INFORMATYKA I EKONOMETRIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMATYKA I EKONOMETRIA"

Transkrypt

1 INFORMATYKA I EKONOMETRIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW Analiza decyzyjna i teoria decyzji... 2 Analiza statystyczna w badaniach rynku... 3 Analiza wielowymiarowa... 4 Ekonometria... 5 Ekonometria dynamiczna i finansowa... 6 Ekonomia matematyczna... 7 Hurtownie danych... 8 Inżynieria oprogramowania... 9 Inżynieria oprogramowania Język angielski Komputerowe przetwarzanie obrazów Metody aktuarialne Metody algorytmiczne Metody reprezentacyjne Metody sztucznej inteligencji Modelowanie oprogramowania w systemach gospodarczych Narzędzie i technologie komponentowe w projektowaniu systemów e-biznesu Planowanie doświadczeń Prognozowanie i symulacja Seminarium dyplomowe Seminarium dyplomowe Seminarium dyplomowe Sieci komputerowe Systemy informacyjne zarządzania Technologiczne podstawy e-gospodarki Technologie internetowe w zarządzaniu Wybrane zagadnienia z matematyki dyskretnej Zaawansowane techniki programowania korporacyjnych systemów rozproszonych

2 Analiza decyzyjna i teoria decyzji TYP PRZEDMIOTU: DODATKOWY A FORMA ZAJĘĆ W Ć LICZBA GODZIN ECTS 7 dr hab. Zbigniew Świtalski, prof. UZ Badania operacyjne 1 i 2. Znajomość języka i podstawowych problemów teorii decyzji. Znajomość metod wspomagania decyzji (w szczególności wielokryterialnych i grupowych). Umiejętność zastosowania metod analizy decyzyjnej. 1. Elementy teorii relacji i teorii grafów. 2. Modele optymalizacyjne i ich zastosowania. 3. Modele preferencji. 4. Wielokryterialna analiza decyzyjna. 5. Metody optymalizacyjne w zarządzaniu projektami. 6. Metody podejmowania decyzji grupowych. Systemy głosowania. 7. Systemy kojarzenia i rekrutacji. 8. Sprawiedliwy podział dóbr metody i ujęcia formalne. Obowiązkowa Badania operacyjne, red. W. Sikora, PWE, Warszawa Krawczyk S., Matematyczna analiza sytuacji decyzyjnych, PWE, Warszawa Roy B., Wielokryterialne wspomaganie decyzji, WNT, Warszawa Tyszka T., Analiza decyzyjna i psychologia decyzji, PWN, Warszawa Young H.P., Sprawiedliwy podział, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa Uzupełniająca Zdanie egzaminu i zaliczenie ćwiczeń (częścią zaliczenia jest projekt). 2

3 Analiza statystyczna w badaniach rynku TYP PRZEDMIOTU: KIERUNKOWY FORMA ZAJĘĆ W L LICZBA GODZIN ECTS 6 dr Jacek Bojarski * * * * * * * W PRZYGOTOWANIU * * * * * * * 3

4 Analiza wielowymiarowa TYP PRZEDMIOTU: KIERUNKOWY FORMA ZAJĘĆ W Ć LICZBA GODZIN ECTS 7 dr hab. Stefan Zontek, prof. UZ Algebra liniowa 1. Algebra liniowa 2. Rachunek prawdopodobieństwa. Statystyka matematyczna. Umiejętność analizowania wielowymiarowych danych statystycznych. 1. Wektory losowe i ich rozkłady prawdopodobieństwa. 2. Elementy teorii estymacji w przypadku wielowymiarowym. 3. Podstawowe rozkłady wielowymiarowe z próby. 4. Rozkład T 2 Hotellinga i jego zastosowania. 5. Wnioskowanie na podstawie macierzy kowariancji. 6. Składowe główne. 7. Analiza korelacji kanonicznych. 8. Analiza dyskryminacyjna. D.F. Morrison, Wielowymiarowa analiza statystyczna, PWN, Warszawa, M. Krzyśko, Wielowymiarowa analiza statystyczna, UAM, Poznań, Pozytywna ocena z egzaminu pisemnego. 4

5 Ekonometria TYP PRZEDMIOTU: DODATKOWY A FORMA ZAJĘĆ W Ć L LICZBA GODZIN O ECTS 10 prof. dr hab. Roman Zmyślony Znajomość elementów rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej. 1. Klasyfikacja modeli ekonometrycznych: modele liniowe, nieliniowe i sprowadzalne do liniowych. 2. Dobór zmiennych do modeli. 3. Metoda najmniejszych kwadratów estymacji parametrów modelu. 4. Testowanie istotności modelu (analiza wariancji, test F Snedecora), współczynnik determinacji 5. Testowanie istotności poszczególnych parametrów. 6. Estymacja błędu modelu (wariancji). 7. Przedziały ufności dla parametrów i funkcji liniowych parametrów. 8. Predykcja i przedziały dla predykcji. 9. Przegląd modeli ekonometrycznych. 10. Modele nieliniowe, funkcje produkcji itp. oraz metody numeryczne obliczania estymatorów. 11. Model autokorelacji. 12. Modele wielorównaniowe [1] G.C. Chow, Ekonometria, PWN, Warszawa, [2] Ch. Dougherty, Introduction to Econometrics, Oxford University Press, [3] J. Dziedzic (red.), Zbiór Zadań z Ekonometrii, AE, Wrocław, [4] K. Jajuga (red.), Ekonometria - Metody i Analiza Problemów Ekonomicznych, AE, Wrocław, [5] C. R. Rao, Modele liniowe statystyki matematycznej, PWN, Warszawa, [6] A. Welfe, Ekonometria, PWE, Warszawa, Egzamin pisemny. 5

6 Ekonometria dynamiczna i finansowa TYP PRZEDMIOTU: KIERUNKOWY FORMA ZAJĘĆ W Ć LICZBA GODZIN ECTS 7 dr Jacek Bojarski Znajomość rachunku prawdopodobieństwa, statystyki i ekonometrii. Umiejętność analizy modeli jedno- i wielowymiarowych ekonomicznych i finansowych szeregów czasowych. Umiejętność stosowania modeli procesów stacjonarnych i niestacjonarnych w analizie wybranych zależności makroekonomicznych. 1. Stacjonarność i niestacjonarność procesu. Funkcje autokorelacji i autokorelacji cząstkowej. 2. Model autoregresji i średniej ruchomej: ARMA, ARIMA. Identyfikacja procesu. Estymacja parametrów. Testy pierwiastka jednostkowego. 3. Wielowymiarowe procesy stochastyczne. 4. Kointegracja. 5. Modele klasy GARCH. Estymacja. 6. Analiza rozkładów cen i stóp zwrotu. 7. Model portfela, hipoteza rynku efektywnego, hipoteza racjonalnych oczekiwań, wycena opcji. 8. Estymacja i prognozowanie miar ryzyka (Value at Risk). Literatura podstawowa 1. G.E.P Box, G.M. Jenkins, Analiza szeregów czasowych, PWN, Warszawa, W. Charemza, D.F. Deadman, Nowa ekonometria, PWE, Warszawa, T. Kufel, Postulat zgodności w dynamicznych modelach ekonometrycznych, W. Welfe, A. Welfe, Ekonometria stosowana, PWE, Warszawa, M. Gruszczyński, Modele i prognozy zmiennych jakościowych w finansach i bankowości, Of.wyd. SGH, W. Welfe (red.), Ekonometryczne modele rynku, t.1, Metody ekonometryczne, PWE, Warszawa, Z. Zieliński, Metody analizy dynamiki i rytmiczności zjawisk gospodarczych, PWN, Warszawa, Literatura uzupełniająca 1. M. Gruszyński, Modele i prognozy zmiennych jakościowych w finansach i bankowości, Wydawnictwo uczelniane SGH, Warszawa, M. Osińska, Ekonometria współczesna, TNOiKDO, A. Welfe, Ekonometria, PWE, Warszawa, Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest napisanie artykułu naukowego o tematyce z zakresu ekonometrii dynamicznej i finansowej. 6

7 Ekonomia matematyczna TYP PRZEDMIOTU: KIERUNKOWY FORMA ZAJĘĆ W Ć LICZBA GODZIN ECTS 7 dr hab. Zbigniew Świtalski, prof. UZ Mikroekonomia, Analiza matematyczna. Pomiaru podstawowych wielkości mikroekonomicznych. Posługiwania się metodami matematycznymi w ekonomii. Opisu podstawowych zjawisk mikroekonomicznych za pomocą języka matematyki. Abstrakcyjnego rozumienia powiązań i współzależności między zmiennymi mikroekonomicznymi. 1. Preferencje konsumenta, teoria popytu. 2. Równowaga rynkowa. 3. Stabilność rynku konkurencyjnego. 4. Teoria produkcji. Przestrzenie produkcyjne. Funkcje produkcji. 5. Matematyczna teoria przedsiębiorstwa. Strategie krótko- i długookresowe. 6. Modele równowagi ogólnej (konkurencyjnej). Optimum Pareto. Stabilność stanu równowagi. 7. Równowaga i wzrost w wielosektorowych modelach dynamiki ekonomicznej. 8. Technologiczna i ekonomiczna efektywność produkcji. 9. Długookresowa równowaga wzrostu von Neumanna. Chiang A., Podstawy ekonomii matematycznej, PWE, Warszawa Ostoja-Ostaszewski A., Matematyka w ekonomii, cz. 1,2, PWN, Warszawa Panek E., Elementy ekonomii matematycznej. Statyka, PWN, Warszawa Panek E., Elementy ekonomii matematycznej. Równowaga i wzrost, PWN, Warszawa Panek E., Ekonomia matematyczna, Wyd. AE, Poznań Panek E., Podstawy ekonomii matematycznej. Elementy teorii popytu i równowagi rynkowej, Materiały dydaktyczne nr 165, Wyd. AE, Poznań Panek E., Podstawy ekonomii matematycznej. Elementy teorii produkcji i równowagi ogólnej, Materiały dydaktyczne nr 173, Wyd. AE, Poznań Allen R.G.D., Ekonomia matematyczna, PWN, Warszawa Arrow K.J., Hahn F.H., General Competitive Analysis, North-Holland, 1971 Aubin J.P., Dynamic Economic Theory, Springer, Debreu G., Theory of Value, New York Hildenbrand W., Core and Equilibria in Large Economy, Springer, Lancaster K., Mathematical Economics, New York Zdanie egzaminu i zaliczenie ćwiczeń. 7

8 Hurtownie danych TYP PRZEDMIOTU: DODATKOWY A FORMA ZAJĘĆ W L LICZBA GODZIN ECTS 6 mgr inż. Andrzej Majczak Bazy danych Umiejętności i kompetencje: wyboru, projektowania i administrowania hurtowniami danych. Architektura hurtowni danych (wprowadzenie, definicje i terminologia). Właściwości hurtowni danych (przetwarzanie analityczne, wspomaganie decyzji, archiwizacja, analiza efektywności, wsparcie dla systemów CRM). Projektowanie i budowanie hurtowni danych (przygotowanie danych, model wielowymiarowy, kostki danych, agregacje, operacje w hurtowniach danych). Funkcjonalność hurtowni danych. Systemy hurtowni danych. Literatura podstawowa: V. Poe, P. Klauer, S. Brobst, Tworzenie hurtowni danych, Wydawnictwo WNT, C. Todman, Projektowanie hurtowni danych, Wydawnictwo, WNT, M. Jarke, Y. Vassiliou, M. Lenzerini, Hurtownie danych, WSIP, Literatura uzupełniająca: T. Conolly, C. Begg, Systemy baz danych, RM R. Elmasri, S. Navathe, Wprowadzenie do systemów baz danych, Helion, R. K. Stephene, R. R. Plew, Relacyjne bazy danych projektowanie, Robomatic, Szczegółowe warunki zaliczenia określa prowadzący na pierwszych zajęciach w semestrze. Warunkiem zaliczenia laboratorium jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium. Warunkiem zaliczenia wykładu jest zaliczenie laboratorium oraz uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu przeprowadzonego w formie pisemnej lub ustnej. 8

9 Inżynieria oprogramowania TYP PRZEDMIOTU: KIERUNKOWY FORMA ZAJĘĆ W L LICZBA GODZIN ECTS 8 dr inż. Janusz Jabłoński Kurs podstawowy z programowania obiektowego, podstawowy systemów operacyjnych i pakietów biurowych. Podstawowa znajomość notacji obiektowych oraz obiektowych metod i narzędzi CASE w realizacji rozproszonych systemów informatycznych. Podstawy Inżynieria systemów komputerowych, zarządzanie projektami. Wymagania i specyfikacja oprogramowania, definicja i specyfikacja wymagań, prototypy oprogramowania. Projektowanie oprogramowania, architektury, projektowanie zorientowane obiektowo, projektowanie interfejsów użytkownika. Niezawodność systemów: jakość wbudowana, ponowne wykorzystanie oprogramowania, programowanie krytyczne ze względu na bezpieczeństwo. Weryfikacja i zatwierdzanie. Inżynieria oprogramowania wspierana komputerowo, środki narzędziowe CASE. Zarządzanie projektami: zarządzanie zasobami ludzkimi, estymacja kosztów oprogramowania, metody kontroli rozwoju oprogramowania, zarządzanie jakością, udoskonalanie oprogramowania. I. Sommerville, Inżynieria oprogramowania, Klasyka Informatyki, WNT, Warszawa I. Graham, Metody obiektowe w teorii i praktyce, WNT, S. McConnell, Software Project, Survival Guide, Microsoft Press, Egzamin. 9

10 Inżynieria oprogramowania 2 TYP PRZEDMIOTU: DODATKOWY A FORMA ZAJĘĆ W P LICZBA GODZIN ECTS 5 dr inż. Janusz Jabłoński Kurs podstawowy programowania obiektowego, kurs inżynieria oprogramowania I Podstawowa wiedza w zakresie kosztorysowania, szacowania ryzyka jak również zarządzania i organizowania przedsięwzięć związanych z wytwarzaniem zaawansowanych systemów informatycznych W ramach modułu prezentowane będzie: kosztorysowanie oprogramowania, zarządzanie projektem informatycznym, zarządzania ryzykiem wraz z zagadnieniami dotyczącymi: planowania zarządzania ryzykiem, identyfikacji czynników i również analizy ryzyka, monitorowania i kontroli ryzyka. Omawiane będą systemy wspomagania pracy grupowej, systemy wersjonowania. Ponadto przedstawione zostaną zasady projektowania systemów krytycznych. Przedstawiony zostanie standard ISO/IEC 9126 dotyczący jakości oprogramowania jako produktu, jak również omówione zostaną problemy oceny jakości oprogramowania zgodne z normą ISO [1] R. S. Pressman, Praktyczne podejście do inżynierii oprogramowania, WNT 2004 [2] C. Murray, Jak kierować zespołem programistów, WNT 2004 [3] C. L. Pritchard, Zarządzanie ryzykiem w projektach. Teoria i praktyka, WIG-PRESS, Warszawa [4] Z. Szyjewski, Zarządzanie projektami informatycznymi. Metodyka tworzenia systemów informatycznych, Agencja Wydawnicza PLACET, Warszawa [5] Systemy zarządzania jakością. Wymagania, PN-EN ISO 9001, PKN, Egzamin 10

11 Język angielski TYP PRZEDMIOTU: OGÓLNY FORMA ZAJĘĆ L LICZBA GODZIN 30 FORMA ZALICZENIA O ECTS 2 mgr Grażyna Czarkowska * * * * * * * W PRZYGOTOWANIU * * * * * * * 11

12 Komputerowe przetwarzanie obrazów TYP PRZEDMIOTU: DODATKOWY A FORMA ZAJĘĆ W P LICZBA GODZIN ECTS 6 mgr inż. Andrzej Majczak Algorytmy i struktury danych. Algebra liniowa. Geometria. Programowanie komputerów. Umiejętności i kompetencje: znajomość metod przetwarzania obrazów rzeczywistych na postać cyfrową, znajomość metod poprawy jakości obrazów cyfrowych, praktyczna realizacja cyfrowej obróbki i analizy obrazu. Wprowadzenie do komputerowych metod przetwarzania obrazów. Metody pozyskiwania obrazów cyfrowych. Struktura obrazów cyfrowych. Zasady tworzenia obrazu cyfrowego. Urządzenia do wprowadzania obrazu. Klasyczne metody komputerowego przetwarzania obrazu. Ogólna charakterystyka algorytmów przetwarzania obrazu. Przekształcenia geometryczne. Przekształcenia punktowe. Kontekstowa filtracja obrazu. Realizacja funkcji przetwarzania obrazów przez specjalizowane procesory. Transformacja Fouriera dla obrazów cyfrowych. Przekształcenia morfologiczne. Algorytm przekształcenia morfologicznego. Analiza obrazu. Techniki segmentacji. Technika indeksacji obrazu. Pomiary. Współczynniki kształtu. Wykrywanie obiektów ruchomych. Literatura podstawowa: R. Tadeusiewicz, P. Korohoda, Komputerowa analiza i przetwarzanie obrazów, Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji, Peter Shirley, Fundamentals of Computer Graphics, Second Ed., A K Peters, Ltd., Literatura uzupełniająca: Włodzimierz Pastuszak, Barwa w grafice komputerowej. Wydawnictwo Naukowe PWN Jeremy Birn, Cyfrowe oświetlenie i rendering, Wydanie II, Helion Paweł Zakrzewsk, Kompendium DTP. Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign i Acrobat w praktyce, Helion Szczegółowe warunki zaliczenia określa prowadzący na pierwszych zajęciach w semestrze. Projekt warunkiem zaliczenia jest wykonanie projektu. Wykład warunkiem zaliczenia jest zaliczenie projektu oraz uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu przeprowadzonego w formie pisemnej lub ustnej. 12

13 Metody aktuarialne TYP PRZEDMIOTU: KIERUNKOWY FORMA ZAJĘĆ W Ć LICZBA GODZIN ECTS 7 dr hab. Mariusz Michta, prof. UZ 1. Funkcje przeżycia i prawdopodobieństwa przeżycia. Tablice przeżywalności i ich parametry. 2. Modele przeżycia dla niepełnych lat. Analityczne prawa przeżywalności. 3. Podstawowe typy ubezpieczeń i rent życiowych- jednorazowe składki netto 4. Funkcje komutacyjne w rachunku ubezpieczeń i rent życiowych. 5. Składki roczne netto i składki płatne w podokresach. 6. Zastosowanie aproksymacji rozkładem normalnym w rachunku składek. 7. Ogólny model rezerwy składek- równanie Thiele`a. 8. Model przeżywalności pary osób. Podstawowe typy ubezpieczeń dla par w stanie do pierwszej i ostatniej śmierci (ubezpieczenia renty wdowiej i sierocej). 9. Podstawowe zależności między składkami w przypadku założenia jednostajnej umieralności. 10. Model przeżywalności z wieloma przyczynami wyjść elementy teorii ryzyk współzawodniczących, składki ubezpieczeniowe, zastosowania w ubezpieczeniach zdrowotnych. N.Bowers H.U.Gerber et al, Actuarial Mathematics, Soc.of Actuaries, Illinois P. Booth, R.Chadburn, et al, Modern actuarial theory and practice, Chapman & Hall, Z.Dudkowiak, Metody rachunku aktuarialnego, WSInż Radom W.Ronka-Chmielowiec, Ryzyko w ubezpieczeniach-metody oceny, AE, Wrocław

14 Metody algorytmiczne TYP PRZEDMIOTU: DODATKOWY A FORMA ZAJĘĆ W L LICZBA GODZIN ECTS 7 dr Florian Fabiś Algorytmy i struktury danych. Rachunek prawdopodobieństwa. Znajomość i umiejętność implementacji aproksymacyjnych algorytmów rozwiązywania problemów NP.- trudnych. Umiejętność stosowania zaawansowanych metod algorytmicznych do rozwiązywania różnych praktycznych problemów. 1. Algorytmy aproksymacyjne. Problemy optymalizacyjne a problemy decyzyjne. Rozwiązania optymalne a rozwiązania przybliżone. Względne i bezwzględne gwarancje aproksymacji. Schematy aproksymacyjne: PTAS, FPTAS. 2. Algorytmy aproksymacyjne m.in. dla problemów: pokrycia wierzchołkowego (Vertex Cover), pokrycia zbioru (Set Cover), pakowania (Bin Packing), plecakowego (Knapsack), szeregowania (Multiprocessor Scheduling), kolorowania grafów (Graph Coloring), komiwojażera (Traveling Salesman). 3. Algorytmy online. Analiza kosztu zamortyzowanego. 4. Metody algorytmiczne. Zachłanność. Przeszukiwanie z powracaniem. Metoda podziałów i ograniczeń. Programowanie dynamiczne. Algorytmy genetyczne. Algorytmy mrówkowe. 5. Zastosowania praktyczne. V.V. Vazirani, Algorytmy aproksymacyjne, WNT, C.H. Papadimitriou, Złożoność obliczeniowa, WNT, T.H. Cormen, Ch.E. Leiserson, R.L. Rivest, Wprowadzenie do algorytmów, WNT, J.E. Hopcroft, J.D. Ullman, Wprowadzenie do teorii automatów, języków i obliczeń, Wydawnictwo Naukowe PWN, Aho A., Hopcroft J.E., Ullman J.D., Projektowanie i analiza algorytmów komputerowych, PWN, Warszawa Banachowski L., Diks K., Rytter W., Algorytmy i struktury danych, WNT, Warszawa Błażewicz J., Złożoność obliczeniowa problemów kombinatorycznych, WNT, Warszawa Cormen T.H., Leiserson C.E., Rivest R.L., Wprowadzenie do algorytmów, WNT, Warszawa Knuth D., Sztuka programowania, t. 1-3, WNT, Warszawa Warunkiem zaliczenia wykładu jest zdanie egzaminu. Egzamin odbywa się w formie pisemnej. 14

15 Metody reprezentacyjne TYP PRZEDMIOTU: KIERUNKOWY FORMA ZAJĘĆ W L LICZBA GODZIN ECTS 6 dr hab. Stefan Zontek, prof. UZ Analiza wielowymiarowa, Analiza statystyczna w badaniach rynku. Umiejętność wyboru schematu losowania i wstępnego opracowania danych. 1. Populacja generalna Parametry populacji generalnej, badanie kompleksowe, badanie częściowe, reprezentatywność próby. 2. Schematy losowania próby: losowanie bez zwracania, losowanie ze zwracaniem, losowanie warstwowe, losowanie zespołowe, losowanie systematyczne, losowanie dwustopniowe. 3. Estymatory wartości średniej badanej cechy własności estymatorów. 4. Porównanie efektywności schematów losowania. 5. Estymatory ilorazowe i regresyjne. R. Zasępa, Badania statystyczne metodą reprezentacyjną, PWN, Warszawa J. Steczkowski, Metoda reprezentacyjna w badaniach zjawisk ekonomiczno- społecznych, PWN, Warszawa- Kraków Pozytywna ocena z egzaminu ustnego. 15

16 Metody sztucznej inteligencji TYP PRZEDMIOTU: DODATKOWY A FORMA ZAJĘĆ W P LICZBA GODZIN ECTS 6 dr inż. Andrzej Kasperski Zaliczony przedmiot Programowanie obiektowe II Zajęcia skierowane do studentów chcących podnieść swoje kwalifikacje i uzupełnić wiedzę w z zakresie zastosowań wybranych metod sztucznej inteligencji. Technologia JSF. Systemy rozmyte: definicje systemu rozmytego, pojęcie zbioru rozmytego i działania na zbiorach rozmytych, fuzyfikacja, wnioskowanie rozmyte i defuzyfikacja, zastosowania systemów rozmytych. Systemy ekspertowe: definicja systemu ekspertowego, architektura SE, reprezentacja wiedzy w SE, zastosowania SE. Sztuczne sieci neuronowe: definicja sztucznej sieci neuronowej, model neuronu, uczenie sieci, zastosowania sztucznych sieci neuronowych. Algorytmy genetyczne: podstawowe pojęcia i zastosowania. Literatura podstawowa: Chromiec J., Strzemieczna E., Sztuczna inteligencja, AOW PLJ Warszawa, 1995 Geary D., Horstmann C.S., Core JavaServer Faces, Helion, 2007 Goldberg D.E., Algorytmy genetyczne i ich zastosowania, WNT Warszawa, 1998 Piegat A., Modelowanie i sterowanie rozmyte, AOW Exit Warszawa, 1998 Literatura uzupełniająca: Rutkowska D., Piliński M., Rutkowski L., Sieci neuronowe, algorytmy genetyczne i systemy rozmyte, PWN 1997 Rutkowski L., Metody i techniki sztucznej inteligencji, PWN 2005 Yager R.R., Filev D.P., Podstawy modelowania i sterowania rozmytego, WNT Warszawa, Egzamin pisemny na zaliczenie wykładu na zakończenie semestru. Ocena jednego projektu w semestrze. 16

17 Modelowanie oprogramowania w systemach gospodarczych TYP PRZEDMIOTU: DODATKOWY A FORMA ZAJĘĆ W P LICZBA GODZIN ECTS 6 dr hab. inż. Silva Robak, prof. UZ Inżynieria oprogramowania. Umiejętności i kompetencje w zakresie analizy i projektowania architektonicznego złożonych systemów informatycznych z wykorzystaniem metod obiektowych oraz metod wielokrotnego użytku. 1. Obiektowe modelowanie biznesowe w UML: modelowanie dziedziny, modelowanie wymagań, przypadki użycia, słownik, model klas. 2. Modelowanie dynamiki systemu biznesowego. 3. Projektowanie z użyciem wielokrotnym. 4. Wzorce projektowe komponenty, zręby. 5. Rodziny systemów oprogramowania. 6. Architektury systemów rozproszonych. 7. Projektowanie architektoniczne w biznesie: modelowanie dziedziny, warstwy architektoniczne, zarządzanie związkami, moduły, pakiety, interfejsy. 8. Wzorce architektoniczne: fasada, abstrakcyjna fabryka, łańcuch odpowiedzialności, obserwator, mediator. 9. Zręby architektoniczne, MVC. 10. Refactoring i tworzenie interfejsu użytkownika w zastosowaniach biznesowych. S. Wrycza, B. Marcinkowski, K. Wyrzykowski, Język UML w modelowaniu systemów informatycznych, Helion Gliwice E. Gamma, R. Helm, R. Johnson, J. Vlissides, Wzorce projektowe. Elementy oprogramowania obiektowego wielokrotnego użytku, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, G. Booch, J. Rumbaugh, I. Jacobson, UML przewodnik użytkownika, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Ian Sommerville: Inżynieria oprogramowania, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa M. Fowler, D. Rice, M. Foemmel i inni, Architektura systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Wzorce projektowe, Helion, Gliwice L.A. Maciaszek, B. L.Liong, Practical Software Engineering. A Case Study Approach, Pearson Education, Addison Wesley E. Kolbusz W. Olejniczak, Z. Szyjewski (red.), Inżynieria systemów informatycznych w e-gospodarce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa K. Subieta, Słownik terminów z zakresu obiektowości, Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, Warszawa Egzamin. 17

18 Narzędzie i technologie komponentowe w projektowaniu systemów e-biznesu TYP PRZEDMIOTU: DODATKOWY A FORMA ZAJĘĆ W P LICZBA GODZIN ECTS 6 mgr inż. Andrzej Majczak Programowanie komputerów. Sieci komputerowe. Projektowanie systemów informatycznych. Umiejętności i kompetencje: projektowania, użytkowania i doskonalenia systemów e-biznesu z wykorzystaniem nowoczesnych serwerów, technologii i narzędzi IBM System i. Wprowadzenie do systemów e-biznes. Infrastruktura architektury e-biznes. Wymagania stawiane aplikacjom klasy e-biznes. Narzędzia i standardy. IBM system i jako przykład zintegrowanej platformy dla e-biznesu. Implementacja i technologie języka Java. Mechanizmy dostępu do baz danych. HTTP Serwer, funkcjonowanie oraz obsługa dynamicznych danych. Komponenty architektury Serwera Aplikacji WebSphere. Rola i zadania architektury Service-Oriented. Mechanizmy ochrony danych i bezpiecznego dostępu do systemu i bazy danych. Testowanie i ocena wydajności systemu. Analiza problemów projektowania systemów e-biznes. Literatura podstawowa: J. Adams, S. Koushik, G. Vasudeva, G. Galambos, Patterns for E-business: A Strategy for Reuse, IBM Press, Literatura uzupełniająca: Lance Loveday, Sandra Niehaus, E-biznes. Projektowanie dochodowych serwisów, Helion, M. Norris, S. West, E-biznes, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa Szczegółowe warunki zaliczenia określa prowadzący na pierwszych zajęciach w semestrze. Projekt warunkiem zaliczenia jest wykonanie projektu. Wykład warunkiem zaliczenia jest zaliczenie projektu oraz uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu przeprowadzonego w formie pisemnej lub ustnej. 18

19 Planowanie doświadczeń TYP PRZEDMIOTU: DODATKOWY A FORMA ZAJĘĆ W L LICZBA GODZIN ECTS 6 prof. dr hab. Roman Zmyślony Zaliczony przedmiot - statystyka matematyczna. Zalecane wysłuchanie wykładu z ekonometrii. Znajomość podstaw teorii planowania eksperymentów i umiejętność stosowania nabytej wiedzy do analizy i opisu wybranych problemów w naukach eksperymentalnych (chemii, biochemii, rolnictwie, naukach medycznych-farmacji itp.). Teoria modeli liniowych. Estymacja MNK. Estymacja wariancji. Testowanie hipotez liniowych dla parametrów. Przedziały ufności i elipsoidy ufności. Plany ortogonalne dla jedno i wielokierunkowych doświadczeń czynnikowych. Kwadraty łacińskie, grecko-łacińskie i ortogonalne grecko-łacińskie kwadraty. Konstrukcje w/w planów. Estymacja parametrów. Analiza wariancji. Doświadczenia czynnikowe na dwóch i trzech poziomach. Doświadczenia według planów ułamkowych, kontrasty generujące. Plany rotatabilne. Plany D, G, A-optymalne. Twierdzenie Kiefera o równoważności. Wielomian Czebyszewa a planowanie doświadczeń. Procedury numerycznego wyznaczania planów optymalnych. J. Czermiński, Metody statystyczne w doświadczalnictwie chemicznym. V.V. Fedorov, Planowanie doświadczeń, PWN, Warszawa K. Mańczak, Teoria planowania eksperymentu, PWN, Warszawa A. Pazman, Foundations of Optimum Experimental Design, D. Reidel Publ. Company, Dordrecht C.R. Rao, Modele liniowe statystyki matematycznej, PWN, Warszawa Laboratorium intensywny i aktywny udział w zajęciach i przygotowanie projektu. Wykład - egzamin pisemny lub bardzo dobre przygotowanie projektu. 19

20 Prognozowanie i symulacja TYP PRZEDMIOTU: PODSTAWOWY FORMA ZAJĘĆ W L LICZBA GODZIN ECTS 8 dr Jacek Bojarski Znajomość rachunku prawdopodobieństwa, statystyki i ekonometrii. Umiejętność prognozowania prostych procesów gospodarczych, analizowanie metod prognozowania, budowania i symulacji modeli oraz ocena ich efektywności, wykorzystania prognoz i symulacji do podejmowania decyzji gospodarczych. 9. Prognoza ekonometryczna. Błąd prognozy. Prognozy a decyzje. 10. Proste metody prognozowania. 11. Filtracja szeregów czasowych.. Wygładzanie wykładnicze szeregów czasowych. 12. Modele adaptacyjne, autoregresyjne, trendy. 13. Wnioskowanie w przyszłość na podstawie ekonometrycznych modeli. 14. Symulacja deterministyczna, stochastyczna. Metoda Monte Carlo. 15. Generatory liczb losowych. Dokładność symulacji. Literatura podstawowa 8. G.E.P Box, G.M. Jenkins, Analiza szeregów czasowych, PWN, Warszawa, J. Leśków, Prognozowanie i symulacje, Wydawnictwo uczelniane, Nowy Sącz, A. Luszniewicz, T. Słaby, Statystyka stosowana, PWE, Warszawa, Prognozowanie i symulacja, pod redakcją W. Milo, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, Z. Pawłowski, Prognozy ekonometryczne, PWN, Warszawa, W. Welfe, A. Welfe, Ekonometria stosowana, PWE, Warszawa, A. Zeliaś, Teoria prognozy, PWE, Warszawa, A. Zeliaś, B. Pawełek, S. Wanat, Prognozowanie ekonometryczne, teoria, przykłady, zadania, WN PWN, Warszawa, Literatura uzupełniająca 4. J. Koronacki, J. Mielniczuk, Statystyka dla studentów kierunków technicznych i przyrodniczych, WNT, Warszawa, M. Gruszyński, Modele i prognozy zmiennych jakościowych w finansach i bankowości, Wydawnictwo uczelniane SGH, Warszawa, W. Tarnowski, Symulacja komputerowa procesów ciągłych, Wydawnictwo uczelniane WSI, Koszalin, A. Welfe, Ekonometria, PWE, Warszawa, Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest napisanie artykułu naukowego o tematyce z zakresu prognozowanie i symulacje. 20

21 Seminarium dyplomowe 1 TYP PRZEDMIOTU: KIERUNKOWY FORMA ZAJĘĆ S LICZBA GODZIN 30 FORMA ZALICZENIA O ECTS 2 pracownicy Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Umiejętność zebrania wiadomości z różnych źródeł w celu przygotowania pracy magisterskiej. Program zależy od tematyki seminarium dyplomowego. Studenci wybierają seminarium dyplomowe w zależności od swoich zainteresowań zgodnych z preferowaną specjalnością ukończenia studiów. W zależności od tematyki seminarium dyplomowego. Zaliczenie na podstawie przedstawionych referatów. 21

22 Seminarium dyplomowe 2 TYP PRZEDMIOTU: KIERUNKOWY FORMA ZAJĘĆ S LICZBA GODZIN 60 FORMA ZALICZENIA O ECTS 6 pracownicy Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Umiejętność zebrania wiadomości z różnych źródeł i zapisania ich we wstępnej formie przyszłej pracy magisterskiej. Program zależy od tematyki seminarium dyplomowego. Studenci wybierają seminarium dyplomowe w zależności od swoich zainteresowań zgodnych z e preferowaną specjalnością ukończenia studiów. W zależności od tematyki seminarium dyplomowego. Przedstawienie wstępnej wersji pracy magisterskiej. 22

23 Seminarium dyplomowe 3 TYP PRZEDMIOTU: KIERUNKOWY FORMA ZAJĘĆ S LICZBA GODZIN 60 FORMA ZALICZENIA Z ECTS 12 pracownicy Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii. Umiejętność zebrania wiadomości z różnych źródeł i zapisania ich w formie pracy magisterskiej. Program zależy od tematyki seminarium dyplomowego. Studenci wybierają seminarium dyplomowe w zależności od swoich zainteresowań zgodnych z e preferowaną specjalnością ukończenia studiów. W zależności od tematyki seminarium dyplomowego. Złożenie pracy magisterskiej ocenionej pozytywnie przez promotora pracy. 23

24 Sieci komputerowe TYP PRZEDMIOTU: KIERUNKOWY FORMA ZAJĘĆ W L LICZBA GODZIN ECTS 6 mgr inż. Andrzej Majczak Programowanie komputerów. Sieci komputerowe. Umiejętności i kompetencje: projektowania i administrowania sieciami komputerowymi; znajomość zasad polityki bezpieczeństwa sieci oraz projektowania sieci teleinformatycznych. Wprowadzenie do sieci komputerowych. Komunikacja i sieci komputerowe. Podstawy dotyczące aplikacji sieciowych. Architektury aplikacji sieciowych. Budowa aplikacji sieciowych. Technologie udostępniania informacji w sieciach komputerowych. Technologia WWW i protokół HTTP. Omówienie protokołu HTTP. Dane przesyłane przez protokół HTTP. Tworzenie prostego serwera WWW. Funkcje serwera WWW. Bezpieczeństwo w sieciach komputerowych Bezpieczna sieć LAN. Bezpieczeństwo sieci komputerowej: elementy aktywne i pasywne. Bezpieczeństwo styku z Internetem. Bezpieczeństwo komputerów użytkowników i serwerów w sieci lokalnej. Bezpieczeństwo danych: kontrola dostępu, backup. Bezpieczeństwo. wykorzystania usług sieciowych. Zapewnienie ciągłości pracy systemu informatycznego. Zasady projektowania sieci teleinformatycznych. Standardy i normy. Teoretyczne i praktyczne aspekty okablowania strukturalnego. Sposoby sporządzania dokumentacji projektowej. Literatura podstawowa: J. F. Kurose, K. W. Ross, Sieci komputerowe. Od ogółu do szczegółu z Internetem w tle, Helion, A.S. Tanenbaum, Sieci komputerowe, Helion, Literatura uzupełniająca: W. Stallings, Data and Computer Communications, Prentice Hall, 2007 J. N. Robbins, Projektowanie stron internetowych, Helion, R. Pawlak, Okablowanie strukturalne sieci. Teoria i praktyka, Helion, Szczegółowe warunki zaliczenia określa prowadzący na pierwszych zajęciach w semestrze. Laboratorium warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych, przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium. Wykład warunkiem zaliczenia jest zaliczenie laboratorium oraz uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu przeprowadzonego w formie pisemnej lub ustnej. 24

Ekonometria dynamiczna i finansowa Kod przedmiotu

Ekonometria dynamiczna i finansowa Kod przedmiotu Ekonometria dynamiczna i finansowa - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Ekonometria dynamiczna i finansowa Kod przedmiotu 11.5-WK-IiED-EDF-W-S14_pNadGenMOT56 Wydział Kierunek Wydział Matematyki,

Bardziej szczegółowo

Analiza i projektowanie obiektowe w UML Kod przedmiotu

Analiza i projektowanie obiektowe w UML Kod przedmiotu Analiza i owanie obiektowe w UML - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Analiza i owanie obiektowe w UML Kod przedmiotu 11.3-WK-MATP-UML-W-S14_pNadGen5M44E Wydział Kierunek Wydział Matematyki,

Bardziej szczegółowo

Literatura. Statystyka i demografia

Literatura. Statystyka i demografia ZESTAWIENIE zagadnień i literatury do egzaminu doktorskiego z przedmiotów kierunkowych III Wydziałowej Komisji ds. Przewodów Doktorskich na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego Ekonometria

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Modeling and analysis of computer systems Kierunek: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: Poziom kwalifikacji: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH. Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne

Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH. Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Kierunek: Informatyka Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach specjalności:

Bardziej szczegółowo

Matryca pokrycia efektów kształcenia. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy (cz. I)

Matryca pokrycia efektów kształcenia. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy (cz. I) Matryca pokrycia efektów kształcenia Matryca dla przedmiotów realizowanych na kierunku Informatyka i Ekonometria (z wyłączeniem przedmiotów realizowanych w ramach specjalności oraz przedmiotów swobodnego

Bardziej szczegółowo

Inżynieria oprogramowania - opis przedmiotu

Inżynieria oprogramowania - opis przedmiotu Inżynieria oprogramowania - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Inżynieria oprogramowania Kod przedmiotu 11.3-WK-IiED-IO-W-S14_pNadGenRB066 Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Podniesienie poziomu wiedzy studentów z inżynierii oprogramowania w zakresie C.

Bardziej szczegółowo

Język Java i technologie Web - opis przedmiotu

Język Java i technologie Web - opis przedmiotu Język Java i technologie Web - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Język Java i technologie Web Kod przedmiotu 11.3-WI-INFP-JiTW Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI NA KIERUNKU ANALITYKA GOSPODARCZA. 1.Modele wielorównaniowe. Ich rodzaje i zalecane metody estymacji

PROPOZYCJA ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI NA KIERUNKU ANALITYKA GOSPODARCZA. 1.Modele wielorównaniowe. Ich rodzaje i zalecane metody estymacji PROPOZYCJA ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI NA KIERUNKU ANALITYKA GOSPODARCZA 1.Modele wielorównaniowe. Ich rodzaje i zalecane metody estymacji 2.Problem niesferyczności składnika losowego w modelach ekonometrycznych.

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA. 2) Kod przedmiotu: ROZ-L3-20

KARTA PRZEDMIOTU. 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA. 2) Kod przedmiotu: ROZ-L3-20 Z1-PU7 WYDANIE N2 Strona: 1 z 5 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA 3) Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2014/2015 2) Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy

INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy 1. Wyjaśnić pojęcia problem, algorytm. 2. Podać definicję złożoności czasowej. 3. Podać definicję złożoności pamięciowej. 4. Typy danych w języku C. 5. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA MATEMATYCZNA

STATYSTYKA MATEMATYCZNA Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ ELEKTRONIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim STATYSTYKA MATEMATYCZNA Nazwa w języku angielskim Mathematical Statistics Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: INTELIGENTNE SYSTEMY OBLICZENIOWE Systems Based on Computational Intelligence Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności informatyka medyczna Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Matematyka Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne

Kierunek: Matematyka Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Wydział: Matematyki Stosowanej Kierunek: Matematyka Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Specjalność: Matematyka ubezpieczeniowa Rocznik: 2016/2017 Język wykładowy: Polski

Bardziej szczegółowo

SEMINARIA DYPLOMOWE - studia II stopnia kierunek: informatyka i ekonometria oraz matematyka

SEMINARIA DYPLOMOWE - studia II stopnia kierunek: informatyka i ekonometria oraz matematyka SEMINARIA DYPLOMOWE - studia II stopnia kierunek: informatyka i ekonometria oraz matematyka Seminarium: Matematyka dyskretna (IiE+MAT) Prowadzący: prof. dr hab. Mieczysław Borowiecki Teoria grafów, hipergrafów

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE DIAGNOSTYKĘ MEDYCZNĄ Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności informatyka medyczna Rodzaj zajęć: wykład, projekt

Bardziej szczegółowo

1.1 Matryca pokrycia efektów kształcenia. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy. Efekty kształcenia w zakresie umiejętności

1.1 Matryca pokrycia efektów kształcenia. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy. Efekty kształcenia w zakresie umiejętności 1.1 Matryca pokrycia efektów kształcenia Matryca dla przedmiotów realizowanych na kierunku Informatyka i Ekonometria (z wyłączeniem przedmiotów realizowanych w ramach specjalności oraz przedmiotów swobodnego

Bardziej szczegółowo

Spis treści 3 SPIS TREŚCI

Spis treści 3 SPIS TREŚCI Spis treści 3 SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 1. WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE JAKO DYSCYPLINA MATEMATYCZNA... Metody statystyczne w analizie i prognozowaniu zjawisk ekonomicznych... Badania statystyczne podstawowe

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu studiów podyplomowych

Karta przedmiotu studiów podyplomowych Karta przedmiotu studiów podyplomowych Nazwa studiów podyplomowych Nazwa obszaru kształcenia, w zakresie którego są prowadzone studia podyplomowe Nazwa kierunku studiów, z którym jest związany zakres studiów

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ 2013 INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA Inżynieria Oprogramowania Proces ukierunkowany na wytworzenie oprogramowania Jak? Kto? Kiedy? Co? W jaki sposób? Metodyka Zespół Narzędzia

Bardziej szczegółowo

METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU

METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU 1.1.1 Metody ilościowe w zarządzaniu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: RiAF_PS5 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik KARTA PRZEDMIOTU. KARTA PRZEDMIOTU Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Rok akademicki: 2011/2012

Załącznik KARTA PRZEDMIOTU. KARTA PRZEDMIOTU Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Rok akademicki: 2011/2012 1/5 Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Rok akademicki: 2011/2012 Nazwa przedmiotu: Analiza i projektowanie systemów informatycznych Kierunek: Specjalność: Tryb studiów: INFORMATYKA Kod/nr Dzienne

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH. Podstawy programowania 15 30 45 1 7. Systemy operacyjne 20 25 45 5

INFORMATYKA PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH. Podstawy programowania 15 30 45 1 7. Systemy operacyjne 20 25 45 5 razem razem INFORMATYKA PLAN STUDIÓ NISTACJONARNYCH ( U K Ł A D Z I R O C Z N Y M ) Rok I Zajęcia dydaktyczne obligatoryjne Podstawy programowania 15 30 45 1 7 Systemy operacyjne 20 25 45 5 Teoretyczne

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. Informacje ogólne 1 Nazwa modułu kształcenia Inżynieria 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Informatyki, Zakład Informatyki Stosowanej 3 Kod modułu (wypełnia koordynator

Bardziej szczegółowo

Informatyka II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Informatyka II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Modelowanie i Analiza Systemów Informatycznych Nazwa modułu w języku angielskim Modeling and Analysis of Information Systems Obowiązuje od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

I rok. semestr 1 semestr 2 15 tyg. 15 tyg. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. wykł. I rok. w tym. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer.

I rok. semestr 1 semestr 2 15 tyg. 15 tyg. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. wykł. I rok. w tym. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Kierunek Informatyka studia I stopnia inżynierskie studia stacjonarne 08- IO1S-13 od roku akademickiego 2015/2016 A Lp GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH kod Nazwa modułu

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa : Kierunek: Informatyka Rodzaj : obowiązkowy w ramach specjalności: Inżynieria oprogramowania Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH Internet Application Development

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Zastosowanie informatyki w finansach publicznych Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Mgr Edward Czarnecki Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU INFORMATYKA STUDIA INŻYNIERSKIE SEMESTR: I

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU INFORMATYKA STUDIA INŻYNIERSKIE SEMESTR: I SEMESTR: I 1. Język angielski Z 18 1 PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 1. Analiza matematyczna i algebra liniowa E Z 30 15 5 2. Podstawy elektrotechniki Z 10 1 3. Podstawy elektroniki i miernictwa 1 Z 10 2 1. Podstawy

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI (3,-letnie studia stacjonarne I stopnia - inżynierskie) Obowiązuje od roku akademickiego 009/00 WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI ROZKŁAD GODZIN ZAJĘĆ Lp Nazwa przedmiotu Obowiązuje po semestrze Godziny

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych - opis przedmiotu

Hurtownie danych - opis przedmiotu Hurtownie danych - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Hurtownie danych Kod przedmiotu 11.3-WI-INFD-HD Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Informatyka / Zintegrowane

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe - opis przedmiotu

Sieci komputerowe - opis przedmiotu Sieci komputerowe - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Sieci komputerowe Kod przedmiotu 11.3-WK-IiED-SK-L-S14_pNadGenWRNH5 Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w prognozowaniu szeregów czasowych (prezentacja 2)

Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w prognozowaniu szeregów czasowych (prezentacja 2) Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w prognozowaniu szeregów czasowych (prezentacja 2) Ewa Wołoszko Praca pisana pod kierunkiem Pani dr hab. Małgorzaty Doman Plan tego wystąpienia Teoria Narzędzia

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Systemy Informatyczne analiza, projektowanie, wdrażanie

Zintegrowane Systemy Informatyczne analiza, projektowanie, wdrażanie dr hab. Grzegorz Bartoszewicz, prof. nadzw. UEP Katedra Informatyki Ekonomicznej Zintegrowane Systemy Informatyczne analiza, projektowanie, wdrażanie Tematyka seminarium związana jest z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. nadzw. dr hab. Zenon Biniek Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

Matryca pokrycia efektów kształcenia

Matryca pokrycia efektów kształcenia Matryca pokrycia efektów kształcenia Matryca dla przedmiotów realizowanych na kierunku Informatyka (z wyłączeniem przedmiotów realizowanych w ramach specjalności oraz przedmiotów swobodnego wyboru) Efekty

Bardziej szczegółowo

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe Technologie informacyjne prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski 1. Rola i zadania systemu operacyjnego 2. Zarządzanie pamięcią komputera 3. Zarządzanie danymi

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Statystyka komputerowa Computer statistics Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Engineering of Production Rodzaj przedmiotu: Fakultatywny - oferta Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI INŻYNIERIA INTERNETU ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE MSP

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI INŻYNIERIA INTERNETU ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE MSP Kod przedmiotu Forma zaliczenia Egz/ zal po sem. US/WNEiZ Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE/NIESTACJONARNE** KIERUNEK: specjalność/i: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem - opis przedmiotu

Systemy informatyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem - opis przedmiotu Systemy informatyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Systemy informatyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem Kod przedmiotu 11.9-WI-INFP-SIZP Wydział

Bardziej szczegółowo

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy z zakresu matematyki, fizyki, elektroniki i metrologii, teorii informacji, języka angielskiego oraz wybranych zagadnień

Bardziej szczegółowo

Rachunek prawdopodobieństwa WZ-ST1-AG--16/17Z-RACH. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 18

Rachunek prawdopodobieństwa WZ-ST1-AG--16/17Z-RACH. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Zarządzania Kierunek: Analityka gospodarcza I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Rachunek prawdopodobieństwa Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu

Bardziej szczegółowo

tel. (+48 81) 538 47 21/22 fax (+48 81) 538 45 80 Wykład 30 21 Ćwiczenia Laboratorium 30 21 Projekt

tel. (+48 81) 538 47 21/22 fax (+48 81) 538 45 80 Wykład 30 21 Ćwiczenia Laboratorium 30 21 Projekt 0-618 Lublin tel. (+8 81) 58 7 1/ fax (+8 81) 58 5 80 Przedmiot: Rok: INF I Inżynieria Semestr: V Rodzaj zajęć i liczba godzin: Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Wykład 0 1 Ćwiczenia Laboratorium

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Przetwarzanie dokumentów XML i zaawansowane techniki WWW

KARTA KURSU. Przetwarzanie dokumentów XML i zaawansowane techniki WWW KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Przetwarzanie dokumentów XML i zaawansowane techniki WWW XML processing and advanced web technologies Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator dr Maria Zając Zespół dydaktyczny:

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH (W UKŁADZIE ROCZNYM) STUDIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015-16

INFORMATYKA PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH (W UKŁADZIE ROCZNYM) STUDIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015-16 Rok I INFORMATYKA PLAN STUDIÓ NISTACJONARNYCH ( UKŁADZI ROCZNYM) STUDIA ROZPOCZYNAJĄC SIĘ ROKU AKADMICKIM 2015-16 Podstawy programowania 15 30 45 1 7 Systemy operacyjne 15 25 40 5 Teoretyczne podstawy

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* Zał. nr do ZW /01 WYDZIAŁ / STUDIUM KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Identyfikacja systemów Nazwa w języku angielskim System identification Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Inżynieria Systemów

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA DLA KIERUNKU INŻYNIERIA DANYCH

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA DLA KIERUNKU INŻYNIERIA DANYCH PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA DLA KIERUNKU INŻYNIERIA DANYCH NA WYDZIALE MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO rekrutacja w roku akademickim 2014/2015 Zatwierdzono:

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW i PHP - opis przedmiotu

Aplikacje WWW i PHP - opis przedmiotu Aplikacje WWW i PHP - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Aplikacje WWW i PHP Kod przedmiotu 11.3-WK-MATP-A-L-S14_pNadGenHRAKH Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

Bardziej szczegółowo

Technologie obiektowe Object-oriented technologies. Informatyka II stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Technologie obiektowe Object-oriented technologies. Informatyka II stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/13

Bardziej szczegółowo

Algorytmy i bazy danych (wykład obowiązkowy dla wszystkich)

Algorytmy i bazy danych (wykład obowiązkowy dla wszystkich) MATEMATYKA I EKONOMIA PROGRAM STUDIÓW DLA II STOPNIA Data: 2010-11-07 Opracowali: Krzysztof Rykaczewski Paweł Umiński Streszczenie: Poniższe opracowanie przedstawia projekt planu studiów II stopnia na

Bardziej szczegółowo

Poziom przedmiotu: II stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W E, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Poziom przedmiotu: II stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W E, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z podstawowymi metodami i technikami analizy finansowej na podstawie nowoczesnych instrumentów finansowych

Bardziej szczegółowo

Matematyka - Statystyka matematyczna Mathematical statistics 2, 2, 0, 0, 0

Matematyka - Statystyka matematyczna Mathematical statistics 2, 2, 0, 0, 0 Nazwa przedmiotu: Kierunek: Matematyka - Statystyka matematyczna Mathematical statistics Inżynieria materiałowa Materials Engineering Rodzaj przedmiotu: Poziom studiów: forma studiów: obowiązkowy studia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności informatyka medyczna Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE Object-Oriented Programming

Bardziej szczegółowo

1.INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane

1.INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Kod przedmiotu:. Pozycja planu: B.1., B.1a 1.INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Metody badań na zwierzętach Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność

Bardziej szczegółowo

Razem godzin w semestrze: Plan obowiązuje od roku akademickiego 2014/15 - zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu r.

Razem godzin w semestrze: Plan obowiązuje od roku akademickiego 2014/15 - zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu r. Część wspólna dla kierunku 1 IMS1.01 Obiektowe projektowanie SI 2 2 E 3 60 3 2 IMS1.02 Teleinformatyka 2 2 E 4 60 4 3 IMS2.01 Modelowanie i analiza systemów dyskretnych 2 2 E 3 60 3 4 IMS2.02 Wielowymiarowa

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Systemy Decision suport systems Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Engineering of Production Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Poziom studiów: studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: ZAAWANSOWANE PROGRAMOWANIE INTERNETOWE Advanced Internet Programming Kierunek: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: Poziom kwalifikacji: moduł specjalności obowiązkowy:

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA P L AN S T U DIÓW ST AC J O N AR N Y C H ( W UKŁAD Z I E S EMESTR AL N Y M ) Podstawy programowania

INFORMATYKA P L AN S T U DIÓW ST AC J O N AR N Y C H ( W UKŁAD Z I E S EMESTR AL N Y M ) Podstawy programowania INFORMATYKA P L AN S T U DIÓ ST AC J O N AR N Y C H ( UKŁAD Z I S MSTR AL N Y M ) Semestr I /- Podstawy programowania 20 45 65 1 7 Systemy operacyjne 30 30 60 5 Teoretyczne podstawy informatyki 30 15 45

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA LUBELSKA Wydział Elektrotechniki Kierunek: INFORMATYKA II stopień niestacjonarne i Informatyki. Część wspólna dla kierunku

POLITECHNIKA LUBELSKA Wydział Elektrotechniki Kierunek: INFORMATYKA II stopień niestacjonarne i Informatyki. Część wspólna dla kierunku Część wspólna dla kierunku 1 IMN1.01 Obiektowe projektowanie SI 15 15 E 3 3 2 IMN1.02 Teleinformatyka 15 15 E 4 4 3 IMN2.01 Modelowanie i analiza systemów dyskretnych 15 15 E 3 3 4 IMN2.02 Wielowymiarowa

Bardziej szczegółowo

12. Przynależność do grupy przedmiotów: Blok przedmiotów matematycznych

12. Przynależność do grupy przedmiotów: Blok przedmiotów matematycznych (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 5 1. Nazwa przedmiotu: Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna 2. Kod przedmiotu: RPiS 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego:

Bardziej szczegółowo

Podstawy modelowania programów Kod przedmiotu

Podstawy modelowania programów Kod przedmiotu Podstawy modelowania programów - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy modelowania programów Kod przedmiotu 11.3-WI-INFP-PMP Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH ZAWARTYCH W STANDARDACH KSZTAŁCENIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH ZAWARTYCH W STANDARDACH KSZTAŁCENIA STANDARDACH KSZTAŁCENIA (Rozporządzenie MNiSzW z dnia 12.07.2007 r. Dz.U.Nr 164) Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia X) EKONOMIA Matematyka, statystyka opisowa, ekonometria, mikroekonomia, podstawy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z inteligentnymi

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Algorytmy i programowanie Algorithms and Programming Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: kierunkowy Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia

Bardziej szczegółowo

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu Sylabus przedmiotu: Specjalność: Statystyka Wszystkie specjalności Data wydruku: 31.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny Dane podstawowe

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści kierunkowych Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium BAZY DANYCH I SYSTEMY EKSPERTOWE Database and expert systems Forma

Bardziej szczegółowo

Statystyka od podstaw Janina Jóźwiak, Jarosław Podgórski

Statystyka od podstaw Janina Jóźwiak, Jarosław Podgórski Statystyka od podstaw Janina Jóźwiak, Jarosław Podgórski Książka jest nowoczesnym podręcznikiem przeznaczonym dla studentów uczelni i wydziałów ekonomicznych. Wykład podzielono na cztery części. W pierwszej

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. (do zastosowania w roku akademickim 2015/16) Kod Punktacja ECTS* 3. Dr hab. Tadeusz Sozański

KARTA KURSU. (do zastosowania w roku akademickim 2015/16) Kod Punktacja ECTS* 3. Dr hab. Tadeusz Sozański KARTA KURSU (do zastosowania w roku akademickim 2015/16) Nazwa Statystyka 2 Nazwa w j. ang. Statistics 2 Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator Dr hab. Tadeusz Sozański (koordynator, konwersatorium) Zespół

Bardziej szczegółowo

Z-ZIPN1-004 Statystyka. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień Ogólnoakademicki Niestacjonarne Wszystkie Katedra Matematyki dr Zdzisław Piasta

Z-ZIPN1-004 Statystyka. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień Ogólnoakademicki Niestacjonarne Wszystkie Katedra Matematyki dr Zdzisław Piasta KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-ZIPN-004 Statystyka Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Statistics Obowiązuje od roku akademickiego 0/04 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Elementy statystyki matematycznej. Mathematical statistics

KARTA KURSU. Elementy statystyki matematycznej. Mathematical statistics KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Elementy statystyki matematycznej Mathematical statistics Kod Punktacja ECTS* 5 Koordynator Dr Ireneusz Krech Zespół dydaktyczny: Dr Ireneusz Krech Dr Grażyna Krech Opis

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe Technologie informacyjne Prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski 1. Rola i zadania systemu operacyjnego 2. Zarządzanie pamięcią komputera 3. Zarządzanie danymi

Bardziej szczegółowo

Techniki modelowania programów Kod przedmiotu

Techniki modelowania programów Kod przedmiotu Techniki modelowania programów - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Techniki modelowania programów Kod przedmiotu 11.3-WI-INFD-TMP Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

Aplikacje internetowe - opis przedmiotu

Aplikacje internetowe - opis przedmiotu Aplikacje internetowe - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Aplikacje internetowe Kod przedmiotu 11.3-WE-INFP-AI Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Informatyka

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Inżynieria Środowiska

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Formalne podstawy informatyki Rok akademicki: 2013/2014 Kod: EIB-1-220-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Inżynieria Biomedyczna

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2012/2013

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2012/2013 SYLLABUS na rok akademicki 01/013 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Informatyka Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr III/VI Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 data zatwierdzenia przez Radę ydziału w SID pieczęć i podpis dziekana ydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia wyższe prowadzone

Bardziej szczegółowo

MATEMATYCZNE METODY WSPOMAGANIA PROCESÓW DECYZYJNYCH

MATEMATYCZNE METODY WSPOMAGANIA PROCESÓW DECYZYJNYCH MATEMATYCZNE METODY WSPOMAGANIA PROCESÓW DECYZYJNYCH 1. Przedmiot nie wymaga przedmiotów poprzedzających 2. Treść przedmiotu Proces i cykl decyzyjny. Rola modelowania matematycznego w procesach decyzyjnych.

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW 33/01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim SYSTEMY I SIECI KOMPUTEROWE W MEDYCYNIE Nazwa w języku angielskim: COMPUTER SYSTEMS AND NETWORKS IN

Bardziej szczegółowo

Systemy wspomagania decyzji Kod przedmiotu

Systemy wspomagania decyzji Kod przedmiotu Systemy wspomagania decyzji - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Systemy wspomagania decyzji Kod przedmiotu 06.9-WM-ZIP-D-06_15W_pNadGenG0LFU Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu: Data wydruku: Dla rocznika: 2014/2015. Kierunek: Opis przedmiotu. Dane podstawowe. Efekty i cele. Opis. 1 z 5

Sylabus przedmiotu: Data wydruku: Dla rocznika: 2014/2015. Kierunek: Opis przedmiotu. Dane podstawowe. Efekty i cele. Opis. 1 z 5 Sylabus przedmiotu: Specjalność: Informatyka w zarządzaniu Wszystkie specjalności Data wydruku: Dla rocznika: 2014/2015 Kierunek: Wydział: Zarządzanie Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Dane podstawowe

Bardziej szczegółowo

Matematyczne podstawy informatyki Mathematical Foundations of Computational Sciences. Matematyka Poziom kwalifikacji: II stopnia

Matematyczne podstawy informatyki Mathematical Foundations of Computational Sciences. Matematyka Poziom kwalifikacji: II stopnia Nazwa przedmiotu: Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy dla wszystkich specjalności Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia Matematyczne podstawy informatyki Mathematical Foundations of Computational Sciences

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności informatyka medyczna Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium PROGRAMOWANIE INTERNETOWE Internet Programming

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) stacjonarne

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) stacjonarne PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) stacjonarne (kierunek studiów) informatyka specjalności: programowanie systemów i baz danych, systemy i sieci komputerowe, informatyczne systemy

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Zał. nr do ZW WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Analiza sygnałów Nazwa w języku angielskim Signal analysis Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Matematyka stosowana

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Inżynieria oprogramowania, Sieci komputerowe Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium MODELOWANIE I SYMULACJA Modelling

Bardziej szczegółowo

LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016

LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016 LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016 INFORMATYKA I STOPNIA studia stacjonarne 1 sem. PO-W08-INF- - -ST-Ii-WRO-(2015/2016) MAP003055W Algebra z geometrią analityczną A

Bardziej szczegółowo

Wstęp do systemów informacyjnych

Wstęp do systemów informacyjnych Wstęp do systemów informacyjnych Organizacja kursu UEK w Krakowie Ryszard Tadeusiewicz 1 Opis kursu Nazwa kursu: Wstęp do systemów informacyjnych Kierunek: Informatyka Stosowana Wykłady: 30 godzin - Prowadzący:

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie równań liniowych. Transmitancja. Charakterystyki częstotliwościowe

Rozwiązywanie równań liniowych. Transmitancja. Charakterystyki częstotliwościowe Zał. nr do ZW 33/01 WYDZIAŁ Informatyki i Zarządzania / STUDIUM KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Modele systemów dynamicznych Nazwa w języku angielskim Dynamic Systems Models. Kierunek studiów (jeśli

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2011/2012. Architektura zorientowana na usługi

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2011/2012. Architektura zorientowana na usługi Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki obowiązuje w roku akademickim 2011/2012 Kierunek studiów: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne INFORMATYKA. Stacjonarne. I-go stopnia. (INT) Inżynieria internetowa STOPIEŃ STUDIÓW TYP STUDIÓW SPECJALNOŚĆ

Zagadnienia egzaminacyjne INFORMATYKA. Stacjonarne. I-go stopnia. (INT) Inżynieria internetowa STOPIEŃ STUDIÓW TYP STUDIÓW SPECJALNOŚĆ (INT) Inżynieria internetowa 1. Tryby komunikacji między procesami w standardzie Message Passing Interface 2. HTML DOM i XHTML cel i charakterystyka 3. Asynchroniczna komunikacja serwerem HTTP w technologii

Bardziej szczegółowo

Kierunek Informatyka stosowana Studia stacjonarne Studia pierwszego stopnia

Kierunek Informatyka stosowana Studia stacjonarne Studia pierwszego stopnia Studia pierwszego stopnia I rok Matematyka dyskretna 30 30 Egzamin 5 Analiza matematyczna 30 30 Egzamin 5 Algebra liniowa 30 30 Egzamin 5 Statystyka i rachunek prawdopodobieństwa 30 30 Egzamin 5 Opracowywanie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści kierunkowych, moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium BAZY DANYCH Databases Forma studiów: Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne (kierunek studiów) informatyka specjalności: programowanie systemów i baz danych, systemy i sieci komputerowe, informatyczne

Bardziej szczegółowo

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni ,5 1

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni ,5 1 Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ ***** KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim ALGEBRA Z GEOMETRIĄ ANALITYCZNĄ B Nazwa w języku angielskim Algebra and Analytic Geometry B Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA i FINANSE KATEDRA INFORMATYKI TEORETYCZNEJ

INFORMATYKA i FINANSE KATEDRA INFORMATYKI TEORETYCZNEJ INFORMATYKA i FINANSE KATEDRA INFORMATYKI TEORETYCZNEJ dr hab. Czesław Bagiński, prof. PB Kierownik KIT dr hab. Wiktor Dańko, prof. PB dr hab. Piotr Grzeszczuk, prof. PB dr Ryszard Mazurek dr Jolanta Koszelew

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin w semestrze Ogółem Semestr 1 Semestr 2 Semestr 3 E Z Sh W C L S P W C L S P ECTS W C L S P ECTS W C L S P ECTS W C L S P ECTS

Liczba godzin w semestrze Ogółem Semestr 1 Semestr 2 Semestr 3 E Z Sh W C L S P W C L S P ECTS W C L S P ECTS W C L S P ECTS W C L S P ECTS Specjalność: Bezpieczeństwo sieciowych systemów informatycznych, Informatyka techniczna, Technologie internetowe i techniki multimedialne Ogółem Semestr 1 Semestr 2 Semestr Semestr 4 E Z Sh W C L S P W

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Zał. nr do ZW WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim BADANIA OPERACYJNE Nazwa w języku angielskim Operational research Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Matematyka

Bardziej szczegółowo