REGULAMIN KONKURSU BIKINI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU BIKINI"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU BIKINI I. Nazwa Konkursu 1.1 Konkurs, jest urządzany pod nazwą BIKINI (zwany dalej Konkursem) II. Nazwa podmiotu organizującego Konkurs 2.1 Organizatorem Konkursu jest Bielenda Kosmetyki Naturalne Sp. z o.o. Sp. Komandytowa z siedzibą w Krakowie przy ul. Fabrycznej 20, Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowegow Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Wydział XI KRS pod numerem KRS , NIP , REGON bhb zwana dalej Organizatorem 2.2 Podmiotem odpowiedzialnym za obsługę techniczną usługi SMS jest Monika Kasprzak, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PINAPPLEGROUP Monika Kasprzak w Warszawie (adres: Warszawa, ul. Rabsztyńska 22 lok. 26) wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta miasta Warszawa pod numerem: 11749, NIP: , REGON: III. Obszar, na którym organizowany jest Konkurs 3.1 Konkurs przeprowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. IV. Zasady prowadzenia Konkursu 4.1 W konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, która: a) nabyła Produkt Promocyjny (listę produktów objętych promocją stanowi załącznik nr 1) jako konsument w rozumieniu art.22(1) Kodeksu Cywilnego b) ma pełną zdolność do czynności prawnych, to jest ukończyła 18 rok życia, a także osoba, która ukończyła 13 rok życia za pisemną zgodą rodziców lub przedstawiciela ustawowego c) zamieszkuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej d) w okresie trwania Konkursu w dowolnym sklepie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokonała jednorazowego zakupu produktów objętych promocją za kwotę nie mniejszą niż 25 zł. e) Spełniawszystkie pozostałe warunki niniejszego Regulaminu. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz Pinapplegroup, a także inne osoby świadczące pracę dla ww. podmiotów na podstawie umów o charakterze cywilnoprawnym, a także członkowie najbliższej rodziny wyżej wymienionych osób. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa wyżej rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 4.2 Przystąpienie do Konkursu oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z jego zasadami i je akceptuje. W celu uzyskania możliwości ubiegania się o nagrody w Konkursie Uczestnik, który spełnia warunki opisane w pkt 4.1 zobowiązany jest do: a) zapoznania się z zasadami Konkursu BIKINIokreślonych w niniejszym regulaminie, b) dokonania jednorazowego zakupu Produktów Promocyjnych wymienionych z załączniku nr 1 za kwotę nie mniejszą niż 25 zł w dowolnym sklepie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 1 kwietnia 2013 roku do dnia 31 lipca 2013 roku, i zachowania oryginalnego dowodu zakupu przy czym wymaga się, aby na paragonie nazwa kupowanego produktu była wyraźnie zaznaczona (wydrukowana) albo potwierdzona odręcznym wpisem na odwrocie wraz z pieczątką sklepu i podpisem pracownika. c) zgłoszenia udziału w Konkursie poprzez dokończenie zdania: Moje ciało kocha bikini, bo.. (zwane dalej Zdaniem) i wysłanie tekstu jako wiadomość SMS na numer 7155 według następującego wzoru: Bielenda. Propozycja Zdania np. Bielenda. Bo w promieniach słońca odkrywam radość życia.

2 Dopuszcza się użycie liter drukowanych oraz polskich znaków. Zgodnie z informacją techniczną od Operatorów GSM na długość jednej wiadomości SMS przypada: 60 znaków przy użyciu polskich znaków 160 znaków bez użycia polskich znaków Podane powyżej ograniczenia dotyczące użytych znaków w jednej wiadomości SMS nie stanowią ograniczenia dotyczącego Zdania konkursowego tj. nie nakładają na Uczestnika wymogu przesłania zgłoszenia mieszczącego się w 160 lub 60 znakach, lecz pełnią jedynie rolę informacyjną podającą parametry naliczania opłat przez Operatorów GSM za jedną wiadomość SMS szerzej zasady pobierania opłat opisano w pkt.4.3. Autorska wersja propozycji Zdania, o której mowa powyżej: powinna być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika; nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z prawem; nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów, z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących Organizatora; nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich lub praw własności przemysłowej; zgłoszeń dokonywać można codziennie w dniach od 1 kwietnia 2013 roku od godz do 31 lipca 2013 roku do godz Odpłatność za wysłanie 1 SMS jest stała i wynosi 1,00 zł netto (1,23 zł brutto). W przypadku przekroczenia granicy 60 znaków przy użyciu w treści wiadomości SMS przynajmniej jednego polskiego znaku - wysyłający będzie obciążony wielokrotnością kwoty 1,00 zł netto (1,23 zł brutto) za każde kolejne 60 znaków, bez względu na to czy w dalszej treści wiadomości SMS będą używane polskie znaki czy też nie. W przypadku przekroczenia granicy 160 znaków przy nie użyciu w treści wiadomości SMS ani jednego polskiego znaku - wysyłający będzie obciążony wielokrotnością kwoty 1,00 zł netto (1,23 zł brutto) za każde kolejne 160 znaków niezawierających polskich znaków Konkurs jest dostępny dla posiadaczy telefonów w następujących sieciach: Cyfrowy Polsat, Orange, Play, Plus, Sferia, T-Mobile oraz sieciach wirtualnych MVNO (np. Aster, GaduAir, mbank mobile), za wyjątkiem sieci wrodzinie. Przyjęcie zgłoszenia SMS przez system rejestracyjny zostanie potwierdzone informacją zwrotną na numer telefonu, z którego zostało wysłane zgłoszenie. Informacja zwrotna zostanie wysłana w sposób automatyczny, nie później niż w tym samym dniu co dzień wysłania zgłoszenia. 4.4 Zgłoszenia nieprawidłowe, tzn. te, które nie spełniają warunków określonych w Regulaminie, jak i nie związane z założeniami Regulaminu i tematem Konkursu oraz wysłane przed lub po terminie, o którym mowa w pkt 5.2 nie będą brały udziału w Konkursie. 4.5 W przypadku dokonania wielokrotności zakupu Produktów Promocyjnych za kwotę nie mniejszą niż 25 zł na jednym dowodzie zakupu, Uczestnikowi przysługuje prawo do wysyłki odpowiedniej ilości zgłoszeń wg zasady, że jeden zakup Produktów Promocyjnych za kwotę nie mniejszą niż 25 zł uprawnia do wysłania propozycji tekstu jednego Zdania. 4.6 Zgłoszenie udziału w Konkursie na podstawie zakupu Produktów Promocyjnych poprzez wysłanie wiadomości SMS może mieć miejsce wyłącznie po zakupie Produktów Promocyjnych, tj. data zakupu nie może być późniejsza niż data wysłania zgłoszenia do Konkursu. Każdy Uczestnik ma prawo wielokrotnego zgłoszenia do Konkursu, o ile spełnione są wszystkie warunki Regulaminu. Jeżeli Uczestnik dokonał więcej niż jednego zgłoszenia SMS, Organizator zastrzega sobie prawo żądania okazania wszystkich oryginałów paragonów dotyczących zgłoszeń lub innych dowodów zakupu przewidzianych Regulaminem w celu weryfikacji prawa do nagrody. 4.7 Każdy Uczestnik Konkursu musi zachować oryginalny paragon, gdyż będzie on podstawą do przyznania prawa do nagrody. 4.8 W przypadku podjęcia przez Organizatora podejrzenia o przesyłaniu zgłoszeń niezgodnych z zapisami niniejszego Regulaminu, Uczestnik będzie zobowiązany do przedstawienia wszystkich paragonów na podstawie, których dokonał zgłoszeń pod rygorem wykluczenia z Konkursu. 4.9 Niezależnie od ilości zgłoszeń do udziału w Konkursie, jedna osoba może wygrać tylko jedną nagrodę danego rodzaju Informacja o Konkursie wraz z Regulaminem dostępna jest na stronie oraz wysyłana jest na przesłaną pisemną prośbę z załączoną opłaconą kopertą zwrotną. Prośby należy kierować na adres Pinapplegroup.

3 V. Czas trwania Konkursu 5.1 Rozpoczęcie Konkursu nastąpi w dniu roku i kończy w dniu roku włączając w to postępowanie reklamacyjne. 5.2 Termin przyjmowania zgłoszeń do Konkursu rozpoczyna się w dniu roku o godz. 00:00:00 i kończy się w dniu roku o godz. 23:59:59. VI. Nagrody w Konkursie 6.1 W Konkursie zostaną przyznane następujące nagrody rzeczowe i pieniężne: a) Samochód osobowy marki Opel Adam (pojemność silnika: 1200 / 70 KM,zasilanie: benzyna, typ nadwozia: 3-drzwiowe, wersja wyposażenia: JAM, kolor nadwozia: lakier żółty James Blonde, skrzynia biegów: manualna) - nagroda główna o wartości rynkowej złbrutto wraz z nagrodą pieniężną w wysokości odpowiadającej równowartości podatku od nagród ustalonego zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami. b) Zestaw kosmetyków BIELENDA nagród o wartości 45 zł każda wraz z nagrodą pieniężną w wysokości odpowiadającej równowartości podatku od nagród ustalonego zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami. 6.2 Prawo do Nagrody może być realizowane po uprzedniej zapłacie przez Zwycięzcę zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wygranej w Konkursie, w wysokości 10 % wartości łącznej Nagrody. Zapłatę, o której mowa w zdaniu poprzedzającym Zwycięzca konkursu na podstawie art. 41 ust. 7 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zobowiązany będzie uiścić Organizatorowi, jako fundatorowi i płatnikowi podatku dochodowego, przed wydaniem Nagrody. Organizator jako płatnik podatku dochodowego od wygranej przez Laureata Nagrody, potrąci z Nagrody pieniężnej wypłacanej Laureatowi sumę odpowiadającą podatkowi dochodowemu Laureata od wygranych nagród, na co każdy z Uczestników Konkursu wyraża zgodę. 6.3 Łączna ilość nagród w Konkursie wynosi 1001 sztuk. VII. Sposób wyłonienia zwycięzców Konkursu 7.1 Laureatami konkursu zostaną zgłoszenia przesłane przez Uczestników Konkursu wybrane przez Komisję Konkursową 7.2 W skład Komisji Konkursowej wchodzą 3 osoby powołane przez Organizatora. 7.3 Komisja Konkursowa oceniając prace konkursowe, będzie brała pod uwagę oryginalność, pomysłowość, kreatywność Uczestnika oraz zgodność z marketingowym pozycjonowaniem produktów firmy Bielenda Kosmetyki Naturalne Sp. z o.o. VIII. Termin wyłonienia zwycięzców 8.1 I wyłonienie zwycięzców nastąpi w dniu z puli zgłoszeń przesłanych w dniach: od godz.00:00:00 do dnia do godz. 23:59:59 Komisja Konkursowa wyłoni 125 (dziesięć sto 8.2 II wyłonienie zwycięzców nastąpi w dniu z puli zgłoszeń przesłanych w dniach: od godz.00:00:00 do dnia do godz. 23:59:59 Komisja Konkursowa wyłoni 125 (dziesięć sto 8.3 III wyłonienie zwycięzców nastąpi w dniu z puli zgłoszeń przesłanych w dniach: od godz.00:00:00 do dnia do godz. 23:59:59 Komisja Konkursowa wyłoni 125 (dziesięć sto 8.4 IV wyłonienie zwycięzców nastąpi w dniu z puli zgłoszeń przesłanych w dniach: od godz.00:00:00 do dnia do godz. 23:59:59 Komisja Konkursowa wyłoni 125 (dziesięć sto 8.5 V wyłonienie zwycięzców nastąpi w dniu z puli zgłoszeń przesłanych w dniach: od godz.00:00:00 do dnia do godz. 23:59:59 Komisja Konkursowa wyłoni 125 (dziesięć sto

4 8.6 VI wyłonienie zwycięzców nastąpi w dniu z puli zgłoszeń przesłanych w dniach: od godz.00:00:00 do dnia do godz. 23:59:59 Komisja Konkursowa wyłoni 125 (dziesięć sto 8.7 VII wyłonienie zwycięzców nastąpi w dniu z puli zgłoszeń przesłanych w dniach: od godz.00:00:00 do dnia do godz. 23:59:59 Komisja Konkursowa wyłoni 125 (dziesięć sto 8.8 VIII wyłonienie zwycięzców nastąpi w dniu z puli zgłoszeń przesłanych w dniach: od godz.00:00:00 do dnia do godz. 23:59:59 Komisja Konkursowa wyłoni 125 (dziesięć sto 8.9 IX wyłonienie zwycięzcy nagrody głównej nastąpi w dniu z puli zgłoszeń przesłanych w dniach: od godz.00:00:00 do dnia do godz. 23:59:59 Komisja Konkursowa wyłoni 1 (jedno) zwycięskie zgłoszenie konkursowe, które zostanie nagrodzone nagrodą główną w postaci samochodu osobowego marki Opel Adam. Dodatkowo Komisja Konkursowa wyłoni 5 (pięć) zgłoszeń, które zostaną zapisane na liście rezerwowej pod numerami kolejnymi od 2 do 6. IX. Ogłaszanie wyników Konkursu 9.1 Wyniki Konkursu opublikowane zostaną po zakończeniu konkursu na stronie oraz zgodnie z zasadami wyłaniania Laureatów. Lista zawierać będzie: maskowany do formy 501 xxx 503 numer telefonu, z którego wysłane zostało zgłoszenie, rodzaj przyznanej nagrody. 9.2 Uczestnicy konkursu, których zgłoszenia zostaną nagrodzone o wygranej będą informowani zgodnie z punktami 9.3, 9.4 i 9.5 poniżej. 9.3 Laureaci nagrody w postaci zestawów kosmetyków, zostaną poinformowani przez Organizatora poprzez wiadomość SMS wysłaną na numer telefonu, z którego zostało przesłane zgłoszenie w ciągu 2 dni roboczych (z pominięciem sobót) licząc od dnia posiedzenia Komisji. 9.4 Laureat nagrody głównej w postaci samochodu osobowego marki Opel Adam o wygranej zostanie poinformowany poprzez wiadomość SMS wysłaną na numer telefonu, z którego zostało przesłane zgłoszenie w ciągu 2 dni roboczych (z pominięciem sobót) licząc od dnia posiedzenia Komisji oraz dodatkowo poinformowany zostanie o nagrodzie w drodze rozmowy telefonicznej wg założeń - 6 prób połączenia w przeciągu 3 dni roboczych od dnia posiedzenia Komisji tj w dniach i14.08 i 16.08w godz Przez nieudaną próbę połączenia z Laureatem rozumie się: nieodebranie połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z Użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny). 9.5 Uczestnicy, których zgłoszenia wpisane zostały na listę rezerwową zostaną poinformowany o wpisie na listę rezerwową poprzez oddzielną wiadomość SMS wysłaną na numer telefonu, z którego zostało przesłane zgłoszenie w ciągu 2 dni roboczych (z pominięciem sobót) licząc od dnia posiedzenia Komisji 9.6 Uczestnik, który otrzyma informację o nagrodzie, posiada oryginał paragonu zakupu Produktu Promocyjnego oraz spełnia warunki określone w Regulaminie musi przesłać zwrotnie na adres wskazany poniżej następujące dane i dokumenty: a) oryginał paragonu uprawniającego do otrzymania danej nagrody lub poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii paragonu, b) imię, nazwisko oraz numer telefonu, z którego zostało przesłane zgłoszenie konkursowe, c) dokładny adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym, d) własnoręcznie podpisane oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do Regulaminu, e) w przypadku osoby niepełnoletniej własnoręcznie podpisane przez opiekuna prawnego oświadczenie stanowiące Załącznik nr 3 do Regulaminu. Na adres: Pinapplegroup ul. Rabsztyńska 22/ Warszawa z dopiskiem BIKINI w terminie do 5 dni od daty powiadomienia o przyznanym prawie do nagrody. Dokumenty i dane, o których mowa powyżej, mogą zostać dostarczone drogą pocztową (list polecony lub zwykły) lub pocztą kurierską.

5 9.6 Zwycięzca traci prawo do nagrody w przypadku: a) nieotrzymania przez Pinapplegroup w wyznaczonym terminie zwrotnych informacji z danymi oraz podpisanym własnoręcznie oświadczeniem/oświadczeniami, o których mowa w pkt 9.5,umożliwiającymi wydanie i dostarczenie nagrody (liczy się data stempla pocztowego lub data nadania przesyłki kurierskiej) b) przesłania paragonu, którego data zakupu jest późniejsza od daty i godziny zgłoszenia do Konkursu bądź paragon jest zniszczony lub nieczytelny c) przekazania kopii paragonu niepotwierdzonego notarialnie d) przesłania paragonu, którego treść nie potwierdza jednoznacznie zakupu spełniającego wymogi regulaminu e) niedopełnienia innych warunków regulaminu W każdym z tych przypadków o fakcie utraty prawa do nagrody Uczestnik zostanie poinformowany poprzez wiadomość SMS na numer telefonu, z którego dokonano zgłoszenia. 9.7 Administratorem bazy danych zebranych w trakcie prowadzenia konkursu jest Bielenda Kosmetyki Naturalne Sp. z o.o. Sp. Komandytowa z siedzibą w Krakowie przy ul. Fabrycznej 20, Kraków. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych przez Administratora w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu. Podanie danych jest dobrowolne. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą zbierane i przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 833 z późn. zmianami) wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu i po jego zakończeniu nie będą dalej przetwarzane. 9.8 Uczestnik konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia wyraża ponadto zgodę na zamieszczenie na liście zwycięzców, o której mowa powyżej w ust. 8.1 numeru telefonu, z którego wysłano zgłoszenie. Jeżeli wysyłający zgłoszenie konkursowe nie jest użytkownikiem numeru telefonu, z którego dokonuje zgłoszenia, jest on zobowiązany uzyskać od osoby uprawnionej do tego numeru zgodę na zamieszczenie na liście zwycięzców, o której mowa powyżej w ust. 8.1, numeru telefonu, z którego wysłano zgłoszenie, co jest warunkiem wzięcia udziału w Konkursie. 9.9 Uczestnicy Konkursu mogą ponadto wyrazić pisemnie zgodę na wykorzystanie i ujawnienie dla celów reklamowych i marketingowych spółki Bielenda Kosmetyki Naturalne Sp. z o.o. Sp. Komandytowaz siedzibą w Krakowie ich danych osobowych, wizerunku i głosu za pomocą środków masowego przekazu lub środków elektronicznych. Zakres i treść zgody zostanie przedstawiony do akceptacji Uczestnika w przypadku zaistnienia takiej sytuacji. Udzielenie zgody jest dobrowolne. X. Miejsce i termin wydawania wygranych 10.1 Nagrody zostaną wysłane Laureatom pod rygorem dopełnienia wszystkich obowiązków regulaminowych, w szczególności po otrzymaniu dokumentów potwierdzających prawo do nagrody opisanych pkt 9.5 regulaminu oraz ich pozytywnej weryfikacji Nagrody w postaci zestawów kosmetyków zostaną wysłane Laureatom pod rygorem dopełnienia wszystkich obowiązków regulaminowych pocztą kurierską lub Pocztą Polską na wskazany przez niego adres Odbiór nagrody głównej nastąpi w terminie do dnia r. w postaci wręczenia Listu gratulacyjnego potwierdzenia przyznania nagrody oraz dokumentów niezbędnych do rejestracji samochodu (list gratulacyjny oraz dokumenty do rejestracji samochodu zostaną wysłane jako przesyłka kurierska). Za rejestrację samochodu odpowiedzialny jest Laureat. Po dokonaniu rejestracji Laureat wraz z Organizatorem Konkursu ustalą termin odbioru samochodu oraz miejsce jego odbioru. Za miejsce przekazania samochodu należy przyjąć jeden z salonów samochodowych Opla w Krakowielub Warszawie, chyba że Organizator i Laureat ustalą inne miejsce. W przypadku utraty prawa do nagrody przez Laureata nr 1 lub w przypadku złożenia przez niego oświadczenia o odmowie przyjęcia nagrody, prawo do nagrody głównej przechodzi na zgłoszenie zapisane pod numerem 2 na liście rezerwowej, a w dalszej kolejności na kolejne zgłoszenie z listy rezerwowej. Samochód powinien zostać odebrany najpóźniej do dnia r 10.4 Laureat, który nie odebrał nagrody traci do niej prawo Każdy z Laureatów może w terminie 3 dni od daty otrzymania informacji o wygranej złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia nagrody Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego - ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 1993 r. Nr 90, poz.416 z późn. zm.). Premie pieniężne przyznawane wraz z nagrodami zostaną przeznaczone na uregulowanie zobowiązań podatkowych Laureatów w związku z wygranymi nagrodami i nie podlegają wydaniu Nagrody w Konkursie nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne nagrody rzeczowe. Laureatowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród Nagrody nie wydane w Konkursie, z przyczyn leżących po stronie Laureatów, pozostają do dyspozycji Organizatora Nagrody w niniejszym Konkursie zostaną wydane do dnia r

6 XI. Odpowiedzialność Organizatora 11.1 Zgłoszenia do Konkursu nie spełniające wymogów Regulaminu, w szczególności niepełne, przerwane, zawieszone, zniekształcone, nienależytej jakości lub o złych innych parametrach technicznych w stopniu uniemożliwiającym lub utrudniającym jego czytelność lub możliwość weryfikacji umieszczonych na nich danych oraz zawierające treści o charakterze bezprawnym (treści obrażające godność osobistą, przekleństwa, wulgaryzmy), przesłane po upływie terminu konkursu, są nieważne i zostaną wykluczone z Konkursu W Konkursie będą brane pod uwagę jedynie wiadomości SMS wysyłane za pośrednictwem sieci operatorów telefonii komórkowej korzystających z polskich zasobów numeracji, o których mowa w pkt 4.3 Regulaminu, a w szczególności nie będą uwzględniane wiadomości SMS wysyłane za pomocą Internetu Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności, ani nie jest stroną w sporach dotyczących prawa własności do posiadanych telefonów komórkowych, z których Uczestnicy wysyłają wiadomości SMS. Jakiekolwiek spory dotyczące w/w praw nie wpływają na zasadę, iż uprawnioną do otrzymania nagrody jest osoba, której dane zostaną podane Organizatorowi zgodnie z punktem 9.3. Regulaminu Konkursu Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjnoreklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie, jak również odmówić mu przyznania nagrody, w stosunku, do którego powziął podejrzenie o działania sprzeczne z Regulaminem. Uprawnienie to przysługuje w szczególności w przypadku powzięcia wiedzy o korzystaniu ze sprzętu komputerowego przy wysyłaniu wiadomości SMS. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmiany w Regulaminie dotyczącej wartości nagród, jeżeli faktyczna cena za jaką Organizator zakupi wymienione nagrody na potrzeby Konkursu będzie inna niż wartość wskazana w pkt 6.1. Regulaminu. Uczestnicy Konkursu zostaną o tym fakcie powiadomieni poprzez informację na stronie XII. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej listem poleconym na adres Pinapplegroup z dopiskiem BIKINI w terminie 7 dni od dnia 1 kwietnia 2013 roku będącego dniem rozpoczęcia konkursu do dnia 31 lipca 2013 roku będącego ostatnim dniem konkursu jednakże nie później niż w terminie do 7 dni licząc od dnia ogłoszenia wyników. O zachowaniu terminu zgłoszenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Reklamacja powinna zawierać żądanie określonego zachowania się przez Organizatora. Reklamujący zobowiązany jest wraz z reklamacją doręczyć wszelkie dokumenty oraz przytoczyć wszystkie okoliczności faktyczne bądź prawne uzasadniające żądanie Złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Rozpatrywanie reklamacji opiera się na treści niniejszego Regulaminu oraz przepisach prawa polskiego. Rozpatrzenie reklamacji wyczerpuje prowadzone postępowanie reklamacyjne Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji Uczestnik Konkursu, który nie wniósł reklamacji na wyżej określonych zasadach lub którego reklamacja nie została uznana, może wystąpić z roszczeniem do właściwego sądu powszechnego Reklamacje usługi SMS należy kierować bezpośrednio do podmiotu odpowiadającego za obsługę techniczną usługi SMS drogą mailową na adres: Reklamacja usługi SMS powinna zawierać: numer telefonu, z którego wysłano reklamowaną wiadomość SMS dokładną treść wysłanej wiadomości SMS możliwie jak najdokładniejszą datę i godzinę wysłania reklamowanej wiadomości SMS numer SMS Premium wraz ze znacznikiem (słowem początkowym) na jaki została wysłana wiadomość SMS dokładnyopis zaobserwowanego problemu Dostawca usługi SMS rozpatrzy reklamację i udzieli odpowiedzi w ciągu 72 godzin odmomentu otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. XIII. Prawa autorskie Uczestnikiem konkursu może być wyłącznie osoba, której przysługują autorskie prawa majątkowe oraz osobiste do utworów (haseł) w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie mogą znajdować się w treści zgłoszenia konkursowego (o którym mowa w pkt 4.2 ppkt. c). Wysyłając zgłoszenie

7 udziału w Konkursie, Uczestnik tym samym oświadcza, że jest autorem wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie mogą znajdować się w treści zgłoszenia konkursowego Wysyłając zgłoszenie udziału w Konkursie Uczestnik tym samym oświadcza, że powstałe w związku z niniejszym Konkursem utwory nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich i że jego autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora z tytułu niezgodności z prawdą oświadczeń określonych powyżej w pkt 13.1 i 13.2 niniejszego paragrafu i zobowiązuje się zwolnić Organizatora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym tym oświadczeniem, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw Organizator zastrzega, stosownie do brzmienia art kodeksu cywilnego, że nabywa majątkowe prawa autorskie do wszystkich utworów znajdujących się w treści zgłoszenia konkursowego, które to nabycie staje się skuteczne w momencie wydania Uczestnikowi którejkolwiek z nagród wymienionych w pkt VI niniejszego Regulaminu Uczestnik Konkursu wysyłając zgłoszenie, zawierające wykonanie zadania konkursowego wyraża zgodę na umieszczenie treści zgłoszenia na stronie oraz związku z ogłoszeniem wyników Konkursu oraz na używanie utworów znajdujących się w treści zgłoszenia przez Organizatora na inne cele związane z przeprowadzaniem konkursu przed wydaniem danemu Uczestnikowi Nagrody Organizator zastrzega, że przejście praw autorskich majątkowych do utworów znajdujących się w zgłoszeniu konkursowym następuje w następującym zakresie: a) utrwalanie i zwielokrotnianie drukiem lub podobną techniką, w tym fotokopiowanie i mikrokopiowanie, b) wydawanie (publikowanie) i rozpowszechnianie we wszystkich wydaniach, niezależnie od formy, standardu, systemu lub formatu, bez ograniczenia liczby nakładów, wydań oraz egzemplarzy; obejmuje to także prawo do częściowego lub całkowitego przedruku (przed i po produkcji), w tym na fotokopiach, mikrokopiach i mikroreprodukcjach, a także do powielania w inny sposób, c) wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb eksploatacji oraz trwała lub czasowe zwielokrotnianie komputerowego zapisu w całości lub w części dowolnymi środkami i w dowolnej formie, d) wykorzystanie do celów marketingowych, w tym reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Organizatora; obejmuje to również utrwalanie i zwielokrotnianie poligraficzne oraz wykorzystanie tych utrwaleń; utrwalanie audiowizualne dowolną techniką niezależnie do standardu, systemu i formatu; nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy dowolnych środków technicznych, w tym nadawanie za pośrednictwem satelity; nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników dźwięku i obrazu, w tym powielania, rozpowszechniania i odtwarzania nagrań, przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu, po utrwaleniu na nośnikach dźwięku i/lub obrazu, e) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w tym w dowolnych - elektronicznym, cyfrowym itp. kanale komunikacji publicznej; f) wprowadzanie do obrotu, rozpowszechnianie egzemplarzy oraz ich kopii Uczestnikom nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie z tytułu przejścia praw autorskich, o których mowa w Regulaminie Każdy Uczestnik Konkursu, poprzez wysłanie zgłoszenia zawierającego hasło zobowiązuje się tym samym, iż w razie nieotrzymania nagrody w Konkursie, na każde żądanie Organizatora zawrze z Organizatorem umowę o przeniesienie praw autorskich do haseł reklamowych zawartych w wysłanym zgłoszeniu. Treść umowy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym będzie uwzględniać wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu dotyczące praw autorskich do haseł wymyślonych przez Laureatów Konkursu, a w szczególności postanowienia pkt tego paragrafu. XIV. Postanowienia końcowe Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za połączenia i funkcjonowanie sprzętu telekomunikacyjnego, usługi pocztowe lub za działalność innych osób Niniejszy Regulamin stanowi wyczerpującą podstawę dla organizacji konkursu. Wysyłając zgłoszenie w formie wiadomości SMS Uczestnik wyraża zgodę na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w Regulaminie innych zmian, niż te o których mowa wyraźnie w niniejszym Regulaminie, bez podania przyczyny. Uczestnicy Konkursu zostaną o tym fakcie powiadomieni poprzez informację na stronie oraz W każdym przypadku zmiany Regulaminu, będzie on obowiązywać od chwili zamieszczenia jego zmienionej wersji na stronie We wszystkich sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

8 Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu BIKINI LISTA PRODUKTÓW OBJĘTYCH PROMOCJĄ 1.BIKINI Karotenowy Olejek do opalania spf 6 2.BIKINI Transparentny spray do opalania - formuła SPORT spf 20 3.BIKINI Krem do twarzy spf 30 - cera mieszana i tłusta 4.BIKINI Krem do twarzy spf 50 - cera sucha i wrażliwa 5.BIKINI nawilżające mleczko do opalania spf BIKINI nawilżające mleczko do opalania spf BIKINI ujędrniające mleczko do opalania spf BIKINI ochronne mleczko do opalania dla dzieci i niemowląt spf 50 9.BIKINI nawilżający balsam po opalaniu S.O.S. 10. BIKINI super przyśpieszacz opalaniaspf BIKINI nawilżający balsam utrwalający opaleniznę

9 Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu BIKINI Ja niżej podpisany..., zamieszkały..., oświadczam co następuje: W stosunku do wszystkich utworów (haseł) w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie znajdują się w treści zgłoszenia konkursowego, które wysłałem w związku z konkursem BIKINI, za które to zgłoszenie została mi przyznana nagroda przez Organizatora Bielenda Kosmetyki Naturalne Sp. z o.o. Sp. Komandytowa z siedzibą w Krakowie oświadczam, że: - udzielam nieodpłatnie Organizatorowi upoważnienia na wykonywanie, bez ograniczeń, przysługujących mu autorskich praw osobistych wymienionych w art. 16 z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym może być udzielane przez Organizatora innym podmiotom bez jakichkolwiek ograniczeń. W zakresie pozostałych praw osobistych upoważniam Organizatora do wykonywania ich za Uczestnika, w tym do modyfikacji utworów w sposób, jaki Organizator uzna za konieczny z punktu widzenia przejętego sposobu korzystania z utworu. - wyrażam zgodę na wprowadzanie przez Organizatora zmian w utworach, w szczególności poprawek stylistycznych, ortograficznych i językowych - udzielam Organizatorowi zezwolenia na korzystanie z zależnych praw autorskich na wszystkich polach eksploatacji wymienionych powyżej, o ile dla eksploatacji utworu na tych polach konieczne lub potrzebne jest stworzenie utworu zależnego, a także zezwolenia na udzielenie wzajemnego i równoczesnego lub samodzielnego opracowania, przeróbki, adaptowania części lub całości w tym przez nadawanie im różnego rodzaju form (zmienionej, skróconej, poszerzonej lub skondensowanej) z prawem do reprodukowania na nośnikach zapisu (dyskietce, karcie pamięci, diapozytywie, slajdzie, mikrofilmie, fotokopii, mikroreprodukcji, nośniku CD oraz DVD itp.) oraz z prawem do wykorzystania na nośnikach dźwięku i obrazu. - zobowiązuję się w zakresie praw autorskich osobistych do utworu, do ich niewykonywania, w szczególności do niewykonywania prawa do autorstwa utworu, w szczególności oświadczam, że nie będę ich oznaczał swoim imieniem lub nazwiskiem i nie będę takiego ich oznaczenia żądał, ani od Organizatora ani o innego podmiotu, który nabędzie od Organizatora prawa do utworów. (data, miejscowość) (podpis) Dane adresowe: Imię i nazwisko... Dane adresowe z kodem pocztowym Numer kontaktowy (telefon).. Numer telefonu, z którego wysłane zostało zgłoszenie.. Mail kontaktowy..

10 Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu BIKINI Oświadczenie w przypadku osoby niepełnoletniej: Ja, niżej podpisany..., zamieszkały..., jako opiekun prawny..., (imię i nazwisko osoby niepełnoletniej) wyrażam zgodę na uczestnictwo podopiecznego/podopiecznej w Konkursie BIKINI oraz potwierdzam poniżej złożone przez niego (nią) oświadczenia... (czytelny podpis opiekuna prawnego)

REGULAMIN KONKURSU. Lubię Tatrzańską bo

REGULAMIN KONKURSU. Lubię Tatrzańską bo REGULAMIN KONKURSU Lubię Tatrzańską bo Organizator 1 Organizatorem konkursu jest Anna Gorzawska, Grzegorz Czebotar i Adam Zawisza, prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU BIKINI

REGULAMIN KONKURSU BIKINI REGULAMIN KONKURSU BIKINI I. Nazwa Konkursu 1.1 Konkurs, jest urządzany pod nazwą BIKINI (zwany dalej Konkursem) II. Nazwa podmiotu organizującego Konkurs 2.1 Organizatorem Konkursu jest Bielenda Kosmetyki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO ( Konkurs ), na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO ( Konkurs ), na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Odbierz zl!

Regulamin konkursu Odbierz zl! Regulamin konkursu Odbierz 70.000 zl! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Odbierz 70.000 zl! jest Media Contact Sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Podłęknickiej 30, 41-303 Dąbrowa Górnicza,

Bardziej szczegółowo

3.1 Komisja konkursowa w składzie: Martin Paschinger i Irfan Kilic wybierze spośród nadesłanych zgłoszeń: Laureata nagrody głównej:

3.1 Komisja konkursowa w składzie: Martin Paschinger i Irfan Kilic wybierze spośród nadesłanych zgłoszeń: Laureata nagrody głównej: WYGRYWAJ Z PREMIO TRAVEL I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 1.1 Organizatorem Konkursu jest Premio Travel sp.zo.o. z siedzibą przy ul. Świętokrzyskiej 18/20 00-052 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu pod nazwą Po której jesteś stronie?.

Regulamin konkursu pod nazwą Po której jesteś stronie?. Regulamin konkursu pod nazwą Po której jesteś stronie?. Definicje Użytym w treści niniejszego regulaminu zwrotom i pojęciom przyznaje się znaczenie wskazane poniżej: 1. Organizator BMW Vertriebs GmbH działająca

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Akademia Fotograficzna Travelera" magazynu National Geographic TRAVELER 1/2012

Regulamin Konkursu Akademia Fotograficzna Travelera magazynu National Geographic TRAVELER 1/2012 Regulamin Konkursu Akademia Fotograficzna Travelera" magazynu National Geographic TRAVELER 1/2012 I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 1.1 Organizatorem Konkursu jest Wydawnictwo G+J RBA Sp. z o.o. &

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wygraj spotkanie z Pele

Regulamin konkursu Wygraj spotkanie z Pele Regulamin konkursu Wygraj spotkanie z Pele 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Wygraj spotkanie z Pele jest Media Contact Sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Podłęknickiej 30, 41-303 Dąbrowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Kursy lawinowe" magazynu National Geographic TRAVELER 2/2012

Regulamin Konkursu Kursy lawinowe magazynu National Geographic TRAVELER 2/2012 Regulamin Konkursu Kursy lawinowe" magazynu National Geographic TRAVELER 2/2012 I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 1.1 Organizatorem Konkursu jest Wydawnictwo G+J RBA Sp. z o.o. & CO. Sp. Komandytowa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sondy SMS Kto wyga mecz?

REGULAMIN sondy SMS Kto wyga mecz? REGULAMIN sondy SMS Kto wyga mecz? I. Postanowienia wstępne 1. Organizatorem Sondy SMS Kto wygra mecz?, zwanej dalej Sondą lub Serwisem, jest MobileFormats Sp. z o.o., z siedzibą: Plac Szczepański 3 lok.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Konkurs pt. Przepis na Walentynki

Regulamin Konkursu Konkurs pt. Przepis na Walentynki Regulamin Konkursu Konkurs pt. Przepis na Walentynki I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu pt. Przepis na Walentynki zwanego dalej Konkursem, jest Bandai Polska sp. z o.o., z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014

REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014 REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014 1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu pod nazwą LEGO KREATOR (dalej "Konkurs"). 2. Organizatorem Konkursu jest Brandcomm Polska

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N KONKURSU Konkurs L Oreal Paris i Super-Pharm

R E G U L A M I N KONKURSU Konkurs L Oreal Paris i Super-Pharm R E G U L A M I N KONKURSU Konkurs L Oreal Paris i Super-Pharm 1. Zasady ogólne 1.1. Organizatorem konkursu ( Konkurs ) jest Blueberry Group Sp. z o.o. S.K.A z siedzibą w Warszawie, przy ul. Szpitalnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy 1 Definicje 1) Konkurs Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy Konkurs dla konsumentów, którzy dokonają zgłoszenia na stronie galaxy.samsung.pl

Bardziej szczegółowo

Choinkowy zawrót głowy

Choinkowy zawrót głowy Regulamin Świątecznego Konkursu Fotograficznego Twojej Telewizji Morskiej Choinkowy zawrót głowy I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu Choinkowy zawrót głowy, zwanego dalej Konkursem jest

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY REGULAMIN KONKURSÓW NA NAJLEPSZĄ PRACĘ SMS 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSÓW 1.1. Organizatorem działań konkursowych zwanych dalej

OGÓLNY REGULAMIN KONKURSÓW NA NAJLEPSZĄ PRACĘ SMS 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSÓW 1.1. Organizatorem działań konkursowych zwanych dalej OGÓLNY REGULAMIN KONKURSÓW NA NAJLEPSZĄ PRACĘ SMS 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSÓW 1.1. Organizatorem działań konkursowych zwanych dalej konkursem lub konkursami, jest: G+J Gruner + Jahr Polska

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu fotograficznego Zdjęcie z wakacji

Regulamin konkursu fotograficznego Zdjęcie z wakacji Regulamin konkursu fotograficznego Zdjęcie z wakacji A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu fotograficznego Zdjęcie z wakacji (zwanego dalej Konkursem ), jest Bank Spółdzielczy w Brańsku z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO W KSIĄŻECZCE EDUKACYJNEJ WESOŁE PRZEDSZKOLE MISI KRYSI NR 4

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO W KSIĄŻECZCE EDUKACYJNEJ WESOŁE PRZEDSZKOLE MISI KRYSI NR 4 REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO W KSIĄŻECZCE EDUKACYJNEJ WESOŁE PRZEDSZKOLE MISI KRYSI NR 4 1 Organizator i czas trwania konkursu 1. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Plastycznego dla Dzieci Moja wymarzona naklejka. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin Konkursu Plastycznego dla Dzieci Moja wymarzona naklejka. 1 Postanowienia Ogólne Regulamin Konkursu Plastycznego dla Dzieci Moja wymarzona naklejka 1 Postanowienia Ogólne 1. Organizatorem konkursu plastycznego Moja wymarzona naklejka (dalej: Konkurs), jest Diagnostyka Sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ. Szczoteczka Colgate Slim Soft. promocyjna pod nazwą Szczoteczka Colgate Slim Soft ( Promocja ).

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ. Szczoteczka Colgate Slim Soft. promocyjna pod nazwą Szczoteczka Colgate Slim Soft ( Promocja ). REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ Szczoteczka Colgate Slim Soft POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki, na jakich przeprowadzana jest akcja promocyjna pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Urodzinowego portalu Nadmorski24.pl. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Urodzinowego portalu Nadmorski24.pl. I. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Urodzinowego portalu Nadmorski24.pl I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem Konkursu Urodzinowego portalu Nadmorski24.pl, zwanego dalej Konkursem jest Chopin Telewizja Kablowa Spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Mobile Vikings - Podróż Vikinga. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Mobile Vikings - Podróż Vikinga. 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Mobile Vikings - Podróż Vikinga 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs konkurs pod nazwą #PodróżVikinga prowadzony na zasadach określonych Regulaminem, 2. Organizator VikingCo Poland Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Milka w LIDL

REGULAMIN KONKURSU Milka w LIDL REGULAMIN KONKURSU Milka w LIDL 1. Niniejszy regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Milka w LIDL (dalej zwany Konkursem ). 2. Organizatorem Konkursu jest IQFM Sp. z o.o., z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Lato w akcji z Viscoplast

Regulamin Konkursu Lato w akcji z Viscoplast Regulamin Konkursu Lato w akcji z Viscoplast 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Lato w akcji z Viscoplast zwanym dalej Konkursem jest Albedo Marketing sp. o.o. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady przeprowadzania Konkursu pod nazwą Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Nagrody w dobrym smaku POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu Nagrody w dobrym smaku POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Nagrody w dobrym smaku 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu Nagrody w dobrym smaku, zwanego dalej Konkursem, jest Point4Art Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, 31-066, ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Piękne i zdrowe dbam o włosy mojego dziecka.

Regulamin konkursu Piękne i zdrowe dbam o włosy mojego dziecka. Regulamin konkursu Piękne i zdrowe dbam o włosy mojego dziecka. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu fotograficznego pod nazwą. Piękne i zdrowe dbam o włosy mojego dziecka., zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Nietypowe Kasze POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu Nietypowe Kasze POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Nietypowe Kasze 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu Nagrody w dobrym smaku - Ankieta Magazyn, zwanego dalej Konkursem, jest Brainbow Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia

REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu ROCKWOOL Pytanie dnia (Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska 8, 60-413,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Promedica24 MOJA HISTORIA

REGULAMIN KONKURSU Promedica24 MOJA HISTORIA REGULAMIN KONKURSU Promedica24 MOJA HISTORIA I. ORGANIZATORZY 1. Konkurs pt. Promedica24 Moja historia (zwany dalej Konkursem ) organizowany jest przez: Promedica Care Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Konkurs Vernon

Regulamin Konkursu Konkurs Vernon Regulamin Konkursu Konkurs Vernon I. Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulamin ) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą Konkurs Vernon (zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U. pod nazwą Szalone kibicowanie. 1 Postanowienia ogólne

R E G U L A M I N K O N K U R S U. pod nazwą Szalone kibicowanie. 1 Postanowienia ogólne R E G U L A M I N K O N K U R S U pod nazwą Szalone kibicowanie 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Szalone kibicowanie (dalej Konkurs ) jest Agros Nova Brands, zarejestrowana w

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Męski pocałunek

Regulamin konkursu. Męski pocałunek Regulamin konkursu Męski pocałunek 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Walentynkowe Marzenia organizowanego w sieci sklepów Groszek

Regulamin konkursu Walentynkowe Marzenia organizowanego w sieci sklepów Groszek Regulamin konkursu Walentynkowe Marzenia organizowanego w sieci sklepów Groszek 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu jest P4T Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Bazylianówka 81/24, 20-144

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIĄTECZNEGO KONKURSU DIGITAL ONE 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN ŚWIĄTECZNEGO KONKURSU DIGITAL ONE 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN ŚWIĄTECZNEGO KONKURSU DIGITAL ONE 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany na osi czasu Digital One w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/digitalone. 2. Konkurs odbywać

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Kartka Wakacyjna Mamba Paradise ogłoszonego przez Serwis Internetowy Ciufcia.pl

Regulamin konkursu Kartka Wakacyjna Mamba Paradise ogłoszonego przez Serwis Internetowy Ciufcia.pl Regulamin konkursu Kartka Wakacyjna Mamba Paradise ogłoszonego przez Serwis Internetowy Ciufcia.pl 1. Informacje ogólne 1. Prowadzący Serwis Internetowy Ciufcia.pl (dalej zwany Serwisem ) HanBright S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Dacia Piknik - Twoja Dacia

REGULAMIN KONKURSU Dacia Piknik - Twoja Dacia REGULAMIN KONKURSU Dacia Piknik - Twoja Dacia 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem oraz fundatorem nagrody głównej konkursu Dacia Piknik - Twoja Dacia (dalej Konkurs ), jest spółka Renault Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu dla Konsumentów. Kampania Bądź pierwszy. 1 Definicje

Regulamin Konkursu dla Konsumentów. Kampania Bądź pierwszy. 1 Definicje Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Bądź pierwszy 1 Definicje 1) Organizatorem niniejszego konkursu (dalej jako Konkurs ) jest CURSOR SA z siedzibą w Warszawie (kod 02-235), przy ulicy Równoległej

Bardziej szczegółowo

Królestwo za kawę. Postanowienia ogólne

Królestwo za kawę. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Królestwo za kawę 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Królestwo za kawę (dalej Konkurs ) jest COSTA COFFEE Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: 00-872 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu VOUCHERY LIMANGO

Regulamin Konkursu VOUCHERY LIMANGO Regulamin Konkursu VOUCHERY LIMANGO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej "Regulamin") określa warunki uczestnictwa w konkursie organizowanym pod nazwą: VOUCHERY LIMANGO (dalej "Konkurs").

Bardziej szczegółowo

4. ZASADY WYŁONIENIA LAUREATÓW I OFEROWANE NAGRODY

4. ZASADY WYŁONIENIA LAUREATÓW I OFEROWANE NAGRODY REGULAMIN KONKURSU LIKE A GUESS GIRL 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 1.1 Organizatorem konkursu zwanego dalej konkursem, jest: Burda GL Polska Sp. z o.o., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa; NIP:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 6. Konkurs odbywać się będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sieci sklepów Biedronka.

REGULAMIN KONKURSU. 6. Konkurs odbywać się będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sieci sklepów Biedronka. REGULAMIN KONKURSU Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest Cursor S.A. z siedzibą w Warszawie (02-235), przy ul. Równoległa 4a, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU JABŁKOWE WARKOBRANIE PRZEPROWADZONEGO NA PORTALU FACEBOOK.COM Z WYKORZYSTANIEM JEGO FUNKCJI NATYWNYCH

REGULAMIN KONKURSU JABŁKOWE WARKOBRANIE PRZEPROWADZONEGO NA PORTALU FACEBOOK.COM Z WYKORZYSTANIEM JEGO FUNKCJI NATYWNYCH REGULAMIN KONKURSU JABŁKOWE WARKOBRANIE PRZEPROWADZONEGO NA PORTALU FACEBOOK.COM Z WYKORZYSTANIEM JEGO FUNKCJI NATYWNYCH 1. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem akcji promocyjno-reklamowej (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu "Jatomi Love Pure Love"

Regulamin konkursu Jatomi Love Pure Love Regulamin konkursu "Jatomi Love Pure Love" 1. Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jatomi Love Pure Love", zwanego dalej "Konkursem", jest Pure Health and Fitness Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na nowy znak graficzny Polskiego Towarzystwa Etologicznego

Regulamin Konkursu na nowy znak graficzny Polskiego Towarzystwa Etologicznego Regulamin Konkursu na nowy znak graficzny Polskiego Towarzystwa Etologicznego 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu na nowy znak graficzny Polskiego Towarzystwa Etologicznego (zwanego w dalszej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu WYGRAJ 1 Z 10 ZESTAWÓW PERFUM PLAYBOY

Regulamin konkursu WYGRAJ 1 Z 10 ZESTAWÓW PERFUM PLAYBOY Regulamin konkursu WYGRAJ 1 Z 10 ZESTAWÓW PERFUM PLAYBOY 1.1. Organizatorem Konkursu WYGRAJ 1 Z 10 ZESTAWÓW PERFUM PLAYBOY przeprowadzanym w serwisie glamour.pl, zwanego dalej Konkursem, jest: Burda GL

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Kup Lumia, odbierz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Lato pełne energii

Regulamin Konkursu. Lato pełne energii Regulamin Konkursu Lato pełne energii I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu Lato pełne energii, zwanego dalej Konkursem, jest El Padre Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Galopu 6,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Jak się czujesz w swojej skórze?

Regulamin konkursu Jak się czujesz w swojej skórze? Regulamin konkursu Jak się czujesz w swojej skórze? Postanowienia ogólne 1 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Jak się czujesz w swojej skórze? (dalej Konkurs ) jest Data Solutions spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI

INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ: INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Oferty specjalnej pod nazwą Inteligentny piekarnik w sercu kuchni zwanej dalej: Ofertą specjalną,

Bardziej szczegółowo

Pokaż nam czym jest dla Ciebie slow cooking

Pokaż nam czym jest dla Ciebie slow cooking Regulamin Konkursu Pokaż nam czym jest dla Ciebie slow cooking POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Organizatorem Konkursu i Fundatorem nagród w Konkursie Pokaż nam czym jest dla Ciebie slow cooking (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Ajax

Regulamin konkursu Ajax Regulamin konkursu Ajax 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu Ajax jest Media Contact Sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Podłęknickiej 30, 41-303 Dąbrowa Górnicza zwana dalej Organizatorem.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Poznaj blender Avance SpeedTouch - konkurs na Dzieci.pl

Regulamin konkursu Poznaj blender Avance SpeedTouch - konkurs na Dzieci.pl Regulamin konkursu Poznaj blender Avance SpeedTouch - konkurs na Dzieci.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest Grupa Wirtualna Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki

Bardziej szczegółowo

Warszawie przy ulicy 52, 02- gospodarczą, spółka. terytorium. wartości. nagrody. jących z nim

Warszawie przy ulicy 52, 02- gospodarczą, spółka. terytorium. wartości. nagrody. jących z nim REGULAMIN KONKURSU ColorQube 8570 oraz laptop Lenovo B570 1. ZAŁOŻENIA KONKURSUU 1.1. Organizatorem konkursu promocyjnegoo ( Konkurs ) jest Xerox Polska Sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Domaniewskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Konkurs Mola dla sieci Carrefour

Regulamin Konkursu Konkurs Mola dla sieci Carrefour Regulamin Konkursu Konkurs Mola dla sieci Carrefour 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Konkurs Mola dla sieci Carrefour zwanym dalej Konkursem jest Advalue Sp. z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji konsumenckiej. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy

Regulamin promocji konsumenckiej. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy Regulamin promocji konsumenckiej Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wygraj łóżko pod choinkę (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Wygraj łóżko pod choinkę (dalej: Regulamin ) 1. WARUNKI OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wygraj łóżko pod choinkę (dalej: Regulamin ) 1.1. Organizatorem konkursu Wygraj łóżko pod choinkę, zwanego dalej Konkursem, jest firma STWD Roman Bilecki, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU dla Uczestników UNIQA BonusClub Wakacje warte nagród!

REGULAMIN KONKURSU dla Uczestników UNIQA BonusClub Wakacje warte nagród! REGULAMIN KONKURSU dla Uczestników UNIQA BonusClub Wakacje warte nagród! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu Wakacje warte nagród! zorganizowanego dla zarejestrowanych na stronie http://www.uniqabonusclub.pl/

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY (dalej Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej w formie sprzedaży premiowej o nazwie Ostra Promocja - 20 Urodziny

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Czas na biało-czerwonych. 1 Definicje

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Czas na biało-czerwonych. 1 Definicje Regulamin Konkursu dla Konsumentów Czas na biało-czerwonych 1 Definicje 1) Organizatorem niniejszego konkursu (dalej jako Konkurs ) jest CURSOR SA z siedzibą w Warszawie (kod 02-235), przy ulicy Równoległej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Festiwal Cannes w Carrefour ( Regulamin )

Regulamin Konkursu Festiwal Cannes w Carrefour ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Festiwal Cannes w Carrefour ( Regulamin ) 1. Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się Konkurs pod nazwą Festiwal Cannes w Carrefour - (dalej:

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką. 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu prowadzonego pod nazwą Wygrywaj z Podravką (dalej Konkurs ) jest Podravka Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Zasady konkursu Walentynki ze SKYN em Na blogu Meskiepisanie.pl

Zasady konkursu Walentynki ze SKYN em Na blogu Meskiepisanie.pl Zasady konkursu Walentynki ze SKYN em Na blogu Meskiepisanie.pl 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze zasady konkursu (zwane dalej Zasadami Konkursu ) określają mechanizm, zakres i warunki uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

RE G U L A MI N LOT ERII PROMOCYJNEJ. Wygraj podróż do świata Gwiazd

RE G U L A MI N LOT ERII PROMOCYJNEJ. Wygraj podróż do świata Gwiazd RE G U L A MI N LOT ERII PROMOCYJNEJ Wygraj podróż do świata Gwiazd 1. Organizator i czas trwania loterii. 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "Wygraj podróż do świata Gwiazd",

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Żyj z pasją. Nadaj życiu koloru. Natura. I. Definicje

Regulamin konkursu Żyj z pasją. Nadaj życiu koloru. Natura. I. Definicje Regulamin konkursu Żyj z pasją. Nadaj życiu koloru. Natura I. Definicje 1. Organizatorem konkursu (zwanego dalej Konkursem ) jest agencja Blueberry Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Warszawie 00-021 przy

Bardziej szczegółowo

1. Organizatorem konkursu jest Legia Warszawa Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie przy ul.

1. Organizatorem konkursu jest Legia Warszawa Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Regulamin konkursu Airbnb 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu jest Legia Warszawa Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Łazienkowskiej 3, 00-449 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 4. Koordynator jest jednocześnie operatorem technicznym Konkursu.

REGULAMIN KONKURSU. 4. Koordynator jest jednocześnie operatorem technicznym Konkursu. REGULAMIN KONKURSU 1. Organizatorem konkursu Orzeźwiający konkurs (zwanego dalej Konkursem ), jest Tchibo Polska sp. z o. o, z siedzibą przy ul. Fabrycznej 5, w Warszawie 00-446, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Piękne Święta z Intermache. I. Definicje

Regulamin konkursu Piękne Święta z Intermache. I. Definicje Regulamin konkursu Piękne Święta z Intermache I. Definicje 1. Organizatorem konkursu (zwanego dalej Konkursem ) jest agencja Blueberry Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Warszawie 00-021 przy ul. Szpitalnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Serwis Stołowy Twoich Marzeń wersja od dnia 01 kwietnia 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU Serwis Stołowy Twoich Marzeń wersja od dnia 01 kwietnia 2015 r. REGULAMIN KONKURSU Serwis Stołowy Twoich Marzeń wersja od dnia 01 kwietnia 2015 r. 1. WARUNKI OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Serwis Stołowy Twoich Marzeń zwanego dalej Konkursem jest Fyrklövern Sp. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Manhattan na wakacje!

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Manhattan na wakacje! REGULAMIN KONKURSU Konkurs Manhattan na wakacje! I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Konkurs Manhattan na wakacje!. 2. Regulamin określa w szczególności zasady, zakres i warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Mordki w kubeł. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Mordki w kubeł. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Mordki w kubeł I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs Mordki w kubeł (zwany dalej Konkursem ), jest organizowany i przeprowadzany przez Dibaq Polska Sp. Z O.O. z siedzibą w Wałbrzychu 58-300,

Bardziej szczegółowo

Zasady promocji CHCĘ WYGRAĆ. I. Postanowienia ogólne

Zasady promocji CHCĘ WYGRAĆ. I. Postanowienia ogólne Zasady promocji CHCĘ WYGRAĆ I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji jest spółka Digital Alea Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, 00-103, przy ulicy Królewskiej 16,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO RYCERZE I SMOKI WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO RYCERZE I SMOKI WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO RYCERZE I SMOKI WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie pn. Rycerze i Smoki we współczesnym świecie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PT. Wygraj KIA na tydzień z pełnym bakiem.

REGULAMIN KONKURSU PT. Wygraj KIA na tydzień z pełnym bakiem. REGULAMIN KONKURSU PT. Wygraj KIA na tydzień z pełnym bakiem. 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 2. Komitet Honorowy: Kuba Bielak Tomasz Kuchar 1.2 Organizatorem konkursu pt. Wygraj KIA na tydzień

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE: LOTERIA URODZINOWA

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE: LOTERIA URODZINOWA REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE: LOTERIA URODZINOWA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą Loteria urodzinowa (zwana dalej Loterią ). 2. Organizatorem loterii jest,,real,-

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Philips Avent Miłość, bliskość, macierzyństwo

Regulamin konkursu Philips Avent Miłość, bliskość, macierzyństwo Regulamin konkursu Philips Avent Miłość, bliskość, macierzyństwo 1 Postanowienia ogólne 1.! Konkurs fotograficzny Miłość, bliskość, macierzyństwo, zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez firmę:

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Pokój Twojego dziecka 1. ORGANIZACJA KONKURSU. Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają:

Regulamin konkursu Pokój Twojego dziecka 1. ORGANIZACJA KONKURSU. Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: Regulamin konkursu Pokój Twojego dziecka 1. ORGANIZACJA KONKURSU Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Organizator organizator Konkursu, Loyalty Point spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu BTS

Regulamin konkursu BTS Regulamin konkursu BTS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu BTS jest Media Contact Sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Podłęknickiej 30, 41-303 Dąbrowa Górnicza zwany dalej Organizatorem. Organizator

Bardziej szczegółowo

Nagraj reklamę Playstation i wygraj konsolę PS4 20th Anniversary Edition

Nagraj reklamę Playstation i wygraj konsolę PS4 20th Anniversary Edition Regulamin konkursu Nagraj reklamę Playstation i wygraj konsolę PS4 20th Anniversary Edition 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin konkursu (dalej Regulamin") określa zasady udziału w konkursie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PODAJ DALEJ

REGULAMIN KONKURSU PODAJ DALEJ REGULAMIN KONKURSU PODAJ DALEJ I. ORGANIZATOR KONKURSU Organizatorem Konkursu Podaj dalej Firmy KOL-DENTAL, zwanego dalej Konkursem, jest KOL-DENTAL z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU do książki: Dama w opałach

REGULAMIN KONKURSU do książki: Dama w opałach REGULAMIN KONKURSU do książki: Dama w opałach 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu do książki Dama w opałach (zwanego daje Konkursem) jest Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA. 1 Definicje

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA. 1 Definicje Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa w rozumieniu niniejszego regulaminu oznacza sprzedaż konsumentom dokonującym zakupu lodówek z technologia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Twój biznes (dalej Regulamin ) 1.1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Twój biznes (dalej Konkurs ).

REGULAMIN KONKURSU Twój biznes (dalej Regulamin ) 1.1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Twój biznes (dalej Konkurs ). REGULAMIN KONKURSU Twój biznes (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Twój biznes (dalej Konkurs ). 1.2. Organizatorem Konkursu, dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NOWE LOGO RADIA BONUS

REGULAMIN KONKURSU NOWE LOGO RADIA BONUS REGULAMIN KONKURSU NOWE LOGO RADIA BONUS I. Organizatorem konkursu jest INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ z siedzibą: ul. Grodzka 40, II piętro. 31-044 Kraków. II. Celem konkursu jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Promocji Konsumenckiej SheFoot Laur Konsumenta satysfakcja gwarantowana lub zwrot pieniędzy

REGULAMIN Promocji Konsumenckiej SheFoot Laur Konsumenta satysfakcja gwarantowana lub zwrot pieniędzy REGULAMIN Promocji Konsumenckiej SheFoot Laur Konsumenta satysfakcja gwarantowana lub zwrot pieniędzy I. Nazwa i cel promocji 1.1. Promocja konsumencka pod nazwą SheFoot Laur Konsumenta satysfakcja gwarantowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Pleciony Rower Heyah

Regulamin Konkursu Pleciony Rower Heyah Regulamin Konkursu Pleciony Rower Heyah I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem Konkursu "Pleciony Rower Heyah", zwanego dalej Konkursem jest Agencja Reklamowa S4 Sp. z o.o.,.z siedzibą w Krakowie przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ZAPROŚ ZNAJOMYCH NA WYZWANIE SMAKU PEPSI etap 4 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU ZAPROŚ ZNAJOMYCH NA WYZWANIE SMAKU PEPSI etap 4 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU ZAPROŚ ZNAJOMYCH NA WYZWANIE SMAKU PEPSI etap 4 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany na osi czasu marki Pepsi w serwisie Facebook: www.facebook.com/pepsipl. 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu pralek i suszarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Konkurs z Tamronem

Regulamin konkursu Konkurs z Tamronem 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Konkurs z Tamronem 1. Organizatorem Konkursu jest Grupa Wirtualna Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu MOJE CENTRUM MIASTA INNE CENTRUM MIASTA

Regulamin Konkursu MOJE CENTRUM MIASTA INNE CENTRUM MIASTA Regulamin Konkursu MOJE CENTRUM MIASTA INNE CENTRUM MIASTA 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki, na jakich odbywa się konkurs prowadzony pod nazwą MOJE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 1.3. Konkurs odbywać się będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

REGULAMIN KONKURSU. 1.3. Konkurs odbywać się będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. REGULAMIN KONKURSU Konkurs artystyczny z dziedziny kultury: Przygotuj pracę plastyczną pt.: Drugie życie śmieci Kampania edukacyjna na rzecz selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych 1. Organizator i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wytypuj wynik meczu Jagiellonia - Widzew

REGULAMIN KONKURSU Wytypuj wynik meczu Jagiellonia - Widzew REGULAMIN KONKURSU Wytypuj wynik meczu Jagiellonia - Widzew 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem ( Organizator ) konkursu Wytypuj wynik meczu Jagiellonia - Widzew (Konkurs) jest: 1.2 Konkurs trwać

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Najlepsze życzenia dla Chopina

REGULAMIN KONKURSU Najlepsze życzenia dla Chopina REGULAMIN KONKURSU Najlepsze życzenia dla Chopina 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu NAJLEPSZE ŻYCZENIA DLA CHOPINA (Konkurs) jest InfiniteARTS PRODUCTIONS Jakub Fiebig z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Kasze Nasze. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Kasze Nasze. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Kasze Nasze 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą Kasze Nasze, zwanym dalej Konkurs.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU SKOK NA GREJPFRUTA [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU SKOK NA GREJPFRUTA [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU SKOK NA GREJPFRUTA 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany na osi czasu marki Mirinda Polska w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/mirindapl. 2. Konkurs odbywać

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU HAIKU TERIYAKI

REGULAMIN KONKURSU HAIKU TERIYAKI REGULAMIN KONKURSU HAIKU TERIYAKI Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie Haiku Teriyaki ( Konkurs ) organizowanym za pośrednictwem portalu Facebook.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Radia WAWA Reaktywacja z WAWĄ na wiosnę.

Regulamin Konkursu Radia WAWA Reaktywacja z WAWĄ na wiosnę. Regulamin Konkursu Radia WAWA Reaktywacja z WAWĄ na wiosnę. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Reaktywacja z WAWĄ na wiosnę rozgrywanego na antenie Radia WAWA oraz na stronie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Fotto Lotto. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Fotto Lotto. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Fotto Lotto 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) jest regulaminem Konkursu pt. Fotto Lotto (zwanego dalej "KONKURS"). 2. Organizatorem Konkursu (na

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wygraj kartę członkowską klubu Warszawa Kobiet

Regulamin konkursu Wygraj kartę członkowską klubu Warszawa Kobiet Regulamin konkursu Wygraj kartę członkowską klubu Warszawa Kobiet 1.1. Organizatorem Konkursu Wygraj kartę członkowską klubu Warszawa Kobiet przeprowadzanym w serwisie glamour.pl, zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo