OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 72

2 Spis treści 1. Wprowadzenie Zastosowane skróty i pojęcia Przedmiot zamówienia Cel zamówienia Etapy realizacji Wykres Gantta Wymagania Wymagania w zakresie dostosowania oprogramowania aplikacyjnego Systemu epuap Wymagania funkcjonalne Wymagania w zakresie Portalu Interoperacyjności Schemat procesu publikacji Obiektu Interoperacyjności Opis schematu procesu publikacji Obiektu Interoperacyjności Metadane Obiektów Interoperacyjności Wymagania pozafunkcjonalne Wymagania w zakresie dostosowania oprogramowania aplikacyjnego Systemu epuap z wykorzystaniem produktów ergonomii Wymagania prawne Ograniczenia i zależności Wymagania w zakresie dokumentacji Wymagania w zakresie odbioru produktów Wymagania w zakresie zarządzania projektem Wymagania w zakresie zespołu projektowego Wymagania w zakresie gwarancji Strona 2 z 72

3 1. Wprowadzenie Niniejszy dokument stanowi Opis Przedmiotu Zamówienia w zakresie dostosowania oprogramowania aplikacyjnego platformy epuap oraz jego wdrożenia produkcyjnego na rozbudowanej infrastrukturze technicznej Zastosowane skróty i pojęcia Skrót / pojęcie Opis skrótu / pojęcia Administrator Użytkownik, który ma uprawnienia do zarządzania technicznymi komponentami Systemu epuap, w szczególności konfiguracją komponentów infrastruktury i oprogramowania. API (ang.) Application Programming Interface, interfejs programowania aplikacji sposób, rozumiany jako ściśle określony zestaw reguł i ich opisów, w jaki programy komunikują się między sobą Błąd kategorii A Błąd kategorii A dotyczy uniemożliwienia działania przynajmniej jednego z komponentów wytworzonych lub dostosowanych przez Wykonawcę, Zamawiający nie może korzystać z Systemu epuap i uzyskanie oczekiwanych efektów nie jest możliwe w inny sposób (obejście). Strona 3 z 72

4 Skrót / pojęcie Opis skrótu / pojęcia Błąd kategorii B Wystąpił problem polegający na co najmniej jednym z poniższych: główne komponenty Systemu epuap wytworzone bądź dostosowane przez Wykonawcę działają w sposób niezgodny z dokumentacją występują istotne ograniczenia w działaniu komponentów Systemu epuap wytworzonych bądź dostosowanych przez Wykonawcę (ale nie powodujące jego przeciążenia), nastąpiła awaria powodująca ograniczenie wydajności Systemu epuap lub jego komponentów wytworzonych bądź dostosowanych przez Wykonawcę, Zamawiający nie może korzystać z komponentów Systemu epuap wytworzonych bądź dostosowanych przez Wykonawcę, ale uzyskanie oczekiwanych efektów jest możliwe w inny sposób (obejście). Błąd kategorii B nie obejmuje sytuacji określonych błędem kategorii A. Błąd kategorii C Oznacza pojawienie się usterki komponentów Systemu epuap wytworzonych przez Wykonawcę o charakterze ergonomicznym nie mającej wpływu na wynik pracy użytkownika. Błąd kategorii C nie obejmuje sytuacji objętych błędem kategorii A i kategorii B. BPMN (ang. Business Process Modeling Notation) graficzna notacja służąca do modelowania procesów biznesowych. epuap Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej zbiór produktów projektu epuap-wkp rozwijanych w ramach projektu epuap2. Strona 4 z 72

5 Skrót / pojęcie Opis skrótu / pojęcia Dokumentacja powykonawcza Dokumentacja zawierająca co najmniej cele i zakres przedmiotu Umowy, charakterystykę minimalnych wymagań sprzętowych i systemowych, opis architektury fizycznej oprogramowania aplikacyjnego Systemu epuap, diagram kontekstowy zaproponowanego rozwiązania i model zachowania, instrukcje bezpieczeństwa oraz politykę bezpieczeństwa, wyniki Testów Akceptacyjnych wraz z raportami, sporządzona przez Wykonawcę w zakresie i formie określonej szczegółowo w Wymaganiach w zakresie dokumentacji Dokumentacja projektowa Dokumentacja sporządzona przez Wykonawcę i dostarczona Zamawiającemu w ramach realizacji Umowy w zakresie i formie określonej szczegółowo w wymaganiach w zakresie dokumentacji Dostawa Oznacza sprzedaż i dostarczenie do siedziby Zamawiającego przez Wykonawcę oprogramowania aplikacyjnego Systemu epuap wraz z odpowiednią dokumentacją epuap2 Projekt, którego realizacja planowana jest na lata , stanowiący kolejny etap realizacji docelowej architektury Systemu epuap. epuap-wkp Projekt zrealizowany w latach , którego rezultatem była budowa elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, w celu udostępnienia obywatelom usług świadczonych drogą internetową przez jednostki administracji publicznej. Instalacja Oznacza czynność umieszczenia przez Wykonawcę komponentów oprogramowania aplikacyjnego na infrastrukturze technicznej Systemu epuap Konfiguracja Oznacza zintegrowanie oprogramowania aplikacyjnego Systemu epuap z oprogramowaniem standardowym i infrastrukturą techniczną Systemu epuap w celu realizacji założonych celów Umowy Model Uproszczony obraz rzeczywistości. Prezentowany z pewnej perspektywy, na pewnym poziomie abstrakcji. PZP Plan Zarządzania Projektem Strona 5 z 72

6 Skrót / pojęcie Opis skrótu / pojęcia RfC / Request for Change (pol. Prośba o Zmianę) Czynności polegające na wprowadzaniu przez Wykonawcę zmian funkcjonalnych ponad określone w wymaganiach zawartych w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz czynności związane z modyfikacjami wykonywane przez Wykonawcę w ramach zleceń zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego oraz Użytkowników końcowych lub zlecenia wykonania usług konsultacyjnych. Użytkownik Podmiot lub osoba korzystająca z Systemu epuap. UML (ang. Unified Modeling Language) - Znormalizowany język modelowania oparty na notacji graficznej. Katalogu Administracji Publicznej (KAP), Katalog Podmiotów Publicznych Repozytorium Procesów Administracji Publicznej (RPAP) Skrytka System epuap Migracja Modyfikacja Środowisko testowe Język formalny - wykorzystywany do modelowania różnego rodzaju systemów. Umożliwia modelowanie wszystkich aspektów modelowanego systemu tj.: funkcjonalności, struktury oraz zachowania tworzonego systemu. Zawiera opisy podmiotów publicznych, utworzony na podstawie rejestru REGON. Produkt, który zostanie wykonany w odrębnym postępowaniu. Komponent Systemu epuap pozwalający na przekazywanie dokumentów pomiędzy usługobiorcami i usługodawcami usług publicznych (w obie strony) wraz z wystawieniem odpowiednich poświadczeń. System teleinformatyczny udostępniający Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej Przeniesienie oprogramowania aplikacyjnego Systemu epuap lub danych z baz danych Systemu epuap do rozbudowanej infrastruktury technicznej Systemu epuap Oznacza zmianę lub rozbudowę oprogramowania aplikacyjnego Systemu epuap lub zlecenie wykonania usług konsultacyjnych oraz aktualizację Dokumentacji powykonawczej w wyniku Zlecenia Modyfikacji, dokonaną w ramach RfC Środowisko epuap dostarczone przez Zamawiającego działające w czasie rzeczywistym, obsługujące testowych użytkowników i testowe dane. Strona 6 z 72

7 Skrót / pojęcie Środowisko produkcyjne Wdrożenie Opis skrótu / pojęcia Środowisko epuap dostarczone przez Zamawiającego działające w czasie rzeczywistym, obsługujące rzeczywistych użytkowników i rzeczywiste dane w określonym reżimie SLA. Oddanie do użytku oprogramowania aplikacyjnego Systemu epuap w Środowisku produkcyjnym. Strona 7 z 72

8 1.2. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: przeprowadzenie analizy i wykonanie dokumentacji projektowej dostosowywanego istniejącego oprogramowania aplikacyjnego Systemu epuap; dostosowanie istniejącego oprogramowania aplikacyjnego Systemu epuap wraz z dostawą, instalacją, konfiguracją i wdrożeniem dostosowanego oprogramowania aplikacyjnego w Środowisku testowym oraz uzupełnieniem dokumentacji projektowej i dostarczeniem jej przez Wykonawcę; dostawa, instalacja, konfiguracja i wdrożenie dostosowywanego oprogramowania aplikacyjnego Systemu epuap w Środowisku produkcyjnym wraz z zapewnieniem spójności danych Systemu epuap, opracowanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej modyfikacje powdrożeniowe oprogramowania aplikacyjnego w ramach RfC, w wymiarze 5000 roboczogodzin. przeniesienie majątkowych praw autorskich na dostosowywane oprogramowanie aplikacyjne Systemu epuap wraz z jego modyfikacjami; udzielenie licencji na oprogramowanie standardowe oraz jego aktualizacje, jeżeli zostanie ono dostarczone przez Wykonawcę; Świadczenie serwisu gwarancyjnego na dostarczone oprogramowane aplikacyjne Systemu epuap przez okres minimum 24 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego Cel zamówienia Celem zamówienia jest dostawa, instalacja, konfiguracja i wdrożenie oprogramowania aplikacyjnego na infrastrukturze technicznej Systemu epuap wraz z zapewnieniem modyfikacji oprogramowania aplikacyjnego w ramach RfC. Strona 8 z 72

9 2. Etapy realizacji Termin realizacji zamówienia nie później niż do dnia 16 grudnia 2013 roku. Wykonawca musi przeprowadzić prace w następujących etapach: Etap przygotowania przygotowanie, uzgodnienie i przekazanie PZP w terminie do 10 dni kalendarzowych od daty podpisania Umowy Etap I analiza i wykonanie dokumentacji projektowej dostosowywanego oprogramowania aplikacyjnego platformy epuap w terminie do 117 dni kalendarzowych od daty podpisania Umowy; Etap II dostosowanie i dostawa oprogramowania aplikacyjnego Systemu epuap wraz z instalacją, konfiguracją i wdrożeniem dostosowanego oprogramowania aplikacyjnego w Środowisku testowym wraz z testami wewnętrznymi Wykonawcy oraz uzupełnieniem dokumentacji projektowej i dostarczeniem jej przez Wykonawcę w terminie do 192 dni kalendarzowych od daty zaakceptowania Etapu I; przeniesienie majątkowych praw autorskich na dostosowywane oprogramowanie aplikacyjne Systemu epuap, udzielenie licencji na oprogramowanie standardowe, jeżeli zostanie ono dostarczone przez Wykonawcę; Etap III dostawa, instalacja, konfiguracja i wdrożenie produkcyjne dostosowywanego oprogramowania aplikacyjnego Systemu epuap w Środowisku produkcyjnym wraz z zapewnieniem spójności danych Systemu epuap, opracowanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej w terminie do 37 dni kalendarzowych od daty zaakceptowania Etapu II; Zapewnienie modyfikacji powdrożeniowych oprogramowania aplikacyjnego w ramach RfC, w wymiarze 5000 roboczogodzin, liczone od dnia zaakceptowania Etapu II do wyczerpania przyjętego limitu roboczogodzin jednak nie później niż do dnia r. Świadczenie serwisu gwarancyjnego na dostarczone oprogramowane aplikacyjne Systemu epuap przez okres minimum 24 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego Wykres Gantta Strona 9 z 72

10 3. Wymagania 3.1. Wymagania w zakresie dostosowania oprogramowania aplikacyjnego Systemu epuap Kod wymagania Opis wymagania W.01 Wykonawca musi dostosować aktualne oprogramowanie aplikacyjne epuap zgodnie z poniższymi wymaganiami, dla następujących komponentów: 1. Katalog Administracji Publicznej 2. Katalog Usług Publicznych 3. Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych 4. Krajowy Katalog Serwisów Publicznych 5. Krajowa Szyna Usług 6. Skrytki 7. Elektroniczny Skład Dokumentów 8. Doręczyciel 9. Koordynator 10. Silnik Formularzy 11. Środowisko Budowy Aplikacji 12. Osobisty Skład Dokumentów 13. Walidator 14. Usługi TSL 15. Usługi bezpieczeństwa 16. Portal epuap 17. Portal Interoperacyjności Zamawiający dopuszcza w zakresie dostosowania aktualnego oprogramowania aplikacyjnego epuap rozbudowę istniejącego oprogramowania aplikacyjnego lub wytworzenie oprogramowania aplikacyjnego równoważnego funkcjonalnie z obecnym oprogramowaniem aplikacyjnym epuap oraz poniższymi wymaganiami. Zamawiający dopuszcza wykorzystanie oprogramowania standardowego jako oprogramowania dodatkowego, natomiast nie dopuszcza się realizacji ww. komponentów w całości opartych o oprogramowanie standardowe. Strona 10 z 72

11 W.02 Wykonawca musi dostarczyć niezbędne komponenty Systemu epuap oraz zapewnić ich dostosowanie, konfigurację i wdrożenie w dwóch ośrodkach przetwarzania epuap wskazanych przez Zamawiającego, zlokalizowanych na terenie Warszawy, działających w trybie active-active. W.03 Wykonawca musi zapewnić 5000 roboczogodzin w ramach RfC na modyfikacje oprogramowania aplikacyjnego Systemu epuap do ich wyczerpania jednak nie później niż do dnia r. W.04 Wykonawca musi zapewnić przeniesienie i wdrożenie rozbudowanej wersji oprogramowania aplikacyjnego Systemu epuap na Środowisko produkcyjne z zachowaniem obowiązujących parametrów dostępności Systemu epuap i okien serwisowych. Zamawiający zastrzega, że dostęp do lokalizacji Systemu epuap może wymagać posiadania poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych co najmniej na poziomie poufne. W.05 Wykonawca musi zapewnić poprawne działanie rozbudowanego oprogramowania aplikacyjnego z pozostałymi aktualnie działającymi modułami Wymagania funkcjonalne Kod wymagania WF.1 Opis wymagania Wykonawca musi dostosować oprogramowanie aplikacyjne Systemu epuap spełniając poniższe wymagania. 1. Wymagania w zakresie Katalogu Administracji Publicznej (KAP) WF.2 WF.3 WF.4 KAP musi przechowywać pozyskane z GUS (jako podzbiór REGON) informacje o podmiotach publicznych Identyfikatorem podmiotu w KAP musi być identyfikator nadany przez GUS (numer REGON) KAP musi zapewniać aktualizację pozyskanych z GUS (jako podzbiór REGON) informacji o podmiotach publicznych, w oparciu o udostępnione przez GUS API, służące do pozyskiwania informacji o danych z rejestru REGON. Strona 11 z 72

12 WF.5 WF.6 WF.7 WF.8 WF.9 WF.10 WF.11 WF.12 KAP musi udostępniać API (powszechnie dostępne) pozwalające na przepytywanie i pobieranie informacji z Katalogu Administracji Publicznej Aktualizacja może zachodzić w trybach przesyłania na żądanie pełnego zbioru (na nośniku danych) lub poprzez odpytywanie API GUS o konkretny numer REGON i porównywanie uzyskanych danych z danymi istniejącymi w KAP. KAP musi wykorzystywać API udostępnione przez GUS umożliwiające pobranie danych z rejestru REGON. KAP musi filtrować pobrane dane wg wskazanego algorytmu. KAP musi posiadać informację o dacie aktualizacji rejestru REGON KAP musi spełniać rolę danych referencyjnych dla innych produktów epuap KAP zapewnia mechanizmy umożliwiające aktualizację danych w innych produktach epuap. Produkty, które dublują w swojej architekturze dane z rejestru słownika podmiotów publicznych, a przeprojektowanie ich w celu zastosowania referencji jest niezasadne, muszą zostać rozbudowane o mechanizm aktualizacji. Aktualizacja musi być uruchamiana za każdym razem, gdy odebrana zostanie informacja o zaktualizowaniu słownika podmiotów publicznych. KAP musi posiadać tylko aktualnie udostępniane przez GUS dane o podmiotach publicznych. KAP musi pobierać z GUS słownik typów podmiotów publicznych, który może być rozszerzany w zakresie typów podmiotów publicznych oraz dla każdego podmiotu publicznego będzie istniała możliwość dodatkowego nadania odpowiedniego typu bądź typów. 2. Wymagania w zakresie Katalogu Usług Publicznych (KUP) WF.13 WF.14 KUP musi umożliwiać definiowanie dla każdego typu usługi sposobu jej opisu (szablonu). Dla usług, które zostały opisane w poprzedniej wersji szablonu musi istnieć możliwość uzupełnienia i zmiany opisu z wykorzystaniem szablonu obowiązującego. KUP musi informować właścicieli usług o konieczności dostosowania opisu usług do nowej wersji szablonu opisu usługi. Informacja musi być dostarczona za pomocą ESP. Strona 12 z 72

13 WF.15 Opis usługi podzielony jest na część ogólną i cześć szczegółową. W ramach części ogólnej opisu usługi ustalana jest opcja dostępności tej usługi na terenie całego kraju oraz definiowane są wymagane poziomy autoryzacji do zrealizowania usługi (Profil Zaufany, Klucz Publiczny, drogą elektroniczną, usługa realizowana wyłącznie osobiście, i inne) W ramach części szczegółowej usługi, tylko o ile opcja dostępności tej usługi na terenie całego kraju w części ogólnej jest włączona, ustawiona może być dostępność usługi na terenie całego kraju. Nie jest to jednak rozwiązanie domyślne. W ramach części szczegółowej usługi, domyślnym rozwiązaniem jest ustawienie dostępności usługi na terenie administracyjnym podmiotu publicznego, zdefiniowanego w TERYT. W ramach części szczegółowej usługi definiowane są poziomy autoryzacji (wymagane do zrealizowania tej usługi). Poziomy te są zgodne ze zdefiniowanymi w części ogólnej usługi. System weryfikuje i informuje użytkownika, czy definiowany poziom autoryzacji (w ramach usługi) jest zgodny z ustawieniami poziomu autoryzacji Skrytek podmiotu. W ramach części szczegółowej ustalenie poziomu świadczenia usługi publicznej zgodnego ze standardami SL zgodnymi z zaleceniami Komisji Europejskiej (1-informacja o usłudze; 2-jednokierukowa interakcja tzn. informacja wraz możliwością pobrania i wydruku formularzy do wykorzystania w obiegu papierowym; 3- dwukierunkowa interakcja tzn. dostępność formularzy online oraz możliwość zainicjowania sprawy drogą elektroniczną ; 4-możliwość załatwienia całej sprawy drogą elektroniczną; 5- personalizacja usługi tzn. możliwość automatycznego dostarczania konkretnych usług np. pełna integracja z rejestrami publicznymi); WF.16 Części szczególne opisów usługi oraz części ogólne opisu usługi realizowanych na podstawie prawa lokalnego muszą być dostarczane przez podmioty publiczne usługodawców poszczególnych usług.. WF.17 Opisy usług dostarczane przez podmioty publiczne dostarczane mogą być bezpośrednio z wykorzystaniem odpowiednich interaktywnych formularzy na epuap i/lub poprzez wskazanie jednego lub więcej systemów (URL-i) Strona 13 z 72

14 udostępniających tę informacje poprzez określone przez epuap API. WF.18 WF.19 WF.20 WF.21 Wykorzystywane w opisie usługi słowniki i reprezentacje informacji/wiedzy muszą być zgodne z ustanowionymi w tym zakresie standardami (udostępnianymi w repozytorium interoperacyjności). Jeden i ten sam system (URL) musi dostarczać informacje o usługach różnych podmiotów publicznych (może być wskazany jako źródło przez wiele różnych podmiotów), przy czym w uzyskanej z konkretnego systemu (URLa) ignorowane muszą być opisy usług podmiotów, które nie wskazały tego systemu jako źródła informacji o swoich usługach. Wszystkie opisy usług (części ogólne i szczególne) muszą być udostępniane poprzez publicznie dostępne API (bez autoryzacji, uwierzytelnienia, podpisów, itp.) umożliwiające pobieranie opisów z wykorzystaniem kryteriów bazujących na atrybutach i słownikach używanych w opisach usług dostarczanych przez podmioty publiczne. Wszystkie wskazane przez podmioty publiczne systemy, muszą być powiadamiane o zmianach w zakresie opisów realizowanych usług. WF.22 KUP musi umożliwiać każdemu użytkownikowi (bez potrzeby uwierzytelnienia i autoryzacji) przeglądanie i przeszukiwanie zgromadzonych w nim opisów usług z wykorzystaniem atrybutów i słowników wykorzystywanych przez podmioty publiczne w procesie dostarczania informacji o usługach, a w szczególności: Wyróżniane graficznie i tekstowo są usługi o zdefiniowanych różnych poziomach świadczenia SL. System będzie rozróżniał wizualnie usługi do realizacji za pomocą Profilu Zaufanego (PZ), klucza publicznego bądź usługi realizowane wyłącznie osobiście. Prezentacja poziomu świadczenia usług musi być widoczna także na poziomie kategorii życiowych systemu epuap. Portal umożliwia przeglądanie (w pierwszej kolejności) usług zgodnych z jego przynależnością terytorialną, w oparciu o obszar dostępności zdefiniowany w danych szczegółowych usługi. Prezentowanie graficznie poziomów świadczenia usług; Wyróżnianie graficznie określonych kategorii usług, w szczególności usług RPAP. Jeżeli usługa jest realizowana za pomocą procesu z RPAP, wówczas Strona 14 z 72

15 istnieje bezpośrednie wskazanie w portalu epuap do procesu z RPAP (możliwość przejrzenia podglądu Bazowego Procesu Biznesowego na poziomie Opisu Usługi albo podglądu Właściwego Procesu Biznesowego na poziomie Karty Usług) oraz prezentowane są pozostałe możliwe do uzyskania informacje zdefiniowane w RPAP (np. usługi poprzednie wymagane do realizacji, usługi następne kolejne do realizacji wynikające z procesu, powiązane dokumenty elektroniczne, powiązane role odpowiadające do wykonanie usługi); Prezentowane akty prawne, na mocy których ustalono opis usługi, są aktywnymi linkami odnoszącymi się do ISAP (Internetowego Systemu Aktów Prawnych ) bądź do innego ogólnie dostępnego systemu aktów prawnych; WF.23 KUP musi umożliwiać przeglądanie i wyszukiwanie usług z wykorzystaniem metod, atrybutów, pojęć i słowników zorientowanych na klienta, a w szczególności: Umożliwia przeszukiwanie usług według wymaganego poziomu autoryzacji zdefiniowanego na poziomie ogólnym oraz na poziomie szczegółowym usługi. Umożliwia przeszukiwanie usług według posiadanego, przez klienta, poziomu autoryzacji (jeżeli obywatel posiada PZ, wówczas w pierwszej kolejności wskazywane są usługi, które może zrealizować za pomocą posiadanego poziomu autoryzacji w systemie epuap. Udostępnienie wyszukiwania usług podmiotów publicznych po klasyfikacji terytorialnej urzędu oraz po klasyfikacji terytorialnej usługi. Wpisywanie fraz wyszukiwania powinno być oparte o autouzupełnianie teksty, podpowiedzi w oparciu o znane i często wykorzystywane frazy. Wyniki wyszukiwania należy sortować od najbardziej trafnych do najmniej trafnych. Umożliwia wyszukiwanie wg podmiotów publicznych udostępniających usługi (nazwa i adres), wg zasady wiem, w którym urzędzie jest usługa, z której potrzebuję skorzystać. Umożliwia wyszukiwanie na podstawie poziomu dojrzałości usługi (SL). Umożliwia wyszukiwanie w oparciu o występujące w opisie usługi Strona 15 z 72

16 identyfikatory aktów prawnych stanowiących podstawę doświadczenia usługi. WF.24 WF.25 WF.26 WF.27 WF.28 KUP musi posiadać mechanizm umożliwiający wyszukiwanie usługi na podstawie atrybutów i pojęć zorientowanych na klienta na podstawie opisów w standardowej strukturze przekazywanej przez podmioty publiczne. Mechanizmy wyszukiwania usług muszą mieć możliwość zarządzania konfiguracją sposobów wyszukiwania. KUP musi posiadać narzędzia zestawiające zgromadzone opisy usług z wykazem podmiotów publicznych z KAP, służące monitorowaniu wywiązywania się podmiotów z obowiązków dostarczania do SSDIP informacji o usługach publicznych. Dokumenty elektroniczne muszą być weryfikowane pod kątem zgodności ze wzorem dokumentu zawartym w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych (CRWDE), zanim zostaną wysłane. Przez 5 lat od wejścia w życie nowego rozporządzenia dotyczącego dokumentów elektronicznych, KUP musi dopuszczać możliwość weryfikacji zgodności ze wzorem dokumentu z Lokalnego Repozytorium Wzorów Dokumentów (LRWD). Wzory dokumentów opublikowane w lokalnych repozytoriach przed dniem wejścia w życie rozporządzenia udostępnia się w tych repozytoriach do czasu umieszczenia ich w CRWDE. WF.29 W części szczegółowej usługi mogą być realizowane za pomocą dedykowanych formularzy z Silnika Formularzy. Formularze te przeznaczone są do utworzenia dokumentu elektronicznego, którego szablon znajduje się w CRWDE: Formularz prezentowany do realizacji usługi musi zawierać nazwę usługi, dla której został zdefiniowany. WF.30 KUP musi dostarczać informacje związane z wykonaniem określonego etapu prac nad definicją usługi. Informacje te muszą być dostarczone do właściwych ról w procesie po stronie Podmiotu Publicznego opracowującego opis usługi oraz Administratora KUP. Notyfikacje podlegają dostarczaniu za pośrednictwem ESP i są związane ze zdarzeniami: zakończenia przygotowywania opisu usługi przez podmioty publiczne, Strona 16 z 72

17 odmowy opublikowania usługi po weryfikacji Administratora KUP, akceptacji opisu usługi i publikacji opisu przez Administratora KUP. WF.31 KUP musi udostępniać mechanizm statystyk wykorzystania katalogu usług przez użytkowników. System dostarcza monitor statystyk dla administratora Katalogu Usług lub innego użytkownika, któremu zostaną nadane odpowiednie uprawnienia. System udostępnia statystyki z podziałem na wszelkie kategorie występujące w katalogu. System umożliwia generowanie statystyk w określonych zakresach dat. System umożliwia generowanie statystyk dla dowolnie wybranych usług. System umożliwia definiowania zapytań do bazy danych w celu ich użycia w przyszłości już bez potrzeby ponownego ich definiowania. System umożliwia parametryzację zdefiniowanych zapytań z poziomu interfejsu użytkownika. System umożliwia śledzenie ścieżek poruszania się użytkowników w katalogu usług. System umożliwia definiowanie celów, których zrealizowanie w katalogu usług przez użytkownika jest raportowane. 3. Wymagania w zakresie Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych (CRWDE) WF.32 WF.33 CRWDE musi udostępniać zestandaryzowane API, pozwalające zewnętrznym aplikacjom na wyszukiwanie oraz pobranie wzoru dokumentów. CRWDE musi udostępniać graficzny interfejsu użytkownika umożliwiający wizualizację wzoru dokumentu. CRWDE musi umożliwiać zaprezentowanie wizualne części dokumentu, dla których złożono podpis bądź kilka podpisów. WF.34 WF.35 CRWDE musi zapewniać możliwość poprawnej obsługi przechowywanych wzorów W3C (nawet gdy W3C przestanie udostępniać schematy). CRWDE musi weryfikować zgodność dokumentów elektronicznych ze wzorami dokumentów w nim zawartymi i udostępniać tę usługę innym produktom i systemom. Strona 17 z 72

18 WF.36 WF.37 CRWDE musi weryfikować aktualność użytego wzoru dokumentu. W przypadku wygaśnięcia wzoru dokument elektroniczny może być wysłany najpóźniej 6 m-cy od daty wygaśnięcia wzoru dokumentu CRWDE musi udostępniać zewnętrzne oprogramowanie aplikacyjne, ogólnie dostępne dla użytkowników systemu, umożliwiające wizualizację dokumentu elektronicznego zapisanego lokalnie na dysku. Pobrany pakiet zapisanego dokumentu elektronicznego musi zawierać przynajmniej: Właściwy dokument elektroniczny; Schemat wizualizacji. Oprogramowanie musi umożliwiać prezentacje dokumentu dostarczonego wraz z jego wizualizacją oraz prezentować dokument elektroniczny w sposób umożliwiający użytkownikowi jego odczytanie również w trybie offline. WF.38 WF.39 CRWDE musi dopuszczać zapisywanie załączników w formatach: doc, docx, gif, jpg, (jpeg), ods, odt, pdf, png, rtf, svg, tif, (tiff), txt, xls, xlsx, xml. CRWDE musi przechowywać wzory specjalne takie jak UPO, UPP, UPD, UPN, które analogicznie do pozostałych wzorów są dostępne pod adresem URL. 4. Wymagania w zakresie Krajowego Katalogu Serwisów Publicznych (KKSP) WF.40 Krajowy Katalog Serwisów Publicznych musi umożliwiać prowadzenie ewidencji definicji serwisów usług w postaci katalogowej: umożliwia wyszukiwanie definicji serwisów w katalogu, umożliwia pobranie definicji wskazanego serwisu usługi, definicja serwisu obejmuje opis danych wejściowych i wyjściowych serwisu, sposobu jego uruchamiania wraz z właściwymi parametrami technicznymi dla komunikacji z systemem obsługujący serwis. WF.41 WF.42 Krajowy Katalog Serwisów Publicznych musi udostępniać graficzny interfejs użytkownika umożliwiający konfigurowanie platform regionalnych i dziedzinowych, których katalogi serwisów publicznych będzie wykorzystywał. Definicje serwisów muszą być udostępniane w standardzie umożliwiającym wykorzystanie ich przy wytwarzaniu aplikacji z użyciem popularnych aplikacji deweloperskich. WF.43 Krajowy Katalog Serwisów Publicznych musi umożliwiać subskrypcję regionalnych i dziedzinowych katalogów serwisów publicznych prowadzone Strona 18 z 72

19 przez platformy dziedzinowe i regionalne. WF.44 Krajowy Katalog Serwisów Publicznych musi udostępniać możliwość subskrypcji katalogu. Dla zewnętrznych klientów subskrypcja jest udostępniana w postaci kanału RSS. WF.45 Krajowy Katalog Serwisów Publicznych musi udostępniać funkcjonalności zarządzania katalogiem przez jego administratora: typu ręczne wprowadzanie i konfigurowanie usług systemów nie wspierających standardów Krajowej Szyny Usług, wykrywanie konfliktów, niejednoznaczności w katalogu (np. z danych dostarczanych przez systemy wynika, że jedna instytucja ma dwie ogólne skrzynki podawcze). 5. Wymagania w zakresie Krajowej Szyny Usług (KSU) WF.46 WF.47 WF.48 WF.49 WF.50 WF.51 KSU musi udostępniać jednolity i ustandaryzowany dostęp do usług publicznych dla wszystkich stron komunikacji. KSU musi udostępniać usługi zdefiniowane w KKSP, w oparciu o zawarte tam definicje. KSU musi mieć możliwość dokonywania konwersji metody transportu dla dostosowania się do interfejsu usług. KSU musi zapewniać automatyczną identyfikację adresu usługi obsługi dokumentu na podstawie właściwości przekazywanych dokumentów elektronicznych (np. ustala właściwość miejscową urzędu) i automatyczne skierowanie dokumentu na właściwy adres. KSU musi mieć możliwość udostępniania usług działających zarówno synchronicznie jak i asynchronicznie. KSU musi pozwalać na określenie dla poszczególnych usług ich sposobu realizacji (synchroniczne lub asynchroniczne). WF.52 KSU musi pozwalać na ustalanie sposobu realizacji usługi (synchroniczne/asynchroniczne) po wywołaniu usługi. WF.53 KSU musi posługiwać się w komunikacji następującym protokołem komunikacji: każde wywołanie usługi poprzez KSU zawiera w sobie URL adresu zwrotnego, na który należy przekazać asynchroniczną odpowiedź usługi, Strona 19 z 72

20 KSU przekazuje ten adres zwrotny do usługi, usługa realizowana synchronicznie odsyła w odpowiedzi znacznik, że została zrealizowana synchronicznie, usługa realizowana asynchronicznie odsyła w odpowiedzi na wywołanie informację, że realizacja odbędzie się asynchronicznie, jeśli usługa realizowana asynchronicznie zostanie wywołana z pustym lub błędnym URL adresu zwrotnego, w odpowiedzi na wywołanie zwraca komunikat o błędzie i nie zostaje uruchomiona, odpowiedź asynchroniczna usługi zostaje przez usługę wysłana bezpośrednio na przekazany adres zwrotny, bez wywoływania usług KSU. WF.54 KSU musi umożliwiać za swoim pośrednictwem korzystanie z innych usług epuap: uwierzytelnienie wywołującego usługę za pomocą Usług bezpieczeństwa, walidację podpisów pod dokumentami. WF.55 KSU musi dostarczać funkcje inteligentnej obsługi zapytań rejestrowych, polegającej na: przyjmowaniu zapytań rejestrowych zapisanych za pomocą ustalonego języka, identyfikacji właściwych rejestrów zawierających niezbędne informacje, tworzeniu dokumentów zapytań do rejestrów o potrzebne informacje i przesyłaniu ich do właściwych usług rejestrowych, przyjmowaniu odpowiedzi z rejestrów, korelacji i łączeniu odpowiedzi z rejestrów w wynik zadanego zapytania. WF.56 WF.57 WF.58 WF.59 W obsłudze zapytań rejestrowych KSU musi korzystać z usług realizowanych w trybie synchronicznym. KSU musi umożliwiać tworzenie tymczasowych, jednorazowych skrytek zwrotnych służących odebraniu odpowiedzi asynchronicznej od usługi klientom, których systemy nie dają takiej możliwości. Utworzenie Skrytki Zwrotnej nie wymaga posiadania konta na epuap. Skrytka Zwrotna musi być tworzona na określony w konfiguracji KSU czas. Strona 20 z 72

E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Obecna i potencjalna rola epuap w procesowym zarządzaniu w administracji

E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Obecna i potencjalna rola epuap w procesowym zarządzaniu w administracji E-administracja warunkiem rozwoju Polski Obecna i potencjalna rola epuap w procesowym zarządzaniu w administracji Mariusz Madejczyk Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 1 epuap, a zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Nowa platforma 06.11.2015

Nowa platforma 06.11.2015 Nowa platforma 06.11.2015 Plan Wystąpienia 1.Rozbudowa epuap 2.Co się zmieniło w epuap 3.Nowe usługi na epuap 4.Wyodrębnienie profilu zaufanego epuap i kierunki jego rozwoju Czym jest epuap2 elektroniczna

Bardziej szczegółowo

epuap Opis standardowych elementów epuap

epuap Opis standardowych elementów epuap epuap Opis standardowych elementów epuap Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...

Bardziej szczegółowo

Nowa odsłona wyodrębnienie i kierunki jego rozwoju Łysomice

Nowa odsłona wyodrębnienie i kierunki jego rozwoju Łysomice Nowa odsłona wyodrębnienie i kierunki jego rozwoju 15.06.2016 Łysomice Plan Wystąpienia 1.Rozbudowa epuap 2.Co się zmieniło w epuap 3.Wyodrębnienie profilu zaufanego epuap i kierunki jego rozwoju Czym

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW PLAN INTEGRACJI SYSTEMU ZAŁĄCZNIK NR 6 SEAP SPECYFIKACJA KANAŁ EMAIL DLA PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH PL PROJEKT ECIP/SEAP

MINISTERSTWO FINANSÓW PLAN INTEGRACJI SYSTEMU ZAŁĄCZNIK NR 6 SEAP SPECYFIKACJA KANAŁ EMAIL DLA PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH PL PROJEKT ECIP/SEAP MINISTERSTWO FINANSÓW PLAN INTEGRACJI SYSTEMU ZAŁĄCZNIK NR 6 SEAP SPECYFIKACJA KANAŁ EMAIL DLA PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH PL PROJEKT ECIP/SEAP WERSJA 1 z 15 Spis treści 1. Kanał email dla podmiotów zewnętrznych...

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ELEKTRONICZNEJ WYMIANY KORESPONDENCJI

PROCEDURA ELEKTRONICZNEJ WYMIANY KORESPONDENCJI Załącznik do Zarządzenia Nr 183.195.2015 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 21 grudnia 2015 r. PROCEDURA ELEKTRONICZNEJ WYMIANY KORESPONDENCJI Urząd Gminy Wiązowna 1/7 Spis treści: I. OKREŚLENIA UŻYTE W PROCEDURZE.

Bardziej szczegółowo

Projekt epuap obecny stan realizacji i plany na przyszłość

Projekt epuap obecny stan realizacji i plany na przyszłość Projekt epuap obecny stan realizacji i plany na przyszłość Waldemar Ozga Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Projekt współfinansowany Agenda 1. Czym jest epuap 2. Korzyści z zastosowanie epuap 3. Funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Nowa odsłona wyodrębnienie i kierunki jego rozwoju Międzyzdroje

Nowa odsłona wyodrębnienie i kierunki jego rozwoju Międzyzdroje Nowa odsłona wyodrębnienie i kierunki jego rozwoju 29.09.2016 Międzyzdroje Plan Wystąpienia 1.Rozbudowa epuap, 2.Co się zmieniło w epuap, 3.Wyodrębnienie profilu zaufanego epuap i kierunki jego rozwoju

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 186 /2014 PREZESA SĄDU OKRĘGOWEGO WE WŁOCŁAWKU z dnia 4 grudnia 2014r.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 186 /2014 PREZESA SĄDU OKRĘGOWEGO WE WŁOCŁAWKU z dnia 4 grudnia 2014r. P R E Z E S SĄDU OKRĘGOWEGO WE WŁOCŁAWKU ul. Wojska Polskiego 22 A-0000-52/14 Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 186 /2014 PREZESA SĄDU OKRĘGOWEGO WE WŁOCŁAWKU z dnia 4 grudnia 2014r. W sprawie ustalenia Zasad postępowania

Bardziej szczegółowo

Platforma epuap. Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA. Kraków, 18.05.2011 r.

Platforma epuap. Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA. Kraków, 18.05.2011 r. Platforma epuap Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA Kraków, 18.05.2011 r. Agenda 1. Czym jest epuap 2. Cele projektu epuap2 3. Możliwości portalu 4. Komunikacja poprzez epuap 5. Stan zaawansowania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 27.02.2012 roku. HB Technology Hubert Szczukiewicz. ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce

Kielce, dnia 27.02.2012 roku. HB Technology Hubert Szczukiewicz. ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce Kielce, dnia 27.02.2012 roku HB Technology Hubert Szczukiewicz ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce Tytuł Projektu: Wdrożenie innowacyjnego systemu dystrybucji usług cyfrowych, poszerzenie kanałów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Systemy administracji publicznej epuap. Robert Sternicki Szczyrk, 02.12.2011 r.

Systemy administracji publicznej epuap. Robert Sternicki Szczyrk, 02.12.2011 r. Systemy administracji publicznej epuap Robert Sternicki Szczyrk, 02.12.2011 r. Agenda 1. epuap ktokolwiek słyszał, ktokolwiek widział 2. Możliwości platformy epuap 3. Jak rozpocząć korzystanie z epuap

Bardziej szczegółowo

Posiada (TAK / NIE. Zrzut ekranu. Opis funkcji

Posiada (TAK / NIE. Zrzut ekranu. Opis funkcji Załącznik nr 1b do SIWZ TABELA FUNKCJONALNOŚCI UWAGA: Jeśli funkcjonalność, dla której wymagane jest potwierdzenie zrzutem ekranu wymusza wykonanie kliku zrzutów ekranu, konieczne jest aby każdy taki zrzut

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 29-05-2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Triton a Partnerami Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

Założenia i stan realizacji projektu epuap2

Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Michał Bukowski Analityk epuap Serock, 28 października 2009 r. Agenda 1. Projekt epuap - cele i zakres. 2. Zrealizowane zadania w ramach epuap. 3. Projekt epuap2

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 16 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 3 1.2. Przedmiot zamówienia... 7 1.3. Cel zamówienia... 7 2. Etapy

Bardziej szczegółowo

Małopolska wobec epuap

Małopolska wobec epuap Małopolska wobec epuap Zasady integracji samorządów Małopolski na platformie epap poprzez Cyfrowy Urząd Kraków, 2 kwietnia 2004 r. Cyfrowy Urząd stan obecny Elektroniczna platforma komunikacyjna umoŝliwiającą

Bardziej szczegółowo

Kraków, 2 kwietnia 2004 r.

Kraków, 2 kwietnia 2004 r. Realizacja projektu Rozbudowa systemów elektronicznej administracji w Małopolsce w kontekście Wrót Małopolski oraz E-PUAP Kraków, 2 kwietnia 2004 r. 1 Agenda Podstawowe założenia Miejsce Wrót Małopolski

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja integratora - obsługa dużych plików w epuap2

Instrukcja integratora - obsługa dużych plików w epuap2 Instrukcja integratora - obsługa dużych plików w epuap2 Wersja: 1.1 Strona 1 z 18 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 WPROWADZENIE ORAZ INFORMACJE OGÓLNE... 3 1.1 WSTĘP... 3 1.2 WARUNKI KONIECZNE DO SPEŁNIENIA

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Cel zamówienia... 3 3. Przedmiot zamówienia... 3 4. Etapy realizacji... 3 5. Wymagania... 4 5.1. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Interoperacyjność system nie działa w próżni

Interoperacyjność system nie działa w próżni Interoperacyjność system nie działa w próżni Tomasz Rakoczy Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, dnia 8 maja 2012 r. Agenda Interoperacyjność Narzędzia interoperacyjności Interfejsy systemu epuap

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki świadczenia usług za pośrednictwem systemu elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (epuap), mając na uwadze,

Bardziej szczegółowo

Opis przykładowego programu realizującego komunikację z systemem epuap wykorzystując interfejs komunikacyjny "doręczyciel"

Opis przykładowego programu realizującego komunikację z systemem epuap wykorzystując interfejs komunikacyjny doręczyciel Opis przykładowego programu realizującego komunikację z systemem epuap wykorzystując interfejs komunikacyjny "doręczyciel" dn.24.09.2009 r. Dokument opisuje przykładowy program doręczający dokumenty na

Bardziej szczegółowo

Wszystko na temat wzoru dokumentu elektronicznego

Wszystko na temat wzoru dokumentu elektronicznego Stowarzyszenie PEMI Wszystko na temat wzoru dokumentu elektronicznego Czym jest, kto go tworzy, kto publikuje, kto może z niego skorzystać? Mirosław Januszewski, Tomasz Rakoczy, Andrzej Matejko 2007-07-25

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA v0.2 RPAP Repozytorium Procesów Administracji Publicznej RDPA - Repozytorium Dobrych Praktyk Administracji CSUiA Centralny System Uwierzytelniania i Autoryzacji Instrukcja Użytkownika

Bardziej szczegółowo

PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan. Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL

PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan. Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL Spis treści Wysyłka elektronicznych wniosków ZUS EKS do portalu PUE ZUS... 2 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Wiadomości. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Wiadomości. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Wiadomości

Bardziej szczegółowo

Praktyczne zastosowanie modelu usługowego na platformie epuap. Przykłady zrealizowanych usług

Praktyczne zastosowanie modelu usługowego na platformie epuap. Przykłady zrealizowanych usług www.comarch.pl Architektura epuap Praktyczne zastosowanie modelu usługowego na platformie epuap. Przykłady zrealizowanych usług Tomasz Matysik XV Forum Teleinformatyki 24-25 września 2009 Architektura

Bardziej szczegółowo

Nabór ofert w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. "Najlepsi z najlepszych!"

Nabór ofert w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. Najlepsi z najlepszych! Nabór ofert w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. "Najlepsi z najlepszych!" Czas trwania procedury: 6 miesięcy Teremin składania dokumentów 11 grudnia 2015 r. do północy Interaktywna

Bardziej szczegółowo

Bariera dla e- administracji Przepisy prawne nie odpowiadające istocie elektronizacji. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Bariera dla e- administracji Przepisy prawne nie odpowiadające istocie elektronizacji. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Postępowanie z dokumentem elektronicznym w urzędzie w świetle ustawy o zmianie ustawy informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Krzysztof Lange Bariera dla e- administracji

Bardziej szczegółowo

CENTRUM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

CENTRUM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI CENTRUM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Instrukcja użytkownika Narzędzie do modelowania procesów BPEL Warszawa, lipiec 2009 r. UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

Platforma epuap. Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA. Kraków, 16.05.2011 r.

Platforma epuap. Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA. Kraków, 16.05.2011 r. Platforma epuap Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA Kraków, 16.05.2011 r. Agenda 1. Czym jest epuap 2. Cele projektu epuap2 3. Możliwości portalu 4. Komunikacja poprzez epuap 5. Stan zaawansowania

Bardziej szczegółowo

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Wnioski

Bardziej szczegółowo

Rozwój portalu PUE integracja z Systemami Obiegu Dokumentów (SOD) JST

Rozwój portalu PUE integracja z Systemami Obiegu Dokumentów (SOD) JST Rozwój portalu PUE integracja z Systemami Obiegu Dokumentów (SOD) JST 1 PUE wniosek o udostępnienie danych 1. Opracowanie uniwersalnego wniosku o udostępnienie danych, dostępnego dla podmiotów zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Cichosz

Wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Cichosz Wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Cichosz Warszawa, dnia 04 października 2011 r. KAP-4101-04-02/2011 Pan Janusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Wystąpienie pokontrolne Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Opracowany na potrzeby wdrożenia dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu W ramach realizacji projektu: Uczelnia jutra wdrożenie

Bardziej szczegółowo

1.2 Prawa dostępu - Role

1.2 Prawa dostępu - Role Portlet Użytkownik Login Uprawnienie Rola Kontekst podmiotu Okno w serwisie portalu, udostępniające konkretne usługi lub informacje, na przykład kalendarz lub wiadomości Jest to osoba korzystająca z funkcjonalności

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA DANYMI OSOBOWYMI - INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

SYSTEM ZARZĄDZANIA DANYMI OSOBOWYMI - INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEM ZARZĄDZANIA DANYMI OSOBOWYMI - INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 1. Wstęp System Zarządzania Danymi Osobowymi (dalej SZDO) składa się z: konsoli użytkownika posiadającej funkcjonalności niezbędne m. in. do

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (epuap) to system informatyczny, dzięki któremu obywatele mogą załatwiać sprawy urzędowe za

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (epuap) to system informatyczny, dzięki któremu obywatele mogą załatwiać sprawy urzędowe za Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (epuap) to system informatyczny, dzięki któremu obywatele mogą załatwiać sprawy urzędowe za pośrednictwem internetu, natomiast przedstawiciele podmiotów

Bardziej szczegółowo

Interaktywna instrukcja załatwiania sprawy. Właściciel procedury: Departament Innowacji i Rozwoju. Czas trwania procedury: 6 tygodni

Interaktywna instrukcja załatwiania sprawy. Właściciel procedury: Departament Innowacji i Rozwoju. Czas trwania procedury: 6 tygodni Przegląd propozycji projektów w zakresie infrastruktury badawczej, przewidzianych do zgłoszenia w ramach aktualizacji Europejskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej, w których wolę udziału deklarują

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu Klienta Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce ( Regulamin ) Definicje

Regulamin Portalu Klienta Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce ( Regulamin ) Definicje Regulamin Portalu Klienta Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce ( Regulamin ) 1 Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: Portal Klienta system informatyczny służący

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta organizacji

epuap Zakładanie konta organizacji epuap Zakładanie konta organizacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Proces zakładania

Bardziej szczegółowo

Zmiany na. wyodrębnienie i kierunki jego rozwoju Kraków

Zmiany na. wyodrębnienie i kierunki jego rozwoju Kraków Zmiany na wyodrębnienie i kierunki jego rozwoju 07.10.2016 Kraków 1 Plan Wystąpienia 1. Co się zmieniło w epuap, 2. Wyodrębnienie Profilu Zaufanego, 3. Kierunki rozwoju Profilu Zaufanego. 2 Czym jest epuap2

Bardziej szczegółowo

Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja. Wersja B

Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja. Wersja B Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja Wersja 2013.1.B Forte Zarządzanie Produkcją - Instalacja i konfiguracja Strona 2 z 13 SPIS TREŚCI 1 Instalacja i konfiguracja Forte Zarządzanie Produkcją...

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET. LOGOWANIE. AUTORYZACJA ZLECENIA. NOWY KLUCZ. PRZELEWY 5. ZLECENIA STAŁE 6. MODUŁ PRAWNY 7. DOSTĘP DO DEALINGNET 8. CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY JAK ZALOGOWAĆ SIĘ DO BUSINESSNET

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe informacje dotyczące przekazywania do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego informacji kanałem teletransmisji

Szczegółowe informacje dotyczące przekazywania do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego informacji kanałem teletransmisji Szczegółowe informacje dotyczące przekazywania do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego informacji kanałem teletransmisji Niniejsze szczegółowe informacje odnoszą się do informacji przekazywanych do Bankowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Repozytorium Dokumentów Elektronicznych KS-EDE ISO 9001:2008 Dokument: 2015.0.0.7 Wydanie: 2015-08

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Repozytorium Dokumentów Elektronicznych KS-EDE ISO 9001:2008 Dokument: 2015.0.0.7 Wydanie: 2015-08 Spis treści Wstęp... 2 1. System KS-EWD... 2 1.1. Instalacja KS-EWD... 2 2. Aktualizacja plików repozytorium Dokumentów... 4 2.1.1. Instalacja KS-EDE... 7 3. Integracja systemów... 8 4. Konfiguracja ustawień

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dla szkół podstawowych składających ankietę dotyczącą działań o charakterze edukacyjnym w ramach programu Owoce i warzywa w szkole w

Podręcznik dla szkół podstawowych składających ankietę dotyczącą działań o charakterze edukacyjnym w ramach programu Owoce i warzywa w szkole w Podręcznik dla szkół podstawowych składających ankietę dotyczącą działań o charakterze edukacyjnym w ramach programu Owoce i warzywa w szkole w formie elektronicznej Biuro Wspierania Konsumpcji Agencja

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja 1.2.1. Płatności CashBill. Instrukcja podłączenia płatności elektronicznych do typowych zastosowań.

Specyfikacja 1.2.1. Płatności CashBill. Instrukcja podłączenia płatności elektronicznych do typowych zastosowań. Specyfikacja 1.2.1 Płatności CashBill Instrukcja podłączenia płatności elektronicznych do typowych zastosowań. CashBill Spółka Akcyjna ul. Rejtana 20, 41-300 Dąbrowa Górnicza Tel.: +48 032 764-18-42 Fax:

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. ROZWÓJ APLIKACJI CENTRALNEJ

Rozdział 3. ROZWÓJ APLIKACJI CENTRALNEJ Załącznik nr 2 do umowy nr 11/DI/PN/2013 PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU APLIKACJI CENTRALNEJ Rozdział 1. WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest sprecyzowanie procedury zarządzania realizacją umowy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6 Zawartość Wstęp... 1 Instalacja... 2 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 6 Wstęp Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach którzy potrzebują narzędzie do podziału, rozkładu, rozbiórki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja generowania certyfikatu PFRON i podpisywania dokumentów aplikacji SODiR w technologii JS/PKCS 12

Instrukcja generowania certyfikatu PFRON i podpisywania dokumentów aplikacji SODiR w technologii JS/PKCS 12 Instrukcja generowania certyfikatu PFRON i podpisywania dokumentów aplikacji SODiR w technologii JS/PKCS 12 Wersja 3.0 02-03-2017 Spis treści Instrukcja generowania certyfikatu PFRON i podpisywania dokumentów

Bardziej szczegółowo

Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu

Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu Źródło: http://bip.zgkikm.wroc.pl/zgk/metody-dostarczania-dok/2842,epuap.html Wygenerowano: Wtorek, 20 września 2016, 00:23 W celu wniesienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosków do RIS Instrukcja użytkownika

Instrukcja składania wniosków do RIS Instrukcja użytkownika Ostatnia aktualizacja: 2015-07-28 Instrukcja użytkownika Spis treści Rozdział I 1 1.1 Składanie wniosku... do Rejestru Instytucji Szkoleniowych 1 1.2 Obsługa wniosków... na praca.gov.pl 3 1.3 Wypełnienie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Profil Zaufany wersja 02-02. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosków do KRAZ Instrukcja użytkownika

Instrukcja składania wniosków do KRAZ Instrukcja użytkownika Ostatnia aktualizacja: 2015-12-16 Instrukcja użytkownika Spis treści Rozdział I 1 1.1 Składanie wniosku... lub innego dokumentu do KRAZ 2 1.2 Obsługa wniosków... i innych dokumentów na praca.gov.pl 4 1.3

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. System monitoringu (CCTV) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla CEUE

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. System monitoringu (CCTV) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla CEUE Załącznik nr 8... /nazwa i adres Wykonawcy/.. miejscowość i data Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia System monitoringu (CCTV) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla CEUE Dostawa

Bardziej szczegółowo

I Przedmiot Zamówienia:

I Przedmiot Zamówienia: Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Wrocław, dnia 07.05.2013 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 03.03.2014. Zapytanie ofertowe. na wyłonienie wykonawcy/dostawcy w zakresie: 1. Wartości niematerialnych i prawnych

Warszawa, dnia 03.03.2014. Zapytanie ofertowe. na wyłonienie wykonawcy/dostawcy w zakresie: 1. Wartości niematerialnych i prawnych Warszawa, dnia 03.03.2014 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy w zakresie: 1. Wartości niematerialnych i prawnych a. System klasy B2B wraz z wdrożeniem W ramach realizacji projektu Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu

Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu Załącznik nr 2 do Umowy nr CUI/.../.../.../2014 z dnia r. Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu 1. Uwagi i wymagania ogólne 1. Dokumentacja musi zostać dostarczona w wersji elektronicznej edytowalnej

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SIWZ CPI-ZZP-2244-40-495/13 Warszawa, dnia 24 stycznia 2013 roku Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ w postępowaniu nr 40-CPI-ZZP-2244/12 Działając na podstawie art. 38 ust. 1a, ust. 2 i ust. 4 w zw. z art. 12a

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 stycznia 2011 r. 132 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie wymogów dla systemów wyliczania utrzymywanych w podmiotach objętych obowiązkowym systemem gwarantowania Na podstawie art. 38j

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Banku BPH S.A.

Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Banku BPH S.A. Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Sez@m Banku BPH S.A. Warszawa 2006 Pakiet instalacyjny 1. Elementy niezbędne do obsługi kluczy zapisanych na kartach procesorowych

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja zakładania konta o uprawnieniach instytucji publicznej wersja 1.4. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr /UE/204 z dnia 7.0.204 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

wysokości należnych opłat.

wysokości należnych opłat. Instrukcja obsługi wersja 2 (czerwiec 20r.) ewykazy aplikacja służąca do składania drogą elektroniczną wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych

Bardziej szczegółowo

e-awizo SYSTEM POTWIERDZANIA DORĘCZEŃ POCZTY ELEKTRONICZNEJ

e-awizo SYSTEM POTWIERDZANIA DORĘCZEŃ POCZTY ELEKTRONICZNEJ e-awizo SYSTEM POTWIERDZANIA DORĘCZEŃ POCZTY ELEKTRONICZNEJ www.e-awizo.pl BrainSoft sp. z o. o. ul. Bolesława Chrobrego 14/2 65-052 Zielona Góra tel.68 455 77 44 fax 68 455 77 40 e-mail: biuro@brainsoft.pl

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach

Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach OPIS WYMGŃ FUNKCJONLNO-TECHNICZNYCH dla zamówienia: Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach 2015-2016 Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa

Bardziej szczegółowo

epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów

epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPIS TREŚCI SPIS

Bardziej szczegółowo

epuap Instrukcja obsługi elektronicznego formularza wniosku w ramach działania 8.4 PO IG na platformie

epuap Instrukcja obsługi elektronicznego formularza wniosku w ramach działania 8.4 PO IG na platformie Instrukcja obsługi elektronicznego formularza wniosku w ramach działania 8.4 PO IG na platformie epup Władza Wdrażająca Programy Europejskie ul. Rakowiecka 2a, 02-517 Warszawa tel. 022 542 84 00, 542 84

Bardziej szczegółowo

Czym są pliki cookies?

Czym są pliki cookies? Czym są pliki cookies? Poprzez pliki cookies należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów System e-deklaracje Instrukcja użytkownika Wersja 1.00 1/21 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE...3 WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO SKŁADANIA DEKLARACJI ZA POMOCĄ INTERAKTYWNYCH FORMULARZY...3

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych

Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych Wersja: 1.0 17.06.2015 r. Wstęp W dokumencie przedstawiono skróconą wersję pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych.

Bardziej szczegółowo

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli Diagnostyka stanu nawierzchni - DSN Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 21 maja 2012 Historia dokumentu

Bardziej szczegółowo

FAQ Systemu EKOS. 1. Jakie są wymagania techniczne dla stanowiska wprowadzania ocen?

FAQ Systemu EKOS. 1. Jakie są wymagania techniczne dla stanowiska wprowadzania ocen? 27.06.11 FAQ Systemu EKOS 1. Jakie są wymagania techniczne dla stanowiska wprowadzania ocen? Procedura rejestracji ocen wymaga podpisywania protokołów (w postaci wypełnionych formularzy InfoPath Forms

Bardziej szczegółowo

Systemy obiegu informacji i Protokół SWAP "CC"

Systemy obiegu informacji i Protokół SWAP CC Systemy obiegu informacji i Protokół SWAP Grzegorz Blinowski "CC" Grzegorz.Blinowski@cc.com.pl http://www.cc.com.pl/ tel (22) 646-68-73; faks (22) 606-37-80 Problemy Integracja procesów zachodzących w

Bardziej szczegółowo

(podstawa prawna: 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 września 2016 r. I. Definicje

(podstawa prawna: 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 września 2016 r. I. Definicje Szczegółowe informacje dotyczące przekazywania do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego danych zawartych w systemach wyliczania podmiotów objętych systemem gwarantowania (podstawa prawna: 5 ust. 2 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Kanał teletransmisji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (Portal BFG STP) Warszawa, 3 sierpnia 2017 r.

Kanał teletransmisji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (Portal BFG STP) Warszawa, 3 sierpnia 2017 r. Kanał teletransmisji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (Portal BFG STP) Warszawa, 3 sierpnia 2017 r. 1 Plan prezentacji Obowiązki sprawozdawcze wynikające z rozporządzeń MRiF Charakterystyka Portalu BFG

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Profil Zaufany wersja 04-01 SPIS TREŚCI Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl.

Bardziej szczegółowo

"Studia dla wybitnych"

Studia dla wybitnych "Studia dla wybitnych" Czas trwania procedury: ok. 6 miesięcy (I edycja od 31 października 2015 nie później niż do 15 maja 2016 r.) Teremin składania dokumentów do 31 marca 2016 r. Interaktywna instrukcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika zewnętrznego systemu e-rpo wspierającego wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata

Instrukcja użytkownika zewnętrznego systemu e-rpo wspierającego wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata Instrukcja użytkownika zewnętrznego systemu e-rpo wspierającego wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Spis treści System e-rpo... 3 System e-rpo krok

Bardziej szczegółowo

Administratora CSIZS - OTM

Administratora CSIZS - OTM Powykonawcza Dokumentacja Wykonawca: Asseco Poland S.A. Ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów Informacje o dokumencie: Autor Zespół ds. Wytwarzania i Analizy Tytuł Produkt 33.3 Dokumentacja administratora OTM

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA ACTIVE FORMS. Kreator Formularzy Internetowych ze wsparciem dla RWD

PLATFORMA ACTIVE FORMS. Kreator Formularzy Internetowych ze wsparciem dla RWD PLATFORMA ACTIVE FORMS Kreator Formularzy Internetowych ze wsparciem dla RWD ACTIVE FORMS 2 Spis treści WPROWADZENIE 3 Dowolnie złożone formularze 3 Niski czas i koszt zbudowania formularza 4 TOP 10 WŁAŚCIWOŚCI

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY KLIENTA PKO BIURO OBSŁUGI LEASING ZAPYTANIE O INFORMACJĘ OTYCZY: DOSTAWY PLATFORMY ELEKTRONICZNE DLA PKO

DOTYCZY KLIENTA PKO BIURO OBSŁUGI LEASING ZAPYTANIE O INFORMACJĘ OTYCZY: DOSTAWY PLATFORMY ELEKTRONICZNE DLA PKO ZAPYTANIE O INFORMACJĘ DOTYCZY OTYCZY: DOSTAWY PLATFORMY ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI KLIENTA DLA PKO LEASING SA SA PKO ŁÓDŹ, MARZEC 2014 PYTAJĄCY PKO Leasing SA ul. Śmigłego Rydza 20, 93 281 Łódź tel.

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET. LOGOWANIE. AUTORYZACJA ZLECENIA. NOWY KLUCZ. PRZELEWY 5. ZLECENIA STAŁE 6. MODUŁ PRAWNY 7. DOSTĘP DO DEALINGNET 8. ANKIETA MIFID 9. CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY JAK ZALOGOWAĆ

Bardziej szczegółowo

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji - wersja dokumentu 1.3-19.08.2014 Spis treści 1 Wstęp... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Powiązane dokumenty...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy Dla DataPage+ 2013 Ostatnia aktualizacja: 25 lipca 2013 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie Setup.exe

Bardziej szczegółowo

Regulamin wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej przez Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie

Regulamin wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej przez Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie Regulamin wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej przez Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie 1. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wystawiania

Bardziej szczegółowo

Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO MÓJ DOTPAY v0.1

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO MÓJ DOTPAY v0.1 Dział Pomocy Technicznej Dotpay ul. Wielicka 72 30-552 Kraków Tel. +48 126882600 Faks +48 126882649 E-mail: tech@dotpay.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO MÓJ DOTPAY v0.1 Przyjmowanie płatności

Bardziej szczegółowo

ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl

ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl Niniejsze zasady dotyczą wszystkich Użytkowników strony internetowej funkcjonującej w domenie http://www.pawlowskisport.pl,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku w ramach konkursów na finansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

Instrukcja składania wniosku w ramach konkursów na finansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Instrukcja składania wniosku w ramach konkursów na finansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 1 Spis treści 1. Zakładanie skrzynki kontaktowej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/11/2013 na wykonanie dedykowanego oprogramowania

Zapytanie ofertowe nr 1/11/2013 na wykonanie dedykowanego oprogramowania Zapytanie ofertowe nr 1/11/2013 na wykonanie dedykowanego oprogramowania 1. Zamawiający FC MANAGEMENT Spółka z o.o. ul. Łętowskiego 20, 40-648 Katowice NIP: 243261956, REGON: 9542743110, KRS: 0000462256

Bardziej szczegółowo