systemy rynnowe odwodnienia zagospodarowanie wody deszczowej katalog produktów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "systemy rynnowe odwodnienia zagospodarowanie wody deszczowej katalog produktów"

Transkrypt

1 systemy rynnowe odwodnienia zagospodarowanie wody deszczowej katalog produktów 2010

2 Firma Marley wywodzi swoje korzenie z nglii, gdzie w latach dwudziestych ubiegłego wieku rozpoczęła działalność od produkcji dachówki betonowej. Polski wątek firmy Marley wiąże się z ekspansją grupy w Europie. W ślad za rosnącym eksportem na nasz rynek w 1995 r. powstała firma Marley Polska. Od początku istnienia firma wprowadzała na rynek polski wysokiej jakości produkty wykonane z tworzyw sztucznych, przeznaczone dla budownictwa. Pierwsze lata działalności firmy to sprzedaż systemów rynnowych z PV produkowanych z zakładach grupy Marley w Wielkiej rytanii i Niemczech, choć angielskie systemy rynnowe były dostępne na polskim rynku już od roku Przez ponad 10 lat obecności na rynku Marley Polska budowała i umacniała swoją pozycję lidera na rynku systemów rynnowych. Dynamicznie rozwijający się rynek stworzył podstawy do dalszego rozwoju firmy, co zbiegło się z połączeniem grupy Marley z firmą Etex w 1999 r. Dwa lata później Etex połączył się z firmą Glynwed Pipe Systems. Pod nazwą liaxis powstała największa na świecie międzynarodowa, niezależna grupa skupiająca firmy zajmujące się produkcją i dystrybucją materiałów wykonanych z tworzyw sztucznych w segmencie instalacji dla budownictwa, uzbrajania terenów w sieci gazowe, wodne i kanalizacyjne oraz produktów dla przemysłu. Przynależność do grupy umożliwiła firmie Marley Polska dostęp do nowych segmentów rynku. Obecnie firma reprezentuje rozległy obszar kompetencji od galanterii budowlanej do technologii dla przemysłu. Z satysfakcją możemy powiedzieć, że klienci postrzegają nas jako ekspertów w systemach odwodnień, technice złączy do sieci gazowych i wodnych oraz w najbardziej wymagających aplikacjach pomp i armatury dla przemysłu.

3 spis treści systemy rynnowe charakterystyka produktu informacje techniczne wybór systemu profile, kolorystyka, dobór rynien i rur nietypowe kształtki montaż rynien i rur wykaz produktów - rynny: ontinental / 100 / / Duplex Simplex Stormflo Deepflow 110 Deepflow lassic Industrial systemy rynnowe wykaz produktów - rury spustowe: rura ø mm rura ø mm rura ø mm rura ø mm rura ø mm rura ø mm rura ø 82 mm rura ø 110 mm rura ø 160 mm wyposażenie dodatkowe deski czołowe i podbitki wykaz produktów: deski, łączniki i panele profile i akcesoria zagospodarowanie wody deszczowej moduły rozsączające filtry do układów rozsączających układ rozsączający z wykorzystaniem rowu odwadniającego planowanie i wymiarowanie układów rozsączających montaż skrzynek rozsączających montaż tuneli rozsączających montaż skrzynek i tuneli rozsączających skrzynka Rigo-fill inspect blok komorowy z tunelem rewizyjnym zbiorniki na wodę deszczową zbiorniki podziemne serii RISTLL i OLUMUS Herkules - zbiornik 1600 l filtry i studzienki zestawy Garden-omfort i House-Premium zbiorniki naziemne akcesoria montaż zbiorników podziemnych dobór wielkości zbiornika w zależności od zastosowania formularz zapytania ofertowego - instalacja rozsączająca lub retencyjna nasze realizacje obszary działania nasi klienci systemy odwadniające wykaz produktów - odwodnienia liniowe odwodnienia liniowe 130 x 134 odwodnienia liniowe 130 x 70 odwodnienia liniowe 100 x 50 odwodnienia liniowe 130 x 52 odwodnienia liniowe 130 x 80 odwodnienia liniowe 130 x odpływy plastikowe odpływy z kratką ze stali nierdzewnej studzienki osadniki, zasuwy burzowe systemy odwadniające zagospodarowanie wody deszczowej 3

4 charakterystyka produktu Długoletnie doświadczenie Systemy rynnowe Marley są wytwarzane w dwóch zakładach produkcyjnych należących do grupy liaxis: w Lenham (Wielka rytania, od 1959 r. ) oraz w Wunstorf (Niemcy, od 1961 r.), z nieplatyfikowanego, wysokoudarowego Polichlorku Winylu (upv). Przeznaczone są do montażu na budynkach o różnym przeznaczeniu i różnorodnej stylistyce. Systemy rynnowe Marley charakteryzują się: lekkością odpornością na czynniki mechaniczne odpornością na korozję niewielką wrażliwością na działanie promieniowania UV zróżnicowaną kolorystyką i ami nietypowymi rozwiązaniami technicznymi Odpowiednio zaprojektowane rynny, rury oraz kształtki umożliwiają łatwy montaż, nawet w utrudnionych warunkach technicznych. Oprócz typowych rozwiązań Marley wykonuje niestandardowe elementy systemu rynnowego na specjalne zamówienia swoich klientów. Długoletnie doświadczenie w produkcji, przynależność do grupy liaxis oraz bogata oferta wysokiej jakości produktów powodują, że wyroby firmy Marley znajdują uznanie polskich użytkowników. Szeroka gama ów i kolorów systemów rynnowych Marley, duży wybór akcesoriów rynnowych, serwis techniczny i posprzedażny sprawiają, że jesteśmy w stanie spełnić oczekiwania najbardziej wymagających klientów. Dlatego też firma postrzegana jest jako lider na rynku systemów rynnowych z PV. Dowodem na naszą silną pozycję rynkową są nagrody, które otrzymujemy

5 informacje techniczne Materiał Skła do wa nie Sys te my ryn no we Mar ley pro du ko wa ne są w dwóch za kła dach kon cer nu: w Len ham (Wiel ka ry ta nia) i w Wun storf (Niem cy). Wy twa rza ne są z nie pla sty fi ko wa ne go, wy so ko uda ro we go po li chlor ku wi ny lu (upv). Wła ści wo ści me cha nicz ne Ryn ny, ru ry i kształt ki Mar ley od por ne są na uszko dze nia spo wo do wa ne ude rze nia mi. Ła two wy trzy mu ją cię żar dra bi ny pod czas prac de kar skich bądź tyn kar skich. Ryn ny i ru ry po win ny być prze cho wy wa ne na od po wied nich re ga łach. Za le ca się wcze śniej sze po sor to wa nie ele men tów wg wy mia ru i kształ tu. by unik nąć ewen tu al nych od kształ ceń ele men tów uło żo nych na spo dzie, wy so kość skła do wa nych pro duk tów nie po win na li czyć wię cej niż 7 warstw. W przy pad ku skła do wa nia w miej scu na ra żo nym na sil ne dzia ła nie pro mie ni sło necz nych za le ca się przy kry cie pro duk tów ma te ria łem nie prze pusz cza ją cym świa tła. Po zo sta łe ele men ty, tzn. róż ne go ty pu kształt ki, na le ży prze cho wy wać do cza su ich otwar cia w za da szo nym po miesz cze niu, naj le piej w ory gi nal nych opa ko wa niach z kar to nu lub wor kach fo lio wych. systemy rynnowe Wła ści wo ści ter micz ne Współ czyn nik roz sze rzal no ści li nio wej dla PV wy no si 6 x 10-5 mm/mm, co spra wia, że two rzy wo pra cu je w za leż no ści od tem pe ra tu ry oto cze nia. Przy pro jek to wa niu sys te mów ryn no wych uwzględ nio no tę wła ści wość ma te riału i dla te go pra wi dło wo zmon to wa na in sta la cja ma za pewnio ny mar gi nes, da ją cy po szcze gól nym jej ele men tom moż li wośćru chu wzdłuż ne go, w za leż no ści od wa hań tem pe ra tu ry. Wa run ka mi nie zbęd ny mi do pra wi dło we go mon ta żu są: prze strze ga nie za le ceń za war tych w in struk cji mon ta żu pro du cen ta uży cie do mon ta żu wy łącz nie ele men tów wy pro du ko wanych przez fir mę Mar ley (ozna czo nych naj czę ściej zna kiem fir mo wym). Konserwacja Rynny wykonane z PV nie wymagają malowania. Istotne jest natomiast okresowe czyszczenie rynien. testy test higieniczny Pań stwo we go Za kła du Hi gie ny: HK//1467/01/2006 Systemy rynnowe Marley spełniają wymogi norm PN EN 607, 12200, 1462 i produkowane są zgodnie z systemami zarządzania środowiskowego EN ISO i zarządzania jakością EN ISO 01. Wła ści wo ści che micz ne i bio lo gicz ne Sys te my ryn no we z PV fir my Mar ley nie ule ga ją ko ro zji i nie wy ma ga ją ma lo wa nia. Ryn ny Mar ley od por ne są na szkod ni ki, bak te rie i sub stan cje agre syw ne che micz nie za war te w pta sich od cho dach i kwa śnych desz czach. Nie za le ca się uży wa nia rur spu sto wych do ce lów ka na li za cyj nych, głów nie ze wzglę du na brak uszcze lek. Dystrybucja Sys te my ryn no we Mar ley sprze da wa ne są na te re nie ca łej Pol ski za po śred nic twem cen trów re gio nal nych i skła dów ma te ria łów bu dow la nych. Szcze gó ło we in for ma cje do ty czą ce dys try bu cji moż na uzy skać w firmie Marley Polska. Wpływ śnie gu Wszyst kie sys te my ryn no we fir my Mar ley zo sta ły pod da ne te stom sy mu la cyj nym na ob cią że nie. Wy ni ki tych ba dań oka za ły się w peł ni za do wa la ją ce. Jed nak że na ob sza rach gdzie mo gą wy stą pić szcze gól nie du że opa dy śnie gu za le ca się sto so wa nie płot ków prze ciw śnie go wych, wmon to wa nych w po łać po chy łe go da chu. W przypadku wyjątkowo obfitych opadów śniegu zaleca się usuwanie śniegu z dachu. W celu zminimalizowania zagrożenia uszkodzeń spowodowanych zalegającym śniegiem lub lodem, rynny należy montować na odpowiedniej wysokości oraz zgodnie z pozostałymi wytycznymi producenta. Szczegóły montażu znajdują się na stronie 9 niniejszego katalogu. 5

6 wybór systemu O wy bo rze wła ści we go sys te mu ryn no we go de cy du ją wzglę dy es te tycz ne i prak tycz ne. W pierw szej ko lej no ści na le ży upew nić się czy wy bra ny sys tem jest w sta nie od pro wa dzić wo dę desz czo wą z da chu bu dyn ku. by się o tym prze ko nać na le ży ob li czyć efek tyw ną po wierzch nię da cho wą (EPD) do mu prze zna czo ne go do oryn no wa nia. u dyn ki o da chach pła skich lub po chy lo nych mniej niż 10 ma ją efek tyw ną po wierzch nię da cho wą rów ną po wierzch ni da chu. Efek tyw ną po wierzch nię da cho wą do mów o da chach spa dzi stych ob li cza się we dług wzo ru: EPD = (H/2+W) x L gdzie: EPD efek tyw na po wierzch nia da cho wa H wy so kość sa me go da chu W po ło wa sze ro ko ści bu dyn ku L dłu gość bu dyn ku Nie zbęd ne in for ma cje, po zwa la ją ce na do ko na nie ob li czeń znaj du ją się w ta be li, gdzie po da ne są mak sy mal ne po wierzch nie da cho we (MPD), z któ rych da ny sys tem od pro wa dzi wo dę jed nym wy lo tem. Je śli war tość EPD jest więk sza od po da nej w ta be li na le ży zwięk szyć ilość wy lo tów lub zmie nić ich roz miesz cze nie. War to ści w ta be li uzy ska no w wy ni ku ob li czeń opar tych na trzech za ło że niach: 1. In ten syw ność opa dów rów na mm/h*. 2. Wy lot znaj du je się na koń cu ryn ny. 3. Ryn ny an giel skie (z wy jąt kiem las sic in sta lo wa nej po zio mo) za ło żo ne są ze spad kiem 1 cm na 6 mb in sta la cji lub 2 3 cm na 10 mb in sta la cji (ryn ny nie miec kie). * W cza sie naj bar dziej in ten syw nej ule wy za ob ser wo wa nej w Pol sce w 1995 r. spa dło 70 mm desz czu w cią gu 2 go dzin. Dla po rów na nia we dług IMiGW śred nia rocz na opa dów w Pol sce cen tral nej wy no si mm, a w po łu dnio wej na wet do 1000 mm. system wymiary Ø rury spustowej MPD Deepflow x mm 106 Deepflow x 98 mm lassic 120 x mm 103 Industrial x mm Wylot zamontowany centralnie (na środku rynny) powoduje zwiększenie wydajności systemów podanych w tabeli nawet o %. Simplex 65 x 46 mm 23 Duplex 70 x mm 24 ontinental x 101 mm 148 ontinental x 101 mm 159 ontinental x 101 mm 1 ontinental x 88 mm 64 ontinental x 88 mm 89 ontinental x 88 mm 100 ontinental 100 x 72 mm 51 ontinental 100 x 72 mm 61 ontinental x 60 mm 29 Po da ne w ta be li war to ści MPD od no szą się do wa rian tu z wy lo tem ryn ny za mo co wa nym na jej koń cu. Stormflo 200 x 133 mm

7 profile, kolorystyka, dobór rynien i rur ontinental Stormflo Simplex Duplex systemy rynnowe Deepflow 110 Deepflow lassic Industrial Dobór rynien i rur spustowych W ofer cie fir my Mar ley znaj du je się 11 róż nych pro fi li ry nien oraz 9 ro dza jów rur spu sto wych. Moż li wo ści po łą cze nia od po wied nich ry nien z ru ra mi spu sto wy mi po ka zu je po niż sza ta bel ka. rynna brązowy biały szary grafitowy czarny miedziany niebieski zielony srebrny czerwony ontinental Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø ontinental 100 Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø ontinental Ø, Ø, Ø, Ø, Ø, Ø Ø Ø Ø Ø ontinental Ø, Ø Ø, Ø Ø Ø Stormflo 200 Ø 160 Simplex 65 Ø Ø Duplex 70 Ø Ø Deepflow 110 Ø Deepflow Ø 82 lassic 120 Ø Ø Industrial Ø 110 Rzeczywiste średnice rur spustowych Wszystkie wymiary rur spustowych zawarte w katalogu są wymiarami nominalnymi. Poniżej podane są rzeczywiste średnice zewnętrzne rur spustowych oraz ich grubość. nominalna [mm] rura Ø rura Ø rura Ø rura Ø 82 rura Ø rura Ø rura Ø 110 rura Ø rura Ø 160 rzeczywista [mm],3 82,4, grubość ścianki [mm] 1,2 1,8 1,3 1,8 1,8 1,8 3,2 2,0 3,35 Kolorystyka Systemy rynnowe Marley dostępne są w 10 różnych kolorach. Kolorystykę poszczególnych rodzajów rynien pokazuje poniższa tabelka. rynna brązowy miedziany szary biały grafitowy czerwony zielony niebieski srebrny czarny RL (niemieckie) *8017 *7037 *10 *7016 *3011 *6005 *5007 *06 *05 RL (angielskie) *8011 ontinental X X X X X X X X ontinental 100 X X X X X X X X X X ontinental X X X X X X X X X X ontinental X X X X X X Stormflo 200 X Duplex 70 X X Simplex 65 X X Deepflow 110 X Deepflow X Industrial X lassic 120 X X * Podane w tabeli powyżej kolory RL są najbardziej zbliżone do rzeczywistych. 7

8 nietypowe kształtki Marley Polska realizuje nietypowe zamówienia Klientów na wykonywanie niestandardowych elementów systemu rynnowego (kształtek), nie będących w stałej ofercie producentów. Każda złączka (kształtka) pla stikowego systemu rynnowego powstaje w procesie wytłaczania wtrysku. Metoda ta pozwala na precyzyjne powielenie zaprojektowanego produktu. Niestety, ze względu na koszt narzędzi jest ona nieopłacalna w przypadku produktów nietypowych, na które zapotrzebowanie jest niewielkie. W celu sprostania wszystkim potrzebom Klientów, Marley Polska (podobnie jak producenci, firmy Marley z Niemiec i Wlk. rytanii), wykonuje nietypowe kształtki używając do tego technologii cięcia i zgrzewania bądź lutowania PV. Takie elementy są wykonywane z kształtek standar dowych, przycinanych na żądany wymiar oraz później odpowiednio łączonych (poprzez zgrzewanie lub lutowanie PV). Marley Polska wykonuje nietypowe kształtki wyłącznie na podstawie pisemnych zamówień otrzymanych na oryginalnych formularzach od swoich bezpośrednich Klientów. Warunkiem precyzyjnego wykonania nietypowej kształtki przez Marley Polska jest dokładny po miar kątów. Kąty należy mierzyć na istniejącym budynku. Pomiary wykonane na podstawie projektu często są obarczone błędem. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z punktem sprzedaży rynien Marley, entrum Regionalnym lub Marley Polska jeszcze przed złożeniem zamówienia. Przykłady nietypowych elementów z zaznaczonymi kątami, istotnymi przy składaniu zamówień. Niestandardowy narożnik jednopłaszczyznowy. Niestandardowy narożnik dwupłaszczyznowy. Niestandardowy narożnik trzypłaszczyznowy. Ze względów technicznych nietypowe kształtki w kolorze czerwonym oraz elementy rynien Simplex w kolorze miedzianym nie są wykonywane. 8

9 montaż rynien i rur Podstawowe wskazówki niezbędne do prawidłowego montażu rynien Marley 1. Wysokość montażu rynien Wszystkie rodzaje rynien, w tym również rynny Marley, powinny być zainstalowane na odpowiedniej wysokości w stosunku do połaci dachowej. Rynny powinny wystawać poza zakończenie połaci dachowej co najmniej połową swojej szerokości, tak aby spływająca woda zawsze trafiała do rynny. Szczególnie niewłaściwa jest zbyt wysoka instalacja na dachach spadzistych, w rejonach o dużych opadach śniegu. Rynny nie mogą wystawać poza płaszczyznę będącą przedłuże niem dachu, aby nie były one jedynym oparciem dla zalegającego na dachu śniegu. Właściwe ułożenie rynien w stosunku do połaci dachowej pokazuje rysunek poniżej. W celu osłonięcia rynien przed gromadzącym się śniegiem, zaleca się stosowanie płotków przeciwśniegowych. W przypadkach wyjątkowo obfitych opadów śniegu niezbędne jest jego mechaniczne usuwanie z dachu. rynna połać dachowa 1/3 1/2 2/3 deska czołowa Prawidłowe ułożenie rynny w stosunku do połaci dachu. 2. Ruchy termiczne materiału Podobnie jak wszystkie inne produkty i niezależnie od materiału z jakiego są wykonane, systemy rynnowe wyeksponowane są na rozmaite czynniki fizyczne. Rynny Marley wykonane są z PV, dla którego współczynnik rozszerzalności liniowej wynosi 6 x 10-5 mm/mm. W skrócie oznacza to, że w czasie zimna elementy systemu ulegają skróceniu oraz wydłużają się przy wzroście temperatury. Wszystkie systemy rynnowe Marley zostały tak zaprojektowane, aby zapewnić właściwą pracę systemu w naszym klimacie, nawet w okresach skrajnie niskich bądź wysokich temperatur. W czasie montażu należy szcze gólnie przestrzegać wytycznych dotyczących łączenia rynien z łu kami i łącznikami, stosowania przy łukach i łącznikach haków wspomagających, łączenia rur spustowych oraz wykonywania punktów stałych. Prawidłowy montaż, zgodny z ni niejszą instrukcją oraz stosowanie do montażu wyłącznie części bę dących w ofercie firmy Marley są niezbędnymi warunkami właściwego działania systemu rynno wego. Jednocześnie są również elementem koniecznym do pozytywnego rozpatrywania ewentualnych reklamacji od użytkowników. 3. Przeciwwskazania dotyczące montażu nie wolno dokonywać montażu rynien plastikowych bezpośrednio na obróbkach z niemalowanej blachy metalowej (np. ocynkowa nej). Nie jest wskazane używanie obróbek blacharskich (np. fartu chów) wykonanych z tego materiału, wchodzących do rynny lub opierzeń blacharskich w bezpoś rednim sąsiedztwie rynien. systemów rynnowych Marley nie wolno uszczelniać lepikiem ani silikonem. Systemy ontinental, Deepflow i Industrial posiadają uszczelki zapewniające szczelność połączenia i w tych przypadkach nie stosuje się również kleju. Systemy Duplex i Simplex łączone są przy pomocy kleju, dostępnego w ofercie Marley. systemów rynnowych wykona nych z plastiku nie zaleca się montować, kiedy temperatura otoczenia jest niższa od zera stopni elsjusza. 4. Staranność montażu W czasie montażu należy zwrócić uwagę, aby składane części systemu były czyste, równo docięte oraz pozbawione uszkodzeń mechanicznych. ardzo istotne jest, aby precyzyjnie wyznaczyć spadek rynien. Po zamocowaniu w hakach rynna powinna mieć możliwość przesuwania się. Rynny należy łączyć z łukami i łącznikami w taki sposób, aby uszczelki pozostały na swoich miejscach. 5. zyszczenie i konserwacja rynien W trakcie użytkowania rynny ulegają zanieczyszczeniu przez osady spływające z dachu i nanoszone przez wiatr. Rynny należy okresowo oczyszczać, raz w roku lub częściej w razie potrzeby. ardzo dokładnie należy oczyścić łuki, łączniki oraz okolice wylotów rynny. W razie wystąpienia nieszczelności na elementach łączących spowodowanych zabrudzeniem tych miejsc, należy zdjąć taki element, dokładnie go oczyścić i założyć na oczyszczony odcinek rynny. W razie nieszczelności na elementach łączących spowodowanych uszkodzeniem uszczelki należy wymienić uszkodzoną uszczelkę na nową. Mon taż ry nien on ti nen tal Ryn ny po sia da ją kla sycz ne wy wi nię cie od stro ny fron to wej. Speł nia ono funk cję za trza sku i umoż li wia trwa łe za mo co wa nie ryn ny na ha kach oraz jej po łą cze nie ze wszyst ki mi kształt ka mi. Przed mon ta żem na le ży przy ciąć ryn ny na od cin ki o od po wied niej dłu go ści. systemy rynnowe 9

10 montaż rynien i rur 1. Haki PV lub rynajzy metalowe mocuje się maksymalnie co 70 cm. Każdy hak lub rynajzę należy przykręcać minimum trzema wkrętami. Należy zachować spadek 2 3 cm na 10 m instalacji. 2. Rynny najlepiej ciąć piłką do metalu. Oryginalne rynny mają fabrycznie wykonane wycięcia, w które wchodzą wypustki znajdujące się na kształtkach łączących (łukach i łącznikach). W przypadku łączenia uciętej rynny (bez fabrycznie wykonanych otworów) należy zrobić odpowiednie wycięcia (długości 2,5 cm). 3. Wylot należy założyć na rynnę we właściwym miejscu i zaznaczyć ołówkiem okrąg przezna czony do wycięcia. Wylot nie jest elementem łączącym rynny! 4. W rynnie wyciąć piłką odrysowany okrąg, tworząc otwór, którym woda będzie odpro wadzana do rury spustowej. 5. Założyć wylot na rynnę. Najpierw zaczepić wypustki wylotu za tylną część rynny, następnie zacisnąć od strony frontowej. 6. Łącznik należy założyć na rynny od strony budynku, a następnie zacisnąć od strony frontowej. Należy upewnić się, że wypustki łącznika znalazły się w wycięciach na końcach rynien. Haki muszą znajdować się po obu stronach łącznika w odległości 5 15 cm. Uwaga: Nie należy wsuwać rynny do łącznika, gdyż może to spowodować uszkodzenie uszczelek. 10

11 montaż rynien i rur Łuk należy założyć na rynny od strony budynku, a następnie zacisnąć od strony frontowej. Należy upewnić się, że wypustki łuku znalazły się w wycięciach na końcach rynien. Haki muszą znajdować się po obu stronach łuku w odle głości 5 15 cm. Uwaga: Nie należy wsuwać rynny do łuku, gdyż może to spowodować uszkodzenie uszczelek. Fartuchy okapowe należy zaczepić o wew nętrzne wywinięcie rynny i przybić do połaci dachowej. Fartuchy należy łączyć ze sobą na zakładkę o szerokości około 5 cm systemy rynnowe Zaślepkę zewnętrzną należy z boku docisnąć do końca rynny. Hak wspomagający powinien znajdować się w odległości 5 15 cm od zaślepki. 9. Siatkę zabezpieczającą przed zanieczyszczeniami należy wsunąć do rynny. 10. Tworzenie punktów stałych mocowanie rynny do haka PV. Wywiercić otwór w haku i rynnie i wkręcić odpowiedni wkręt (3,5 x 15 mm). Punkty stałe wykonuje się na haku znajdującym się najbliżej środka rynny. Na każdym odcinku rynny powinien znajdować się jeden punkt stały. Punkty stałe wykonuje się, gdy długość ciągu rynnowego przekracza 15 m. Zwłaszcza zaleca się tworzenie punktów stałych na dachach kopertowych. 11. Tworzenie punktów stałych mocowanie rynny do rynajzy metalowej. Wyciąć otwór w rynnie, następnie wsunąć listek mocujący rynajzę do otworu. Punkty stałe wykonuje się na rynajzie znajdującej się najbliżej środka rynny. Na każdym odcinku rynny powinien znajdować się jeden punkt stały. Punkty stałe wykonuje się, gdy długość ciągu rynnowego przekracza 15 m. Zwłaszcza zaleca się tworzenie punktów stałych na dachach kopertowych

12 montaż rynien i rur Mon taż ry nien Du plex i Sim plex 1. Ryn ny są łą czo ne z łącz ni ka mi, na roż ni ka mi i za ślep ka mi przy uży ciu kle ju. 2. Przed montażem należy przyciąć rynny na odcinki o odpo wiedniej długości. 3. Zamontować haki w odstępach co 50 cm, ze spadkiem około 2 cm na 10 m instalacji. Dzięki specjalnym uchwytom i płasko wnikom haki można montować nie tylko do deski czołowej, ale również do powierzchni dachu. 6. Połączyć odcinki rynien łączni kami i narożnikami. 7. Zamontować zaślepki. 8. Uwaga: Długość jednego ciągu rynnowego systemów Simplex i Duplex nie może przekraczać 6 mb. 4. Zawiesić na hakach odpowiedni odcinek rynny. 5. Nasunąć wylot na rynnę, zazna czyć ołówkiem otwór spustowy i wyciąć go piłką do metalu. Należy pamiętać, by wylot był umieszczony dokładnie nad rurą spustową. Uwaga: Wylot nigdy nie może być elementem łączącym dwa odcinki rynien. Miejsca łączeń wszystkich elementów należy oczyścić zmywaczem, a następnie skleić klejem firmy Marley. Montaż rur spustowych,,, i mm Przed montażem należy przyciąć rury na odcinki o odpowiedniej długości. Rzygacze oraz kolana używane jako wylot rury najlepiej zamocować przy pomocy kleju. Wszystkie pozostałe kształtki łączy się z rurami spustowymi na wcisk bez użycia kleju. Do wykonania odsadzki potrzebne są dwa kolana 45, 67 lub 87 oraz krótki odcinek rury. Krótki kawałek rury jest również konieczny w przypadku bezpośredniego łączenia dwóch kolan. Rury spustowe należy umocować do ściany używając obejm. Obejmy mocowane są za pomocą śrub wkręcanych w kołki rozporowe. Odległość między obejmami nie może przekraczać 200 cm, jednakże każdy odcinek rury spustowej powinien być mocowany dwiema obejmami. Górna obejma powinna mocno utrzymywać rurę spustową. Dolna obejma powinna być luźniejsza, aby umożliwić ruch materiału w czasie zmian temperatury. Odcinki rur bez kielichów łączone są mufami lub kolanami. Konieczne jest, aby dolny odcinek rury spustowej nie był dociśnięty do szerszego końca mufy lub kolanka. Pozostawienie w tym miejscu około 1 cm wolnej przestrzeni zapewni prawidłową pracę systemu w czasie zmian temperatury. Klapy odpływowe służą do zbierania wody desz czowej do odpowiednich zbiorników, np. beczek. W celu połączenia rur spustowych z kanalizacją deszczową należy użyć osadników. 12 W celu umożliwienia zbierania wody deszczowej do beczki na rurze spustowej można zamocować zbieracz.

13 montaż rynien i rur ngielskie systemy rynnowe (Marley Plumbing & Drainage) In du strial łą cze nie na za trza ski, rynny z wycięciami Na koń cach ry nien znaj du ją się wy cię te row ki, w któ re wcho dzą wy pust ki znaj du ją ce się na kształt kach (łącz ni kach, wy lo tach, na roż ni kach i za ślep kach). Sto su je się ru ry spu sto we o prze kro ju okrą głym 110 mm. Połączenie In du strial Deepflow łączenie na za trza ski, rynny bez wycięć Rynny nie posiadają wyciętych rowków a skuteczne połączenie zapewnia zwykłe włożenie rynien do złączek. Dodatkowo, kształtki do rynien deepflow posiadają wypustki Easy clip służące do trwałego łączenia z rynnami, dzięki możliwości stosowania dodatkowych elementów stoperów. Stosuje się rury spustowe o przekroju okrągłym mm (Deepflow 110) lub 82 mm (Deepflow ). Połączenie Deepflow lassic łączenie przy pomocy klipsów Ryn ny nie ma ją wy cię tych row ków, ale kształt ki po sia da ją klip sy, któ re obej mu jąc ryn nę za pew nia ją trwa łe po łą cze nie obu ele men tów. Sto su je się ru ry spu sto we o prze kro ju okrą głym mm. Uwa ga: Ryn ny lassic instaluje się wyłącznie poziomo. Połączenie las sic Mon taż ry nien Deepflow, Industrial i lassic 1. Oczyścić i przygotować deskę czołową lub krokwie (w zależno ści od sposobu montażu), na których będą mocowane rynny. 2. Ustalić pozycję wylotu rynny (sztucera) powinno to być najniższe miejsce całej instalacji. 3. Na obu końcach deski czołowej zamocować haki. Między skrajnymi hakami powinien być zacho wany spadek 1/600 (1 cm na 6 m instalacji). Spadek najprecyzyjniej wyznacza się przy użyciu poziomicy wodnej. Rynny Iassic instaluje się wyłącznie poziomo. 4. Wzdłuż linii sznurka należy przymocować pozostałe haki, pamiętając aby odległość między nimi nie przekraczała 1 m. Należy zadbać, aby haki znajdowały się po obu stronach wylotu otwarte go, łącznika i łuku (narożnika), w odległości nie większej niż 15 cm. Jeden hak musi znajdo wać się w odległości nie większej niż 15 cm od wylotu zamknię tego i zaślepki. 5. Na końcach rynien Industrial znajdują się wycięte rowki, w które wchodzą wypustki znajdujące się na kształtkach (łącznikach, wylotach, narożni kach i zaślepkach). Rynny Deep flow nie posiadają wycięć. Kształtki Deepflow są tak skonstruowane, że zapewniają trwałe połączenie rynien bez konieczności wycinania w nich rowków. 6. Rynny lassic nie mają wyciętych rowków, ale kształtki posiadają klipsy, które obejmując rynnę zapewniają trwałe połączenie obu elementów. 7. Osadzić rynnę na hakach. Montaż należy rozpocząć od strony wylotu. W przypadku systemu Industrial założyć zatrzask wylotu na rynnę od strony deski czołowej. Potem, dociskając uszczelkę, założyć zatrzask zewnętrzny. Wyloty systemów lassic i Deepflow zakłada się na rynnę również od strony ściany, dociska uszczelkę i zakłada klips. Należy zwrócić uwagę, aby koniec rynny znajdował się dokładnie na linii insertion depth, znajdującej się wewnątrz wylotu. 8. Łącznik założyć z drugiej strony rynny w taki sam sposób jak wylot i połączyć z kolejnym odcinkiem rynny. 9. Łuki, wyloty i łączniki lassic i Deepflow posiadają otwory, przez które należy je przykręcić na stałe do deski czołowej. 10. Złożyć cały system stosując odpowiednie kształtki i odcinki rynien. W przypadku konieczności obcięcia rynny systemu Industrial należy na jej końcu wyciąć rowki pod zatrzaski kształtek. Można to zrobić używając piłki do metalu. Należy jednak zwrócić szczególną uwagę, aby wycięte rowki miały taką samą szerokość i głębokość jak rowki wycięte fabrycznie. Zatrzaski powinny być centralnie umieszczone w rowku rynny. Podczas instalacji w czasie mrozów zatrzaski powinny być umieszczone w rowku jak najbliżej końców rynny, natomiast jak najdalej od nich w czasie montażu podczas upałów. Kształtki systemów Iassic i Deepflow posia dają wewnątrz linie, na których musi znajdować się koniec rynny. systemy rynnowe 13

14 montaż rynien i rur 11. Rynny Deepflow można łączyć ze złączkami na stałe, dzięki stoperom oraz specjalnym wypustkom Easy lip. Jeśli nie ma możliwości przykręcenia kształtek do deski czołowej należy wykonać połączenie rynny z kształtkami używając stoperów. Łączniki i wyloty posiadają poziome wypustki ESY clip, służące do trwałego połączenia kształtek z rynnami. by zrobić takie połączenie należy wykonać wycięcia na końcach tylnej górnej krawędzi rynny. Wycięcie o długości 2,5 cm i głębokości 2 mm wykonujemy 1 cm od końca rynny. Następnie należy włożyć rynnę do złączki oraz zatrzasnąć stopery w otworach wypustek ESY clip. Połączenia przy użyciu stoperów należy stosować do połączenia ostatniego odcinka rynny z łącznikiem, wylotem i zaślepką rynny 12. System zamontowany prawi dłowo, tzn. zgodnie z instrukcją, musi mieć możliwość ruchu na hakach, co zapobiega jego ewentualnym odkształceniom przy zmia nach temperatury. Mon taż rur spu sto wych, 82 i 110 mm 1. In sta la cję rur spu sto wych na le ży prze pro wa dzać od gó ry, roz po czy na jąc mon taż od ob cię te go ka wał ka ru ry bez kie li cha. Dzię ki te mu, je śli oka że się, że pion nie jest wie lo krot no ścią 3 me trów, eli mi nu je się ko niecz ność uży cia do dat ko wej mu fy. 2. Je śli dach wy sta je po za ścia nę na le ży wy ko nać od po wiedniej dłu go ści od sadz kę skła da ją cą się z dwóch ko la nek 45 ; 67,5 lub oraz ka wał ka ru ry spu sto wej. 3. Ru ry spu sto we o prze kro jach okrą głych (, 82 i 110 mm) łą czy my wkła da jąc ko niec wy lo tu lub węż szy ko niec gór nej ru ry w kie lich ko lej nej ru ry spu sto wej. W przy pad ku uży wa nia po cię tych rur (bez kie li chów) łą czy się je przy po mo cy mu fy. 4. Kie li chy rur spu sto wych mm, mu fy i ko lan ka mo cu je się do ścia ny przy po mo cy obejm kie li cha i wspor ni ków. Na to miast ru ry mo co wa ne są przy uży ciu obejm rur i wspor ni ków. Moż na sto so wać uni wer sal ne obej my ty pu Ome ga. Ru ry spu sto we 110 mm mo co wa ne są wy łącz nie za po mo cą obejm ty pu Omega. Od le głość po mię dzy obej ma mi nie mo że prze kra czać 180 cm. 5. Na koń cu ru ry spu sto wej mo cu je się wy lot ru ry bądź ko lan ko. Moż na rów nież od pro wa dzić wo dę desz czo wą bez po śred nio do ka na li za cji. Za le ca się wów czas za sto so wanie do stęp ne go w ofer cie osad ni ka. 14 Instalacja angielskich systemów rynnowych wymaga zachowania takich odległości pomiędzy elementami systemu, jak pokazano na rysunku powyżej.

15 ontinental / 100 / / System ontinental to rynny o tradycyjnym profilu, z charakterystycznym wywinięciem od strony frontowej, spełniającym funkcje mechaniczne i estetyczne. Rynny i rury ontinental produkowane są w technologii koekstrudowania każda rynna i rura składa się z dwóch warstw: grubszej wewnętrznej i cienkiej zewnętrznej. Warstwa zewnętrzna wykonana jest z materiału silnie wzbogaconego w środki uszlachetniające, znacznie wzmacniające odporność na promieniowanie UV. echą charakterystyczną systemu ontinental jest stosowanie w procesie produkcji akrylu (PM) najbardziej stabilnego tworzywa gwarantującego trwałość barwy. Systemy rynnowe ontinental wyróżniają się wyjątkową estetyką połączeń. Wszystkie kształtki tych systemów zostały zaprojektowane w szczególny sposób, tak aby zapewnić ich funkcjonalność oraz podkreślić estetykę po instalacji na budynku. Dostępne kolory: czarny, grafitowy, zielony, brązowy, miedziany, czerwony, biały, szary, niebieski, srebrny. systemy rynnowe D rynna

16 16 łącznik łuk wewnętrzny łuk zewnętrzny kąt kąt ontinental / 100 / /

17 ontinental / 100 / / zaślepka zewnętrzna systemy rynnowe wylot wylot powiększony

18 ontinental / 100 / / hak PV rynajza prosta rynajza z przegubem D E

19 Duplex Sys tem Du plex skła da się z ryn ny o sze ro ko ści 70 mm i głę bo ko ści mm oraz z okrą głej ru ry spustowej o śred ni cy 50 mm. Ryn na o sy me trycz nym prze kro ju prze zna czo na jest do od pro wa dza nia wo dy z ma łych po wierzch ni da cho wych. Po szcze gól ne ele men ty ryn ny łą czo ne są za po mo cą kle ju. Dzię ki od po wied nim trój ni kom możli we jest po łą cze nie ru ry spu sto wej z ru ra mi sys te mu on ti nen tal. Dostępne kolory: brązowy, szary rynna systemy rynnowe łącznik zaślepka łuk wylot D hak PV

20 Simplex System Simplex składa się z rynny o szerokości 65 mm i głębokości 46 mm oraz z okrągłej rury spustowej o średnicy mm. Rynna o skrzynkowym profilu przeznaczona jest do odprowadzania wody z małych powierzchni dachowych. Poszczególne elementy rynny łączone są za pomocą kleju. Dzięki odpowiednim trójnikom możliwe jest połączenie rury spustowej z rurami systemu ontinental. Dostępne kolory: brązowy, miedziany rynna D E łącznik zaślepka łuk wewnętrzny łuk zewnętrzny wylot hak PV

21 Stormflo System Stormflo przeznaczony jest do odbierania wody z bardzo dużych powierzchni dachowych. Składa się z rynny o średnicy 200 mm i głębokości 133 mm, oraz z rynny spustowej o średnicy 160 mm. Dostępne kolory: szary rynna systemy rynnowe R740 łącznik R708 zaślepka R713 łuk R705 wylot R711 hak PV R710 rynajza stalowa RYN200 21

22 Deepflow 110 Sys tem De ep flow 110 skła da się z ryn ny o sze ro ko ści 110 mm i głę bo ko ści mm oraz z okrą głej ru ry spu sto wej o śred ni cy mm. Ryn na o sa mo oczysz cza ją cym, pół e lip tycz nym prze kro ju cha rak te ry zu je się du ż ą wy daj no ścią. Dzię ki te mu sto so wa na jest na śred nich, a na wet du ż ych po wierzch niach da cho wych. Po szcze gól ne ele men ty ryn ny łą czo ne są za po mo cą za trza sków. Szczel ność sys te mu za pew nia ją uszczel ki. Dostępne kolory: brązowy rynna RGD4 łącznik RUD10 zaślepka RED10 łuk RD10 łuk RD20 wylot otwarty ROD10 wylot zaślepiony ROD20 hak PV RKD1 22

23 Deepflow Sys tem De ep flow skła da się z ryn ny o sze ro ko ści 155 mm i głę bo ko ści 98 mm oraz z okrą głej ru ry spu sto wej o śred ni cy 82 mm Ryn na o sa mo oczysz cza ją cym, pół e lip tycz nym prze kro ju cha rak te ry zu je się du ż ą wy daj no ścią. Dzię ki te mu sto so wa na jest na śred nich, a na wet du ż ych po wierzch niach da cho wych. Po szcze gól ne ele men ty ryn ny łą czo ne są za po mo cą za trza sków. Szczel ność sys te mu za pew nia ją uszczel ki. Dostępne kolory: brązowy RGJ4 rynna systemy rynnowe łącznik RUJ1 zaślepka zewnętrzna do rynny REJ1 zaślepka wewnętrzna do wylotu REJ2 łuk RJ1 wylot ROJ1 hak PV RKJ1 rynajza RYND 23

24 lassic Sys tem las sic skła da się z ryn ny o szerokości 120 mm i głębokości mm oraz z okrą głej ru ry spustowej o śred ni cy mm. Ryn na las sic cha rak te ry zu je się profi lem imi tu ją cym gzyms, dzięki cze mu często znaj du je zastosowa nie na bu dyn kach o kla sycz nej ar chi tek tu rze. Sys tem ten jest stosowa ny na śred nich powierzch niach dachowych. Ryn ny można zamocować na ha kach we wnętrz nych, nie widocznych z ze wnątrz bu dyn ku. Poszcze gól ne ele men ty ryn ny łączone są za pomocą klip sów. Szczelność sys te mu za pew nia ją uszczelki. Dostępne kolory: brązowy, biały rynna RG54 r RG54 W łącznik RU51 r RU51 W zaślepka strona prawa RE51 r RE51 W lewa RE52 r RE52 W lewa prawa łuk zewnętrzny R51 r R51 W łuk wewnętrzny R52 r R52 W 24

25 lassic łuk 45 zewnętrzny R522 r R522 W R511 r R511 W łuk 45 wewnętrzny systemy rynnowe wylot otwarty RO50 r RO50 W strona wylot zaślepiony prawa RO52 r RO52 W lewa RO51 r RO51 W lewa prawa hak PV zewnętrzny RK51 r RK51 W hak PV wewnętrzny RK52 r RK52 W klips R51 r R51 W 25

26 Industrial Sys tem In du strial skła da się z ryn ny o sze ro ko ści mm i głę bo ko ści mm oraz z okrą głej ru ry spu sto wej o śred ni cy 110 mm. Ryn na o pół okrą głym prze kro ju prze zna czo na jest do od pro wa dza nia wo dy z du żych po wierzch ni da cho wych. Sys tem In du strial sto so wa ny jest do oryn no wa nia hal pro duk cyj nych i han dlo wych, ma ga zy nów oraz więk szych bu dyn ków miesz kal nych. Po szcze gól ne ele men ty ryn ny łą czo ne są za po mo cą za trza sków. Szczel ność sys te mu za pew nia ją uszczel ki. Dostępne kolory: brązowy rynna RGW4 łącznik RUW1 zaślepka zewnętrzna typ zewnętrzna REW2 wewnętrzna REW1 łuk wewnętrzny RW1 wylot ROW1 hak PV RKW1 26

27 rury spustowe Rura spustowa o średnicy mm przeznaczona do rynien: ontinental / Simplex / Duplex Rura spustowa o średnicy mm przeznaczona do rynien: ontinental 100 / ontinental systemy rynnowe Rura spustowa o średnicy mm przeznaczona do rynien: ontinental 100 / ontinental / ontinental Rura spustowa o średnicy mm przeznaczona do rynien: ontinental / ontinental Rura spustowa o średnicy mm przeznaczona do rynien: ontinental Rura spustowa o średnicy mm przeznaczona do rynien: Deepflow / lassic Rura spustowa o średnicy 82 mm przeznaczona do rynien: Deepflow Rura spustowa o średnicy 110 mm przeznaczona do rynien: Industrial Rura spustowa o średnicy 160 mm przeznaczona do rynien: Stormflo 27

28 rura Ø mm Rura spustowa o średnicy mm przeznaczona do rynien: ontinental / Simplex / Duplex rura spustowa mufa kolano kolano trójnik 87 D / / / /

29 rura Ø mm Rura spustowa o średnicy mm przeznaczona do rynien: ontinental / Simplex / Duplex klapa odpływowa systemy rynnowe rzygacz zbieracz wody obejma PV Dostępne są śruby do obejm z kostką o długości 12, 16, 20, 25, 30 cm obejma stalowa Dostępne są śruby do obejm z kostką o długości 12, 16, 20, 25, 30 cm 29

30 rura Ø mm Rura spustowa o średnicy mm przeznaczona do rynien: ontinental 100 / ontinental rura spustowa mufa kolano kolano trójnik 45 D /

31 rura Ø mm Rura spustowa o średnicy mm przeznaczona do rynien: ontinental 100 / ontinental klapa odpływowa systemy rynnowe zbieracz wody obejma PV Dostępne są śruby do obejm z kostką o długości 12, 16, 20, 25, 30 cm obejma stalowa Dostępne są śruby do obejm z kostką o długości 12, 16, 20, 25, 30 cm 31

32 rura Ø mm Rura spustowa o średnicy mm przeznaczona do rynien: ontinental 100 / ontinental / ontinental rura spustowa mufa kolano kolano trójnik 45 D /

33 rura Ø mm Rura spustowa o średnicy mm przeznaczona do rynien: ontinental 100 / ontinental / ontinental klapa odpływowa systemy rynnowe zbieracz wody D rewizja obejma PV Dostępne są śruby do obejm z kostką o długości 12, 16, 20, 25, 30 cm obejma stalowa Dostępne są śruby do obejm z kostką o długości 12, 16, 20, 25, 30 cm 33

34 rura Ø mm Rura spustowa o średnicy mm przeznaczona do rynien: ontinental / ontinental rura spustowa mufa kolano kolano trójnik 45 D / /

35 rura Ø mm Rura spustowa o średnicy mm przeznaczona do rynien: ontinental / ontinental klapa odpływowa systemy rynnowe zbieracz wody D rewizja obejma PV Dostępne są śruby do obejm z kostką o długości 12, 16, 20, 25, 30 cm obejma stalowa Dostępne są śruby do obejm z kostką o długości 12, 16, 20, 25, 30 cm 35

36 rura Ø mm Rura spustowa o średnicy mm przeznaczona do rynien: ontinental rura spustowa mufa kolano obejma PV Dostępne są śruby do obejm z kostką o długości 12, 16, 20, 25, 30 cm obejma stalowa Dostępne są śruby do obejm z kostką o długości 12, 16, 20, 25, 30 cm 36

37 rura Ø mm Rura spustowa o średnicy mm przeznaczona do rynien: Deepflow / lassic rura spustowa 3000 RPH2 r RPH2 W systemy rynnowe mufa RL25 r RL25 W kolano R2 r R2 W kolano R252 r R252 W kolano 67 z wejściem 100 RNE255 r RNE255 W 37

38 rura Ø mm Rura spustowa o średnicy mm przeznaczona do rynien: Deepflow / lassic kolano R251 r R251 W 51 wylot rury RS25 r RS25 W trójnik RY252 r RY252 W rewizja RF25 r RF25 W redukcja 110/ mm RRM425 r RRM425 W 38

39 rura Ø mm Rura spustowa o średnicy mm przeznaczona do rynien: Deepflow / lassic D kosz RH252 r RH252 W systemy rynnowe obejma PV "Omega" RZ2 r RZ2 W mocowanie obejma PV rura R252 r R252 W kielich R251 r R251 W dystans wspornik do obejmy krótki R300 r R300 W przedłużony RT200 r RT200 W przedłużony krótki 39

40 rura Ø 82 mm Rura spustowa o średnicy 82 mm przeznaczona do rynien: Deepflow rura spustowa RPH33 mufa RL3 kolano R33 kolano RNE3 kolano R31 40

41 rura Ø 82 mm Rura spustowa o średnicy 82 mm przeznaczona do rynien: Deepflow RY3 trójnik systemy rynnowe rewizja RF3 obejma PV "Omega" R3 obejma stalowa 82 OE82 Dostępne są śruby do obejm o długości 12, 16, 20, 25, 30 cm 41

42 Rura Ø 110 mm Rura spustowa o średnicy 110 mm przeznaczona do rynien: Industrial rura spustowa SP403 mufa SE400 kolano SNE405 kolano 67 z wejściem RNE41 kolano S41 42

43 Rura Ø 110 mm Rura spustowa o średnicy 110 mm przeznaczona do rynien: Industrial D trójnik SY401 systemy rynnowe rewizja SFS41 obejma PV "Omega" S45 43

44 rura Ø 160 mm Rura spustowa o średnicy 160 mm przeznaczona do rynien: Stormflo rura spustowa S5 mufa S406 kolano 67 z uszczelką S424 kolano 67 bez uszczelki S425 44

45 rura Ø 160 mm Rura spustowa o średnicy 160 mm przeznaczona do rynien: Stormflo trójnik S427 systemy rynnowe rewizja S472 obejma stalowa OE160 45

46 wyposażenie dodatkowe fartuchy okapowe typ dachu D skośny brązowy / płaski brązowy / Fartuchy okapowe zapewniają bezpośredni spływ wody z dachu do rynien, niezależnie od rodzaju pokrycia. Zabezpieczają drewniane krokwie i deski czołowe przed dostępem wody. wsporniki krokwiowe kąt index boczny RS1 górny 22, RT1 Wsporniki umożliwiają montaż rynien na hakach PV bezpośrednio do krokwi (kiedy nie ma deski czołowej). śruby do obejm z kostką (1 para) index Śruby z kołkami rozporowymi do mocowania do ściany obejm z kostką w systemach ontinental. koszyki do wylotów ø index siatka uniwersalna płaska rynny długość w opakowaniu 100 / / 2 szt. x 1 mb grafitowy / / / 2 szt. x 2 mb grafitowy / siatka wypukła rynny długość w opakowaniu mb czarny / mb czarny / R-178/0 46 Koszyki i siatki zapobiegają zapychaniu się instalacji przez liście.

System MV (MAGO 035)

System MV (MAGO 035) System MV (MAGO 035) DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH. SPIS TREŚCI 1. Definicje i określenia.... 2 2. Charakterystyka Systemu MV.... 4 2.1. Producent.... 4 2.2. System.... 4 2.3. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Izolacja cieplna. Szyby zespolone. Pilkington Insulight

Izolacja cieplna. Szyby zespolone. Pilkington Insulight Izolacja cieplna Szyby zespolone Pilkington Insulight Szyby zespolone Pilkington Insulight l naj wyż sza ja kość l kon ku ren cyj ne ce ny l spraw na ob słu ga l krót kie ter mi ny re ali za cji l do sta

Bardziej szczegółowo

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych Realizacja projektów internetowych praktyczny przewodnik Spis treści Wstęp................................................................................................3

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2010 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

Ksiazka-Kaznowski str tyt:layout 1 12.11.2008 17:39 Page 1 Nowy marketing 1

Ksiazka-Kaznowski str tyt:layout 1 12.11.2008 17:39 Page 1 Nowy marketing 1 Nowy marketing 1 Dominik Kaznowski Nowy marketing 3 Copyright by VFP Communications Sp. z o.o., Warszawa 2008 Copyright by Dominik Kaznowski 2008 Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie roku Dystrybutorzy stali rok 2010 mogą zaliczyć do udanych. Poprawiły się wyniki firm. staloweforum

Podsumowanie roku Dystrybutorzy stali rok 2010 mogą zaliczyć do udanych. Poprawiły się wyniki firm. staloweforum RaPoRt specjalny MasZyny Do obróbki stali Popyt na obrabiarki zdecydowanie przewyższa potencjał wytwórczy rodzimych producentów. Dlatego przedstawiciele branży z optymizmem patrzą w przyszłość. 34 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie

Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie Mi chał Misz czyk 1 Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie Abstrakt Na prze ło mie sierp nia i wrze śnia 2006 ro ku pod da no szcze gó ło - wym ba da niom for my i pro ce sy geo mor fo lo gicz

Bardziej szczegółowo

na stragany Swojskie jadło Czy szpital będzie prywatny?! GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ czerwca 2015 Kolejny numer Reportera leszczyńskiego

na stragany Swojskie jadło Czy szpital będzie prywatny?! GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ czerwca 2015 Kolejny numer Reportera leszczyńskiego GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ DWUTYGODNIK BEZPŁATNY NR 8 (59) 28 maja - 10 czerwca 2015 r. NAKŁAD 35 000 egz. www.reporterleszczynski.pl Swojskie jadło na stragany Kolejny numer Reportera leszczyńskiego

Bardziej szczegółowo

Bez płat ny ty go dnik u NR 5 (130)/2013 u Rok IV u e -ma il: re dak cja@po nie dzia lek.in fo u www.po nie dzia lek.in fo u 25 KWIETNIA 2013

Bez płat ny ty go dnik u NR 5 (130)/2013 u Rok IV u e -ma il: re dak cja@po nie dzia lek.in fo u www.po nie dzia lek.in fo u 25 KWIETNIA 2013 n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n Bez płat ny ty go dnik u NR 5 (130)/2013 u Rok IV u e -ma

Bardziej szczegółowo

Fiat. Plan Grupy. wokół nas FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE LUDZIE / PRODUKT / AKTUALNOŚCI / CZAS WOLNY

Fiat. Plan Grupy. wokół nas FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE LUDZIE / PRODUKT / AKTUALNOŚCI / CZAS WOLNY M A J 2 0 1 4 Fiat wokół nas CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE LUDZIE / PRODUKT / AKTUALNOŚCI / CZAS WOLNY Czasopismo pracowników spółek Grupy Fiat w Polsce Rok XVIII/2 Numer 109 Maj 2014 FIAT

Bardziej szczegółowo

Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce. Vademecum. Komisja Europejska

Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce. Vademecum. Komisja Europejska Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce Vademecum Komisja Europejska Europe Direct to serwis, który pomoýe Pañstwu znaleêã odpowiedê na pytania dotyczàce Unii Europejskiej Numer bezpùatnej infolinii*:

Bardziej szczegółowo

Fiat. wokół nas. na każdą okazję. Fiat 500X. FCA debiut na Wall Street CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE

Fiat. wokół nas. na każdą okazję. Fiat 500X. FCA debiut na Wall Street CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE L I S T O P A D 2 0 1 4 Fiat wokół nas CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE LUDZIE / PRODUKT / AKTUALNOŚCI / CZAS WOLNY FCA debiut na Wall Street Czasopismo pracowników Grupy Fiat w Polsce Rok XVIII/5

Bardziej szczegółowo

Fiat 500 NOWY MALUCH W RODZINIE KONKURS FOTOGRAFICZNY MASZ CZAS DO KO CA SIERPNIA GRUPA LUDZIE PRODUKT AKTUALNOÂCI CZAS WOLNY

Fiat 500 NOWY MALUCH W RODZINIE KONKURS FOTOGRAFICZNY MASZ CZAS DO KO CA SIERPNIA GRUPA LUDZIE PRODUKT AKTUALNOÂCI CZAS WOLNY CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT ROK 11 NUMER 68 LIPIEC 2007 GRUPA LUDZIE PRODUKT AKTUALNOÂCI CZAS WOLNY Fiat 500 NOWY MALUCH W RODZINIE KONKURS FOTOGRAFICZNY MASZ CZAS DO KO CA SIERPNIA rok 11 numer

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW POZ STYCZEŃ

MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW POZ STYCZEŃ praktyka lekarska DERMATOLOGIA Prawidłowa pielęgnacja skóry atopowej PEDIATRIA Infekcje gardła u dzieci STUDIUM PRZYPADKU Biegunka jako nieswoisty objaw raka jelita grubego MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji WOD.-KAN.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji WOD.-KAN. Zespó³ autorów pod redakcj¹ dr. hab. in. Zygmunta Suligowskiego Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji WOD.-KAN. Poradnik kierownika budowy i inspektora nadzoru Zespół autorów pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Ekspertów i twórców wizje kreatywności

Ekspertów i twórców wizje kreatywności październik 2009 nr 10 (101) rok IX ISSN 1642 0918 Ekspertów i twórców wizje kreatywności Za sprawą kolejnej odsłony Światowych Dni Innowacji Wielkopolska stała się areną spektakularnych wydarzeń kulturalnych

Bardziej szczegółowo

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright Główny

Bardziej szczegółowo

Nuras.info 2/2013. Żółwie morskie z Ostional Beach 4. Fernando de Noronha 18. Galapagos - kłopoty z ludojadem 24. Gozo 32

Nuras.info 2/2013. Żółwie morskie z Ostional Beach 4. Fernando de Noronha 18. Galapagos - kłopoty z ludojadem 24. Gozo 32 Nr 2 (38) LUTY 2013 Od Re dak cji Tak, to już lu ty, czas na któ ry wie lu z nas cze ka ło od ro ku. Za kil ka dni, po raz ko lej ny, spo tka my się licz - nie pod czas na sze go do rocz ne go nur ko we

Bardziej szczegółowo

Prakseologia Nr 148/2008

Prakseologia Nr 148/2008 Prakseologia Nr 148/2008 TREŚĆ NUMERU OD REDAKCJI 5 PUBLIC RELATIONS: PERSPEKTYWA TEORETYCZNA Ryszard Banajski PUBLIC RELATIONS, MARKETING, REKLAMA, LOBBING, SPONSORING, PROPAGANDA I AGITACJA PODOBIEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Osobowość Roku. MICE Poland 2013. Liderzy branży spotkań

Osobowość Roku. MICE Poland 2013. Liderzy branży spotkań Osobowość Roku MICE Poland 2013 Liderzy branży spotkań OSOBOWOŚĆ ROKU 2013 Cieszymy się, że możemy pracować z najlepszymi Specjalny dodatek do MICE Poland prezentujący laureatów oraz nominowanych do szóstej

Bardziej szczegółowo

Tak dla in we sty cji

Tak dla in we sty cji Czasopismo samorządowe Sosnowca wydanie bezpłatne październik 2009 Nr 9 (339) www.kuriermiejski.com.pl redakcja@kuriermiejski.com.pl NR INDEKSU 373788 ISSN 1232-7395 Tak dla in we sty cji Gmi na wy emi

Bardziej szczegółowo

Stacja Warszawa Nigdzie

Stacja Warszawa Nigdzie Nr 1 (137) 30 stycznia 2015 DWUTYGODNIK na Woli NAKŁAD 15 000 EGZ. www.gazetaecho.pl Dyżury redakcyjne: poniedziałek piątek 11 00 18 00 tel. 519-610-434 redakcja@gazetaecho.pl Stacja Warszawa Nigdzie PKP

Bardziej szczegółowo

Numer 5/2011, wrzesień 2011. GAZETA BEZPŁATNA

Numer 5/2011, wrzesień 2011. GAZETA BEZPŁATNA ANTWERPIA PO POLSKU miesięcznik antwerpskiej Polonii Numer 5/2011, wrzesień 2011. GAZETA BEZPŁATNA W NUMERZE m.in.: n Związki zawodowe n System szkolnictwa w Belgii n Ach, ta dzisiejsza młodzież... n Eko-nawyki

Bardziej szczegółowo

w w w. m e d i a r z e s z o w. p l

w w w. m e d i a r z e s z o w. p l ááááá G AZETA BEZPŁATN A ááááá G AZETA BEZPŁATN A ááááá G AZETA BEZPŁATN A Ba lo ny nad Kro snem 2015 Pierw sze za wo dy ba lo no we od by ły 1 ma ja (pią tek) się 20 ma ja 2000 ro ku z ini cja ty wy Bo

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEKARNIK DO ZABUDOWY SIEDEM FUNKCJI

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEKARNIK DO ZABUDOWY SIEDEM FUNKCJI Instrukcja MPM-62-BO-30 piekarnik nowy:layout 1 10-01-14 13:04 Page 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEKARNIK DO ZABUDOWY SIEDEM FUNKCJI Wielofunkcyjny piekarnik wykonany ze stali nierdzewnej, 60 cm model:a

Bardziej szczegółowo

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI Przyczynek do Wolności Przyczynek do Wolności "Jeśliby się znalazł ktoś, komu by - jako oddanemu z zamiłowaniem i podziwem teoretycznym rozważaniom - moje częste i

Bardziej szczegółowo

Święta, idą święta! Lekcja z FBI s. 12 Fragment skradzionego wywiadu s. 16. www.gazeta.policja.pl

Święta, idą święta! Lekcja z FBI s. 12 Fragment skradzionego wywiadu s. 16. www.gazeta.policja.pl Lekcja z FBI s. 12 Fragment skradzionego wywiadu s. 16 nr 12 (57), grudzień 2009 r. cena 3 zł (w tym 7% VAT) nr indeksu 321109 www.gazeta.policja.pl Święta, idą święta! POLICJA 997 grudzień 2009 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

Meetings Incentives Conferences Events

Meetings Incentives Conferences Events MICEPoland Meetings Incentives Conferences Events Osobowość Roku 2008 Wierzymy w syntezę muzycznych gatunków Połączyła ich muzyka. Kiedy parę miesięcy temu spotkali się w studiu muzycznym, John był w trakcie

Bardziej szczegółowo

Stan finansów ochrony zdrowia

Stan finansów ochrony zdrowia Zeszyty BRE Bank CASE Stan finansów ochrony zdrowia Nr 97 2 0 0 8 Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych www.case.com.pl Publikacja jest kontynuacją serii wydawniczej Zeszyty PBR-CASE CASE-Centrum Analiz

Bardziej szczegółowo