REGULAMIN USŁUGI ROK ZA FREE. Obowiązuje od dnia r. do odwołania. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej. 1.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN USŁUGI ROK ZA FREE. Obowiązuje od dnia 28.02.2014 r. do odwołania. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej. 1."

Transkrypt

1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: REGULAMIN USŁUGI ROK ZA FREE Obowiązuje od dnia r. do odwołania. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Definicje 1. Aktywacja czynność Użytkownika polegająca na nabyciu Karty SIM/USIM Operatora i na wykonaniu pierwszego połączenia lub skorzystaniu z innej usługi określonej w Cenniku (w szczególności wysłaniu SMS, MMS). 2. Cennik cennik Usług Telekomunikacyjnych VikingCo Poland sp. z o.o., stanowiący wykaz Usług Telekomunikacyjnych oraz innych usług świadczonych przez Operatora wraz z zestawieniem rodzajów i wysokości opłat oraz zasad ich naliczania. 3. Doładowanie stan inicjujący pełne korzystanie przez Użytkownika z usług Operatora przez zwiększenie/ nabycie limitu jednostek rozliczeniowych w wyniku wniesienia opłaty za usługi. 4. Hasło poufny ciąg znaków, dostępny wyłącznie dla Użytkownika, który udostępnił dane i umożliwiający jego identyfikację dla potrzeb skorzystania z usług świadczonych przez Help Desk, jak również w celu dokonywania przez Użytkownika innych czynności związanych z Umową. 5. Help Desk osoby w strukturze organizacyjnej Operatora, których zadaniem jest udzielanie Użytkownikowi pomocy oraz informacji. 6. Kanały Zdalne środki komunikacji elektronicznej umożliwiające wymianę informacji pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem na odległość, w szczególności poczta elektroniczna, faks, SMS, a także strona internetowa Operatora. 7. Karta SIM/USIM karta z mikroprocesorem, stanowiąca własność Operatora, udostępniona Użytkownikowi przez Operatora, spełniająca wymagania Sieci Telekomunikacyjnej Operatora oraz warunki określone w specyfikacji technicznej dla Karty SIM/USIM, umożliwiająca dostęp do Usług Telekomunikacyjnych świadczonych przez Operatora, z którą związane są: Numer MSISDN, osobisty numer identyfikacyjny Kod PIN i kod odblokowujący Kod PUK. 8. Okres ważności połączeń przychodzących określona w Cenniku liczba dni kalendarzowych, liczonych od ostatniego Doładowania o danej wartości, w ciągu których Użytkownik może doładować konto, odbierać połączenia lub dzwonić pod numery alarmowe. 9. Okres ważności połączeń wychodzących określona w Cenniku liczba dni kalendarzowych, liczonych od ostatniego Doładowania konta Użytkownika o danej wartości, w ciągu których Użytkownik może inicjować połączenia. 10. Ostatni dzień ważności konta Użytkownika ostatni dzień Okresu ważności połączeń przychodzących.

2 11. Oferta Promocyjna dokument zawierający warunki świadczenia Usług Telekomunikacyjnych inne niż określone w Regulaminie i Cenniku. 12. Pakiet Play Viking usługa w wartości 8 pln, której aktywacja umożliwia wykonywanie nielimitowanych połączeń przez 31 dni do sieci Mobile Vikings, Play, Red Bull Mobile, Virgin Mobile, Truphone, Netia Mobile oraz Tele Polecający osoba, która w procesie rejestracji w odpowiednim polu wpisze, numer telefonu lub adres owy od której dowiedziała się o sieci Mobile Vikings 14. Polecany Użytkownik sieci Mobile Vikings, którego numer telefonu lub adres zostanie wpisany w odpowiednie pole znajdujące się pod hasłem Nagródź znajomego na stronie internetowej w drugim kroku rejestracji. 15. Prawo Telekomunikacyjne ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. nr171 poz ze zm.). 16. Regulamin niniejszy dokument. 17. Sieć Telekomunikacyjna sieć telekomunikacyjna w rozumieniu Prawa Telekomunikacyjnego, wykorzystywana przez Operatora do świadczenia Usług Telekomunikacyjnych. 18. Strona WWW Telefon aparat telefoniczny lub inne urządzenie elektroniczne umożliwiające za pośrednictwem Karty SIM/USIM korzystanie z usług świadczonych przez Operatora, posiadające odpowiedni dokument lub oznaczenie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, dopuszczone do pracy w Sieci Telekomunikacyjnej. 20. Umowa umowa o świadczeniu Usług Telekomunikacyjnych zawarta między Operatorem a Użytkownikiem, której integralną część stanowią: Regulamin, Cennik oraz warunki promocyjne związane ze świadczeniem usług, z których korzysta Użytkownik, określone m.in. w regulaminach promocji. 21. Usługa Telekomunikacyjna usługa w rozumieniu Prawa Telekomunikacyjnego, świadczona Użytkownikowi przez Operatora. 22. Użytkownik osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje Aktywacji, zawarła z Operatorem Umowę przez Aktywację oraz korzysta z usług Operatora przy wykorzystaniu Karty SIM/USIM. 23. Użytkownik, który udostępnił dane Użytkownik, który dokonał Udostępnienia danych na rzecz Operatora w procesie udostępnienia danych zgodnie z niniejszym Regulaminem, zwany w art. 60a ust. 1a oraz 1b Prawa telekomunikacyjnego abonentem, który udostępnił swoje dane. 24. Zużycie wykorzystanie przez Użytkownika określonej liczby jednostek rozliczeniowych z Pakietu.

3 2 Zasady ogólne 1. Organizatorem promocji Rok za free jest VikingCo Poland sp. z o.o. spółka z siedzibą i adresem: ul Tęczowa 13/210, Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o numerze NIP i numerze REGON Promocja jest skierowana do przyszłych i obecnych klientów VikingCo Poland sp. z o.o., którzy w wyniku polecania spowodują pozyskanie nowego klienta na usługi świadczonej przez VikingCo Poland sp. z o.o. 3. Przedmiotem niniejszej promocji jest pozyskiwanie Punktów w celu wymiany ich na bezpłatne doładowania konta. 4.Rok za Free to promocja dostępna dla nowych oraz dotychczasowych Abonentów sieci Mobile Vikings, którzy za pośrednictwem strony wyrażą wolę zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych świadczonych przez VikingCo Poland sp. z o.o. 5. Warunkiem skorzystania z Promocji za pośrednictwem Internetu jest posiadanie przez Abonenta konta abonenckiego, założonego i utrzymywanego we własnym zakresie adresu . Kontakt z Abonentem będzie się odbywał przede wszystkim za pomocą poczty elektronicznej z adresu 6. Abonent ma możliwość skorzystania z innych promocji dostępnych w ofercie, o ile warunki tych promocji nie wyłączają takiej możliwości. 7. Usługę mogą aktywować Abonenci, którzy spełnią łącznie następujące warunki: a. posiadają dodatnią wartość swojego konta ; b. znajdują się w okresie ważności dla usług wychodzących. 8. Osoba, która chce skorzystać z Promocji, a nie korzystała jeszcze z usług sieci Mobile Vikings, powinna dokonać procesu zakupu nowej karty SIM lub przenieść numer do sieci Mobile Vikings, wykonując następujące czynności: a) wejść na stronę b) dokonać wyboru nowej taryfy lub przenieść numer c) wpisać dane oraz adres wysyłki karty d) wpisać adres lub numer telefonu osoby Polecanej, od której rejestrujący się osoba dowiedziała się o Mobile Vikings e) dokonać płatności 9. Po dokonaniu płatności oraz aktywowaniu karty osoba rejestrująca może polecać oraz być polecaną w przyszłych procesach rejestracji.

4 10. Abonent może otrzymać punkty za bycie poleconym przez nieograniczoną liczbę osób polecających. Za każde nowe polecenie Abonent otrzymuje 190 punktów. 11. Bycie poleconym przez więcej niż 5 osób nie daje możliwości wydłużenia promocji ani uzyskania większej ilości punktów w tej Promocji. 12.Do promocji nie wliczają się doładowania wykonane z wykorzystaniem kodów promocyjnych o wartości 5 zł. 13. Uzyskane punkty Abonent może wykorzystać w okresie jednego roku. Po upływie 365 dni Punkty tracą ważność i zostaną usunięte z konta Abonenta. 14. Punkty zostają naliczane od momentu pierwszego doładowania wykonanego przez osobę polecającą na kwotę 19 pln lub 29 pln. 15. Za polecenie sieci Mobile Vikings pięciu pierwszym osobom, które doładowały swoje konto na kwotę 19 zł lub 29 zł, Abonent otrzymuje na swoje konto: 1) za pierwszą osobą, która poleciła abonenta: gwarantowane jest otrzymanie 190 Punktów 2) za drugą osobę, która poleciła abonenta: gwarantowane jest otrzymanie 190 Punktów i pakiet Play Viking na 12 miesięcy, 3) za trzecią osobę, która poleciła abonenta: gwarantowane jest otrzymanie 190 Punktów 4) za czwartą osobę, która poleciła abonenta: gwarantowane jest otrzymanie 190 Punktów 5) za piątą osobę, która poleciła abonenta : gwarantowane jest otrzymanie 190 Punktów Jeśli każda z osób polecających abonenta doładuje swoje konto po raz drugi (za 19 lub 29 zł) Abonent otrzyma każdorazowo po 190 Punktów za każde dokonane doładowanie. Dodatkowo Abonent otrzyma gratisowo pulę 2x190 punktów, tak aby suma punktów wynosiła 12 x 190 na okres 12 miesięcy. 16. Jeżeli Abonent posiada już Pakiet Viking Play to najpierw zostanie zużyty ten Pakiet Viking Play, który został zakupiony i aktywowany jako pierwszy. Pakiet Viking Play pozyskany w trakcie promocji Rok za free zostanie uruchomiony i gotowy do wykorzystania po upłynięciu ważności poprzedniego pakietu. 3 Informacje dodatkowe: 16. VikingCo Poland sp z o.o. zastrzega możliwość zmiany Regulaminu lub zakończenia Promocji bez konieczności podawania przyczyn. Zakończenie Promocji nie wpływa na warunki korzystania z rozpoczętej już promocji. Informacja o zmianie Regulaminu lub zakończeniu Promocji zostanie podana przez VikingCo Poland sp. z o.o. do wiadomości na stronie internetowej pl.

5 17. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają postanowienia Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez VikingCo Poland sp. z o.o. dostępnego pod adresem W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej Abonent zobowiązuje się: a. nie generować sztucznego ruchu nie służącego wymianie informacji; b. nie używać Karty SIM/USIM w rozwiązaniach telemetrycznych c. nie używać Karty SIM/USIM do ruchu generowanego maszynowo, w szczególności ruchu typu maszyna do maszyny lub maszyna do użytkownika d. nie używać Karty SIM/USIM do generowania ruchu, który ma charakter ataku Denial of Service e. nie używać Karty SIM/USIM do rozsyłania dużej ilości informacji o jednakowej treści do użytkowników, w szczególności informacji przeznaczonych bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku Użytkownika, lub służących osiągnięciu efektu handlowego. f. nie wykorzystywać Kart SIM/USIM do rozwiązań typu call center 18. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień określonych w pkt 17 od a. - f. niniejszej Oferty Promocyjnej, Operator może według własnego wyboru rozwiązać Umowę w każdym momencie ze skutkiem natychmiastowym (bez wcześniejszego uprzedzenia Użytkownika) lub zawiesić świadczenie Usług Telekomunikacyjnych bez odszkodowania dla Użytkownika. 19. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Ofertą Promocyjną zastosowanie ma odpowiednio Cennik Oferty Mobile Vikings lub Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez VikingCo Poland sp. z o.o. dla użytkowników. 10. Postanowienia końcowe 1. Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Mobile Vikings z Użytkownikiem umów o świadczenie usług drogą elektroniczną. 2. Oznaczenie i tytuły poszczególnych paragrafów mają znaczenie wyłącznie informacyjne. 3. Mobile Vikings zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie Usług w dowolnym terminie. Niniejszy Regulamin Usług może ulec zmianie m.in. w przypadku: a) zmiany obowiązujących przepisów prawa, mającej wpływ na treść Regulaminu Usług lub Polityki Prywatności, b) zmiany związanej z zakresem świadczonych usług, c) zmiany związanej z rodzajem świadczonych usług, d) zmiany dotyczącej wymagań technicznych, e) zmiany związanej z rozszerzeniem funkcjonalności konta Użytkownika, w tym o

6 udostępnienie jego zasobów dla podmiotów trzecich. 4. W razie zmiany Regulaminu, nowy Regulamin zostanie dostarczony Użytkownikowi przez zamieszczenie jego na Stronie internetowej. Zmiany wchodzą w życie z chwilą udostępnienia zmienionego tekstu Regulaminu Usług na Stronie internetowej. Korzystanie przez Użytkownika z usług oferowanych przez Stronę internetową lub Sklep internetowy po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne jest z ich zaakceptowaniem. 5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem Usług stosuje się Politykę Prywatności, Regulamin Sklepu internetowego Mobile Vikings oraz przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. nr 16, poz. 93 z 1964 r. z późniejszymi zmianami), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Prawa Telekomunikacyjnego. 6. Regulamin Usług obowiązuje od dnia r.

Regulamin Oferty Promocyjnej Pakiet 15zł za 10zł dla Oferty Formuła Play na Kartę obowiązuje od 18 lutego 2014 r. do odwołania

Regulamin Oferty Promocyjnej Pakiet 15zł za 10zł dla Oferty Formuła Play na Kartę obowiązuje od 18 lutego 2014 r. do odwołania Regulamin Oferty Promocyjnej Pakiet 15zł za 10zł dla Oferty Formuła Play na Kartę obowiązuje od 18 lutego 2014 r. do odwołania Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej Pakiet 15 zł za 10zł. 1.

Bardziej szczegółowo

3. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej osoby, o których mowa w pkt. 1 powyżej otrzymają:

3. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej osoby, o których mowa w pkt. 1 powyżej otrzymają: Oferta Promocyjna Stan Darmowy 19 zł z telefonem obowiązuje od 14 grudnia 2012 r. do odwołania. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Aby skorzystać z Oferty Promocyjnej Stan Darmowy 19 zł

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej FORMUŁA Unlimited na czas nieokreślony obowiązuje od 10 września 2013r. do odwołania.

Regulamin Oferty Promocyjnej FORMUŁA Unlimited na czas nieokreślony obowiązuje od 10 września 2013r. do odwołania. Regulamin Oferty Promocyjnej FORMUŁA na czas nieokreślony obowiązuje od 10 września 2013r. do odwołania. I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. W celu skorzystania z niniejszej Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna Rozmowy w Firmie dla Abonentów obowiązuje od 15.03.2011r. do odwołania

Oferta Promocyjna Rozmowy w Firmie dla Abonentów obowiązuje od 15.03.2011r. do odwołania Oferta Promocyjna Rozmowy w Firmie dla Abonentów obowiązuje od 15.03.2011r. do odwołania Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej Rozmowy w Firmie dla Abonentów 1. Oferta Promocyjna Rozmowy w Firmie

Bardziej szczegółowo

Cennik Oferty Promocyjnej Play Online na Kartę dla Abonentów Cyfry+ obowiązuje od 28.08.2012 r. do odwołania Zmieniony dn. 01.05.2014 r.

Cennik Oferty Promocyjnej Play Online na Kartę dla Abonentów Cyfry+ obowiązuje od 28.08.2012 r. do odwołania Zmieniony dn. 01.05.2014 r. Cennik Oferty Promocyjnej Play Online na Kartę dla Abonentów Cyfry+ obowiązuje od 28.08.2012 r. do odwołania Zmieniony dn. 01.05.2014 r. 1. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej Play Online

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer obowiązuje od 1 lipca 2014r. do odwołania.

Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer obowiązuje od 1 lipca 2014r. do odwołania. Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer obowiązuje od 1 lipca 2014r. do odwołania. I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Oferta Promocyjna Drugi numer skierowana jest do osób, które w

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów

Bardziej szczegółowo

regulamin promocji Nowy Orange Biz przedłużam umowę obowiązuje od dnia 17 kwietnia 2015 roku do odwołania

regulamin promocji Nowy Orange Biz przedłużam umowę obowiązuje od dnia 17 kwietnia 2015 roku do odwołania regulamin promocji Nowy przedłużam umowę obowiązuje od dnia 17 kwietnia 2015 roku do odwołania 1 Definicje 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PEOPLEFONE POLSKA S.A. DLA ABONENTÓW PREPAID

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PEOPLEFONE POLSKA S.A. DLA ABONENTÓW PREPAID REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PEOPLEFONE POLSKA S.A. DLA ABONENTÓW PREPAID 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego Mobile Vikings

Regulamin Sklepu Internetowego Mobile Vikings Regulamin Sklepu Internetowego Mobile Vikings 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin stosuje się do umów sprzedaży zawieranych przy wykorzystaniu Sklepu Internetowego Mobile Vikings. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki świadczenia usług telekomunikacyjnych

Ogólne warunki świadczenia usług telekomunikacyjnych Ogólne warunki świadczenia usług telekomunikacyjnych w ofertach Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart obowiązuje od 25 grudnia 2014 r. do odwołania Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

Adres korespondencyjny:

Adres korespondencyjny: UMOWA ABONENCKA zawarta w dnia...... w Pile pomiędzy: ASTA-NET S.A. z siedzibą w Pile przy ul.podgórna10, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24

Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24 Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24 świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-647, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi MyDysk

Regulamin usługi MyDysk Regulamin usługi MyDysk świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisów Internetowych i Mobilnych P4 sp. z o.o. 1. Niniejszy Regulamin Serwisu określa zasady korzystania przez Usługobiorców z Serwisu.

Regulamin Serwisów Internetowych i Mobilnych P4 sp. z o.o. 1. Niniejszy Regulamin Serwisu określa zasady korzystania przez Usługobiorców z Serwisu. Regulamin Serwisów Internetowych i Mobilnych P4 sp. z o.o. 1. Niniejszy Regulamin Serwisu określa zasady korzystania przez Usługobiorców z Serwisu. DEFINICJE 2. Sformułowania użyte w treści niniejszego

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty Promocyjnej e-promocja: Wiele możliwości na raty

Warunki Oferty Promocyjnej e-promocja: Wiele możliwości na raty Warunki Oferty Promocyjnej e-promocja: Wiele możliwości na raty Kody Promocji: B_WWW_T8_NF_R_5GB, B_WWW_T8_NF_R_2,5GB, B_WWW_T8_NF_R_500MB, B_WWW_T8_NF_R 1. Opis oferty 1.1. W okresie od dnia 12 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Przedpłaconych w Usłudze tubiedronka POSTANOWIENIE OGÓLNE DEFINICJE 1

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Przedpłaconych w Usłudze tubiedronka POSTANOWIENIE OGÓLNE DEFINICJE 1 T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 12, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Umowa nr o świadczenie usługi telenetk@ Zawarta w dniu w pomiędzy: TK Telekom spółką z o.o. z siedzibą w Warszawie, 03-743 Warszawa, ul.

Umowa nr o świadczenie usługi telenetk@ Zawarta w dniu w pomiędzy: TK Telekom spółką z o.o. z siedzibą w Warszawie, 03-743 Warszawa, ul. Umowa nr o świadczenie usługi telenetk@ Zawarta w dniu w pomiędzy: TK Telekom spółką z o.o. z siedzibą w Warszawie, 03-743 Warszawa, ul. Kijowska 10/12A, wysokość kapitału zakładowego 470 711 500,00 złotych,

Bardziej szczegółowo

1 Zmiana nie dotyczy Abonentów którzy przed dniem 18.01.2013 zawarli Umowę o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych.

1 Zmiana nie dotyczy Abonentów którzy przed dniem 18.01.2013 zawarli Umowę o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych. Szanowni Państwo Uprzejmie informujemy, że w związku z ustawą z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz w związku z Uchwałą Zarządu Voice-Net sp. z o.o. z dniem 20.05.2013

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Super FORMUŁA 4.0 iphone1 6 m-cy

Regulamin Oferty Promocyjnej Super FORMUŁA 4.0 iphone1 6 m-cy Regulamin Oferty Promocyjnej 4.0 iphone1 6 m-cy obowiązuje od 2L września 2012 r( do odwołania( (zmieniony dn. 1.05.2014 r.) I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Z niniejszej Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

125 250 500 700 Promocyjny pakiet minut ( non stop) do krajowych sieci komórkowych. Minuty wymienialne na SMS-y, MMS-y w stosunku 1:10

125 250 500 700 Promocyjny pakiet minut ( non stop) do krajowych sieci komórkowych. Minuty wymienialne na SMS-y, MMS-y w stosunku 1:10 . (dalej Warunki ) Oferta Polskiej Telefonii Cyfrowej S.A, operatora T-Mobile (dalej Operator ). Kody Promocji: w tabelce Opis oferty 1.1. W okresie od 14.11.2012 r. do wycofania niniejszej oferty przez

Bardziej szczegółowo

125 250 500 700 Promocyjny pakiet minut ( non stop) do krajowych sieci komórkowych. Minuty wymienialne na SMS-y, MMS-y w stosunku 1:10

125 250 500 700 Promocyjny pakiet minut ( non stop) do krajowych sieci komórkowych. Minuty wymienialne na SMS-y, MMS-y w stosunku 1:10 . (dalej Warunki ) Oferta Polskiej Telefonii Cyfrowej S.A, operatora T-Mobile (dalej Operator ). Kody Promocji: w tabelce Opis oferty 1.1. W okresie od 08.01.2013 r. do wycofania niniejszej oferty przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A. 1 Postanowienia ogólne Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych przez spółkę Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r.

Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r. Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r. 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: 1. Onet-

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Umowa. netia.pl

Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Umowa. netia.pl Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają: Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer dla Firm obowiązuje od 16 października 2013 r. do odwołania.

Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer dla Firm obowiązuje od 16 października 2013 r. do odwołania. Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer dla Firm obowiązuje od 16 października 2013 r. do odwołania. I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Oferta Promocyjna Drugi numer dla Firm skierowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia usług Telekomunikacyjnych przedpłaconych w systemie T-mobile na kartę

Regulamin Świadczenia usług Telekomunikacyjnych przedpłaconych w systemie T-mobile na kartę Regulamin Świadczenia usług Telekomunikacyjnych przedpłaconych w systemie T-mobile na kartę Postanowienia ogólne Definicje 1 1. Niniejszy regulamin określa standardowe, ogólne warunki świadczenia Usług

Bardziej szczegółowo

Regulamin zawierania umowy na odległość

Regulamin zawierania umowy na odległość Regulamin zawierania umowy na odległość 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa: 1. warunki zawierania Umów o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych za pośrednictwem Sklepu internetowego lub telefonicznie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO IPLA W REDEFINE

REGULAMIN BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO IPLA W REDEFINE REGULAMIN BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO IPLA W REDEFINE Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady świadczenia audiowizualnych usług medialnych typu video on-line przez Redefine Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo