gdańsk 2009) wskazuje na konieczność rozwoju w województwie pomorskim energetyki opartej na źródłach odnawialnych (duŝy potencjał dla rozwoju energii wiatru, wodnej, spalania biomasy). Dodatkowo zidentyfikowane rosnące potrzeby energetyczne regionu wymuszają z jednej strony działania do poszukiwania nowych źródeł energii, a drugiej wśród priorytetów lokują inicjatywy ukierunkowane na oszczędzanie energii. W tym kontekście ww. raport prognozuje w województwie pomorskim wzrost znaczenia i popytu na usługi audytu i certyfikacji energetycznej oraz doradztwa w zakresie energochłonności. 1,2. wniosku o dofinansowanie. 5. Projekt jest w całości komplementarny z inwestycjami realizowanymi/zrealizowanymi w przedsiębiorstwie, będącym beneficjentem pomocy publicznej, które zostały dofinansowane (beneficjent pomocy publicznej posiada podpisaną umowę o dofinansowanie) z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata w ramach Osi Priorytetowej 1, Działanie 1.1 i 1.2. Udzielenie wsparcia przedsiębiorcom realizującym inwestycje dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego pozwoli na zwiększenie efektywności i zakresu realizowanych/zrealizowanych przez nich inicjatyw. Projekty tego typu pozwolą na uzupełnienie, rozszerzenie lub zaplanowanie kolejnych przedsięwzięć szkoleniowo-doradczych, dla których punkt wyjścia stanowi projekt inwestycyjny dofinansowany z RPO WP. Połączenie tych elementów przyczyni się równieŝ większej trwałości i kompleksowości inicjatyw dofinansowanych ze środków wspólnotowych oraz w skuteczniej posłuŝy zwiększeniu konkurencyjności przedsiębiorstwbeneficjentów pomocy publicznej. W ramach PO KL nie moŝna ubiegać się o dofinansowanie działań, które będą/zostały juŝ sfinansowane w ramach cross-financingu w projekcie RPO WP, z którym Projektodawca wykazuje komplementarność. WAGA 5 1. wniosku o dofinansowanie. Projektodawca jest zobligowany wskazać w treści wniosku numer stosownej umowy zawartej w ramach ww. programu oraz opisać związek między inwestycją dofinansowaną w ramach ww. programu z działaniami projektowymi w ramach PO KL. 9

10 6. Projekt realizuje zakres tematyczny dotyczący wyłącznie efektywności wytwarzania produktów i usług informatycznych, elektronicznych lub telekomunikacyjnych w ramach działalności i funkcjonowania przedsiębiorstw branŝy ICT. WAGA 5 10

11 Produkty i usługi informatyczne, elektroniczne lub telekomunikacyjne wytwarzane w ramach działalności i funkcjonowania przedsiębiorstw branŝy ICT (Information and Communication Technology) moŝna podzielić na kilka zasadniczych podsektorów: - sektor elektronicznego (produkcja urządzeń elektronicznych, kontraktowa produkcja elektroniki) - sektor produktów i usług telekomunikacyjnych (rozwój systemów teleinformatycznych, w tym IPTV, telefonii IP, sieci bezprzewodowych, itp.) - sektor usług informatycznych (m.in. tworzenie oprogramowania, aplikacji internetowych, itp.) Mimo róŝnej specyfiki, wszystkie sektory zaliczane są do przemysłu wysokich technologii ze względu na wysoki udział nakładów na prace badawczo-rozwojowe w produkcji sprzedanej. Dodatkowo wymienione powyŝej sektory zaliczane są do grupy przemysłu wymagającego najwyŝszych kwalifikacji od pracowników. BranŜa ICT jest jedyną branŝą o profilu wysokich technologii, który moŝna uznać za kluczową z punktu widzenia gospodarki województwa pomorskiego. Potencjał pomorskiego jest znaczący jak na warunki Polskie w kaŝdym z zasadniczych segmentów branŝy ICT: produkcji elektroniki, telekomunikacji oraz usług informatycznych. Całkowite zatrudnienie w branŝy ICT (według danych GUS) wynosi ponad 15 tys. osób. W jej ramach funkcjonuje ponad 4 tys. podmiotów. Mimo, Ŝe wartość produkcji sprzedanej branŝy stanowi około 6 proc. produkcji sprzedanej województwa, branŝa ICT odpowiada za około 1/6 wartości eksportu całego województwa pomorskiego. Rola branŝy ICT w gospodarce województwa jest zatem juŝ istotna i naleŝy spodziewać się jej dalszego wzrostu. BranŜa ICT wywiera istotny wpływ na większość rozwiązań innowacyjnych wdraŝanych we wszystkich sektorach przemysłu. Strategiczne dokumenty Komisji Europejskiej wskazują na widoczny wpływ branŝy ICT praktycznie na wszystkie nowe rozwiązania innowacyjne we wszystkich sektorach przemysłu, co sprawia, Ŝe strategia ICT jest jedną z najwaŝniejszych spraw dla Pomorza i dobrobytu jej mieszkańców. Jeden z najistotniejszych dokumentów UE REVISING EUROPE S ICT STRATEGY (Raport Information Society Technologies Advisory Group (ISTAG), luty 2009) wyznaczając nowe trendy dla rozwoju UE szczególną rolę przypisuje najnowszym technologiom ICT. Szczególne miejsce ma tu zrównowaŝony rozwój i ochrona środowiska naturalnego poprzez efektywne gospodarowanie zasobami (patrz: Znaczenie wytwarzania technologii ICT dla rozwoju ekonomicznego jest ogromne i wciąŝ wzrasta. Działalność usługowa związana z informatyką była najszybciej rozwijającą się branŝą usługową w Unii Europejskiej w ostatnich latach. Prawie jedna czwarta wzrostu PKB UE oraz 40% wydajności w 2005 roku zawdzięczano technologiom ICT. Technologie informacji i komunikacji są motorem napędzającym rozwój gospodarczy oraz naukowotechnologiczny. Wpływ technologii ICT na budowę i kształtowanie przewag konkurencyjnych regionów przejawia się z jednej strony w redukcji kosztów (w tym transakcyjnych) oraz poprawie atrakcyjności inwestycyjnej regionu, a z drugiej w zwiększeniu stopnia dywersyfikacji produkcji, poprawie jakości, indywidualizacji oraz innowacyjności produktowej i procesowej przedsiębiorstw. MoŜna zatem mówić o oddziaływaniu ICT zarówno na stronę podaŝową, jak i popytową rozwoju przewagi konkurencyjnej danego regionu Według Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Pomorskiego w regionie funkcjonują branŝe innowacyjne, które są znaczące i które mogą stać się podstawą rozwoju gospodarczego województwa w przyszłości - naleŝą do nich elektronika, informatyka i telekomunikacja. Potencjał regionu w tych dziedzinach powinien być podstawą do rozwijania nowych technologii i innowacyjnych produktów, co wymaga wykwalifikowanych zasobów ludzkich. 1, 2 wniosku o dofinansowanie. 11

12 Projekty, których realizacja rozpocznie się w 2011 r. Planowany tytuł B2.1 PROJEKT PRZEWIDZIANY DO REALIZACJI W TRYBIE SYSTEMOWYM AKADEMIA EURO Nr i nazwa celu szczegółowego, w który wpisuje się dany projekt Typ/typy projektów (operacji) przewidziane do realizacji w ramach Beneficjent systemowy Cel szczegółowy 1: Rozwój wykwalifikowanej i zdolnej do adaptacji siły roboczej Szkolenia, kursy i poradnictwo zawodowe (jako działanie uzupełniające do szkoleń i kursów) skierowane do dorosłych osób pracujących, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyŝszaniem kwalifikacji i umiejętności (poza godzinami pracy), w szczególności dla osób zatrudnionych o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach (z wyłączeniem kształcenia ustawicznego w formach szkolnych realizowanego w szkołach dla dorosłych. PL

13 Czy typ został przewidziany w SzOP do realizacji w trybie systemowym? TAK JeŜeli NIE naleŝy uzasadnić Samorząd Województwa Pomorskiego ponosi szczególną odpowiedzialność za przeciwdziałanie powstawaniu gospodarczych dysproporcji regionalnych. W szczególności za poprawę zdolności adaptacyjnych pracowników do zmian, które mogą powstawać w związku ze zmianami gospodarczymi. Turystyka stanowi waŝny sektor gospodarki regionalnej, istotny m.in. z punktu widzenia wzrostu zatrudnienia. (Strategia Rozwoju Woj. Pom.) Natomiast barierę stanowi tu względnie niski standard przy relatywnie wysokich cenach usług turystycznych. (Strategia Rozwoju Woj. Pom.) Pomorskie na tle innych województw zajmuje 3. miejsce pod względem liczby udzielonych noclegów, druga co do wielkości baza noclegowa na 1000 mieszkańców (Strategia Rozwoju Woj. Pom.) Rynek pracy w województwie pomorskim charakteryzuje się niskim wskaźnikiem zatrudnienia na tle kraju. (Strategia Rozwoju Woj. Pom.) System transportu pasaŝerskiego cechuje się niską jakością przewozów oraz powiązań obszarów peryferyjnych województwa z aglomeracją trójmiejską, a takŝe powiązań wewnątrz aglomeracji. Jednym z nowych uwarunkowań europejskich rozwoju regionu, prowadzących do zmian Strategii jest m.in.: uwzględnienie w większym zakresie kwestii dostępności transportowej, której obecny poziom rozwoju lokuje region na jednym z najniŝszych miejsc w Unii Europejskiej, stanowiąc istotną barierę rozwoju tego obszaru. (Strategia Rozwoju Woj. Pom.) Słabą stroną Woj. Pomorskiego jest: nie w pełni wykorzystany potencjał regionu dla przyciągania kapitału zagranicznego, a jednym z zagrozeń: negatywny wizerunek Polski za granicą (Strategia Rozwoju Woj. Pom.) Wizją Woj. Pomorskiego jest region m.in.: stwarzający wszechstronne moŝliwości rozwoju, zwłaszcza osobom przedsiębiorczym, wykształconym i kreatywnym oraz małym i średnim podmiotom gospodarczym, umoŝliwiający wszechstronny rozwój i ciągłe podnoszenie poziomu wykształcenia i kwalifikacji. (Strategia Rozwoju Woj. Pom.) Jednym z kierunków działań realizacji celu strategicznego jest: upowszechnienie, poprawa jakości i zwiększenie róŝnorodności kształcenia ustawicznego, w tym inicjowanie i wspieranie programów edukacyjnych dostosowanych do trendów demograficznych i potrzeb rynku pracy; (Strategia Rozwoju Woj. Pom.) ZałoŜenia Akademii Euro są zgodne ze Strategią Rozwoju Województwa Pomorskiego. W związku z organizowanymi Mistrzostwami Euro 2012 nastąpi zmiana w gospodarce regionu. Nagły napływ duŝej liczby turystów podczas i po roku 2012 spowoduje wzrost popytu na nowe kwalifikacje pracowników w branŝach mających bezpośredni kontakt z turystą zagranicznym. MoŜliwe jest równieŝ przechodzenie pracowników z innych branŝ do tych, związanych z obsługą klientów-turystów. Od poziomu obsługi turystów zaleŝeć będzie wizerunek regionu i zysk jaki moŝe przynieść dla regionu rozwój turystyki po 2012roku. Priorytetem winny być starania podjęte w celu zachęcenia przyjezdnych do ponownej wizyty regionu lub rekomendacji miejsca wśród znajomych. DuŜe znaczenie ma w tym względzie podejście do turystów, okazana im gościnność oraz właściwe uwypuklenie walorów regionu. (EURO 2012 szanse i zagroŝenia dla Pomorza, Raport Politechniki Gdańskiej) Część osób zatrudniona w branŝach m.in.: turystycznej (gastronomia i handel), transportowej będzie musiała podnieść swoje kwalifikacje do standardów europejskich. Spółka PL.2012 odpowiada w imieniu Ministra Sportu i Turystyki za koordynację i kontrolę wszystkich projektów i procesów związanych z przygotowaniem Polski do Euro 2012, w tym zapewnienie przyjaznej i profesjonalnej obsługi kibiców. Wzajemna komplementarność projektów pozwoli nie tylko odpowiedzieć na problemy w wymienionej powyŝej diagnozie potrzeb regionu, a równieŝ na stworzenie dodatkowej oferty związanej z Euro 2012 dla uczestników i uczestniczek w celu podniesienia kompetencji zawodowych i zdolności adaptacyjnych uczestników do rosnących oczekiwań rynku pracy, związanych ze zmianą, jaką będzie pojawienie się nowych grup klientów turystów zagranicznych w związku z organizacją w Polsce Euro Dodatkowo sama atrakcyjność tematu Euro 2012 przyciągnie uczestników do w celu podniesienia swoich kwalifikacji. Projekt Akademii Euro wpisuje się w szanse jakie dla rozwoju turystycznego regionu stanowi organizacja Euro 2012, która umoŝliwi korzystanie z najwyŝszych standardów, doświadczeń i ekspertów w pracy z osobami objętymi programem. Przyrost przychodów z turystyki z tytułu goszczenia kibiców Euro 2012 jaki odnotuje Województwo Pomorskie szacuje się na 172 mln zł, w latach mln zł. Łączne w skali kraju w latach efekty długoterminowe będą 5-krotnie wyŝsze od efektów krótkoterminowych. (Raport na temat wpływu przygotowań i organizacji ME w Piłce NoŜnej UEFA EURO 2012 na gospodarkę Polski). Podczas Mistrzostw wzrośnie ilość ludzi przemieszczających się i korzystających ze środków transportu publicznego (w tym kolejowego), szczególnie turystów (Karta EURO). Wzrośnie równieŝ znaczenie innych branŝ strategicznych ze względu na kontakt z turystą, obsługujących organizowane imprezy masowe w regionie i świadczących usługi klientom zagranicznym. Jakość tych usług będzie miała decydujące znaczenie dla sprawnego funkcjonowania regionu w czasie Mistrzostw jak i po. WaŜne będzie wyposaŝenie ich pracowników tych branŝ w narzędzia zapewniające mieszkańcom i gościom wzrost standardów obsługi, (przyjazną obsługę) i dostępność informacji. Projekt Akademii Euro jest prowadzony przez Spółkę PL.2012 na terenie czterech regionów goszczących turniej, co przedstawia moŝliwość uzyskania dodatkowych korzyści dla województwa wynikających z funkcjonowania pod wspólnym parasolem promocyjnym oraz wymiany doświadczeń i wiedzy pomiędzy czterema regionami. Dzięki realizacji w trybie systemowym będzie moŝliwe skuteczniejsze i szybsze osiągnięcie ( w ciągu ok.1 roku) rezultatów. Formuła 13

14 NIE x systemowego zapewni odpowiedni poziom merytoryczny prowadzonych zajęć i ujednolicony program szkoleń. Jest to duŝe wyzwanie organizacyjne i merytoryczne, które nie mogłoby być zrealizowane w trybie konkursowym, w pojedynczych województwach, w oderwaniu od siebie. Dodatkowo moŝliwe będzie zunifikowanie działań prowadzących do podniesienia jakości obsługi klienta (szczególnie zagranicznego) wg określonych standardów we wszystkich 4 regionach. Formuła systemowego zapewni odpowiedni poziom merytoryczny prowadzonych zajęć i ujednolicony program szkoleń. Realizacja Akademii Euro w trybie systemowym jest uzasadniona koniecznością wprowadzenia wspólnych standardów działań rekrutacyjnych, szkoleń, wyboru wspólnych grup adresatów w czerech regionach Polski, tak by zadbać o podobne, wysokie standardy obsługi klienta, w tym klienta zagranicznego w kluczowych branŝach. Oczywiście te standardy będą zweryfikowane do potrzeb kaŝdego z regionów, a podejmowane w tym projekcie działania będą równieŝ uzupełnieniem dziejących się juŝ działań szkoleniowych w regionach na zasadzie komplementarności w stosunku do prowadzonych i/lub nie prowadzonych działań w odniesieniu do zidentyfikowanych grup adresatów. W Województwie Pomorskim na podstawie przeprowadzonej diagnozy sytuacji (Urząd Marszałkowski, Urząd Miasta, Koordynatorzy ds. Transportu w Miastach i PL.2012, kontakt bezpośredni z beneficjentami), wg stanu obecnego rozpoczęto realizację 8 projektów na łączną kwotę ,53 zł. bezpośrednio ukierunkowanych na szkolenia dot. Euro W ramach ww. projektów planowane jest objęciem szkoleniami osób. Zakres planowanych szkoleń dot. m.in. następujących zagadnień: ustawa o usługach turystycznych oraz budowa pakietów turystycznych, marketing miejsc, marketing atrakcji turystycznych, event marketing, sprzedaŝ i wspomaganie sprzedaŝy przez Internet dla sektora turystyki, efektywny Public Relations, pierwsza pomoc, animator społeczny, instruktor rekreacji ruchowej, profesjonalna obsługa klienta i umiejętności prezentacji, zarządzanie bezpieczeństwem imprez masowych, rozwój kompetencji osobistych oraz ICT, kursy językowe. Zatem wsparciem w postaci szkoleń językowych oraz umiejętności miękkich w kontekście Euro 2012 zostały objęte grupy docelowe: branŝa hotelarska i gastronomiczna, policja, kadra placówek oświatowych. Dlatego, w tym regionie, działaniami Akademii Euro obejmiemy komplementarnie do innych województw m.in.: pracowników gastronomii i handlu, pracowników transportu miejskiego i SKM, kolejowego, pracowników instytucji publicznych i straŝy miejskiej, ratowników medycznych. Uczestnicy zostaną rekrutowani z terenu trójmiasta wg kluczowych szlaków komunikacyjnych określonych w mobility concept. Celem jest podniesienie kompetencji zawodowych i zdolności adaptacyjnych uczestników do rosnących oczekiwań rynku pracy, związanych ze zmianą, jaką będzie pojawienie się nowych grup klientów turystów zagranicznych, między innymi w związku z organizacją w Polsce Euro Wzrost kompetencji nastąpi poprzez udział w szkoleniach i kursie języka obcego, co przyczyni się do znacznego podniesienia standardu obsługi ruchu turystycznego w regionie oraz znacznie podniesie adaptacyjność na rynku pracy osób objętych programem. Projekt zwiększy poziom obsługi klienta, kwalifikacje i adaptacyjność uczestników na rynku pracy oraz pozwoli wykorzystać nabyte umiejętności podczas organizacji innych duŝych imprez, w tym takŝe sportowych, oraz przyczyni się do podniesienia standardu obsługi ruchu turystycznego w regionie oraz znacznie podniesie adaptacyjność na rynku pracy osób objętych programem szkolenia i wyrównywanie szans w dostępie do lokalnego rynku pracy. Nabyta wiedza i umiejętności będą słuŝyć równieŝ po zakończeniu. Uczestnicy szkoleń będą lepiej przygotowani do zwiększającego się ruchu turystycznego po roku 2012 i przy kolejnych masowych imprezach organizowanych w regionie. PrzełoŜy się to na zwiększenie atrakcyjności świadczonych przez uczestników usług i zwiększy ich wartość na rynku pracy. Okres realizacji Kwota planowanych wydatków w projekcie w roku 2011 ogółem w projekcie PLN PLN Rezultaty planowane do osiągnięcia w ramach 14

15 Rezultaty twarde w roku uczestników (ok. 40% ogólnej liczby), w tym min. 10% kobiet, podniesie umiejętności w zakresie: obsługi klienta, róŝnic międzykulturowych w obsłudze klienta, atrakcji aglomeracji danego regionu pod kątem organizacji masowych imprez. 200 uczestników (ok. 40% ogólnej liczby), w tym min. 10% kobiet, podniesie umiejętności w zakresie umiejętności językowych. ogółem w projekcie 500 uczestników, w tym min. 10% kobiet, ukończy szkolenie i podniesie kwalifikacje w zakresie: obsługi klienta, róŝnic międzykulturowych w obsłudze klienta, atrakcji aglomeracji danego regionu pod kątem organizacji masowych imprez. 500 uczestników, w tym min. 10% kobiet, ukończy szkolenie i podniesie kwalifikacje w zakresie umiejętności językowych. W efekcie szkolenia 500 uczestników otrzyma certyfikat/ zaświadczenie ukończenia kursu językowego. W efekcie szkolenia 500 uczestników otrzyma dyplom ukończenia cyklu szkoleń i oznaczenie przynaleŝności do. W ramach powstanie podręcznik nt Organizacji masowych imprez, który będzie rozdany łącznie osobom (w tym wszystkim uczestnikom ). Rezultaty miękkie w roku 2011 Wzrost kompetencji w zakresie podstawowych umiejętności językowych, obsługi klienta, obsługi klienta zagranicznego- pochodzącego z innych kręgów kulturowych, atrakcji aglomeracji danego regionu pod kątem organizacji masowych imprez uczestników. Pogłębienie informacji, wiedzy oraz wzrost świadomości na temat innych kultur i świadomej obsługi klientów pochodzących z róŝnych krajów uczestników. Szczegółowe kryteria wyboru projektów IP nie określa kryteriów dostępu. ogółem w projekcie Wzrost kompetencji w zakresie podstawowych umiejętności językowych, obsługi klienta, obsługi klienta zagranicznego- pochodzącego z innych kręgów kulturowych, atrakcji aglomeracji danego regionu pod kątem organizacji masowych imprez uczestników. Podniesienie umiejętności samooceny umiejętności obsługi klienta, świadomości znaczenia profesjonalnej obsługi klienta dla wizerunku regionu i Polski uczestników (pretest i retest po zakończonym cyklu szkoleń). Podniesienie poziomu obsługi klienta (turystów) w regionie Pomorskim (zapewnienie sprawnej, profesjonalnej i przyjaznej obsługi klientów, turystów i gości w regionie). Pogłębienie informacji, wiedzy oraz wzrost świadomości na temat innych kultur i świadomej obsługi klientów pochodzących z róŝnych krajów uczestników. Kryteria dostępu 15

16 Poddziałanie LP. Konkursu: A.1 Planowany termin ogłoszenia konkursu I kw. II kw. x III kw. IV kw. Typ konkursu Otwarty Zamknięty x Planowana alokacja PLN 1. Pomoc w tworzeniu partnerstw lokalnych z udziałem m.in. przedsiębiorstw, organizacji pracodawców, związków zawodowych, jednostek samorządu terytorialnego, urzędów pracy i innych środowisk, mających na celu opracowanie i wdraŝanie strategii przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą na poziomie lokalnym i wojewódzkim. 2. Wsparcie dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagroŝonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, zatrudnionych u pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne, realizowane w formie tworzenia i wdraŝania programów typu outplacement, obejmujących łącznie: szkolenia i poradnictwo zawodowe oraz poradnictwo psychologiczne, Typ/typy projektów (operacji) przewidziane do realizacji w ramach konkursu Szczegółowe kryteria wyboru projektów a takŝe wybrane działania spośród następujących: pomoc w zmianie miejsca pracy (np. jednorazowy dodatek relokacyjny/mobilnościowy dla osoby, która uzyskała zatrudnienie w odległości powyŝej 50 km od miejsca zamieszkania), pomoc w znalezieniu nowej pracy (np. jednorazowy dodatek motywacyjny dla osoby, która uzyskała zatrudnienie w nowym miejscu pracy za wynagrodzeniem niŝszym niŝ u dotychczasowego pracodawcy), staŝe i praktyki zawodowe przygotowujące do podjęcia pracy w nowym zawodzie, subsydiowanie zatrudnienia uczestnika u nowego pracodawcy, wsparcie dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą poprzez zastosowanie co najmniej jednego z następujących instrumentów: i. doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umoŝliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do załoŝenia i prowadzenia działalności gospodarczej, ii. przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, do wysokości 40 tys. PLN na osobę, iii. wsparcie pomostowe udzielane w okresie do 6 / do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie wyŝszej niŝ równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu wypłacenia dotacji, połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego ). 3. Szkolenia przekwalifikowujące i usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu i zdobycia nowych umiejętności zawodowych (w tym indywidualne plany działań i pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia). 4. Szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców wspomagające proces zmiany profilu działalności przedsiębiorstwa. Kryteria dostępu 1. Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa pomorskiego (w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa pomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa pomorskiego). Zagwarantowanie, iŝ działania projektowe będą wspierały rozwój zasobów ludzkich w regionie oraz oddziaływały na poprawę sytuacji społecznogospodarczej na terenie województwa pomorskiego. wniosku o dofinansowanie. 1, 2, 3, Grupę docelową w projekcie stanowią w co najmniej 50%: osoby z wykształceniem co najwyŝej średnim lub osoby, które ukończyły 50 rok Ŝycia oraz w ramach przewidziane jest objęcie wszystkich uczestników naleŝących do tej kategorii wiekowej indywidualnym wsparciem w postaci coachingu lub szkoleń 1 na 1. 16

17 Pracownicy gorzej wykształceni nie stanowią duŝej grupy odbiorców szkoleń i rzadziej w nich uczestniczą niŝ osoby wysoko wykwalifikowane i/lub legitymujące się wykształceniem wyŝszym. RównieŜ oferta komercyjnych szkoleń i kursów w większej mierze kierowana jest do osób lepiej wykształconych. Ponadto jak wynika z badań pomorskiego rynku pracy, w sytuacji niepewności gospodarczej pracodawcy dokonują zwolnień przede wszystkim wśród pracowników o najniŝszych kwalifikacjach. Dane WUP w Gdańsku z lat wskazują, iŝ w tym okresie nastąpił wzrost w rejestrach bezrobotnych osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym oraz gimnazjalnym i poniŝej łącznie o 46,9%. Tym samym konieczne jest wspieranie i premiowanie działań szkoleniowych skierowanych do tych kategorii osób. Tego typu problemy dotykają równieŝ grupy osób w wieku 50+. Jest ona szczególnie defaworyzowana na rynku pracy i posiada największe trudności ze spełnieniem wymogów pracodawców z uwagi na nieaktualne lub nieadekwatne kwalifikacje, ale takŝe utrudniony dostęp do uczestnictwa w szkoleniach i korzystania z doradztwa. Ponadto wymaga ona szczególnego rodzaju zindywidualizowanego wsparcia, ze względu na zróŝnicowane potrzeby pracowników w tym wieku. Wyniki badań i analiz zawarte w raporcie Szanse i bariery zatrudniania osób 45+ w województwie pomorskim (Gdańsk 2009), Ŝe co piąte pomorskie przedsiębiorstwo nie zatrudnia obecnie ani jednego pracownika w wieku 45+. Wśród osób zatrudnionych w pomorskich przedsiębiorstwach częściej znajdują się osoby poniŝej 45. roku Ŝycia niŝ osoby w wieku 45+. Udział osób poniŝej 45. roku Ŝycia wynosi 70,5%. W 2008 roku co trzecie przedsiębiorstwo na Pomorzu zatrudniało nowych pracowników, a tylko niecała połowa z nich (15,6%) zatrudniała osoby w wieku 45+. Wyniki badań wskazują, Ŝe pracodawcy są przekonani o niŝszych kwalifikacjach zawodowych tych osób. Dominuje wśród nich pogląd, Ŝe to raczej młodsi pracownicy będą świadczyli pracę o wyŝszej jakości ze względu na wyŝsze kwalifikacje i umiejętności zawodowe. A zatem moŝna twierdzić, Ŝe osoby starsze są gorzej postrzegane przez pomorskich pracodawców. 2, 3, 4. wniosku o dofinansowanie. 3. Projekt zakłada w ramach rezultatów twardych podjęcie zatrudnienia w okresie realizacji przez co najmniej 50% jego uczestników. 17

18 Konieczność zapewnienia wymiernych efektów wsparcia udzielanego osobom, które zostały dotknięte negatywnym oddziaływaniem procesów adaptacyjnych i restrukturyzacyjnych. Jak wykazuje praktyka udzielania pomocy tej kategorii osób, wykazują one duŝą gotowość do szybkiego podejmowania nowego zatrudnienia. Dodatkowo jak najszybsze podjęcie przez nie pracy zapobiegnie kwalifikacji ich do pomocy udzielanej przez instytucje rynku pracy oraz pomocy społecznej. Tym samym najwaŝniejszym ostatecznym rezultatem podejmowanych działań projektowych powinno być podjęcie zatrudnienia przez część uczestników - na podstawie stosunku pracy (umowa o pracę, powołanie, wybór, mianowanie) lub spółdzielczej umowy o pracę lub Kodeksu Cywilnego (w szczególności w zakresie umów cywilnoprawnych). 2. wniosku o dofinansowania. 4. W przypadku projektów nie realizowanych na potrzeby konkretnego wskazanego we wniosku podmiotu/podmiotów, projektodawca zobligowany jest wykorzystać w opisie problemu i/lub grup docelowych wyniki badań i analiz zrealizowanych w województwie pomorskim w ramach projektów w Poddziałaniu i/lub i/lub PO KL. W ramach Priorytetu VIII PO KL w województwie ii pomorskim zrealizowano szereg inicjatyw badawczych i analitycznych poświęconych sytuacji i perspektywom rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. W szczególności są to badania i analizy dotyczące trendów rozwojowych i prognozowania zmian gospodarczych zachodzących w regionie oraz formułowania właściwych mechanizmów zaradczych, jak równieŝ badania i analizy dotyczące aktualnej sytuacji, trendów rozwojowych i prognozowania zmian społeczno-gospodarczych zachodzących w regionie w kontekście rynku pracy (w szczególności tworzenia i likwidacji miejsc pracy) i struktury zatrudnienia oraz formułowania właściwych mechanizmów zaradczych w strategiach rozwoju województwa. Dla efektywnego i adekwatnego planowania działań mających na celu zwiększenie poziomu adaptacyjności i kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw w województwie 1, 2, pomorskim niezbędnym jest oparcie się na wynikach 3, 4. i wnioskach tego rodzaju prac badawczych i analitycznych. WyróŜnikiem badań i analiz zrealizowanych w ramach Priorytetu VIII PO KL jest ścisłe ukierunkowanie na specyfikę problematyki społeczno-gospodarczej, w wymiarze, który obejmuje ten Priorytet. Dodatkowo cechują się one aktualnością zarówno w odniesieniu do wykorzystanych danych i źródeł oraz podejmują w aspekcie regionalnym zagadnienia i tematy, które rzadko są przedmiotem oficjalnych czy standardowych działań badawczych prowadzonych przez instytucje publiczne i komercyjne. wniosku o dofinansowanie. Projektodawca opisując w treści wniosku wyniki wykorzystywanych badań i analiz jest zobligowany do precyzyjnego podania źródła pochodzenia danych. 5. Projektodawca składa nie więcej niŝ dwa wnioski o dofinansowanie w ramach danego konkursu. 18

19 Stworzenie warunków umoŝliwiających korzystanie z dofinansowania realizacji projektów większej liczbie projektodawców, przy zagwarantowaniu wysokiej jakości merytorycznej składanych wniosków oraz zapewnieniu racjonalnego i efektywnego wykorzystania potencjału instytucjonalnego danego projektodawcy. Kryterium w przedmiotowym brzmieniu odnosi się wyłącznie do występowania danego podmiotu w charakterze beneficjenta, a nie partnera. Oznacza to, Ŝe niezaleŝnie od maksymalnie dwóch wniosków, w których danym podmiot występuje w charakterze beneficjenta, moŝe występować w innych wnioskach złoŝonych w tym samym konkursie w charakterze partnera. W przypadku złoŝenia więcej niŝ dwóch wniosków przez jednego projektodawcę Instytucja Organizująca Konkurs odrzuca wszystkie złoŝone w odpowiedzi na konkurs wnioski, w związku z niespełnieniem przez Beneficjenta kryterium dostępu. W przypadku wycofania jednego lub obydwu wniosków o dofinansowane projektodawca ma prawo złoŝyć kolejny wniosek/kolejne dwa wnioski. 1, 2, 3, 4. Weryfikacja spełnienia kryterium na podstawie systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów funkcjonującego w Instytucji Organizującej Konkurs. 6. Okres realizacji nie przekracza 36 miesięcy. Konieczność zapewnienia efektywności i racjonalności harmonogramu działań podejmowanych w ramach oraz zachowanie płynności wydatkowania środków EFS i zmniejszenie ryzyka związanego z nieprawidłową realizacją projektów przez beneficjentów. 1, 2, 3, 4. wniosku o dofinansowanie. 7. Projektodawca w okresie realizacji prowadzi biuro (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa pomorskiego z moŝliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdraŝanego oraz zapewniające uczestnikom moŝliwość osobistego kontaktu z kadrą. Konieczność usprawnienia kontaktu beneficjenta z grupą docelową poprzez zapewnienie odbiorcom wsparcia wysokiego poziomu dostępności i bezpośredniości obsługi (w trakcie realizacji ) oraz zwiększenia efektywności i racjonalności procesu bieŝącej współpracy beneficjenta z Instytucją Organizującą Konkurs 1, 2, (w trakcie kontroli). 3, 4. wniosku o dofinansowanie. Projektodawca zobligowany jest do wskazania w treści wniosku, Ŝe biuro będzie prowadzone na terenie województwa pomorskiego. 8. Projekt zakłada tworzenie partnerstw lokalnych z udziałem przedsiębiorców i/lub organizacji zrzeszających pracodawców i/lub samorządów gospodarczych. 19

20 W sytuacji dynamicznych zmian na rynku pracy i moŝliwego nasilenia procesów spowolnienia gospodarczego, istnieje konieczność konsultowania i wypracowywania strategii zarządzania zmianą gospodarczą z wykorzystaniem praktycznych doświadczeń przedsiębiorców - jako najwaŝniejszych uczestników Ŝycia gospodarczego - i ich przedstawicieli. Wobec rozproszenia i niedostatecznego potencjału organizacyjnego istniejących w województwie pomorskim organizacji pracodawców istotne jest równieŝ zwiększenie ich roli i zaangaŝowania w kształtowanie regionalnych strategii gospodarczych, jako czynnika integrującego i wzmacniającego środowiska gospodarcze. 1. wniosku o dofinansowanie. 9. Projekt obligatoryjnie zawiera instrumenty (zgodnie ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL) naleŝące do wsparcia zasadniczego, tj. szkolenia i poradnictwo zawodowe oraz poradnictwo psychologiczne oraz co najmniej jeden instrument z zakresu wsparcia towarzyszącego, tj. pomoc w zmianie miejsca pracy, pomoc w znalezieniu nowej pracy, staŝe i praktyki zawodowe przygotowujące do podjęcia pracy w nowym zawodzie, subsydiowanie zatrudnienia uczestnika u nowego pracodawcy, wsparcie dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą. Stworzenie warunków dla kompleksowego wsparcia uczestników tego typu inicjatyw. Zastosowanie kilku zróŝnicowanych instrumentów umoŝliwia zindywidualizowane podejście do potrzeb i moŝliwości uczestnika, tym samym zwiększa szanse na szybki powrót na rynek pracy osób dotkniętych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacyjnych. Z uwagi na specyfikę grup docelowych, szczególnie istotne jest takŝe jak najszybsze umoŝliwienie na nowo podjęcie pracy osobom zagroŝonym utratą zatrudnienia lub pozostającym bez zatrudnienia, co mogą zapewnić tylko projekty o szerokim zakresie merytorycznym, 2. oferujące wieloaspektową pomoc. Realizacja tego typu wsparcia ma kluczowe znaczenie w kontekście sytuacji społeczno-gospodarczej w województwie pomorskim, która charakteryzuje się duŝą dynamiką i nasileniem procesów restrukturyzacyjnych i modernizacyjnych. wniosku o dofinansowanie. Kryteria strategiczne 1. Projektodawcą jest wyłącznie przedsiębiorstwo będące beneficjentem pomocy publicznej na szkolenia i/lub doradztwo w ramach realizowanego lub podmiot realizujący projekt wyłącznie na potrzeby wskazanego we wniosku konkretnego przedsiębiorcy/przedsiębiorców. WAGA 5 20

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki.

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

Wzrost spójności terytorialnej

Wzrost spójności terytorialnej WSPARCIE OBSZARÓW WIEJSKICH w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007-20132013 w województwie pomorskim CEL GŁÓWNY PO KL wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE STRATEGICZNE

Bardziej szczegółowo

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 MOśLIWO LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 2013 Działalno alność PARP na rzecz wspierania rozwoju i innowacyjności ci polskich przedsiębiorstw Izabela WójtowiczW Dyrektor Zespołu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI wybrane działania dla przedsiębiorców. człowiek najlepsza inwestycja

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI wybrane działania dla przedsiębiorców. człowiek najlepsza inwestycja człowiek najlepsza inwestycja PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 - wybrane działania dla przedsiębiorców Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie Działań 6.1 i 8.1 PO KL w województwie podlaskim w 2010 roku

Wdrażanie Działań 6.1 i 8.1 PO KL w województwie podlaskim w 2010 roku Wdrażanie Działań 6.1 i 8.1 PO KL w województwie podlaskim w 2010 roku Harmonogram konkursów na 2010 rok (Działania 6.1 i 8.1 PO KL) www.pokl.up.podlasie.pl Zakładka: konkursy Harmonogram konkursów na

Bardziej szczegółowo

Lp. Brzmienie kryterium Definicja kryterium Opis kryterium 1. Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek dla danego podregionu.

Lp. Brzmienie kryterium Definicja kryterium Opis kryterium 1. Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek dla danego podregionu. Załącznik nr 11 do Regulaminu konkursu - systematyka kryteriów wyboru projektów konkursowych współfinansowanych z EFS w ramach RPOWP 2014-2020, Działanie 2.3 Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów

Bardziej szczegółowo

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81

Bardziej szczegółowo

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zwanego dalej Instytucją Pośredniczącą Ogłasza konkurs otwarty

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Małe i średnie przedsiębiorstwa Kraków, 24 kwietnia 2007 r Europejski Fundusz Społeczny w Polsce 2004-2006 2007-2013 SPO RZL ZPORR (Priorytet II) IW EQUAL PO

Bardziej szczegółowo

Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81 445

Bardziej szczegółowo

Informacja o planowanych konkursach, projektach systemowych, innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w latach 2014-2015

Informacja o planowanych konkursach, projektach systemowych, innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w latach 2014-2015 Informacja o planowanych konkursach, projektach systemowych, innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w latach 2014-2015 Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Program Operacyjny Kapitał Ludzki Informacja

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ VIII. Regionalne kadry

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014 2015

Plan działania na lata 2014 2015 Plan działania na lata 204 205 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny Telefon 4 E-mail INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ VI. Rynek

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Małopolsce pierwsze doświadczenia we wdraŝaniu aniu w 2008 roku. Kraków, 15 grudnia 2008 r.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Małopolsce pierwsze doświadczenia we wdraŝaniu aniu w 2008 roku. Kraków, 15 grudnia 2008 r. Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Małopolsce pierwsze doświadczenia we wdraŝaniu aniu w 2008 roku Kraków, 15 grudnia 2008 r. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Dokumenty programujące wsparcie z EFS Rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2012. Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Plan Działania na rok 2012. Priorytet VII Promocja integracji społecznej Plan Działania na rok 2012 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI Na realizację projektów systemowych

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Cel główny WRPO 2014+ POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI I SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWA Alokacja

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Regionalny program operacyjny jest narzędziem słuŝącym realizacji strategii rozwoju regionu przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej w latach

Bardziej szczegółowo

GRUPA COMBIDATA POLAND DOSTAWCA KOMPLEKSOWYCH ROZWIĄZAŃ EDUKACYJNYCH

GRUPA COMBIDATA POLAND DOSTAWCA KOMPLEKSOWYCH ROZWIĄZAŃ EDUKACYJNYCH GRUPA COMBIDATA POLAND DOSTAWCA KOMPLEKSOWYCH ROZWIĄZAŃ EDUKACYJNYCH z doświadczeniem sięgającym 20 lat Propozycja współpracy w zakresie pozyskiwania środków UE na rozwój kapitału ludzkiego Gdańsk, 5 kwiecień

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - terminarz

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - terminarz Program Operacyjny Kapitał Ludzki - terminarz Spis treści VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ... 2 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej... 2 VIII REGIONALNE KADRY GOSPODARKI...

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej. Wejherowo, 9 październik 2013 r.

Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej. Wejherowo, 9 październik 2013 r. Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej Wejherowo, 9 październik 2013 r. Strategia 6 RPS RPO 2014-2020 Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 (wrzesień 2012)

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Katarzyna Tokarczuk Lublin, dnia 10 marca 2010 r. Priorytet VI i VII w województwie lubelskim Rola WUP w Lublinie w PO KL Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r.

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013 Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Działania wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Działanie 6.1 Działanie

Bardziej szczegółowo

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM MoŜliwości dofinansowania projektów szkoleniowych dla nauczycieli i dorosłych mieszkańców regionu Kielce, lipiec 2012 CEL Dostosowanie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

1) W wersji 2.0 w słowniczku Dokumentacji konkursowej Nr POKL/II/8.1.2/09 zostają dodane następujące pojęcia:

1) W wersji 2.0 w słowniczku Dokumentacji konkursowej Nr POKL/II/8.1.2/09 zostają dodane następujące pojęcia: W związku z duŝą ilością wniosków składanych w ramach Poddziałania 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które nie spełniają kryteriów dostępu, Urząd Marszałkowski w Łodzi jako Instytucja Organizująca

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Finanse na rozwój kompetencji Europejski Fundusz Społeczny w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Finanse na rozwój kompetencji Europejski Fundusz Społeczny w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Finanse na rozwój kompetencji Europejski Fundusz Społeczny w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, 21 maja 2015 roku Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Oferta Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki szansą dla osób powracających na regionalny rynek pracy Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki Instytucja Pośrednicząca Łódź, 30.03.2012

Bardziej szczegółowo

Ocena sytuacji na małopolskim rynku pracy w roku 2009

Ocena sytuacji na małopolskim rynku pracy w roku 2009 Ocena sytuacji na małopolskim rynku pracy w roku 2009 Gospodarka Małopolski Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw* wyniosło 407 tys. osób w Małopolsce zatrudnienie było 1,2% wyŝsze niŝ w 2008

Bardziej szczegółowo

Polityka wspierania klastrów w województwie pomorskim Karolina N. Lipińska, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Polityka wspierania klastrów w województwie pomorskim Karolina N. Lipińska, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Polityka wspierania klastrów w województwie pomorskim Karolina N. Lipińska, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Seminarium dotyczące wyboru klastrów kluczowych krajowych Warszawa, 5 czerwca 2014

Bardziej szczegółowo

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81 445

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców

PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców 1 Autor: Aneta Para PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców Informacje ogólne o PO KL 29 listopada br. Rada Ministrów przyjęła projekt Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), który jest

Bardziej szczegółowo

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Cel 1: Cel 2: Cel 3: Cel 4: Cel 5: Cel 6: Celem głównym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest: Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 204-205 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ VIII. Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA USŁUG ROZWOJOWYCH DLA MIKRO, MAŁYCH I SREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W FORMULE PODEJŚCIA POPYTOWEGO

REALIZACJA USŁUG ROZWOJOWYCH DLA MIKRO, MAŁYCH I SREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W FORMULE PODEJŚCIA POPYTOWEGO Załącznik do uchwały Nr 26/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 9 września 2015 r. KRYTERIA WYBORU PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO DOTYCZĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Plan działania na lata PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Plan działania na lata 2014 2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny IX. Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014 2015

Plan działania na lata 2014 2015 Plan działania na lata 204 205 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu VIII. Regionalne kadry gospodarki Województwo świętokrzyskie Instytucja

Bardziej szczegółowo

pozakonkursowy III KWARTAŁ 2016 I OCENA FORMALNA A. KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU

pozakonkursowy III KWARTAŁ 2016 I OCENA FORMALNA A. KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU OŚ PRIORYTETOWA 12 EDUKACJA, KWALIFIKACJE I KOMPETENCJE KARTA DZIAŁANIA 12.4 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE PRIORYTET INWESTYCYJNY 10IV Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy,

Bardziej szczegółowo

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66,

Bardziej szczegółowo

Instytucje wdrażające podnoszą poprzeczkę, aby wsparcie otrzymały najciekawsze i najbardziej pożądane projekty.

Instytucje wdrażające podnoszą poprzeczkę, aby wsparcie otrzymały najciekawsze i najbardziej pożądane projekty. Instytucje wdrażające podnoszą poprzeczkę, aby wsparcie otrzymały najciekawsze i najbardziej pożądane projekty. Kapitał ludzki to jeden z najważniejszych czynników budowania przewagi konkurencyjnej na

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 (z wyłączeniem projektów systemowych) Instytucje w programie Wykaz instytucji wraz

Bardziej szczegółowo

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Załącznik do Uchwały Nr 58/590/2015 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. Harmonogram o dofinansowanie w trybie konkursowym na rok 2015 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Kielce, luty 2016 r.

Kielce, luty 2016 r. Kielce, luty 2016 r. POROZUMIENIE Kielecki Obszar Funkcjonalny podpisane 11 maja 2015 r. określa zasady współpracy przy programowaniu i wdrażaniu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego

Bardziej szczegółowo

Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Konkursy ogłaszane w 2007 roku Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Działanie 9.5 Oddolne

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VI. Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Działanie 10.2 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia. Poddziałanie 10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4. Katowice, 28 marca 2014 r.

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4. Katowice, 28 marca 2014 r. Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4 Katowice, 28 marca 2014 r. Alokacja na działania skierowane dla Przedsiębiorców w okresie 2007-2013 Alokacja na poddziałania skierowane

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Planu działania na lata 2014-2015 dla Priorytetu VIII KARTA DZIAŁANIA 8.1. Poddziałanie 8.1.2

Wyciąg z Planu działania na lata 2014-2015 dla Priorytetu VIII KARTA DZIAŁANIA 8.1. Poddziałanie 8.1.2 Wyciąg z Planu działania na lata 204-205 dla Priorytetu VIII Poddziałanie 8..2 KARTA DZIAŁANIA 8. LP. Konkursu: A. Planowany termin ogłoszenia konkursu I kw. x II kw. III kw. Typ konkursu Otwarty Zamknięty

Bardziej szczegółowo

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Załącznik do Uchwały Nr 37/375/ Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 21 kwietnia r. Harmonogram o w trybie konkursowym na rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VI. Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2013

Plan działania na rok 2013 Plan działania na rok 203 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny Telefon 4 E-mail INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ VI. Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

Programy rozwojowe szkół jako projekty edukacyjne w ramach konkursów 1/POKL/9.1.2/2011 oraz 2/POKL/9.2/2011 ogłoszonych w woj.

Programy rozwojowe szkół jako projekty edukacyjne w ramach konkursów 1/POKL/9.1.2/2011 oraz 2/POKL/9.2/2011 ogłoszonych w woj. Programy rozwojowe szkół jako projekty edukacyjne w ramach konkursów 1/POKL/9.1.2/2011 oraz 2/POKL/9.2/2011 ogłoszonych w woj. lubelskim - szkolenie dla Wnioskodawców Ewa Pachowska - Kurzepa Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020

Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Agnieszka Pidek-Klepacz Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin,

Bardziej szczegółowo

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Wydział Innowacyjności i Rozwoju Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 1 Siedlce,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie osób pozos tających bez zatrudnienia, praco wników i pracodawców w ramach POKL oraz kontynuacja tego typu wsparcia w okresie program

Wsparcie osób pozos tających bez zatrudnienia, praco wników i pracodawców w ramach POKL oraz kontynuacja tego typu wsparcia w okresie program Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia, pracowników i pracodawców w ramach POKL oraz kontynuacja tego typu wsparcia w okresie programowania 2014-2020 Podsumowanie wdrażania Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Harmonogram o w trybie konkursowym na rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ( 2014-2020) Numer SzOOP 1.1 EFRR 1.2 EFRR 1.3 EFRR 1.4 EFRR 1.5 EFRR 2.1

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020

Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020 Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020 Konferencja Regionalna SMART+ Innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz promocja badań i rozwoju technologicznego

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów rozwoju pracowników ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Finansowanie projektów rozwoju pracowników ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Finansowanie projektów rozwoju pracowników ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 czym się zajmujemy przygotowanie projektów do do realizacji (operacjonalizacja) wsparcie w pozyskaniu

Bardziej szczegółowo

Schemat prezentacji:

Schemat prezentacji: Konkursy w ramach II Priorytetu POKL: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących zaplanowane do ogłoszenia w 2012 r. Katolicki Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju

Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Marcin Twardokus Departament Programów Regionalnych Główny Punkt

Bardziej szczegółowo

Projekty i programy rynku pracy. Brańsk, 15.02.2011 r.

Projekty i programy rynku pracy. Brańsk, 15.02.2011 r. Projekty i programy rynku pracy Brańsk, 15.02.2011 r. Projekt systemowy urzędu pracy: Bądź aktywny rynek pracy XXI wieku czeka Działania w roku 2011: Szkolenia indywidualne, organizowane w związku z gwarancją

Bardziej szczegółowo

Zadania realizowane przez regiony w ramach POKL

Zadania realizowane przez regiony w ramach POKL Zadania realizowane przez regiony w ramach POKL 1 Wspieranie kształcenia ustawicznego osób w wieku 50+ (zadanie o symbolu 2.10) Zadanie realizowane w ramach Priorytetu IX PO KL Rozwój wykształcenia i kompetencji

Bardziej szczegółowo

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Raport Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2012 http://www.mac.gov.pl/raporty-i-dane/ 2 3% populacji firm w Polsce 1540 firm dużych Potencjał sektora

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja Samorząd województwa w kwestii starzejącego się społeczeństwa Małopolski Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 1 Sytuacja osób starszych w Małopolsce 530 tys. osób

Bardziej szczegółowo

Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 6.2 i 8.1.2 PO KL. 9 czerwca2011

Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 6.2 i 8.1.2 PO KL. 9 czerwca2011 Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 6.2 i 8.1.2 PO KL 9 czerwca2011 W ramach Działania 6.2 przewidziano wsparcie dla osób zamierzających rozpocząd działalnośd gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. powstała w 1997 r. w ramach Kontraktu Regionalnego dla województwa śląskiego. W 2000 r. Agencja została włączona w Krajowy System Usług dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2016 INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN DZIAŁANIA. 10 Otwarty rynek pracy. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2016 INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN DZIAŁANIA. 10 Otwarty rynek pracy. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2016 WERSJA PLANU DZIAŁANIA 1 2016/1 INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN DZIAŁANIA Numer i nazwa osi priorytetowej Instytucja Adres korespondencyjny 10 Otwarty rynek pracy

Bardziej szczegółowo

Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO. Toruń, 4 październik 2011r.

Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO. Toruń, 4 październik 2011r. Rekomendacje dotyczące akcji informacyjnej o komplementarności z badania ewaluacyjnego pt. Analiza efektów komplementarności wsparcia pomiędzy projektami dofinansowanymi w ramach programów z perspektywy

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Toruń, 29 czerwca 2007 Struktura PO Kapitał Ludzki uwzględniaj dniająca zmiany wprowadzone po 11 czerwca 2007 r. IP Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna

Bardziej szczegółowo

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Rafał Solecki Dyrektor MCP Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) jest

Bardziej szczegółowo

Kwota na dofinansowanie. Działanie /Poddziałanie. Termin naboru. Konkurs 2015 ROZSTRZYGNIĘTY

Kwota na dofinansowanie. Działanie /Poddziałanie. Termin naboru. Konkurs 2015 ROZSTRZYGNIĘTY Działanie /Poddziałanie Kwota na dofinansowanie Termin naboru Poddziałanie 6.3.1 Wsparcie dla samozatrudnienia osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy 10.000.000,00 PLN Konkurs 2015 ROZSTRZYGNIĘTY

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne Pomorze. Innowacyjna Gospodarka, cz. I Innowacyjne Pomorze Tczew, 13 czerwca 2014 r.

Innowacyjne Pomorze. Innowacyjna Gospodarka, cz. I Innowacyjne Pomorze Tczew, 13 czerwca 2014 r. Innowacyjne Pomorze Innowacyjna Gospodarka, cz. I Innowacyjne Pomorze Tczew, 13 czerwca 2014 r. Nowa jakość rozwoju gospodarczego na Pomorzu Regionalny Program Strategiczny w zakresie rozwoju gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Informacja o planowanych konkursach projektach systemowych i innowacyjnych w roku 2011. Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Informacja o planowanych konkursach projektach systemowych i innowacyjnych w roku 2011. Program Operacyjny Kapitał Ludzki (dokument o charakterze roboczym) Informacja o planowanych konkursach projektach systemowych i innowacyjnych w roku 2011 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2009

Plan działania na rok 2009 Plan działania na rok 2009 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Adres siedziby

Bardziej szczegółowo

Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK. Toruń, 27.03.2015 r.

Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK. Toruń, 27.03.2015 r. Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK Toruń, 27.03.2015 r. Ramy prawne Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW

RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW Załącznik nr 4 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WP 2014-2020 Zakres: Europejski Fundusz Społeczny Projekt do konsultacji, 22 maja 2015 r. RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania

Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Rozporządzenie ogólne PE i Rady Ukierunkowanie

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące planowanego otwarcia konkursów w 2011 r. nowe kryteria dostępu oraz kryteria strategiczne wyboru projektów

Informacje dotyczące planowanego otwarcia konkursów w 2011 r. nowe kryteria dostępu oraz kryteria strategiczne wyboru projektów Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Informacje dotyczące planowanego otwarcia konkursów w 2011 r. nowe kryteria dostępu oraz kryteria strategiczne wyboru projektów Konferencja

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO www.mrr.gov.pl tel. 022 461 31 45 media@mrr.gov.pl faks 022 461 33 10 50+ na rynku pracy dylematy i wyzwania polityki społecznej w kontekście doświadczeń Programu Inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. naukowo-badawczego w Wielkopolsce

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. naukowo-badawczego w Wielkopolsce Program Operacyjny Kapitał Ludzki Nowe moŝliwo liwości dla środowiska naukowo-badawczego w Wielkopolsce Program Operacyjny Kapitał Ludzki - obszary wsparcia Cel: UmoŜliwienie pełnego wykorzystania potencjału

Bardziej szczegółowo

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Cel Działania: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Kielce, 25 czerwca 2013 r. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd

Bardziej szczegółowo

Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020

Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020 Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020 Inne obszary wsparcia MŚP Oś Priorytetowa (OP) 6. Regionalny rynek pracy Cel Tematyczny 8 Priorytet Inwestycyjny 8i Podniesienie zdolności do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Plany konkursowe na 2012 r. dla Priorytetu VI i VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Plany konkursowe na 2012 r. dla Priorytetu VI i VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Plany konkursowe na 2012 r. dla Priorytetu VI i VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi Instytucja Pośrednicząca II stopnia 1 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 2013 Wojewódzki Urząd d Pracy w Białymstoku Instytucja Pośrednicz rednicząca ca II Stopnia dla działań: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014 2015

Plan działania na lata 2014 2015 Plan działania na lata 204 205 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu VIII. Regionalne kadry gospodarki Województwo świętokrzyskie Instytucja

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

Możliwość dofinansowania Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych ze środków EFS

Możliwość dofinansowania Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych ze środków EFS Możliwość dofinansowania Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych ze środków EFS Konferencja,,Uczenie się w formach pozaszkolnych warunkiem elastyczności kształcenia zawodowego Warszawa, 26 listopada 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Program Kapitał Ludzki 2007-2013 jako narzędzie wspierania zatrudnienia i przedsiębiorczości w województwie łódzkim

Program Kapitał Ludzki 2007-2013 jako narzędzie wspierania zatrudnienia i przedsiębiorczości w województwie łódzkim Program Kapitał Ludzki 2007-2013 jako narzędzie wspierania zatrudnienia i przedsiębiorczości w województwie łódzkim WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI 1 Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

MoŜliwości finansowania inicjatyw oświatowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

MoŜliwości finansowania inicjatyw oświatowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki MoŜliwości finansowania inicjatyw oświatowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny

Bardziej szczegółowo