Profile zawodowe na kierunku GAP. zgłoszone do uruchomienia. w roku akademickim 2014/2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Profile zawodowe na kierunku GAP. zgłoszone do uruchomienia. w roku akademickim 2014/2015"

Transkrypt

1 Profile zawodowe na kierunku GAP zgłoszone do uruchomienia w roku akademickim 2014/2015 1

2 Spis treści A. Idea kształcenia profilowanego... 3 B. Profile zawodowe oferowane na kierunku GAP w roku akademickim 2014/ C. Zasady wyboru profili zawodowych... 3 D. Opis profili zawodowych na kierunkach GAP zgłoszonych do uruchomienia w roku akademickim 2014/2015 D.I. Profil Badania i analizy... 5 D.II. Profil Finanse i audyt... 8 D.III. Profil Zarządzanie zasobami ludzkimi w sektorze publicznym D.IV. Public Sector Management

3 A. Idea kształcenia profilowanego Kształcenie profilowane nadaje studiom na GAP-ie istotny praktyczny wymiar. Przede wszystkim ma zapewnić kontakt z praktyką gospodarczą i nabycie niezbędnego doświadczenia zawodowego. Ponadto umożliwia samodzielne kształtowanie ścieżki edukacyjnej, zapewniając zdobycie specjalistycznej wiedzy zgodnie z indywidualnymi preferencjami i zainteresowaniami studentów. Kształcenie profilowane obejmuje następujące elementy: profilowane seminaria dyplomowe, bloki przedmiotów specjalizacyjnych, praktyki i staże zawodowe. Specjalizacje zawodowe obejmują zestawy sześciu przedmiotów specjalnościowych do wyboru, logicznie powiązanych ze sobą, wykładanych w trakcie IV, V i VI semestru studiów I stopnia. W ich ramach przekazana zostanie konkretna wiedza i umiejętności w szczególności predestynujące do wykonywania określonego zawodu w instytucjach sektora publicznego. Korzyści z kształcenia profilowanego: oznacza nową jakość studiów - umożliwia studentom kształtowanie ścieżek edukacyjnych zgodnie z indywidualnymi preferencjami i zainteresowaniami - zakłada realizację zasady rzeczywistego wyboru dużej części przedmiotów w toku studiów, oznacza nową jakość kształcenia, poprzez poszerzenie zakresu oferty dydaktycznej różnych katedr - do pewnego stopnia przesądza o interdyscyplinarnym charakterze studiów, nadaje studiom I stopnia zdecydowanie praktyczny (zawodowy) charakter ma zapewnić zdobycie specjalistycznej wiedzy i nabycie niezbędnego doświadczenia zawodowego, stanowi nową formę współpracy między katedrami, stanowi odejście od homogenicznej struktury specjalności na rzecz b. elastycznej i do pewnego stopnia konkurencyjnej formuły dydaktycznej, może stanowić pole doświadczalne do dalszych innowacji w sferze kształcenia w UEK, może zostać wykorzystane w działaniach promocyjnych i marketingowych Wydziału (UEK). B. Specjalizacje zawodowe (profile) oferowane na kierunku GAP w roku akademickim 2014/2015 I Badania i analizy, II Finanse i audyt, III Public Sector Management, IV Zarządzanie zasobami ludzkimi w sektorze publicznym. C. Zasady wyboru profili zawodowych 1. Studenci GAP dokonują wyboru specjalizacji zawodowej w III semestrze studiów, w drodze zapisu drogą elektroniczną poprzez wypełnienie ankiety znajdującej się pod linkiem w dniach listopada 2014 r. 2. Dana specjalizacja zawodowa zostaje uruchomiona w przypadku, gdy zostanie wybrana przez co najmniej 30 studentów. 3. Dokonując wyboru student zobligowany jest do wskazania co najmniej 2 specjalizacji zawodowych (wg stopnia preferencji). 3

4 4. Przypisanie do specjalizacji zawodowej nastąpi pod warunkiem jej uruchomienia i zakwalifikowania się studenta (wg średniej ocen). 5. Maksymalna liczba studentów studiujących na danej specjalizacji nie może przekroczyć 48 (decyduje kryterium średniej ocen za pierwsze trzy semestry na GAP), 6. Dziekan może wyrazić zgodę na równoczesne studiowanie przez studentów GAP maksymalnie 2 specjalizacji zawodowych. 7. Dziekan może wyrazić zgodę na równoczesne studiowanie przez studentów GAP określonej specjalizacji zawodowej oraz maksymalnie do 6 przedmiotów wybranych z innych specjalizacji, pod warunkiem ich uruchomienia. 4

5 D. Opis profili zawodowych na kierunku GAP zgłoszonych do uruchomienia w roku akademickim 2014/2015 D.I. Badania i analizy Założenia profilu Profil zawodowy Badania i analizy jest przeznaczony dla studentów aspirujących do nabycia wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych umożliwiających prowadzenie samodzielnych analiz, interpretacji i oceny wszechstronnych problemów i zjawisk społeczno-ekonomicznych. W polskiej i europejskiej administracji publicznej z roku na rok wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów dysponujących wiedzą i praktycznymi umiejętnościami prowadzania badań, analiz i ewaluacji, których wyniki będą sprzyjały racjonalnemu podejmowaniu decyzji o kierunkach realizacji polityk publicznych. Tendencje te określane są mianem polityki opartej na dowodach. Umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia oraz wnioskowania popartego solidnym warsztatem analitycznym, stanowią również bardzo cenny zasób wśród absolwentów studiów poszukujących zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw. Profil zawodowy Badania i analizy został zaprojektowany w taki sposób, aby jego absolwenci nabyli także wiedzę, umiejętności i kompetencje przygotowujące ich do pełnienia stanowisk kierowniczych w organizacjach publicznych i przedsiębiorstwach, w których wymagane są kwalifikacje do podejmowania decyzji w warunkach nieprzewidywalności zdarzeń oraz ograniczonych zasobów informacyjnych. A w warunkach takich funkcjonuje już zdecydowana większość współczesnych organizacji publicznych i przedsiębiorstw. Specyfiką kształcenia w ramach profilu zawodowego Badania i analizy jest zachowanie odpowiedniej równowagi między zajęciami teoretycznymi i praktycznymi. Te ostatnie będę realizowane w bardzo różnorodnej formule (projekty zespołowe, symulacje komputerowe, zajęcia praktyczne z zakresu stosowania technik badawczych, konstruowanie narzędzi, studia przypadku, itd.). Profil zawodowy Badania i analizy wyróżniają także unikalne treści kształcenia, które nie są obecne w programach innych kierunków i profili zawodowych oferowanych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, a które stanowią kanon kształcenia na najlepszych uniwersytetach w świecie. Dotyczą one w szczególności zagadnień z zakresu podejmowania decyzji w administracji publicznej, ekonomicznej analizy prawa oraz projektowania i stosowania technik i narzędzi badawczych. Zestaw przedmiotów 1. Zastosowania badań społecznych w administracji publicznej (30 W, semestr 4) 2. Podejmowanie decyzji w sektorze publicznym (symulacje komputerowe) (15 W, 15 ĆW, semestr 5) 3. Narzędzia pomiaru zjawisk społecznych (15 W, 15 ĆW, semestr 5) 4. Badania jakościowe w administracji publicznej (15 W, 15 ĆW, semestr 5) 5. Metody oceny projektów inwestycyjnych (15 W, 15 ĆW, semestr 6) 6. Ekonomiczna analiza prawa (15 W, 15 ĆW, semestr 6) 1. Zastosowania badań społecznych w administracji publicznej Treści kształcenia: Podstawowe definicje, paradygmaty i podejścia badawcze w badaniach społecznych, organizacja procesu badawczego, dobór próby w badaniach społecznych, podstawowe informacje o jakościowych technikach wywiadu (IDI i FGI), podstawowe informacje o badaniach sondażowych, wskaźniki 5

6 społeczne wykorzystywane w pracy administracji, przygotowanie SOPZ w procesie zamawiania badania społecznego. Efekty kształcenia: W obszarze wiedzy: Student będzie posiadał podstawową wiedzę na temat metod ilościowych i jakościowych wykorzystywanych w naukach społecznych. W obszarze umiejętności: Student będzie potrafił zaprojektować nieskomplikowane badanie społeczne wykorzystując podstawowe metody ilościowe i jakościowe. W obszarze kompetencji społecznych: Student będzie współdziałał i pracował w grupie w trakcie przygotowania i realizacji projektu badawczego. 1. Podejmowanie decyzji w sektorze publicznym Treści kształcenia: Decyzje i ich typologie, modele podejmowania decyzji w administracji publicznej, decydowanie racjonalne (w tym symulacje komputerowe), podejmowanie decyzji zgodnie z modelem kosza na śmieci (w tym symulacje komputerowe), ograniczenia podejmowania decyzji w sektorze publicznym, decydowanie w UE (wraz ze studium przypadku), decydowanie w polskiej administracji rządowej i samorządowej, analiza procesu podejmowania decyzji w organizacjach sektora publicznego szczebla centralnego i w samorządzie terytorialnym w Polsce (studia przypadku), współpraca administracji publicznej z ośrodkami analityczno-doradczymi. Efekty kształcenia: W obszarze wiedzy: zdobycie wiedzy na temat procesu i mechanizmów podejmowania decyzji w administracji publicznej oraz ograniczeń racjonalności tych decyzji. W obszarze umiejętności: nabycie praktycznych umiejętności podejmowania decyzji w oparciu o cele, istniejące warunki brzegowe, niepewność i ryzyka oraz umiejętności analizy rozwiązania konkretnych problemów i proponowania w tym zakresie odpowiednich rozstrzygnięć. W obszarze kompetencji społecznych: współdziałanie i praca w zespole przy przyjmowaniu w niej różnych roli, prawidłowa identyfikacja i rozstrzyganie dylematów związanych z wykonywaniem zawodu. 2. Narzędzia pomiaru zjawisk społecznych Treści kształcenia: Narzędzia gromadzenia danych w badaniach społecznych, metody komunikacji z badanymi, pomiar w naukach społecznych, rodzaje wskaźników społecznych, budowa wskaźników, wskaźniki lejkenowskie, skale pomiarowe, skala Likerta, skala Thurstone a, skala Guttmana, skala Stapela, dyferencjał semantyczny, ocena rzetelności skal -Cronbacha, współczynnik odtwarzalności, model Rascha, ocena trafności skali, skale porównawcze, skalowanie wielowymiarowe, mapy percepcji i preferencji. Efekty kształcenia: Umiejętność tworzenia narzędzi badawczych w naukach społecznych, umiejętność tworzenia skal prostych i złożonych do pomiaru konstruktów społecznych, umiejętność walidacji narzędzia pomiaru i oceny jego rzetelności i trafności. 3. Badania jakościowe w administracji publicznej Treści kształcenia: Podejścia w badaniach jakościowych, podejście etnograficzne, podejście semiotyczne, podejście psychoanalityczne, teoria ugruntowana, metody badań jakościowych, pogłębiony wywiad 6

7 indywidualny (IDI), zogniskowany wywiad grupowy (FGI), wywiady drabinkowe (laddering), analiza danych jakościowych, analiza treści, analiza studiów przypadków, indukcja analityczna, sieci przyczynowe i analiza matrycowa. Efekty kształcenia: Zrozumienie roli badań jakościowych dla potrzeb podejmowania decyzji w administracji publicznej, umiejętność zaplanowania badania jakościowego, umiejętność analizy i interpretacji wyników badania jakościowego, umiejętność przeprowadzenia analizy treści dokumentów i pogłębionej analizy jakościowej wypowiedzi badanych. 4. Metody oceny projektów gospodarczych Treści kształcenia: Czynnik czasu a ocena opłacalności projektów, społeczna stopa dyskontowa, dylematy dyskonta, specyfika projektów generujących efekty dla społeczeństwa i środowiska, wybrane metody wyceny wartości środowiska, kryteria wyboru metody badawczej, wybrane metody i techniki oceny i ewaluacji przedsięwzięć inwestycyjnych, efektywność kosztowa, dynamiczny koszt jednostkowy, sposób obliczania i interpretacja wyników, warunki poprawności analizy, wartość rezydualna, analiza kosztów i korzyści cele, zasady, studium wykonalności, kryteria poprawności, ceny dualne, analiza finansowa (wskaźniki i ich interpretacja), analiza ekonomiczna (wskaźniki i ich interpretacja), porównywanie wyników analizy finansowej i ekonomicznej, wskaźnik kosztów, sposób obliczania i interpretacja wyników, warunki poprawności analizy, wskaźnik kosztów równorocznych, sposób obliczania i interpretacja wyników warunki poprawności analizy, wybrane aspekty analizy ryzyka projektów, wybrane elementy analizy wielokryterialnej. Efekty kształcenia: Posiadanie wiedzy dotyczącej metod wyceny walorów środowiska i wartości społecznych, umiejętność podania przykładów zastosowania tych metod z Polski i z zagranicy oraz obliczania i interpretacji wskaźników analizy finansowej i ekonomicznej, omówienia analizy ryzyka i wielokryterialnej (analiza kosztów i korzyści), umiejętność obliczania i interpretacji wyników wskaźników opierających się na kosztach zaktualizowanych i zannualizowanych, znajomość słabości omawianych wskaźników. Zrozumienie dla potrzeby uwzględniania w ocenie projektów wyceny efektów zewnętrznych, wartości walorów środowiska i wartości społecznych, umiejętność swobodnego wykorzystania wiedzy zdobytej w czasie kursu z wiadomościami zdobytymi wcześniej, stymulowanie chęci poszerzania na własną rękę niektórych zagadnień. 5. Ekonomiczna analiza prawa Treści kształcenia: Teoria racjonalnego wyboru i stosunek do ryzyka w przewidywaniu reakcji na zmiany w prawie, twierdzenie Arrowa w kontekście demokratycznego podejmowania decyzji w organach kolegialnych, wpływ prawa na alokację zasobów twierdzenie Coase a, analiza marginalna w ekonomicznej analizie prawa, wykorzystanie ekonomicznej analizy prawa w legislacji na przykładzie prawa miejscowego, ekonomiczna analiza modeli odpowiedzialności deliktowej, ekonomiczna analiza prawa własności intelektualnej, wykorzystanie ekonomicznej analizy prawa w walce z przestępczością, ekonomiczna analiza procedur prawnych. 7

8 Efekty kształcenia: Umiejętność wykorzystywania narzędzi ekonomicznych w badaniu prawa, umiejętność dokonywania analizy efektywności norm prawnych, posiadanie wiedzy na temat natury przyczynowości zjawisk społeczno-ekonomicznych. D.II. Finanse i audyt Założenia profilu Program studiów w ramach specjalizacji został ułożony w taki sposób, aby zapewnić studiującym szeroką wiedzę zawodową z zakresu finansów i audytu wewnętrznego instytucji administracji publicznej, a także nabycie praktycznych umiejętności związanych ze stosowaniem audytu wewnętrznego w tych jednostkach. Przedstawione zagadnienia finansowe mają charakter uniwersalny i oprócz sektora publicznego, dotyczą również problematyki podmiotów prywatnych i NGO. Studenci specjalizacji mogą posiąść wiedzę z zakresu finansów w obszarach: struktury systemu finansów publicznych w Polsce, prawnego w tym konstytucyjnego wymiaru polskiego systemu finansów publicznych, ekonomicznego i społecznego wymiaru podatków i danin publicznych, uniwersalnych mechanizmów finansowych, właściwych dla wszystkich sektorów gospodarki i rynku. Nabywają także wiedzę dotyczącą takich aspektów audytu jak: funkcjonalnego polegającego na określeniu procedur realizacji audytu wewnętrznego, przedmiotowego sprowadzonego do ustalenia zadań audytu wewnętrznego, strukturalnego znajdującego wyraz w rozwiązaniach strukturalnych poprzez które realizowane są funkcje audytu wewnętrznego, instytucjonalnego konkretyzowanego zbirem metod i technik, które wykorzystywane są w toku realizacji procedur audytu wewnętrznego. Zagadnienia finansowe i niezbędne umiejętności z nimi związane obrazowane będą licznymi przykładami praktyki życia gospodarczego, poglądowymi ilustracjami funkcjonowania mechanizmów finansowych oraz użytecznymi zadaniami i przykładami działania podmiotów publicznych i prywatnych. Praktyczne umiejętności związane będą z rozwiązywaniem licznych projektów (case study), poprzez który przybliżona zostanie praktyczna strona realizacji dwóch podstawowych funkcji audytu wewnętrznego funkcji kontrolnej i doradczej. Absolwenci specjalizacji mogą podjąć pracę na różnych stanowiskach w jednostkach administracji publicznej, organizacjach pozarządowych, oraz instytucjach i agencjach odpowiedzialnych za działania o charakterze interwencji publicznej oraz są przygotowani do przeprowadzania audytów wewnętrznych. Mogą być również zatrudnieni w firmach konsultingowych zajmujących się doradztwem organizacyjnym. Charakter specjalizacji pozwala im także zastosować zdobytą wiedzę i umiejętności do wymogów sektora prywatnego. Ramowe treści kształcenia 1. Prawo finansowe samorządu terytorialnego (30W, semestr 4) 2. Metody i narzędzia zarządzania finansami publicznymi (15W, 15ĆW, semestr 5) 3. Rachunkowość budżetowa (15W, 15ĆW, semestr 5) 4. Matematyka finansowa (15W, 15ĆW, semestr 5) 8

9 5. Audyt wewnętrzny struktury organizacyjnej jednostek sektora publicznego (15W, 15ĆW, semestr 6) 6. Audyt finansowy w jednostkach sektora publicznego (15W, 15ĆW, semestr 6). Treści kształcenia pojęcie podatku, budżetu, kosztu, przychodu, długu i zobowiązania, pojęcie struktury organizacyjnej, analiza głównych czynników determinujących strukturę organizacyjną jednostek sektora publicznego, omówienie uniwersalnych dla wszystkich sektorów elementów zmiany wartości pieniądza w czasie, omówienie zasad analizy, diagnozy i projektowania struktury organizacyjnej, charakterystyka podstawowych rodzajów struktury organizacyjnej, omówienie struktur organizacyjnych jednostek sektora finansów publicznych, metodyka audytu wewnętrznego struktury organizacyjnej, metody diagnozy oraz doskonalenia struktury organizacyjnej w jednostkach sektora publicznego. Efekty kształcenia przyswojenie zależności pomiędzy wydatkami i dochodami budżetu państwa i samorządu a funkcjonowaniem współczesnej gospodarki i społeczeństwa, umiejętność przeanalizowania finansowych skutków polityk publicznych, zna wady i zalety instrumentów zaciągania długu, zna prawne i finansowe uwarunkowania i konsekwencje istnienia długu publicznego, zna techniki i procedury podatkowe, zna metody budżetowania zadań i projektów publicznych, planowania wydatków i wpływów w perspektywie wieloletniej, optymalizacji i priorytetyzacji wydatków inwestycyjnych, oceny kosztu pozyskania kapitału na rynku pieniężnym, współpracy sektora publicznego, prywatnego i społecznym w zakresie zlecania i finansowania usług publicznych, przyswojenie pojęć z zakresu audytu wewnętrznego struktury organizacyjnej w jednostkach sektora publicznego, przekazanie podstawowej wiedzy dotyczącej metodyki audytu struktury organizacyjnej, nabycie umiejętności dotyczących analizy, diagnozy i projektowania, jako podstawowych procesów badawczych metodyki audytu struktury organizacyjnej w jednostkach sektora publicznego, wykorzystanie metodyki doskonalenia struktury organizacyjnej do realizacji zadań audytowych w jednostkach sektora publicznego, wykorzystanie praktycznych przykładów do wskazania obszarów problemowych w istniejących rozwiązaniach strukturalnych i praktyczna realizacja audytu struktury organizacyjnej jednostek sektora publicznego. 1. Audyt finansowy w jednostkach sektora publicznego Efekty kształcenia przyswojenie podstawowych pojęć z zakresu audytu finansowego w jednostkach sektora publicznego, przekazanie podstawowej wiedzy dotyczącej metodyki rozwiązywania zadania audytowego, nabycie umiejętności dotyczących poszczególnych rodzajów zadań audytowych realizowanych w ramach uregulowań prawnych w jednostkach sektora publicznego, zwracanie uwagi na korzyści wynikające z etycznych zachowań w ramach pełnienia funkcji audytora, operacjonalizacja podstawowych pojęć z audytu wewnętrznego w jednostkach sektora publicznego, wykorzystanie podstawowych metod podczas realizacji zadania audytowego, w oparciu o liczne przykłady praktyczne pokazywanie związku rozważań teoretycznych z obecną lub przyszłą praktyka zawodową studentów. Treści kształcenia pojęcie i funkcje audytu finansowego, podstawy prawne audytu finansowego w jednostkach sektora publicznego, zasady audytu finansowego, metodyka audytu finansowego w instytucjach (etapy i procedury badania), wykorzystanie metod analitycznych w realizacji zadań audytowych, audyt środków unijnych z funduszy strukturalnych, audyt z Funduszy Spójności, ocena prawidłowości wykorzystania środków unijnych, zasady obowiązujące w trakcie korzystania z pomocy unijnej. 9

10 D.III. Zarządzanie zasobami ludzkimi w sektorze publicznym Założenia profilu Profil zarządzanie zasobami ludzkimi adresowany jest do osób, które planują związać swoją karierę zawodową z pracą w działach pracowniczych jednostek finansów publicznych i urzędów administracji publicznej. Posiadanie kompetencji w dziedzinie zarządzania kapitałem ludzkim staje się konieczne nie tylko z punktu widzenia osób, które zawodowo zajmować się będą tym obszarem funkcjonowania organizacji, ale także i w innych dziedzinach, decydować będą o sukcesie indywidualnych osób na rynku pracy. Celem profilu jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności w zakresie funkcjonowania ludzi w organizacji, w szczególności w takich obszarach jak: analiza i diagnoza kapitału ludzkiego w organizacji w kierunku wykorzystania uzyskanej informacji w profesjonalizacji zarządzania pracownikami, zarządzanie zespołami pracowniczymi, planowanie kariery, motywowanie pracowników, komunikowanie się w organizacji. Jednym z kluczowych zagadnień analizowanych w toku zajęć prowadzonych w obrębie tego profilu będzie przywództwo, mechanizmy jego budowania oraz reguły jego efektywnego sprawowania. Zdobycie powyższych umiejętności gwarantuje udział w przedmiotach specjalistycznych realizowanych w ramach wyżej wymienionego profilu. Zajęcia z przedmiotów określonych w profilu realizowane będą przez pracowników katedr Gospodarki Publicznej oraz Zarządzania Kapitałem Ludzkim Uniwersytetu Ekonomicznego, posiadających zarówno wiedzę teoretyczną, jak i duże doświadczenie praktyczne. Zestaw przedmiotów 1. Zarządzanie zasobami ludzkimi (30W, semestr 4) 2. Przywództwo w administracji publicznej (15W, 15ĆW, semestr 5) 3. Public relations w administracji (15W, 15ĆW, semestr 5) 4. Rekrutacja i nabór w administracji publicznej (15W, 15ĆW, semestr 5) 5. Ocena i motywowanie urzędników administracji publicznej (15W, 15ĆW, semestr 6) 6. Zarządzanie zespołami zadaniowymi w administracji publicznej (15W, 15ĆW, semestr 6) Ramowe treści kształcenia 1. Zarządzanie zasobami ludzkimi Treści kształcenia Na treści kształcenia złożą się zagadnienia dotyczące ewolucji funkcji personalnej i jej znaczenia w zarządzaniu organizacjami, kontekstu i organizacji procesu zarządzania zasobami ludzkimi, kultury organizacyjnej i jej znaczenia w zarządzaniu tymi zasobami. Ponadto omawiane będą kwestie odnoszące się do strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej, analizy i planowania zasobów ludzkich w organizacji, procesów płynności i retencji zatrudnienia a realizacji zadań funkcji personalnej. Słuchacze zapoznani zostaną także z problematyką dotyczącą kształtowania stanu i struktury zatrudnienia, derekrutacji, okresowych ocen pracowniczych, rozwoju zasobów ludzkich w organizacji oraz planowania karier zawodowych. Ponadto przybliżona zostanie im problematyka związana z zarządzaniem wynagrodzeniami pracowników, zarządzanie czasem pracy, audytem personalnym oraz doskonaleniem zarządzania zasobami ludzkimi. 10

11 Efekty kształcenia Udział w tych zajęciach wyposaży ich uczestników w wiedzę ogólną z obszaru nauk społecznych, a w szczególności z ekonomii, zarządzania, finansów i prawa oraz pozwoli im zrozumieć miejsce tych nauk w systemie nauk i relacjach do innych nauk. Ponadto zaznajomi ich ze sposobami rozwiązywania określonych problemów. Wyposaży ich także w umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych oraz zdolność do doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności. 2. Przywództwo w administracji publicznej Treści kształcenia Podstawowymi zagadnieniami konstytuującymi treści kształcenia są kwestie dotyczące tradycji badań nad przywództwem w administracji publicznej, jego instytucjonalizacji oraz zależności, między jakością zarządzania sprawami publicznymi a przywództwem. Ważnymi elementami składającymi się na treści kształcenia będą problemy związane z etycznymi, normatywnymi i funkcjonalnymi granicami przywództwa, wartościami je tworzącymi oraz umiejętnościami jego wykonywania. Ponadto omawiane będą zagadnienia budowania przywództwa oraz metody jego doskonalenia. Efekty kształcenia Osoba, która zaliczy ten przedmiot będzie posiadać podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach oraz podstawową wiedzę na temat psychologicznych uwarunkowań ludzkiego zachowania oraz ich związku z funkcjonowaniem człowieka w organizacji. Ponadto posiadać będzie podstawowe umiejętności korzystania z wiedzy psychologicznej w celu zrozumienia, interpretowania i przewidywania zachowań człowieka w relacjach interpersonalnych i będzie gotowa ponosić konsekwencje własnego i zespołowego działania. 3. Public relations w administracji Treści kształcenia Na treści kształcenia składają się następujące zagadnienia: definicje i funkcje PR; media relations, tworzenie materiałów dla mediów; płatna informacja prasowa; konferencja prasowa, monitoring mediów; ocena efektów działań medialnych; kryzys a media; strategia zarządzania w kryzysie; wewnętrzne public relations; narzędzia wewnętrznego PR; badania wewnętrzne; badania w komunikacji; macierz celów wizerunkowych w procesie oceny efektów działań PR; tworzenie strategii public relations; harmonogram; budżetowanie projektów public relations. Efekty kształcenia Osoba, który ukończy zajęcia będzie posiadać podstawową wiedzę na temat metod ilościowych i jakościowych wykorzystywanych w naukach społecznych. Będzie znała metody, narzędzia oraz techniki pozyskiwania danych, właściwe dla ekonomii, prawa, zarządzania i politologii, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne właściwe dla gospodarki i administracji publicznej oraz procesy w nich i między nimi zachodzące. Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej oraz będzie w stanie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności. 11

12 4. Rekrutacja i nabór w administracji publicznej Treści kształcenia Na treści kształcenia złożą się: analiza zasobów ludzkich w organizacji i jej znaczenie w procesie kształtowania stanu i struktury zatrudnienia, analiza pracy, jako kluczowego narzędzie w przygotowaniu procesu rekrutacji, planowanie zatrudnienia oraz tworzenie profili kompetencyjnych. Ponadto, analizowane będą zagadnienia dotyczące projektowania procesu rekrutacji i selekcji, marketing stanowiska pracy, przygotowania i przeprowadzania kompetencyjnych rozmów kwalifikacyjnych, jak również wykorzystanie testów w praktyce doboru. W zakresie treści nauczania znajdą się również zagadnienia związane z ośrodkami oceny, prowadzeniem konkursów w obsadzie stanowisk menedżerskich oraz wprowadzeniem nowo zatrudnionego pracownika do organizacji. Efekty kształcenia Osoba, która zaliczy ten przedmiot, będzie posiadać podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach oraz wiedzę z zakresu skutecznej komunikacji w relacjach interpersonalnych. Ponadto będzie zdolna do analizy proponowanych rozwiązań oraz do proponowania odpowiednich rozstrzygnięć. Osoba taka będzie również rozumieć potrzebę uczenia się przez całe życie oraz będzie potrafiła współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, będąc przeświadczona o zasadności współpracy w zespole. 5. Ocena i motywowanie urzędników administracji publicznej Treści kształcenia W zakresie treści kształcenia znajdą się następujące zagadnienia: pojęcie, istota, cele i znaczenie ocen pracowniczych w zarządzaniu; zarządzanie systemami ocen pracowniczych charakterystyka procesu; elementy składowe systemu okresowej oceny pracowniczej i ich charakterystyki; metody i techniki oceniania pracowników; błędy w procesie oceniania; modele motywowania pracowników w organizacji. Ponadto analizowane będą klasyfikacja i charakterystyka teorii motywowania; charakterystyka procesu motywowania, finansowe możliwości motywowania pracowników, zastosowanie pozafinansowych narzędzi pobudzania pracowników do pracy, struktura rozmowy motywacyjnej oraz metody i zakres badania satysfakcji z pracy. Efekty kształcenia Udział w tych zajęciach wyposaży ich uczestników w podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach. Uczestnicy będą zdolni do analizy konkretnych problemów i proponowania w tym zakresie odpowiednich rozstrzygnięć. Uczestnik zajęć będzie zdolny do rozumienia potrzeby uczenia się przez całe życie. Będzie także potrafił myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy. 6. Zarządzanie zespołami zadaniowymi w administracji publicznej Treści kształcenia Podstawowe zagadnienia konstytuujące treści kształcenia to zespół zadaniowy w organizacji, tworzenie zespołu, przywództwo, wykorzystanie potencjałów, zakresy zadań, zakresy odpowiedzialności, etapy rozwoju zespołu: testowanie, walka, organizacja, dojrzałość, style zarządzania zespołem, podejście procesowe do zadań, dane wejściowe, dane wyjściowe, czynności, 12

13 ryzyka, mechanizmy kontrolne, wyznaczanie celów, monitorowanie realizacji celów, zarządzanie przez cele. Ponadto w zakresie treści kształcenia omawiane będą kwestie dotyczące kroków działania, logiki postępowania, narzędzi pracy, komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, dokumentowania działań, rozwiązywania konfliktów w zespole, systemu certyfikacji w odniesieniu do efektywności działania. Efekty kształcenia Osoba, która zaliczy ten przedmiot będzie mieć wiedzę o normach i regułach organizacyjnych determinujących sposób działania administracji publicznej, kształtujących jej struktury oraz wiedzę o procesach zmian struktur administracji publicznej, o przyczynach, przebiegu, skali oraz o konsekwencjach tych zmian dla sposobu zarządzania sprawami publicznymi, popartą konkretnymi przykładami. Ponadto, będzie w stanie korzystać z posiadanej wiedzy w realizacji zadań zawodowych oraz współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, kierując się przekonaniem o zasadności współpracy w zespole. D.IV. Public Sector Management Assumptions of the profile The profile is addressed to the students who are both willing to broaden their knowledge about the entrepreneurship and management especially in the units of public sector, as well as planning to enhance their competence and ability to use the advanced vocabulary in economics and management. Public policies focused on local and regional development, support for entrepreneurship and intrapreneurship or social entrepreneurship will introduce to unique objectives of public sector and methods of their achieving. On the other hand Management Concepts and International Organisations will make students familiar with contemporary business methods and the European Labour Law enables them to be well acquainted with variety of situations and relations with employers during their future professional life. The courses 1. Local and Regional Development (30W, semester 4) 2. Entrepreneurship and Intrapreneurship in the Public Sector (15W, 15ĆW, semester 5) 3. Social Entrepreneurship (15W, 15ĆW, semester 5) 4. European Labour Law (15W, 15ĆW, semester 5) 5. Contemporary Management Concepts in the Public Sector (15W, 15ĆW, semester 6) 6. Global Governance and International Organisations (15W, 15ĆW, semester 6) Framework content of formation 1. Local and Regional Development Content of education: Themes and topics: Theories of local and regional development; European law connected with local and regional self-government European Charter of Local self-government; Case study analysis connected with regional and local development; Differences between local and regional governmental structures in Poland, including areas of responsibility; Strategy planning rules; Analysis of selected strategy development programme; Case study analysis spatial planning at local level; The role of public authority in creating innovation potential of the region; Functions of various governmental entities and their relationships to the central government; Economic development at local and regional level; The role of education in development at local and regional level; Case study 13

14 analysis presentation of students projects; Case study analysis presentation of students projects; Methods of achieving consensus at local development programming process; The influence of the crises at local and regional development. Education effects: After completing the course, the student: - Understands determinants of local and regional development and knows the theories of development at this territorial units; - Can work in group and prepare a project, which is creative and based on analysis of available source materials - Knows how development at regional and local level is programmed and is familiar with examples of such strategies 2. Entrepreneurship and Intrapreneurship in the Public Sector Content of education: Themes and topics: Course Overview; Entrepreneurship and its Role in Modern Economies, How Public Administration Organizations Innovate and How They Don t, Intrapreneurship and Corporate Strategy, Intrepreneurship and Public Administration Organizations: Is There a Room for Intrapreneurship in Public Administration?, Exploring Intrapreneurial Ventures, Developing Intrapreneurial Toolset, Preconditions for Successful Implementation of Intrepreneurial Culture in Public Administration Organizations Education effects: After completing the course, the student: - Understands the importance of entrepreneurship and small and medium sized firms in a modern economies as well as policies aimed at fostering entrepreneurship - Demonstrates knowledge of concepts of entrepreneurship and intrapreneurship, their models, and possible applications within the public sector. - Is able to critically evaluate different entrepreneurship and intrapreneurship concepts and policies aimed at their fostering and implementation. 3. Social entrepreneurship Content of education: Social entrepreneurship and why do we need it basic concepts, theoretical pathways and definitions; Contemporary problems and why should we care; Awareness + responsibility + citizenship = response; Complementary vs competitive roles of charity and government; How do global challenges create business opportunities; Case study: Local initiatives turn into successful business; Case study: Examining the ups and downs of creating a sustainable social enterprise; Non profit vs for profit: the problem of fit in organizational forms; Legal foundations of establishing a social enterprise. Traditional vs emerging financing mechanisms for the social sector; Cooperation as the only way forward multiparty ventures; Means and methods of scaling social impact; Students projectspresentation and debate. 14

15 Education effects: After completing the course, the student: - Is familiar with the basic theory of social entrepreneurship and understands its role as a tool for achieving lasting and significant social change; - Demonstrates awareness of major global and local problems as well as understands how these challenges create entrepreneurial opportunity; - is familiar with numerous social entrepreneurship success stories and with the challenges and rewards of creating and developing social enterprises; - Demonstrates an ability to rigorously analyse the economic, social and political contexts of a social business venture and necessary skills to implement ideas into actions including the ability to choose a legal form and apply non-traditional financing mechanisms; - Demonstrates attitudes of respect for the planet and its habitat, shows responsibility for the community, necessary for responding to contemporary social challenges. 4. European Labour Law Content of education: Themes and topics: Sources of labour law, origins. General principles of labour law. Prohibition of discrimination (gender, age, nationality, other criteria important in the internal market); The concept and characteristics of the employment relationship; Types of employment contracts and their understanding under dfferent labour law regimes in UE; Flexible, temporary, seasonal, forms of employment; Working on the basis of civil law contracts: commissioned work, service contract, management contract; The conditions of the employment contract in transfrontier situation; Termination and expiry of employment; Agreement of the parties, expiry, notice; Workers claims in the event of unlawful or unjustified termination of contract; The concept and procedure of collective redundancies; Termination of contract of employment without notice; Expiry of contract due to death; Obligations of the employer in connection with termination of employment; Changing the content of the employment relationship; The rights and obligations of the parties during the course of employment; Remuneration for work; Work time; Overtime; Holiday leave; Disciplinary and material worker s responsibility; Rights of employees related to parenthood; Posting of workers in the framework of freedom to deliver services, employment in another Member State: free movement of workers. Directives and Regulations on labour law and social security. Education effects: After completing the course, the student should: - have a basic knowledge of labor law: types of contracts, establishing and terminating the employment relationship, the obligations of the parties, working hours, leave, remuneration, health and safety, workers rights associated with parenthood, employment of people with disabilities, employment on the basis of civil law contracts. - be able to use the sources of labor law, both Polish and Euroepean, draft contracts, contract clauses, declarations of will in the employment relationship, be able to interpret the rules, choose the most suitable form of employment, and working time system. - strive to achieve economic objectives with a conscious use of law in an ethical manner and in good will. 15

16 5. Contemporary management concepts in the public sector Content of education: Themes and Topics: Is management in the public sector different from business management?; Contemporary responsibilities of public sector management; Change management and why it still remains the no 1 concept; Knowledge management and its benefits to the public sector; A new face of participative management; engagement, communication and cooperation; Eco management and the need for green, sustainable management practices; Trust management as the essential concept in public sector management; Continuous improvement concepts. The case of Rio, a city of improvements; Lean management does the public sector need to go on a diet or is it risking anorexia?; Just-in-time production looking at the Hong Kong public services management practices; New concepts gone wrong the problem of outsourcing public services in the US; Taking what s best from business: shared service centres; With the people and for the people putting people first in public services management; Case studies; Event planning meet the Krakow Municipality; Project presentations; Review and debate: how to implement modern management practices in Krakow Municipality? Education effects: After completing the course, the student: - Understands various contemporary management challenges and the specific aims and complexities of management in the public sector; - Demonstrates knowledge of main contemporary management concepts, their models, benefits and possible applications within the public sector; - Is able to critically evaluate different management concepts and techniques in terms of their use, need and effectiveness in a given context; - Demonstrates an attitude of social, environmental and ethical responsibility, realizes the need for public debate and communication in every management context within the public sector. 6. Global Governance and International Organisations Content of education: Themes and topics: Course Overview; Understanding Global Governance; Theoretical Lenses for Global Governance and International Organisations; The United Nations: Centerpiece of Global Governance; The Role of States in Global Governance; Role and function of international organisations; Regional Organisations and Non-state Actors; The Dilemmas of Global Governance and International Organisations; Education effects: After completing the course, the student: - Understands various contemporary management challenges and the specific aims and complexities of management in the public sector. - Demonstrates knowledge of main contemporary management concepts, their models, benefits and possible applications within the public sector. - Is able to critically evaluate different management concepts and techniques in terms of their use, need and effectiveness in a given context. - Demonstrates an attitude of social, environmental and ethical responsibility, realizes the need for public debate and communication in every management context within the public sector. 16

Profile zawodowe (specjalizacje) na kierunku GAP w roku akad. 2010/2011. Maj 2010 r.

Profile zawodowe (specjalizacje) na kierunku GAP w roku akad. 2010/2011. Maj 2010 r. Profile zawodowe (specjalizacje) na kierunku GAP w roku akad. 2010/2011 Maj 2010 r. Kształcenie profilowane: nadaje studiom I stopnia zdecydowanie praktyczny (zawodowy) charakter ma zapewnić zdobycie specjalistycznej

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych. 2. Profil kształcenia: ogólnoakademicki.

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia niestacjonarne II stopnia, rok akademicki 2013/2014. Wybór specjalności na kierunku: Zarządzanie

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia niestacjonarne II stopnia, rok akademicki 2013/2014. Wybór specjalności na kierunku: Zarządzanie Wydział Nauk Ekonomicznych Studia niestacjonarne II stopnia, rok akademicki 2013/2014 Wybór specjalności na kierunku: Zarządzanie Katedry organizujące dydaktykę na kierunku Zarządzanie (Wydział NE) Katedra

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING Przedmioty OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Absolwent studiów podyplomowych - ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING:

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami

STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami (Program studiów) Opracowanie: dr inż. Jacek Jakieła Program studiów Zarządzanie projektami 2 CEL STUDIÓW, ADRESAT I PROFIL ABSOLWENTA Studia podyplomowe Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr./2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 27 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA Nr./2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 27 czerwca 2014 r. PSP.40-4/14 (projekt) UCHWAŁA Nr./014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 7 czerwca 014 r. w sprawie utworzenia specjalności kształcenia Zarządzanie zasobami ludzkimi na studiach

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Menedżerskie dla MŚP

STUDIA PODYPLOMOWE. Menedżerskie dla MŚP STUDIA PODYPLOMOWE Menedżerskie dla MŚP Rodzaj studiów: doskonalące Liczba godzin: 280 Liczba semestrów: dwa semestry Kierownik studiów: dr Leszek Pruszkowski Koszt studiów podyplomowych: 1400 zł - semestr

Bardziej szczegółowo

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów: ADMINISTRACJA Poziom kształcenia: studia I stopnia profil kształcenia: praktyczny SYMBOLE EFEKTÓW DLA KIERUNKU ADMINISTR ACJA OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ODNIESIENIE EFEKTÓW

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów Zarządzanie reprezentuje dziedzinę

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia na studiach I stopnia dla kierunku Finanse i Rachunkowość i ich odniesienie do efektów kształcenia w obszarze nauk społecznych

Efekty kształcenia na studiach I stopnia dla kierunku Finanse i Rachunkowość i ich odniesienie do efektów kształcenia w obszarze nauk społecznych Efekty na studiach I stopnia dla kierunku Finanse i Rachunkowość i ich odniesienie do efektów w obszarze nauk Objaśnienie oznaczeń w symbolach: S obszar w zakresie nauk 1 studia pierwszego stopnia A profil

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia drugiego stopnia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/VI/2012 Senatu Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach z dnia 13 czerwca 2012 roku. Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia drugiego stopnia

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) obowiązuje od 01.10.2015 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Załącznik nr 2 Odniesienie efektów kierunkowych do efektów obszarowych i odwrotnie Załącznik nr 2a - Tabela odniesienia

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7/VI/2012 Senatu Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach z dnia 13 czerwca 2012 roku. Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Nazwa kierunku Poziom Profil Symbol efektów na kierunku WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Efekty - opis słowny. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA dla studiów I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA dla studiów I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA dla studiów I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe KIERUNEK: Bezpieczeństwo Narodowe OBSZARY KSZTAŁCENIA: nauki społeczne SYLWETKA ABSOLWETA: Absolwent ma WIEDZĘ: dotyczącą

Bardziej szczegółowo

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW A D M I N I S T R A C J A STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW A D M I N I S T R A C J A STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW A D M I N I S T R A C J A STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia: kierunek administracja jest przypisany

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław)

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław) STUDIA PODYPLOMOWE Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu administrowania kadrami i płacami. Studia mają pogłębić wiedzę z dziedziny

Bardziej szczegółowo

Wniosek o utworzenie nowej specjalności. na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń

Wniosek o utworzenie nowej specjalności. na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń Wniosek o utworzenie nowej specjalności na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń 1. Proponowana specjalność w ramach prowadzonego kierunku studiów: Finanse i prawo zatrudnienia w biznesie 2. Prowadzony kierunek

Bardziej szczegółowo

Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja

Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja Lp. Tematyka Forma zajęć Liczba BLOK OGÓLNY/WSPÓLNY 10 I. Sprawne zarządzanie w JST 1. Podstawy teorii organizacji i zarządzania

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA I STOPIEŃ PRAKTYCZNY

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA I STOPIEŃ PRAKTYCZNY Nazwa kierunku Poziom Profil Symbol efektów na kierunku WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA I STOPIEŃ PRAKTYCZNY Efekty - opis słowny. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku Administracja

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obszary, jakie wchodzą w zakres kształcenia, są następujące:

Podstawowe obszary, jakie wchodzą w zakres kształcenia, są następujące: PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) SPECJALNOŚĆ: public relations FORMA STUDIÓW : niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA : II stopnia PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY

Bardziej szczegółowo

Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia WIEDZA

Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia WIEDZA ZAMIERZONE KSZTAŁCENIA: Symbol K_W01 K_W0 K_W0 K_W0 K_W0 K_W0 K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 K_W11 K_W1 K_W1 K_W1 Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia WIEDZA Ma podstawową wiedzę o charakterze nauk ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

7. Kierunkowe efekty kształcenia i ich odniesienie do efektów obszarowych. Kierunkowe efekty kształcenia

7. Kierunkowe efekty kształcenia i ich odniesienie do efektów obszarowych. Kierunkowe efekty kształcenia 1. Nazwa kierunku: SOCJOLOGIA 2. Stopień studiów: pierwszy 3. Profil: ogólnoakademicki 4. Obszar: nauki społeczne 5. Sylwetka absolwenta Absolwent posiada ogólną wiedzę o rodzajach struktur, więzi i instytucji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Zarządzania i Ekonomii NAZWA KIERUNKU: Zarządzanie w języku angielskim POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszego stopnia PROFIL KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA I FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

EKONOMIKA I FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Program specjalności dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ nt. EKONOMIKA I FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Opiekun specjalności: dr Artur Sajnóg Katedra

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE Leader szansą rozwoju polskiej wsi 1

STUDIA PODYPLOMOWE Leader szansą rozwoju polskiej wsi 1 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie we współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizują STUDIA PODYPLOMOWE Leader szansą rozwoju polskiej wsi 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia Kierunek Gospodarka Przestrzenna

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia Kierunek Gospodarka Przestrzenna Studia II stopnia Kierunek Gospodarka Przestrzenna Przedmioty kierunkowe prowadzą pracownicy Katedr: Katedry Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej Katedry Gospodarki Regionalnej Katedry

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /01 z dnia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU PLAN NAUCZANIA LATA STUDIÓW: 01 01 01 01 01-016 STUDIA STACJONARNE KIERUNEK: SOCJOLOGIA (PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO,

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie Zarządzanie przedsiębiorstwem Absolwenci specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach:

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach: PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie) SPECJALNOŚĆ: branding PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

kierunek PEDAGOGIKA specjalność: PORADNICTWO ZAWODOWE I COACHING KARIERY (studia 2-letnie magisterskie)

kierunek PEDAGOGIKA specjalność: PORADNICTWO ZAWODOWE I COACHING KARIERY (studia 2-letnie magisterskie) kierunek PEDAGOGIKA specjalność: PORADNICTWO ZAWODOWE I COACHING KARIERY (studia 2-letnie magisterskie) Studia na specjalności Poradnictwo zawodowe i coaching kariery umożliwiają zdobycie interdyscyplinarnej

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Objaśnienie oznaczeń: S1A obszar

Bardziej szczegółowo

BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE

BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE 1.1.1 Badania rynkowe i marketingowe I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P15 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator Zarządzania Bazą

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu ZP-Z1-19

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu ZP-Z1-19 Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 5 1. Nazwa przedmiotu: BADANIA MARKETINGOWE 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem państwa

Studia Podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem państwa Studia Podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem państwa I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

METODY DOBORU PERSONELU

METODY DOBORU PERSONELU 1.1.1 Metody doboru personelu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE METODY DOBORU PERSONELU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: ZZL_PS2 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia absolwent:

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia absolwent: Efekty kształcenia dla kierunku studiów ekonomia Studia pierwszego stopnia profil praktyczny 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze. Kierunek studiów ekonomia należy do dziedziny nauk ekonomicznych w ramach

Bardziej szczegółowo

Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management

Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management Kierunek: Informatyka i Ekonometria, WIiK Studia stacjonarne/niestacjonarne II stopnia Potrzeby kształcenia specjalistów

Bardziej szczegółowo

Kod KEK Status Kategoria Profil Kompetencja Kody OEK

Kod KEK Status Kategoria Profil Kompetencja Kody OEK Kierunkowe Efekty Kształcenia Wydział: Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Stopień: 1. (studia licencjackie) Kierunek: Europeistyka Rok semestr: 2012/13 zimowy Kod KEK Status Kategoria Profil

Bardziej szczegółowo

posiada podstawową wiedzę o instytucjonalnych uwarunkowaniach polityki społecznej.

posiada podstawową wiedzę o instytucjonalnych uwarunkowaniach polityki społecznej. Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszarów kształcenia w zakresie: nauk społecznych i nauk technicznych.

Bardziej szczegółowo

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów finanse należy do obszaru kształcenia

Bardziej szczegółowo

Opis procesu kształcenia dla kierunku ZARZĄDZANIE studiów I stopnia o profilu ogólnoakademickim

Opis procesu kształcenia dla kierunku ZARZĄDZANIE studiów I stopnia o profilu ogólnoakademickim Opis procesu kształcenia dla kierunku ZARZĄDZANIE studiów I stopnia o profilu ogólnoakademickim 1. Przyporządkowanie kierunku studiów do obszarów kształcenia opisanych w Krajowych Ramach Kwalifikacji dla

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku finanse i rachunkowość prowadzonych na

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU Załącznik nr do Uchwały Nr 0/00 z dnia czerwca 00 r. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU PLAN NAUCZANIA LATA STUDIÓW: 009 00 00 0 0-0 STUDIA STACJONARNE KIERUNEK: SOCJOLOGIA (PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Wykaz wszystkich przedmiotów/modułów wykładanych na kierunku

Wykaz wszystkich przedmiotów/modułów wykładanych na kierunku Wykaz wszystkich przedmiotów/modułów wykładanych na kierunku Lp. Nazwa przedmiotu Blok ECTS Specjalność 1. Koncepcje zarządzania A 5 wszystkie 2. Doktryny ekonomiczne i ich rozwój A 3 wszystkie 3. Ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Spis treści 5. Spis treści. Część pierwsza Podstawy projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa

Spis treści 5. Spis treści. Część pierwsza Podstawy projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa Spis treści 5 Spis treści Wstęp (Adam Stabryła)... 11 Część pierwsza Podstawy projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa Rozdział 1. Interpretacja i zakres metodologii projektowania (Janusz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: ZARZĄDZANIA I EKONOMII NAZWA KIERUNKU: EUROPEISTYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszego stopnia (studia pierwszego stopnia, studia drugiego

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA STUDIA LICENCJACKIE

EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA STUDIA LICENCJACKIE EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA STUDIA LICENCJACKIE ------------------------------------------------------------------------------------------------- WIEDZA W01 W02 W03 Ma

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki. Stacjonarne wszystkie Katedra Strategii Gospodarczych Dr Danuta Witczak-Roszkowska.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki. Stacjonarne wszystkie Katedra Strategii Gospodarczych Dr Danuta Witczak-Roszkowska. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-538 Nazwa modułu Gospodarowanie kapitałem ludzkim Nazwa modułu w języku angielskim Human Capital Management Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 69 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku

Uchwała Nr 69 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku Uchwała Nr 69 /2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku zarządzanie na poziomie drugiego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

I. Szczegółowe efekty kształcenia Administracja I o

I. Szczegółowe efekty kształcenia Administracja I o I. Szczegółowe efekty kształcenia Administracja I o Założenia ogólne 1. Nazwa kierunku studiów: Administracja 2. Nazwy specjalności kształcenia tworzonych w ramach kierunku: administracja publiczna i administracja

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla kierunku Socjologia Absolwent studiów I-ego stopnia na kierunku Socjologia:

Opis efektów kształcenia dla kierunku Socjologia Absolwent studiów I-ego stopnia na kierunku Socjologia: Symbol Opis efektów kształcenia dla kierunku Socjologia Absolwent studiów I-ego stopnia na kierunku Socjologia: WIEDZA S1_W01 Posiada podstawową wiedzę dotyczącą elementarnych pojęć socjologicznych, budowy

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Ekonomia Rok I Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Podstawy mikroekonomii A 60 6 30 30 E 4 Podstawy makroekonomii

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA (communication design, public relations, branding)

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA (communication design, public relations, branding) PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA (communication design, public relations, branding) FORMA STUDIÓW: niestacjonarne SPECJALNOŚĆ: Communication Design (Projektowanie ) POZIOM KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

Profil kształcenia. 1. Jednostka prowadząca studia doktoranckie: Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Profil kształcenia. 1. Jednostka prowadząca studia doktoranckie: Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Program kształcenia na stacjonarnych studiach trzeciego stopnia (studiach doktoranckich) na kierunku Leśnictwo na Wydziale Leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 1. Jednostka prowadząca studia doktoranckie:

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych

Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych Zwięzły opis Studia są odpowiedzią na zapotrzebowanie istniejące na rynku pracowników sektora administracyjnego na poszerzanie

Bardziej szczegółowo

Wykład + konwersatorium

Wykład + konwersatorium Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU E/EOT/ ZKD Język polski Zarządzanie kadrami Język angielski Human resources management USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma

Bardziej szczegółowo

Misja Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Misja Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Misja Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Prowadzimy działalność naukowo-badawczą oraz kształcimy bazując na najnowszych osiągnięciach teorii i rozwiązaniach

Bardziej szczegółowo

Metody oceny projektów gospodarczych. Metody oceny projektów gospodarczych lub Programowanie i finansowanie rozwoju regionalnego (1 z 2)

Metody oceny projektów gospodarczych. Metody oceny projektów gospodarczych lub Programowanie i finansowanie rozwoju regionalnego (1 z 2) Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Finanse i rachunkowość I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Metody oceny projektów gospodarczych Nazwa przedmiotu w j. ang. Grupa przedmiotów Język

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Zarządzanie pytania podstawowe 1. Funkcje zarządzania 2. Otoczenie organizacji

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie zasobami pracy w regionie. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 9

Gospodarowanie zasobami pracy w regionie. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 9 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Gospodarowanie zasobami pracy w regionie Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Program studiów podyplomowych

Program studiów podyplomowych Program studiów podyplomowych Wydział prowadzący studia podyplomowe: Nazwa studiów podyplomowych: Nazwa studiów podyplomowych w j. angielskim: Umiejscowienie studiów w obszarze kształcenia: Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

METODY WSPOMAGANIA DECYZJI MENEDŻERSKICH

METODY WSPOMAGANIA DECYZJI MENEDŻERSKICH PREZENTACJA SEPCJALNOŚCI: METODY WSPOMAGANIA DECYZJI MENEDŻERSKICH WYDZIAŁ INFORMATYKI I KOMUNIKACJI KIERUNEK INFORMATYKA I EKONOMETRIA SEKRETARIAT KATEDRY BADAŃ OPERACYJNYCH Budynek D, pok. 621 e-mail

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Asystent Rodziny

Studia Podyplomowe Asystent Rodziny Studia Podyplomowe Asystent Rodziny I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania: 2 semestry

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Zarządzanie Projektami Badawczymi. udział jest bezpłatny

Studia podyplomowe. Zarządzanie Projektami Badawczymi. udział jest bezpłatny Studia podyplomowe Zarządzanie Projektami Badawczymi udział jest bezpłatny Misja programu kształcenia Misją studiów podyplomowych Zarządzanie projektami badawczymi prowadzonych w Uczelni Łazarskiego w

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami edycja 15 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr 1/2012 i 15/2012 organizowanego przez Wydział Informatyki i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Program studiów podyplomowych

Program studiów podyplomowych Program studiów podyplomowych Wydział prowadzący studia podyplomowe: Nazwa studiów podyplomowych: Nazwa studiów podyplomowych w j. angielskim: Umiejscowienie studiów w obszarze : Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Białystok Poznań 2009 3 copyright by: Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Specjalności: finanse przedsiębiorstw informatyka w finansach Ulotka

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Nazwa kierunku Poziom kształcenia Profil kształcenia Symbole efektów kształcenia na kierunku WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Efekty kształcenia - opis słowny. Po

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I)

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Osoba koordynująca: dr inż. Tomasz Pieciukiewicz Tomasz.Pieciukiewicz1@pjwstk.edu.pl Czego uczymy. Umiejętności po ukończeniu specjalizacji. Celem specjalizacji

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

INFORMACJA DODATKOWA O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH INFORMACJA DODATKOWA O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Menedżer projektów EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 1. Opis efektów kształcenia Symbol efektów kształcenia dla programu

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Podstawy prawa Unii Europejskiej Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: Fundamentals of European

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2010 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: PUBLIC RELATIONS SPECJALIZACJA:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Dz.U. z 2013 poz. 1273 Brzmienie od 31 października 2013 Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: TEORIA BEZPIECZEŃSTWA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: TEORIA BEZPIECZEŃSTWA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: TEORIA BEZPIECZEŃSTWA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3 6. LICZBA GODZIN: 30 WY/ 30 CA

Bardziej szczegółowo

K A R T A P R Z E D M I O T U

K A R T A P R Z E D M I O T U Uczelnia Wydział Kierunek studiów Poziom kształcenia Profil kształcenia Uniwersytet Marii CurieSkłodowskiej w Lublinie Wydział Prawa i Administracji Kierunek prawnobiznesowy Studia pierwszego stopnia Profil

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jurij Stadnicki.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jurij Stadnicki. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-534 Nazwa modułu Internacjonalizacja przedsiębiorstw Nazwa modułu w języku angielskim Enterprise internationalization Obowiązuje od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

ABSL ACADEMY Cele i program kształcenia

ABSL ACADEMY Cele i program kształcenia ABSL ACADEMY Cele i program kształcenia 1. Cel: Podstawowym celem ABSL Academy jest przygotowanie uczestników do objęcia stanowisk pracy oferowanych przez firmy sektora usług biznesowych, będących partnerami

Bardziej szczegółowo

SYLWETKA ABSOLWENTA kierunku Finanse i rachunkowość studiów drugiego stopnia

SYLWETKA ABSOLWENTA kierunku Finanse i rachunkowość studiów drugiego stopnia SYLWETKA ABSOLWENTA kierunku Finanse i rachunkowość studiów drugiego stopnia Studia przeznaczone są dla kandydatów posiadających co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia. Program nauczania ma za zadanie

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) obowiązuje od 01.01.2016 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 22/2011. Rada Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. z dnia 13 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr 22/2011. Rada Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. z dnia 13 grudnia 2011 r. UCHWAŁA Nr 22/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia planu studiów i ramowych programów przedmiotów na studiach

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT

PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT Efekty kształcenia dla kierunku studiów PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Wydział Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa kierunku studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE- studia I stopnia

1. Nazwa kierunku studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE- studia I stopnia 1. Nazwa kierunku studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE- studia I stopnia 2. Obszar kształcenia Stosunki międzynarodowe jako kierunek studiów lokuje się w obszarze kształcenia w zakresie nauk społecznych. 3.

Bardziej szczegółowo

I ROK STUDIÓW. B 4 30 E UAM konstytucyjnego 10. Redakcja tekstów

I ROK STUDIÓW. B 4 30 E UAM konstytucyjnego 10. Redakcja tekstów Program studiów 1. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 180. 2. Liczba semestrów: 6. 3. Liczba godzin: 1890. 4. Opis poszczególnych modułów kształcenia (sylabusy): w trakcie przygotowywania.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 11/2014/2015 Senatu Akademickiego AIK z dnia 24 lutego 2015 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 11/2014/2015 Senatu Akademickiego AIK z dnia 24 lutego 2015 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA (opis zakładanych kierunkowych efektów kształcenia w odniesieniu do efektów kształcenia dla obszaru/obszarów, tzw. tabela pokrycia efektów obszarowych przez efekty kierunkowe) dla kierunku

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Administracja i cyfryzacja

Efekty kształcenia dla kierunku Administracja i cyfryzacja Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 699 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: administracja i cyfryzacja,

Bardziej szczegółowo