Zbigniew Antczak* Wirtualizacja funkcji personalnej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zbigniew Antczak* Wirtualizacja funkcji personalnej"

Transkrypt

1 Dwumiesięcznik Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 5/2005. Powielanie, przedrukowywanie oraz rozpowszechnianie bez wiedzy i zgody Redakcji ZZL jest zabronione Zbigniew Antczak* Wirtualizacja funkcji personalnej Autor prowadzi³ badania nad funkcj¹ personaln¹ w organizacjach przeobra onych w struktury sieciowo-wirtualne. Wskutek tych zmian m.in. odnotowano proces wirtualizacji funkcji personalnej. Wyszczególnienie Zbigniew Wirtualizacja Antczak funkcji funkcji personalnej kierowniczych i dyskusja nad strukturyzacj¹ problematyki kierowania/zarz¹dzania doprowadzi³y do nowej systematyzacji i wyró nienia funkcji personalnej jako obszaru zarz¹dzania. Przyj¹³em, e funkcja personalna ( P) to ca³okszta³t dzia³añ zwi¹zanych z ludÿmi, zmierzaj¹cych do osi¹gniêcia celów organizacji i zaspokojenia potrzeb jej uczestników. Okreœlenie: realizacja funkcji personalnej (R P) ma na celu zaakcentowanie aspektu wykonawczego [Antczak, 2005, s ]. W literaturze przedmiotu na okreœlenie dzia³añ zwi¹zanych z zatrudnionymi (lub kooperuj¹cymi zleceniobiorcami w ramach sieci) w organizacji/przedsiêbiorstwie mo na znaleÿæ szereg terminów, m.in. np. polityka/gospodarka kadrowa, marketing/proces kadrowy, administrowanie/zarz¹dzanie/kierowanie (niekiedy z przymiotnikiem: strategiczne) personelem, kadrami, zasobami ludzkimi, wartoœci¹ zasobów ludzkich, zasobami pracy, potencja³em ludzkim/pracy/spo³ecznym kierowanie/zarz¹dzanie kapita³em spo- ³ecznym/ ludzkim/intelektualnym itd. Najczêœciej s¹ to mniej lub bardziej trafne t³umaczenia angielskich terminów: Personal unction/personnel Management/Interpersonnel Relations/Human Relations/Human Resources Management/StrategicHuman Resources Management/Human Resources unctions/human Value Management, Human/Intellectual Capital [Pocztowski, 1993, s ; Stalewski, 1997, s. 9 22]. * dr Zbigniew Antczak jest adiunktem Katedry Zarz¹dzania Kadrami w Akademii Ekonomicznej we Wroc³awiu

2 18 Zbigniew Antczak Czêœæ autorów u ywa niektórych terminów zamiennie. Owa ró norodnoœæ pojêciowa wskazywa³aby m.in. na: brak systematyzacji pojêæ, ich nieprecyzyjnoœæ (a nawet umownoœæ, domyœlnoœæ czy wrêcz rekonstruowanie z informacji zawartych w tekœcie), ró norodnoœæ szkó³ i podejœæ do badanego obszaru oraz ewoluowanie samej problematyki (jej rozwój) [Król, 2002, s. 24n]. W procesie tym mo na zauwa yæ zarówno ci¹g³oœæ, jak i zmianê, bowiem przedmiotem refleksji (...) pozostaj¹ ci¹gle [w badanych okresach Z.A.] te same lub podobne problemy (...) zmienia siê podejœcie do rozwi¹zywania tych kwestii. Powroty do pewnych koncepcji odbywaj¹ siê w sposób bardziej wyrafinowany, na wy szym poziomie wiedzy [Listwan, 2000, s. 35; Pocztowski, 2000w, s. 58n]. Potraktowa³em te ró norodne podejœcia jako swoiste sposoby strukturyzowania funkcji personalnej w specyficznych (dla: danego badacza, prowadzonej analizy, funkcjonowania spo³eczeñstwa, kultury, gospodarki, przedsiêbiorstwa, systemach wartoœci itd.) warunkach [Pocztowski, 1995, s. 43]. Przed rokiem 1989 funkcjê personaln¹ charakteryzowa³y niska ranga i skutecznoœæ. W przedsiêbiorstwach znajdowa³o to wyraz m.in. w przerostach zatrudnienia (tzw. ukryte bezrobocie), du ej rotacji pracowników, czy stosunkowo niskiej efektywnoœci pracy (np. wykorzystanie czasu pracy w oko³o 44%) itd. W okresie poprzedzaj¹cym transformacjê spo³eczno-gospodarcz¹ w Polsce [Jakubów, 2000, s ] w du ych, scentralizowanych, hierarchicznych organizacjach cechowa³a siê [Listwan, 1995]: brakiem ujêcia ca³oœciowego, systemowego, s³abym powi¹zaniem poszczególnych sk³adowych, co prowadzi³o do zapoznawania szeregu jego istotnych elementów, relacji miêdzy nimi itd. dzia³aniami doraÿnymi, akcyjnymi, brak by³o systematyzacji i wykonywania programu, wczeœniej ustalonych zadañ dominacj¹ kryteriów polityczno-ideologicznych m.in. prowadz¹c¹ do obsadzenia kierowniczych stanowisk przez osoby wywodz¹ce siê z tzw. nomenklatury partyjnej silnym wp³ywem podmiotów zewnêtrznych (zw³aszcza partii) zarówno na dzia- ³ania gospodarcze, jak i dobór kadr centralizmem, który u³atwia³ oddzia³ywanie podmiotów zewnêtrznych i eliminowa³ (istotnie ogranicza³) wp³yw bezpoœrednich prze³o onych (mened erów liniowych) ma³¹ iloœci¹ (lub brakiem) narzêdzi (czêsto niskiej jakoœci) wspomagaj¹cych P brakiem instytucjonalizacji, wydzielenia i zaawansowania/sublimacji, co znajdowa³o wyraz m.in. w niskiej pozycji sztabu personalnego, nik³ej jego specjalizacji itd. Urynkowienie gospodarki po 1989 r. spowodowa³o zmiany w ró nym zakresie w realizacji funkcji personalnej. W przedsiêbiorstwach pañstwowych (spó³kach Skarbu Pañstwa) najczêœciej brak by³o pozytywnych zmian, a nawet zauwa alny by³ regres. Niekiedy

3 Wirtualizacja funkcji personalnej 19 dawne koncepcje (np. Personnel Management) wespó³ z nowymi (np. Human Capital) tworz¹ nieci¹g³¹, pe³n¹ ró norodnoœci mozaikê quasi-dope³niaj¹cych siê, wspó³wystêpuj¹cych rozwi¹zañ [Szambelañczyk, 1995, s. 26nn; Lichtarski, 1999]. Nierzadko bywa (...) e firmy posiadaj¹ strategiê na miarê XXI wieku, ale skuteczn¹ ich realizacjê utrudniaj¹ zhierarchizowane struktury organizacyjne typowe dla przedsiêbiorstwa XX-wiecznego oraz obowi¹zuj¹ce w nich XIX-wieczne podejœcie do zarz¹dzania pracownikami [Pocztowski, 2000j]. W przedsiêbiorstwach, które w wyniku restrukturyzacji odzyska³y mo liwoœæ rynkowego dzia³ania i/lub dosta³y siê w sferê oddzia³ywania (kapita³owego, organizacyjnego, technologicznego itp.) organizacji zagranicznych w funkcji personalnej mo na zaobserwowaæ szereg istotnych zmian. Nast¹pi³o jej przekszta³cenie w ca³oœciowy system, wzbogacenie w zakresie u ywanych narzêdzi i stosowanych praktyk, racjonalizacja, profesjonalizacja, czêœciowa decentralizacja. Towarzyszy³o temu w tendencji bardziej podmiotowe podejœcie do pracowników, demokratyzacja stosunków pracy, spadek znaczenia oddzia³ywañ polityczno-ideologicznych, przy rosn¹cym wykorzystaniu podmiotów zewnêtrznych w jej realizacji i stosowaniu w coraz wiêkszym zakresie outsourcingu. Pomimo tych zmian stopieñ instytucjonalnego wykrystalizowania funkcji personalnej i merytorycznego zaawansowania jej realizacji czêsto nadal jest niewielki. Diagnozuj¹c funkcjê personaln¹, badacze w pierwszej po³owie lat 90. XX wieku wskazywali, e m.in. zbiory zmiennych opisuj¹cych krótki okres przeobra eñ z systemu nakazowo-rozdzielczego w stronê niejasnego modelu wolnorynkowego, przy wysokiej inflacji, nieokreœlonej roli pañstwa w procesach transformacji, powolnej prywatyzacji i gwa³townej dywersyfikacji powoduj¹, e jest ona zró nicowana ze wzglêdu na status prawny organizacji, segment rynku, relacje do rynków i firm zagranicznych, zagro enie upad³oœci¹ b¹dÿ likwidacj¹ itp.. Strategie wielu polskich przedsiêbiorstw zdominowa³o podejœcie funkcjonalne. Na tym tle sfera realizacji funkcji personalnej obfituje w niespójnoœci i sprzecznoœci, zawiera przedmiotowe, mechaniczne podejœcie, degraduj¹ce pracowników. Wiele organizacji jest na etapie podpatrywania konkurencji (w tym zagranicznej), która dzia³aj¹c na polskim rynku, zarz¹dza sfer¹ ludzk¹ bardziej kompleksowo i innowacyjnie [Wawrzyniak, 1999, s. 12nn; Gableta, Bodak, Biliñska, 2000, s. 488nn; Nosal, 1997, s. 24 in.]. Mocno zró nicowany jest wiêc ca³oœciowy obraz funkcji personalnej w Polsce w obecnych warunkach. Prosta wersja administracyjno-operacyjna funkcji personalnej czêsto wystêpuje zarówno w ma³ych przedsiêbiorstwach prywatnych, jak i du ych, pañstwowych (spó³kach Skarbu Pañstwa). W niektórych ma³ych, czêœciej œrednich i du ych przedsiêbiorstwach prywatnych funkcjonuje wersja operacyjno-taktyczna lub taktyczna funkcji personalnej. W obu wypadkach wyraÿnie widaæ zapóÿnienie w stosunku do organizacji funkcjonuj¹cych w warunkach rozwiniêtej gospodarki rynkowej. Najbardziej rozwiniête i zaawansowane wersje funkcji personalnej wystêpuj¹ w spó³kach gie³dowych.

4 20 Zbigniew Antczak Wskazywa³oby to, e wp³yw konkurencji, uczenie siê i przenikanie know how wp³ywaj¹ na funkcjê personaln¹ w przedsiêbiorstwie [Listwan, 2000, s. 40n; Miko³ajczyk, Stolarska, 2000, s. 78nn]. Przemiany te maj¹ jednak charakter nieliniowy. Ostatnio mo na mówiæ o regresie, o czym œwiadcz¹ wyniki badañ przeprowadzonych w stu polskich przedsiêbiorstwach z listy 500 najlepszych. Realizacja funkcji personalnej ukierunkowana jest na poszczególne obszary tego procesu, a nie na tworzenie wartoœci organizacji. W niewielkiej tylko liczbie przedsiêbiorstw formu³owana jest strategia funkcji personalnej, a w jeszcze mniejszej jest ona wdra ana. Wiele komórek personalnych realizuje redukcjê zatrudnienia, brakuje natomiast kompleksowego planowania w tej sferze. Wprowadzane te jest tak przydatne narzêdzie, jak zarz¹dzanie karierami zawodowymi pracowników. Du e bezrobocie wywiera presjê, która m.in. powoduje, e organizacje przyjmuj¹ ludzi szukaj¹cych pracy, a nie dokonuj¹ selekcji kandydatów. Systemy wynagrodzeñ s¹ ma³o elastyczne, niepowi¹zane z wynikami pracy i poprzez to nie sprzyjaj¹ zdobyciu przez przedsiêbiorstwo przewagi konkurencyjnej [Ludwiczyñski, 2003; Stolarska, 2003, s. 150n]. Przeobra enia przestrzeni organizacyjnej przedsiêbiorstwa [Antczak, 2004, s ], jej radykalne zmiany sp³aszczenie, odchudzenie i uelastycznienie struktur (shrinking kurczenie siê organizacji; deleyering redukcja liczby szczebli zarz¹dzania; downsizing zmniejszanie organizacji), reengineering procesów, powstanie niewielkich centrów kierowniczych oraz sieciowo-wirtualnych zespo³ów zadaniowych/projektowych/ pracowniczych powoduje istotne przeobra enia w realizacji funkcji personalnej. Tradycyjne zale noœci pionowe, hierarchiczne zostaj¹ zast¹pione poziomymi dzia³aniami zespo³owymi w elastycznych, sieciowych strukturach. Przeobra enia te prowadz¹ do wzrostu znaczenia kwalifikacji potrzebnych mened erowi w zarz¹dzaniu zmiennymi w swojej strukturze zespo³ami. Podstawowym problemem jest zapewnienie takiego sk³adu osobowego, by pracownicy (jako zespó³) mieli kwalifikacje rozumiane jako system intrapersonalnych w³aœciwoœci pracownika, posiadanych przez niego dyspozycji (cech psychologicznych i wiedzy), które dziêki interakcjom i wykorzystaniu w zachowaniach mog¹ siê objawiaæ umiejêtnoœciami/sprawnoœciami zawodowymi [Che³pa, 2003, s. 18], niezbêdne do osi¹gniêcia celu (realizacji zadania). Powoduje to, zw³aszcza w d³u szych okresach, nacisk na dzia³ania zwi¹zane z rozwojem kadr (szkoleniami) oraz staranniejszym doborem mened erów, by byli w stanie pe³niæ role liderów-ekspertów. Rozwój technostruktury organizacji zapewnia informacyjne wsparcie oraz umo liwia sprawne i szybkie funkcjonowanie przedsiêbiorstwa. Postêpuj¹c¹ przebudowê przestrzeni organizacyjnej czêœæ mened erów wspomaga outsourcingiem. Kontynuacja tego procesu mo e prowadziæ do pe³nego zlecania przez przedsiêbiorstwo-koordynatora/integratora sieci dzia³añ us³ugowo-produkcyjnych podmiotom gospodarczym znajduj¹cym siê w szeroko rozumianym otoczeniu (tak e w skali globalnej) [Antczak, 2005, s ].

5 Wirtualizacja funkcji personalnej 21 Rysunek 1. Wnikanie przestrzeni wirtualnej do struktur organizacyjnych przedsiêbiorstwa przestrzeñ wirtualna pe³ny outsourcing outsourcing lean production, reengineering sieæ Dominacja funkcji Dominacja procesów organizacja sztabowo-liniowa ród³o: opracowanie w³asne organizacja dywizjonalna organizacja macierzowa organizacja sieciowa organizacja wirtualna Wyniki badañ przeprowadzonych w latach 90. w USA wskazuj¹, e najczêœciej outsourcing stosowany by³ w sferach [Trocki, 2001, s. 45n]: zarz¹dzania i administracji 78%, kapita³u ludzkiego (wyraÿna tendencja i dla du ych i dla ma³ych przedsiêbiorstw) 77%, transportu i dystrybucji 66%, systemów informatycznych 63%, wytwarzania 56%, marketingu 51%, rachunkowoœci i finansów 18%. Z badañ przeprowadzonych w latach w Polsce wœród 360 przedsiêbiorstw wynika, e blisko 80% stosuje outsourcing przede wszystkim do funkcji ubocznych [Kopczyñski, 2000, s. 281]: ochrony obiektów 22%, utrzymania czystoœci 20%, wspó³pracy z przedsiêbiorstwami remontowymi 17%, us³ugami transportowo-logistycznymi 9%, prowadzenia sto³ówki/bufetu 7%, us³ug informatycznych 6%, prowadzenia ksiêgowoœci 6%. Mened erowie w Polsce wiêc jeszcze w pe³ni nie wykorzystuj¹ szerokiego wachlarza mo liwoœci zwi¹zanych z tym narzêdziem.

6 22 Zbigniew Antczak Tabela 1. Ewolucja struktury zatrudnienia Stary model A: pracownicy stali umowy zawarte na czas nieokreœlony (etat); kosztowna forma dla pracodawcy (100%); B: pracownicy zatrudniani w razie potrzeby C: pracownicy zatrudniani w razie potrzeby D: pracownicy zatrudniani w razie potrzeby Nowy model A 1: pracownicy stali (rdzeñ org.) o bardzo wysokich kwalifikacjach i umiejêtnoœciach; obejmuje œcis³e kierownictwo oraz pracowników maj¹cych zasadniczy wp³yw na prowadzenie podstawowej dzia³alnoœci org. (ok. 1/4 1/3 wolumenu A); A 2: pracownicy zewnêtrzni o kwalifikacjach i umiejêtnoœciach ³atwo dostêpnych na rynku pracy; zatrudnieni na umowy na czas okreœlony, na wykonanie konkretnych zadañ, w okresie szczytów, sezonowo, w niepe³nym wymiarze czasu pracy, telepraca, job sharing; forma tañsza dla pracodawcy; nie musi dbaæ o rozwój zawodowy takich pracowników; B: pracownicy zewnêtrzni zatrudnieni do wykonania szczególnych zadañ, gdy inni pracownicy org. nie maj¹ odpowiednich kwalifikacji (np. usprawnienie procesów technologicznych, remont budynku; przedsiêwziêcie z zakresu BHP lub ochrony œrodowiska itp.); C: pracownicy zewnêtrzni uzupe³niaj¹cy zmienne zapotrzebowanie na pracê z powodu np. szczytu w sezonie, nieprzewidzianej koniunktury czy nadmiernej absencji chorobowej sta³ych pracowników; zatrudnieni w ramach leasingu pracowniczego, pracy na wezwanie, przerywanej, dorywczej, temp-system; D: pracownicy zewnêtrzni zatrudniani na szczególnych zasadach do wykonywania wycinków prac zwi¹zanych z podstawow¹ dzia³alnoœci¹ org. (np. praca nak³adcza, podzlecanie produkcji; ksiêgowoœci, serwisu itp.); segment C + D: 1/2 2/3 ca³oœci; ród³o: na podstawie: Handy, 1998, s ; Seku³a, 2001, s. 16n Zmiany w modelu zatrudnienia s¹ m.in. konsekwencjami przeobra eñ w strukturze organizacyjnej. Same równie generuj¹ wiele skutków. Coraz bardziej do przesz³oœci nale y pe³noetatowe zatrudnienie ca³ej za³ogi. Na pe³nym, sta³ym etacie przedsiêbiorstwo coraz czêœciej zatrudnia niewielu pracowników, którzy tworz¹ tzw. rdzeñ funkcjonalny. Pozosta³a czêœæ pracowników zatrudniana jest czasowo/okresowo, zaœ czêœæ procesów produkcji/us³ug zlecana siê na zewn¹trz (outsourcing). Wiele przedsiêbiorstw szukaj¹c oszczêdnoœci wprowadza tzw. elastyczny model zatrudnienia (zob. tab. 2, rys. 3). Spada wtedy nie tylko liczba pracowników zatrudnionych na etacie, ale i ca³kowite koszty pracy. Ide¹ tego modelu jest zapewnienie zasobu kwalifikacji niezbêdnych do ci¹g³ego funkcjonowania organizacji (tzw. rdzenia kwalifikacji, hard core, core business). Ze wzglêdu na rzadkoœæ wybranych umiejêtnoœci i doœwiadczenia pracownicy ci s¹ zatrudniani na dobrze p³atnych etatach (segment A1). Osoby o zbli onych kwalifikacjach, ale potrzebne sporadycznie zatrudniane s¹ na czas zamkniêty (segment B). Pracownicy

7 Wirtualizacja funkcji personalnej 23 o kwalifikacjach ³atwo dostêpnych na rynku pracy (ewentualnie: potrzebni okresowo) zatrudniani/wspó³zatrudniani s¹ w elastycznych formach, na czas zamkniêty itp. (segment A2). Odrêbn¹ grupê stanowi¹ pracownicy zatrudniani okresowo ze wzglêdów sezonowych (segment C). Ostatnia grupa to pracownicy wykonuj¹cy, czêsto w formie podzlecenia, wybrany wycinek dzia³alnoœci, który nie jest wprost zwi¹zany z podstawowym zakresem funkcjonowania przedsiêbiorstwa (segment D). Na strukturê i wielkoœæ zatrudnienia wp³yw maj¹ m.in. takie zmienne, jak wielkoœæ organizacji, jej faza rozwoju i sytuacja na rynku pracy. Rysunek 2. Ewolucja modelu zatrudnienia w przedsiêbiorstwie Elastyczne formy zatrudnienia A A 2 Elastyczna granica przedsiêbiorstwa C B A 1 D ród³o: opracowanie w³asne Strukturyzacjê problematyki elastycznego zatrudnienia mo na równie wyodrêbniaj¹c wzglêdnie homogeniczne grupy wedle kryteriów realizowanych zadañ/funkcji oraz warunków pracy i p³acy przeprowadziæ nieco inaczej. Np. C. Handy w koncepcji przedsiêbiorstwa-koniczynki wyró ni³ trzy zasadnicze grupy pracowników: tzw. trzon kadry pracowniczej, pracowników kontraktowych oraz elastyczn¹ si³ê robocz¹. Udzia³ i proporcje tych trzech grup pracowniczych w wolumenie ca³oœci zatrudnienia w przedsiêbiorstwie s¹ zmienne i kszta³tuj¹ siê w zale noœci od szeroko rozumianych warunków funkcjonowania (rys. 4) [Handym, 1998, s ]. Elastyczny model zatrudnienia gene-

8 24 Zbigniew Antczak ruje równie kategoriê pracowników realizuj¹cych swoje zadania zdalnie (home-based teleworking, np. telepraca w domu ze wzglêdu na jej specyfikê, inwalidztwo itp.), wykonuj¹cych telepracê mobiln¹ (nomadicteleworking, pracownicy dzia³ów sprzeda y, in ynierowie eksploatacyjni itd., którzy wiêkszoœæ czasu spêdzaj¹ w terenie i pos³uguj¹ siê laptopami, telefonami komórkowymi, pagerami), czy personel, który pracuje w biurze, a dorywczo/okazjonalnie/w okreœlonych przypadkach w domu (ad hocteleworking) lub w telecentrach/wioskach/chatkach (tj. specjalnych biurach/oœrodkach tworzonych w regionach, gdzie ich koszty funkcjonowania tak jak p³ace pracowników s¹ niskie, a przynajmniej istotnie ni sze ni w du ych aglomeracjach) [Hoffmann, 2002, s. 33n; Nilles, 2003, s ]. Rysunek 3. Ewolucja modelu elastycznej struktury zatrudnienia w ujêciu C. Handego Przedsiêbiorstwo: tradycyjne wspó³czesne przysz³oœci Legenda: 1 trzon kadry pracowniczej; 2 pracownicy kontraktowi; 3 elastyczna si³a robocza ród³o: opracowanie w³asne na podstawie: Handy, 1998, s Jednym z przyk³adów konsekwencji i zmian na rynku pracy i w modelu zatrudnienia jest powstanie poœrednicz¹cych tzw. przedsiêbiorstw wspó³zatrudniaj¹cych agencji pracy tymczasowej. Np. w USA w 2002 r. organizacja tego typu awansowa³a do pierwszej pi¹tki najwiêkszych korporacji. Krajowym odpowiednikiem tego procesu czasowe zatrudnienie znalaz³o w Polsce oko³o 100 tysiêcy osób by³ m.in. dynamiczny rozwój wroc³awskiego przedsiêbiorstwa Work Service, dysponuj¹cego ogólnopolsk¹ sieci¹ biur. Charakterystyczne, e i w Panoramie firm w 2003 r. i na swojej stronie internetowej generalnie prezentuje siê ono pod has³em: doradztwo personalne, us³ugi typu business to business. Pomimo zasadniczego braku uregulowañ prawnych i formalnego monopolu urzêdów poœrednictwa pracy przedsiêbiorstwa wspó³zatrudniaj¹ce zbieraj¹ oferty

9 Wirtualizacja funkcji personalnej 25 i podpisuj¹ stosowne umowy (g³ównie s¹ to umowy o pracê lub cywilnoprawne zlecenia) z szukaj¹cymi pracy poprzez regionalne oœrodki. Zastrzegaj¹ siê, e jest to praca czasowa (tymczasowe dzier awienie pracowników, ich leasing, temp-system), a pracownicy zewnêtrzni mog¹ zastêpowaæ pracowników wewnêtrznych podczas urlopów, choroby, realizacji jednorazowego projektu, prac sezonowych, w weekendy, znacznych wahañ produkcji, ale równie w sytuacji, gdy przedsiêbiorstwo zlecaj¹ce dojdzie do wniosku, e bêdzie to tañsza forma zatrudnienia (p³acenia tylko za wykonan¹ pracê) przy deklarowanym ograniczeniu wykonywania pracy tymczasowej na rzecz jednego przedsiêbiorcy do 12 miesiêcy w przeci¹gu kolejnych 3 lat. Elastyczny model zatrudnienia skutkuje m.in. wirtualnymi relacjami w obrêbie organizacji. Jako kategoria organizacyjna wystêpuje w znaczeniach: struktury o nieostrych granicach, obejmuj¹cej przedsiêbiorstwo wtopione w otoczenie; przestrzeñ komputerow¹; oraz system wartoœci niematerialnych, bêd¹cych wysublimowaniem materialnego ³añcucha wartoœci [Perechuda, 1997; Perechuda, 2005, s ]. Pomijaj¹c kwestiê niejasnoœci terminologicznych mo na powiedzieæ w znacznym uproszczeniu, e takie zwirtualizowane przedsiêbiorstwo sk³ada siê przede wszystkim z us³ugodawców. Jedni dostarczaj¹ najnowsze technologie i/lub kwalifikacje z dziedziny logistyki, badañ, marketingu czy sprzeda y, inni koordynowania lub generowania wizji/misji takiej struktury. Mamy wiêc podobne rozproszenie jak w strukturze sieciowej, brakuje jednak sta³ego zarz¹du, którego rolê (w czêœci) spe³nia koordynator/integrator. Istotnymi cechami organizacji wirtualnej s¹: szybkoœæ dzia³ania, elastycznoœæ, adaptacyjnoœæ, dobrowolnoœæ, swoista doskona³oœæ (generuj¹ca choæby przez to wy szy zysk ni struktury tradycyjne), globalnoœæ, ponadgranicznoœæ, zaufanie. Jest ona niezwykle dynamicznym narzêdziem zarz¹dzania poprzez brak ró norodnych umów, regulaminów, biurokratycznych struktur (ze wzglêdu na nowoœæ zjawiska na ogó³ brak jest regulacji prawnych w ramach danego kraju b¹dÿ w obrocie miêdzynarodowym, co nie oznacza, e pewne kwestie czy procedury w ramach funkcjonowania przedsiêbiorstw nie s¹ prawnie nadmiernie uregulowane lub nawet przeregulowane), generalnie: minimum instytucjonalizacji. Jej uczestnicy przystêpuj¹ do niej dobrowolnie, gdy wiedz¹, e taki zwi¹zek przyniesie im wiêksze korzyœci. W sytuacji gdy któryœ z uczestników uznaje, e istniej¹ce warunki mu nie odpowiadaj¹ wystêpuje. Jej szybkoœæ dzia³ania, zyskownoœæ (ni sze koszty dzia³ania), oszczêdnoœæ (w wydatkach np. na infrastrukturê, ni szy kapita³ do rozpoczêcia dzia³alnoœci itd.), najnowsze technologie pozwalaj¹ generowaæ produkt/us³ugê na œwiatowym poziomie [Antczak, 2004, s ; G³uszek, 2004, s ]. Wirtualizacja funkcji personalnej (e-hrm) nastêpuje m.in. w konsekwencji wnikania w struktury organizacyjne przedsiêbiorstwa przestrzeni pozbawionej tradycyjnych noœników, czyli przestrzeni wirtualnej [Antczak, 2001w, s. 10; Bodak, Cierniak, 2001;

10 26 Zbigniew Antczak Kuczyñski, 2003; Sajkiewicz, Sajkiewicz, 2002, s , ; Œliwa, 2000, s ]. Oznacza ona budowanie na bazie podzielanych systemów wartoœci wiêzi (tak e elektronicznych) miêdzy mened erami liniowymi/liderami grup zadaniowych i mened erami sztabowymi/centralnymi w celu przep³ywu informacji i koordynowania wspó³pracy zwi¹zanej z realizacj¹ funkcji personalnej [Partyka, 2004]. Znajduje ona szereg odmiennych rozwi¹zañ zw³aszcza w sferach rekrutacji, szkolenia, wynagradzania czy kultury organizacyjnej. Informatyczne systemy zarz¹dzania kadrami (HRMS Human Resource Management Systems) [probit.wroc.pl; comarch.pl; argus.tpg.pl; teta.com.pl; sor.tpg.pl; kadry.info.pl; unisoft.com.pl; ifs.com.pl; Guryn H., Ber³owski P., Wach S. (opr.) 2004] pozwalaj¹ na integracjê zarz¹dzania bazami danych zwi¹zanych z funkcj¹ personaln¹, ocen¹ pracowników (np. MS Review Microsoft), prowadzenie call-center dla pracowników w podobnej formie, jak dla klientów (systemy ERM Employee Relationship Management), dostêp pracowników i mened erów do informacji zawartych w intranecie poprzez przegl¹darkê internetow¹ (ESS Employee Self-Service, MSS Manager Self-Service) oraz szkolenia elektroniczne (e-learning). Obecnie dostêpne s¹ m.in. nastêpuj¹ce programy kadrowe (lub z tak¹ funkcj¹/sub-funkcjami): Oracle HRMS (producent: Oracle), mysap HR (SAP), oceny okresowe, organizacja szkoleñ (ComArch CDN), Inspektor Danych Osobowych IDO (Unisoft), delegacje (I S Poland), Personel, HR Analizer, eurlopy (TETA), internetowy system obs³ugi rekrutacji SOR, system rejestracji czasu pracy ARGUS (TPG), ekadry, Kadry i P³ace (PROBIT), SYM ONIA Kadry i P³ace (Matrix.pl), Koma e-hr (KOMA), Baan HR (DST), System IPS (P-Soft Polska), SIMPLE-PERSONEL V (SIMPLE), Expert, Multi-Rater eedback System (SHL), EXTENDED DISC PRO ESSIONAL SYSTEM (Extended Disc), Alt-Pro- Select, WIS (Alta), Thomas Key Version (SLG Thomas International Poland), HRB (Hogart), PasCOM SZKOLENIA C/S, SPIN ARS/400 HR (Spin). W wielu przedsiêbiorstwach np. programy Personel czy SAP-HR przejê³y istotn¹ czêœæ zadañ administracyjno-kontrolnych w ramach funkcji personalnej. Od mened era liniowego/lidera grupy zadaniowej wymaga siê terminowego wype³nienia pewnej liczby dokumentów (w wersji elektronicznej) oraz bie ¹cej wspó³pracy z podw³adnymi. W przedsiêbiorstwach informatycznych trwaj¹ prace nad modu³ami programów pozwalaj¹cymi na np. bud etowanie dzia³alnoœci personalnej, controlling kosztów kadrowych, rachunek kosztów w relacji nak³ady wyniki, wymiarowanie us³ug w rachunku ci¹gnionym, przeliczenia op³acalnoœci w³asnej dzia³alnoœci komórki personalnej wobec ewentualnego ich zakupu i w tendencji lepsze dostosowywanie dzia³alnoœci kadrowej do strategii przedsiêbiorstwa. Maj¹ te powstaæ modu³y pozwalaj¹ce na pe³ne zbilansowanie zapotrzebowania kadrowo-kwalifikacyjnego przy posiadanej strukturze organizacyjnej. W innych przedsiêbiorstwach, by odci¹ yæ nieliczne pod wzglêdem osobowym komórki kadrowe, pracownicy dysponuj¹ tzw. kioskami informatycznymi. Magnetyczna

11 Wirtualizacja funkcji personalnej 27 karta identyfikacyjna, m.in. s³u ¹ca do pomiaru czasu pracy, poruszania siê po terenie organizacji itd., pozwala na wejœcie do sieci komputerowej i, po zidentyfikowaniu stopnia dostêpu do danych, uzyskanie wgl¹du we w³asne dane dotycz¹ce np. wynagrodzenia, urlopu, czasu pracy itp. oraz wystawienia zwi¹zanych z tym dokumentów (np. zaœwiadczenia o wysokoœci zarobków w celu przed³o enia w banku). Rozwój narzêdzi (programów) typu zrównowa onej karty wyników (BSC Balanced ScoreCard) powoduje, e strategicznie realizacja funkcji personalnej coraz pe³niej jest integrowana z pozosta³ymi obszarami dzia³añ mened erskich. Tabela 2. Wymiary wirtualizacji funkcji personalnej w przedsiêbiorstwie Wymiar Rdzeñ kwalifikacji Miêkka integracja Wirtualne wsparcie Opis Wirtualna organizacja bazuje na synergicznej kombinacji kluczowych kwalifikacji; poszczególne jednostki wnosz¹ do organizacji jako ca³oœci uzupe³niaj¹ce siê wzajemnie kompetencje i wykorzystuj¹ je przy minimalnych nak³adach elastycznego i interaktywnego gospodarowania zasobami, w tym: kapita³em intelektualnym i ludzkim; Rozcz³onkowanie przedsiêbiorstwa i tworzenie rdzenia kwalifikacji generuje nowe problemy, takie jak np. identyfikacja potencjalnych kadr, os³abienie motywacji, luki w kwalifikacjach, os³abienie kontroli; œrodkami zaradczymi mog¹ byæ miêkkie narzêdzia, takie jak decentralizacja czy zwiêkszenie autonomii zespo³ów / lokalnych jednostek po³¹czona z podnoszeniem kwalifikacji; Technostruktura (komputeryzacja, internet, intranet, wydzielone sieci i ich kombinacje, telefonia przenoœna i inne ró norodne media) komunikacyjna zapewnia wsparcie w realizacji s¹siednich wymiarów i przep³yw informacji niezbêdny do funkcjonowania organizacji; ród³o: zmodyfikowane z: Sajkiewicz, 2001, s. 38n] Strukturyzacja wirtualizacji funkcji personalnej pozwala wyró niæ jej trzy wymiary: zwi¹zany z rdzeniem kwalifikacji, miêkk¹ integracj¹ oraz wsparciem (zob. tabela 2) [Sajkiewicz, 2001, s. 38n; Sajkiewicz, 2000, s. 285n]. Systematyzacji mo na te dokonaæ przyjmuj¹c kryterium zakresu i Ÿród³a wsparcia. Przy pe³nej wirtualizacji gdy w przedsiêbiorstwie nie ma komórki zajmuj¹cej siê kwestiami funkcji personalnej mened er zespo³u (liniowy) dysponuje w zasadzie wirtualnym wsparciem w postaci programów komputerowych typu Personel czy SAP-HR. Ewentualnie mo e te na w³asn¹ rêkê szukaæ wiedzy w internecie, specjalistycznych poradnikach lub u osób/przedsiêbiorstw zajmuj¹cych siê t¹ problematyk¹. W przypadku niepe³nej wirtualizacji w przedsiêbiorstwie (rozwi¹zanie instytucjonalne) Ÿród³a wsparcia mog¹ byæ usytuowane na zewn¹trz (outsourcing funkcji personalnej; konsultant lub organizacja doradcza s³u y swoj¹ wiedz¹

12 28 Zbigniew Antczak w ramach kontaktów np. poprzez sieæ lub telefonicznie), oraz wewn¹trz. W ostatnim przypadku wsparcia udziela prze³o ony b¹dÿ mened er sztabowy, ewentualnie mened er-referent monitoruj¹cy/nadzoruj¹cy sprawy kadrowe danego zespo³u. Kontakty maj¹ charakter pisemny (np. e poprzez internet lub w ramach sieci wewnêtrznej) lub g³osowy (rozmowa telefoniczna). Cech¹ charakterystyczn¹ wiêc wirtualizacji jest niemal ca³kowite wyeliminowanie kontaktów typu face to face. W obszarze funkcji personalnej wirtualizacja m.in. przejawia siê poprzez [Krupski, 2003, s. 24n]: rozmywanie granic przedsiêbiorstwa zwi¹zane z zatrudnianiem pracowników pracuj¹cych równolegle w innych organizacjach i w ten sposób wnosz¹cych nowe wartoœci korzystaniem z us³ug agencji pracy czasowej (leasing pracowników, temp-service) zawi¹zywaniem unii personalnej wœród zarz¹dów ró nych przedsiêbiorstw generowaniem systemów wiedzy bêd¹cych podstaw¹ organizacji inteligentnej oraz symulowaniem procesów kadrowych i ich skutków w przestrzeniach komputerów. Podsumowanie. Postêpuj¹ca dekompozycja struktury organizacyjnej przedsiêbiorstwa powoduje tendencjê zanikania funkcji personalnej, przynajmniej w jej tradycyjnym kszta³cie [Dobrzyñski, 2003, s. 34n]. Badania potwierdzaj¹, e jeœli nie w ca³oœci, to w wielu elementach funkcja personalna nie jest przynajmniej w czêœci przedsiêbiorstw realizowana [Antczak, 2000, s ; Antczak, 2001s, s. 1 8; Antczak, Ga³wa, 2001, t. 1, s ]. Nie wydaje siê jednak, by zanik³a ona ca³kowicie. Jej realizacja nadal jest skupiona wokó³ pewnego obszaru. Jego obecn¹ granic¹ wydaj¹ siê byæ w ramach elastycznego modelu zatrudnienia wymogi prawne oraz zachowanie strategicznych kwalifikacji w przedsiêbiorstwie. Przekroczenie tej granicy i np. przeobra enie przedsiêbiorstwa w strukturê sieciowo-wirtualn¹ nadaje funkcji personalnej w czêœci charakter wirtualny, a w czêœci przerzuca jej realizacjê na podmioty uczestnicz¹ce w sieci, tj. przedsiêbiorstwa us³ugowe czy pojedynczych specjalistów. Byæ mo e, ze wzglêdu na istniej¹ce uwarunkowania gospodarcze i tendencje przeobra eñ, bêd¹ one j¹ dalej redukowaæ. Obserwacja w polskich warunkach wysokiego bezrobocia oraz narastaj¹cej pauperyzacji wskazuje, i bêdzie to nios³o przynajmniej w najbli szym czasie i dla pracowników i dla spo³eczeñstwa, w ramach którego funkcjonuj¹, szereg negatywnych konsekwencji [Antczak, 2004, s , 166n].

13 Wirtualizacja funkcji personalnej 29 Literatura Antczak Z. (2000), Przeobra enia organizacyjne a funkcja personalna w firmach us³ugowych [w:] Listwan T. (red.), Zarz¹dzanie kadrami. Perspektywy badawcze i praktyka, Wyd. AE, Wroc³aw. Antczak Z. (2001s), Sieciowo-wirtualne uwarunkowania realizacji funkcji personalnej w firmach wysokiej technologii [w:] Lewandowski J. (red.), Wyzwania praktyki i teorii zarz¹dzania w XXI wieku, Wyd. Politechniki ódzkiej, ódÿ. Antczak Z. (2001w), Wyniki badañ w³asnych nad realizacj¹ funkcji personalnej w firmach o zaawansowanych technologiach (materia³y niepublikowane, Wroc³aw). Antczak Z. (2004), Kapita³ intelektualny przedsiêbiorstwa, Antykwa, Warszawa. Antczak Z. (2005), unkcja personalna w przedsiêbiorstwie w okresie transformacji gospodarczo-spo³ecznej w Polsce, Monografie i Opracowania, nr 162, Wyd. AE, Wroc³aw. Antczak Z., Ga³wa S. (2001), Transformacje firmy us³ugowej w polskich warunkach. Refleksje i wnioski [w:] Skalik J. (red.): Zmiana warunkiem sukcesu. Transformacje przedsiêbiorstw. Problemy. Metody. Efekty, Wyd. AE, Wroc³aw, t. 1. Bodak A., Cierniak A. (2001), Krócej czy lepiej?, Personel, nr 4. Che³pa S. (2003), Kwalifikacje kadr kierowniczych przedsiêbiorstw przemys³owych, Prace Naukowe AE nr 996, Monografie i Opracowania, nr 155, Wyd. AE, Wroc³aw. Dobrzyñski M. (2003), Czy funkcja kadrowa przetrwa w nowych formach zarz¹dzania firm¹? [w:] Listwan T. (red.), Sukces w zarz¹dzaniu. Uwarunkowania kadrowo-organizacyjne, Wyd. AE, Wroc³aw. Gableta M., Bodak A., Biliñska M. (2000), Przes³anki i perspektywy zmian w zarz¹dzaniu zasobami ludzkimi [w:] Jagoda H., Lichtarski J. (red.), Nowe kierunki w zarz¹dzaniu przedsiêbiorstwem ci¹g³oœæ i zmiana, Wyd. AE, Wroc³aw. G³uszek E. (2004), Zarz¹dzanie zasobami niematerialnymi przedsiêbiorstwa, Wyd. AE, Wroc³aw. Guryn H., Ber³owski P., Wach S. (opr.) (2004), Oprogramowanie HRM praktyczna pomoc dla dzia³ów personalnych. Programy wspomagaj¹ce zarz¹dzanie kadrami wed³ug informacji producentów i w opinii u ytkowników, Personel, nr 5. Handy C. (1998), Wiek przezwyciê onego rozumu, Wyd. Business Press, Warszawa. Hoffmann M.R. (2002), Istota przedsiêbiorstw wirtualnych [w:] Niedzielska E., Dudycz H., Dyczkowski M. (red.), Nowoczesne technologie informacyjne w zarz¹dzaniu, Wyd. AE, Wroc³aw. Jakubów L. (2000), Spo³eczne uwarunkowania rozwoju przedsiêbiorstw, Wyd. AE, Wroc³aw. Kopczyñski T. (2000), Outsourcing jako forma partnerstwa przedsiêbiorstw [w:] Stabry³a A. (red.), Strategie wzrostu produktywnoœci firmy, Wyd. AE, Kraków. Król H. (2002), Czynnik ludzki w organizacji [w:] Król H. (red.), Szkice z zarz¹dzania zasobami ludzkimi, Wyd. WSPiZ, Warszawa.

14 30 Zbigniew Antczak Krupski R. (2003), Zarz¹dzanie kadrami na krawêdzi chaosu [w:] Listwan T. (red.), Sukces w zarz¹dzaniu. Uwarunkowania kadrowo-organizacyjne, Wyd. AE, Wroc³aw. Kuczyñski K. (2003), E-HRM, czyli rozwi¹zania informatyczne dla dzia³ów personalnych, Personel, nr 8. Lichtarski J. (1999), Zwi¹zki teorii i praktyki w dziedzinie organizacji i zarz¹dzania przedsiêbiorstwami, Przegl¹d Organizacji, nr 11. Listwan T. (1995), Zarz¹dzanie kadrami w okresie transformacji gospodarczej w Polsce, Zarz¹dzanie Zasobami Ludzkimi, nr 1 2. Listwan T. (2000), Zarz¹dzanie kadrami w transformacji [w:] Listwan T. (red.), Zarz¹dzanie kadrami. Perspektywy badawcze i praktyka, Wyd. AE, Wroc³aw. Ludwiczyñski A. (2003), ZZL postêp, zastój, regres?, Personel, nr 13 14, nr Miko³ajczyk Z., Stolarska M. (2000), Zarz¹dzanie potencja³em spo³ecznym w przedsiêbiorstwach polskich i francuskich [w:] Listwan T. (red.), Zarz¹dzanie kadrami. Perspektywy badawcze i praktyka, Wyd. AE, Wroc³aw. Nilles J.M. (2003), Telepraca, Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa. Nosal C.S. (1997), Psychologia decyzji kadrowych, Wyd. PSB, Kraków. Partyka P. (2004), Informatyzacja zadanie z niejednym rozwi¹zaniem. Kryteria wyboru i sposoby zastosowania oprogramowania dla dzia³ów personalnych, Personel, nr 5. Perechuda K. (1997), Organizacja wirtualna, Ossolineum, Wroc³aw. Perechuda K. (2005), Dyfuzja wiedzy w przedsiêbiorstwie sieciowym, Wyd. AE, Wroc³aw. Pocztowski A. (1993), Rozwój potencja³u pracy jako problem zarz¹dzania zasobami ludzkimi w przedsiêbiorstwie, Wyd. AE, Kraków. Pocztowski A. (1995), Praktyka zarz¹dzania zasobami ludzkimi w Polsce [w:] Sza³kowski A., Piechnik-Kurdziel A. (red.), Zarz¹dzanie zasobami pracy w gospodarce rynkowej, Wyd. AE, Kraków. Pocztowski A. (2000j), Jak realizowaæ funkcjê personaln¹ w przedsiêbiorstwie? (referat powielony na Ogólnopolsk¹ Konferencjê Naukow¹ Mened er personalny I dekady XXI wieku, ódÿ ). Pocztowski A. (2000w), Wp³yw funkcji personalnej na kszta³towanie kapita³u intelektualnego organizacji [w:] Listwan T. (red.), Zarz¹dzanie kadrami. Perspektywy badawcze i praktyka, Wyd. AE, Wroc³aw. PWN (1991), S³ownik wyrazów obcych, Warszawa. PWN (1992), S³ownik jêzyka polskiego, Warszawa. Sajkiewicz A. (2000), Zarz¹dzanie personelem w organizacji ucz¹cej siê [w:] Skalik J. (red.): Zmiana warunkiem sukcesu. Zarz¹dzanie prze³omu wieków, Wyd. AE, Wroc³aw. Sajkiewicz A. (2001), Organizacja procesów personalnych w firmie [w:] Makowski K. (red.), Zarz¹dzanie pracownikami. Instrumenty polityki personalnej, Poltext, Warszawa. Sajkiewicz A., Sajkiewicz. (2002), Nowe metody pracy z ludÿmi, Poltext, Warszawa. Seku³a Z. (2001), Koniec epoki pracy najemnej?, Personel, nr 6.

15 Wirtualizacja funkcji personalnej 31 Stalewski T. (1997), >Human Resource Management< jako sposób realizacji funkcji personalnej w organizacji [w:] Stalewski T., Chlebicka E. (red.), Zarz¹dzanie zasobami ludzkimi, Wyd. Politechniki Wroc³awskiej, Wroc³aw. Stanis³awski J. (1999), Wielki s³ownik angielsko-polski, Wyd. Philip Wilson, Warszawa. Stolarska M. (2003), Zarz¹dzanie karier¹ zawodow¹ w polskich przedsiêbiorstwach sukces czy pora ka (wyniki badañ ankietowych) [w:] Listwan T. (red.), Sukces w zarz¹dzaniu. Uwarunkowania kadrowo-organizacyjne, Wyd. AE, Wroc³aw. Szambelañczyk J. (1995), Uwarunkowania zarz¹dzania kadrami w okresie transformacji systemu spo³eczno-gospodarczego [w:] Sza³kowski A., Piechnik-Kurdziel A. (red.), Zarz¹dzanie zasobami pracy w gospodarce rynkowej, Wyd. AE, Kraków. Œliwa K.R. (2000), Organizacja bez granic (granice teorii organizacji) [w:] Jagoda H., Lichtarski J. (red.), Nowe kierunki w zarz¹dzaniu przedsiêbiorstwem ci¹g³oœæ i zmiana, Wyd. AE, Wroc³aw. Trocki M. (2001), Outsourcing, PWE, Warszawa. Wawrzyniak B. (1999), Kapita³ ludzki a zarz¹dzanie wiedz¹ w poszukiwaniu nowej podstawy zarz¹dzania przedsiêbiorstwem [w:] Ludwiczyñski A. (red.), Szkolenie i rozwój pracowników a sukces firmy, Wyd. P PK, Warszawa. Zieleniewski J. (1969), Organizacja i zarz¹dzanie, PWN, Warszawa. [www.argus.tpg.pl], [www.comarch.pl], [www.ifs.com.pl], [www.kadry.info.pl], [www.probit.wroc.pl], [www.sor.tpg.pl], [www.teta.com.pl], [www.unisoft.com.pl]

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA ZESZYTY NAUKOWE MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA TARNÓW 2004 KOMISJA SENACKA DO SPRAW NAUKI I WYDAWNICTW Recenzent: prof.

Bardziej szczegółowo

Kooperacja zewnętrzna w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Kooperacja zewnętrzna w zarządzaniu przedsiębiorstwem Jolanta Walas Trębacz Kooperacja zewnętrzna w zarządzaniu przedsiębiorstwem Uwagi wstępne Zmiany, jakie zachodz¹ w otoczeniu, ich charakter, ró norodnoœæ, dynamika i wzajemne przenikanie powoduj¹, e przedsiêbiorstwa

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008 ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008 TARNÓW 2008 RADA ZESZYTÓW NAUKOWYCH MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE prof. dr hab. Leszek Ka³kowski,

Bardziej szczegółowo

Stefan Lachiewicz, Marek Matejun Kadrowe uwarunkowania i skutki outsourcingu us³ug

Stefan Lachiewicz, Marek Matejun Kadrowe uwarunkowania i skutki outsourcingu us³ug Stefan Lachiewicz, Marek Matejun Kadrowe uwarunkowania i skutki outsourcingu us³ug Stefan Kadrowe Lachiewicz, uwarunkowania W artykule Marek podjêto i Matejun skutki problematykê outsourcingu us³ug wp³ywu

Bardziej szczegółowo

Prognozy rynku pracy i zapotrzebowania na kwalifikacje

Prognozy rynku pracy i zapotrzebowania na kwalifikacje Audyt ofert pracy, zapotrzebowanie na kwalifikacje i szkolenia na Dolnym Œl¹sku projekt nr Z/2.02/II/2.1/5/04 finansowany ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Transfer technologii a proces globalizacji we współczesnym życiu gospodarczym

Transfer technologii a proces globalizacji we współczesnym życiu gospodarczym DOROTA KUDER Transfer technologii a proces globalizacji we współczesnym życiu gospodarczym Wprowadzenie Nowe technologie zapewniaj¹ wydajniejsze metody pracy i otwieraj¹ nowe perspektywy dzia³alnoœci cz³owieka.

Bardziej szczegółowo

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3 BAROMETR REGIONALNY 59 DOŒWIADCZENIA W WYKORZYSTANIU NARZÊDZI MARKETINGU W PRZEDSIÊBIORSTWACH W PROGRAMIE EQUAL SYSTEM PRZECIWDZIA ANIA POWSTAWANIU BEZROBOCIA NA TERENACH S ABO ZURBANIZOWANYCH mgr Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 3. Podstawy teoretyczne za³o enia, g³ówne koncepcje... 5. Opis realizowanych dzia³añ w ramach projektu...

Spis treści. Wprowadzenie... 3. Podstawy teoretyczne za³o enia, g³ówne koncepcje... 5. Opis realizowanych dzia³añ w ramach projektu... Spis treści WPROWADZENIE ROZDZIAŁ I ROZDZIAŁ II ROZDZIAŁ III ROZDZIAŁ IV Bibliografia Wprowadzenie... 3 Podstawy teoretyczne za³o enia, g³ówne koncepcje... 5 Opis realizowanych dzia³añ w ramach projektu...

Bardziej szczegółowo

Przegl¹d wynagrodzeñ 2008-2009. Banking & Financial Services

Przegl¹d wynagrodzeñ 2008-2009. Banking & Financial Services Przegl¹d wynagrodzeñ 2008-2009 Banking & Financial Services Spis treœci 1. WSTÊP Strona 3 1. Michael Page International Strona 3 2. Nasza wiedza z zakresu Bankowoœci i Us³ug Finansowych Strona 4 3. Metodologia

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE. Nr 2 (2) 2002. Refleksje spo³eczno- -gospodarcze. Najnowsze instrumenty opisu organizacji. pod redakcj¹ Wojciecha Cieœliñskiego

ZESZYTY NAUKOWE. Nr 2 (2) 2002. Refleksje spo³eczno- -gospodarcze. Najnowsze instrumenty opisu organizacji. pod redakcj¹ Wojciecha Cieœliñskiego 1 ISSN 1643-630X Nr 2 (2) 2002 ZESZYTY NAUKOWE Wa³brzyskiej Wy szej Szko³y Zarz¹dzania i Przedsiêbiorczoœci Refleksje spo³eczno- -gospodarcze Najnowsze instrumenty opisu organizacji pod redakcj¹ Wojciecha

Bardziej szczegółowo

Wanda BURDECKA Instytucje otoczenia biznesu Badanie w³asne PARP, 2004 r Warszawa, 2004 1 Autor Wanda Burdecka Redakcja i korekta Wanda Burdecka Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2004

Bardziej szczegółowo

W POSZUKIWANIU INWESTORA PRIVATE EQUITY / VENTURE CAPITAL

W POSZUKIWANIU INWESTORA PRIVATE EQUITY / VENTURE CAPITAL 41 W POSZUKIWANIU INWESTORA PRIVATE EQUITY / VENTURE CAPITAL dr Marta Czy ewska, doradca w progamie EQUAL Fundusze venture capital / private equity nazywane w Polsce funduszami wysokiego ryzyka s¹ stosunkowo

Bardziej szczegółowo

3. Analiza uwarunkowañ prawnych i systemu finansowego, wspieraj¹cego prowadzenie badañ naukowych przez przedsiêbiorstwa - zagadnienia klastrowe

3. Analiza uwarunkowañ prawnych i systemu finansowego, wspieraj¹cego prowadzenie badañ naukowych przez przedsiêbiorstwa - zagadnienia klastrowe Katarzyna Szymura 3. Analiza uwarunkowañ prawnych i systemu finansowego, wspieraj¹cego prowadzenie badañ naukowych przez przedsiêbiorstwa - zagadnienia klastrowe STRESZCZENIE Artyku³ pt. Analiza uwarunkowañ

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy. Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY. dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy. Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY. dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego Warszawa 2005 Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament

Bardziej szczegółowo

Sebastian Kopera*, Jerzy Lewandowski** Systemy informacyjne w zarz¹dzaniu zasobami ludzkimi

Sebastian Kopera*, Jerzy Lewandowski** Systemy informacyjne w zarz¹dzaniu zasobami ludzkimi Sebastian Kopera*, Jerzy Lewandowski** Systemy informacyjne w zarz¹dzaniu zasobami ludzkimi Sebastian Systemy informacyjne Kopera, Zarz¹dzanie Jerzy w Lewandowski zarz¹dzaniu zasobami ludzkimi zasobami

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9 Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 9 Kraków 2013 Komitet Redakcyjny Zeszytów Naukowych Wy szej Szko³y Ekonomii i Informatyki w Krakowie: prof. Henryk Gurgul, Wy sza

Bardziej szczegółowo

Gra yna Gierszewska* Systemy informacyjne wspomagaj¹ce zarz¹dzanie wiedz¹

Gra yna Gierszewska* Systemy informacyjne wspomagaj¹ce zarz¹dzanie wiedz¹ Gra yna Gierszewska* Systemy informacyjne wspomagaj¹ce zarz¹dzanie wiedz¹ Gra yna Systemy informacyjne Gierszewska Wiedza to wspomagaj¹ce s³owo u ywane zarz¹dzanie w kontekœcie wiedz¹ gospodarki, dzia³alnoœci

Bardziej szczegółowo

Marcin Waldemar Staniewski Architektura zasobów ludzkich nie tylko na trudne czasy

Marcin Waldemar Staniewski Architektura zasobów ludzkich nie tylko na trudne czasy Marcin Waldemar Staniewski Architektura zasobów ludzkich nie tylko na trudne czasy Zjawisko globalnej konkurencji bêd¹ce jednym z przejawów globalizacji, a wiêc procesów nieuniknionych, jest si³¹ sprawcz¹

Bardziej szczegółowo

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8 Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 8 Kraków 2012 Redaktor Naukowy: prof. dr hab. Henryk Gurgul Sekretarz: mgr Krzysztof K³êk Recenzenci: prof. dr hab. Stanis³aw Belniak

Bardziej szczegółowo

PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY

PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY ul. Wielicka 28 a (III piêtro) Informacja telefoniczna: 12 616 56 00 (do godz. 15.15) czynne: od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 07.40-18.00 W jednym miejscu: przyjmowanie wniosków,

Bardziej szczegółowo

ODDZIAŁYWANIE MASS MEDIÓW

ODDZIAŁYWANIE MASS MEDIÓW ODDZIAŁYWANIE MASS MEDIÓW ODDZIAŁYWANIE MASS MEDIÓW Anna Koz³owska SZKO A G ÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE WARSZAWA 2006 Spis treœci Wprowadzenie... 9 Rozdzia³ 1 Komunikowanie. Zarys problematyki... 17 1.1.

Bardziej szczegółowo

Quick Response Manufacturing (QRM) nowa metoda wytwarzania

Quick Response Manufacturing (QRM) nowa metoda wytwarzania RADOS AW PYREK* Quick Response Manufacturing (QRM) nowa metoda wytwarzania 1. Uwagi wstêpne Niewielu mened erów docenia wp³yw komputerowo wspomaganych metod zarz¹dzania na przyspieszenie rozwoju gospodarczego.

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

ARTYKU Y. Jerzy Kisielnicki* Technologia informacyjna w organizacji. Zzl a technologia informacyjna analiza relacji

ARTYKU Y. Jerzy Kisielnicki* Technologia informacyjna w organizacji. Zzl a technologia informacyjna analiza relacji ARTYKU Y Jerzy Kisielnicki* Technologia informacyjna w organizacji Jerzy Technologia Kisielnicki informacyjna Pragniemy scharakteryzowaæ w organizacji rolê systemów informatycznych w usprawnianiu zarz¹dzania

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Piast (próba analizy i oceny)

Strategia rozwoju Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Piast (próba analizy i oceny) 567 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2001 Katedra Strategii Zarz¹dzania Strategia rozwoju Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Piast (próba analizy i oceny) 1. Wprowadzenie Zadaniem realizowanego w Polsce

Bardziej szczegółowo

INTERNET W DOMU, FIRMIE I URZÊDZIE 1. Szanowni Pañstwo,

INTERNET W DOMU, FIRMIE I URZÊDZIE 1. Szanowni Pañstwo, INTERNET W DOMU, FIRMIE I URZÊDZIE 1 Tomasz Berdyga, Pelnomocnik Dyrektora ds. Centrum Telekonsultacji Szanowni Pañstwo, dzisiejszy egzemplarz BIBLIOTEKI INFOTELA bêdzie trochê inny od poprzednich. Nie

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(10)/2007 Wybrane problemy wspó³czesnego zarz¹dzania TARNÓW 2007 RADA ZESZYTÓW NAUKOWYCH MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Wspó³czesne metody sterowania produkcj¹ Zintegrowany System Zarz¹dzania Klasy ERP II

Wspó³czesne metody sterowania produkcj¹ Zintegrowany System Zarz¹dzania Klasy ERP II ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE Z. 1(11)/2008 FRANCISZEK KOLBUSZ, RADOS AW PYREK* Wspó³czesne metody sterowania produkcj¹ Zintegrowany System Zarz¹dzania Klasy ERP II

Bardziej szczegółowo

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ ROZDZIA I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA ROZDZIA I Podsumowanie i czynniki ryzyka 1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ 1.1 Opis Spó³ki i Grupy Kapita³owej

Bardziej szczegółowo

Promowanie postawy etycznej w s³u bie publicznej doœwiadczenia pañstw OECD

Promowanie postawy etycznej w s³u bie publicznej doœwiadczenia pañstw OECD Promowanie postawy etycznej w s³u bie publicznej doœwiadczenia pañstw OECD János Bertók* Walka z korupcj¹ wymaga kompleksowej polityki Korupcja jest zjawiskiem z³o onym. Dlatego te walka z korupcj¹ powinna

Bardziej szczegółowo