CYKL 2/6 W METODZIE SYMPLEKS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CYKL 2/6 W METODZIE SYMPLEKS"

Transkrypt

1 CYKL /6 W METODZIE SYMPLEKS SEBASTIAN SITARZ Uniwersytet l ski Streszczenie Celem niniejszej pracy jest przedstawienie i analiza zjawiska cykliczno ci wyst puj cego w zdegenerowanych zadaniach programowania liniowego na przykładzie cyklu typu /6. Podano posta ogóln zadania programowania liniowego, w którym wyst puje cykl /6 na podstawie pracy Halla i McKinnona [5]. Ponadto zaprezentowano przykład numeryczny ilustruj cy wyst powanie cyklu /6. Słowa kluczowe: programowanie liniowe, metoda sympleks, cykle.. Wprowadzenie Metoda sympleks słu ca do rozwi zywania zada programowania liniowego jest jedn z najbardziej znanych iteracyjnych metod optymalizacyjnych. Jednym z problemów wyst puj cych w metodzie sympleks jest powstawanie tzw. cyklu, polegaj cego na tym, e w pewnej iteracji wracamy do iteracji startowej. W 953 roku Hoffman [6] podał pierwszy przykład cyklu w metodzie sympleks, który miał zmiennych i 3 warunki ograniczaj ce. Przykład Hoffamana był skomplikowany, po 0 iteracji wracali my do postaci startowej. Okazuje si, e nie trzeba budowa skomplikowanych zada programowania liniowego, aby otrzyma cykl. W 004 roku Hall i McKinnon [5] podali charakteryzacj cykli w przypadku zadania z 6 zmiennymi i ograniczeniami (cykl nast puje po 6 iteracjach). Istnieje wiele metod pozwalaj cych zapobiec powstawaniu cykli, cho by prace Wolfe a [9] i Fletchera []. Natomiast praca Gasaa i Vinjamuri ego [] testuje popularne programy komputerowe (LINDO, C-Plex i Excel) pod wzgl dem rozwi zywania zada z cyklami. Warto odnotowa, e zadania zdegenerowane nie rozwa a si wył cznie jako potencjalne przykłady wyst powania cykli, otó zadania te wyst puj równie w wielokryterialnym programowaniu liniowym jako narz dzie słu ce testowaniu sprawno ci [8]. Niniejsza praca omawia wyniki uzyskane przez Halla i McKinnona, prezentuj c przykład numeryczny oraz twierdzenie charakteryzuj ce cykliczno typu /6. Twierdzenie zawarte w rozdziale 4 jest zgrabnym podsumowaniem obszernych i niespójnych faktów prezentowanych w ródłowej pracy, co pozwala na jasn prezentacj otrzymanej charakteryzacji, której brakowało w pracy Halla i McKinnona. Poza opracowaniem faktów z pracy Halla i McKinnona autor pracy przedstawia dokładn ilustracj numeryczn prezentowanej teorii oraz podaje zwi zki mi dzy parametrami zadania generuj cymi wyst powanie cyklu /6. Wykorzystano tu wyniki otrzymane w pracy magisterskiej Jurasz [7], która powstała pod opiek autora niniejszej pracy. Praca składa si z nast puj cych cz ci: sekcja zawiera podstawowe definicje i fakty. W sekcji 3 przedstawiony jest przykład cyklu /6. Sekcja 4 charakteryzuje ogóln posta zadania programowania liniowego, w którym wyst puje cykl /6. Ostatnia sekcja podsumowuje prac.

2 94 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 3, 00. Metoda sympleks i cykle Sekcj t opracowano na podstawie monografii Grabowskiego [4] w celu wprowadzenia poj u ywanych w dalszej cz ci pracy. Rozwa amy zadanie programowania liniowego w postaci: Min cx (.) Mx = r (.) x 0 (.3) gdzie M jest macierz o wymiarach m n i rz dzie równym m, c wektorem o wymiarze n, r wektorem o wymiarze m, natomiast x wektorem o wymiarze n. Uwaga.. Macierz M =[m,, m m ] nazywamy baz, gdy jej kolumny s baz liniowej przestrzeni R m. Ponadto, dla zbioru B={j,, j m } przez M B oznaczamy podmacierz macierzy M zło on z kolumn o indeksach: j,, j m.. Definicja.. Zadanie Min dx (.4) Hx = h 0 (.5) x 0 (.6) gdzie d=z c, H=(M B ) - M, h 0 =(M B ) - r, z=c B H, nazywamy postaci bazow zadania (.) (.3) wzgl dem bazy M B. Uwaga.. Zadanie (.4) (.6) przedstawiamy w postaci nast puj cej tablicy sympleks: H h 0 d c B h 0 gdzie H, h 0, d oraz c B h 0 s odpowiednio macierzami o wymiarach m n, m, n oraz. Definicja.. Rozwi zanie dopuszczalne x nazywamy bazowym rozwi zaniem dopuszczalnym wzgl dem bazy M B i oznaczamy jako x B, je eli dla ka dego j B mamy x j =0. Metoda sympleks polega na stosowaniu poni ej opisanych punktów ( 5). Dla danej bazy B={j,, j m } wyznaczamy H, h 0.. Badamy, czy d 0. Je li tak, to x B jest rozwi zaniem optymalnym problemu (.) (.3). W przeciwnym wypadku przechodzimy do punktu.. Kryterium wej cia wyznaczamy najmniejszy element d k wektora d, czyli d k = min{d j : j B } 3. Badamy, czy h k = (M B ) - m k 0. Je li tak, to funkcja celu problemu (.) (.3) jest nieograniczona z dołu. W przeciwnym wypadku przechodzimy do punktu Kryterium wyj cia spo ród ilorazów elementów wektora h 0 przez dodatnie elementy wektora h k wybieramy iloraz najmniejszy h lo /h ik, czyli h lo /h ik = min{h io /h ik : h ik >0 } 5. Tworzymy zbiór indeksów nowej bazy B =B\{j l } {k} i wracamy do punktu. Uwaga.3. Je eli dla ka dego i=,,m mamy h i0 =0, to w kroku 4 wybieramy taki indeks k, e h lk = max{h ik : i=,,m} Uwaga.4. Stosuj c algorytm sympleks dla zadania maksymalizacji, post pujemy analogicznie z t ró nic, e bazowe rozwi zanie dopuszczalne x B wzgl dem bazy M B jest rozwi zaniem optymalnym, gdy d 0.

3 Sebastian Sitarz Cykl /6 w metodzie sympleks 95 Definicja.3. Bazowe rozwi zanie dopuszczalne x B nazywamy niezdegenerowanym, je eli dla ka dego j B mamy x j >0, czyli warto ci wszystkich zmiennych bazowych s dodatnie. Definicja.4. Problem programowania liniowego nazywamy niezdegenerowanym, je eli ka de jego bazowe rozwi zanie dopuszczalne jest niezdegenerowane. Twierdzenie.. [4]. W niezdegenerowanym problemie programowania liniowego metoda sympleks ko czy si w sko czonej liczbie iteracji. W przypadku degeneracji mo e wyst pi sytuacja, w której przy zastosowaniu metody sympleks otrzymamy tzw. cykl uniemo liwiaj cy rozwi zanie zadania. W pracy tej omówimy cykle p/q zdefiniowane poni ej. Definicja.5. Cyklem nazywamy sko czony ci g iteracji sympleksowych, w których warto ci funkcji celu nie zmieniaj si. Ponadto baza z ostatniej iteracji tego ci gu jest identyczna jak w iteracji pierwszej (z dokładno ci do kolejno ci indeksów bazowych). Definicja.6. Cyklem o długo ci p nazywamy cykl zło ony z p iteracji. Uwaga.5. Zauwa my, e cykl o długo ci p składa si z p+ macierzy H. Ponadto pierwsza i ostatnia z tych macierzy s identyczne. Uwaga.6. Mówimy, e macierze H = [ h,..., h ] oraz H = [ h,..., h ] s równowa ne n n sympleksowo, gdy ró ni si jedynie kolejno ci kolumn, tzn.:{ h,..., h }= { n h,..., h }. n Definicja.7. Cykl nazywamy p/q-cyklem, gdy jest cyklem o długo ci q i generuje p ró nych sympleksowo macierzy H. Uwaga.7. W opisanym wy ej algorytmie sympleks, przy wyborze zmiennej wchodz cej do bazy (punkt metody sympleks), podano kryterium Dantziga. Stosuje si równie inne kryteria, mi dzy innymi kryterium steepest-edge, [3]. Natomiast w tej pracy ograniczamy si wył cznie do kryterium Dantziga. 3. Przykład cyklu /6 W rozdziale tym przedstawimy zadanie programowania liniowego z czterema zmiennymi i dwoma ograniczeniami. Stosuj c algorytm sympleks z kryterium Dantziga otrzymamy /6-cykl. Ten problem znany jest jako zadanie hamck6e, [0]. Rozwa my zadanie o postaci: Min,3x,5x +3,55x 3 +0,4x 4 0,4x +0,x,4x 3 0,x 4 + x 5 = 0 7,8x,4x +7,8x 3 +0,4x 4 + x 6 = 0 x i 0, i=,.,6 Pierwsz tablic sympleks przedstawia tablica 3.. Tabela 3.. Tablica sympleks pocz tkowa 0,4 0, -,4-0, 0 0-7,8 -,4 7,8 0,4 0 0,3,5-3,55-0, Stosuj c metod sympleks z kryterium Dantziga otrzymujemy kolejno tablice

4 96 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 3, 00 Tabela 3.. Tablica sympleks po pierwszej iteracji 0,5-3,5-0,5, ,5-9,5-3,5 9, ,5 0,75-5, Tabela 3.3. Tablica sympleks po drugiej iteracji 0 0,4 0, -,4-0, 0 0-7,8 -,4 7,8 0, ,3,5-3,55-0,4 0 Porównuj c tablic 3.3 i tablic 3. stwierdzamy, e macierze H 3 oraz H odpowiadaj ce tym tablicom s równowa ne sympleksowo. Tabela 3.4. Tablica sympleks po trzeciej iteracji,5 0 0,5-3,5-0,5 0 9,5 0,5-9,5-3,5 0-5, ,5 0,75 0 Tabela 3.5. Tablica sympleks po czwartej iteracji -,4-0, 0 0,4 0, 0 7,8 0,4 0-7,8 -,4 0-3,55-0,4 0 0,3,5 0 Je li porównamy tablic 3.5 z tablic 3., zauwa ymy, e macierze H 5 oraz H odpowiadaj ce tym tablicom s równowa ne sympleksowo. Tabela 3.6. Tablica sympleks po pi tej iteracji -3,5-0,5,5 0 0,5 0-9,5-3,5 9,5 0,5 0-5,5 0,75-5, Tabela 3.7. Tablica sympleks po szóstej iteracji 0,4 0, -,4-0, 0 0-7,8 -,4 7,8 0,4 0 0,3,5-3,55-0,

5 Sebastian Sitarz Cykl /6 w metodzie sympleks 97 Powró my teraz do wyj ciowej tablicy 3.. Zauwa my, e jest ona identyczna z otrzyman po wykonaniu sze ciu iteracji tablic 3.7. Otrzymali my zatem przykład cyklu o długo ci 6. Macierze odpowiadaj ce tablicom 3., 3.3 oraz 3.5 s równowa ne sympleksowo. Ponadto, macierze odpowiadaj ce tablicom 3., 3.4 oraz 3.6 s równie równowa ne sympleksowo. Zatem przykład ten generuje dwie ró ne sympleksowo macierze. Otrzymali my w ten sposób przykład cyklu /6. 4. Charakteryzacja cyklu /6 Podamy teraz posta zadania programowania liniowego, w którym wyst puje cykl /6. Warunki wyst powania tego cyklu zostały sformułowane w pracy Halla i McKinnona [5]. Tam te zostało udowodnione, e cykl /6 jest najmniejszym cyklem w ród cykli p/q jaki mo e wyst pi (uwzgl dniaj c zarówno wielko ci p oraz q). Poni ej zaprezentowano twierdzenie otrzymano na podstawie zebrania wielu rozł cznych faktów przedstawionych w pracy Halla i McKinnona [5]. Twierdzenie 4.. W zadaniu programowania liniowego postaci (.4) (.6) wyst pi /6 cykl wtedy i tylko wtedy, gdy zadanie to opisuje tablica sympleks 3.8 (z dokładno ci do permutacji kolumn i mno enia przez stał ) oraz 0 < A (4.) 0 < A < (4.) - < µ < -[A (A +)]/[A (A +)] (4.3) Tabela 3.8. Posta ogólna tablicy sympleks zwi zanej z cyklem /6 A A -(A +) -A 0 0 -(+A +A )/A -(A +) (+A +A )/A A µ [-µ(+a +A )/A ] - [(+A +A )/(A )] (A +) -µa Uwaga 4.. Kład c A =0,4, A =0, oraz µ=,5/,3 i mno c wektor d przez liczb,3 (co jest równowa ne pomno eniu przez,3 funkcji celu) otrzymujemy przykład podany w sekcji 3. Uwaga 4.. Cykle wyst puj równie w przypadku stosowania kryterium steepetst-edge, Hall i McKinnon [5]. Uwaga 4.3. Warunek (4.3) z twierdzenia 4. implikuje nast puj cy warunek: A < [A (A +)]/(A +) (4.4) Korzystaj c z uwagi 4.3, rysunek 4. przedstawia obszar liczb A, A dla których wyst puje cykl /6. Zatem liczby te spełniaj warunki (4.), (4.) i (4.4). Ponadto na rysunku zaznaczono punkt zwi zany z przykładem z sekcji 3 (porównaj z uwag 4.). 5. Podsumowanie W pracy przedstawili my zjawisko cykliczno ci wyst puj ce w zdegenerowanych zadaniach programowania liniowego na przykładzie cyklu typu /6. Podana została ogólna posta zadania programowania liniowego, w którym wyst puje cykl /6, wykorzystuj c wyniki uzyskane w pracy [5]. Ponadto zaprezentowano przykład numeryczny, ilustruj cy cykl /6.

6 98 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 3, 00 ródło: [7]. Rys. 4.. Zbiór liczb A, A dla których wyst puje cykl /6 [] Fletcher, R.: Resolving degeneracy in quadratic programming. Annals of Operations Research, 47, pp , 993. [] Gass S. I., Virjamuri S.: Cycling in linear programming problems, Computers and Operations Research, 3, pp , 004. [3] Goldfarb D., Sit W. Y.: Worst case behavior of the steepest edge simplex method, Discrete Applied Mathematics,, pp , 979. [4] Grabowski W.: Programowanie matematyczne, PWE, Warszawa 980. [5] Hall J.A.J., McKinnon K.I.M.: The simplest examples where the simplex method cycles and conditions where EXPAND fails to prevent cycling, Mathematical Programming, Ser. B 00, pp , 004. [6] Hoffman A. J.: Cycling in the Simplex Algorithm, Report No. 974, National Bureau of Standards, Gaithersburg, MD, 953. [7] Jurasz D.: Cykle w algorytmie sympleks. Praca magisterska napisana pod kierunkiem S. Sitarza, Uniwersytet l ski, Instytut Matematyki, 009. [8] Sitarz S.: Postoptimal analysis in multicriteria linear programming, European Journal of Operational Research, 9, 008, pp [9] Wolfe P.: A technique for resolving degeneracy in linear programming. SIAM Journal of Applied Mathematics,, pp. 05, 963. [0]

7 Sebastian Sitarz Cykl /6 w metodzie sympleks 99 THE /6 CYCLE IN SIMPLEX METHOD Summary The paper presents the analysis of the /6 cycles in the simplex method. We demonstrate the general form of linear programming problem in which the cycle /6 appear. This fact is based on work by Hall and McKinnon [5]. Moreover we present a simple numerical example to illustrate the /6 cycle. Keywords: linear programming, simplex method, cycles. Sebastian Sitarz Instytut Matematyki Uniwersytet l ski w Katowicach ul. Bankowa 4, Katowice

ZASTOSOWANIE TECHNIKI KOMPUTEROWEJ DO OPTYMALIZACJI WYBRANYCH ASPEKTÓW SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH

ZASTOSOWANIE TECHNIKI KOMPUTEROWEJ DO OPTYMALIZACJI WYBRANYCH ASPEKTÓW SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 69 Transport 2009 Jolanta AK Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej Zakład Logistyki i Systemów Transportowych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa logika1@it.pw.edupl

Bardziej szczegółowo

PODEJ CIA STOSOWANE WE WSPOMAGANIU STEROWANIA SIECI WODOCI GOW

PODEJ CIA STOSOWANE WE WSPOMAGANIU STEROWANIA SIECI WODOCI GOW PODEJ CIA STOSOWANE WE WSPOMAGANIU STEROWANIA SIECI WODOCI GOW IZABELA ROJEK Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Streszczenie W referacie przedstawiono podej cia stosowane we wspomaganiu sterowania

Bardziej szczegółowo

Ilo ciowe charakterystyki fluktuacji i korelacji na polskim rynku akcji

Ilo ciowe charakterystyki fluktuacji i korelacji na polskim rynku akcji UNIWERSYTET RZESZOWSKI WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY INSTYTUT FIZYKI ZAKŁAD DYNAMIKI MATERII Ilo ciowe charakterystyki fluktuacji i korelacji na polskim rynku akcji Rafał Rak Rozprawa doktorska napisana

Bardziej szczegółowo

PRZEGL D METODYK I NARZ DZI MODELOWANIA INFORMATYCZNYCH SYSTEMÓW ZARZ DZANIA W NOTACJI UML 2.0

PRZEGL D METODYK I NARZ DZI MODELOWANIA INFORMATYCZNYCH SYSTEMÓW ZARZ DZANIA W NOTACJI UML 2.0 PRZEGL D METODYK I NARZ DZI MODELOWANIA INFORMATYCZNYCH SYSTEMÓW ZARZ DZANIA W NOTACJI UML 2.0 JAROSŁAW BECKER Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Streszczenie W artykule dokonano

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA STRATEGII INWESTYCYJNEJ DLA KONTRAKTU NA WIG20 OPARTA NA PROSTYCH REGUŁACH INDUKCYJNYCH

KONCEPCJA STRATEGII INWESTYCYJNEJ DLA KONTRAKTU NA WIG20 OPARTA NA PROSTYCH REGUŁACH INDUKCYJNYCH KONCEPCJA STRATEGII INWESTYCYJNEJ DLA KONTRAKTU NA WIG20 OPARTA NA PROSTYCH REGUŁACH INDUKCYJNYCH ANTONI WILI SKI Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Streszczenie W pracy przedstawia

Bardziej szczegółowo

CZYNNO CI KONSULTANTÓW PODCZAS WDRO ENIA SYSTEMU ERP W KONTEK CIE ZARZ DZANIA WIEDZ

CZYNNO CI KONSULTANTÓW PODCZAS WDRO ENIA SYSTEMU ERP W KONTEK CIE ZARZ DZANIA WIEDZ CZYNNO CI KONSULTANTÓW PODCZAS WDRO ENIA SYSTEMU ERP W KONTEK CIE ZARZ DZANIA WIEDZ PRZEMYSŁAW LECH Uniwersytet Gda ski Streszczenie W niniejszym artykule przedstawiono analiz czynno ci konsultantów podczas

Bardziej szczegółowo

MODEL OCENY JAKO CI U YTKOWEJ PORTALI WEB 2.0

MODEL OCENY JAKO CI U YTKOWEJ PORTALI WEB 2.0 MODEL OCENY JAKO CI U YTKOWEJ PORTALI WEB 2.0 JAROSŁAW W TRÓBSKI SYLWIA WOLANICKA Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Streszczenie W artykule podj to problem budowy modelu oceny jako

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE TECHNIK EKSPLORACJI DANYCH DO ESTYMACJI PRACOCHŁONNO CI PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH

ZASTOSOWANIE TECHNIK EKSPLORACJI DANYCH DO ESTYMACJI PRACOCHŁONNO CI PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH ZASTOSOWANIE TECHNIK EKSPLORACJI DANYCH DO ESTYMACJI PRACOCHŁONNO CI PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH ANDRZEJ KOBYLI SKI, PRZEMYSŁAW POSPIESZNY Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Streszczenie W dzisiejszym wiecie

Bardziej szczegółowo

Budowa rekomendacji w oparciu o wspóln filtracj

Budowa rekomendacji w oparciu o wspóln filtracj Politechnika Warszawska Wydzia Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Rok akademicki 2011/2012 PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Wojciech B k Budowa rekomendacji w

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI ORGANIZACJI I PORZ DKOWANIA DANYCH NA POZIOMIE SEMANTYCZNYM W NAUKACH PRZYRODNICZYCH 1 WALDEMAR KARWOWSKI

TECHNIKI ORGANIZACJI I PORZ DKOWANIA DANYCH NA POZIOMIE SEMANTYCZNYM W NAUKACH PRZYRODNICZYCH 1 WALDEMAR KARWOWSKI TECHNIKI ORGANIZACJI I PORZ DKOWANIA DANYCH NA POZIOMIE SEMANTYCZNYM W NAUKACH PRZYRODNICZYCH 1 WALDEMAR KARWOWSKI Streszczenie W pracy przedstawiono znaczenie podej cia opartego na technologiach semantycznych

Bardziej szczegółowo

Słowa kluczowe: logistyka, magazyn, procesy inwestycyjne, systemy klasy ERP

Słowa kluczowe: logistyka, magazyn, procesy inwestycyjne, systemy klasy ERP DOSKONALENIE ROZWI ZA LOGISTYKI, JAKO REZULTAT PROCESÓW INWESTYCYJNYCH I ZASTOSOWA SYSTEMU KLASY ERP MS DYNAMICS AX W PRZEDSI BIORSTWIE BELMA ACCESSORIES SYSTEMS SP. Z O.O. W BYDGOSZCZY LUDOSŁAW DRELICHOWSKI

Bardziej szczegółowo

MODUŁ MONITOROWANIA JAKO CI PROCESÓW USŁUGOWYCH (PQM) JAKO KOMPONENT ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZNIA

MODUŁ MONITOROWANIA JAKO CI PROCESÓW USŁUGOWYCH (PQM) JAKO KOMPONENT ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZNIA MODUŁ MONITOROWANIA JAKO CI PROCESÓW USŁUGOWYCH (PQM) JAKO KOMPONENT ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZNIA OLGA PILIPCZUK Politechnika Szczeci ska Streszczenie W pracy zaprezentowano model analitycznego systemu

Bardziej szczegółowo

WSPOMAGANIE PODEJMOWANIA DECYZJI W ZAKRESIE WYBORU SYSTEMU ZARZ DZANIA DOKUMENTAMI (CMS/DMS) TOMASZ KOMOROWSKI

WSPOMAGANIE PODEJMOWANIA DECYZJI W ZAKRESIE WYBORU SYSTEMU ZARZ DZANIA DOKUMENTAMI (CMS/DMS) TOMASZ KOMOROWSKI WSPOMAGANIE PODEJMOWANIA DECYZJI W ZAKRESIE WYBORU SYSTEMU ZARZ DZANIA DOKUMENTAMI TOMASZ KOMOROWSKI Streszczenie W niniejszej pracy poruszono problem wyboru systemu do zarz dzania dokumentami elektronicznymi

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNE ZARZ DZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W PRZEDSI BIORSTWACH SEKTORA MSP W ASPEKCIE WDRO ENIA INNOWACJI

STRATEGICZNE ZARZ DZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W PRZEDSI BIORSTWACH SEKTORA MSP W ASPEKCIE WDRO ENIA INNOWACJI mgr in. Eryk Szwarc, Politechnika Koszali ska dr in. Justyna Patalas, Uniwersytet Zielonogórski prof. dr hab. in. Krzysztof Szkatu a, Instytut Bada Systemowych PAN STRATEGICZNE ZARZ DZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA I PARAMETRY PROCESU POZYCJONOWANIA STRON WWW. MARCIN GIBERT BO ENA MIAŁKOWSKA Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

KRYTERIA I PARAMETRY PROCESU POZYCJONOWANIA STRON WWW. MARCIN GIBERT BO ENA MIAŁKOWSKA Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie KRYTERIA I PARAMETRY PROCESU POZYCJONOWANIA STRON WWW MARCIN GIBERT BO ENA MIAŁKOWSKA Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Streszczenie Pozycjonowanie stron WWW jest atrakcyjn metod

Bardziej szczegółowo

praktyczna weryfikacja w instalacji pilotowej

praktyczna weryfikacja w instalacji pilotowej Wojciech Burakowski *, Marek D browski ** Wielousługowa sie IP QoS: architektura i praktyczna weryfikacja w instalacji pilotowej Od wielu lat d eniem projektantów sieci telekomunikacyjnych, jak równie

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE SYSTEMÓW EKSPERTOWYCH WE WSPOMAGANIU DECYZJI MARKETINGOWYCH

WYKORZYSTANIE SYSTEMÓW EKSPERTOWYCH WE WSPOMAGANIU DECYZJI MARKETINGOWYCH Zeszyty Naukowe Wy szej Szko y Humanitas Roman Simi ski* Joanna Kurowska** WYKORZYSTANIE SYSTEMÓW EKSPERTOWYCH WE WSPOMAGANIU DECYZJI MARKETINGOWYCH STRESZCZENIE G ównym celem pracy jest prezentacja koncepcji

Bardziej szczegółowo

KLUCZOWE ASPEKTY ZARZ DZANIA RYZYKIEM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH ALEKSANDRA RADOMSKA-ZALAS

KLUCZOWE ASPEKTY ZARZ DZANIA RYZYKIEM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH ALEKSANDRA RADOMSKA-ZALAS KLUCZOWE ASPEKTY ZARZ DZANIA RYZYKIEM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH ALEKSANDRA RADOMSKA-ZALAS Streszczenie Celem artykułu jest wskazanie czynników, które wpływaj na powodzenie projektów informatycznych. Artykuł

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

WY SZA SZKOŁA ZARZ DZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU

WY SZA SZKOŁA ZARZ DZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU WY SZA SZKOŁA ZARZ DZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU Marek Piotrów Projektowanie systemu do zarz dzania Autoryzowan Stacj Obsługi Subaru Promotor: Prof. Dr Hab. In. Viktor A. Vlasenko Kierunek: Zarz dzanie

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru metod zarz dzania projektami informatycznymi

Kryteria wyboru metod zarz dzania projektami informatycznymi Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 3 (38): 25 40 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.38.2 Kryteria wyboru metod zarz dzania projektami informatycznymi Witold Chmielarz Zasadniczym

Bardziej szczegółowo

METODY ANALITYCZNE W DZIAŁANIACH MARKETINGOWYCH Z WYKORZYSTANIEM SERWISÓW WYSZUKIWAWCZYCH

METODY ANALITYCZNE W DZIAŁANIACH MARKETINGOWYCH Z WYKORZYSTANIEM SERWISÓW WYSZUKIWAWCZYCH METODY ANALITYCZNE W DZIAŁANIACH MARKETINGOWYCH Z WYKORZYSTANIEM SERWISÓW WYSZUKIWAWCZYCH JAROSŁAW JANKOWSKI, KAMILA GRZ KO Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Streszczenie W artykule przedstawiono

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY OCENY WITRYN BANKOWO CI ELEKTRONICZNEJ DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO WYBRANYCH BANKÓW W POLSCE

PROBLEMY OCENY WITRYN BANKOWO CI ELEKTRONICZNEJ DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO WYBRANYCH BANKÓW W POLSCE PROBLEMY OCENY WITRYN BANKOWO CI ELEKTRONICZNEJ DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO WYBRANYCH BANKÓW W POLSCE WITOLD CHMIELARZ Uniwersytet Warszawski Streszczenie Podstawowym celem artykułu jest przedstawienie

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWA USŁUG INFORMATYCZNYCH NA TLE ZALECE BIBLIOTEKI ITIL MARCIN W. MASTALERZ

PERSPEKTYWA USŁUG INFORMATYCZNYCH NA TLE ZALECE BIBLIOTEKI ITIL MARCIN W. MASTALERZ PERSPEKTYWA USŁUG INFORMATYCZNYCH NA TLE ZALECE BIBLIOTEKI IL MARCIN W. MASTALERZ Streszczenie Tworzenie strategii informatyzacji przedsi biorstwa wymaga dostosowania jej zawarto ci do istniej cych standardów

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO RÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSI WZI INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO

PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO RÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSI WZI INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO RÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSI WZI INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO DOROTA ADAMEK-HYSKA Akademia Ekonomiczna w Katowicach Streszczenie Artykuł po wi cony

Bardziej szczegółowo

OCENA U YTECZNO CI WYBRANYCH ROZWI ZA e-crm Z WYKORZYSTANIEM NARZ DZI ANALIZY WIELOKRYTERIALNEJ

OCENA U YTECZNO CI WYBRANYCH ROZWI ZA e-crm Z WYKORZYSTANIEM NARZ DZI ANALIZY WIELOKRYTERIALNEJ OCENA U YTECZNO CI WYBRANYCH ROZWI ZA e-crm Z WYKORZYSTANIEM NARZ DZI ANALIZY WIELOKRYTERIALNEJ GRZEGORZ DROZDOWSKI Pa stwowa Wy sza Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. MONIKA STOLARSKA Zachodniopomorski

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJ CE ZARZ DZANIE ZDOLNO CIAMI PRODUKCYJNYMI EL BIETA MILEWSKA

ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJ CE ZARZ DZANIE ZDOLNO CIAMI PRODUKCYJNYMI EL BIETA MILEWSKA ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJ CE ZARZ DZANIE ZDOLNO CIAMI PRODUKCYJNYMI EL BIETA MILEWSKA Streszczenie Referat przedstawia problem elastyczno ci procesu wytwarzania w kontek cie zarz dzania

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE NARZ DZI EKSPLORACJI DANYCH DATA MINING DO TWORZENIA MODELI ZARZ DZANIA WIEDZ

ZASTOSOWANIE NARZ DZI EKSPLORACJI DANYCH DATA MINING DO TWORZENIA MODELI ZARZ DZANIA WIEDZ ZASTOSOWANIE NARZ DZI EKSPLORACJI DANYCH DATA MINING DO TWORZENIA MODELI ZARZ DZANIA WIEDZ EUGENIA FRONCZAK MAŁGORZATA MICHALCEWICZ Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy w Bydgoszczy Streszczenie W dobie

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO ZASTOSOWANIE METODY MONTE CARLO DO WYCENY OPCJI

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO ZASTOSOWANIE METODY MONTE CARLO DO WYCENY OPCJI ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO NR 394 PRACE KATEDRY EKONOMETRII I STATYSTYKI NR 15 2004 AGNIESZKA MAJEWSKA Uniwersytet Szczeci ski ZASTOSOWANIE METODY MONTE CARLO DO WYCENY OPCJI WST P Opcje

Bardziej szczegółowo

NARZ DZIA INFORMATYCZNE WSPIERAJ CE DOBÓR SKALOWALNYCH SKŁADNIKÓW OPROGRAMOWANIA (COTS)

NARZ DZIA INFORMATYCZNE WSPIERAJ CE DOBÓR SKALOWALNYCH SKŁADNIKÓW OPROGRAMOWANIA (COTS) NARZ DZIA INFORMATYCZNE WSPIERAJ CE DOBÓR SKALOWALNYCH SKŁADNIKÓW OPROGRAMOWANIA (COTS) JAROSŁAW W TRÓBSKI AGNIESZKA KONYS WALDEMAR WOLSKI Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Streszczenie

Bardziej szczegółowo