REGULAMIN KONKURSU BIKINI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU BIKINI"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU BIKINI I. Nazwa Konkursu 1.1 Konkurs, jest urządzany pod nazwą BIKINI (zwany dalej Konkursem) II. Nazwa podmiotu organizującego Konkurs 2.1 Organizatorem Konkursu jest Bielenda Kosmetyki Naturalne Sp. z o.o. Sp. Komandytowa z siedzibą w Krakowie przy ul. Fabrycznej 20, Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowegow Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Wydział XI KRS pod numerem KRS , NIP , REGON bhb zwana dalej Organizatorem 2.2 Podmiotem odpowiedzialnym za obsługę techniczną usługi SMS jest Monika Kasprzak, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PINAPPLEGROUP Monika Kasprzak w Warszawie (adres: Warszawa, ul. Rabsztyńska 22 lok. 26) wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta miasta Warszawa pod numerem: 11749, NIP: , REGON: III. Obszar, na którym organizowany jest Konkurs 3.1 Konkurs przeprowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. IV. Zasady prowadzenia Konkursu 4.1 W konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, która: a) nabyła Produkt Promocyjny (listę produktów objętych promocją stanowi załącznik nr 1) jako konsument w rozumieniu art.22(1) Kodeksu Cywilnego b) ma pełną zdolność do czynności prawnych, to jest ukończyła 18 rok życia, a także osoba, która ukończyła 13 rok życia za pisemną zgodą rodziców lub przedstawiciela ustawowego c) zamieszkuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej d) w okresie trwania Konkursu w dowolnym sklepie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokonała jednorazowego zakupu produktów objętych promocją za kwotę nie mniejszą niż 25 zł. e) Spełniawszystkie pozostałe warunki niniejszego Regulaminu. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz Pinapplegroup, a także inne osoby świadczące pracę dla ww. podmiotów na podstawie umów o charakterze cywilnoprawnym, a także członkowie najbliższej rodziny wyżej wymienionych osób. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa wyżej rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 4.2 Przystąpienie do Konkursu oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z jego zasadami i je akceptuje. W celu uzyskania możliwości ubiegania się o nagrody w Konkursie Uczestnik, który spełnia warunki opisane w pkt 4.1 zobowiązany jest do: a) zapoznania się z zasadami Konkursu BIKINIokreślonych w niniejszym regulaminie, b) dokonania jednorazowego zakupu Produktów Promocyjnych wymienionych z załączniku nr 1 za kwotę nie mniejszą niż 25 zł w dowolnym sklepie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 1 kwietnia 2013 roku do dnia 31 lipca 2013 roku, i zachowania oryginalnego dowodu zakupu przy czym wymaga się, aby na paragonie nazwa kupowanego produktu była wyraźnie zaznaczona (wydrukowana) albo potwierdzona odręcznym wpisem na odwrocie wraz z pieczątką sklepu i podpisem pracownika. c) zgłoszenia udziału w Konkursie poprzez dokończenie zdania: Moje ciało kocha bikini, bo.. (zwane dalej Zdaniem) i wysłanie tekstu jako wiadomość SMS na numer 7155 według następującego wzoru: Bielenda. Propozycja Zdania np. Bielenda. Bo w promieniach słońca odkrywam radość życia.

2 Dopuszcza się użycie liter drukowanych oraz polskich znaków. Zgodnie z informacją techniczną od Operatorów GSM na długość jednej wiadomości SMS przypada: 60 znaków przy użyciu polskich znaków 160 znaków bez użycia polskich znaków Podane powyżej ograniczenia dotyczące użytych znaków w jednej wiadomości SMS nie stanowią ograniczenia dotyczącego Zdania konkursowego tj. nie nakładają na Uczestnika wymogu przesłania zgłoszenia mieszczącego się w 160 lub 60 znakach, lecz pełnią jedynie rolę informacyjną podającą parametry naliczania opłat przez Operatorów GSM za jedną wiadomość SMS szerzej zasady pobierania opłat opisano w pkt.4.3. Autorska wersja propozycji Zdania, o której mowa powyżej: powinna być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika; nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z prawem; nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów, z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących Organizatora; nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich lub praw własności przemysłowej; zgłoszeń dokonywać można codziennie w dniach od 1 kwietnia 2013 roku od godz do 31 lipca 2013 roku do godz Odpłatność za wysłanie 1 SMS jest stała i wynosi 1,00 zł netto (1,23 zł brutto). W przypadku przekroczenia granicy 60 znaków przy użyciu w treści wiadomości SMS przynajmniej jednego polskiego znaku - wysyłający będzie obciążony wielokrotnością kwoty 1,00 zł netto (1,23 zł brutto) za każde kolejne 60 znaków, bez względu na to czy w dalszej treści wiadomości SMS będą używane polskie znaki czy też nie. W przypadku przekroczenia granicy 160 znaków przy nie użyciu w treści wiadomości SMS ani jednego polskiego znaku - wysyłający będzie obciążony wielokrotnością kwoty 1,00 zł netto (1,23 zł brutto) za każde kolejne 160 znaków niezawierających polskich znaków Konkurs jest dostępny dla posiadaczy telefonów w następujących sieciach: Cyfrowy Polsat, Orange, Play, Plus, Sferia, T-Mobile oraz sieciach wirtualnych MVNO (np. Aster, GaduAir, mbank mobile), za wyjątkiem sieci wrodzinie. Przyjęcie zgłoszenia SMS przez system rejestracyjny zostanie potwierdzone informacją zwrotną na numer telefonu, z którego zostało wysłane zgłoszenie. Informacja zwrotna zostanie wysłana w sposób automatyczny, nie później niż w tym samym dniu co dzień wysłania zgłoszenia. 4.4 Zgłoszenia nieprawidłowe, tzn. te, które nie spełniają warunków określonych w Regulaminie, jak i nie związane z założeniami Regulaminu i tematem Konkursu oraz wysłane przed lub po terminie, o którym mowa w pkt 5.2 nie będą brały udziału w Konkursie. 4.5 W przypadku dokonania wielokrotności zakupu Produktów Promocyjnych za kwotę nie mniejszą niż 25 zł na jednym dowodzie zakupu, Uczestnikowi przysługuje prawo do wysyłki odpowiedniej ilości zgłoszeń wg zasady, że jeden zakup Produktów Promocyjnych za kwotę nie mniejszą niż 25 zł uprawnia do wysłania propozycji tekstu jednego Zdania. 4.6 Zgłoszenie udziału w Konkursie na podstawie zakupu Produktów Promocyjnych poprzez wysłanie wiadomości SMS może mieć miejsce wyłącznie po zakupie Produktów Promocyjnych, tj. data zakupu nie może być późniejsza niż data wysłania zgłoszenia do Konkursu. Każdy Uczestnik ma prawo wielokrotnego zgłoszenia do Konkursu, o ile spełnione są wszystkie warunki Regulaminu. Jeżeli Uczestnik dokonał więcej niż jednego zgłoszenia SMS, Organizator zastrzega sobie prawo żądania okazania wszystkich oryginałów paragonów dotyczących zgłoszeń lub innych dowodów zakupu przewidzianych Regulaminem w celu weryfikacji prawa do nagrody. 4.7 Każdy Uczestnik Konkursu musi zachować oryginalny paragon, gdyż będzie on podstawą do przyznania prawa do nagrody. 4.8 W przypadku podjęcia przez Organizatora podejrzenia o przesyłaniu zgłoszeń niezgodnych z zapisami niniejszego Regulaminu, Uczestnik będzie zobowiązany do przedstawienia wszystkich paragonów na podstawie, których dokonał zgłoszeń pod rygorem wykluczenia z Konkursu. 4.9 Niezależnie od ilości zgłoszeń do udziału w Konkursie, jedna osoba może wygrać tylko jedną nagrodę danego rodzaju Informacja o Konkursie wraz z Regulaminem dostępna jest na stronie oraz wysyłana jest na przesłaną pisemną prośbę z załączoną opłaconą kopertą zwrotną. Prośby należy kierować na adres Pinapplegroup.

3 V. Czas trwania Konkursu 5.1 Rozpoczęcie Konkursu nastąpi w dniu roku i kończy w dniu roku włączając w to postępowanie reklamacyjne. 5.2 Termin przyjmowania zgłoszeń do Konkursu rozpoczyna się w dniu roku o godz. 00:00:00 i kończy się w dniu roku o godz. 23:59:59. VI. Nagrody w Konkursie 6.1 W Konkursie zostaną przyznane następujące nagrody rzeczowe i pieniężne: a) Samochód osobowy marki Opel Adam (pojemność silnika: 1200 / 70 KM,zasilanie: benzyna, typ nadwozia: 3-drzwiowe, wersja wyposażenia: JAM, kolor nadwozia: lakier żółty James Blonde, skrzynia biegów: manualna) - nagroda główna o wartości rynkowej złbrutto wraz z nagrodą pieniężną w wysokości odpowiadającej równowartości podatku od nagród ustalonego zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami. b) Zestaw kosmetyków BIELENDA nagród o wartości 45 zł każda wraz z nagrodą pieniężną w wysokości odpowiadającej równowartości podatku od nagród ustalonego zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami. 6.2 Prawo do Nagrody może być realizowane po uprzedniej zapłacie przez Zwycięzcę zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wygranej w Konkursie, w wysokości 10 % wartości łącznej Nagrody. Zapłatę, o której mowa w zdaniu poprzedzającym Zwycięzca konkursu na podstawie art. 41 ust. 7 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zobowiązany będzie uiścić Organizatorowi, jako fundatorowi i płatnikowi podatku dochodowego, przed wydaniem Nagrody. Organizator jako płatnik podatku dochodowego od wygranej przez Laureata Nagrody, potrąci z Nagrody pieniężnej wypłacanej Laureatowi sumę odpowiadającą podatkowi dochodowemu Laureata od wygranych nagród, na co każdy z Uczestników Konkursu wyraża zgodę. 6.3 Łączna ilość nagród w Konkursie wynosi 1001 sztuk. VII. Sposób wyłonienia zwycięzców Konkursu 7.1 Laureatami konkursu zostaną zgłoszenia przesłane przez Uczestników Konkursu wybrane przez Komisję Konkursową 7.2 W skład Komisji Konkursowej wchodzą 3 osoby powołane przez Organizatora. 7.3 Komisja Konkursowa oceniając prace konkursowe, będzie brała pod uwagę oryginalność, pomysłowość, kreatywność Uczestnika oraz zgodność z marketingowym pozycjonowaniem produktów firmy Bielenda Kosmetyki Naturalne Sp. z o.o. VIII. Termin wyłonienia zwycięzców 8.1 I wyłonienie zwycięzców nastąpi w dniu z puli zgłoszeń przesłanych w dniach: od godz.00:00:00 do dnia do godz. 23:59:59 Komisja Konkursowa wyłoni 125 (dziesięć sto 8.2 II wyłonienie zwycięzców nastąpi w dniu z puli zgłoszeń przesłanych w dniach: od godz.00:00:00 do dnia do godz. 23:59:59 Komisja Konkursowa wyłoni 125 (dziesięć sto 8.3 III wyłonienie zwycięzców nastąpi w dniu z puli zgłoszeń przesłanych w dniach: od godz.00:00:00 do dnia do godz. 23:59:59 Komisja Konkursowa wyłoni 125 (dziesięć sto 8.4 IV wyłonienie zwycięzców nastąpi w dniu z puli zgłoszeń przesłanych w dniach: od godz.00:00:00 do dnia do godz. 23:59:59 Komisja Konkursowa wyłoni 125 (dziesięć sto 8.5 V wyłonienie zwycięzców nastąpi w dniu z puli zgłoszeń przesłanych w dniach: od godz.00:00:00 do dnia do godz. 23:59:59 Komisja Konkursowa wyłoni 125 (dziesięć sto

4 8.6 VI wyłonienie zwycięzców nastąpi w dniu z puli zgłoszeń przesłanych w dniach: od godz.00:00:00 do dnia do godz. 23:59:59 Komisja Konkursowa wyłoni 125 (dziesięć sto 8.7 VII wyłonienie zwycięzców nastąpi w dniu z puli zgłoszeń przesłanych w dniach: od godz.00:00:00 do dnia do godz. 23:59:59 Komisja Konkursowa wyłoni 125 (dziesięć sto 8.8 VIII wyłonienie zwycięzców nastąpi w dniu z puli zgłoszeń przesłanych w dniach: od godz.00:00:00 do dnia do godz. 23:59:59 Komisja Konkursowa wyłoni 125 (dziesięć sto 8.9 IX wyłonienie zwycięzcy nagrody głównej nastąpi w dniu z puli zgłoszeń przesłanych w dniach: od godz.00:00:00 do dnia do godz. 23:59:59 Komisja Konkursowa wyłoni 1 (jedno) zwycięskie zgłoszenie konkursowe, które zostanie nagrodzone nagrodą główną w postaci samochodu osobowego marki Opel Adam. Dodatkowo Komisja Konkursowa wyłoni 5 (pięć) zgłoszeń, które zostaną zapisane na liście rezerwowej pod numerami kolejnymi od 2 do 6. IX. Ogłaszanie wyników Konkursu 9.1 Wyniki Konkursu opublikowane zostaną po zakończeniu konkursu na stronie oraz zgodnie z zasadami wyłaniania Laureatów. Lista zawierać będzie: maskowany do formy 501 xxx 503 numer telefonu, z którego wysłane zostało zgłoszenie, rodzaj przyznanej nagrody. 9.2 Uczestnicy konkursu, których zgłoszenia zostaną nagrodzone o wygranej będą informowani zgodnie z punktami 9.3, 9.4 i 9.5 poniżej. 9.3 Laureaci nagrody w postaci zestawów kosmetyków, zostaną poinformowani przez Organizatora poprzez wiadomość SMS wysłaną na numer telefonu, z którego zostało przesłane zgłoszenie w ciągu 2 dni roboczych (z pominięciem sobót) licząc od dnia posiedzenia Komisji. 9.4 Laureat nagrody głównej w postaci samochodu osobowego marki Opel Adam o wygranej zostanie poinformowany poprzez wiadomość SMS wysłaną na numer telefonu, z którego zostało przesłane zgłoszenie w ciągu 2 dni roboczych (z pominięciem sobót) licząc od dnia posiedzenia Komisji oraz dodatkowo poinformowany zostanie o nagrodzie w drodze rozmowy telefonicznej wg założeń - 6 prób połączenia w przeciągu 3 dni roboczych od dnia posiedzenia Komisji tj w dniach i14.08 i 16.08w godz Przez nieudaną próbę połączenia z Laureatem rozumie się: nieodebranie połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z Użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny). 9.5 Uczestnicy, których zgłoszenia wpisane zostały na listę rezerwową zostaną poinformowany o wpisie na listę rezerwową poprzez oddzielną wiadomość SMS wysłaną na numer telefonu, z którego zostało przesłane zgłoszenie w ciągu 2 dni roboczych (z pominięciem sobót) licząc od dnia posiedzenia Komisji 9.6 Uczestnik, który otrzyma informację o nagrodzie, posiada oryginał paragonu zakupu Produktu Promocyjnego oraz spełnia warunki określone w Regulaminie musi przesłać zwrotnie na adres wskazany poniżej następujące dane i dokumenty: a) oryginał paragonu uprawniającego do otrzymania danej nagrody lub poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii paragonu, b) imię, nazwisko oraz numer telefonu, z którego zostało przesłane zgłoszenie konkursowe, c) dokładny adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym, d) własnoręcznie podpisane oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do Regulaminu, e) w przypadku osoby niepełnoletniej własnoręcznie podpisane przez opiekuna prawnego oświadczenie stanowiące Załącznik nr 3 do Regulaminu. Na adres: Pinapplegroup ul. Rabsztyńska 22/ Warszawa z dopiskiem BIKINI w terminie do 5 dni od daty powiadomienia o przyznanym prawie do nagrody. Dokumenty i dane, o których mowa powyżej, mogą zostać dostarczone drogą pocztową (list polecony lub zwykły) lub pocztą kurierską.

5 9.6 Zwycięzca traci prawo do nagrody w przypadku: a) nieotrzymania przez Pinapplegroup w wyznaczonym terminie zwrotnych informacji z danymi oraz podpisanym własnoręcznie oświadczeniem/oświadczeniami, o których mowa w pkt 9.5,umożliwiającymi wydanie i dostarczenie nagrody (liczy się data stempla pocztowego lub data nadania przesyłki kurierskiej) b) przesłania paragonu, którego data zakupu jest późniejsza od daty i godziny zgłoszenia do Konkursu bądź paragon jest zniszczony lub nieczytelny c) przekazania kopii paragonu niepotwierdzonego notarialnie d) przesłania paragonu, którego treść nie potwierdza jednoznacznie zakupu spełniającego wymogi regulaminu e) niedopełnienia innych warunków regulaminu W każdym z tych przypadków o fakcie utraty prawa do nagrody Uczestnik zostanie poinformowany poprzez wiadomość SMS na numer telefonu, z którego dokonano zgłoszenia. 9.7 Administratorem bazy danych zebranych w trakcie prowadzenia konkursu jest Bielenda Kosmetyki Naturalne Sp. z o.o. Sp. Komandytowa z siedzibą w Krakowie przy ul. Fabrycznej 20, Kraków. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych przez Administratora w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu. Podanie danych jest dobrowolne. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą zbierane i przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 833 z późn. zmianami) wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu i po jego zakończeniu nie będą dalej przetwarzane. 9.8 Uczestnik konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia wyraża ponadto zgodę na zamieszczenie na liście zwycięzców, o której mowa powyżej w ust. 8.1 numeru telefonu, z którego wysłano zgłoszenie. Jeżeli wysyłający zgłoszenie konkursowe nie jest użytkownikiem numeru telefonu, z którego dokonuje zgłoszenia, jest on zobowiązany uzyskać od osoby uprawnionej do tego numeru zgodę na zamieszczenie na liście zwycięzców, o której mowa powyżej w ust. 8.1, numeru telefonu, z którego wysłano zgłoszenie, co jest warunkiem wzięcia udziału w Konkursie. 9.9 Uczestnicy Konkursu mogą ponadto wyrazić pisemnie zgodę na wykorzystanie i ujawnienie dla celów reklamowych i marketingowych spółki Bielenda Kosmetyki Naturalne Sp. z o.o. Sp. Komandytowaz siedzibą w Krakowie ich danych osobowych, wizerunku i głosu za pomocą środków masowego przekazu lub środków elektronicznych. Zakres i treść zgody zostanie przedstawiony do akceptacji Uczestnika w przypadku zaistnienia takiej sytuacji. Udzielenie zgody jest dobrowolne. X. Miejsce i termin wydawania wygranych 10.1 Nagrody zostaną wysłane Laureatom pod rygorem dopełnienia wszystkich obowiązków regulaminowych, w szczególności po otrzymaniu dokumentów potwierdzających prawo do nagrody opisanych pkt 9.5 regulaminu oraz ich pozytywnej weryfikacji Nagrody w postaci zestawów kosmetyków zostaną wysłane Laureatom pod rygorem dopełnienia wszystkich obowiązków regulaminowych pocztą kurierską lub Pocztą Polską na wskazany przez niego adres Odbiór nagrody głównej nastąpi w terminie do dnia r. w postaci wręczenia Listu gratulacyjnego potwierdzenia przyznania nagrody oraz dokumentów niezbędnych do rejestracji samochodu (list gratulacyjny oraz dokumenty do rejestracji samochodu zostaną wysłane jako przesyłka kurierska). Za rejestrację samochodu odpowiedzialny jest Laureat. Po dokonaniu rejestracji Laureat wraz z Organizatorem Konkursu ustalą termin odbioru samochodu oraz miejsce jego odbioru. Za miejsce przekazania samochodu należy przyjąć jeden z salonów samochodowych Opla w Krakowielub Warszawie, chyba że Organizator i Laureat ustalą inne miejsce. W przypadku utraty prawa do nagrody przez Laureata nr 1 lub w przypadku złożenia przez niego oświadczenia o odmowie przyjęcia nagrody, prawo do nagrody głównej przechodzi na zgłoszenie zapisane pod numerem 2 na liście rezerwowej, a w dalszej kolejności na kolejne zgłoszenie z listy rezerwowej. Samochód powinien zostać odebrany najpóźniej do dnia r 10.4 Laureat, który nie odebrał nagrody traci do niej prawo Każdy z Laureatów może w terminie 3 dni od daty otrzymania informacji o wygranej złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia nagrody Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego - ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 1993 r. Nr 90, poz.416 z późn. zm.). Premie pieniężne przyznawane wraz z nagrodami zostaną przeznaczone na uregulowanie zobowiązań podatkowych Laureatów w związku z wygranymi nagrodami i nie podlegają wydaniu Nagrody w Konkursie nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne nagrody rzeczowe. Laureatowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród Nagrody nie wydane w Konkursie, z przyczyn leżących po stronie Laureatów, pozostają do dyspozycji Organizatora Nagrody w niniejszym Konkursie zostaną wydane do dnia r

6 XI. Odpowiedzialność Organizatora 11.1 Zgłoszenia do Konkursu nie spełniające wymogów Regulaminu, w szczególności niepełne, przerwane, zawieszone, zniekształcone, nienależytej jakości lub o złych innych parametrach technicznych w stopniu uniemożliwiającym lub utrudniającym jego czytelność lub możliwość weryfikacji umieszczonych na nich danych oraz zawierające treści o charakterze bezprawnym (treści obrażające godność osobistą, przekleństwa, wulgaryzmy), przesłane po upływie terminu konkursu, są nieważne i zostaną wykluczone z Konkursu W Konkursie będą brane pod uwagę jedynie wiadomości SMS wysyłane za pośrednictwem sieci operatorów telefonii komórkowej korzystających z polskich zasobów numeracji, o których mowa w pkt 4.3 Regulaminu, a w szczególności nie będą uwzględniane wiadomości SMS wysyłane za pomocą Internetu Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności, ani nie jest stroną w sporach dotyczących prawa własności do posiadanych telefonów komórkowych, z których Uczestnicy wysyłają wiadomości SMS. Jakiekolwiek spory dotyczące w/w praw nie wpływają na zasadę, iż uprawnioną do otrzymania nagrody jest osoba, której dane zostaną podane Organizatorowi zgodnie z punktem 9.3. Regulaminu Konkursu Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjnoreklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie, jak również odmówić mu przyznania nagrody, w stosunku, do którego powziął podejrzenie o działania sprzeczne z Regulaminem. Uprawnienie to przysługuje w szczególności w przypadku powzięcia wiedzy o korzystaniu ze sprzętu komputerowego przy wysyłaniu wiadomości SMS. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmiany w Regulaminie dotyczącej wartości nagród, jeżeli faktyczna cena za jaką Organizator zakupi wymienione nagrody na potrzeby Konkursu będzie inna niż wartość wskazana w pkt 6.1. Regulaminu. Uczestnicy Konkursu zostaną o tym fakcie powiadomieni poprzez informację na stronie XII. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej listem poleconym na adres Pinapplegroup z dopiskiem BIKINI w terminie 7 dni od dnia 1 kwietnia 2013 roku będącego dniem rozpoczęcia konkursu do dnia 31 lipca 2013 roku będącego ostatnim dniem konkursu jednakże nie później niż w terminie do 7 dni licząc od dnia ogłoszenia wyników. O zachowaniu terminu zgłoszenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Reklamacja powinna zawierać żądanie określonego zachowania się przez Organizatora. Reklamujący zobowiązany jest wraz z reklamacją doręczyć wszelkie dokumenty oraz przytoczyć wszystkie okoliczności faktyczne bądź prawne uzasadniające żądanie Złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Rozpatrywanie reklamacji opiera się na treści niniejszego Regulaminu oraz przepisach prawa polskiego. Rozpatrzenie reklamacji wyczerpuje prowadzone postępowanie reklamacyjne Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji Uczestnik Konkursu, który nie wniósł reklamacji na wyżej określonych zasadach lub którego reklamacja nie została uznana, może wystąpić z roszczeniem do właściwego sądu powszechnego Reklamacje usługi SMS należy kierować bezpośrednio do podmiotu odpowiadającego za obsługę techniczną usługi SMS drogą mailową na adres: Reklamacja usługi SMS powinna zawierać: numer telefonu, z którego wysłano reklamowaną wiadomość SMS dokładną treść wysłanej wiadomości SMS możliwie jak najdokładniejszą datę i godzinę wysłania reklamowanej wiadomości SMS numer SMS Premium wraz ze znacznikiem (słowem początkowym) na jaki została wysłana wiadomość SMS dokładnyopis zaobserwowanego problemu Dostawca usługi SMS rozpatrzy reklamację i udzieli odpowiedzi w ciągu 72 godzin odmomentu otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. XIII. Prawa autorskie Uczestnikiem konkursu może być wyłącznie osoba, której przysługują autorskie prawa majątkowe oraz osobiste do utworów (haseł) w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie mogą znajdować się w treści zgłoszenia konkursowego (o którym mowa w pkt 4.2 ppkt. c). Wysyłając zgłoszenie

7 udziału w Konkursie, Uczestnik tym samym oświadcza, że jest autorem wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie mogą znajdować się w treści zgłoszenia konkursowego Wysyłając zgłoszenie udziału w Konkursie Uczestnik tym samym oświadcza, że powstałe w związku z niniejszym Konkursem utwory nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich i że jego autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora z tytułu niezgodności z prawdą oświadczeń określonych powyżej w pkt 13.1 i 13.2 niniejszego paragrafu i zobowiązuje się zwolnić Organizatora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym tym oświadczeniem, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw Organizator zastrzega, stosownie do brzmienia art kodeksu cywilnego, że nabywa majątkowe prawa autorskie do wszystkich utworów znajdujących się w treści zgłoszenia konkursowego, które to nabycie staje się skuteczne w momencie wydania Uczestnikowi którejkolwiek z nagród wymienionych w pkt VI niniejszego Regulaminu Uczestnik Konkursu wysyłając zgłoszenie, zawierające wykonanie zadania konkursowego wyraża zgodę na umieszczenie treści zgłoszenia na stronie oraz związku z ogłoszeniem wyników Konkursu oraz na używanie utworów znajdujących się w treści zgłoszenia przez Organizatora na inne cele związane z przeprowadzaniem konkursu przed wydaniem danemu Uczestnikowi Nagrody Organizator zastrzega, że przejście praw autorskich majątkowych do utworów znajdujących się w zgłoszeniu konkursowym następuje w następującym zakresie: a) utrwalanie i zwielokrotnianie drukiem lub podobną techniką, w tym fotokopiowanie i mikrokopiowanie, b) wydawanie (publikowanie) i rozpowszechnianie we wszystkich wydaniach, niezależnie od formy, standardu, systemu lub formatu, bez ograniczenia liczby nakładów, wydań oraz egzemplarzy; obejmuje to także prawo do częściowego lub całkowitego przedruku (przed i po produkcji), w tym na fotokopiach, mikrokopiach i mikroreprodukcjach, a także do powielania w inny sposób, c) wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb eksploatacji oraz trwała lub czasowe zwielokrotnianie komputerowego zapisu w całości lub w części dowolnymi środkami i w dowolnej formie, d) wykorzystanie do celów marketingowych, w tym reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Organizatora; obejmuje to również utrwalanie i zwielokrotnianie poligraficzne oraz wykorzystanie tych utrwaleń; utrwalanie audiowizualne dowolną techniką niezależnie do standardu, systemu i formatu; nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy dowolnych środków technicznych, w tym nadawanie za pośrednictwem satelity; nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników dźwięku i obrazu, w tym powielania, rozpowszechniania i odtwarzania nagrań, przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu, po utrwaleniu na nośnikach dźwięku i/lub obrazu, e) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w tym w dowolnych - elektronicznym, cyfrowym itp. kanale komunikacji publicznej; f) wprowadzanie do obrotu, rozpowszechnianie egzemplarzy oraz ich kopii Uczestnikom nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie z tytułu przejścia praw autorskich, o których mowa w Regulaminie Każdy Uczestnik Konkursu, poprzez wysłanie zgłoszenia zawierającego hasło zobowiązuje się tym samym, iż w razie nieotrzymania nagrody w Konkursie, na każde żądanie Organizatora zawrze z Organizatorem umowę o przeniesienie praw autorskich do haseł reklamowych zawartych w wysłanym zgłoszeniu. Treść umowy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym będzie uwzględniać wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu dotyczące praw autorskich do haseł wymyślonych przez Laureatów Konkursu, a w szczególności postanowienia pkt tego paragrafu. XIV. Postanowienia końcowe Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za połączenia i funkcjonowanie sprzętu telekomunikacyjnego, usługi pocztowe lub za działalność innych osób Niniejszy Regulamin stanowi wyczerpującą podstawę dla organizacji konkursu. Wysyłając zgłoszenie w formie wiadomości SMS Uczestnik wyraża zgodę na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w Regulaminie innych zmian, niż te o których mowa wyraźnie w niniejszym Regulaminie, bez podania przyczyny. Uczestnicy Konkursu zostaną o tym fakcie powiadomieni poprzez informację na stronie oraz W każdym przypadku zmiany Regulaminu, będzie on obowiązywać od chwili zamieszczenia jego zmienionej wersji na stronie We wszystkich sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

8 Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu BIKINI LISTA PRODUKTÓW OBJĘTYCH PROMOCJĄ 1.BIKINI Karotenowy Olejek do opalania spf 6 2.BIKINI Transparentny spray do opalania - formuła SPORT spf 20 3.BIKINI Krem do twarzy spf 30 - cera mieszana i tłusta 4.BIKINI Krem do twarzy spf 50 - cera sucha i wrażliwa 5.BIKINI nawilżające mleczko do opalania spf BIKINI nawilżające mleczko do opalania spf BIKINI ujędrniające mleczko do opalania spf BIKINI ochronne mleczko do opalania dla dzieci i niemowląt spf 50 9.BIKINI nawilżający balsam po opalaniu S.O.S. 10. BIKINI super przyśpieszacz opalaniaspf BIKINI nawilżający balsam utrwalający opaleniznę

9 Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu BIKINI Ja niżej podpisany..., zamieszkały..., oświadczam co następuje: W stosunku do wszystkich utworów (haseł) w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie znajdują się w treści zgłoszenia konkursowego, które wysłałem w związku z konkursem BIKINI, za które to zgłoszenie została mi przyznana nagroda przez Organizatora Bielenda Kosmetyki Naturalne Sp. z o.o. Sp. Komandytowa z siedzibą w Krakowie oświadczam, że: - udzielam nieodpłatnie Organizatorowi upoważnienia na wykonywanie, bez ograniczeń, przysługujących mu autorskich praw osobistych wymienionych w art. 16 z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym może być udzielane przez Organizatora innym podmiotom bez jakichkolwiek ograniczeń. W zakresie pozostałych praw osobistych upoważniam Organizatora do wykonywania ich za Uczestnika, w tym do modyfikacji utworów w sposób, jaki Organizator uzna za konieczny z punktu widzenia przejętego sposobu korzystania z utworu. - wyrażam zgodę na wprowadzanie przez Organizatora zmian w utworach, w szczególności poprawek stylistycznych, ortograficznych i językowych - udzielam Organizatorowi zezwolenia na korzystanie z zależnych praw autorskich na wszystkich polach eksploatacji wymienionych powyżej, o ile dla eksploatacji utworu na tych polach konieczne lub potrzebne jest stworzenie utworu zależnego, a także zezwolenia na udzielenie wzajemnego i równoczesnego lub samodzielnego opracowania, przeróbki, adaptowania części lub całości w tym przez nadawanie im różnego rodzaju form (zmienionej, skróconej, poszerzonej lub skondensowanej) z prawem do reprodukowania na nośnikach zapisu (dyskietce, karcie pamięci, diapozytywie, slajdzie, mikrofilmie, fotokopii, mikroreprodukcji, nośniku CD oraz DVD itp.) oraz z prawem do wykorzystania na nośnikach dźwięku i obrazu. - zobowiązuję się w zakresie praw autorskich osobistych do utworu, do ich niewykonywania, w szczególności do niewykonywania prawa do autorstwa utworu, w szczególności oświadczam, że nie będę ich oznaczał swoim imieniem lub nazwiskiem i nie będę takiego ich oznaczenia żądał, ani od Organizatora ani o innego podmiotu, który nabędzie od Organizatora prawa do utworów. (data, miejscowość) (podpis) Dane adresowe: Imię i nazwisko... Dane adresowe z kodem pocztowym Numer kontaktowy (telefon).. Numer telefonu, z którego wysłane zostało zgłoszenie.. Mail kontaktowy..

10 Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu BIKINI Oświadczenie w przypadku osoby niepełnoletniej: Ja, niżej podpisany..., zamieszkały..., jako opiekun prawny..., (imię i nazwisko osoby niepełnoletniej) wyrażam zgodę na uczestnictwo podopiecznego/podopiecznej w Konkursie BIKINI oraz potwierdzam poniżej złożone przez niego (nią) oświadczenia... (czytelny podpis opiekuna prawnego)

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie. I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest urządzana pod nazwą Uśmiech wygrywa 4 x dziennie.. II. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Lato pełne witalności!

Regulamin konkursu Lato pełne witalności! Regulamin konkursu Lato pełne witalności! 1. Definicje Zawarte w punkcie 1. wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć sposób jak zostały opisane: 1.1 Organizator

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy 1. Definicje Zawarte w punkcie 1 wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć w taki sposób jaki zostały tu opisane. 1.1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu TY ALBO VAN NISTELROOY! 1. DEFINICJE 1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Kuchnia lepiej wygląda w całości zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Wymyślamy nowe produkty (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja

Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja 1 Nazwa loterii promocyjnej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii promocyjnej, pod nazwą: Urodzinowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą Pokochaj lato

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Szkrabie uśmiechy (dalej: Konkursu ) jest HYPERhouse of media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem

Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w Loterii Promocyjnej pod nazwą: Czy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Regulamin określa ogólne warunki przeprowadzenia konkursu o nazwie Zaprojektuj kartę debetową (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. 1000 Walut w Radiu ESKA

Regulamin Loterii Audioteksowej. 1000 Walut w Radiu ESKA Regulamin Loterii Audioteksowej 1000 Walut w Radiu ESKA 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej, pod nazwą: 1000

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r.

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r. Regulamin Konkursu A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Doładuj się słońcem" ( Konkurs ) jest Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59.

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59. Regulamin konkursu Pepsi Light - Lekka strona orzeźwienia Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie zorganizowanym dla osób zarejestrowanych na portalu działającym pod adresem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Jestem w Play"

Regulamin Konkursu Jestem w Play Regulamin Konkursu "Jestem w Play" 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jestem w Play" ( Konkurs ) jest Artegence Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 9a, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Letnie orzeźwienie z DecoMorreno oraz zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or

Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Francuskie wakacje z Carte d Or zwanym dalej Konkursem jest Advalue Sp. z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards

Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej pod nazwą: Eska Music

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów")

Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów) Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów") Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Regulamin określa zasady,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji marketingowej pod nazwą Drink or Die, zwanej dalej Konkursem, jest Orangina Schweppes Polska Al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja

Regulamin Loterii Audioteksowej. Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja 1 Nazwa loterii audioteksowej Regulamin Loterii Audioteksowej Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje Regulamin konkursu Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu ZaPLANuj swój tydzień ( Konkurs ) jest Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie (30-964), przy ul. Pilotów 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo