STRATEGIA Wartości, które cenimy w pracy: Otwartość, Wyobraźnia, Konsekwencja, Sumienność - 5 -

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STRATEGIA Wartości, które cenimy w pracy: Otwartość, Wyobraźnia, Konsekwencja, Sumienność - 5 -"

Transkrypt

1 PLAN STATEGICZNY NA LATA KIERUNKI STRATEGICZNE (perspektywa 5 letnia ) [wyciąg z dokumentu głównego] Dokument przyjęty przez Radę Powierniczą Zamku Królewskiego uchwałą 5/2011 z dnia 12 kwietnia 2011 r.

2 SPIS TREŚCI Strategia 5 Inwestycje 10 Plany wystawiennicze 12 Multimedia w Zamku 22 Działalność naukowa i wydawnicza 31 Lato 2012 i życie muzyczne 35 Działalność bieżąca

3 WSTĘP Przygotowanie skutecznej strategii wymaga analizy szeregu aspektów funkcjonowania organizacji w jej otoczeniu rynkowym. Od analizy tej zależy dziś wypracowanie przewagi nad konkurencją i zbudowanie silnej pozycji na rynku dla swojego sektora. Sektor kultury wysokiej, którego ważnym elementem jest instytucja muzeum, stanowi istotny czynnik rozwoju każdego cywilizowanego państwa. Muzea polskie od kilku zaledwie lat wykorzystują planowanie strategiczne, jako element nowoczesnego zarządzania. Niestety, zarówno charakter finansowania instytucji muzealnej (roczne dotacje), jak i brak gwarancji finansowania w dłuższej perspektywie czasu uniemożliwiają uszczegółowienie takiego planu i nie dają gwarancji pełnej realizacji założonych w nim celów strategicznych. Mimo braku tak istotnego czynnika, jakim dla każdego projektu strategicznego jest wspomniana wyżej gwarancja finansowania, zdecydowaliśmy się na opracowanie planu, przyjmując perspektywę pięcioletnią. Konsekwencją jednak determinujących go czynników jest mniejszy, niż oczekiwalibyśmy, stopień szczegółowości. Celem działań strategicznych (ustalania kierunków strategicznych), podejmowanych w Zamku Królewskim w Warszawie w nadchodzących latach będzie utrzymanie i ugruntowanie jego przodującej pozycji, jako nowoczesnego ośrodka muzealnego w Polsce. Instytucji atrakcyjnej poznawczo i konkurencyjnej ze względu na charakter zasobów muzealnych. Zamierzenie to wydaje się być szczególnie trudne w obliczu narastających zagrożeń i pojawienia się na nieznaną wcześniej skalę głębokich przemian cywilizacyjnych, określanych często mianem globalizacji. Planowanie strategiczne jest odpowiedzią na pięć zasadniczych pytań: 1. Gdzie jesteśmy? analiza sytuacji zewnętrznego otoczenia rynkowego, w jakim działają instytucje i wewnętrznych uwarunkowań; 2. Dlaczego tutaj jesteśmy? diagnoza sytuacji; 3. Dokąd zmierzamy? ustalenie celów; 4. W jaki sposób tam dojdziemy? formułowanie strategii funkcjonalnych; 5. Skąd będziemy wiedzieć, że doszliśmy? kontrola planu; Strategia Zamku Królewskiego w Warszawie na lata jest wynikiem prac zespołu wielu osób, członków dyrekcji i pracowników wspieranych przez ekspertów zewnętrznych z firmy A.T. Kearney. Strategia została sformułowana na podstawie wnikliwych analiz zewnętrznego otoczenia rynkowego Zamku Królewskiego w Warszawie oraz wewnętrznych uwarunkowań. Obejmowały one takie obszary jak: analiza organizacyjna (m.in. struktura organizacyjna, struktura zatrudnienia); analiza finansowa (przychody, koszty, wskaźniki); analiza rynku, analiza SWOT; segmentacja oferty i klienta; analiza infrastruktury dostępnej w Zamku Królewskim. Analizie i uwarunkowaniom poświęcono w niniejszym opracowaniu I rozdział, który stał się podstawą do identyfikacji kluczowych problemów. Na tej bazie sformułowano cztery kluczowe cele (kierunki strategiczne), do których Zamek Królewski w Warszawie będzie dążył: A Dostępność i publiczność; B Autorytet w Polsce i na świecie; C Sprawność i efektywność; D Inwestycje

4 Wynikają one z misji muzeum, którą prezentujemy na wstępie II rozdziału i uwzględniają priorytety Rady Powierniczej Zamku Królewskiego w Warszawie i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Każdemu celowi strategicznemu przyporządkowane zostały tematy, po to, by ustalić zadania na poszczególne lata planu i rezultaty, jakie chcielibyśmy osiągnąć w 2015 roku. Dla każdego z czterech celów strategicznych (kierunków) A, B, C, D i związanych z nim tematów, dla większej przejrzystości, opracowano w formie prezentacji, odrębne strony. Te same strony zawierają podział na szczegółowe zadania w każdym roku realizacji planu. Jak sugeruje tytuł tego dokumentu, plan zawiera strategiczne kierunki działania Zamku Królewskiego na lata i, jak wspominaliśmy na wstępie, nie ma ambicji opisania wszystkich aspektów aktywności muzeum. Skoncentrował się na tych obszarach, które posuwają muzeum w kierunku realizacji misji i wyznaczonych celów strategicznych. Plan strategiczny będzie nie tylko służył przekazywaniu wspólnej wizji, ale stanie się podstawą do opracowania tzw. operacyjnych i taktycznych planów szczegółowych, z przyjętymi miernikami wykonania, co mamy nadzieję, zapewni spójność i ciągłość założonych celów i pozwoli na utrzymanie i ugruntowanie wiodącej pozycji Zamku Królewskiego jako nowoczesnego ośrodka muzealnego w Polsce i na świecie

5 STRATEGIA Wartości, które cenimy w pracy: Otwartość, Wyobraźnia, Konsekwencja, Sumienność - 5 -

6 MISJA JAKO JEDNA Z NAJWAŻNIEJSZYCH W POLSCE REZYDENCJI HISTORYCZNYCH O CHARAKTERZE PAŃSTWOWYM ZAMEK KRÓLEWSKI W WARSZAWIE POPRZEZ SWOJĄ ARCHITEKTURĘ, KOLEKCJE, PROGRAMY NAUKOWE, EDUKACYJNE I ARTYSTYCZNE WZBOGACA SFERĘ LUDZKICH PRZEŻYĆ ESTETYCZNYCH ORAZ POGŁĘBIA WIEDZĘ O KULTURZE I HISTORII - 6 -

7 CELE STRATEGICZNE A. DOSTĘPNOŚĆ I PUBLICZNOŚĆ Zamek Królewski w Warszawie szeroko udostępnia wnętrza historyczne rezydencji królewskiej, ich wyposażenie oraz zbiory artystyczne, a także wyniki prowadzonych nad nimi badań naukowych odbiorcom, zróżnicowanym pod względem wieku, przygotowania zawodowego i intelektualnego oraz stopnia zainteresowania problematyką kulturalną (historyczną) w następujących sferach swojej działalności: prezentacji ekspozycji stałych, wystaw czasowych, badań naukowych, działań edukacyjnych, elektronicznego dostępu do ekspozycji i zbiorów. B. AUTORYTET W POLSCE I NA ŚWIECIE Utrzymywać autorytet Zamku Królewskiego w Warszawie, jako jednego z najważniejszych muzeów w Europie o charakterze rezydencji historycznej. C. SPRAWNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ Zarządzać z finansową i organizacyjną sprawnością i efektywnością. D. INWESTYCJE Zakończyć proces odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie i dostosować infrastrukturę do nowych technologii

8 PLAN STATEGICZNY NA LATA CELE STRATEGICZNE, KTÓRE CHCEMY OSIĄGNĄĆ W 2015 ROKU CELE STRATEGICZNE TEMATY A. DOSTĘPNOŚĆ I PUBLICZNOŚĆ Zamek Królewski w Warszawie szeroko udostępnia wnętrza historyczne rezydencji królewskiej, ich wyposażenie oraz zbiory artystyczne, a także wyniki prowadzonych nad nimi badań naukowych odbiorcom, zróżnicowanym pod względem wieku, przygotowania zawodowego i intelektualnego oraz stopnia zainteresowania problematyką kulturalną (historyczną), w następujących sferach swojej działalności: prezentacji ekspozycji stałych, wystaw czasowych, badań naukowych, działań edukacyjnych, elektronicznego dostępu do ekspozycji i zbiorów. A.1. EKSPOZYCJE STAŁE Zamek Królewski w Warszawie podejmuje starania o pozyskanie licznej publiczności poprzez udostępnianie bez barier wnętrz historycznych rezydencji monarszej, a także najwyższej klasy zbiorów artystycznych szerokiemu gronu odbiorców, szukających satysfakcji z kontaktu z historią i dziedzictwem artystycznym na różnym poziomie zaangażowania intelektualnego i emocjonalnego, utwierdzając w ten sposób swoją renomę i pozycję muzeum otwartego, przyjaznego i nowoczesnego. A.2. WYSTAWY CZASOWE Zamek Królewski w Warszawie organizuje wystawy czasowe, które stanowią jedną z najważniejszych form przekazywania publiczności wiedzy o kulturze artystycznej dawnej Polski i Europy oraz upowszechniania wyników prac naukowych prowadzonych w Zamku, a ich katalogi wnoszą istotny wkład w rozwój badań nad historią i kulturą. A.3. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA Podstawą realizacji zadań statutowych Zamku, w zakresie dostępności do wnętrz historycznych i zbiorów, jest jego działalność naukowa. Zamek Królewski w Warszawie dysponuje dużym potencjałem intelektualnym i badawczym. Celem zamierzonych działań jest jego efektywne wykorzystanie poprzez koncentrację zadań na problemach szeroko pojmowanego funkcjonowania Zamku jako rezydencji władców Polski i siedziby władz Rzeczypospolitej do końca XVIII w. A.4. DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA Prowadzona w Zamku działalność oświatowa stanowi bogatą pod względem kulturalnym ofertą edukacyjną, skierowaną do różnych grup społecznych i stanowi najbardziej żywą w odbiorze formułę upowszechniania wiedzy i wartości określonych misją Zamku. A.5. ELEKTRONICZNY DOSTĘP DO EKSPOZYCJI I ZBIORÓW W dobie powszechnej dostępności do elektronicznych środków komunikacji społecznej, szybkie dostarczanie informacji o Zamku, jego historii i zasobach artystycznych będzie decydowało o jego atrakcyjności jako instytucji, muzeum wnętrz i miejscu przechowywania zbiorów sztuki. A.6. STRATEGIE MARKETINGOWE Zamek Królewski w Warszawie kontynuuje prace nad pozyskiwaniem publiczności tak w wymiarze ilościowym, jak i jej różnorodności.

9 KLUCZOWE CELE STRATEGICZNE TEMATY B. AUTORYTET W POLSCE I NA ŚWIECIE B.1. Zamek Królewski w Warszawie jest instytucją o znaczeniu ogólnopolskim i międzynarodowym. Utrzymywać autorytet Zamku Królewskiego w Warszawie, jako jednego z najważniejszych muzeów w Europie B.2. Zamek Królewski w Warszawie pomaga promować Warszawę jako europejską metropolię. o charakterze rezydencji historycznej. B.3. Reputacja Zamku Królewskiego w Warszawie wynika z jego wybitnych osiągnięć w zakresie tematów: A1, A2, A3, A4, A5. C. SPRAWNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ Zarządzać z finansową i organizacyjną sprawnością i efektywnością C.1. Zamek Królewski w Warszawie jest organizacją zintegrowaną. C.2. Zamek Królewski w Warszawie otrzymuje dotacje podmiotowe i celowe oraz poszukuje dodatkowych źródeł finansowania. C.3. Zbiory Zamku Królewskiego są dobrze chronione i dobrze zarządzane. D. INWESTYCJE Zakończyć proces odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie i dostosować infrastrukturę do nowych technologii. D.1. Rewaloryzacja Ogrodów Zamku Królewskiego w Warszawie. D.2. Rewaloryzacja Skarpy Południowej. D.3. Budowa zintegrowanej sieci komputerowej i modernizacja systemu elektroenergetycznego Zamku Królewskiego w Warszawie. D.4. Wieloletni program inwestycyjny (do 2020 r.)

10 INWESTYCJE 10

11 Informacja o planowanych inwestycjach w Zamku Królewskim Najbliższe zamierzenia w tym zakresie obejmą: kompleksową modernizację instalacji elektroenergetycznych w stopniu umożliwiającym budowę zintegrowanej sieci komputerowej, w tym wymiany serwerów, na terenie całego kompleksu zamkowego. Potrzebę tę wymusił m.in. rozpoczęty proces digitalizacji zbiorów. Prace będą zgodne z projektem wymiany głównej rozdzielnicy energetycznej Zamku, opracowanym jeszcze w 2011 roku. Oczekujemy obecnie na decyzję MKiDN w sprawie finansowania inwestycji. renowację elewacji wschodniej Zamku Królewskiego. Wykonawca konsorcjum firm: Pracownia Konserwacji i Rewaloryzacji Obiektów Zabytkowych RENOVA sp. z o.o. z Warszawy lider konsorcjum oraz INS-TOM sp. z o.o. z Łodzi partner konsorcjum; wartość umowna robót brutto: zł. Zakładany termin zakończenia listopad 2012 r. (umowny ); więcej na ten temat: rewaloryzację Ogrodu Górnego Zlecono prace projektowe, firmie Ogród, Park, Krajobraz; planowany termin ich wykonania: 30 lipca 2012 r. rewaloryzację Skarpy Południowej Jednym z zadań inwestycyjnych Zamku Królewskiego, uzależnionym wyłącznie od możliwości pozyskania środków finansowych jest projekt i realizacja docelowej formy zagospodarowania Skarpy Południowej Zamku. 11

12 PLANY WYSTAWIENNICZE 12

13 Szkoła aleksandryjska Polskie badania archeologiczne i prace konserwatorskie na Kom el-dikka czerwca 31 sierpnia 2012 Skarbiec Wielki Organizator: Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego Wystawa przedstawia imponujące osiągnięcia polskich archeologów pracujących nieprzerwanie od ponad pół wieku na Kom el-dikka w Aleksandrii. Leżące w samym centrum współczesnego miasta stanowisko jest jedynym, tak rozległym, (ok. 4 hektarów) terenem starożytnej metropolii stolicy Egiptu Ptolemejskiego systematycznie badanym przez archeologów. W ciągu pięciu minionych dekad odkryto i przebadano cały śródmiejski kwartał starożytnej Aleksandrii, w tym unikatową budowlę teatralną z jej olśniewającą marmurową widownią, kompleks późnorzymskich cesarskich łaźni i cystern, zespół sal wykładowych aleksandryjskiej akademii, szereg willi z figuralnymi i geometrycznymi mozaikami posadzkowymi. Rezultaty prac i znaleziska, w tym m.in. zespoły rzeźb, lampek oliwnych, naczyń szklanych i terakot prezentowane są na 53 planszach fotograficzno-informacyjnych dokumentujących najważniejsze etapy badań i prac konserwatorskich prowadzonych równolegle z wykopaliskami. W ich wyniku, w centrum współczesnej Aleksandrii, powstał unikatowy park archeologiczny z odrestaurowanymi antycznymi budowlami publicznymi, kwartałem mieszkalnym, kolumnowymi portykami i pasażami. Tytuł wystawy jest świadomym nawiązaniem do terminu polska szkoła archeologii śródziemnomorskiej stworzonej przez profesora Kazimierza Michałowskiego, której Aleksandria od początku była sztandarowym stanowiskiem. Przez ponad pół wieku wykopalisk w Aleksandrii wykształciło się kilka generacji polskich badaczy. Tytuł odnosi się też do odkrytych na Kom el-dikka 22 sal wykładowych audytoriów tworzących wraz z przebudowanym w VI wieku na aulę amfiteatrem-odeonem kompleks akademicki w późnoantycznej Aleksandrii. Ten unikatowy zespół jest materialnym świadectwem kontynuacji tradycji słynnej szkoły aleksandryjskiej znanej m.in. z osiągnięć w dziedzinie retoryki, prawa, czy filozofii (m.in. Filon, Hypatia, Klemens). Jak dotąd jest to jedyny kompleks akademicki odkryty przez archeologów na terenie całego basenu Morza Śródziemnego, choć podobne musiały funkcjonować w innych centrach antycznego świata. Kulturę materialną i artystyczną antycznej Aleksandrii ilustruje zespół 29 zabytków z Galerii Sztuki Starożytnej i Wschodniochrześcijańskiej, 44 monety z Gabinetu Monet i Medali oraz 16 obiektów ze Zbiorów Sztuki Orientalnej Muzeum Narodowego w Warszawie. Wśród eksponatów znajdują się m.in. marmurowe popiersia ptolemejskiej królowej Berenike, Dionizosa i Serapisa, których kult w Aleksandrii był szczególnie silnie rozwinięty. Niektóre z obiektów pochodzą z polskich wykopalisk w Tell Atrib w zachodniej Delcie ważnego ośrodka administracyjnego Egiptu hellenistycznego i rzymskiego, pozostającego w kręgu sztuki aleksandryjskiej. Inne, jak bite w mennicy aleksandryjskiej 13

14 monety, lampki oliwne, czy zabytki okresu islamskiego reprezentują kategorie obiektów najczęściej znajdowanych podczas polskich wykopalisk na Kom el-dikka. Istotnym dopełnieniem ekspozycji jest herma Aleksandra Macedońskiego gipsowy odlew popiersia dłuta Lizypa (oryginał w Muzeum Luwru) użyczona na ekspozycję przez Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. Co więcej kopia popiersia Aleksandra, wykonana na zamówienie króla Stanisława Augusta wchodziła w skład kolekcji odlewów gipsowych rzeźb antycznych, tworzonej początkowo na Zamku Królewskim w Warszawie. Informacje szczegółowe: dr Franciszek Pawlicki (UW); tel ; Jerzy Garus (Zamek Królewski); tel (547) Wokół maltańskiego krzyża 19 października stycznia 2013 Galeria Wystaw Czasowych II piętra Wystawa jest organizowana przez Muzeum Historyczne m.st. Warszawy i Zamek Królewski w Warszawie, w ścisłej współpracy z Ambasadą Suwerennego Wojskowego Zakonu Maltańskiego. Ekspozycja będzie poświęcona dziejom oraz współczesnej działalności jednego z najstarszych istniejących zakonów rycerskich i jednej z najbardziej prestiżowych organizacji europejskich. Silnie zaakcentowane będą związki Zakonu z Polską oraz jego wkład w jej historię i kulturę. Dzięki zaangażowaniu i poparciu ze strony Suwerennego Zakonu Maltańskiego i jego Ambasady w Polsce, Heritage Malta oraz Związku Polskich Kawalerów Maltańskich, po raz pierwszy w naszym kraju zostaną zaprezentowane unikatowe obiekty, pochodzące z kolekcji: Palazzo Magistrale i Villa Magistrale w Rzymie oraz Muzeum Sztuk Pięknych, Biblioteki Narodowej i Płacu Wielkiego Mistrza w La Valetcie na Malcie (wspaniałe portrety, zbroje, regalia i dystynkcje Wielkich Mistrzów, elementy uzbrojenia rycerzy maltańskich, srebra, rzadkie okazy broni białej, oryginalne przykłady wyposażenia szpitala joannickiego, malarstwo i grafika nawiązująca tematycznie do dziejów i misji Zakonu, wywody genealogiczne, itp.) Wspaniałe dzieła sztuki i bezcenne dokumenty zilustrują burzliwe dzieje Zakonu, którego członkowie, prowadząc wszechstronną działalność medyczna i opiekuńczą, zasłynęli również jako nieustraszeni rycerze w walce z niewiernymi. Informacje szczegółowe: dr Przemysław Deles; tel

15 Europa Jagiellonica Sztuka i kultura w Europie Środkowej za czasów Jagiellonów (Art nad Culture in Central Europe under the Reign of Jagiellonian Dynasty) 29 października stycznia 2013 Galeria Wystaw Czasowych II piętra Wystawa Europa Jagellonica, przygotowywana wspólnie przez Zamek Królewski w Warszawie, Muzeum Narodowe w Warszawie, Haus der Branderburgisch-Preussischen Geschichte w Poczdamie, Uniwersytet w Lipsku oraz Galerie Stredoceskeho Kraje w Kutnej Horze, zostanie pokazana w Warszawie w dwóch częściach (w Muzeum Narodowym i Zamku Królewskim). Intencją przyświecającą autorom było zaprezentowanie zjawiska integracji kulturowej, gospodarczej, częściowo również politycznej, które zaobserwować można było na terenie Europy Środkowej i Środkowo-Wschodniej w okresie, gdy Jagiellonowie zasiadali na tronie polskim, Czech i Węgier, a umocnieniu wpływów Domu Jagiellońskiego służyły np. małżeństwa córek Kazimierza Jagiellończyka oraz Zygmunta I Starego z przedstawicielami rodów panujących w: Bawarii, Brandenburgii, Saksonii, Brunszwiku, na Pomorzu, w Szwecji, czy na Węgrzech. Zakres chronologiczny wyznaczają: koronacja króla Władysława Jagiełły w 1386 roku i śmierć króla Zygmunta II Augusta ostatniego męskiego przedstawiciela Jagiellonów, w roku Wystawa w Zamku Królewskim w Warszawie pokaże eksponaty związane z dworem królewskim, mówiące o genealogii rodu, prezentujące sylwetki poszczególnych Jagiellonów oraz przybliżające najważniejsze wydarzenia polityczne, jakie miały miejsce w latach życia i panowania poszczególnych z nich. Kolejne części wystawy koncentrować się będą wokół władców: Władysława Jagiełły, Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety Rakuszanki, Władysława II Jagiellończyka i Ludwika Jagiellończyka królów Czech, ostatnich Jagiellonów: Zygmunta I Starego i Zygmunta II Augusta oraz córek Zygmunta Starego. Przypomniany zostanie ich mecenat artystyczny (m.in. rozbudowa królewskich rezydencji, fundacje sakralne, kolekcjonerstwo dzieł sztuki i in.). Wśród aspektów polityczno-ustrojowych pokazane zostaną m.in. koneksje rodzinne oraz kontakty z innymi państwami i dworamih europejskimi, np. z Habsburgami, a także wojny z Turcją i Rosją. Ekspozycja obejmować będzie ponad sto dwadzieścia eksponatów z najważniejszych zbiorów muzealnych, archiwów i skarbców kościelnych, m.in. z: Zamku Królewskiego na Wawelu, Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Narodowego w Poznaniu, Fundacji Książąt Czartoryskich, Archiwum Głównego Akt Dawnych, Biblioteki Jagiellońskiej i Biblioteki Narodowej, Katedry na Wawelu, Klasztoru Paulinów na Jasnej Górze, Katedry św. Wita w Pradze, Narodni Galerie w Pradze, Magyar Nemzeti Muzeum i National Szechenyi Library w Budapeszcie, Kunsthistorisches Museum w Wiedniu, Bayerische Staatsgemäldesammlung w Monachium, katedry w Uppsali, British Museum w Londynie, Metropolitan Museum w Nowym Jorku. Celem części wystawy pokazywanej w tym samym czasie w Muzeum Narodowym w Warszawie będzie zobrazowanie rozwoju życia artystycznego oraz kultury materialnej i plastycznej na ziemiach pozostających pod rządami Jagiellonów. Przybliżona zostanie twórczość najwybitniejszych artystów. Pokazany zostanie rozkwit sztuki w wybranych (najważniejszych) ośrodkach miejskich; liczne dzieła zilustrują przemiany stylowe (od gotyku 15

16 do późnego renesansu), jakie dokonały się na przestrzeni niemal dwustu lat, kiedy Jagiellonowie władali na ziemiach Europy Środkowej i Środkowo-Wschodniej. Na wystawie w Zamku Królewskim zaprezentowane zostaną eksponaty powstałe w okresie od XIV do XVI w. Znajdą się wśród nich: dokumenty papierowe, eksponaty sfragistyczne i numizmatyczne, iluminacje książkowe, starodruki, grafiki, malarstwo, rzeźby, elementy uzbrojenia, metale dekoracyjne (w tym biżuteria i klejnoty) oraz o charakterze użytkowym, artystyczne tkaniny dekoracyjne i użytkowe (elementy ubiorów), sprzęty i naczynia liturgiczne. Przypomniane zostaną (na planszach i fotogramach) również główne fundacje z zakresu architektury. Podsumowaniem międzynarodowej wystawy będzie sesja naukowa, współorganizowana przez Zamek Królewski i Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, która skierowana do pracowników naukowych i akademickich, nauczycieli, studentów, przewodników, przyjaciół Zamku Królewskiego i miłośników histori. Szczegółowe informacje: dr Artur Badach; tel Graficzne portrety królów Polski i osobistości polskich z kolekcji Tomasza Niewodniczańskiego Biblioteka Królewska stała wystawa poświęcona kolekcji Tomasza Niewodniczańskiego jesień 2012 Ekspozycja uwzględni wybrane graficzne przedstawienia wizerunków królów polskich od Zygmunta Starego po Stanisława Augusta, ważniejszych osobistości polskich oraz słynny "Orzeł" z wizerunkami władców polskich Tomasza Tretera w przeróbce Joannesa Pannisa z 1617 roku. Mapa Śląska Martina Helwiga z 1561 ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu oraz Polska i Śląsk na mapach z XVI-XVII wieku z kolekcji Tomasza Niewodniczańskiego. rok 2013 Mapa Śląska Martina Helwiga z 1561 r. to pierwsza mapa Śląska powstała w oparciu o pomiary terenowe i informacje zbierane od miejscowej ludności. Stanowiła ona do połowy XVIII w. podstawę i główne źródło informacji dla kartograficznego przedstawienia Śląska na mapach najsłynniejszych ówczesnych kartografów i wydawców. Publikowana w 13 wydaniach po 1778 r., zawsze jako mapa luźna, jest dzisiaj bardzo rzadkim egzemplarzem kartograficznym, spośród znanych zachowanych łącznie tylko ponad 30 sztuk. Najwięcej jej wydań i zarazem egzemplarzy w liczbie 5 posiada Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu. Dla uzupełnienia kartograficznego obrazu Śląska przedstawione będą mapy Polski i Śląska z XVI XVII w., które przedstawiają właściwie dzisiejszy zasięg granic Polski. Szczegółowe informacje: dr Kazimierz Kozica; tel

17 Praca przymusowa w Trzeciej Rzeszy Niemcy, robotnicy przymusowi i wojna 8 stycznia 31 marca 2013 Arkady Kubickiego Współorganizatorami wystawy są Fundacja Miejsc Pamięci Buchenwald i Mittelbau Dora oraz Fundacja Polsko Niemieckie Pojednanie z siedzibą w Warszawie. Wystawa ma charakter objazdowy, obecnie jest prezentowana w Dortmundzie, wcześniej pokazywano ją w Moskwie. Jest to ogromne przedsięwzięcie multimedialne, o wielkiej sile oddziaływania i skomplikowanej problematyce. Zamek Królewski został wybrany na miejsce prezentacji ze względu na swe wyjątkowe miejsce w świadomości narodowej Polaków. W okresie II wojny światowej w Niemczech, niemal na każdej budowie i w każdym gospodarstwie wiejskim, w każdym zakładzie przemysłowym, kopalni, czy na kolei oraz w domach prywatnych wykorzystywano robotników przymusowych. Tu oraz na obszarach okupowanych pracowało łącznie ponad 20 milionów mężczyzn, kobiet, i dzieci z całej Europy w charakterze cudzoziemskich robotników, więźniowie wojenni oraz więźniowie obozów koncentracyjnych. Wystawa Praca przymusowa... opowiada po raz pierwszy historię tej zbrodni i jej skutki po 1945 roku Prezentowane fotografie i eksponaty umożliwiają prezentację stosunków pomiędzy Niemcami a cudzoziemcami, o wyraźnym zabarwieniu rasistowskim. Pokazują, że praca przymusowa była od samego początku częścią rasistowskiego porządku społecznego w III Rzeszy. Propagowana wspólnota narodowa i praca przymusowa wykluczonych wszystko to łączyło się ze sobą. Ekspozycja jest ułożona chronologicznie, jej prezentacje w poszczególnych krajach uwzględniają nawiązanie do konkretnego rejonu, czy miasta. Umożliwia ona nowe spojrzenie na zbrodnię reżimu nazistowskiego oraz tworzy pole do dyskusji historycznej. Towarzyszy jej bogaty program edukacyjny. Patronat nad wystawą objął prezydent Niemiec, Joachim Gauck, organizatorzy wystąpili też o patronat do prezydenta RP, Bronisława Komorowskiego. Szczegółowe informacje: Beata Kruk, tel ; Daniel Artymowski; tel

18 Pasy kontuszowe w kulturze i tradycji szlacheckiej czerwiec lipiec 2013 Pałac Pod Blachą Na wystawie zaprezentowana zostanie po raz pierwszy w tak szerokim wyborze kolekcja pasów należących do Zamku Królewskiego oraz działających przy Zamku fundacji. Pokazane zostaną również liczne obiekty, wypożyczone z polskich kolekcji prywatnych i muzealnych. Celem wystawy jest pokazanie piękna pasów kontuszowych, a także uświadomienie, jak wielką popularnością cieszyły się te elementy stroju szlacheckiego. Ekspozycję pasów uzupełnią obrazy, grafiki i fotografie, które pokażą dbałość o ubiór szlachty polskiej, żyjącej w I Rzeczypospolitej, a także jej przywiązanie do tradycji na przestrzeni XIX i XX stulecia. Szczegółowe informacje: Katarzyna Połujan; tel Dwór Wersalu i sztuka francuska w czasach Marii Leszczyńskiej wrzesień grudzień 2013 Galeria Wystaw Czasowych II piętra Ekspozycja jest organizowana przy współpracy z Pałacem w Wersalu, skąd pochodzić będzie większość, bo aż ok. 65% prezentowanych dzieł. Pozostałe zostaną wypożyczone z innych kolekcji francuskich. Łącznie będzie to ok obiektów (m.in. największe dzieła znakomitych malarzy z epoki), przedstawiających polityczną i kulturalną działalność Marii Leszczyńskiej. Szczegółowe informacje: Anita Chiron-Mrozowska; tel

19 Książę Józef Poniatowski i jego legenda. W 250. rocznicę urodzin i 200. rocznicę śmierci październik grudzień 2013 Apartament ks. Józefa w Pałacu pod Blachą oraz Galeria Wystaw Czasowych II piętra Scenariusz wystawy koncentruje się wokół zagadnień: rodzina, dzieciństwo i młodość; życie towarzyskie i prywatne księcia Józefa Poniatowskiego. Ekspozycja pokaże księcia jako wodza, opowie o jego śmierci, pogrzebie i powstałej legendzie Pokazanych zostanie wiele pamiątek związanych z księciem Józefem i jego krewnymi, a także liczne dzieła sztuki: portrety, dzieła rzeźbiarskie, rysunkowe, wyroby z porcelany, wyroby złotnicze, mundury i broń. Wypożyczone eksponaty pochodzić będą z kolekcji prywatnych i muzealnych w Polsce, Francji, Danii i Stanach Zjednoczonych. Szczegółowe informacje: Katarzyna Jursz-Salvadori; tel Zamek będzie także gościć wystawy przygotowane przez organizatorów zewnętrznych: Pokaz zegarków firmy Longines 26 września 31 sierpnia 2012 Arkady Kubickiego Ilustracje Piotra Stachowicza do Quo Vadis czerwiec lipiec 2013 Organizator: Szkoła Wyższa im. Heleny Chodkowskiej 19

20 Wystawy organizowane przez Zamek Królewski za granicą Imago Ukrainae 2013 rok (Ukraina, Kijów, Lwów, Dnietropietrowsk) Celem wystawy jest zaprezentowanie po raz pierwszy ukraińskiemu widzowi historii współczesnej Ukrainy w trzech miastach (Kijów, Dniepropietrowsk i Lwów) wyboru ok. 660 dawnych map przedstawiających głównie I Rzeczpospolitą z jej wschodnimi terenami, obejmującymi ziemie ukraińskie, które wchodzą obecnie w skład dzisiejszej Ukrainy. Mapy te tym samym przedstawiają naszą wspólną polsko-ukraińską historię. Eksponaty do tej wystawy pochodzą ze znanej prywatnej kolekcji poloniców i dawnych map dr. Tomasza Niewodniczańskiego, którą decyzją właściciela otrzymał w 2009 roku Zamek Królewski w Warszawie. Organizatorzy wystawy, Zamek Królewski w Warszawie i Wydawnictwa Kartografia w Kijowie (wydawca katalogu) oraz autor opisującego je katalogu (dr Kazimierz Kozica), mają nadzieję, że zarówno ekspozycja ta, jak i towarzyszący jej katalog, przyczynią się do dalszego, lepszego poznania i zrozumienia naszej wspólnej i bogatej, choć często burzliwej historii, przedstawionej również na dawnych mapach Szczegółowe informacje: dr Kazimierz Kozica, tel Bacciarelli (tytuł roboczy) 2014 rok Akademia św. Łukasza w Rzymie Wystawa nieprzypadkowo będzie prezentowana w tak prestiżowym miejscu Bacciarelli był bowiem członkiem Akademii św. Łukasza w Rzymie. Prezentacja włączona zostanie w obchody Roku Polskiego we Włoszech. Ukazać ma Baccierellego jako najznakomitszego malarza II połowy XVIII w. Po 40 latach od podobnej prezentacji, pokazanych zostanie około 60 obrazów i kilkanaście rysunków znakomitego malarza. Szczegółowe informacje: dr Przemysław Mrozowski; Tel (133) 20

21 Oświecenie, romantyzm i symbolizm polski 2013/2014 Muzeum Narodowe w Pekinie Ogromna wystawa, w której przygotowania zaangażowany jest Zamek Królewski, Instytut Adama Mickiewicza, Muzeum Łazienki Królewskie i Muzeum Narodowe w Warszawie. Zadaniem jej jest przybliżenie chińskim odbiorcom polskiego dziedzictwa narodowego, naszej sztuki od oświecenia do romantyzmu.. Klasycyzm rosyjski, klasycyzm polski 2015 rok Sankt Petersburg Ekspozycja ma ukazać oblicze oświecenia w Polsce i w Rosji, okres panowania Stanisława Augusta i Katarzyny II. Prezentować będzie najważniejsze osiągnięcia w dziedzinie architektury i szeroko pojmowanej sztuki. Złożą się na nią zbiory z Zamku Królewskiego i Muzeum Łazienki Królewskie. W późniejszym terminie wystawa zostanie zaprezentowana we Francji. 21

22 MULTIMEDIA W ZAMKU 22

23 Digitalizacja zbiorów Zamku Królewskiego w Warszawie Projekt Digitalizacja zbiorów Zamku Królewskiego w Warszawie jest wieloletnim zadaniem realizowanym w ramach planu strategicznego muzeum na lata (cel 1. Dostępność i Publiczność, pkt A.5.). Celem projektu jest ułatwienie dostępu do cyfrowych zasobów dziedzictwa kulturowego. Zamek Królewski zrealizuje swój cel poprzez udostępnienie wizerunków i opisów katalogowych wszystkich zdigitalizowanych zbiorów muzealnych, części zbiorów archiwalnych i bibliotecznych w domenie publicznej, korzystając z wirtualnego katalogu, systemu ZOSIA (materiały archiwalne) oraz witryn Google Art Project, czy Europeana. Projekt został podzielony na kilka etapów. Na lata , w I etapie: Tworzenie infrastruktury technicznej do digitalizacji zbiorów zaplanowano realizację następujących zadań: powołanie i wyposażenie pracowni fotograficznej, zorganizowanie samodzielnych stanowisk do skanowania zbiorów archiwalnych i bibliotecznych, stworzenie cyfrowego repozytorium zbiorów, zbudowanie infrastruktury teleinformatycznej, wdrożenie uprzednio ustalonych procedur i instrukcji oraz przeprowadzenie programu pilotażowego digitalizacji. W kwietniu br. Zamek Królewski w Warszawie złożył wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Wieloletniego Programu Rządowego Kultura+, priorytet: digitalizacja. Założenia udostępniania zbiorów Udostępnianie metadanych i wizerunków zdigitalizowanych materiałów będzie bezpłatne dla celów edukacyjnych, naukowych i promocyjnych. W wieloletnim projekcie zaplanowaliśmy digitalizację zbiorów Zamku nie tylko najcenniejszych i dostępnych we wnętrzach muzeum zabytków, lecz również tych o najwyższej wartości kulturowej, których stan zachowania lub charakter ekspozycji Zamku nie pozwala na ich prezentowanie. Udostępnienie zbiorów Zamku Królewskiego w domenie publicznej, zarówno na polskojęzycznych, jak i angielskojęzycznych witrynach (Europeana), jest formą publikacji umożliwiającej przedstawicielom różnych grup wiekowych łatwe i szybkie zapoznanie się z zabytkami dziedzictwa kulturowego, również w skali globalnej. Uwzględniając potrzeby odbiorców, wirtualny katalog zbiorów Zamku będzie konstruowany tak, aby mógł służyć przede wszystkim celom edukacyjnym, muzealnym i promocyjnym, ale również, po to, żeby był atrakcyjny dla odbiorców najmłodszych (gry online z zabytkami, muzealne puzzle), młodzieży ze szkół gimnazjalnych i średnich (wirtualne spotkania z zabytkami) oraz studentów szkół wyższych i uniwersytetów trzeciego wieku. Realizacja projektu w formie wirtualnego muzeum będzie wpływała na zmniejszenie wykluczenia z dostępu do kultury różnych grup społecznych. Zamek Królewski w Warszawie planuje stworzenie wirtualnego katalogu zbiorów z uwzględnieniem wytycznych dotyczących dostępności stron internetowych (WCAG) 2.0 dla osób niepełnosprawnych i niedowidzących (w tym m.in. audiodeskrypcja). W tym celu nawiązał współpracę z dwiema fundacjami wspierającymi dostęp osób niepełnosprawnych do kultury cyfrowej: Fundacją Audiodeskrypcja oraz Fundacją Widzialni. 23

Klubu Europejskiego. Przewodnik Szkolnego

Klubu Europejskiego. Przewodnik Szkolnego Przewodnik Szkolnego Klubu Europejskiego PUBLIKACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ PUBLICATION SUPPORTED

Bardziej szczegółowo

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, internetu i szkoleń. Program

Bardziej szczegółowo

Koncepcja zarządzania dziedzictwem poprzez utworzenie szlaku kulturowego o tematyce przemysłowej. Część 2. Plan marketingowy

Koncepcja zarządzania dziedzictwem poprzez utworzenie szlaku kulturowego o tematyce przemysłowej. Część 2. Plan marketingowy Valorizing industrial culture Koncepcja zarządzania dziedzictwem poprzez utworzenie szlaku kulturowego o tematyce przemysłowej. Część 2. Plan marketingowy SHIFT-X CENTRAL EUROPE Project No. 4CE521P4 Output:

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

Raport roczny. Narodowego Instytutu Dziedzictwa

Raport roczny. Narodowego Instytutu Dziedzictwa Raport roczny Narodowego Instytutu Dziedzictwa 2012 2012 1 2 Szanowni Państwo Rok 2012 był dla Narodowego Instytutu Dziedzictwa rokiem jubileuszowym, bo choć instytucja o tej nazwie działa zaledwie od

Bardziej szczegółowo

napisano podczas booksprintu PODZIEL SIĘ SPADKIEM nowe technologie a sektor gl a m

napisano podczas booksprintu PODZIEL SIĘ SPADKIEM nowe technologie a sektor gl a m napisano podczas booksprintu PODZIEL SIĘ SPADKIEM nowe technologie a sektor gl a m napisano podczas booksprintu PODZIEL SIĘ SPADKIEM nowe technologie a sektor glam SPIS RZECZY Prowadzenie i redakcja: Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Nowe technologie w bibliotece

Nowe technologie w bibliotece Nowe technologie w bibliotece nowe technologie w bibliotece dodatek do Poradnika Bibliotekarza 1 nowe technologie w bibliotece poradnik bibliotekarza Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

Joanna Hajduk, Łucja Piekarska-Duraj, Piotr Idziak, Sebastian Wacięga LOKALNE MUZEUM W GLOBALNYM ŚWIECIE. poradnik praktyczny

Joanna Hajduk, Łucja Piekarska-Duraj, Piotr Idziak, Sebastian Wacięga LOKALNE MUZEUM W GLOBALNYM ŚWIECIE. poradnik praktyczny Joanna Hajduk, Łucja Piekarska-Duraj, Piotr Idziak, Sebastian Wacięga LOKALNE MUZEUM W GLOBALNYM ŚWIECIE poradnik praktyczny W tej książce prezentujemy metodę interpretacji dziedzictwa. Może ona być wykorzystana

Bardziej szczegółowo

Klasa w muzeum PROGRAMY DLA SZKÓŁ W MUZEUM NARODOWYM W KRAKOWIE. przewodnik dla nauczycieli 2015 / 2016

Klasa w muzeum PROGRAMY DLA SZKÓŁ W MUZEUM NARODOWYM W KRAKOWIE. przewodnik dla nauczycieli 2015 / 2016 Klasa w muzeum PROGRAMY DLA SZKÓŁ W MUZEUM NARODOWYM W KRAKOWIE przewodnik dla nauczycieli 2015 / 2016 Spis treści 1 Wstęp Marek Świca 2 Być ze szkołą o współpracy Muzeum Narodowego w Krakowie z nauczycielami

Bardziej szczegółowo

Digitalizacja inny wymiar muzeum. Medal świętego Krzysztofa. Nocne zwiedzanie. Teatr mój widzę ogromny

Digitalizacja inny wymiar muzeum. Medal świętego Krzysztofa. Nocne zwiedzanie. Teatr mój widzę ogromny BIULETYN INFORMACYJNY MUZEUM HISTORYCZNEGO MIASTA KRAKOWA ISSN 2083 618X wiosna lato nr 3 2012 Digitalizacja inny wymiar muzeum Medal świętego Krzysztofa Nocne zwiedzanie Teatr mój widzę ogromny BIULETYN

Bardziej szczegółowo

Turystyka dziedzictwa

Turystyka dziedzictwa Turystyka dziedzictwa Poradnik dla organizacji pozarządowych Nina Gałuszka Pod redakcją: Barbary Kazior, Dominiki Zaręby Turystyka dziedzictwa Turystyka dziedzictwa Poradnik dla organizacji pozarządowych

Bardziej szczegółowo

Marcin Kaszuba Dyrektor Departamentu Komunikacji i Promocji Narodowego Banku Polskiego

Marcin Kaszuba Dyrektor Departamentu Komunikacji i Promocji Narodowego Banku Polskiego nr 1 czerwiec 2011 M a g a z y n C e n t r u m P i e n i ą d z a N B P Uczyć, pomagać zrozumieć, a przy okazji bawić takie cele ma Centrum Pieniądza NBP. Będzie ono zachęcać do poznawania świata pieniądza

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 Warszawa, 26 marca 2013 r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 4 II. STRESZCZENIE... 6 III. DIAGNOZA... 12 Obszar I. Postawy i kompetencje społeczne... 12 Obszar

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Projekt: Polska

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Projekt: Polska Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Projekt: Polska Warszawa, 27 czerwca 2014 WSTĘP Na działalność Fundacji Projekt: Polska składa się aktywność rozgrywająca się na trzech polach: działalność skupiona wokół

Bardziej szczegółowo

II część produktu finalnego. Poradnik metodyczny. dla nauczycieli i nauczycielek

II część produktu finalnego. Poradnik metodyczny. dla nauczycieli i nauczycielek II część produktu finalnego Poradnik metodyczny dla nauczycieli i nauczycielek Warszawa 2012 Opracowanie autorskie Wioletta Kilar Tomasz Rachwał Maria Zając W poradniku wykorzystano tekst opracowania:

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

MALUCH. Program nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej

MALUCH. Program nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej MALUCH Program nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej Program przygotowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.3 poprawa jakości

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Narodowego Instytutu Dziedzictwa za I półrocze 2015 roku

Sprawozdanie z działalności Narodowego Instytutu Dziedzictwa za I półrocze 2015 roku Sprawozdanie z działalności Narodowego Instytutu Dziedzictwa za I półrocze 2015 roku Narodowy Instytut Dziedzictwa realizuje zadania określone w statucie obowiązującym od 23 stycznia 2014 roku. Z dniem

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2013 Warszawa, czerwiec 2014 SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1 Podstawowe Informacje o Fundacji... 6 2 Struktura dokumentu... 8 3 Działania merytoryczne zrealizowane w 2013 r....

Bardziej szczegółowo

Druk Nr 45112012 Projekt z dnia 23 listopada 201 2 r.

Druk Nr 45112012 Projekt z dnia 23 listopada 201 2 r. Druk Nr 45112012 Projekt z dnia 23 listopada 201 2 r. AUTOPOPRAWKA PREZYDENTA MIASTA todz1 a dnia marca 2013 s. do projektu uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie pr-zvjycia,,polityki romoju kultury

Bardziej szczegółowo

ZESZYT DOBRYCH PRAKTYK EDUKACJA Z INTERNETEM DLA NAUCZYCIELI. Jak wykorzystać nowoczesne technologie w pracy metodą projektu

ZESZYT DOBRYCH PRAKTYK EDUKACJA Z INTERNETEM DLA NAUCZYCIELI. Jak wykorzystać nowoczesne technologie w pracy metodą projektu ZESZYT DOBRYCH PRAKTYK EDUKACJA Z INTERNETEM DLA NAUCZYCIELI Jak wykorzystać nowoczesne technologie w pracy metodą projektu 1Wstęp /5 2 Krótki przewodnik po metodzie projektu edukacyjnego /6 3 O programie

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15 16:53 Page 1 SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Poradnik dla szkół Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15

Bardziej szczegółowo

IDEALNY obraz wnętrza. Czy czeka nas ZAGŁADA MIAST? W sporcie nie liczą się KOBIETY? N o 3(4)/2011. Badania na Uniwersytecie Śląskim

IDEALNY obraz wnętrza. Czy czeka nas ZAGŁADA MIAST? W sporcie nie liczą się KOBIETY? N o 3(4)/2011. Badania na Uniwersytecie Śląskim N o 3(4)/2011 KWARTALNIK PROJEKTU PARTNERSKI ZWIĄZEK NAUKI I POSTĘPU ISSN 2082-8004 Czy czeka nas ZAGŁADA MIAST? Badania na Uniwersytecie Śląskim W sporcie nie liczą się KOBIETY? Zaskakująca analiza polskiej

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Gramy. o przyszłość RAPORT ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ 2011-2012. Totalizator Sportowy Działania Fundacji LOTTO Milion Marzeń

Gramy. o przyszłość RAPORT ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ 2011-2012. Totalizator Sportowy Działania Fundacji LOTTO Milion Marzeń Gramy o przyszłość RAPORT ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ 2011-2012 Totalizator Sportowy Działania Fundacji LOTTO Milion Marzeń Spis treści List Prezesa Zarządu Fundacji LOTTO Milion Marzeń... 5 I. Słowem

Bardziej szczegółowo

Wykaz zgłoszonych jednostek: Biblioteka Uniwersytecka

Wykaz zgłoszonych jednostek: Biblioteka Uniwersytecka Wykaz zgłoszonych jednostek: Biblioteka Uniwersytecka Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Instytut Archeologii Instytut Dziennikarstwa Instytut Etnologii i Antropologii Instytut Filozofii Instytut Historyczny

Bardziej szczegółowo

Spis treści. promocji oraz komunikacji marketingowej0t... 23. docelowe komunikacji0t... 26 Strefy Inwestycyjnej Tuszów Narodowy0T... 30 ...

Spis treści. promocji oraz komunikacji marketingowej0t... 23. docelowe komunikacji0t... 26 Strefy Inwestycyjnej Tuszów Narodowy0T... 30 ... 0T1.0T 0TWprowadzenie0T... 0T2.0T 0TAnaliza 0T3.0T 0TStrategia 0T4.0T 0TGrupy 0T5.0T 0TPromocja 0T6.0T 0TPriorytety 0T7.0T 0THarmonogram 0T8.0T 0TBudżet0T 0T9.0T 0TOdpowiedzialność0T... Spis treści 3 0T1.10T

Bardziej szczegółowo

Poradnictwo zawodowe w OHP i szkołach

Poradnictwo zawodowe w OHP i szkołach Poradnictwo zawodowe w OHP i szkołach Zeszyt nr 3 Monograficzna seria wydawnicza Dobre praktyki w poradnictwie zawodowym KG OHP, Warszawa 2007 1 D 1746 Zeszyt nr 3. Poradnictwo zawodowe w OHP i szkołach

Bardziej szczegółowo