KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej 2001/58/WE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej 2001/58/WE"

Transkrypt

1 KARTA CHARAKTERYSTYKI Przejrzano dnia 07/02/2008 Numer aktualizacji 5 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa wyrobu Kod wyrobu Rodzina chemiczna Zalecane użycie SWEPCO 121 Tri-Plex Universal Grease W20521 Węglowodór ropopochodny Środek poślizgowy Adres dostawcy Numer alarmowy Nr NZ N. V. Southwestern Petroleum Europe S. A., Industrieweg 6, B-2390 Oostmalle, Belgium Southwestern Petroleum Corporation, 534 North Main St, Fort Worth, TX USA (Answered 8am-5pm) żaden 2. SKŁAD/INFORMACJE DOTYCZĄCE SKŁADNIKÓW Jeżli jakiekolwiek ze składnikow niniejszego preparatu określono jako niebezpieczne, a ich zawartość wynosi 1% lub więcej (0,1% lub więcej dla substancji rakotworczych), zostaną one wymienione w tym punkcie. Jeśli w niniejszym punkcie nie podano żadnych składnikow oznacza to, że składniki produktu nie spełniają lub nie przekraczają podanych wymagań. Hazardous Components Nazwa chemiczna Nr CAS EINECS Ciężar % Klasyfikacja Aluminum iso-propoxide F;R11 Petroleum distillates, Carc.Cat.2;R45 hydrotreated heavy paraffinic Petroleum distillates, solvent dewaxed heavy paraffinic Carc.Cat.2;R45 * ISTOTNA UWAGA: Mimo że niniejszy produkt zawiera rezerwy oleju bazowego, ktore zasadniczo są klasyfikowane w UE jako rakotworcze, Komisja Europejska ustaliła, iż klasyfikacja rezerw oleju bazowego zastosowanego w produkcie nie musi być identyfikowana jako rakotworcza, jeśli rezerwa oleju bazowego zawiera mniej niż 3% ekstraktu sulfotlenku dimetylu, oznaczonego wg normy IP 346 (patrz nota L, Dyrektywa Komisji Europejskiej 67/548/EWG z pożniejszymi zmianami). żaden z olejow bazowych zastosowanych w niniejszym produkcie nie zawiera sulfotlenku dimetylu w stężeniu 3% lub wyższym ani nie jest uważany za rakotworczy przez Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem (IARC). Pełny tekst zwrotów R wymienionych w niniejszym punkcie podano w punkcie OCENA ZAGROŻEŃ Preparat jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z Dyrektywą 1999/45/WE. Strona 1 / 7

2 Kategoria niebezpieczeństwa Symbol(e) Produkt nie jest niebezpieczny zgodnie z Dyrektywą 1999/45/WE Produkt nie jest niebezpieczny. Przegląd działań w sytuacji awaryjnej Nie oczekuje się wystąpienia znaczącego zagrożenia dla zdrowia przy narażeniu krótkoterminowym.. Może powodować podrażnienia i stany zapalne skóry. Substancja może być szkodliwa po spożyciu. Produkt jest palny, ale nie będzie łatwo ulegał zapłonowi.. Podstawowe drogi narażenia Kontakt przez skórę. Kontakt z oczami. Ostre działanie toksyczne Skóra Oczy Wdychanie Połknięcie Działanie rakotwórcze Przewlekłe działanie toksyczne Unikać przedłużonego i/lub powtarzającego się kontaktu ze skórą. Przedłużony i/lub powtarzający się kontakt z tym materiałem może powodować podrażnienie lub zapalenie skóry. Personel z wcześniej istniejącymi zaburzeniami skórnymi powinien unikać kontaktu z niniejszym produktem. Kontakt z oczami może powodować podrażnienie Nieznane. Połknięcie nie jest uważane za prawdopodobną drogę narażenia. Ostra toksyczność doustna jest mniej znacząca, lecz niewielkie ilości aspirowane do płuc podczas spożycia mogą powodować łagodne do ciężkich uszkodzeń płucnych, a nawet śmierć. Działanie rakotwórcze całej mieszaniny nie zostało ocenione. Informacje dotyczące poszczególnych składników, które mogą mieć działanie rakotwórcze, o ile występują, podano w punkcie 2. i 11. W zgłoszeniach powtarzające się i przedłużone nadmierne narażenie zawodowe na produkty na bazie ropy naftowej wiązano z uszkodzeniem wątroby, nerek, mózgu i układu nerwowego. Jednakże, brak jest zgłaszanych dowodów u ludzi, że niniejsze działanie występuje, gdy narażenie jest utrzymywane poniżej zalecanych wartości granicznych narażenia. 4. PIERWSZA POMOC Kontakt z oczami Kontakt przez skóre Wdychanie Połknięcie Uwagi dla lekarza Płukać starannie dużą ilością wody, również pod powiekami. Jeśli objawy utrzymują się, wezwać lekarza. Natychmiast zmyć mydłem i dużą ilością wody, usuwając zanieczyszczoną odzież i obuwie.. Pierwsza pomoc nie jest wymagana.. Niezwłocznie skonsultować się z lekarzem lub Centrum Toksykologicznym. Nie prowokować wymiotów bez wskazań lekarza. Leczenie objawowe. 5. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Właściwości palne Stosowne środki gaśnicze Niebezpieczne produkty spalania Specyficzne zagrożenia związane z produktem Materiał palny: może się palić, lecz nie ulega łatwo zapłonowi. Rozpylony strumień wody lub mgła wodna, proszek gaśniczy, ditlenek węgla (CO2) lub piana. Pojemniki chłodzić poprzez zalewanie wodą jeszcze przez pewien czas po ugaszeniu pożaru Powyżej 121 C (250 F) może wytwarzać się siarkowodór (H2S).. Przechowywać produkt i pusty pojemnik z dala od ciepła i źródeł zapłonu Strona 2 / 7

3 Wyposażenie ochronne i środki ostrożności dla strażaków Założyć sprzęt do oddychania z obiegiem zamkniętym i odzież ochronną 6. ŚRODKI ZAPOBIEGANIA PRZYPADKOWEMU UWOLNIENIU Indywidualnych środków ostrożności Unikać kontaktu ze skórą, oczami i ubraniem Metody ograniczania Metody oczyszczania Inne informacje Zapobiegać dalszemu wyciekowi lub rozlaniu jeżeli to bezpieczne. Zbierać mechanicznie i gromadzić w odpowiednim pojemniku w celu usunięcia.. Zgłosić rozlania zgodnie z zaleceniami odpowiednim służbom. 7. POSTĘPOWANIE I SKŁADOWANIE Postępowanie Składowanie Stosować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy Przechowywać pojemnik dokładnie zamknięty w suchym i dobrze wentylowanym miejscu. Chronić przed dziećmi. 8. ŚRODKI ZMNIEJSZENIA NARAŻENIA NA DZIAŁANIE/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ Limity nateżen Niniejszy produkt nie zawiera żadnych materiałów niebezpiecznych o ustalonych przez właściwy dla regionu organ regulacyjny wartościach granicznych narażenia zawodowego. Środki zmniejszające narażenie na działanie Technologiczne środki kontroli Stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Jeśli podczas pracy z preparatem wytwarza się mgła, w celu utrzymania poziomu zanieczyszczeń w powietrzu poniżej wartości granicznych narażenia TLV TWA: 5 mg/m 3 and TLV STEL:10 mg/m 3, należy stosować osłony procesowe, miejscową wentylację wyciągową lub inne technologiczne środki kontroli. Ochrona oczu/twarzy Ochrona skóry Ochrona rąk Ochrona dróg oddechowych Ogólne uwagi dotyczące higieny Środki zmniejszenia narażania na oddziaływanie środowiska Okulary ochronne z osłonami bocznymi Jeśli kontakt z produktem jest prawdopodobny, należy stosować rękawice i odzież ochronną. Rękawice ochronne W normalnych warunkach stosowania nie jest konieczne wyposażenie ochronne. W przypadku przekroczenia wartości granicznych narażenia lub wystąpienia podrażnienia może być wymagana wentylacja i usuwanie gazu. Jeśli nie można utrzymać poziomów narażenia indywidualnego poniżej zalecanych wartości granicznych narażenia lub gdy produkt jest nakładany metodą natryskową, należy nosić zatwierdzony sprzęt ochrony dróg oddechowych. W czasie pracy nie jeść, nie pić i nie palić. Regularne czyszczenie wyposażenia, miejsca pracy i odzieży roboczej. Unikać kontaktu ze skórą, oczami i ubraniem. Myć ręce przed posiłkami i bezpośrednio po stosowaniu produktu. Przechowywać z dala od żywności, napojów i produktów żywnościowych dla zwierząt. Nie dopuścić do przedostania się produktu do kanalizacji 9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE Strona 3 / 7

4 9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE Wygląd czerwony Zapach Destylaty ropy naftowej Stan fizyczny Smar stały ph brak dostępnych danych Temperatura zapłonu Nie stosować Temperatura samozapłonu Nie stosować Temperatura wrzenia/zakres Nie stosować Temperatura topnienia/zakres brak dostępnych danych temperatur wrzenia temperatur topnienia Granice zapalności w powietrzu, % Nie stosować Ciężar właściwy (Woda=1) 0.93 Rozpuszczalność w wodzie zaniedbywalnie Szybkość odparowywania brak dostępnych danych Prezność pary brak dostępnych danych Gęstość pary (powietrze = 1) >1 Składniki lotne, % obj. brak dostępnych danych Lepkość brak dostępnych danych Stała podziału (n-oktanol/woda) brak dostępnych danych 10. TRWAŁOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ Trwałość Warunki, których należy unikac Substancje, których należy unikac Niebezpieczne produkty rozkładu Możliwość niebezpiecznych reakcji Trwały w warunkach normalnych Przechowywać z dala od otwartego ognia, gorących powierzchni i źródeł zapłonu Silne utleniacze Węglowodory. Tlenek węgla. Powyżej 121 C (250 F) może wytwarzać się siarkowodór (H2S).. Nie występuje niebezpieczna polimeryzacja. 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE Toksyczność całej mieszaniny nie została oceniona. Jeśli jest dostępna informacja dotycząca jakiegokolwiek z poszczególnych składników mieszaniny, zostanie przedstawiona w niniejszym punkcie. Jeśli w niniejszym punkcie nie podano żadnej informacji, brak jest dostępnych informacji toksykologicznych dla jakiegokolwiek składnika mieszaniny. Toksyczność ostra Poniższa tabela zawiera informacje toksykologiczne dla określonych składników przy wskazanym stężeniu. Brak tabeli oznacza, że nie znaleziono żadnych informacji toksykologicznych. Nazwa chemiczna EINECS LD50 podanie doustne LD50 podanie skórne LC50 wdychanie Aluminum iso-propoxide mg/kg ( Rat ) Petroleum distillates, mg/kg ( Rat ) 2000 mg/kg ( Rabbit ) 2.18 mg/l ( Rat ) 4 h hydrotreated heavy paraffinic Petroleum distillates, solvent dewaxed heavy paraffinic mg/kg ( Rat ) 2000 mg/kg ( Rabbit ) 2.18 mg/l ( Rat ) 4 h Toksyczność chroniczna Karcenogenność W zgłoszeniach powtarzające się i przedłużone nadmierne narażenie zawodowe na produkty na bazie ropy naftowej wiązano z uszkodzeniem wątroby, nerek, mózgu i układu nerwowego. Jednakże, brak jest zgłaszanych dowodów u ludzi, że niniejsze działanie występuje, gdy narażenie jest utrzymywane poniżej zalecanych wartości granicznych narażenia. Niniejszy produkt nie zawiera składników o stężeniu 0,1% lub wyższym, które są znane jako rakotwórcze. Nazwa chemiczna IARC EU Carc* Petroleum distillates, hydrotreated Category 2 heavy paraffinic Petroleum distillates, solvent dewaxed heavy paraffinic Category 2 Strona 4 / 7

5 * ISTOTNA UWAGA: Mimo że niniejszy produkt zawiera rezerwy oleju bazowego, ktore zasadniczo są klasyfikowane w UE jako rakotworcze, Komisja Europejska ustaliła, iż klasyfikacja rezerw oleju bazowego zastosowanego w produkcie nie musi być identyfikowana jako rakotworcza, jeśli rezerwa oleju bazowego zawiera mniej niż 3% ekstraktu sulfotlenku dimetylu, oznaczonego wg normy IP 346 (patrz nota L, Dyrektywa Komisji Europejskiej 67/548/EWG z pożniejszymi zmianami). żaden z olejow bazowych zastosowanych w niniejszym produkcie nie zawiera sulfotlenku dimetylu w stężeniu 3% lub wyższym ani nie jest uważany za rakotworczy przez Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem (IARC). Uczulenie Skutki neurologiczne działanie mutagenne Skutki dla rozrodczości Developmental Effects Wpływ na narząd docelowy 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE Ekotoksyczność Ektoksyczność i zdolność do rozkładu całego preparatu nie została oceniona. W konsekwencji, niniejszy materiał nie powinien być przechowywany w pobliżu kanalizacji i systemów odwadniających oraz wszelkich akwenów wodnych. Nie powinien być również uważany jako łatwo ulegający biodegradacji. Jeżeli dostępne są informacje dotyczące jakiegokolwiek ze składników preparatu, podano je w tym punkcie. Jeżeli niniejszy punkt nie zawiera żadnych informacji, oznacza to, że brak jest dostępnych informacji na temat ektoksyczności i zdolności do rozkładu dla któregokolwiek ze składników preparatu. Mobilność Trwałość/Degradowalność Potencjał bioakumulacyjny 13. UWAGI DOTYCZĄCE UNIESZKODLIWIENIA Pozostałe odpady / niezużyte wyroby Usunąć zgodnie z przepisami lokalnymi Zanieczyszczone opakowanie Nr. EWC Inne informacje Usunąć zgodnie z przepisami lokalnymi Zgodnie z Europejskim Katalogiem Odpadów Kody Odpadów wynikają z zsowania produktu, a nie jego właściwości. Kody odpadów powinny być określone przez użytkownika w oparciu o sposób zastosowania produktu. 14. INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU IMDG/IMO RID ADR ICAO Strona 5 / 7

6 14. INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU IATA 15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW Preparat jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z Dyrektywą 1999/45/WE Oznakowanie Symbol(e) Produkt nie jest niebezpieczny. Faza (-y) R Faza (-y) S żaden żaden 16. INNE INFORMACJE Tekst zwrotów R zawartych w Sekcji 2 R45 - Może powodować raka Wyszukane wykazy prawne i inne źródła informacji Definicje ADN - Europejska umowa dotycząca międzynarodowego przewozu ładunków niebezpiecznych w transporcie wodnym (European Agreement for International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways) ADR - Europejska umowa dotycząca międzynarodowego drogowego przewozu ładunków niebezpiecznych (European Agreement for International Carriage of Dangerous Goods by Road) AICS - Australijski wykaz substancji chemicznych (Australian Inventory of Chemical Substances) CAS - Chemiczna naukowa baza danych (Chemical Abstract Services) EINECS - Unia Europejska (UE) Europejski wykaz istniejących substancji o znaczeniu komercyjnym (European Union (EU) European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances) IARC - Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (International Agency for Research on Cancer) IATA - Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Lotniczego (International Air Transport Association) ICAO - Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (International Civil Aviation Organization) IMDG - Międzynarodowy morski kodeks towarów niebezpiecznych (International Maritime Dangerous Goods Code) NIOSH - Amerykański Narodowy Instytut Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (United States National Institute for Occupational Safety & Health) RID - Europejska Umowa Dotycząca Międzynarodowego Przewozu Kolejami Towarów Niebezpiecznych (European Agreement for International Carriage of Dangerous Goods by Rail) EC50 - Stężenie skuteczne (stężenie składnika, przy którym 50% organizmów wykazuje skutek w określonym czasie) LC50 -Stężenie letalne (stężenie w wodzie, przy którym 50% badanych organizmów wykazuje skutek letalny w określonym czasie, zwykle 96 godzin) LD50 - Dawka letalna (pojedyncza dawka, która podana zwierzętom doświadczalnym doustnie lub na skórę powoduje śmierć 50% zwierząt w badanej grupie) OEL - Wartości graniczne narażenia zawodowego (Occupational Exposure Limit) PEL - Dopuszczalne wartości graniczne narażenia (Permissible Exposure Limits) STEL - Wartość graniczna narażenia krótkotrwałego TLV - Progowa wartość graniczna stężenia (Threshold Limit Value) TWA - Czasowa średnia ważona (Time Weighted Average) TWAEV - Czasowa średnia ważona wartości narażenia (Time Weighted Average Exposure Value) Opracowanie Dział zgodności z przepisami Strona 6 / 7

7 Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki s. poprawne w odniesieniu do aktualnego stanu naszej wiedzy oraz informacji i wiarygodne w momencie ich publikacji. Podane informacje stanowi. jedynie instrukcje dotycz.ce bezpiecznego post.powania, stosowania, przetwarzania, przechowywania, transportu, usuwania i uwalniania i nie powinny by. uwa.ane za wykaz gwarancji b.d. wykaz jako.ciowy. Niniejsze informacje odnosz. si. jedynie do wskazanego w.a.ciwego materia.u i mog. by. niewa.ne dla tego rodzaju materia.u, gdy stosowany jest on w po..czeniu z jakimikolwiek innymi materia.ami lub w jakimkolwiek procesie niewyszczegolnionym w tre.ci tego dokumentu. Koniec Karty Charakterystyki Niebezpiecznej Substancji Chemicznej Strona 7 / 7

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej 2001/58/WE

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej 2001/58/WE KARTA CHARAKTERYSTYKI Przejrzano dnia 08/31/2006 Numer aktualizacji 5 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa wyrobu Kod wyrobu Rodzina chemiczna Zalecane użycie SWEPCO 501 Premium

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEJ SUBSTANCJI CHEMICZNEJ zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej 2006/1907/UE

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEJ SUBSTANCJI CHEMICZNEJ zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej 2006/1907/UE Spodnam Przejrzano dnia 06/09/2009 Wersja Nr 2 1. JEDNOZNACZNA NAZWA SUBSTANCJI/PREPARATU I ZAKŁADU/PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa wyrobu Spodnam Identyfikacja firmy/przedsiębiorstwa Taminco N.V. Adres Pantserschipstraat

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej 1272/2008/WE

Karta charakterystyki zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej 1272/2008/WE Karta charakterystyki Data poprawek 15lis2012 Wersja Nr 2 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa Produktu Kod Produktu Rodzina chemiczna Zalecane zastosowanie W30901B Rodzina

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU (ROZPORZĄDZENIE (WE) n 1907/2006 - REACH)Data : 23/01/2014 Strona 1/5 KARTA CHARAKTERYSTYKI (Rozporządzenie REACH (WE) nr 1907/2006 - nr 453/2010) SEKCJA 1 : IDENTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Zgodnie z Dyrektywą WE 2001/58/WE

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Zgodnie z Dyrektywą WE 2001/58/WE KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Data aktualizacji 31 sierpnia 2006 Nr aktualizacji 3 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa produktu Kod produktu Rodzina chemiczna

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI. PREPARATU NIEBEPIECZNEGO: Metylan Pochłaniacz wilgoci

KARTA CHARAKTERYSTYKI. PREPARATU NIEBEPIECZNEGO: Metylan Pochłaniacz wilgoci Strona 1/5 1. Identyfikacja preparatu, Identyfikacja dystrybutora Nazwa preparatu: - 300g, 500g. Zastosowanie preparatu: Utrzymuje optymalny dla zdrowia poziom wilgoci, absorbuje nadmierną wilgoć z powietrza

Bardziej szczegółowo

ROZPAŁKA EKOLOGICZNA STAŁA

ROZPAŁKA EKOLOGICZNA STAŁA Data wystawienia: 10.03.2009 r. Wersja: 1.1/PL KARTA CHARAKTERYSTYKI [Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE Nr 1907/2006 (REACH)] 1. I d e n t y f i k a c j a p r e p a r a t u, I d e n t y f i k a

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEGO PREPARATU Wazelina

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEGO PREPARATU Wazelina Strona 1 z 5 Wersja 1.03 Data sporządzenia karty: 26.04.2005 Data aktualizacji: 21.03.2006 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU I PRODUCENTA, DYSTRYBUTORA NAZWA HANDLOWA ZASTOSOWANIE PRODUKTU PRODUCENT

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEJ SUBSTANCJI CHEMICZNEJ

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEJ SUBSTANCJI CHEMICZNEJ Wydrukowano dnia: 02.12.2014 Przejrzano dnia : 30.04.2003 Strona 1 z 6 1. JEDNOZNACZNA NAZWA SUBSTANCJI/PREPARATU I ZAKŁADU/PRZEDSIĘBIORSTWA Informacja o wyrobie Znak firmowy : Schmierfett Firma : Volkswagen

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA Nazwa handlowa: Producent:

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA Nazwa handlowa: Producent: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU I IDENTYFIKACJA Telefon alarmowy: Periodic Acid Shiff (PAS) zestaw do barwienia laboratoryjnego Straż Pożarna 998 (112 z telefonu komórkowego), Pogotowie Ratunkowe

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI OLEJ MACADAMIA

KARTA CHARAKTERYSTYKI OLEJ MACADAMIA SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu: Nazwa handlowa: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji: Kosmetyka 1.3 Dane dotyczące dostawcy

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Niebezpiecznej Substancji Chemicznej

Karta charakterystyki Niebezpiecznej Substancji Chemicznej Karta charakterystyki Niebezpiecznej Substancji Chemicznej Identyfikacja substancji/preparatu 1. JEDNOZNACZNA NAZWA SUBSTANCJI/PREPARATU I ZAKŁADU/PRZEDSIĘBIORSTWA Kod wyrobu 15212012 Nazwa wyrobu KaryoMAX

Bardziej szczegółowo

Dobrowolne informacje o produkcie w formie karty charakterystyki narzędzi ściernych nasypowych

Dobrowolne informacje o produkcie w formie karty charakterystyki narzędzi ściernych nasypowych strona 1 z 6 Dobrowolne informacje o produkcie w formie karty charakterystyki narzędzi ściernych nasypowych 1. Identyfikacja produktu i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu : A275

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu TRIM TC211

Karta Charakterystyki Preparatu TRIM TC211 Karta Charakterystyki Preparatu TRIM TC211 1. Identyfikacja preparatu i producenta 1.1. Nazwa produktu: TRIM TC211 1.2. Zastosowanie: Dodatek do płynów do obróbki metalu 1.3. Identyfikacja producenta:

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRODUCENTA

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRODUCENTA TECHNITynk Sp. z o.o. Rzeczków Kolonia 60, 26-680 Wierzbica Tel./fax: 48 618 26 96, www.technitynk.pl KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Opracowana zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 1. Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikacja substancji lub preparatu Numer artykulu 31741 Identyfikacja firmy/przedsiębiorstwa Nazwa firmy : FINO GmbH

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Zgodna z przepisami 91/155/EEC oraz 2001/58/CE Produkt: NovoFlow Nr MSDS AC 10-20-2 B15/01/2011

Karta charakterystyki Zgodna z przepisami 91/155/EEC oraz 2001/58/CE Produkt: NovoFlow Nr MSDS AC 10-20-2 B15/01/2011 Karta charakterystyki Zgodna z przepisami 91/155/EEC oraz 2001/58/CE Produkt: NovoFlow Nr MSDS AC 10-20-2 B15/01/2011 1. Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikacja substancji

Bardziej szczegółowo

KNAUF Goldband Gipsowa zaprawa tynkarska do stosowania wewnątrz budynków

KNAUF Goldband Gipsowa zaprawa tynkarska do stosowania wewnątrz budynków Wydanie 6 Sporządzono 20.04.2004 Aktualizacja 11.12.2009 1a. Identyfikacja mieszaniny KNAUF Goldband Gipsowa zaprawa tynkarska do stosowania wewnątrz budynków 1 b. Identyfikacja producenta KNAUF Jaworzno

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI Data wydania : 18.08.2003 Wydanie: 2 Strona 1/5 Nazwa wyrobu : SMAR GRAFITOWANY 1. Identyfikacja substancji /preparatu Nazwa handlowa produktu: smar grafitowany Producent : P.D-P."Naftochem"

Bardziej szczegółowo

PILWAR S. Strona 1 z 5. Edycja 1 Data aktualizacji: - Data sporządzenia: 16.03.2009. 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta.

PILWAR S. Strona 1 z 5. Edycja 1 Data aktualizacji: - Data sporządzenia: 16.03.2009. 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta. Strona 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta. 1.1. Identyfikacja preparatu 1.2. Zastosowanie preparatu Emulsja antyadhezyjna, wodoodporna, stosowana w produkcji płyt pilśniowych twardych,

Bardziej szczegółowo

PPH CERKAMED Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Jodoform

PPH CERKAMED Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Jodoform Strona 1 z 6 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Zastosowanie: Dystrybutor: Jodoform Odczynnik chemiczny Ph PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski 37-450 Stalowa Wola ul. Kwiatkowskiego

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego Płyn do usuwania tapet ATLAS ALPAN

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego Płyn do usuwania tapet ATLAS ALPAN Identyfikacja przedsiębiorstwa Nazwa i adres firmy: 1. Wytwórnia Klejów i Zapraw Budowlanych ATLAS Grzelak i wspólnicy spółka jawna 91-222 Łódź, ul. Św. Teresy105 Numer telefonu: (042) 631 89 45 Numer

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data opracowania 02.02.2010 Wydanie : 3 Strona 1/5 KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikacja preparatu Nazwa handlowa : 1.2. Zastosowanie preparatu

Bardziej szczegółowo

Pigment antykorozyjny NAN-4

Pigment antykorozyjny NAN-4 Strona 1/5 Data sporządzenia karty: 02-01-2012 Aktualizacja: 03-10-2013 KARTA CHARAKTERYSTYKI (Podstawa : Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 201r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu Dalan Hotel Soap (DALAN Mydło toaletowe hotelowe

Karta Charakterystyki Preparatu Dalan Hotel Soap (DALAN Mydło toaletowe hotelowe 1. IDTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja preparatu: Zastosowanie preparatu: do mycia i pielęgnacji skóry Nazwa producenta: DALAN KIMYA END A.Ş. Adres: KEMALPAŞA CAD. NO:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE AS TOMASZ SŁODOWNIK 05-402 OTWOCK, UL POGODNA 38 NIP 532 102 23 96 22 788 21 73 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Producent : P.P.H. AS Tomasz Słodownik Adres: ul. Pogodna

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRODUCENTA

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRODUCENTA TECHNITynk Sp. z o.o. Rzeczków Kolonia 60, 26-680 Wierzbica Tel./fax: 48 618 26 96, www.technitynk.pl KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Opracowana zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Zakłady Chemiczne EmiChem P.P.

Zakłady Chemiczne EmiChem P.P. KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Karta charakterystyki zgodna z wymogami przepisów Rozporządzenia (WE) NR 1907/2006 Europejskiego z dnia 18 grudnia 2006. r. (REACH) Parlamentu 1. IDENTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego - Zmywacz intensywny WOCA 0. Ogólnie: - oznacza: nie ma zastosowania lub brak danych...

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego - Zmywacz intensywny WOCA 0. Ogólnie: - oznacza: nie ma zastosowania lub brak danych... Strona 1 z 5 preparatu niebezpiecznego - Zmywacz intensywny WOCA 0. Ogólnie: - oznacza: nie ma zastosowania lub brak danych. 1. Identyfikacja preparatu i firmy: Nazwa produktu: Zmywacz intensywny WOCA

Bardziej szczegółowo

Mieszanina poniższych składników na nośniku. Nazwa składnika % wag. Nr CAS Nr EC Nr indeksowy Klasyfikacja Szlam olejowy (ropa naftowa)

Mieszanina poniższych składników na nośniku. Nazwa składnika % wag. Nr CAS Nr EC Nr indeksowy Klasyfikacja Szlam olejowy (ropa naftowa) Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem WE nr 1907/2006 (REACH) Data opracowania: 08.02.2010 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa handlowa: Zastosowanie: Identyfikacja przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

PPH CERKAMED Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Jodoform

PPH CERKAMED Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Jodoform Strona 1 z 6 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Zastosowanie: Producent: Jodoform Odczynnik chemiczny PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski 37-450 Stalowa Wola Ul. Kwiatkowskiego

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 18 grudnia 2006 r.

Karta charakterystyki sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKT: HOB 5560 WAX EQUIPMENT CLEANER Karta charakterystyki sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. 1.

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Sporządzona zgodnie z przepisami wymienionymi w p.15 niniejszej Karty

Karta Charakterystyki Sporządzona zgodnie z przepisami wymienionymi w p.15 niniejszej Karty 22.07.2009 r. 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu i Przedsiębiorstwa Nazwa handlowa: Płyn do mycia naczyń i urządzeń przemysłu spożywczego ZENEK Przeznaczenie / zastosowanie: Płyn przeznaczony jest do ręcznego

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU Znak firmowy : Zastosowanie : Do użytku przemysłowego. Firma : GE Specialty Materials (Suisse) Sarl 7, rue du Pré-Bouvier 1217 Meyrin Szwajcaria Numer telefonu : +41-22-989-2111

Bardziej szczegółowo

3. Identyfikacja zagrożeń Preparat nie podlega klasyfikacji jako niebezpieczny dla zdrowia i środowiska.

3. Identyfikacja zagrożeń Preparat nie podlega klasyfikacji jako niebezpieczny dla zdrowia i środowiska. Higiena Sp. z o.o. Strona 1 z 7 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Zastosowanie: Emulsja myjąca Producent: Schülke & Mayr GmbH Robert Koch Str. 2 22840 Norderstedt Niemcy,

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI DEZOSAN WIGOR wg Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws.

KARTA CHARAKTERYSTYKI DEZOSAN WIGOR wg Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws. 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. IDENTYFIKATOR PRODUKTU Nazwa handlowa produktu: 1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE MIESZANINY ORAZ ZASTOSOWANIA ODRADZANE Zastosowanie: Dezynfekcja,

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Inne nazwa handlowa : 791442; 505534; 505532 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Inne nazwa handlowa 1001389; 791437; 506253; 150536 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

PPH CERKAMED Karta charakterystyki wyrobu SILAN

PPH CERKAMED Karta charakterystyki wyrobu SILAN Strona 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: SILAN Zastosowanie: Dystrybutor: Silan metakrylanowy PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski 37-450 Stalowa Wola Ul. Kwiatkowskiego

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO RIGIDUR Klej do płyt podłogowych RIGIDUR

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO RIGIDUR Klej do płyt podłogowych RIGIDUR Strona / stron 1/5 Producent / Dystrybutor: Rigips Polska - Stawiany Sp. z o.o. Szarbków 73, 28-400 Pińczów Tel. (22) 457 14 44, 457 14 35, fax: (22) 457 14 33 e-mail: Rigips.Polska@bpb.com.pl Telefon

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Kartę charakterystyki sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem (UE) : 1907/2006, art.3iw sprawie rejestracji,oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), Wydanie 4 Sporządzono

Bardziej szczegółowo

KARTA BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU

KARTA BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU KARTA BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU Zgodnie z normą 9 l/155/ecc (93/112/EC) Data wystawienia: 21.02.2003 Zmiany dnia: 16.01.2003 Podstawa: Rozporządzenie MZ, Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z dnia 3 września 2002 z

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja preparatu: Zastosowanie: Preparat stosowany do konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych. PRODUCENT: ATR Auto-Teile-Ring GmbH Am Mittelkai

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 02.09.2003 produkt nie został zaklasyfikowany jako niebezpieczny.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 02.09.2003 produkt nie został zaklasyfikowany jako niebezpieczny. R KARTA CHARAKTERYSTYKI Data opracowania: 05.05.2005 Aktualizacja: 10.2007 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta Nazwa handlowa: DERAT PASTA Rodzaj produktu: rodentycyd Kategoria: Produkt

Bardziej szczegółowo

za kartę charakterystyki

za kartę charakterystyki Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/EC, artykuł 31 Elektrolit KCl 3 mol/l nasycony AgCl (9811) 1. Identyfikacja substancji / mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Nazwa handlowa Elektrolit

Bardziej szczegółowo

Liquid Ice Spray Czyszczący

Liquid Ice Spray Czyszczący KARTA CHARAKTERYSTYKI BEZPIECZEŃSTWA (MSDS) Liquid Ice Spray Czyszczący SEKCJA 1 IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI I PRODUCENTA Nazwa produktu: Spray czyszczący Kod produktu: 42082 Numer (Producenta) Karty Charakterystyki:

Bardziej szczegółowo

Taśma Uszcelniająca. Ośno II /24 87-700 Aleksandrów Kujawski

Taśma Uszcelniająca. Ośno II /24 87-700 Aleksandrów Kujawski 1.IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU. IDENTYFIKACJA PRODUCENTA, IMPORTERA LUB DYSTRYBUTORA Informacje o produkcie Nazwa handlowa Taśma Zalecane użycie Wkładka elastyczna używana w hydroizolacji. Firma

Bardziej szczegółowo

PPH CERKAMED Karta charakterystyki substancji chemicznej EUGENOL

PPH CERKAMED Karta charakterystyki substancji chemicznej EUGENOL Strona 1 z 6 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Zastosowanie: Producent: EUGENOL Płyn do zarabiania past PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski 37-450 Stalowa Wola Ul. Kwiatkowskiego

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodnie z Dz.U. Nr 140 poz. 1171 z 2002r. Dystrybutor: Data aktualizacji: 01.12.2004 METTLER-TOLEDO Sp. z o.o. ul. Poleczki 21 02-822 WARSZAWA tel. (22) 545 06 80 fax. (22) 545 06 88 1. Identyfikacja substancji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa wyrobu : Duck Fresh Discs - Marine Zastosowanie : Żelowy krążek do toalet. Dystrybutor : SC Johnson Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7 02-677 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu

Karta Charakterystyki Preparatu Według Rozporządzenia (WE ) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 18 grudnia 2006 roku ws REACH Wersja 1.3 Data wydania 16.03.2004 Aktualizacja z dnia: 19.03.2008 Dystrybutor: RYTM TRADE Sp.

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu Chemicznego

Karta Charakterystyki Preparatu Chemicznego Data aktualizacji : 18.06.2003 r LOTOS PŁYN DO CZYSZCZENIA TAPICERKI TAPICAR Strona 1 z 5 Karta Nr L 199 Karta Charakterystyki Preparatu Chemicznego Producent: ORGANIKA-CAR Spółka Akcyjna Adres: 91-203

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki

Karta Charakterystyki Wersja: 1 Strona 1 z 6 Sekcja 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. 1.1. Identyfikator produktu: liquideu 1.2. Inne zidentyfikowane zastosowanie substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 6 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/6 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Numer artykułu: 62802 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Strona: 1 Data opracowania: 21.03.2014 Nr weryfikacji: 2 Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu: Kod produktu: 317 1.2.

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI CHLOREK MAGNEZU sześciowodny

KARTA CHARAKTERYSTYKI CHLOREK MAGNEZU sześciowodny I. Identyfikacja substancji i przedsiębiorstwa 1. Identyfikacja substancji: Nazwa: CHLOREK MAGNEZU SZEŚCIOWODNY, MAGNESIUM CHLORIDE Wzór chemiczny: MgCl 2 * 6H 2 O Nr CAS: 7791-18-6 Synonimy: chlorek magnezu

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Wydrukowano dnia: 15.03.2013 Przejrzano dnia : 23.01.2007 Strona 1 z 7 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU ORAZ FIRMY/PRZEDSIĘBIORSTWA Informacja o wyrobie Znak firmowy : Motoroel LongLife Firma : Volkswagen

Bardziej szczegółowo

NIVORAPID. MAPEI Polska sp. z o.o Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : fax:

NIVORAPID. MAPEI Polska sp. z o.o Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : fax: MAPEI Polska sp. z o.o. 44-109 Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : + 48 32 775 44 50 fax: + 48 32 775 44 71 Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej Karta charakterystyki zgodna z wymogami rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki zgodnie z UE 453/2010 strona. 1 z 6

Karta Charakterystyki zgodnie z UE 453/2010 strona. 1 z 6 Karta Charakterystyki zgodnie z UE 453/2010 strona. 1 z 6 Przejrzano dnia : 04.05.2012 Zastepcza Karta : 14.03.2011 "*" wskazuje uaktualnioną sekcje, n.d. = nie dotyczy, = brak dostepnych danych SEKCJA

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU 1.1 Identyfikacja preparatu Nazwa handlowa COLOWOOD putty Kod produktu 007 2074-2083 1.2 Zastosowanie preparatu Wodorozcieńczalna, specjalna szpachlówka

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI Mieszanka Mineralno-Bitumiczna IRR

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI Mieszanka Mineralno-Bitumiczna IRR Wersja z dnia 25-11-2014 Wersja 2 Zastępuje wersję z dnia 14-12-2012 KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI Mieszanka Mineralno-Bitumiczna IRR 1. IDENTYFIKACJA WYROBU I PRODUCENTA 1.1 Nazwa wyrobu Mieszanka

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki strona: 1/6 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu Numer artykułu: 700839 101227 Numer według CAS: 1309-37-1 Numer według EINECS: 215-168-2 Istotne

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. PAZNOKCI i SKÓREK 75ml

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. PAZNOKCI i SKÓREK 75ml Data wydania 06042008 OLIWKA ODŻYWCZA DO PIELĘGNACJI PAZNOKCI i SKÓREK 75ml Strona 1/4 1. Identyfikacja substancji / preparatu Oliwka do pielęgnacji paznokci 2. Skład i informacja o składnikach. Mieszanina

Bardziej szczegółowo

Produkt nie zawiera substancji klasyfikowanych jako szkodliwe dla zdrowia. Substancja nie jest niebezpieczna.

Produkt nie zawiera substancji klasyfikowanych jako szkodliwe dla zdrowia. Substancja nie jest niebezpieczna. 1. Przeznaczenie / zastosowanie Stosowana jako chemikalia do syntez. 2. Identyfikacja substancji Wzór chemiczny: S Synonimy: brak Masa molowa : 32.06g/mol Numer CAS: 7704-34-9 Numer WE: 231-722-6 Określenie(a)

Bardziej szczegółowo

Fagron Karta charakterystyki

Fagron Karta charakterystyki strona: 1/5 1 Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Dane produktu Numer artykułu: 101186 Zastosowanie substancji / preparatu Dodatek do preparatów kosmetycznych lub farmaceutycznych

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/6 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Numer artykułu: 63824 63901 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja preparatu: Zastosowanie: Środek antyadhezyjny do szalunków. Producent: MAPEI S.p.A Via Cafiero 22 20 158 Mediolan, Włochy tel.: +

Bardziej szczegółowo

Telefon alarmowy: (Krajowe Centrum Informacji Toksykologicznej)

Telefon alarmowy: (Krajowe Centrum Informacji Toksykologicznej) R KARTA CHARAKTERYSTYKI Data opracowania: 21.12.2001 Data aktualizacji: 10.2006 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta Nazwa handlowa: TOXAN GRANULAT Rodzaj produktu: rodentycyd Kategoria:

Bardziej szczegółowo

T E C H N I K l e j - N i T E C H N I K l e j - E L

T E C H N I K l e j - N i T E C H N I K l e j - E L TECHNITynk Sp. z o.o. Rzeczków Kolonia 60, 26-680 Wierzbica Tel./fax: 48 618 26 96, www.technitynk.pl KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Opracowana zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU TOXAN GRANULAT

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU TOXAN GRANULAT 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa: Zastosowanie: rodentycyd, przynęta w postaci granulatu do zwalczania szczurów i myszy Producent: FREGATA S.A., ul. Grunwaldzka 497, 80-309

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 1907/006/WE, Artykuł 31 FG3580-36B Wet 'n' Black SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu

Bardziej szczegółowo

Telefon alarmowy: 042 6314724 (Krajowe Centrum Informacji Toksykologicznej)

Telefon alarmowy: 042 6314724 (Krajowe Centrum Informacji Toksykologicznej) R KARTA CHARAKTERYSTYKI Data opracowania: 07.2002 Data aktualizacji: 10.2006 1.Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta Nazwa handlowa: TOXAN PASTA Rodzaj produktu: rodentycyd Kategoria: Produkt

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki strona: 1/5 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki bezpieczeństwa zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006

Karta charakterystyki bezpieczeństwa zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 01 Identyfikacja substancji/preparatu oraz firmy/przedsiębiorstwa Nazwa handlowa Płyn dezynfekujący do dyszy natryskowej Geberit AquaClean (nr art. 242.545.00.1) Zastosowanie substancji/preparatu Płyn

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Wydrukowano dnia: 02.12.2014 Przejrzano dnia : 27.03.2006 Strona 1 z 8 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU ORAZ FIRMY/PRZEDSIĘBIORSTWA Informacja o wyrobie Znak firmowy : Getriebeoel/Betriebsmittel Firma

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 REPLAST EASY Klej do tworzyw sztucznych uniwersalny - B

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 REPLAST EASY Klej do tworzyw sztucznych uniwersalny - B 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Informacja o wyrobie Handlowa wyrobu : Kod wyrobu : 08935004 MSDS-Identcode : 10011419 Firma : Wurth Polska Sp. z o.o. ul. Płochocińska

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/6 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu Numer katalogowy artykułu: 220-0007 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

PPH CERKAMED Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego PROTECT LIGHT SEAL

PPH CERKAMED Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego PROTECT LIGHT SEAL Strona 1 z 6 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Zastosowanie: Producent: Lakier ochronny do zębiny PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski 37-450 Stalowa Wola Ul. Kwiatkowskiego

Bardziej szczegółowo

The RectorSeal Corporation Chemtrec 24/ Spenwick Drive (800) USA

The RectorSeal Corporation Chemtrec 24/ Spenwick Drive (800) USA ARKUSZ DANYCH O BEZPIECZEŃSTWIE PRODUKTU SDS 0192 Sekcja 1 - IDENTYFIKCAJA PRODUKTU I PRODUCENTA KODY HMIS NAZWA HANDLOWA Zdrowie 1 RectorSeal EP-200 / EP-400 Epoxy Putty Palność 0 Reaktywność 0 KODY PRODUKTU

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEJ SUBSTANCJI CHEMICZNEJ Zgodnie z Dyrektywą 91/155/EEC i jej uzupełnieniami

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEJ SUBSTANCJI CHEMICZNEJ Zgodnie z Dyrektywą 91/155/EEC i jej uzupełnieniami 1. Identyfikacja Produktu. Nazwa handlowa: Geocel PRO 510 Nazwa i adres dostawcy: Geocel Limited Western Wood Way Langage Science Park Plympton Plymouth PL7 5BG United Kingdom Tel.: +44 (01752) 202060

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data opracowania 29.08.2009 Wydanie : 2 Strona 1/5 KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikacja preparatu Nazwa handlowa : 1.2. Zastosowanie preparatu

Bardziej szczegółowo

strona: 1/5 Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego/chemicznego zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

strona: 1/5 Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego/chemicznego zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/5 1 Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Dane produktu Numer artykułu: 0130 Zastosowanie substancji / preparatu Domieszka do betonu / zaprawy Producent/dostawca:

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Art. 31

Karta charakterystyki Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Art. 31 nr.ref. UDS000298_18_20150909 (PL) Zastępuje UK10410 SEKCJA 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu AMBERGREASE FG1 luzem 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

WALLFIX NON _- WOVEN

WALLFIX NON _- WOVEN KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ Wersja I; sporządzono 1.03.2008 Aktualizacja 2012.07.02 Producent KBM Sp. z o.o. Adres 97-400 Bełchatów, ul. Czyżewskiego 31A Telefon (0-prefix-44) 633 61

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki bezpieczeństwa wg 1907/2006/WE, artykuł 31

Karta charakterystyki bezpieczeństwa wg 1907/2006/WE, artykuł 31 aktualizowana dnia: 15.02.2012 Data druku: 21.05.2012 Strona: 1/6 Nazwa handlowa: 1. Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Środek antyadhezyjny 950

Bardziej szczegółowo

SZAMBO SZCZEL. Zastosowanie: Domieszka uszczelniająca do produkcji szamb, kręgów, basenów, korytek ściekowych itp.

SZAMBO SZCZEL. Zastosowanie: Domieszka uszczelniająca do produkcji szamb, kręgów, basenów, korytek ściekowych itp. 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja preparatu: Zastosowanie: Domieszka uszczelniająca do produkcji szamb, kręgów, basenów, korytek ściekowych itp. Producent: MEEX CHEMIA

Bardziej szczegółowo

PPH CERKAMED Karta charakterystyki wyrobu RUBBER-DAM LIQUID

PPH CERKAMED Karta charakterystyki wyrobu RUBBER-DAM LIQUID Strona 1 z 6 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Zastosowanie: Producent: RUBBER-DAM LIQUID Światłoutwardzalny koferdam w płynie przeznaczony do ochrony dziąseł podczas

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data przygotowania 05-gru-2011 Przegląd numer 1 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa wyrobu Cat No. Synonimy Zalecane użycie DR0526 Chemikalia laboratoryjne Firma

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEJ SUBSTANCJI CHEMICZNEJ Radiator Flush

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEJ SUBSTANCJI CHEMICZNEJ Radiator Flush Karta charakterystyki zgodna z wymogami Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.U. nr 140, poz.

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE AS TOMASZ SŁODOWNIK 05-402 OTWOCK, UL POGODNA 38 NIP 532 16 41 573 22 788 21 73 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Producent : P.P.H. AS Tomasz Słodownik

Bardziej szczegółowo

NORGIPS Bonding Fix Klej gipsowy

NORGIPS Bonding Fix Klej gipsowy 1 Identyfikacja preparatu Identyfikacja producenta Zastosowanie Stosowany w budownictwie. Producent Norgips Sp. z o.o. Sp. k. ul. Sobieszyńska 4 00-764 Warszawa Tel.: +48 22 369 63 30 Fax: +48 22 369 63

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki strona1/6 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikatory produktu Nazwa handlowa produktu: Amalcap Plus (Powder) 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki. (zgodna z klasyfikacją niebezpiecznych substancji UE 2001/58) Proszek ECOCLEANER. Data utworzenia/ data aktualizacji: 10 10 05

Karta charakterystyki. (zgodna z klasyfikacją niebezpiecznych substancji UE 2001/58) Proszek ECOCLEANER. Data utworzenia/ data aktualizacji: 10 10 05 Karta charakterystyki 1 (zgodna z klasyfikacją niebezpiecznych substancji UE 2001/58) Proszek ECOCLEANER Data utworzenia/ data aktualizacji: 10 10 05 1. Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data opracowania 13.01.2010 Wydanie : 2 Strona 1/5 KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikacja preparatu Nazwa handlowa : Płyn do mycia naczyń Baron

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/5 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu Numer artykułu: 600702 Opis: Zestaw do kalibracji pomiaru zamglenia (124 FNU & 1010 FNU) Istotne

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa wyrobu Zastosowanie preparatu : Brise Aerozol Pine : Odświeżacz powietrza w aerozolu. Dystrybutor : SC Johnson Sp. z o.o., ul. Postępu

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki bezpieczeństwa wg 1907/2006/WE, artykuł 31

Karta charakterystyki bezpieczeństwa wg 1907/2006/WE, artykuł 31 aktualizowana dnia: 15.02.2012 Data druku: 09.03.2012 Strona: 1/6 Nazwa handlowa: 1. Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Nr kat.: 42,0411,8041 Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki

Karta Charakterystyki Karta Charakterystyki Zgodnie z rozporządzeniem 1907/2006/WE Wydrukowano dnia: 02-07-2012 Wersja Nr: 1 1. JEDNOZNACZNA NAZWA SUBSTANCJI/PREPARATU I ZAKŁADU/PRZEDSIĘBIORS Identyfikacja substancji/preparatu

Bardziej szczegółowo