Zabiegi angioplastyki i stentowania miażdżycowego zwężenia tętnic szyjnych obserwacje własne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zabiegi angioplastyki i stentowania miażdżycowego zwężenia tętnic szyjnych obserwacje własne"

Transkrypt

1 Czas. Stomatol., 2006, LIX, 10, Polish Dental Association Zabiegi angioplastyki i stentowania miażdżycowego zwężenia tętnic szyjnych obserwacje własne Cervical carotid angioplasty and stent placement for atherosclerosis own observations Anatol Dowżenko 1,2, Jan Bembenek 2, Wojciech Czepiel 2, Przemysław Richter 2, Krystyna Thun-Szretter 1 Z Zakładu Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej AM w Warszawie 1 Kierownik: prof. dr hab. med. A. Dowżenko Z Pracowni Zabiegów i Badań Naczyniowych OUN IPiN w Warszawie 2 Kierownik: prof. dr hab. med. A. Dowżenko Streszczenie Cel pracy: oceniono zabiegi stentowania tętnic szyjnych u pacjentów z miażdżycowym ich zwężeniem oraz powikłania związane z zabiegami. Materiał i metody: wykonano 30 zabiegów angioplastyki i stentowania tętnic szyjnych. Pacjenci byli kwalifikowani do zabiegów na podstawie krótkotrwałych, przemijających ataków niedokrwienia (TIA Transient Ischemic Attacks) lub udaru niedokrwiennego mózgu oraz wyników badania USG Duplex Doppler. Zwężenie oceniono metodą NASCET. U każdego pacjenta oceniono występowanie powikłań neurologicznych i wczesną umieralność. Wyniki: leczono 28 pacjentów z miażdżycowym zwężeniem tętnic szyjnych i 2 pacjentów z rozwarstwieniem tętnicy szyjnej. W trakcie zabiegów i okresie pozabiegowym wystąpiły powikłania: udar mózgu (3 pacjentów) i niewielki skurcz naczyń mózgowych (2 pacjentów). U 1 pacjenta nie powiodła się implantacja stentu, u 9 pacjentów pozostała niewielka stenoza, zaś u 20 osób stwierdzono wyleczenie. Podsumowanie: angioplastyka ze stentowaniem jest skuteczną metodą leczenia miażdżycowych zwężeń tętnic szyjnych i może stać się alternatywą endarterekomii tętnicy szyjnej. Summary Aim of the study: To overview the procedure and the clinical complications of cervical carotid angioplasty and stenting for the atherosclerotic carotid stenosis. Material and metods: Thirty procedures of cervical carotid angioplasty and stenting were performed. The patients were selected and qualified for the procedure on the basis of TIA (Transient Ischemic Attacks) or stroke plus USG Duplex Doppler test results. Stenosis was evaluated according to the method recommended by NASCET (North American Symptomatic Carotid Endartectomy Trial). Each patient was assessed for neurological complications and premature mortality after intervention. Results: 28 patients with stenosis and 2 patients with carotid dissection were treated. Patients experienced the following complications: stroke (3 patients), mild vasospasm without clinical complications (2 patients), failure in stenting (1 patient), slight postoperative residual stenosis (9 patients). In 20 patients the treatment was fully successful. Conclusion: Angioplasty and stenting is an excellent treatment option for carotid stenosis and may become an alternative for endarterectomy. HASŁA INDEKSOWE: stent, stentowanie tętnic szyjnych, zwężenie KEYWORDS: stent, carotid artery stenting, stenosis 747

2 A. Dowżenko i in. Czas. Stomatol., Wstęp Udar mózgu jest to nagłe ogniskowe lub uogólnione zaburzenie czynności mózgu wywołane przez przyczyny naczyniowe, trwające dłużej niż 24 godziny lub powodujące śmierć. Udar mózgu może być wynikiem przedostania się krwi poza naczynia mózgowe (udar krwotoczny mózgu) lub nagłym zatrzymaniem dopływu krwi do mózgu (udar niedokrwienny mózgu). Udar niedokrwienny mózgu jest trzecią najczęstszą przyczyną zgonów po schorzeniach sercowo-naczyniowych i nowotworach. Jedną z przyczyn udaru niedokrwiennego mózgu jest ograniczenie drożności tętnic domózgowych na tle miażdżycy. Wiele teorii tłumaczy powstawanie i rozwój miażdżycy tętnic. Powszechnie jest akceptowana teoria mikrourazów. W myśl teorii mikrourazów, w wyniku uszkodzeń błony wewnętrznej tętnic powstają blaszki miażdżycowe. Wyróżnia się blaszki wczesne (żółte) i blaszki późne (białe). Blaszki późne (białe) to rozpadające się miocyty, w siatce włókien kolagenowych i wysycone solami wapnia, opisywane jako masy kaszowate atheroma. W tętnicach domózgowych (mózg jest unaczyniony przez tętnice szyjne i kręgowe) zmiany miażdżycowe lokalizują się w okolicy podziału tętnic i około 70% zwężeń i niedrożności dotyczy tętnic szyjnych i początkowych odcinków tętnic szyjnych wewnętrznych. Miażdżycowe zwężenie tętnic szyjnych odpowiada za około 20% wszystkich udarów niedokrwiennych mózgu a nieleczone powoduje nawet 20% nawrotów w ciągu kolejnych 2 lat. Jest również istotnym czynnikiem ponownego wystąpienia epizodu niedokrwiennego po przebytych przemijających zaburzeniach krążenia mózgowego (TIA Transient Ischemic Attack). Złogi cieniujące odpowiadające atheroma w tętnicy szyjnej mogą się uwidaczniać na zdjęciach kręgosłupa szyjnego oraz w okolicy cienia kręgosłupa szyjnego na zdjęciach pantomograficznych na poziomie C3 i C4 (1, 12, 13, 16, 17). Carter i wsp. (2) oraz Friedlander i wsp. (11, 12, 13, 14) są zdania, iż pantomogramy mogą być przydatne w rozpoznaniu pacjentów zagrożonych udarem i wykrycie atheroma na zdjęciu pantomograficznym przez lekarza dentystę powinno spowodować skierowanie pacjenta na konsultację neurologiczną i dalsze badania diagnostyczne. Leczenie miażdżycowego zwężenia tętnic szyjnych do czasu zastosowania angioplastyki i stentowania (leczenie wewnątrznaczyniowe) polegało na leczeniu zachowawczym (farmakologicznym) i chirurgicznym (endarterektomia szyjna) CEA (Carotid End Arterectomy). O kwalifikacji pacjenta do zabiegu wewnątrznaczyniowego poza obecnością objawów klinicznych zwężenia tętnicy szyjnej, decydują wyniki badań obrazujących takich jak ultrasonografia dopplerowska, angiografia tomografii komputerowej (CTA) lub rezonansu magnetycznego (MRA). Jednak tylko na podstawie arteriografii dotętniczej można dokładnie określić stopień zwężenia. Istnieją 3 metody obliczania stopnia zwężenia: NASCET (stosowana w badaniach NASCET i ACST) i ECST (stosowana w badaniach ECST) oraz zmodyfikowana ECST. Do leczenia wewnątrznaczyniowego kwalifikowani są chorzy z objawami neurologicznymi niedokrwienia ośrodkowego układu nerwowego i zwężeniem przekraczającym 50% (5). Cel pracy Celem pracy jest ocena wykonania zabiegów angioplastyki i stentowania miażdżycowego zwężenia tętnic szyjnych oraz ocena powikłań okołozabiegowych. 748

3 2006, LIX, 10 Miażdżycowe zwężenia tętnic szyjnych Materiał i metody W okresie od 1 września 2004 roku do 30 września 2005 roku wykonano w Instytucie Psychiatrii i Neurologii 30 zabiegów angioplastyki i stentowania tętnic szyjnych. Zabiegi wykonano u 30 chorych (w tym 22 mężczyzn i 8 kobiet). Średnia wieku wyniosła 65 lat, a wiek wahał się w granicach lat. Wszyscy chorzy byli kwalifikowani do zabiegu na podstawie objawów neurologicznych: krótkotrwałych, przemijających ataków niedokrwienia (TIA-Transient Ischemic Attacks) lub udaru niedokrwiennego mózgu oraz wyników badania USG Duplex Doppler (zwężenie przynajmniej 50% u chorych z objawami neurologicznymi i 70% zwężenie u pacjentów bez objawów klinicznych). Zwężenie oceniano metodą NASCET. Wylicza się w niej % zwężenia w sposób następujący: % zwężenia = B A / B x 100 (gdzie A to szerokość maksymalnego zwężenia, a B to jego szerokość w niezmienionej części powyżej zwężenia). Wszyscy chorzy przed zabiegiem stentowania tętnic szyjnych wewnętrznych otrzymali farmakologiczne leczenie przeciwpłytkowe. Przez 2 dni przed planowanym zabiegiem podawano chorym doustnie aspirynę i klopidogrel lub tiklopidynę. Leczenie utrzymywano przez co najmniej 2 tygodnie od zabiegu. W trakcie zabiegu chorzy otrzymywali heparynę dożylnie. Atropinę podawano bezpośrednio przed założeniem stentu lub dilatacją. Przed zabiegiem i w trakcie zakładania stentu rutynowo wykonywano pomiar ciśnienia tętniczego krwi i częstości pracy serca. U wszystkich chorych na początku zabiegu wykonywano arteriografię (ryc. 1, 2, 3) w celu weryfikacji rozpoznania. Zastosowano protekcje Filterwire (Boston Scientific) lub Angioguard (Cordis). Nie użyto jej tylko w 2 przypadkach, u chorych z rozwarstwieniem tętnicy szyjnej wewnętrznej. Stosowano jedynie stenty samorozprężalne, nitinolowe Precise (Cordis) lub Zilver (Cook). Postdilatację czyli poszerzanie stentu balonem po implantacji wykonano u 24 pacjentów. Używano balony o średnicy 6 mm i długości 60 mm. Po zabiegu wykonywano arteriografię kontrolną (ryc.1, 2, 3). U każdego pacjenta po zabiegu oceniano ewentualne występowanie powikłań neurologicznych (np. udar mózgu, TIA) i nieneurologicznych (np. bradykardia, zawał serca, krwiak w pachwinie) i wczesną śmiertelność. Wyniki Za pomocą badania angiograficznego dokonano weryfikacji badania USG Doppler i uzyskane wyniki zestawiono w tab. I. W trakcie zabiegów i okresie pozabiegowym wystąpiły następujące powikłania: udar mózgu z, lub bez niedrożności stentu 3 pacjentów, niewielki skurcz naczyń mózgowych bez objawów neurologicznych 2 pacjentów. U 1 pacjenta nie powiodła się implantacja stentu, u 9 pacjentów pozostała niewielka stenoza rezydualna, a u 20 pacjentów zanotowaliśmy całkowite wyleczenie. Omówienie i podsumowanie Badania NASCET (North American Symptomatic Carotid Endartectomy Trial) i ECST (European Carotid Surgery Trial) wykazały, iż zabiegi endarterektomii tętnic szyjnych przy ich zwężeniu przekraczającym 70% u chorych po przebytym incydencie niedokrwienia mózgu znacznie zmniejszają ryzyko wystąpienia powtórnego udaru (7, 20). Mniej 749

4 A. Dowżenko i in. Czas. Stomatol., Ryc. 1. Angiografia szyjna lewostronna pacjenta lat 52; a krytyczne zwężenie tętnicy szyjnej w typowym miejscu, b prawidłowa szerokość tętnicy (angiografia po zabiegu), c stent rozprężony w tętnicy (zdjęcie boczne szyi). Ryc. 2. Angiografia szyjna prawostronna pacjenta lat 52; a zwężenie tętnicy szyjnej wewnętrznej z zachowanym przepływem, b prawidłowa szerokość tętnicy (angiografia po zabiegu), c stent szyjny (zdjęcie boczne szyi). 750

5 2006, LIX, 10 Miażdżycowe zwężenia tętnic szyjnych Ryc. 3. Angiografia szyjna pacjenta lat 60; a zwężenie tętnicy szyjnej z resztkowym przepływem, b angiografia po zabiegu (prawidłowy przepływ i prawidłowa szerokość tętnicy szyjnej), c stent w tętnicy szyjnej (zdjęcie rtg szyi). oczywiste wyniki uzyskano w badaniach klinicznych wykonanych u pacjentów ze zwężeniami tętnic szyjnych bez objawów neurologicznych. W badaniu ACAS (Asymptomatic Carotid Atherosclerosis Study) porównywano efektywność leczenia chirurgicznego z zachowawczym w przypadkach bezobjawowych zwężeń tętnic szyjnych powyżej 60%. Okazało się, że po endarterktomiach ryzyko wystąpienia ipsilateralnego udaru wynosiło 1% rocznie, zaś przy leczeniu zachowawczym 2% a znamienny efekt widoczny był dopiero po 5 latach (8). W badaniach ACST (Asymptomatic Carotid Surgery Trial) obserwowano różnice pomiędzy natychmiastowym leczeniem chirurgicznym w asymptomatycznych zwężeniach tętnic szyjnych z jego odroczeniem. Stwierdzono iż w pierwszej grupie było aż dwa razy mniejsze ryzyko wystąpienia udaru w perspektywie 5 lat (odpowiednio 6% i 12%) pod warunkiem, że liczba powikłań okołozabiegowych w danym ośrodku wynosi mniej niż 3%.Podkreślono jednak, że korzyść ta jest odniesiona tylko wtedy, gdy liczba poważnych powikłań (zgon, udar) w danym ośrodku nie przekracza 6% (19). W drugiej połowie lat 70-tych poprzedniego stulecia w leczeniu zwężeń tętnic szyjnych po raz pierwszy zastosowano przezskórną wewnątrznaczyniową angioplastykę balonową (18). Metoda ta została po raz pierwszy zastosowana przez Charlesa Dottera w latach 50- -tych poprzedniego stulecia w leczeniu miażdżycowo zmienionych tętnic kończyn dolnych (6). W przypadku tętnic szyjnych pojawiło się pytanie czy angioplastyka jest równie skuteczna i bezpieczna jak wcześniej wprowadzona endarterektomia chirurgiczna. W randomizowanych badaniach CAVATAS (Carotid and Vertebral Artery Transluminal Angioplasty Study) w ciągu 3 lat obserwacji nie wykazano 751

6 A. Dowżenko i in. Czas. Stomatol., T a b e l a I. Rozpoznanie i liczba leczonych pacjentów Rozpoznanie Liczba pacjentów Zwężenie <70% % 20 >95% 3 Rozwarstwienie tętnicy 2 istotnych różnic w śmiertelności i ryzyku wystąpienia udaru mózgu w porównaniu z endarterektomią (5). Zaobserwowano jednak, że po roku od zabiegu znamiennie częściej występują restenozy tętnic szyjnych u chorych poddanych angioplastyce. Obecnie wraz z angioplastyką implantuje się jednocześnie stenty o konstrukcji nitinolowej (stop niklu, tytanu i odpowiedniego polimeru). Stenty najnowszej generacji są samorozprężalne, mają pamięć termiczną najczęściej maksymalna siła rozprężania ma miejsce w 37 0 C. Zabieg ich implantacji jest stosunkowo łatwy, a efekty zadowalające (4). Kolejną innowacja było wprowadzenie zabezpieczenia przeciwzatorowego, czyli neuroprotekcji. Znane są 2 metody neuroprotekcji: systemy protekcji proksymalnej i dystalnej. Do pierwszych należą Parodi Anti Emboli System (Arteria) i Mo.Ma. (Invatec). Umieszcza się je w tętnicy poniżej zwężenia, prowadząc do odwrócenia krążenia w systemie tętnicy szyjnej wewnętrznej. W systemie dystalnym protekcję umieszcza się za zmianą i dlatego musi być przeprowadzona przez zwężenie. Są jej dwa rodzaje ażurowe siateczki, tzw. parasolki lub koszyczki nie wpływające na przepływ krwi w tętnicach przedmózgowych i różnego rodzaju filtry: Filterwire (Boston Scientific), Angioguard (Cordis), Neuroshield (MedNova), Spider (EV3) lub dystalne systemy okluzyjne najczęściej stosowanym z nich jest PercuSurge Guarde Wire (Medtronic). W świetle obowiązujących zaleceń (EUSI European Stroke Initiative) angioplastyka ze stentowaniem może być wykonywana jedynie w ramach badania klinicznego, a standardem jest endarterektomia tętnicy szyjnej. Prowadzone są cztery badania porównujące obie metody: ICSS (International Carotid Stenting Study) w Europie, CREST (Carotid Revascularization Endarterectomy versus Stent Trial) w Ameryce Północnej, ponadto SPACE (Stent-Supported Percutaneous Angioplasty of the Carotid Artery vs. Endarterectomy Trial) w Niemczech i EVA-3S (Endarterectomy vs. Angioplasty in Patients with Symptomatic Severe Carotid Stenosis) we Francji (9, 10, 15, 21). Uzyskane w naszej pracy wyniki są zbliżone do wyników badania klinicznego SAPPHIRE (Stenting and Angioplasty with Protection in Patients at High Risk for Endarterectomy) opublikowanych w 2004 roku. Porównywano w nim zabiegi angioplastyki, stentowania i protekcji tętnic szyjnych z endarterektomią u pacjentów z grupy wysokiego ryzyka, tzn. ze stwierdzanym co najmniej jednym z następujących czynników: ciężka choroba serca, płuc, niedrożność tętnicy szyjnej po drugiej stronie, uszkodzenie nerwu krtaniowego po 752

7 2006, LIX, 10 Miażdżycowe zwężenia tętnic szyjnych stronie przeciwnej, uprzednio wykonany rozległy zabieg chirurgiczny lub radioterapia szyi, restenoza po endarterektomii i wiek powyżej 80 lat. U pacjentów po zabiegu stentowania rzadziej obserwowano występowanie zgonów, udarów mózgu lub zawału serca do 30 dni oraz udaru mózgu po stronie zabiegu lub zgonu z przyczyn neurologicznych do roku od zabiegu (22). Podsumowanie Na podstawie naszych doświadczeń uważamy iż angioplastyka ze stentowaniem jest bezpieczną oraz skuteczną metodą leczenia miażdżycowych zwężeń tętnic szyjnych i może stać się powszechnie zaakceptowaną metodą alternatywną enarterektomii tętnicy szyjnej, którą trzeba będzie uwzględnić w diagnostyce obrazowej i zabiegach chirurgicznych wykonywanych w obszarze szyi. Piśmiennictwo 1. Almong D. M., Illig K. A., Khin M., Green R. M.: Unrecognized carotid artery stenosis discovered by calcification on panoramic radiograph. J. Am. Dent. Assoc., 2000, 131, Carter L. C., Haller A. D., Nadarajah V., Calamel A. D., Aquirre A.: Use of panoramic radiography among an ambulatory dental population to detect patients at risk of stroke. J. Am. Dent. Assoc., 1997, 128, CAVATAS Investigators: Endowascular versus surgical treatment in patients with carotid stenosis in the Carotid and Vertebral Artery Transluminal Angioplasty Study (CAVATAS): a randomised trial. Lancet, 2001, 357, d Audiffret A., Desgranges P., Kobeiter H., Becquemin J. P.: Technical aspects of current results of carotid stenting. J. Vasc. Surg., 2001, 33, Dietrich E. B., Ndiaye M., Reid D. B.: Stenting in the carotid artery: initial experience in 110 patients. J. Endovasc. Surg., 1996, 3, Dotter C. Y., Rosch J., Judkins M. P.: Transluminal dilatation of atherosclerotic stenosis. Surg. Gynecol. Obstet., 1968, 127, European Carotid Surgery Trialists Collaborative Group: Randomised trial of endarterectomy for recently symptomatic carotid stenosis: final results of the MRC European Carotid Surgery Trial (ECST). Lancet 1998, 351, Executive Committee for the Asymptomatic Carotid Atherosclerosis Study: Endarterectomy for for asymptomatic carotid artery stenosis. JAMA, 1995, 273, EVA-3S Investigators: Endarterectomy vs. Angioplasty in Patients with Symptomatic Severe Carotid Stenosis (EVA-3S) Trial. Cerebrovasc. Dis., 2004, 18, Featherstone R. L., Brown M. M., Coward L. J.: International Carotid Stenting Study: Protocol for a randomised clinical trial comparing carotid stenting with endarterectomy in symptomatic carotid artery stenosis. Cerebrovasc. Dis., 2004, 18, Friedlander A. H., Baker J. D.: Panoramic radiography an aid in detecting patients at risk of cerebrovascular accident. J. Am. Dent. Assoc., 1994, 125, Frielander A. H.: Identfication of stroke prone patients by panoramic and cervical spine radiography. Dentomaxillfac. Radiology, 1995, 24, Friedlander A. H., Lande A.: Panoramic radiographic identification of carotid arterial plaques. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol., 1981, 52, Friedlander A. H., Manesh F., Wasterlain C. G.: Prevalence of detectable carotid artery calcifications on panoramic radiographs of recent stroke victims. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol., 1994, 777, Hobson R. W.: CREST (Carotid Revascularization Endarterectomy versus Stent Trial): background, design, and current status. Semin. Vasc. Surg., 2000, 13, Huber J. S.: Carotid artery calcification in the Black population: a retrospective study on panoramic radiographs. Dentomaxillofac. Radiology, 1999, 28, Jargiełło T.: Stentowanie zwężeń tętnic szyjnych wskazania,wyniki i powikłania. Praca habilitacyjna. AM w Lublinie. Lublin Mathias K.: A new catheter system for percutaneous transluminal angioplasty (PTA) of carotid artery stenoses. Fortschr. Med., 753

8 A. Dowżenko i in. Czas. Stomatol., 1977, 95, MRC Asymptomatic Carotid Surgery Trial (ACST) Collaborative Group. Prevention of disabling and fatal strokes by successful carotid endarterectomy in patients without recent neurological symptoms: randomised controlled trial. Lancet, 2004, 363, North American Symptomatic Carotid Endartectomy Trial Collaborators. Beneficial effect of carotid endarterectomy in symptomatic patients with high-grade carotid stenosis. N. Engl. J. Med., 1991, 325, Ringleb P. A., Kunze A.: The Stent-Supported Percutaneous Angioplasty of the Carotid Artery vs. Endarterectomy Trial. Cerebrovasc. Dis., 2004, 18, Yadav J. S.,Wholey M. H., Kuntz R. E.: Protected carotid-artery stenting versus endarterectomy in high-risk patients. N. Eng. J. Med., 2004, 351, Otrzymano: dnia 18.VIII.2006 r. Adres autorów: Warszawa, ul. Nowogrodzka

Leczenie zespołu podkradania tętnicy podobojczykowej na drodze wewnątrznaczyniowej doświadczenia własne

Leczenie zespołu podkradania tętnicy podobojczykowej na drodze wewnątrznaczyniowej doświadczenia własne Postępy Nauk Medycznych, t. XXVIII, nr 2, 2015 Borgis *Michał Sojka 1, Anna Sojka 2, Tomasz Jargiełło 1, Krzysztof Pyra 1, Anna Drelich-Zbroja 1, Monika Miazga 1, Andrzej Wolski 3, Małgorzata Szczerbo-Trojanowska

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka i leczenie zwężenia tętnic nerkowych przegląd metod

Diagnostyka i leczenie zwężenia tętnic nerkowych przegląd metod Choroby Serca i Naczyń 2013, tom 10, nr 4, 198 207 NEFROKARDIOLOGIA Redaktor działu: dr hab. n. med. Andrzej Jaroszyński Diagnostyka i leczenie zwężenia tętnic nerkowych przegląd metod Diagnosis and treatment

Bardziej szczegółowo

Nadciśnienie tętnicze wywołane zwężeniem tętnicy nerkowej: nowe spojrzenie na trudny problem kliniczny

Nadciśnienie tętnicze wywołane zwężeniem tętnicy nerkowej: nowe spojrzenie na trudny problem kliniczny Kardiologia Polska 2013; 71, 1: 72 76 ISSN 0022 9032 ARTYKUŁ POGLĄDOWY / REVIEW ARTICLE Nadciśnienie tętnicze wywołane zwężeniem tętnicy nerkowej: nowe spojrzenie na trudny problem kliniczny Hypertension

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka udaru mózgu rola lekarza rodzinnego. Stroke prevention role of family doctor

Profilaktyka udaru mózgu rola lekarza rodzinnego. Stroke prevention role of family doctor Wydawnictwo UR 2010 ISSN 2082-369X Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie Rzeszów 2011, 1, 128 140 Waldemar Brola, Małgorzata Fudala Profilaktyka udaru mózgu

Bardziej szczegółowo

Klinika Chorób Wewnętrznych i Rehabilitacji Kardiologicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi 2

Klinika Chorób Wewnętrznych i Rehabilitacji Kardiologicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi 2 259 G E R I A T R I A 21; 4: 259-273 Akademia Medycyny ARTYKUŁ POGLĄDOWY/REVIEW PAPER Otrzymano/Submitted: 11.9.21 Zaakceptowano/Accepted: 13.9.21 Miejsce atorwastatyny w redukcji ryzyka sercowonaczyniowego

Bardziej szczegółowo

Wstępne postępowanie. w ostrych zespołach wieńcowych. Podsumowanie głównych zmian od Wytycznych 2005

Wstępne postępowanie. w ostrych zespołach wieńcowych. Podsumowanie głównych zmian od Wytycznych 2005 Wstępne postępowanie w ostrych zespołach wieńcowych Hans-Richard Arntz a,1, Leo L. Bossaert b,*,1, Nicolas Danchin c, Nikolaos I. Nikolaou d a Department of Cardiology, Campus Benjamin Franklin, Charite,

Bardziej szczegółowo

Postępowanie wstępne w ostrych zespołach wieńcowych

Postępowanie wstępne w ostrych zespołach wieńcowych Postępowanie wstępne w ostrych zespołach wieńcowych Hans-Richard Arntz, Leo Bossaert Wstęp Częstość występowania ostrego zawału mięśnia sercowego (Acute Myocardial Infarction AMI) w wielu krajach europejskich

Bardziej szczegółowo

UKŁAD NACZYNIOWY DIAGNOSTYKA OBRAZOWA ZABIEGI ENDOWASKULARNE

UKŁAD NACZYNIOWY DIAGNOSTYKA OBRAZOWA ZABIEGI ENDOWASKULARNE UKŁAD NACZYNIOWY DIAGNOSTYKA OBRAZOWA ZABIEGI ENDOWASKULARNE Współczesne metody obrazowania chorób naczyń angiografia klasyczna metodą Seldingera cyfrowa angiografia subtrakcyjna (DSA) ultrasonografia

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Cichońska, Monika Borek, Wioletta Krawczyk. Wybrane czynniki ryzyka, choroby i zespoły objawowe prowadzące do występowania udarów mózgu

Małgorzata Cichońska, Monika Borek, Wioletta Krawczyk. Wybrane czynniki ryzyka, choroby i zespoły objawowe prowadzące do występowania udarów mózgu 27 ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS Małgorzata Cichońska, Monika Borek, Wioletta Krawczyk Wybrane czynniki ryzyka, choroby i zespoły objawowe prowadzące do występowania udarów mózgu Selected risk

Bardziej szczegółowo

Keywords: acute coronary syndromes, clopidogrel, adverse effects, antiplatelet therapy

Keywords: acute coronary syndromes, clopidogrel, adverse effects, antiplatelet therapy Safety and tolerance of Plavocorin, a generic clopidogrel formulation in therapy of patients after acute coronary syndrome results of a post-marketing, non-randomized, non-interventional, multicenter survey

Bardziej szczegółowo

Studia Medyczne Tom 9

Studia Medyczne Tom 9 Studia Medyczne Tom 9 MEDICAL STUDIES Edited by Stanis³aw G³uszek Vol. 9 Q U A R T E R LY january march Publikacja indeksowana w Index Copernicus 2008: ICV=2,91 Studia Medyczne Pod redakcj¹ Stanis³awa

Bardziej szczegółowo

Udar krwotoczny mózgu jako powikłanie fibrynolitycznego leczenia zawału serca

Udar krwotoczny mózgu jako powikłanie fibrynolitycznego leczenia zawału serca Udar Mózgu 2005, tom 7, nr 2, 48 55 Copyright 2005 Via Medica ISSN 1505 6740 PRACA POGLĄDOWA Udar krwotoczny mózgu jako powikłanie fibrynolitycznego leczenia zawału serca Hemorrhagic stroke as a complication

Bardziej szczegółowo

Anestezjologia Ratownictwo Nauka Praktyka / Anaesthesiology Rescue Medicine Science Practice

Anestezjologia Ratownictwo Nauka Praktyka / Anaesthesiology Rescue Medicine Science Practice 69 Anestezjologia i Ratownictwo 2013; 7: 69-77 ARTYKUŁ POGLĄDOWY/REVIEW PAPER Otrzymano/Submitted: 29.06.2010. Poprawiono/Corrected: 04.12.2012 Zaakceptowano/Accepted: 11.01.2013 Akademia Medycyny Ocena

Bardziej szczegółowo

Aspekty radiologiczno-kliniczne i odrębności udarów mózgu u dzieci. Radiological and clinical aspects and differences of childhood stroke

Aspekty radiologiczno-kliniczne i odrębności udarów mózgu u dzieci. Radiological and clinical aspects and differences of childhood stroke Guz, Kostkiewicz, Stopa 179 Wydawnictwo UR 2012 ISSN 2082-369X Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie Rzeszów 2012, 2, 179 192 Wiesław Guz, Agnieszka Kostkiewicz,

Bardziej szczegółowo

Buflomedil associated with pentoxifylline in the treatment of patients with intermittent claudication. Opened, randomised, one-centre-based study

Buflomedil associated with pentoxifylline in the treatment of patients with intermittent claudication. Opened, randomised, one-centre-based study ORIGINAL PAPER Acta Angiol. Vol. 9, No. 3, pp. 19 122 Copyright 23 Via Medica ISSN 1234 95X Buflomedil associated with pentoxifylline in the treatment of patients with intermittent claudication. Opened,

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA ULTRASONOGRAFICZNEGO

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA ULTRASONOGRAFICZNEGO ISSN 1429-7930 Vol. 10, 43, 2010 KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA ULTRASONOGRAFICZNEGO ISSN 1429-7930 Vol. 10, 43, 2010 KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA ULTRASONOGRAFICZNEGO Ultrasonografia jest pismem

Bardziej szczegółowo

Przypadek choroby Takayasu u 25-letniego mężczyzny. Takayasu arteritis in 25-years-old man case report

Przypadek choroby Takayasu u 25-letniego mężczyzny. Takayasu arteritis in 25-years-old man case report 256 Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie, 2012, 1, 256 261 Wydawnictwo UR 2012 ISSN 2082-369X Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego

Bardziej szczegółowo

Czy nadszedł już czas na rewaskularyzację hybrydową w wielonaczyniowej chorobie wieńcowej z udziałem kardiochirurga i kardiologa?

Czy nadszedł już czas na rewaskularyzację hybrydową w wielonaczyniowej chorobie wieńcowej z udziałem kardiochirurga i kardiologa? Nasze forum kardiolodzy i kardiochirurdzy razem/cardiac surgery and cardiology Czy nadszedł już czas na rewaskularyzację hybrydową w wielonaczyniowej chorobie wieńcowej z udziałem kardiochirurga i kardiologa?

Bardziej szczegółowo

Wytyczne ESC dotyczące postępowania w stabilnej chorobie wieńcowej w 2013 roku

Wytyczne ESC dotyczące postępowania w stabilnej chorobie wieńcowej w 2013 roku Kardiologia Polska 2013; 71, supl. X: 243 318 DOI: 10.5603/KP.2013.0280 ISSN 0022 9032 Wytyczne ESC dotyczące postępowania w stabilnej chorobie wieńcowej w 2013 roku Grupa Robocza Europejskiego Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

Influence of heart rate on cardiovascular complications - clinical implications of the results of the BEAUTIFUL study

Influence of heart rate on cardiovascular complications - clinical implications of the results of the BEAUTIFUL study Akademia Medycyny ARTYKUŁ POGLĄDOWY/REVIEW PAPER Wpłynęło: 23.08.2008 Poprawiono: 26.08.2008 Zaakceptowano: 3.09.2008 Wpływ częstości rytmu serca na powikłania sercowo-naczyniowe - implikacje kliniczne

Bardziej szczegółowo

REHABILITACJA PACJENTÓW PO UDARZE MÓZGU I JEJ WYNIKI

REHABILITACJA PACJENTÓW PO UDARZE MÓZGU I JEJ WYNIKI REHABILITACJA PACJENTÓW PO UDARZE MÓZGU I JEJ WYNIKI Liliana Jędrzejec, Mateusz Pelc, Paweł Kalinowski Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu Koło Naukowe Fizjoterapeutów Radiatus Opiekun

Bardziej szczegółowo

Słowa kluczowe: simwastatyna, pacjenci wysokiego ryzyka, profil bezpieczeństwa, optymalna skuteczność

Słowa kluczowe: simwastatyna, pacjenci wysokiego ryzyka, profil bezpieczeństwa, optymalna skuteczność 139 GERIATRIA 2011; 5: 139-154 Akademia Medycyny ARTYKUŁ POGLĄDOWY/REVIEW PAPER Otrzymano/Submitted: 28.05.2011 Zaakceptowano/Accepted: 11.06.2011 Simwastatyna statyną o optymalnym stosunku skuteczności

Bardziej szczegółowo

Ocena funkcji nerek u pacjentów z cukrzycą kierowanych na zabiegi przezskórnych interwencji wieńcowych

Ocena funkcji nerek u pacjentów z cukrzycą kierowanych na zabiegi przezskórnych interwencji wieńcowych prace oryginalne Borgis Postępy Nauk Medycznych, t. XXVI, nr 3, 2013 original papers *Urszula Matys 1, Hanna Bachórzewska-Gajewska 1, Jolanta Małyszko 2, Sławomir Dobrzycki 1 Ocena funkcji nerek u pacjentów

Bardziej szczegółowo

Rzadki przypadek tętniaka rzekomego tętnicy trzustkowo- -dwunastniczej dolnej leczonego śródnaczyniowo implantacją stentgraftu

Rzadki przypadek tętniaka rzekomego tętnicy trzustkowo- -dwunastniczej dolnej leczonego śródnaczyniowo implantacją stentgraftu Ann. Acad. Med. Gedan., 2010, 40, 137 143 Krzysztof Grabowski 1, Waldemar Dorniak 1, Piotr Rumianowski 1, Ryszard Zając 1, Irina Borisovich 1, Anastazja Skuras 1, Marek Grzybiak 2 Rzadki przypadek tętniaka

Bardziej szczegółowo

GAZETA INFORMACYJNA. www.czasopisma.viamedica.pl/ki/ Okiem konsultanta Głos Przewodniczącego Choroby strukturalne serca WCCI 2013 EuroPCR

GAZETA INFORMACYJNA. www.czasopisma.viamedica.pl/ki/ Okiem konsultanta Głos Przewodniczącego Choroby strukturalne serca WCCI 2013 EuroPCR DWUMIESIĘCZNIK NR 3(9), ROK 2013 GAZETA INFORMACYJNA ISSN 1507 1502 W N U M E R Z E: Okiem konsultanta Głos Przewodniczącego Choroby strukturalne serca WCCI 2013 EuroPCR Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy!

Bardziej szczegółowo

Studia Medyczne Tom 18

Studia Medyczne Tom 18 Studia Medyczne Tom 18 MEDICAL STUDIES Edited by Stanisław Głuszek Vol. 18 QUARTERLY April June Czasopismo punktowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 2,0 Publikacja indeksowana w Index

Bardziej szczegółowo

PRZEWLEKŁE NIEDOKRWIENIE KOŃCZYN

PRZEWLEKŁE NIEDOKRWIENIE KOŃCZYN PRZEWLEKŁE NIEDOKRWIENIE KOŃCZYN Przewlekłe niedokrwienie kończyn (PAD, peripheral arterial disease) to zespół objawów będących skutkiem znacznego zwęŝenia lub zamknięcia głównych szlaków tętniczych kończyny,

Bardziej szczegółowo

Udar niedokrwienny u dzieci: czynniki ryzyka, objawy, leczenie, następstwa

Udar niedokrwienny u dzieci: czynniki ryzyka, objawy, leczenie, następstwa Udar niedokrwienny u dzieci: czynniki ryzyka, objawy, leczenie, następstwa Ischemic stroke in children: risk factors, symptoms, treatment, after-effects Ewa Pilarska Klinika Neurologii Rozwojowej Katedry

Bardziej szczegółowo

Leczenie hipercholesterolemii w 2013 roku

Leczenie hipercholesterolemii w 2013 roku Choroby Serca i Naczyń 2013, tom 10, nr 3, 141 150 F A R M A K O T E R A P I A C H O R Ó B U K Ł A D U K R Ą Ż E N I A Redaktor działu: prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon Leczenie hipercholesterolemii

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka obrazowa przewodów wyprowadzających. dużych gruczołów ślinowych.

Diagnostyka obrazowa przewodów wyprowadzających. dużych gruczołów ślinowych. Czas. Stomatol., 2009, 62, 3, 210-221 2009 Polish Dental Society http://www.czas.stomat.net Diagnostyka obrazowa przewodów wyprowadzających dużych gruczołów ślinowych Diagnostic imaging of salivary ducts

Bardziej szczegółowo