INFORMATYKA I EKONOMETRIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMATYKA I EKONOMETRIA"

Transkrypt

1 INFORMATYKA I EKONOMETRIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW Analiza decyzyjna i teoria decyzji... 2 Analiza statystyczna w badaniach rynku... 3 Analiza wielowymiarowa... 4 Ekonometria... 5 Ekonometria dynamiczna i finansowa... 6 Ekonomia matematyczna... 7 Hurtownie danych... 8 Inżynieria oprogramowania... 9 Inżynieria oprogramowania Język angielski Komputerowe przetwarzanie obrazów Metody aktuarialne Metody algorytmiczne Metody reprezentacyjne Metody sztucznej inteligencji Modelowanie oprogramowania w systemach gospodarczych Narzędzie i technologie komponentowe w projektowaniu systemów e-biznesu Planowanie doświadczeń Prognozowanie i symulacja Seminarium dyplomowe Seminarium dyplomowe Seminarium dyplomowe Sieci komputerowe Systemy informacyjne zarządzania Technologiczne podstawy e-gospodarki Technologie internetowe w zarządzaniu Wybrane zagadnienia z matematyki dyskretnej Zaawansowane techniki programowania korporacyjnych systemów rozproszonych

2 Analiza decyzyjna i teoria decyzji TYP PRZEDMIOTU: DODATKOWY A FORMA ZAJĘĆ W Ć LICZBA GODZIN ECTS 7 dr hab. Zbigniew Świtalski, prof. UZ Badania operacyjne 1 i 2. Znajomość języka i podstawowych problemów teorii decyzji. Znajomość metod wspomagania decyzji (w szczególności wielokryterialnych i grupowych). Umiejętność zastosowania metod analizy decyzyjnej. 1. Elementy teorii relacji i teorii grafów. 2. Modele optymalizacyjne i ich zastosowania. 3. Modele preferencji. 4. Wielokryterialna analiza decyzyjna. 5. Metody optymalizacyjne w zarządzaniu projektami. 6. Metody podejmowania decyzji grupowych. Systemy głosowania. 7. Systemy kojarzenia i rekrutacji. 8. Sprawiedliwy podział dóbr metody i ujęcia formalne. Obowiązkowa Badania operacyjne, red. W. Sikora, PWE, Warszawa Krawczyk S., Matematyczna analiza sytuacji decyzyjnych, PWE, Warszawa Roy B., Wielokryterialne wspomaganie decyzji, WNT, Warszawa Tyszka T., Analiza decyzyjna i psychologia decyzji, PWN, Warszawa Young H.P., Sprawiedliwy podział, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa Uzupełniająca Zdanie egzaminu i zaliczenie ćwiczeń (częścią zaliczenia jest projekt). 2

3 Analiza statystyczna w badaniach rynku TYP PRZEDMIOTU: KIERUNKOWY FORMA ZAJĘĆ W L LICZBA GODZIN ECTS 6 dr Jacek Bojarski * * * * * * * W PRZYGOTOWANIU * * * * * * * 3

4 Analiza wielowymiarowa TYP PRZEDMIOTU: KIERUNKOWY FORMA ZAJĘĆ W Ć LICZBA GODZIN ECTS 7 dr hab. Stefan Zontek, prof. UZ Algebra liniowa 1. Algebra liniowa 2. Rachunek prawdopodobieństwa. Statystyka matematyczna. Umiejętność analizowania wielowymiarowych danych statystycznych. 1. Wektory losowe i ich rozkłady prawdopodobieństwa. 2. Elementy teorii estymacji w przypadku wielowymiarowym. 3. Podstawowe rozkłady wielowymiarowe z próby. 4. Rozkład T 2 Hotellinga i jego zastosowania. 5. Wnioskowanie na podstawie macierzy kowariancji. 6. Składowe główne. 7. Analiza korelacji kanonicznych. 8. Analiza dyskryminacyjna. D.F. Morrison, Wielowymiarowa analiza statystyczna, PWN, Warszawa, M. Krzyśko, Wielowymiarowa analiza statystyczna, UAM, Poznań, Pozytywna ocena z egzaminu pisemnego. 4

5 Ekonometria TYP PRZEDMIOTU: DODATKOWY A FORMA ZAJĘĆ W Ć L LICZBA GODZIN O ECTS 10 prof. dr hab. Roman Zmyślony Znajomość elementów rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej. 1. Klasyfikacja modeli ekonometrycznych: modele liniowe, nieliniowe i sprowadzalne do liniowych. 2. Dobór zmiennych do modeli. 3. Metoda najmniejszych kwadratów estymacji parametrów modelu. 4. Testowanie istotności modelu (analiza wariancji, test F Snedecora), współczynnik determinacji 5. Testowanie istotności poszczególnych parametrów. 6. Estymacja błędu modelu (wariancji). 7. Przedziały ufności dla parametrów i funkcji liniowych parametrów. 8. Predykcja i przedziały dla predykcji. 9. Przegląd modeli ekonometrycznych. 10. Modele nieliniowe, funkcje produkcji itp. oraz metody numeryczne obliczania estymatorów. 11. Model autokorelacji. 12. Modele wielorównaniowe [1] G.C. Chow, Ekonometria, PWN, Warszawa, [2] Ch. Dougherty, Introduction to Econometrics, Oxford University Press, [3] J. Dziedzic (red.), Zbiór Zadań z Ekonometrii, AE, Wrocław, [4] K. Jajuga (red.), Ekonometria - Metody i Analiza Problemów Ekonomicznych, AE, Wrocław, [5] C. R. Rao, Modele liniowe statystyki matematycznej, PWN, Warszawa, [6] A. Welfe, Ekonometria, PWE, Warszawa, Egzamin pisemny. 5

6 Ekonometria dynamiczna i finansowa TYP PRZEDMIOTU: KIERUNKOWY FORMA ZAJĘĆ W Ć LICZBA GODZIN ECTS 7 dr Jacek Bojarski Znajomość rachunku prawdopodobieństwa, statystyki i ekonometrii. Umiejętność analizy modeli jedno- i wielowymiarowych ekonomicznych i finansowych szeregów czasowych. Umiejętność stosowania modeli procesów stacjonarnych i niestacjonarnych w analizie wybranych zależności makroekonomicznych. 1. Stacjonarność i niestacjonarność procesu. Funkcje autokorelacji i autokorelacji cząstkowej. 2. Model autoregresji i średniej ruchomej: ARMA, ARIMA. Identyfikacja procesu. Estymacja parametrów. Testy pierwiastka jednostkowego. 3. Wielowymiarowe procesy stochastyczne. 4. Kointegracja. 5. Modele klasy GARCH. Estymacja. 6. Analiza rozkładów cen i stóp zwrotu. 7. Model portfela, hipoteza rynku efektywnego, hipoteza racjonalnych oczekiwań, wycena opcji. 8. Estymacja i prognozowanie miar ryzyka (Value at Risk). Literatura podstawowa 1. G.E.P Box, G.M. Jenkins, Analiza szeregów czasowych, PWN, Warszawa, W. Charemza, D.F. Deadman, Nowa ekonometria, PWE, Warszawa, T. Kufel, Postulat zgodności w dynamicznych modelach ekonometrycznych, W. Welfe, A. Welfe, Ekonometria stosowana, PWE, Warszawa, M. Gruszczyński, Modele i prognozy zmiennych jakościowych w finansach i bankowości, Of.wyd. SGH, W. Welfe (red.), Ekonometryczne modele rynku, t.1, Metody ekonometryczne, PWE, Warszawa, Z. Zieliński, Metody analizy dynamiki i rytmiczności zjawisk gospodarczych, PWN, Warszawa, Literatura uzupełniająca 1. M. Gruszyński, Modele i prognozy zmiennych jakościowych w finansach i bankowości, Wydawnictwo uczelniane SGH, Warszawa, M. Osińska, Ekonometria współczesna, TNOiKDO, A. Welfe, Ekonometria, PWE, Warszawa, Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest napisanie artykułu naukowego o tematyce z zakresu ekonometrii dynamicznej i finansowej. 6

7 Ekonomia matematyczna TYP PRZEDMIOTU: KIERUNKOWY FORMA ZAJĘĆ W Ć LICZBA GODZIN ECTS 7 dr hab. Zbigniew Świtalski, prof. UZ Mikroekonomia, Analiza matematyczna. Pomiaru podstawowych wielkości mikroekonomicznych. Posługiwania się metodami matematycznymi w ekonomii. Opisu podstawowych zjawisk mikroekonomicznych za pomocą języka matematyki. Abstrakcyjnego rozumienia powiązań i współzależności między zmiennymi mikroekonomicznymi. 1. Preferencje konsumenta, teoria popytu. 2. Równowaga rynkowa. 3. Stabilność rynku konkurencyjnego. 4. Teoria produkcji. Przestrzenie produkcyjne. Funkcje produkcji. 5. Matematyczna teoria przedsiębiorstwa. Strategie krótko- i długookresowe. 6. Modele równowagi ogólnej (konkurencyjnej). Optimum Pareto. Stabilność stanu równowagi. 7. Równowaga i wzrost w wielosektorowych modelach dynamiki ekonomicznej. 8. Technologiczna i ekonomiczna efektywność produkcji. 9. Długookresowa równowaga wzrostu von Neumanna. Chiang A., Podstawy ekonomii matematycznej, PWE, Warszawa Ostoja-Ostaszewski A., Matematyka w ekonomii, cz. 1,2, PWN, Warszawa Panek E., Elementy ekonomii matematycznej. Statyka, PWN, Warszawa Panek E., Elementy ekonomii matematycznej. Równowaga i wzrost, PWN, Warszawa Panek E., Ekonomia matematyczna, Wyd. AE, Poznań Panek E., Podstawy ekonomii matematycznej. Elementy teorii popytu i równowagi rynkowej, Materiały dydaktyczne nr 165, Wyd. AE, Poznań Panek E., Podstawy ekonomii matematycznej. Elementy teorii produkcji i równowagi ogólnej, Materiały dydaktyczne nr 173, Wyd. AE, Poznań Allen R.G.D., Ekonomia matematyczna, PWN, Warszawa Arrow K.J., Hahn F.H., General Competitive Analysis, North-Holland, 1971 Aubin J.P., Dynamic Economic Theory, Springer, Debreu G., Theory of Value, New York Hildenbrand W., Core and Equilibria in Large Economy, Springer, Lancaster K., Mathematical Economics, New York Zdanie egzaminu i zaliczenie ćwiczeń. 7

8 Hurtownie danych TYP PRZEDMIOTU: DODATKOWY A FORMA ZAJĘĆ W L LICZBA GODZIN ECTS 6 mgr inż. Andrzej Majczak Bazy danych Umiejętności i kompetencje: wyboru, projektowania i administrowania hurtowniami danych. Architektura hurtowni danych (wprowadzenie, definicje i terminologia). Właściwości hurtowni danych (przetwarzanie analityczne, wspomaganie decyzji, archiwizacja, analiza efektywności, wsparcie dla systemów CRM). Projektowanie i budowanie hurtowni danych (przygotowanie danych, model wielowymiarowy, kostki danych, agregacje, operacje w hurtowniach danych). Funkcjonalność hurtowni danych. Systemy hurtowni danych. Literatura podstawowa: V. Poe, P. Klauer, S. Brobst, Tworzenie hurtowni danych, Wydawnictwo WNT, C. Todman, Projektowanie hurtowni danych, Wydawnictwo, WNT, M. Jarke, Y. Vassiliou, M. Lenzerini, Hurtownie danych, WSIP, Literatura uzupełniająca: T. Conolly, C. Begg, Systemy baz danych, RM R. Elmasri, S. Navathe, Wprowadzenie do systemów baz danych, Helion, R. K. Stephene, R. R. Plew, Relacyjne bazy danych projektowanie, Robomatic, Szczegółowe warunki zaliczenia określa prowadzący na pierwszych zajęciach w semestrze. Warunkiem zaliczenia laboratorium jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium. Warunkiem zaliczenia wykładu jest zaliczenie laboratorium oraz uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu przeprowadzonego w formie pisemnej lub ustnej. 8

9 Inżynieria oprogramowania TYP PRZEDMIOTU: KIERUNKOWY FORMA ZAJĘĆ W L LICZBA GODZIN ECTS 8 dr inż. Janusz Jabłoński Kurs podstawowy z programowania obiektowego, podstawowy systemów operacyjnych i pakietów biurowych. Podstawowa znajomość notacji obiektowych oraz obiektowych metod i narzędzi CASE w realizacji rozproszonych systemów informatycznych. Podstawy Inżynieria systemów komputerowych, zarządzanie projektami. Wymagania i specyfikacja oprogramowania, definicja i specyfikacja wymagań, prototypy oprogramowania. Projektowanie oprogramowania, architektury, projektowanie zorientowane obiektowo, projektowanie interfejsów użytkownika. Niezawodność systemów: jakość wbudowana, ponowne wykorzystanie oprogramowania, programowanie krytyczne ze względu na bezpieczeństwo. Weryfikacja i zatwierdzanie. Inżynieria oprogramowania wspierana komputerowo, środki narzędziowe CASE. Zarządzanie projektami: zarządzanie zasobami ludzkimi, estymacja kosztów oprogramowania, metody kontroli rozwoju oprogramowania, zarządzanie jakością, udoskonalanie oprogramowania. I. Sommerville, Inżynieria oprogramowania, Klasyka Informatyki, WNT, Warszawa I. Graham, Metody obiektowe w teorii i praktyce, WNT, S. McConnell, Software Project, Survival Guide, Microsoft Press, Egzamin. 9

10 Inżynieria oprogramowania 2 TYP PRZEDMIOTU: DODATKOWY A FORMA ZAJĘĆ W P LICZBA GODZIN ECTS 5 dr inż. Janusz Jabłoński Kurs podstawowy programowania obiektowego, kurs inżynieria oprogramowania I Podstawowa wiedza w zakresie kosztorysowania, szacowania ryzyka jak również zarządzania i organizowania przedsięwzięć związanych z wytwarzaniem zaawansowanych systemów informatycznych W ramach modułu prezentowane będzie: kosztorysowanie oprogramowania, zarządzanie projektem informatycznym, zarządzania ryzykiem wraz z zagadnieniami dotyczącymi: planowania zarządzania ryzykiem, identyfikacji czynników i również analizy ryzyka, monitorowania i kontroli ryzyka. Omawiane będą systemy wspomagania pracy grupowej, systemy wersjonowania. Ponadto przedstawione zostaną zasady projektowania systemów krytycznych. Przedstawiony zostanie standard ISO/IEC 9126 dotyczący jakości oprogramowania jako produktu, jak również omówione zostaną problemy oceny jakości oprogramowania zgodne z normą ISO [1] R. S. Pressman, Praktyczne podejście do inżynierii oprogramowania, WNT 2004 [2] C. Murray, Jak kierować zespołem programistów, WNT 2004 [3] C. L. Pritchard, Zarządzanie ryzykiem w projektach. Teoria i praktyka, WIG-PRESS, Warszawa [4] Z. Szyjewski, Zarządzanie projektami informatycznymi. Metodyka tworzenia systemów informatycznych, Agencja Wydawnicza PLACET, Warszawa [5] Systemy zarządzania jakością. Wymagania, PN-EN ISO 9001, PKN, Egzamin 10

11 Język angielski TYP PRZEDMIOTU: OGÓLNY FORMA ZAJĘĆ L LICZBA GODZIN 30 FORMA ZALICZENIA O ECTS 2 mgr Grażyna Czarkowska * * * * * * * W PRZYGOTOWANIU * * * * * * * 11

12 Komputerowe przetwarzanie obrazów TYP PRZEDMIOTU: DODATKOWY A FORMA ZAJĘĆ W P LICZBA GODZIN ECTS 6 mgr inż. Andrzej Majczak Algorytmy i struktury danych. Algebra liniowa. Geometria. Programowanie komputerów. Umiejętności i kompetencje: znajomość metod przetwarzania obrazów rzeczywistych na postać cyfrową, znajomość metod poprawy jakości obrazów cyfrowych, praktyczna realizacja cyfrowej obróbki i analizy obrazu. Wprowadzenie do komputerowych metod przetwarzania obrazów. Metody pozyskiwania obrazów cyfrowych. Struktura obrazów cyfrowych. Zasady tworzenia obrazu cyfrowego. Urządzenia do wprowadzania obrazu. Klasyczne metody komputerowego przetwarzania obrazu. Ogólna charakterystyka algorytmów przetwarzania obrazu. Przekształcenia geometryczne. Przekształcenia punktowe. Kontekstowa filtracja obrazu. Realizacja funkcji przetwarzania obrazów przez specjalizowane procesory. Transformacja Fouriera dla obrazów cyfrowych. Przekształcenia morfologiczne. Algorytm przekształcenia morfologicznego. Analiza obrazu. Techniki segmentacji. Technika indeksacji obrazu. Pomiary. Współczynniki kształtu. Wykrywanie obiektów ruchomych. Literatura podstawowa: R. Tadeusiewicz, P. Korohoda, Komputerowa analiza i przetwarzanie obrazów, Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji, Peter Shirley, Fundamentals of Computer Graphics, Second Ed., A K Peters, Ltd., Literatura uzupełniająca: Włodzimierz Pastuszak, Barwa w grafice komputerowej. Wydawnictwo Naukowe PWN Jeremy Birn, Cyfrowe oświetlenie i rendering, Wydanie II, Helion Paweł Zakrzewsk, Kompendium DTP. Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign i Acrobat w praktyce, Helion Szczegółowe warunki zaliczenia określa prowadzący na pierwszych zajęciach w semestrze. Projekt warunkiem zaliczenia jest wykonanie projektu. Wykład warunkiem zaliczenia jest zaliczenie projektu oraz uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu przeprowadzonego w formie pisemnej lub ustnej. 12

13 Metody aktuarialne TYP PRZEDMIOTU: KIERUNKOWY FORMA ZAJĘĆ W Ć LICZBA GODZIN ECTS 7 dr hab. Mariusz Michta, prof. UZ 1. Funkcje przeżycia i prawdopodobieństwa przeżycia. Tablice przeżywalności i ich parametry. 2. Modele przeżycia dla niepełnych lat. Analityczne prawa przeżywalności. 3. Podstawowe typy ubezpieczeń i rent życiowych- jednorazowe składki netto 4. Funkcje komutacyjne w rachunku ubezpieczeń i rent życiowych. 5. Składki roczne netto i składki płatne w podokresach. 6. Zastosowanie aproksymacji rozkładem normalnym w rachunku składek. 7. Ogólny model rezerwy składek- równanie Thiele`a. 8. Model przeżywalności pary osób. Podstawowe typy ubezpieczeń dla par w stanie do pierwszej i ostatniej śmierci (ubezpieczenia renty wdowiej i sierocej). 9. Podstawowe zależności między składkami w przypadku założenia jednostajnej umieralności. 10. Model przeżywalności z wieloma przyczynami wyjść elementy teorii ryzyk współzawodniczących, składki ubezpieczeniowe, zastosowania w ubezpieczeniach zdrowotnych. N.Bowers H.U.Gerber et al, Actuarial Mathematics, Soc.of Actuaries, Illinois P. Booth, R.Chadburn, et al, Modern actuarial theory and practice, Chapman & Hall, Z.Dudkowiak, Metody rachunku aktuarialnego, WSInż Radom W.Ronka-Chmielowiec, Ryzyko w ubezpieczeniach-metody oceny, AE, Wrocław

14 Metody algorytmiczne TYP PRZEDMIOTU: DODATKOWY A FORMA ZAJĘĆ W L LICZBA GODZIN ECTS 7 dr Florian Fabiś Algorytmy i struktury danych. Rachunek prawdopodobieństwa. Znajomość i umiejętność implementacji aproksymacyjnych algorytmów rozwiązywania problemów NP.- trudnych. Umiejętność stosowania zaawansowanych metod algorytmicznych do rozwiązywania różnych praktycznych problemów. 1. Algorytmy aproksymacyjne. Problemy optymalizacyjne a problemy decyzyjne. Rozwiązania optymalne a rozwiązania przybliżone. Względne i bezwzględne gwarancje aproksymacji. Schematy aproksymacyjne: PTAS, FPTAS. 2. Algorytmy aproksymacyjne m.in. dla problemów: pokrycia wierzchołkowego (Vertex Cover), pokrycia zbioru (Set Cover), pakowania (Bin Packing), plecakowego (Knapsack), szeregowania (Multiprocessor Scheduling), kolorowania grafów (Graph Coloring), komiwojażera (Traveling Salesman). 3. Algorytmy online. Analiza kosztu zamortyzowanego. 4. Metody algorytmiczne. Zachłanność. Przeszukiwanie z powracaniem. Metoda podziałów i ograniczeń. Programowanie dynamiczne. Algorytmy genetyczne. Algorytmy mrówkowe. 5. Zastosowania praktyczne. V.V. Vazirani, Algorytmy aproksymacyjne, WNT, C.H. Papadimitriou, Złożoność obliczeniowa, WNT, T.H. Cormen, Ch.E. Leiserson, R.L. Rivest, Wprowadzenie do algorytmów, WNT, J.E. Hopcroft, J.D. Ullman, Wprowadzenie do teorii automatów, języków i obliczeń, Wydawnictwo Naukowe PWN, Aho A., Hopcroft J.E., Ullman J.D., Projektowanie i analiza algorytmów komputerowych, PWN, Warszawa Banachowski L., Diks K., Rytter W., Algorytmy i struktury danych, WNT, Warszawa Błażewicz J., Złożoność obliczeniowa problemów kombinatorycznych, WNT, Warszawa Cormen T.H., Leiserson C.E., Rivest R.L., Wprowadzenie do algorytmów, WNT, Warszawa Knuth D., Sztuka programowania, t. 1-3, WNT, Warszawa Warunkiem zaliczenia wykładu jest zdanie egzaminu. Egzamin odbywa się w formie pisemnej. 14

15 Metody reprezentacyjne TYP PRZEDMIOTU: KIERUNKOWY FORMA ZAJĘĆ W L LICZBA GODZIN ECTS 6 dr hab. Stefan Zontek, prof. UZ Analiza wielowymiarowa, Analiza statystyczna w badaniach rynku. Umiejętność wyboru schematu losowania i wstępnego opracowania danych. 1. Populacja generalna Parametry populacji generalnej, badanie kompleksowe, badanie częściowe, reprezentatywność próby. 2. Schematy losowania próby: losowanie bez zwracania, losowanie ze zwracaniem, losowanie warstwowe, losowanie zespołowe, losowanie systematyczne, losowanie dwustopniowe. 3. Estymatory wartości średniej badanej cechy własności estymatorów. 4. Porównanie efektywności schematów losowania. 5. Estymatory ilorazowe i regresyjne. R. Zasępa, Badania statystyczne metodą reprezentacyjną, PWN, Warszawa J. Steczkowski, Metoda reprezentacyjna w badaniach zjawisk ekonomiczno- społecznych, PWN, Warszawa- Kraków Pozytywna ocena z egzaminu ustnego. 15

16 Metody sztucznej inteligencji TYP PRZEDMIOTU: DODATKOWY A FORMA ZAJĘĆ W P LICZBA GODZIN ECTS 6 dr inż. Andrzej Kasperski Zaliczony przedmiot Programowanie obiektowe II Zajęcia skierowane do studentów chcących podnieść swoje kwalifikacje i uzupełnić wiedzę w z zakresie zastosowań wybranych metod sztucznej inteligencji. Technologia JSF. Systemy rozmyte: definicje systemu rozmytego, pojęcie zbioru rozmytego i działania na zbiorach rozmytych, fuzyfikacja, wnioskowanie rozmyte i defuzyfikacja, zastosowania systemów rozmytych. Systemy ekspertowe: definicja systemu ekspertowego, architektura SE, reprezentacja wiedzy w SE, zastosowania SE. Sztuczne sieci neuronowe: definicja sztucznej sieci neuronowej, model neuronu, uczenie sieci, zastosowania sztucznych sieci neuronowych. Algorytmy genetyczne: podstawowe pojęcia i zastosowania. Literatura podstawowa: Chromiec J., Strzemieczna E., Sztuczna inteligencja, AOW PLJ Warszawa, 1995 Geary D., Horstmann C.S., Core JavaServer Faces, Helion, 2007 Goldberg D.E., Algorytmy genetyczne i ich zastosowania, WNT Warszawa, 1998 Piegat A., Modelowanie i sterowanie rozmyte, AOW Exit Warszawa, 1998 Literatura uzupełniająca: Rutkowska D., Piliński M., Rutkowski L., Sieci neuronowe, algorytmy genetyczne i systemy rozmyte, PWN 1997 Rutkowski L., Metody i techniki sztucznej inteligencji, PWN 2005 Yager R.R., Filev D.P., Podstawy modelowania i sterowania rozmytego, WNT Warszawa, Egzamin pisemny na zaliczenie wykładu na zakończenie semestru. Ocena jednego projektu w semestrze. 16

17 Modelowanie oprogramowania w systemach gospodarczych TYP PRZEDMIOTU: DODATKOWY A FORMA ZAJĘĆ W P LICZBA GODZIN ECTS 6 dr hab. inż. Silva Robak, prof. UZ Inżynieria oprogramowania. Umiejętności i kompetencje w zakresie analizy i projektowania architektonicznego złożonych systemów informatycznych z wykorzystaniem metod obiektowych oraz metod wielokrotnego użytku. 1. Obiektowe modelowanie biznesowe w UML: modelowanie dziedziny, modelowanie wymagań, przypadki użycia, słownik, model klas. 2. Modelowanie dynamiki systemu biznesowego. 3. Projektowanie z użyciem wielokrotnym. 4. Wzorce projektowe komponenty, zręby. 5. Rodziny systemów oprogramowania. 6. Architektury systemów rozproszonych. 7. Projektowanie architektoniczne w biznesie: modelowanie dziedziny, warstwy architektoniczne, zarządzanie związkami, moduły, pakiety, interfejsy. 8. Wzorce architektoniczne: fasada, abstrakcyjna fabryka, łańcuch odpowiedzialności, obserwator, mediator. 9. Zręby architektoniczne, MVC. 10. Refactoring i tworzenie interfejsu użytkownika w zastosowaniach biznesowych. S. Wrycza, B. Marcinkowski, K. Wyrzykowski, Język UML w modelowaniu systemów informatycznych, Helion Gliwice E. Gamma, R. Helm, R. Johnson, J. Vlissides, Wzorce projektowe. Elementy oprogramowania obiektowego wielokrotnego użytku, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, G. Booch, J. Rumbaugh, I. Jacobson, UML przewodnik użytkownika, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Ian Sommerville: Inżynieria oprogramowania, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa M. Fowler, D. Rice, M. Foemmel i inni, Architektura systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Wzorce projektowe, Helion, Gliwice L.A. Maciaszek, B. L.Liong, Practical Software Engineering. A Case Study Approach, Pearson Education, Addison Wesley E. Kolbusz W. Olejniczak, Z. Szyjewski (red.), Inżynieria systemów informatycznych w e-gospodarce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa K. Subieta, Słownik terminów z zakresu obiektowości, Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, Warszawa Egzamin. 17

18 Narzędzie i technologie komponentowe w projektowaniu systemów e-biznesu TYP PRZEDMIOTU: DODATKOWY A FORMA ZAJĘĆ W P LICZBA GODZIN ECTS 6 mgr inż. Andrzej Majczak Programowanie komputerów. Sieci komputerowe. Projektowanie systemów informatycznych. Umiejętności i kompetencje: projektowania, użytkowania i doskonalenia systemów e-biznesu z wykorzystaniem nowoczesnych serwerów, technologii i narzędzi IBM System i. Wprowadzenie do systemów e-biznes. Infrastruktura architektury e-biznes. Wymagania stawiane aplikacjom klasy e-biznes. Narzędzia i standardy. IBM system i jako przykład zintegrowanej platformy dla e-biznesu. Implementacja i technologie języka Java. Mechanizmy dostępu do baz danych. HTTP Serwer, funkcjonowanie oraz obsługa dynamicznych danych. Komponenty architektury Serwera Aplikacji WebSphere. Rola i zadania architektury Service-Oriented. Mechanizmy ochrony danych i bezpiecznego dostępu do systemu i bazy danych. Testowanie i ocena wydajności systemu. Analiza problemów projektowania systemów e-biznes. Literatura podstawowa: J. Adams, S. Koushik, G. Vasudeva, G. Galambos, Patterns for E-business: A Strategy for Reuse, IBM Press, Literatura uzupełniająca: Lance Loveday, Sandra Niehaus, E-biznes. Projektowanie dochodowych serwisów, Helion, M. Norris, S. West, E-biznes, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa Szczegółowe warunki zaliczenia określa prowadzący na pierwszych zajęciach w semestrze. Projekt warunkiem zaliczenia jest wykonanie projektu. Wykład warunkiem zaliczenia jest zaliczenie projektu oraz uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu przeprowadzonego w formie pisemnej lub ustnej. 18

19 Planowanie doświadczeń TYP PRZEDMIOTU: DODATKOWY A FORMA ZAJĘĆ W L LICZBA GODZIN ECTS 6 prof. dr hab. Roman Zmyślony Zaliczony przedmiot - statystyka matematyczna. Zalecane wysłuchanie wykładu z ekonometrii. Znajomość podstaw teorii planowania eksperymentów i umiejętność stosowania nabytej wiedzy do analizy i opisu wybranych problemów w naukach eksperymentalnych (chemii, biochemii, rolnictwie, naukach medycznych-farmacji itp.). Teoria modeli liniowych. Estymacja MNK. Estymacja wariancji. Testowanie hipotez liniowych dla parametrów. Przedziały ufności i elipsoidy ufności. Plany ortogonalne dla jedno i wielokierunkowych doświadczeń czynnikowych. Kwadraty łacińskie, grecko-łacińskie i ortogonalne grecko-łacińskie kwadraty. Konstrukcje w/w planów. Estymacja parametrów. Analiza wariancji. Doświadczenia czynnikowe na dwóch i trzech poziomach. Doświadczenia według planów ułamkowych, kontrasty generujące. Plany rotatabilne. Plany D, G, A-optymalne. Twierdzenie Kiefera o równoważności. Wielomian Czebyszewa a planowanie doświadczeń. Procedury numerycznego wyznaczania planów optymalnych. J. Czermiński, Metody statystyczne w doświadczalnictwie chemicznym. V.V. Fedorov, Planowanie doświadczeń, PWN, Warszawa K. Mańczak, Teoria planowania eksperymentu, PWN, Warszawa A. Pazman, Foundations of Optimum Experimental Design, D. Reidel Publ. Company, Dordrecht C.R. Rao, Modele liniowe statystyki matematycznej, PWN, Warszawa Laboratorium intensywny i aktywny udział w zajęciach i przygotowanie projektu. Wykład - egzamin pisemny lub bardzo dobre przygotowanie projektu. 19

20 Prognozowanie i symulacja TYP PRZEDMIOTU: PODSTAWOWY FORMA ZAJĘĆ W L LICZBA GODZIN ECTS 8 dr Jacek Bojarski Znajomość rachunku prawdopodobieństwa, statystyki i ekonometrii. Umiejętność prognozowania prostych procesów gospodarczych, analizowanie metod prognozowania, budowania i symulacji modeli oraz ocena ich efektywności, wykorzystania prognoz i symulacji do podejmowania decyzji gospodarczych. 9. Prognoza ekonometryczna. Błąd prognozy. Prognozy a decyzje. 10. Proste metody prognozowania. 11. Filtracja szeregów czasowych.. Wygładzanie wykładnicze szeregów czasowych. 12. Modele adaptacyjne, autoregresyjne, trendy. 13. Wnioskowanie w przyszłość na podstawie ekonometrycznych modeli. 14. Symulacja deterministyczna, stochastyczna. Metoda Monte Carlo. 15. Generatory liczb losowych. Dokładność symulacji. Literatura podstawowa 8. G.E.P Box, G.M. Jenkins, Analiza szeregów czasowych, PWN, Warszawa, J. Leśków, Prognozowanie i symulacje, Wydawnictwo uczelniane, Nowy Sącz, A. Luszniewicz, T. Słaby, Statystyka stosowana, PWE, Warszawa, Prognozowanie i symulacja, pod redakcją W. Milo, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, Z. Pawłowski, Prognozy ekonometryczne, PWN, Warszawa, W. Welfe, A. Welfe, Ekonometria stosowana, PWE, Warszawa, A. Zeliaś, Teoria prognozy, PWE, Warszawa, A. Zeliaś, B. Pawełek, S. Wanat, Prognozowanie ekonometryczne, teoria, przykłady, zadania, WN PWN, Warszawa, Literatura uzupełniająca 4. J. Koronacki, J. Mielniczuk, Statystyka dla studentów kierunków technicznych i przyrodniczych, WNT, Warszawa, M. Gruszyński, Modele i prognozy zmiennych jakościowych w finansach i bankowości, Wydawnictwo uczelniane SGH, Warszawa, W. Tarnowski, Symulacja komputerowa procesów ciągłych, Wydawnictwo uczelniane WSI, Koszalin, A. Welfe, Ekonometria, PWE, Warszawa, Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest napisanie artykułu naukowego o tematyce z zakresu prognozowanie i symulacje. 20

21 Seminarium dyplomowe 1 TYP PRZEDMIOTU: KIERUNKOWY FORMA ZAJĘĆ S LICZBA GODZIN 30 FORMA ZALICZENIA O ECTS 2 pracownicy Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Umiejętność zebrania wiadomości z różnych źródeł w celu przygotowania pracy magisterskiej. Program zależy od tematyki seminarium dyplomowego. Studenci wybierają seminarium dyplomowe w zależności od swoich zainteresowań zgodnych z preferowaną specjalnością ukończenia studiów. W zależności od tematyki seminarium dyplomowego. Zaliczenie na podstawie przedstawionych referatów. 21

22 Seminarium dyplomowe 2 TYP PRZEDMIOTU: KIERUNKOWY FORMA ZAJĘĆ S LICZBA GODZIN 60 FORMA ZALICZENIA O ECTS 6 pracownicy Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Umiejętność zebrania wiadomości z różnych źródeł i zapisania ich we wstępnej formie przyszłej pracy magisterskiej. Program zależy od tematyki seminarium dyplomowego. Studenci wybierają seminarium dyplomowe w zależności od swoich zainteresowań zgodnych z e preferowaną specjalnością ukończenia studiów. W zależności od tematyki seminarium dyplomowego. Przedstawienie wstępnej wersji pracy magisterskiej. 22

23 Seminarium dyplomowe 3 TYP PRZEDMIOTU: KIERUNKOWY FORMA ZAJĘĆ S LICZBA GODZIN 60 FORMA ZALICZENIA Z ECTS 12 pracownicy Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii. Umiejętność zebrania wiadomości z różnych źródeł i zapisania ich w formie pracy magisterskiej. Program zależy od tematyki seminarium dyplomowego. Studenci wybierają seminarium dyplomowe w zależności od swoich zainteresowań zgodnych z e preferowaną specjalnością ukończenia studiów. W zależności od tematyki seminarium dyplomowego. Złożenie pracy magisterskiej ocenionej pozytywnie przez promotora pracy. 23

24 Sieci komputerowe TYP PRZEDMIOTU: KIERUNKOWY FORMA ZAJĘĆ W L LICZBA GODZIN ECTS 6 mgr inż. Andrzej Majczak Programowanie komputerów. Sieci komputerowe. Umiejętności i kompetencje: projektowania i administrowania sieciami komputerowymi; znajomość zasad polityki bezpieczeństwa sieci oraz projektowania sieci teleinformatycznych. Wprowadzenie do sieci komputerowych. Komunikacja i sieci komputerowe. Podstawy dotyczące aplikacji sieciowych. Architektury aplikacji sieciowych. Budowa aplikacji sieciowych. Technologie udostępniania informacji w sieciach komputerowych. Technologia WWW i protokół HTTP. Omówienie protokołu HTTP. Dane przesyłane przez protokół HTTP. Tworzenie prostego serwera WWW. Funkcje serwera WWW. Bezpieczeństwo w sieciach komputerowych Bezpieczna sieć LAN. Bezpieczeństwo sieci komputerowej: elementy aktywne i pasywne. Bezpieczeństwo styku z Internetem. Bezpieczeństwo komputerów użytkowników i serwerów w sieci lokalnej. Bezpieczeństwo danych: kontrola dostępu, backup. Bezpieczeństwo. wykorzystania usług sieciowych. Zapewnienie ciągłości pracy systemu informatycznego. Zasady projektowania sieci teleinformatycznych. Standardy i normy. Teoretyczne i praktyczne aspekty okablowania strukturalnego. Sposoby sporządzania dokumentacji projektowej. Literatura podstawowa: J. F. Kurose, K. W. Ross, Sieci komputerowe. Od ogółu do szczegółu z Internetem w tle, Helion, A.S. Tanenbaum, Sieci komputerowe, Helion, Literatura uzupełniająca: W. Stallings, Data and Computer Communications, Prentice Hall, 2007 J. N. Robbins, Projektowanie stron internetowych, Helion, R. Pawlak, Okablowanie strukturalne sieci. Teoria i praktyka, Helion, Szczegółowe warunki zaliczenia określa prowadzący na pierwszych zajęciach w semestrze. Laboratorium warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych, przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium. Wykład warunkiem zaliczenia jest zaliczenie laboratorium oraz uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu przeprowadzonego w formie pisemnej lub ustnej. 24

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI KATALOG PRZEDMIOTÓW Kierunek Biznes Elektroniczny Studia I stopnia o profilu praktycznym Rok akademicki: 2015/2016 1 Spis treści Analiza matematyczna...

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Informator ECTS. na rok akademicki 2010/2011. i zarządzanie. Omówienie przedmiotów

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Informator ECTS. na rok akademicki 2010/2011. i zarządzanie. Omówienie przedmiotów Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator ECTS na rok akademicki 2010/2011 ekonomia i zarządzanie Omówienie przedmiotów STUDIA STACJONARNE I STOPNIA 2009/2010 rok 2010/11 Stopień,

Bardziej szczegółowo

Zaliczenie na ocenę 3. Zaliczenie na ocenę CEL PRZEDMIOTU: WYMAGANIA WSTĘPNE: ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: zajęć. W ykład 9 1 Zaliczenie na ocenę

Zaliczenie na ocenę 3. Zaliczenie na ocenę CEL PRZEDMIOTU: WYMAGANIA WSTĘPNE: ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: zajęć. W ykład 9 1 Zaliczenie na ocenę Liczba godzin w semestrze Liczba godzin w tygodniu Semestr Z A R Z Ą D Z A N I E S T R A T E G I C Z N E Kod przedmiotu: 06.9-WM-ZIP-S2-EP-01_12 06.9-WM-ZIP-NS-EP-01_12 Typ przedmiotu: Obowiązkowy Język

Bardziej szczegółowo

Cele kształcenia dla modułu

Cele kształcenia dla modułu KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Nazwa modułu Analiza systemów informatycznych Forma zaliczenia (egzamin/zaliczenie) Egzamin Kierunek studiów Profil kształcenia Rok / semestr Informatyka i Ekonometria ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Katalog ECTS - program studiów kierunku Informatyka, Studia II stopnia, rok akademicki 2014/2015

Katalog ECTS - program studiów kierunku Informatyka, Studia II stopnia, rok akademicki 2014/2015 Katalog ECTS - program studiów kierunku Informatyka, Studia II stopnia, rok akademicki 2014/2015 Informatyka studia stacjonarne II stopnia profil ogólnoakademicki Rozkład w (godz. w tygodniu) Lp Nazwa

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIE SYMULACJI KOMPUTEROWYCH

Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIE SYMULACJI KOMPUTEROWYCH Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIE SYMULACJI KOMPUTEROWYCH Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Instytut Nauk Społecznych i Informatyki Przedmiot przeznaczony do realizacji w: Zakładzie Informatyki Nazwa kierunku

Bardziej szczegółowo

Sylabusy Informatyka gospodarcza

Sylabusy Informatyka gospodarcza Instytut Technologii Informatycznych Społecznej Akademii Nauk SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI Sylabusy Informatyka gospodarcza Informatyka studia drugiego stopnia (magisterskie) o profilu ogólnoakademickim

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE : ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW

ZARZĄDZANIE : ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PROGRAM NAUCZANIA 3 LETNICH (6 SEMESTRALNYCH) STUDIÓW ZAWODOWYCH KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW STUDIA NIESTACJONARNE

Bardziej szczegółowo

Sylabusy (karty przedmiotów)

Sylabusy (karty przedmiotów) Instytut Technologii Informatycznych Społecznej Akademii Nauk SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI Sylabusy (karty przedmiotów) Informatyka studia drugiego stopnia (magisterskie) o profilu ogólnoakademickim

Bardziej szczegółowo

Instytut Informatyki. Informatyka. Studia inżynierskie

Instytut Informatyki. Informatyka. Studia inżynierskie Informatyka Studia inżynierskie 1. Spis treści PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO...5 Język angielski...6 Wychowanie fizyczne...7 PRZEDMIOTY PODSTAWOWE WEDŁUG STANDARDÓW...8 Analiza matematyczna i algebra

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu. Nazwa przedmiotu: Formuła przedmiotu: Status przedmiotu: Zakład, instytut: Semestry: 1 2 3 4 5 6. Liczba godzin w semestrze:

Opis przedmiotu. Nazwa przedmiotu: Formuła przedmiotu: Status przedmiotu: Zakład, instytut: Semestry: 1 2 3 4 5 6. Liczba godzin w semestrze: Opis przedmiotu Nazwa Kod Formuła Status Zakład, instytut: wykład, ćwiczenia obowiązkowy Analiza matematyczna i algebra liniowa Zakład Informatyki, Instytut Nauk Społecznych i Informatyki Semestry: 1 2

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PROGRAM NAUCZANIA 3 LETNICH (6 SEMESTRALNYCH) STUDIÓW ZAWODOWYCH KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM STUDIA STACJONARNE

Bardziej szczegółowo

TAK / NIE* Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 30 30

TAK / NIE* Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 30 30 Zał. nr 4 do ZW 33/01 WYDZIAŁ Informatyki i Zarządzania / STUDIUM KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Architektura i technologie usług webowych Nazwa w języku angielskim Architecture and Technologies

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu Instytut Ekonomiczny. Instytut Ekonomiczny

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu Instytut Ekonomiczny. Instytut Ekonomiczny Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu Pakiet ECTS obowiązujący w roku akademickim 2009 / 2010 dla III roku studiów stacjonarnych na kierunku Informatyka i Ekonometria Lista przedmiotów realizowanych

Bardziej szczegółowo

Program nauczania 2010

Program nauczania 2010 Akademia Morska w Szczecinie Program nauczania 2010 Kierunek - nawigacja Specjalność Transport Morski studia drugiego stopnia NIESTACJONARNE Obowiązuje od roku akademickiego 2009/2010 Redakcja Wydziałowa

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH Kierunek INFORMATYKA INFORMATOR -SYLABUS- studia II stopnia (magisterskie) czas trwania: 3 semestry Siedlce 2013/2014 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Wydział Matematyki i Informatyki PROGRAM KSZTAŁCENIA. Studiów Podyplomowych Analiza Danych i Data Mining

Wydział Matematyki i Informatyki PROGRAM KSZTAŁCENIA. Studiów Podyplomowych Analiza Danych i Data Mining Wydział Matematyki i Informatyki PROGRAM KSZTAŁCENIA Studiów Podyplomowych Analiza Danych i Data Mining obowiązujący od roku akademickiego 2015/16 Program kształcenia zatwierdzony przez Radę Wydziału Matematyki

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE WYDZIAŁ EKONOMICZNY UNIWERSYTET OPOLSKI ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE Opracowanie Adam Siwerski OPOLE 2010 REDAKCJA I KOREKTA Aleksandra

Bardziej szczegółowo

C Z Ę Ś Ć II.B S T U D I A I STOPNIA

C Z Ę Ś Ć II.B S T U D I A I STOPNIA C Z Ę Ś Ć II.B K A T A L O G U P R Z E D M I O T Ó W ECTS D L A K I E R U N K U INFORMAT Y K A S T U D I A I STOPNIA SPIS TREŚCI Przedmioty ogólne...1 1. Wychowanie fizyczne I...2 2. Wychowanie fizyczne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA WYśSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA KIERUNEK STUDIÓW: Zarządzanie Warszawa, 14 czerwca 2010 r. SPIS TREŚCI A. UWAGI WSTĘPNE... 3 B. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA... 3

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 2(32) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktor Wydawnictwa: Dorota Pitulec Redaktor techniczny: Barbara Łopusiewicz Korektor:

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Zarządzanie studia drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści Wstęp... 5 1. KARTY

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (PUBLIC ADMINISTRATION)... 3 ANALIZA STRATEGICZNA SEKTORÓW (STRATEGIC ANALYSIS OF SEKTORS).. 4 ANALIZA EKONOMICZNA (ECONOMIC

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (PUBLIC ADMINISTRATION)... 3 ANALIZA STRATEGICZNA SEKTORÓW (STRATEGIC ANALYSIS OF SEKTORS).. 4 ANALIZA EKONOMICZNA (ECONOMIC ADMINISTRACJA PUBLICZNA (PUBLIC ADMINISTRATION)... 3 ANALIZA STRATEGICZNA SEKTORÓW (STRATEGIC ANALYSIS OF SEKTORS).. 4 ANALIZA EKONOMICZNA (ECONOMIC ANALYSIS)... 4 ANALIZA EKONOMICZNA PROJEKTÓW (ECONOMIC

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania Nazwa kierunku studiów: Informatyka Kod przedmiotu Nazwa specjalności studiów/specjalizacji studiów:

Bardziej szczegółowo

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni 30 30

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni 30 30 Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Algebra Nazwa w języku angielskim Algebra Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Matematyka stosowana Specjalność

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Informatyka i ekonometria A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Informatyka i ekonometria A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 46 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Informatyka i ekonometria A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

Katalog ECTS. Kierunek Logistyka. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

Katalog ECTS. Kierunek Logistyka. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu Katalog ECTS Kierunek Logistyka Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu 1 II (A) Informacje o programach studiów-opis ogólny Kierunek Logistyka II.A.1 II.A.2 Przyznawane kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW 2014

PROGRAM STUDIÓW 2014 AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE PROGRAM STUDIÓW 2014 Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji specjalność logistyka i zarządzanie w europejskim systemie transportowym studia magisterskie stacjonarne Szczecin

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Kierunek: INFORMATYKA Studia inżynierskie I stopnia Rok akademicki 2010/2011 Europejski System Transferu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja XXIV

PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja XXIV INSTYTUT INFORMATYKI I GOSPODARKI CYFROWEJ SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE ORAZ STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA STRATEGIA, PROJEKTOWANIE, INTEGRACJA PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja

Bardziej szczegółowo