COMMUNITY PHARMACY PATIENTS PERCEPTIONS OF PHARMACEUTICAL CARE FUNDING IN CITIES WITH DIFFERENT DEMOGRAPHIC STRUCTURE PILOT STUDY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "COMMUNITY PHARMACY PATIENTS PERCEPTIONS OF PHARMACEUTICAL CARE FUNDING IN CITIES WITH DIFFERENT DEMOGRAPHIC STRUCTURE PILOT STUDY"

Transkrypt

1 Nowiny Lekarskie 2013, 82, 5, KATARZYNA ODOR 1, MAGDALENA CERBIN-KOCZOROWSKA 2, MAGDALENA WASZYK-NOWACZYK 2, MICHAŁ MICHALAK 3, ARLETA MATSCHAY 2, MAREK SIMON 4 POSTAWY PACJENTÓW APTEK OGÓLNODOSTĘPNYCH WZGLĘDEM FINANSOWANIA OPIEKI FARMACEUTYCZNEJ W MIASTACH O ODMIENNEJ STRUKTURZE DEMOGRAFICZNEJ BADANIE PILOTAŻOWE COMMUNITY PHARMACY PATIENTS PERCEPTIONS OF PHARMACEUTICAL CARE FUNDING IN CITIES WITH DIFFERENT DEMOGRAPHIC STRUCTURE PILOT STUDY 1 Studenckie Koło Naukowe Opieki Farmaceutycznej przy Pracowni Farmacji Praktycznej Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku, Wydział Farmaceutyczny Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 2 Pracownia Farmacji Praktycznej, Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Kierownik Pracowni: dr n. farm. Arleta Matschay Kierownik Katedry: prof. dr hab. n. farm. Janina Lulek 3 Katedra i Zakład Informatyki i Statystyki, Wydział Lekarski II Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jerzy A. Moczko 4 Katedra i Zakład Patofizjologii, Wydział Lekarski II, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Kierownik: prof. dr hab. med. Andrzej Bręborowicz Streszczenie Wstęp. Rosnąca popularność opieki farmaceutycznej (OF) daje szaę nawiązania ścisłej współpracy farmaceutów i lekarzy w celu uzyskania optymalnych warunków farmakoterapii pacjenta oraz możliwość obniżenia kosztów ponoszonych przez ubezpieczycieli, wynikających z refundacji dyspeowanych w aptekach leków. Cel. Celem pracy była analiza postaw pacjentów względem możliwości korzystania z usług OF oraz warunków opłacania usługi. Materiał i metody. Badanie przeprowadzone zostało w okresie luty marzec 2013 r., w sześciu aptekach ogólnodostępnych dwóch miast województwa wielkopolskiego o różnej strukturze demograficznej, tj. Chodzieży (liczba ludności , liczba aptek 9) i Ostrowa Wielkopolskiego (liczba ludności , liczba aptek 28), wśród odpowiednio 110 (62,81% kobiet, 37,19% mężczyzn) i 204 (73,04% kobiet, 26,96% mężczyzn) pacjentów. Analizę statystyczną przeprowadzono na poziomie istotności α = 0,05, z wykorzystaniem testu niezależności chi-kwadrat. Wyniki. Z pozyskanych danych wynika, że 71,19% pacjentów w Chodzieży i 79,19% w Ostrowie Wielkopolskim odnosiło się pozytywnie do możliwości wprowadzenia OF do aptek ogólnodostępnych. Zdaniem respondentów czas trwania wizyty powinien wynosić od 5 do 15 min (Chodzież 65,75%, Ostrów Wielkopolski 58,73%). Większość ankietowanych (Chodzież 91,49%, Ostrowa Wielkopolskiego 89,19%) wskazywała na potrzebę refundowania tej usługi przez itytucje ubezpieczeniowe, przy czym około 1/3 respondentów (Chodzież 34,25% i Ostrów Wielkopolski 30,16%) skłonna jest wnieść dodatkową opłatę. Analiza nie wykazała różnic istotnych statystycznie pomiędzy miastami, co świadczy o jednolitym charakterze prezentowanych postaw. Wnioski. Wyniki badania wskazują na spójne oczekiwania pacjentów względem zasad opłacania OF oraz gotowość do poniesienia dodatkowych kosztów, co daje szaę na realne wdrożenie usługi, a tym samym na polepszenie skuteczności i bezpieczeństwa ordynowanej farmakoterapii. SŁOWA KLUCZOWE: usługi farmaceutyczne, apteka ogólnodostępna, opłaty za usługi. Abstract Introduction. Rising popularity of pharmaceutical care (PC) gives a possibility to establish close pharmacist-physician cooperation in order to get optimal pharmacotherapy conditio and to reduce the iurers costs arising from drug refund in community pharmacies. Aim. The aim of the study was to analyze patients attitudes toward the willingness to benefit from PC and source of funding for this service. Material and methods. The study was conducted between February 2013 and March 2013, in six community pharmacies, in two demographically diverse cities in Wielkopolska Province: Chodziez (population , number of community pharmacies 9) and Ostrow Wielkopolski (population , number of community pharmacies 28), respectively among 110 (62.81% female, 37.19% male) and 204 (73.04% female, 26.96% male) patients. Data were analyzed with the use of chi-square test for independence. All tests were analyzed at the significance level of α = 0.05.

2 374 Katarzyna Odor, Magdalena Cerbin-Koczorowska, Magdalena Waszyk-Nowaczyk, Michał Michalak i in. Results. The results have shown, that 71.19% of patients in Chodziez and 79.19% in Ostrow Wielkopolski had positive attitude towards PC implementation in community pharmacies. Duration of the visit should last between 5 and 15 minutes in respondents opinion (Chodziez 65.75%, Ostrow Wielkopolski 58.73%). Most surveyed (Chodziez 91.49%, Ostrow Wielkopolski 89.19%) indicated the need of service refund by National Health Fund or the other iurance ititution. Nearly 1/3 of respondents (Chodziez 34.25% and Ostrow Wielkopolski 30.16%) were willing to pay an additional fee per PC visit. The rest of the analysis showed no significant differences among the cities, what indicates the unitary character ofpresented attitudes. Conclusio. The results indicate cohesive patients expectation towards the rules of PC payment and willingness to pay an additional fee, which gives a chance for a practical implementation of this service, and thus to improved effectiveness and safety of prescribed pharmacotherapy. KEY WORDS: pharmacy services, community pharmacy, fee-for-service pla. Wstęp Rolę apteki zdefiniowano w treści ustawy Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 roku [1]. W art. 86 ust. 2 apteka została określona jako placówka ochrony zdrowia publicznego (...) świadcząca usługi farmaceutyczne. Do usług tych zalicza się m.in. wydawanie produktów leczniczych i materiałów medycznych oraz udzielanie informacji o nich, a także sporządzanie leków recepturowych i aptecznych. Treść Ustawy o izbach aptekarskich z dnia z dnia 19 kwietnia 1991 r. z późn. zm. [2] pozwala uzupełnić listę usług farmaceutycznych m.in. o świadczenie opieki farmaceutycznej (OF) polegającej na dokumentowanym procesie, w którym farmaceuta, współpracując z pacjentem i lekarzem, a w razie potrzeby z przedstawicielami innych zawodów medycznych, czuwa nad prawidłowym przebiegiem farmakoterapii w celu uzyskania określonych jej efektów poprawiających jakość życia pacjenta. Jak wynika z danych zaprezentowanych przez Waszyk- -Nowaczyk [3], świadczenie OF pozwala zoptymalizować farmakoterapię pacjenta oraz obniżyć jej kosztochłonność (w tym koszty ponoszone przez ubezpieczycieli). Prawidłowe wdrażanie OF powinno być jednak poprzedzone kompleksowymi analizami rynkowymi. Jedno z najpopularniejszych narzędzi biznesowych, jakim jest kompozycja marketingowa (ang. marketing -mix; 4P s), wskazuje na potrzebę uwzględnienia nie tylko specyfiki produktu/usługi (ang. product), ale też dystrybucji (ang. place), personelu (w tym personelu fachowego) i klientów (ang. people) oraz polityki cenowej (ang. price). Warto mieć również na uwadze fakt, że rynek farmaceutyczny jest sektorem specyficznym. Pomimo iż podlega prawom wolnorynkowym, jest jednocześnie kontrolowany przez organy państwowe [4]. Ze względu na duże różnice w oczekiwaniach, postawach i zachowaniach poszczególnych grup społecznych (w tym m.in. pacjentów, lekarzy i farmaceutów) [4] kluczowe wydaje się podjęcie prac nad różnorodnymi aspektami wprowadzania OF na rynek usług farmaceutycznych w Polsce. Celem niniejszej pracy była analiza postaw pacjentów względem możliwości korzystania z OF oraz warunków opłacania tej usługi. Materiał i metody Zaprezentowane wyniki są częścią projektu badającego postawy i oczekiwania pacjentów względem realizacji OF w aptekach ogólnodostępnych, w miastach o zróżnicowanej strukturze demograficznej. Badanie zostało zaaprobowane przez Komisję Bioetyczną Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Kwestionariusz badawczy Do sprecyzowania postaw respondentów względem poruszanej problematyki wykorzystano formularz opracowany dla potrzeb wcześniej prowadzonych badań [3]. Oprócz pytań zamkniętych, opatrzonych skalą nominalną, kwestionariusz zawierał informację nt. istoty działań wchodzących w zakres OF, a także pytania o cechy socjodemograficzne, umożliwiające prawidłową charakterystykę grupy badanej. Dobór pacjentów do próby badanej Projekt badania zakładał porównanie postaw pacjentów na obszarach zróżnicowanych demograficznie w obrębie województwa wielkopolskiego. W dostępnym piśmiennictwie znaleźć można dane na temat postaw populacji poznańskiej [3], stąd w przeprowadzanym badaniu do próby włączono pacjentów korzystających z usług farmaceutycznych w mniejszych miastach, tj. w Chodzieży i w Ostrowie Wielkopolskim. Charakterystykę obu miast zaprezentowano w tabeli 1. Dodatkowym kryterium włączenia do próby badanej było wyrażenie zgody przez pacjenta. Pozostałe cechy populacji stanowiły kryterium różnicujące w obrębie próby. Przeprowadzenie badania W początkowym etapie badań, to jest w okresie 26 stycznia 2 lutego 2013 r., kwestionariusze ankietowe były rozdawane pacjentom przez pracowników aptek. Jednak ze względu na niski współczynnik zwrotu ankiet na poziomie 8,33% podjęto decyzję o bezpośrednim udziale ankietera w procesie gromadzenia danych. W okresie luty marzec 2013 r. ankietyzacja odbywała się wewnątrz aptek za zgodą ich kierowników. Kwestionariusze wręczane były pacjentom, którzy wyrazili zgodę na udział w badaniu. Respondenci wypełniali ankiety samodzielnie, a w przypadku niejasności lub trudności w odczytaniu pytań uzyskiwali dodatkowe wyjaśnienia od osoby prowadzącej badanie. Analiza statystyczna Do badania zależności pomiędzy cechami wyrażonymi w skali nominalnej wykorzystano test niezależności χ 2

3 Postawy pacjentów aptek ogólnodostępnych względem finaowania opieki farmaceutycznej w miastach (chi-kwadrat). Analizę statystyczną przeprowadzono na poziomie istotności α = 0,05. Analizę statystyczną wykonano za pomocą pakietu statystycznego Statictica PL 10 (StatSoft). Wyniki Do wypełnienia ankiety zaproszono łącznie 740 pacjentów (299 pacjentów w Chodzieży oraz 441 w Ostrowie Wielkopolskim), spośród których 314 wyraziło zgodę na udział w badaniu. Szczegółową charakterystykę grup badanych przedstawiono w tabeli 2. Przedmiotem badań było określenie postaw pacjentów względem finaowania OF realizowanej w aptekach ogólnodostępnych. Zdaniem większości pacjentów każdego z miast (Chodzież 79,35%, Ostrów Wielkopolski 71,19%) OF powinna znaleźć się wśród usług farmaceutycznych świadczonych w aptekach ogólnodostęp- Tabela 1. Charakterystyka grup badanych i miast, w których prowadzono badanie Table 1. Characteristics of study groups and cities in which the study was conduted Chodzież Ostrów Wielkopolski Powierzchnia miasta [km 2 ] * Liczba ludności * Liczebność grupy badanej Wielkość populacji objętej badaniem [%] Liczba aptek na terenie miasta ** 9 28 Liczba aptek, których pacjenci brali udział w badaniu 3 3 * Źródło: [5] ** Źródło: [6] Tabela 2. Szczegółowa charakterystyka respondentów uczestniczących w badaniu w wybranych miastach województwa wielkopolskiego Table 2. Detailed characteristics of respondents who participated in the survey in different cities of Wielkopolska Cecha populacji Chodzież, n = 110 Ostrów Wielkopolski, n = 204 n (%) n (%) Płeć Kobiety 68 (62,81) 149 (73,04) Mężczyźni 42 (37,19) 55 (26,96) Wiek < 20 0 (0,00) 5 (2,45) (35,45) 76 (37,25) (9,09) 30 (14,71) (34,55) 59 (28,92) > (20,91) 34 (16,67) Wykształcenie Podstawowe 6 (5,45) 8 (3,92) Zawodowe 30 (27,27) 45 (22,06) Średnie 46 (41,82) 86 (42,16) Wyższe 1 (0,91) 5 (2,45) Student 27 (24,55) 60 (29,41) Tabela 3. Postawy pacjentów względem możliwości realizowania opieki farmaceutycznej w aptekach ogólnodostępnych Table 3. Patients attitudes toward pharmaceutical care implementation in community pharmacies Chodzież, n = 110 Ostrów Wielkopolski, n = 204 p-wartość Potrzeba wdrożenia OF tak 73 (79,35) 126 (71,19) nie 19 (20,65) 51 (28,81) Czas trwania jednorazowej koultacji w ramach OF < 5 minut 19 (26,03) 40 (31,75) 5 15 minut 48 (65,75) 74 (58,73) > 15 minut 6 (8,22) 12 (9,52) brak różnic istotnych statystycznie

4 376 Katarzyna Odor, Magdalena Cerbin-Koczorowska, Magdalena Waszyk-Nowaczyk, Michał Michalak i in. nych. Jak wskazali ankietowani, optymalny czas jednorazowej koultacji z farmaceutą wynosiłby wówczas od 5 do 15 minut (Tabela 3). Mimo iż 91,49% respondentów w Chodzieży i 89,19% respondentów w Ostrowie Wielkopolskim wskazało na potrzebę objęcia usługi systemem refundacji przez Narodowy Fundusz Zdrowia lub inną itytucję ubezpieczeniową, blisko 1/3 ankietowanych deklarowała gotowość samodzielnego finaowania OF na poziomie 15,00 zł i 6,00 zł za jednorazową wizytę (Tabela 4). Badanie zależności pomiędzy uzyskanymi wynikami a cechami populacji (takimi jak wiek czy płeć) nie wykazało różnic istotnych statystycznie. około 7 minut na terenach wiejskich do około 9,5 minuty w miastach powiatowych. Rezultaty badań przeprowadzonych przez Olsson i wsp. [15] wskazują, iż szwedzki farmaceuta pracuje z pacjentem średnio 3,8 minuty, z czego tylko 25 sekund zajmuje rozmowa o lekach i terapii. Pozostałą część czasu aptekarz przeznacza na sprawdzenie prawidłowości recepty, odnalezienie leku w aptece oraz wypełnienie stosowanej dokumentacji. Badania Campbell i wsp. [16] potwierdzają natomiast, że farmaceuta w zakresie koultowania problemów lekowych w ramach OF poświęca pacjentowi średnio do 15 minut. Tabela 4. Postawy pacjentów względem możliwości finaowania opieki farmaceutycznej Table 4. Patients attitudes toward pharmaceutical care funding Chodzież Ostrów Wielkopolski p-wartość Ubezpieczyciel n = 47 n = 74 tak 43 (91,49) 66 (89,19) nie 4 (8,51) 8 (10,81) Finaowanie własne n = 73 n = 126 nie 26 (35,61) 52 (41,27) nie mam zdania 22 (30,14) 36 (28,57) tak 25 (34,25) 38 (30,16) Wycena jednorazowej koultacji w ramach OF n = 47 n = 74 3 PLN 7 (14,88) 13 (17,57) 6 PLN 19 (40,43) 25 (33,78) 15 PLN 19 (40,43) 30 (40,54) PLN 1 (2,13) 4 (5,41) > 60 PLN 1 (2,13) 2 (2,7) brak różnic istotnych statystycznie Dyskusja Analiza wyników pracy pokazuje, że znacząca część pacjentów jest przychylna wprowadzeniu OF do aptek ogólnodostępnych. Postawy te są spójne z wynikami badania Duliana i wsp. [7], w którym pacjenci, darząc aptekarzy zaufaniem, oczekują opieki i fachowej porady. Również w badaniach Skowron [8] 84,00% respondentów wyraża zainteresowanie korzystaniem ze spotkań z farmaceutą w ramach OF. Inne dostępne w piśmiennictwie dane wskazują także, że dotychczasowe doświadczenia pacjentów powodują ich pozytywnie nastawienie do OF i sprawiają, że oczekują oni coraz szerszego zakresu tej nowej usługi [9, 10]. Z czasem zaczynają oni dostrzegać różnice między przyjacielską poradą a OF, gdyż ta druga, ich zdaniem, daje znacznie więcej korzyści [11, 12, 13]. Mimo iż na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że zdaniem większości pacjentów jednorazowa koultacja w ramach OF powinna trwać od 5 do 15 minut, warto zaznaczyć, że aż 1/3 badanych uznaje za wystarczający czas krótszy niż pięć minut. Może to wynikać z faktu, iż pacjenci są przyzwyczajeni do krótkich wizyt w aptece, gdyż, jak publikuje Jankowski [14], w minionym dziesięcioleciu średni czas poświęcony pacjentowi przez aptekarza wynosił od Kwestionariusz wykorzystany w niniejszym badaniu pozwolił również zbadać postawy pacjentów względem finaowania indywidualnej koultacji farmaceutycznej w zakresie prowadzonej OF. Zdaniem blisko 90% ankietowanych usługa ta powinna być refundowana ze środków NFZ lub innej itytucji ubezpieczeniowej. Niestety w Polsce nie ma aktualnie regulacji prawnej, gwarantującej opłacanie OF ze środków publicznych [17]. W opinii respondentów wartość prywatnej koultacji została oszacowana na kwotę od 6,00 PLN do 15,00 PLN. Pacjenci aptek poznańskich w badaniu z 2011 roku [3] wskazywali na średnią kwotę 22,00 PLN. Postawy te są spójne z wynikami zaprezentowanymi przez Skowron [8], które potwierdzają stanowiska pacjentów zarówno względem potrzeby finaowania OF ze środków NFZ, jak również względem kwoty opłaty za jednorazową koultację (11,00 20,00 PLN oraz 21,00 30,00 PLN, odpowiednio wśród 48,00% i 29,00% badanych). Dryja i wsp. [18] zwracają również uwagę na fakt, że w Polsce pacjenci są świadomi kosztów związanych z prawidłowym prowadzeniem OF. Obejmować one powinny m.in. dodatkowe wynagrodzenie farmaceuty w maksymalnej wysokości 20,00 PLN. Zdaniem respondentów również te koszty powinien ponosić NFZ. Dane zebrane w 1994 roku w Stanach Zjednoczonych wskazują, że 20,0%

5 Postawy pacjentów aptek ogólnodostępnych względem finaowania opieki farmaceutycznej w miastach pacjentów jest chętnych opłacać doradztwo w zakresie leków stosowanych bez recepty w kwocie od 50 centów do 1,5 dolara [19]. Z badań przeprowadzonych kilka lat później wynika, że zainteresowanie opłacaniem usług farmaceutycznych znacznie wzrosło i zyskało poparcie aż 51,00% ankietowanych. Warto również zauważyć, że wartość pięciominutowej koultacji ankietowani szacowali na 5 dolarów [20]. Na podstawie oświadczeń innych krajów można założyć, że przyjęcie OF jako usługi medycznej zdecydowanie obniży wydatki na leki ponoszone zarówno przez pacjentów, jak przez ubezpieczycieli (w tym przez NFZ). Koszty hospitalizacji spowodowanej nieprzestrzeganiem zaleceń terapeutycznych szacuje się w Polsce na 6 miliardów złotych rocznie, czyli w przybliżeniu tyle, ile wydaje NFZ na zapewnienie opieki lekarzy rodzinnych dla całej populacji kraju [23]. National Health System określił, że w Wielkiej Brytanii rocznie wydawanych jest 8 bilionów funtów na leki, przy czym niewykorzystane farmaceutyki za ponad 100 milionów funtów zostają zwrócone do aptek [24]. Problem ten jest również bardzo istotny w Polsce, gdzie szacuje się, że z tytułu nienależytej refundacji marnowanych jest od 400 milionów do miliarda złotych rocznie, a w tym czasie do utylizacji trafia 1400 ton leków zwróconych do aptek [25]. Dlatego tak znaczące są badania wielu ośrodków na świecie, które potwierdzają oszczędność z tytułu prowadzonej OF [26, 27, 28, 29, 30]. Najbardziej wymowny jest fakt, że 1 dolar wydany na przeprowadzenie tej usługi pozwala zaoszczędzić 4 dolary w systemie opieki zdrowotnej [31]. W badaniach Pattersona udowodniono nawet, że prowadzenie OF jest bardziej efektywne ekonomicznie w porównaniu do standardowej praktyki [32]. Włączenie farmaceuty do programu leczenia nadciśnienia tętniczego pozwala zaoszczędzić aż 527 dolarów na terapii pojedynczego pacjenta w ciągu roku [33], a prowadzenie serwisu MTM (ang. Medication Management Therapy), będącego elementem składowym OF, według oszacowań aptekarzy pozwoliło przez 10 lat zaoszczędzić w służbie zdrowia ponad 2,9 miliona dolarów [34]. Liczne dane z piśmiennictwa potwierdzają fakt, że OF staje się opłacalnym elementem współczesnej farmakoterapii. Badania w wielu krajach świata wskazują na korzyści płynące dla pacjenta z prowadzenia OF, głównie w zakresie chorób przewlekłych, gdzie ułatwiona jest kontrola farmakoterapii, np. astmy [35], nadciśnienia [36] oraz cukrzycy [37], poprzez pozytywny wpływ na wskaźniki obiektywne (kliniczne) i subiektywne (jakość życia, satysfakcja). OF powoduje także zwiększenie satysfakcji zawodowej wśród farmaceutów poprzez odzyskiwanie w odbiorze społeczeństwa należnej funkcji aptek [38], jak również lepszego zorganizowania pracy w zespole multidyscyplinarnym [39]. Do uregulowania wciąż pozostaje szereg spraw legislacyjnych i organizacyjnych w obrębie współpracy z NFZ, aby pełen zakres proponowanych usług mógł właściwie funkcjonować i dawać satysfakcję farmaceucie, także pod względem finaowym. Pozytywne opinie pacjentów, pomimo wielu istniejących trudności i ograniczeń, dają farmaceutom nadzieję, że kontynuacja procesu wdrażania OF w Polsce powinna przynieść korzystne zmiany w funkcjonującym aktualnie systemie opieki zdrowotnej. Podziękowania Dziękujemy kierownikom aptek za wyrażenie zgody na przeprowadzenie badania. Badanie zostało sfinaowane ze środków na działalność statutową UMP ( ). Konfl ikt Interesów Nie występuje/brak konfliktu interesów. Piśmiennictwo 1. Ustawa Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r. Dz. U nr 126, poz Ustawy o izbach aptekarskich z dnia 19 kwietnia 1991 r. z późn. zm. Dz.U. z 2008 nr 136, poz Waszyk-Nowaczyk M. Oczekiwania pacjentów i lekarzy odnośnie zadań stawianych aptekarzowi w realizacji opieki farmaceutycznej, Praca doktorska 2012, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. 4. Cerbin M. Strategia promocji opieki farmaceutycznej w Polsce. Praca podyplomowa 2011, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. 5. Główny Urząd Statystyczny, Rocznik statystyczny Polski, Warszawa [Internet] [cytowane ] Dostępne na: 6. Narodowy Fundusz Zdrowia. Wielkopolski Oddział Wojewódzki w Poznaniu. Wykaz aptek i punktów aptecznych realizujących recepty refundowane, aktualizacja na [Internet] [cytowane ] Dostępne na: 7. Dulian K., Skrabalak M., Kamiński R., Stożkowska W. Edukacyjna rola farmaceuty w farmakoterapii w świetle opinii pracowników aptek i pacjentów. Farm Pol. 2003;59: Skowron A. Model opieki farmaceutycznej dla polskiego systemu zdrowotnego. Rozprawa habilitacyjna 2011, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. 9. Montgomery A., Kälvemark-Sporrong S., Henning M., Tully M.P., Kettis-Lindblad A. Implementation of a pharmaceutical care service: prescriptionists', pharmacists' and doctors' views. Pharm World Sci. 2007;29: Kassam R., Colli J., Berkowitz J. Developing anchored measures of patient satisfaction with pharmaceutical care delivery: Experiences versus expectatio. Patient Prefer Adherence. 2009;3: Chaudhari P. Application and further validation of a patient- -reported outcome itrument: Patient satisfaction with pharmaceutical care questionnaire W: 14th Annual International Meeting Orlando, United States, ;12: Montgomery A., Kälvemark-Sporrong S., Manap N., Tully M.P., Lindblad A.K. Receiving a pharmaceutical care service compared to receiving standard pharmacy service in Sweden-How do patients differ with regard to perceptio of medicine use and the pharmacy encounter? Res Social Adm Pharm. 2010;6:

6 378 Katarzyna Odor, Magdalena Cerbin-Koczorowska, Magdalena Waszyk-Nowaczyk, Michał Michalak i in. 13. Robion J., Segal R., Lopez L., Doty R.E. Impact of a pharmaceutical care intervention on blood pressure control in a chain pharmacy practice. Ann Pharmacother. 2010;44: Jankowski A., Bułaś L., Jaros K. Ocena realizacji opieki farmaceutycznej w aptekach rejonu Podbeskidzia. Farm Pol. 2007;63: Olsson E., Ingmar P., Achmed B. et al. Pharmacist-patient communication in Swedish community pharmacies. Res Social Adm Pharm (DOI: /j. sapharm ). 16. Campbell R., Saulie B. Providing pharmaceutical care in a physician office. J Am Pharm Assoc., 1998;38: Waszyk-Nowaczyk M., Simon M. Problemy z wdrażaniem opieki farmaceutycznej w Polsce. Farm Pol. 2009;65: Dryja M., Skowron A., Turska W. Ocena gotowości pacjentów do płacenia za usługi farmaceutyczne. Prowadzenie opieki farmaceutycznej W: Materiały konferencyjne. Hucisko k. Zawiercia, : Gore P., Madhavan S. Coumers' preference and willingness to pay for pharmacist coueling for non-prescriptionmedicines. Clin Pharm Ther. 1994;19: Hong S., Spadaro D., West D., Tak S.H. Patent valuation of pharmacist services for self-care with OTC medicatio. J Clin Pharm Ther. 2010;30: Wang J., Hong S., Meng S., Brown L.M. Pharmacists' acceptable levels of compeation for MTM services: A conjoint analysis. Res Social Adm Pharm. 2011;7: O Connor P. Improving Medication Adherence Challenges for Physicia, Payers, and Policy Maker. Arch Intern Med. 2006;166: Kardas P. Nieprzestrzeganie zaleceń terapeutycznych na świecie i w Polsce W: Polskiego pacjenta portret własny raport o przestrzeganiu zaleceń terapeutycznych przez polskich pacjentów. Fundacja na Rzecz Wspierania Rozwoju Farmacji i Medycyny, Pentor Research International, Polpharma 2010, Hilgier M. Non-compliance. Gazeta Farmaceutyczna. 2009;5: Balcer N., Rajska-Neuman A., Grześkowiak E., Wieczorowska-Tobis K. Farmakoterapia geriatryczna wyzwaniem dla opieki farmaceutycznej. Farm Pol. 2005;61: Barnett M., Frank J., Wehring H. Newland B., VonMueter S., Kumbera P., Halterman T., Perry P.J. Analysis of pharmacist-provided medication therapy management (MTM) services in community pharmacies over 7 years. J Manag Care Pharm. 2009;15: Niquille A., Ruggli M., Buchmann M., Jordan D., Bugnon O. The nine-year sustained cost-containment impact of Swiss pilot physicia-pharmacists quality circles. Ann Pharmacother. 2010;44: Loh E., Waruszyki B., Poston J. Cost savings associated with community pharmacist interventio in Canada. Can Pharm J. 1996;129: Krass I., Mitchell B., Song Y., Stewart K., Peterson G., Hughes J., Smith L., White L., Armour C. Diabetes Medication Assistance Service Stage 1: impact and sustainability of glycemic and lipids control in patients with Type 2 diabetes. Diabet Med. 2011;28: Hmielewski T., Rickertsen H., Sorofman B., Currie J., Smith J. Cost analysis of providing medication access and clinical pharmacy services for patients of a community health center. APhA, 2011;51: Westerlund T., Marklund B. Assessment of the clinical and economic outcomes of pharmacy interventio in drugrelated problems. J Clin Pharm Ther. 2009;34: Patterson S., Hughes C., Cardwell C., Lapane K.L., Murray A.M., Crealey G.E. A cluster randomized controlled trial of an adapted U.S. model of pharmaceutical care for nursing home residents in Northern Ireland (Fleetwood Northern Ireland study): a cost-effectiveness analysis. J Am Geriatr Soc. 2011;59: Houle S., Chuck A., Tsuyuki R. Does pharmacist management of hyperteion result in health system savings? W: Pharmacists Journal. Materiały konferencyjne, Canada, : 143, Ramalho de Oliveira D., Brummel A., Miller D. Medication therapy management: 10 years of experience in a large integrated health care system. Manag Care Pharm. 2010;16: Santos Dde O., Marti M., Cipriano S., Pinto R.M., Cukier A., Stelmach R. Pharmaceutical care for patients with persistent asthma: assessment of treatment compliance and use of inhaled medicatio. J Bras Pneumol. 2010;36: Albsoul-Younes A., Hammad E., Yasein N., Tahaineh L.M. Pharmacist-physician collaboration improves blood pressure control. Saudi Med J. 2011;32: Al Mazroui N., Kamal M., Ghabash N., Yacout T.A., Kole P.L., McElnay J.C. Influence of pharmaceutical care on health outcomes in patients with Type 2 diabetes mellitus. Br J Clin Pharmacol. 2009;67: Waszyk-Nowaczyk M., Simon M., Szukalska B. Opieka farmaceutyczna jako zadanie i problem aptekarzy. Farm Pol. 2011;67: Ucha-Samartin M., Martinez-Lopez de Castro N., Troncoso-Marino A., Campelo-Sánchez E., Vázquez-López C., Inaraja-Bobo M.T. Pharmaceutical care strategies to prevent medication errors. Rev Calid Asist. 2009;24: Adres do korespondencji: mgr farm. Magdalena Cerbin-Koczorowska Pracownia Farmacji Praktycznej Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku ul. Bukowska 70, Poznań tel.: fax:

Skuteczność i bezpieczeństwo leczenia w modelu opieki farmaceutycznej

Skuteczność i bezpieczeństwo leczenia w modelu opieki farmaceutycznej Skuteczność i bezpieczeństwo leczenia w modelu opieki farmaceutycznej Prof. dr hab. n. med.bogusław Okopień Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii SUM w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Ankieta

Załącznik 1. Ankieta Metodyka Przeprowadzono badanie pilotażowe dotyczące poziomu świadomości klinicystów na temat farmakoekonomiki. Badanie prowadzone było od początku października do kooca grudnia 2011 na terenie Poznania

Bardziej szczegółowo

Kamil Barański 1, Ewelina Szuba 2, Magdalena Olszanecka-Glinianowicz 3, Jerzy Chudek 1 STRESZCZENIE WPROWADZENIE

Kamil Barański 1, Ewelina Szuba 2, Magdalena Olszanecka-Glinianowicz 3, Jerzy Chudek 1 STRESZCZENIE WPROWADZENIE Czynniki socjodemograficzne wpływające na poziom wiedzy dotyczącej dróg szerzenia się zakażenia w kontaktach niezwiązanych z procedurami medycznymi wśród pacjentów z WZW typu C Kamil Barański 1, Ewelina

Bardziej szczegółowo

"Opieka farmaceutyczna refundowana - nowe narzędzie polityki zdrowotnej"

Opieka farmaceutyczna refundowana - nowe narzędzie polityki zdrowotnej "Opieka farmaceutyczna refundowana - nowe narzędzie polityki zdrowotnej" Kraków 14 X 2015 r. Piotr Brukiewicz, Grzegorz Zagórny Śląska Izba Aptekarska. Definicje opieki farmaceutycznej (OF) 1975 R.L Mikael

Bardziej szczegółowo

dr n.farm. Marek Jędrzejczak Wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Warszawa 2015

dr n.farm. Marek Jędrzejczak Wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Warszawa 2015 dr n.farm. Marek Jędrzejczak Wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Warszawa 2015 31 500 polskich farmaceutów 15 000 aptek i punktów aptecznych 2 mln pacjentów codziennie w polskich aptekach Uprzedzając

Bardziej szczegółowo

dr Marek Jędrzejczak Wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Warszawa 2015

dr Marek Jędrzejczak Wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Warszawa 2015 dr Marek Jędrzejczak Wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Warszawa 2015 31 500 polskich farmaceutów 14 300 aptek i punktów aptecznych Konieczność wprowadzenia Regionalnej Mapy Usług Farmaceutycznych

Bardziej szczegółowo

jak i roli HTA w opiece zdrowotnej. Nie wykazano zależności pomiędzy wiekiem, a poprawnym pojmowaniem funkcji HTA oraz farmakoekonomiki (Tab.

jak i roli HTA w opiece zdrowotnej. Nie wykazano zależności pomiędzy wiekiem, a poprawnym pojmowaniem funkcji HTA oraz farmakoekonomiki (Tab. Wyniki Średnia wieku populacji badanej wynosiła 41 lat i mieściła się w przedziale 41-50 lat (Ryc. 1). Najliczniejszą grupę respondentów stanowili lekarze medycyny rodzinnej oraz interniści którzy odpowiedzialni

Bardziej szczegółowo

Słowa kluczowe: usługi farmaceutyczne, satysfakcja pacjenta, apteka ogólnodostępna

Słowa kluczowe: usługi farmaceutyczne, satysfakcja pacjenta, apteka ogólnodostępna 10 FA R M AC J A W S P Ó Ł C Z E S N A 2013; 6: 10-17 Akademia Medycyny ARTYKUŁ ORYGINALNY/ORIGINAL PAPER Otrzymano/Submitted: 09.03.2013 Zaakceptowano/Accepted: 22.03.2013 Zróżnicowanie wizerunku apteki

Bardziej szczegółowo

Idea opieki farmaceutycznej Idea opieki farmaceutycznej narodziła się Stanach Zjednoczonych w latach 90- tych XX w., Jest to proces w którym

Idea opieki farmaceutycznej Idea opieki farmaceutycznej narodziła się Stanach Zjednoczonych w latach 90- tych XX w., Jest to proces w którym Idea opieki farmaceutycznej Idea opieki farmaceutycznej narodziła się Stanach Zjednoczonych w latach 90- tych XX w., Jest to proces w którym farmaceuta współpracuje z pacjentem oraz innym personelem medycznym,

Bardziej szczegółowo

Fragment książki Agnieszki Skowron Model opieki farmaceutycznej dla polskiego systemu zdrowotnego. Wydawnictwo Fall. Kraków 2011

Fragment książki Agnieszki Skowron Model opieki farmaceutycznej dla polskiego systemu zdrowotnego. Wydawnictwo Fall. Kraków 2011 Fragment książki Agnieszki Skowron Model opieki farmaceutycznej dla polskiego systemu zdrowotnego. Wydawnictwo Fall. Kraków 2011 SPIS TREŚCI CZĘŚD I WSPÓŁCZESNA PRAKTYKA FARMACEUTYCZNA 1 Zalecenia i wytyczne

Bardziej szczegółowo

Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją

Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją 234 Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją The effectiveness of local anesthetics in the reduction of needle

Bardziej szczegółowo

Sytuacja ekonomiczna aptek w Polsce

Sytuacja ekonomiczna aptek w Polsce Naczelna Izba Aptekarska Sytuacja ekonomiczna aptek w Polsce dr GRZEGORZ KUCHAREWICZ Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej NIA 2014 30 tysięcy polskich farmaceutów 14 100 aptek i punktów aptecznych Apteka

Bardziej szczegółowo

Nasz znak: SIAKat Katowice, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Igor Radziewicz-Winnicki ul. Miodowa Warszawa

Nasz znak: SIAKat Katowice, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Igor Radziewicz-Winnicki ul. Miodowa Warszawa Nasz znak: SIAKat-0366-2015 Katowice, 2015-07-01 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Igor Radziewicz-Winnicki ul. Miodowa 15 00-952 Warszawa W nawiązaniu do pisma SIAKat0201-2015 z dnia 17 kwietnia

Bardziej szczegółowo

SATYSFAKCJA KLIENTÓW SKLEPÓW SPOŻYWCZYCH FUNKCJONUJĄCYCH W SIECI HANDLOWEJ - BADANIA ANKIETOWE

SATYSFAKCJA KLIENTÓW SKLEPÓW SPOŻYWCZYCH FUNKCJONUJĄCYCH W SIECI HANDLOWEJ - BADANIA ANKIETOWE Anna Kasprzyk Mariusz Giemza Katedra Zarządzania Jakością Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie SATYSFAKCJA KLIENTÓW SKLEPÓW SPOŻYWCZYCH FUNKCJONUJĄCYCH W SIECI HANDLOWEJ - BADANIA ANKIETOWE Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

,, FARMACJA SZPITALNA, STARE PROBLEMY I NOWE WYZWANIA

,, FARMACJA SZPITALNA, STARE PROBLEMY I NOWE WYZWANIA ,, FARMACJA SZPITALNA, STARE PROBLEMY I NOWE WYZWANIA dr n. farm. Beata Kocięcka KATOWICE 2017 Definicja apteki szpitalnej APTEKA SZPITALNA jest placówką ochrony zdrowia publicznego, w której osoby uprawnione

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Zdrowy obywatel, zdrowa Polska DODATKOWA REFUNDACJA LEKÓW W PROGRAMACH ZDROWOTNYCH PRACODAWCÓW

Zdrowy obywatel, zdrowa Polska DODATKOWA REFUNDACJA LEKÓW W PROGRAMACH ZDROWOTNYCH PRACODAWCÓW Zdrowy obywatel, zdrowa Polska DODATKOWA REFUNDACJA LEKÓW W PROGRAMACH ZDROWOTNYCH PRACODAWCÓW Za sukcesem firmy stoją pracownicy, zdrowi, efektywni i zmotywowani. W interesie każdego pracodawcy jest

Bardziej szczegółowo

RECENZJA. rozprawy doktorskiej Jolanty GRZEBIELUCH nt. "Znaczenie strategii marketingowej w

RECENZJA. rozprawy doktorskiej Jolanty GRZEBIELUCH nt. Znaczenie strategii marketingowej w Prof. zw. dr hab. Marian Noga Wyższa Szkota Bankowa we Wrocławiu RECENZJA rozprawy doktorskiej Jolanty GRZEBIELUCH nt. "Znaczenie strategii marketingowej w zarządzaniu podmiotem leczniczym będącym spółką

Bardziej szczegółowo

Przyszłość refundacji i modeli cenowych gdzie będzie rynek polski za kilka lat? VI POLAND PHARMA COMMERCE FORUM

Przyszłość refundacji i modeli cenowych gdzie będzie rynek polski za kilka lat? VI POLAND PHARMA COMMERCE FORUM Przyszłość refundacji i modeli cenowych gdzie będzie rynek polski za kilka lat? VI POLAND PHARMA COMMERCE FORUM Czerwiec 2015 Total spending on health, % GDP Całkowite wydatki na ochronę zdrowia Polska

Bardziej szczegółowo

Regulacje prawne w zakresie badań naukowych. dr Monika Urbaniak

Regulacje prawne w zakresie badań naukowych. dr Monika Urbaniak Regulacje prawne w zakresie badań naukowych dr Monika Urbaniak Badania naukowe mogą przyjąć postać badań interwencyjnych i eksperymentów medycznych Pojęcie: badanie nieinterwencyjne oznacza, że wybór terapii

Bardziej szczegółowo

Aplikacje mobilne w kardiologii, przydatność dla lekarzy rodzinnych i internistów

Aplikacje mobilne w kardiologii, przydatność dla lekarzy rodzinnych i internistów Aplikacje mobilne w kardiologii, przydatność dla lekarzy rodzinnych i internistów dr n. med. Paweł Balsam I Katedra i Klinika Kardiologii Warszawski Uniwersytet Medyczny Komisja Informatyki i Telemedycyny

Bardziej szczegółowo

Struktura wydatków na zdrowie Rodzaje ubezpieczeń Rynek ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce i Europie Potencjał rozwoju ubezpieczeń zdrowotnych i

Struktura wydatków na zdrowie Rodzaje ubezpieczeń Rynek ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce i Europie Potencjał rozwoju ubezpieczeń zdrowotnych i Struktura wydatków na zdrowie Rodzaje ubezpieczeń Rynek ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce i Europie Potencjał rozwoju ubezpieczeń zdrowotnych i abonamentów medycznych w Polsce Propozycje Ministerstwa Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Produkty złożone (combo) stosowane w nadciśnieniu tętniczym a system refundacji leków ocena potencjału oszczędności

Produkty złożone (combo) stosowane w nadciśnieniu tętniczym a system refundacji leków ocena potencjału oszczędności Produkty złożone (combo) stosowane w nadciśnieniu tętniczym a system refundacji leków ocena potencjału oszczędności MIEJ SERCE I PATRZAJ W SERCE... I TĘTNICE HEALTH PROJECT MANAGEMENT 23 maja 2016 r. Nieprzestrzeganie

Bardziej szczegółowo

Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych w 2010 r.

Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych w 2010 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 30 sierpnia 2011 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Ochrona zdrowia w gospodarstwach

Bardziej szczegółowo

ROZPRAWA NA STOPIEŃ DOKTORA NAUK MEDYCZNYCH (obroniona z wyróżnieniem )

ROZPRAWA NA STOPIEŃ DOKTORA NAUK MEDYCZNYCH (obroniona z wyróżnieniem ) Publikacje naukowe: ROZPRAWA NA STOPIEŃ DOKTORA NAUK MEDYCZNYCH (obroniona z wyróżnieniem 7.03.2013) Stosowanie larw Lucilia sericata jako metoda leczenia przewlekłych ran kończyn. Inne publikacje: 1.

Bardziej szczegółowo

Trendy na rynku leków. Wpływ aktualnych przepisów na ordynację lekarską i postawy lekarzy KONFERENCJA LEKI 2015

Trendy na rynku leków. Wpływ aktualnych przepisów na ordynację lekarską i postawy lekarzy KONFERENCJA LEKI 2015 Trendy na rynku leków. Wpływ aktualnych przepisów na ordynację lekarską i postawy lekarzy KONFERENCJA LEKI 15 27 października 15 Wpływ nowego prawa na ordynację lekarską Ustawa Refundacyjna w istotny sposób

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka kliniczna chorych na raka jelita grubego

Charakterystyka kliniczna chorych na raka jelita grubego Lek. Łukasz Głogowski Charakterystyka kliniczna chorych na raka jelita grubego Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych Opiekun naukowy: Dr hab. n. med. Ewa Nowakowska-Zajdel Zakład Profilaktyki Chorób

Bardziej szczegółowo

Zasadność Stosowania, a finansowanie farmakoterapii on label, of label i soft label use. Katarzyna Kolasa, doktor nauk ekonomicznych

Zasadność Stosowania, a finansowanie farmakoterapii on label, of label i soft label use. Katarzyna Kolasa, doktor nauk ekonomicznych Zasadność Stosowania, a finansowanie farmakoterapii on label, of label i soft label use Katarzyna Kolasa, doktor nauk ekonomicznych Rejestracja REFUNDACJA 30 out of 100 (rare diease s) patients across

Bardziej szczegółowo

I spotkanie Studenckiego Koła Naukowego Prawa Medycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Podsumowanie

I spotkanie Studenckiego Koła Naukowego Prawa Medycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Podsumowanie I spotkanie Studenckiego Koła Naukowego Prawa Medycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Podsumowanie Wiedza i postawy studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wobec rozszerzenia uprawień

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

e-zdrowie podstawą do poprawy efektywności działalności podmiotów leczniczych

e-zdrowie podstawą do poprawy efektywności działalności podmiotów leczniczych e-zdrowie podstawą do poprawy efektywności działalności podmiotów leczniczych dr n. med. Leszek Sikorski Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 8 maja 2012 r Podstawy prawno organizacyjne do wdrażania

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁ ORYGINALNY/ORIGINAL PAPER Otrzymano/Submitted: 20.05.2015 Poprawiono/Corrected: 03.06.2015 Zaakceptowano/Accepted: 09.06.

ARTYKUŁ ORYGINALNY/ORIGINAL PAPER Otrzymano/Submitted: 20.05.2015 Poprawiono/Corrected: 03.06.2015 Zaakceptowano/Accepted: 09.06. 1 FARMACJA WSPÓŁCZESNA 2015; 8: 1-5 Akademia Medycyny ARTYKUŁ ORYGINALNY/ORIGINAL PAPER Otrzymano/Submitted: 20.05.2015 Poprawiono/Corrected: 03.06.2015 Zaakceptowano/Accepted: 09.06.2015 Znajomość regulacji

Bardziej szczegółowo

Ustawa o izbach aptekarskich, uznając prowadzenie

Ustawa o izbach aptekarskich, uznając prowadzenie o p i e k a fa r m a c e u t yc z n a Dokumentowanie opieki farmaceutycznej z wykorzystaniem bazy FONTiC Agnieszka Skowron, Wioletta Polak, Sebastian Polak, Miłosz Polak Pracownia Farmakoepidemiologii

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY FARMAKOEKONOMIKI

PODSTAWY FARMAKOEKONOMIKI PODSTAWY FARMAKOEKONOMIKI FARMAKOEKONOMIKA Pharmakon lek, oikonomia oszczędność Jest to nowoczesna dziedzina wiedzy, obejmująca elementy: farmakologii, medycyny klinicznej, statystyki medycznej oraz ekonomii,

Bardziej szczegółowo

Wpływ nowych terapii na budżet NFZ czy stać nas na refundację?

Wpływ nowych terapii na budżet NFZ czy stać nas na refundację? Wpływ nowych terapii na budżet NFZ czy stać nas na refundację? Leszek Stabrawa W A R S Z A W A, 1 1 s i e r p n i a 2 0 1 6 Dostęp do innowacyjnych terapii w Polsce o Jednym z celów ustawy refundacyjnej

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU WIEDZY UCZNIÓW SZKÓŁ POLICEALNYCH NA TEMAT DODATKÓW DO ŻYWNOŚCI

OCENA STANU WIEDZY UCZNIÓW SZKÓŁ POLICEALNYCH NA TEMAT DODATKÓW DO ŻYWNOŚCI BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLV, 2012, 3, str. 1055 1059 Aneta Kościołek 1, Magdalena Hartman 2, Katarzyna Spiołek 1, Justyna Kania 1, Katarzyna Pawłowska-Góral 1 OCENA STANU WIEDZY UCZNIÓW SZKÓŁ POLICEALNYCH

Bardziej szczegółowo

zarządzania oraz dostępu do świadczonych usług dla pacjenta, poprzez budowę zintegrowanych systemów IT w grupach szpitalnych"

zarządzania oraz dostępu do świadczonych usług dla pacjenta, poprzez budowę zintegrowanych systemów IT w grupach szpitalnych "Poprawa jakości ekonomiki zarządzania oraz dostępu do świadczonych usług dla pacjenta, poprzez budowę zintegrowanych systemów IT w grupach szpitalnych" 1 5/12/2012 Zarządzanie procesami zakupu i dostaw

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż wysyłkowa leków w opinii aptekarzy

Sprzedaż wysyłkowa leków w opinii aptekarzy Aleksandra A. Olejarz-Wahba Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Sprzedaż wysyłkowa leków w opinii aptekarzy 1. Wstęp Sprzedaż detaliczna produktów leczniczych rozumianych

Bardziej szczegółowo

Finansowanie świadczeń telemedycznych z prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych

Finansowanie świadczeń telemedycznych z prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych Finansowanie świadczeń telemedycznych z prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych Dr n. med. Piotr Soszyński Telemedycyna zastosowanie technologii z obszaru telekomunikacji i informatyki w celu świadczenia opieki

Bardziej szczegółowo

Ustawa. z dnia.. Art. 1

Ustawa. z dnia.. Art. 1 PROJEKT Ustawa z dnia.. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty Art. 1

Bardziej szczegółowo

1. Dane statystyczne przeprowadzonych badań ankietowych

1. Dane statystyczne przeprowadzonych badań ankietowych SPRAWOZDANIE Z BADANIA SATYSFAKCJI PACJENTA PRZEPROWADZONEGO W PORADNIACH MIEJSKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W OLSZTYNIE W OKRESIE 1.05.2014 30.07.2014 W ZESTAWIENIU Z WYNIKAMI ANKIET Z ROKU 2013. Liczba

Bardziej szczegółowo

Na własne oczy. Kondycja polskiej okulistyki. działy

Na własne oczy. Kondycja polskiej okulistyki. działy Kondycja polskiej okulistyki Na własne oczy Fot. istockphoto.com Celem opracowania jest przedstawienie stanu finansowania świadczeń okulistycznych w Polsce w latach 2012 2015. Zastosowanie innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania Rozwoju Telemedycyny w Polsce Potrzeby, bariery, korzyści. 10/9/2014 Synchronizing Healthcare

Uwarunkowania Rozwoju Telemedycyny w Polsce Potrzeby, bariery, korzyści. 10/9/2014 Synchronizing Healthcare Uwarunkowania Rozwoju Telemedycyny w Polsce Potrzeby, bariery, korzyści 1 10/9/2014 Synchronizing Healthcare Badania medyczne zrobiły tak niebywały postęp, że dziś praktycznie nie ma już ani jednego zdrowego

Bardziej szczegółowo

Prosimy o przesłanie odpowiedzi na pytania do 20 września br.

Prosimy o przesłanie odpowiedzi na pytania do 20 września br. Wszystkie badania opinii publicznej wskazują na zdrowie, jako jedną z najważniejszych wartości dla Polaków. Wysoka jakość i dostępność usług zdrowotnych jest też przedmiotem troski zarówno przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE KOMPUTERÓW W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH RODZINNYCH LUBELSZCZYZNY

WYKORZYSTANIE KOMPUTERÓW W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH RODZINNYCH LUBELSZCZYZNY Inżynieria Rolnicza 7(105)/2008 WYKORZYSTANIE KOMPUTERÓW W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH RODZINNYCH LUBELSZCZYZNY Sławomir Kocira, Edmund Lorencowicz Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania w Inżynierii Rolniczej,

Bardziej szczegółowo

Opis zakładanych efektów kształcenia na studiach podyplomowych

Opis zakładanych efektów kształcenia na studiach podyplomowych Opis zakładanych efektów kształcenia na studiach podyplomowych Nazwa studiów: Badania kliniczne metodologia, organizacja i zarządzanie Typ studiów: doskonalące Symbol Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Poziom zadowolenia użytkowników platformy telerehabilitacyjnej / Satisfaction level of patients who used the telerehabilitation platform

Poziom zadowolenia użytkowników platformy telerehabilitacyjnej / Satisfaction level of patients who used the telerehabilitation platform Karolina KRAWCZAK 1,2, Wojciech GLINKOWSKI 1,2, Dominika CABAJ 1,2, Anna CZYŻEWSKA 1,2, Katarzyna WALESIAK 1,2, Andrzej GÓRECKI 1 Poziom zadowolenia użytkowników platformy telerehabilitacyjnej / Satisfaction

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe

Badania marketingowe Badania marketingowe Dr hab. prof. SGH Katedra Rynku i Marketingu SGH teresataranko@o2.pl Konsultacje pokój 302 Madalińskiego 6/8 Wtorek -15.00-16.00 Struktura problematyki 1. Definicja i funkcje badań

Bardziej szczegółowo

BADANIE SATYSFAKCJI Z WYNAGRODZENIA

BADANIE SATYSFAKCJI Z WYNAGRODZENIA II Krakowskie Forum Wynagrodzeń 31.05 01.06.2007 BADANIE SATYSFAKCJI Z WYNAGRODZENIA dr Kazimierz Sedlak 1 Satysfakcja z wynagrodzenia jako ważny element badania postaw wobec pracy Wzrost zainteresowania

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania AOTMiT w procesie refundacji leków Aneta Lipińska

Rola i zadania AOTMiT w procesie refundacji leków Aneta Lipińska Rola i zadania AOTMiT w procesie refundacji leków Aneta Lipińska Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) Słów kilka o HTA HTA nie jest: nauką o ochronie zdrowia nauką / analizą dot.

Bardziej szczegółowo

WPŁYW POWIERZCHNI UŻYTKÓW ROLNYCH ORAZ WYKSZTAŁCENIA WŁAŚCICIELA NA SPOSOBY POZYSKIWANIA INFORMACJI W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH MAŁOPOLSKI

WPŁYW POWIERZCHNI UŻYTKÓW ROLNYCH ORAZ WYKSZTAŁCENIA WŁAŚCICIELA NA SPOSOBY POZYSKIWANIA INFORMACJI W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH MAŁOPOLSKI Inżynieria Rolnicza 4(102)/2008 WPŁYW POWIERZCHNI UŻYTKÓW ROLNYCH ORAZ WYKSZTAŁCENIA WŁAŚCICIELA NA SPOSOBY POZYSKIWANIA INFORMACJI W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH MAŁOPOLSKI Michał Cupiał, Anna Szeląg-Sikora

Bardziej szczegółowo

Piotr Merks 1, Katarzyna Białoszewska 2, Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska 1. Wstęp. 812 Tom 68 nr

Piotr Merks 1, Katarzyna Białoszewska 2, Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska 1. Wstęp. 812 Tom 68 nr Usługi farmaceutyczne w Polsce profil korzystania oraz poziom satysfakcji pacjentów jako czynniki strategiczne przy wprowadzeniu pełnej opieki farmaceutycznej Piotr Merks 1, Katarzyna Białoszewska 2, Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją

Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją Ocena wiarygodności badania z randomizacją Każda grupa Wspólnie omawia odpowiedź na zadane pytanie Wybiera przedstawiciela, który w imieniu grupy przedstawia

Bardziej szczegółowo

LEGISLACJA A DOSTĘP DO NOWOCZESNYCH TERAPII

LEGISLACJA A DOSTĘP DO NOWOCZESNYCH TERAPII LEGISLACJA A DOSTĘP DO NOWOCZESNYCH TERAPII INFARMA, Katarzyna Połujan Prawo i finanse 2015 Warszawa 08.12.2014 PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ RESORTU ZDROWIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO OBYWATELI

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE TECHNIK KOMPUTEROWYCH W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH

WYKORZYSTANIE TECHNIK KOMPUTEROWYCH W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH Inżynieria Rolnicza 6(131)/2011 WYKORZYSTANIE TECHNIK KOMPUTEROWYCH W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH Sławomir Kocira, Edmund Lorencowicz Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania w Inżynierii Rolniczej, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

QALY, RSS i inne składowe wpływające na decyzje refundacyjne. Doktor nauk o zdrowiu Radunka Cvejić

QALY, RSS i inne składowe wpływające na decyzje refundacyjne. Doktor nauk o zdrowiu Radunka Cvejić QALY, RSS i inne składowe wpływające na decyzje refundacyjne Doktor nauk o zdrowiu Radunka Cvejić Warszawa, 27.10.2015 Kryteria podejmowania decyzji Art. 12 Minister właściwy do spraw zdrowia, mając na

Bardziej szczegółowo

Xeplion (palmitynian paliperydonu) w leczeniu schizofrenii

Xeplion (palmitynian paliperydonu) w leczeniu schizofrenii 1 Wykonawca: Raport został wykonany na zlecenie i sfinansowany przez firmę Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. Autorzy nie zgłosili konfliktu interesów. Wersja 2.0 ostatnia aktualizacja dnia 4 sierpnia 2015

Bardziej szczegółowo

Clinical Trials. Anna Dziąg, MD, ąg,, Associate Director Site Start Up Quintiles

Clinical Trials. Anna Dziąg, MD, ąg,, Associate Director Site Start Up Quintiles Polandchallenges in Clinical Trials Anna Dziąg, MD, ąg,, Associate Director Site Start Up Quintiles Poland- legislation 1996-2003 Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r o zawodach lekarza i lekarza dentysty, z

Bardziej szczegółowo

Badanie kliniczne a eksperyment medyczny 23 października 2014 r.

Badanie kliniczne a eksperyment medyczny 23 października 2014 r. 1 2 Badanie kliniczne a eksperyment medyczny 23 października 2014 r. Olga Zielińska Specjalista w Wydziale Organizacyjno-Prawnym Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji Pierwsze badanie kliniczne na świecie

Bardziej szczegółowo

Ankieta Polska klasa polityczna wobec kluczowych wyzwań ochrony zdrowia

Ankieta Polska klasa polityczna wobec kluczowych wyzwań ochrony zdrowia Wszystkie badania opinii publicznej wskazują na zdrowie, jako jedną z najważniejszych wartości dla Polaków. Wysoka jakość i dostępność usług zdrowotnych jest też przedmiotem troski zarówno przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Strategie radzenia sobie ze stresem u osób z głuchotą prelingwalną, korzystających z implantu ślimakowego od okresu dorosłości

Strategie radzenia sobie ze stresem u osób z głuchotą prelingwalną, korzystających z implantu ślimakowego od okresu dorosłości Strategie radzenia sobie ze stresem u osób z głuchotą prelingwalną, korzystających z implantu ślimakowego od okresu dorosłości Joanna Kobosko, Edyta Piłka, Agnieszka Pankowska, Henryk Skarżyński STRESZCZENIE

Bardziej szczegółowo

Finansowanie świadczeń w ramach hematoonkologii miejsca na porozumienia podziału ryzyka. Magdalena Władysiuk, MD, MBA

Finansowanie świadczeń w ramach hematoonkologii miejsca na porozumienia podziału ryzyka. Magdalena Władysiuk, MD, MBA Finansowanie świadczeń w ramach hematoonkologii miejsca na porozumienia podziału ryzyka Magdalena Władysiuk, MD, MBA Wydatki NFZ w hematonkologii Wydatki 2010 Onkologia Hematologia JGP 1 411 500 000 zł

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie diabetologii za rok I. Ocena zabezpieczenia opieki zdrowotnej w zakresie diabetologii

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie diabetologii za rok I. Ocena zabezpieczenia opieki zdrowotnej w zakresie diabetologii dr hab. med. Agnieszka Szypowska Oddział Kliniczny Diabetologii Dziecięcej i Pediatrii Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny Żwirki i Wigury 63A 02-091 Warszawa agnieszka.szypowska@wum.edu.pl

Bardziej szczegółowo

This copy is for personal use only - distribution prohibited.

This copy is for personal use only - distribution prohibited. Kwart. Ortop. 20, 4, str. 34, ISSN 2083-8697 - - - - - REHABILITACJA STAWU BIODROWEGO I KOLANOWEGO, FINANSOWANA PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA W LATACH 2009 200 REHABILITATION OF THE HIP AND KNEE JOINTS

Bardziej szczegółowo

Praca wykonana w Zakładzie Farmakoekonomiki Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Promotor: dr hab. Marcin Czech, prof.

Praca wykonana w Zakładzie Farmakoekonomiki Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Promotor: dr hab. Marcin Czech, prof. Ocena pracy mgr Magdaleny Rdzanek pt. Koszty i konsekwencje wprowadzenia opieki farmaceutycznej w leczeniu cukrzycy w oparciu o przyjęty model na stopień doktora nauk farmaceutycznych Praca wykonana w

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

PACJENT W GABINECIE MEDYCYNY ESTETYCZNEJ - OCZEKIWANIA I ŹRÓDŁA INFORMACJI

PACJENT W GABINECIE MEDYCYNY ESTETYCZNEJ - OCZEKIWANIA I ŹRÓDŁA INFORMACJI PODYPLOMOWA SZKOŁA MEDYCYNY ESTETYCZNEJ POLSKIEGO TOWARZYSTWA LEKARSKIEGO W WARSZAWIE EDYCJA 2009-2011 PACJENT W GABINECIE MEDYCYNY ESTETYCZNEJ - OCZEKIWANIA I ŹRÓDŁA INFORMACJI Lek. med. Piotr Siennicki

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania profilaktyki lekarskiej w zakresie porad żywieniowych dla dzieci do lat 3

Wyniki badania profilaktyki lekarskiej w zakresie porad żywieniowych dla dzieci do lat 3 Warszawa, 29 maja 2013 roku Wyniki badania profilaktyki lekarskiej w zakresie porad żywieniowych dla dzieci do lat 3 Cele badania Badanie przeprowadzono w celu poznania dodatkowych przyczyn złej sytuacji

Bardziej szczegółowo

Pułapki farmakoterapii nadciśnienia tętniczego. Piotr Rozentryt III Katedra i Kliniczny Oddział Kardiologii Śląskie Centrum Chorób Serca, Zabrze

Pułapki farmakoterapii nadciśnienia tętniczego. Piotr Rozentryt III Katedra i Kliniczny Oddział Kardiologii Śląskie Centrum Chorób Serca, Zabrze Pułapki farmakoterapii nadciśnienia tętniczego Piotr Rozentryt III Katedra i Kliniczny Oddział Kardiologii Śląskie Centrum Chorób Serca, Zabrze Leczenie nadciśnienia tętniczego versus leczenie chorego

Bardziej szczegółowo

WPŁYW DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH NA ZAKUP LEKÓW DOSTĘPNYCH BEZ RECEPTY PRZEZ PEŁNOLETNICH MIESZKAŃCÓW BIAŁEGOSTOKU

WPŁYW DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH NA ZAKUP LEKÓW DOSTĘPNYCH BEZ RECEPTY PRZEZ PEŁNOLETNICH MIESZKAŃCÓW BIAŁEGOSTOKU WPŁYW DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH NA ZAKUP LEKÓW DOSTĘPNYCH BEZ RECEPTY PRZEZ PEŁNOLETNICH MIESZKAŃCÓW BIAŁEGOSTOKU PRACA ORYGINALNA THE IMPACT OF MARKETING ACTIVITIES FOR THE PURCHASE OF OTC DRUGS BY ADULT

Bardziej szczegółowo

ocena zabezpieczenia kadry pielęgniarskiej Nie dotyczy. jednostki, które należy restruktyzować (podać przyczyny)

ocena zabezpieczenia kadry pielęgniarskiej Nie dotyczy. jednostki, które należy restruktyzować (podać przyczyny) Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat Warszawa, 15. 02. 2016 Zakład Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka Aleja Dzieci Polskich 20 04-730 Warszawa 22 815 7270; 22 815

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny Akademia Morska w Szczecinie Wydział Mechaniczny ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Marcin Kołodziejski Analiza metody obsługiwania zarządzanego niezawodnością pędników azymutalnych platformy pływającej Promotor:

Bardziej szczegółowo

Strategia. Społecznej Odpowiedzialności Grupy Polpharma

Strategia. Społecznej Odpowiedzialności Grupy Polpharma Strategia Społecznej Odpowiedzialności Grupy Polpharma 2015 2018 STRATEGIA CSR GRUPY POLPHARMA W swojej działalności kierujemy się wartościami etycznymi i ustanowionymi standardami etycznego postępowania.

Bardziej szczegółowo

OCENA SATYSFAKCJI PACJENTÓW ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ,,ASKLEPIOS W BOBOLICACH

OCENA SATYSFAKCJI PACJENTÓW ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ,,ASKLEPIOS W BOBOLICACH OCENA SATYSFAKCJI PACJENTÓW ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ,,ASKLEPIOS W BOBOLICACH Bobolice 8 maj 2015r I. Część wprowadzająca. a. Problem badawczy. Celem było opracowanie wyników ankiety przeprowadzonej wśród

Bardziej szczegółowo

Recepty 100% zapłaciliśmy 650 mln pln w 2012 roku i płacimy dalej.

Recepty 100% zapłaciliśmy 650 mln pln w 2012 roku i płacimy dalej. Recepty 100% zapłaciliśmy 650 mln pln w 2012 roku i płacimy dalej. Copyright Fundacja MY PACJENCI Jak trudno dostać receptę na lek refundowany? Problem zdrowotny Lekarz prywatny bez umowy z NFZ Lekarz

Bardziej szczegółowo

Aspekty prawne Farmacji Szpitalnej. mgr Ewa Steckiewicz- Bartnicka wojewódzki konsultant w dziedzinie Farmacji Szpitalnej

Aspekty prawne Farmacji Szpitalnej. mgr Ewa Steckiewicz- Bartnicka wojewódzki konsultant w dziedzinie Farmacji Szpitalnej Aspekty prawne Farmacji Szpitalnej mgr Ewa Steckiewicz- Bartnicka wojewódzki konsultant w dziedzinie Farmacji Szpitalnej Podstawy prawne Ustawa z dnia 6 września 2001r. - Prawo farmaceutyczne ( Dz.U.2016.2142

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników 3Q 2016 r.

Podsumowanie wyników 3Q 2016 r. Podsumowanie wyników 3Q 2016 r. Konferencja prasowa, Warszawa, 10 listopada 2016 Agenda Podsumowanie 3Q 2016 r. Rynek i wyniki finansowe Realizacja prognozy Nowe obszary biznesowe Wyzwania na 4 kwartał

Bardziej szczegółowo

Podstawowe założenia i zmiany. wprowadzane przez projekt. ustawy refundacyjnej

Podstawowe założenia i zmiany. wprowadzane przez projekt. ustawy refundacyjnej Podstawowe założenia i zmiany wprowadzane przez projekt ustawy refundacyjnej 1. Geneza zmian 2. Sposób dojścia do proponowanych rozwiązań 3. Wprowadzone zmiany organizacyjne 4. Podstawowe różnice pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Wydłużenie życia chorych z rakiem płuca - nowe możliwości

Wydłużenie życia chorych z rakiem płuca - nowe możliwości Wydłużenie życia chorych z rakiem płuca - nowe możliwości Pulmonologia 2015, PAP, Warszawa, 26 maja 2015 1 Epidemiologia raka płuca w Polsce Pierwszy nowotwór w Polsce pod względem umieralności. Tendencja

Bardziej szczegółowo

Pierwszy krok do stworzenia nowego koszyka świadczeń gwarantowanych

Pierwszy krok do stworzenia nowego koszyka świadczeń gwarantowanych Informacja Prasowa Pierwszy krok do stworzenia nowego koszyka świadczeń gwarantowanych Większość Polaków nie wie, czym w ogóle jest koszyk świadczeń gwarantowanych. Wiemy natomiast, że nie chcemy dopłacać

Bardziej szczegółowo

Faramkoekonomiczna ocena leków biopodobnych. dr Michał Seweryn

Faramkoekonomiczna ocena leków biopodobnych. dr Michał Seweryn Faramkoekonomiczna ocena leków biopodobnych dr Michał Seweryn Klasyczny problem ekonomii Potrzeby Dobra Farmakoekonomika (ekonomiczna ocena technologii medycznych) Celem badania farmakoekonomicznego jest

Bardziej szczegółowo

Na czym polega odpowiedzialność firmy farmaceutycznej? Raport Społeczny. GlaxoSmithKline Pharmaceuticals

Na czym polega odpowiedzialność firmy farmaceutycznej? Raport Społeczny. GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Na czym polega odpowiedzialność firmy farmaceutycznej? Raport Społeczny GlaxoSmithKline Pharmaceuticals 2009-2010 Jerzy Toczyski Prezes Zarządu GlaxoSmithKline Pharmaceuticals SA Od odpowiedzialności do

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW IV ROKU STUDIÓW

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW IV ROKU STUDIÓW PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW IV ROKU STUDIÓW 1. NAZWA PRZEDMIOTU : BIOSTATYSTYKA 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek

Bardziej szczegółowo

Gdzie szczepić: ZOZ-Y czy apteki? Propozycje nowych rozwiązań

Gdzie szczepić: ZOZ-Y czy apteki? Propozycje nowych rozwiązań Gdzie szczepić: ZOZ-Y czy apteki? Konferencja GRYPA 2013/2014 16 kwietnia 2013 Warszawa Propozycje nowych rozwiązań Dr n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

EBM w farmakoterapii

EBM w farmakoterapii EBM w farmakoterapii Dr Przemysław Niewiński Katedra i Zakład Farmakologii Klinicznej AM we Wrocławiu Katedra i Zakład Farmakologii Klinicznej AM Wrocław EBM Evidence Based Medicine (EBM) "praktyka medyczna

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju firmy Decyzje o wyborze rynków Decyzje inwestycyjne Rozwój nowych produktów Pozycjonowanie. Marketing strategiczny

Kierunki rozwoju firmy Decyzje o wyborze rynków Decyzje inwestycyjne Rozwój nowych produktów Pozycjonowanie. Marketing strategiczny Badania marketingowe dr Grzegorz Mazurek Istota badań Podejmowanie decyzji odbywa się na bazie doświadczenia, wiedzy oraz intuicji. Podejmowanie decyzji wiąże się automatycznie z ryzykiem poniesienia porażki

Bardziej szczegółowo

Public Consulting Group Modele zarządzania jakością oraz kosztami w opiece nad osobami przewlekle chorymi. Maj 2011

Public Consulting Group Modele zarządzania jakością oraz kosztami w opiece nad osobami przewlekle chorymi. Maj 2011 Modele zarządzania jakością oraz kosztami w opiece nad osobami przewlekle chorymi Maj 2011 Tematy dyskusji Spis treści Pacjenci z chorobami przewlekłymi Charakterystyka oraz trendy Wpływ na wydatki Modele

Bardziej szczegółowo

Ograniczenia dostępu do świadczeń zdrowotnych, dla chorych na mukowiscydozę w Polsce

Ograniczenia dostępu do świadczeń zdrowotnych, dla chorych na mukowiscydozę w Polsce Warszawa 12.04.2013 r. Ograniczenia dostępu do świadczeń zdrowotnych, dla chorych na mukowiscydozę w Polsce Innowacje w leczeniu chorób rzadkich, leki sieroce ocena dostępności w Polsce Fundacja MATIO

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjność i wzajemne wzmacnianie usług ekosystemowych

Konkurencyjność i wzajemne wzmacnianie usług ekosystemowych Konkurencyjność i wzajemne wzmacnianie usług ekosystemowych Konkurencyjność i wzajemne wzmacnianie usług ekosystemowych Użytki zielone Źródło: UK National Ecosystem Assessment, uknea.unep-wcmc.org Konkurencyjność

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 uzasadnienie zmian dotyczących reklamy aptek i reklamy produktów leczniczych.

Załącznik Nr 2 uzasadnienie zmian dotyczących reklamy aptek i reklamy produktów leczniczych. Załącznik Nr 2 uzasadnienie zmian dotyczących reklamy aptek i reklamy produktów leczniczych. Uzasadnienie do art. 57 a. Prowadzenie w aptekach, punktach aptecznych oraz placówkach obrotu pozaaptecznego

Bardziej szczegółowo

NCBR: POIG /12

NCBR: POIG /12 Rezultaty polskiego rocznego wieloośrodkowego randomizowanego badania klinicznego telepsychiatrycznej metody terapii pacjentów ze schizofrenią paranoidalną czy jesteśmy gotowi do leczenia? Krzysztof Krysta

Bardziej szczegółowo

CZY POGLĄDY APTEKARZY SPRZYJAJĄ SUBSTYTUCJI GENERYCZNEJ BADANIE ANKIETOWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

CZY POGLĄDY APTEKARZY SPRZYJAJĄ SUBSTYTUCJI GENERYCZNEJ BADANIE ANKIETOWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Nowiny Lekarskie 2013, 82, 4, 329 334 PAWEŁ LEWEK 1, JANUSZ ŚMIGIELSKI 2, PRZEMYSŁAW KARDAS 1 CZY POGLĄDY APTEKARZY SPRZYJAJĄ SUBSTYTUCJI GENERYCZNEJ BADANIE ANKIETOWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM DO PHARMACISTS

Bardziej szczegółowo

Analysis of infectious complications inf children with acute lymphoblastic leukemia treated in Voivodship Children's Hospital in Olsztyn

Analysis of infectious complications inf children with acute lymphoblastic leukemia treated in Voivodship Children's Hospital in Olsztyn Analiza powikłań infekcyjnych u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną leczonych w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie Analysis of infectious complications inf children with

Bardziej szczegółowo

Systemowe aspekty leczenia WZW typu C

Systemowe aspekty leczenia WZW typu C Systemowe aspekty leczenia WZW typu C Dr n. med. Jakub Gierczyński, MBA Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-PZH Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Uczelnia Łazarskiego Warszawa, 06.06.2017 r. Systemowe

Bardziej szczegółowo

Recepty aktualny stan prawny 18.Kwietnia 2012 roku

Recepty aktualny stan prawny 18.Kwietnia 2012 roku Recepty aktualny stan prawny 18.Kwietnia 2012 roku Dlaczego akcja informacyjna Okręgowej Rady Lekarskiej??? Założenia: 50 recept dziennie 10% błędnie wypisanych 300 złotych za błąd 252 dni robocze w roku

Bardziej szczegółowo

POWODZENIE REFORMY SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA W POLSCE WARUNKI KONIECZNE

POWODZENIE REFORMY SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA W POLSCE WARUNKI KONIECZNE POWODZENIE REFORMY SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA W POLSCE WARUNKI KONIECZNE Cykl czterech konferencji pod patronatem: J. M. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi prof. dr hab. n. med. Andrzeja Lewińskiego

Bardziej szczegółowo

Rynek leków. generycznych. w Polsce i innowacyjnych. Prognozy rozwoju na lata Data publikacji: II kwartał 2012

Rynek leków. generycznych. w Polsce i innowacyjnych. Prognozy rozwoju na lata Data publikacji: II kwartał 2012 Rynek leków generycznych i innowacyjnych w Polsce 2012 Prognozy rozwoju na lata 2012-2014 Data publikacji: II kwartał 2012 Język: polski, angielski Słowo od autora Ustawa refundacyjna, która weszła w życie

Bardziej szczegółowo

Diagnoza i zmiana czynników decydujących o niedoskonałości w działaniu POZ-tów

Diagnoza i zmiana czynników decydujących o niedoskonałości w działaniu POZ-tów Diagnoza i zmiana czynników decydujących o niedoskonałości w działaniu POZ-tów dr hab. n. med. Tomasz Stefaniak, MBA kierownik projektu Katarzyna Dutkiewicz kontrola finansowa projektu Dariusz Szplit -

Bardziej szczegółowo

CECHY TECHNICZNO-UŻYTKOWE A WARTOŚĆ WYBRANYCH TECHNICZNYCH ŚRODKÓW PRODUKCJI W ROLNICTWIE

CECHY TECHNICZNO-UŻYTKOWE A WARTOŚĆ WYBRANYCH TECHNICZNYCH ŚRODKÓW PRODUKCJI W ROLNICTWIE Inżynieria Rolnicza 9(107)/2008 CECHY TECHNICZNO-UŻYTKOWE A WARTOŚĆ WYBRANYCH TECHNICZNYCH ŚRODKÓW PRODUKCJI W ROLNICTWIE Zbigniew Kowalczyk Katedra Inżynierii Rolniczej i Informatyki, Uniwersytet Rolniczy

Bardziej szczegółowo

I. Działania podjęte przez Rzecznika w okresie styczeń luty 2012 r.:

I. Działania podjęte przez Rzecznika w okresie styczeń luty 2012 r.: Załącznik 2 DZIAŁANIA PODJĘTE PRZEZ RZECZNIKA PRAW PACJENTA W ZWIĄZKU Z NAPŁYWAJĄCYMI SYGNAŁAMI DOTYCZĄCYMI OGRANICZANIA PRAW ŚWIADCZENIOBIORCÓW DO REFUNDACJI LEKÓW W związku z uzyskiwanymi informacjami

Bardziej szczegółowo