KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej 2001/58/WE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej 2001/58/WE"

Transkrypt

1 KARTA CHARAKTERYSTYKI Przejrzano dnia 07/02/2008 Numer aktualizacji 5 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa wyrobu Kod wyrobu Rodzina chemiczna Zalecane użycie SWEPCO 121 Tri-Plex Universal Grease W20521 Węglowodór ropopochodny Środek poślizgowy Adres dostawcy Numer alarmowy Nr NZ N. V. Southwestern Petroleum Europe S. A., Industrieweg 6, B-2390 Oostmalle, Belgium Southwestern Petroleum Corporation, 534 North Main St, Fort Worth, TX USA (Answered 8am-5pm) żaden 2. SKŁAD/INFORMACJE DOTYCZĄCE SKŁADNIKÓW Jeżli jakiekolwiek ze składnikow niniejszego preparatu określono jako niebezpieczne, a ich zawartość wynosi 1% lub więcej (0,1% lub więcej dla substancji rakotworczych), zostaną one wymienione w tym punkcie. Jeśli w niniejszym punkcie nie podano żadnych składnikow oznacza to, że składniki produktu nie spełniają lub nie przekraczają podanych wymagań. Hazardous Components Nazwa chemiczna Nr CAS EINECS Ciężar % Klasyfikacja Aluminum iso-propoxide F;R11 Petroleum distillates, Carc.Cat.2;R45 hydrotreated heavy paraffinic Petroleum distillates, solvent dewaxed heavy paraffinic Carc.Cat.2;R45 * ISTOTNA UWAGA: Mimo że niniejszy produkt zawiera rezerwy oleju bazowego, ktore zasadniczo są klasyfikowane w UE jako rakotworcze, Komisja Europejska ustaliła, iż klasyfikacja rezerw oleju bazowego zastosowanego w produkcie nie musi być identyfikowana jako rakotworcza, jeśli rezerwa oleju bazowego zawiera mniej niż 3% ekstraktu sulfotlenku dimetylu, oznaczonego wg normy IP 346 (patrz nota L, Dyrektywa Komisji Europejskiej 67/548/EWG z pożniejszymi zmianami). żaden z olejow bazowych zastosowanych w niniejszym produkcie nie zawiera sulfotlenku dimetylu w stężeniu 3% lub wyższym ani nie jest uważany za rakotworczy przez Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem (IARC). Pełny tekst zwrotów R wymienionych w niniejszym punkcie podano w punkcie OCENA ZAGROŻEŃ Preparat jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z Dyrektywą 1999/45/WE. Strona 1 / 7

2 Kategoria niebezpieczeństwa Symbol(e) Produkt nie jest niebezpieczny zgodnie z Dyrektywą 1999/45/WE Produkt nie jest niebezpieczny. Przegląd działań w sytuacji awaryjnej Nie oczekuje się wystąpienia znaczącego zagrożenia dla zdrowia przy narażeniu krótkoterminowym.. Może powodować podrażnienia i stany zapalne skóry. Substancja może być szkodliwa po spożyciu. Produkt jest palny, ale nie będzie łatwo ulegał zapłonowi.. Podstawowe drogi narażenia Kontakt przez skórę. Kontakt z oczami. Ostre działanie toksyczne Skóra Oczy Wdychanie Połknięcie Działanie rakotwórcze Przewlekłe działanie toksyczne Unikać przedłużonego i/lub powtarzającego się kontaktu ze skórą. Przedłużony i/lub powtarzający się kontakt z tym materiałem może powodować podrażnienie lub zapalenie skóry. Personel z wcześniej istniejącymi zaburzeniami skórnymi powinien unikać kontaktu z niniejszym produktem. Kontakt z oczami może powodować podrażnienie Nieznane. Połknięcie nie jest uważane za prawdopodobną drogę narażenia. Ostra toksyczność doustna jest mniej znacząca, lecz niewielkie ilości aspirowane do płuc podczas spożycia mogą powodować łagodne do ciężkich uszkodzeń płucnych, a nawet śmierć. Działanie rakotwórcze całej mieszaniny nie zostało ocenione. Informacje dotyczące poszczególnych składników, które mogą mieć działanie rakotwórcze, o ile występują, podano w punkcie 2. i 11. W zgłoszeniach powtarzające się i przedłużone nadmierne narażenie zawodowe na produkty na bazie ropy naftowej wiązano z uszkodzeniem wątroby, nerek, mózgu i układu nerwowego. Jednakże, brak jest zgłaszanych dowodów u ludzi, że niniejsze działanie występuje, gdy narażenie jest utrzymywane poniżej zalecanych wartości granicznych narażenia. 4. PIERWSZA POMOC Kontakt z oczami Kontakt przez skóre Wdychanie Połknięcie Uwagi dla lekarza Płukać starannie dużą ilością wody, również pod powiekami. Jeśli objawy utrzymują się, wezwać lekarza. Natychmiast zmyć mydłem i dużą ilością wody, usuwając zanieczyszczoną odzież i obuwie.. Pierwsza pomoc nie jest wymagana.. Niezwłocznie skonsultować się z lekarzem lub Centrum Toksykologicznym. Nie prowokować wymiotów bez wskazań lekarza. Leczenie objawowe. 5. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Właściwości palne Stosowne środki gaśnicze Niebezpieczne produkty spalania Specyficzne zagrożenia związane z produktem Materiał palny: może się palić, lecz nie ulega łatwo zapłonowi. Rozpylony strumień wody lub mgła wodna, proszek gaśniczy, ditlenek węgla (CO2) lub piana. Pojemniki chłodzić poprzez zalewanie wodą jeszcze przez pewien czas po ugaszeniu pożaru Powyżej 121 C (250 F) może wytwarzać się siarkowodór (H2S).. Przechowywać produkt i pusty pojemnik z dala od ciepła i źródeł zapłonu Strona 2 / 7

3 Wyposażenie ochronne i środki ostrożności dla strażaków Założyć sprzęt do oddychania z obiegiem zamkniętym i odzież ochronną 6. ŚRODKI ZAPOBIEGANIA PRZYPADKOWEMU UWOLNIENIU Indywidualnych środków ostrożności Unikać kontaktu ze skórą, oczami i ubraniem Metody ograniczania Metody oczyszczania Inne informacje Zapobiegać dalszemu wyciekowi lub rozlaniu jeżeli to bezpieczne. Zbierać mechanicznie i gromadzić w odpowiednim pojemniku w celu usunięcia.. Zgłosić rozlania zgodnie z zaleceniami odpowiednim służbom. 7. POSTĘPOWANIE I SKŁADOWANIE Postępowanie Składowanie Stosować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy Przechowywać pojemnik dokładnie zamknięty w suchym i dobrze wentylowanym miejscu. Chronić przed dziećmi. 8. ŚRODKI ZMNIEJSZENIA NARAŻENIA NA DZIAŁANIE/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ Limity nateżen Niniejszy produkt nie zawiera żadnych materiałów niebezpiecznych o ustalonych przez właściwy dla regionu organ regulacyjny wartościach granicznych narażenia zawodowego. Środki zmniejszające narażenie na działanie Technologiczne środki kontroli Stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Jeśli podczas pracy z preparatem wytwarza się mgła, w celu utrzymania poziomu zanieczyszczeń w powietrzu poniżej wartości granicznych narażenia TLV TWA: 5 mg/m 3 and TLV STEL:10 mg/m 3, należy stosować osłony procesowe, miejscową wentylację wyciągową lub inne technologiczne środki kontroli. Ochrona oczu/twarzy Ochrona skóry Ochrona rąk Ochrona dróg oddechowych Ogólne uwagi dotyczące higieny Środki zmniejszenia narażania na oddziaływanie środowiska Okulary ochronne z osłonami bocznymi Jeśli kontakt z produktem jest prawdopodobny, należy stosować rękawice i odzież ochronną. Rękawice ochronne W normalnych warunkach stosowania nie jest konieczne wyposażenie ochronne. W przypadku przekroczenia wartości granicznych narażenia lub wystąpienia podrażnienia może być wymagana wentylacja i usuwanie gazu. Jeśli nie można utrzymać poziomów narażenia indywidualnego poniżej zalecanych wartości granicznych narażenia lub gdy produkt jest nakładany metodą natryskową, należy nosić zatwierdzony sprzęt ochrony dróg oddechowych. W czasie pracy nie jeść, nie pić i nie palić. Regularne czyszczenie wyposażenia, miejsca pracy i odzieży roboczej. Unikać kontaktu ze skórą, oczami i ubraniem. Myć ręce przed posiłkami i bezpośrednio po stosowaniu produktu. Przechowywać z dala od żywności, napojów i produktów żywnościowych dla zwierząt. Nie dopuścić do przedostania się produktu do kanalizacji 9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE Strona 3 / 7

4 9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE Wygląd czerwony Zapach Destylaty ropy naftowej Stan fizyczny Smar stały ph brak dostępnych danych Temperatura zapłonu Nie stosować Temperatura samozapłonu Nie stosować Temperatura wrzenia/zakres Nie stosować Temperatura topnienia/zakres brak dostępnych danych temperatur wrzenia temperatur topnienia Granice zapalności w powietrzu, % Nie stosować Ciężar właściwy (Woda=1) 0.93 Rozpuszczalność w wodzie zaniedbywalnie Szybkość odparowywania brak dostępnych danych Prezność pary brak dostępnych danych Gęstość pary (powietrze = 1) >1 Składniki lotne, % obj. brak dostępnych danych Lepkość brak dostępnych danych Stała podziału (n-oktanol/woda) brak dostępnych danych 10. TRWAŁOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ Trwałość Warunki, których należy unikac Substancje, których należy unikac Niebezpieczne produkty rozkładu Możliwość niebezpiecznych reakcji Trwały w warunkach normalnych Przechowywać z dala od otwartego ognia, gorących powierzchni i źródeł zapłonu Silne utleniacze Węglowodory. Tlenek węgla. Powyżej 121 C (250 F) może wytwarzać się siarkowodór (H2S).. Nie występuje niebezpieczna polimeryzacja. 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE Toksyczność całej mieszaniny nie została oceniona. Jeśli jest dostępna informacja dotycząca jakiegokolwiek z poszczególnych składników mieszaniny, zostanie przedstawiona w niniejszym punkcie. Jeśli w niniejszym punkcie nie podano żadnej informacji, brak jest dostępnych informacji toksykologicznych dla jakiegokolwiek składnika mieszaniny. Toksyczność ostra Poniższa tabela zawiera informacje toksykologiczne dla określonych składników przy wskazanym stężeniu. Brak tabeli oznacza, że nie znaleziono żadnych informacji toksykologicznych. Nazwa chemiczna EINECS LD50 podanie doustne LD50 podanie skórne LC50 wdychanie Aluminum iso-propoxide mg/kg ( Rat ) Petroleum distillates, mg/kg ( Rat ) 2000 mg/kg ( Rabbit ) 2.18 mg/l ( Rat ) 4 h hydrotreated heavy paraffinic Petroleum distillates, solvent dewaxed heavy paraffinic mg/kg ( Rat ) 2000 mg/kg ( Rabbit ) 2.18 mg/l ( Rat ) 4 h Toksyczność chroniczna Karcenogenność W zgłoszeniach powtarzające się i przedłużone nadmierne narażenie zawodowe na produkty na bazie ropy naftowej wiązano z uszkodzeniem wątroby, nerek, mózgu i układu nerwowego. Jednakże, brak jest zgłaszanych dowodów u ludzi, że niniejsze działanie występuje, gdy narażenie jest utrzymywane poniżej zalecanych wartości granicznych narażenia. Niniejszy produkt nie zawiera składników o stężeniu 0,1% lub wyższym, które są znane jako rakotwórcze. Nazwa chemiczna IARC EU Carc* Petroleum distillates, hydrotreated Category 2 heavy paraffinic Petroleum distillates, solvent dewaxed heavy paraffinic Category 2 Strona 4 / 7

5 * ISTOTNA UWAGA: Mimo że niniejszy produkt zawiera rezerwy oleju bazowego, ktore zasadniczo są klasyfikowane w UE jako rakotworcze, Komisja Europejska ustaliła, iż klasyfikacja rezerw oleju bazowego zastosowanego w produkcie nie musi być identyfikowana jako rakotworcza, jeśli rezerwa oleju bazowego zawiera mniej niż 3% ekstraktu sulfotlenku dimetylu, oznaczonego wg normy IP 346 (patrz nota L, Dyrektywa Komisji Europejskiej 67/548/EWG z pożniejszymi zmianami). żaden z olejow bazowych zastosowanych w niniejszym produkcie nie zawiera sulfotlenku dimetylu w stężeniu 3% lub wyższym ani nie jest uważany za rakotworczy przez Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem (IARC). Uczulenie Skutki neurologiczne działanie mutagenne Skutki dla rozrodczości Developmental Effects Wpływ na narząd docelowy 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE Ekotoksyczność Ektoksyczność i zdolność do rozkładu całego preparatu nie została oceniona. W konsekwencji, niniejszy materiał nie powinien być przechowywany w pobliżu kanalizacji i systemów odwadniających oraz wszelkich akwenów wodnych. Nie powinien być również uważany jako łatwo ulegający biodegradacji. Jeżeli dostępne są informacje dotyczące jakiegokolwiek ze składników preparatu, podano je w tym punkcie. Jeżeli niniejszy punkt nie zawiera żadnych informacji, oznacza to, że brak jest dostępnych informacji na temat ektoksyczności i zdolności do rozkładu dla któregokolwiek ze składników preparatu. Mobilność Trwałość/Degradowalność Potencjał bioakumulacyjny 13. UWAGI DOTYCZĄCE UNIESZKODLIWIENIA Pozostałe odpady / niezużyte wyroby Usunąć zgodnie z przepisami lokalnymi Zanieczyszczone opakowanie Nr. EWC Inne informacje Usunąć zgodnie z przepisami lokalnymi Zgodnie z Europejskim Katalogiem Odpadów Kody Odpadów wynikają z zsowania produktu, a nie jego właściwości. Kody odpadów powinny być określone przez użytkownika w oparciu o sposób zastosowania produktu. 14. INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU IMDG/IMO RID ADR ICAO Strona 5 / 7

6 14. INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU IATA 15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW Preparat jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z Dyrektywą 1999/45/WE Oznakowanie Symbol(e) Produkt nie jest niebezpieczny. Faza (-y) R Faza (-y) S żaden żaden 16. INNE INFORMACJE Tekst zwrotów R zawartych w Sekcji 2 R45 - Może powodować raka Wyszukane wykazy prawne i inne źródła informacji Definicje ADN - Europejska umowa dotycząca międzynarodowego przewozu ładunków niebezpiecznych w transporcie wodnym (European Agreement for International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways) ADR - Europejska umowa dotycząca międzynarodowego drogowego przewozu ładunków niebezpiecznych (European Agreement for International Carriage of Dangerous Goods by Road) AICS - Australijski wykaz substancji chemicznych (Australian Inventory of Chemical Substances) CAS - Chemiczna naukowa baza danych (Chemical Abstract Services) EINECS - Unia Europejska (UE) Europejski wykaz istniejących substancji o znaczeniu komercyjnym (European Union (EU) European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances) IARC - Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (International Agency for Research on Cancer) IATA - Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Lotniczego (International Air Transport Association) ICAO - Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (International Civil Aviation Organization) IMDG - Międzynarodowy morski kodeks towarów niebezpiecznych (International Maritime Dangerous Goods Code) NIOSH - Amerykański Narodowy Instytut Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (United States National Institute for Occupational Safety & Health) RID - Europejska Umowa Dotycząca Międzynarodowego Przewozu Kolejami Towarów Niebezpiecznych (European Agreement for International Carriage of Dangerous Goods by Rail) EC50 - Stężenie skuteczne (stężenie składnika, przy którym 50% organizmów wykazuje skutek w określonym czasie) LC50 -Stężenie letalne (stężenie w wodzie, przy którym 50% badanych organizmów wykazuje skutek letalny w określonym czasie, zwykle 96 godzin) LD50 - Dawka letalna (pojedyncza dawka, która podana zwierzętom doświadczalnym doustnie lub na skórę powoduje śmierć 50% zwierząt w badanej grupie) OEL - Wartości graniczne narażenia zawodowego (Occupational Exposure Limit) PEL - Dopuszczalne wartości graniczne narażenia (Permissible Exposure Limits) STEL - Wartość graniczna narażenia krótkotrwałego TLV - Progowa wartość graniczna stężenia (Threshold Limit Value) TWA - Czasowa średnia ważona (Time Weighted Average) TWAEV - Czasowa średnia ważona wartości narażenia (Time Weighted Average Exposure Value) Opracowanie Dział zgodności z przepisami Strona 6 / 7

7 Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki s. poprawne w odniesieniu do aktualnego stanu naszej wiedzy oraz informacji i wiarygodne w momencie ich publikacji. Podane informacje stanowi. jedynie instrukcje dotycz.ce bezpiecznego post.powania, stosowania, przetwarzania, przechowywania, transportu, usuwania i uwalniania i nie powinny by. uwa.ane za wykaz gwarancji b.d. wykaz jako.ciowy. Niniejsze informacje odnosz. si. jedynie do wskazanego w.a.ciwego materia.u i mog. by. niewa.ne dla tego rodzaju materia.u, gdy stosowany jest on w po..czeniu z jakimikolwiek innymi materia.ami lub w jakimkolwiek procesie niewyszczegolnionym w tre.ci tego dokumentu. Koniec Karty Charakterystyki Niebezpiecznej Substancji Chemicznej Strona 7 / 7

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzenie Unii Europejskiej 1907/2006/UE Chlormequat Chloride Przejrzano dnia 12/01/2010 Przegląd numer 3 1. JEDNOZNACZNA NAZWA SUBSTANCJI/PREPARATU I ZAKŁADU/PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

Wersja 2.0 Aktualizacja 10.07.2015 Wydrukowano dnia 13.07.2015. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Wersja 2.0 Aktualizacja 10.07.2015 Wydrukowano dnia 13.07.2015. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa { error: graphic file not found: C:\Program Files\SAP\FrontEnd\sapgui\W WI\graphics\defl.png } SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/20 1 z 9 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa produktu: Płyn do solarów

Bardziej szczegółowo

Środek tiksotropowy URKI TIX

Środek tiksotropowy URKI TIX SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zastosowania zidentyfikowane:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN 1 IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikacja produktu: Vaco środek przeciw komarom, kleszczom i meszkom 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny: Produkt biobójczy

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN 1 IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikacja produktu: Vaco środek przeciw komarom, kleszczom i meszkom, 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny: Produkt

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa albo oznaczenie mieszaniny Numer rejestracyjny Synonimy Numer

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO (Na podstawie Rozp. REACH (WE) nr 1907/2006)

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO (Na podstawie Rozp. REACH (WE) nr 1907/2006) Strona 1 z 6 PKT 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU I PRODUCENTA Jeżeli data aktualizacji widnieje powyżej, to znaczy że ta karta charakterystyki spełnia wymagania polskiego prawa. PRODUKT Opis produktu: Olej mineralny

Bardziej szczegółowo

1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA

1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa: Destylaty lekkie zobojętniane chemiczna (ropa naftowa); Frakcja naftowa Synonimy:

Bardziej szczegółowo

(REINMITTEL) G 052188 G05218801

(REINMITTEL) G 052188 G05218801 Karta charakterystyki zgodna z wzorem określonym w rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH). Data wydania 26.04.2010 r. Data aktualizacji - 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ Tlenek glinu Microgrit, seria tlenków glinowych

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ Tlenek glinu Microgrit, seria tlenków glinowych KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ Tlenek glinu Microgrit, seria tlenków glinowych Rozdział 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu

Bardziej szczegółowo

ŚRODEK DO USUWANIA SILIKONU

ŚRODEK DO USUWANIA SILIKONU SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

MR 750 ŻEL SPRZĘGAJĄCY DO BADAŃ ULTRADŹWIĘKOWYCH.

MR 750 ŻEL SPRZĘGAJĄCY DO BADAŃ ULTRADŹWIĘKOWYCH. SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu. Numer indeksowy: - Synonimy:- Numer CAS: - Numer WE: - Numer rejestracji: - 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 453/2010

KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 453/2010 Data sporządzenia: 07.10.2009 Aktualizacja: 11.03.2015 Wersja: 1.2 CLP Strona 1 z 9 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa:

Bardziej szczegółowo

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Sekcja 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Sekcja 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Sekcja 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Bardziej szczegółowo

KLEJ TAPICERSKI PIANOKLEJ

KLEJ TAPICERSKI PIANOKLEJ SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 43/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

VC 570 PODŁOGI - Środek do mycia podłóg SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

VC 570 PODŁOGI - Środek do mycia podłóg SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 1.2 1.3 1.4 Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 43/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Klej Montażowy SBS Expert line

Klej Montażowy SBS Expert line SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Klej Montażowy SBS Expert line Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/7 * SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Numer artykułu: 700332 103159 100205 Numer według CAS: 1303-96-4 Numer WE: 215-540-4

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki

Karta Charakterystyki Karta Charakterystyki SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa albo oznaczenie mieszaniny Numer rejestracyjny Synonimy HP

Bardziej szczegółowo

SCORE 250 EC. Data opracowania karty oryginalnej: 27.02.2007 Data aktualizacji i sporządzenia wersji polskiej: 07.02.2011

SCORE 250 EC. Data opracowania karty oryginalnej: 27.02.2007 Data aktualizacji i sporządzenia wersji polskiej: 07.02.2011 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Kod produktu: A7402T Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r. Orac Decofix Extra

Karta charakterystyki Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r. Orac Decofix Extra Strona 1 z 12 Orac Decofix Extra SEKCJA 1 IDENTYFIKACJA MIESZANINY I PRZEDSIEBIORSTWA 1.1 Identyfikacja substancji lub preparatu Nazwa produktu: Orac Decofix Extra 1.2 Zastosowanie substancji lub preparatu:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa strona: 1/8 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Numer artykułu: 2111, 2112, 2115 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Dolphin - Środek odtłuszczający OIL Cleaner SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Dolphin - Środek odtłuszczający OIL Cleaner SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 1.2 Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Bardziej szczegółowo

Środek do czyszczenia hamulców HART

Środek do czyszczenia hamulców HART Sekcja 1. Identyfikacja mieszaniny: Identyfikacja przedsiębiorstwa: 1.1. Identyfikator produktu: Nazwa: Kod identyfikacji: PY100-600BC 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji oraz zastosowanie

Bardziej szczegółowo

HYDRANAL-Coulomat AG-H

HYDRANAL-Coulomat AG-H sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/200 z dnia 20 maja 200 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 grudnia 2006 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo