Regulamin konkursu Wrześniowy wysyp nagród z Pepsi w Sieci Sklepów abc

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin konkursu Wrześniowy wysyp nagród z Pepsi w Sieci Sklepów abc"

Transkrypt

1 Regulamin konkursu Wrześniowy wysyp nagród z Pepsi w Sieci Sklepów abc 1. Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator spółka pod nazwą Hard & Smart Sp. z o.o., ul. Komornicka 27, Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS , NIP: , Regon: b) Partner Technologiczny - spółka Optizen Labs S.A. z siedzibą w Warszawie (03-909) przy ulicy ul. Dąbrówki 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , kapitał zakładowy ,90zł (w pełni wpłacony) NIP , REGON c) Operatorzy - firmy telekomunikacyjne świadczące usługi sieci GSM na terenie Polski. d) Premium SMS - usługa w standardzie GSM, w ramach której wysłanie wiadomości SMS przez Uczestnika związane jest z pobraniem przez Operatora opłaty wyższej niż standardowa opłata za przesłanie SMS z telefonu komórkowego na inny telefon komórkowy. e) Konkurs - konkurs opisany w 4. f) Numer Premium SMS - numer Premium SMS podany Uczestnikowi w celu aktywacji i uczestniczenia w Konkursie. g) Wiadomość SMS - wiadomość tekstowa, wysyłana przez Uczestnika na Numer Premium SMS h) Regulamin - niniejszy regulamin Konkursu. i) Zleceniodawca spółka pod nazwą Eurocash S.A., ul. Wiśniowa 11, Komorniki, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP Postanowienia ogólne 1.Organizatorem Konkursu jest Hard & Smart Sp. z o.o., ul. Komornicka 27, Poznań, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS Konkurs trwa od godziny 00:00:01 dnia 12 września 2012 roku do godziny 24:00:00 dnia 23 września 2012 roku. 3.Konkurs odbywa się we wszystkich placówkach handlowych należących do franczyzowej Sieci Sklepów abc na terenie Polski, dalej zwanymi Sklepami, których franczyzodawcą jest Eurocash S.A., ul. Wiśniowa 11, Komorniki, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP Do wygrania ufundowanych jest 12 szt. nagród. 5.Łączna wartość nagród wynosi ,80 złotych brutto.

2 6.Organizator i Partner Technologiczny nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w połączeniach telefonicznych (w tym SMS-owych) określonych w niniejszym Regulaminie oraz opóźnienia lub utratę informacji z przyczyn leżących po stronie operatora telefonii komórkowej, jak również za przypadki wykonania połączeń przez osoby nieuprawnione. 7.Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyznania Nagród Uczestnikom działającym niezgodnie z niniejszym Regulaminem 3. Osoby uprawnione do uczestniczenia w Konkursie 1. Uczestnikiem konkursu, zwanym dalej Klientem, może być każda osoba fizyczna, uprawniona do użytkowania telefonu w sieci komórkowej, zarejestrowanego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 2. Uczestnikami promocji nie mogą być pracownicy organizatora, pracownicy Zleceniodawcy. ani pracownicy podmiotów zaangażowanych w organizację i prowadzenie Konkursu. Prawo do weryfikacji spełnienia powyższych warunków uczestnictwa przysługuje wyłącznie Organizatorowi. 3. Do konkursu może przystąpić każdy Klient sklepu abc, który w okresie od 12 września do 23 września 2012 roku zakupi jednorazowo za minimum 6 zł brutto objęte promocją produkty: Pepsi, Pepsi Max, Pepsi Twist, Pepsi light, 7UP, Mirinda, Mountain Dew, Schweppes. Spełnienie powyższego warunku spowoduje uzyskanie przez Klienta paragonu, umożliwiającego udział w Konkursie (dalej zwanym Paragon). Kolejny zakup objętych promocją produktów za kwotę minimum 6 zł brutto na jeden paragon daje możliwość ponownego udziału w Konkursie. 4. Produkty objęte promocją; Pepsi Cola 0,33l puszka Pepsi Cola 2,5l butelka Pepsi Cola 0,5l butelka Pepsi Cola 1l butelka Pepsi Cola 0,2 l butelka Pepsi Twist 0,33l puszka Pepsi Cola 1,5l butelka Pepsi Twist 1l butelka Pepsi Twist 1,5l butelka Pepsi Max 1,5l butelka Mirinda Orange 0,33 l puszka Mirinda Orange 1l butelka Mirinda Orange 1,5l butelka Mirinda Orange 0,5l butelka 7up 0,33l puszka 7up 1l butelka 7up 0,5l butelka 7up 1,5l butelka Mountain Dew 0,33l puszka Mountain Dew 0,5l butelka

3 Mountain Dew 1l butelka Mountain Dew 1,5l butelka Schweppes Tonic 1l butelka 4. Opis Konkursu 1.Konkurs polega na jak najszybszym wysłaniu Wiadomości SMS z prawidłową odpowiedzią na jedno z pytań Konkursowych. Wiadomość SMS z odpowiedzią Konkursową można wysyłać od godz. 00:00:01 dnia r. do godz. 24:00:00 dnia r. Wiadomości SMS zarejestrowane przed lub po wskazanym w zdaniu poprzednim terminie nie będą brały udziału w Konkursie. 2.Klient dokonuje zgłoszenia swojego uczestnictwa w Konkursie poprzez wysłanie wiadomości SMS na Numer Premium SMS Format tej wiadomości ma postać: abc.numerparagonu. gdzie Numer Paragonu oznacza Numer Paragonu, na który Klient dokonał zakupu dowolnych produktów objętych promocjąza minimum 6 zł brutto. 3.Jeśli Klient wyśle Wiadomość SMS ze zgłoszeniem w złym formacie otrzyma wiadomość SMS zwrotną o treści: Twoje zgłoszenie jest niepoprawne, sprawdź format wiadomości SMS i spróbuj ponownie 4. W odpowiedzi na wiadomość SMS z prawidłowo wysłanym zgłoszeniem, Klient otrzyma pytanie konkursowe z trzema odpowiedziami do wyboru, w postaci odpowiedzi zwrotnej: Pytanie? a. odpowiedź, b. odpowiedź, c. odpowiedź, (dalej zwane SMS Zwrotny). SMS Zwrotny zostanie wysłany przez system komputerowy Partnera Technologicznego, w ciągu 24 godzin od chwili zarejestrowania wiadomości SMS ze zgłoszeniem. 5.Klient wysyła odpowiedz na pytanie konkursowe na Numer Premium SMS o treści abc.x, gdzie x oznacza poprawną odpowiedź (a, b lub c). 6.Opłata za wysłanie Wiadomości SMS ze zgłoszeniem i odpowiedzią na pytanie konkursowe wynosi 0,50 PLN netto (0,62 PLN brutto). 7.Klient w odpowiedzi na przesłaną Wiadomość SMS z prawidłową odpowiedzią otrzyma informację zwrotną o treści: dziekujemy za udzial w konkursie, zachowaj paragon. 8.Jeśli Klient udzieli błędnej odpowiedzi otrzyma Wiadomość SMS o treści: Twoja odpowiedz jest niepoprawna, sprawdz format wiadomosci SMS. 9.W treści Wiadomości SMS nie dopuszcza się polskich znaków. 10.Nagrodę w Konkursie SMS otrzymuje Klient, który spełni warunki zawarte w Regulaminie oraz który najszybciej udzieli odpowiedzi na pytanie Konkursowe. Przez najszybsze udzielenie odpowiedzi rozumie się czas jaki minie od wysłania Klientowi pytania Konkursowego a zarejestrowaniem odpowiedzi Klienta przez system komputerowy Partnera Technologicznego, przyjmującego wiadomości SMS w imieniu Organizatora Konkursu. Każdego dnia trwania Konkursu zostanie wyłoniony 1 Zwycięzca. 11.Oryginalny Paragon, którego numer wysłał Klient w zwycięskiej Wiadomości SMS jest konieczny do odbioru Nagrody. 12. Jeden Paragon może zostać zarejestrowany w Konkursie tylko jeden raz. Każda kolejna próba jego rejestracji spowoduje odrzucenie wiadomości SMS przez system Partnera Technologicznego. 13. Z jednego MSISDN (numeru telefonu) może zgłosić się do Konkursu tylko jeden Klient. 14. Aby zgłoszenie było prawidłowe SMS zgłoszeniowy oraz SMS z odpowiedzią na pytanie muszą

4 być wysłane z tego samego numeru telefonu. 15. W konkursie nie biorą udziału Wiadomości SMS, które zostały wysłane z bramek i komunikatorów internetowych. 5. Nagrody 1. Nagrodą do zdobycia każdego dnia trwania Konkursu jest netbook marki Asus o wartości 1 205,40 zł brutto. 2. W trakcie trwania Konkursu łącznie do zdobycia jest 12 sztuk netbooków. 3. Zdjęcia nagród umieszczone na materiałach promocyjnych mogą odbiegać od wyglądu nagród przekazywanych Zwycięzcom. 4. Każdy Klient może wygrać tylko jedną nagrodę w trakcie trwania Konkursu. 5. W danym gospodarstwie domowym nagrodę może wygrać tylko jeden z domowników. 6. Jeśli w danym etapie dziennym nie nadejdzie żaden SMS, nagroda nie zostaje przyznana. 7.Nagrody nie podlegają zamianie na gotówkę. Laureatowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody. 8.Organizator nie jest gwarantem jakości nagród. Wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji czy rękojmi należy kierować do producentów lub autoryzowanych dystrybutorów nagród. 6. Zasady wyłaniania i ogłaszania zwycięzców nagród rzeczowych 1. Nagrodę wymienioną w 5pkt. 1, otrzyma jeden Uczestnik każdego dnia trwania Konkursu, który zajmie pierwsze miejsce w rankingu czasowym, tj. uzyska najkrótszy czas odpowiedzi na zadane pytanie konkursowe. 2. Łącznie w trakcie trwania Konkursu zostanie wyłonionych 12 zwycięzców. 3. Lista zwycięzców zostanie ogłoszona do dnia r. na stronie 4. Klienci, którzy zdobędą nagrody, zostaną powiadomieni telefonicznie o tym fakcie w ciągu 7 dni od daty ustanowienia listy Zwycięzców, na numer telefonu, z którego została wysłana Wiadomość SMS. 5. Organizator podejmie pięć prób kontaktu telefonicznego. Z prób wykonania kontaktów telefonicznych sporządzony zostanie odpowiedni protokół, który przekazany zostanie do Zleceniodawcy. W przypadku nieodebrania przez Zwycięzcę żadnego z połączeń telefonicznych nagroda przechodzi do dyspozycji Zleceniodawcy. 6. Uczestnik konkursu, który został powiadomiony przez Organizatora o przyznanej nagrodzie zobowiązany jest do przesłania na adres Organizatora w ciągu 14 dni paragonu, na którego numer powołał się w zwycięskiej wiadomości SMS oraz swoich danych osobowych ( Imię, Nazwisko, adres zamieszkania, nr pesel, nr telefonu z którego wysłał zwycięską wiadomość SMS ).Nie spełnienie powyższego warunku spowoduje przyznanie nagrody nowo wybranemu Klientowi lub przekazanie nagrody na inny cel. 7. Odbiór nagród 1. Organizator przekaże Zwycięzcy nagrodę pocztą lub przesyłką kurierską, na wskazany przez Niego adres, z zastrzeżeniem pkt 2 niniejszego paragrafu. 2. Przekazanie nagrody nastąpi po wpłaceniu przez Zwycięzcę podatku od nagród na konto Organizatora Konkursu ( w wysokości 10% wartości nagrody). Zwycięzca zobowiązany jest do

5 wpłaty podatku od nagród na wskazany przez Organizatora rachunek, w ciągu 14 dni od daty poinformowania Klienta o wygranej. Organizator odprowadzi niniejszy podatek do właściwego Urzędu Skarbowego. 3. Nie odebranie nagrody przez Zwycięzcę w terminie (pomimo awizowania) oznacza rezygnację z nagrody. 4. Nieuiszczenie podatku od nagród przez Zwycięzcę w wyznaczonym terminie bądź brak możliwości potwierdzenia danych osobowych Zwycięzcy pomimo podjęcia przez organizatora 5 prób kontaktu telefonicznego na przestrzeni 3 kolejnych dni roboczych spowoduje, iż zostanie wyłoniony kolejny Zwycięzca Konkursu. 5. Organizator zastrzega sobie prawo zastąpienia nagród wymienionych w 5 regulaminu na inne, podobne, o zbliżonej wartości i właściwościach. 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania firmy kurierskiej lub innego podmiotu, który będzie doręczać Nagrody 7. Nagrody wydawane będą najpóźniej do dnia r. 8. Udział w Konkursie 1. Udział Klienta w Konkursie oznacza jego pełną akceptację niniejszego Regulaminu oraz jest potwierdzeniem, iż spełnia wszelkie warunki niezbędne do udziału w Konkursie. 2. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie 3. Wiadomości SMS biorące udział w Konkursie mogą być wysyłane przez Klientów wyłącznie z terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (konkurs nie jest dostępny w roamingu). 4. Uczestnictwa w Konkursie, praw oraz obowiązków z nim związanych, w tym także praw do żądania wydania Nagrody, Klient nie może przenosić na osoby trzecie. 9. Postępowania reklamacyjne 1.Reklamacje dotyczące działania Konkursu należy zgłaszać wyłącznie listem poleconym na adres korespondencyjny Organizatora: Hard & Smart Sp. z o.o., ul. Komornicka 27, Poznań, z dopiskiem "Reklamacja - wygrywaj z Pepsi 2.Reklamacje dotyczące funkcjonowania systemu teleinformatycznego można składać bezpośrednio do Partnera Technologicznego na adres 3.Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja Sprawdzająca. Decyzja Komisji Sprawdzającej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna. 4.Reklamacje można wnosić do włącznie. O dacie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Po upływie tego terminu reklamacje nie będą uwzględniane. 5.Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać, co najmniej następujące dane: oznaczenie Klienta (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres , nr telefonu komórkowego, nr paragonu) oraz opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji. Reklamacje nie zawierające danych wymienionych w poprzednim zdaniu nie będą rozpatrywane. 6.Organizator dołoży najwyższych starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 (czternaście) dni od ich otrzymania. Klient zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji niezwłocznie albo listem poleconym albo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e- mail podany w zgłoszeniu reklamacyjnym. 7.Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Klientowi przysługuje prawo do dochodzenia nie

6 uwzględnionych roszczeń w Sądzie właściwym ze względu na siedzibę Organizatora Konkursu. 10. Przedawnienie roszczeń 1.Roszczenie z tytułu Konkursu przedawnia sie z upływem 6 miesięcy od dnia, kiedy roszczenie stało sie wymagalne. Bieg przedawnienia niniejszego roszczenia ulega zawieszeniu na okres trwania reklamacji. 11. Postanowienia końcowe 1.Organizator nie będzie dokonywać weryfikacji danych wskazanych przez Uczestnika z danymi Abonenta telefonu komórkowego, z którego wykonane zostało połączenie (posiadanymi przez Operatora Telefonii Komórkowej). Dane osobowe dotyczące uczestników i osób uprawnionych są gromadzone w celu doręczenia Nagrody. 2. Dane teleadresowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Eurocash SA. Uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady przedmiotów, stanowiących nagrody w Konkursie. 4.Upusty cenowe dla grup Abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe nie mają zastosowania do numeru dostępowego do Konkursu. 5. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o przesłaniu wiadomości SMS do Organizatora, należy przez to rozumieć wpływ wiadomości SMS na serwer systemu teleinformatycznego Partnera Technologicznego przyjmującego SMS w imieniu Organizatora, o których mowa w regulaminie. 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci GSM, za pośrednictwem których uczestnicy przesyłają wiadomości SMS. 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia zagubione przez system wiadomości SMS, treści przesyłane SMS-em, indywidualne ustawienia telefonów komórkowych oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia występujące u operatorów sieci komórkowych. 8. Operatorzy GSM odpowiadają jedynie za prawidłowe wykonanie usług telekomunikacyjnych w zakresie przesyłania wiadomości SMS w ramach konkursu. 9.Sądem właściwym do rozpatrywania wszelkich sporów mogących się pojawić w trakcie realizacji konkursu oraz po jego zakończeniu jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Organizatora. 10.W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie stosowne przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym Kodeks Cywilny.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. MegaAukcja. 1 [Przedmiot Regulacji]

REGULAMIN PROMOCJI. MegaAukcja. 1 [Przedmiot Regulacji] REGULAMIN PROMOCJI MegaAukcja 1 [Przedmiot Regulacji] 1. Przedmiotem regulacji niniejszego Regulaminu jest określenie zasad funkcjonowania Promocji polegającej na możliwości wylicytowania przez Uczestników

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem

Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w Loterii Promocyjnej pod nazwą: Czy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards

Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej pod nazwą: Eska Music

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja

Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja 1 Nazwa loterii promocyjnej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii promocyjnej, pod nazwą: Urodzinowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Lato pełne witalności!

Regulamin konkursu Lato pełne witalności! Regulamin konkursu Lato pełne witalności! 1. Definicje Zawarte w punkcie 1. wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć sposób jak zostały opisane: 1.1 Organizator

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje Regulamin konkursu Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja Regulamin konkursu Samsung Inwazja Nagród 1 Definicja Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja

Regulamin Loterii Audioteksowej. Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja 1 Nazwa loterii audioteksowej Regulamin Loterii Audioteksowej Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ LODÓWEK AMICA: BĄDŹ SMART

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ LODÓWEK AMICA: BĄDŹ SMART REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ LODÓWEK AMICA: BĄDŹ SMART 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Bądź SMART zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C. Filip Raczyński Sebastian

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie. I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest urządzana pod nazwą Uśmiech wygrywa 4 x dziennie.. II. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Samsung Wyskocz do Soczi

Regulamin konkursu Samsung Wyskocz do Soczi Regulamin konkursu Samsung Wyskocz do Soczi 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla konsumentów dokonujących zakupu fabrycznie nowych Produktów oznaczonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ: Gillette Blue3

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ: Gillette Blue3 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ: Gillette Blue3 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa loterii promocyjnej 2. Nazwa organizatora loterii promocyjnej. Organizatorem loterii podmiotem urządzającym loterię

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Kuchnia lepiej wygląda w całości zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy 1. Definicje Zawarte w punkcie 1 wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć w taki sposób jaki zostały tu opisane. 1.1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. 1000 Walut w Radiu ESKA

Regulamin Loterii Audioteksowej. 1000 Walut w Radiu ESKA Regulamin Loterii Audioteksowej 1000 Walut w Radiu ESKA 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej, pod nazwą: 1000

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą Pokochaj lato

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or

Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Francuskie wakacje z Carte d Or zwanym dalej Konkursem jest Advalue Sp. z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 100

Regulamin promocji 100 Regulamin promocji 100 Niniejszy regulamin promocji pod nazwą: 100 (zwanej dalej Promocją ) jest dokumentem zawierającym warunki uczestnictwa w Promocji. Inicjatorem i pomysłodawcą Promocji jest Hewlett-Packard

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Promocja Lubella 2014. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Promocja Lubella 2014. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Promocja Lubella 2014 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem loterii promocyjnej Promocja Lubella 2014, zwanej dalej Loterią, jest MGD GMW Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj

Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj 1. Nazwa loterii promocyjnej Loteria promocyjna nosi nazwę: Płać kartą i wygrywaj. 2. Nazwa podmiotu organizującego loterię promocyjną Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Para na parę

REGULAMIN KONKURSU Para na parę REGULAMIN KONKURSU Para na parę 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki konkursu pt. Para na parę (dalej zwanego Konkursem ) rozgrywanego na antenie stacji Radia WAWA zgodnie z art. 921 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

18 Urodziny Castoramy

18 Urodziny Castoramy R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J 18 Urodziny Castoramy 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 18 Urodziny Castoramy", zwanej

Bardziej szczegółowo

1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria

1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Płać kartą Visa loteria wiosenna I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria wiosenna. II.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji profitowej Piraci z Karaibów 3 na DVD obowiązuje od 19 listopada 2007 roku

Regulamin Akcji profitowej Piraci z Karaibów 3 na DVD obowiązuje od 19 listopada 2007 roku Regulamin Akcji profitowej Piraci z Karaibów 3 na DVD obowiązuje od 19 listopada 2007 roku I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji Piraci z Karaibów 3 na DVD (zwanej w dalszej części niniejszego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Zostań detektywem! oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNA

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNA REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNA 1. NAZWA I RODZAJ LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, urządzana jest pod nazwą Loteria Świąteczno-Noworoczna 2. NAZWA

Bardziej szczegółowo