STRATEGIA Wartości, które cenimy w pracy: Otwartość, Wyobraźnia, Konsekwencja, Sumienność - 5 -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STRATEGIA Wartości, które cenimy w pracy: Otwartość, Wyobraźnia, Konsekwencja, Sumienność - 5 -"

Transkrypt

1 PLAN STATEGICZNY NA LATA KIERUNKI STRATEGICZNE (perspektywa 5 letnia ) [wyciąg z dokumentu głównego] Dokument przyjęty przez Radę Powierniczą Zamku Królewskiego uchwałą 5/2011 z dnia 12 kwietnia 2011 r.

2 SPIS TREŚCI Strategia 5 Inwestycje 10 Plany wystawiennicze 12 Multimedia w Zamku 22 Działalność naukowa i wydawnicza 31 Lato 2012 i życie muzyczne 35 Działalność bieżąca

3 WSTĘP Przygotowanie skutecznej strategii wymaga analizy szeregu aspektów funkcjonowania organizacji w jej otoczeniu rynkowym. Od analizy tej zależy dziś wypracowanie przewagi nad konkurencją i zbudowanie silnej pozycji na rynku dla swojego sektora. Sektor kultury wysokiej, którego ważnym elementem jest instytucja muzeum, stanowi istotny czynnik rozwoju każdego cywilizowanego państwa. Muzea polskie od kilku zaledwie lat wykorzystują planowanie strategiczne, jako element nowoczesnego zarządzania. Niestety, zarówno charakter finansowania instytucji muzealnej (roczne dotacje), jak i brak gwarancji finansowania w dłuższej perspektywie czasu uniemożliwiają uszczegółowienie takiego planu i nie dają gwarancji pełnej realizacji założonych w nim celów strategicznych. Mimo braku tak istotnego czynnika, jakim dla każdego projektu strategicznego jest wspomniana wyżej gwarancja finansowania, zdecydowaliśmy się na opracowanie planu, przyjmując perspektywę pięcioletnią. Konsekwencją jednak determinujących go czynników jest mniejszy, niż oczekiwalibyśmy, stopień szczegółowości. Celem działań strategicznych (ustalania kierunków strategicznych), podejmowanych w Zamku Królewskim w Warszawie w nadchodzących latach będzie utrzymanie i ugruntowanie jego przodującej pozycji, jako nowoczesnego ośrodka muzealnego w Polsce. Instytucji atrakcyjnej poznawczo i konkurencyjnej ze względu na charakter zasobów muzealnych. Zamierzenie to wydaje się być szczególnie trudne w obliczu narastających zagrożeń i pojawienia się na nieznaną wcześniej skalę głębokich przemian cywilizacyjnych, określanych często mianem globalizacji. Planowanie strategiczne jest odpowiedzią na pięć zasadniczych pytań: 1. Gdzie jesteśmy? analiza sytuacji zewnętrznego otoczenia rynkowego, w jakim działają instytucje i wewnętrznych uwarunkowań; 2. Dlaczego tutaj jesteśmy? diagnoza sytuacji; 3. Dokąd zmierzamy? ustalenie celów; 4. W jaki sposób tam dojdziemy? formułowanie strategii funkcjonalnych; 5. Skąd będziemy wiedzieć, że doszliśmy? kontrola planu; Strategia Zamku Królewskiego w Warszawie na lata jest wynikiem prac zespołu wielu osób, członków dyrekcji i pracowników wspieranych przez ekspertów zewnętrznych z firmy A.T. Kearney. Strategia została sformułowana na podstawie wnikliwych analiz zewnętrznego otoczenia rynkowego Zamku Królewskiego w Warszawie oraz wewnętrznych uwarunkowań. Obejmowały one takie obszary jak: analiza organizacyjna (m.in. struktura organizacyjna, struktura zatrudnienia); analiza finansowa (przychody, koszty, wskaźniki); analiza rynku, analiza SWOT; segmentacja oferty i klienta; analiza infrastruktury dostępnej w Zamku Królewskim. Analizie i uwarunkowaniom poświęcono w niniejszym opracowaniu I rozdział, który stał się podstawą do identyfikacji kluczowych problemów. Na tej bazie sformułowano cztery kluczowe cele (kierunki strategiczne), do których Zamek Królewski w Warszawie będzie dążył: A Dostępność i publiczność; B Autorytet w Polsce i na świecie; C Sprawność i efektywność; D Inwestycje

4 Wynikają one z misji muzeum, którą prezentujemy na wstępie II rozdziału i uwzględniają priorytety Rady Powierniczej Zamku Królewskiego w Warszawie i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Każdemu celowi strategicznemu przyporządkowane zostały tematy, po to, by ustalić zadania na poszczególne lata planu i rezultaty, jakie chcielibyśmy osiągnąć w 2015 roku. Dla każdego z czterech celów strategicznych (kierunków) A, B, C, D i związanych z nim tematów, dla większej przejrzystości, opracowano w formie prezentacji, odrębne strony. Te same strony zawierają podział na szczegółowe zadania w każdym roku realizacji planu. Jak sugeruje tytuł tego dokumentu, plan zawiera strategiczne kierunki działania Zamku Królewskiego na lata i, jak wspominaliśmy na wstępie, nie ma ambicji opisania wszystkich aspektów aktywności muzeum. Skoncentrował się na tych obszarach, które posuwają muzeum w kierunku realizacji misji i wyznaczonych celów strategicznych. Plan strategiczny będzie nie tylko służył przekazywaniu wspólnej wizji, ale stanie się podstawą do opracowania tzw. operacyjnych i taktycznych planów szczegółowych, z przyjętymi miernikami wykonania, co mamy nadzieję, zapewni spójność i ciągłość założonych celów i pozwoli na utrzymanie i ugruntowanie wiodącej pozycji Zamku Królewskiego jako nowoczesnego ośrodka muzealnego w Polsce i na świecie

5 STRATEGIA Wartości, które cenimy w pracy: Otwartość, Wyobraźnia, Konsekwencja, Sumienność - 5 -

6 MISJA JAKO JEDNA Z NAJWAŻNIEJSZYCH W POLSCE REZYDENCJI HISTORYCZNYCH O CHARAKTERZE PAŃSTWOWYM ZAMEK KRÓLEWSKI W WARSZAWIE POPRZEZ SWOJĄ ARCHITEKTURĘ, KOLEKCJE, PROGRAMY NAUKOWE, EDUKACYJNE I ARTYSTYCZNE WZBOGACA SFERĘ LUDZKICH PRZEŻYĆ ESTETYCZNYCH ORAZ POGŁĘBIA WIEDZĘ O KULTURZE I HISTORII - 6 -

7 CELE STRATEGICZNE A. DOSTĘPNOŚĆ I PUBLICZNOŚĆ Zamek Królewski w Warszawie szeroko udostępnia wnętrza historyczne rezydencji królewskiej, ich wyposażenie oraz zbiory artystyczne, a także wyniki prowadzonych nad nimi badań naukowych odbiorcom, zróżnicowanym pod względem wieku, przygotowania zawodowego i intelektualnego oraz stopnia zainteresowania problematyką kulturalną (historyczną) w następujących sferach swojej działalności: prezentacji ekspozycji stałych, wystaw czasowych, badań naukowych, działań edukacyjnych, elektronicznego dostępu do ekspozycji i zbiorów. B. AUTORYTET W POLSCE I NA ŚWIECIE Utrzymywać autorytet Zamku Królewskiego w Warszawie, jako jednego z najważniejszych muzeów w Europie o charakterze rezydencji historycznej. C. SPRAWNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ Zarządzać z finansową i organizacyjną sprawnością i efektywnością. D. INWESTYCJE Zakończyć proces odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie i dostosować infrastrukturę do nowych technologii

8 PLAN STATEGICZNY NA LATA CELE STRATEGICZNE, KTÓRE CHCEMY OSIĄGNĄĆ W 2015 ROKU CELE STRATEGICZNE TEMATY A. DOSTĘPNOŚĆ I PUBLICZNOŚĆ Zamek Królewski w Warszawie szeroko udostępnia wnętrza historyczne rezydencji królewskiej, ich wyposażenie oraz zbiory artystyczne, a także wyniki prowadzonych nad nimi badań naukowych odbiorcom, zróżnicowanym pod względem wieku, przygotowania zawodowego i intelektualnego oraz stopnia zainteresowania problematyką kulturalną (historyczną), w następujących sferach swojej działalności: prezentacji ekspozycji stałych, wystaw czasowych, badań naukowych, działań edukacyjnych, elektronicznego dostępu do ekspozycji i zbiorów. A.1. EKSPOZYCJE STAŁE Zamek Królewski w Warszawie podejmuje starania o pozyskanie licznej publiczności poprzez udostępnianie bez barier wnętrz historycznych rezydencji monarszej, a także najwyższej klasy zbiorów artystycznych szerokiemu gronu odbiorców, szukających satysfakcji z kontaktu z historią i dziedzictwem artystycznym na różnym poziomie zaangażowania intelektualnego i emocjonalnego, utwierdzając w ten sposób swoją renomę i pozycję muzeum otwartego, przyjaznego i nowoczesnego. A.2. WYSTAWY CZASOWE Zamek Królewski w Warszawie organizuje wystawy czasowe, które stanowią jedną z najważniejszych form przekazywania publiczności wiedzy o kulturze artystycznej dawnej Polski i Europy oraz upowszechniania wyników prac naukowych prowadzonych w Zamku, a ich katalogi wnoszą istotny wkład w rozwój badań nad historią i kulturą. A.3. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA Podstawą realizacji zadań statutowych Zamku, w zakresie dostępności do wnętrz historycznych i zbiorów, jest jego działalność naukowa. Zamek Królewski w Warszawie dysponuje dużym potencjałem intelektualnym i badawczym. Celem zamierzonych działań jest jego efektywne wykorzystanie poprzez koncentrację zadań na problemach szeroko pojmowanego funkcjonowania Zamku jako rezydencji władców Polski i siedziby władz Rzeczypospolitej do końca XVIII w. A.4. DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA Prowadzona w Zamku działalność oświatowa stanowi bogatą pod względem kulturalnym ofertą edukacyjną, skierowaną do różnych grup społecznych i stanowi najbardziej żywą w odbiorze formułę upowszechniania wiedzy i wartości określonych misją Zamku. A.5. ELEKTRONICZNY DOSTĘP DO EKSPOZYCJI I ZBIORÓW W dobie powszechnej dostępności do elektronicznych środków komunikacji społecznej, szybkie dostarczanie informacji o Zamku, jego historii i zasobach artystycznych będzie decydowało o jego atrakcyjności jako instytucji, muzeum wnętrz i miejscu przechowywania zbiorów sztuki. A.6. STRATEGIE MARKETINGOWE Zamek Królewski w Warszawie kontynuuje prace nad pozyskiwaniem publiczności tak w wymiarze ilościowym, jak i jej różnorodności.

9 KLUCZOWE CELE STRATEGICZNE TEMATY B. AUTORYTET W POLSCE I NA ŚWIECIE B.1. Zamek Królewski w Warszawie jest instytucją o znaczeniu ogólnopolskim i międzynarodowym. Utrzymywać autorytet Zamku Królewskiego w Warszawie, jako jednego z najważniejszych muzeów w Europie B.2. Zamek Królewski w Warszawie pomaga promować Warszawę jako europejską metropolię. o charakterze rezydencji historycznej. B.3. Reputacja Zamku Królewskiego w Warszawie wynika z jego wybitnych osiągnięć w zakresie tematów: A1, A2, A3, A4, A5. C. SPRAWNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ Zarządzać z finansową i organizacyjną sprawnością i efektywnością C.1. Zamek Królewski w Warszawie jest organizacją zintegrowaną. C.2. Zamek Królewski w Warszawie otrzymuje dotacje podmiotowe i celowe oraz poszukuje dodatkowych źródeł finansowania. C.3. Zbiory Zamku Królewskiego są dobrze chronione i dobrze zarządzane. D. INWESTYCJE Zakończyć proces odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie i dostosować infrastrukturę do nowych technologii. D.1. Rewaloryzacja Ogrodów Zamku Królewskiego w Warszawie. D.2. Rewaloryzacja Skarpy Południowej. D.3. Budowa zintegrowanej sieci komputerowej i modernizacja systemu elektroenergetycznego Zamku Królewskiego w Warszawie. D.4. Wieloletni program inwestycyjny (do 2020 r.)

10 INWESTYCJE 10

11 Informacja o planowanych inwestycjach w Zamku Królewskim Najbliższe zamierzenia w tym zakresie obejmą: kompleksową modernizację instalacji elektroenergetycznych w stopniu umożliwiającym budowę zintegrowanej sieci komputerowej, w tym wymiany serwerów, na terenie całego kompleksu zamkowego. Potrzebę tę wymusił m.in. rozpoczęty proces digitalizacji zbiorów. Prace będą zgodne z projektem wymiany głównej rozdzielnicy energetycznej Zamku, opracowanym jeszcze w 2011 roku. Oczekujemy obecnie na decyzję MKiDN w sprawie finansowania inwestycji. renowację elewacji wschodniej Zamku Królewskiego. Wykonawca konsorcjum firm: Pracownia Konserwacji i Rewaloryzacji Obiektów Zabytkowych RENOVA sp. z o.o. z Warszawy lider konsorcjum oraz INS-TOM sp. z o.o. z Łodzi partner konsorcjum; wartość umowna robót brutto: zł. Zakładany termin zakończenia listopad 2012 r. (umowny ); więcej na ten temat: rewaloryzację Ogrodu Górnego Zlecono prace projektowe, firmie Ogród, Park, Krajobraz; planowany termin ich wykonania: 30 lipca 2012 r. rewaloryzację Skarpy Południowej Jednym z zadań inwestycyjnych Zamku Królewskiego, uzależnionym wyłącznie od możliwości pozyskania środków finansowych jest projekt i realizacja docelowej formy zagospodarowania Skarpy Południowej Zamku. 11

12 PLANY WYSTAWIENNICZE 12

13 Szkoła aleksandryjska Polskie badania archeologiczne i prace konserwatorskie na Kom el-dikka czerwca 31 sierpnia 2012 Skarbiec Wielki Organizator: Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego Wystawa przedstawia imponujące osiągnięcia polskich archeologów pracujących nieprzerwanie od ponad pół wieku na Kom el-dikka w Aleksandrii. Leżące w samym centrum współczesnego miasta stanowisko jest jedynym, tak rozległym, (ok. 4 hektarów) terenem starożytnej metropolii stolicy Egiptu Ptolemejskiego systematycznie badanym przez archeologów. W ciągu pięciu minionych dekad odkryto i przebadano cały śródmiejski kwartał starożytnej Aleksandrii, w tym unikatową budowlę teatralną z jej olśniewającą marmurową widownią, kompleks późnorzymskich cesarskich łaźni i cystern, zespół sal wykładowych aleksandryjskiej akademii, szereg willi z figuralnymi i geometrycznymi mozaikami posadzkowymi. Rezultaty prac i znaleziska, w tym m.in. zespoły rzeźb, lampek oliwnych, naczyń szklanych i terakot prezentowane są na 53 planszach fotograficzno-informacyjnych dokumentujących najważniejsze etapy badań i prac konserwatorskich prowadzonych równolegle z wykopaliskami. W ich wyniku, w centrum współczesnej Aleksandrii, powstał unikatowy park archeologiczny z odrestaurowanymi antycznymi budowlami publicznymi, kwartałem mieszkalnym, kolumnowymi portykami i pasażami. Tytuł wystawy jest świadomym nawiązaniem do terminu polska szkoła archeologii śródziemnomorskiej stworzonej przez profesora Kazimierza Michałowskiego, której Aleksandria od początku była sztandarowym stanowiskiem. Przez ponad pół wieku wykopalisk w Aleksandrii wykształciło się kilka generacji polskich badaczy. Tytuł odnosi się też do odkrytych na Kom el-dikka 22 sal wykładowych audytoriów tworzących wraz z przebudowanym w VI wieku na aulę amfiteatrem-odeonem kompleks akademicki w późnoantycznej Aleksandrii. Ten unikatowy zespół jest materialnym świadectwem kontynuacji tradycji słynnej szkoły aleksandryjskiej znanej m.in. z osiągnięć w dziedzinie retoryki, prawa, czy filozofii (m.in. Filon, Hypatia, Klemens). Jak dotąd jest to jedyny kompleks akademicki odkryty przez archeologów na terenie całego basenu Morza Śródziemnego, choć podobne musiały funkcjonować w innych centrach antycznego świata. Kulturę materialną i artystyczną antycznej Aleksandrii ilustruje zespół 29 zabytków z Galerii Sztuki Starożytnej i Wschodniochrześcijańskiej, 44 monety z Gabinetu Monet i Medali oraz 16 obiektów ze Zbiorów Sztuki Orientalnej Muzeum Narodowego w Warszawie. Wśród eksponatów znajdują się m.in. marmurowe popiersia ptolemejskiej królowej Berenike, Dionizosa i Serapisa, których kult w Aleksandrii był szczególnie silnie rozwinięty. Niektóre z obiektów pochodzą z polskich wykopalisk w Tell Atrib w zachodniej Delcie ważnego ośrodka administracyjnego Egiptu hellenistycznego i rzymskiego, pozostającego w kręgu sztuki aleksandryjskiej. Inne, jak bite w mennicy aleksandryjskiej 13

14 monety, lampki oliwne, czy zabytki okresu islamskiego reprezentują kategorie obiektów najczęściej znajdowanych podczas polskich wykopalisk na Kom el-dikka. Istotnym dopełnieniem ekspozycji jest herma Aleksandra Macedońskiego gipsowy odlew popiersia dłuta Lizypa (oryginał w Muzeum Luwru) użyczona na ekspozycję przez Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. Co więcej kopia popiersia Aleksandra, wykonana na zamówienie króla Stanisława Augusta wchodziła w skład kolekcji odlewów gipsowych rzeźb antycznych, tworzonej początkowo na Zamku Królewskim w Warszawie. Informacje szczegółowe: dr Franciszek Pawlicki (UW); tel ; Jerzy Garus (Zamek Królewski); tel (547) Wokół maltańskiego krzyża 19 października stycznia 2013 Galeria Wystaw Czasowych II piętra Wystawa jest organizowana przez Muzeum Historyczne m.st. Warszawy i Zamek Królewski w Warszawie, w ścisłej współpracy z Ambasadą Suwerennego Wojskowego Zakonu Maltańskiego. Ekspozycja będzie poświęcona dziejom oraz współczesnej działalności jednego z najstarszych istniejących zakonów rycerskich i jednej z najbardziej prestiżowych organizacji europejskich. Silnie zaakcentowane będą związki Zakonu z Polską oraz jego wkład w jej historię i kulturę. Dzięki zaangażowaniu i poparciu ze strony Suwerennego Zakonu Maltańskiego i jego Ambasady w Polsce, Heritage Malta oraz Związku Polskich Kawalerów Maltańskich, po raz pierwszy w naszym kraju zostaną zaprezentowane unikatowe obiekty, pochodzące z kolekcji: Palazzo Magistrale i Villa Magistrale w Rzymie oraz Muzeum Sztuk Pięknych, Biblioteki Narodowej i Płacu Wielkiego Mistrza w La Valetcie na Malcie (wspaniałe portrety, zbroje, regalia i dystynkcje Wielkich Mistrzów, elementy uzbrojenia rycerzy maltańskich, srebra, rzadkie okazy broni białej, oryginalne przykłady wyposażenia szpitala joannickiego, malarstwo i grafika nawiązująca tematycznie do dziejów i misji Zakonu, wywody genealogiczne, itp.) Wspaniałe dzieła sztuki i bezcenne dokumenty zilustrują burzliwe dzieje Zakonu, którego członkowie, prowadząc wszechstronną działalność medyczna i opiekuńczą, zasłynęli również jako nieustraszeni rycerze w walce z niewiernymi. Informacje szczegółowe: dr Przemysław Deles; tel

15 Europa Jagiellonica Sztuka i kultura w Europie Środkowej za czasów Jagiellonów (Art nad Culture in Central Europe under the Reign of Jagiellonian Dynasty) 29 października stycznia 2013 Galeria Wystaw Czasowych II piętra Wystawa Europa Jagellonica, przygotowywana wspólnie przez Zamek Królewski w Warszawie, Muzeum Narodowe w Warszawie, Haus der Branderburgisch-Preussischen Geschichte w Poczdamie, Uniwersytet w Lipsku oraz Galerie Stredoceskeho Kraje w Kutnej Horze, zostanie pokazana w Warszawie w dwóch częściach (w Muzeum Narodowym i Zamku Królewskim). Intencją przyświecającą autorom było zaprezentowanie zjawiska integracji kulturowej, gospodarczej, częściowo również politycznej, które zaobserwować można było na terenie Europy Środkowej i Środkowo-Wschodniej w okresie, gdy Jagiellonowie zasiadali na tronie polskim, Czech i Węgier, a umocnieniu wpływów Domu Jagiellońskiego służyły np. małżeństwa córek Kazimierza Jagiellończyka oraz Zygmunta I Starego z przedstawicielami rodów panujących w: Bawarii, Brandenburgii, Saksonii, Brunszwiku, na Pomorzu, w Szwecji, czy na Węgrzech. Zakres chronologiczny wyznaczają: koronacja króla Władysława Jagiełły w 1386 roku i śmierć króla Zygmunta II Augusta ostatniego męskiego przedstawiciela Jagiellonów, w roku Wystawa w Zamku Królewskim w Warszawie pokaże eksponaty związane z dworem królewskim, mówiące o genealogii rodu, prezentujące sylwetki poszczególnych Jagiellonów oraz przybliżające najważniejsze wydarzenia polityczne, jakie miały miejsce w latach życia i panowania poszczególnych z nich. Kolejne części wystawy koncentrować się będą wokół władców: Władysława Jagiełły, Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety Rakuszanki, Władysława II Jagiellończyka i Ludwika Jagiellończyka królów Czech, ostatnich Jagiellonów: Zygmunta I Starego i Zygmunta II Augusta oraz córek Zygmunta Starego. Przypomniany zostanie ich mecenat artystyczny (m.in. rozbudowa królewskich rezydencji, fundacje sakralne, kolekcjonerstwo dzieł sztuki i in.). Wśród aspektów polityczno-ustrojowych pokazane zostaną m.in. koneksje rodzinne oraz kontakty z innymi państwami i dworamih europejskimi, np. z Habsburgami, a także wojny z Turcją i Rosją. Ekspozycja obejmować będzie ponad sto dwadzieścia eksponatów z najważniejszych zbiorów muzealnych, archiwów i skarbców kościelnych, m.in. z: Zamku Królewskiego na Wawelu, Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Narodowego w Poznaniu, Fundacji Książąt Czartoryskich, Archiwum Głównego Akt Dawnych, Biblioteki Jagiellońskiej i Biblioteki Narodowej, Katedry na Wawelu, Klasztoru Paulinów na Jasnej Górze, Katedry św. Wita w Pradze, Narodni Galerie w Pradze, Magyar Nemzeti Muzeum i National Szechenyi Library w Budapeszcie, Kunsthistorisches Museum w Wiedniu, Bayerische Staatsgemäldesammlung w Monachium, katedry w Uppsali, British Museum w Londynie, Metropolitan Museum w Nowym Jorku. Celem części wystawy pokazywanej w tym samym czasie w Muzeum Narodowym w Warszawie będzie zobrazowanie rozwoju życia artystycznego oraz kultury materialnej i plastycznej na ziemiach pozostających pod rządami Jagiellonów. Przybliżona zostanie twórczość najwybitniejszych artystów. Pokazany zostanie rozkwit sztuki w wybranych (najważniejszych) ośrodkach miejskich; liczne dzieła zilustrują przemiany stylowe (od gotyku 15

16 do późnego renesansu), jakie dokonały się na przestrzeni niemal dwustu lat, kiedy Jagiellonowie władali na ziemiach Europy Środkowej i Środkowo-Wschodniej. Na wystawie w Zamku Królewskim zaprezentowane zostaną eksponaty powstałe w okresie od XIV do XVI w. Znajdą się wśród nich: dokumenty papierowe, eksponaty sfragistyczne i numizmatyczne, iluminacje książkowe, starodruki, grafiki, malarstwo, rzeźby, elementy uzbrojenia, metale dekoracyjne (w tym biżuteria i klejnoty) oraz o charakterze użytkowym, artystyczne tkaniny dekoracyjne i użytkowe (elementy ubiorów), sprzęty i naczynia liturgiczne. Przypomniane zostaną (na planszach i fotogramach) również główne fundacje z zakresu architektury. Podsumowaniem międzynarodowej wystawy będzie sesja naukowa, współorganizowana przez Zamek Królewski i Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, która skierowana do pracowników naukowych i akademickich, nauczycieli, studentów, przewodników, przyjaciół Zamku Królewskiego i miłośników histori. Szczegółowe informacje: dr Artur Badach; tel Graficzne portrety królów Polski i osobistości polskich z kolekcji Tomasza Niewodniczańskiego Biblioteka Królewska stała wystawa poświęcona kolekcji Tomasza Niewodniczańskiego jesień 2012 Ekspozycja uwzględni wybrane graficzne przedstawienia wizerunków królów polskich od Zygmunta Starego po Stanisława Augusta, ważniejszych osobistości polskich oraz słynny "Orzeł" z wizerunkami władców polskich Tomasza Tretera w przeróbce Joannesa Pannisa z 1617 roku. Mapa Śląska Martina Helwiga z 1561 ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu oraz Polska i Śląsk na mapach z XVI-XVII wieku z kolekcji Tomasza Niewodniczańskiego. rok 2013 Mapa Śląska Martina Helwiga z 1561 r. to pierwsza mapa Śląska powstała w oparciu o pomiary terenowe i informacje zbierane od miejscowej ludności. Stanowiła ona do połowy XVIII w. podstawę i główne źródło informacji dla kartograficznego przedstawienia Śląska na mapach najsłynniejszych ówczesnych kartografów i wydawców. Publikowana w 13 wydaniach po 1778 r., zawsze jako mapa luźna, jest dzisiaj bardzo rzadkim egzemplarzem kartograficznym, spośród znanych zachowanych łącznie tylko ponad 30 sztuk. Najwięcej jej wydań i zarazem egzemplarzy w liczbie 5 posiada Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu. Dla uzupełnienia kartograficznego obrazu Śląska przedstawione będą mapy Polski i Śląska z XVI XVII w., które przedstawiają właściwie dzisiejszy zasięg granic Polski. Szczegółowe informacje: dr Kazimierz Kozica; tel

17 Praca przymusowa w Trzeciej Rzeszy Niemcy, robotnicy przymusowi i wojna 8 stycznia 31 marca 2013 Arkady Kubickiego Współorganizatorami wystawy są Fundacja Miejsc Pamięci Buchenwald i Mittelbau Dora oraz Fundacja Polsko Niemieckie Pojednanie z siedzibą w Warszawie. Wystawa ma charakter objazdowy, obecnie jest prezentowana w Dortmundzie, wcześniej pokazywano ją w Moskwie. Jest to ogromne przedsięwzięcie multimedialne, o wielkiej sile oddziaływania i skomplikowanej problematyce. Zamek Królewski został wybrany na miejsce prezentacji ze względu na swe wyjątkowe miejsce w świadomości narodowej Polaków. W okresie II wojny światowej w Niemczech, niemal na każdej budowie i w każdym gospodarstwie wiejskim, w każdym zakładzie przemysłowym, kopalni, czy na kolei oraz w domach prywatnych wykorzystywano robotników przymusowych. Tu oraz na obszarach okupowanych pracowało łącznie ponad 20 milionów mężczyzn, kobiet, i dzieci z całej Europy w charakterze cudzoziemskich robotników, więźniowie wojenni oraz więźniowie obozów koncentracyjnych. Wystawa Praca przymusowa... opowiada po raz pierwszy historię tej zbrodni i jej skutki po 1945 roku Prezentowane fotografie i eksponaty umożliwiają prezentację stosunków pomiędzy Niemcami a cudzoziemcami, o wyraźnym zabarwieniu rasistowskim. Pokazują, że praca przymusowa była od samego początku częścią rasistowskiego porządku społecznego w III Rzeszy. Propagowana wspólnota narodowa i praca przymusowa wykluczonych wszystko to łączyło się ze sobą. Ekspozycja jest ułożona chronologicznie, jej prezentacje w poszczególnych krajach uwzględniają nawiązanie do konkretnego rejonu, czy miasta. Umożliwia ona nowe spojrzenie na zbrodnię reżimu nazistowskiego oraz tworzy pole do dyskusji historycznej. Towarzyszy jej bogaty program edukacyjny. Patronat nad wystawą objął prezydent Niemiec, Joachim Gauck, organizatorzy wystąpili też o patronat do prezydenta RP, Bronisława Komorowskiego. Szczegółowe informacje: Beata Kruk, tel ; Daniel Artymowski; tel

18 Pasy kontuszowe w kulturze i tradycji szlacheckiej czerwiec lipiec 2013 Pałac Pod Blachą Na wystawie zaprezentowana zostanie po raz pierwszy w tak szerokim wyborze kolekcja pasów należących do Zamku Królewskiego oraz działających przy Zamku fundacji. Pokazane zostaną również liczne obiekty, wypożyczone z polskich kolekcji prywatnych i muzealnych. Celem wystawy jest pokazanie piękna pasów kontuszowych, a także uświadomienie, jak wielką popularnością cieszyły się te elementy stroju szlacheckiego. Ekspozycję pasów uzupełnią obrazy, grafiki i fotografie, które pokażą dbałość o ubiór szlachty polskiej, żyjącej w I Rzeczypospolitej, a także jej przywiązanie do tradycji na przestrzeni XIX i XX stulecia. Szczegółowe informacje: Katarzyna Połujan; tel Dwór Wersalu i sztuka francuska w czasach Marii Leszczyńskiej wrzesień grudzień 2013 Galeria Wystaw Czasowych II piętra Ekspozycja jest organizowana przy współpracy z Pałacem w Wersalu, skąd pochodzić będzie większość, bo aż ok. 65% prezentowanych dzieł. Pozostałe zostaną wypożyczone z innych kolekcji francuskich. Łącznie będzie to ok obiektów (m.in. największe dzieła znakomitych malarzy z epoki), przedstawiających polityczną i kulturalną działalność Marii Leszczyńskiej. Szczegółowe informacje: Anita Chiron-Mrozowska; tel

19 Książę Józef Poniatowski i jego legenda. W 250. rocznicę urodzin i 200. rocznicę śmierci październik grudzień 2013 Apartament ks. Józefa w Pałacu pod Blachą oraz Galeria Wystaw Czasowych II piętra Scenariusz wystawy koncentruje się wokół zagadnień: rodzina, dzieciństwo i młodość; życie towarzyskie i prywatne księcia Józefa Poniatowskiego. Ekspozycja pokaże księcia jako wodza, opowie o jego śmierci, pogrzebie i powstałej legendzie Pokazanych zostanie wiele pamiątek związanych z księciem Józefem i jego krewnymi, a także liczne dzieła sztuki: portrety, dzieła rzeźbiarskie, rysunkowe, wyroby z porcelany, wyroby złotnicze, mundury i broń. Wypożyczone eksponaty pochodzić będą z kolekcji prywatnych i muzealnych w Polsce, Francji, Danii i Stanach Zjednoczonych. Szczegółowe informacje: Katarzyna Jursz-Salvadori; tel Zamek będzie także gościć wystawy przygotowane przez organizatorów zewnętrznych: Pokaz zegarków firmy Longines 26 września 31 sierpnia 2012 Arkady Kubickiego Ilustracje Piotra Stachowicza do Quo Vadis czerwiec lipiec 2013 Organizator: Szkoła Wyższa im. Heleny Chodkowskiej 19

20 Wystawy organizowane przez Zamek Królewski za granicą Imago Ukrainae 2013 rok (Ukraina, Kijów, Lwów, Dnietropietrowsk) Celem wystawy jest zaprezentowanie po raz pierwszy ukraińskiemu widzowi historii współczesnej Ukrainy w trzech miastach (Kijów, Dniepropietrowsk i Lwów) wyboru ok. 660 dawnych map przedstawiających głównie I Rzeczpospolitą z jej wschodnimi terenami, obejmującymi ziemie ukraińskie, które wchodzą obecnie w skład dzisiejszej Ukrainy. Mapy te tym samym przedstawiają naszą wspólną polsko-ukraińską historię. Eksponaty do tej wystawy pochodzą ze znanej prywatnej kolekcji poloniców i dawnych map dr. Tomasza Niewodniczańskiego, którą decyzją właściciela otrzymał w 2009 roku Zamek Królewski w Warszawie. Organizatorzy wystawy, Zamek Królewski w Warszawie i Wydawnictwa Kartografia w Kijowie (wydawca katalogu) oraz autor opisującego je katalogu (dr Kazimierz Kozica), mają nadzieję, że zarówno ekspozycja ta, jak i towarzyszący jej katalog, przyczynią się do dalszego, lepszego poznania i zrozumienia naszej wspólnej i bogatej, choć często burzliwej historii, przedstawionej również na dawnych mapach Szczegółowe informacje: dr Kazimierz Kozica, tel Bacciarelli (tytuł roboczy) 2014 rok Akademia św. Łukasza w Rzymie Wystawa nieprzypadkowo będzie prezentowana w tak prestiżowym miejscu Bacciarelli był bowiem członkiem Akademii św. Łukasza w Rzymie. Prezentacja włączona zostanie w obchody Roku Polskiego we Włoszech. Ukazać ma Baccierellego jako najznakomitszego malarza II połowy XVIII w. Po 40 latach od podobnej prezentacji, pokazanych zostanie około 60 obrazów i kilkanaście rysunków znakomitego malarza. Szczegółowe informacje: dr Przemysław Mrozowski; Tel (133) 20

21 Oświecenie, romantyzm i symbolizm polski 2013/2014 Muzeum Narodowe w Pekinie Ogromna wystawa, w której przygotowania zaangażowany jest Zamek Królewski, Instytut Adama Mickiewicza, Muzeum Łazienki Królewskie i Muzeum Narodowe w Warszawie. Zadaniem jej jest przybliżenie chińskim odbiorcom polskiego dziedzictwa narodowego, naszej sztuki od oświecenia do romantyzmu.. Klasycyzm rosyjski, klasycyzm polski 2015 rok Sankt Petersburg Ekspozycja ma ukazać oblicze oświecenia w Polsce i w Rosji, okres panowania Stanisława Augusta i Katarzyny II. Prezentować będzie najważniejsze osiągnięcia w dziedzinie architektury i szeroko pojmowanej sztuki. Złożą się na nią zbiory z Zamku Królewskiego i Muzeum Łazienki Królewskie. W późniejszym terminie wystawa zostanie zaprezentowana we Francji. 21

22 MULTIMEDIA W ZAMKU 22

23 Digitalizacja zbiorów Zamku Królewskiego w Warszawie Projekt Digitalizacja zbiorów Zamku Królewskiego w Warszawie jest wieloletnim zadaniem realizowanym w ramach planu strategicznego muzeum na lata (cel 1. Dostępność i Publiczność, pkt A.5.). Celem projektu jest ułatwienie dostępu do cyfrowych zasobów dziedzictwa kulturowego. Zamek Królewski zrealizuje swój cel poprzez udostępnienie wizerunków i opisów katalogowych wszystkich zdigitalizowanych zbiorów muzealnych, części zbiorów archiwalnych i bibliotecznych w domenie publicznej, korzystając z wirtualnego katalogu, systemu ZOSIA (materiały archiwalne) oraz witryn Google Art Project, czy Europeana. Projekt został podzielony na kilka etapów. Na lata , w I etapie: Tworzenie infrastruktury technicznej do digitalizacji zbiorów zaplanowano realizację następujących zadań: powołanie i wyposażenie pracowni fotograficznej, zorganizowanie samodzielnych stanowisk do skanowania zbiorów archiwalnych i bibliotecznych, stworzenie cyfrowego repozytorium zbiorów, zbudowanie infrastruktury teleinformatycznej, wdrożenie uprzednio ustalonych procedur i instrukcji oraz przeprowadzenie programu pilotażowego digitalizacji. W kwietniu br. Zamek Królewski w Warszawie złożył wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Wieloletniego Programu Rządowego Kultura+, priorytet: digitalizacja. Założenia udostępniania zbiorów Udostępnianie metadanych i wizerunków zdigitalizowanych materiałów będzie bezpłatne dla celów edukacyjnych, naukowych i promocyjnych. W wieloletnim projekcie zaplanowaliśmy digitalizację zbiorów Zamku nie tylko najcenniejszych i dostępnych we wnętrzach muzeum zabytków, lecz również tych o najwyższej wartości kulturowej, których stan zachowania lub charakter ekspozycji Zamku nie pozwala na ich prezentowanie. Udostępnienie zbiorów Zamku Królewskiego w domenie publicznej, zarówno na polskojęzycznych, jak i angielskojęzycznych witrynach (Europeana), jest formą publikacji umożliwiającej przedstawicielom różnych grup wiekowych łatwe i szybkie zapoznanie się z zabytkami dziedzictwa kulturowego, również w skali globalnej. Uwzględniając potrzeby odbiorców, wirtualny katalog zbiorów Zamku będzie konstruowany tak, aby mógł służyć przede wszystkim celom edukacyjnym, muzealnym i promocyjnym, ale również, po to, żeby był atrakcyjny dla odbiorców najmłodszych (gry online z zabytkami, muzealne puzzle), młodzieży ze szkół gimnazjalnych i średnich (wirtualne spotkania z zabytkami) oraz studentów szkół wyższych i uniwersytetów trzeciego wieku. Realizacja projektu w formie wirtualnego muzeum będzie wpływała na zmniejszenie wykluczenia z dostępu do kultury różnych grup społecznych. Zamek Królewski w Warszawie planuje stworzenie wirtualnego katalogu zbiorów z uwzględnieniem wytycznych dotyczących dostępności stron internetowych (WCAG) 2.0 dla osób niepełnosprawnych i niedowidzących (w tym m.in. audiodeskrypcja). W tym celu nawiązał współpracę z dwiema fundacjami wspierającymi dostęp osób niepełnosprawnych do kultury cyfrowej: Fundacją Audiodeskrypcja oraz Fundacją Widzialni. 23

Królowie i sztuka muzea rezydencje w listopadzie zwiedzimy za darmo

Królowie i sztuka muzea rezydencje w listopadzie zwiedzimy za darmo Królowie i sztuka muzea rezydencje w listopadzie zwiedzimy za darmo Zamek na Wawelu [1] Fot. Anna Stankiewicz Strona 1 z 5 Strona 2 z 5 Strona 3 z 5 27 października 2016 Wawel, Zamek Królewski w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

innowacyjna przestrzeń edukacyjna: doświadczenie estetyczne jako narzędzie przekazywania wartości kulturowych

innowacyjna przestrzeń edukacyjna: doświadczenie estetyczne jako narzędzie przekazywania wartości kulturowych innowacyjna przestrzeń edukacyjna: doświadczenie estetyczne jako narzędzie przekazywania wartości kulturowych Pan Tadeusz powstał w Paryżu w latach 1833-34, w czasie gdy Polska na ponad sto lat zniknęła

Bardziej szczegółowo

Renata Karpińska Departament Mecenatu Państwa Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Konferencja Dziedzictwo w sieci 30 listopada 2012 r.

Renata Karpińska Departament Mecenatu Państwa Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Konferencja Dziedzictwo w sieci 30 listopada 2012 r. Renata Karpińska Departament Mecenatu Państwa Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Konferencja Dziedzictwo w sieci 30 listopada 2012 r. Podstawa prawna: Uchwała Rady Ministrów nr 176/2010 z dn.

Bardziej szczegółowo

Pałac Pod Blachą ZAMEK KRÓLEWSKI W WARSZAWIE - MUZEUM REZYDENCJA KRÓLÓW I RZECZYPOSPOLITEJ

Pałac Pod Blachą ZAMEK KRÓLEWSKI W WARSZAWIE - MUZEUM REZYDENCJA KRÓLÓW I RZECZYPOSPOLITEJ Pałac Pod Blachą ZAMEK KRÓLEWSKI W WARSZAWIE - MUZEUM REZYDENCJA KRÓLÓW I RZECZYPOSPOLITEJ W pałacu Pod Blachą obecnie prezentowane są: odtworzony Apartament Księcia Józefa Poniatowskiego z lat 1804 1813

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 10 lutego 2014 r. Poz. 758 UCHWAŁA NR XLVI/450/2014 RADY MIEJSKIEJ BĘDZINA z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Zagłębia w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 września 2013 r. Pozycja 33

Warszawa, dnia 11 września 2013 r. Pozycja 33 Warszawa, dnia 11 września 2013 r. Pozycja 33 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 10 września 2013 r. w sprawie zmiany nazwy Muzeum Pałacu w Wilanowie i nadania statutu Na podstawie

Bardziej szczegółowo

II POWSZECHNA WYSTAWA KRAJOWA KONKURENCYJNA POLSKA POZNAŃ, 2-15 CZERWCA 2014

II POWSZECHNA WYSTAWA KRAJOWA KONKURENCYJNA POLSKA POZNAŃ, 2-15 CZERWCA 2014 M i ędzynarodo w e Targ i P oznańsk i e II POWSZECHNA WYSTAWA KRAJOWA KONKURENCYJNA POLSKA POZNAŃ, 2-15 CZERWCA 2014 Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego WWW.PEWUKA.PL

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Pedagogiczna w Głogowie

Biblioteka Pedagogiczna w Głogowie Program Biblioteki Pedagogicznej w Głogowie w sprawie organizowania i prowadzenia wspomagania szkół i placówek oświatowych na terenie powiatu głogowskiego. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

MUZEUM NARODOWE W KRAKOWIE- GMACH GŁÓWNY. Fot: http://culture.pl/pl/miejsce/muzeum-narodowe-w-krakowie

MUZEUM NARODOWE W KRAKOWIE- GMACH GŁÓWNY. Fot: http://culture.pl/pl/miejsce/muzeum-narodowe-w-krakowie MUZEUM NARODOWE W KRAKOWIE- GMACH GŁÓWNY Fot: http://culture.pl/pl/miejsce/muzeum-narodowe-w-krakowie Kilka słów na temat Muzeum Narodowego w Krakowie Muzeum jest największą instytucją muzealną w Polsce

Bardziej szczegółowo

Rozwój polskich bibliotek cyfrowych. Tomasz Parkoła Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

Rozwój polskich bibliotek cyfrowych. Tomasz Parkoła Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe Rozwój polskich bibliotek cyfrowych Tomasz Parkoła Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe Plan prezentacji Wprowadzenie Historia rozwoju bibliotek cyfrowych w Polsce Aktualny stan bibliotek cyfrowych

Bardziej szczegółowo

STATUT MUZEUM - ZAMKU W ŁAŃCUCIE

STATUT MUZEUM - ZAMKU W ŁAŃCUCIE Załącznik do Zarządzenia Nr 12 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 grudnia 2005 r. STATUT MUZEUM - ZAMKU W ŁAŃCUCIE I. Postanowienia ogólne 1 Muzeum-Zamek w Łańcucie, zwane dalej Muzeum",

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU SZTUKI UR

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU SZTUKI UR STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU SZTUKI UR na lata 2013-2017 Rzeszów, maj 2013 Strategię Rozwoju Wydziału Sztuki na lata 2013-2017 pod kierunkiem Dziekana dr. hab. prof. UR J. J. Kierskiego przygotowała Komisja

Bardziej szczegółowo

MUZEUM DLA PRZEDSZKOLAKA

MUZEUM DLA PRZEDSZKOLAKA MUZEUM DLA PRZEDSZKOLAKA - projekt zajęć muzealnych dla dzieci w wieku przedszkolnym zgodny z założeniami Podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 2 kwietnia 2014 r. Pozycja 22 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 1 kwietnia 2014 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 2 kwietnia 2014 r. Pozycja 22 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 1 kwietnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Warszawa, dnia 2 kwietnia 2014 r. Pozycja 22 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania

Bardziej szczegółowo

Odkłamywacz PO - Kultura się liczy

Odkłamywacz PO - Kultura się liczy Odkłamywacz PO - Kultura się liczy PAKT DLA KULTURY Co najmniej 1% wszystkich wydatków budżetowych Uczestnictwo w kulturze i twórcza aktywność obywateli jako priorytety polityki rządu i samorządów Nowoczesne

Bardziej szczegółowo

STATUT. Muzeum Narodowego w Poznaniu. I. Postanowienia ogólne

STATUT. Muzeum Narodowego w Poznaniu. I. Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia Nr 38 Ministra Kultury z dnia 10 czerwca 2002 r. STATUT Muzeum Narodowego w Poznaniu I. Postanowienia ogólne 1. Muzeum Narodowe w Poznaniu zwane dalej Muzeum działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

SZTUKA DOSTĘPNA SPOTKANIA ZE SZTUKĄ WSPÓŁCZESNĄ DLA OSÓB Z DYSFUNKCJĄ WZROKU Zachęta Narodowa Galeria Sztuki

SZTUKA DOSTĘPNA SPOTKANIA ZE SZTUKĄ WSPÓŁCZESNĄ DLA OSÓB Z DYSFUNKCJĄ WZROKU Zachęta Narodowa Galeria Sztuki SZTUKA DOSTĘPNA SPOTKANIA ZE SZTUKĄ WSPÓŁCZESNĄ DLA OSÓB Z DYSFUNKCJĄ WZROKU Zachęta Narodowa Galeria Sztuki Od roku 2012 Zachęta Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie prowadzi spotkania i warsztaty pod

Bardziej szczegółowo

Tworzenie książeczek z ilustracjami dotykowymi I

Tworzenie książeczek z ilustracjami dotykowymi I WARSZTATY Zapraszamy na warsztaty towarzyszące konferencji. Nauczycielom i rodzicom niewidomych dzieci, a także artystom plastykom polecamy warsztaty tworzenia książek z dotykowymi ilustracjami oraz wystawę

Bardziej szczegółowo

I. Czynności organizacyjne. Podanie częściowego tematu: Z wizytą w. II. Zagadka-odczytuję

I. Czynności organizacyjne. Podanie częściowego tematu: Z wizytą w. II. Zagadka-odczytuję Klasa VId Język polski Scenariusz lekcji języka polskiego w klasie VId SCENARIUSZ LEKCJI Temat: Z wizytą w muzeum Cel ogólny Doskonalenie słownictwa związanego z muzeami.. Cele operacyjne UCZEŃ: Posiada

Bardziej szczegółowo

Statut. Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Statut. Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia Nr 57 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14. 11. 2011 r. (poz. 76) Statut Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Muzeum Łazienki

Bardziej szczegółowo

Program Comenius. Closer to each other. BLIśEJ SIEBIE. Warszawa, 25 maja 2010 r.

Program Comenius. Closer to each other. BLIśEJ SIEBIE. Warszawa, 25 maja 2010 r. Program Comenius Closer to each other BLIśEJ SIEBIE Realizatorzy projektu Projekt realizowany przez uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Pawła II w Trzebini /koordynator projektu/ Partnerzy

Bardziej szczegółowo

Muzeum Romantyzmu w Opinogórze SKOROWIDZ EDUKACYJNY

Muzeum Romantyzmu w Opinogórze SKOROWIDZ EDUKACYJNY Muzeum Romantyzmu w Opinogórze SKOROWIDZ EDUKACYJNY Rok szkolny 2014/2015 Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Zawiera ona propozycje lekcji muzealnych, warsztatów

Bardziej szczegółowo

MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 10 listopada 2016 r. Poz. 64. z dnia 10 listopada 2016 r.

MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 10 listopada 2016 r. Poz. 64. z dnia 10 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Warszawa, dnia 10 listopada 2016 r. Poz. 64 Z A R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A K U L T U R Y I D Z I E D Z I C T WA N A R O D O W E G O 1)

Bardziej szczegółowo

STATUT Muzeum Narodowego w Krakowie

STATUT Muzeum Narodowego w Krakowie Załącznik do Zarządzenia Nr 11 Ministra Kultury z dnia 20 czerwca 2005 r. STATUT Muzeum Narodowego w Krakowie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Muzeum Narodowe w Krakowie, zwane dalej "Muzeum" działa w szczególności

Bardziej szczegółowo

Zasoby Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej - moduł dla nauki i społeczeństwa. Bogusław Kasperek, Stanisława Wojnarowicz Biblioteka Główna UMCS

Zasoby Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej - moduł dla nauki i społeczeństwa. Bogusław Kasperek, Stanisława Wojnarowicz Biblioteka Główna UMCS Zasoby Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej - moduł dla nauki i społeczeństwa Bogusław Kasperek, Stanisława Wojnarowicz Biblioteka Główna UMCS Przed projektem Lubelska Biblioteka Wirtualna Biblioteka

Bardziej szczegółowo

PLASTYKA. Plan dydaktyczny

PLASTYKA. Plan dydaktyczny PLASTYKA Plan dydaktyczny Temat lekcji Piękno sztuka i kultura. 1. Architektura czyli sztuka kształtowania przestrzeni. 2. Techniki w malarstwie na przestrzeni wieków. 3. Rysunek, grafika użytkowa, grafika

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE CYFROWE MATERIAŁY EDUKACYJNE. Ewa Rosowska Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

EUROPEJSKIE CYFROWE MATERIAŁY EDUKACYJNE. Ewa Rosowska Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych EUROPEJSKIE CYFROWE MATERIAŁY EDUKACYJNE Ewa Rosowska Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych Program Wspólnotowy eten -Deploying Trans-European e-services for All Czas trwania projektu Sierpień 2005 -

Bardziej szczegółowo

STATUT Muzeum Sztuki w Łodzi

STATUT Muzeum Sztuki w Łodzi Załącznik do Zarządzenia Nr 1 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 11 stycznia 2006 r. STATUT Muzeum Sztuki w Łodzi Rozdział I Przepisy ogólne 1. Muzeum Sztuki w Łodzi, zwane dalej Muzeum,

Bardziej szczegółowo

KARTA PROJEKTU. Odpowiedzialni, Aktywni, Pewni Siebie i Efektywni Tytuł projektu Poprzez Dialog Wielokulturowy Okres realizacji 01.08.2011 31.07.

KARTA PROJEKTU. Odpowiedzialni, Aktywni, Pewni Siebie i Efektywni Tytuł projektu Poprzez Dialog Wielokulturowy Okres realizacji 01.08.2011 31.07. KARTA PROJEKTU Informacje o projekcie Odpowiedzialni, Aktywni, Pewni Siebie i Efektywni Tytuł projektu Poprzez Dialog Wielokulturowy Okres realizacji 01.08.2011 31.07.2013 Informacje o projektodawcy Nazwa

Bardziej szczegółowo

GOŚĆ NIEPEŁNOSPRAWNY W MUZEUM Z DOŚWIADCZEŃ MUZEUM REGIONALNEGO W STALOWEJ WOLI

GOŚĆ NIEPEŁNOSPRAWNY W MUZEUM Z DOŚWIADCZEŃ MUZEUM REGIONALNEGO W STALOWEJ WOLI GOŚĆ NIEPEŁNOSPRAWNY W MUZEUM Z DOŚWIADCZEŃ MUZEUM REGIONALNEGO W STALOWEJ WOLI DOSTĘPNE MUZEUM Program edukacyjny dla osób niepełnosprawnych Projekt GALERIA PRZEZ DOTYK Projekt Galeria przez dotyk pierwszy

Bardziej szczegółowo

ZAMEK TARNOWICE STARE OFERTA WAKACYJNA

ZAMEK TARNOWICE STARE OFERTA WAKACYJNA ZAMEK TARNOWICE STARE OFERTA WAKACYJNA TARNOWSKIE GÓRY 2012 Kompleks Zamkowy w Tarnowicach Starych stanowi jeden z najstarszych i najcenniejszych obiektów regionu śląskiego, będący świadectwem bogatej

Bardziej szczegółowo

Raportów o Stanie Kultury

Raportów o Stanie Kultury Raport został opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako jeden z Raportów o Stanie Kultury, podsumowujących zmiany, jakie dokonały się w sektorze kultury w Polsce w ciągu

Bardziej szczegółowo

REALIZUJEMY 200 INWESTYCJI ZA PONAD 800 MLN ZŁ

REALIZUJEMY 200 INWESTYCJI ZA PONAD 800 MLN ZŁ Miliardy REALIZUJEMY 200 INWESTYCJI ZA PONAD 800 MLN ZŁ 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 2008 POCZĄTEK KADENCJI 0,5 0,0 2002 2004 2006 2008 2010 2012* *plan wg stanu na 30 czerwca Wszystkie środki będące w dyspozycji

Bardziej szczegółowo

STATUT ZAMKU KSIĄŻAT POMORSKICH W SZCZECINIE

STATUT ZAMKU KSIĄŻAT POMORSKICH W SZCZECINIE Załącznik nr 1 do uchwały nr 481/09 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 kwietnia 2009 STATUT ZAMKU KSIĄŻAT POMORSKICH W SZCZECINIE (wersja zaktualizowana na dzień 21 sierpnia 2009r.) Spis

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/393/14 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO. z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie nadania Statutu Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie

UCHWAŁA NR XLVI/393/14 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO. z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie nadania Statutu Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie UCHWAŁA NR XLVI/393/14 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie nadania Statutu Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

Bardziej szczegółowo

HABSBURGOWIE I JAGIELLONOWIE RODZINNA RYWALIZACJA

HABSBURGOWIE I JAGIELLONOWIE RODZINNA RYWALIZACJA HABSBURGOWIE I JAGIELLONOWIE RODZINNA RYWALIZACJA Scenariusz lekcji do filmu edukacyjnego Noc w galerii HABSBURGOWIE I JAGIELLONOWIE RODZINNA RYWALIZACJA. CZĘŚĆ I: WPROWADZENIE 2 Czas pracy: 45 minut.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 18 MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 2 września 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 18 MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 2 września 2009 r. ZARZĄDZENIE NR 18 MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 2 września 2009 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Łazienki Królewskie Zespół Pałacowo-Ogrodowy w Warszawie Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

Dorota Czarnocka-Cieciura, Dorota Gazicka-Wójtowicz Beata Górczyńska, Katarzyna Lis.

Dorota Czarnocka-Cieciura, Dorota Gazicka-Wójtowicz Beata Górczyńska, Katarzyna Lis. Dorota Czarnocka-Cieciura, Dorota Gazicka-Wójtowicz Beata Górczyńska, Katarzyna Lis http://rcin.org.pl 1 Projekt Nr POIG.02.03.02-00-043/10 Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

P L A N. pracy Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna w Szubinie na 2011 r.

P L A N. pracy Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna w Szubinie na 2011 r. P L A N pracy Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna w Szubinie na 2011 r. I. Główne kierunki działania Muzeum Ziemi Szubińskiej, jako instytucji kultury. 1. Gromadzenie w postaci darowizn i w miarę

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie dotyczące wyjazdu kulturalno-edukacyjnego do Warszawy w okresie27-30.09.2012 r.

Sprawozdanie dotyczące wyjazdu kulturalno-edukacyjnego do Warszawy w okresie27-30.09.2012 r. Krasnystaw, dnia 05.10.2012 r. Sprawozdanie dotyczące wyjazdu kulturalno-edukacyjnego do Warszawy w okresie27-30.09.2012 r. W okresie 27-30.09.2012 r. w ramach realizacji projektu systemowego Aktywność

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/261/16 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 27 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/261/16 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 27 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXVIII/261/16 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 27 października 2016 r. w sprawie utworzenia muzeum miejskiego w Puławach pod nazwą Muzeum Czartoryskich w Puławach Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LV/314/14 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Ziemi Kożuchowskiej (w organizacji).

UCHWAŁA NR LV/314/14 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Ziemi Kożuchowskiej (w organizacji). UCHWAŁA NR LV/314/14 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Ziemi Kożuchowskiej (w organizacji). Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Ś L Ą S K A O P O L S K I E G O O P O L U

S T A T U T Ś L Ą S K A O P O L S K I E G O O P O L U W uzgodnieniu Załącznik do uchwały Nr XXXVI/375/2009 Minister Kultury Sejmiku Woj. Opolskiego i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 września S T A T U T M U Z E U M Ś L Ą S K A O P O L S K I E G O W O P O

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXXX/2055/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 3 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR LXXX/2055/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 3 kwietnia 2014 r. UCHWAŁA NR LXXX/2055/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany nazwy i statutu Muzeum Historycznego m. st. Warszawy Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 6 listopada 2013 r. Pozycja 40 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1)

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 6 listopada 2013 r. Pozycja 40 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Warszawa, dnia 6 listopada 2013 r. Pozycja 40 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 22 października 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Rysunek 1 Lokalizacja innych instytucji kultury w okolicach EC1 Źródło: Opracowanie własne

Rysunek 1 Lokalizacja innych instytucji kultury w okolicach EC1 Źródło: Opracowanie własne Kontekst i założenia Projektu Tło realizacji projektu EC1 Łódź Miasto Kultury w Łodzi, jako instytucja, zostało utworzone w celu sprawnej realizacji oraz zarządzania procesem rewitalizacji dawnej elektrowni

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Muzeum Narodowego w Warszawie

S T A T U T Muzeum Narodowego w Warszawie Załącznik do zarządzenia Nr 11 Ministra Kultury z dnia 14 maja 2003 r. S T A T U T Muzeum Narodowego w Warszawie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Muzeum Narodowe w Warszawie, zwane dalej Muzeum, powstało

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE SYSTEMU MONITOROWANIA POLITYKI SPÓJNOŚCI I POLITYKI PRZESTRZENNEJ W OBSZARZE DOSTĘPNOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH Z ZAKRESU KULTURY

WSPARCIE SYSTEMU MONITOROWANIA POLITYKI SPÓJNOŚCI I POLITYKI PRZESTRZENNEJ W OBSZARZE DOSTĘPNOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH Z ZAKRESU KULTURY WSPARCIE SYSTEMU MONITOROWANIA POLITYKI SPÓJNOŚCI I POLITYKI PRZESTRZENNEJ W OBSZARZE DOSTĘPNOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH Z ZAKRESU KULTURY Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka samorządowa instytucja kultury, której jedynym organizatorem jest Samorząd Województwa Małopolskiego

Wojewódzka samorządowa instytucja kultury, której jedynym organizatorem jest Samorząd Województwa Małopolskiego Sprawozdanie Małopolskiego Instytutu Kultury przygotowane z użyciem narzędzie Nowa sprawozdawczość instytucji kultury za 2014 rok (prezentowane są tylko wybrane dane) Małopolski Instytut Kultury to publiczna

Bardziej szczegółowo

Publikacje dostępne w Powiatowym Centrum Informacji Turystycznej, Rynek 14, Gniezno

Publikacje dostępne w Powiatowym Centrum Informacji Turystycznej, Rynek 14, Gniezno Publikacje dostępne w Powiatowym Centrum Informacji Turystycznej, Rynek 14, Gniezno Encyklopedia Gniezna i Ziemi Gnieźnieńskiej Jednotomowa encyklopedia stanowiąca kompendium wiedzy o Gnieźnie i regionie.

Bardziej szczegółowo

Dobra strategia dla miasta na przykładzie Strategii Kultury dla Miasta Rzeszowa

Dobra strategia dla miasta na przykładzie Strategii Kultury dla Miasta Rzeszowa Dobra strategia dla miasta na przykładzie Strategii Kultury dla Miasta Rzeszowa dr hab. Dariusz Tworzydło Uniwersytet Warszawski, Exacto sp. z o.o. Badanie ilościowe pn. Diagnoza dla Strategii rozwoju

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Mieczkowska Rola bibliotek szkolnych i pedagogicznych w systemie oświaty Częstochowa, 6 maja 2016 r.

Elżbieta Mieczkowska Rola bibliotek szkolnych i pedagogicznych w systemie oświaty Częstochowa, 6 maja 2016 r. Elżbieta Mieczkowska Rola bibliotek szkolnych i pedagogicznych w systemie oświaty Częstochowa, 6 maja 2016 r. Zadania bibliotek pedagogicznych (Dz.U. 2013, poz.369) 1. 1. Publiczna biblioteka pedagogiczna.

Bardziej szczegółowo

SmartBox. Nowy wymiar promocji

SmartBox. Nowy wymiar promocji Nowy wymiar promocji Rozszerzona komunikacja Czym jest SmartBox? SmartBox to pakiet trzech uzupełniających się kanałów promocji. To nasz oryginalny, autorski pomysł na połączenie: aplikacji mobilnych na

Bardziej szczegółowo

Kulturawzasiegu.pl regionalna, kulturalna platforma informacyjna

Kulturawzasiegu.pl regionalna, kulturalna platforma informacyjna Kulturawzasiegu.pl regionalna, kulturalna platforma informacyjna Założenia modułu e-kultura Wykorzystanie nowych technologii w celu: Umożliwienia mieszkańcom regionu oraz internautom z całego świata uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO. czyli co dalej z dobrem wspólnym w mojej społeczności?

PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO. czyli co dalej z dobrem wspólnym w mojej społeczności? PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO czyli co dalej z dobrem wspólnym w mojej społeczności? CO TO TAKIEGO PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO? Najprościej rzecz ujmując, to przestrzeń współpracy uczestników programu Lokalne

Bardziej szczegółowo

Program zajęć artystycznych w gimnazjum

Program zajęć artystycznych w gimnazjum Program zajęć artystycznych w gimnazjum Klasy II Beata Pryśko Cele kształcenia wymagania ogólne I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji percepcja sztuki. II. Tworzenie wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 3. Jednostka prowadząca przedmiot Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Archeologii

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 3. Jednostka prowadząca przedmiot Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Archeologii OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Muzealnictwo i ochrona zabytków 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim 3. Jednostka prowadząca przedmiot

Bardziej szczegółowo

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis 18 sierpnia 2010 r. Młody obywatel Opis Młodzie ludzie przy wsparciu nauczycieli i władz samorządowych badają kapitał społeczny w swojej miejscowości. Przedstawiają wnioski władzom lokalnym. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Biblioteki cyfrowe i ich kolekcje

Biblioteki cyfrowe i ich kolekcje Biblioteki cyfrowe i ich kolekcje Elżbieta Szymańska Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu Cel lekcji - przedstawienie historii powstania Bibliotek Cyfrowych; definicja - zapoznanie uczniów

Bardziej szczegółowo

STATUT ZAKOPIAŃSKIEGO CENTRUM KULTURY W ZAKOPANEM. I. Postanowienia ogólne.

STATUT ZAKOPIAŃSKIEGO CENTRUM KULTURY W ZAKOPANEM. I. Postanowienia ogólne. STATUT ZAKOPIAŃSKIEGO CENTRUM KULTURY W ZAKOPANEM I. Postanowienia ogólne. 1 Zakopiańskie Centrum Kultury, zwane dalej ZCK, działa na podstawie obowiązującego prawa i niniejszego Statutu. 2 Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Warsztaty Programu Edukacji Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. dla grup gimnazjalnych na rok szkolny 2013/2014

Warsztaty Programu Edukacji Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. dla grup gimnazjalnych na rok szkolny 2013/2014 Warsztaty Programu Edukacji Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski dla grup gimnazjalnych na rok szkolny 2013/2014 Działania warsztatowe w CSW są nie tylko pretekstem do poznawania różnych dyscyplin

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013 REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE W latach 2007-2013 w ramach Narodowej Strategii Spójności (Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/371/2013 RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH. z dnia 26 września 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXV/371/2013 RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH. z dnia 26 września 2013 r. UCHWAŁA NR XXXV/371/2013 RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH z dnia 26 września 2013 r. w sprawie nadania imienia Muzeum Regionalnemu w Kozienicach i nadania nowego statutu Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 9,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/269/16 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia muzeum w Puławach pod nazwą Muzeum Czartoryskich w Puławach

UCHWAŁA NR XXX/269/16 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia muzeum w Puławach pod nazwą Muzeum Czartoryskich w Puławach UCHWAŁA NR XXX/269/16 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia muzeum w Puławach pod nazwą Muzeum Czartoryskich w Puławach Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 9 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

25 LAT LEKCJI MUZEALNYCH W ZAMKU KRÓLEWSKIM W WARSZAWIE

25 LAT LEKCJI MUZEALNYCH W ZAMKU KRÓLEWSKIM W WARSZAWIE JAGODA PIETRYSZYN 25 LAT LEKCJI MUZEALNYCH W ZAMKU KRÓLEWSKIM W WARSZAWIE We wrześniu 2009 r. Dział Oświatowy rozpoczął 26. rok działalności edukacyjnej. Tematem, który zapoczątkował tak bogatą obecnie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI Numer zadania Wymagania ogólne (z podstawy programowej) 1. II. Analiza

Bardziej szczegółowo

Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej. Założenia przedsięwzięcia Rzeszów, 13 lipca 2015

Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej. Założenia przedsięwzięcia Rzeszów, 13 lipca 2015 Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej Założenia przedsięwzięcia Rzeszów, 13 lipca 2015 Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej - założenia Geneza Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej

Bardziej szczegółowo

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli obowiązują):

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli obowiązują): WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH SYLABUS PRZEDMIOTU I. Informacje ogólne 1. Nazwa przedmiotu: Historia sztuki 2. Rodzaj przedmiotu obowiązkowy. 3. Poziom i kierunek studiów: st. niestacjonarne I

Bardziej szczegółowo

STATUT MUZEUM - NADWIŚLAŃSKIEGO PARKU ETNOGRAFICZNEGO

STATUT MUZEUM - NADWIŚLAŃSKIEGO PARKU ETNOGRAFICZNEGO W uzgodnieniu: Załącznik do uchwały Nr 443/08 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Zarządu Województwa Małopolskiego Bogdan Zdrojewski z dnia 29 maja 2008 roku STATUT MUZEUM - NADWIŚLAŃSKIEGO PARKU

Bardziej szczegółowo

Regulamin Muzeum Regionalnego w Bobolicach

Regulamin Muzeum Regionalnego w Bobolicach Regulamin Muzeum Regionalnego w Bobolicach I Postanowienia ogólne 1 Muzeum Regionalne w Bobolicach, zwane dalej Muzeum działa na podstawie Uchwały Nr XXVI/252/12 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 15 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI / 91 / 2015 RADY MIEJSKIEJ W KĘPNIE. z dnia 29 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XVI / 91 / 2015 RADY MIEJSKIEJ W KĘPNIE. z dnia 29 października 2015 r. UCHWAŁA NR XVI / 91 / 2015 RADY MIEJSKIEJ W KĘPNIE z dnia 29 października 2015 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Ziemi Kępińskiej im. Tadeusza Piotra Potworowskiego w Kępnie Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

Moja mała Ojczyzna Program ścieżki - edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie rawskim.

Moja mała Ojczyzna Program ścieżki - edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie rawskim. Moja mała Ojczyzna Program ścieżki - edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie rawskim. Program szkoły zakłada wychowanie i przygotowanie człowieka do rozumienia otaczającego go świata. Człowiek

Bardziej szczegółowo

UNIJNE EURO NA NOWĄ WYSTAWĘ W MUZEUM ETNOGRAFICZNYM ORAZ PROMOCJĘ ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH OŻAROWA MAZOWIECKIEGO

UNIJNE EURO NA NOWĄ WYSTAWĘ W MUZEUM ETNOGRAFICZNYM ORAZ PROMOCJĘ ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH OŻAROWA MAZOWIECKIEGO UNIJNE EURO NA NOWĄ WYSTAWĘ W MUZEUM ETNOGRAFICZNYM ORAZ PROMOCJĘ ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH OŻAROWA MAZOWIECKIEGO DZIEDZICTWO KULTURY LUDOWEJ Warszawskie Muzeum Etnograficzne, które decyzją zarządu województwa

Bardziej szczegółowo

Dawnego Pałacu Biskupów Krakowskich

Dawnego Pałacu Biskupów Krakowskich Zachwycać i edukować, być otwartym na potrzeby odbiorców to misja działań edukacyjnych Muzeum Narodowego w Kielcach. Celem naszej działalności edukacyjnej jest wprowadzanie innowacyjnych modeli programów

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA MUZEUM JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

KONCEPCJA MUZEUM JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO KONCEPCJA MUZEUM JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO opis wystawy Otwarcie wystawy z udziałem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Belweder, 7 listopada 2012 r. Wystawa KONCEPCJA MUZEUM JÓZEFA

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Biblioteki Publicznej w Zbąszyniu

Strategia rozwoju Biblioteki Publicznej w Zbąszyniu Strategia rozwoju Biblioteki Publicznej w Zbąszyniu na lata 2016 2022 I Wstęp Dokument ten, wraz z wszystkimi celami i zadaniami w nim sformułowanymi, jest spójny ze strategią Rozwoju Gminy Zbąszyń na

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY INWESTYCYJNE UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WSPÓŁFINANSOWANE Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W OKRESIE PROGRAMOWANIA

PROJEKTY INWESTYCYJNE UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WSPÓŁFINANSOWANE Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W OKRESIE PROGRAMOWANIA PROJEKTY INWESTYCYJNE UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WSPÓŁFINANSOWANE Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W OKRESIE PROGRAMOWANIA PROJEKTY INWESTYCYJNE Lp. Fundusz Tytuł projektu Krótki opis projektu

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO projekt realizowany przez Powiat Świdnicki w Świdniku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie 1 gimnazjum

Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie 1 gimnazjum Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie 1 gimnazjum Zgodnie z Podstawą Programową jako priorytetowe przyjmuje się na lekcjach plastyki w gimnazjum wymagania ogólne: 1. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Sejmik Województwa Śląskiego uchwala:

Sejmik Województwa Śląskiego uchwala: UCHWAŁA NR IV/49/5/2014 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze i przyczynach połączenia Muzeum Śląskiego w Katowicach i

Bardziej szczegółowo

Projekt finansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, XI Priorytet: Kultura i dziedzictwo kulturowe, Działanie 11.

Projekt finansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, XI Priorytet: Kultura i dziedzictwo kulturowe, Działanie 11. Projekt finansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, XI Priorytet: Kultura i dziedzictwo kulturowe, Działanie 11.1: Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu

Bardziej szczegółowo

Jak wygląda kontakt ze zwiedzającym w Muzeum Narodowym a jak w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Kopenhaskiego?

Jak wygląda kontakt ze zwiedzającym w Muzeum Narodowym a jak w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Kopenhaskiego? Jak wygląda kontakt ze zwiedzającym w Muzeum Narodowym a jak w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Kopenhaskiego? 04-05.11.2015 Przed południem miałem mieć spokojny dzień w Muzeum. Ustaliłem z moim opiekunem

Bardziej szczegółowo

2. Zdefiniuj pojęcie mitu. Na wybranych przykładach omów jego znaczenie i funkcjonowanie w kulturze.

2. Zdefiniuj pojęcie mitu. Na wybranych przykładach omów jego znaczenie i funkcjonowanie w kulturze. ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI 1. Dawne i współczesne wzorce rodziny. Omawiając zagadnienie, zinterpretuj sposoby przedstawienia tego tematu w dziełach literackich różnych epok oraz w wybranych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY TYTUŁ: ZAPRASZAMY DO PSZCZYNY OPRACOWANIE I PROWADZENIE ZAJĘĆ: mgr Anna Ryba. Strona 1 z 6

PROJEKT EDUKACYJNY TYTUŁ: ZAPRASZAMY DO PSZCZYNY OPRACOWANIE I PROWADZENIE ZAJĘĆ: mgr Anna Ryba. Strona 1 z 6 PROJEKT EDUKACYJNY REALIZOWANY W KL. IV B OD KWIETNIA DO CZERWCA 2007 R. TYTUŁ: ZAPRASZAMY DO PSZCZYNY OPRACOWANIE I PROWADZENIE ZAJĘĆ: mgr Strona 1 z 6 TEMAT: Zapraszamy do Pszczyny. CEL GŁÓWNY: wykonanie

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy Przedszkola Samorządowego w Wierzchowie na rok szkolny 2015/2016

Roczny plan pracy Przedszkola Samorządowego w Wierzchowie na rok szkolny 2015/2016 Roczny plan pracy Przedszkola Samorządowego w Wierzchowie na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. mgr Katarzyny Rzeźniczak

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. mgr Katarzyny Rzeźniczak Wrocław, 19. 09. 2003 r. PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO mgr Katarzyny Rzeźniczak nauczyciela mianowanego Gimnazjum nr 29 we Wrocławiu ubiegającej się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego okres stażu 01.09.2003r.

Bardziej szczegółowo

INNOWACJA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNA Z PLASTYKI W RAMACH GODZIN PRZEZNACZONYCH NA KÓŁKO ZAINTERESOWAŃ

INNOWACJA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNA Z PLASTYKI W RAMACH GODZIN PRZEZNACZONYCH NA KÓŁKO ZAINTERESOWAŃ INNOWACJA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNA Z PLASTYKI W RAMACH GODZIN PRZEZNACZONYCH NA KÓŁKO ZAINTERESOWAŃ Gimnazjum nr 7 im. Króla Jana III Sobieskiego w Rzeszowie przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rzeszowie

Bardziej szczegółowo

Dwie szkoły oceny 360 stopni. Sprawdź różnicę pomiędzy klasycznym a nowoczesnym podejściem

Dwie szkoły oceny 360 stopni. Sprawdź różnicę pomiędzy klasycznym a nowoczesnym podejściem Sprawdź różnicę pomiędzy klasycznym a nowoczesnym podejściem Czy stosowanie tradycyjnego podejścia do metody 360 stopni jest jedynym rozwiązaniem? Poznaj dwa podejścia do przeprowadzania procesu oceny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/67/2015 RADY POWIATU W BIAŁEJ PODLASKIEJ. z dnia 26 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/67/2015 RADY POWIATU W BIAŁEJ PODLASKIEJ. z dnia 26 października 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/67/2015 RADY POWIATU W BIAŁEJ PODLASKIEJ z dnia 26 października 2015 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie Na podstawie art. 12 ust. 1 i 40 ust. 1

Bardziej szczegółowo

20 kwietnia 2010, godz. 17.00 WYKŁAD INAUGURACYJNY Adam Zamoyski Stanisław August pora na nowe spojrzenie SALA SENATORSKA

20 kwietnia 2010, godz. 17.00 WYKŁAD INAUGURACYJNY Adam Zamoyski Stanisław August pora na nowe spojrzenie SALA SENATORSKA Program wykładów 20 kwietnia 2010, godz. 17.00 WYKŁAD INAUGURACYJNY Adam Zamoyski Stanisław August pora na nowe spojrzenie SALA SENATORSKA 28 kwietnia 2010, godz. 17.00 Dr hab. Anna Grześkowiak-Krwawicz

Bardziej szczegółowo

STATUT MUZEUM ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH W OSTROŁĘCE (w organizacji)

STATUT MUZEUM ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH W OSTROŁĘCE (w organizacji) W uzgodnieniu Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Załącznik do uchwały nr 409/XL/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie utworzenia miejskiej instytucji kultury Muzeum Żołnierzy

Bardziej szczegółowo

Wymiana doświadczeń w Europie wspomaganie mobilności profesjonalistów z muzeów-rezydencji

Wymiana doświadczeń w Europie wspomaganie mobilności profesjonalistów z muzeów-rezydencji Wymiana doświadczeń w Europie wspomaganie mobilności profesjonalistów z muzeów-rezydencji Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Pietryka, Jakub Osiński Projekty Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) gdzie szukać informacji?

Agnieszka Pietryka, Jakub Osiński Projekty Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) gdzie szukać informacji? Agnieszka Pietryka, Jakub Osiński Projekty Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) gdzie szukać informacji? Spis treści: 1. Informacja ważnym elementem wprowadzania zmian w oświacie 2. Projekty EFS jako

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ w ŁODZI z dnia. w sprawie nadania statutu Centralnemu Muzeum Włókiennictwa w Łodzi.

UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ w ŁODZI z dnia. w sprawie nadania statutu Centralnemu Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Druk Nr 154/2011 Projekt z dnia UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ w ŁODZI z dnia w sprawie nadania statutu Centralnemu Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNE WARSZTATY EDUKACYJNE REGIONALNEGO OŚRODKA DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ W RZESZOWIE

BEZPŁATNE WARSZTATY EDUKACYJNE REGIONALNEGO OŚRODKA DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ W RZESZOWIE BEZPŁATNE WARSZTATY EDUKACYJNE REGIONALNEGO OŚRODKA DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ W RZESZOWIE OFERTA TEMATYKA ZAJĘĆ 1) 10-lecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej (przybliżenie uczestnikom szkoleń historii

Bardziej szczegółowo

1. Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego

1. Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego 1. Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych

Bardziej szczegółowo

Zakład Historii Sztuki, Filozofii i Sportu Katedra Edukacji Artystycznej

Zakład Historii Sztuki, Filozofii i Sportu Katedra Edukacji Artystycznej Rok studiów/semestr; I, sem. 1 i 2 Cel zajęć 1. Wprowadzenie podstawowej terminologii z zakresu teorii sztuki Zapoznanie z literaturą ogólną przedmiotu 4. Zrozumienie znaczenia teorii sztuki w interpretacji

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych. Kultura w 2008 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych. Kultura w 2008 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Materiał na konferencję prasową w dniu 28 sierpnia 2009 r. Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Kultura w 2008 roku 1 WYDATKI NA KULTURĘ Wydatki

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DIGITALIZACJI RAZEM CZY OSOBNO?

STRATEGIA DIGITALIZACJI RAZEM CZY OSOBNO? STRATEGIA DIGITALIZACJI RAZEM CZY OSOBNO? DZIŚ Wolumen przetwarzanych eksponatów w poszczególnych fazach procesu wystawienniczego wielkość wolumenu w skali 0-100 Pozyskanie 1 Opracowanie 1 Składowanie

Bardziej szczegółowo

Akademia Dziedzictwa. Strona 1

Akademia Dziedzictwa. Strona 1 Akademia Dziedzictwa Akademia Dziedzictwa IX edycja, MCK, MSAP UEK, Kraków 2015-2016 Założenia programowo-organizacyjne studiów podyplomowych dotyczących zarządzania dziedzictwem kulturowym: Akademia Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo