Anisakis simplex ukryty alergen ryb

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Anisakis simplex ukryty alergen ryb"

Transkrypt

1 Alergia Astma Immunologia, 2005, 10(1), 1-5 Danek K., Rogala B. Anisakis simplex DIAGNOSTYKA ukryty alergen ryb I LECZENIE ALERGII 1 Anisakis simplex ukryty alergen ryb Anisakis simplex a hidden fish allergen KRYSTYNA DANEK, BARBARA ROGALA Katedra i Klinika Chorób Wewnêtrznych, Alergologii i Immunologii Klinicznej Œl¹skiej Akademii Medycznej, ul. 3 Maja 13-15, Zabrze Anisakis simplex jest obleñcem, paso ytem ryb morskich, którego larwa zaka a cz³owieka w wyniku spo ycia surowych lub niedostatecznie ugotowanych ryb. U cz³owieka Anisakis simplex mo e powodowaæ chorobê paso ytnicz¹ okreœlan¹ jako anisakiasis, manifestuj¹c¹ siê ró norodnymi objawami ze strony przewodu pokarmowego, mo e te byæ przyczyn¹ uogólnionej reakcji anafilaktycznej. Trwaj¹ poszukiwania z³otego standardu diagnostycznego, gdy eksperymentalne testy doustnej prowokacji z u yciem liofilizowanej larwy lub wyci¹gów uzyskanych z wydzielin i wydalin otrzymanych z hodowli ywej larwy nie spe³niaj¹ tego kryterium. S¹dzi siê, e tylko ywa larwa mo e wywo³ywaæ reakcje alergiczne. W pracy zwrócono uwagê na znaczenie larwy paso yta Anisakis simplex jako alergenu oraz jego rolê w etiologii alergii pokarmowej ujawniaj¹cej siê po spo yciu ryb. Opisano przypadki pokrzywki wywo³ane natychmiastow¹ reakcj¹ alergiczn¹ na bia³ka paso yta. Alergia Astma Immunologia, 2005, 10(1), 1-5 S³owa kluczowe: paso yt Anisakis simplex, anisakiasis, reakcje alergiczne, alergia pokarmowa zale na od IgE, reakcje krzy owe Anisakis simplex is a nematode, parasite of marine fish, and its larvae infest humans who had eaten undercooked or raw fish. In humans, Anisakis simplex can cause a parasite disease known as anisakiasis, manifested by different symptoms from the alimentary tract, or may result in generalized anaphylaxis. There is a need for a gold diagnostic standard since experimental tests of oral provocation with a lyophilized larvae or secretory and excretory extracts received from the breeding of live larvae are not up to the criterion. It is believed that only live larvae can stimulate allergic reactions. Special attention is paid to the importance of this parasite as an allergen and its role in the etiology of food allergy appearing after ingestion of fish. Cases of urticaria caused by an immediate allergic reaction to parasite proteins have been described. Alergia Astma Immunologia, 2005, 10(1), 1-5 Key words: parasite, Anisakis simplex, anisakiasis, allergic reactions, IgE mediated food alergy, cross-reactions Zmiana zwyczajów ywieniowych, egzotyczne podró e i orientalne potrawy sprzyjaj¹ rozwojowi nowych uczuleñ. Reakcje z nadwra liwoœci mog¹ byæ wywo³ane nie tylko przez sam pokarm, ale równie przez ró norodne substancje zanieczyszczaj¹ce, takie jak: konserwanty, bakterie oraz paso yty [1]. Zaka enie cz³owieka larw¹ A. simplex zosta³o opisane po raz pierwszy w 1960 r. w Holandii przez Van Thiela i wsp [2]. Od tego czasu na ca³ym œwiecie zaobserwowano tysi¹ce przypadków. Zjawisko jest szczególnie czêste w Japonii, gdzie konsumpcja potraw przyrz¹dzonych z surowych ryb (sushi i sashimi) jest powszechna. Obecnie objawy zaka enia stanowi¹ powa ny, do niedawna niedoceniany problem kliniczny, szczególnie w Europie [3]. Anisakis simplex jest paso ytem ssaków morskich, którego larwa zaka a skorupiaki, g³owonogi i ryby. Cz³owiek mo e po³kn¹æ trzecie stadium larwy L3 Anisakis simplex podczas jedzenia surowej lub niedogotowanej ryby zaka onej tym paso ytem. Spo yta larwa w trakcie przechodzenia przez b³onê œluzow¹ przewodu pokarmowego wywo³uje reakcje zapalne, larwy oraz ich wydzieliny i wydaliny mog¹ uczulaæ cz³owieka i indukowaæ reakcje alergiczne zale ne od IgE [4,5]. Biologia paso yta Anisakis simplex jest obleñcem (gromada: Nematoda, klasa: Rhabditea, rz¹d: Ascaridida, nadrodzina Acaridoidea, rodzina Anisakidae, podrodzina Raphidascaridinae), zwykle paso ytuj¹cym u ryb. Trzecie stadium larwy (L3) zosta³o uznane jako Ÿród³o ukrytego w rybie alergenu [4]. Anisakis simplex jest paso ytem szeroko rozpowszechnionym na ca³ym œwiecie. Jaja samicy s¹ wydalane z odchodami ywiciela ostatecznego, a nastêpnie spo ywane przez morskie skorupiaki (plankton), gdzie pierwsze stadium larwy (L1) wy³ania siê z jaj. Ryby i g³owonogi

2 2 Alergia Astma Immunologia, 2005, 10(1), 1-5 spo ywaj¹ zaka one skorupiaki, staj¹c siê ywicielami poœrednimi [4]. W ich organizmie pierwsze stadium larwy ulega przemianie do drugiego stadium larwy (L2), a nastêpnie do trzeciego stadium larwy (L3). Wieloryby, delfiny, lwy morskie, foki i inne ssaki morskie ( ywiciel ostateczny) zjadaj¹ zainfekowane ryby i g³owonogi zawieraj¹ce trzecie stadium larwy, w ich jelicie L3 ulega przemianie do czwartego stadium (L4), a nastêpnie przeobra- a siê w postaæ dojrza³¹. W organizmie tych ssaków koñczy siê cykl rozwojowy paso yta [4]. Dojrza³y obleniec Anisakis simplex jest robakiem barwy bia³ej o d³ugoœci mm i œrednicy 1 mm [4]. Cz³owiek mo e staæ siê przypadkowym ywicielem trzeciego stadium larwy L3 spo ywaj¹c zaka on¹ œwie ¹, surow¹ lub niedogotowan¹ rybê b¹dÿ g³owonogi [5]. Larwa L3 dociera do b³ony œluzowej ludzkiego o³¹dka lub jelit, gdzie najczêœciej umiera. W pewnych warunkach spo yta ywa larwa L3 mo e wywo³aæ reakcjê zapaln¹ podczas przechodzenia jej czêœci g³owowej przez b³onê œluzow¹ przewodu pokarmowego, sk¹d mo e migrowaæ do tkanek: p³uc, trzustki, œledziony i w¹troby, w jelicie cz³owieka L3 ulega przemianie w postaæ L4 [4]. Iloœæ larwy spo ytej w rybie jest zmienna ró ni siê znacznie zale nie od gatunku, miejsca po³owu i pory roku, w której zosta³a z³owiona, a tak e od czêœci ryby, która zosta³a zjedzona, poniewa fragment ogonowy jest wolny od larwy. Paso yt najczêœciej tworzy cysty w jamach cia³a, jelitach i narz¹dach mi¹ szowych szczególnie w w¹trobie, natomiast larwy s¹ rzadko wykrywane w miêœniach [4]. Zaka ona ryba mo e zawieraæ 1-20 larw. Najczêœciej zaka one paso ytem s¹: œledzie, ³ososie, dorsze, tuñczyki, sardynki, makrele, sole i sardele. Odsetek zaka onych ryb od³awianych w pó³nocnych rejonach Oceanu Atlantyckiego jest bardzo wysoki, na tym obszarze zaka one s¹ przede wszystkim œledzie (82,5%) i dorsze (88,5%) [4]. Objawy kliniczne zaka enia U cz³owieka Anisakis simplex mo e powodowaæ zaburzenia kliniczne okreœlane jako anisakiasis lub anisakidosis, która jest chorob¹ paso ytnicz¹ (ostr¹ lub przewlek³¹) spowodowan¹ przypadkowym spo yciem ywej larwy [4,6,7]. Po zjedzeniu zaka onej paso ytem ryby s¹ uwalniane substancje toksyczne, które mog¹ spowodowaæ ostre objawy o³¹dkowo-jelitowe: nudnoœci, wymioty, ostry ból w nadbrzuszu, niedro noœæ jelit [4,6,8,9]. W obrêbie wyrostka robaczkowego larwa mo e indukowaæ powstanie ziarniniaków eozynofilowych zawieraj¹cych szcz¹tki paso yta, przez co prowadziæ do stanu zapalnego [4,7]. Dolegliwoœci w przebiegu anisakiasis mog¹ byæ mylone z objawami ostrego brzucha, nowotworem trzustki, o³¹dka, zapaleniem wyrostka robaczkowego, uchy³ków jelita grubego lub pêcherzyka ó³ciowego [4,6,7,8,9]. Rozpoznanie zaka enia tym paso ytem opiera siê na danych klinicznych, a endoskopia i radiogram z u yciem œrodka kontrastowego mog¹ ujawniæ obecnoœæ paso yta w sposób bezpoœredni lub poœredni. Cech¹ patognomoniczn¹ dla ustalenia rozpoznania zaka enia Anisakis simplex jest stwierdzenie w badaniu endoskopowym obecnoœci larwy przyczepionej do b³ony œluzowej o³¹dka, a poœrednim objawem zaka enia mo e byæ obrzêk i pogrubienie fa³dów b³ony œluzowej o³¹dka [4,8]. W miejscu wnikniêcia paso yta stwierdza siê miejscowe krwawienie. Czasem zaka enie jest ujawnione dopiero podczas oceny pooperacyjnej o³¹dka. Potwierdzenie rozpoznania mo na uzyskaæ przez zastosowanie diagnostyki serologicznej wykazanie bardzo wysokich stê eñ ca³kowitych IgE i sige, swoistych dla Anisakis simplex [1,3,4,7]. Wyst¹pieniu anisakiazy mo na zapobiec poprzez stosowanie prewencji, któr¹ jest wstêpne przemys³owe mro enie ryby przez 48 godzin w temperaturze 20 C [4,7,8]. Larwy Anisakis simplex s¹ bardzo oporne na eradykacjê, a ponadto nie s¹ niszczone przez tradycyjne metody konserwowania jak: marynowanie, solenie, moczenie w occie. Istnieje koniecznoœæ dok³adnego czyszczenia ryb przed spo yciem i przegl¹dania w celu poszukiwania paso yta [6]. Anisakiasis jest zjawiskiem samoograniczaj¹cym siê i zwykle ustêpuje bez leczenia, czasem konieczne jest endoskopowe usuniêcie paso yta [3]. Objawy alergii na paso yta Wprawdzie istnienie Anisakis simplex jako paso yta ryb jest znane od wielu lat, jednak jego poœredni zwi¹zek z reakcjami z nadwra liwoœci odkryto stosunkowo niedawno. W 1990 r. Kasuya i wsp. [10] opisali pierwszy przypadek pokrzywki spowodowanej spo yciem makreli zaka onej paso ytem Anisakis simplex 2. Ci sami autorzy w 1992 r. zwrócili uwagê na mo liwoœæ oddzia³ywania tego paso yta jako alergenu i rozwa enie jego roli w etiologii pokrzywki zwi¹zanej ze spo yciem ryb [1,5,6,10]. W 1997 r. Moneo i wsp. [11] opisali chorobê wywo- ³an¹ spo yciem zaka onej paso ytem ryby, mimo e by³a odpowiednio ugotowana. Najczêœciej objawy pojawiaj¹ siê w ci¹gu godziny do kilku godzin po spo yciu ryby, a ich kliniczn¹ manifestacj¹ s¹: pokrzywka i obrzêk naczynioruchowy [8]. U niektórych chorych rozwijaj¹ siê objawy anafilaksji o ciê kim przebiegu [7]. Zanotowano przypadki alergii zawodowej u osób zatrudnionych w przetwórstwie ryb, obserwowano zapalenie spojówek i astmê oskrzelow¹ przypuszczalnie indukowane przez Anisakis simplex. U osób demonstruj¹cych objawy tych chorób stwierdza siê dodatnie testy skórne i wysokie wartoœci stê eñ swoistych IgE z nieoczyszczonym wyci¹giem z cia³a paso yta [5,11]. Rola Anisakis simplex w reakcjach alergicznych jest ci¹gle niejasna, jakkolwiek jest podejmowanych coraz wiêcej badañ w tym zakresie. Paso yt ten uwa any jest za przyczynê zale nej od IgE alergii pokarmowej po spo yciu gotowanej lub surowej ryby [1,4, 8,9,12]. W pewnych

3 Danek K., Rogala B. Anisakis simplex ukryty alergen ryb 3 populacjach (u ludnoœci zamieszkuj¹cej obszar basenu Morza Œródziemnego) stwierdza siê wystêpowanie wysokich stê eñ swoistych IgE w surowicy, skierowanych przeciw Anisakis simplex [5]. Nadwra liwoœæ na Anisakis simplex mo e wystêpowaæ u 6%-56% osób doros³ych yj¹cych na tym obszarze. Wykazano obecnoœæ swoistych IgE u 38% populacji hiszpañskiej z objawami pokrzywki [4]. Dziêki standaryzacji testów wykryto subkliniczne uczulenie u 23% ludnoœci zamieszkuj¹cej Hiszpaniê [5]. Charakterystyka alergenów larwy Anisakis simplex Wyci¹gi z cia³a larwy Anisakis simplex L3 zawieraj¹ du ¹ iloœæ cz¹stek alergenów, a stopieñ wra liwoœci i reaktywnoœci na alergeny wynika z predyspozycji osobniczej. Istnieje przypuszczenie, e zarówno nie ywa, jak i ywa larwa lub jej wydzieliny i wydaliny mog¹ uczulaæ ludzi i wywo³ywaæ zale n¹ od IgE alergiê pokarmow¹, jednak teoria ta nie jest do koñca wyjaœniona [9,13]. Badania Sastre i wsp. [14] dowodz¹, e po³kniêcie jedynie ywej larwy wywo³uje reakcjê alergiczn¹, poniewa test doustnej prowokacji z wyci¹giem liofilizowanej larwy takiej reakcji nie powoduje. Wykazano doœwiadczalnie, e spo ycie ponad 100 liofilizowanych larw Anisakis simplex lub ich ekwiwalentu zawartego w liofilizowanym materiale antygenowym nie indukuje objawów klinicznych u nadwra liwych osobników z bardzo sugestywnym wywiadem i laboratoryjnymi wyk³adnikami uczulenia na Anisakis simplex [5]. Doustne podanie ekstraktu lub liofilizowanej larwy mo e nie odzwierciedlaæ naturalnej drogi zaka enia. Podanie ywej larwy jest ograniczone wzglêdami etycznymi [6,14]. Natomiast wydzielnicze i somatyczne wyci¹gi larwy powoduj¹ dodatnie wyniki testów skórnych u uczulonych pacjentów [4,13]. Istnieje du e prawdopodobieñstwo, e sama larwa Anisakis simplex jest oporna na warunki œrodowiskowe dziêki ciep³ostabilnym i kwasoopornym bia³kom, a alergeny jej cia³a ulegaj¹ degradacji w o³¹dku chorego [13]. Wydaje siê, e jedynie ywa larwa mo e indukowaæ objawy u uczulonych pacjentów, a produkowane przez ni¹ alergeny wydzielnicze s¹ odpowiedzialne za objawy kliniczne [3,14]. Iloœæ alergenów zawarta w ciele martwych larw nie jest wystarczaj¹ca do wywo³ania objawów. Produkowane w o³¹dku obleñca enzymy rozkradaj¹ce kolagen (proteinazy kolagenolityczne) u³atwiaj¹ inwazjê tkankow¹ i skuteczn¹ kolonizacjê ywiciela i mog¹ byæ odpowiedzialne za objawy kliniczne wywo³ane zaka eniem paso ytniczym [6,14]. Alergeny Anisakis simplex nie s¹ jeszcze dok³adnie poznane, nie jest równie jasne, czy pochodz¹ z fragmentów ca³ego cia³a L3, czy te s¹ produktami wydalin i wydzielin ywej larwy uwolnionymi do jelit podczas jej przechodzenia przez tkanki. Stadium L3 mo e dotrzeæ do tkanek i zgin¹æ, wówczas materia³ antygenowy jest uwalniany podczas rozpadu cia³a paso yta. Sadzi siê, e wtrakcie kontaktu z tkank¹ L3 wydziela substancje, które mog¹ uczulaæ pacjenta zanim larwa zginie [11,14]. W badaniach in vitro zidentyfikowano wiele bia³ek ³¹cz¹cych IgE w wyci¹gach pochodz¹cych z homogenizatów cia³ stadium L3 lub wydalin i wydzielin otrzymanych z L3. Uzyskano przeciwcia³a monoklonalne, które rozpoznaj¹ epitopy na alergenach wydzielniczych i wydalniczych pochodz¹cych z cia³a larwy, a alergeny Ani s1 i Ani s2 zosta³y wyizolowane z tropomiozyny paso yta i sklonowane. Niestety adna z tych technik nie jest mo liwa do zastosowania wpraktyce klinicznej [4]. Pewne alergeny Anisakis simplex s¹ termostabilne, utrzymuj¹ swoj¹ alergenowoœæ nawet po obróbce termicznej ryby, przez co s¹ odpowiedzialne za wystêpowanie objawów. Wydaje siê, e niektóre z nich s¹ podatne na degradacjê ciepln¹ podczas 5 minutowej inkubacji w temp. ponad 100 C (warunki typowe do przygotowania próbek do elektroforezy), co powoduje zniesienie zdolnoœci tych alergenów do ³¹czenia siê z ludzk¹ IgE [13,14,15]. Dwa niezale ne badania ujawni³y, e nadwra liwi pacjenci nie wykazywali adnych niepo ¹danych reakcji po doustnym teœcie prowokacyjnym z nie yw¹ larw¹ Anisakis simplex. Te badania sugeruj¹, e reakcje alergiczne s¹ konsekwencj¹ aktywnego zaka enia, a nie s¹ indukowane antygenami paso yta spo ytymi z ryb¹ [10]. Diagnostyka alergii na Anisakis simplex Aktualnie diagnostyka uczulenia na alergeny Anisakis simplex opiera siê na dodatnim wywiadzie. O rozpoznaniu decyduje wyst¹pienie reakcji alergicznej po zjedzeniu ryby z wspó³istniej¹cym ujemnym wynikiem testów skórnych z alergenami ryb i brakiem swoistych IgE przeciw alergenom ryb [9], dodatnich wynikach testów skórnych (prick) z Anisakis simplex popartych obecnoœci¹ swoistych IgE przeciwko alergenom Anisakis simplex [9,16]. Istotne znaczenie w diagnostyce ró nicowej alergii ma czynnik czasu [7], bowiem wydzielanie substancji immunogennych przez yw¹ larwê warunkowane jest penetracj¹ larwy paso yta przez b³onê œluzow¹ o³¹dka [11]. Rozpoznanie nadwra liwoœci na Anisakis simplex jest trudne z powodu problemów z uwidocznieniem i identyfikacj¹ paso ytów wewn¹trz ryby i wykazaniem zwi¹zku pomiêdzy wyst¹pieniem objawów klinicznych choroby a spo yciem larwy paso yta [9]. Stale trwaj¹ poszukiwania z³otego standardu diagnostycznego. Test doustnej prowokacji z u yciem liofilizowanej larwy metod¹ podwójnie œlepej próby nie spe³nia tego kryterium, ujemny wynik badania potwierdza jedynie przypuszczenie, e klinicznie istotne alergeny s¹ uwalniane przez yw¹ larwê [5,14]. Du e nadzieje wi¹zano z eksperymentalnnym testem doustnej prowokacji metod¹ pojedynczo œlepej próby z zastosowaniem oczyszczonych wyci¹gów uzyskanych z wydzielin i wydalin otrzymanych z hodowli ywej larwy L3 i porównaniu tego badania z wynikami otrzymanymi przez u ycie wyci¹gu z ca³ego cia³a larwy paso yta.

4 4 Alergia Astma Immunologia, 2005, 10(1), 1-5 Niestety, podobnie jak w poprzednich badaniach, uzyskano ujemny wynik testu [5,14]. Podczas tego eksperymentu dowiedziono, e traktowanie alergenów wydzielniczowydalniczych E/S pepsyn¹ o³¹dkow¹ hamuje wi¹zanie E/S ze swoistymi IgE. Alergeny te s¹ inaktywowane przez pepsynê, co potwierdza teoriê, e ywa larwa jest niezbêdna do indukowana reakcji alergicznych u wiêkszoœci chorych [5]. Opublikowane w 2004 r. badania nad alergenowoœci¹ bia³ek wydzielanych przez paso yta, porównuj¹ce charakterystykê tych bia³ek z alergenami somatycznymi dowiod³y, e ywa larwa wydziela alergeny o wiêkszej sile alergenowej ni alergeny obecne w ekstrakcie otrzymanym z ca³ego cia³a paso yta [5]. U osób zwyczajowo spo ywaj¹cych surowe ryby stwierdzono wysokie stê enia IgE wobec alergenów paso yta bez objawów klinicznych, co sugeruje, e interpretacja wyników konwencjonalnych testów musi byæ powi¹zana z wykazaniem zale noœci wyst¹pienia objawów klinicznych od spo ycia larwy Anisakis simplex [14,16,17]. Te obserwacje potwierdzaj¹, e oznaczane swoiste IgE w surowicy oraz punktowe testy skórne (prick) s¹ niewystarczaj¹ce do rozpoznania alergii [9]. U regularnych konsumentów surowych lub niedostatecznie ugotowanych ryb, testy te mog¹ wskazywaæ na pierwotn¹ ekspozycjê (nara enie) na obleñca Anisakis simplex i prawdopodobnie jedynie u³atwiaj¹ ocenê ryzyka ujawnienia alergii. Nie mo na wykluczyæ mo liwoœci wyników fa³szywie dodatnich, spowodowanych utajonym Ÿród³em alergenu, którym s¹ zwierzêta ywione m¹czk¹ rybn¹ (np. kurczaki), oraz wystêpowaniem reakcji krzy owych z innymi paso ytami [9,14,15]. Dowiedziono, e szereg innych paso ytów ryb takich jak: Hysterotilacium, Capillaria gracillis, Cucullanus wywo³uje reakcje krzy owe z A- nisakis simplex, co t³umaczy obecnoœæ dodatnich wyników testów skórnych i u pacjentów z pokrzywk¹ i ujemnymi swoistymi IgE u oko³o 50% chorych. Fosforylocholina i determinanty wêglowodanowe s¹ odpowiedzialne za wiêkszoœæ reaktywnoœci krzy owej wœród obleñców, a jej istnienie upoœledza rozwój swoistej diagnostyki serologicznej w innych chorobach paso ytniczych [5]. Zaobserwowano wiêksz¹ czêstotliwoœæ wystêpowania reakcji dodatnich wœród bezobjawowych dawców krwi i piekarzy. Van Ree i Aalberse [18] wykazali, e wêglowodany obecne w wyci¹gach miêœni równie wykazuj¹ reakcje krzy owe z warzywami np. ziemniakiem, orzeszkami ziemnymi i pszenic¹. Podobnie jak wiele innych nieczyszczonych wyci¹gów, ekstrakty paso ytów s¹ kompleksowymi mieszaninami bia³ek. Glikoproteiny mog¹ wywo³ywaæ nieoczekiwane reakcje krzy owe spowodowane obecnoœci¹ cz¹stek cukru. Te epitopy s¹ okreœlane jako krzy owo reaguj¹ce determinanty wêglowodanowe [11]. Potwierdzono mo liwoœæ reaktywnoœci krzy owej pomiêdzy antygenami Ascaris i Anisakis, wynikaj¹ce z wspólnych epitopów i podobieñstwa taksonomii w systematyce tych obleñców [5,6,7]. Wykazano reakcje krzy- owe pomiêdzy alergenami Anisakis simplex a alergenami roztoczy kurzu domowego: Acarus siro, Lepidiglyphus destruktor, Tyrophagus putrescentiae i Dermatophagoides pteronyssinus [19]. Co wiêcej istniej¹ doniesienia, e immunoterapia alergenowa roztoczem kurzu mo e indukowaæ powstanie IgE przeciwko pokarmom takim jak krewetki i œlimaki. Wykazano obecnoœæ reakcji krzy- owych pomiêdzy stawonogami a obleñcami [4]. Zaobserwowano tego typu reakcje pomiêdzy Anisakis simplex a krewetkami i karaluchem; wspólnym panalergenem jest bia³ko tropomiozyna [5]. Postêpowanie profilaktyczne Zaleca siê ca³kowity zakaz jedzenia ryb i skorupiaków chorym z objawami anafilaksji na Anisakis simplex. Po radykalnym wy³¹czeniu ryb z diety obserwuje siê postêpuj¹cy spadek swoistych IgE skierowanych przeciwko tym alergenom. Jednak wartoœæ tego parametru nie koreluje œciœle ze stopniem nasilenia objawów [9]. Nale y podkreœliæ, e spo ycie surowej, niedogotowanej lub marynowanej ryby zwiêksza ryzyko spo ycia ywej larwy. Konsumpcja ryby, która przesz³a przez proces czyszczenia, patroszenia, mro enia i sma enia chroni przed zaka eniem Anisakis simplex. Skuteczne drogi niszczenia paso yta to: mro enie i inaktywacja przy u yciu wysokich temperatur [9]. Pacjentom nale y zaleciæ unikanie spo ywania surowych, niedogotowanych i marynowanych potraw z ryb bez koniecznoœci wykluczenia z jad³ospisu mro onych ryb, aby nie dopuœciæ do nawrotu objawów choroby. Takie postêpowanie pozwala na unikniêcie przypadków o³¹dkowej i jelitowej postaci choroby paso ytniczej [5]. Dane te zwracaj¹ uwagê na bardzo wa ny w praktyce klinicznej problem dotychczas niedocenianej alergii pokarmowej wywo³anej ukrytym alergenem ryb, którym jest larwa obleñca Anisakis simplex [7,20]. Obleniec ten stanowi ryzyko trudnej do rozpoznania alergii. Œwiadomoœæ tego zagro enia stwarza koniecznoœæ kontroli jakoœci spo ywanych produktów morza [7].

5 Piœmiennictwo 1. Del Pozo MD, Auricana M, Diez JM i wsp. Anisakis simplex, a relevant etiologic factor in acute urticaria. Allergy 1997; 52: Van Thiel PH, Kuiper FC, Roskam RT. A nematode parasitic to herring causing acute abdominal syndromes in man. Trop Geogr Med 1960; 12: Valinas B, Lorenzo S, Eiras A i wsp. Prevalence of and risk factors for IgE sensitation to Anisakis simplex in a Spanish population. Allergy 2001; 56: Baeza ML, Zubeldia JM, Rubio M. Anisakis simplex allergy. Allergy Clin Immunol International 2001; 13: Baeza ML, Rodriguez A, Matheu V i wsp. Characterization of allergens secreted by Anisakis simplex parasite: clinical relevance in comparison with somatic allergens. Clin Exp Allergy 2004; 34: Audicana MT, de Corres LF, Munoz D i wsp. Recurrent anaphylaxis caused by Anisakis simplex parasitizing fish. J Allergy Clin Immunol 1995; 96: Moreno-Ancillo A, Caballero MT, Cabanas R i wsp. Allergic reactions to anisakis simplex parasiting seafood. Ann Allergy Asthma Immunol 1997; 79: Montoro A, Perteguer MJ, Chivato T i wsp. Recidivous acute urticaria caused by Anisakis simplex. Allergy 1997; 52: Garcia-Bara MT, Matheu V, Zubeldia JM i wsp. Anisakis simplex sensitized patients: should fish be excluded from their diet? Ann Allergy Asthma Immunol 1997; 79: Kasuya S, Hamano H, Izumi S. Macrelel induced urticaria and Anisakis. Lancet 1990: Danek K., Rogala B. Anisakis simplex ukryty alergen ryb 11. Moneo I, Auticana MT, Alday E i wsp. Periodate treatment of Anisakis simplex allergens. Allergy 1997; 52: Anaphylaxis with Anisakis simplex in gastric mucosa. N Engl J Med 1997; 5: Arlian LG, Morgan MS, Quirce S i wsp. Characterization of allergens of Anisakis simplex. Allergy 2003; 56: Sastre J, Lluch-Bernal M, Quirce S i wsp. A double-blind, placebo controlled oral challenge study with lyophilized larvae and antigen of the fish parasite, Anisakis simplex. Allergy 2000; 55: Del Pozo MD, Moneo I, de Corres LF i wsp. Labolatory determinants in Anisakis simplex allergy. J Allergy Clin Immmunol 1996; 97: Kimura S, Takagi Y, Gomi K. IgE response to Anisakis compared to seafood Allergy 1999; 54: Foti C, Nettis E, Cassano N i wsp. Acute Allergic reactions to anisakis simplex after ingestion of anchovies. Acta Derm Venerol 2002; 82: Van Ree R. Aalberse RC. Pollen-vegetable food cross-reactivity; serological and clinical relevance of cross-reactive IgE. J Clin Immmunoassay 1993; 16: Pascual CY, Crespo JF, San Martin S i wsp. Cross-reactivity between IgE- binding proteins from anisakis, Gergman cocroach, and chironomids. Allergy 1997; 52: Bernardini R. Lombardi E. Novembre E i wsp. Predictors of anisakis simplex symptoms. Allergy 2000; 55:

Alergia na lateks MACIEJ KOWALEWSKI, MAREK L. KOWALSKI

Alergia na lateks MACIEJ KOWALEWSKI, MAREK L. KOWALSKI 78 Alergia na lateks MAIEJ KOWALEWSKI, MAREK L. KOWALSKI Katedra i Zak³ad Immunologii Klinicznej Akademii Medycznej w odzi. Oœrodek Diagnostyki i Terapii Astmy i Alergii Katedry Immunologii AM, ul.mazowiecka

Bardziej szczegółowo

Ilona M¹czka 1, Stanis³awa Tylewska-Wierzbanowska 1 *

Ilona M¹czka 1, Stanis³awa Tylewska-Wierzbanowska 1 * POST. MIKROBIOL., 2010, 49, 1, 25 32 http://www.pm.microbiology.pl CYKL KR ENIA KRÊTKÓW BORRELIA BURGDORFERI W ŒRODOWISKU Ilona M¹czka 1, Stanis³awa Tylewska-Wierzbanowska 1 * Narodowy Instytut Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Refluks o³¹dkowo-prze³ykowy patogeneza, rozpoznawanie i leczenie

Refluks o³¹dkowo-prze³ykowy patogeneza, rozpoznawanie i leczenie Alergia Astma Immunologia, 1999, 4(4), 227-238 227 Refluks o³¹dkowo-prze³ykowy patogeneza, rozpoznawanie i leczenie Gastroesophageal reflux and asthma: a review of pathogenesis, diagnosis and therapy D.S.

Bardziej szczegółowo

Koncepcje nutrigenomiki

Koncepcje nutrigenomiki PRACE PRZEGL DOWE Koncepcje nutrigenomiki Maria Kozio³kiewicz Instytut Biochemii Technicznej, Politechnika ódzka, ódÿ Nutrigenomics concepts Summary The term nutrigenomics refers to the effect of diet

Bardziej szczegółowo

ANALIZA CZYNNIKÓW WIRULENCJI HELICOBACTER PYLORI

ANALIZA CZYNNIKÓW WIRULENCJI HELICOBACTER PYLORI POST. MIKROBIOL., 2003, 42, 2, 115 137 http://www.pm.microbiology.pl ANALIZA CZYNNIKÓW WIRULENCJI HELICOBACTER PYLORI W ŒWIETLE GENOMIKI Renata Godlewska, El bieta Katarzyna Jagusztyn-Krynicka 1. Wstêp.

Bardziej szczegółowo

Twoje cia³o Twoje zdrowie - Bezpieczni od HIV/AIDS Informator powsta³ dziêki finansowemu wsparciu Wojewody Lubuskiego w ramach realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia - zapobieganie zaka

Bardziej szczegółowo

Diagnosta Laboratoryjny

Diagnosta Laboratoryjny Diagnosta Laboratoryjny Rok 6, numer 2 (17) sierpieñ 2008 GAZETA BEZP ATNA GAZETA KRAJOWEJ IZBY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH Str.2 Pó³metek wakacji Zadania i cele diagnostyki mikrobiologicznej M i n ¹ ³

Bardziej szczegółowo

Ocena przydatnoœci diagnostycznej oznaczeñ amylazy, lipazy i elastazy trzustkowej (E1) u chorych z ostrym zapaleniem trzustki

Ocena przydatnoœci diagnostycznej oznaczeñ amylazy, lipazy i elastazy trzustkowej (E1) u chorych z ostrym zapaleniem trzustki PRACE ORYGINALNE ORIGINAL PAPERS Beata Kuœnierz-Cabala Anna Gurda-Duda 2 Józefa Panek Bogdan Solnica Paulina Dumnicka 4 Jan Kulig 2 Ocena przydatnoœci diagnostycznej oznaczeñ amylazy, lipazy i elastazy

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. dla pacjentek Oddzia³u Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej. Wielkopolskie Centrum Onkologii Poznañ 2005

INFORMATOR. dla pacjentek Oddzia³u Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej. Wielkopolskie Centrum Onkologii Poznañ 2005 Jadwiga uczak-wawrzyniak, Andrzej Roszak, Marek Kuczyñski INFORMATOR dla pacjentek Oddzia³u Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej Wielkopolskie Centrum Onkologii Poznañ 2005 Projekt ok³adki i wnêtrza:

Bardziej szczegółowo

Temat: Skażenie toksyczne, radiologiczne, biologiczne

Temat: Skażenie toksyczne, radiologiczne, biologiczne MODUŁ IV LEKCJA 4 Temat: Skażenie toksyczne, radiologiczne, biologiczne Formy realizacji: œcie ka edukacyjna, lekcja biologii, chemii, fizyki, techniki (45 minutowa jednostka lekcyjna). Cele szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Postêpy Immunopatologii w Diagnostyce Klinicznej

Postêpy Immunopatologii w Diagnostyce Klinicznej , 97-104 97 Postêpy Immunopatologii w Diagnostyce Klinicznej II Ogólnopolska Konferencja, Poznañ 13-14 IX 1996 W dniach 13-14 wrzeœnia 1996 roku odby³a siê w Poznaniu, w Katedrze Patomorfologii Klinicznej

Bardziej szczegółowo

WP YW BAKTERII Z RODZAJU ARTHROSPIRA NA FUNKCJONOWANIE UK ADU IMMUNOLOGICZNEGO

WP YW BAKTERII Z RODZAJU ARTHROSPIRA NA FUNKCJONOWANIE UK ADU IMMUNOLOGICZNEGO POST. MIKROBIOL., 2010, 49, 1, 15 23 http://www.pm.microbiology.pl WP YW BAKTERII Z RODZAJU ARTHROSPIRA NA FUNKCJONOWANIE UK ADU IMMUNOLOGICZNEGO Aleksandra Duda-Chodak* 1, ukasz Wajda 1, Ma³gorzata Kobus

Bardziej szczegółowo

Choroby rozrostowe krwi analiza transkryptomu z zastosowaniem mikromacierzy DNA

Choroby rozrostowe krwi analiza transkryptomu z zastosowaniem mikromacierzy DNA PRACE PRZEGL DOWE Choroby rozrostowe krwi analiza transkryptomu z zastosowaniem mikromacierzy DNA Luiza Handschuh 1,2, Krzysztof Lewandowski 1, Maciej KaŸmierczak 1, Mieczys³aw Komarnicki 1, Marek Figlerowicz

Bardziej szczegółowo

Studia Medyczne Akademii Œwiêtokrzyskiej tom 3 Kielce 2006 PROFILAKTYKA PIERWOTNA CHORÓB UK ADU KR ENIA

Studia Medyczne Akademii Œwiêtokrzyskiej tom 3 Kielce 2006 PROFILAKTYKA PIERWOTNA CHORÓB UK ADU KR ENIA Studia Medyczne Akademii Œwiêtokrzyskiej tom 3 Kielce 2006 Marianna Janion Zak³ad Kardiologii Instytutu Pielêgniarstwa i Po³o nictwa Wydzia³ Nauk o Zdrowiu Akademii Œwiêtokrzyskiej w Kielcach Kierownik:

Bardziej szczegółowo

Kultury komórkowe nab³onka jelitowego jako model do badania transportu transnab³onkowego

Kultury komórkowe nab³onka jelitowego jako model do badania transportu transnab³onkowego PRACE PRZEGL DOWE Kultury komórkowe nab³onka jelitowego jako model do badania transportu transnab³onkowego W³odzimierz Grajek, Anna Olejnik, Katarzyna Staniaszek Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii

Bardziej szczegółowo

Porównanie klinicznej skutecznoœci ca³orocznego i przedsezonowego odczulania alergii na py³ki traw preparatem Catalet T

Porównanie klinicznej skutecznoœci ca³orocznego i przedsezonowego odczulania alergii na py³ki traw preparatem Catalet T ARTYKU Y ORYGINALNE 183 Porównanie klinicznej skutecznoœci ca³orocznego i przedsezonowego odczulania alergii na py³ki traw preparatem Catalet T Clinical efficacy of the whole year and preseasonal immunotherapy

Bardziej szczegółowo

/LF]EDZ\NU\W\FKEDGDQ\FK

/LF]EDZ\NU\W\FKEDGDQ\FK PRZEGL Nr 2 EPIDEMIOL Badania 2005; 59:511 517 serologicznych i molekularnych markerów HCV 511 Ewa Brojer BADANIA SEROLOGICZNYCH I MOLEKULARNYCH MARKERÓW HCV U DAWCÓW KRWI W POLSCE Instytut Hematologii

Bardziej szczegółowo

http://www.pm.microbiology.pl

http://www.pm.microbiology.pl http://www.pm.microbiology.pl RADA REDAKCYJNA JACEK BIELECKI (Uniwersytet Warszawski), MIECZYS AW K. B ASZCZYK (SGGW Warszawa), RYSZARD CHRÓST (Uniwersytet Warszawski), JERZY D UGOÑSKI (Uniwersytet ódzki),

Bardziej szczegółowo

Wp³yw surowic zawieraj¹cych przeciwcia³a przeciw cytoplazmie granulocytów obojêtnoch³onnych (ANCA) na czynnoœæ granulocytów in vitro

Wp³yw surowic zawieraj¹cych przeciwcia³a przeciw cytoplazmie granulocytów obojêtnoch³onnych (ANCA) na czynnoœæ granulocytów in vitro Alergia Astma Immunologia, 1999, 4(4), 259-266 259 Wp³yw surowic zawieraj¹cych przeciwcia³a przeciw cytoplazmie granulocytów obojêtnoch³onnych (ANCA) na czynnoœæ granulocytów in vitro MARIUSZ PUSZCZEWICZ,

Bardziej szczegółowo

Kliniczna charakterystyka ró nych postaci dr enia

Kliniczna charakterystyka ró nych postaci dr enia Postêpy Psychiatrii i Neurologii 2005; 14 (4): 353 362 Praca pogl¹dowa Review Kliniczna charakterystyka ró nych postaci dr enia Clinical characteristics of various forms of tremor AGNIESZKA MACHOWSKA-MAJCHRZAK,

Bardziej szczegółowo

Ocena metaboliczna terapii substytucyjnej hydrokortyzonem u pacjentów z pierwotn¹ niedoczynnoœci¹ kory nadnerczy

Ocena metaboliczna terapii substytucyjnej hydrokortyzonem u pacjentów z pierwotn¹ niedoczynnoœci¹ kory nadnerczy PRACE ORYGINALNE Marta FICHNA 1, Maria GRYCZYÑSKA 1 Anna SOWIÑSKA 3 Jerzy SOWIÑSKI 1 Ocena metaboliczna terapii substytucyjnej hydrokortyzonem u pacjentów z pierwotn¹ niedoczynnoœci¹ kory nadnerczy Metabolic

Bardziej szczegółowo

Czy istnieje zespó³ metaboliczny u dzieci

Czy istnieje zespó³ metaboliczny u dzieci PRACE POGL DOWE Jerzy STARZYK Ma³gorzata WÓJCIK Joanna NAZIM Czy istnieje zespó³ metaboliczny u dzieci i m³odzie y Does the metabolic syndrome in children and youth exist? Klinika Endokrynologii Dzieci

Bardziej szczegółowo

PRACE POGL DOWE. odpornoœci (HIV) rozprzestrzeni- oko³o 60 milionów ludzi a 20 milionów

PRACE POGL DOWE. odpornoœci (HIV) rozprzestrzeni- oko³o 60 milionów ludzi a 20 milionów PRACE POGL DOWE Jolanta GOZDOWSKA Magdalena DURLIK Metody leczenia schy³kowej niewydolnoœci nerek u pacjentów zaka onych ludzkim wirusem niedoboru odpornoœci HIV The methods of therapy ESRD patients infected

Bardziej szczegółowo

Zespó³ zwiêkszonych oporów w górnych drogach oddechowych (upper airway resistance syndrome, UARS)

Zespó³ zwiêkszonych oporów w górnych drogach oddechowych (upper airway resistance syndrome, UARS) Zespó³ zwiêkszonych oporów w górnych drogach oddechowych (upper airway resistance syndrome, UARS) Synonimy: zespó³ nasilonego chrapania, ang. heavy snorer. Definicja: Jest to zwê enie górnych dróg oddechowych

Bardziej szczegółowo

RADA REDAKCYJNA REDAKCJA. Adresy redakcji

RADA REDAKCYJNA REDAKCJA. Adresy redakcji RADA REDAKCYJNA JACEK BIELECKI (Uniwersytet Warszawski), MIECZYS AW K. B ASZCZYK (Uniwersytet Rzeszowski), RYSZARD CHRÓST (Uniwersytet Warszawski), JERZY D UGOÑSKI (Uniwersytet ódzki), DANUTA DZIER ANOWSKA

Bardziej szczegółowo

Diagnosta Laboratoryjny

Diagnosta Laboratoryjny Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych Diagnosta Laboratoryjny GAZETA KRAJOWEJ IZBY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH GAZETA BEZP ATNA...a Diagnoœci yczliwi, solidni i solidarni, jak Polacy w oczach Zachodu:

Bardziej szczegółowo

Postępowanie w przewlekłym niedokrwieniu kończyn dolnych

Postępowanie w przewlekłym niedokrwieniu kończyn dolnych Postępowanie w przewlekłym niedokrwieniu kończyn dolnych Management in peripheral arterial disease Maciej Micker, Paweł Chęciński, Tomasz Synowiec S t r e s z c z e n i e Mia d ycowe niedokrwienie koñczyn

Bardziej szczegółowo

Indywidualna dynamika surowiczych stê eñ IgE u zaka onych HIV

Indywidualna dynamika surowiczych stê eñ IgE u zaka onych HIV ARTYKU Y ORYGINALNE 173 Alergia Astma Immunologia, 1999, 4(3), 173-177 Indywidualna dynamika surowiczych stê eñ IgE u zaka onych HIV ANNA MUSZYÑSKA, JERZY KRUSZEWSKI, WALDEMAR HALOTA*, JANUSZ ŒLUSARCZYK**,

Bardziej szczegółowo

Cystatyna C w diagnostyce przewlek³ej choroby nerek

Cystatyna C w diagnostyce przewlek³ej choroby nerek w diagnostyce przewlek³ej choroby nerek Przewlek³a choroba nerek stanowi narastaj¹cy problem kliniczny w zwi¹zku z wyd³u eniem œredniej d³ugoœci ycia, jak i wystêpowaniem towarzysz¹cych przewlek³ych chorób

Bardziej szczegółowo

Rozpowszechnienie objawów depresyjnych u pacjentów ze schy³kow¹ niewydolnoœci¹ nerek przegl¹d literatury

Rozpowszechnienie objawów depresyjnych u pacjentów ze schy³kow¹ niewydolnoœci¹ nerek przegl¹d literatury Postêpy Psychiatrii i Neurologii 2007; 16 (1): 57 61 Praca pogl¹dowa Review Rozpowszechnienie objawów depresyjnych u pacjentów ze schy³kow¹ niewydolnoœci¹ nerek przegl¹d literatury Prevalence of depressive

Bardziej szczegółowo