POLSKA TWÓJ PARTNER GOSPODARCZY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POLSKA TWÓJ PARTNER GOSPODARCZY"

Transkrypt

1 POLSKA TWÓJ PARTNER GOSPODARCZY WARSZAWA 2008

2 PUBLIKACJA WYDANA PRZEZ MINISTERSTWO GOSPODARKI WE WSPÓŁPRACY Z INSTYTUTEM BADAŃ RYNKU, KONSUMPCJI I KONIUNKTUR MATERIAŁY PRZYGOTOWANE PRZEZ INSTYTUT BADAŃ RYNKU, KONSUMPCJI I KONIUNKTUR Copyright by Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2008 Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur Al. Jerozolimskie 87, Warszawa tel.: (48) (0-22) , , fax: (48) (0-22) ISBN

3 Szanowni Czytelnicy, W ostatnich kilkunastu latach zbudowano w Polsce sprawną, otwartą na świat gospodarkę rynkową opartą na dynamicznie rozwijającym się sektorze prywatnym. Polska aktywnie włączyła się w procesy integracji europejskiej, zwłaszcza gdy stała się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. Polskie podmioty gospodarcze wykazały swą konkurencyjność, skutecznie działając na jednolitym rynku europejskim. Szerszym strumieniem zaczęły napływać do nas bezpośrednie inwestycje zagraniczne zarówno z UE, jak i z krajów trzecich. Przez kilka ostatnich lat najważniejszym czynnikiem determinującym wzrost gospodarczy Polski był szybko rosnący eksport. Obecnie znaczący wzrost gospodarki zachodzi również dzięki wyższemu spożyciu i inwestycjom krajowym. W całym okresie transformacji społeczno-gospodarczej widoczne jest duże zainteresowanie podmiotów zagranicznych możliwościami i warunkami prowadzenia działalności gospodarczej, w tym inwestowania, w Polsce. Wychodząc naprzeciw temu zapotrzebowaniu od 1992 r. nasz Instytut opracowuje i wydaje corocznie informator o Polsce. Zawiera on podstawowe dane o kraju i jego gospodarce, jak również niezbędne informacje o regulacjach prawnych dotyczących zakładania firm, inwestowania, zasad koncesjonowania obrotu gospodarczego oraz o obowiązujących podatkach, cłach, przepisach prawa pracy, zasadach nabywania nieruchomości i innych warunkach prowadzenia interesów w Polsce. Mamy nadzieję, że informator pomoże Państwu w nawiązaniu i rozwijaniu wzajemnie korzystnej współpracy gospodarczej z polskimi partnerami. Życzymy wielu sukcesów i satysfakcji z działalności w Polsce. Ryszard Michalski Dyrektor Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur 3

4 4 Polska

5 Spis treœci I. Informacje ogólne Położenie geograficzne Klimat Ludność i język Ustrój polityczny Podział terytorialny...9 II. Polska w Europie i świecie Miejsce Polski w gospodarce światowej Członkostwo w organizacjach i instytucjach międzynarodowych Polska w Unii Europejskiej...18 III. Rozwój gospodarczy i jego perspektywy Sytuacja gospodarcza Polski Zewnętrzne oceny gospodarki polskiej Wizja rozwoju gospodarczego Polski do 2015 r. w świetle Strategii Rozwoju Kraju...33 IV. Zasoby i infrastruktura Rynek pracy Bogactwa naturalne Majątek produkcyjny Infrastruktura gospodarcza Środowisko naturalne Przejścia graniczne...52 V. Główne gałęzie gospodarki Przemysł Budownictwo Rolnictwo Handel Usługi transportowe Turystyka Banki i usługi finansowe...71 VI. Polska regionów Charakterystyka gospodarki polskich regionów Specjalne strefy ekonomiczne...92 VII. Warunki prowadzenia działalności gospodarczej Zasady ogólne Podstawy prawne Koncesje oraz regulowana działalność gospodarcza Rejestracja podmiotów gospodarczych Kontrola przedsiębiorcy Własność ziemi i nieruchomości Zapobieganie praktykom monopolistycznym i nieuczciwej konkurencji

6 8. Ochrona własności intelektualnej Stosunki pracy System podatkowy Wymagania w zakresie ochrony środowiska Sądownictwo i arbitraż Usługi informacyjne i promocyjne Główne akty prawne VIII. Podstawowe warunki obrotu z zagranicą Warunki wymiany handlowej w ramach Unii Europejskiej Regulacje celne i główne ograniczenia pozataryfowe w handlu z krajami spoza Unii Europejskiej Prawo dewizowe Kurs walutowy Główne akty prawne IX. Informacje praktyczne Wjazd do strefy Schengen i zasady pobytu cudzoziemców w Polsce Warunki zatrudnienia obcokrajowców Mieszkania Ochrona zdrowia Najczęściej używane języki obce Waluta Transport Łączność Internet Czas pracy urzędów, banków i sklepów Hotele i gastronomia Możliwości spędzania wolnego czasu Stosowane jednostki miary, czas geograficzny, prąd w sieci Nagła pomoc Święta państwowe i religijne X. Podstawowe dane statystyczne XI. Użyteczne adresy

7 1. Po³o enie geograficzne Polska leży w Europie Środkowej, nad Morzem Bałtyckim. Powierzchnia kraju wynosi km 2, co plasuje go na dziewiątym miejscu w Europie i szóstym w Unii Europejskiej. Rozciągłość z północy na południe wynosi 649 km, a ze wschodu na zachód 689 km. Stolicą Polski jest Warszawa. Całkowita długość granicy państwowej wynosi 3505 km. Na zachodzie granica z Niemcami przebiega wzdłuż Odry i Nysy Łużyckiej (489 km). Przeważającą część granicy północnej stanowi Morze Bałtyckie (395 km) z zatokami Pomorską i Gdańską, a pozostałą (232 km) stanowi granica z enklawą rosyjską Obwodem Kaliningradzkim. Na wschodzie Polska graniczy z Litwą (104 km), Białorusią (418 km) i Ukrainą (535 km), a na południu pasma górskie Sudetów i Karpat oddzielają ją od Czech (790 km) i Słowacji (541 km). Od 1 maja 2004 r. ponad tysiąckilometrowa granica Polski z Ukrainą, Białorusią i rosyjskim Obwodem Kaliningradzkim stanowi wschodnią granicę Unii Europejskiej. Ponad 90% powierzchni Polski stanowią równiny poprzecinane gęstą siecią rzek. Żyzne ziemie, sprzyjający klimat i dogodne położenie sprawiły, iż od wieków Polska jest znaczącym producentem płodów rolnych. Już w XIII wieku miała niezwykle sprawny system zbytu towarów rolnych. Były one transportowane drewnianymi tratwami w dół rzek (przede wszystkim Wisłą, najdłuższą rzeką w Polsce) do Gdańska, miasta portowego nad Morzem Bałtyckim, i dalej do innych krajów europejskich. Duża część powierzchni pokryta jest lasami, tworzącymi jeden z największych kompleksów tego rodzaju w Europie. Przy granicy z Białorusią rozciąga się Puszcza Białowieska. Jest ona fragmentem unikatowej w Europie prawdziwej puszczy. Zamieszkuje ją wiele gatunków zwierząt, a wśród nich żubry, tylko tu żyjące na wolności. Mimo zdecydowanej przewagi nizin (średnia wysokość n.p.m. wynosi 173 m) krajobraz Polski jest dość zróżnicowany. Na ukształtowanie powierzchni wpływały przede wszystkim kolejne zlodowacenia i im należy zawdzięczać wspaniałe pojezierza w północnej części kraju (największe z nich to Pojezierze Mazurskie i Pojezierze Pomorskie), które latem przyciągają turystów zarówno z kraju, jak i z zagranicy. W kierunku południowym krajobraz zmienia się z nizinnego na wyżynny, a następnie górski. Tu rozciągają się największe pasma górskie Sudety i Karpaty z wysokogórskim 7

8 masywem Tatr i najwyższym szczytem Rysami (2499 m n.p.m.). Zimą Polacy wyjeżdżają w góry, by uprawiać sporty zimowe, latem natomiast wyruszają na szlaki turystyczne zarówno pieszo, jak i na rowerach. 2. Klimat W Polsce przeważa klimat umiarkowany. Charakterystyczną jego cechą jest duża zmienność pogody spowodowana ścieraniem się ciepłych i wilgotnych mas powietrza morskiego znad Atlantyku z suchym powietrzem z głębi kontynentu euroazjatyckiego. Zasadniczo, w północnej i zachodniej części kraju panuje klimat umiarkowany morski, charakteryzujący się łagodną, wilgotną zimą i chłodnym latem oraz sporą ilością opadów. We wschodniej części kraju zaznacza się natomiast kontynentalizm klimatu, ostre zimy oraz gorętsze i bardziej suche lato. Najcieplejsze obszary leżą na południowym zachodzie kraju (Nizina Śląska) i południowym wschodzie (zachodnia część Kotliny Sandomierskiej). Najzimniejszy region to położona w północno-wschodniej części kraju Suwalszczyzna, zwana polskim biegunem zimna. Zimy w Polsce są przeważnie ciepłe i wilgotne, choć zdarzają się też bardzo mroźne, gdy temperatura spada poniżej -10 o C. W styczniu średnia temperatura waha się od -1 o C na zachodzie do -4,5 o C na wschodzie i -5,5 o C na północnym wschodzie kraju. Lato natomiast jest raczej łagodne, z częstymi opadami i burzami. Średnie temperatury lipca sięgają 17 o C na północy i 20 o C na południu. Najwyższe roczne sumy opadów występują w górach i na wyżynach. Najwięcej opadów przypada na miesiące letnie. 3. Ludnoœæ i jêzyk Ludność Polski liczy tys. ( r.), co plasuje ją na 33. miejscu w świecie (0,6% liczby ludności Ziemi), 9. miejscu w Europie (5,3% zaludnienia kontynentu) i 6. w Unii Europejskiej (8,4% mieszkańców UE-25). Gęstość zaludnienia wynosi 122 mieszkańców na km2. Przeważająca część ludności (61,3%) mieszka w miastach. Największym z nich jest Warszawa, która liczy 1 702,1 tys. mieszkańców (4,5% ogółu ludności kraju). Inne większe miasta to: Łódź (760,3 tys.), Kraków (756,3 tys.), Wrocław (634,6 tys.), Poznań (564,9 tys.), Gdańsk (456,7 tys.), Szczecin (409,1 tys.), Bydgoszcz (363,5 tys.), Lublin (353,5 tys.), Katowice (314,5 tys.). Mężczyźni stanowią 48% społeczeństwa polskiego, natomiast kobiety 52%. Przeciętna długość życia mężczyzn wynosi 70,5 lat, a kobiet 78,9 lat. Polska jest w zasadzie krajem jednolitym narodowościowo. Mniejszości narodowe stanowią mniej niż 2% ogółu jej mieszkańców. Najliczniejsze mniejszości to Niemcy, Romowie, Ukraińcy i Białorusini. Mieszkają także Żydzi, Litwini, Słowacy i inni. Zdecydowaną większość wyznaniową stanowią katolicy (ok. 90%). Językiem urzędowym jest język polski. 8

9 4. Ustrój polityczny Zgodnie z ustawą konstytucyjną z r. organami państwa są: w zakresie władzy ustawodawczej Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie władzy wykonawczej Prezydent RP i Rada Ministrów, w zakresie władzy sądowniczej niezawisłe sądy. Sejm, niższa izba parlamentu, wybierany jest na 4-letnią kadencję w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich i proporcjonalnych. Zasiada w nim 460 posłów. Sejmowi podporządkowana jest Najwyższa Izba Kontroli najwyższy organ kontrolny w państwie. Organami Sejmu są: Prezydium Sejmu, Konwent Seniorów i komisje sejmowe. Podstawową formą organizacji politycznej posłów na terenie Sejmu są kluby poselskie. Senat, wyższa izba parlamentu, wybierany jest również na 4-letnią kadencję w wyborach powszechnych i bezpośrednich, jednocześnie z wyborami do Sejmu. W skład Senatu wchodzi 100 senatorów. W najważniejszych, określonych ustawą konstytucyjną, sprawach Sejm i Senat obradują wspólnie pod przewodnictwem Marszałka Sejmu, tworząc Zgromadzenie Narodowe. W październiku 2007 r. odbyły się powszechne wybory do Sejmu i Senatu, które przyniosły zwycięstwo prawicy. Największą liczbę głosów uzyskała Platforma Obywatelska (PO), która utworzyła większościową koalicję parlamentarną z Polskim Stronnictwem Ludowym (PSL). Prezydent wybierany jest na 5-letnią kadencję w wyborach powszechnych, równych i bezpośrednich i ponownie może być wybrany tylko raz. Jest on najwyższym przedstawicielem państwa, czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji, stoi na straży bezpieczeństwa państwa. Prezydent powołuje Prezesa Rady Ministrów (premiera) i na jego wniosek ministrów. Organem wykonawczym prezydenta jest Kancelaria. Od 23 grudnia 2005 r. prezydentem Polski jest Pan Lech Kaczyński. Rada Ministrów składa się z prezesa (premiera), który jest jej przewodniczącym, wicepremierów i ministrów. Rząd prowadzi politykę wewnętrzną i zagraniczną państwa. Do zadań rządu należy w szczególności zapewnienie wykonania ustaw, kierowanie administracją publiczną, przygotowywanie projektu budżetu i kierowanie jego wykonaniem. Wotum zaufania dla rządu udziela Sejm. 5. Podzia³ terytorialny Od 1 stycznia 1999 r. obowiązuje trójstopniowy podział terytorialny państwa. Zgodnie z nim Polska dzieli się na: 16 województw, 314 powiatów ziemskich i 65 grodzkich (miasta na prawach powiatów), 2478 gmin. Gmina jest podstawową jednostką podziału terytorialnego. Władze gminy stanowią: rada gminy wybierana w powszechnych wyborach samorządowych oraz zarząd wybierany przez radę gminy i sprawujący w gminie władzę wykonawczą. W gminach wiejskich przewodniczącym zarządu jest wójt, w mniejszych miastach burmistrz, a w dużych miastach prezydent. Konstytucja gwarantuje pierwszeństwo gminy w prowadzeniu spraw publicznych o znaczeniu lokalnym. 9

10 Gmina zajmuje się głównie: - przedszkolami, szkołami podstawowymi i gimnazjami, - bibliotekami i domami kultury, - ochroną zdrowia (przychodnie i ośrodki zdrowia, a w gminach miejskich także szpitale), - wodociągami i zaopatrzeniem w wodę, - transportem lokalnym i drogami gminnymi, - ochroną środowiska na swoim terenie, - usuwaniem odpadów stałych i ścieków, - prowadzeniem targowisk. Powiat jest jednostką podziału terytorialnego drugiego stopnia, w skład którego wchodzi kilka lub kilkanaście gmin. Władze powiatu stanowią rada powiatu, wybierana w wyborach samorządowych, i zarząd powiatu. Na czele zarządu stoi starosta. Powiat zajmuje się tymi sprawami, które dotyczą wielu gmin do niego należących, np. szpitala, szkół ponadpodstawowych. Powiaty zajmują się głównie: - ochroną porządku publicznego i bezpieczeństwa zbiorowego, - ochroną przeciwpowodziową i przeciwpożarową, - zapobieganiem klęskom żywiołowym i ich skutkom, - utrzymaniem szpitali ogólnych, - przeciwdziałaniem bezrobociu i pomocą społeczną, - budową i utrzymaniem dróg ponad gminnych, - ochroną praw konsumenckich, - wydawaniem paszportów i sprawami związanymi ze zmianą obywatelstwa. Województwo jest największą jednostką podziału terytorialnego kraju. Władzami województwa są sejmik województwa, wybierany w wyborach samorządowych, i zarząd województwa. Na czele sejmiku i zarządu stoi marszałek województwa. Przedstawicielem władzy państwowej w województwie jest wojewoda, który stoi na straży interesu ogólnonarodowego. Województwo zajmuje się sprawami dotyczącymi rozwoju cywilizacyjnego regionu. Opracowuje i wdraża strategie, stwarza warunki do wzrostu gospodarczego regionu. W ramach współpracy regionalnej może utrzymywać kontakty ze społecznościami innych państw. 10

11 Mapa POLSKI z uwzględnieniem podziału wojewódzkiego W Województwo Zadania samorządu wojewódzkiego związane są z tworzeniem warunków rozwoju regionalnego w trzech podstawowych sferach: 1.rozwoju ekonomicznego, obejmującego też międzynarodową współpracę gospodarczą i promocję regionu, 2. usług publicznych wyższego rzędu (m.in. szkolnictwo wyższe, specjalistyczna służba zdrowia, działalność kulturalna o charakterze ponadlokalnym), 3. kształtowanie przyjaznego człowiekowi środowiska naturalnego. Charakterystyka gospodarki polskich regionów wraz z opisem celów i kierunków polityki regionalnej przedstawiona jest w rozdziale VI. 11

12 1. Miejsce Polski w gospodarce œwiatowej Polska jest krajem europejskim o znaczącym potencjale terytorialnym, ludnościowym i gospodarczym. Jej udział i znaczenie w gospodarce światowej zwiększają się zauważalnie w ostatnim okresie. Najbardziej syntetycznym wskaźnikiem obrazującym ten wzrost jest dynamika produktu krajowego brutto. Od początku okresu transformacji wartość dolarowa polskiego PKB zwiększyła się ponad pięciokrotnie. W 1990 r. wyniosła około 59 mld USD (w cenach bieżących według oficjalnego kursu walutowego), w 2005 r. przekroczyła 300 mld USD, co lokowało Polskę na 21. pozycji w świecie i 11. w Europie wśród krajów o najwyższej wartości PKB, a w 2006 r. ponad 320 mld USD. W 2007 r. PKB Polski wzrósł o ponad 6,6%, a więc rósł o wiele szybciej niż przeciętnie w świecie. Polska należy do czołówki światowych producentów wielu towarów przemysłowych, zarówno podstawowych surowców, jak i towarów przetworzonych. W pierwszej dziesiątce lokuje się w produkcji: miedzi rafinowanej, siarki, węgla kamiennego i brunatnego oraz odbiorników telewizyjnych; w drugiej natomiast w produkcji: kwasu siarkowego, stali surowej i energii elektrycznej. Jest również czołowym światowym producentem niektórych artykułów rolnożywnościowych. Jest największym w świecie producentem żyta, dostarczającym około jednej czwartej jego produkcji światowej. W produkcji owsa, ziemniaków, buraków cukrowych i trzody chlewnej znajduje się wśród dziesięciu największych. W drugiej dziesiątce światowych producentów lokuje się w produkcji jęczmienia, pszenicy, cukru, mięsa, mleka krowiego i jaj kurzych. Wartość handlu zagranicznego Polski łącznie z handlem wewnątrzunijnym przekroczyła w 2007 r. 300 mld USD. W handlu światowym Polska jako eksporter awansowała z 30. na 29. pozycję, z udziałem 1,0% światowego eksportu, a jako importer przesunęła się z 26. na 22. pozycję, z udziałem 1,1% importu. Wartość obrotów towarowych Polski była zbliżona do Szwajcarii, Austrii, Szwecji czy Australii, a większa od obrotów Tajlandii czy Brazylii. Wśród państw UE Polska zajmuje 10. miejsce jako eksporter i 8. jako importer. Przypada na nią 2,6% unijnego eksportu i 2,9% importu. Rosnąca pozycja Polski na rynkach międzynarodowych jest rezultatem wysokiej dynamiki obrotów jej handlu zagranicznego, znacznie wyższej od dynamiki handlu światowego. W okresie średnie tempo wzrostu wolumenu polskiego eksportu 12

13 towarowego przekraczało 10% rocznie, a importu wynosiło około 15% rocznie, podczas gdy wolumen handlu światowego rósł w tym okresie tylko o około 6% rocznie. Również w 2007 r. wzrost wolumenu obrotów handlu zagranicznego Polski (eksportu o blisko 9%, importu o około 14%) był znacznie większy niż obrotów handlu światowego. Rosnący udział handlu zagranicznego w PKB Polski (w 2007 r. relacja eksportu do PKB wynosiła już blisko 41%, a w przypadku importu przekraczała 43%) odzwierciedla postępujący proces otwierania się polskiej gospodarki i w konsekwencji rosnącą współzależność od procesów zachodzących w gospodarce światowej. Do dynamizacji obrotów handlu zagranicznego Polski przyczyniają się w istotnym stopniu działające w kraju spółki z udziałem kapitału zagranicznego. Polska pozostaje jednym z głównych odbiorców bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Europie Środkowej i Wschodniej i liderem pod względem łącznej wartości pozyskanych inwestycji. Dzięki przystąpieniu do Unii Europejskiej Polska dodatkowo zyskała na atrakcyjności jako miejsce lokowania inwestycji. Czynnikami zachęcającymi do inwestowania są przede wszystkim duży i chłonny rynek wewnętrzny, pomyślne perspektywy rozwoju gospodarczego, konkurencyjne warunki działalności gospodarczej stosunkowo niskie koszty pracy i liczne kadry o wysokim poziomie kwalifikacji, a także położenie kraju, ułatwiające procesy logistyczne oraz korzystne przy rozwijaniu współpracy z rynkami wschodnimi Rosją, Ukrainą i innymi państwami WNP. 2. Cz³onkostwo w organizacjach i instytucjach miêdzynarodowych Polska jest aktywnym członkiem wielu organizacji i instytucji międzynarodowych o zasięgu globalnym i regionalnym. Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) Polska jest jednym z krajów założycieli ONZ. W ciągu ponad sześćdziesięciu lat działalności tej najważniejszej na świecie organizacji międzynarodowej Polska aktywnie uczestniczyła w pracach jej organów, agencji wyspecjalizowanych, autonomicznych organizacji działających pod jej auspicjami i brała udział w różnych programach przez nią realizowanych. Przedstawiciele Polski wnieśli szczególnie duży wkład w: działania na rzecz rozbrojenia i pokoju światowego, organizowanie międzynarodowej współpracy gospodarczej i pomocy dla krajów rozwijających się, działania związane z ochroną praw człowieka, kodyfikację i stanowienie prawa międzynarodowego. Polscy eksperci brali udział w pracach nad przygotowaniem układów rozbrojeniowych realizowanych pod patronatem ONZ. Od 1953 r. żołnierze polscy uczestniczą w licznych misjach pokojowych i obserwacyjnych ONZ; m.in. na Płw. Koreańskim i Płw. Indochińskim, w Egipcie, Libanie, na Wzgórzach Golan, w Kuwejcie, Rwandzie i Liberii, a w ostatnich latach w krajach byłej Jugosławii, Afganistanie i w Iraku. Dotychczas wzięło w nich udział ponad Polaków. Obecnie przedstawiciele Polski pełnią służbę: w dwóch jednostkach wojskowych UNIFIL w Libanie Płd. i UNDOF na Wzgórzach Golan (ok. 700 żołnierzy), 13

14 w operacji wielofunkcyjnej UNMIK w Kosowie (ok. 130 policjantów), w ośmiu innych misjach wojskowych (ok. 30 obserwatorów). Polscy inżynierowie, lekarze i naukowcy aktywnie uczestniczą w programach pomocy technicznej dla krajów rozwijających się, realizowanych przez organizacje wyspecjalizowane ONZ: FAO, WHO, UNIDO i UNDP/ILO. Wyrazem uznania dla zaangażowania na forum ONZ był wybór Polski na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa oraz sprawowanie przez jej przedstawicieli funkcji zastępców sekretarza generalnego i przewodniczącego jednej z sesji Zgromadzenia Ogólnego. Organizacja Paktu Północnoatlatyckiego (NATO) Polska została członkiem NATO 12 marca 1999 r., wraz z Czechami i Węgrami. Wejście do NATO było logiczną konsekwencją zmian zachodzących w kraju po 1989 r., przyczyniło się zasadniczo do zwiększenia jego bezpieczeństwa międzynarodowego i ułatwiło proces integracji Polski z pozostałymi strukturami europejskimi, w tym głównie z Unią Europejską. Obecnie Polska uczestniczy w programach NATO dotyczących współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności w ramach Partnerstwa dla Pokoju (PfP) i Rady Partnerstwa Euroatlantyckiego (EAPC), a wojska polskie w jednostkach wielonarodowych, w polsko-niemiecko-duńskim Korpusie Północ-Wschód, Litewsko- Polskim Batalionie Sił Pokojowych Litpolbat i Polsko-Ukraińskim Batalionie Sił Pokojowych Polukrbat. W Bydgoszczy działa Centrum Szkolenia Sił Połączonych (JFTC), będące istotnym elementem struktury dowodzenia Sojuszu. Żołnierze biorą udział w działaniach na rzecz utrzymania i przywracania ładu i bezpieczeństwa międzynarodowego, w misjach pokojowych podejmowanych przez NATO, a także przez ONZ, OBWE czy UZE. Obecnie uczestniczą w następujących operacjach pokojowych NATO: Międzynarodowych Siłach Pokojowych Kosowo Force (KFOR) w Kosowie, Międzynarodowych Siłach Stabilizujących (SFOR) w Bośni i Hercegowinie, Międzynarodowych Siłach Wspierania Bezpieczeństwa (ISAF) w Afganistanie; w 2007 r. polska obecność zwiększyła się do ok. 1200, a w 2008 r. o kolejnych 400 żołnierzy wykonujących w ramach operacji wojskowych zadania w zakresie dowodzenia, wsparcia oraz zabezpieczenia, misjach pokojowych żandarmerii wojskowej EUFOR w Bośni i Hercegowinie oraz w Kongo i Czadzie, misji szkoleniowej NTM-I w Iraku i operacji Trwały Wysiłek na Morzu Śródziemnym. Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) Propozycja zwołania międzynarodowej konferencji bezpieczeństwa i współpracy zgłoszona została przez polskiego ministra spraw zagranicznych A. Rapackiego podczas XIX Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, w grudniu 1964 r. Dzisiejsza OBWE jest najliczniejszą organizacją regionalną na świecie. Zrzesza 55 państw, przy czym oprócz państw europejskich należą do niej również USA i Kanada oraz państwa azjatyckie powstałe po rozpadzie Związku Radzieckiego. Przejawem aktywnego uczestnictwa Polski w OBWE było przewodniczenie organizacji w 1998 r. 14

15 Warszawa jest siedzibą Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE (ODIHR) powołanego w 1992 r. Jest to największa instytucja międzynarodowa, która znajduje się w Polsce. Biuro sprawuje kontrolę nad przestrzeganiem praw człowieka, w tym także praw mniejszości narodowych oraz zasad demokracji na terenie państw członkowskich, a ponadto aktywnie uczestniczy w promocji tolerancji i walki z dyskryminacją oraz promocji praw kobiet i zwalczania handlu ludźmi. Współpracuje też z Wysokim Komisarzem OBWE ds. Mniejszości Narodowych. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) Polska jest pełnoprawnym członkiem OECD od 22 listopada 1996 r. Przynależność Polski do OECD stała się istotnym instrumentem realizacji celów jej polityki ekonomicznej, związanych głównie z adaptacją gospodarki polskiej do wymogów transformacji systemowej, regionalizacji i globalizacji. Szczególnie duże znaczenie miała ona w strategii wchodzenia Polski do struktur europejskich, głównie w staraniach o akcesję do UE. Nastąpiło wyraźne zbliżenie polskiego prawodawstwa, instytucji, polityki gospodarczej i praktyk stosowanych w wielu dziedzinach do standardów OECD. Przyjęcie Polski do OECD, prestiżowego klubu wysoko rozwiniętych państw świata, było dowodem stabilności jej gospodarki i w konsekwencji ułatwiło dostęp do preferencyjnych linii kredytowych udzielanych przez międzynarodowe instytucje finansowe. Stanowiło też dowód na to, że Polska była w stanie dostosować się do standardów i reguł międzynarodowych. Od początku członkostwa Polska aktywnie uczestniczy w pracach Komitetów i Grup Roboczych OECD oraz włącza się we wszelkie podejmowane inicjatywy zarówno w zakresie tradycyjnych, jak i nowych interdyscyplinarnych dziedzin. Jesienią 2000 r. odbyła się w Polsce wyjazdowa sesja Rady. Była to trzecia w historii OECD sesja wyjazdowa i pierwsza zorganizowana w kraju środkowoeuropejskim. Ponadto Polska uczestniczy w mechanizmie konsultacyjnym państw UE będących członkami OECD. OECD dokonuje regularnych przeglądów polskiej gospodarki oraz kierunków przeprowadzanych zmian i postępu realizowanych reform. Raporty z tych przeglądów traktowane są jako miarodajne i rzetelne źródło informacji o rozwoju gospodarczym i jego perspektywach, a równocześnie stanowią podstawę oceny wiarygodności kraju na arenie międzynarodowej. Światowa Organizacja Handlu (WTO) Polska była jednym z sygnatariuszy Aktu Końcowego, zamykającego rokowania Rundy Urugwajskiej GATT i Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu. Pełnoprawnym członkiem WTO stała się 1 lipca 1995 r., po dostosowaniu wewnętrznego ustawodawstwa i zakończeniu procesu ratyfikacyjnego Porozumień Rundy Urugwajskiej. Akcesja do WTO przyczyniła się do poprawy pozycji gospodarczej Polski na arenie międzynarodowej, a samo członkostwo w tej organizacji stało się następnie jednym z warunków przystąpienia Polski do innych organizacji i struktur międzynarodowych, m.in. OECD i Unii Europejskiej. Przyjęcie przez Polskę wszelkich uzgodnionych zobowiązań liberalizacyjnych WTO oznaczało, że wraz z lepszym dostępem polskich towarów do rynków trzecich 15

16 zmniejszyła się także ochrona przed importem i zwiększyła się konkurencja na rynku polskim. Poważnie zwiększył się udział importu liberalizowanego w całości polskiego importu z krajów członkowskich, zwłaszcza w imporcie towarów przemysłowych. Istotne dla Polski były również postanowienia w zakresie sektora rolnego. Polska przyjęła wszystkie ogólne zobowiązania liberalizacyjne wynikające z Porozumienia w sprawie rolnictwa, m.in. w zakresie określania kwot dostępu do rynku, a także redukcji subsydiowania rolnictwa. W handlu usługami przystąpienie do WTO oznaczało dla Polski przyjęcie klauzuli największego uprzywilejowania wobec wszystkich partnerów Organizacji, a zobowiązania wobec członków OECD zostały rozciągnięte na wszystkie kraje WTO. Polska przyjęła również zobowiązania do liberalizacji usług finansowych. Sytuacja Polski na forum WTO zmieniła się po 1 maja 2004 r., po wejściu do Unii Europejskiej. Nastąpiło bowiem przeniesienie polityki handlowej z poziomu narodowego na wspólnotowy. Oznacza to, że obecnie negocjacje z państwami trzecimi i WTO prowadzi Komisja Europejska (Dyrekcja Generalna ds. Handlu) na podstawie mandatu od Rady UE i w konsultacji z grupami roboczymi Rady UE, głównie z Komitetem 133. W Komitecie są omawiane wszystkie sprawy związane z uczestnictwem państw UE w WTO i jest współtworzona, przy udziale poszczególnych krajów członkowskich, wspólnotowa polityka handlowa na potrzeby negocjacji z WTO. Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) Polska należy do członków założycieli Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego. W 1950 r. z powodów politycznych musiała jednak wystąpić z tych organizacji. Ponownie przyjęta została do nich w 1986 r. Po roku 1989 Bank Światowy stał się dla Polski jednym z głównych źródeł finansowania reform społeczno-gospodarczych, a jednocześnie odegrał ważną rolę w procesie odzyskiwania przez Polskę dostępu do międzynarodowego rynku kapitałowego. Dotychczas Polska otrzymała z Banku kredyty na projekty, których realizacja przyczyniła się do umocnienia rynkowej orientacji reform, restrukturyzacji gospodarki, poprawy wiarygodności kredytowej kraju oraz wprowadzenia zmian systemowych, instytucjonalnych i strukturalnych. Obecnie realizowane są zarówno projekty inwestycyjne, jak i przedsięwzięcia związane z wdrażaniem zmian strukturalnych, głównie w zakresie modernizacji infrastruktury transportowej i technologii komunikacyjnych, sektora energetyki i ciepłownictwa oraz wykorzystania czystej ekologicznie energii, ochrony środowiska naturalnego i rozwoju terenów wiejskich. Po przystąpieniu Polski do UE zmieniła się strategia dotychczasowej pomocy kredytowej Banku udzielanej Polsce na rzecz wspierania jej jako kraju członkowskiego Unii. Jest to wsparcie głównie na rzecz poprawy infrastruktury komunikacyjnej i wsparcie rządu w celu lepszego wykorzystania funduszy strukturalnych UE. W pierwszym okresie po akcesji Bank współfinansował utrzymanie i modernizację dróg i sieci transportowej oraz rekultywację terenów po zamkniętych kopalniach węgla kamiennego i wsparcie rządowego programu reformowania polskiego górnictwa węgla kamiennego. Jednocześnie, gdy łatwiejszy stał się dostęp zarówno rządu, jak i sektora prywatnego do komercyjnego finansowania na warunkach konkurencyjnych, nastąpiło stopniowe 16

17 przesunięcie działań Banku od udzielania pożyczek i nadzoru w stronę działań pozakredytowych. Celem Banku stało się lepsze wykorzystywanie doświadczeń międzynarodowych i wniosków z nich płynących przy wspieraniu polskiego rządu w kluczowych reformach gospodarczych. Głównymi obszarami pracy Banku Światowego w Polsce są obecnie m. in. takie dziedziny, jak: realizacja reform sektora społecznego, restrukturyzacja i prywatyzacja sektora publicznego, osiąganie celów w zakresie ochrony środowiska, usprawnianie zarządzania w sektorze publicznym, tworzenie nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich innych niż w rolnictwie oraz wsparcie rządowego Programu Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego, a także udzielanie kredytów innowacyjnopilotażowych. W ostatnich latach firmy polskie uczestniczące w przetargach wymienionych w statystykach Banku realizowały głównie kontrakty związane z sektorem transportu, energetyki i górnictwa. Większość tych przetargów przeprowadzono w Polsce. Równocześnie jednak obserwuje się coraz większe zainteresowanie polskich firm rynkami innych krajów, w tym m.in. Rosji i Ukrainy oraz państw byłej Jugosławii, które charakteryzują się dużym potencjałem wzrostu, a jednocześnie wspierane są znacznymi środkami finansowymi Banku Światowego. Od roku 1997, po zmianie systemu działania Banku i przesunięciu wielu dyrektorów krajowych i ekspertów z centrali w Waszyngtonie do krajów ich działania, siedziba Departamentu Polski i Państw Bałtyckich znajduje się w Warszawie. Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) Wsparcie ze strony Międzynarodowego Funduszu Walutowego odegrało istotną rolę w stabilizowaniu gospodarki Polski w początkowym okresie transformacji. W latach Polska otrzymała kredyty i pożyczki MFW na łączną kwotę 1237 mln SDR (około 1,8 mld USD). Szybka poprawa sytuacji gospodarczej i wysoki poziom rezerw walutowych umożliwiły ich spłatę przed terminem, głównie w 1995 r. Od tego czasu Polska nie korzysta z pomocy finansowej Funduszu. Spowodowało to zmianę form współpracy, która polega obecnie na systematycznym monitorowaniu przez MFW sytuacji gospodarczej w Polsce i postępu procesów transformacji oraz na udzielaniu konsultacji. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) EBOR jest międzynarodową instytucją finansową, utworzoną w 1991 r. w celu wspierania przemian polityczno-gospodarczych w krajach Europy Środkowej i Wschodniej w kierunku gospodarki rynkowej. Powstał on z inicjatywy Rady Europejskiej, a 51% udziałów posiada w nim Unia Europejska. Polska jest jednym z 39 krajów założycielskich, które w 1990 r. podpisały deklarację o powołaniu Banku. Obecnie członkami EBOR jest 61 państw oraz Komisja Europejska i Europejski Bank Inwestycyjny. W przyjętej w 1999 r. przez Radę Dyrektorów Banku strategii współpracy z Polską założono koncentrację działalności na następujących obszarach: udzielanie pomocy finansowej i technicznej przy prywatyzacji i restrukturyzacji przedsiębiorstw państwowych i banków, jak również przedsiębiorstwom prywatnym w priorytetowych sektorach gospodarki, 17

POLSKA TWÓJ PARTNER GOSPODARCZY

POLSKA TWÓJ PARTNER GOSPODARCZY POLSKA TWÓJ PARTNER GOSPODARCZY WARSZAWA 2007 PUBLIKACJA WYDANA PRZEZ MINISTERSTWO GOSPODARKI WE WSPÓŁPRACY Z INSTYTUTEM BADAŃ RYNKU, KONSUMPCJI I KONIUNKTUR MATERIAŁY PRZYGOTOWANE PRZEZ INSTYTUT BADAŃ

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007 2015

STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007 2015 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007 2015 Warszawa, listopad 2006 r. Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 - dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006 roku Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

KAZACHSTAN Przewodnik dla przedsiębiorców

KAZACHSTAN Przewodnik dla przedsiębiorców KAZACHSTAN Przewodnik dla przedsiębiorców Wydanie piąte z suplementem (marzec 2005) Warszawa 2005 Wszelkie przedstawione w niniejszej publikacji określenia i sądy w żaden sposób nie odzwierciedlają opinii

Bardziej szczegółowo

POLSKA. Informacja. do Raportu Okresowego Komisji Europejskiej z postępów Polski na drodze do członkostwa w UE 2000-2001

POLSKA. Informacja. do Raportu Okresowego Komisji Europejskiej z postępów Polski na drodze do członkostwa w UE 2000-2001 POLSKA Informacja do Raportu Okresowego Komisji Europejskiej z postępów Polski na drodze do członkostwa w UE 2000-2001 Dokument przyjęty przez Komitet Integracji Europejskiej 27 czerwca 2001 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Informacja o realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 w roku 2011

Informacja o realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 w roku 2011 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Informacja o realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 w roku 2011 Warszawa, lipiec 2012 r. 2 Spis treści Wprowadzenie... 4 I. Działania systemowe... 6 1. System zarządzania

Bardziej szczegółowo

UKRAINA Przewodnik dla przedsiębiorców

UKRAINA Przewodnik dla przedsiębiorców UKRAINA Przewodnik dla przedsiębiorców Wydanie piąte rozszerzone z suplementem (kwiecień 2005) Warszawa 2005 Wszelkie przedstawione w niniejszej publikacji określenia i sądy w żaden sposób nie odzwierciedlają

Bardziej szczegółowo

Cztery lata członkostwa Polski w UE

Cztery lata członkostwa Polski w UE Cztery lata członkostwa Polski w UE Wydaje: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Przygotowano w: Departamencie Analiz i Strategii Al. J. Ch. Szucha 23 00-580 Warszawa Zespół autorski: Jakub Wiśniewski

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich

Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach wiejskich Autorzy: dr Marcin Gospodarowicz dr hab. Danuta

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska. Pascal Fontaine

Unia Europejska. Pascal Fontaine Unia Europejska Pascal Fontaine Niniejsza publikacja oraz inne krótkie i przystępne informacje na temat UE są dostępne w Internecie pod adresem: ec.europa.eu/publications Komisja Europejska Dyrekcja Generalna

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020 WPROWADZENIE STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30 grudnia 2008 r., uchwałą nr 278/08 1 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE Warszawa, wrzesień 2014 Misją Ministerstwa Gospodarki jest stworzenie najlepszych w Europie warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

AZERBEJDŻAN. przewodnik dla przedsiębiorców. Wydanie piąte rozszerzone

AZERBEJDŻAN. przewodnik dla przedsiębiorców. Wydanie piąte rozszerzone AZERBEJDŻAN przewodnik dla przedsiębiorców Wydanie piąte rozszerzone Warszawa, czerwiec 2006 Przewodnik opracowany pod patronatem Ministerstwa Gospodarki przez Biuro Promocji Inwestycji i Technologii Organizacji

Bardziej szczegółowo

Raport na temat rezultatów negocjacji o członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

Raport na temat rezultatów negocjacji o członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej RADA MINISTRÓW Raport na temat rezultatów negocjacji o członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej Warszawa, grudzień 2002 roku Spis treści GENEZA ORAZ PRZEBIEG PROCESU NEGOCJACJI O CZŁONKOSTWO

Bardziej szczegółowo

1 J. Kundera, Jednolity rynek europejski, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003, s. 7.

1 J. Kundera, Jednolity rynek europejski, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003, s. 7. Publikacja wydana w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO RYNKU DUŃSKIM

PRZEWODNIK PO RYNKU DUŃSKIM PRZEWODNIK PO RYNKU DUŃSKIM Stowarzyszenie Trenerów i Doradców Biznesu w Rzeszowie Rzeszów 2004 Stowarzyszenie Trenerów i Doradców Biznesu w Rzeszowie ul. Słowackiego 7a, 35-060 Rzeszów Publikacja powstała

Bardziej szczegółowo

CZWARTY RAPORT RZĄDOWY DLA KONFERENCJI STRON RAMOWEJ KONWENCJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH W SPRAWIE ZMIAN KLIMATU

CZWARTY RAPORT RZĄDOWY DLA KONFERENCJI STRON RAMOWEJ KONWENCJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH W SPRAWIE ZMIAN KLIMATU Czwarty raport rządowy dla Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu CZWARTY RAPORT RZĄDOWY DLA KONFERENCJI STRON RAMOWEJ KONWENCJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH W SPRAWIE

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DLA POLSKI

STRATEGIA DLA POLSKI DOKUMENT EUROPEJSKIEGO BANKU ODBUDOWY I ROZWOJU STRATEGIA DLA POLSKI Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2013 r. Tłumaczenie oryginalnego (angielskiego) tekstu dokumentu zostało

Bardziej szczegółowo

Przedmowa 2. 3. Przekształcenia strukturalne i system własności 18

Przedmowa 2. 3. Przekształcenia strukturalne i system własności 18 PRZEDMOWA Republika Chorwacji jest małym krajem i jej udział w światowym obrocie towarowym wynosi zaledwie 0,2%, ale kraj ten posiada, oprócz walorów turystycznych, istotne zalety gospodarcze, biorąc pod

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DLA POLSKI 2010-2013

STRATEGIA DLA POLSKI 2010-2013 DOKUMENT EUROPEJSKIEGO BANKU ODBUDOWY I ROZWOJU STRATEGIA DLA POLSKI 2010-2013 zatwierdzona przez Radę Dyrektorów na posiedzeniu w dniu 6 lipca 2010 r. Polskie tłumaczenie oryginalnego tekstu tego dokumentu

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ 2012-2016

PRIORYTETY POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ 2012-2016 PRIORYTETY POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ 2012-2016 Warszawa, marzec 2012 r. Wstęp Rada Ministrów przyjęła niniejsze priorytety polskiej polityki zagranicznej, w tym strategię w ramach Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Ministerstwo Gospodarki PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 27 lipca 2007 r. Warszawa, lipiec 2007 Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki Departament Analiz i Prognoz przy

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO TORUŃ 2001 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. INNOWACJE W PROGRAMACH KRAJOWYCH...4 1.2. INNOWACYJNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA

RZECZPOSPOLITA POLSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA PROGRAM KONWERGENCJI (przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30.04.2004 r.) Warszawa, kwiecień 2004 r. SPIS TREŚCI I. Ogólne założenia i cele polityki makroekonomicznej... 5 I.1. Cele

Bardziej szczegółowo

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r.

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. Opracowanie: Zespół do Spraw Migracji. Redakcja: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Warunki inwestowania oraz ocena czynników sprzyjających inwestowaniu i utrudniających je w województwie opolskim

Warunki inwestowania oraz ocena czynników sprzyjających inwestowaniu i utrudniających je w województwie opolskim ROMUAL NIEZIELSKI Warunki inwestowania oraz ocena czynników sprzyjających inwestowaniu i utrudniających je w województwie opolskim 1. Wprowadzenie oświadczenia wielu krajów i regionów wskazują, że trwały

Bardziej szczegółowo

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO,

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Statystyki Finansów. Grażyna Ancyparowicz

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Statystyki Finansów. Grażyna Ancyparowicz GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Statystyki Finansów Materiał na konferencję prasową w dniu 26 maja 2009 r. Grażyna Ancyparowicz WPŁYW BEZPOŚREDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH NA WZROST POLSKIEJ GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Copyright by Platforma Obywatelska RP Warszawa 2012. Publikacja dostępna na stronie: www.platforma.org. Korekta: Agnieszka Bąk

Copyright by Platforma Obywatelska RP Warszawa 2012. Publikacja dostępna na stronie: www.platforma.org. Korekta: Agnieszka Bąk Copyright by Platforma Obywatelska RP Warszawa 2012 Publikacja dostępna na stronie: www.platforma.org Korekta: Agnieszka Bąk Projekt graficzny: Koko Studio Skład i łamanie: Koko Studio Druk: Mastimo sp.

Bardziej szczegółowo

4.3 Finansowanie działalności gospodarczej

4.3 Finansowanie działalności gospodarczej 4.3 Finansowanie działalności gospodarczej Warunkiem funkcjonowania przedsiębiorstwa, a szczególnie jego dalszego rozwoju, jest dostęp do odpowiednich źródeł finansowania działalności. Stopień dostępności

Bardziej szczegółowo

Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020

Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020 Rzeszów 2012 Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 27-2020 Opracowanie: Paweł Czapliński Piotr Klimczak Joanna Kudełko Spis treści Wstęp... 3 1. Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo