REGULAMIN ZABAWY. pod nazwą DiscoSMS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ZABAWY. pod nazwą DiscoSMS"

Transkrypt

1 REGULAMIN ZABAWY pod nazwą DiscoSMS 1. DEFINICJE Następujące wyrażenia i zwroty użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają odpowiednio: 1. Organizator - Telestar sp. z o.o. ul. Żurawia 8, Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; nr KRS , NIP: , Regon: ; wysokość kapitału zakładowego: PLN; 2. Program oznacza program pod nazwą DISCOSTACJA emitowany na żywo na antenie telewizji itv, w siedzibie Organizatora, w każdą niedzielę pomiędzy godz.: , podczas którego Uczestnik może wziąć udział w Zabawie DiscoSMS; 3. Gość Programu osoba zaproszona do Programu; 4. Zabawa DiscoSMS polega na przesyłaniu przez Uczestników pytań bądź wypowiedzi, za pomocą Wiadomości SMS, na dany temat prezentowany przez prowadzącego w trakcie emisji Programu, bądź dotyczące osoby gościa danego Programu, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym Regulaminie; 5. Wiadomość SMS - wiadomość o treści: DS.(pytanie/wypowiedz), przesłana w trakcie emisji Programu na numer dostępowy, w celu przesłania pytania dla Gościa danego Programu, bądź wypowiedzenia się na jego temat, bądź też przesłania wypowiedzi na inny temat podany w trakcie emisji danego Programu; 6. Uczestnik - każda osoba fizyczna spełniające łącznie następujące warunki: - pełnoletnia i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, bądź osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych, która ukończyła lat 16 jednakże ta druga wyłącznie za zgodą przedstawiciela ustawowego, w jego obecności i pod jego nadzorem; - będąca użytkownikiem telefonu komórkowego funkcjonującego w sieci polskiego operatora telefonii komórkowej, która prześle Wiadomość SMS w trakcie emisji Programu na jeden ze wskazanych przez Organizatora numerów dostępowych wraz z odpowiednią treścią; zgodnie z procedurą określoną niniejszym Regulaminem; 7. Numer dostępowy - wskazany przez Organizatora na antenie telewizji itv: numer Wiadomości SMS (koszt wysłania jednej wiadomości SMS wynosi 2,44zł z VAT), na który Uczestnik może wysyłać wiadomości SMS odpowiedniej treści. 1

2 8. Nagroda lub Nagrody oznacza oferowane przez Organizatora w ramach Programu nagrody rzeczowe w postaci płyt muzycznych CD, prezentowane w trakcie emisji Programu, przyznawane Zwycięzcom; 9. Zwycięzca Uczestnik uprawniony do otrzymania Nagrody, po spełnieniu wszystkich warunków określonych w niniejszym Regulaminie. 2. Postanowienia ogólne 1. Program jest emitowany przez Organizatora. Zabawa DiscoSMS organizowana jest przez Organizatora. 2. W Zabawie DiscoSMS mogą brać udział Uczestnicy, z wyłączeniem pracowników Telewizji ITV, którzy brali udział w organizowaniu Programu w tym Zabawy DiscoSMS, wraz z członkami ich najbliższych rodzin. 3. Organizator czuwa nad prawidłowym przebiegiem Programu i Zabawy DiscoSMS. 3. Warunki udziału w Zabawie DiscoSMS. 1. Podczas emisji Programu, na antenie telewizji itv, osoba prowadząca Program, prezentuje temat, na jaki Uczestnicy mogą się wypowiadać, bądź zadawać pytania za pomocą Wiadomości SMS. Ci Uczestnicy, którzy chcą przesłać swoją wypowiedź na dany temat, bądź zadać pytanie i mieć szansę otrzymania Nagrody powinni wysłać Wiadomość SMS w trakcie emisji Programu na numer (opłata za wysłanego SMS 2,44 złote z VAT), Wiadomość SMS o treści: DS.pytanie/wypowiedź. Prowadzący Program wybiera najciekawsze w swej treści Wiadomości SMS i odczytuje je w trakcie emisji Programu informując jednocześnie, która z odczytanych Wiadomości SMS zostaje nagrodzona. 2. Wysłanie Wiadomości SMS na numer dostępowy stanowi akceptację wszystkich warunków niniejszego Regulaminu. Wysłanie wiadomości SMS nie stanowi gwarancji odczytania jej treści w trakcie emisji Programu i nie może stanowić podstawy jakiejkolwiek reklamacji z tego tytułu. Wysyłanie Wiadomości SMS jest dobrowolne. 3. Wybór najciekawszych w swej treści Wiadomości SMS, które otrzymają Nagrodę, następuje wyłącznie w trakcie emisji Programu. Wyboru najciekawszych Wiadomości SMS może dokonać osoba prowadząca Program, bądź Gość Programu. Po dokonaniu wyboru najciekawszej Wiadomości SMS, Prowadzący Program informuje, iż ta Wiadomość SMS zostaje nagrodzona i podaje końcówkę numeru telefonu, z którego Wiadomość SMS została nadesłana. 2

3 4. Podczas emisji Programu Uczestnik może wysyłać nieograniczoną liczbę Wiadomości SMS. 5. Uczestnik nieodpłatnie zezwala Organizatorowi na publiczne odczytanie treści Wiadomości SMS, którą nadesłał na numer dostępowy podczas emisji Programu, i podanie końcówki numeru telefonu, z którego taka wiadomość została nadesłana oraz imienia/pseudonimu Uczestnika, jeżeli Uczestnik się podpisał. Uczestnik zezwala niniejszym na publiczne ujawnienie w Programie jego nazwiska i imienia oraz nazwy miejscowości, w której mieszka, jeżeli takie dane znajdują się w treści nadesłanej Wiadomości SMS. Uczestnik nadsyłając Wiadomość SMS wyraża zgodę na wykorzystanie jej przez Organizatora na wszystkich polach eksploatacji (w szczególności Internet) dla celów związanych z tematyką Programu. 6. Wiadomość SMS musi być wysłana z telefonu komórkowego. Wiadomości SMS wysłane za pomocą komputera nie biorą udziału w Zabawie DiscoSMS. Koszt wysłania jednej Wiadomości SMS, niezależnie od operatora: wynosi 2,44 zł z VAT. 7. Wiadomości w formacie SMS wysyłane podczas emisji Programu będą odbierane przez serwer wyspecjalizowanego podmiotu obsługującego ruch wiadomości SMS, który określa datę odbioru przez wskazanie czasu według zegara tegoż podmiotu. 4. Nagrody Nagrody stanowią płyty Cd z muzyką discopolo. Jedna Nagroda to jedna płyta Cd. Każdy Uczestnik, który nadesłał uznaną za najciekawszą Wiadomość SMS ma prawo tylko do jednej Nagrody. O rodzaju Nagród informuje za każdym razem osoba prowadząca Program. 5. Przyznanie Nagród 1. Nagrody zostaną przyznane tym Uczestnikom, których Wiadomości SMS zostały odczytane podczas emisji Programu, ich treść uznana za najciekawszą w przesłanej grupie wiadomości SMS, a prowadzący Program potwierdzi, że autor takiej Wiadomości SMS otrzyma Nagrodę. 2. Z Uczestnikami, którym zostały przyznane Nagrody Organizator kontaktuje się telefonicznie zgodnie z procedurą opisaną w pkt.3 poniżej. 3. Próba uzyskania połączenia się z Uczestnikiem, któremu przysługuje Nagroda podejmowana jest w ciągu siedmiu dni roboczych od momentu zakończenia Programu i Zabawy DiscoSMS, w której Zwycięzca brał udział. Próba kontaktu telefonicznego podejmowana jest przez Organizatora o różnych porach dnia nie więcej niż trzykrotnie, przy czym oczekiwanie na połączenie nie może przekroczyć sześciu sygnałów przy sygnale braku odpowiedzi ze strony adresata połączenia i trzech sekund przy sygnale zajętości. W przypadku braku któregokolwiek z wyżej wymienionych 3

4 sygnałów, próbę ponawia się jeszcze jeden raz. Połączenia z pocztą głosową traktowane jest jako brak odpowiedzi. 4. W przypadku braku kontaktu z Uczestnikiem, Nagroda przepada na rzecz Organizatora. W przypadku niemożności połączenia się z Uczestnikiem, któremu przysługuje Nagroda, z przyczyn niezależnych od Organizatora uznaje się, że Organizator dołożył wszelkich starań w celu połączenia się z takim Uczestnikiem i zwalnia się go z jakiejkolwiek odpowiedzialności prawnej z tytułu nie wypełnienia swoich zobowiązań w stosunku do Uczestników Zabawy DiscoSMS. W takim przypadku uznaje się czynności Organizatora wymagane Regulaminem za dokonane. Analogicznie rzecz się ma w przypadku kontaktu z osobą, która twierdzi, że nie wysyłała Wiadomości SMS, a system taką Wiadomość SMS zarejestrował. 5. Uczestnicy Zabawy DiscoSMS podczas kontaktu Organizatora zobowiązani są o podanie wszelkich danych niezbędnych w procesie przygotowania i przekazania Nagrody. Odmowa podania tych danych oznacza rezygnację z prawa do Nagrody i powoduje wygaśnięcie roszczeń wobec Organizatora. 6. Uczestnikowi nie przysługuje możliwość wymiany Nagród rzeczowych na inne nagrody ani na jakąkolwiek gratyfikację finansową. 6. Sposób dostarczenia Nagród 1. Przekazanie Nagród następuje w siedzibie Organizatora w Telewizji itv na zasadach wskazanych przez Organizatora lub drogą pocztową. Nie zgłoszenie się do siedziby Organizatora, w celu odebrania przyznanej Nagrody, w terminie przez niego wskazanym lub nie odebranie przesyłki pocztowej, oznacza wygaśnięcie prawa do tej Nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora. Wybór sposobu przekazania Nagrody należy do Zwycięzcy. 2. Uczestnicy, którzy wysłali wiadomości SMS na numer dostępowy wyrażają zgodę na otrzymywanie informacji w formie powiadomień przy pomocy wiadomości SMS o wszystkich zabawach, nagrodach i akcjach specjalnych szykowanych w ramach funkcjonowania Programu. 3. Organizator, w przypadku gdy zaistnieje taki obowiązek zgodnie z art. 30 ust.1 par. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. nr 14 poz. 176 z 2000 r.), przed wydaniem Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od wartości Nagrody w wysokości 10%. 4. Dostawa lub odbiór Nagród może nastąpić wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 4

5 7. Komisja Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Zabawy DiscoSMS i wydawania Nagród, a w szczególności w celu rozpatrywania reklamacji i innych zagadnień związanych z wysyłaniem Wiadomości SMS w ramach Programu, Organizator powoła stosowną Komisję. W skład Komisji wejdą osoby wskazane przez Organizatora. Decyzje podjęte przez Komisję są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu. 8. Reklamacje 1. Wszelkie reklamacje w związku z wysyłaniem Wiadomości SMS w ramach Programu, należy zgłaszać do Organizatora na jego adres na piśmie z dopiskiem Discostacja wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń takiego Uczestnika i nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Programu i Zabawy DiscoSMS, której dotyczy. 2. Reklamacje Uczestników będą rozpatrywane niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 21 dni roboczych od daty jej otrzymania. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji, pod warunkiem podania adresu zwrotnego, na który ma być wysłana odpowiedź. Reklamacje związane z Zabawą DiscoSMS rozstrzyga Komisja. 9. Postanowienia końcowe 1. Wysłanie Wiadomości SMS, nie stanowi gwarancji odczytania jej treści w trakcie emisji Programu, a jej odczytanie wygrania Nagrody. 2. Prawo do odczytania Wiadomości SMS przysługuje wyłącznie Uczestnikom, którzy nadesłali je w trakcie emisji Programu na żywo. Wiadomości SMS nadesłane podczas powtórek programu Discostacja nie są brane pod uwagę. Informacja o tym, że dany program jest powtórką jest widoczna przez cały czas emisji takiego programu. 3. Uczestnikom nie przysługuje zwrot jakichkolwiek kosztów za wysłanie Wiadomości SMS. 4. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Zwycięzcy Nagród spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie, a także warunki określone w przepisach prawa związanych z przyznawaniem Nagród. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych 5

6 oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, jak również podania adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego. Może również postawić wymóg obecności pod numerem kontaktowym w ustalonym czasie. Niespełnienie warunków wynikających z przepisów prawa, niespełnienie lub odmowa spełnienia powyższych warunków powoduje wykluczenie danego Uczestnika z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do Nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń, jak również uprawnia Organizatora do odmowy przyznania lub wydania Nagrody. 5. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z funkcjonowaniem Programu, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia r. dla celów organizacji Zabawy DiscoSMS oraz wydania przyznanych w nim Nagród. Każdy z Uczestników ma prawo wglądu do swoich danych osobowych ich poprawiania oraz usunięcia. Administratorem bazy danych Uczestników w rozumieniu w/w ustawy jest Organizator. 6. Uczestnicy poprzez wysłanie Wiadomości SMS wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora numeru telefonu, z którego została wysłana Wiadomość SMS, w celu prawidłowej realizacji Zabawy DiscoSMS oraz zgodę na otrzymywanie powiadomień i innych informacji, w tym handlowych o nowych usługach, konkursach czy innego rodzaju akcjach przeprowadzonych przez Organizatora. Każdy z Uczestników ma prawo żądania zaprzestania wykorzystywania przez Organizatora swojego numeru telefonu w celach, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. Żądanie takie, dla swej skuteczności, powinno zostać złożone pisemnie w trybie opisanym w 8 niniejszego Regulaminu, bądź w formie elektronicznej na adres z dokładnym opisem żądania i numerem telefonu. 7. Uczestnicy poprzez wysłanie Wiadomości SMS akceptują w całości warunki prowadzenia Programu i Zabawy DiscoSMS, w tym zasady ich urządzenia oraz podporządkowują się postanowieniom niniejszego Regulaminu i wyrażają zgodę na jego treść. 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: a) treść wiadomości SMS wysyłanych przez Uczestników w ramach Zabawy DiscoSMS; b) wysyłanie Zgłoszeń do Zabawy DiscoSMS przez osoby nieuprawnione do użytkowania telefonu komórkowego; c) szkody spowodowane nieprawidłowym wysłaniem Wiadomości DiscoSMS w ramach Zabawy SMS; d) problemy w funkcjonowaniu Programu w tym Zabawy DiscoSMS, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej; 6

7 e) wysłanie Wiadomości SMS przez Uczestników niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub bez zapoznania się z Regulaminem, w tym zwłaszcza wynikające z niewłaściwego zrozumienia jego postanowień; f) przerwy w świadczeniu Zabawy DiscoSMS zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Organizatora; g) utrudnienia lub niestawiennictwo Zwycięzcy po odbiór Nagrody i jej odbiór we wskazanym przez Organizatora miejscu i terminie; h) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania operatorów prowadzących lub obsługujących sieć telefonii komórkowej, w tym w szczególności za dostępność lub przepustowość sieci, czytelność lub poprawność Wiadomości SMS, a także innych kwestii technicznych mogących mieć wpływ na prawidłowe wykonywanie i skuteczność połączeń telefonicznych. W szczególności Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przerwanie, zawieszenie, zniekształcenie, jakość oraz inne parametry techniczne połączeń telefonicznych. Wiadomości SMS niespełniające wymogów Regulaminu, w szczególności niepełne, przerwane, zawieszone, zniekształcone, nienależytej jakości lub o złych innych parametrach technicznych w stopniu uniemożliwiającym lub utrudniającym ich czytelność lub możliwość weryfikacji umieszczonych na nich danych są nieważne. i) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność i poprawność przesyłanych Wiadomości SMS. 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z działaniem Poczty Polskiej i firm kurierskich. Tym samym Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie i terminowość doręczenia przez Pocztę Polską lub kurierską wszelkiego rodzaju przesyłek bądź listów wysyłanych zarówno przez Organizatora jak i przez Uczestników Zabawy DiscoSMS, jak również nieotrzymanie ich w wyniku np. zaginięcia, kradzieży, lub trwałego zniszczenia. 9. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu podatków i innych opłat lub danin publicznoprawnych, do których zapłaty zobowiązany może być Uczestnik w związku z udziałem w przedmiotowej Zabawie SMS. 11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad prowadzenia Programu w tym Zabawy SMS i treści Regulaminu, w szczególności w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej 12. Niniejszy Regulamin jest dostępny dla Uczestników w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej 7

Regulamin Konkursu SUBARU XV NA TYDZIEŃ. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu SUBARU XV NA TYDZIEŃ. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu SUBARU XV NA TYDZIEŃ 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie SUBARU XV NA TYDZIEŃ (zwanym dalej "Konkursem").

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja

Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja 1 Nazwa loterii promocyjnej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii promocyjnej, pod nazwą: Urodzinowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. 1000 Walut w Radiu ESKA

Regulamin Loterii Audioteksowej. 1000 Walut w Radiu ESKA Regulamin Loterii Audioteksowej 1000 Walut w Radiu ESKA 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej, pod nazwą: 1000

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria

1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Płać kartą Visa loteria wiosenna I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria wiosenna. II.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem

Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w Loterii Promocyjnej pod nazwą: Czy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Para na parę

REGULAMIN KONKURSU Para na parę REGULAMIN KONKURSU Para na parę 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki konkursu pt. Para na parę (dalej zwanego Konkursem ) rozgrywanego na antenie stacji Radia WAWA zgodnie z art. 921 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy 1. Definicje Zawarte w punkcie 1 wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć w taki sposób jaki zostały tu opisane. 1.1.

Bardziej szczegółowo

3. Program SERVICE PRO - Program SERVICE PRO, którym objęte są 5-letnie i

3. Program SERVICE PRO - Program SERVICE PRO, którym objęte są 5-letnie i Regulamin Konkursu Pochwal się przebiegiem i zgarnij nagrody! Konkurs dla uczestników Programu SERVICE PRO. Niniejszy Regulamin określa zasady Konkursu Pochwal się przebiegiem i zgarnij nagrody! Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards

Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej pod nazwą: Eska Music

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Lato pełne witalności!

Regulamin konkursu Lato pełne witalności! Regulamin konkursu Lato pełne witalności! 1. Definicje Zawarte w punkcie 1. wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć sposób jak zostały opisane: 1.1 Organizator

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r.

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r. Regulamin Konkursu A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Doładuj się słońcem" ( Konkurs ) jest Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie. I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest urządzana pod nazwą Uśmiech wygrywa 4 x dziennie.. II. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu SMS UWAGA KONKURS SMS

Regulamin konkursu SMS UWAGA KONKURS SMS Regulamin konkursu SMS UWAGA KONKURS SMS 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa warunki uczestnictwa w Konkursie Mody na Zdrowie zatytułowanym Uwaga Konkurs SMS.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja

Regulamin Loterii Audioteksowej. Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja 1 Nazwa loterii audioteksowej Regulamin Loterii Audioteksowej Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej

Bardziej szczegółowo

18 Urodziny Castoramy

18 Urodziny Castoramy R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J 18 Urodziny Castoramy 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 18 Urodziny Castoramy", zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Szkrabie uśmiechy (dalej: Konkursu ) jest HYPERhouse of media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Wyślij rodzinę na wakacje (dalej zwany Regulaminem ) 1. Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Wyślij rodzinę na wakacje (zwany dalej Konkursem ). 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Narodowy Test Kierowców" zwany dalej: "Regulaminem" [Organizator] 1.

REGULAMIN KONKURSU Narodowy Test Kierowców zwany dalej: Regulaminem [Organizator] 1. REGULAMIN KONKURSU "Narodowy Test Kierowców" zwany dalej: "Regulaminem" [Organizator] 1. 1. Organizatorem Konkursu jest Spółka Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 15,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą Pokochaj lato

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Radia Plus Moc Przebojów, Moc Zabawy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Moc Przebojów- moc zabawy rozgrywanego na antenie Radia Plus zgodnie z art. 921 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Kuchnia lepiej wygląda w całości zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje Regulamin konkursu Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Stwórz własnego fińskiego trolla oraz zasady jego przebiegu, a także

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Letnie orzeźwienie z DecoMorreno oraz zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Radia WAWA Wesołych Świąt, czyli skąd jedzie Mikołaj?

Regulamin Konkursu Radia WAWA Wesołych Świąt, czyli skąd jedzie Mikołaj? Regulamin Konkursu Radia WAWA Wesołych Świąt, czyli skąd jedzie Mikołaj? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Wesołych Świąt, czyli skąd jedzie Mikołaj? rozgrywanego na antenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo