Umowa dotycząca zakupu usługi wiadomości SMS z dynamicznym nadpisem alfanumerycznym w polu nadawcy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa dotycząca zakupu usługi wiadomości SMS z dynamicznym nadpisem alfanumerycznym w polu nadawcy"

Transkrypt

1 Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa dotycząca zakupu usługi wiadomości SMS z dynamicznym nadpisem alfanumerycznym w polu nadawcy zwana dalej Umową, zawarta w dniu pomiędzy: PGE Obrót S.A. ul. 8-go marca 6, Rzeszów, Oddział z siedzibą w Łodzi Al. Kościuszki 103/105, Łódź, NIP: , REGON , wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS reprezentowanym przez: zwaną w dalszej części Umowy Zamawiającym, a zwaną w dalszej części Umowy Dostawcą, zwanymi w dalszej umowie Stronami. Strony zgodnie postanowiły, co następuje: 1 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem Umowy jest dostarczenie przez Wykonawcę pakietu SMS, oraz zapewnienie ich wysyłania na dowolne numery komórkowe wszystkich polskich operatorów sieci komórkowych oraz zapewnienie raportów zwrotnych na rzecz Zamawiającego, zgodnie z niniejszą Umową i Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Zamawiający oświadcza, iż otrzymał i zapoznał się z treścią niniejszej umowy oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, a przez jej podpisanie w pełni akceptuje obydwa dokumenty. 2 Wymagania techniczne Wykonawca zapewni możliwość wysyłania SMS-ów Zamawiającego dostosowując swoje interfejsy do aplikacji Zamawiającego lub poprzez bezpłatne udostępnienie Zamawiającemu swoich narzędzi informatycznych. Zastosowane rozwiązanie powinno (musi) spełniać następujące warunki: Przepustowość: min sms/h Szczegółowy raporty doręczeń: TAK Obsługa numerów przeniesionych: TAK.: Nadpis alfanumeryczny: TAK Nadawca: (alfanumeryczny, predefiniowany na koncie klienta). Stały monitoring systemu wraz z systemem powiadamiania o awariach: TAK. 1 z 5

2 Wszystkie konieczne prace konfiguracyjne niezbędne dla prawidłowej pracy sytemu Wykonawca wykona samodzielnie i na własny koszt w terminie określonym w umowie. 3 Parametry przedmiotu Umowy Przedmiot umowy będzie realizowany przy spełnieniu wszystkich poniższych wymagań: 1. Objętość jednego SMS wynosi co najmniej 160 znaków (bez polskich znaków); 2. Możliwość łączenia SMS w przypadku przekroczenia 160 znaków w jedną WIADOMOŚĆ a znaków 2 SMS, b znaków 3 SMS; 3. Opatrzenie każdej wysyłanej WIADOMOŚCI podpisem nadawcy (pole,,od ) o długości maksymalnie do 11 znaków bez polskich liter, które może być zmieniane przez użytkownika bez ponoszenia dodatkowych kosztów; 4. Do każdej kampanii wysyłania WIADOMOŚCI, Wykonawca dostarczy w czasie nie dłuższym niż 24 godziny raport o skuteczności dostarczenia WIADOMOŚCI tzw. Raport z kampanii zawierający następujące pola: a. nr telefonu, b. liczba SMS składających się na WIADOMNOŚĆ, c. data wysłania z dokładnością do minuty, d. status dostarczenia: skuteczny SMS który dotarł do odbiorcy nieskuteczny SMS wysłany lecz nie dotarł do odbiorcy wskutek nie z winy Wykonawcy usługi, niedostarczony SMS niewysłany np. wskutek nieprawidłowego nr telefonu lub innych przyczyn. e. podsumowanie; 5. Wymagana skuteczność wysłania wiadomości 100% dla wszystkich poprawnie zdefiniowanych w bazie danych numerów telefonów (odpowiednia ilość znaków, właściwe prefiksy). 6. W każdej kampanii na jeden numer telefonu (jeden rekord z bazy danych) wysyłany będzie jeden SMS. Nie dotyczy to sytuacji gdy ze względu na długość wiadomości będzie to SMS łączony, o którym mowa wyżej. 7. Wysyłanie WIADOMOŚCI oraz odbiór Raportów z kampanii odbywa się poprzez aplikację Zamawiającego (opis: Załącznik nr 1); 8. Koszty ewentualnego dostosowanie interfejsu, w związku z pkt. 7 powyżej, pomiędzy systemem Zamawiającego a systemem Wykonawcy ponosi Wykonawca; 9. Wysłana wiadomość SMS ma postać priorytetową dla Polskich operatorów sieci komórkowych (dostawca wiadomości SMS umożliwi wykorzystania funkcjonalności typu,,fast do komunikacji w czasie rzeczywistym, nie powodującym opóźnień czasowych). 10. Dostawca każdorazowo wraz z rozliczeniem miesięcznym poinformuje pisemnie Zamawiającego o liczbie wykorzystanych SMS od początku obowiązywania umowy oraz niezwłocznie po przekroczeniu puli SMS. 2 z 5

3 11. Dostawca zagwarantuje Zamawiającemu możliwość zatrzymania kampanii przed jej aktywowaniem, lub po jej aktywacji dla SMS-ów jeszcze nie wygenerowanych z systemu. 12. Zamawiający zobowiązany jest wysyłać wiadomości SMS tylko do takich osób, które wyraziły zgodę na przesyłanie im tych wiadomości. Zamawiający zobowiązany jest nie wysyłać niezamówionych informacji handlowych. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności względem osób, do których Zamawiający kieruje wiadomości SMS z tytułu roszczeń tych osób wynikających z działania Zamawiającego sprzecznego z powyższym zobowiązaniem. 13. Zamawiający zapewnia, że treść nadpisu nie będzie naruszać obowiązującego prawa, nie będzie naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności praw własności intelektualnej, nie będzie sprzeczna z dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego, nie będzie zawierać słów powszechnie uważanych za obraźliwe lub kontrowersyjne moralnie, nie będzie zawierać elementów, które mogą mieć negatywny wpływ na prawidłowy fizyczny, psychiczny, lub moralny rozwój dzieci i młodzieży, nie będzie zawierać nazw własnych do których Zamawiający nie ma praw własności, chyba że przekaże do Dostawcy pisemną zgodę właściciela nazwy własnej. W przypadku uzyskania przez Dostawcę informacji wskazujących, iż treść nadpisu może naruszać którykolwiek z wymogów określonych w zdaniu poprzedzającym, Dostawca ma prawo do natychmiastowego usunięcia takiej treść nadpisu, informując niezwłocznie Zamawiającego o takim usunięciu. W takim przypadku jako nadpis stosowany będzie właściwy numer MSISDN, a postanowienia par. 5 ust. 5 umowy nie będą miały zastosowania. Zamawiający ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za treść nadpisu jak i za szkody powstałe w wyniku zachowania niezgodnego z powyższymi zastrzeżeniami. 4 Wynagrodzenie 1. Okresem rozliczeniowym przyjętym na potrzeby niniejszej umowy jest miesiąc kalendarzowy. 2. Z tytułu wykonania przedmiotu Umowy określonego w 1 ust. 1 na warunkach Umowy, Dostawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości równej iloczynowi poprawnie wysłanych wiadomości SMS w danym miesiącu i cenie jednostkowej wiadomości SMS wynoszącej.. zł netto (słownie:..) plus należny podatek VAT. 3. Do każdej comiesięcznie wystawionej faktury VAT, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć szczegółowy raport dotyczący wysłanych w okresie rozliczeniowym SMS-ów. 4. Dla WIADOMOŚCI przekraczającej 160 znaków SMS sumują się zgodnie z 2 pkt Wynagrodzenie określone w pkt.2 będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Dostawcy w terminie 21 dni od daty wystawienia przez Dostawcę faktury VAT, przy czym Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia faktury w ciągu 7 dni od daty jej wystawienia. 6. Dostawcy nie przysługuje wynagrodzenie za SMS-y niedostarczone, SMS-y wysłane wielokrotnie na skutek błędu nieleżącego po stronie Zamawiającego oraz SMS-y dla których nie dostarczy on Raportu z kampanii, zgodnie z 2 pkt Realizacja Umowy Umowa zostaje zawarta do momentu wykorzystania zakupionej puli SMS. 3 z 5

4 6 Rozstrzyganie sporów 1. Strony Umowy postanawiają, że w razie sporów wynikłych z niniejszej umowy lub z nią związanych, będą współdziałać w celu ich ugodowego rozstrzygnięcia. 2. W przypadku braku osiągniecia porozumienia, o którym mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu Strony poddają spory wynikłe z realizacji umowy pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 3. W razie rażącego i uporczywego naruszania przez Dostawcę istotnych postanowień niniejszej umowy, Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. 4. W razie rażącego i uporczywego naruszania przez Zamawiającego istotnych postanowień niniejszej umowy, Dostawca ma prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. 5. Przez rażące i uporczywe naruszanie istotnych postanowień umowy rozumie się: a) powtarzające się kilkukrotne wysyłanie SMS-ów na jeden nr telefonu pobrany z jednego rekordu bazy danych, b) nieterminowe przekazywanie Raportów z kampanii tj. co najmniej 5 raportów przekazanych w terminie dłuższym niż 72 godziny, o ile opóźnienie to nie jest wynikiem obiektywnych okoliczności, c) nierzetelne opracowanie raportów rozumiane jako błędy w danych i/lub braki danych tj. co najmniej 5% danych w jednym Raporcie z kampanii bez informacji zwrotnej w więcej niż 5 raportach w okresie obowiązywania umowy, d) co najmniej dwukrotne wysyłanie SMS-ów w godzinach nocnych tj. między a 8.00, e) co najmniej dwukrotne opóźnienia w rozpoczęciu realizacji kampanii przez Dostawcę przekraczające 48 godzin od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego pakietu SMS do wysyłki. f) inne zdarzenia mające negatywny wpływ na wizerunek Zamawiającego, g) zaleganie z płatnościami więcej niż 14 dni, pomimo pisemnego wezwania do zapłaty. 6. Strona Umowy, z której winy nastąpiło rozwiązanie umowy z przyczyn, o których mowa w pkt. 5 niniejszego paragrafu zobowiązana jest do zapłaty kary umownej w wysokości 20% wartości umowy netto. 7. Niezależnie od postanowień pkt. 6 niniejszego paragrafu w przypadku powstania błędów polegających na niezasadnym wielokrotnym wysłaniu sms lub wysłaniu ich w godzinach nocnych, nie spowodowanych przez Zamawiającego, Dostawca poniesie koszty wysłanie tych SMS-ów oraz tytułem rekompensaty za straty wizerunkowe Zamawiającego zapłaci karę umowną w wysokości równej wartości wysłania jednego listu zwykłego za każdy błędnie wysłany SMS lub przekaże pulę dodatkowych SMS-ów w ilości trzy razy większej niż ilość błędnie wysłanych SMS-ów zgodnie z wyborem Zamawiającego. 8. Dostawca zobowiązuje się do poinformowania Zamawiającego o każdym przypadku niewykonania lub też nienależytego wykonania jakiejkolwiek umowy, której Dostawca jest stroną i której prawidłowe wykonanie jest konieczne lub celowe do wypełnienia zobowiązań Dostawcy przewidzianych w niniejszej umowie. 4 z 5

5 7 Postanowienia końcowe 1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Strony. 2. Gotowość realizacja umowy przez Wykonawcę nastąpi w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od daty jej podpisania. 3. Dostawca oświadcza, że w związku z posiadaniem przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. podmiot dominujący w stosunku do Zamawiającego statusu spółki publicznej, wyraża zgodę na przekazanie tej umowy PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na potrzeby zgodnego z prawem wykonania przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. obowiązków informacyjnych wynikających z Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu. 4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Dostawcy. 5. Zamawiający i Dostawca nie mogą przenieść na inny podmiot praw i obowiązków wynikających z Umowy bez zgody drugiej Strony umowy. 6. Dostawca zobowiązuje się do zawarcia z Zamawiającym Umowy dotyczącej ochrony danych osobowych na czas realizacji niniejszej umowy. w imieniu DOSTAWCY w imieniu ZAMAWIAJĄCEGO Załącznik: - Pełnomocnictwo szczególne nr. - Umowa na ochronę danych osobowych 5 z 5

Projekt Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV Etap jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA NR..

Projekt Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV Etap jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA NR.. Strona1 zawarta w dniu. roku pomiędzy: UMOWA NR.. Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce tel.41/ 349-72-00, 349-73-34, fax. 41/349-72-11 NIP: 657-02-34-85, Regon:

Bardziej szczegółowo

Umowa nr o świadczenie usługi telenetk@ Zawarta w dniu w pomiędzy: TK Telekom spółką z o.o. z siedzibą w Warszawie, 03-743 Warszawa, ul.

Umowa nr o świadczenie usługi telenetk@ Zawarta w dniu w pomiędzy: TK Telekom spółką z o.o. z siedzibą w Warszawie, 03-743 Warszawa, ul. Umowa nr o świadczenie usługi telenetk@ Zawarta w dniu w pomiędzy: TK Telekom spółką z o.o. z siedzibą w Warszawie, 03-743 Warszawa, ul. Kijowska 10/12A, wysokość kapitału zakładowego 470 711 500,00 złotych,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy Virtual Line Sp. z o.o. Tuwima Juliana 6/5, 90-010 Łódź NIP: 7251927560, KRS: 0000260511 Regon: 100230688 Tel.: 42 663 66 66 ; fax: 42 630 44 27 Umowa o Świadczenie Usług Zawarta w dniu - w Łódź pomiędzy...,

Bardziej szczegółowo

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy 1. [Definicje] Słowa pisane w Umowie wielką literą mają następujące znaczenie:

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy 1. [Definicje] Słowa pisane w Umowie wielką literą mają następujące znaczenie: Virtual Line Sp. z o.o. Tuwima Juliana 6/5, 90-010 Łódź NIP: 7251927560, KRS: 0000260511 Regon: 100230688 Tel.: 42 663 66 66 ; fax: 42 630 44 27 Umowa o Świadczenie Usług Zawarta w dniu - w Łódź pomiędzy...,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Świadczenia Usługi Dostępu do Sieci Internet w sieci Biel.NET Dariusz Bielak z dnia 24.11.2014r.

REGULAMIN Świadczenia Usługi Dostępu do Sieci Internet w sieci Biel.NET Dariusz Bielak z dnia 24.11.2014r. REGULAMIN Świadczenia Usługi Dostępu do Sieci Internet w sieci Biel.NET Dariusz Bielak z dnia 24.11.2014r. Przepis wstępny oraz definicje 1 Niniejszy regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././...

Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... GCI. 400-4/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... pomiędzy: Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... Gdyńskim Centrum Jednostką Budżetową, z siedzibą przy al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep

REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zakres i warunki świadczenia Usług Comarch ERP e-sklep przez firmę Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA

Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA zawarta w dniu... r. pomiędzy: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie, ul. 1 Maja 63, 97-400 Bełchatów, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. nr.../.../201.

UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. nr.../.../201. Wzór Umowy rezerwowej sprzedaży energii elektrycznej dla Odbiorców MEGA powyżej 3 GWh UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr.../..../201. zawarta w dniu.... 201 roku, w. pomiędzy: Przedsiębiorca/Organizacja/

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ. WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ. WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o.

REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o. REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem serwisu internetowego

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1.

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1. Umowa nr... zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Veolia Energia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy na świadczenie usług outsourcingowych

Projekt umowy na świadczenie usług outsourcingowych Zał nr 6 do SIWZ Projekt umowy na świadczenie usług outsourcingowych Zamawiający zastrzega sobie przed ustaleniem wersji końcowej prawo wniesienia do projektu umowy zapisów, które nie będą sprzeczne z

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy

Istotne Postanowienia Umowy Istotne Postanowienia Umowy Załącznik Nr 9 do SIWZ Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - ZP/80/2013 - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu internetowego aoze.pl i aplikacji pod nazwą Analiza alternatywnych i odnawialnych źródeł energii

Regulamin korzystania z serwisu internetowego aoze.pl i aplikacji pod nazwą Analiza alternatywnych i odnawialnych źródeł energii Regulamin korzystania z serwisu internetowego aoze.pl i aplikacji pod nazwą Analiza alternatywnych i odnawialnych źródeł energii Wersja obowiązująca od dnia 15.04.2015 1. Definicje Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY. Przedmiot umowy zawarta w dniu. 2014 r. pomiędzy: WZÓR UMOWY Załącznik nr 2 do SIWZ Skarbem Państwa Najwyższą Izbą Kontroli z siedzibą w: 02-056 Warszawa, ul. Filtrowa 57, reprezentowaną przez: Dorotę Gawot Dyrektora

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A.

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. INTERNET Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez OPEN-NET S.A., zwaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez EMULTINET Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy Wydawcy z programem partnerskim 4Lead

Regulamin współpracy Wydawcy z programem partnerskim 4Lead Regulamin współpracy Wydawcy z programem partnerskim 4Lead Niniejszy Regulamin określa zasady współpracy pomiędzy: Grupa TORPLAST Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (87-100), przy ulicy Polnej 59 wpisaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU Rozdział I. Postanowienia Ogólne 1 Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług przez Rainet sp. z o.o. z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Część II SIWZ - Wzór umowy 1

Część II SIWZ - Wzór umowy 1 Umowa nr GIWK/2011/ /UM/ /JRP2 zawarta w dniu...2011 r. pomiędzy: Gdańską Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 201, działającą na podstawie wpisu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI Część II WZÓR UMOWY (WU) Strona 1 z 19 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnymi w Połańcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Krakowska 11, 28-230 Połaniec Tel. : (15) 8650 540 Fax.: (15) 8650 540

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług odpłatnych w Serwisie elekarze

Regulamin usług odpłatnych w Serwisie elekarze Regulamin usług odpłatnych w Serwisie elekarze 1 stycznia 2014 1. DEFINICJE 1. 1. Grupa Onet.pl SA, Onet Grupa Onet.pl SA, ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków; wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o..

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o.. Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA Nazwa firmy (Wykonawcy):... Adres wykonawcy:...... NIP:... Regon:...... numer rachunku bankowego...... numer telefonu numer faksu Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym

Bardziej szczegółowo