Regulamin Konkursu SMS. Wygrywaj z Garnier! 1. DEFINICJE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Konkursu SMS. Wygrywaj z Garnier! 1. DEFINICJE"

Transkrypt

1 Regulamin Konkursu SMS Wygrywaj z Garnier! 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 punkt 2.1. poniżej; b. Operatorzy Telefonii Komórkowej - firmy telekomunikacyjne świadczące usługi sieci GSM na terenie Polski; c. Premium SMS - usługa w standardzie GSM, w ramach której wysłanie wiadomości SMS przez Uczestnika związane jest z pobraniem przez Operatora Telefonii Komórkowej opłaty wyższej niż standardowa opłata za przesłanie SMS z telefonu komórkowego na inny telefon komórkowy; d. Abonent - Uczestnik sieci telefonii GSM zarówno w systemie abonamentowym, jak i systemie pre-paid w sieciach GSM Operatorów Telefonii Komórkowej; e. Uczestnik - Abonent biorący udział w Konkursie; f. Laureat - osoba wytypowana do nagrody w Konkursie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu; g. Zwycięzca - osoba, która wygrała nagrodę w Konkursie; h. Numer Premium SMS - numer Premium SMS podany Uczestnikowi w celu aktywacji i uczestniczenia w Konkursie; i. Wiadomość SMS (SMS) - wiadomość tekstowa, wysyłana przez Uczestnika na Numer Premium SMS; j. SMS zgłoszeniowym - to wiadomość SMS o treści: GARNIER., którą Uczestnik przesyła na numer 71100; k. Komisja Konkursowa - zespół osób powołanych przez Organizatora do nadzoru i organizacji Konkursu; l. Nagroda - nagrody opisane w 5 Regulaminu; m. Regulamin - niniejszy Regulamin Konkursu;

2 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2.1. Organizatorem Konkursu pod nazwą Dbaj o siebie z Garnier i wygraj! jest Agencja Reklamowa MediaS Mobile Katarzyna Mysiorek z siedzibą w Łodzi Łódź, ul. Kwiatowa 30, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Łodzi w Referacie Handlu i Usług Urzędu Miasta Łodzi- Delegatura Łódź Polesie pod numerem 47424, nr NIP: , nr Regon: , reprezentowaną przez Katarzynę Mysiorek, zwaną dalej Organizatorem Organizator działa w imieniu własnym w ramach świadczenia usług na rzecz firmy L Oreal Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Daniszewska Konkurs prowadzony będzie na terenie Polski, przy czym Produkty promocyjne objęte Konkursem dostępne będą w czasie jego trwania wyłącznie w sieci E. Leclerc (lista sklepów w załączniku nr 1) Czas trwania Konkursu obejmuje okres od r. do r., przez całą dobę, przy czym rozpatrywanie reklamacji oraz czynności związane z przyznawaniem i odbiorem nagród zakończą się do dnia r. do godziny 23: WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 3.1. Z zastrzeżeniem pkt poniżej uczestnikiem niniejszego Konkursu może być każda osoba fizyczna, która w dniu rozpoczęcia Konkursu spełnia następujące warunki: a. Posiada miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; b. Zapoznała się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia; c. Jest osobą pełnoletnią (za osobę pełnoletnią Organizator uważać będzie osobę, która w dniu wysłania Konkursowego SMS-a ukończyła18 lat) W celu uczestniczenia w Konkursie Uczestnik Konkursu powinien posiadać aktywny, w jednej z sieci GSM Operatorów Telefonii Komórkowej w Polsce, telefon komórkowy Konkurs jest dostępny wyłącznie dla Uczestników znajdujących się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w zasięgu sieci GSM Polskich Operatorów Komórkowych Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału lub przesłanie zgłoszenia po terminie spowoduje nieważność zgłoszenia W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz pracownicy L Oreal Polska. Zakaz dotyczy także ich dzieci, rodziców, rodzeństwa, małżonków, oraz osób pozostających w stosunku przysposobienia Przesłanie SMS-a zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu Konkursu.

3 4. ZASADY KONKURSU 4.1. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien się zastosować do następującej procedury: a. Kupić dowolny produkt marki Garnier objęty promocją, w jednym z punktów sprzedaży Sieci Sklepów E. Leclerc na terenie Polski w okresie od r. do r. i zachować dowód zakupu (paragon) ww. produktu. Zakup powinien mieć miejsce na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w okresie trwania Konkursu; b. Wysłać SMS-a na numer (opłata za wysłanie 1 [jednego] SMS-a na numer wynosi 1,00 zł netto/ 1,23 zł z VAT) o treści GARNIER. oraz odpowiedzieć na pytanie: Mój sposób na dobry dzień z Garnierem to. W treści SMS-a należy wpisać najpierw słowo GARNIER. ODPOWIEDŹ, a następnie odpowiedzieć na pytanie wg własnego uznania; c. Każdy Uczestnik ma do dyspozycji 160 znaków wraz ze spacjami; d. Przykład SMS-a zgłoszeniowego: GARNIER. uzycie kremu nawilzajacego Treść każdego SMS-a zgłoszeniowego do konkursu musi zostać poprzedzona prefiksem: GARNIER Wiadomość SMS z prefiksem oraz uzasadnieniem/hasłem Uczestnika nie może być dłuższa niż 160 znaków wraz ze spacjami i znakami przestankowymi W treści SMS-a nie wolno używać wymienionych w nawiasie polskich znaków diakrytycznych (ś, ć, ą, ę, ó, ł, ń, ź, ż) i należy je zastąpić znakami odpowiednio (s, c, a, e, o, l, n, z, z) Zdanie powinno być napisane w języku polskim Zdanie nie może zaczynać się od żadnego ze znaków interpunkcyjnych Uczestnik Konkursu, który prawidłowo prześle wiadomość SMS na numer otrzyma SMS-a zwrotnego z potwierdzeniem wzięcia udziału w Konkursie Nagrody w Konkursie będą przyznawane w następujący sposób: a. Po zakończeniu Komisja Konkursowa wybierze 165 najlepszych/najciekawszych odpowiedzi. 4.9 Organizator będzie brał pod uwagę czas nadesłania SMS-a zgłoszeniowego do systemu oraz atrakcyjność przesłanych wiadomości SMS z dokończeniem zdania, o którym mowa w pkt. 4.1.b.

4 4.10. Zakup przynajmniej jednego produktu, potwierdzony jednym oryginalnym dowodem zakupu, uprawnia do wysłania jednego SMS zgłoszeniowego. Zakup każdego kolejnego produktu, potwierdzony jednym, odrębnym, oryginalnym dowodem zakupu uprawnia do wysłania kolejnego jednego SMS zgłoszeniowego. Jeżeli Uczestnik prześle więcej SMS-ów niż posiada udokumentowanych zakupów, zostanie zdyskwalifikowany Uczestnik Konkursu winien zachować paragon/dowód zakupu. Zakup produktów objętych niniejszym Konkursem niniejszego Regulaminu musi zostać potwierdzony oryginalnym paragonem Produkty objęte niniejszym Konkursem to wszystkie produkty Garnier wszystkich gam dostępne w punktach sieci E. Leclerc objętych promocją Każdy Uczestnik Konkursu może nadesłać dowolną ilość zgłoszeń, jednakże w Konkursie jedna osoba może otrzymać jedną nagrodę. Dotyczy to również sytuacji, w której jedna osoba, będzie przesyłać zgłoszenia z różnych numerów telefonicznych, a zakwalifikuje się do więcej aniżeli jednej nagrody. Komisja Konkursowa przyzna w takim wypadku jedną nagrodę, a kolejna zostanie przekazana następnej osobie w kolejności Organizator za pomocą systemu teleinformatycznego obsługującego Konkurs będzie przyjmował (rejestrował) wszystkie poprawne Zgłoszenia. Zgłoszenia zawierające błędny prefiks lub niespełniające innych wymogów określonych w Regulaminie, w tym przesłane po terminie, nie będą brały udziału w Konkursie Zgłoszenie udziału w Konkursie na podstawie zakupu danego produktu poprzez wysłanie wiadomości SMS może mieć miejsce wyłącznie po zakupie produktu, tj. czas zakupu nie może być późniejszy niż czas wysłania wiadomości SMS Jeżeli Uczestnik jednego dnia dokonał więcej niż jednego zgłoszenia SMS, warunkiem przyznania nagrody jest przesłanie wszystkich oryginałów paragonów dotyczących zgłoszeń z tego dnia Czas nadesłania SMS-a Zgłoszeniowego będzie rejestrowany przez centralny komputer Organizatora z dokładnością do 0, sekundy Uczestnik dokonując zgłoszenia poprzez SMS, zobowiązuje się do przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu Przesłanie SMS-a zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu Konkursu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z punktem niniejszego Regulaminu.

5 5.NAGRODY 5.1. Nagrodami w Konkursie są: a. 15 ipadów mini o wartości 1249,00 zł brutto każda wraz z nagrodą gotówkową w kwocie 139,00 zł do każdej nagrody. Łączna wartość nagrody wynosi 1388,00 zł brutto. b. 150 płynów micelarnych Garnier o wartości 17,99 zł brutto każda wraz z nagrodą gotówkową w kwocie 2,00 zł do każdej nagrody. Łączna wartość nagrody wynosi 19,99 zł brutto Łączna pula wszystkich nagród wynosi 23818,50 zł brutto (słownie: dwadzieścia trzy tysiące osiemset osiemnaście złotych 50/100) Organizator Konkursu potrąci z nagrody pieniężnej należny podatek dochodowy od wygranych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego Wygrana w Konkursie podlega opodatkowaniu z tytułu wygranej na podstawie Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2002, Nr. 14, poz. 176 z późn. zm.). Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego Zwycięzcom w Konkursie nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego w zamian za nagrody określone w niniejszym Regulaminie. 6. NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ PRZEPROWADZENIA KONKURSU 6.1. Organem dokonującym weryfikacji przyznania nagród oraz decydującym o przyznaniu nagród, o których mowa w pkt. 5.1, będzie Komisja Konkursowa. Komisja ta rozstrzyga wszystkie wątpliwości związane z niniejszym Konkursem Komisja Konkursowa składa się z 3 członków. W skład Komisji Konkursowej wchodzą dwaj przedstawiciele Organizatora i jeden przedstawiciel L Oreal Polska. Komisja zostanie powołana z dniem r Decyzje Komisji są ostateczne. Jednakże zapis ten nie wyłącza dochodzenia przez Uczestnika roszczenia w postępowaniu reklamacyjnym. 7. SPOSÓB OGŁASZANIA WYNIKÓW 7.1. Z Laureatami nagród w Konkursie Organizator skontaktuje się poprzez przesłanie wiadomości SMS informującej o wygranej na bieżąco podczas trwania Konkursu, najpóźniej w terminie do r. na numer telefonu komórkowego, z którego Laureat dokonał zgłoszenia z numerem konkursowym (71100). Treść SMS-a, którego osoba wytypowana do nagrody Konkursie otrzyma od Organizatora jest następująca: Gratulujemy! Zostałeś/aś wytypowany/a do nagrody w Konkursie. Wyślij SMS na numer o treści:

6 [PREFIKS wyznaczony przez Organizatora].Imię, Nazwisko, Adres z kodem pocztowym. Koszt SMS-a wynosi 1,00 zł + VAT/1,23 zł z VAT Laureat, który został poinformowany o nagrodzie zgodnie z punktem 7.1. po nadesłaniu SMS-a z poprawnym prefiksem wyznaczonym przez Organizatora oraz swoimi danymi osobowymi, otrzyma automatycznie z systemu Organizatora SMS-a z instrukcjami dotyczącymi przesłania stosownych dokumentów potwierdzających tożsamość Uczestnika, podpisanego przez Laureata oświadczenia o następującej treści: Zapoznałem się z Regulaminu dotyczącym przetwarzania danych osobowych oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez MediaS Mobile Katarzyna Mysiorek z siedzibą w Łodzi przy ul. Kwiatowej 30, Łódź oraz L Oreal Polska z siedzibą w Warszawie przy ul. Daniszewskiej 4, Warszawa oraz podanych danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, przekazania nagrody i ogłoszenia wyników Konkursu zgodnie z Regulaminem. oraz potwierdzenia dokonania zakupu produktu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu opisanymi w 3 i 4, a także adres, na który powinien niniejsze dokumenty wysłać zgodnie z punktem WYDANIE NAGRÓD 8.1. Wszystkie nagrody w Konkursie zostaną wydane Laureatom przez Organizatora za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Datą wydania nagrody jest dzień nadania przesyłki W przypadku niemożności skontaktowania się z Laureatem nagrody tj. nie nadesłaniem przez Uczestnika SMS-a z danymi osobowymi, w ciągu 2 dni następujących po dniu wysłania SMS-a informującego o wygranej, nagroda przepada i pozostaje w dyspozycji Organizatora Konkursu Warunkiem wydania nagrody jest przesłanie, po otrzymaniu informacji o wygranej, o której mowa w punkcie 7.1. na adres Organizatora: MediaS Mobile ul. Kwiatowa 30, Łódź, oświadczenia o którym mowa w pkt. 7.2 oraz oryginału paragonu/dowodu zakupu produktu/ów marki L Oreal objętych niniejszym Konkursem w nieprzekraczalnym terminie 14 dni (decyduje data stempla pocztowego) od momentu wysłania SMS-a z informacją o nagrodzie przez Organizatora zgodnie z punktem 7.1.) Wszyscy zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o uzyskaniu prawa do nagród przez otrzymanie SMS-a zwrotnego, na numer telefonu komórkowego, z którego zwycięzca dokonał połączenia z numerem Konkursowym. 9. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 9.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia niniejszego Konkursu Uczestnicy mogą zgłaszać na piśmie, listem poleconym na adres siedziby Organizatora, w czasie trwania Konkursu, jednakże nie później niż do dnia r. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez Organizatora.

7 9.2. Każda reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika i numer telefonu, z którego przesłał SMS-a zgłoszeniowego, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz oświadczenie o następującej treści: Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez MediaS Mobile Katarzyna Mysiorek z siedzibą w Łodzi przy ul. Kwiatowej 30, Łódź L Oreal Polska z siedzibą w Warszawie przy ul. Daniszewska 4; Warszawa, oraz, moich danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego związanego z Konkursem pod nazwą Dbaj o siebie z Garnier i wygraj! zgodnie z regulaminem. Zapoznałem się z regulaminem konkursu i wyrażam zgodę na jego treść.. Reklamacje powinny być zgłaszane na adres MediaS Mobile ul. Kwiatowa 30, Łódź z dopiskiem: REKLAMACJA - Dbaj o siebie z Garnier i wygraj! Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora, nie później jednak niż do dnia r. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie Regulaminu. W przedmiocie reklamacji ostateczna i wiążąca jest decyzja Komisji Konkursowej. Uczestnik zostanie o decyzji Komisji powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji Reklamacje rozpatruje Komisja Konkursowa powołana zgodnie z postanowieniami 6 niniejszego Regulaminu. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej Decyzja o pozytywnym albo negatywnym rozpatrzeniu reklamacji zostanie udzielona w formie pisemnej i wysłana na adres zgłaszającego ją Uczestnika listem poleconym. 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Lista zwycięzców Konkursu będzie dostępna w siedzibie Organizatora Konkursu Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników konkursu będzie MediaS Mobile Katarzyna Mysiorek z siedzibą w Łodzi przy ul. Kwiatowej 30, Łódź. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z konkursem, tj. w celach związanych z ustaleniem prawa danego Uczestnika do uzyskania Nagrody, wydania Nagrody, ogłoszenia wyników konkursu, rozpatrzenia ew. reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej zgodnie z odrębnym przepisami. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wydania Nagrody. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do takich danych oraz ich poprawiania Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie dokonane zgłoszenia przez uczestników Konkursu Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań przez osoby trzecie, od których uzależniona jest realizacja nagrody,

8 w tym w szczególności Poczty Polskiej bądź firmy kurierskiej, od której uzależniona jest realizacja nagród w Konkursie Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania Konkursu o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. W takim przypadku Regulamin może ulec zmianie Regulamin Konkursu będzie dostępny w siedzibie Organizatora Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli: a. odbiór nagrody jest niemożliwy z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy Konkursu; b. za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody wynikające z działania poczty lub firmy kurierskiej za pomocą, której realizowana będzie wysyłka nagród Nagrody nieodebrane z przyczyn leżących po stronie Zwycięzców w terminie do r., przepadają na rzecz Organizatora Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia zagubione przez system SMS, treści przesyłane SMS-em, indywidualne ustawienia telefonów komórkowych oraz sposobu ich konfiguracji, a także ustawień występujących u operatorów sieci komórkowych Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie, jak również odmówić mu przyznania nagrody, w stosunku, do którego powziął podejrzenie o działania sprzeczne z Regulaminem. Zasady przeprowadzenia Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.

9 Załącznik nr 1 Lista punktów sprzedaży Sieci Sklepów E. Leclerc objętych konkursem: IMMOMOK Sp. z o.o. WARSZAWA CISZEWSKIEGO 15 LUBLINDIS Sp. z o.o. LUBLIN TOMASZA ZANA 19 ŁÓDŹDIS Sp. z o.o. ŁÓDŹ INFLANCKA 45 WARSZADIS Sp. z o.o. WARSZAWA JUTRZENKI 156 WROCŁAWDIS Sp. z o.o. WROCŁAW ZAKŁADOWA 2/4 RADOMDIS Sp. z o.o. RADOM TORUŃSKA 1/3 KWITNĄCA Sp. z o.o. WARSZAWA ASPEKT 79 RZESZÓWDIS Sp. z o.o. RZESZÓW REJTANA 69 TURISDIS Sp. z o. o. LUBLIN TURYSTYCZNA 1 BEŁCHATÓWDIS Sp. z o.o. BEŁCHATÓW STASZICA 20 KŁODZKODIS Sp. z o.o. KŁODZKO DUSZNICKA 1 A EX-PRES Sp. z o.o. NOWY TARG SKŁADOWA 2 ELBLĄGDIS Sp. z o.o. ELBLĄG ŻEROMSKIEGO 2 TYCHYDIS SP. Z O.O. TYCHY BUDOWLANYCH 75 SILESIADIS SP. Z O.O. KATOWICE JANKEGO 15 D OLEŚNICADIS SP. Z O.O. OLEŚNICA STANISŁAWA MONIUSZKI 69 SŁUPSKDIS SP. Z O.O. SŁUPSK SZCZECIŃSKA 36 K KIELCEDIS SP. Z O.O. KIELCE MASSALSKIEGO 3 GDAŃSKDIS SP. Z O.O. GDAŃSK OBROŃCÓW WYBRZEŻA 1 ZAMOŚĆDIS SP. Z O.O. ZAMOŚĆ PRYMASA STEFANA WYSZYŃSKIEGO 13 MARKET MALBORK MALBORK SIKORSKIEGO 2 LECLERC CHORZÓW CHORZÓW ŻOŁNIERZY WRZEŚNIA 22 LECLERC SOSNOWIEC SOSNOWIEC BRACI MIEROSZEWSKICH 2A

10 GLIWICE TARNOGÓRSKA GLIWICE TARNOGÓRSKA 19 GLIWICE RYBNICKA GLIWICE RYBNICKA 148 KOŁOBRZEGDIS KOŁOBRZEG KOSZALIŃSKA 36 BYDGOSZCZDIS BYDGOSZCZ M.C. SKŁODOWSKIEJ 26 LECLERC POZNAŃ POZNAŃ WINKLERA 1 LECLERC ŚREM ŚREM KOLEJOWA 1A LECLERC KONIN KONIN PRZYJAŹNI 4 LECLERC JASTRZĘBIE ZDRÓJ JASTRZĘBIE ZDRÓJ PIŁSUDSKIEGO 35 LECLERC KĘDZIERZYN KOŹLE KĘDZIERZYN KOŹLE JANA PAWŁA II 30 LECLERC RACIBÓRZ RACIBÓRZ OPAWSKA 45 LECLERC TORUŃ TORUŃ ŁYSKOWSKIEGO 8 LECLERC WODZISŁAW ŚLĄSKI WODZISŁAW ŚLĄSKI KUBSZA 32 LECLERC ZIELONA GÓRA ZIELONA GÓRA WYSZYŃSKIEGO 18 LECLERC OSTROŁĘKA OSTROŁĘKA JANA PAWŁA II 4 LECLERC PRZEMYŚL PRZEMYŚL SPORTOWA 11 LECLERC OSTRÓW WIELKOPOLSKI OSTRÓW WIELKOPOLSKI LIMANOWSKIEGO 8 OSTROWIECDIS OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI LISTOPADA 6 E.LECLERC Szczecin SZCZECIN Rostocka 15 E.LECLERC Kalisz Kalisz Górnośląska 82 Leclerc Nowy Sącz Nowy Sącz Lwowska 80

11 Załącznik nr 2 Oświadczenie Laureata Konkursu DANE LAUREATA: Imię i nazwisko:... Ulica, numer domu i mieszkania:... Kod i miejscowość:... Nr telefonu komórkowego:... Adres ... UWAGA! Prosimy o podanie danych adresowych umożliwiających efektywne dostarczenie nagrody, wszystkie pola formularza są obowiązkowe. Zapoznałem się z Regulaminu dotyczącym przetwarzania danych osobowych oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez MediaS Mobile Katarzyna Mysiorek z siedzibą w Łodzi przy ul. Kwiatowej 30, Łódź oraz L Oreal Polska z siedzibą w Warszawie przy ul. Daniszewskiej 4, Warszawa oraz podanych danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, przekazania nagrody i ogłoszenia wyników Konkursu zgodnie z Regulaminem. oraz potwierdzenia dokonania zakupu produktu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Oświadczam, iż jestem osobą pełnoletnią oraz akceptuję wszelkie zapisy regulaminu Konkursu prowadzonego pod nazwą Wygrywaj z Garnier!. *UWAGA! Prosimy o dołączenie do niniejszego oświadczenia oryginału dowodu zakupu (paragon lub faktura VAT) za zakup produktów promocyjnych.... (Data oraz czytelny podpis Laureata)

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą Pokochaj lato

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI NUTRI-GOLD 1001 SPOSOBÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI NUTRI-GOLD 1001 SPOSOBÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI NUTRI-GOLD 1001 SPOSOBÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą NUTRI-GOLD 1001 SPOSOBÓW, zwanej dalej Akcją, jest firma MediaS Mobile Katarzyna Mysiorek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Festiwal Gwiazd

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Festiwal Gwiazd REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Festiwal Gwiazd Sklepy DOUGLAS, HEBE, DROGERIE NATURA, ROSSMANN, SUPERPHARM, DAILY, LECLERC, EUROCASH, SELGROS, SKLEPY TRADYCYJNE REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Festiwal

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Lato pełne witalności!

Regulamin konkursu Lato pełne witalności! Regulamin konkursu Lato pełne witalności! 1. Definicje Zawarte w punkcie 1. wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć sposób jak zostały opisane: 1.1 Organizator

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy 1. Definicje Zawarte w punkcie 1 wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć w taki sposób jaki zostały tu opisane. 1.1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or

Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Francuskie wakacje z Carte d Or zwanym dalej Konkursem jest Advalue Sp. z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Olśniewający uśmiech z Colgate 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin konkursu Olśniewający uśmiech z Colgate 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin konkursu Olśniewający uśmiech z Colgate 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu Olśniewający uśmiech z Colgate jest Media Contact Sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Podłęknickiej 30,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) 1. Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Konkurs ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu TY ALBO VAN NISTELROOY! 1. DEFINICJE 1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie. I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest urządzana pod nazwą Uśmiech wygrywa 4 x dziennie.. II. Nazwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ: Gillette Blue3

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ: Gillette Blue3 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ: Gillette Blue3 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa loterii promocyjnej 2. Nazwa organizatora loterii promocyjnej. Organizatorem loterii podmiotem urządzającym loterię

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Lasting Impressions 3 (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Lasting Impressions 3 (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Lasting Impressions 3 (dalej: Regulamin ) 1. Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Lasting Impressions 3 (dalej: Konkurs ). 2. Organizatorem Konkursu jest 4FRAME Spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ LODÓWEK AMICA: BĄDŹ SMART

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ LODÓWEK AMICA: BĄDŹ SMART REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ LODÓWEK AMICA: BĄDŹ SMART 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Bądź SMART zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C. Filip Raczyński Sebastian

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje Regulamin konkursu Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Kuchnia lepiej wygląda w całości zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem strony marki Sunbites na stronie internetowej: www.przerwanabierasmaku.pl 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem

Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w Loterii Promocyjnej pod nazwą: Czy

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Samsung Wyskocz do Soczi

Regulamin konkursu Samsung Wyskocz do Soczi Regulamin konkursu Samsung Wyskocz do Soczi 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla konsumentów dokonujących zakupu fabrycznie nowych Produktów oznaczonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria

1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Płać kartą Visa loteria wiosenna I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria wiosenna. II.

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj

Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj 1. Nazwa loterii promocyjnej Loteria promocyjna nosi nazwę: Płać kartą i wygrywaj. 2. Nazwa podmiotu organizującego loterię promocyjną Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ. Bądź gotowy na nagrody!

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ. Bądź gotowy na nagrody! REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ Bądź gotowy na nagrody! POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Bądź gotowy na nagrody! ( Konkurs ), na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sklepach sieci

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja Regulamin konkursu Samsung Inwazja Nagród 1 Definicja Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Promocja Lubella 2014. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Promocja Lubella 2014. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Promocja Lubella 2014 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem loterii promocyjnej Promocja Lubella 2014, zwanej dalej Loterią, jest MGD GMW Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ CINEMIX ( regulamin )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ CINEMIX ( regulamin ) Postanowienia ogólne: REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ CINEMIX ( regulamin ) 1. Nazwa loterii Loteria jest prowadzona pod nazwą CINEMIX. 2. Nazwa Organizatora loterii Organizatorem loterii jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu SMS 18 URODZINY EKO HOLDING

Regulamin konkursu SMS 18 URODZINY EKO HOLDING Regulamin konkursu SMS 18 URODZINY EKO HOLDING 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator podmiot wskazany w 2 punkt

Bardziej szczegółowo