Plan działania na rok 2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Plan działania na rok 2011"

Transkrypt

1 Plan działania na rok 2011 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ VIII. Regionalne kadry gospodarki Województwo Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Okopowa 21/27, Gdańsk Pomorskie Telefon Faks Dane kontaktowe osoby (osób) w Instytucji Pośredniczącej do kontaktów roboczych Instytucja Pośrednicząca II stopnia Adres korespondencyjny Telefon Dane kontaktowe osoby (osób) w Instytucji Pośredniczącej II stopnia do kontaktów roboczych Mirosław Zucholl Katarzyna śmudzińska Nie dotyczy Priorytetu VIII Numer Działania lub Poddziałania Faks 1

2 KARTA DZIAŁANIA 8.1 Poddziałanie LP. Konkursu: A.1 Planowany termin ogłoszenia konkursu I kw. x II kw. III kw. IV kw. Typ konkursu Otwarty Zamknięty x Planowana alokacja PLN 1. Ogólne i specjalistyczne szkolenia oraz doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw w zakresie m.in.: zarządzania, identyfikacji potrzeb w zakresie kwalifikacji pracowników, organizacji pracy, elastycznych form pracy, wdraŝania technologii produkcyjnych przyjaznych środowisku, wykorzystania w prowadzonej działalności technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Typ/typy projektów (operacji) przewidziane do realizacji w ramach konkursu Szczegółowe kryteria wyboru projektów 2. Doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), w tym dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w szczególności w zakresie ekonomii, finansów, zarządzania zasobami ludzkimi lub rachunkowości (z wyłączeniem doradztwa związanego z procesami inwestycyjnymi). Kryteria dostępu 1. Projekt jest skierowany do mikro- i/lub małych i/lub średnich przedsiębiorstw (w przypadku projektów szkoleniowych ograniczenie dotyczące wielkości podmiotu nie dotyczy firm będących członkami klastra kluczowego województwa pomorskiego) oraz ich pracowników (w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa pomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa pomorskiego). Zagwarantowanie, iŝ działania projektowe będą wspierały rozwój zasobów ludzkich w regionie oraz oddziaływały na poprawę sytuacji społecznogospodarczej na terenie województwa pomorskiego. Ponadto w związku z dominująca rolą sektora MMSP w strukturze gospodarki regionu konieczne jest skierowanie znacznej części wsparcia do tego typu podmiotów, które dodatkowo cechują się mniejszym potencjałem organizacyjno-finansowym, ograniczającym korzystanie z komercyjnych usług szkoleniowo-doradczych. Decyzją Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia r. w sprawie zatwierdzenia Regionalnego Programu Wspierania Klastrów dla Województwa Pomorskiego na lata przewiduje się wspieranie projektów złoŝonym przez przedsiębiorstwa z tzw. klastrów kluczowych. Klastry kluczowe cechują się istotnym udziałem w gospodarce województwa pomorskiego, wysoką dynamiką wzrostu, potencjałem rozwojowym i konkurencyjnością. Są to skupiska składające się z małych, średnich i duŝych przedsiębiorstw oraz instytucji otoczenia (w tym naukowych i edukacyjnych), które mogą stać się silnymi motorami rozwoju regionu w przyszłości. Skoncentrowanie wsparcia na firmach wchodzących w skład klastrów kluczowych, ma w dłuŝszym okresie czasu przyczynić się do wzrostu konkurencyjności województwa pomorskiego. Dodatkowo z uwagi na fakt, iŝ skupisko tego typu tworzą zróŝnicowane wielkościowo podmioty, dla efektywnego i skutecznego funkcjonowania całości struktury klastra niezbędnym jest stworzenie moŝliwości ubiegania się o wsparcie wszystkim wchodzącym w skład klastra kluczowego przedsiębiorstwom. 1, 2. wniosku o dofinansowanie. 2

3 2. Projekt skierowany jest do pracowników przedsiębiorstw prowadzących działalność w następujących branŝach: spoŝywcza, okrętowa, drzewno-meblowa, chemiczna, energetyka, budownictwo, turystyczna, transport i logistyka, outsourcing procesów gospodarczych (BPO), technologie informacyjno-telekomunikacyjne. Konieczność skoncentrowania wsparcia gwarantującego rozwój kluczowych i najbardziej perspektywicznych branŝ gospodarki województwa pomorskiego. Stworzenie moŝliwości wzrostu ich potencjału ma decydujące znaczenie dla budowania przewag konkurencyjnych pomorskiej gospodarki. Kluczowe branŝe dla regionalnej gospodarki zostały wyodrębnione na podstawie raportu Analiza atrakcyjności inwestycyjnej województwa pomorskiego opracowanego w ramach System Promocji i Informacji Gospodarczej Województwa Pomorskiego (Gdańsk 2010) oraz raportu Czynniki i mechanizmy zmian gospodarki i rynku pracy województwa pomorskiego do roku 2020 (Gdańsk 2009) na potrzeby pt. Stan obecny i prognoza zmian oraz kierunków rozwoju gospodarki i rynku pracy w województwie pomorskim wykonywanego na zamówienie UMWP w ramach Poddziałania PO KL. Wybór kluczowych dla regionu branŝ wynika analizy dokonanej w trzech wymiarach. Pierwszy z nich to obecny udział branŝy w gospodarce regionu mierzony wartością dodaną (duŝe agregaty sekcje PKD) lub liczbą pracujących (mniejsze agregaty działy PKD). Drugim kryterium była wysoka koncentracja danej branŝy w województwie mierzona współczynnikiem lokalizacji, wskazująca na potencjalną specjalizację, istnienie lub formowanie się struktur klastrowych, a co za tym idzie występowanie przewag konkurencyjnych. Pod uwagę, jako kryterium pomocnicze wzięto takŝe perspektywy rozwoju danej branŝy, oceniając jej obecne znaczenie w województwie w porównaniu do innych regionów Polski oraz regionów krajów o wyŝszym poziomie rozwoju gospodarczego. wniosku o dofinansowanie. Projektodawca w treści wniosku jest zobligowany do wskazania, Ŝe dany podmiot/podmioty objęte wsparciem projektowym naleŝą do branŝ wymienionych w treści kryterium. 3. Grupę docelową w projekcie stanowią w co najmniej 50%: lub osoby z wykształceniem co najwyŝej średnim osoby, które ukończyły 50 rok Ŝycia oraz w ramach przewidziane jest objęcie wszystkich uczestników naleŝących do tej kategorii wiekowej indywidualnym wsparciem w postaci coachingu lub szkoleń 1 na 1. 1,2. 3

4 Pracownicy gorzej wykształceni nie stanowią duŝej grupy odbiorców szkoleń i rzadziej w nich uczestniczą niŝ osoby wysoko wykwalifikowane i/lub legitymujące się wykształceniem wyŝszym. RównieŜ oferta komercyjnych szkoleń i kursów w większej mierze kierowana jest do osób lepiej wykształconych. Ponadto jak wynika z badań pomorskiego rynku pracy, w sytuacji niepewności gospodarczej pracodawcy dokonują zwolnień przede wszystkim wśród pracowników o najniŝszych kwalifikacjach. Dane WUP w Gdańsku z lat wskazują, iŝ w tym okresie nastąpił wzrost w rejestrach bezrobotnych osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym oraz gimnazjalnym i poniŝej łącznie o 46,9%. Tym samym konieczne jest wspieranie i premiowanie działań szkoleniowych skierowanych do tych kategorii osób. Tego typu problemy dotykają równieŝ grupy osób w wieku 50+. Jest ona szczególnie defaworyzowana na rynku pracy i posiada największe trudności ze spełnieniem wymogów pracodawców z uwagi na nieaktualne lub nieadekwatne kwalifikacje, ale takŝe utrudniony dostęp do uczestnictwa w szkoleniach i korzystania z doradztwa. Ponadto wymaga ona szczególnego rodzaju zindywidualizowanego wsparcia, ze względu na zróŝnicowane potrzeby pracowników w tym wieku. Wyniki badań i analiz zawarte w raporcie Szanse i bariery zatrudniania osób 45+ w województwie pomorskim (Gdańsk 2009) Ŝe co piąte pomorskie przedsiębiorstwo nie zatrudnia obecnie ani jednego pracownika w wieku 45+. Wśród osób zatrudnionych w pomorskich przedsiębiorstwach częściej znajdują się osoby poniŝej 45. roku Ŝycia niŝ osoby w wieku 45+. Udział osób poniŝej 45. roku Ŝycia wynosi 70,5%. W 2008 roku co trzecie przedsiębiorstwo na Pomorzu zatrudniało nowych pracowników, a tylko niecała połowa z nich (15,6%) zatrudniała osoby w wieku 45+. Wyniki badań wskazują, Ŝe pracodawcy są przekonani o niŝszych kwalifikacjach zawodowych tych osób. Dominuje wśród nich pogląd, Ŝe to raczej młodsi pracownicy będą świadczyli pracę o wyŝszej jakości ze względu na wyŝsze kwalifikacje i umiejętności zawodowe. A zatem moŝna twierdzić, Ŝe osoby starsze są gorzej postrzegane przez pomorskich pracodawców. 1, 2. wniosku o dofinansowanie. 4. W przypadku projektów dotyczących organizacji szkoleń otwartych, nie realizowanych na potrzeby konkretnego wskazanego we wniosku podmiotu/podmiotów, projektodawca zobligowany jest wykorzystać w opisie problemu i/lub grup docelowych wyniki badań i analiz zrealizowanych w województwie pomorskim w ramach projektów w Poddziałaniu i/lub i/lub PO KL. 4

5 W ramach Priorytetu VIII PO KL w województwie i pomorskim zrealizowano szereg inicjatyw badawczych i analitycznych poświęconych sytuacji i perspektywom rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. W szczególności są to badania i analizy dotyczące trendów rozwojowych i prognozowania zmian gospodarczych zachodzących w regionie oraz formułowania właściwych mechanizmów zaradczych, jak równieŝ badania i analizy dotyczące aktualnej sytuacji, trendów rozwojowych i prognozowania zmian społeczno-gospodarczych zachodzących w regionie w kontekście rynku pracy (w szczególności tworzenia i likwidacji miejsc pracy) i struktury zatrudnienia oraz formułowania właściwych mechanizmów zaradczych w strategiach rozwoju województwa. Dla efektywnego i adekwatnego planowania działań mających na celu zwiększenie poziomu adaptacyjności i kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw w województwie pomorskim niezbędnym jest oparcie się na wynikach i wnioskach tego rodzaju prac badawczych i analitycznych. WyróŜnikiem badań i analiz zrealizowanych w ramach Priorytetu VIII PO KL jest ścisłe ukierunkowanie na specyfikę problematyki społeczno-gospodarczej, w wymiarze, który obejmuje ten Priorytet. Dodatkowo cechują się one aktualnością zarówno w odniesieniu do wykorzystanych danych i źródeł oraz podejmują w aspekcie regionalnym zagadnienia i tematy, które rzadko są przedmiotem oficjalnych czy standardowych działań badawczych prowadzonych przez instytucje publiczne i komercyjne. 1. wniosku o dofinansowanie. Projektodawca opisując w treści wniosku wyniki wykorzystywanych badań i analiz jest zobligowany do precyzyjnego podania źródła pochodzenia danych. 5. Projektodawca składa nie więcej niŝ dwa wnioski o dofinansowanie w ramach danego konkursu. Stworzenie warunków umoŝliwiających korzystanie z dofinansowania realizacji projektów większej liczbie projektodawców, przy zagwarantowaniu wysokiej jakości merytorycznej składanych wniosków oraz zapewnieniu racjonalnego i efektywnego wykorzystania potencjału instytucjonalnego danego projektodawcy. Kryterium w przedmiotowym brzmieniu odnosi się wyłącznie do występowania danego podmiotu w charakterze beneficjenta, a nie partnera. Oznacza to, Ŝe niezaleŝnie od maksymalnie dwóch wniosków, w których danym podmiot występuje w charakterze beneficjenta, moŝe występować w innych wnioskach złoŝonych w tym samym konkursie w charakterze partnera. W przypadku złoŝenia więcej niŝ dwóch wniosków przez jednego projektodawcę Instytucja Organizująca Konkurs odrzuca wszystkie złoŝone w odpowiedzi na konkurs wnioski, w związku z niespełnieniem przez Beneficjenta kryterium dostępu. W przypadku wycofania jednego lub obydwu wniosków o dofinansowane projektodawca ma prawo złoŝyć kolejny wniosek/kolejne dwa wnioski. Weryfikacja spełnienia kryterium na podstawie systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów funkcjonującego w Instytucji Organizującej Konkurs. 6. Okres realizacji nie przekracza 36 miesięcy. 1, 2. 5

6 Konieczność zapewnienia efektywności i racjonalności harmonogramu działań podejmowanych w ramach oraz zachowanie płynności wydatkowania środków EFS i zmniejszenie ryzyka związanego z nieprawidłową realizacją projektów przez beneficjentów. 1, 2. wniosku o dofinansowanie. 7. Projektodawca w okresie realizacji prowadzi biuro (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa pomorskiego z moŝliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdraŝanego oraz zapewniające uczestnikom moŝliwość osobistego kontaktu z kadrą. Konieczność usprawnienia kontaktu beneficjenta z grupą docelową poprzez zapewnienie odbiorcom wsparcia wysokiego poziomu dostępności i bezpośredniości obsługi (w trakcie realizacji ) oraz zwiększenia efektywności i racjonalności procesu bieŝącej współpracy beneficjenta z Instytucją Organizującą Konkurs (w trakcie kontroli). wniosku o dofinansowanie. Projektodawca zobligowany jest do wskazania w treści wniosku, Ŝe biuro będzie prowadzone na terenie województwa pomorskiego. Kryteria strategiczne 1. Projektodawcą jest wyłącznie przedsiębiorstwo będące beneficjentem pomocy publicznej na szkolenia i/lub doradztwo w ramach realizowanego lub podmiot realizujący projekt wyłącznie na potrzeby wskazanego we wniosku konkretnego przedsiębiorcy/przedsiębiorców. Stworzenie moŝliwości realizacji inicjatyw szkoleniowych i/lub doradczych zaprojektowanych ściśle w oparciu o analizę problemów i potrzeb konkretnych przedsiębiorstw, celem zagwarantowania wyŝszego poziomu efektywności i adekwatności tego typu przedsięwzięć. Wskazanie tematyki szkoleń i/lub doradztwa przez bezpośredniego odbiorcę tego typu wsparcia lub sformułowanie jej przy jego udziale pozwoli na zaplanowanie i realizację projektów precyzyjnie dostosowanych do specyfiki danej firmy. Takie rozwiązanie w większym stopniu przyczyni się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw i poprawy ich pozycji rynkowej niŝ szkolenia otwarte, organizowane dla podmiotów nieznanych w momencie powstawania i wniosku o dofinansowanie. 1, 2. WAGA 5 1, 2. wniosku o dofinansowanie. 2. Grupę docelową w projekcie stanowią w 100% mikroprzedsiębiorstwa posiadające siedzibę lub wyodrębnioną formalnie jednostkę (oddział, filia) poza Trójmiastem na obszarach słabych strukturalnie (zgodnie z zapisami dokumentu rejestrowego właściwego ze względu na rodzaj prowadzonej działalności) oraz ich pracownicy (zgodnie z Mapą nr 4 w Załączniku graficznym Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata ). WAGA 10 6

7 Obszary słabe strukturalnie to obszary określone na poziomie gmin (NTS V) i zdefiniowane jako charakteryzujące się niekorzystnymi wskaźnikami w zakresie: dochodów własnych, bezrobocia, odsetka osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, w stosunku do średniej dla wszystkich gmin wiejskich, wiejsko-miejskich i miast do 35 tys. mieszkańców w województwie pomorskim. Rozwój mikroprzedsiębiorstw na obszarach słabych strukturalnie jest szczególnie waŝny w kontekście niezbędnej dynamizacji rozwoju społecznogospodarczego tych obszarów i osiągania przez nie coraz większej spójności z pozostałymi obszarami województwa pomorskiego. Zastosowanie kryterium zapewni komplementarność i koordynację wsparcia dla mikroprzedsiębiorstw z działaniami podejmowanymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata , 2. wniosku o dofinansowanie. Lista obszarów słabych strukturalnie zostanie zawarta przez IOK w dokumentacji konkursowej - Projektodawca jest zobligowany do wskazania w treści wniosku konkretnej gminy/gmin słabych strukturalnie, z których będzie rekrutował uczestników. 3. Grupę docelową w projekcie stanowią w 100% przedsiębiorstwa z województwa pomorskiego wchodzące w skład tzw. klastra kluczowego (zgodnie ze stosowną decyzją Zarządu Województwa Pomorskiego w sprawie nadania statusu klastra kluczowego). WAGA 10 7

8 W województwie pomorskim mamy do czynienia z występowaniem potencjalnych klastrów w rozumieniu znaczących skupisk przedsiębiorstw o określonym profilu gospodarczym. Przeprowadzone analizy ilościowe wskazują na ponadprzeciętny poziom koncentracji w naszym regionie (w stosunku do średniej krajowej) następujących branŝ: budowlanej, rolno-spoŝywczej, morskiej (stoczniowej), ICT (elektroniki, telekomunikacji i informatyki), LTD (logistyki, transportu i dystrybucji), chemicznej, drzewno-meblowej, turystycznej, metalowej, maszynowo-narzędziowej i jubilerskiej (patrz raport: Potencjalne klastry w strukturze gospodarki Pomorza, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2008; dostępny na stronie W ramach wymienionych skupisk bardzo często jednak brakuje wsparcia wspierającego konkurencyjność tworzących je firm, zwłaszcza ze strony róŝnych podmiotów z otoczenia przedsiębiorstw (jednostek B+R i edukacyjnych, instytucji otoczenia biznesu, administracji itp.). Rzadkością jest takŝe aktywne funkcjonowanie wyspecjalizowanych podmiotów, które dostarczałyby jego uczestnikom wyspecjalizowanych usług szkoleniowych i doradczych (np. w zakresie analiz rynkowych, czuwania i doradztwa technologicznego, promocji na rynkach zagranicznych itp.). Decyzją Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia r. w sprawie zatwierdzenia Regionalnego Programu Wspierania Klastrów dla Województwa Pomorskiego na lata , przewiduje się przyznanie preferencji w postaci dodatkowych punktów projektom złoŝonym przez przedsiębiorstwa z tzw. klastrów kluczowych. Klastry kluczowe cechują się istotnym udziałem w gospodarce województwa pomorskiego, wysoką dynamiką wzrostu, potencjałem rozwojowym i konkurencyjnością. Są to skupiska przedsiębiorstw i instytucji otoczenia (w tym naukowych i edukacyjnych), które mogą stać się silnymi motorami rozwoju regionu w przyszłości. Skoncentrowanie wsparcia na firmach wchodzących w skład klastrów kluczowych, ma w dłuŝszym okresie czasu przyczynić się do wzrostu konkurencyjności województwa pomorskiego. wniosku o dofinansowanie. Aktualna lista klastrów kluczowych dla województwa pomorskiego (na podstawie stosownej uchwały Zarządu Województwa Pomorskiego) zostanie wskazana w dokumentacji konkursowej. 4. Projekt realizuje zakres tematyczny dotyczący wyłącznie efektywności energetycznej i efektywności korzystania z zasobów w ramach działalności i funkcjonowania przedsiębiorstw. 1, 2. WAGA 5 8

9 Problematykę związaną z efektywniejszym wykorzystaniem zasobów energetycznych UE uczyniła jednym ze swych priorytetów na najbliŝsze lata ( ZrównowaŜony rozwój wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej jako drugi z priorytetów dokumentu Europa Strategia na rzecz inteligentnego i zrównowaŝonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu ). Na wagę zagadnień i problemów związanych z wzrostem świadomości energetycznej, załoŝeniami polityki energetycznej UE (Pakiet klimatyczny) wskazują równieŝ badania i analizy pomorskiej gospodarki. W raporcie Czynniki i mechanizmy zmian gospodarki i rynku pracy województwa pomorskiego do roku 2020 (Gdańsk 2009) wskazuje na konieczność rozwoju w województwie pomorskim energetyki opartej na źródłach odnawialnych (duŝy potencjał dla rozwoju energii wiatru, wodnej, spalania biomasy). Dodatkowo zidentyfikowane rosnące potrzeby energetyczne regionu wymuszają z jednej strony działania do poszukiwania nowych źródeł energii, a drugiej wśród priorytetów lokują inicjatywy ukierunkowane na oszczędzanie energii. W tym kontekście ww. raport prognozuje w województwie pomorskim wzrost znaczenia i popytu na usługi audytu i certyfikacji energetycznej oraz doradztwa w zakresie energochłonności. 1,2. wniosku o dofinansowanie. 5. Projekt jest w całości komplementarny z inwestycjami realizowanymi/zrealizowanymi w przedsiębiorstwie, będącym beneficjentem pomocy publicznej, które zostały dofinansowane (beneficjent pomocy publicznej posiada podpisaną umowę o dofinansowanie) z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata w ramach Osi Priorytetowej 1, Działanie 1.1 i 1.2. Udzielenie wsparcia przedsiębiorcom realizującym inwestycje dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego pozwoli na zwiększenie efektywności i zakresu realizowanych/zrealizowanych przez nich inicjatyw. Projekty tego typu pozwolą na uzupełnienie, rozszerzenie lub zaplanowanie kolejnych przedsięwzięć szkoleniowo-doradczych, dla których punkt wyjścia stanowi projekt inwestycyjny dofinansowany z RPO WP. Połączenie tych elementów przyczyni się równieŝ większej trwałości i kompleksowości inicjatyw dofinansowanych ze środków wspólnotowych oraz w skuteczniej posłuŝy zwiększeniu konkurencyjności przedsiębiorstwbeneficjentów pomocy publicznej. W ramach PO KL nie moŝna ubiegać się o dofinansowanie działań, które będą/zostały juŝ sfinansowane w ramach cross-financingu w projekcie RPO WP, z którym Projektodawca wykazuje komplementarność. WAGA 5 1. wniosku o dofinansowanie. Projektodawca jest zobligowany wskazać w treści wniosku numer stosownej umowy zawartej w ramach ww. programu oraz opisać związek między inwestycją dofinansowaną w ramach ww. programu z działaniami projektowymi w ramach PO KL. 9

10 6. Projekt realizuje zakres tematyczny dotyczący wyłącznie efektywności wytwarzania produktów i usług informatycznych, elektronicznych lub telekomunikacyjnych w ramach działalności i funkcjonowania przedsiębiorstw branŝy ICT. WAGA 5 10

11 Produkty i usługi informatyczne, elektroniczne lub telekomunikacyjne wytwarzane w ramach działalności i funkcjonowania przedsiębiorstw branŝy ICT (Information and Communication Technology) moŝna podzielić na kilka zasadniczych podsektorów: - sektor elektronicznego (produkcja urządzeń elektronicznych, kontraktowa produkcja elektroniki) - sektor produktów i usług telekomunikacyjnych (rozwój systemów teleinformatycznych, w tym IPTV, telefonii IP, sieci bezprzewodowych, itp.) - sektor usług informatycznych (m.in. tworzenie oprogramowania, aplikacji internetowych, itp.) Mimo róŝnej specyfiki, wszystkie sektory zaliczane są do przemysłu wysokich technologii ze względu na wysoki udział nakładów na prace badawczo-rozwojowe w produkcji sprzedanej. Dodatkowo wymienione powyŝej sektory zaliczane są do grupy przemysłu wymagającego najwyŝszych kwalifikacji od pracowników. BranŜa ICT jest jedyną branŝą o profilu wysokich technologii, który moŝna uznać za kluczową z punktu widzenia gospodarki województwa pomorskiego. Potencjał pomorskiego jest znaczący jak na warunki Polskie w kaŝdym z zasadniczych segmentów branŝy ICT: produkcji elektroniki, telekomunikacji oraz usług informatycznych. Całkowite zatrudnienie w branŝy ICT (według danych GUS) wynosi ponad 15 tys. osób. W jej ramach funkcjonuje ponad 4 tys. podmiotów. Mimo, Ŝe wartość produkcji sprzedanej branŝy stanowi około 6 proc. produkcji sprzedanej województwa, branŝa ICT odpowiada za około 1/6 wartości eksportu całego województwa pomorskiego. Rola branŝy ICT w gospodarce województwa jest zatem juŝ istotna i naleŝy spodziewać się jej dalszego wzrostu. BranŜa ICT wywiera istotny wpływ na większość rozwiązań innowacyjnych wdraŝanych we wszystkich sektorach przemysłu. Strategiczne dokumenty Komisji Europejskiej wskazują na widoczny wpływ branŝy ICT praktycznie na wszystkie nowe rozwiązania innowacyjne we wszystkich sektorach przemysłu, co sprawia, Ŝe strategia ICT jest jedną z najwaŝniejszych spraw dla Pomorza i dobrobytu jej mieszkańców. Jeden z najistotniejszych dokumentów UE REVISING EUROPE S ICT STRATEGY (Raport Information Society Technologies Advisory Group (ISTAG), luty 2009) wyznaczając nowe trendy dla rozwoju UE szczególną rolę przypisuje najnowszym technologiom ICT. Szczególne miejsce ma tu zrównowaŝony rozwój i ochrona środowiska naturalnego poprzez efektywne gospodarowanie zasobami (patrz: Znaczenie wytwarzania technologii ICT dla rozwoju ekonomicznego jest ogromne i wciąŝ wzrasta. Działalność usługowa związana z informatyką była najszybciej rozwijającą się branŝą usługową w Unii Europejskiej w ostatnich latach. Prawie jedna czwarta wzrostu PKB UE oraz 40% wydajności w 2005 roku zawdzięczano technologiom ICT. Technologie informacji i komunikacji są motorem napędzającym rozwój gospodarczy oraz naukowotechnologiczny. Wpływ technologii ICT na budowę i kształtowanie przewag konkurencyjnych regionów przejawia się z jednej strony w redukcji kosztów (w tym transakcyjnych) oraz poprawie atrakcyjności inwestycyjnej regionu, a z drugiej w zwiększeniu stopnia dywersyfikacji produkcji, poprawie jakości, indywidualizacji oraz innowacyjności produktowej i procesowej przedsiębiorstw. MoŜna zatem mówić o oddziaływaniu ICT zarówno na stronę podaŝową, jak i popytową rozwoju przewagi konkurencyjnej danego regionu Według Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Pomorskiego w regionie funkcjonują branŝe innowacyjne, które są znaczące i które mogą stać się podstawą rozwoju gospodarczego województwa w przyszłości - naleŝą do nich elektronika, informatyka i telekomunikacja. Potencjał regionu w tych dziedzinach powinien być podstawą do rozwijania nowych technologii i innowacyjnych produktów, co wymaga wykwalifikowanych zasobów ludzkich. 1, 2 wniosku o dofinansowanie. 11

12 Projekty, których realizacja rozpocznie się w 2011 r. Planowany tytuł B2.1 PROJEKT PRZEWIDZIANY DO REALIZACJI W TRYBIE SYSTEMOWYM AKADEMIA EURO Nr i nazwa celu szczegółowego, w który wpisuje się dany projekt Typ/typy projektów (operacji) przewidziane do realizacji w ramach Beneficjent systemowy Cel szczegółowy 1: Rozwój wykwalifikowanej i zdolnej do adaptacji siły roboczej Szkolenia, kursy i poradnictwo zawodowe (jako działanie uzupełniające do szkoleń i kursów) skierowane do dorosłych osób pracujących, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyŝszaniem kwalifikacji i umiejętności (poza godzinami pracy), w szczególności dla osób zatrudnionych o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach (z wyłączeniem kształcenia ustawicznego w formach szkolnych realizowanego w szkołach dla dorosłych. PL

13 Czy typ został przewidziany w SzOP do realizacji w trybie systemowym? TAK JeŜeli NIE naleŝy uzasadnić Samorząd Województwa Pomorskiego ponosi szczególną odpowiedzialność za przeciwdziałanie powstawaniu gospodarczych dysproporcji regionalnych. W szczególności za poprawę zdolności adaptacyjnych pracowników do zmian, które mogą powstawać w związku ze zmianami gospodarczymi. Turystyka stanowi waŝny sektor gospodarki regionalnej, istotny m.in. z punktu widzenia wzrostu zatrudnienia. (Strategia Rozwoju Woj. Pom.) Natomiast barierę stanowi tu względnie niski standard przy relatywnie wysokich cenach usług turystycznych. (Strategia Rozwoju Woj. Pom.) Pomorskie na tle innych województw zajmuje 3. miejsce pod względem liczby udzielonych noclegów, druga co do wielkości baza noclegowa na 1000 mieszkańców (Strategia Rozwoju Woj. Pom.) Rynek pracy w województwie pomorskim charakteryzuje się niskim wskaźnikiem zatrudnienia na tle kraju. (Strategia Rozwoju Woj. Pom.) System transportu pasaŝerskiego cechuje się niską jakością przewozów oraz powiązań obszarów peryferyjnych województwa z aglomeracją trójmiejską, a takŝe powiązań wewnątrz aglomeracji. Jednym z nowych uwarunkowań europejskich rozwoju regionu, prowadzących do zmian Strategii jest m.in.: uwzględnienie w większym zakresie kwestii dostępności transportowej, której obecny poziom rozwoju lokuje region na jednym z najniŝszych miejsc w Unii Europejskiej, stanowiąc istotną barierę rozwoju tego obszaru. (Strategia Rozwoju Woj. Pom.) Słabą stroną Woj. Pomorskiego jest: nie w pełni wykorzystany potencjał regionu dla przyciągania kapitału zagranicznego, a jednym z zagrozeń: negatywny wizerunek Polski za granicą (Strategia Rozwoju Woj. Pom.) Wizją Woj. Pomorskiego jest region m.in.: stwarzający wszechstronne moŝliwości rozwoju, zwłaszcza osobom przedsiębiorczym, wykształconym i kreatywnym oraz małym i średnim podmiotom gospodarczym, umoŝliwiający wszechstronny rozwój i ciągłe podnoszenie poziomu wykształcenia i kwalifikacji. (Strategia Rozwoju Woj. Pom.) Jednym z kierunków działań realizacji celu strategicznego jest: upowszechnienie, poprawa jakości i zwiększenie róŝnorodności kształcenia ustawicznego, w tym inicjowanie i wspieranie programów edukacyjnych dostosowanych do trendów demograficznych i potrzeb rynku pracy; (Strategia Rozwoju Woj. Pom.) ZałoŜenia Akademii Euro są zgodne ze Strategią Rozwoju Województwa Pomorskiego. W związku z organizowanymi Mistrzostwami Euro 2012 nastąpi zmiana w gospodarce regionu. Nagły napływ duŝej liczby turystów podczas i po roku 2012 spowoduje wzrost popytu na nowe kwalifikacje pracowników w branŝach mających bezpośredni kontakt z turystą zagranicznym. MoŜliwe jest równieŝ przechodzenie pracowników z innych branŝ do tych, związanych z obsługą klientów-turystów. Od poziomu obsługi turystów zaleŝeć będzie wizerunek regionu i zysk jaki moŝe przynieść dla regionu rozwój turystyki po 2012roku. Priorytetem winny być starania podjęte w celu zachęcenia przyjezdnych do ponownej wizyty regionu lub rekomendacji miejsca wśród znajomych. DuŜe znaczenie ma w tym względzie podejście do turystów, okazana im gościnność oraz właściwe uwypuklenie walorów regionu. (EURO 2012 szanse i zagroŝenia dla Pomorza, Raport Politechniki Gdańskiej) Część osób zatrudniona w branŝach m.in.: turystycznej (gastronomia i handel), transportowej będzie musiała podnieść swoje kwalifikacje do standardów europejskich. Spółka PL.2012 odpowiada w imieniu Ministra Sportu i Turystyki za koordynację i kontrolę wszystkich projektów i procesów związanych z przygotowaniem Polski do Euro 2012, w tym zapewnienie przyjaznej i profesjonalnej obsługi kibiców. Wzajemna komplementarność projektów pozwoli nie tylko odpowiedzieć na problemy w wymienionej powyŝej diagnozie potrzeb regionu, a równieŝ na stworzenie dodatkowej oferty związanej z Euro 2012 dla uczestników i uczestniczek w celu podniesienia kompetencji zawodowych i zdolności adaptacyjnych uczestników do rosnących oczekiwań rynku pracy, związanych ze zmianą, jaką będzie pojawienie się nowych grup klientów turystów zagranicznych w związku z organizacją w Polsce Euro Dodatkowo sama atrakcyjność tematu Euro 2012 przyciągnie uczestników do w celu podniesienia swoich kwalifikacji. Projekt Akademii Euro wpisuje się w szanse jakie dla rozwoju turystycznego regionu stanowi organizacja Euro 2012, która umoŝliwi korzystanie z najwyŝszych standardów, doświadczeń i ekspertów w pracy z osobami objętymi programem. Przyrost przychodów z turystyki z tytułu goszczenia kibiców Euro 2012 jaki odnotuje Województwo Pomorskie szacuje się na 172 mln zł, w latach mln zł. Łączne w skali kraju w latach efekty długoterminowe będą 5-krotnie wyŝsze od efektów krótkoterminowych. (Raport na temat wpływu przygotowań i organizacji ME w Piłce NoŜnej UEFA EURO 2012 na gospodarkę Polski). Podczas Mistrzostw wzrośnie ilość ludzi przemieszczających się i korzystających ze środków transportu publicznego (w tym kolejowego), szczególnie turystów (Karta EURO). Wzrośnie równieŝ znaczenie innych branŝ strategicznych ze względu na kontakt z turystą, obsługujących organizowane imprezy masowe w regionie i świadczących usługi klientom zagranicznym. Jakość tych usług będzie miała decydujące znaczenie dla sprawnego funkcjonowania regionu w czasie Mistrzostw jak i po. WaŜne będzie wyposaŝenie ich pracowników tych branŝ w narzędzia zapewniające mieszkańcom i gościom wzrost standardów obsługi, (przyjazną obsługę) i dostępność informacji. Projekt Akademii Euro jest prowadzony przez Spółkę PL.2012 na terenie czterech regionów goszczących turniej, co przedstawia moŝliwość uzyskania dodatkowych korzyści dla województwa wynikających z funkcjonowania pod wspólnym parasolem promocyjnym oraz wymiany doświadczeń i wiedzy pomiędzy czterema regionami. Dzięki realizacji w trybie systemowym będzie moŝliwe skuteczniejsze i szybsze osiągnięcie ( w ciągu ok.1 roku) rezultatów. Formuła 13

Regionalny Program Wspierania Klastrów dla Województwa Pomorskiego na lata 2009-2015

Regionalny Program Wspierania Klastrów dla Województwa Pomorskiego na lata 2009-2015 Regionalny Program Wspierania Klastrów dla Województwa Pomorskiego na lata 2009-2015 Wspólnie możemy osiągnąć więcej Regionalny Program Wspierania Klastrów dla Województwa Pomorskiego na lata 2009-2015

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 57/1240/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 maja 2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW Załącznik do Uchwały Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2014 PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra, marzec 2015 rok Spis treści 1. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo

Rozdział V. 5.1. Ogólne zasady wspierania przedsiębiorczości i udzielania pomocy publicznej w Unii Europejskiej.

Rozdział V. 5.1. Ogólne zasady wspierania przedsiębiorczości i udzielania pomocy publicznej w Unii Europejskiej. Rozdział V W spieranie przedsiębiorczości i pom oc publiczna w U nii E uropejskiej i w P olsce 5.1. Ogólne zasady wspierania przedsiębiorczości i udzielania pomocy publicznej w Unii Europejskiej. Istota

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Projektu Strategicznego Wsparcia Innowacyjnego Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Zachodniopomorskim na lata 2008-2010

Koncepcja Projektu Strategicznego Wsparcia Innowacyjnego Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Zachodniopomorskim na lata 2008-2010 Koncepcja Projektu Strategicznego Wsparcia Innowacyjnego Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Zachodniopomorskim na lata 2008-2010 Dokument został opracowany przez konsorcjum projektu Pro@CTIS

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2014/2015. Przyjęty przez Radę Ministrów 22 kwietnia 2014 r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2014/2015. Przyjęty przez Radę Ministrów 22 kwietnia 2014 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2014/2015 Przyjęty przez Radę Ministrów 22 kwietnia 2014 r. Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Scenariusz makroekonomiczny... 6 3. Realizacja celów krajowych strategii Europa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 Warszawa, 1 marca 2015 r. SPIS TREŚCI I. INFORMACJE NA TEMAT PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI... 6 1. STATUS DOKUMENTU...

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ II. Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

Spis treści... 2. Streszczenie... 3. Wstęp... 8. 1. Plan Wspierania Klastrów... 9. 2. Gospodarka polska... 14. 3. Gospodarka małopolska...

Spis treści... 2. Streszczenie... 3. Wstęp... 8. 1. Plan Wspierania Klastrów... 9. 2. Gospodarka polska... 14. 3. Gospodarka małopolska... ANALIZAJAKOŚCIOWA Spis treści Spis treści... 2 Streszczenie... 3 Wstęp... 8 1. Plan Wspierania Klastrów... 9 2. Gospodarka polska... 14 3. Gospodarka małopolska... 16 4. Skupiska gospodarcze, współpraca...

Bardziej szczegółowo

MoŜliwości uzyskania wsparcia przez organizacje pozarządowe na działalność statutową - ze szczególnym uwzględnieniem źródeł Unii Europejskiej

MoŜliwości uzyskania wsparcia przez organizacje pozarządowe na działalność statutową - ze szczególnym uwzględnieniem źródeł Unii Europejskiej MoŜliwości uzyskania wsparcia przez organizacje pozarządowe na działalność statutową - ze szczególnym uwzględnieniem źródeł Unii Europejskiej Wydział Rozwoju i Strategii Miasta Urząd Miasta Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO MIASTA

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO MIASTA STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO MIASTA STAROGARD GDAŃSKI 2013-2020 Starogard Gdański, wrzesień 2013 roku Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. ZASADY I ETAPY PRAC NAD STRATEGIĄ ROZWOJU... 6 3. FAZY REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2015/2016. Przyjęty przez Radę Ministrów 28 kwietnia 2015 r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2015/2016. Przyjęty przez Radę Ministrów 28 kwietnia 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2015/2016 Przyjęty przez Radę Ministrów 28 kwietnia 2015 r. Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Scenariusz makroekonomiczny... 5 3. Realizacja celów krajowych strategii Europa

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH GRUDZIEŃ 2006 SPIS TREŚCI WYKAZ UśYWANYCH SKRÓTÓW...4 WPROWADZENIE...5 ROZDZIAŁ I

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY DLA

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY DLA Załącznik do uchwały Nr IX/56/2003 Rady Powiatu w śninie z dnia 30 października 2003r. POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY DLA POWIATU śnińskiego śnin,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2007-2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Wersja nr 12 Dokument

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KONINIE NA LATA 2014 2016 MIASTO KONIN PROGRAM OPERACYJNY. Załącznik do Uchwały Nr 826. Rady Miasta Konina

PROGRAM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KONINIE NA LATA 2014 2016 MIASTO KONIN PROGRAM OPERACYJNY. Załącznik do Uchwały Nr 826. Rady Miasta Konina Załącznik do Uchwały Nr 826 Rady Miasta Konina z dnia 25 czerwca 2014 roku MIASTO KONIN PROGRAM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KONINIE NA LATA 2014 2016 PROGRAM OPERACYJNY Konin, 2014 r. Wersja z 2_06_2014

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne na lata 2007-2013 - moŝliwości pozyskiwania funduszy strukturalnych przez przedsiębiorców z sektora turystyki

Fundusze unijne na lata 2007-2013 - moŝliwości pozyskiwania funduszy strukturalnych przez przedsiębiorców z sektora turystyki Ministerstwo Sportu i Turystyki Departament Turystyki Fundusze unijne na lata 2007-2013 - moŝliwości pozyskiwania funduszy strukturalnych przez przedsiębiorców z sektora turystyki Warszawa, wrzesień 2008

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 20 czerwca 2008 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Klasyfikacja kryteriów wyboru

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo