Zajęcia projektowe z przedmiotu Projektowanie sieci telekomunikacyjnych: wytyczne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zajęcia projektowe z przedmiotu Projektowanie sieci telekomunikacyjnych: wytyczne"

Transkrypt

1 Zajęcia projektowe z przedmiotu Projektowanie sieci telekomunikacyjnych: wytyczne Piotr Chołda, Andrzej Kamisiński 27 listopada 2014 Należy jak najszybciej zapoznać się z całością niniejszego dokumentu. Cele Celem opracowania problemu w ramach projektu oraz sporządzenia z niego sprawozdania jest przede wszystkim ćwiczenie następujących umiejętności: grupowego rozwiązywania problemów (łącznie z planowaniem podziału pracy, terminowym rozliczaniem efektów, odpowiedzialnością za wspólne działania itd.) 1, czytania ze zrozumieniem tekstu technicznego napisanego w języku angielskim, referowania cudzych wyników, implementowania sformułowań problemów projektowania sieci z użyciem CPLEX/OPL, Matlab... implementacja rozwiązania dokładnego projektu służy przećwiczeniu przenoszenia modelu matematycznego do odpowiedniej reprezentacji komputerowej i jest niezbędna w celu zaliczenia projektu, rozwiązywania przybliżonego problemów projektowania lub uzyskiwania rozwiązania z użyciem nietypowych metod dokładnych (konieczne w przypadku realizowania pracy w grupie i starania się o ocenę z projektu wyższą niż dst), zwięzłego prezentowania w formie pisemnej wyników własnej pracy. Podstawowe zasady pracy i jej terminarz Zajęcia projektowe są prowadzone przez dwie osoby: Piotra Chołdę (główny prowadzący) i Andrzeja Kamisińskiego. Zgodnie z Regulaminem Studiów 11.3 uczęszczanie na zajęcia projektowe jest obowiązkowe. Przy pierwszym zgłoszeniu należy kontaktować się w sprawie spotkania z głównym prowadzącym (za pomocą maila), który według własnego uznania będzie rozdzielał projekty między siebie i drugiego prowadzącego. Zasadniczym terminem spotkań ws. projektu są czwartki, godz (zgodnie z oficjalnym planem zajęć). Konsultacje nie są przewidywane jako czas spotkań ws. projektu. W ramach prac nad projektem wyznaczono ścisły terminarz spotkań i dokonywania określonych czynności, który musi być przestrzegany (oczywiście poszczególne elementy obowiązkowe poza spotkaniami można realizować wcześniej ): 1 Dopuszczalne jest również realizowanie projektu samodzielnie. Strona 1

2 Termin graniczny Obowiązek Konsekwencje niedotrzymania terminu do 30 października do 27 listopada do 18 grudnia do 22 stycznia do 30 stycznia wybór tekstu i szczegółowe zapoznanie się z jego treścią, podjęcie decyzji nt. składu grupy projektowej (1-3 os.), spotkanie całej grupy projektowej z prowadzącym, pisemna deklaracja nt. zadań poszczególnych członków grupy (deklaracje muszą zostać zaaprobowane przez prowadzącego w czasie spotkania oczekiwany jest sprawiedliwy podział pracy, który ma również wymagać od każdego członka grupy zapoznania się z całością przedmiotu i pełnego zrozumienia przedstawionego problemu); spotkanie całej grupy projektowej z prowadzącym (obejmujące przedstawienie aktualnego wkładu każdego z członków grupy projektowej), wybór konkretnego sformułowania trudnego problemu optymalizacyjnego (wybór musi zostać zaaprobowany przez prowadzącego w czasie spotkania); spotkanie całej grupy projektowej z prowadzącym (obejmujące przedstawienie aktualnego wkładu każdego z członków grupy projektowej), przedstawienie pełnej (tj. obejmującej cały projekt CPLEX z modelem i danymi) implementacji wybranego sformułowania, wybór metody rozwiązania problemu (wybór musi zostać zaaprobowany przez prowadzącego w czasie spotkania); spotkanie całej grupy projektowej z prowadzącym (obejmujące przedstawienie aktualnego wkładu każdego z członków grupy projektowej), przedstawienie pełnej implementacji wybranej metody rozwiązania problemu, przedstawienie uzyskanych wyników numerycznych; oddanie sprawozdania (nie wymaga spotkania); konieczność samodzielnego wykonywania projektu, brak możliwości zmiany tekstu po dokonaniu pierwszego wyboru; konieczność samodzielnego wykonywania projektu (połączona z wybraniem nowego tekstu), konieczność uwzględnienia całości sformułowania problemu podanego w wybranym tekście; konieczność samodzielnego wykonywania projektu (połączona z wybraniem nowego tekstu); brak możliwości zmiany tekstu oraz sformułowania po dokonaniu pierwszego wyboru; brak możliwości zmiany tekstu, sformułowania i metody rozwiązywania problemu po dokonaniu pierwszego wyboru, brak możliwości dokonywania poprawek w oddanym sprawozdaniu; brak możliwości dokonywania poprawek w oddanym sprawozdaniu, brak pewności, że sprawozdanie zostanie ocenione przed kolejnym terminem egzaminu (chyba że do egzaminu pozostaje więcej niż tydzień), ocena ndst z projektu w pierwszym terminie; Strona 2

3 Sposób wykonania 1. Każda grupa 2 wybiera jedną pozycję bibliograficzną (tekst) z listy podanej na końcu niniejszych wytycznych: do jednego tekstu może się zapisać co najwyżej JEDNA grupa decyduje kolejność zgłoszeń za pomocą a; w niektórych przypadkach będzie dopuszczalna większa liczba grup (przy czym każda wykonuje swój projekt oddzielnie), ale decyzję w konkretnym przypadku podejmie prowadzący; zgłoszenie tekstu obejmuje co najmniej podanie pierwszego autora, tytułu i roku wydania tekstu; tekst trzeba przeczytać w całości (być może zapoznać się też z niektórymi podawanymi w nim referencjami) służy on przede wszystkim jako źródło konkretnego problemu projektowania sieci (tj. sformułowania zadania optymalizacyjnego w kontekście projektowania sieci) jeśli podanych sformułowań tego rodzaju jest więcej, wystarczy wybrać tylko jedno z nich, w przypadku obszernych sformułowań prowadzący może zgodzić się na wybór jego fragmentów; zaraz po wybraniu tekstu należy się z nim zapoznać, żeby zminimalizować prawdopodobieństwo potrzeby zmieniania go na inny w ostatniej chwili, gdyby okazał się z jakichś powodów nie do przerobienia przed przystąpieniem do realizacji projektu należy mieć pewność, że tekst się zrozumiało (w razie problemów zawsze można skonsultować się z prowadzącym) z doświadczenia wynika, że osoby, które nie zrozumiały wybranego przez siebie tekstu, częstokroć nie są w stanie w ogóle wykonać projektu w razie konieczności, można sobie wybrać inny tekst (o ile nie przekroczono odpowiednich terminów). 2. Istotą projektu jest wybór trudnego w rozwiązywaniu (tj. najlepiej N P-trudnego) problemu optymalizacyjnego takie sformułowanie powinno znaleźć się w wybranym tekście wraz z omówieniem znaczenia indeksów, stałych, zmiennych, funkcji celu i ograniczeń oraz kontekstu, w którym problem znajduje zastosowania. 3. Dla wybranego problemu trzeba: zdefiniować i zaimplementować algorytm jego suboptymalnego lub dokładnego rozwiązania (może to być samodzielnie wymyślona heurystyka, metoda oparta na dekompozycji, algorytm oparty na dualizacji, algorytm typu branch-and-cut, branch-and-price itd.); przyjęty algorytm może być zapożyczony z wybranego artykułu, ale to nie jest konieczne; przetestować zaimplementowany algorytm, porównując uzyskiwane w wyniku jego działania rezulaty z dokładną metodą rozwiązania dostępną w CPLEX 3, w związku z czym konieczna jest również implementacja badanego problemu w języku OPL (ewentualnie AMPL); porównanie może być dokonane dla niewielkiego problemu; przetestować zaimplementowany algorytm dla dużego problemu optymalizacyjnego (tj. używającego dużej liczby zmiennych i ograniczeń) w tym przypadku należy zwrócić uwagę na złożoność algorytmu oraz czas rozwiązywania. 4. NALEŻY (przynajmniej w zasadniczych punktach) uzgodnić z prowadzącym, co konkretne zamierza się zrobić (przykładowo: zaimplementować heurystykę zaproponowaną przez autorów). NALEŻY skonsultować wszelkie wątpliwości odnośnie do realizacji projektu. W przeciwnym przypadku trudno będzie udowodnić, że źle zrozumiało się wytyczne w przypadku odrzucenia sprawozdania. W celu efektywnego wykonania projektu wprowadzono podany wyżej obowiązujący terminarz prac i spotkań. 5. Wybór języka programowania do implementacji metody rozwiązania problemu jest pozostawiony do decyzji wykonujących projekt (przy czym można korzystać z wszelkich dostępnych bibliotek funkcji itd. należy to tylko wyraźnie zaznaczyć w sprawozdaniu). 6. Jeśli w dniu zakończenia semestru sprawozdanie nie będzie ocenione pozytywnie, pociąga to za sobą wystawienie w pierwszym terminie oceny ndst z projektu. W przypadku oddania lub poprawienia sprawozdania w późniejszym terminie i uzyskania zaliczenia, prowadzący wprowadza ocenę pozytywną w drugim terminie zaliczenia z odpowiednią (tj. aktualną) datą. 7. Zazwyczaj prowadzący dopuszcza możliwość poprawiania sprawozdania, ale oczywiście to pociąga za sobą czas i jest niekiedy ograniczone wymogami związanymi z terminarzem. 2 Ewentualnie osoba, jeśli ktoś zdecyduje się lub musi realizować projekt samodzielnie. 3 Można to też zrobić w programie typu Matlab czy Mathematica albo jakimś innym programie do rozwiązywania zadań optymalizacji. Z doświadczenia prowadzących wynika jednak, że CPLEX jest najbardziej użyteczny. Wybór należy jednak do grupy projektowej. Strona 3

4 Sprawozdanie 1. Oddanie sprawozdania obejmuje: przesłanie jego wersji elektronicznej wraz ze wszystkimi plikami związanymi z realizacją projektu 4 ; dostarczenie prowadzącemu wersji wydrukowanej sprawozdania nie trzeba tego robić ani osobiście ani do rąk własnych prowadzącego (np. można sprawozdanie zostawić na portierni, tylko wtedy należy wysłać prowadzącemu a, żeby wiedział, że je trzeba odebrać). 2. Składniki merytoryczne sprawozdania: bardzo krótkie streszczenie zagadnienia omawianego w wybranym tekście oraz sposób rozwiązania przedstawiony przez autorów (najlepiej nie więcej niż strona); opis sformułowania zadania optymalizacji, którym zajęto się w ramach projektu (trzeba pamiętać o objaśnieniu znaczenia indeksów, stałych, zmiennych 5, funkcji celu i ograniczeń); charakteryzacja werbalna sposobu rozwiązania badanego w ramach projektu poza opisem tekstowym prawie zawsze warto przedstawić diagram blokowy alorytmu albo przynajmniej jego pseudokod; raport z porównania wyników otrzymanych za pomocą własnego rozwiązania z wynikami dokładnymi oraz wyników otrzymanych dla większego problemu. 3. Wymogi formalne: standardowy maszynopis: marginesy nie mniejsze niż 1,5 cm, czcionka nie mniejsza niż 12 pt, interlinia standardowa; do PIĘCIU stron: strona tytułowa (o ile ktoś się uprze, żeby ją umieszczać) też się liczy; niezbędne jest wyszczególnienie wkładów poszczególnych członków grupy projektowej w wykonanie projektu; prace, które nie spełniają kryteriów formalnych, nie będą przyjmowane (tzn. bez względu na ich przyniesienie czy dosłanie plików, sprawozdanie będzie uznawane za nieoddane i nawet nie będzie czytane). 4. Bardzo ważne: przed oddaniem prowadzącemu sprawozdania każdy autor sprawozdania (tj. każdy członek grupy projektowej) jest zobowiązany: wydrukować sobie to sprawozdanie; przeczytać je dokładnie z wydruku (najlepiej na drugi dzień, żeby być na świeżo z tekstem) w takim przypadku nieporównanie lepiej widać braki tekstu (literówki, potknięcia logiczne itd.); nanieść poprawki (polepszające stronę merytoryczną, zrozumienie, czytelność, potknięcia językowe i edycyjne) i DOPIERO WTEDY można myśleć o oddaniu sprawozdania! Typowe błędy językowo-redakcyjne czyli: czego NALEŻY unikać Prowadzący spodziewają się, że nikt nie popełni niżej wymienionych, dosyć typowych, błędów. Część z nich jest szczególnie dotkliwa w wypowiedzi pisemnej, mimo że w mowie potocznej bywa akceptowana. Błędna interpunkcja (zazwyczaj polega na nadmiernym lub niewystarczającym użyciu przecinka; należy pamiętać, że interpunkcja w języku angielskim jest inna niż w języku polskim). Błędna odmiana wyrazu łącze w liczbie mnogiej (w dopełniaczu powinno być łączy ). Brak kursywy na oznaczenie słów/zwrotów w języku obcym. Brak kursywy na oznaczenie zmiennych matematycznych (albo stałych czy nazw zbiorów). Brak przecinków/średników/kropek w wypunktowaniu. 4 Należy założyć, że prowadzący przedmiot będzie wszystko kompilował, sprawdzi rozwiązanie w programie CPLEX/Matlab itd.; dlatego np. w przypadku programu CPLEX należy załączyć paczkę z wszystkimi plikami projektu w OPL (pliki.dat,.mod,.oplproject,.project), a w przypadku Matlab m-pliki z programem, który umożliwia łatwe sprawdzenie działania wszystkich zaprogramowanych funkcji wraz z przykładowymi danymi. 5 Należy zadbać, żeby oznaczenia stałych i zmiennych w implementacji CPLEX/Matlab... były możliwie podobne do występujących w opracowywanym tekście. Strona 4

5 Mylenie łącznika (np. Górniczo-Hutnicza ), minusa (tzw. półpauzy, np. π ) i myślnika (tzw. pauzy, np. λ d zmienna dualna ). Nadużywanie nieco pretensjonalnych słów: iż (powinno być raczej że ), pomiędzy (powinno być raczej między ), poprzez (powinno być raczej przez ). Nadużywanie słowa dla (kogoś, czegoś). Nadużywanie słowa ilość w odniesieniu do rzeczowników policzalnych (lepiej pisać liczba ). Nadużywanie słowa stworzyć (powinno być raczej np. opracować, wymyśleć, napisać, rozwinąć ). Nadużywanie słowa wykorzystać (powinno być raczej np. użyć, zrobić coś za pomocą ). Nadużywanie strony biernej. Nadużywanie szyku przestawnego. Niejustowanie tekstu akapitu. Niekonsekwentne użycie nazw, np. mieszanie w jednym tekście nazw przepustowości, przepływności czy pojemności na określenie tego samego pojęcia. Nieodnoszenie się do rysunków lub tabel w tekście. Niepodawanie pełnych danych bibliograficznych artykułu, na którym opiera się projekt. Nierozwijanie i nieobjaśnianie używanych skrótów. Odmienianie słów angielskojęzycznych (np. użyłem CPLEXa a powinno być raczej użyłem programu CPLEX ). Określanie słowem symulacja obliczeń numerycznych albo emulacji. Wprowadzanie tytułów tabel pod nimi. Pisanie kursywą cyfr, liczb, nawiasów i oznaczeń standardowych operacji matematycznych (np. funkcja maksimum) lub operatorów (np. dodawania). Pomijanie ogonków w ą i ę (to jest błąd ortograficzny!). Pomniejszanie wartości własnej pracy przez użycie określeń typu próbowałem, usiłowałem itp. na określenie swoich wysiłków. Pozostawianie wiszących spójników na końcu linii (tzn. słowo, którego spójnik dotyczy znajduje się na początku następnej linii). Rozpoczynanie zdania od spójnika (np. Aby... ). Stosowanie kropki zamiast przecinka dziesiętnego. Tłumaczenie całych akapitów (zdań) słowo w słowo (zamiast oddawać sens własnymi słowami), użycie tłumaczy automatycznych (typu Google Translate). Umieszczanie kropki lub dwukropka na końcu tytułu tekstu, rozdziału, sekcji itd. Unikanie wcięć przy rozpoczynaniu nowego akapitu. Używanie anglicyzmów: alokowanie (powinno być raczej przydzielanie ), bazować na (powinno być raczej opierać się na ), dystans (powinno być raczej odległość ), dystrybucja (powinno być raczej rozsyłanie ), formuła (powinno być raczej wzór ), funkcjonalność (powinno być raczej zbiór funkcji ), mapowanie (powinno być raczej odwzorowanie ), żądanie (powinno być raczej zapotrzebowanie ). Jeszce gorsze jest używanie potworków typu checkpointy, routery, czellendże itd. Używanie archaizmów typu (al)bowiem, owe, tegoż itd. Używanie słowa prędkość w znaczeniu szybkości bitowej. Używanie w bierniku l. poj. rodz. żeńsk. słowa tą (powinno być tę ). Strona 5

6 Używanie wielkiej litery w środku zdania (np. pokazane na Rys. 1 ), po drukropku (np. w wypunktowaniu), po kropce oznaczającej skrót (np. ang. Router ). Używanie w tekście pisanym po polsku angielskich cudzysłowów. Używanie zwrotu przy pomocy (powinno być np. za pomocą, z użyciem ) albo słowa posiadać (powinno być np. mieć, charakteryzować się czymś ) w odniesieniu do obiektów, które nie są osobami. Używanie zwrotu oparty o w znaczeniu abstrakcyjnym. Wklejanie do polskiego tekstu rysunków w języku angielskim. Korekta Po przeczytaniu sprawozdania, sprawdzający przesyła skan wydruku ze swoimi uwagami. Należy odesłać mu wersję elektroniczną poprawionego sprawozdania, uwzględniającą sugestie (chyba że kogoś zadowoli pierwsza wersja oceny... ). Będzie można spodziewać się niżej podanych symboli używanych w celu oznaczenia poprawek: Przestawienie kolejności: kolejność przestawiona. Usunięcie niepotrzebnej spacji: ( słowo. Usunięcie fragmentu słowa (zdania): niepotrzebne pleple słowo. k Wstawienie litery (słowa): brauje. Wstawienie brakującej spacji: potrzebnyodstęp. Zmiana kroju na pochyły (lub z pochyłego na antykwę): kursywa. Ocenianie Prace będą oceniane zgodnie z zasadami wymienionymi w poniższej tabeli: Strona 6

7 Wymagania (muszą być spełnione wszystkie podane warunki) (niespełnienie któregokolwiek z warunków na dst); oddanie sprawozdania spełniającego warunki formalne, podstawowy opis zagadnienia, implementacja problemu optymalizacyjnego i jego rozwiązania dokładnego w CPLEX (na danych przykładowych) lub jakimkolwiek innym programie, który służy do modelowania i rozwiązywania zadań optymalizacji (liniowej), przedstawienie wyników dokładnego rozwiązanie konkretnej instancji zaimplementowanego problemu za pomocą standardowej metody rozwiązania dostarczanej przez CPLEX, w przypadku projektu grupowego: wykonanie wszystkich zadań uzgodnionych z prowadzącym, czytelność tekstu i akceptowalna edycja; co najmniej spełnienie warunków na dst, implementacja pomysłu na rozwiązanie innego niż standardowe metody rozwiązania dostarczone przez CPLEX (należy dostarczyć ją w takiej formie, że będzie jej można używać automatycznie nawet przy zmienionych danych), porównanie wyników generowanych przez zaproponowane rozwiązanie z wynikami generowanymi przez rozwiązanie dokładne, poprawność językowa i niezła edycja; co najmniej spełnienie warunków na +dst, implementacja rozwiązania wymagająca pewnej pomysłowości, dobra edycja; co najmniej spełnienie warunków na db, implementacja rozwiązania wymagająca włożenia niemałego wysiłku, bardzo dobra edycja; co najmniej spełnienie warunków na +db, ciekawy, oryginalny i niełatwy w implementacji pomysł na rozwiązanie, wykazanie dużej efektywności (np. mały odstęp optymalizacyjny, niewielka złożoność algorytmiczna) oracowywanego rozwiązania, doskonała edycja. Ocena ndst dst +dst db +db bdb Teksty do opracowania Pozycje bibliograficzne stanowiące podstawę problemu do opracowania podano poniżej. Lista jest cały czas uaktualniana przez głównego prowadzącego. Wszystkie z wymienionych tekstów powinny być dla Państwa osiągalne w Internecie, o ile łączą się Państwo z sieci z adresami AGH. Dotyczy to w szczególności baz IEEEXplore (czasopisma i konferencje), a także Elsevier oraz Wiley (czasopisma), czy Springer (czasopisma i książki wydane do poprzedniego roku kalendarzowego). Do wyszukiwania tekstów najlepiej używać Google Scholar. Można tam czasem znaleźć tekst, do którego normalnie nie ma dostępu ze względu na brak subskrypcji (bo np. autor wywiesił go na własnej stronie WWW i tekst jest dostępny). W razie problemów z dostępem, proszę zgłosić się do prowadzącego (np. może to dotyczyć tekstów z biblioteki cyfrowej ACM), ale raczej nie powinno to być konieczne. Uwaga: w przypadku części artykułów zaznaczono, że można się nimi zajmować, tylko jeśli wybierze się wyższą ocenę (tj. co najmniej implementację pewnej podanej metody). Alessandro Agnetis, Enrico Grande, and Andrea Pacifici. Demand Allocation with Latency Cost Functions. Mathematical Programming, 132(1-2): , April Ahmed Amokrane, Rami Langar, Raouf Boutaba, and Guy Pujolle. A Green Framework for Energy Efficient Management in TDMA-based Wireless Mesh Networks. In Proc. 8 th International Conference on Network and Service Management CNSM 2012, Las Vegas, NV, October 22-26, Only if you Strona 7

8 plan to implement the heuristic algorithms AC-GRLS described in Section IV/Tylko jeśli realizuje się jako heurystykę algorytm AC-GRLS opisany w Sekcji IV. Danilo Ardagna, Barbara Panicucci, Marco Trubian, and Li Zhang. Energy-Aware Autonomic Resource Allociation in Multiuser Virtualized Environments. IEEE Transacions on Services Computing, 5(1):2 19, January/March Yossi Azar and Oded Regev. Combinatorial Algorithms for the Unsplittable Flow Problem. Algorithmica, 44:49 68, January Alfred Bashllari, Dritan Nace, Eric Gourdin, and Olivier Klopfenstein. The MMF Rerouting Computation Problem. In Proc. International Network Optimization Conference INOC 2007, Spa, Belgium, April 22-25, Walid Ben-Ameur and José Neto. Acceleration of Cutting-Plane and Column Generation Algorithms: Applications to Network Design. Networks, 49(1):3 17, January Silvia Boiardi, Antonio Capone, and Brunilde Sansó. Radio Planning of Energy-Aware Cellular Networks. Computer Networks, 57(13): , September 9, Mustapha Bouhtou, Stan van Hoesel, Anton F. van der Kraaij, and Jean-Luc Lutton. Tariff Optimization in Networks. INFORMS Journal on Computing, 19(3): , Summer Minh Bui, Brigitte Jaumard, and Chris Develder. Resilience Options for Provisioning Anycast Cloud Services with Virtual Optical Networks. In Proc IEEE International Conference on Communications ICC 2014, Sydney, Australia, June 10-14, Minghua Chen, Miroslav Ponec, Sudipta Sengupta, Jin Li, and Philip A. Chou. Utility Maximization in Peer-to-Peer Systems with Applications to Vide Conferencing. IEEE/ACM Transactions on Networking, 20(6): , December Mung Chiang, Steven H. Low, A. Robert Calderbank, and John C. Doyle. Layering as Optimization Decomposition: A Mathematical Theory of Network Architectures. Proceedings of the IEEE, 95(1): , January Grit Claßen, Arie M. C. A. Koster, and Anke Schmeink. A Robust Optimization Model and Cutting Planes for the Planning of Energy-efficient Wireless Networks. Computers & Operations Research, 40(1): 80 90, January Sheng Di and Cho-Li Wang. Error-Tolerant Resource Allocation and Payment Minimization for Cloud System. IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems, 24(6): , June Thang N. Dinh and My T Thai. Precise Structural Vulnerability Assessment via Mathematical Programming. In Proc. IEEE Military Communications Conference MILCOM 2011, Baltimore, MD, November 7-10, Dominic DiPalantino and Ramesh Johari. Traffic Engineering with Semiautonomous Users: A Game- Theoretic Perspective. IEEE/ACM Transactions on Networking, 20(6): , December Christophe Duhamel and Philippe Mahey. Multicommodity Flow Problems with a Bounded Number of Paths: A Flow Deviation Approach. Networks, 49(1):80 89, January Amin Ebrahimzadeh, Akbar Ghaffaropu Rahbar, and Behrooz Alizadeh. Binary Quadratic Programming Formulation for Routing and Wavelength Assignment Problem in All-Optical WDM Networks. Optical Switching and Networking, 10: , Anwar Elwalid, Debasis Mitra, and Qiong Wang. Distributed Nonlinear Integer Optimization for Data- Optical Internetworking. IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 24(8): , August Rosario G. Garroppo, Stefano Giordano, Gianfranco Nencioni, and Maria Grazia Scutellà. Mixed Integer Non-Linear Programming Models for Green Network Design. Computers & Operations Research, 40(1): , January François Gilbert, Patrice Marcotte, and Gilles Savard. Mixed-Logit Network Pricing. Computational Optimization and Applications, 57(1): , January Strona 8

9 Long Gong and Zuqing Zhu. Virtual Optical Network Embedding (VONE) over Elastic Optical Networks. IEEE/OSA Journal of Lightwave Technology, 32(3): , February 1, Lei Guo, Weigang Hou, Zeyu Zheng, Xiaoxue Gong, and Size Lv. Green Provisioning of Many-to-Many Sessions over WDM Optical Networks. IEEE/OSA Journal of Lightwave Technology, 31(20): , October 15, Tian Guo, Upendra Sharma, Prashant Shenoy, Timothy Wood, and Sambit Sahu. Cost-Aware Cloud Bursting for Enterprise Applications. ACM Transactions on Internet Technology, 13(3), May Anupam Gupta, Amit Kumar, Martin Pál, and Tim Roughgarden. Approximation via Cost Sharing: Simple and Better Approximation Algorithms for Network Design. Journal of the ACM, 54(3), June article 11. M. Farhan Habib, Massimo Tornatore, and Biswanath Mukherjee. Fault-Tolerant Virtual Network Mapping to Provide Content Connectivity in Optical Networks. In Proc. Optical Fiber Communication Conference and Exposition and the National Fiber Optic Engineers Conference OFC/NFOEC 2013, Anaheim, CA, March 17-21, Alex Hall, Steffen Hippler, and Martin Skutella. Multicommodity Flows over Time: Efficient Algorithms and Complexity. Theoretical Computer Science, 379(3): , June 15, Fei Hao, Geyong Min, Jinjun Chen, Fei Wang, Man Li, Changqing Luo, and Laurence T. Yang. An Optimized Computational Model for Multi-Community-Cloud Social Collaboration. IEEE Transacions on Services Computing, 7(3): , July/September Menglan Hu, Jun Luo, Yang Wang, and Bharadwaj Veeravalli. Practical Resource Provisioning and Caching with Dynamic Resilience for Cloud-Based Content Distribution Networks. IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems, 25(8): , August Abdallah Jarray and Ahmed Karmouch. Column Generation Approach for One-Shot Virtual Network Embedding. In Proc. 4 th IEEE International Workshop on Management of Emerging Networks and Services co-located with 2012 IEEE Global Telecommunications Conference GLOBECOM 12, Anaheim, CA, December 3-7, B. Jaumard, C. Meyer, and B. Thiongane. Comparison of ILP Formulations for the RWA Problem. Optical Switching and Networking, 4(3-4): , November Brigitte Jaumard and Rajaul Chowdhury. An Efficient Optimization Scheme for WDM/TDM PON Network Planning. Computer Communications, 36(14): , August 1, Brigitte Jaumard, Minh Bui, Biswanath Mukherjee, and Chaitanya S. K. Vadrevu. IP Restoration vs. Optical Protection: Which One Has the Least Bandwidth Requirements? Optical Switching and Networking, 10(3): , July Björn Johansson, Pablo Soldati, and Mikael Johansson. Mathematical Decomposition Techniques for Distributed Cross-Layer Optimization of Data Networks. IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 24(8): , August Ali Kakhbod and Demosthenis Teneketzis. An Efficient Game Form for Multi-Rate Multicast Service Provisioning. IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 30(11): , December Thomas Kalinowski, Dmytro Matsypura, and Martin W. P. Savelsbergh. Incremental Network Design with Maximum Flows. Technical Report, December URL Peter Key, Laurent Massoulié, and Don Towsley. Path Selection and Multipath Congestion Control. Communications of the ACM, 54(1): , January Mohammed S. Kiaei, Samir Sebbah, Anton Cerny, Hamed Alazemi, and Chadi Assi. Efficient Network Protection Design Models using Pre-Corss-Connected Trails. IEEE Transactions on Communications, 59 (11): , November Arie M. C. A. Koster, Manuel Kutschka, and Christian Raack. Robust Network Design: Formulations, Valid Inequalities, and Computations. RWTH Aachen University Technical Report, September URL Michał Kucharzak and Krzysztof Walkowiak. Modeling and Optimization of Maximum Flow Survivable Overlay. Telecommunication Systems, 56(1): , May Strona 9

10 Steven S. W. Lee, Po-Kai Tseng, and Alice Chen. Ling Weight Assignment and Loop-Free Routing Table Update for Link State Routing Protocols in Energy-Aware Internet. Future Generation Computer Systems, 28(2): , February Chungmok Lee, Kyungsik Lee, and Sungsoo Park. Benders Decomposition Approach for the Robust Network Design Problem with Flow Bifurcations. Networks, 62(1):1 16, August Shiyong Li, Wei Sun, and Hongke Zhang. Fair Rate Allocation for Flows in Concurrent Multipath Communications. Telecommunication Systems, 57(3): , November 2014b. Peng Li, Song Guo, and Zixue Cheng. Max-Min Lifetime Optimization for Cooperative Communications in Multi-Channel Wireless Networks. IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems, 25(6): , June 2014a. Yanhua Li, Zhi-Li Zhang, and Daniel Boley. From Shortest-Path to All-Path: The Routing Continuum Theory and Its Applications. IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems, 25(7): , July 2014c. Jia Liu and Hanif D. Sherali. A Distributed Newton s Method for Joing Multi-Hop Routing and Flow Control: Theory and Algorithm. In Proc. 31 st IEEE International Conference on Computer Communications INFOCOM 2012, Orlando, FL, March 25-30, Sara Mattia. A Polyhedral Study of the Capacity Formulation of the Multilayer Network Design Problem. Technische Universität Dortmund Technical Report, March URL org. Sara Mattia. Solving Survivable Two-Layer Network Design Problems by Metric Inequalities. Computational Optimization and Applications, 51(2): , March Syam Menon and Rakesh Gupta. Optimal Broadcast Scheduling in Packet Radio Networks via Branch and Price. INFORMS Journal on Computing, 20(3): , Summer Michael Menth, Ruediger Martin, and Joachim Charzinski. Capacity Overprovisioning for Networks with Resilience Requirements. In Proc. ACM SIGCOMM Conference on Data Communication SIGCOMM 2006, Pisa, Italy, September 11-15, Hassine Moungla, Nora Touati, Osman Salem, and Ahmed Mehaoua. A Min-Max Multi-Commodity Flow Model for Wireless Body Area Networks Routing. In Proc. 9 th Annual IEEE Consumer Communications & Networking Conference CCNC 2012, Las Vegas, NV, January 14-17, Pedro Munari and Jacek Gondzio. Using the Primal-Dual Interior Point Algorithm within the Branch- Price-and-Cut Method. Computers & Operations Research, 40(8): , August Mariusz Mycek and Michał Pióro. A Distributed Scheme for Resolution of the Single-Path Routing Problem. In Proc. 9 th International Conference on Design of Reliable Communication Networks DRCN 2013, Budapest, Hungary, March 4-7, Dritan Nace, Michał Pióro, Artur Tomaszewski, and Mateusz Żotkiewicz. Complexity of a Classical Flow Restoration Problem. Networks, 62(2): , September Xuan-Nam Nguyen, Damien Saucez, Chadi Barakat, and Thierry Turletti. Optimizing Rules Placement in OpenFlow Networks: Trading Routing for Better Efficiency. In Proc. 3 rd ACM SIGCOMM Workshop on Hot Topics in Software Defined Networking HotSDN 14, Chicago, IL, August 22, Michael J. Neely. Delay-Based Network Utility Maximization. IEEE/ACM Transactions on Networking, 21(1):41 54, February Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz, Andrzej Sikora, Piotr Arabas, and Joanna Kołodziej. Control System for Reducing Energy Consumption in Backbone Computer Networks. Concurrency and Computation: Practice and Experience, 25(12): , August 25, Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz, Andrzej Sikora, Piotr Arabas, Mariusz Kamola, Marcin Mincer, and Joanna Kołodziej. Dynamic Power Management in Energy-aware Computer Networks and Data Intensive Computing Systems. Future Generation Computer Systems, 37: , July Sebastian Orlowski and Michał Pióro. Complexity of Column Generation in Network Design with Path- Based Survivability Mechanisms. Networks, 59(1): , January Strona 10

11 Shobana Padmanabhan, Yixin Chen, and Roger D. Chamberlain. Convexity in Non-convex Optimizations of Streaming Applications. In Proc. IEEE 18 th International Conference on Parallel and Distributed Systems ICPADS 2012, Singapore, December 17-19, Ioannis Papapanagiotou, Matthias Falkner, and Michael Devetsikiotis. Optimal Functionality Placement for Multiplay Service Provider Architectures. IEEE Transactions on Network and Service Management, 9(3): , September Amandeep Parmar, Shabbir Ahmed, and Joel Sokol. An Integer Programming Approach to the OSPF Weight Setting Problem. Georgia Institute of Technology Technical Report, October URL http: // Francesco Paterna, Andrea Acquaviva, and Luca Benini. Aging-Aware Energy-Efficient Worloads Allocation for Mobile Multimedia Platforms. IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems, 24(8): , August Luigi Di Puglia Pugliese and Francesca Guerriero. A Survey of Resource Constrained Shortest Path Problems: Exact Solution Approaches. Networks, 62(3): , October S. Raghavan and Daliborka Stanojević. Designing WDM Optical Networks Using Branch-and-Price. Journal of Mathematical Modelling and Algorithms in Operations Research, 12(4):37 56, December Martin J. Reed. Traffic Engineering for Information-centric Networks. In Proc. IEEE International Conference on Communications ICC 2012, Ottawa, Canada, June 10-15, Only if you plan to implement the Garg-Konemann s method described in Section IV-A or a column generation to solve a MFMC or MCF problem/tylko jeśli realizuje się metodę Garga-Konemanna opisaną w Sekcji IV-A lub metodę generacji kolumn do rozwiązania problemu MFMC lub MCF. Francisco J. Ros and Pedro M. Ruiz. Five Nines of Southbound Reliability in Software-Defined Networks. In Proc. 3 rd ACM SIGCOMM Workshop on Hot Topics in Software Defined Networking HotSDN 14, Chicago, IL, August 22, Lu Ruan and Yanwei Zheng. Dynamic Survivable Multipath Routing and Spectrum Allocation in OFDM- Based Flexible Optical Networks. IEEE/OSA Journal of Optical Communications and Networking, 6(1): 77 85, January Marc Ruiz, Michał Pióro, Mateusz Żotkiewicz, Mirosław Klinkowski, and Luis Velasco. Column Generation Algorithm for RSA Problems in Flexgrid. Photonic Network Communications, 26(2-3):53 64, December Mohammad A. Saleh and Ahmed E. Kamal. Approximation Algorithms for Many-to-Many Traffic Grooming in Optical WDM Networks. IEEE/ACM Transactions on Networking, 20(5): , October Nancy Samaan. A Novel Economic Sharing Model in a Federation of Selfish Cloud Providers. IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems, 25(1):12 21, January Samir Sebbah and Brigitte Jaumard. Design of Survivable WDM Networks Using Pre-Configured Protection Structures with Unrestricted Shapes. Photonic Network Communications, 19(1):9 21, February Samir Sebbah and Brigitte Jaumard. An Efficient Column Generation Design Method of p-cycle-based Protected Working Capacity Envelope. Photonic Network Communications, 24(3): , December 2012b. Virag Shah, Bikash Kumar Dey, and D. Manjunath. Network Flows for Function Computation. IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 31(4): , April Ali Shaikh and Brigitte Jaumard. Optimized Dimensioning of Resilient Optical Grids with Respect to Grade of Service. Telecommunication Systems, 56(1): , May 2014 Dong Mei Shan, Kee Chaing Chua, Gurusamy Mohan, and Jian Qiu. Partial Spatial Protection for Provisioning Differentiated Reliability in FSTR-based Metro Ethernet Networks. Computer Networks, 57 (1):46 60, January Strona 11

12 Shrutivandana Sharma and Demosthenis Teneketzis. Local Public Good Provisioning in Networks: A Nash Implementation Mechanism. IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 30(11): , December Gangxiang Shen and Rodney S. Tucker. Energy-Minimized Design for IP Over WDM Networks. IEEE/OSA Journal of Optical Communications and Networking, 1(1): , June In Keun Son, Shiwen Mao, and Sajal K. Das. On Joint Topology Design and Load Balancing in Free-Space Optical Networks. Optical Switching and Networking, 11(part B):92 104, January Shekhar Srivastava, Gaurav Agrawal, Michał Pióro, and Deep Medhi. Determining Link Weight System under Various Objectives for OSPF Networks using a Lagrangian Relaxation-Based Approach. IEEE etransactions on Network and Service Management, 2(1):9 18, Sungwoo Tak, Jerrold F. Stach, and Eun Kyo Park. Evaluation of Restoration Techniques Incorporating Optimal Principle in WDM Optical Networks. Computer Communications, 29(8): , May 15, A. Tomaszewski, M. Pióro, M. Dzida, M. Mycek, and M. Zagożdżon. Valid Inequalities for a Shortes-Path Routing Optimization Problem. In Proc. 9 th International Conference on Transparent Optical Networks ICTON 2007, Rome, Italy, July 1-5, Korn Vajanapoom, David Tipper, and Sira Akavipat. Risk Based Resilient Network Design. Telecommunication Systems, 52(2): , February Josselin Vallet and Olivier Brun. Online OSPF Weights Optimization in IP Networks. Computer Networks, 60:1 12, February 26, Emmanouel A. Varvarigos and Konstantinos Christodoulopoulos. Algorithmic Aspects in Planning Fixed and Flexible Optical Networks with Emphasis on Linear Optimization and Heuristic Techniques. IEEE/OSA Journal of Lightwave Technology, 32(4): , February 15, Phuong Luu Vo, Nguyen Hoang Tran, Choong Seon Hong, and Sungwon Lee. Network Utility Maximisation Framework with Multiclass Traffic. IET Networks, 2(3): , September Krzysztof M. Walkowiak. Lagrangean Heuristic for Primary Routes Assignment in Survivable Connectionoriented Networks. Computational Optimization and Applications, 40(2): , June Krzysztof M. Walkowiak. Anycasting in Connection-oriented Computer Networks: Models, Algorithms and Results. International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, 20(1): , March Krzysztof Walkowiak, Mirosław Klinkowski, Bartosz Rabiega, and Róża Goścień. Routing and Spectrum Allocation Algorithms for Elastic Optical Networks with Dedicated Path Protection. Optical Switching and Networking, 13:63 75, July Jie Xiao, Bin Wu, Xiaohong Jiang, Pin-Han Ho, and Shu Fu. Data Center Network Placement and Service Protection in All-Optical Mesh Networks. In Proc. 9 th International Conference on Design of Reliable Communication Networks DRCN 2013, Budapest, Hungary, March 4-7, M. Yannuzzi, X. Masip-Bruing, S. Sánchez-López, E. Marin Todera, J. Solé-Pareta, and J. Domingo- Pascual. Interdomain RWA based on Stochastic Estimation Methods and Adaptive Filtering for Optical Networks. In Proc IEEE Global Telecommunications Conference GLOBECOM 06, San Francisco, CA, 27 November 1 December, Hong-Hsu Yen and Frank Yeong-Sung Lin. Near-Optimal Tree-based Access Network Design. Computer Communications, 28(2): , February 2, Bariş Yildiz and Oya Ekin Karaşan. Regenerators as Hubs. Bilkent University Technical Report, URL Jiening Zhan, Se Yong Park, Michael Gastpar, and Anant Sahai. Linear Function Computation in Networks: Duality and Constant Gap Results. IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 31(4): , April Hong-Yuan Zhang, Han-Yu Gu, and Yu-Geng Xi. A Benders Decomposition Algorithm for Base Station Planning Problem in WCDMA Networks. Computers & Operations Research, 34(6): , June 2007a. Strona 12

13 James Yiming Zhang, Oliver W. W. Yang, Jing Wu, and Michel Savoie. Optimization of Semi-Dynamic Lightpath Rearrangements in a WDM Network. IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 25 (9):3 17, December 2007b. Shaoquan Zhang, Ziyu Shao, and Minghua Chen. Optimal Distributed P2P Streaming under Node-Degree Bounds. In Proc. 18 th IEEE International Conference on Network Protocols ICNP 2010, Kyoto, Japan, October 5-8, Guoying Zhang ad Marc De Leenheer and Biswanath Mukherjee. Optical Traffic Grooming in OFDMbased Elastic Optical Networks. IEEE/OSA Journal of Optical Communications and Networking, 4(11): B17 B25, November Qi Zhang, Quanyan Zhu, Mohamed Faten Zhani, and Raouf Boutaba. Dynamic Service Placement in Geographically Distributed Clouds. In Proc. 32 nd IEEE International Conference on Distributed Computing Systems ICDCS 2012, Macau, China, June 18-21, Hui Zhang, Gerald Thomas Heydt, Vijay Vittal, and Hans D. Mittlemann. Transmission Expansion Planning Using an AC Model: Formulations and Possible Relaxation. Arizona State University of Wisconsin Technical Report, February 2013a. James-Yiming Zhang, Jing Wu, and Gregor von Bochmann. A Proof of Wavelength Conversion not Improving Lagrangian Bounds of the Sliding Scheduled RWA Problem. Computer Communications, 36 (5): , March 2013b. Yao Zhang and Zhi-Ping Fan. An Optimization Method for Selecting Project Risk Response Strategies. International Journal of Project Management, 32(3): , April Liang Zheng and Chee Wei Tan. Cognitive Radio Network Duality and Algorithms for Utility Maximization. IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 31(3): , March Hang Zhou, Randall Berry, Michael L. Honig, and Rakesh Vohra. Complexity of Allocation Problems in Spectrum Markets with Interference Complementarities. IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 31(3): , March Mateusz Żotkiewicz and Michał Pióro. Exact Approach to Reliability of Wireless Mesh Networks with Directional Antennas. Telecommunication Systems, 56(1): , May Strona 13

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się po 01.10.2012 r.

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się po 01.10.2012 r. (TIM) Teleinformatyka i multimedia 1. Elementy systemu multimedialnego: organizacja i funkcje. 2. Jakość usług VoIP: metody oceny jakości, czynniki wpływające na jakość. 3. System biometryczny: schemat

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA. Stacjonarne. II-go stopnia. (TIM) Teleinformatyka i multimedia STOPIEŃ STUDIÓW TYP STUDIÓW SPECJALNOŚĆ

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA. Stacjonarne. II-go stopnia. (TIM) Teleinformatyka i multimedia STOPIEŃ STUDIÓW TYP STUDIÓW SPECJALNOŚĆ (TIM) Teleinformatyka i multimedia 1. Elementy systemu multimedialnego: organizacja i funkcje 2. Jakość usług VoIP: metody oceny jakości, czynniki wpływające na jakość 3. System biometryczny: schemat blokowy,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 - AUTOREFERAT INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY MIROSŁAW KLINKOWSKI ZAKŁAD TELETRANSMISJI I TECHNIK ŚWIATŁOWODOWYCH

ZAŁĄCZNIK 2 - AUTOREFERAT INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY MIROSŁAW KLINKOWSKI ZAKŁAD TELETRANSMISJI I TECHNIK ŚWIATŁOWODOWYCH INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ZAKŁAD TELETRANSMISJI I TECHNIK ŚWIATŁOWODOWYCH MIROSŁAW KLINKOWSKI ZAŁĄCZNIK 2 - AUTOREFERAT - RESUME WRAZ Z DANYMI LICZBOWYMI ZWIĄZANYMI Z PUBLIKACJAMI

Bardziej szczegółowo

Niektóre zasady pisania prac dyplomowych

Niektóre zasady pisania prac dyplomowych Niektóre zasady pisania prac dyplomowych Praca dyplomowa licencjacka/inżynierska Wymaga samodzielnego rozwiązania problemu zawodowego, technicznego lub badawczego w zakresie wiedzy zdobytej podczas studiów.

Bardziej szczegółowo

Szablon i zasady pisana pracy dyplomowej. Aneta Poniszewska-Marańda

Szablon i zasady pisana pracy dyplomowej. Aneta Poniszewska-Marańda Szablon i zasady pisana pracy dyplomowej Aneta Poniszewska-Marańda Spis treści Spis treści powinien zawierać spis wszystkich rozdziałów oraz podrozdziałów wraz z numerami stron, na których się rozpoczynają

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS SKRÓTÓW... 1 WSTĘP... 3 POMIARY CUNÓW NA CZŁOWIEKU... 5 GŁĘBOKOŚĆ NAKŁUCIA PRZYŻEGANIE LOKALIZACJA PUNKTÓW

SPIS TREŚCI SPIS SKRÓTÓW... 1 WSTĘP... 3 POMIARY CUNÓW NA CZŁOWIEKU... 5 GŁĘBOKOŚĆ NAKŁUCIA PRZYŻEGANIE LOKALIZACJA PUNKTÓW SPIS TREŚCI SPIS SKRÓTÓW... 1 WSTĘP... 3 POMIARY CUNÓW NA CZŁOWIEKU.... 5 GŁĘBOKOŚĆ NAKŁUCIA... 11 PRZYŻEGANIE... 11 LOKALIZACJA PUNKTÓW AKUPUNKTURY... 15 OPIS PUNKTÓW AKUPUNKTURY: WŁAŚCIWOŚCI I LOKALIZACJA...

Bardziej szczegółowo

Badania w sieciach złożonych

Badania w sieciach złożonych Badania w sieciach złożonych Grant WCSS nr 177, sprawozdanie za rok 2012 Kierownik grantu dr. hab. inż. Przemysław Kazienko mgr inż. Radosław Michalski Instytut Informatyki Politechniki Wrocławskiej Obszar

Bardziej szczegółowo

Assistant Professor. Institute of Mathematics. Marie Curie-Sklodowska University Lublin, Poland 1 Oct 1998 30 Sep 2006 Teaching Assistant

Assistant Professor. Institute of Mathematics. Marie Curie-Sklodowska University Lublin, Poland 1 Oct 1998 30 Sep 2006 Teaching Assistant Beata Bylina Personal Office address: Phone: 48 81 537 61 99 E-mail: WWW: The date of birth: Institute of Mathematics Marie Curie-Sklodowska University Pl. M. Curie-Skłodowskiej 1, 20-031 Lublin, Poland

Bardziej szczegółowo

Konspekt. 15 października Wykład III (16 października 2014 r.): optymalizacja kombinatoryczna na grafach (metody sieciowe)

Konspekt. 15 października Wykład III (16 października 2014 r.): optymalizacja kombinatoryczna na grafach (metody sieciowe) Konspekt 15 października 2014 1 Wykład III (16 października 2014 r.): optymalizacja kombinatoryczna na grafach (metody sieciowe) 1.1 Przykładowe problemy optymalizacji kombinatorycznej na grafach 1. Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

Projekt przejściowy 2015/2016 BARTOSZ JABŁOŃSKI, TOMASZ JANICZEK

Projekt przejściowy 2015/2016 BARTOSZ JABŁOŃSKI, TOMASZ JANICZEK Projekt przejściowy 2015/2016 BARTOSZ JABŁOŃSKI, TOMASZ JANICZEK Kto? dr inż. Tomasz Janiczek tomasz.janiczek@pwr.edu.pl s. P1.2, C-16 dr inż. Bartosz Jabłoński bartosz.jablonski@pwr.edu.pl s. P0.2, C-16

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office Word ćwiczenie 2

Microsoft Office Word ćwiczenie 2 Microsoft Office Word ćwiczenie 2 Standardy pracy inżynierskiej obowiązujące na Wydziale Inżynierii Środowiska: Egzemplarz redakcyjny pracy dyplomowej: strony pracy powinny mieć format A4, wydruk jednostronny,

Bardziej szczegółowo

Lokalne sieci optyczne

Lokalne sieci optyczne Lokalne sieci optyczne Prezentacja zawiera kopie folii omawianych na wykładzie. Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim. Wykorzystanie niekomercyjne dozwolone pod warunkiem podania źródła.

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIEL ANNA OLKOWSKA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI. 1.Wstęp. 2. Ogólne zasady

NAUCZYCIEL ANNA OLKOWSKA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI. 1.Wstęp. 2. Ogólne zasady 1 NAUCZYCIEL ANNA OLKOWSKA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI Wymagania edukacyjne opracowane zostały w oparciu o: nową podstawę programową przedmiotu matematyka z dn. 30 maja 2014r program nauczania

Bardziej szczegółowo

CAŁOŚĆ OPRACOWANIA POWINNA ZAWIERAĆ MAKSYMALNIE 10 STRON.

CAŁOŚĆ OPRACOWANIA POWINNA ZAWIERAĆ MAKSYMALNIE 10 STRON. CAŁOŚĆ OPRACOWANIA POWINNA ZAWIERAĆ MAKSYMALNIE 10 STRON. REDAKCJA NIE INGERUJE W ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNĄ NADESŁANYCH ARTYKUŁÓW I NIE DOKONUJE KOREKTY PISOWNI. REDAKCJA PRZYJMUJE PLIKI WYŁĄCZNIE W FORMACIE

Bardziej szczegółowo

Datacenter Services Private Cloud

Datacenter Services Private Cloud Datacenter Services Private Cloud Rozwiązanie Microsoft Services do zarządzania własnym Data Center Paweł Domagała, Tomasz Makara paweld@microsoft.com, tmakara@microsoft.com Microsoft Corporation Agenda

Bardziej szczegółowo

Curriculum Vitae. Agnieszka Zbrzezny. aga.zbrzezny@gmail.com

Curriculum Vitae. Agnieszka Zbrzezny. aga.zbrzezny@gmail.com Curriculum Vitae Agnieszka Zbrzezny DANE PERSONALNE imię i nazwisko Agnieszka Zbrzezny data urodzenia 22 czerwiec 1985 stan cywilny panna email aga.zbrzezny@gmail.com strona domowa www.ajd.czest.pl/ imi/agnieszka.zbrzezny

Bardziej szczegółowo

Uwagi na temat formatowania tekstu referatów konferencji PLOUG

Uwagi na temat formatowania tekstu referatów konferencji PLOUG Uwagi na temat formatowania tekstu referatów konferencji PLOUG Imię i nazwisko autora Abstrakt. Abstrakt artykułu zamieszczanego w materiałach konferencyjnych PLOUG. Abstrakt piszemy stylem Abstract. Styl

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W SANDOMIERZU (18)

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W SANDOMIERZU (18) PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W SANDOMIERZU (18) MECHATRONIKA (14) IMIĘ I NAZWISKO (14) Nr albumu:xxxxx (12) Tytuł pracy (16) Praca inżynierska napisana pod kierunkiem naukowym (12) Sandomierz (rok)

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* Zał. nr do ZW 33/01 WYDZIAŁ / STUDIUM KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Optymalizacja systemów Nazwa w języku angielskim System optimization Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Inżynieria Systemów

Bardziej szczegółowo

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW REFERATÓW

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW REFERATÓW WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW REFERATÓW Spis treści: I. Wymogi formalne... 2 II. WZÓR... 3 III. Bibliografia... 4 IV. Streszczenie... 5 V. Cytaty i przypisy... 6 VI. Tabele, rysunki, wzory... 7 1 I. Wymogi formalne

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Jednostki obliczeniowe w zastosowaniach mechatronicznych Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: dla specjalności Systemy Sterowania Rodzaj zajęć: Wykład, laboratorium Computational

Bardziej szczegółowo

Modelowanie przypadków użycia. Jarosław Kuchta Projektowanie Aplikacji Internetowych

Modelowanie przypadków użycia. Jarosław Kuchta Projektowanie Aplikacji Internetowych Modelowanie przypadków użycia Jarosław Kuchta Podstawowe pojęcia Przypadek użycia jest formalnym środkiem dla przedstawienia funkcjonalności systemu informatycznego z punktu widzenia jego użytkowników.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI (PSO)

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI (PSO) PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI (PSO) Przedmiotowy System Oceniania ( PSO) jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21.03.2001 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Marzena Świgoń. Xth National Forum for Scientific and Technical Information Zakopane, September 22th-25th, 2009

Marzena Świgoń. Xth National Forum for Scientific and Technical Information Zakopane, September 22th-25th, 2009 Xth National Forum for Scientific and Technical Information Zakopane, September 22th-25th, 2009 Marzena Świgoń Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Personal Knowledge Management (PKM) 1998 2009 termin,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Pracowni Naukowej 1 Optymalizacja wielomianowa

Sprawozdanie z Pracowni Naukowej 1 Optymalizacja wielomianowa Sprawozdanie z Pracowni Naukowej 1 Optymalizacja wielomianowa Michał Przyłuski 4380/D 28 stycznia 2011 r. Przypuśćmy, że w każdej chwili t, pewna wielkość x przyjmuje wartość x(t) zgodnie z zależnością

Bardziej szczegółowo

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Niniejsze opracowanie przeznaczone jest dla osób zamierzających zdać egzamin ECDL (European Computer Driving Licence) na poziomie podstawowym. Publikacja zawiera

Bardziej szczegółowo

(technicznej, magisterskiej)

(technicznej, magisterskiej) Edycja pracy dyplomowej (technicznej, magisterskiej) Przygotowała: prof. B. Kostek Formatka strony tytułowej tt ł (do pobrania) dane dyplomanta, zdjęcie, tytuł pracy, nazwisko promotora i konsultanta (należy

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* Zał. nr do ZW /01 WYDZIAŁ / STUDIUM KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Identyfikacja systemów Nazwa w języku angielskim System identification Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Inżynieria Systemów

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE I SYMULACJA Kościelisko, 19-23 czerwca 2006r. Oddział Warszawski PTETiS Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej Polska Sekcja IEEE

MODELOWANIE I SYMULACJA Kościelisko, 19-23 czerwca 2006r. Oddział Warszawski PTETiS Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej Polska Sekcja IEEE ODELOWANIE I SYULACJA Kościelisko, 9-3 czerwca 006r. Oddział Warszawski PTETiS Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej Polska Sekcja IEEE SYSTE DO KOPUTEROWEGO ODELOWANIA I SYULACJI UKŁADÓW DYNAICZNYCH

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści kierunkowych, moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium BAZY DANYCH Databases Forma studiów: Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO Oceny bieżące, śródroczne, roczne i końcowe z przedmiotów nauczania ustala się w stopniach według następującej skali: celujący cel 6 bardzo dobry bdb 5

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania dotyczące przygotowania pracy w projekcie. NGO Master

Minimalne wymagania dotyczące przygotowania pracy w projekcie. NGO Master Załącznik D do Regulaminu CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Minimalne wymagania dotyczące przygotowania pracy w projekcie NGO Master 1. Zakres tematyczny Praca powinna zawierać co najmniej następujące treści:

Bardziej szczegółowo

Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie

Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie ZASADY PRZYGOTOWANIA PRACY KOŃCOWEJ NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH PEDAGOGIKA KWALIFIKACYJNA DLA NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW ZAWOWOWYCH PROWADZONYCH W RAMACH PROJEKTU "NAUCZYCIEL NA 6+" Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

4 egzemplarze bibliografii podpisane!!! lewy górny róg: imię i nazwisko. pod spodem: semestr VI TUZ

4 egzemplarze bibliografii podpisane!!! lewy górny róg: imię i nazwisko. pod spodem: semestr VI TUZ 4 egzemplarze bibliografii podpisane!!! lewy górny róg: imię i nazwisko pod spodem: semestr VI TUZ linijka odstępu i tłustym drukiem: temat prezentacji niżej tłustym drukiem: Literatura podmiotu: i wymieniamy

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0

ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0 ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0 Przeznaczenie sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy sylabus dla modułu ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów. Sylabus opisuje zakres wiedzy i

Bardziej szczegółowo

Zawodowy status informatyka w administracji publicznej

Zawodowy status informatyka w administracji publicznej Zawodowy status informatyka w administracji publicznej Witold@Abramowicz.pl Status wynika z l Zada l Normy prawnych okre laj cych role l Wykształcenia pozwalaj cego spełnia mo liwie wiele ról l Przestrzegania

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Kula - wprowadzenie do Turbo Pascala i algorytmiki

Elżbieta Kula - wprowadzenie do Turbo Pascala i algorytmiki Elżbieta Kula - wprowadzenie do Turbo Pascala i algorytmiki Turbo Pascal jest językiem wysokiego poziomu, czyli nie jest rozumiany bezpośrednio dla komputera, ale jednocześnie jest wygodny dla programisty,

Bardziej szczegółowo

Przekazywanie i zdobywanie informacji jest ważne! opracowanie Dorota Tłoczkowska, Warszawa luty 2007 r.

Przekazywanie i zdobywanie informacji jest ważne! opracowanie Dorota Tłoczkowska, Warszawa luty 2007 r. Przekazywanie i zdobywanie informacji jest ważne! Zdobywanie informacji Wszyscy potrzebujemy różnych informacji. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną mają większa trudność, żeby zdobyć potrzebne im

Bardziej szczegółowo

ZASADY REDAGOWANIA PRACY LICENCJACKIEJ

ZASADY REDAGOWANIA PRACY LICENCJACKIEJ 1 ZASADY REDAGOWANIA PRACY LICENCJACKIEJ ZASADY OGÓLNE Praca licencjacka pisana jest samodzielnie przez studenta. Format papieru: A4. Objętość pracy: 40-90 stron. Praca drukowana jest dwustronnie. Oprawa:

Bardziej szczegółowo

Wymogi formalne dotyczące prac licencjackich i magisterskich. sformułowanie wniosków wynikających z przeprowadzonych badań.

Wymogi formalne dotyczące prac licencjackich i magisterskich. sformułowanie wniosków wynikających z przeprowadzonych badań. Wymogi formalne dotyczące prac licencjackich i magisterskich Praca powinna zawierać: określenie problemu badawczego, zdefiniowanie celu pracy, charakterystykę przedmiotu badań i opis narzędzi analitycznych

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PRACY 18 pkt, bold

TYTUŁ PRACY 18 pkt, bold ROZPRAWA DOKTORSKA 16 pkt Tytuł, Imię i Nazwisko Autora 16 pkt TYTUŁ PRACY 18 pkt, bold PROMOTOR: 14 pkt Tytuł, Imię i Nazwisko 14 pkt Warszawa, 2010 12 pkt 2 SPIS TREŚCI 16 pkt, bold STRESZCZENIE... 4

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROGRAMOWANIE SYSTEMÓW WBUDOWANYCH Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Inżynieria o Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka angielskiego. dla Gimnazjum

Kryteria oceniania z języka angielskiego. dla Gimnazjum Kryteria oceniania z języka angielskiego dla Gimnazjum Formy sprawdzania osiągnięć uczniów: testy i sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne, dyktanda, zadania domowe, wypowiedzi pisemne, aktywność na

Bardziej szczegółowo

MSc Programme Study in English

MSc Programme Study in English MSc Programme Study in English Report 2010-2013 Programme Entry requirements: Specialization Diploma of the I level studies in: Informatics, Computer Science,Computer Engineering, Information Technology,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA EKONOMICZNA BUDOWY I EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEFONII INTERNETOWEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE ROLNICZYM

ANALIZA EKONOMICZNA BUDOWY I EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEFONII INTERNETOWEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE ROLNICZYM Inżynieria Rolnicza 7(105)/2008 ANALIZA EKONOMICZNA BUDOWY I EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEFONII INTERNETOWEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE ROLNICZYM Gniewko Niedbała, Adam Krysztofiak Instytut Inżynierii Rolniczej,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY PRAC PISEMNYCH Język polski

KRYTERIA OCENY PRAC PISEMNYCH Język polski Kryteria oceny dyktanda: KRYTERIA OCENY PRAC PISEMNYCH Język polski KLASA IV W klasie IV, jako błąd zasadniczy traktuje się niezgodny z zasadami pisowni zapis: - ó, u, rz, ż, h, ch - nie z rzeczownikami,

Bardziej szczegółowo

Zał nr 4 do ZW. Dla grupy kursów zaznaczyć kurs końcowy. Liczba punktów ECTS 2 2 2 charakterze praktycznym (P)

Zał nr 4 do ZW. Dla grupy kursów zaznaczyć kurs końcowy. Liczba punktów ECTS 2 2 2 charakterze praktycznym (P) Zał nr 4 do ZW WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim : Systemy Wbudowane w Bezpieczeństwie Komputerowym Nazwa w języku angielskim : Embedded Security Systems Kierunek

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA SPECJALNOŚCIOWE

ZAGADNIENIA SPECJALNOŚCIOWE (ARK) Komputerowe sieci sterowania 1.Zaawansowane metody wyznaczania parametrów regulatorów 2.Mechanizmy innowacyjne. 3.Sieci neuronowe w modelowaniu obiektów dynamicznych. 4.Zasady projektowania i zastosowania

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

SPRAWDZIAN W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 SPRAWDZIAN W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 CZĘŚĆ 1. JĘZYK POLSKI I MATEMATYKA ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ SP-8 KWIECIEŃ 2015 Zadanie 1. (0 1) JĘZYK POLSKI A Zadanie

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie sztucznej inteligencji w testowaniu oprogramowania

Zastosowanie sztucznej inteligencji w testowaniu oprogramowania Zastosowanie sztucznej inteligencji w testowaniu oprogramowania Problem NP Problem NP (niedeterministycznie wielomianowy, ang. nondeterministic polynomial) to problem decyzyjny, dla którego rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Języki programowania zasady ich tworzenia

Języki programowania zasady ich tworzenia Strona 1 z 18 Języki programowania zasady ich tworzenia Definicja 5 Językami formalnymi nazywamy każdy system, w którym stosując dobrze określone reguły należące do ustalonego zbioru, możemy uzyskać wszystkie

Bardziej szczegółowo

Sieci Komórkowe naziemne. Tomasz Kaszuba 2013 kaszubat@pjwstk.edu.pl

Sieci Komórkowe naziemne. Tomasz Kaszuba 2013 kaszubat@pjwstk.edu.pl Sieci Komórkowe naziemne Tomasz Kaszuba 2013 kaszubat@pjwstk.edu.pl Założenia systemu GSM Usługi: Połączenia głosowe, transmisja danych, wiadomości tekstowe I multimedialne Ponowne użycie częstotliwości

Bardziej szczegółowo

(technicznej, inżynierskiej)

(technicznej, inżynierskiej) Edycja pracy dyplomowej (technicznej, inżynierskiej) Przygotowała: prof. B. Kostek Formatka strony tytułowej w j. polskim (http://www.eti.pg.gda.pl/studenci/druki/) dane dyplomanta, skan zdjęcia, tytuł

Bardziej szczegółowo

Klasa 6 szkoły podstawowej Poziom. 45 min

Klasa 6 szkoły podstawowej Poziom. 45 min Scenariusz zajęć języka angielskiego opracowany na podstawie opowiadania Cut one tree plant three Nauczyciel: Dorota Stępniak, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Świdniku Grupa wiekowa Klasa 6 szkoły

Bardziej szczegółowo

Funkcje wyszukiwania i adresu PODAJ.POZYCJĘ

Funkcje wyszukiwania i adresu PODAJ.POZYCJĘ Funkcje wyszukiwania i adresu PODAJ.POZYCJĘ Mariusz Jankowski autor strony internetowej poświęconej Excelowi i programowaniu w VBA; Bogdan Gilarski właściciel firmy szkoleniowej Perfect And Practical;

Bardziej szczegółowo

UWAGI OGÓLNE uisr14@dniradiolokacji.pl

UWAGI OGÓLNE uisr14@dniradiolokacji.pl UWAGI OGÓLNE Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej DNI RADIOLOKACJI 2014 wraz ze zgłoszeniem uczestnictwa w Konferencji UiSR należy przesłać drogą elektroniczną na adres uisr14@dniradiolokacji.pl

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do projektów

Wytyczne do projektów Wytyczne do projektów Prognozowanie i symulacje wszystkie rodzaje studiów Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania w Zabrzu rok akademicki 2012/13 Wytyczne do projektów Prognozowanie i symulacje

Bardziej szczegółowo

WSKAZÓWKI WYDAWNICZE DLA AUTORÓW

WSKAZÓWKI WYDAWNICZE DLA AUTORÓW Załącznik nr 2 do Regulaminu Wydawnictwa WSKAZÓWKI WYDAWNICZE DLA AUTORÓW 1) Komitet Redakcyjny nie przyjmuje prac (wydawnictwo zwarte lub artykuł), które zostały już opublikowane lub też zostały złożone

Bardziej szczegółowo

CELEM NAPISANIA PRACY MAGISTERSKIEJ JEST WYKAZANIE, ŻE STUDENT: 1. POTRAFI POSŁUGIWAĆ SIĘ NABYTĄ WIEDZĄ 2. UMIE STOSOWAĆ METODY PRACY NAUKOWEJ 6

CELEM NAPISANIA PRACY MAGISTERSKIEJ JEST WYKAZANIE, ŻE STUDENT: 1. POTRAFI POSŁUGIWAĆ SIĘ NABYTĄ WIEDZĄ 2. UMIE STOSOWAĆ METODY PRACY NAUKOWEJ 6 CELEM NAPISANIA PRACY MAGISTERSKIEJ JEST WYKAZANIE, ŻE STUDENT: 1. POTRAFI POSŁUGIWAĆ SIĘ NABYTĄ WIEDZĄ 2.ROZSZERZYŁ SWOJĄ WIEDZĘ O OPISYWANYM W PRACY ZAGADNIENIU 3.DOSTRZEGA PRAWIDŁOWOŚCI WYSTĘPUJĄCE

Bardziej szczegółowo

Nowe metody analizy i optymalizacji architektury złożonych sieci telekomunikacyjnych następnej generacji

Nowe metody analizy i optymalizacji architektury złożonych sieci telekomunikacyjnych następnej generacji Nowe metody analizy i optymalizacji architektury złożonych sieci telekomunikacyjnych następnej generacji Raport końcowy z realizacji projektu 1. Zakres przeprowadzonych badań. Celem projektu było opracowanie

Bardziej szczegółowo

Wymogi dotyczące przygotowania prac licencjackich i magisterskich UKŁAD PRACY

Wymogi dotyczące przygotowania prac licencjackich i magisterskich UKŁAD PRACY Radom, 13.10.2014 Wymogi dotyczące przygotowania prac licencjackich i magisterskich UKŁAD PRACY 1. Układ pracy powinien być logiczny i poprawny pod względem metodologicznym oraz odpowiadać wymaganiom stawianym

Bardziej szczegółowo

Energetyka prosumencka i smart grid jako filary gospodarki niskoemisyjnej

Energetyka prosumencka i smart grid jako filary gospodarki niskoemisyjnej Energetyka prosumencka i smart grid jako filary gospodarki niskoemisyjnej Dr inż. Krzysztof Kołodziejczyk 1 czerwca 2012, Warszawa Wykorzystanie zasobników energii Prognoza cen piko źródeł Wiatr - 880

Bardziej szczegółowo

ZST Wykład (lato 2014)

ZST Wykład (lato 2014) ZST Wykład (lato 2014) Mariusz Mycek namiary organizacja zajęć namiary Mariusz Mycek p. 346 tel. 6189 konsultacje środy, w godzinach 14-16 (po wykładzie) strona przedmiotu (rozbudowywana wraz z wykładem)

Bardziej szczegółowo

Opracował: Piotr Wachowiak wykorzystując materiał Adama Wolańskiego

Opracował: Piotr Wachowiak wykorzystując materiał Adama Wolańskiego Opracował: Piotr Wachowiak wykorzystując materiał Adama Wolańskiego ZASADY EDYCJI TEKSTÓW NAUKOWYCH Wskazówki pomocne przy pisaniu pracy dyplomowej, magisterskiej i doktorskiej I. Formatowanie tekstu:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: ZAAWANSOWANE PROGRAMOWANIE INTERNETOWE Advanced Internet Programming Kierunek: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: Poziom kwalifikacji: moduł specjalności obowiązkowy:

Bardziej szczegółowo

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Kierunek Elektronika i Telekomunikacja, Studia II stopnia Specjalność: Systemy wbudowane Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja jednym z kluczy do sukcesu dr Katarzyna Chmielewska

Ewaluacja jednym z kluczy do sukcesu dr Katarzyna Chmielewska Erasmus Intensive Programme Analytical and Computer Assisted Methods in Mathematical Models dr Katarzyna Chmielewska Bydgoszcz Katowice Karlsruhe Debreczyn Cluj-Napoca Craiova Timisoara Uniwersytet Kazimierza

Bardziej szczegółowo

ATMOSFERYCZNYCH NA RUCH DROGOWY

ATMOSFERYCZNYCH NA RUCH DROGOWY PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 113 Transport 2016 ATMOSFERYCZNYCH NA RUCH DROGOWY Streszczenie: funkcjonowania aglomeracji miejskich. Niezawodny, bezpieczny i ekologiczny transport przyczynia

Bardziej szczegółowo

Jak się do tego zabrać?

Jak się do tego zabrać? Jak się do tego zabrać? Kontekst Problem inżynierski Literatura (ogólna i szczegółowa) Projekt inżynierski Metody i narzędzia Eksperymenty Wnioski Beata Płanda: Analiza wpływu organizacji ruchu lotniczego

Bardziej szczegółowo

Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity

Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity Training and certification of Road Safety Experts for the application of Road Safety Audit and Road Safety Inspection

Bardziej szczegółowo

Bibliografia załącznikowa do prac naukowych, dyplomowych inżynierskich i magisterskich

Bibliografia załącznikowa do prac naukowych, dyplomowych inżynierskich i magisterskich Bibliografia załącznikowa do prac naukowych, dyplomowych inżynierskich i magisterskich Każda praca naukowa i dyplomowa (inżynierska i magisterska) powinna mieć dołączony wykaz materiałów źródłowych wykorzystanych

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA NAUKOWO TECHNICZNA WARSZTAT PRACY RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO Wytyczne do materiałów reklamowych

KONFERENCJA NAUKOWO TECHNICZNA WARSZTAT PRACY RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO Wytyczne do materiałów reklamowych XIV KONFERENCJA NAUKOWO TECHNICZNA WARSZTAT PRACY RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO 2016 Wytyczne do materiałów reklamowych (zamieszczonych w materiałach konferencyjnych) Informacje organizacyjne: Przygotowane

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ O ZMIENNEJ TWARDOŚCI

MODELOWANIE WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ O ZMIENNEJ TWARDOŚCI Dr inż. Danuta MIEDZIŃSKA, email: dmiedzinska@wat.edu.pl Dr inż. Robert PANOWICZ, email: Panowicz@wat.edu.pl Wojskowa Akademia Techniczna, Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej MODELOWANIE WARSTWY

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI klasy IV - VI Opracowanie: Katarzyna Drożdżal Przedmiotowe zasady oceniania z języka angielskiego opracowano na podstawie: Statutu Szkoły Podstawowej im. Karola

Bardziej szczegółowo

1. Narzędzia główne: WORD 2010 INTERFEJS UŻYTKOWNIKA. wycinamy tekst, grafikę

1. Narzędzia główne: WORD 2010 INTERFEJS UŻYTKOWNIKA. wycinamy tekst, grafikę 1. Narzędzia główne: wycinamy tekst, grafikę stosowanie formatowania tekstu i niektórych podstawowych elementów graficznych umieszczane są wszystkie kopiowane i wycinane pliki wklejenie zawartości schowka

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI (PSO)

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI (PSO) PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI (PSO) aktualizacja 27.08.2015r. I. Celem oceniania z matematyki jest: poinformowanie ucznia o poziomie osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie, pomoc

Bardziej szczegółowo

Spis treści. spis treści wygenerowany automatycznie

Spis treści. spis treści wygenerowany automatycznie Spis treści Rozdział 2.Wymagania edytorskie 2 2.1. Wymagania ogólne 2 2.2. Tytuły rozdziałów i podrozdziałów 2 2.3. Rysunki, tabele i wzory 3 2.3.1. Rysunki 3 2.3.2. Tabele 4 2.3.3. Wzory 4 2.4. Odsyłacze

Bardziej szczegółowo

RMSD - Ocena jakości wybranych molekularnych struktur przestrzennych

RMSD - Ocena jakości wybranych molekularnych struktur przestrzennych RMSD - Ocena jakości wybranych molekularnych struktur przestrzennych Joanna Wiśniewska Promotor: dr inż. P. Łukasiak Spis treści 1. Zakres pracy magisterskiej 2. Struktura białka 3. Struktura kwasów nukleionowych

Bardziej szczegółowo

LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016

LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016 LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016 INFORMATYKA I STOPNIA studia stacjonarne 1 sem. PO-W08-INF- - -ST-Ii-WRO-(2015/2016) MAP003055W Algebra z geometrią analityczną A

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MATEMATYKA V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KLAUDYNY POTOCKIEJ W POZNANIU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MATEMATYKA V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KLAUDYNY POTOCKIEJ W POZNANIU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MATEMATYKA V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KLAUDYNY POTOCKIEJ W POZNANIU Każdy uczeń ma prawo zdobywać wiedzę na lekcjach matematyki, rozwijać ją i utrwalać samodzielną

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Przedmiotowy system oceniania z Języka angielskiego jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawach oceniania,

Bardziej szczegółowo

W TYM MIEJSCU NALEŻY WPISAĆ TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ

W TYM MIEJSCU NALEŻY WPISAĆ TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOLOGII Kierunek: Specjalność: Rodzaj studiów: Imię NAZWISKO W TYM MIEJSCU NALEŻY WPISAĆ TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA WYKONANA W TU PODAĆ

Bardziej szczegółowo

1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Ocenie podlegają wymienione niżej formy aktywności ucznia.

1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Ocenie podlegają wymienione niżej formy aktywności ucznia. WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ SIÓSTR SALEZJANEK W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM I. Prawa i obowiązki ucznia 1. Każdy uczeń jest

Bardziej szczegółowo

PWSZ w Tarnowie Instytut Politechniczny Elektrotechnika

PWSZ w Tarnowie Instytut Politechniczny Elektrotechnika PWSZ w Tarnowie Instytut Politechniczny Elektrotechnika METODY NUMERYCZNE WYKŁAD Andrzej M. Dąbrowski amd@agh.edu.pl Paw.C p.100e Konsultacje: środa 14 45-15 30 czwartek 14 45 - Wykład 2 godz. lekcyjne.

Bardziej szczegółowo

Tytuł referatu (Times New Roman 22,wycentrowany, pogrubiony)

Tytuł referatu (Times New Roman 22,wycentrowany, pogrubiony) Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi Wydział... (Times New Roman 16, wycentrowany) Tytuł referatu (Times New Roman 22,wycentrowany, pogrubiony) Adam Abacki, Bartosz Babacki,... (Times New Roman 12, wycentrowany)

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZYRODY

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZYRODY PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZYRODY Cele oceniania Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów przez nauczyciela przyrody ma na celu nie tylko badanie efektywności kształcenia, ale także wspieranie

Bardziej szczegółowo

UWAGI OGÓLNE. autor nie zgadza się na wprowadzenie wszystkich koniecznych poprawek zaproponowanych przez Kolegium Redakcyjne lub redakcję,

UWAGI OGÓLNE. autor nie zgadza się na wprowadzenie wszystkich koniecznych poprawek zaproponowanych przez Kolegium Redakcyjne lub redakcję, UWAGI OGÓLNE Termin nadsyłania pełnych treści referatów zgłoszonych na Konferencję Naukowo- Techniczną Automatyzacja Dowodzenia upływa 31 sierpnia 2016 r. Treści referatów należy przesyłać na adres: andrzej.katcki@pitradwar.com.

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA NAUKOWO TECHNICZNA WARSZTAT PRACY RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO. Wytyczne do materiałów konferencyjnych

KONFERENCJA NAUKOWO TECHNICZNA WARSZTAT PRACY RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO. Wytyczne do materiałów konferencyjnych XIII KONFERENCJA NAUKOWO TECHNICZNA Wytyczne do materiałów konferencyjnych Informacje organizacyjne: Referaty zamawiane - objętość do 20 stron Referaty zgłaszane - objętość do 10 stron Prace w formacie

Bardziej szczegółowo

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW OPRACOWAŃ PRZYGOTOWYWANYCH NA KONFERENCJĘ

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW OPRACOWAŃ PRZYGOTOWYWANYCH NA KONFERENCJĘ WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW OPRACOWAŃ PRZYGOTOWYWANYCH NA KONFERENCJĘ Sprawozdawczość i rewizja finansowa uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne Nadesłane opracowania będą recenzowane. Oceniając

Bardziej szczegółowo

Możliwości minimalizacji liczby wymian narzędzi z wykorzystaniem oprogramowanego modelu numerycznego

Możliwości minimalizacji liczby wymian narzędzi z wykorzystaniem oprogramowanego modelu numerycznego Michał Dobrzyński * Piotr Waszczur ** Możliwości minimalizacji liczby wymian narzędzi z wykorzystaniem oprogramowanego modelu numerycznego Wstęp Efektywność zautomatyzowanych systemów produkcyjnych uzależniona

Bardziej szczegółowo

Klucz odpowiedzi do zadań zamkniętych zestawu zadań pt. Chleb -S-A1-042

Klucz odpowiedzi do zadań zamkniętych zestawu zadań pt. Chleb -S-A1-042 Warszawa, 1.04.2004 r. Klucz odpowiedzi do zadań zamkniętych zestawu zadań pt. Chleb -S-A1-042 Odpowiedź 1 C 1 2 A 1 3 C 1 4 D 1 5 B 1 6 A 1 7 B 1 8 D 1 9 B 1 10 B 1 11 C 1 12 A 1 13 A 1 14 B 1 15 D 1

Bardziej szczegółowo

DWUKIERUNKOWY JEDNOFAZOWY SILNIK SYNCHRONICZNY Z MAGNESAMI TRWAŁYMI

DWUKIERUNKOWY JEDNOFAZOWY SILNIK SYNCHRONICZNY Z MAGNESAMI TRWAŁYMI Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 69 Politechniki Wrocławskiej Nr 69 Studia i Materiały Nr 33 2013 Maciej GWOŹDZIEWICZ*, Jan ZAWILAK* jednofazowy silnik indukcyjny, jednofazowy

Bardziej szczegółowo

Oceniane formy aktywności II. Kryteria i sposoby oceniania

Oceniane formy aktywności II. Kryteria i sposoby oceniania I. Oceniane formy aktywności - odpowiedzi ustne (opowiadania, dialogi, scenki) - prace pisemne (testy, sprawdziany) - aktywność - projekty prace zespołowe lub indywidualne - zadania domowe - zeszyt ćwiczeń

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP 2. PRAWA I OBOWIĄZKI STUDENTA

1. WSTĘP 2. PRAWA I OBOWIĄZKI STUDENTA REGULAMIN ZALICZANIA ZAJĘĆ Z JĘZYKÓW OBCYCH NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH W POLITECHNICE WARSZAWSKIEJ 1. WSTĘP 1. Niniejszy regulamin dotyczy zajęć z języków obcych na studiach niestacjonarnych, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Współczesna problematyka klasyfikacji Informatyki

Współczesna problematyka klasyfikacji Informatyki Współczesna problematyka klasyfikacji Informatyki Nazwa pojawiła się na przełomie lat 50-60-tych i przyjęła się na dobre w Europie Jedna z definicji (z Wikipedii): Informatyka dziedzina nauki i techniki

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: NAPĘDY I STEROWANIE PNEUMATYCZNE MASZYN PNEUMATIC DRIVE AND CONTROL OF MACHINES Kierunek: MECHATRONIKA Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW MECHANICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Jak profesjonalnie pisać teksty w edytorach tekstu? Na jakie drobiazgi należałoby zwrócić szczególną uwagę?

Jak profesjonalnie pisać teksty w edytorach tekstu? Na jakie drobiazgi należałoby zwrócić szczególną uwagę? Jak profesjonalnie pisać teksty w edytorach tekstu? Na jakie drobiazgi należałoby zwrócić szczególną uwagę? Pamiętaj o celu pisania dokumentu. Dostosuj do tego format strony i jej układ (w pionie czy w

Bardziej szczegółowo

1 Podstawy c++ w pigułce.

1 Podstawy c++ w pigułce. 1 Podstawy c++ w pigułce. 1.1 Struktura dokumentu. Kod programu c++ jest zwykłym tekstem napisanym w dowolnym edytorze. Plikowi takiemu nadaje się zwykle rozszerzenie.cpp i kompiluje za pomocą kompilatora,

Bardziej szczegółowo

Zamawiający INSTYTUT BADAŃ SYSTEMOWYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Zamawiający INSTYTUT BADAŃ SYSTEMOWYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK Nr sprawy: F1-208-05/10 Warszawa 14 maja 2010 r. Instytut Badań Systemowych PAN informuje o wszczęciu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 137.000 Euro na: dostawę czasopism

Bardziej szczegółowo