NOWOCZENSE OGRODZENIA FRONTOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NOWOCZENSE OGRODZENIA FRONTOWE"

Transkrypt

1

2 o firmie SZANOWNI PAÑSTWO Jesteœmy czo³ow¹ firm¹ w kraju produkuj¹c¹ nowoczesne i trwa³e systemy ogrodzeniowe. Istniejemy od 1988r. i od pocz¹tku dzia³alnoœci zajmujemy siê produkcj¹ ogrodzeñ. D³ugi okres dzia³alnoœci umo liwi³ nam zdobycie wiedzy, doœwiadczenia oraz wdro enie nowych technologii, czego skutkiem jest otrzymanie produktów o wysokiej jakoœci i stopniu zabezpieczeñ antykorozyjnych za stosunkowo nisk¹ cenê. Wizerunek naszej firmy budujemy w oparciu o rzeteln¹, uczciw¹ i sprawn¹ obs³ugê naszych klientów, czyli Pañstwa. Szereg inwestycji w nowoczesne technologie, rozbudowa zak³adu oraz operatywna m³oda kadra pozwoli³y na powstanie marki oraz przyczyni³y siê do rozbudowy sieci dystrybucji i stworzenia wspólnej wizji firmy. WIZJ firmy jest zapewniæ najwy szej jakoœci rozwi¹zania systemów ogrodzeniowych, które bêd¹ gwarantem BEZPIECZEÑSTWA Pañstwa granic. MISJ firmy jest kompleksowa obs³uga oraz zaspokajanie potrzeb i oczekiwañ naszych klientów w zakresie oferowanych przez nas systemów ogrodzeniowych. CELEM firmy jest sta³y rozwój firmy, poprawa jakoœci wyrobów, wdra anie nowych technologii, które maj¹ w pe³ni zaspokoiæ stale rosn¹ce potrzeby naszych klientów oraz dzia³ania pozostaj¹ce w harmonii ze œrodowiskiem naturalnym. Oferta naszej firmy dedykowana jest zarówno do klientów indywidualnych oraz firm. Nasze produkty wyró nia wysoka trwa³oœæ, jakoœæ oraz estetyka. Szybko potrafimy dostosowaæ siê do wymagañ klientów, s³u ymy fachowym doradztwem oraz kompleksowo realizujemy zamówienia. Spe³niaj¹c potrzeby i oczekiwania naszych Klientów stale poszerzamy swoj¹ ofertê produktow¹, któr¹ mamy przyjemnoœæ Pañstwu zaprezentowaæ: Zakres produktów i us³ug œwiadczonych przez PLAST-MET: ogrodzenia panelowe FORTIS, FOLK, FOX, ogrodzenia siatkowe PANDEMIT, ogrodzenia z siatki zgrzewanej DOMIPLAST, VILAPLAST, ogrodzenia sportowe (siatkowe i panelowe) ORLIK 2012, BLISKO BOISKO, NOWOCZENSE OGRODZENIA FRONTOWE i palisadowe, nowoœæ ogrodzenia placów zabaw RADOSNA SZKO A, bramy i furtki SOLID i ECONOMIC, automatyka monta i serwis, kompleksowa us³uga monta u ogrodzeñ, doradztwo oraz pomoc techniczna. Zastosowanie systemów ogrodzeniowych PLAST-MET posesje prywatne i osiedla mieszkaniowe, tereny rekreacyjne i place zabaw typu: Radosna szko³a, tereny przemys³owe, sk³ady, magazyny, bazy transportowe, parkingi, obiekty, tereny wojskowe, obiekty sportowe, boiska wielofunkcyjne typu: ORLIK 2012 i Blisko Boisko, profesjonalne ogrodzenia kortów tenisowych, parki i ogrody, kojce dla psów. 2

3 materia³y/cynkowanie: Do produkcji ogrodzeñ stosujemy materia³y najwy szej jakoœci, wykonane zgodnie z obowi¹zuj¹cymi normami PN-EN-ISO i DIN o w³aœciwoœciach mechanicznych, parametrach wytrzyma³oœciowych i sk³adzie chemicznym potwierdzonym atestami i œwiadectwami jakoœci. W wyniku procesu cynkowania ogniowego w temp: C zachodzi na powierzchni cynkowanego elementu zjawisko dyfuzji, tzn. stal i cynk tworz¹ wspóln¹ warstwê stopow¹. technologie system ochrony antykorozyjnej: Zabezpieczenie antykorozyjne w systemie DU- PLEX polega na na³o eniu na wczeœniej odpowiednio przygotowan¹ pow³okê cynkow¹ specjalnej pow³oki malarskiej. W systemie DUPLEX firmy PLAST-MET pow³ok¹ t¹ jest poliestrowy lakier proszkowy nak³adany metod¹ elektrostatyczn¹. Przygotowanie powierzchni ocynkowanej stali w systemie DUPLEX stanowi najistotniejszy element wp³ywaj¹cy na trwa³oœæ pow³oki malarskiej. Œwiadomi tego stosujemy obróbkê strumieniowo-œciern¹, która umo liwia uzyskanie najwy szego stopnia przyczepnoœci pow³ok malarskich do pod³o a, a co za tym idzie najwy szej ich jakoœci. System DUPLEX zapewnia okres ochrony stali powy ej 40 lat wg EN-ISO Pow³oka malarska chroni cynk przed utlenianiem, przed³u a jego ywotnoœæ i pozwala na osi¹gniêcie zamierzonych efektów kolorystycznych wg palety RAL 3

4 siatka pleciona system PANDEMIT zalety systemu: ekonomicznoœæ i trwa³oœæ solidnoœæ i estetyka funkcjonalnoœæ i prosty monta ró norodnoœæ wymiarów i opcji opcje wykonania na cokole prefabrykowanym systemu PLAST-MET z wysiêgnikiem aluminiowym KORONA tzw. odkosem, na 2 lub 3 rzêdy drutu kolczastego siatka ogrodzeniowa PANDEMIT pleciona-œlimakowa wg PN-EN Powlekana Ocynkowana Wysokoœæ Oczko (mm) Ø drutu (mm) Oczko (mm) Ø drutu (mm) 60x60 1.8/2.8 60x x60 2.4/ ; x x50 1.8/ ; x x50 1.9/ ; x x50 2.0/ ; x x50 2.2/3.4 H max x x35* 2.2/3.4 35x35* 2.8 sposób pakowania: w rolce (tradycyjnie) lub kompaktowo dla siatek o wys. do 3.00m * - zastosowanie na sportowe boiska wielofunkcyjne i korty tenisowe s³upki ogrodzeniowe Typ Poœrednie Podporowe Naro ne Ø [mm] Ø [mm] Ø [mm] Œrednica x gruboœæ Ø 42.4 lub 48.3 x 1.5/2.0 Ø 42.4 x 1.5 / 2.0 Ø 48.3 lub 60.3 x 1.5 / 2.0 standardowe parametry s³upków Wysokoœæ siatki Œrednica s³upka Wysokoœæ s³upka H - [mm] Ø [mm] H [mm] Wersja wykonania H H-1600 H H-1800 H H-2100 H / 48.3 H-2400 H H-2600 H H-5000 ORLIK

5 akcesoria ogrodzeniowe systemu PANDEMIT czêœæ pomocnicza opaska klip monta owy (AwoClip) g³owica kapturek nak³adka œruba mocuj¹ca drut naci¹gowy/mocuj¹cy napinacz wysiêgnik KORONA z³¹czka prêt sprê aj¹cy przelotka Ka dy element ogrodzenia siatkowego systemu PANDEMIT charakteryzuje wysoka odpornoœæ na korozjê i szkodliwe dzia³anie czynników atmosferycznych 5 5

6 panele ogrodzeniowe FORTIS 5/5 œrednica prêtów pionowych 5 mm œrednica prêtów poziomych 5 mm wymiar oczka (osiowo) 50x200 mm szerokoœæ panelu L 2500 mm iloœæ usztywnieñ 4W 4, 2W 2 iloœæ prêtów pionowych 51 szt. modu³y paneli typ 4W typ 2W 6

7 FOLK 5/4 œrednica prêtów pionowych 4 mm œrednica prêtów poziomych 5 mm wymiar oczka (osiowo) 50x200 mm szerokoœæ panelu L 2500 mm iloœæ usztywnieñ 4W 4, 2W 2 iloœæ prêtów pionowych 51 szt. panele ogrodzeniowe FOX 4/4 œrednica prêtów pionowych 4 mm œrednica prêtów poziomych 4 mm wymiar oczka (osiowo) 50x200 mm szerokoœæ panelu L 2500 mm iloœæ usztywnieñ 4W 4, 2W 2 iloœæ prêtów pionowych 51 szt. Standardowe wysokoœci paneli ogrodzeniowych: Typ 4 W Panel/ Wysokoœæ FORTIS - 5/5 x x x x x x x FOLK - 5/4 x x x x FOX - 4/4 x x x x Typ 2W Panel/ Wysokoœæ FORTIS - 5/5 x x x x x FOLK - 5/4 x x x x - FOX - 4/4 x x x

8 system panelowy systemy monta u: mocowanie obejm¹ 60x40-60x40x2,0-60x40x1,25 (GALFAN)* * do wysokoœci H max =2400mm nakrêtka samozrywalna s³upek przês³owy obejma monta owa 60x40 panel 4W lub 2W œruba mocuj¹ca M8x25 Kompletne przês³o ogrodzenia panelowego podmurówka prefabrykowana ³atwoœæ i szybkoœæ monta u cenna opcja u³atwiaj¹ca pielêgnacjê posesji jakoœæ i estetyka wyrobu pokrywa wieñcz¹ca p³yta coko³owa 200 x 2310 x 50 mm Wersja II Wersja I stopa noœna 8 Podmurówka betonowa mocowana do s³upków za pomoc¹ uchwytów stalowych

9 system panelowy Akcesoria: Rodzaje obejm monta owych naro na poœrednia startowa wysiêgnik Korona na s³upek 60 x 40 nakrêtka zrywalna standardowe parametry s³upków wysokoœæ panelu wysokoœæ s³upka iloœæ obejm Wersja wykonania / /

10 siatka zgrzewana zalety systemu: - nowoczesny design - ekonomicznoœæ i trwa³oœæ - prostota monta u - szerokie zastosowanie - wysoka estetyka Ogrodzenie siatkowe zgrzewane UNIVERPLAST 10

11 siatka zgrzewana S³upek ogrodzeniowy - UNIVERPLAST 11 11

12 nowoczesne ogrodzenia frontowe Modele 25/15 Zalety: - unikatowe wzornictwo - nowoczesna technologia - wysoki stopieñ zabezpieczenia antykorozyjnego - niskie koszty inwestycji, - unikatowa konstrukcja przês³a, - ³atwoœæ monta u, - wysoka trwa³oœæ - 10 letnia gwarancja Agat Typ P Typ W Rubin Opal Typ P Typ P Rodzaje wykoñczenia górnej krawêdzi przês³a: Rodzaje zwieñczenia s³upka przês³owego: G1 G2 P1 P2 12

13 Szmaragd nowoczesne ogrodzenia frontowe Modele 25/15 Typ P Typ W Onyks Typ P Typ W Parametry techniczne: Monta przês³a do s³upka: 13 13

14 nowoczesne ogrodzenia frontowe Modele 40/20 Zalety: - unikatowe wzornictwo - nowoczesna technologia - wysoki stopieñ zabezpieczenia antykorozyjnego - niskie koszty inwestycji, - konstrukcja przês³a, - ³atwoœæ monta u, - wysoka trwa³oœæ - 10 letnia gwarancja Typ P Typ P Topaz I Topaz II Rodzaje wykoñczenia górnej krawêdzi przês³a: Rodzaje zwieñczenia s³upka przês³owego: P3 Zaślepka PVC 14

15 Szafir I nowoczesne ogrodzenia frontowe Modele 40/20 Szafir I I Typ P Typ P Typ W Typ W Parametry techniczne: Monta przês³a do s³upka: Jaspis 15 15

16 16 bramy przesuwne TOP

17 bramy przesuwne TOP 17 17

18 siatkowe ogrodzenia sportowe System PLAST-MET - szczegó³y techniczne: - sta³a wysokoœæ ogrodzenia (4000mm) i zmienna d³ugoœæ, zale na od wymiarów boiska; - ca³a konstrukcja ogrodzenia wznosi siê na s³upach okr¹g³ych o wysokoœci 5000 mm i przekroju 60x2.5 mm; - s³upy rozstawione s¹ w odleg³oœci co 2500 mm; - ogrodzenie na ca³ej swojej d³ugoœci jest usztywnione za pomoc¹ rygla poprowadzonego w górnej czêœci ogrodzenia. Siatka w systemie PLAST-MET - na ca³ej konstrukcji ogrodzenia jest rozci¹gniêta siatka pleciona - system PANDEMIT; - siatka wykonana jest z drutu ocynkowanego, bardzo œciœle powlekanego warstw¹ termoplastycznego i mrozoodpornego tworzywa sztucznego PCV; - dolna i górna czêœæ siatki posiada symetrycznie zagiête koñce. - œrednica drutu 2,2 x 3,4 mm, wysokoœæ 4050 mm, wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie Rm = MPa; - wielkoœæ oczek 35 x 35 mm; - w górnej czêœci siatka jest przywi¹zywana do rygla za pomoc¹ drutu mocuj¹cego o œrednicy 1,4 x 2,0 mm; - siatka rozpiêta jest na 9 rzêdach drutu napinaj¹cego o œrednicy 2,6x4,0mm przymocowanego do s³upów poœrednich za pomoc¹ specjalistycznych przelotek. Ogrodzenia w systemie PLAST-MET sk³adaj¹ siê z: - furtki o wysokoœci 2000 mm i szerokoœci od mm; - bramy o wysokoœci od mm i szerokoœci od mm. Furtka i brama s¹ wyposa one w zawiasy, rygiel i zamek renomowanej firmy Locinox 18

19 panelowe ogrodzenie sportowe Szczegó³y techniczne: - ca³kowita wysokoœæ ogrodzenia H=4000mm (przy zastosowaniu dwóch paneli o wysokoœci H=2000mm) - ogrodzenie montowane jest na s³upach o przekroju prostok¹tnym 80x40x3 i wysokoœci H=5000mm, rozstawionych osiowo w odleg³oœci co 2580mm - mocowanie paneli do s³upów za pomoc¹ specjalnych obejm monta owych z amortyzatorem gumowym t³umi¹cym drgania. Panele PLAST-MET Sport - Ogrodzenia boisk sportowych w systemie PLAST-MET Sport wykonane s¹ z paneli zgrzewanych, wykonanych z prêtów pionowych o œrednicy 5mm lub 6mm, umieszczonych w otworach ceownika perforowanego o wymiarach (20x10x2mm). - Panele posiadaj¹ oczka o wymiarach 50x200mm oraz 65x200mm. - D³ugoœæ paneli wynosi 2520mm. - Konstrukcja ogrodzenia sportowego wspiera siê na s³upach 80x40x3 zakoñczonych kapturkami z tworzywa PVC. - Mocowanie paneli do s³upów odbywa siê za pomoc¹ obejm (80x40) z gumowym amortyzatorem (rys), którego zadaniem jest t³umiæ drgania ogrodzenia. Rys. Obejmy systemu PLAST-MET Sport. Dostêpne wersje zabezpieczenia antykorozyjnego: - ocynkowana ogniowo wg EN-1461 [ZN] - DUPLEX (ocynkowana i malowana proszkowo, kolorystyka wg palety RAL). Panele do ogrodzeñ sportowych dostêpne s¹ w wersji z wystaj¹cymi koñcówkami drutów lub g³adko zwieñczone ceownikiem. Bramy i furtki: - wymiary i wyposa enie zgodne ze specyfikacj¹ bram dla sportowych ogrodzeñ siatkowych, - wype³nienie: panele zgrzewane wzmocnione poziomym ceownikiem 20x10x2mm 19 19

20 ogrodzenia palisadowe Zalety systemu: - Sztywna konstrukcja: poziomy profil prostok¹tny 50x30mm lub 40x40mm; pionowy profil kwadratowy 25x25mm, 20x20mm, 15x15mm; - Nowoczesna konstrukcja: wzajemnie przenikaj¹ce siê profile; - Prosty monta ; - Uniwersalne elementy monta owe (pozwalaj¹ce na przymocowanie przês³a do s³upków metalowych i murowanych); - Wysoka trwa³oœæ; - 10 letnia gwarancja; - dostêpne ró ne wysokoœci; - mo liwoœæ wyboru zakoñczenia górnej krawêdzi profili. Zastosowanie: - centra handlowe - obiekty wojskowe - centra logistyczne - strefy przemys³owe - lotniska - fabryki Palisada P-1 Palisada P-2 Palisada P-3 Rodzaje zakoñczenia górnej krawêdzi przêse³ Kolory standardowe: Pozosta³e kolory wg palety RAL Wysokoœæ Konstrukcja przês³a profile stalowe Wysokoœæ Wysokoœæ Zalecane Odleg³oœæ pomiêdzy D³ugoœæ s³upka do s³upka na wymiary s³upkami dla przêse³ przêse³ zabetonowania stopie s³upka o d³ugoœci H [mm] Poziome Pionowe Hs [mm] Hs [mm] L [mm] [mm] [mm] x30-2szt 25x25 17szt. 50x30-2szt 25x25 17szt x60 60x x30-2szt 25x25 17szt x x30-2szt 25x25 17szt x x30-2szt 25x25 17szt x x30-2szt 25x25 17szt x x30-2szt 25x25 17szt x

21 bramy i furtki ogrodzeniowe wersje: SOLID i ECONOMIC dowolne kierunki otwierania bram i furtek ogrodzeniowych mo liwoœæ wkomponowania bram i furtek w istniej¹ce ogrodzenie posesji bramy uchylne, dwuskrzyd³owe DS-4W i DS-P typ wymiary max opis DS-4W wype³nienie panel DS-P wype³nienie profil H-2560 mm L mm Otwierana rêcznie lub automatycznie si³ownikami elektrycznymi ze zdalnym sterowaniem bramy przesuwne, samonoœne PS-4W i PS-P typ wymiary max opis PS-4W wype³nienie panel PS-P wype³nienie profil H-2560 mm L mm Otwierana rêcznie lub automatycznie si³ownikami elektrycznymi ze zdalnym sterowaniem furtki ogrodzeniowe F-4W i F-P typ wymiary max opis F-4 W wype³nienie panel F-P wype³nienie profil H-2560 mm L mm Otwierana rêcznie lub automatycznie si³ownikami elektrycznymi ze zdalnym sterowaniem 21

22 wyposa enie i automatyka systemu PLAST-MET zamki bram i furtek stal nierdzewna i aluminium automatyka Mechaniczne napêdy elektryczne lub elektrohydrauliczne umo liwiaj¹ce zdalne sterowanie bram przesuwnych i uchylnych: motoreduktor, si³owniki centrala steruj¹ca zestaw fotokomórek, antena nadajnik (pilot 2-kana³owy) 22

23 Notatki 23 23

24 Trzebnica, ul. Milicka 34 tel , fax profesjonalny monta systemów ogrodzeniowych Plast-Met - fachowy nadzór techniczny - wysoka jakoœæ us³ug - szybkoœæ realizacji nasze grupy monterskie - posiadaj¹ specjalistyczne przeszkolenie potwierdzone certyfikatem Plast-Met - s¹ przygotowane do prac w ka dym terenie i o ka dej porze roku zapytania prosimy kierowaæ: tel fax Dystrybutor UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata

Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych

Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych KATALOG 2010 O firmie BKT ELEKTRONIK jest prywatn¹ firm¹ produkcyjno-handlow¹, dzia³aj¹c¹ w bran y IT oraz automatyki i elektroniki przemys³owej, nieprzerwanie od

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Majkowski Prezes Zarz¹du INDOOR GROUP Ltd.

Krzysztof Majkowski Prezes Zarz¹du INDOOR GROUP Ltd. Celem INDOOR GROUP Ltd. jest dostarczenie producentom i hodowcom narzêdzi umo liwiaj¹cych osi¹gniêcie optymalnych warunków produkcji i hodowli drobiarskiej oraz aktywna wspó³praca w tym zakresie. Przyznanie

Bardziej szczegółowo

Linia produktów miedzianych dla central

Linia produktów miedzianych dla central 1.3.1 Pojemnoœæ œrednia do du ej Quante TM ID Multi Opis Stojak Quante ID Multi jest pionowym stela em dla prze³¹cznic g³ównych œredniej i du ej pojemnoœci. W standardzie stela dostosowany jest do bloków

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Systemy panelowe (FOKUS, FOKUS EKO, FLAT, 6/5/6, 8/6/8) Bramy (SKRZYDŁOWE, PRZESUWNE) Automatyka. Infrastruktura drogowa

SPIS TREŚCI. Systemy panelowe (FOKUS, FOKUS EKO, FLAT, 6/5/6, 8/6/8) Bramy (SKRZYDŁOWE, PRZESUWNE) Automatyka. Infrastruktura drogowa SPIS TREŚCI Systemy panelowe (FOKUS, FOKUS EKO, FLAT, 6/5/6, 8/6/8) Bramy (SKRZYDŁOWE, PRZESUWNE) Automatyka Infrastruktura drogowa Infrastruktura miejska Ogrodzenia przenośne Siatki Prefabrykaty betonowe

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z natur¹. Katalog g³ówny....wciski Hoffmann

Zgodnie z natur¹. Katalog g³ówny....wciski Hoffmann Zgodnie z natur¹ Katalog g³ówny...wciski Hoffmann Firma Hoffmann Maschinenbau 1... Wciski Hoffmann 2... Maszyny Hoffmann Firma rozpoczê³a swoj¹ dzia³alnoœæ w 1990 r. jako producent specjalistycznych maszyn

Bardziej szczegółowo

W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ

W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ Katalog produktów W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ KabelSchlepp GmbH w Siegen. Obecnie KabelSchlepp

Bardziej szczegółowo

Oœwietlenie w szkole Oprawy Stan prawny Z³udzenia

Oœwietlenie w szkole Oprawy Stan prawny Z³udzenia ISSN 1731-9366 Kwartalnik Klubu Œwiat³a www.klubswiatla.pl nr 1 (2) / wiosna 2004 wydawany przez Philips Lighting Farel Mazury e Oœwietlenie w szkole - str.8 Oprawy do oœwietlenia obiektów dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

Opis topologii systemu okablowania strukturalnego R&M freenet

Opis topologii systemu okablowania strukturalnego R&M freenet Opis topologii systemu okablowania strukturalnego R&M freenet Reichle+De-Massari Polska Sp. z o.o. Warszawa 1999 SPIS TREŒCI 1. Opis koncepcji okablowania strukturalnego 7 1.1. Definicja okablowania strukturalnego

Bardziej szczegółowo

NARZÊDZIA I ZALECENIA FAG DO MONTA U, OBS UGI I NADZORU O YSK TOCZNYCH

NARZÊDZIA I ZALECENIA FAG DO MONTA U, OBS UGI I NADZORU O YSK TOCZNYCH NARZÊDZIA I ZALECENIA FAG D MNTA U, BS UGI I NADZRU YSK TCZNYCH Dla zwiêkszenia niezawodnoœci eksploatacji ³o yskowañ FAG Industrial Bearings and Services Nasz katalog Nasz katalog przeznaczony jest w

Bardziej szczegółowo

1. Oferowane urz¹dzenia 2. Separatory olejowe- metoda klasyczna 3. Separatory olejowe-metoda nowoczesna 4. Systemy dla du ych przep³ywów

1. Oferowane urz¹dzenia 2. Separatory olejowe- metoda klasyczna  3. Separatory olejowe-metoda nowoczesna 4. Systemy dla du ych przep³ywów Spis treœci Wstêp 2 1 Oferowane urz¹dzenia 3 11 Tabela doboru urz¹dzeñ 5 12 Obliczanie wielkoœci separatora 6 13 Obliczanie wielkoœci osadnika szlamowego 8 2 Separatory olejowe- metoda klasyczna 9 21 Osadnik

Bardziej szczegółowo

Cennik 1/2013. Ważny od 26.02.2013 do odwołania Podane ceny są cenami netto www.betafence.pl. wygenerowano: 07.02.2014 12:05:03

Cennik 1/2013. Ważny od 26.02.2013 do odwołania Podane ceny są cenami netto www.betafence.pl. wygenerowano: 07.02.2014 12:05:03 Cennik 1/2013 Ważny od 26.02.2013 do odwołania Podane ceny są cenami netto www.betafence.pl wygenerowano: 07.02.2014 12:05:03 Cennik 1 Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu

Bardziej szczegółowo

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga 2 ITELIGENTNE INFRASTRUKTURY SIECIOWE SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA GRUPA ZPAS 3 INFOTELA ISBN 978-83-60516-01-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po systemach sieciowych

Przewodnik po systemach sieciowych Przewodnik po systemach sieciowych www.lanster.com LANSTER Dystrybutor Systemów Sieciowych AMP Strony 43-45 Z³¹cza œwiat³owodowe i narzêdzia LightCrimp PLUS i LightCrimp Strony 53-54 T³umiki mocy sygna³u

Bardziej szczegółowo

3M Telecommunications Rozwi¹zania dla sieci. Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych. Innovation

3M Telecommunications Rozwi¹zania dla sieci. Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych. Innovation 3M Telecommunications Rozwi¹zania dla sieci Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych Innovation Spis treœci Produkty dla miedzianych sieci zewnêtrznych. Produkty dla miedzianych sieci zewnêtrznych strona.1 ¹czenie

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. in. Grzegorz Chrabczyñski Politechnika Warszawska Wspó³czesne kierunki rozwoju prefabrykacji betonowej w uzbrojeniu terenu CONTEMPORARY TRENDS OF PRECAST CONCRETE TECHNOLOGY IN THE TERRITORIAL

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-921962-3-6 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partnerzy wydania 4 Okablowanie œwiat³owodowe 4 Centrale telefoniczne 4 Technologie mobilne 4 Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

INFO. najnowsze produkty ISSN 1730-2609. LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y LED. we Frankfurcie Targi AMPER 2004 Ø124

INFO. najnowsze produkty ISSN 1730-2609. LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y LED. we Frankfurcie Targi AMPER 2004 Ø124 najnowsze produkty ISSN 1730-2609 03 Oœwietlenie Nr 3(7) LIPIEC - WRZESIEÑ 2004 INFO Ø124 227 Targi Light+Building we Frankfurcie Targi AMPER 2004 LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y

Bardziej szczegółowo

Grupa ZPAS S³owo od partnera wydania. SZD szafy zewnêtrzne Grupy ZPAS. ZPAS Urz¹dzenia s³u ¹ce do wykrywania i gaszenia po aru

Grupa ZPAS S³owo od partnera wydania. SZD szafy zewnêtrzne Grupy ZPAS. ZPAS Urz¹dzenia s³u ¹ce do wykrywania i gaszenia po aru 2 Infrastruktura teletechniczna SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Grupa ZPAS S³owo od partnera wydania 3 ISBN 978-83-60516-13-3 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c.

Bardziej szczegółowo

katalog cennik 2009/A

katalog cennik 2009/A katalog cennik 2009/A Praca na wysokoœci mo e naraziæ pracowników na szczególnie wysokie ryzyko utraty zdrowia lub ycia na skutek upadku lub innego powa nego zdarzenia. Wypadki zwi¹zane z pracami wysokoœciowymi

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Vermeiren Polska Sp. z o.o. ul. ¹czna 1, 55-100 Trzebnica, tel.: 071 387 42 00, fax: 071 387 05 74, e-mail: info@vermeiren.pl, www.vermeiren.

Vermeiren Polska Sp. z o.o. ul. ¹czna 1, 55-100 Trzebnica, tel.: 071 387 42 00, fax: 071 387 05 74, e-mail: info@vermeiren.pl, www.vermeiren. Vermeiren Polska Sp. z o.o. ul. ¹czna 1, 55-100 Trzebnica, tel.: 071 387 00, fax: 071 387 05 74, e-mail: info@vermeiren.pl, www.vermeiren.pl VERMEIREN Polska Fabryka wózków inwalidzkich Vermeiren Polska

Bardziej szczegółowo

Oferta wspó³pracy z przemys³em i gospodark¹. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Koszalin, listopad 2008. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE 1

Oferta wspó³pracy z przemys³em i gospodark¹. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Koszalin, listopad 2008. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE 1 Oferta wspó³pracy z przemys³em i gospodark¹ Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Koszalin, listopad 2008 Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE 1 Szanowni Pañstwo Politechnika Koszaliñska, najwiêksza

Bardziej szczegółowo

Najlepszy wybór to BETON KOMÓRKOWY

Najlepszy wybór to BETON KOMÓRKOWY Najlepszy wybór to BETON KOMÓRKOWY Szanowni Pañstwo Oddajemy do Pañstwa r¹k kolejny, szósty numer Poradnika dla buduj¹cych z betonu komórkowego. Jako redaktor naczelny tego Poradnika, a zarazem Prezes

Bardziej szczegółowo

P yty warstwowe z rdzeniem ze styropianu Opis produktu Ruukki SPB S, Ruukki SPC S

P yty warstwowe z rdzeniem ze styropianu Opis produktu Ruukki SPB S, Ruukki SPC S P yty warstwowe z rdzeniem ze styropianu Opis produktu Ruukki SPB S, Ruukki SPC S P yty warstwowe Ruukki z rdzeniem ze styropianu sà produktem uniwersalnym, który spe nia wymagania inwestorów w zakresie

Bardziej szczegółowo

P yty warstwowe z rdzeniem z we ny mineralnej Opis produktu PLUSw, SCw, Dw

P yty warstwowe z rdzeniem z we ny mineralnej Opis produktu PLUSw, SCw, Dw P yty warstwowe z rdzeniem z we ny mineralnej Opis produktu PLUSw, SCw, Dw P yty warstwowe metalplast Isotherm z rdzeniem z twardej we ny mineralnej sà produktem uniwersalnym i nowoczesnym, posiadajà korzystnà

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja: 15.02.2012 PRZEGL D OSPRZÊTU 2012

Aktualizacja: 15.02.2012 PRZEGL D OSPRZÊTU 2012 Aktualizacja:.0.0 PRZEGL D OSPRZÊTU 0 DLACZEGO METABO... DLACZEGO METABO... O PRZYDATNOŒCI TWOJEJ MASZYNY DECYDUJE ZASTOSOWANY OSPRZÊT Z ponad 80-letnich doœwiadczeñ producenta elektronarzêdzi wysokiej

Bardziej szczegółowo

Centrum Badañ i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o.

Centrum Badañ i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. 2015 Centrum Badañ i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. Centrum Badañ i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. Historia CBiDGP Polityka jakoœci CBiDGP przedsiêbiorstwem odpowiedzialnym spo³ecznie

Bardziej szczegółowo

Oferta handlowa. Upraszczanie rozwi¹zañ IT. Outsourcing Audyt IT Doradztwo CRM ERP DMS Projekty E-Learning

Oferta handlowa. Upraszczanie rozwi¹zañ IT. Outsourcing Audyt IT Doradztwo CRM ERP DMS Projekty E-Learning Oferta handlowa Outsourcing Audyt IT Doradztwo CRM ERP DMS Projekty E-Learning Outsourcing informatyczny System relacji z klientem CRM System zarz¹dzania zasobami ERP Systemy zarz¹dzania dokumentami DMS

Bardziej szczegółowo

Cezary Madryas Andrzej Kolonko Leszek Wysocki KONSTRUKCJE PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH

Cezary Madryas Andrzej Kolonko Leszek Wysocki KONSTRUKCJE PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH Cezary Madryas Andrzej Kolonko Leszek Wysocki KONSTRUKCJE PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroc³awskiej Wroc³aw 2002 Wydanie publikacji dofinansowa³ Komitet Badañ Naukowych Recenzenci

Bardziej szczegółowo

ALTERNATYWNE SYSTEMY KOMFORTU / Promienniki gazowe firmy PAKOLE Stacja Technicznej Obs³ugi RENAULT TRUCKS w Pietrzykowicach

ALTERNATYWNE SYSTEMY KOMFORTU / Promienniki gazowe firmy PAKOLE Stacja Technicznej Obs³ugi RENAULT TRUCKS w Pietrzykowicach 14 PRZEGL D OGRZEWANIE WIELKOKUBATUROWE Od redakcji Na ³amach Polskiego Instalatora ciekawe rozwi¹zania projektowe i wykonawcze dotycz¹ce ogrzewania pomieszczeñ wielkokubaturowych opisywane s¹ zazwyczaj

Bardziej szczegółowo