Analiza rynku turystycznego Włoch

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza rynku turystycznego Włoch"

Transkrypt

1 Analiza rynku turystycznego Włoch Katarzyna Pawelec TiR wieczorowe Grupa: ORT 1

2 Spis treści Rozdział I Informacje ogólne Powierzchnia i struktura administracyjna Ludność Polityka Historia Gospodarka... 5 Bogactwa naturalne i mineralne... 6 Przemysł... 6 Rolnictwo Klimat Warunki rozwoju turystyki Czas pracy, święta i wakacje we Włoszech Warunki naturalne Sieć komunikacyjna Baza noclegowa Regiony turystyczne Rozdział II Rynek recepcji turystycznych Międzynarodowe przyjazdy do Włoch na tle regionu i subregionu oraz dochód Przyjazdy w poszczególnych miesiącach Przyjazdy i pobyty turystów zagranicznych wg. kategorii i typów zakwaterowania w 2007r Najczęściej odwiedzane obszary Przyjazdy turystów do poszczególnych regionów Turyści najczęściej odwiedzający Włochy Rozdział III RYNEK EMISJI TURYSTCZNEJ Ilość i typy wyjazdów Włochów Długość wyjazdów w miesiącach Motywy wyjazdów turystycznych Obszary recepcji turystycznej Organizowanie podróŝy Destynacje Rozdział IV ZNACZENIE RYNKU TURYSTYCZNEGO DLA POLSKI Ruch turystyczny Typy wybranego zakwaterowania Cele wyjazdów do Włoch Regiony Włoch najczęściej wybierane przez Polaków Transport Dystrybucja na rynku Włoskim Promocja na rynku Włoskim Zakończenie Bibliografia Spis rysunków Spis tabel Załączniki

3 Rozdział I 1. Informacje ogólne Włochy państwo naleŝące do 8 najbardziej uprzemysłowionych i bogatych krajów świata G8. PKB w 2008 roku wyniosło 2330 mld USD. Dane liczbowe i prognozy wskazują, Ŝe w najbliŝszych latach działania promocyjne na rynku włoskim powinny być nakierowane zarówno na nowych turystów międzynarodowych jak i na odebranie turystów rynkom konkurencyjnym. 1.1 Powierzchnia i struktura administracyjna 1 Powierzchnia Włoch z Sardynią i Sycylią wynosi 301,3 tys. km 2 (powierzchnia lądowa wynosi 294,0 tys. km 2 ). Włochy graniczą z Austrią (430 km), Francją (488 km), Watykanem (3.2 km), San Marino (39 km), Słowenią (232 km) i Szwajcarią (740 km). Granica morska wynosi około km. Administracyjnie Włochy dzielą się na 20 regionów (Abruzzo, Apulia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Latium, Liguria, Lombardy, Marches, Molise, Piedmont, Sardynia, Sycylia, Trentino-Alto Adige, Tuscany, Umbria, Valle d'aosta) oraz 103 prowincje (province) i gmin (comuni). 1.2 Ludność 2 Pod względem zaludnienia (56, 7 mln), Włochy zajmują 4 miejsce w Europie (22 na świecie), średnia gęstość zaludnienia wynosi tutaj ponad 190 osób/km 2. Podobnie jak inne kraje Europy Zachodniej, Włochy mają ujemny przyrost naturalny. Ponad 1, 2 mln ludzi z włoskim paszportem to cudzoziemcy (w tym z polskimi korzeniami - ponad 38 tys.). 72% Włochów mieszka w miastach, a najwięcej w Rzymie, Mediolanie, Neapolu, Turynie i Palermo. Ok. 91% Włochów wyznaje religię rzymskokatolicką, resztę stanowią nieliczni protestanci i śydzi. Z kolei ponad 250 tys. imigrantów to muzułmanie. Językiem urzędowym Włoch jest rzecz jasna włoski, jednak rodowici Włosi posługują się licznymi dialektami i odmianami języka włoskiego. Poszczególne grupy etniczne posługują się np. językami sardyńskim, friulskim, niemieckim, oksytońskim czy cygańskim

4 1.3 Polityka 3 Jeśli chodzi o ustrój polityczny, Włochy są republiką z dwuizbowym parlamentem - Izbą Deputowanych (630 miejsc) i Senatem (315 miejsc). Ŝycie polityczne skupia się w stolicy - Rzymie, gdzie urzędują głowy państwa, np. prezydent Carlo Azeglio Ciampi, czy premier Silvio Berlusconi. Kadencja włoskiego rządu trwa 5 lat. Flaga włoska to pionowe pasy: zielony, biały i czerwony. Nawiązują one do francuskiej rewolucji, akcentując znaczenie trzeciego stanu w rządzeniu państwem. Hymnem państwowym jest La Canzone degli Italini. 1.4 Historia 4 Pierwszymi ludami, które osiedliły się na Półwyspie Apenińskim byli Ligurowie. Jednak od VIII w. p.n.e. do największej potęgi doszli Etruskowie. Ich cywilizacja była zorganizowana na zasadzie podobnej do greckich miast - państw. W 509 r p.n.e. Rzymianie wyzwolili się spod władzy etruskich królów i przyjęli republikańską formę rządów. Władza była podzieloną między dwóch konsulów, których wybierano na okres jednego roku. Rzymianie wkrótce zjednoczyli lub podbili wszystkie plemiona półwyspu, a od III wieku p.n.e. rozpoczęli podbój sąsiednich krain basenu morza śródziemnego. Utworzenie tak wielkiego imperium opartego na pracy niewolniczej wymusiło zmianę organizacji zarządzania. Po okresie burzliwych walk wewnętrznych i wojnie triumwirów w I wieku p.n.e. władzę dyktatorską objął Juliusz Cezar. Jego zamordowanie w 44 r. p.n.e. nie ocaliło republiki. Trzynaście lat później jedynym władcą został Oktawian August, ustanawiając pryncypat - rządy monarsze z zachowaniem pozorów rządów republikańskich. Okres jego panowania okazał się równieŝ szczytem potęgi imperium. Jego późniejszemu rozkładowi nie mogły zapobiec reformy Dioklecjana i Konstatyna Wielkiego. Na nic zdało się wprowadzenie dominatu - władzy absolutnej, ani wprowadzenie chrześcijaństwa jako religii panującej. Najazdy Gotów, Franków i Alemanów od połowy III w n.e. znaczyły początek upadku Imperium Rzymskiego. W 395 r. n.e. cesarstwo rozpadło się na wschodnie i zachodnie. Ostatni cesarz zachodniorzymski - pogardliwie przezwany Romulus Augustinus - został zdetronizowany w 476 r. Na półwyspie Apenińskim swoje państwo utworzyli Ostrogoci. Choć cesarstwo formalnie przestało istnieć całe kolejne wieki miały zejść na walkach o jego spuściznę. Zwycięzcy przyjęli chrześcijańską religię i zachowali strukturę kościelną. Gdy północ półwyspu zdominowali Longobardowie i zagrozili Rzymowi, jego biskup wezwał na pomoc germańskich Franków. Ich król Pepin Mały wyparł Longobardów i załoŝył w 754 r. zaczątek Państwa Kościelnego

5 Błogosławieństwo biskupa Rzymu, czyli papieŝa, było niezbędne Frankom dąŝącym do wzmocnienia swej władzy i odtworzenia cesarstwa. Otton I, król niemiecki, uwaŝający się za spadkobiercę Cesarstwa Franków, podbił Rzym. Tu w 962 r. koronował się na Cesarza Rzymskiego Narodu Niemieckiego. Druga połowa X w. XI w. miały zejść na nieustające walki i spory między cesarzem a papieŝem o władzę zwierzchnią. Spór osłabił władzę jednego i drugiego. Do potęgi zaczęły natomiast dochodzić morskie republiki kupieckie i komuny miejskie. Od XII w. we Włoszech zostało załoŝonych około 200 miast - państw. Mimo nieustannych walk między nimi w XIV i XV wieku przeŝyły one okres niebywałego rozkwitu kultury. W ten sposób zainicjowały w Europie renesans czyli Odrodzenie. Południe Włoch przeŝywało jednak inne koleje losu. W IX wieku uległo najazdowi Arabów, później Normanów, w końcu znalazło pod panowaniem królów hiszpańskich. Wiek XVI i XVII we Włoszech to okres ekonomicznego upadku. Dopiero pojawienie się Napoleona i upadek feudalizmu zainicjowało ruch zjednoczeniowy. Na nic zdały się postanowienia kongresu wiedeńskiego usiłującego zachować we Włoszech stare porządki. Ruch narodowowyzwoleńczy - risorgimento - doprowadził ostatecznie (w latach ) do zjednoczenia Włoch pod berłem króla Wiktora Emanuela II. Frustracja po I wojnie światowej doprowadziła we Włoszech do narodzin faszyzmu. W 1922 r. premierem Włoch został B. Mussolini. ZbieŜność jego polityki z Hitlerem przyspieszyła wybuch II wojny światowej. Obalenie Musoliniego w 1943 postawiło Włochy w stan wojny z Niemcami. W walkach na froncie włoskim, istotną rolę odegrali Polacy, m.in r. II Korpus Polski zdobył Monte Cassino, a dwa miesiące później wyzwolił Ankonę. W 1946 r. Włochy zostały ogłoszone republiką. Od 1949 r. stały się członkiem NATO, a w 1957 były współzałoŝycielem EWG. 1.5 Gospodarka 5 Włochy - naleŝą pod względem gospodarczym do najwaŝniejszych krajów Europy i świata, chociaŝ od połowy lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku ich gospodarka rozwija się wyraźnie wolniej niŝ przeciętna dla krajów UE. Wartość PKB w 2005 roku wyniosła szacunkowo 1407,2 mld euro, czyli 24,52 tys. na mieszkańca (29,7 tys. dolarów). Udział poszczególnych gałęzi gospodarki w tworzeniu PKB był następujący (2003 rok, w %): rolnictwo i leśnictwo 2,6, przemysł i rzemiosło 28,3, handel 18,4, budownictwo 6,9, usługi finansowe i bankowość 9,5, pozostałe 41,2. Olbrzymim problemem gospodarki włoskiej jest wybitnie nierównomierny poziom rozwoju poszczególnych regionów kraju. Gospodarczo Włochy wyraźnie dzielą się na wysoko rozwiniętą północ i do niedawna zacofane, dziś nadal słabiej rozwinięte południe. Region przemysłowy Lombardii i 5 5

6 Piemontu naleŝy do najbogatszych obszarów świata, a przemysł jest tu bardzo dobrze rozwinięty i nowoczesny, zaś rolnictwo wysoko wydajne. Na południu przewaŝają tradycyjne uprawy oraz małe i nisko wydajne gospodarstwa rolne, natomiast przemysł jest znacznie słabiej rozwinięty i bezrobocie wysokie. Mimo tych róŝnic Włochy są siódmą potęgą gospodarczą świata. Bogactwa naturalne i mineralne Włochy obfitują w rozmaite bogactwa naturalne i mineralne, które jednak nie zawsze całkowicie zaspokajają rosnące potrzeby gospodarki. Wydobycie róŝnych gatunków węgla kamiennego obecnie zanika - rocznie poniŝej pół miliona ton, ponadto węgiel brunatny. Odkrycie po II wojnie światowej powaŝnych zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego znacznie poprawiło bilans energetyczny kraju. Około 80% wydobycia tych surowców daje Sycylia oraz szelf przybrzeŝny w tym rejonie, ponadto gaz eksploatuje się na Nizinie Padańskiej. Niegdysiejsza intensywna eksploatacja rud Ŝelaza na Elbie została wstrzymana, bogate złoŝa rud cynku i ołowiu są na Sardynii. Sycylia jest zasobna w złoŝa siarki, które stały się podstawą rozwoju wielkich fabryk kwasu i cięŝkiej chemii. Surowce budowlane występują powszechnie w całym kraju, lecz najbardziej znane obszary wydobycia to przedgórze Alp oraz środkowe Apeniny, w tym słynne marmury carraryjskie. Do zaspokojenia potrzeb energetycznych wykorzystuje się energię wód płynących, elektrownie wodne dostarczają ogółem 15% produkcji energii elektrycznej. Przemysł Bardzo dobrze rozwiniętą gałęzią przemysłu jest hutnictwo, zlokalizowane głównie w miastach portowych koło Genui, Neapol, Tarent na południu - ze względu na import surowców - oraz w Turynie i w Mediolanie - jest to główny pas przemysłowy kraju. Hutnictwo zaspokaja w całości potrzeby przemysłu elektromaszynowego, a zwłaszcza stoczniowego i samochodowego. Wielka huta aluminium pracuje w Porto Marghera. Włochy są jednym z najpowaŝniejszych producentów wszelkiego rodzaju maszyn i pojazdów oraz elektrotechniki. NajwaŜniejsze zakłady tych gałęzi są w wielkich miastach oraz ich okolicach. Wielka fabryka sprzętu komputerowego firmy Olivetti znajduję się w Ivrei. Większość samochodów wytwarza firma Fiat, której siedziba znajduje się w Turynie, inne ośrodki to Cassino, Mediolan (Alfa Romeo); Włochy słyną w świecie z produkcji znakomitych samochodów sportowych (zakłady Ferrari koło Modeny, fabryka Maserati koło Bolonii oraz zakłady firmy Lamborghini). Włochy są liczącym się wytwórcą statków; największe stocznie pracują w La Spezii, Genui, Neapolu, Trieście, Livorno i Palermo. Wielowiekową tradycje ma przemysł włókienniczy i odzieŝowy skoncentrowany w północnej części kraju (Lombardia, Piemont, okolice Wenecji) oraz wokół Neapolu i Rzymu. Głównymi produktami są tkaniny bawełniane i odzieŝ. Światową sławą cieszy się włoskie wzornictwo - Mediolan i Rzym naleŝą do najwaŝniejszych centrów mody na świecie. Włochy są największym producentem obuwia w Europie, jest to jedna z najbardziej rozproszonych dziedzin produkcji z dwoma wielkimi głównymi ośrodkami w Rzymie i Mediolanie na czele. Największe fabryki kabli oraz opon posiada koncern Pirelli. Wyjątkowe znaczenie od wieków ma przetwórstwo Ŝywności, które posiada znakomite warunki rozwoju na skutek wysokowydajnej produkcji rolniczej. Ta gałąź przemysłu naleŝy do najbardziej równomiernie rozmieszczonych w całym kraju, choć poszczególne rodzaje przemysłu spoŝywczego mają wyraźne ośrodki koncentracji związane bezpośrednio z występowaniem surowców. 6

7 Rolnictwo Rolnictwo włoskie ma na ogół korzystne warunki naturalne. Głównymi zboŝami uprawianymi na obszarze całego kraju są pszenica: (8,6 mln t w 2004 roku, uprawa 2,24 mln ha) i kukurydza (10,9 mln t, uprawa 1,17 mln ha). W północnej części kraju (głównie na Nizinie Padańskiej uprawia się jęczmień (1,2 mln t) i ryŝ (1,5 mln t), którego plony są najwyŝsze w świecie. Znacznie słabsze są plony pszenicy, bardzo wysokie kukurydzy. Uprawa ziemniaków (1,8 mln t) koncentruje się na południu kraju, zaś obszar Lombardii oraz Toskanii dominuje w uprawie buraków cukrowych (10,1 mln t). Bardzo powaŝne znaczenie ma uprawa soi (1,1 mln t), słoneczników oraz oliwek (3,2 mln t), których Włochy są drugim producentem w świecie. Znaczne uprawy tytoniu szlachetnego znajdują się w Kampanii i Apulii. Ogromną rolę odgrywa uprawa owoców winorośli, która dała 7,8 mln t - 1 miejsce w świecie. Ponadto zbiera się duŝe ilości jabłek (2,07 mln t), śliwek, truskawek, pomarańczy i mandarynek (3,0 mln t), cytryn (657 tys. t) oraz kiwi. Warzywa udają się w całym kraju, a najwięcej zbiera się pomidorów (7,5 mln t). Hodowla ma znaczenie drugorzędne, mimo posiadania wydajnych łąk. Główną rolę odgrywa chów trzody (9,2 mln szt.) oraz bydła (6,7 mln szt.) Mimo sporej produkcji mleka (11,2 mln t) Włochy importują niektóre jego przetwory, zaś eksportują bardzo duŝo sera. Wysoki jest poziom mechanizacji rolnictwa - pracowało w nim m.in. 1,62 mln ciągników. Mimo bardzo długiego wybrzeŝa połów ryb jest na średnim poziomie, rzadko przekracza 600 tys. t. 1.6 Klimat 6 We Włoszech dominują śródziemnomorskie wpływy klimatyczne; w kierunku północnym zwiększają się wpływy klimatu kontynentalnego. Nizina Padańska ma klimat przejściowy. Najbardziej gorące lata występują na Sycylii, gdzie pojawia się wpływ gorącego wiatru sirocco, wiejącego z pustyń afrykańskich. W rejonie jezior alpejskich klimat jest ciepły i łagodny. Na wybrzeŝach typowo śródziemnomorski o łagodnych zimach i gorącym lecie, z częstymi okresami suszy. Najwięcej opadów notuję się we wschodniej części Alp i Dolomitach. W północnych, górskich rejonach kraju, częstym zjawiskiem są letnie burze, w zimie przewaŝają opady śniegu, który utrzymuje się tutaj w ciągu całego lata. Alpy i Apeniny stanowią wyraźne bariery klimatyczne. Świadczy o tym łagodny klimat wybrzeŝa Ligurii, osłoniętego od północy przez Alpy oraz klimat wybrzeŝa adriatyckiego Półwyspu Apenińskiego. 2. Warunki rozwoju turystyki 2.1 Czas pracy, święta i wakacje we Włoszech Według badań przeprowadzonych przez European Industrial Relations Observatory w 2002 r. średni roczny czas pracy we Włoszech wynosił 1 672,0 godzin (38,0 godz. tygodniowo) przy średniej w starej UE wynoszącej 1 696,8 (38,0 godz. tygodniowo). We Włoszech obowiązuje 42-dniowy płatny urlop. Dla porównania we Francji jest to 37 dni, w Niemczech 35 dni, w Wielkiej Brytanii 28 dni, a w Stanach Zjednoczonych tylko 16 dni. 6 Z. Kruczek, Europa geografia turystyczna 7

8 Dwanaście dni w roku jest oficjalnymi dniami wolnymi od pracy. W 2004 były nimi: 1 stycznia, 6 stycznia (Epifania Trzech Króli), 12 kwietnia (Wielkanoc), 25 kwietnia (Dzień Wyzwolenia), 1 maja (Dzień Pracy), 2 czerwca (Rocznica Republiki), 29 czerwca (tylko w Rzymie), 15 sierpnia (Dzień Wniebowzięcia NMP), 1 listopada (Wszystkich Świętych), 7 grudnia (tylko w Mediolanie), 8 grudnia (Dzień Niepokalanego Poczęcia NMP), grudnia (BoŜe Narodzenie). We Włoszech część terminów wakacji szkolnych jest ustalana w regionach. Obowiązują teŝ regionalne święta nie umieszczone powyŝej. Tabela 1. Wakacje szkolne we Włoszech w roku szkolnym 2003/2004. Wakacje BoŜe Narodzenie Wakacje zimowe Wakacje wiosenne Okres 22 grudnia 5stycznia lutego (1-3 dni w zaleŝności od regionu) 7/8 10/14 kwietnia (w zaleŝności od regionu) Wakacje letnie ygodni między czerwcem a wrześniem Źródło: Instytut Turystyki Analiza Rynku Włoskiego 2004r. 2.2 Warunki naturalne 7 Państwo włoskie leŝy na Półwyspie Apenińskim, w związku, z czym aŝ 80% jego powierzchni stanowią góry. Przez całą długość kraju biegną Apeniny, z których najwyŝszym szczytem jest mierzące 2912 m n.p.m. Corno Grande. Na południu natomiast mieszczą się czynne wulkany: Wezuwiusz (na Półwyspie Apenińskim), sycylijska Etna oraz Stromboli i Vulcano straszące i jednocześnie zachwycające na Wyspach Liparyjskich. Opozycją dla gór jest Nizina Padańska - największa obszarowo płaska powierzchnia, stanowiąca północno-wschodnie Włochy. MoŜna teŝ napotkać oczywiście jeziora, choćby Jezioro Trazymeńskie Z trzech stron Włochy otaczają wody Morza Śródziemnego, a ściślej mówiąc - kilka jego akwenów: Morza Adriatyckie, Jońskie, Liguryjskie i Tyrreńskie. Natomiast swą suchą częścią Włochy graniczą z Francją, Szwajcarią, Austrią i Słowenią. Całkowita granica lądowa tego państwa ma długość km, natomiast włoskie wybrzeŝa ciągną się aŝ przez km. Specyfiką Włoch jest m.in. to, iŝ w swym terytorium zawierają dwa państwa-enklawy, mianowicie San Marino i Watykan. Natomiast wokół Italii dryfują popularne wyspy: Capri, Elba, Ischias, Wyspy Liparyjskie oraz Sycylia. Na granicy włosko--francuskiej, w paśmie alpejskim, znajduje się najwyŝszy szczyt Europy - Mont Blanc. W części włoskiej liczy on sobie 4765 m n.p.m., a nazywa sie Mont Blanc de Courmayeur. Włochy dzielą się na 20 regionów, 95 prowincji i 8092 komun. Tabela 2. Regiony, powierzchnia, ludność, stolica. L.p. Region Powierzch nia w km 2 Liczba ludności w tys. Stolica Liczba mieszkańców stolicy w tys. 7 Z. Kruczek, Europa geografia turystyczna 8

9 1 Abruzzo ,0 L'Aquila 69,8 2 Apulia ,0 Bari 332,1 3 Basilicata ,0 Potenza 69,7 4 Calabria ,0 Catanzaro 97,2 5 Campania ,0 Neapol 1 000,5 6 Emilia-Romagna ,0 Bolonia 380,0 7 Friuli-Venezia Giulia ,0 Triest 215,0 8 Lazio ,0 Rzym 2 656,0 9 Liguria ,0 Genua 632,0 10 Lombardia ,0 Mediolan 1 302,0 11 Marche ,0 Ancona 98,4 12 Molise ,0 Campobasso 51,3 13 Piemonte ,0 Turyn 900,0 14 Sardegna ,0 Cagliari 163,0 15 Sicilia ,0 Palermo 679,0 16 Trentino-Alto Adige ,0 Trento 105,9 17 Toscana ,0 Florencja 374,5 18 Umbria ,0 Perugia 158, Valle d'aosta Aosta 34,6 20 Veneto ,0 Venecja 275,4 Włochy ,2 Rzym 2 656,0 Źródło: Global Geografia, Turyści uwielbiają korzystny klimat Włoch. Italia uchodzi za kraj o wspaniałych, ciepłych i suchych latach oraz łagodnych zimach. Zatem latem turyści przyjeŝdŝają tu korzystać z uroków pięknej i pewnej pogody, a zimą chcąc, choć na chwilę uchronić się przed siarczystymi mrozami. Jednak w rzeczywistości włoski klimat jest o wiele bardziej zróŝnicowany. Inaczej przedstawia się on na północy, inaczej na południu; inaczej w górach i na nizinach. I tak np. alpejskie zimy są mroźne i długie - ku uciesze narciarzy śnieg moŝe tu spaść juŝ nawet we wrześniu, natomiast miłośnicy słońca i upałów mogą rozczarować się chłodnym latem. Będą natomiast zachwyceni wakacjami spędzonymi na terenach wzdłuŝ wybrzeŝy, zwłaszcza na południu, gdzie panuje klimat śródziemnomorski. Właśnie tutaj moŝna spędzić łagodną zimę. 2.3 Sieć komunikacyjna 8 Sieć komunikacyjna Włoch naleŝy do najlepiej rozwiniętych w świecie. Drogi liczą ogółem 835,6 tys. km (2003 rok), co daje 277,3 km dróg na 100 km², z czego na drogi publiczne przypada 482 tys. km. We Włoszech powstała pierwsza w świecie autostrada łącząca Mediolan z Varese. Obecnie sieć autostrad liczy 6,5 tys. km (m.in. słynna Autostrada Słońca). Ze względu na kształt państwa większość głównych dróg i autostrad ma przebieg południkowy, połączenia równoleŝnikowe są nieliczne. 8 Z. Kruczek, Europa geografia turystyczna 9

10 Motoryzacja osiągnęła najwyŝszy poziom w Europie, liczba uŝytkowanych samochodów osobowych w 2003 roku wyniosła 32,6 mln, co dawało trzeci w świecie wskaźnik pojazdy na 1000 mieszkań. Drogi włoskie, zwłaszcza w duŝych miastach są bardzo zatłoczone, prawdziwą plagą są nieustanne korki trapiące zwłaszcza Rzym. Mimo tego liczba wypadków spowodowanych przez zmotoryzowanych jest na tle świata nieduŝa. Podobny układ jak drogi mają koleje, przy czym liczba połączeń pomiędzy dwoma głównymi magistralami biegnącymi wzdłuŝ wybrzeŝa jest jeszcze mniejsza. Jeszcze w połowie lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku długość linii kolejowych sięgała 20 tys. km, lecz likwidacja nierentownych połączeń spowodowała spadek do 16,3 tys. km w 2003 roku. Bardzo wysoki poziom osiągnęła elektryfikacja głównych linii - 11,6 tys. km, ok. 2/3 linii jest jednotorowych. Włochy posiadają własny system superekspresowych pociągów Pendolino kursujących pomiędzy Turynem i Mediolanem a Rzymem, Neapolem i Sycylią oraz do Tarentu, Wenecji, do Lyonu, i Nicei. Osiągają one maksymalną prędkość powyŝej 250 km/h. Rola kolei w przewozach pasaŝerów jest znacznie większa niŝ w przewozach towarów. Coraz istotniejszą rolę odgrywa lotnictwo, które korzysta z ponad 100 lotnisk. Rzymskie lotnisko Leonardo da Vinci oraz Malpensa i Linate koło Mediolanu naleŝą do największych w Europie węzłów komunikacji lotniczej. Linie lotnicze ALITALIA łączą Włochy ze wszystkimi kontynentami, co się łączy z posiadaniem portów lotniczych, których obecnie jest 24, z najwaŝniejszym Fumicino w okolicach Rzymu. 2.4 Baza noclegowa 9 We Włoszech kraju turystyki tradycyjnej, przywiązuje się duŝą wagę do rozwoju bazy materialnej turystyki. Obecnie Włochy dysponują największa bazą hotelową w skali europejskiej, co daje w tym względzie drugie miejsce na świecie (po USA). Baza ta, licząca ok. 19. Tyś obiektów dysponuje liczbą 1,8 miejsc noclegowych, z czego prawie 270 tyś miejsc skupiają pensjonaty i ok. 150 tyś. Miejsc inne obiekty typu hotelowego. W bazie komplementarnej dominują campingi w liczbie 1200 obiektów, dysponujących blisko 1 mln miejsc noclegowych. 2.5 Regiony turystyczne 10 Najczęściej wyróŝniane regiony turystyczne we Włoszech odpowiadają głównym regionom turystycznym Alpom, Nizinie Padańskiej, Półwyspowi Apenińskiemu oraz wyspom Sycylii i Sardynii. W tak wyróŝnione jednostki geograficzne wkomponowane SA krainy historyczno-kulturowe, jest ich na terenie Włoch 20. Alpy Na obszarze Alp połoŝone są regiony takie jak Dolin Aosty, Trentino, Piemont, Lombardia, Wenecja Eugenejska, Wenecja Julijska oraz częściowo Liguria. Funkcje 9 Z. Kruczek, Europa geografia turystyczna 10 Z. Kruczek, Europa geografia turystyczna 10

11 wypoczynkowe regionu koncentrują się głównie w rejonie wielkich jezior alpejskich. Znajduje się tu wiele doskonale zagospodarowanych ośrodków turystyczno wypoczynkowych i uzdrowiskowych. Bardzo waznym rejonem omawianego obszaru są Dolomity. Rozwija siętu przede wszystkim turystyka zimowa w wysokogórska. W pieknych dolinach alpejskich powstały doskonale zagospodarowane stacje sportów zimowych i bazy turystyczne. Do najbardziej znanych ośrodków turystyczno- narciarskich naleŝy m.in. Cortina d Apezzo Północno- zachodnia część Włoch stanowi jeden z najwaŝniejszych obszarów turystycznych kraju. Dzięki sprzyjającym warunkom klimatycznym, obfitości wód mineralnych i górskim krajobrazom rozwinęły się tutaj przede wszystkim funkcje wypoczynkowe i uzdrowiskowe. Najlepsze warunki posiada do tego tzw. Riwiera Liguryjska Nizina Padańska Ośrodkami przyciągającymi turystów na Nizinie Padańskiej są historyczne, pełne zabytków i o ugruntowanej sławie miasta. Centrum regionu stanowi Mediolan główny ośrodek przemysłowy, węzeł kolejowy i drogowy północnych Włoch przy czym posiada równieŝ liczne zabytki architektury. Stolica regionu Veneto jest Wenecja jedno z najpiękniejszych miast świata. Innymi równie waŝnymi miastami są: Padwa i Werona. Półwysep Apeniński W obrębie półwyspu znajduje się wiele regionów historycznych m.in, Lazio, Toscania, Umbria, Kalabria. Zaś szczególną rolę w ruchu turystycznym Włoch odgrywa stolica państwa Rzym i główne miasto prowincji Lacjum. Zalicza się do miast europejskich, w których niemal wszystkie epoki historyczne pozostawiły wyraźne ślady w postaci wspaniałych budowli, pałaców, parków, ogrodów czy nagromadzonych dzieł sztuki. Rzym stanowi dzisiaj międzynarodowy węzeł komunikacyjny, transportu lotniczego, drogowego i kolejowego, jest siedzibą wielu organizacji międzynarodowych, miastem kongresów i ośrodkiem kulturalnym o światowym znaczeniu. Kolejnym waŝnym regionem Półwyspu to Toskania w centrum której leŝy Florencja miasto muzeum, kolebka włoskiego renesansu, dzisiaj ośrodek przemysłowy, centrum kulturalne i naukowe kraju. Na zachód od Toskanii leŝy malownicza Umbria, w apenińskie klimaty wkomponowane są tu wspaniałe zabytki architektury. W regionie Emilia Romania wzdłuŝ wybrzeŝa rozwinęła się tzw. Riwiera Adriatycka ciągnąca się od Rawenny do Cattolica. Stolicą tego regionu jest jedno z najstarszych miast włoskich Bolonia, w której załoŝono najstarszy w Europie uniwersytet. Turystycznym centrum południowej części Apeninów jest Neapol połoŝone u podnóŝy Wezuwiusza, waŝne centrum przemysłowe i kulturalne południowych Włoch. Funkcje wypoczynkowe i kąpieliskowe towarzyszą przede wszystkim wybrzeŝom Morza Tyrreńskiego i Adriatyku. Sycylia Największa wyspa na Morzu Śródziemnym. Stanowi region autonomiczny Włoch o łącznej powierzchni 27.5 tyś km 2. Powierzchnia wyŝynna i górska. We wschodniej części wyspy znajduje się najwyŝszy szczyt czynny wulkan Etna. Funkcje ośrodków krajoznawczych pełnią takŝe miasta Sycylii ( Syrakuzy, Palermo, Agrigento- z ruinami świątyni wpisanej na listę UNESCO) 11

12 Rozdział II Rynek recepcji turystycznych 1. Międzynarodowe przyjazdy do Włoch na tle regionu i subregionu oraz dochód Tabela 3. Międzynarodowe przyjazdy turystyczne subregiony i regiony Źródło: World Tourism Organization Włochy naleŝą do regionu Europejskiego, a dalej do subregionu Południowego/ Śródziemnomorskiego. W światowej klasyfikacji przyjazdów region europejski w 2007 roku osiągnął najwyŝszy wynik w porównaniu z pozostałymi regionami 484,4 tyś. Przyjazdów, co daje 53,6% wszystkich przyjazdów turystycznych na świecie (tab.1). Przyczyną tego jest oczywiście ogromna wielokulturowość Europy, warunki naturalne oraz świetnie rozwinięta sieć komunikacyjna. Państwo włoskie dzięki swojemu połoŝeniu naleŝy takŝe do subregionu Południowego/ Śródziemnomorskiego. Jest to obszar na którym odnotowuje się najwyŝszy wskaźnik przyjazdów, a wynosi on 176,2 tyś. Co daje 19,5 % wszystkich przyjazdów spośród pozostałych subregionów europejskich. 12

13 Jeśli przeanalizujemy dochód z turystyki w roku 2007 (tab. 2), to region europejski osiągnął największe korzyści, bo aŝ 433,4 mld $ czyli 50,6% w skali światowej. Zaś jeśli chodzi o subregion Południowo/ Śródziemnomorski to podobnie jak w przyjazdach takŝe i w dochodach ma najlepszy wynik z porównaniu z pozostałymi subregionami w europie 166,4 mld $, co daje 19,4% całego dochodu europejskiego. Przyczyna tego jest bardzo dobrze rozwinięta baza noclegowa i gastronomiczna, sprzyjające warunki klimatyczne i łatwość dostępu. Tabela 4. Międzynarodowy rynek recepcyjny w regionach i subregionach dochód. Źródło: World Tourism Organization Tabela 5. Międzynarodowe przyjazdy i dochody krajów recepcyjnych 13

14 Źródło: World Tourism Organization W tabeli 3. MoŜemy zauwaŝyć iŝ Włochy naleŝą do światowej czołówki krajów najczęściej odwiedzanych z wynikiem 43,7 tyś przyjazdów w roku 2007 zajmują miejsce 5. Dochód jaki osiągnęło państwo włoskie dzięki turystyce to 42,7 mld $ co daje 4 miejsce na świecie. Rys. 1 Międzynarodowe przyjazdy do Włoch w latach oraz ilość przyjazdów w poszczególnych miesiącach. Źródło: ENIT Ilość przyjazdów do Włoch plasuje się w czołówce światowej, lecz wynik był wypracowywany od wielu lat. PowyŜszy wykres ilustruje jak zmieniała się liczba turystów odwiedzających ten kraj. Szczególnie istotny jest tu duŝy wzrost po roku Wtedy teŝ granice Unie Europejskiej zostały otwarte dla nowych państw członkowskich, co odbiło się takŝe na ruchu turystycznym Włoch. 14

15 2. Przyjazdy w poszczególnych miesiącach Rys. 2 Międzynarodowe przyjazdy do Włoch w roku 2006 w poszczególnych miesiącach. Sprzyjający klimat czyli długie lato oraz bardzo dobra dostępność do morza pozwala na ciągły rozwój turystyki wypoczynkowej. Dowodem na to jest to, iŝ w miesiącach letnich generuje się największy ruch turystyczny. Czerwiec, lipiec, sierpień to miesiące o największej liczbie przyjazdów ale uwagę naleŝy zwrócić takŝe na wrzesień, w którym dominuje juŝ turystyka poznawcza gdyŝ temperatury sprzyja takim właśnie imprezą. 3. Przyjazdy i pobyty turystów zagranicznych wg. kategorii i typów zakwaterowania w 2007r Tabela 6. Przyjazdy i pobyty turystów zagranicznych wg. kategorii i typów zakwaterowania w 2007r. CATEGORIE E TIPI ITALIANI STRANIERI TOTALE DI ESERCIZIO Arrivi Presenze Perm. media Arrivi Presenze Perm. media Arrivi Presenze Perm. media Alberghi di 5 stelle e 5 stelle lusso ,86 Alberghi di 4 stelle ,60 Alberghi di 3 stelle ,36 Alberghi di 2 stelle ,60 Alberghi di 1 stella ,81 Residenze turistico alberghiere ,78 Esercizi alberghieri , , , , , , , , , , , , , , ,26 15

16 Campeggi e villaggi turistici ,13 Alloggi in affitto ,94 Alloggi agro-turistici ,78 Altri esercizi ,00 Esercizi complementari , , , , , , , , , , ,76 TOTALE ESERCIZI , , ,92 Źródło: Istat 2008 Według danych zebranych przez włoski instytut statystyki (Istat) turyści zagraniczni podróŝujący po Italii najczęściej zatrzymywali się w hotelach 4* i 3*. Jednak dane te wskazują równieŝ, Ŝe im dłuŝszy pobyt czyli większa (średnia) ilość nocy tym obiekt noclegowy o niŝszym standardzie. Tak np. średni pobyt w pensjonacie to 7,31 dni, zaś w hotelu 4* to tylko 2,9 dnia. W bazie noclegowe komplementarnej dominują campingi oraz domki turystyczne ( ). Zaś cała baza noclegowa obsłuŝyła w sumie w 2007 roku osoby. 4. Najczęściej odwiedzane obszary Rys.3 Przyjazdy do Włoch wg. rodzaju odwiedzanych obszarów Obszarem, który zdecydowanie, bo aŝ 46,5% wybierają turyści przyjeŝdŝający do Włoch są miasta będące atrakcją pod względem historycznym lub artystycznym, dopiero zaś na drugim miejscu plasuje się odpoczynek na obszarach nadmorskich 17%. 16

17 5. Przyjazdy turystów do poszczególnych regionów Tabela 7 Przyjazdy turystów do poszczególnych regionów PROVINCE ITALIANI STRANIERI TOTALE REGIONI Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Piemonte Valle d'aosta/vallée d'aoste Lombardia Trentino-Alto Adige Veneto Friuli-Venezia Giulia Liguria Emilia-Romagna Toscana Umbria Marche Lazio Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna ITALIA Państwo Włoskie jest podzielone na 20 róŝnorodnych regionów historyczno-kulturowych, które generują ruch turystyczny. W powyŝszej tabeli mamy przedstawiony udział kaŝdego regionu w przyjazdach turystów. Najczęściej odwiedzanym regionem jest Veneto z ponad 8-o milionową liczą turystów. Większą część tego rezultatu zawdzięcza się stolicy czyli Wenecji, która posiada walory kulturowe na sklae światową. Drugim regionem najczęściej wybieranym przez turystów jest Lazio. Ponad 6 mil ludzi rocznie zmierza przede wszystkim do Rzymu stolicy zarówno Włoch jak i regionu, ale nie bez znaczenia pozostaje tu obecność państwa enklawy Watykanu do którego nieustannie przyjeŝdŝają pielgrzymi, i turyści. Z ponad milionowym dorobkiem turystów są takŝe: Piemont, Lombardia, Trentino, Liguria, Emilia-Romania, Toskania, Kampania oraz Sycylia. Zaś najmniejszą liczbę przyjazdów odnotowujemy w rejonie Molise ( ponad 22 tyś). 6. Turyści najczęściej odwiedzający Włochy 17

18 Tabela 8. Turyści najczęściej odwiedzający Włochy wg. państwa Źródło: ENIT Rozdział III RYNEK EMISJI TURYSTCZNEJ 1. Ilość i typy wyjazdów Włochów Tabela 9. Ilość i typy wyjazdów Włochów Źródło: Viaggi e vacanze in Italia e all estero 2008 Istat W 2008 roku mieszkańcy Włoch odbyli 122,938 podróŝy, jest to wzrost z rokiem 2007 o 9,4%. Ponadto wszystkich podróŝy w celach wakacyjnych było 106,810 tyś co dało 86,9% zaś w celach zarobkowych 13,1%. W długości podróŝy przewaŝają wyjazdy 4-7 dniowe (55,6%), Zwykle te podróŝe dobywają w miesiącach od października do grudnia ( wyjazdy narciarskie lub świąteczne). W miesiącach letnich jak przedstawia Tabela 9. przewaŝają wyjazdy dłuŝsze 8-14 dni, dni i całkiem długie ponad 22 dni. 18

19 2.Długość wyjazdów w miesiącach Tabela 10. Długość wyjazdów w miesiącach Źródło: Viaggi e vacanze in Italia e all estero Motywy wyjazdów turystycznych Motywów wyjazdów turystycznych Włochów jest wiele poniŝej przedstawiam najczęstsze, a są nimi: przyjemność i rozrywka, odwiedziny krewnych i znajomych, motywy religijne i zdrowotne. Źródło: Viaggi e vacanze in Italia e all estero Obszary recepcji turystycznej W porównaniu do badań przeprowadzonych na turystach przyjeŝdŝających do Italii, większość z nich jako obszar recepcji wybierała miasta, cenne historycznie lub kulturowo. Włosi natomiast cenią sobie przede wszystkim wypoczynek, najlepiej nad ciepłym 19

20 morzem, w znanych kurortach, taki rejon odpoczynku wybiera aŝ 43% Włochów. Dalej mamy góry (16,8%), wycieczki objazdowe (10,9%), a dopiero na 4 miejscu miasta (10,5%) Rys. 4 Obszary recepcji turystycznej 5. Organizowanie podróży Tabela 11. Typy podróŝy i sposoby ich organizowania źródło: Viaggi e vacanze in Italia e all estero Istat W powyŝszej tabeli przedstawiam dane na temat sposobu rezerwacji imprez turystycznych w roku 2007/08. MoŜna zauwaŝyć iŝ w niewielkim, ale jednak, stopniu spada znaczenie biura podróŝy, na rzecz oczywiści pręŝnie rozwijającego się Internetu, który co raz częściej daje moŝliwość własnej rezerwacji ale nie tylko. Blisko 60 % Włochów najczęściej na wyjazdy krótkie 1-3 dniowe nie robi rezerwacji, lub robi ją bezpośrednio na miejscu 20

Rynek turystyczny Niemiec Autor: Agnieszka Bujak

Rynek turystyczny Niemiec Autor: Agnieszka Bujak Projekt pt. Rynek turystyczny Niemiec Autor: Agnieszka Bujak TiR 1 W/ IV rok Nr. Indeksu 33248 1 Spis treści WSTĘP... ROZDZIAŁ 1 NIEMCY- PODSTAWOWE INFORMACJE... 1.1 Geneza... 1.2 Położenie... 1.3 Ludność...

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku turystycznego Socjalistycznej Republiki Wietnamu

Analiza rynku turystycznego Socjalistycznej Republiki Wietnamu Analiza rynku turystycznego Socjalistycznej Republiki Wietnamu Paulina Pastuszak Grupa ćwiczeniowa 1 Numer indeksu 36974 Rok I SUM 1 Spis treści Wstęp.... 3 I. Socjalistyczna Republika Wietnamu charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku turystycznego Słowenii. Tomasz Gawędzki I SUM Grupa T1

Analiza rynku turystycznego Słowenii. Tomasz Gawędzki I SUM Grupa T1 Analiza rynku turystycznego Słowenii Tomasz Gawędzki I SUM Grupa T1 SPIS TREŚCI I. Informacje ogólne 1. Geografia Słowenii...3 2. Klimat Słowenii 5 3. Gospodarka...6 4. Historia kraju.7 5. Ustrój polityczny...8

Bardziej szczegółowo

In God We Trust (W Bogu pokładamy ufność)

In God We Trust (W Bogu pokładamy ufność) In God We Trust (W Bogu pokładamy ufność) Michał Gaweł I Rok TIR /SUM/ Z GR. T3 1 Spis treści Wstęp... 1 ROZDZIAŁ I Informacje ogólne -Ludność... 3 -Środowisko... 3 -Gospodarka...... 4 -Historia... 4 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYNKU TURYSTYCZNEGO INDONEZJI

ANALIZA RYNKU TURYSTYCZNEGO INDONEZJI ANALIZA RYNKU TURYSTYCZNEGO INDONEZJI MONIKA JAŚKOWIEC GRUPA T1 TIR SUM DZIENNY AWF KRAKÓW 28 1 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE 1. WPROWADZENIE 1.1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GEOGRAFICZNA INDONEZJI 1.2.

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA EKONOMICZNA im. OSKARA LANGEGO we WROCŁAWIU WYDZIAŁ GOSPODARKI REGIONALNEJ I TURYSTYKI w JELENIEJ GÓRZE. BARBARA DANEK Nr albumu: 92157

AKADEMIA EKONOMICZNA im. OSKARA LANGEGO we WROCŁAWIU WYDZIAŁ GOSPODARKI REGIONALNEJ I TURYSTYKI w JELENIEJ GÓRZE. BARBARA DANEK Nr albumu: 92157 AKADEMIA EKONOMICZNA im. OSKARA LANGEGO we WROCŁAWIU WYDZIAŁ GOSPODARKI REGIONALNEJ I TURYSTYKI w JELENIEJ GÓRZE BARBARA DANEK Nr albumu: 92157 ROLA KOŚCIOŁÓW TYPU STAVE W ROZWOJU TURYSTYKI W WYBRANYCH

Bardziej szczegółowo

BUŁGARIA. Przewodnik dla przedsiębiorców

BUŁGARIA. Przewodnik dla przedsiębiorców BUŁGARIA Przewodnik dla przedsiębiorców Wydanie piąte rozszerzone Przewodnik opracowany pod patronatem Ministerstwa Gospodarki przez Biuro Promocji Inwestycji i Technologii Organizacji Narodów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Strategia promocji turystyki na lata 2009-2015 Diagnoza, przygotowanie załoŝeń

Strategia promocji turystyki na lata 2009-2015 Diagnoza, przygotowanie załoŝeń Instytut Turystyki Strategia promocji turystyki na lata 2009-2015 Diagnoza, przygotowanie załoŝeń Opracowanie: Maria Byszewska Dawidek Tomasz Dziedzic Iwona Kulesza Krzysztof Łopaciński BoŜena Radkowska

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Im. BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE RYNEK TURYSTYCZNY HOLANDII ANITA WRÓBEL TiR/SUM/ T3 Nr. INDEKSU: 38209 2010r. SPIS TREŚCI: Wprowadzenie....5 ROZDZIAŁ I Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Lepiarz. Grupa T3/W Nr indexu 33301 1. Hymn państwowy Īschī bilādī (Niech Ŝyje mój kraj)

Katarzyna Lepiarz. Grupa T3/W Nr indexu 33301 1. Hymn państwowy Īschī bilādī (Niech Ŝyje mój kraj) Hymn państwowy Īschī bilādī (Niech Ŝyje mój kraj) Niech Ŝyje mój kraj, unia naszych emiratów śyjący dla narodu Którego religią jest Islam, a przewodnikiem Koran Uczyniłem Cię silniejszym w imieniu Boga,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYNKU TURYSTYCZNEGO WENEZUELI

ANALIZA RYNKU TURYSTYCZNEGO WENEZUELI Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie ANALIZA RYNKU TURYSTYCZNEGO WENEZUELI TiR / SUM / Z Rok II Monika Kurylak Spis treści: I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Wprowadzenie 3 1.1. Informacje polityczne.3

Bardziej szczegółowo

Rynki turystyczne dwóch regionów w Hiszpanii : Kastylia i Leon i Andaluzja

Rynki turystyczne dwóch regionów w Hiszpanii : Kastylia i Leon i Andaluzja Rynki turystyczne dwóch regionów w Hiszpanii : Kastylia i Leon i Andaluzja Anna Musiał 2012 Wstęp Celem poniższej pracy jest określenie znaczenia rynku turystycznego dwóch największych w Hiszpanii wspólnot

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka turystyki biznesowej w Polsce. praca zaliczeniowa

Charakterystyka turystyki biznesowej w Polsce. praca zaliczeniowa Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie Kraków 2006 Charakterystyka turystyki biznesowej w Polsce praca zaliczeniowa Marta Papros V rok, TiR/ort SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE 2 1. Definicja turystyki

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYNKU TURYSTYCZNEGO MALTY

ANALIZA RYNKU TURYSTYCZNEGO MALTY ANALIZA RYNKU TURYSTYCZNEGO MALTY Tomasz Kędrek II SUM, TiR, spec. TM AWF Kraków 2011 Spis treści Wstęp 2 I. Podstawowe uwarunkowania rozwoju turystyki przyjazdowej, krajowej i wyjazdowej 1.1 Ogólne informacje

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYNKU TURYSTYCZNEGO KOREI POŁUDNIOWEJ

ANALIZA RYNKU TURYSTYCZNEGO KOREI POŁUDNIOWEJ AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. Bronisława Czecha w Krakowie ANALIZA RYNKU TURYSTYCZNEGO KOREI POŁUDNIOWEJ 대한민국 Kinga Kusper I TiR SUM Grupa T1 Nr albumu: 38236 Kraków 2010 Spis treści Wstęp... 3 I.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYNKÓW ZAGRANICZNYCH TRENDY, KOMERCJALIZACJA NA POSTAWIE RAPORTÓW PRZEDSTAWICIELSTW POT ZA ROK 2012

ANALIZA RYNKÓW ZAGRANICZNYCH TRENDY, KOMERCJALIZACJA NA POSTAWIE RAPORTÓW PRZEDSTAWICIELSTW POT ZA ROK 2012 ANALIZA RYNKÓW ZAGRANICZNYCH TRENDY, KOMERCJALIZACJA NA POSTAWIE RAPORTÓW PRZEDSTAWICIELSTW POT ZA ROK 2012 WARSZAWA, MAJ 2013 1 PRZYJAZDY DO POLSKI W 2012 ROKU SYNTEZA WYNIKÓW BADAŃ Badania wykonało konsorcjum

Bardziej szczegółowo

Przedmowa 2. 3. Przekształcenia strukturalne i system własności 18

Przedmowa 2. 3. Przekształcenia strukturalne i system własności 18 PRZEDMOWA Republika Chorwacji jest małym krajem i jej udział w światowym obrocie towarowym wynosi zaledwie 0,2%, ale kraj ten posiada, oprócz walorów turystycznych, istotne zalety gospodarcze, biorąc pod

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA Analiza uwarunkowań i koncepcja rozwoju lokalnego produktu turystycznego HAJ! - Uroda Haciek Zaprasza stworzona w ramach zadania Chrońmy niezwykłą urodę Haciek realizowanego przez Lokalną Grupę Działania

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO DLA JEDNOSTEK PODLEGŁYCH POWIATOWI SŁAWIEŃSKIEMU NA LATA 2007-2013

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO DLA JEDNOSTEK PODLEGŁYCH POWIATOWI SŁAWIEŃSKIEMU NA LATA 2007-2013 Załącznik do Uchwały Nr Rady Powiatu w Sławnie z dnia PLAN ROZWOJU LOKALNEGO DLA JEDNOSTEK PODLEGŁYCH POWIATOWI SŁAWIEŃSKIEMU NA LATA 2007-2013 Opracowano na podstawie Uchwały Nr VI/III/43/07 Rady Powiatu

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU STRZELIŃSKIEGO NA LATA 2008 2018

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU STRZELIŃSKIEGO NA LATA 2008 2018 STRATEGIA ROZWOJU POWIATU STRZELIŃSKIEGO NA LATA 2008 2018 GRUDZIEŃ 2007 Spis treści Wprowadzenie... 3 CZĘŚĆ I. DIAGNOZA UKŁADU LOKALNEGO...7 1. Sfera przestrzenna... 7 1.1 PołoŜenie i komunikacja...7

Bardziej szczegółowo

RYNEK TURYSTYCZNY WĘGIER

RYNEK TURYSTYCZNY WĘGIER RYNEK TURYSTYCZNY WĘGIER Agnieszka Dziatłowicz I SUM/Z TiR T1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I WPROWADZENIE 1.1. Informacje ogólne 1.2. Warunki rozwoju turystyki ROZDZIAŁ II ANALIZA RYNKU TURYSTYCZNEGO WĘGIER 2.1.

Bardziej szczegółowo

Turystyka MICE w Krakowie w latach 2008-2009 GESTORZY TURYSTYKI MICE RAPORT KOŃCOWY

Turystyka MICE w Krakowie w latach 2008-2009 GESTORZY TURYSTYKI MICE RAPORT KOŃCOWY Kraków, 2009 Turystyka MICE w Krakowie w latach 2008-2009 GESTORZY TURYSTYKI MICE RAPORT KOŃCOWY Autorzy: Jadwiga Berbeka Krzysztof Borodako (Kierownik Zespołu) Katarzyna Klimek Agata Niemczyk Renata Seweryn

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYNKU TURYSTYCZNEGO JAMAJKI

ANALIZA RYNKU TURYSTYCZNEGO JAMAJKI Akademia Wychowania Fizycznego Kraków 2007 ANALIZA RYNKU TURYSTYCZNEGO JAMAJKI Katarzyna Szczerkowska II SUM TiR/z GR. T3 1 Spis treści: 1. Informacje ogólne...3 1.1. Wprowadzenie...3 1.1.1. PołoŜenie

Bardziej szczegółowo

Radom biegunem wzrostu południowego Mazowsza

Radom biegunem wzrostu południowego Mazowsza STRATEGIA ROZWOJU MIASTA RADOM NA LATA 2008-2020 Radom biegunem wzrostu południowego Mazowsza Dokument opracowany przez zespół autorski WYG International Sp. z o.o. W składzie: Renata Mordak Magdalena

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYNKÓW za rok 2014 OBJĘTYCH DZIAŁANIAMI ZAGRANICZNYCH OŚRODKÓW POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (ZOPOT).

ANALIZA RYNKÓW za rok 2014 OBJĘTYCH DZIAŁANIAMI ZAGRANICZNYCH OŚRODKÓW POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (ZOPOT). ANALIZA RYNKÓW za rok 2014 OBJĘTYCH DZIAŁANIAMI ZAGRANICZNYCH OŚRODKÓW POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (ZOPOT). OPIS I REKOMENDACJE INNYCH WYBRANYCH RYNKÓW TRENDY, WIZERUNEK POLSKI, PRODUKTY, KOMERCJALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Polska Organizacja Turystyczna

Polska Organizacja Turystyczna Polska Organizacja Turystyczna ANALIZY RYNKÓW ZAGRANICZNYCH 2011 na bazie sprawozdań Polskich Ośrodków Informacji Turystycznej Maj 2012 Spis treści 1. AUSTRIA 6 1.1. Analizy 6 1.1.1. Trendy i nowe zjawiska

Bardziej szczegółowo

Turystyka biznesowa w Polsce

Turystyka biznesowa w Polsce Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie Turystyka biznesowa w Polsce Opracowała: Karolina Kłębek 1 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 I. Uwarunkowania rozwoju turystyki biznesowej w Polsce... 4 1. Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 6.1 Paszport do eksportu Plan Rozwoju Eksportu dla Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo Usługowego Dawid MOKWA Rokocin

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XII - 93 /07 Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 28 listopada 2007r. STRATEGIA ROZWOJU POWIATU KRAŚNICKIEGO NA LATA 2007-2015

Załącznik do uchwały Nr XII - 93 /07 Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 28 listopada 2007r. STRATEGIA ROZWOJU POWIATU KRAŚNICKIEGO NA LATA 2007-2015 1 Załącznik do uchwały Nr XII - 93 /07 Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 28 listopada 2007r. STRATEGIA ROZWOJU POWIATU KRAŚNICKIEGO NA LATA 2007-2015 2 Spis treści Wstęp... 4 1. Diagnoza stanu wyjściowego...

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA LEGNICY NA LATA 2004 2014

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA LEGNICY NA LATA 2004 2014 1. WPROWADZENIE 2 2. DIAGNOZA STANU I TENDENCJE ROZWOJU MIASTA 6 2.1. DIAGNOZA UWARUNKOWAŃ ROZWOJU 6 2.1.1. DIAGNOZA W SFERZE GOSPODARCZEJ 8 2.1.2. DIAGNOZA W SFERZE OCHRONY ŚRODOWISKA 12 2.1.3. DIAGNOZA

Bardziej szczegółowo