PROVINCIA DI VENEZIA FONDAZIONE DI VENEZIA. PROGETTO INTERCULTURA La Mediazione Linguistico Culturale

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROVINCIA DI VENEZIA FONDAZIONE DI VENEZIA. PROGETTO INTERCULTURA La Mediazione Linguistico Culturale"

Transkrypt

1

2 PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI: FOR INFORMATION TURN TO: PROVINCIA DI VENEZIA PROGETTO INTERCULTURA Settore istruzione Provincia di Venezia Via Forte Marghera191, Mestre Venezia Giuseppina Trevisan Valentina Medda di Venezia.it FONDAZIONE DI VENEZIA SERVIZIO PROGETTI E COMUNICAZIONE Fondazione di Venezia Dorsoduro 3488/u - Venezia PROGETTO INTERCULTURA La Mediazione Linguistico Culturale Il Progetto di Mediazione Linguistico culturale, promosso dalla Provincia di Venezia- Settore Istruzione- e dalla Fondazione di Venezia, nasce nel 2004 con l obiettivo di rendere agevole l accoglienza delle famiglie e dei minori immigrati nel territorio della provincia di Venezia. Dal 2004 ad oggi si è stabilito di intervenire nei seguenti ambiti: FORMAZIONE dal 2005, attraverso il corso di base per mediatori in ambito socio-educativo (2004/05) rivolto a 30 soggetti e a un corso di specializzazione sulla mediazione in ambito socio-sanitario (2006/07), che ha visto la collaborazione fra Provincia di Venezia, Fondazione di Venezia, Aziende Sanitarie e Comune di Venezia. Parallelamente il Settore Istruzione dal 2003 si occupa dell organizzazione di percorsi di Formazione per gli Insegnanti della Provincia di Venezia finalizzati alla progettazione di strumenti operativi utili all integrazione. SERVIZIO dal 2005, prima attraverso gli stage poi attraverso l organizzazione degli interventi diretti, il progetto offre agli Istituti scolastici di ogni ordine e grado della Provincia di Venezia un servizio di mediazione linguistico-culturale per gli alunni immigrati neo arrivati in collaborazione con gli enti locali. Gli interventi del mediatore possono essere richiesti tramite l apposita scheda distribuita a tutte le scuole e reperibile anche su internet (intercultura.provincia.venezia.it). INFORMAZIONE attraverso i prodotti editoriali ideati e realizzati in collaborazione con i mediatori linguistico-culturali formati e con esperti del settore. Dal 2005 sono stati realizzati opuscoli di carattere divulgativo quali il Manuale del mediatore-linguistico-culturale, quaderni della fondazione I mediatori culturali. La formazione di mediatori linguistico-culturali nella Provincia di Venezia 2004/2005; parallelamente sono stati realizzati prodotti di carattere tecnico quali i presenti opuscoli sul funzionamento della scuola primaria e secondaria di primo grado e i principali avvisi scuola/famiglia tradotti in 13 lingue (in collaborazione con il Comune e la provincia di Milano). DIVULGAZIONE attraverso l organizzazione di convegni e appuntamenti di approfondimento sul tema della mediazione e dell immigrazione promossi dalla Provincia di Venezia e dalla Fondazione di Venezia in collaborazione con altre realtà pubbliche e private del territorio nazionale impegnate nei suddetti ambiti. A fini divulgativi è stato realizzato inoltre un sito internet dedicato ai temi dell intercultura.

3 INTERCULTURAL PROJECT Linguistic and Cultural Mediation In 2004 the Department for Education of the Venice Province together with the Venice Foundation promoted the Linguistic and Cultural Mediation Project, as a facility aiming at welcoming foreign families and minors in the territory of the Venice Province. From 2004 to today steps have been taken in the following directions: TRAINING from 2005: a beginner s course for 30 mediators in the socialeducational area (academic year 2004/05) and a specialization mediation course in the social-health area (2006/07) were provided, the latter being the outcome of a partnership between the Venice Province, the Venice Foundation, Social Health Care Districts and the Venice Municipality. The Department for Education of the Venice Province organises training courses for teachers employed in the Province of Venice to enable them to build useful skills and materials for student integration. SERVICE since 2005, first with a period of apprenticeship, and then with the arrangement of the mediation interventions, the project, collaborating also with Local Authorities, offers to every School of any educational level and degree of the Province of Venice, a service of linguistic and cultural mediation to newly arrived foreign students. You can find the request sheet to apply for the mediator intervention in every school, or download it from the internet (www. intercultura.provincia.venezia.it). INFORMATION with the output of written material from linguistic and cultural mediators and experts in cultural mediation. Since 2005 a handbook has been edited for the public: the Manuale del mediatore linguisticoculturale ( The Linguistic and Cultural Mediator s Handbook ), as well as a booklet edited by the Quaderni della Fondazione I mediatori culturali. La formazione di mediatori linguistico-culturali nella provincia di Venezia (the Foundation Review, Cultural Mediators. Training for linguistic and cultural mediators in the Province of Venice, 2004/2005), and specific products such as the present booklets on how the Italian Primary and Secondary School work and the main communication forms between families and school, which have been translated in 13 languages (with the collaboration of the Municipality and the Province of Milan). Dziękujemy Centrum COME z Mediolanu i Powiatowi Mediolan Projekt oryginalny i tłumaczenie: Centrum COME ; Powiat Mediolan Dyrekcja Centralna do Spraw Pomocy Społecznej Opracowanie: Powiat Wenecja Fundacja Wenecja Ta książeczka została przetłumaczona na 13 języków: angielski, francuski, hiszpański, rumuński, serbskochorwacki, polski, rosyjski, albański, arabski, chiński. Tłumaczenie na języki: bengali, portugalski, polski i ukraiński zostalo zrealizowane przez mediatorów językowo kulturalnych Powiatu Wenecja. KOPIOWANIE JEST WSKAZANE! PROMOTION with the arrangement of meetings and lectures on the subject of mediation and immigration, supported by the Province of Venice, the Venice Foundation and other public and private subjects of the country s territory interested in this topic. A web site on intercultural topics has also been built to pursue this goal.

4 11. JEŚLI DZIECKO NIE MÓWI PO WŁOSKU? WITAJCIE W NASZYM PAŃSTWIE I W NASZYCH SZKOŁACH Aby pomóc Waszemu dziecku właściwie włączyc się do danej klasy i aby nauczyc je nowego języka, nauczyciele organizują spotkania indywidualne i zajęcia nauczania języka włoskiego w formie ustnej i pisemnej. W niektórych szkołach są zatrudnieni nauczyciele wyspecjalizowani, którzy mają za zadanie nauczenie dzieci cudzoziemców języka włoskiego, organizując lekcje w malych grupach. Jako pierwszą rzecz chcielibyśmy powiedzieć Wam i waszym dzieciom Witajcie we Włoszech i w szkole włoskiej. Następnie damy Wam niektóre informacje na temat szkoły podstawowej. Zapiszcie Państwo jak najszybciej wasze dzieci do szkoły nawet jeśli rok szkolny już się rozpoczął. Pamiętajcie Państwo, że wszystkie dzieci mają prawo uczęszczać do szkoły nawet w przypadku, gdy nie spelniają zobowiązań i norm dotyczących pobytu na terenie innego kraju (ONZ, Konwencja Międzynarodowa dotycząca Praw Dziecka, Art. 28 i Dekret Prezydenta Republiki DPR 394/99). POWODZENIA W SZKOLE!

5 1. ILE LAT TRWA NAUKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ WE WŁOSZECH? 10. JAKIE ZNACZENIE MAJĄ ZEBRANIA MIĘDZY RODZICAMI I NAUCZYCIELAMI? Przedszkole Szkoła dzieciństwa Szkoła podstawowa Szkoła ponadpodstawowa 1 stopnia Szkoła ponadpodstawowa 2 stopnia do 3 lat od 3 do 6 lat od 6 do 11 lat od 11 do 14 lat ponad 14 lat Pierwszy etap kształcenia trwa 8 lat: 5 lat trwa szkoła podstawowa 3 lata trwa szkoła ponadpodstawowa pierwszego stopnia Szkoła podstawowa jest bezpłatna. Książki dostarczane są przez szkołę; natomiast rodzice muszą zakupić zeszyty, długopisy, kredki, itd. Zapytajcie nauczycieli o spis potrzebnych do szkoły przedmiotów. Uwagi: Szkoła dzieciństwa: do szkoły dzieciństwa można zapisać chłopców i dziewczynki, którzy ukończyli 3 lata przed dniem 30 kwietnia w danym roku szkolnym (w roku szkolnym przed ) Szkoła podstawowa: do pierwszej klasy szkoły podstawowej muszą się zapisać chłopcy i dziewczynki, którzy ukończyli wiek 6 lat przed dniem 31 sierpnia w danym roku szkolnym (w roku szkolnym przed ) Nauczyciele okresowo spotykaja się z rodzicami aby porozmawiać o programie lekcji danej klasy, o uczniach / uczennicach danej klasy, o ich trudnościach i postępach w nauce. Spotkania te są bardzo ważne, ponieważ szkoła i rodzina mają w ten sposób okazję współpracować w wychowaniu i kształceniu dzieci i w ich prawidlowym wlączeniu się do środowiska szkolnego. ROZMOWY Z NAUCZYCIELAMI Każdy nauczyciel powiadamia rodziców, w którym dniu mogą się spotkać i porozmawiać o danym uczniu / danej uczennicy. Jeśli chcecie porozmawiać o Waszym dziecku zapytajcie jak najszybciej kiedy jest mozliwość spotkania z nauczycielami.

6 9. W JAKI SPOSÓB NASTĘPUJE OCENA OSIĄGNIĘĆ SZKOLNYCH UCZNIÓW? 2. JAKIE DOCUMENTY SĄ POTRZEBNE DO ZAPISANIA DZIECI DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ? Każdy rok szkolny jest podzielony na dwie części (2 semestry): od września do stycznia i od lutego do czerwca. W styczniu i w czerwcu nauczyciele przeprowadzają ocenę osiągnięć i rezultatów szkolnych dziecka i przygotowują tak zwany dokument oceny (świadectwo), który zostanie wręczony rodzicom. Każde dziecko posiada tak zwane portfolio (teczkę) zdolności i osiagnięć, wypełniona przez nauczycieli, rodziców, ucznia / uczennicę. Aby zapisać dziecko do szkoły podstawowej rodzic musi wypełnić formularz, który otrzyma w sekretariacie. W tym formularzu rodzic musi złożyć oświadczenie dotyczące dnia urodzenia ucznia i pozostale informacje wymagane przez szkołę. Jeśli rodzice są w posiadaniu następujących dokumentów: akt urodzenia zaświadczenie szczepień zaświadczenie szkoły uczęszczanej w kraju, z którego pochodzi uczeń może dostarczyc je do sekreteriatu. W przypadku braku tych dokumentów rodzic musi złożyć oświadczenie za własną odpowiedzialnością, w którym stwierdza, do której klasy uczęszczał/a syn/córka w kraju pochodzenia. Zapisując dziecko do szkoły należy wypełnić formularz dotyczący następujących kwestii: wybór typu szkoły (proszę zobaczyć punkt 3) wybór lekcji nauczania religii katolickiej (proszę zobaczyć punkt 6) zapis do stołówki szkolnej (proszę zobaczyć punkt 4) Jeśli nie mają Państwo zaświadczenia szczepień proszę zwrócić się do asystentki zdrowotnej w szkole, która poinformuje Państwa co należy zrobić w tym wypadku

7 3. SZKOŁA W TRYBIE ROZKŁAD LEKCJI PEŁNY LUB W TRYBIE ROZKŁAD LEKCJI NORMALNY? W wielu szkołach rodzice moga wybrać między dwoma możliwościami rozkładu lekcji i organizacji szkolnej: klasa a w trybie rozkład lekcji pełny 40 godzin tygodniowo od poniedziałku do piątku od godziny 8.30 do godziny (27 godzin obowiązkowych + 3 godziny nadobowiązkowe + 10 godzin stołówki) klasa w trybie rozkład lekcji normalny 27 lub 30 godzin tygodniowo: 27 godzin jest obowiązkowych, 3 godziny są nadobowiązkowe. Rozkład lekcji tygodniowy (1, 2, 3 lub 4 popołudnia) jest ustalony przez poszczególne szkoły. 8. CZEGO UCZĄ SIĘ DZIECI W SZKOLE? W szkole podstawowej dzieci uczą się następujących przedmiotów: język włoski matematyka nauki ścisłe historia geografia technologia i informatyka język angielski plastyka (sztuka i rysunek) gimnastyka (lekcje wychowania fizycznego) wychowanie muzyczne (śpiew i muzyka) Nie ma obowiązku jadania na stołówce. Lekcje rozpoczynają się o godzinie Punktualność jest obowiązkowa. Zasięgnijcie Państwo od razu informacji na temat rozkładu lekcji waszego syna / waszej córki.

8 7. JAK WYGLĄDA KALENDARZ SZKOLNY? 4. JAK MOŻNA ZAPISAĆ DZIECI NA STOŁÓWKĘ? rozpoczyna się mniej więcej w połowie września i kończy się w połowie czerwca. W ciagu roku szkolnego można wyrożnić dwa okresy wakacyjne: dwa tygodnie w okresie Świat Bożego Narodzenia (z reguły od 23 grudnia do 6 stycznia) około jeden tydzień w okresie Świat Wielkanocnych (w marcu lub w kwietniu). Pozostałe dni wakacyjne są rozproszone w ciągu roku szkolnego i zależą od decyzji podejmowanych przez poszczególne szkoły. Szkoła poinformuje Państwa za każdym razem poprzez zawiadomienie w dzienniczku ucznia waszego dziecka. Proszę sprawdzać zawsze dzienniczek ucznia! NIEOBECNOŚCI CI Każda nieobecność musi być zawsze wyjaśniona i usprawiedliwiona przez rodziców. W niektórych szkołach (w Mediolanie we wszystkich) znajduje się stołówka szkolna. Rodzice muszą zapłacić za obiad opłatę, która uzależniona jest od dochodów danej rodziny. Istnieje możliwość zamówienia specjalnego jadłospisu z powodów zdrowotnych lub z powodów religijnych. Aby zapisać syna / córke na stołówkę należy wypełnić specjalny formularz przeznaczony do tego celu, który znajduje się w Sekretariacie Gminy. Jeśli rodzice wyrażają prośbę o zmniejszenie opłaty na stołówke szkolną, jest zobowiązany wypełnić formularz, w którym oświadcza jaka jest wysokość dochodu całej rodziny. Należy przedstawić dowód osobisty rodzica (lub paszport). Do sekretariatu szkoły należy dostarczyć: formularz 730 lub CUD podanie o specjalny jadłospis z powodów religijnych lub zdrowotnych. W razie ewentualnych pytań i wątpliwości lub jakichkolwiek problemów należy zwrocić się do sekretariatu szkoły.

9 5. JEŚLI RODZICE ZACZYNAJĄ WCZEŚNIE PRACĘ I KOŃCZĄ PÓŹNO? 6. NAUCZANIE LEKCJI RELIGII KATOLICKIEJ LUB WYBÓR ALTERNATYWNY? W przypadkach gdy rodzice zaczynają wcześnie dzień pracy i kończą późno szkoła stara się ułatwić te sytuację w następujący sposób: w niektórych szkołach przewidziane są zajęcia przed-lekcyjne (rano od godziny 7.30 do momentu rozpoczęcia lekcji) i zabawy wieczorne (od godziny do godziny 17.30). Zapytajcie Państwo w sekretariacie szkoły o informacje dotyczące złożenia podania w tej kwestii. Nauczanie religii katolickiej przewidziane jest podczas dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo. W momencie zapisu do szkoły rodzice są zobowiązani oświadczyc czy ich dzieci: CHCĄ SKORZYSTAĆ NIE CHCĄ SKORZYSTAĆ z nauczania religii katolickiej. Jeśli rodzice zadecydują, że nie chcą aby ich dzieci uczestniczyły w lekcjach religii katolickiej powinni wybrać pomiędzy 3 możliwościami alternatywnymi: zajęcia dydaktyczne i kształcące zajęcia nauczania i / lub poszukiwania informacji w sposób indywidualny pod opieką nauczycieli wyjście ze szkoły.

10

Witamy w Dorset. Learning and Inclusion. Dla nowo przyjezdnych rodzin z zagranicy. Pytania i odpowiedzi na temat szkoły i edukacji POLISH

Witamy w Dorset. Learning and Inclusion. Dla nowo przyjezdnych rodzin z zagranicy. Pytania i odpowiedzi na temat szkoły i edukacji POLISH Learning and Inclusion Witamy w Dorset Dla nowo przyjezdnych rodzin z zagranicy Pytania i odpowiedzi na temat szkoły i edukacji Enabling communities in Dorset to thrive, now and for the future POLISH Spis

Bardziej szczegółowo

Welcome to Bracknell Forest Witamy w Bracknell Forest

Welcome to Bracknell Forest Witamy w Bracknell Forest Welcome to Forest Witamy w Forest A guide for families from overseas Przewodnik dla rodzin z zagranicy English/Polish 1 CONTENTS Spis treści Page 1. About Forest... O Forest... 3 2. Leisure... Wolny czas...

Bardziej szczegółowo

Magdalena Lopez Rodriguez, Rosemary Sales, Alessio D Angelo, Louise Ryan

Magdalena Lopez Rodriguez, Rosemary Sales, Alessio D Angelo, Louise Ryan Polskie Dzieci w Brytyjskich Szkołach Podstawowych PRZEWODNIK DLA RODZICÓW Magdalena Lopez Rodriguez, Rosemary Sales, Alessio D Angelo, Louise Ryan Kwiecień 2010 1 2 Spis Treści Wstęp 5 Struktura szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

Edukacja i szkolenia

Edukacja i szkolenia Pakiet informacyjny dla imigrantów w Clare Edukacja i szkolenia Przedszkole Szkoła podstawowa Szkoła średnia FAS i szkolenia Prawa i obowiązki CAO Edukacja wyższa Znęcanie się Specjalne potrzeby Edukacja

Bardziej szczegółowo

Front Cover. Wielka Brytania od środka

Front Cover. Wielka Brytania od środka Front Cover Wielka Brytania od środka Contents Page Spis treści Spis treści Witamy Życie w Wielkiej Brytanii - Wiadomości ogólne - Telefonowanie - Telefony komórkowe - Godziny otwarcia - Dni wolne od pracy

Bardziej szczegółowo

Front Cover Witamy w Oxfordshire. Przewodnik po przepisach, zwyczajach i usługach dla zagranicznych turystów, pracowników i imigrantów

Front Cover Witamy w Oxfordshire. Przewodnik po przepisach, zwyczajach i usługach dla zagranicznych turystów, pracowników i imigrantów Front Cover Witamy w Oxfordshire Przewodnik po przepisach, zwyczajach i usługach dla zagranicznych turystów, pracowników i imigrantów Contents Page Spis treści Spis treści Witamy Życie w Wielkiej Brytanii

Bardziej szczegółowo

WITAJ W POLSCE! Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa Lublin 2014

WITAJ W POLSCE! Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa Lublin 2014 WITAJ W POLSCE! Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa Lublin 2014 WITAJ W POLSCE! Magdalena Tota (red.) Piotr Kostecki Izabela Leraczyk Barbara Wójcik Fundacja Instytut na rzecz Panstwa Prawa Lublin

Bardziej szczegółowo

BRYTYJSKI SYSTEM SZKOLNY I INFORMACJA EDUKACYJNA

BRYTYJSKI SYSTEM SZKOLNY I INFORMACJA EDUKACYJNA Wielka Brytania, system szkolny, informacja edukacyjna, oświata, szkolnictwo Seweryn DOBRZELEWSKI Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych, Uniwersytet Warszawski BRYTYJSKI SYSTEM SZKOLNY

Bardziej szczegółowo

British International School Gdańsk. Academic Year 2015/2016 / Rok szkolny 2015/2016. Handbook for Parents Informator dla Rodziców

British International School Gdańsk. Academic Year 2015/2016 / Rok szkolny 2015/2016. Handbook for Parents Informator dla Rodziców British International School Gdańsk Academic Year 2015/2016 / Rok szkolny 2015/2016 Handbook for Parents Informator dla Rodziców 1 Welcome to the British International School Gdansk parent guide. I trust

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY EDUKACJI W EUROPIE STAN OBECNY I PLANOWANE REFORMY. ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO Anglia, Walia i Irlandia Północna

SYSTEMY EDUKACJI W EUROPIE STAN OBECNY I PLANOWANE REFORMY. ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO Anglia, Walia i Irlandia Północna SYSTEMY EDUKACJI W EUROPIE STAN OBECNY I PLANOWANE REFORMY ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO Anglia, Walia i Irlandia Północna 1. Populacja uczących się i język nauczania W 2006/07 r. populacja uczących się stanowiła

Bardziej szczegółowo

STUDIA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ (poradnik dla maturzystów)

STUDIA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ (poradnik dla maturzystów) STUDIA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ (poradnik dla maturzystów) WSTĘP Przedstawiamy informacje na temat warunków ubiegania się o miejsca na uczelniach wyższych w krajach Unii Europejskiej. Opisujemy tu wszelkie

Bardziej szczegółowo

Życie w Polsce poradnik dla uchodźców

Życie w Polsce poradnik dla uchodźców Agnieszka Kosowicz, Agata Marek Życie w Polsce poradnik dla uchodźców Poradnik został wydany w ramach realizacji projektu Uchodźcy w polskim społeczeństwie współfinansowanego przez Europejski Fundusz na

Bardziej szczegółowo

prawa za granicą Znam swoje prawa za granicą

prawa za granicą Znam swoje prawa za granicą Znam swoje prawa za granicą Publikacja bezpłatna Znam swoje prawa za granicą Fundacja Wsparcie Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY EDUKACJI W EUROPIE STAN OBECNY I PLANOWANE REFORMY. ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO Szkocja

SYSTEMY EDUKACJI W EUROPIE STAN OBECNY I PLANOWANE REFORMY. ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO Szkocja SYSTEMY EDUKACJI W EUROPIE STAN OBECNY I PLANOWANE REFORMY ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO Szkocja 1. Populacja uczących się i język nauczania Szkocja ma 5,06 miliona ludności. W czerwcu 2007 r. grupa osób w wieku

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Profesjonalny nauczyciel

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Profesjonalny nauczyciel Piotr Grabani Dyrektor Biura Łomżyńskiej Rady FSNT NOT w Łomży. Szanowni Państwo, Przekazujemy Państwu Publikację dotyczącą projektu o nr WND- POKL.08.01.01-20-214/11 Łomżyńska Rada Federacji Stowarzyszeń

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 130, poz. 906 Dz. U. z 2008 r. Nr 3, poz. 9 Dz. U. z 2008 r. Nr 178, poz. 1097 Dz. U. z 2009 r. Nr 58, poz. 475 Dz. U. z 2009 r. Nr 83, poz.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT GRUNDTVIG 2010-2012 AKOMPANIAMENT SOCIALNO-EDUKACYJNY: KLUCZEM DO NTEGRACJI SOCIALNO EDUKACYJNY KLUCZEM DO INTEGRACJI AKOMPANIAMENT

PROJEKT GRUNDTVIG 2010-2012 AKOMPANIAMENT SOCIALNO-EDUKACYJNY: KLUCZEM DO NTEGRACJI SOCIALNO EDUKACYJNY KLUCZEM DO INTEGRACJI AKOMPANIAMENT PROJEKT GRUNDTVIG 2010-2012 AKOMPANIAMENT SOCIALNO-EDUKACYJNY: KLUCZEM DO NTEGRACJI SOCIALNO EDUKACYJNY KLUCZEM DO INTEGRACJI AKOMPANIAMENT EDITO «Klucz do integracji» Niniejsza broszura zawiera kilka

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W SYSTEMIE EDUKACJI WYPRACOWANE PRZEZ STOWARZYSZENIA NAUCZYCIELSKIE

ZMIANY W SYSTEMIE EDUKACJI WYPRACOWANE PRZEZ STOWARZYSZENIA NAUCZYCIELSKIE ZMIANY W SYSTEMIE EDUKACJI WYPRACOWANE PRZEZ STOWARZYSZENIA NAUCZYCIELSKIE (PROPOZYCJE na dzień 12.09.2014) Alicja Wojtyna-Jodko Stowarzyszenie Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych i Technicznych awjodko@wp.pl

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

MOBILNY STUDENT. Wybrana oferta edukacyjnych wyjazdów zagranicznych dla ukraińskich studentów

MOBILNY STUDENT. Wybrana oferta edukacyjnych wyjazdów zagranicznych dla ukraińskich studentów MOBILNY STUDENT Wybrana oferta edukacyjnych wyjazdów zagranicznych dla ukraińskich studentów Informator powstał w ramach realizacji projektu pn. Uniwersyteckie Centrum Kariery jako forma aktywizacji zawodowej

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

Beata Domerecka Izabela Leśniewska Ryszard Sikora Piotr Tałan. Poradnik dla dyrektora szkoły podstawowej. Ramowe plany nauczania

Beata Domerecka Izabela Leśniewska Ryszard Sikora Piotr Tałan. Poradnik dla dyrektora szkoły podstawowej. Ramowe plany nauczania Beata Domerecka Izabela Leśniewska Ryszard Sikora Piotr Tałan Poradnik dla dyrektora szkoły podstawowej Ramowe plany nauczania Beata Domerecka & Izabela Leśniewska & Ryszard Sikora & Piotr Tałan PORADNIK

Bardziej szczegółowo

Nauka za granicą SZKOŁY ŚREDNIE UNIWERSYTETY

Nauka za granicą SZKOŁY ŚREDNIE UNIWERSYTETY Nauka za granicą SZKOŁY ŚREDNIE UNIWERSYTETY USA AUSTRALIA KANADA NOWA ZELANDIA WIELKA BRYTANIA FRANCJA IRLANDIA NIEMCY HISZPANIA DANIA 2009/2010 www.albionhouse.com.pl Wstęp,Opis Drodzy studenci, drodzy

Bardziej szczegółowo

C Z Ę Ś Ć I STATUT VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W KIELCACH

C Z Ę Ś Ć I STATUT VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W KIELCACH WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY PODCZAS REALIZACJI PROGRAMU MIĘDZYNARODOWEJ MATURY W VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W KIELCACH Misja Szkoły: Celem szkoły jest wykształcenie

Bardziej szczegółowo

THE WILTSHIRE GUIDE FOR MIGRANT WORKERS AND THEIR FAMILIES AND EVERYONE CONCERNED ABOUT LEGAL AND LOCAL APPLICATIONS TO THEIR LIVING IN WILTSHIRE

THE WILTSHIRE GUIDE FOR MIGRANT WORKERS AND THEIR FAMILIES AND EVERYONE CONCERNED ABOUT LEGAL AND LOCAL APPLICATIONS TO THEIR LIVING IN WILTSHIRE THE WILTSHIRE GUIDE FOR MIGRANT WORKERS AND THEIR FAMILIES AND EVERYONE CONCERNED ABOUT LEGAL AND LOCAL APPLICATIONS TO THEIR LIVING IN WILTSHIRE (UPDATED PUBLICATION IN POLISH AND ENGLISH LANGUAGE) UAKTUALNIONY

Bardziej szczegółowo

Informator. dla studentów. zagranicznych. www.uek.krakow.pl

Informator. dla studentów. zagranicznych. www.uek.krakow.pl Informator dla studentów zagranicznych Spis treści Kilka słów o Uniwersytecie Władze i struktura Uniwersytetu Słowo klucz: Dziekanat Inne ważne jednostki Kalendarium studenta Sprawy, które musisz załatwić

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY EDUKACJI W EUROPIE STAN OBECNY I PLANOWANE REFORMY NORWEGIA

SYSTEMY EDUKACJI W EUROPIE STAN OBECNY I PLANOWANE REFORMY NORWEGIA SYSTEMY EDUKACJI W EUROPIE STAN OBECNY I PLANOWANE REFORMY NORWEGIA Grudzień 2011 1. Populacja uczących się i język nauczania W styczniu 2011, 38 % populacji stanowiły osoby w wieku 0-29 lat. Na koniec

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 5 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 6 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

Polish and Eastern European Playgroup. Polska i Wschodnioeuropejska grupa zabaw dla dzieci. How to find out more

Polish and Eastern European Playgroup. Polska i Wschodnioeuropejska grupa zabaw dla dzieci. How to find out more Nawet jeżeli nie znasz dobrze angielskiego i tak możesz zadzwonić pod powyższe numery telefonów i poprosić o pomoc tłumacza. Z pewnością otrzymasz telefon zwrotny i pomoc tłumacza. Możesz też zadzwonić

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty R E G U L A C J E P R A W N E K A T E C H E Z Y I. Wybrane regulacje prawne i interpretacje Akta kościelno-państwowe: Konkordat między Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polską podpisany dnia 28 lipca

Bardziej szczegółowo