Profile zawodowe na kierunku GAP. zgłoszone do uruchomienia. w roku akademickim 2014/2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Profile zawodowe na kierunku GAP. zgłoszone do uruchomienia. w roku akademickim 2014/2015"

Transkrypt

1 Profile zawodowe na kierunku GAP zgłoszone do uruchomienia w roku akademickim 2014/2015 1

2 Spis treści A. Idea kształcenia profilowanego... 3 B. Profile zawodowe oferowane na kierunku GAP w roku akademickim 2014/ C. Zasady wyboru profili zawodowych... 3 D. Opis profili zawodowych na kierunkach GAP zgłoszonych do uruchomienia w roku akademickim 2014/2015 D.I. Profil Badania i analizy... 5 D.II. Profil Finanse i audyt... 8 D.III. Profil Zarządzanie zasobami ludzkimi w sektorze publicznym D.IV. Public Sector Management

3 A. Idea kształcenia profilowanego Kształcenie profilowane nadaje studiom na GAP-ie istotny praktyczny wymiar. Przede wszystkim ma zapewnić kontakt z praktyką gospodarczą i nabycie niezbędnego doświadczenia zawodowego. Ponadto umożliwia samodzielne kształtowanie ścieżki edukacyjnej, zapewniając zdobycie specjalistycznej wiedzy zgodnie z indywidualnymi preferencjami i zainteresowaniami studentów. Kształcenie profilowane obejmuje następujące elementy: profilowane seminaria dyplomowe, bloki przedmiotów specjalizacyjnych, praktyki i staże zawodowe. Specjalizacje zawodowe obejmują zestawy sześciu przedmiotów specjalnościowych do wyboru, logicznie powiązanych ze sobą, wykładanych w trakcie IV, V i VI semestru studiów I stopnia. W ich ramach przekazana zostanie konkretna wiedza i umiejętności w szczególności predestynujące do wykonywania określonego zawodu w instytucjach sektora publicznego. Korzyści z kształcenia profilowanego: oznacza nową jakość studiów - umożliwia studentom kształtowanie ścieżek edukacyjnych zgodnie z indywidualnymi preferencjami i zainteresowaniami - zakłada realizację zasady rzeczywistego wyboru dużej części przedmiotów w toku studiów, oznacza nową jakość kształcenia, poprzez poszerzenie zakresu oferty dydaktycznej różnych katedr - do pewnego stopnia przesądza o interdyscyplinarnym charakterze studiów, nadaje studiom I stopnia zdecydowanie praktyczny (zawodowy) charakter ma zapewnić zdobycie specjalistycznej wiedzy i nabycie niezbędnego doświadczenia zawodowego, stanowi nową formę współpracy między katedrami, stanowi odejście od homogenicznej struktury specjalności na rzecz b. elastycznej i do pewnego stopnia konkurencyjnej formuły dydaktycznej, może stanowić pole doświadczalne do dalszych innowacji w sferze kształcenia w UEK, może zostać wykorzystane w działaniach promocyjnych i marketingowych Wydziału (UEK). B. Specjalizacje zawodowe (profile) oferowane na kierunku GAP w roku akademickim 2014/2015 I Badania i analizy, II Finanse i audyt, III Public Sector Management, IV Zarządzanie zasobami ludzkimi w sektorze publicznym. C. Zasady wyboru profili zawodowych 1. Studenci GAP dokonują wyboru specjalizacji zawodowej w III semestrze studiów, w drodze zapisu drogą elektroniczną poprzez wypełnienie ankiety znajdującej się pod linkiem w dniach listopada 2014 r. 2. Dana specjalizacja zawodowa zostaje uruchomiona w przypadku, gdy zostanie wybrana przez co najmniej 30 studentów. 3. Dokonując wyboru student zobligowany jest do wskazania co najmniej 2 specjalizacji zawodowych (wg stopnia preferencji). 3

4 4. Przypisanie do specjalizacji zawodowej nastąpi pod warunkiem jej uruchomienia i zakwalifikowania się studenta (wg średniej ocen). 5. Maksymalna liczba studentów studiujących na danej specjalizacji nie może przekroczyć 48 (decyduje kryterium średniej ocen za pierwsze trzy semestry na GAP), 6. Dziekan może wyrazić zgodę na równoczesne studiowanie przez studentów GAP maksymalnie 2 specjalizacji zawodowych. 7. Dziekan może wyrazić zgodę na równoczesne studiowanie przez studentów GAP określonej specjalizacji zawodowej oraz maksymalnie do 6 przedmiotów wybranych z innych specjalizacji, pod warunkiem ich uruchomienia. 4

5 D. Opis profili zawodowych na kierunku GAP zgłoszonych do uruchomienia w roku akademickim 2014/2015 D.I. Badania i analizy Założenia profilu Profil zawodowy Badania i analizy jest przeznaczony dla studentów aspirujących do nabycia wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych umożliwiających prowadzenie samodzielnych analiz, interpretacji i oceny wszechstronnych problemów i zjawisk społeczno-ekonomicznych. W polskiej i europejskiej administracji publicznej z roku na rok wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów dysponujących wiedzą i praktycznymi umiejętnościami prowadzania badań, analiz i ewaluacji, których wyniki będą sprzyjały racjonalnemu podejmowaniu decyzji o kierunkach realizacji polityk publicznych. Tendencje te określane są mianem polityki opartej na dowodach. Umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia oraz wnioskowania popartego solidnym warsztatem analitycznym, stanowią również bardzo cenny zasób wśród absolwentów studiów poszukujących zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw. Profil zawodowy Badania i analizy został zaprojektowany w taki sposób, aby jego absolwenci nabyli także wiedzę, umiejętności i kompetencje przygotowujące ich do pełnienia stanowisk kierowniczych w organizacjach publicznych i przedsiębiorstwach, w których wymagane są kwalifikacje do podejmowania decyzji w warunkach nieprzewidywalności zdarzeń oraz ograniczonych zasobów informacyjnych. A w warunkach takich funkcjonuje już zdecydowana większość współczesnych organizacji publicznych i przedsiębiorstw. Specyfiką kształcenia w ramach profilu zawodowego Badania i analizy jest zachowanie odpowiedniej równowagi między zajęciami teoretycznymi i praktycznymi. Te ostatnie będę realizowane w bardzo różnorodnej formule (projekty zespołowe, symulacje komputerowe, zajęcia praktyczne z zakresu stosowania technik badawczych, konstruowanie narzędzi, studia przypadku, itd.). Profil zawodowy Badania i analizy wyróżniają także unikalne treści kształcenia, które nie są obecne w programach innych kierunków i profili zawodowych oferowanych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, a które stanowią kanon kształcenia na najlepszych uniwersytetach w świecie. Dotyczą one w szczególności zagadnień z zakresu podejmowania decyzji w administracji publicznej, ekonomicznej analizy prawa oraz projektowania i stosowania technik i narzędzi badawczych. Zestaw przedmiotów 1. Zastosowania badań społecznych w administracji publicznej (30 W, semestr 4) 2. Podejmowanie decyzji w sektorze publicznym (symulacje komputerowe) (15 W, 15 ĆW, semestr 5) 3. Narzędzia pomiaru zjawisk społecznych (15 W, 15 ĆW, semestr 5) 4. Badania jakościowe w administracji publicznej (15 W, 15 ĆW, semestr 5) 5. Metody oceny projektów inwestycyjnych (15 W, 15 ĆW, semestr 6) 6. Ekonomiczna analiza prawa (15 W, 15 ĆW, semestr 6) 1. Zastosowania badań społecznych w administracji publicznej Treści kształcenia: Podstawowe definicje, paradygmaty i podejścia badawcze w badaniach społecznych, organizacja procesu badawczego, dobór próby w badaniach społecznych, podstawowe informacje o jakościowych technikach wywiadu (IDI i FGI), podstawowe informacje o badaniach sondażowych, wskaźniki 5

6 społeczne wykorzystywane w pracy administracji, przygotowanie SOPZ w procesie zamawiania badania społecznego. Efekty kształcenia: W obszarze wiedzy: Student będzie posiadał podstawową wiedzę na temat metod ilościowych i jakościowych wykorzystywanych w naukach społecznych. W obszarze umiejętności: Student będzie potrafił zaprojektować nieskomplikowane badanie społeczne wykorzystując podstawowe metody ilościowe i jakościowe. W obszarze kompetencji społecznych: Student będzie współdziałał i pracował w grupie w trakcie przygotowania i realizacji projektu badawczego. 1. Podejmowanie decyzji w sektorze publicznym Treści kształcenia: Decyzje i ich typologie, modele podejmowania decyzji w administracji publicznej, decydowanie racjonalne (w tym symulacje komputerowe), podejmowanie decyzji zgodnie z modelem kosza na śmieci (w tym symulacje komputerowe), ograniczenia podejmowania decyzji w sektorze publicznym, decydowanie w UE (wraz ze studium przypadku), decydowanie w polskiej administracji rządowej i samorządowej, analiza procesu podejmowania decyzji w organizacjach sektora publicznego szczebla centralnego i w samorządzie terytorialnym w Polsce (studia przypadku), współpraca administracji publicznej z ośrodkami analityczno-doradczymi. Efekty kształcenia: W obszarze wiedzy: zdobycie wiedzy na temat procesu i mechanizmów podejmowania decyzji w administracji publicznej oraz ograniczeń racjonalności tych decyzji. W obszarze umiejętności: nabycie praktycznych umiejętności podejmowania decyzji w oparciu o cele, istniejące warunki brzegowe, niepewność i ryzyka oraz umiejętności analizy rozwiązania konkretnych problemów i proponowania w tym zakresie odpowiednich rozstrzygnięć. W obszarze kompetencji społecznych: współdziałanie i praca w zespole przy przyjmowaniu w niej różnych roli, prawidłowa identyfikacja i rozstrzyganie dylematów związanych z wykonywaniem zawodu. 2. Narzędzia pomiaru zjawisk społecznych Treści kształcenia: Narzędzia gromadzenia danych w badaniach społecznych, metody komunikacji z badanymi, pomiar w naukach społecznych, rodzaje wskaźników społecznych, budowa wskaźników, wskaźniki lejkenowskie, skale pomiarowe, skala Likerta, skala Thurstone a, skala Guttmana, skala Stapela, dyferencjał semantyczny, ocena rzetelności skal -Cronbacha, współczynnik odtwarzalności, model Rascha, ocena trafności skali, skale porównawcze, skalowanie wielowymiarowe, mapy percepcji i preferencji. Efekty kształcenia: Umiejętność tworzenia narzędzi badawczych w naukach społecznych, umiejętność tworzenia skal prostych i złożonych do pomiaru konstruktów społecznych, umiejętność walidacji narzędzia pomiaru i oceny jego rzetelności i trafności. 3. Badania jakościowe w administracji publicznej Treści kształcenia: Podejścia w badaniach jakościowych, podejście etnograficzne, podejście semiotyczne, podejście psychoanalityczne, teoria ugruntowana, metody badań jakościowych, pogłębiony wywiad 6

7 indywidualny (IDI), zogniskowany wywiad grupowy (FGI), wywiady drabinkowe (laddering), analiza danych jakościowych, analiza treści, analiza studiów przypadków, indukcja analityczna, sieci przyczynowe i analiza matrycowa. Efekty kształcenia: Zrozumienie roli badań jakościowych dla potrzeb podejmowania decyzji w administracji publicznej, umiejętność zaplanowania badania jakościowego, umiejętność analizy i interpretacji wyników badania jakościowego, umiejętność przeprowadzenia analizy treści dokumentów i pogłębionej analizy jakościowej wypowiedzi badanych. 4. Metody oceny projektów gospodarczych Treści kształcenia: Czynnik czasu a ocena opłacalności projektów, społeczna stopa dyskontowa, dylematy dyskonta, specyfika projektów generujących efekty dla społeczeństwa i środowiska, wybrane metody wyceny wartości środowiska, kryteria wyboru metody badawczej, wybrane metody i techniki oceny i ewaluacji przedsięwzięć inwestycyjnych, efektywność kosztowa, dynamiczny koszt jednostkowy, sposób obliczania i interpretacja wyników, warunki poprawności analizy, wartość rezydualna, analiza kosztów i korzyści cele, zasady, studium wykonalności, kryteria poprawności, ceny dualne, analiza finansowa (wskaźniki i ich interpretacja), analiza ekonomiczna (wskaźniki i ich interpretacja), porównywanie wyników analizy finansowej i ekonomicznej, wskaźnik kosztów, sposób obliczania i interpretacja wyników, warunki poprawności analizy, wskaźnik kosztów równorocznych, sposób obliczania i interpretacja wyników warunki poprawności analizy, wybrane aspekty analizy ryzyka projektów, wybrane elementy analizy wielokryterialnej. Efekty kształcenia: Posiadanie wiedzy dotyczącej metod wyceny walorów środowiska i wartości społecznych, umiejętność podania przykładów zastosowania tych metod z Polski i z zagranicy oraz obliczania i interpretacji wskaźników analizy finansowej i ekonomicznej, omówienia analizy ryzyka i wielokryterialnej (analiza kosztów i korzyści), umiejętność obliczania i interpretacji wyników wskaźników opierających się na kosztach zaktualizowanych i zannualizowanych, znajomość słabości omawianych wskaźników. Zrozumienie dla potrzeby uwzględniania w ocenie projektów wyceny efektów zewnętrznych, wartości walorów środowiska i wartości społecznych, umiejętność swobodnego wykorzystania wiedzy zdobytej w czasie kursu z wiadomościami zdobytymi wcześniej, stymulowanie chęci poszerzania na własną rękę niektórych zagadnień. 5. Ekonomiczna analiza prawa Treści kształcenia: Teoria racjonalnego wyboru i stosunek do ryzyka w przewidywaniu reakcji na zmiany w prawie, twierdzenie Arrowa w kontekście demokratycznego podejmowania decyzji w organach kolegialnych, wpływ prawa na alokację zasobów twierdzenie Coase a, analiza marginalna w ekonomicznej analizie prawa, wykorzystanie ekonomicznej analizy prawa w legislacji na przykładzie prawa miejscowego, ekonomiczna analiza modeli odpowiedzialności deliktowej, ekonomiczna analiza prawa własności intelektualnej, wykorzystanie ekonomicznej analizy prawa w walce z przestępczością, ekonomiczna analiza procedur prawnych. 7

8 Efekty kształcenia: Umiejętność wykorzystywania narzędzi ekonomicznych w badaniu prawa, umiejętność dokonywania analizy efektywności norm prawnych, posiadanie wiedzy na temat natury przyczynowości zjawisk społeczno-ekonomicznych. D.II. Finanse i audyt Założenia profilu Program studiów w ramach specjalizacji został ułożony w taki sposób, aby zapewnić studiującym szeroką wiedzę zawodową z zakresu finansów i audytu wewnętrznego instytucji administracji publicznej, a także nabycie praktycznych umiejętności związanych ze stosowaniem audytu wewnętrznego w tych jednostkach. Przedstawione zagadnienia finansowe mają charakter uniwersalny i oprócz sektora publicznego, dotyczą również problematyki podmiotów prywatnych i NGO. Studenci specjalizacji mogą posiąść wiedzę z zakresu finansów w obszarach: struktury systemu finansów publicznych w Polsce, prawnego w tym konstytucyjnego wymiaru polskiego systemu finansów publicznych, ekonomicznego i społecznego wymiaru podatków i danin publicznych, uniwersalnych mechanizmów finansowych, właściwych dla wszystkich sektorów gospodarki i rynku. Nabywają także wiedzę dotyczącą takich aspektów audytu jak: funkcjonalnego polegającego na określeniu procedur realizacji audytu wewnętrznego, przedmiotowego sprowadzonego do ustalenia zadań audytu wewnętrznego, strukturalnego znajdującego wyraz w rozwiązaniach strukturalnych poprzez które realizowane są funkcje audytu wewnętrznego, instytucjonalnego konkretyzowanego zbirem metod i technik, które wykorzystywane są w toku realizacji procedur audytu wewnętrznego. Zagadnienia finansowe i niezbędne umiejętności z nimi związane obrazowane będą licznymi przykładami praktyki życia gospodarczego, poglądowymi ilustracjami funkcjonowania mechanizmów finansowych oraz użytecznymi zadaniami i przykładami działania podmiotów publicznych i prywatnych. Praktyczne umiejętności związane będą z rozwiązywaniem licznych projektów (case study), poprzez który przybliżona zostanie praktyczna strona realizacji dwóch podstawowych funkcji audytu wewnętrznego funkcji kontrolnej i doradczej. Absolwenci specjalizacji mogą podjąć pracę na różnych stanowiskach w jednostkach administracji publicznej, organizacjach pozarządowych, oraz instytucjach i agencjach odpowiedzialnych za działania o charakterze interwencji publicznej oraz są przygotowani do przeprowadzania audytów wewnętrznych. Mogą być również zatrudnieni w firmach konsultingowych zajmujących się doradztwem organizacyjnym. Charakter specjalizacji pozwala im także zastosować zdobytą wiedzę i umiejętności do wymogów sektora prywatnego. Ramowe treści kształcenia 1. Prawo finansowe samorządu terytorialnego (30W, semestr 4) 2. Metody i narzędzia zarządzania finansami publicznymi (15W, 15ĆW, semestr 5) 3. Rachunkowość budżetowa (15W, 15ĆW, semestr 5) 4. Matematyka finansowa (15W, 15ĆW, semestr 5) 8

9 5. Audyt wewnętrzny struktury organizacyjnej jednostek sektora publicznego (15W, 15ĆW, semestr 6) 6. Audyt finansowy w jednostkach sektora publicznego (15W, 15ĆW, semestr 6). Treści kształcenia pojęcie podatku, budżetu, kosztu, przychodu, długu i zobowiązania, pojęcie struktury organizacyjnej, analiza głównych czynników determinujących strukturę organizacyjną jednostek sektora publicznego, omówienie uniwersalnych dla wszystkich sektorów elementów zmiany wartości pieniądza w czasie, omówienie zasad analizy, diagnozy i projektowania struktury organizacyjnej, charakterystyka podstawowych rodzajów struktury organizacyjnej, omówienie struktur organizacyjnych jednostek sektora finansów publicznych, metodyka audytu wewnętrznego struktury organizacyjnej, metody diagnozy oraz doskonalenia struktury organizacyjnej w jednostkach sektora publicznego. Efekty kształcenia przyswojenie zależności pomiędzy wydatkami i dochodami budżetu państwa i samorządu a funkcjonowaniem współczesnej gospodarki i społeczeństwa, umiejętność przeanalizowania finansowych skutków polityk publicznych, zna wady i zalety instrumentów zaciągania długu, zna prawne i finansowe uwarunkowania i konsekwencje istnienia długu publicznego, zna techniki i procedury podatkowe, zna metody budżetowania zadań i projektów publicznych, planowania wydatków i wpływów w perspektywie wieloletniej, optymalizacji i priorytetyzacji wydatków inwestycyjnych, oceny kosztu pozyskania kapitału na rynku pieniężnym, współpracy sektora publicznego, prywatnego i społecznym w zakresie zlecania i finansowania usług publicznych, przyswojenie pojęć z zakresu audytu wewnętrznego struktury organizacyjnej w jednostkach sektora publicznego, przekazanie podstawowej wiedzy dotyczącej metodyki audytu struktury organizacyjnej, nabycie umiejętności dotyczących analizy, diagnozy i projektowania, jako podstawowych procesów badawczych metodyki audytu struktury organizacyjnej w jednostkach sektora publicznego, wykorzystanie metodyki doskonalenia struktury organizacyjnej do realizacji zadań audytowych w jednostkach sektora publicznego, wykorzystanie praktycznych przykładów do wskazania obszarów problemowych w istniejących rozwiązaniach strukturalnych i praktyczna realizacja audytu struktury organizacyjnej jednostek sektora publicznego. 1. Audyt finansowy w jednostkach sektora publicznego Efekty kształcenia przyswojenie podstawowych pojęć z zakresu audytu finansowego w jednostkach sektora publicznego, przekazanie podstawowej wiedzy dotyczącej metodyki rozwiązywania zadania audytowego, nabycie umiejętności dotyczących poszczególnych rodzajów zadań audytowych realizowanych w ramach uregulowań prawnych w jednostkach sektora publicznego, zwracanie uwagi na korzyści wynikające z etycznych zachowań w ramach pełnienia funkcji audytora, operacjonalizacja podstawowych pojęć z audytu wewnętrznego w jednostkach sektora publicznego, wykorzystanie podstawowych metod podczas realizacji zadania audytowego, w oparciu o liczne przykłady praktyczne pokazywanie związku rozważań teoretycznych z obecną lub przyszłą praktyka zawodową studentów. Treści kształcenia pojęcie i funkcje audytu finansowego, podstawy prawne audytu finansowego w jednostkach sektora publicznego, zasady audytu finansowego, metodyka audytu finansowego w instytucjach (etapy i procedury badania), wykorzystanie metod analitycznych w realizacji zadań audytowych, audyt środków unijnych z funduszy strukturalnych, audyt z Funduszy Spójności, ocena prawidłowości wykorzystania środków unijnych, zasady obowiązujące w trakcie korzystania z pomocy unijnej. 9

10 D.III. Zarządzanie zasobami ludzkimi w sektorze publicznym Założenia profilu Profil zarządzanie zasobami ludzkimi adresowany jest do osób, które planują związać swoją karierę zawodową z pracą w działach pracowniczych jednostek finansów publicznych i urzędów administracji publicznej. Posiadanie kompetencji w dziedzinie zarządzania kapitałem ludzkim staje się konieczne nie tylko z punktu widzenia osób, które zawodowo zajmować się będą tym obszarem funkcjonowania organizacji, ale także i w innych dziedzinach, decydować będą o sukcesie indywidualnych osób na rynku pracy. Celem profilu jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności w zakresie funkcjonowania ludzi w organizacji, w szczególności w takich obszarach jak: analiza i diagnoza kapitału ludzkiego w organizacji w kierunku wykorzystania uzyskanej informacji w profesjonalizacji zarządzania pracownikami, zarządzanie zespołami pracowniczymi, planowanie kariery, motywowanie pracowników, komunikowanie się w organizacji. Jednym z kluczowych zagadnień analizowanych w toku zajęć prowadzonych w obrębie tego profilu będzie przywództwo, mechanizmy jego budowania oraz reguły jego efektywnego sprawowania. Zdobycie powyższych umiejętności gwarantuje udział w przedmiotach specjalistycznych realizowanych w ramach wyżej wymienionego profilu. Zajęcia z przedmiotów określonych w profilu realizowane będą przez pracowników katedr Gospodarki Publicznej oraz Zarządzania Kapitałem Ludzkim Uniwersytetu Ekonomicznego, posiadających zarówno wiedzę teoretyczną, jak i duże doświadczenie praktyczne. Zestaw przedmiotów 1. Zarządzanie zasobami ludzkimi (30W, semestr 4) 2. Przywództwo w administracji publicznej (15W, 15ĆW, semestr 5) 3. Public relations w administracji (15W, 15ĆW, semestr 5) 4. Rekrutacja i nabór w administracji publicznej (15W, 15ĆW, semestr 5) 5. Ocena i motywowanie urzędników administracji publicznej (15W, 15ĆW, semestr 6) 6. Zarządzanie zespołami zadaniowymi w administracji publicznej (15W, 15ĆW, semestr 6) Ramowe treści kształcenia 1. Zarządzanie zasobami ludzkimi Treści kształcenia Na treści kształcenia złożą się zagadnienia dotyczące ewolucji funkcji personalnej i jej znaczenia w zarządzaniu organizacjami, kontekstu i organizacji procesu zarządzania zasobami ludzkimi, kultury organizacyjnej i jej znaczenia w zarządzaniu tymi zasobami. Ponadto omawiane będą kwestie odnoszące się do strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej, analizy i planowania zasobów ludzkich w organizacji, procesów płynności i retencji zatrudnienia a realizacji zadań funkcji personalnej. Słuchacze zapoznani zostaną także z problematyką dotyczącą kształtowania stanu i struktury zatrudnienia, derekrutacji, okresowych ocen pracowniczych, rozwoju zasobów ludzkich w organizacji oraz planowania karier zawodowych. Ponadto przybliżona zostanie im problematyka związana z zarządzaniem wynagrodzeniami pracowników, zarządzanie czasem pracy, audytem personalnym oraz doskonaleniem zarządzania zasobami ludzkimi. 10

11 Efekty kształcenia Udział w tych zajęciach wyposaży ich uczestników w wiedzę ogólną z obszaru nauk społecznych, a w szczególności z ekonomii, zarządzania, finansów i prawa oraz pozwoli im zrozumieć miejsce tych nauk w systemie nauk i relacjach do innych nauk. Ponadto zaznajomi ich ze sposobami rozwiązywania określonych problemów. Wyposaży ich także w umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych oraz zdolność do doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności. 2. Przywództwo w administracji publicznej Treści kształcenia Podstawowymi zagadnieniami konstytuującymi treści kształcenia są kwestie dotyczące tradycji badań nad przywództwem w administracji publicznej, jego instytucjonalizacji oraz zależności, między jakością zarządzania sprawami publicznymi a przywództwem. Ważnymi elementami składającymi się na treści kształcenia będą problemy związane z etycznymi, normatywnymi i funkcjonalnymi granicami przywództwa, wartościami je tworzącymi oraz umiejętnościami jego wykonywania. Ponadto omawiane będą zagadnienia budowania przywództwa oraz metody jego doskonalenia. Efekty kształcenia Osoba, która zaliczy ten przedmiot będzie posiadać podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach oraz podstawową wiedzę na temat psychologicznych uwarunkowań ludzkiego zachowania oraz ich związku z funkcjonowaniem człowieka w organizacji. Ponadto posiadać będzie podstawowe umiejętności korzystania z wiedzy psychologicznej w celu zrozumienia, interpretowania i przewidywania zachowań człowieka w relacjach interpersonalnych i będzie gotowa ponosić konsekwencje własnego i zespołowego działania. 3. Public relations w administracji Treści kształcenia Na treści kształcenia składają się następujące zagadnienia: definicje i funkcje PR; media relations, tworzenie materiałów dla mediów; płatna informacja prasowa; konferencja prasowa, monitoring mediów; ocena efektów działań medialnych; kryzys a media; strategia zarządzania w kryzysie; wewnętrzne public relations; narzędzia wewnętrznego PR; badania wewnętrzne; badania w komunikacji; macierz celów wizerunkowych w procesie oceny efektów działań PR; tworzenie strategii public relations; harmonogram; budżetowanie projektów public relations. Efekty kształcenia Osoba, który ukończy zajęcia będzie posiadać podstawową wiedzę na temat metod ilościowych i jakościowych wykorzystywanych w naukach społecznych. Będzie znała metody, narzędzia oraz techniki pozyskiwania danych, właściwe dla ekonomii, prawa, zarządzania i politologii, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne właściwe dla gospodarki i administracji publicznej oraz procesy w nich i między nimi zachodzące. Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej oraz będzie w stanie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności. 11

12 4. Rekrutacja i nabór w administracji publicznej Treści kształcenia Na treści kształcenia złożą się: analiza zasobów ludzkich w organizacji i jej znaczenie w procesie kształtowania stanu i struktury zatrudnienia, analiza pracy, jako kluczowego narzędzie w przygotowaniu procesu rekrutacji, planowanie zatrudnienia oraz tworzenie profili kompetencyjnych. Ponadto, analizowane będą zagadnienia dotyczące projektowania procesu rekrutacji i selekcji, marketing stanowiska pracy, przygotowania i przeprowadzania kompetencyjnych rozmów kwalifikacyjnych, jak również wykorzystanie testów w praktyce doboru. W zakresie treści nauczania znajdą się również zagadnienia związane z ośrodkami oceny, prowadzeniem konkursów w obsadzie stanowisk menedżerskich oraz wprowadzeniem nowo zatrudnionego pracownika do organizacji. Efekty kształcenia Osoba, która zaliczy ten przedmiot, będzie posiadać podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach oraz wiedzę z zakresu skutecznej komunikacji w relacjach interpersonalnych. Ponadto będzie zdolna do analizy proponowanych rozwiązań oraz do proponowania odpowiednich rozstrzygnięć. Osoba taka będzie również rozumieć potrzebę uczenia się przez całe życie oraz będzie potrafiła współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, będąc przeświadczona o zasadności współpracy w zespole. 5. Ocena i motywowanie urzędników administracji publicznej Treści kształcenia W zakresie treści kształcenia znajdą się następujące zagadnienia: pojęcie, istota, cele i znaczenie ocen pracowniczych w zarządzaniu; zarządzanie systemami ocen pracowniczych charakterystyka procesu; elementy składowe systemu okresowej oceny pracowniczej i ich charakterystyki; metody i techniki oceniania pracowników; błędy w procesie oceniania; modele motywowania pracowników w organizacji. Ponadto analizowane będą klasyfikacja i charakterystyka teorii motywowania; charakterystyka procesu motywowania, finansowe możliwości motywowania pracowników, zastosowanie pozafinansowych narzędzi pobudzania pracowników do pracy, struktura rozmowy motywacyjnej oraz metody i zakres badania satysfakcji z pracy. Efekty kształcenia Udział w tych zajęciach wyposaży ich uczestników w podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach. Uczestnicy będą zdolni do analizy konkretnych problemów i proponowania w tym zakresie odpowiednich rozstrzygnięć. Uczestnik zajęć będzie zdolny do rozumienia potrzeby uczenia się przez całe życie. Będzie także potrafił myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy. 6. Zarządzanie zespołami zadaniowymi w administracji publicznej Treści kształcenia Podstawowe zagadnienia konstytuujące treści kształcenia to zespół zadaniowy w organizacji, tworzenie zespołu, przywództwo, wykorzystanie potencjałów, zakresy zadań, zakresy odpowiedzialności, etapy rozwoju zespołu: testowanie, walka, organizacja, dojrzałość, style zarządzania zespołem, podejście procesowe do zadań, dane wejściowe, dane wyjściowe, czynności, 12

13 ryzyka, mechanizmy kontrolne, wyznaczanie celów, monitorowanie realizacji celów, zarządzanie przez cele. Ponadto w zakresie treści kształcenia omawiane będą kwestie dotyczące kroków działania, logiki postępowania, narzędzi pracy, komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, dokumentowania działań, rozwiązywania konfliktów w zespole, systemu certyfikacji w odniesieniu do efektywności działania. Efekty kształcenia Osoba, która zaliczy ten przedmiot będzie mieć wiedzę o normach i regułach organizacyjnych determinujących sposób działania administracji publicznej, kształtujących jej struktury oraz wiedzę o procesach zmian struktur administracji publicznej, o przyczynach, przebiegu, skali oraz o konsekwencjach tych zmian dla sposobu zarządzania sprawami publicznymi, popartą konkretnymi przykładami. Ponadto, będzie w stanie korzystać z posiadanej wiedzy w realizacji zadań zawodowych oraz współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, kierując się przekonaniem o zasadności współpracy w zespole. D.IV. Public Sector Management Assumptions of the profile The profile is addressed to the students who are both willing to broaden their knowledge about the entrepreneurship and management especially in the units of public sector, as well as planning to enhance their competence and ability to use the advanced vocabulary in economics and management. Public policies focused on local and regional development, support for entrepreneurship and intrapreneurship or social entrepreneurship will introduce to unique objectives of public sector and methods of their achieving. On the other hand Management Concepts and International Organisations will make students familiar with contemporary business methods and the European Labour Law enables them to be well acquainted with variety of situations and relations with employers during their future professional life. The courses 1. Local and Regional Development (30W, semester 4) 2. Entrepreneurship and Intrapreneurship in the Public Sector (15W, 15ĆW, semester 5) 3. Social Entrepreneurship (15W, 15ĆW, semester 5) 4. European Labour Law (15W, 15ĆW, semester 5) 5. Contemporary Management Concepts in the Public Sector (15W, 15ĆW, semester 6) 6. Global Governance and International Organisations (15W, 15ĆW, semester 6) Framework content of formation 1. Local and Regional Development Content of education: Themes and topics: Theories of local and regional development; European law connected with local and regional self-government European Charter of Local self-government; Case study analysis connected with regional and local development; Differences between local and regional governmental structures in Poland, including areas of responsibility; Strategy planning rules; Analysis of selected strategy development programme; Case study analysis spatial planning at local level; The role of public authority in creating innovation potential of the region; Functions of various governmental entities and their relationships to the central government; Economic development at local and regional level; The role of education in development at local and regional level; Case study 13

14 analysis presentation of students projects; Case study analysis presentation of students projects; Methods of achieving consensus at local development programming process; The influence of the crises at local and regional development. Education effects: After completing the course, the student: - Understands determinants of local and regional development and knows the theories of development at this territorial units; - Can work in group and prepare a project, which is creative and based on analysis of available source materials - Knows how development at regional and local level is programmed and is familiar with examples of such strategies 2. Entrepreneurship and Intrapreneurship in the Public Sector Content of education: Themes and topics: Course Overview; Entrepreneurship and its Role in Modern Economies, How Public Administration Organizations Innovate and How They Don t, Intrapreneurship and Corporate Strategy, Intrepreneurship and Public Administration Organizations: Is There a Room for Intrapreneurship in Public Administration?, Exploring Intrapreneurial Ventures, Developing Intrapreneurial Toolset, Preconditions for Successful Implementation of Intrepreneurial Culture in Public Administration Organizations Education effects: After completing the course, the student: - Understands the importance of entrepreneurship and small and medium sized firms in a modern economies as well as policies aimed at fostering entrepreneurship - Demonstrates knowledge of concepts of entrepreneurship and intrapreneurship, their models, and possible applications within the public sector. - Is able to critically evaluate different entrepreneurship and intrapreneurship concepts and policies aimed at their fostering and implementation. 3. Social entrepreneurship Content of education: Social entrepreneurship and why do we need it basic concepts, theoretical pathways and definitions; Contemporary problems and why should we care; Awareness + responsibility + citizenship = response; Complementary vs competitive roles of charity and government; How do global challenges create business opportunities; Case study: Local initiatives turn into successful business; Case study: Examining the ups and downs of creating a sustainable social enterprise; Non profit vs for profit: the problem of fit in organizational forms; Legal foundations of establishing a social enterprise. Traditional vs emerging financing mechanisms for the social sector; Cooperation as the only way forward multiparty ventures; Means and methods of scaling social impact; Students projectspresentation and debate. 14

15 Education effects: After completing the course, the student: - Is familiar with the basic theory of social entrepreneurship and understands its role as a tool for achieving lasting and significant social change; - Demonstrates awareness of major global and local problems as well as understands how these challenges create entrepreneurial opportunity; - is familiar with numerous social entrepreneurship success stories and with the challenges and rewards of creating and developing social enterprises; - Demonstrates an ability to rigorously analyse the economic, social and political contexts of a social business venture and necessary skills to implement ideas into actions including the ability to choose a legal form and apply non-traditional financing mechanisms; - Demonstrates attitudes of respect for the planet and its habitat, shows responsibility for the community, necessary for responding to contemporary social challenges. 4. European Labour Law Content of education: Themes and topics: Sources of labour law, origins. General principles of labour law. Prohibition of discrimination (gender, age, nationality, other criteria important in the internal market); The concept and characteristics of the employment relationship; Types of employment contracts and their understanding under dfferent labour law regimes in UE; Flexible, temporary, seasonal, forms of employment; Working on the basis of civil law contracts: commissioned work, service contract, management contract; The conditions of the employment contract in transfrontier situation; Termination and expiry of employment; Agreement of the parties, expiry, notice; Workers claims in the event of unlawful or unjustified termination of contract; The concept and procedure of collective redundancies; Termination of contract of employment without notice; Expiry of contract due to death; Obligations of the employer in connection with termination of employment; Changing the content of the employment relationship; The rights and obligations of the parties during the course of employment; Remuneration for work; Work time; Overtime; Holiday leave; Disciplinary and material worker s responsibility; Rights of employees related to parenthood; Posting of workers in the framework of freedom to deliver services, employment in another Member State: free movement of workers. Directives and Regulations on labour law and social security. Education effects: After completing the course, the student should: - have a basic knowledge of labor law: types of contracts, establishing and terminating the employment relationship, the obligations of the parties, working hours, leave, remuneration, health and safety, workers rights associated with parenthood, employment of people with disabilities, employment on the basis of civil law contracts. - be able to use the sources of labor law, both Polish and Euroepean, draft contracts, contract clauses, declarations of will in the employment relationship, be able to interpret the rules, choose the most suitable form of employment, and working time system. - strive to achieve economic objectives with a conscious use of law in an ethical manner and in good will. 15

16 5. Contemporary management concepts in the public sector Content of education: Themes and Topics: Is management in the public sector different from business management?; Contemporary responsibilities of public sector management; Change management and why it still remains the no 1 concept; Knowledge management and its benefits to the public sector; A new face of participative management; engagement, communication and cooperation; Eco management and the need for green, sustainable management practices; Trust management as the essential concept in public sector management; Continuous improvement concepts. The case of Rio, a city of improvements; Lean management does the public sector need to go on a diet or is it risking anorexia?; Just-in-time production looking at the Hong Kong public services management practices; New concepts gone wrong the problem of outsourcing public services in the US; Taking what s best from business: shared service centres; With the people and for the people putting people first in public services management; Case studies; Event planning meet the Krakow Municipality; Project presentations; Review and debate: how to implement modern management practices in Krakow Municipality? Education effects: After completing the course, the student: - Understands various contemporary management challenges and the specific aims and complexities of management in the public sector; - Demonstrates knowledge of main contemporary management concepts, their models, benefits and possible applications within the public sector; - Is able to critically evaluate different management concepts and techniques in terms of their use, need and effectiveness in a given context; - Demonstrates an attitude of social, environmental and ethical responsibility, realizes the need for public debate and communication in every management context within the public sector. 6. Global Governance and International Organisations Content of education: Themes and topics: Course Overview; Understanding Global Governance; Theoretical Lenses for Global Governance and International Organisations; The United Nations: Centerpiece of Global Governance; The Role of States in Global Governance; Role and function of international organisations; Regional Organisations and Non-state Actors; The Dilemmas of Global Governance and International Organisations; Education effects: After completing the course, the student: - Understands various contemporary management challenges and the specific aims and complexities of management in the public sector. - Demonstrates knowledge of main contemporary management concepts, their models, benefits and possible applications within the public sector. - Is able to critically evaluate different management concepts and techniques in terms of their use, need and effectiveness in a given context. - Demonstrates an attitude of social, environmental and ethical responsibility, realizes the need for public debate and communication in every management context within the public sector. 16

Profile zawodowe specjalizacje zawodowe na kierunku GAP zgłoszone do uruchomienia w roku akademickim 2010/2011

Profile zawodowe specjalizacje zawodowe na kierunku GAP zgłoszone do uruchomienia w roku akademickim 2010/2011 Profile zawodowe specjalizacje zawodowe na kierunku GAP zgłoszone do uruchomienia w roku akademickim 2010/2011 Spis treści: A. Idea kształcenia profilowanego... 1 B. Specjalizacje zawodowe (profile) oferowane

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Umowa nr 224/DS/2010 z dnia 17 listopada 2010 r.

RAPORT KOŃCOWY. Umowa nr 224/DS/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. t Uniwersytet Jagielloński Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym RAPORT KOŃCOWY Modele zarządzania uczelniami w Polsce" Umowa nr 224/DS/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. Opracował Zespół pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski)

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Katalog Przedmiotów Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Katalog zawiera: nazwę przedmiotów wymienionych w kolejności alfabetycznej ilość punktów

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA 2014/2015 www.kozminski.edu.pl www.studiapodyplomowe.pl 1 Władze uczelni Prezydent prof. dr hab. Andrzej K. Koźmiński Rektor prof. ALK dr hab. Witold T. Bielecki

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA 2015/2016 www.kozminski.edu.pl www.podyplomowe.kozminski.edu.pl www.mba.kozminski.edu.pl www.studiapodyplomowe.pl 1 Władze uczelni Prezydent prof. dr hab. Andrzej

Bardziej szczegółowo

Cele i wartości. Kim jesteśmy. Kim jesteśmy / Cele i wartości. Małopolska Szkoła Administracji Publicznej AE w Krakowie

Cele i wartości. Kim jesteśmy. Kim jesteśmy / Cele i wartości. Małopolska Szkoła Administracji Publicznej AE w Krakowie MSAP AE Kim jesteśmy / Cele i wartości Małopolska Szkoła Administracji Publicznej AE w Krakowie jest Kim jesteśmy 4 Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie (MSAP AE)

Bardziej szczegółowo

Zacznij zmiany od siebie!

Zacznij zmiany od siebie! Zacznij zmiany od siebie! KwalifikacjetoPodstawa.eu Podstawy kształcenia ustawicznego od A do Z Psychologiczne metody wspierania rozwoju osobistego i społecznego osób dorosłych redakcja Marta Znajmiecka-Sikora,

Bardziej szczegółowo

Ocena działań informacyjno-promocyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Raport końcowy

Ocena działań informacyjno-promocyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Raport końcowy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013" Ocena działań informacyjno-promocyjnych

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu College of Management Edukacja Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów ECTS ul. Krakowska 56-62 50-425 Wrocław 1 Spis treści About College... 3

Bardziej szczegółowo

CROWDFUNDING NOWYM SPOSOBEM FINANSOWANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW

CROWDFUNDING NOWYM SPOSOBEM FINANSOWANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW MODERN MANAGEMENT REVIEW 2014 MMR, vol. XIX, 21 (2/2014) April-June STRESZCZENIA Maciej CHRZANOWSKI 1 Sylwia DZIEDZIC 2 CROWDFUNDING NOWYM SPOSOBEM FINANSOWANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW W czasach, w których

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja modernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli projekt System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym

Ewaluacja modernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli projekt System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym Raport końcowy Ewaluacja modernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli projekt System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół, Poddziałanie 3.3.1 PO Kapitał

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNE ORGANIZACJE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ I KOMPETENCJAMI PRACOWNIKÓW

INTELIGENTNE ORGANIZACJE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ I KOMPETENCJAMI PRACOWNIKÓW INTELIGENTNE ORGANIZACJE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ I KOMPETENCJAMI PRACOWNIKÓW Raport powstał w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego WARSZAWA 2010 Autorzy: Dr inż. Piotr Kordel

Bardziej szczegółowo

Analiza koncepcji systemu. popytowego w wsparcia RPO WSL 2014-2020 RPO WSL 2014-2020. Raport końcowy

Analiza koncepcji systemu. popytowego w wsparcia RPO WSL 2014-2020 RPO WSL 2014-2020. Raport końcowy ANALIZA POTRZEB ROZWOJOWYCH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W KONTEKŚCIE NOWEJ PERSPEKTYWY FINANSOWEJ UE ZostaoZosyao Zostao c Analiza koncepcji systemu Analiza popytowego Analiza koncepcji kompetencji

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia na studiach podyplomowych. Telefon: 602 50 60 80

Opis efektów kształcenia na studiach podyplomowych. Telefon: 602 50 60 80 Opis efektów kształcenia na studiach podyplomowych Zarządzanie i Finanse w Ochronie Zdrowia, edycja wrocławska Wydział: Nauk Ekonomicznych Dr Maria Węgrzyn maria.wegrzyn@ue.wroc.pl 602 50 60 80 7 / A 93

Bardziej szczegółowo

Kompetencje pracowników a a współczesne potrzeby potrzeb. KwalifikacjetoPodstawa.eu. Kompetencje pracowników a współczesne potrzeby rynku pracy

Kompetencje pracowników a a współczesne potrzeby potrzeb. KwalifikacjetoPodstawa.eu. Kompetencje pracowników a współczesne potrzeby rynku pracy Kompetencje pracowników a współczesne potrzeby rynku pracy Zacznij Zacznij zmiany zmiany od od siebie! siebie! KwalifikacjetoPodstawa.eu Podstawy Podstawy kształcenia kształcen ustawicznego ustawicznego

Bardziej szczegółowo

MODERN MANAGEMENT REVIEW 2013 MMR, vol. XVIII, 20 (2/2013)

MODERN MANAGEMENT REVIEW 2013 MMR, vol. XVIII, 20 (2/2013) MODERN MANAGEMENT REVIEW 2013 MMR, vol. XVIII, 20 (2/2013) April - June STRESZCZENIA Jan ADAMCZYK 1 Joanna WIAŻEWICZ 2 KSZTAŁTOWANIE ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ MIESZKAŃCÓW GMIN PRZY WYKORZYSTANIU WYBRANYCH

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl 21 NOWOŚCI W OFERCIE INTERAKTYWNE FORMY ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty ŚWIADECTWO w języku polskim i angielskim CERTYFIKAT FRANKLIN UNIVERSITY BEZPŁATNE

Bardziej szczegółowo

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania.

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. P A R T T I M E E X E C U T I V E S T U D I A M B A Szanowni Państwo! Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. W zarządzaniu wyniki coraz

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów ZARZĄDZANIE 1.2. Poziom kształcenia Studia I stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY OFERTA WSPÓŁPRACY

OFERTA WSPÓŁPRACY OFERTA WSPÓŁPRACY OFERTA WSPÓŁPRACY OFERTA WSPÓŁPRACY Szanowni Państwo, przedstawiam ofertę współpracy wybranych Instytutów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, ponieważ jestem przekonany, że zwiększenie

Bardziej szczegółowo

1 WPROWADZENIE. Streszczenie. Abstract. Waldemar ŁABUDA 1

1 WPROWADZENIE. Streszczenie. Abstract. Waldemar ŁABUDA 1 ZESZYTY NAUKOWE 173-194 Waldemar ŁABUDA 1 KONCEPCJA ORGANIZACJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WWSI Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI W ASPEKCIE WYKORZYSTANIA DOŚWIADCZEŃ WYBRANYCH OŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS KATOWICE 2012 Przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso / The President of the European Commission José Manuela Barroso PATRONATY HONOROWE / HONORARY PATRONAGE Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK o nadanie Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu uprawnienia do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM X, ZESZYT 1 Wybrane problemy zarządzania w gospodarce polskiej Redakcja naukowa: Halina Sobocka Szczapa Łódź 2009 Recenzent: Wanda Błaszczyk Redakcja naukowa: Halina

Bardziej szczegółowo

Oferta. Raport końcowy

Oferta. Raport końcowy Raport końcowy Diagnoza organizacji infrastrukturalnych oraz identyfikacja zapotrzebowania organizacji pozarządowych na usługi świadczone Autorzy: Małgorzata Leszczyńska Piotr Stronkowski Agnieszka Szczurek

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja

Człowiek - najlepsza inwestycja Człowiek - najlepsza inwestycja Badanie jakości i adekwatności wsparcia edukacyjnego udzielonego pracownikom sektora ochrony zdrowia w ramach Poddziałania 2.3.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Raport

Bardziej szczegółowo

Streszczenie... 8. Abstract...13. Wykaz skrótów...18. 1. Wprowadzenie...19

Streszczenie... 8. Abstract...13. Wykaz skrótów...18. 1. Wprowadzenie...19 Spis treści Streszczenie... 8 Abstract...13 Wykaz skrótów...18 1. Wprowadzenie...19 2. Opis zastosowanej metodologii oraz źródła informacji wykorzystywane w badaniu...19 2.1. Koncepcja badania...19 2.1.1.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA

RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA PROCES ZARZĄDZANIA W PROJEKTACH KOMPONENTU REGIONALNEGO PO KL W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Grudzień 2010 Badanie współfinansowane ze środków

Bardziej szczegółowo