CORDIS. Newsletter. Komisarze podają argumenty za stosowaniem biopaliw. W numerze. Numer wydania 281 Sierpień

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CORDIS. Newsletter. Komisarze podają argumenty za stosowaniem biopaliw. W numerze. Numer wydania 281 Sierpień 2007. http://cordis.europa."

Transkrypt

1 CORDIS Numer wydania 281 Sierpień 2007 ISSN Newsletter Najważniejsze tematy 3 Polityka ogólna 10 Projekty i programy 14 Innowacje 18 Konkursy i przetargi 22 Wieści z Europy 23 Wydarzenia 26 Inne aktualności 28 CORDIS w Internecie 31 Co nowego w CORDIS? 32 W numerze Życzenia urodzinowe dla STOA!, str. 6 Komisja Europejska proponuje, jak zlikwidować lukę w wiedzy o zmianach klimatycznych, str. 9 ITRE apeluje o zmianę nazwy EIT, str. 11 Naukowcy identyfikują gen astmy, str. 16 W raporcie podano rady, jak odnieść sukces w sektorze biotechnologii, str. 20 Komisarze podają argumenty za stosowaniem biopaliw W dniach 5 i 6 lipca 2007 r. podczas konferencji zorganizowanej w Brukseli przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso oraz dwaj komisarze w swoich wystąpieniach zwrócili uwagę uczestników na znaczenie, jakie Komisja Europejska przywiązuje do biopaliw. Przewodniczący Barroso przyznał, że produkcja biopaliw może prowadzić do innych problemów środowiskowych, ale wyraził przekonanie, że takiej sytuacji można uniknąć oraz że przyszłe badania pozwolą udoskonalić produkcję. Komisarz UE ds. handlu Peter Mandelson powiedział, że konsumenci będą płacić za biopaliwa tylko wówczas, gdy będą przekonani, że ich produkcja nie szkodzi środowisku w inny sposób. Unijny komisarz ds. energii Andris Piebalgs mówił o postępach prac w UE w dziedzinie biopaliw. Wspólnota Europejska, 2007 Podsumowując zainteresowanie Komisji biopaliwami, przewodniczący Barroso zwrócił uwagę na dwa zagadnienia: bezpieczeństwo energetyczne i zmiany klimatyczne. Przedstawiciele Międzynarodowej Agencji Energii (IEA - International Energy Agency) oceniają, że jeżeli nadal będą się utrzymywać obecne tendencje, to do 2030 r. globalne zapotrzebowanie na energię wzrośnie o 60%. Jednocześnie zmienia się klimat i wielu naukowców uważa, że istnieje związek między wielkością emisji a zmianami klimatycznymi. Emisje gazów związanych z wytwarzaniem energii stanowią trzy czwarte emisji gazów cieplarnianych. Przy odpowiednim zarządzaniu, z biopaliwami wiążą się spore potencjalne korzyści: dzięki dywersyfikacji źródeł energii mogą one zwiększyć bezpieczeństwo dostaw w UE oraz stanowią, obok pojazdów o większej efektywności energetycznej i pojazdów hybrydowych, jeden z niewielu praktycznych sposobów znacznego zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w sektorze transportowym - powiedział José Manuel Barroso. PL Ciąg dalszy na str. 2

2 Ciąg dalszy ze str. 1 Komisarze podają argumenty za stosowaniem biopaliw Wydawany przez: Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich 2, rue Mercier L-2985 Luksemburg Faks (352) CORDIS: Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju CORDIS focus jest również dostępny na stronie internetowej: focus/home_pl.html Przygotowany na podstawie informacji pochodzących z serwisu CORDIS Wiadomości dostępnego na stronie internetowej: CORDIS focus jest wydawany przez Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich jako część finansowanych przez UE programów badawczych. Przedstawia najważniejsze informacje na temat rozwoju w badaniach europejskich, a także wiadomości, zaproszenia do składania ofert, wydarzenia, projekty i ich rezultaty. Subskrypcje i zamówienia: CORDIS focus OPOCE B.P L-1022 Luksemburg Subskrypcja online: subscribe_pl.html Przekazywanie informacji do CORDIS CORDIS jest zainteresowany informacjami i wydarzeniami związanymi z B + R oraz działalnością UE poprzez jej programy i inicjatywy. Proszę przekazywać informacje na adres: Dziękujemy. 50. rocznica Traktatu Rzymskiego Zawartość niniejszego biuletynu została zaczerpnięta z serwisu CORDIS Wiadomości, który jest uaktualniany codziennie na stronie: Wspólnoty Europejskie, 2007 Powielanie jest dozwolone pod warunkiem podania źródła. Oświadczenie prawne: Ani Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, ani żadna osoba działająca w jego imieniu nie ponoszą odpowiedzialności za informacje czy ewentualne błędy zawarte w niniejszej publikacji. Coraz więcej naukowców i osób zaangażowanych w kampanie ekologiczne podkreśla jednak, że produkcja biopaliw może doprowadzić do pojawienia się nowych problemów, takich jak degradacja gleby, niedobór wody, zmiany w bioróżnorodności i zmniejszanie się powierzchni lasów. Ponadto niektóre metody wytwarzania biopaliw nie są obojętne pod względem poziomu emisji dwutlenku węgla. Nie wolno nam realizować polityki, która po prostu przesuwa problemy ochrony środowiska naturalnego z jednego sektora do drugiego albo z jednego kontynentu na inny. Czytając ostatnie doniesienia prasowe, można by usprawiedliwić opinię, że biopaliwa powodują więcej problemów niż rozwiązują. Mam nadzieję, że podczas tej konferencji zostaną przedyskutowane wszystkie argumenty za i przeciw, bez obaw o stronniczość, ale przy trzymaniu się konkretnych faktów i unikaniu populistycznych mitów - powiedział przewodniczący Komisji Europejskiej. José Manuel Barroso wierzy jednak, że możliwe jest takie zarządzanie rozwojem biopaliw, które pozwoli na czerpanie z nich potencjalnych korzyści bez wywoływania nowych problemów. Dalsze badania pozwolą udoskonalić metody produkcji, dlatego Komisja nadaje priorytet badaniom nad biopaliwami drugiej generacji, biotechnologii przemysłowej i biorafineriom. Komisarz Barroso obiecał, że Komisja Europejska stanie na czele działań zmierzających do zagwarantowania zrównoważonej produkcji i stosowania biopaliw. Oznacza to ustanowienie ścisłego mechanizmu zrównoważonego rozwoju, który stanie się podstawą nowego rynku tych produktów - powiedział. Wiele z obaw przewodniczącego Barroso związanych z energetyką powróciło w wystąpieniu Petera Mandelsona. Ostrzegł on, że konsumenci Często używane skróty nie będą tolerować produkcji biopaliw, jeśli ten proces będzie przynosił szkody gdzie indziej: Europejczycy nie będą dopłacać do biopaliw, jeśli etanol w ich samochodach będzie produkowany w sposób zagrażający równowadze środowiska naturalnego wskutek systematycznego wypalania pól po żniwach albo jeśli będzie się to odbywać kosztem tropikalnych lasów deszczowych. Peter Mandelson również położył nacisk na korzyści płynące z biopaliw dla krajów rozwijających się, które często są w lepszym położeniu, jeśli chodzi o odpowiednie uprawy, niż kraje europejskie. Wiele krajów rozwijających się ma wolne moce w dziedzinie rolnictwa oraz klimat i ziemie, które sprzyjają uprawie wysokoenergetycznych biopaliw. Komisja Europejska ma nadzieję, że do 2010 r. UE będzie w stanie zwiększyć udział biopaliw w unijnym rynku paliw do 5,75%. W 2006 r. odsetek ten wynosił 1,5%. Nie wygląda na to, żeby udało się w pełni osiągnąć cel 2010 r. - powiedział Andris Piebalgs. Ale cel 10%, ustalony na 2020 r., jest wiążący. Państwa członkowskie będą więc musiały znaleźć środki zachęcające do stosowania biopaliw. Biopaliwa nie są panaceum na wszystkie nasze problemy energetyczne. Ale są one istotnym elementem naszego przyszłego podejścia do polityki energetycznej oraz sposobem na zapewnienie pełnego wykorzystania możliwości sektora transportowego w podejmowanych przez nas działaniach mających na celu dywersyfikację źródeł paliw i poradzenie sobie z globalnym ociepleniem - podsumował Andris Piebalgs. Na podstawie wystąpień José Manuela Barroso, Petera Mandelsona i Andrisa Piebalgsa. Bliższe informacje o strategii UE w dziedzinie biopaliw są dostępne na stronie internetowej: RCN: /6./7. PR piąty/szósty/siódmy program ramowy Wspólnoty Europejskiej na rzecz badań, rozwoju technologicznego i prezentacji Unii Europejskiej B + R badania i rozwój CIP competitiveness and innovation framework programme (program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji) CORDIS Community Research and Development Information Service (Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju) ERA European research area (europejska przestrzeń badawcza) ERC European Research Council (Europejska Rada ds. Badań Naukowych) ICT information and communication technology (technologie informacyjno-komunikacyjne) IP integrated project (projekt zintegrowany) MEP Member of the European Parliament (poseł Parlamentu Europejskiego) MŚP małe i średnie przedsiębiorstwa PE Parlament Europejski 2

3 Działalność wydawnicza, nanotechnologie i szkolnictwo wyższe: priorytety prezydencji portugalskiej Podczas swojego przewodnictwa w Radzie UE Portugalia zamierza pobudzać inicjatywy w trzech kluczowych obszarach: działalność wydawnicza i informacja naukowa, nanonauki i nanotechnologie oraz reformowanie i unowocześnianie uniwersytetów. Nakreślając obraz swojej prezydencji Rady, rząd portugalski stwierdził: Wiemy, że w skali globalnej UE nie osiągnęła jeszcze celu, jakim jest zwiększenie wydatków na badania i rozwój [B + R] do 1% PKB w sektorze publicznym i 2% w sektorze prywatnym. Rządy krajowe w dalszym ciągu słabo angażują się w wymianę doświadczeń i proces wzajemnego uczenia się, a współpraca pomiędzy rządzami, instytucjami B + R i organizacjami naukowymi prowadzona na szczeblu europejskim nie wykroczyła poza fazę początkową. Portugalia uważa, że uruchomienie siódmego programu ramowego (7. PR) stwarza okazję do przyjrzenia się na nowo polityce naukowej w UE. W kwestii działalności wydawniczej i informacji naukowo-technicznej przedstawiciele prezydencji portugalskiej stwierdzili, że Portugalia będzie zachęcać wszystkich interesariuszy do udziału w debacie skoncentrowanej przede wszystkim na cyfrowych bibliotekach naukowych. Celem takiej debaty będzie stworzenie wzajemnego zaufania. Najważniejsze tematy Priorytetowe potraktowanie nanonauk i nanotechnologii zbiega się z przygotowywanym obecnie śródokresowym przeglądem strategii Komisji Europejskiej w tym obszarze. Prezydencja portugalska będzie zwracać uwagę na te dziedziny, kładąc szczególny nacisk na stymulowanie koordynacji krajowych i europejskich wysiłków i inicjatyw. Według portugalskiej prezydencji, uniwersytety są zasobem o największym znaczeniu strategicznym dla społeczeństwa i gospodarki opartych na wiedzy. W opisie priorytetów stwierdzono, że prezydencja będzie miała swój wkład w proces unowocześnianie szkolnictwa wyższego w Europie, koncentrując się w szczególności na otwieraniu, dywersyfikacji i umiędzynarodowieniu uczelni wyższych w kontekście zaawansowanych badań i sieci szkoleniowych. Odnotowano również, że pierwszym, symbolicznym wydarzeniem, które miało miejsce podczas prezydencji portugalskiej, było spotkanie Rady Naukowej Europejskiej Rady ds. Badań (ERC). Najważniejsze tematy Na podstawie informacji uzyskanych od prezydencji portugalskiej Rady UE. RCN: Rada ds. Konkurencyjności UE podkreśla rolę 7. PR w przechodzeniu Europy do gospodarki opartej na technologiach niskoemisyjnych Europa mogłaby lepiej wykorzystywać takie instrumenty, jak 7. PR do pobudzania innowacji w dziedzinie technologii o niskiej emisji dwutlenku węgla i technologii energetycznej. Kwestia ta była jednym z tematów dyskusji podczas nieformalnego spotkania Rady ds. Konkurencyjności UE, które odbyło się 21 lipca 2007 r. w Lizbonie, w Portugalii. W kontekście trwającej okresowej oceny polityki przemysłowej UE ministrowie umieścili w centrum uwagi debaty zrównoważony przemysł, zgodnie z propozycją zawartą w dokumencie poświęconym polityce, zaprezentowanym przez portugalską prezydencję Rady UE. W tym dokumencie politycznym określono, czego potrzebuje UE, aby wzmocnić swoją globalną pozycję, zwłaszcza w obszarze produktów, usług i technologii niskoemisyjnych i wydajnych pod względem wykorzystywanej energii i zasobów. Ministrowie zgodzili się, że istnieje potrzeba przyspieszenia rozwoju inicjatyw rynków pionierskich w obszarze produktów o niskiej emisji dwutlenku węgla. Będzie to wymagało stworzenia odpowiednich warunków ramowych dla pobudzania innowacji. Chodzi tu na przykład o opracowanie kierunków polityki ułatwiających tym produktom wejście na rynek i lepsze wykorzystanie instrumentów WE, takich jak 7. PR, Program na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP Competitiveness and innovation framework programme ) oraz zasady pomocy państwowej. Autorzy dokumentu dowodzą, że instrumenty te mogłyby mieć znaczący wkład w rozwój rynków pionierskich w kilku kluczowych obszarach. Te obszary to: mieszkania charakteryzujące się niskim zużyciem energii (np. pompy ciepła, produkty izolacyjne oraz systemy technologii informacyjno-komunikacyjnych [ICT]), wydajność energetyczna w przemyśle (np. kotły, silniki elektryczne), wytwarzanie energii przy niskiej emisji dwutlenku węgla (np. turbiny wiatrowe, biopaliwa drugiej generacji, gazyfikacja biomasy), surowce odnawialne oraz pojazdy niskoemisyjne (np. silniki wydajne pod względem wykorzystania energii, ogumienie, technologie hybrydowe). Ministrowie poparli pomysł planu działania, który integrowałby odpowiednie instrumenty w celu ułatwienia promocji zrównoważonego przemysłu. Wyrazili wspólny pogląd, że taki plan działania należałoby skoordynować z innymi właściwymi politykami i inicjatywami UE, szczególnie z tymi, które dotyczą małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Na podstawie wniosków z nieformalnego spotkania Rady ds. Konkurencyjności UE oraz dokumentu prezydencji Rady do dyskusji Towards a Sustainable Industrial Policy ( W stronę zrównoważonej polityki przemysłowej ). Documentos/ MEIPRESS.htm RCN: 28109

4 Najważniejsze tematy Ocena partnerstwa między Europą a krajami rozwijającymi się w zakresie badań klinicznych Aby program uruchomiony na podstawie artykułu 169 mógł być skuteczny, muszą wcześniej istnieć programy krajowe, mocne zobowiązanie ze strony państw członkowskich [UE] do zagwarantowania funduszy i konsekwentne wsparcie krajowe, piszą autorzy niezależnej oceny, jakiej zostało poddane Partnerstwo między Europą a krajami rozwijającymi się w zakresie badań klinicznych (EDCTP European and developing countries clinical trials partnership ). EDCTP zostało powołane w 2003 r. przez 15 krajów europejskich w celu rozwijania nowych reakcji klinicznych na HIV/AIDS, gruźlicę i malarię oraz dostosowania istniejących terapii stosowanych w leczeniu tych chorób do potrzeb Afryki Subsaharyjskiej. Powstało ono w oparciu o artykuł 169 Traktatu WE, stanowiącego dla WE podstawę prawną do wspierania integracji krajowych programów badawczych poprzez udział w programach podejmowanych przez kilka państw członkowskich UE. EDCTP było pierwszym programem, w którym wykorzystano ten instrument. Autorzy raportu - pięcioosobowa grupa ekspertów powołana na wniosek komisarza ds. nauki i badań naukowych UE Janeza Potočnika - analizują niektóre trudności, na jakie napotkało EDCTP, a także zalecają przeznaczenie większych środków na finansowanie badań w trakcie 7. PR, ale dopiero po spełnieniu pewnych warunków. Jeden członek zespołu wyraził jednak odmienne zdanie, uważając, że należy zrezygnować z programu. Raport zawiera rzetelną i konstruktywną ocenę dotychczasowych doświadczeń EDCTP - powiedział komisarz Potočnik. Pragnę zwiększyć szanse powodzenia tego programu, ponieważ problemy, jakich dotyka, są zbyt ważne, by pozostawić je przypadkowi. Komisarz obiecał przeanalizować każde zalecenie i dodał, że powodzenie programu takiego jak EDCTP zależy od politycznego zaangażowania państw członkowskich na wysokim szczeblu. Raport na pewno pomoże nam zainteresować tą kwestią ministrów - powiedział. Początkowo Komisja Europejska przyznała na EDCTP 200 milionów euro z budżetu szóstego programu ramowego (6. PR). Kwota ta miała zostać uzupełniona środkami w wysokości 200 milionów euro z budżetów krajowych i 200 milionów euro z sektora prywatnego. Jednak szereg problemów administracyjnych i związanych z zarządzaniem sprawił, że dotychczas przyznano tylko 40 milionów euro z budżetu WE i tylko 37 milionów euro z budżetów państw członkowskich. Nie można nie doceniać problemów programu EDCTP związanych z łączeniem dwóch najważniejszych zadań: integrowania krajowych programów badań klinicznych oraz współpracy z naukowcami i klinicystami z Afryki, stwierdzają w raporcie eksperci. Jest to bardzo ambitne, długoterminowe zamierzenie; może ono przynieść stopniowo narastające efekty jedynie wtedy, gdy wszyscy zainteresowani partnerzy są świadomi swojej odpowiedzialności i respektują swoje zobowiązania, które muszą być co pewien czas ponawiane. Większość członków grupy ekspertów zaleca kontynuowanie programu EDCTP. Musi on działać ściśle w ramach swojego mandatu, a państwa członkowskie, które stworzyły EDCTP i mają w nim udziały, muszą podjąć wszelkie niezbędne działania, by zapewnić obiecane finansowanie oraz radykalnie usprawnić zarządzanie EDCTP i jego funkcjonowanie. Niedawno przedłużono okres finansowania do 2010 r., ale pod pewnymi warunkami. W przyszłości możliwa jest kolejna dotacja ze środków 7. PR. Jednak jeśli do końca 2008 r. w EDCTP nie nastąpi znacząca poprawa p o d w z g l ę d e m widocznych i wymiernych efektów i wyników, zgodnie z najważniejszymi zaleceniami [...], zespół nie zaleca ponawiania decyzji finansowej w ramach 7. PR, w oparciu o artykuł 169 Traktatu [WE], piszą eksperci. Zalecenia grupy dotyczące EDCTP obejmują konieczność: określenia przejrzystej, przekonywającej i realistycznej strategii Raport zawiera rzetelną i konstruktywną ocenę dotychczasowych doświadczeń EDCTP. oraz wspólnej wizji EDCTP; stworzenia bardziej politycznego zgromadzenia ogólnego; zwiększenia kontaktów z innymi partnerstwami w celu uniknięcia powielania prac; wznowienia zaproszeń do składania wniosków projektowych; oraz uproszczenia i usprawnienia finansowania. Ze swojej strony państwa członkowskie proszone są o odnowienie swych zobowiązań dotyczących EDCTP. W ramach zgromadzenia ogólnego w procesach decyzyjnych powinny uczestniczyć wyłącznie państwa członkowskie zapewniające fundusze oraz przedstawiciele krajów afrykańskich (którzy powinni mieć silniejszą reprezentację w tym organie). W zaleceniach znalazł się także apel do państw członkowskich o rezygnację ze stosowania wobec programu krajowych kryteriów na rzecz zintegrowanej oceny naukowej i etycznej, której dokonywałby zespół krajowych ekspertów. Pewne zalecenia dotyczą też Komisji Europejskiej. Organ wykonawczy UE powinien przedstawić Radzie UE i Parlamentowi Europejskiemu (PE) sprawozdanie na temat aktualnego stanu EDCTP, powołać wspólną platformę DG ds. Badań Naukowych i DG ds. Rozwoju do dialogu z EDCTP, a także ponownie opracować strategię badań dotyczących zdrowia przed podjęciem decyzji o ewentualnym dalszym finansowaniu tej platformy ze środków 7. PR. Priorytetem jest także większe zaangażowanie partnerów z Afryki. Autorzy raportu apelują też o włączanie w prace rządów afrykańskich na wczesnym etapie, w celu powiązania działań EDCTP ukierunkowanych na zwiększenie potencjału z podobnymi działaniami poszczególnych krajów, oraz o przeprowadzenie konsultacji z rządami afrykańskimi w sprawie przyszłości EDCTP i międzynarodowych badań w dziedzinie zdrowia w ramach 7. PR. Dopiero jeśli zostaną spełnione zobowiązania budżetowe, administracyjne Ciąg dalszy na str. 5

5 Komisja Europejska rozpoczyna konsultacje w sprawie konkurencyjności europejskich ICT Komisja Europejska zainicjowała proces publicznych konsultacji dotyczących sposobów zwiększenia globalnej konkurencyjności europejskich branż ICT. Struktura ankiety odpowiada trzem rozległym obszarom działań Komisji, ujętym w sprawozdaniu rocznym dotyczącym inicjatywy i2010 za rok Obszarami tymi są: ramy regulacyjne dla ICT i zagadnienia pokrewne, takie jak prawa własności intelektualnej (IPR - intellectual property rights); badania naukowe i innowacje; oraz aspekty społeczne, np. eliminacja podziału cyfrowego. W kwestii innowacji i badań naukowych ankieta wskazuje na wzrastające umiędzynarodowienie ICT oraz potrzebę zapewnienia naukowcom i przedstawicielom przemysłu dostępu do wiedzy i umiejętności w tej dziedzinie z całego świata. Mając na względzie to wyzwanie, Komisja apeluje do interesariuszy o zaproponowanie obszarów badawczych z dziedziny ICT, które należałoby traktować priorytetowo, jak również krajów i regionów, z którymi należy zacieśnić międzynarodową współpracę w tych obszarach. Interesariuszy zapytano ponadto o korzyści wynikające ze współpracy z partnerami globalnymi oraz o bariery, jakie napotykają przy nawiązywaniu partnerstw badawczych za granicą. Inne pytania odnoszą się do roli współpracy międzynarodowej w budowaniu e-infrastruktur i podejmowaniu globalnych wyzwań, takich jak efektywność energetyczna, starzenie się ludności, zdrowie publiczne, bezpieczeństwo, ograniczenie ryzyka wiążącego się z katastrofami oraz zarządzanie w sytuacjach kryzysowych. Konsultacje trwają do 17 września 2007 r. i są otwarte dla wszystkich zainteresowanych stron, w tym dla przedstawicieli przemysłu, środowisk badawczych i organizacji konsumenckich. Na podstawie informacji uzyskanych od Komisji Europejskiej. cf/itemdetail.cfm?item_id=3475 RCN: Najważniejsze tematy Ciąg dalszy ze str. 4 Ocena partnerstwa między Europą a krajami rozwijającymi się w zakresie badań klinicznych i w zakresie zarządzania, Komisja Europejska powinna przedstawić Radzie nową propozycję finansowania przed średniookresową oceną 7. PR. Zespół ekspertów sugeruje, że przy planowaniu przyszłych inicjatyw w oparciu o artykuł 169 ich architekci powinni pamiętać, że: Zanim zostaną udostępnione środki z UE, muszą być przedstawione: wspólny plan prac; solidna struktura zarządzania; ustalony udział finansowy poszczególnych krajów; przejrzyste kryteria i procedury oceny; wyraźne efekty; rozwiązania dotyczące kwestii odpowiedzialności. W skład grupy ekspertów weszli: profesor Adetokunbo Lucas, były dyrektor programu badawczego Światowej Organizacji Zdrowia (WHO - World Health Organisation) Choroby tropikalne ; Wim Van Velzen, były poseł Parlamentu Europejskiego (MEP); dr Allyson Pollock, dyrektor Centrum ds. Międzynarodowej Polityki w dziedzinie Zdrowia Publicznego, Uniwersytet w Edynburgu w Zjednoczonym Królestwie; Jean Stéphenne, prezes i dyrektor generalny GlaxoSmithKline Biologicals; Fernand Sauer, były dyrektor wykonawczy Europejskiej Agencji Leków (EMEA - European Medicines Agency). Dr Pollock wyjaśnia w odrębnym rozdziale raportu, dlaczego uważa, że należy zrezygnować z kontynuacji EDCTP. Na podstawie uzyskanych materiałów można stwierdzić, że EDCTP nie zrealizowało i prawdopodobnie nie zrealizuje wyznaczonych celów, o ile nie zostanie w istotny sposób zreformowane w kategoriach odpowiedzialności politycznej i własnej wewnętrznej strategii. Jak to udokumentowano w [...] raporcie większości, skomplikowane ustalenia w kwestii zarządzania i wymagania dotyczące współfinansowania doprowadziły do tego, że środki w dużym stopniu nie zostały wydatkowane, pisze dr Pollock. W mojej opinii zalecenia zawarte w raporcie większości, mające na celu wzmocnienie zarządzania, nie rozwiążą istniejących nadal niejasności w zakresie kontroli politycznej i odpowiedzialności, dodaje. Na podstawie Niezależnego zewnętrznego raportu z przeglądu EDCTP oraz informacji uzyskanych od Komisji Europejskiej. Pełny tekst raportu jest dostępny na stronie internetowej: doc/final_ier_report_12july2007_en.pdf RCN:

6 Najważniejsze tematy Życzenia urodzinowe dla STOA! Zespół ds. Oceny Rozwiązań Naukowych i Technicznych (STOA - Scientific Technology Options Assessment) PE, obchodzi w tym roku swoje 20. urodziny. W wywiadzie dla serwisu CORDIS Wiadomości przewodniczący STOA Philippe Busquin opowiada, jak gremium to wyrastało z dzieciństwa, przechodziło przez kilkuletni okres młodzieńczych lęków do dorosłości, aby stać się dla MEPs źródłem solidnych faktów i specjalistycznej wiedzy dotyczącej niektórych najważniejszych osiągnięć naukowych i technicznych obecnego czasu. STOA powstała najpierw jako projekt pilotażowy członków ówczesnej Komisji Energii, Badań Naukowych i Technologii (CERT - Committee on Energy, Research and Technology) PE - obecnie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE - Industry, Research and Energy). Pomysł powołania takiego zespołu powstał w wyniku wielu prac prowadzonych przez członków komisji dotyczących badań naukowych i innowacji. Prace te miały promować europejską politykę w dziedzinie nauki i technologii (S & T - science and technology) oraz dać PE dokładniejszy obraz tego sektora. Pomysł nabrał dalszych kształtów w czasie wyjazdu członków CERT w celu zebrania informacji do Biura Oceny Technologii (OTA - Office of Technology Assessment) Kongresu Stanów Zjednoczonych - które, choć już obecnie zlikwidowane, przez ponad 20 lat dostarczało Kongresowi Stanów Zjednoczonych informacji na temat złożonych i wysokospecjalistycznych zagadnień. Po 18-miesięcznym okresie pilotażowym w 1987 r. zespół powołano formalnie, a jego pierwszym przewodniczącym został dr Rolf Linkohr, niemiecki MEP i doktor fizyki. W tym czasie celem STOA było przygotowywanie na zlecenie komisji PE niezależnych naukowych i technologicznych ocen opcji politycznych. STOA miała kilka wspaniałych momentów, ale przechodziła też trudne okresy - powiedział serwisowi CORDIS Wiadomości Philippe Busquin. Poprzednimi przewodniczącymi zespołu byli dr Linkohr, Michel Poniatowski (Francja), profesor Antonios Trakatellis (Grecja) oraz profesor Alain Pompidou (Francja), który jest także byłym przewodniczącym Europejskiego Urzędu Kiedy zostałem powołany na przewodniczącego, chciałem sprawić, żeby STOA przestała być wyizolowana. Patentowego (EPO - European Patent Office). W tym okresie spotykaliśmy się z krytyką z powodu prowadzonych przez nas badań, uważanych za nadmiernie aktualne i za szybko podejmujące zupełnie nowe kwestie, takie jak genetycznie modyfikowane organizmy [GMO]. Niektórzy ludzie odnosili wrażenie, że STOA wywiera naciski na Parlament w tych kwestiach, albo czasami sądzono, że badania te nie mogą być kompletne, lub że są w nich błędy. W 2004 r. MEPs postanowili zreformować STOA, aby ponownie określić jej rolę i cele. Podkreślając potrzebę prowadzenia Wspólnota Europejska, 2007 prac, które miały związek z działaniami PE, nowe zasady stanowiły, że prace STOA będą odnosić się do długo- i średnioterminowych zagadnień. Należy je odróżnić od zadań wykonywanych przez inne organy parlamentarne, które spełniają szczególne wymagania sektorowe lub krótkoterminowe w zakresie badań. Reforma wprowadziła także nowe zasady powoływania składu zespołu ekspertów STOA: obecnie składa się on z 15 członków wyznaczanych przez ITRE i pięć innych komisji parlamentarnych. Philippe Busquin jest zdania, że nowy mandat daje temu ciału bardziej przejrzyste i ustrukturyzowane ramy pracy. Podejmowane przez nas badania mają charakter przekrojowy: na przykład, nie będziemy prowadzić badania na temat jakiegoś bardzo konkretnego elementu transportu - wyjaśnił. Chodzi o to, żeby zagadnienie było umiejscowione w znacznie szerszym kontekście i powiązane ze sprawami, które są obecnie w programie prac Parlamentu. Każdy poseł lub organ PE może złożyć wniosek do zespołu ekspertów STOA. Same badania są prowadzone przez zewnętrznych specjalistów wybieranych w drodze publicznego przetargu. W badaniach tych musi brać udział grupa organizacji naukowych z różnych państw członkowskich UE. Przed ogłoszeniem przetargu zespół ekspertów STOA może także zlecić naukowcom z zewnątrz zaopiniowanie wniosku o ocenę rozwiązania technologicznego. Naukowcom można również zlecić ocenę jakości badania po jego zakończeniu. Inne działania STOA obejmują warsztaty, dyskusje ekspertów i wizyty w instytucjach naukowych i technicznych. Gdy w 2004 r. Philippe Busquin obejmował stanowisko przewodniczącego STOA, dostał zadanie spopularyzowania tego niewielkiego zespołu oraz rozszerzenia jego wpływów. Zapytany, czy uważa, że prace STOA coś zmieniły w procesie kształtowania polityki UE, mówi, że tak naprawdę bywa różnie. Powołał się na opublikowany niedawno raport STOA dotyczący praw własności intelektualnej (IPR - intellectual property rights), który - jak powiedział - został pozytywnie przyjęty przez posłów. W czasie debat parlamentarnych posłowie mogą polegać na tych badaniach i na ich podstawie formułować własne opinie w danej sprawie, ponieważ mogą być pewni, że treść opracowań oparta jest wyłącznie na faktach, a piszą je najlepsi specjaliści w Europie - zauważył. Philippe Busquin z zadowoleniem wskazał na fakt, że w warsztatach towarzyszących badaniom obserwuje się duży udział przedstawicieli środowisk przemysłowych i naukowych. Philippe Busquin, przewodniczący STOA Ciąg dalszy na str. 7

7 Ciąg dalszy ze str. 6 Życzenia urodzinowe dla STOA! Niemniej jednak największym problemem nadal pozostaje przebicie się z naszymi informacjami powiedział przewodniczący, który zauważył, że nawet stronę internetową STOA trudno jest znaleźć w witrynie internetowej PE. Jestem pewien, że jeśli by zapytać posłów, to okazałoby się, że wielu z nich nie zna STOA, chociaż wszystkie nasze prace można pobrać z Internetu wynika to z faktu, że tak dużo informacji krąży w Parlamencie. W celu spopularyzowania swoich działań zespół ekspertów zorganizował niedawno w Strasburgu we Francji wystawę STOA experience ( doświadczenia STOA ), podczas której MEPs mieli okazję zobaczyć eksponaty związane z najnowszymi osiągnięciami naukowymi i technicznymi. Jej celem było uzmysłowienie, że wszystkie programy społeczne i gospodarcze będą zależeć od naszych zdolności do innowacji oraz że Przed ogłoszeniem przetargu zespół ekspertów STOA może także zlecić naukowcom z zewnątrz zaopiniowanie wniosku o ocenę rozwiązania technologicznego. nauka i technologia [S & T] są kluczem do przyszłej konkurencyjności Europy - podkreślił Philippe Busquin. STOA dążyła także do nawiązania współpracy z innymi podmiotami oprócz PE. Kiedy zostałem powołany na przewodniczącego, chciałem sprawić, żeby STOA przestała być wyizolowana - wspomniał Philippe Busquin. Jednym sposobem było członkostwo w sieci Europejskiej parlamentarnej oceny technologii (EPTA European Parliamentary Technology Assessment ). Służy to wzmocnieniu współpracy z instytucjami krajowymi, wymianie dokumentacji i informacji w celu unikania powielania. Jedyne kryteria, jakie powinny obowiązywać przy wspólnym prowadzeniu badań, to ich obiektywność naukowa i opracowanie pisemne w formie zapewniającej łatwy dostęp. Przewodniczącemu Busquin, byłemu komisarzowi UE ds. Nauki i Badań Naukowych, bardzo zależało na wzmocnieniu powiązań STOA z DG ds. Badań Naukowych Komisji Europejskiej. Zapoczątkowany niedawno Program tworzenia par MEPs i naukowców jest być może dowodem, że takie stosunki udało się teraz z powodzeniem nawiązać. Program zainspirowany przez podobną inicjatywę podjętą przez Brytyjskie Towarzystwo Królewskie przewiduje, że naukowcy, którzy brali udział w badaniach finansowanych ze środków UE będą spotykać się z MEPs w Parlamencie, aby dowiedzieć się, w jaki sposób zapadają decyzje. MEPs z kolei będą mieli okazję zobaczyć pracę naukowców w laboratoriach. Uważam, że zbliżanie świata nauki i polityki jest bardzo ważne. Program pozwoli obu stronom lepiej zrozumieć badania i kształtowanie polityki badawczej na poziomie UE - oznajmił Philippe Busquin, który zamierza wziąć udział w tym programie. MEPs nie wiedzą tak naprawdę, na czym polega zarządzanie dużym unijnym projektem badawczym, natomiast naukowcy nie rozumieją, że ponieważ w grę wchodzą publiczne pieniądze, to istnieją ograniczenia, które mogą uważać za utrudnienia. Przewodniczący Busquin uważa, że program pomoże uczestnikom zrozumieć, że «Europa» i europejska przestrzeń badawcza [ERA] to nie są tylko koncepcje teoretyczne, ale coś co istnieje naprawdę. Ma on nadzieję, że program ten zainspiruje podobne inicjatywy na szczeblu krajowym. Najważniejsze tematy Obchodząca właśnie 20. urodziny STOA ma za sobą także pewne przykre doświadczenia, ale - jak każdy młody dorosły - zaczyna nabierać wiary we własne możliwości w kwestiach polityki badawczej UE. Natomiast przewodniczący Busquin, którego kadencja trwa do 2009 r., wierzy, że ten młody zespół może zdziałać jeszcze dużo więcej. Ma nadzieję, że w przyszłości STOA zajmie się międzynarodową harmonizacją metodologii oceny naukowej oraz problemem deficytu badaczy w Europie. Na podstawie wywiadu przeprowadzonego przez serwis CORDIS Wiadomości z Philippem Busquinem. RCN:

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 20 maja 2010 r. Druk nr 879

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 20 maja 2010 r. Druk nr 879 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 20 maja 2010 r. Druk nr 879 MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH SEKRETARZ STANU SEKRETARZ DO SPRAW EUROPEJSKICH Mikołaj DOWGIELEWICZ Pan Bogdan

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY EUROPEJSKIEJ I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO EUROPEJSKA POLITYKA ENERGETYCZNA {SEK(2007) 12}

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY EUROPEJSKIEJ I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO EUROPEJSKA POLITYKA ENERGETYCZNA {SEK(2007) 12} KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 10.1.2007 KOM(2007) 1 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY EUROPEJSKIEJ I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO EUROPEJSKA POLITYKA ENERGETYCZNA {SEK(2007) 12} PL

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej grudzień 2010 (wybrane)

Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej grudzień 2010 (wybrane) Bruksela, dnia 31 grudnia 2010 r. Sprawozdanie nr 100/2010 Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej grudzień 2010 (wybrane) 1. RYNEK WEWNĘTRZNY I USŁUGI Patenty: Komisja daje możliwość pewnej grupie państw

Bardziej szczegółowo

HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji

HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji 1. Słowo wstępne - Krystyna Łybacka 2. Przedmowa - Máire Geoghegan-Quinn

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek dotyczący DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek dotyczący DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 6.4.2005 KOM(2005) 121 końcowy 2005/0050 (COD) Wniosek dotyczący DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiającej program ramowy na rzecz konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 6.6.2012 r. COM(2012) 271 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Energia odnawialna:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA SKŁADAJĄCYCH PROJEKTY DO 7. PROGRAMU RAMOWEGO BADAŃ, ROZWOJU TECHNOLOGICZNEGO I WDROŻEŃ WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ (2007 2013)

PRZEWODNIK DLA SKŁADAJĄCYCH PROJEKTY DO 7. PROGRAMU RAMOWEGO BADAŃ, ROZWOJU TECHNOLOGICZNEGO I WDROŻEŃ WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ (2007 2013) PRZEWODNIK DLA SKŁADAJĄCYCH PROJEKTY DO 7. PROGRAMU RAMOWEGO BADAŃ, ROZWOJU TECHNOLOGICZNEGO I WDROŻEŃ WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ (2007 2013) Kazimiera Zacharska Joanna Czekalska Spis treści Wprowadzenie 4

Bardziej szczegółowo

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO,

Bardziej szczegółowo

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze

Bardziej szczegółowo

Interreg Europa Podręcznik programu

Interreg Europa Podręcznik programu European Union European Regional Development Fund Sharing solutions for better regional policies UWAGA: DOKUMENT O CHARAKTERZE POMOCNICZYM. OBOWIĄZUJE WERSJA ANGIELSKA, OPUBLIKOWANA NA STRONIE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI. w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej Jeden z nas"

KOMUNIKAT KOMISJI. w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej Jeden z nas KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.5.2014 r. COM(2014) 355 final KOMUNIKAT KOMISJI w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej Jeden z nas" PL PL 1. WPROWADZENIE Europejska inicjatywa obywatelska

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Przegląd śródokresowy europejskich programów nawigacji satelitarnej

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Przegląd śródokresowy europejskich programów nawigacji satelitarnej PL PL PL KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.1.2011 KOM(2011) 5 wersja ostateczna SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Przegląd śródokresowy europejskich programów nawigacji satelitarnej

Bardziej szczegółowo

Dobrze żyć w granicach naszej planety. Wniosek w sprawie ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska. Environnement

Dobrze żyć w granicach naszej planety. Wniosek w sprawie ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska. Environnement Dobrze żyć w granicach naszej planety Wniosek w sprawie ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska Environnement KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.11.2012 COM(2012) 710 final 2012/0337

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska. Pascal Fontaine

Unia Europejska. Pascal Fontaine Unia Europejska Pascal Fontaine Niniejsza publikacja oraz inne krótkie i przystępne informacje na temat UE są dostępne w Internecie pod adresem: ec.europa.eu/publications Komisja Europejska Dyrekcja Generalna

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA LIZBOŃSKA DROGA DO SUKCESU ZJEDNOCZONEJ EUROPY

STRATEGIA LIZBOŃSKA DROGA DO SUKCESU ZJEDNOCZONEJ EUROPY STRATEGIA LIZBOŃSKA DROGA DO SUKCESU ZJEDNOCZONEJ EUROPY 1 Opracowanie zostało przygotowane przez zespół w składzie: Agata Budzyńska Maciej Duszczyk Marcin Gancarz Edyta Gieroczyńska Marcin Jatczak Karolina

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawca: Joost VAN IERSEL. Współsprawozdawczyni: Monika HRUŠECKÁ

Sprawozdawca: Joost VAN IERSEL. Współsprawozdawczyni: Monika HRUŠECKÁ 4.10.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 299/17 Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: Potrzeba istnienia europejskiego przemysłu obronnego aspekty przemysłowe, innowacyjne

Bardziej szczegółowo

P O R A D N I K. Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)? JRC Scientific and Technical Reports

P O R A D N I K. Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)? JRC Scientific and Technical Reports JRC Scientific and Technical Reports P O R A D N I K Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)? Paolo Bertoldi, Damian Bornás Cayuela, Suvi Monni, Ronald Piers de Raveschoot Misją

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.11.2011 KOM(2011) 743 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Globalne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ze stażu Aleksandry Kruszewskiej w Biurze Regionalnym Województwa Śląskiego w Brukseli w dniach: 07.11. 02.12.2005 r.

Sprawozdanie ze stażu Aleksandry Kruszewskiej w Biurze Regionalnym Województwa Śląskiego w Brukseli w dniach: 07.11. 02.12.2005 r. Sprawozdanie ze stażu Aleksandry Kruszewskiej w Biurze Regionalnym Województwa Śląskiego w Brukseli w dniach: 07.11. 02.12.2005 r. Urząd Miasta Ruda Śląska Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne 2014-2020 PRZEWODNIK DLA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne 2014-2020 PRZEWODNIK DLA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne 2014-2020 PRZEWODNIK DLA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH 1 Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne 2014-2020 PRZEWODNIK DLA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH With the support

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie na temat działań Komisji Europejskiej w obszarze podatków i ceł w okresie po 2014 r.

Sprawozdanie na temat działań Komisji Europejskiej w obszarze podatków i ceł w okresie po 2014 r. Bruksela, dnia 7 grudnia 2011 r. Sprawozdanie nr 106/2011 Sprawozdanie na temat działań Komisji Europejskiej w obszarze podatków i ceł w okresie po 2014 r. Bruksela, dnia 9 listopada 2011 r. Co roku unijna

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie szkolnictwem wyższym w Europie Strategie, struktury, finansowanie i kadra akademicka

Zarządzanie szkolnictwem wyższym w Europie Strategie, struktury, finansowanie i kadra akademicka EURYDICE Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury Zarządzanie szkolnictwem wyższym w Europie Strategie, struktury, finansowanie i kadra akademicka Komisja Europejska EURYDICE Zarządzanie szkolnictwem

Bardziej szczegółowo

Wytyczne polityczne. Przemówienie inauguracyjne wygłoszone podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego

Wytyczne polityczne. Przemówienie inauguracyjne wygłoszone podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego Nowy początek dla Europy: Mój program na rzecz zatrudnienia, wzrostu, sprawiedliwości oraz zmian demokratycznych Wytyczne polityczne na następną kadencję Komisji Europejskiej Przemówienie inauguracyjne

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu w kontekście komercjalizacji wyników badań naukowych wymiar krajowy i międzynarodowy

Współpraca nauki i biznesu w kontekście komercjalizacji wyników badań naukowych wymiar krajowy i międzynarodowy Marek Makowiec * Tomasz Kusio ** Współpraca nauki i biznesu w kontekście komercjalizacji wyników badań naukowych wymiar krajowy i międzynarodowy Streszczenie W opracowaniu autorzy poruszają kwestie dotyczące

Bardziej szczegółowo

w Europie Konferencja Europe INNOVA Styczeń 2007 w Walencji gości europejskich innowatorów

w Europie Konferencja Europe INNOVA Styczeń 2007 w Walencji gości europejskich innowatorów Styczeń 2007 w Europie Konferencja Europe INNOVA w Walencji gości europejskich innowatorów ISSN 1830-303X Identyfikacja częstotliwości radiowej Europejskie Przymierze Klastrów Informacje sieci Regiony

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW PL PL PL KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 17.11.2010 KOM(2010) 677 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 73

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 73 Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 73 UCHWAŁA Nr 7 RADY MINISTRÓW z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki Dynamiczna Polska 2020 Na podstawie art. 14

Bardziej szczegółowo

Kwestie społeczne w zakupach. Przewodnik dotyczący uwzględniania kwestii społecznych w zamówieniach publicznych

Kwestie społeczne w zakupach. Przewodnik dotyczący uwzględniania kwestii społecznych w zamówieniach publicznych Kwestie społeczne w zakupach Przewodnik dotyczący uwzględniania kwestii społecznych w zamówieniach publicznych Niniejsza publikacja jest finansowana w ramach Unijnego programu na rzecz zatrudnienia i solidarności

Bardziej szczegółowo

Europejska Agenda Cyfrowa

Europejska Agenda Cyfrowa Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Społeczeństwa Informacyjnego Europejska Agenda Cyfrowa w pracach i planach polskich instytucji rządowych Wydanie I WYDAWCA: MINISTERSTWO SPRAW

Bardziej szczegółowo