1. Niniejszy regulamin (w dalszej treści zwany Regulaminem ) sporządzony został przez:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Niniejszy regulamin (w dalszej treści zwany Regulaminem ) sporządzony został przez:"

Transkrypt

1 REGULAMIN SERWISU IPLEX.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (w dalszej treści zwany Regulaminem ) sporządzony został przez: a. IPLEX Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ul. Oksywskiej 17, Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP: , REGON: , w dalszej treści zwaną IPLEX, oraz 2. Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez IPLEX za pośrednictwem Serwisu iplex.pl, prawa i obowiązki użytkownika Serwisu, prawa i obowiązki IPLEX, zasady odpowiedzialności użytkownika Serwisu iplex.pl oraz IPLEX, zasady reklamacji oraz wszelkie inne materie związane z prowadzeniem Serwisu iplex.pl. 3. Regulamin zawiera zasady świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz ze zm.). II. DEFINICJE 1. Serwis - Serwis internetowy, działający pod domeną iplex.pl, którego treści są dostępne dla Użytkowników za pośrednictwem strony internetowej iplex.pl lub aplikacji mobilnej iplex.pl, przy użyciu Internetu. 2. Aplikacja mobilna aplikacja iplex.pl, umożliwiająca użytkownikom Terminali korzystanie z treści zawartych w Serwisie. 3. Terminal urządzenie przenośne, takie jak telefon komórkowy, smartfon, palmtop, tablet, pozwalające na korzystanie z treści. 4. Player strona internetowa w domenie iplex.pl, wyświetlająca Utwory, do których IPLEX ma stosowne prawa lub upoważnienia, zgody. 5. Utwór jakikolwiek utwór audiowizualny, w szczególności: filmy fabularne, seriale, bajki, filmy dokumentalne, krótkometrażowe, itp., udostępniony Usługobiorcy/Użytkownikowi i/lub Gościowi na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w ramach usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu. 6. Wideo Reklama jakikolwiek utwór audiowizualny, audycje audiowizualne, w szczególności: utwory o charakterze promocyjnym, reklamowym, marketingowym, emitowane, na zlecenie podmiotów trzecich (reklamodawców), w blokach/audycjach reklamowych emitowanych przed/po lub w trakcie danych Utworów, umieszczone na Serwisie; obejrzenie bloku/ zestawienia audycji reklamowych, zawierających Video Reklamy jest warunkiem koniecznym do obejrzenia danego Utworu udostępnianego w ramach Serwisu, jeżeli taki blok reklamowy/zestawienie audycji reklamowych zostanie umieszczone w Serwisie, z zastrzeżeniem odmiennych uregulowań, dotyczących Video Reklam dot. świadczenia Odpłatnych Usług lub innych zastrzeżeń zawartych w niniejszym Regulaminie. 7. Nieodpłatne Usługi - wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez IPLEX w ramach Serwisu oraz w oparciu o niniejszy Regulamin, dla których nie zastrzeżono odpłatności. 8. Odpłatne Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną przez IPLEX w ramach Serwisu oraz w oparciu o niniejszy Regulamin, dla których Usługodawca zastrzegł odpłatność, w szczególności Usługi IPLEX PLUS i IPLEX ZERO. 9. Umowa Na Korzystanie z Odpłatnych Usług - odpłatna umowa cywilnoprawna zawierana drogą elektroniczną między Użytkownikiem lub Usługobiorcą a IPLEX, której przedmiotem jest świadczenie przez IPLEX jednej z Odpłatnych Usług w ramach Serwisu. 10. Umowa Na Korzystanie z Nieodpłatnych Usług- nieodpłatna umowa cywilnoprawna zawierana drogą elektroniczną między Użytkownikiem lub Gościem a IPLEX, której przedmiotem jest świadczenie przez IPLEX Nieodpłatnych Usług w ramach Serwisu.

2 11. FVoD (Free Video on Demand) Nieodpłatne Video na życzenie jest to Nieodpłatna Usługa świadczona drogą elektroniczną przez IPLEX przy wykorzystaniu Serwisu, na rzecz Użytkowników. W momencie uaktywnienia emisji danego Utworu, Użytkownik uzyskuje prawo do wielokrotnego odtworzenia Utworu w czasie indywidualnie wybranym przez siebie. W celu skorzystania z Usługi FVoD, część zawartości konkretnego Utworu, tylko podczas jego bezpośredniej transmisji do Użytkownika, zostaje czasowo skopiowana na nośnik pamięci RAM Użytkownika. Przez okres korzystania przez Użytkownika z danej usługi dany Utwór w całości pozostaje na serwerach IPLEX, a jego część jest kopiowana (buforowana) tylko w momencie gdy dany Użytkownik ogląda dany Utwór. 12. Użytkownik w rozumieniu niniejszego regulaminu Użytkownikiem jest każdy Gość, Zarejestrowany Użytkownik oraz Usługobiorca. 13. Gość pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, lub osoba fizyczna nie mająca pełnej zdolności do czynności prawnych, która uzyskała zgodę przedstawiciela ustawowego odwiedzająca Serwis, niebędąca zarejestrowanym Użytkownikiem Serwisu, korzystająca z usług oferowanych przez IPLEX w ramach Serwisu. W zakresie w którym niniejszy Regulamin stanowi o składaniu oświadczeń woli przez Gościa, w szczególności zaciąganie zobowiązań, pojęcie Gość obejmuje także przedstawiciela ustawowego odpowiedniej osoby fizycznej nie mającej pełnej zdolności do czynności prawnych. 14. Zarejestrowany Użytkownik - pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, lub osoba fizyczna nie mająca pełnej zdolności do czynności prawnych, która uzyskała zgodę przedstawiciela ustawowego, zarejestrowana w Serwisie oraz posiadająca konto Moje konto. W zakresie w którym niniejszy Regulamin stanowi o składaniu oświadczeń woli przez Zarejestrowanego Użytkownika, w szczególności zaciąganie zobowiązań, pojęcie Zarejestrowany Użytkownik obejmuje także przedstawiciela ustawowego odpowiedniej osoby fizycznej nie mającej pełnej zdolności do czynności prawnych. 15. Usługobiorca Zarejestrowany Użytkownik, który jest stroną co najmniej jednej Umowy Świadczenia Odpłatnej Usługi. 16. Moje konto indywidualne, unikalne konto Zarejestrowanego Użytkownika lub Usługobiorcy prowadzone przez IPLEX, zakładane po zarejestrowaniu (wybór indywidualnego hasła oraz loginu) w Serwisie, dostępne jedynie dla Zarejestrowanego Użytkownika lub Usługobiorcy po logowaniu. 17. Adres elektroniczny - oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej. 18. System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne. 19. Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną. 20. Informacja handlowa informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi. 21. Awaria stan Systemu teleinformatycznego, wykorzystywanego do świadczenia usług w ramach Serwisu, mający wpływ na poprawne funkcjonowanie Serwisu oraz usług świadczonych w ramach Serwisu lub ich składowych, niezgodnie z założeniami określającymi poprawne działanie Serwisu lub usług świadczonych w ramach Serwisu, widoczny dla Użytkownika. 22. Dzień Aktywacji - dzień w którym IPLEX umożliwia Usługobiorcy korzystanie z Odpłatnej Usługi. 23. Opłata - należność przysługująca od Usługobiorcy z tytułu zawartej Umowy Na Korzystanie z Odpłatnych Usług, w wysokości określonej w aktualnym indywidualnym Cenniku dla każdej z Odpłatnych Usług.

3 24. Cennik - zbiór określający wysokość aktualnych Opłat pobieranych z tytułu świadczenia Odpłatnych Usług dostępnych w ramach Serwisu, dostępny na stronie internetowej Serwisu oraz za pośrednictwem Aplikacji mobilnej. 25. Regulamin niniejszy Regulamin, dostępny na stronie iplex.pl. III. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZA POŚREDNICTWEM SERWISU 1. Wszelkie usługi świadczone przez IPLEX za pośrednictwem Serwisu świadczone są drogą elektroniczną, zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 2. Treści umieszczone w Serwisie dostępne są dla Użytkowników za pośrednictwem Internetu, poprzez stronę internetową iplex.pl, Aplikację mobilną lub Aplikację Connected Tv. 3. Dostępne dla Użytkowników za pośrednictwem Serwisu Utwory udostępniane są przez IPLEX na podstawie licencji (sublicencji), uzyskanych od podmiotów uprawnionych do dysponowania prawami autorskimi twórców Utworów. 4. Przed zawarciem Umowy Na Korzystanie z Odpłatnych Usług jak i Umowy Na Korzystanie z Nieodpłatnych Usług, IPLEX udostępnia Użytkownikom Regulamin oraz umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą Systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik. Użytkownik nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały mu udostępnione w sposób opisany wyżej. 5. Każdy Zarejestrowany Użytkownik i Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu od chwili rejestracji w Serwisie, co jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu. 6. Gość zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili zawarcia Umowy na Korzystanie z Nieodpłatnych Usług, które jest jednoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu. 7. IPLEX zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Użytkownicy zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu odpowiednio na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie. 8. O zmianie Regulaminu IPLEX zawiadomi Użytkowników poprzez umieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej Serwisu. 9. Zarejestrowani Użytkownicy oraz Usługobiorcy zostaną powiadomieni o zmianie niniejszego regulaminu również poprzez umieszczenie przez IPLEX odpowiedniej informacji na koncie Moje Konto danego Zarejestrowanego Użytkownika/Usługobiorcy, widocznej po zalogowaniu się Zarejestrowanego Użytkownika/Usługobiorcy do konta. 10. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w dniu wskazanym w informacji przekazanej Użytkownikowi zgodnie z zasadami wskazanymi w pkt. III ust. 8 i 9 niniejszego regulaminu. 11. Gość lub Zarejestrowany Użytkownik, który nie akceptuje zmiany Regulaminu ma prawo do zaprzestania korzystania z Serwisu oraz oferowanych w jego ramach usług. Jeżeli mimo braku akceptacji Gość lub Zarejestrowany Użytkownik skorzysta z Serwisu po zmianie Regulaminu jest to równoznaczne z akceptacją treści zmienionego Regulaminu. 12. Usługobiorca, który nie akceptuje zmian Regulaminu jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Odpłatnych Usług z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia, w terminie 7 dni od dnia poinformowania Usługobiorcy o zmianie Regulaminu, w sposób wskazany w ust. 8 i 9 powyżej. Jeżeli mimo braku akceptacji Usługobiorca korzysta skorzysta z Serwisu oraz oferowanych w jego ramach usług po zmianie Regulaminu jest to równoznaczne z akceptacją treści zmienionego Regulaminu. Wypowiedzenie, o którym mowa w ust. 13 powyżej powinno mieć pod rygorem nieważności formę pisemną zawierającą odręczny podpis. Wypowiedzenie należy przesłać listem poleconym wysłanym na adres: iplex.pl, ul. Oksywska 17, Warszawa. 13. Niniejszy Regulamin został napisany w języku polskim, który jest językiem właściwym do wszelkich czynności prawnych podejmowanych w związku z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

4 IV. WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA Z SERWISU ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem teleinformatycznym, umożliwiającym skorzystanie z usług oferowanych w ramach Serwisu za pośrednictwem strony internetowej iplex.pl: a. Minimalna przepustowość łącza: 500 kbps. b. Komputery o Intel Mac OS od wersji X 10.7 o przeglądarka Safari od wersji 6 o Adobe Flash od wersji 11 o systemy operacyjne Windows: XP, Vista, 7, 8 o przeglądarki: Internet Explorer od wersji 8, Mozilla Firefox od wersji 20, Google Chrome od wersji 25 o Adobe Flash od wersji 11 V. APLIKACJA MOBILNA 1. Użytkownicy, korzystający z urządzeń przenośnych (Terminali) mogą korzystać z treści zawartych w Serwisie również za pośrednictwem Aplikacji mobilnej iplex.pl. 2. Aplikacja mobilna jest dostępna do pobrania za pośrednictwem: Google Play, Apple AppStore, Sklep T- mobile oraz za pośrednictwem strony t-mobile.iplex.pl 3. Aby umożliwić prawidłowe korzystanie z usług oferowanych w ramach Serwisu za pośrednictwem aplikacji mobilnej, urządzenie przenośne musi być wyposażone w jeden z następujących systemów operacyjnych: a. Android (wersja 2.1 lub nowsza) b. ios (wersja 5.0 lub nowsza) Z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, pobranie aplikacji mobilnej nie podlega opłacie. 4. Minimalna przepustowość łącza: 350kbps. 5. Przy pobieraniu aplikacji mobilnej może zostać naliczona opłata za transmisję danych, zgodnie z taryfą usług telekomunikacyjnych danego operatora telefonii komórkowej. VI. APLIKACJA CONNECTED TV 1. Z zastrzeżeniem pkt. VI ust. 2 i 3 Regulaminu Użytkownicy korzystający z urządzeń typu connected TV, spełniających wymogi opisane poniżej, mogą korzystać z treści zawartych w Serwisie również za pośrednictwem Aplikacji iplex.pl. 2. Użytkownik korzystający z Serwisu za pośrednictwem urządzenia typu connected Tv nie może założyć Mojego Konta ani opłacić pakietu iplex plus i iplex zero. Jest to możliwe wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej Serwisu i Aplikacji mobilnej. 3. Aplikacje connected Tv w zależności od typu urządzenia mają różne funkcjonalności. 4. Aplikacja connected Tv jest dostępna na następujących urządzeniach :

5 Obsługiwane urządzenia TV i Blu-ray Samsung: - Seria C (2010) z funkcją Internet Connect - bez możliwości logowania do konta użytkownika i korzystania z pakietów iplex plus oraz iplex zero - Seria D (2011) z funkcją Smart TV i nowsze - z obsługą logowania i korzystania z pakietów iplex plus oraz iplex zero Obsługiwane urządzenia TV i Blu-ray Panasonic: - Modele od 2009 z funkcją Viera Connect (dawniej Viera Cast) - bez możliwości logowania do konta użytkownika i korzystania z pakietów iplex plus oraz iplex zero Obsługiwane urządzenia TV i Blu-ray Toshiba: - Modele z 2012 i nowsze - bez możliwości logowania do konta użytkownika i korzystania z pakietów iplex plus oraz iplex zero Sieć kablowa Toya: - dekoder 3G - bez możliwości logowania do konta użytkownika i korzystania z pakietów iplex plus oraz iplex zero 5. Pobranie aplikacji connected Tv i korzystanie z niej nie podlega opłacie. 6. Minimalna przepustowość łącza: 1,5Mbps, zalecana 2Mbps. VII. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW I REJESTRACJA W SERWISIE 1. W ramach Serwisu IPLEX oferuje Użytkownikom Odpłatne Usługi lub Nieodpłatne Usługi. 2. Z Nieodpłatnych Usług oferowanych przez IPLEX w ramach Serwisu mogą korzystać wszyscy Użytkownicy, poprzez zawarcie z IPLEX Umowy Na korzystanie z Nieodpłatnych Usług. 3. Z Odpłatnych Usług mogą korzystać wyłącznie Zarejestrowani Użytkownicy oraz Usługobiorcy, na zasadach i po spełnieniu warunków określonych w niniejszym Regulaminie. 4. W celu zarejestrowania się w Serwisie należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej Serwisu oraz za pośrednictwem Aplikacji mobilnej pod pozycją Załóż konto. 5. Warunkiem koniecznym rejestracji jest prawidłowe wypełnienie wszystkich wymaganych pól rejestracyjnych. 6. Procedura rejestracyjna obejmuje również złożenie przez Gościa oświadczenia o zaakceptowaniu treści Regulaminu, wyrażeniu zgody bądź odmowie wyrażenia zgody na otrzymywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej, Informacji handlowych, poprzez zaznaczenie pustego pola, a także wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 7. Rejestrując konto Moje Konto Gość wyraża zgodę na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania. 8. Poprzez wysłanie formularza rejestracyjnego Gość oświadcza, że: a. podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, b. jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym Umowy Na Korzystanie z Nieodpłatnych Usług i opcjonalnie Umowy Na Korzystanie z Odpłatnych Usług, c. podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, d. zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać. e. zapoznał się z Polityką Prywatności. 9. Po zarejestrowaniu zostaje automatycznie aktywowane konto Moje konto. VIII. MOJE KONTO 1. Dla Zarejestrowanego Użytkownika oraz Usługobiorcy Serwisu IPLEX prowadzi indywidualne konto Moje konto. Moje konto nie może być udostępniane innym Użytkownikom. 2. W ramach konta Moje konto rejestrowane są dane związane z korzystaniem przez Zarejestrowanego Użytkownika lub Usługobiorcę z Serwisu, w tym m.in. dane dotyczące historii konta, wystawionych recenzji, komentarzy itp.

6 3. Z zastrzeżeniem pkt. VIII ust. 4 i 5 Regulaminu Zarejestrowany Użytkownik lub Usługobiorca uzyskuje dostęp do funkcjonalności swojego konta Moje konto każdorazowo po wpisaniu hasła i adresu , które zostały wskazane podczas procesu rejestracji w Serwisie (w formularzu rejestracyjnym). W przypadku dokonania zmiany hasła lub adresu , w sposób wskazany w niniejszym Regulaminie, podczas logowania do konta Moje Konto należy podać zmienione dane. 4. Zarejestrowani Użytkownicy/Usługobiorcy korzystający z Serwisu za pośrednictwem Aplikacji mobilnej zobowiązani są do podania hasła i adresu tylko przy pierwszym logowaniu do konta Moje konto za pośrednictwem danego urządzenia przenośnego. Przy każdym kolejnym uruchomieniu Aplikacji mobilnej z tego samego urządzenia przenośnego, Zarejestrowany Użytkownik/Usługobiorca zostanie automatycznie zalogowany do konta Moje konto, o ile samodzielnie nie wyloguje się ze swojego konta. 5. Zarejestrowani Użytkownicy/Usługobiorcy, którzy korzystają z Serwisu za pośrednictwem strony internetowej mogą skorzystać z opcji zapamiętania hasła i loginu, która pozwala na automatyczne zalogowanie się do konta Moje konto bez konieczności każdorazowego wpisywania hasła oraz adresu e- mail. Aby skorzystać z opcji zapamiętywania hasła i loginu, podczas logowania do konta Moje konto należy zaznaczyć pole Zapamiętaj mnie. 6. W celu uzyskania nowego hasła do konta Moje konto należy wybrać opcję Zapomniałem hasła, podać adres wskazany w formularzu rejestracyjnym oraz ewentualnie inne żądane dane. Po dokonaniu powyższych czynności Zarejestrowany Użytkownik/Usługobiorca otrzyma na wskazany adres e- mail nowe wygenerowane automatycznie hasło. Dotychczasowe hasło zostanie dezaktywowane. 7. Zarejestrowany Użytkownik/Usługobiorca zobowiązuje się do nie udostępniania hasła do konta innym osobom. 8. IPLEX nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie lub udostępnienie przez Zarejestrowanego Użytkownika/Usługobiorcę hasła oraz loginu osobom trzecim oraz za wynikłe stąd szkody. 9. IPLEX zastrzega sobie prawo zablokowania konta Moje konto w przypadku: a. uzasadnionego podejrzenia, że Zarejestrowany Użytkownik/Usługobiorca, bądź inna osoba podająca się za Zarejestrowanego Użytkownika/Usługobiorcę, narusza postanowienia Regulaminu bądź postępuje niezgodnie z normami prawa i powszechnie obowiązującymi zwyczajami, b. w innych sytuacjach określonych niniejszym Regulaminem. 10. W przypadku o którym mowa w pkt V.7.a. powyżej, IPLEX niezwłocznie podejmie wszelkie niezbędne kroki w celu wyjaśnienia stanu sprawy. Po dokładnym wyjaśnieniu okoliczności IPLEX usunie blokadę dostępu Zarejestrowanego Użytkownika/Usługobiorcy do konta, bądź wypowie ze skutkiem natychmiastowym Umowę Na Korzystanie z Odpłatnych Usług lub Umowę Na Korzystanie z Nieodpłatnych Usług, w przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień Regulaminu. 11. Zarejestrowani Użytkownicy oraz Usługobiorcy są uprawnieni do skasowania Mojego Konta w dowolnym czasie. 12. Aby skasować Moje konto należy zalogować się do konta za pośrednictwem strony internetowej Serwisu i w zakładce Dane osobowe nacisnąć przycisk Usuń konto. 13. Usunięcie konta skutkuje utratą możliwości skorzystania z funkcji i usług oferowanych Zarejestrowanym Użytkownikom w ramach Serwisu, a w stosunku do Usługobiorcy skutkuje ponadto rozwiązaniem ze skutkiem natychmiastowym wszystkich Umów na Korzystanie z Odpłatnych Usług, których danych Usługobiorca jest stroną.

7 IX. OGÓLNE ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG 1. Oglądanie Utworów za pośrednictwem Serwisu możliwe jest dla Użytkowników, którzy korzystają z usług dostępu do Internetu na lub poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (uzależnione od zakresu licencji na dany Utwór), z zastrzeżeniem. Obejrzenie Utworu przez Użytkownika poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jest możliwe jedynie w stosunku do Utworów, do których IPLEX ma licencję (sublicencję) międzynarodową. Jeżeli dany Utwór nie posiada takiej licencji (sublicencji), wówczas IPLEX blokuje dostęp do danego Utworu osobom łączącym się z Internetem poza granicami kraju. 2. Możliwość emisji danego Utworu w ramach Odpłatnej Usługi jak i Nieodpłatnej Usługi jest dostępna drogą elektroniczną w systemie video na żądanie (video on demand), pozwalającym Użytkownikom na wielokrotne obejrzenie danego Utworu w wybranym przez siebie czasie. 3. Utwory prezentowane są z oryginalną ścieżką dźwiękową i/lub polskimi napisami i/lub z dubbingiem/lektorem. W sytuacji wyboru Utworu z polską ścieżka dźwiękową polskie napisy nie są prezentowane. 4. W momencie uruchomienia danego Utworu, zostaje uaktywniony odtwarzacz (Player IPLEX), który jest bezpośrednią funkcjonalnością wykorzystywaną do emisji danego Utworu. Daje on możliwość m.in. zatrzymywania, cofnięcia, przewijania, powiększania ekranu, zmiany jakości danego Utworu. Jakiekolwiek próby utrwalania, kopiowania lub przekształcania obrazu są zabronione. 5. IPLEX wskazuje na ograniczenia wiekowe związane z prezentowanymi w danym Utworze treściami. IPLEX nie bierze odpowiedzialności za udostępnienie przez Użytkownika treści osobom poniżej wskazanej przez IPLEX granicy wiekowej. 6. Wypowiedzi umieszczane w Serwisie stanowią własność intelektualną autorów i nie mogą być powielane bez ich zgody poza Serwisem. 7. IPLEX ma prawo udostępniać Użytkownikom Utwory w ramach festiwali filmowych, organizowanych przez podmioty trzecie, do których IPLEX będzie współorganizatorem, udostępnianie akcji promocyjnych itp. 8. IPLEX zastrzega sobie prawo, do umieszczania w Serwisie innych reklam, aniżeli Wideo-Reklamy, w szczególności reklamy typu banner czy top-layer. 9. Użytkownik nie posiada praw do kopiowania w całości lub części oglądanych w ramach Serwisu treści jak i prezentowania ich w celach komercyjnych. 10. Użytkownik nie ma prawa do kopiowania w całości lub części jakichkolwiek funkcjonalności zamieszczonych i/lub stanowiących elementy składowe Serwisu. X. ŚWIADCZENIE NIEODPŁATNYCH USŁUG 1. Dostęp do Utworu oferowanego przez IPLEX w ramach Nieodpłatnej Usługi możliwy jest po zalogowaniu się do konta Moje konto przez Zarejestrowanego Użytkownika lub Usługobiorcę lub po uruchomieniu danego Utworu poprzez kliknięcie na ikonę Zobacz film przez Gościa. 2. Z zastrzeżeniem pkt. XI, pkt XII. i pkt XIII niniejszego regulaminu, wyświetlenie Utworu dostępnego w ramach Nieodpłatnych Usług wiąże się z koniecznością obejrzenia przez Użytkownika Wideo Reklamy lub bloku reklamowego zawierającego Wideo Reklamy przed, po i/lub w trakcie emisji danego Utworu oraz może być uzależnione od udzielenia przez Użytkownika odpowiedzi na pytanie/pytania, które pojawią się po zakończeniu danego bloku reklamowego. 3. IPLEX ma prawo do swobodnego ustalania ilości Wideo Reklam lub pytań, o których mowa w ust. 2 powyżej, emitowanych w ramach danego Utworu. 4. Jeżeli emisja Utworu uzależniona jest od udzielenia przez Użytkownika odpowiedzi na pytanie lub pytania, brak udzielenia na nie odpowiedzi przez Użytkownika może skutkować blokadą emisji danego Utworu. 5. Korzystając z Nieodpłatnej Usługi Użytkownik może w każdym czasie przerwać oglądanie danego Utworu a następnie w dowolnym czasie powrócić oraz ponownie odtworzyć dany Utwór. Ilość odtworzeń danego Utworu przez konkretnego Użytkownika jest nieograniczona. W zależności od momentu lub sposobu

8 przerwania oglądania danego Utworu, Użytkownik może być zobowiązany do ponownego obejrzenia danego bloku Wideo Reklam lub pytań, o których mowa w ust. 2 i 3 powyżej. XI. ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY NA KORZYSTANIE Z NIEODPŁATNYCH USŁUG 1. Umowa Na Korzystanie z Nieodpłatnych Usług zostaje zawarta z chwilą rejestracji w Serwisie (w przypadku Zarejestrowanego Użytkownika) albo w chwili uaktywnienia (uruchomienia) Utworu dostępnego w ramach Nieodpłatnej Usługi (w przypadku Gościa). 2. Gość powinien przyjąć warunki niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z usług oferowanych przez IPLEX w ramach Serwisu. Gość przyjmuje warunki niniejszego Regulaminu poprzez rozpoczęcie korzystania z Nieodpłatnych Usług IPLEX. Gość przyjmuje do wiadomości i uznaje, że od chwili rozpoczęcia korzystania z Nieodpłatnych Usług IPLEX, korzystanie to będzie traktowane jako przyjęcie warunków Regulaminu i zawarcie Umowy Na Korzystanie z Nieodpłatnych Usług. 3. Umowa Na Korzystanie z Nieodpłatnych Usług zostaje zawarta na czas nieokreślony (w przypadku Zarejestrowanego Użytkownika) lub na czas określony tj. na okres korzystania z danej usługi oferowanej przez IPLEX w ramach Serwisu (w przypadku Gościa). Umowa na czas określony obowiązuje przez czas korzystania z Nieodpłatnej Usług IPLEX przez Gościa. 4. Postanowienia Regulaminu, z wyłączeniem regulacji odnoszących się do świadczenia Odpłatnych Usług, stanowią treść Umowy Na Korzystanie z Nieodpłatnych Usług. 5. IPLEX przekazuje Zarejestrowanemu Użytkownikowi potwierdzenie zawarcia Umowy Na Korzystanie z Nieodpłatnych Usług oraz informację o wyrażeniu zgody na dostarczanie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od Umowy na trwałym nośniku, tj. poprzez wskazany przez Zarejestrowanego Użytkownika w protokole rejestracyjnym. 6. Zarejestrowany Użytkownik w terminie 14 dni od zawarcia Umowy Na Korzystanie z Nieodpłatnych Usług może od niej odstąpić bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres Iplex.pl, ul. Oksywska 17, Warszawa lub na adres Oświadczenie można złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827), dostępnym na stronie a następnie poprzez usunięcie konta Moje konto, na zasadach określonych w pkt. VIII ust. 12 i 13 niniejszego Regulaminu. W razie odstąpienia od Umowy Na Korzystanie z Nieodpłatnych Usług, umowa ta uważana jest za niezawartą. 7. W przypadku odstąpienia od umowy IPLEX niezwłocznie informuje Zarejestrowanego Użytkownika o przyjęciu oświadczenia o odstąpieniu od umowy zgodnie z pkt 5 powyżej. 8. W przypadku umów zawartych z Gościem umowa zostaje rozwiązana w trybie natychmiastowym, w momencie zaprzestania korzystania z Nieodpłatnej Usługi. 9. Gość ma prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w każdym momencie, poprzez zaprzestanie korzystania z Nieodpłatnej Usługi. 9. IPLEX ma prawo rozwiązać Umowę Na Korzystanie z Nieodpłatnych Usług (umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną) bez zachowania terminu wypowiedzenia i zaprzestać świadczenia Usługi IPLEX w następujących przypadkach: a. zgłoszenia przez Zarejestrowanego Użytkownika żądania zaprzestania przetwarzania podanych w formularzu rejestracyjnym danych osobowych, b. naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego regulaminu, c. Niezaakceptowania przez Użytkownika zmiany Regulaminu. 10. Dla skuteczności wypowiedzenia Umowy Na Korzystanie z Nieodpłatnych Usług przyjmuje się przesłanie stosownych, jednoznacznych oświadczeń na adres podany w formularzu rejestracyjnym (w stosunku do Użytkownika), a w odniesieniu do IPLEX na adres: Do skuteczności rozwiązania Umowy Na Korzystanie z Nieodpłatnych Usług drogą elektroniczną z Gościem, wystarczy, że IPLEX zatrzyma świadczenie Usługi Nieodpłatnej. XII. OGÓLNE ZASADY ŚWIADCZENIA ODPŁATNYCH USŁUG

9 1. W ramach Serwisu IPLEX umożliwia Zarejestrowanym Użytkownikom oraz Usługobiorcom korzystanie z Odpłatnych Usług, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 2. Szczegółowe zasady świadczenia poszczególnych Odpłatnych Usług wskazane są w pkt XIII i XIV Niniejszego Regulaminu. 3. Odpłatna Usługa jest świadczona przez Usługodawcę na podstawie zawartej z Zarejestrowanym Użytkownikiem lub Usługobiorcą Umowy Na Korzystanie z Odpłatnych Usług. 4. Umowę Na Korzystanie z Odpłatnych Usług może zawrzeć wyłącznie Użytkownik posiadający Moje konto. 5. Zawarcie umowy, o której mowa w pkt. 3 powyżej, następuje drogą elektroniczną za pośrednictwem stworzonej przez Usługobiorcę aplikacji Moje konto indywidualnego Zarejestrowanego Użytkownika lub Usługobiorcy. 6. IPLEX przekazuje Zarejestrowanemu Użytkownikowi lub Usługobiorcy potwierdzenie zawarcia Umowy Na Korzystanie z Odpłatnych Usług oraz informację o wyrażeniu zgody na dostarczanie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od Umowy na trwałym nośniku, tj. poprzez wysłanie na wskazany przez Zarejestrowanego Użytkownika lub Usługobiorcę adres w formularzu rejestracyjnym/za pośrednictwem konta Moje Konto. 7. Złożenie przez Zarejestrowanego Użytkownika lub Usługobiorcę oświadczenia w formie elektronicznej o zawarciu Umowy Na Korzystanie z Odpłatnych Usług jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu i aktualnego Cennika a także zobowiązuje do jego przestrzegania. 8. Postanowienia Regulaminu zawierające ogólne zasady świadczenia Odpłatnych Usług oraz szczegółowe zasady świadczenia indywidualnych Odpłatnych Usług stanowią treści Umowy Na Korzystanie z Odpłatnej Usługi. 9. Czas trwania Umowy Na Korzystanie z Odpłatnych Usług, warunki rozwiązania tych umów a także wysokość i zasady płatności Opłaty są określane dla każdej Odpłatnej Usługi w Regulaminie, i/lub oddzielnie w odrębnym regulaminie danej Odpłatnej Usługi i/lub Cenniku. 10. Aktywacja Odpłatnych Usług następuje za pośrednictwem Serwisu. W celu aktywacji Odpłatnej Usługi Użytkownik musi zalogować się na portalu i w zakładce Pakiety wybrać odpowiednią usługę. 11. Z tytułu korzystania z Odpłatnych Usług Zarejestrowany Użytkownik/Usługobiorca jest zobowiązany do uiszczenia Opłaty. 12. Opłaty są cenami brutto i zawierają podatek od towarów i usług (VAT), zgodnie ze stawką przyjętą przez obowiązujące przepisy prawa. 13. Z uwagi na sposób płatności Odpłatne Usługi oferowane są w formie subskrypcji. Subskrypcja usługi polega na możliwości nielimitowanego korzystania z Odpłatnej Usługi w oznaczonym czasie w zamian za Opłatę. 14. Usługobiorca jest zobowiązany do uiszczenia Opłaty z góry w terminie wskazanym w zakładce Płatności w Moje Konto lub w terminie przewidzianym na danej fakturze VAT, o ile Usługobiorca zgłosił uprzednio Usługodawcy zapotrzebowanie na wystawienie i dostarczenie przez Usługodawcę takiej faktury VAT za pośrednictwem Moje Konto. 15. Opłatę należną IPLEX z tytułu świadczenia Usług należy uiścić poprzez dokonanie płatności za pośrednictwem systemu Pay-U (m.in. w formie SMS, przelewu on-line, płatności kartą kredytową) lub innych systemów płatności on- Line (o ile taka możliwość zostanie udostępniona przez IPLEX na Wideo- Serwisie IPLEX). 16. Usługobiorca, który poinformował IPLEX o zapotrzebowaniu na dostarczenie mu faktury obowiązany jest do zamieszczenia w Moje Konto wszelkich niezbędnych danych do wystawienia faktury VAT. 17. W sytuacji wyrażenia woli otrzymania Faktury VAT, o czym mowa w ust. 8 powyżej, Usługobiorca upoważnia IPLEX do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. 18. Usługobiorca wyraża zgodę na przesyłanie faktury VAT przez IPLEX na wskazany w Moje Konto Usługobiorcy adres mailowy.

10 19. Usługobiorca zobowiązuje się do wydrukowania otrzymanej faktury VAT oraz uiszczenia Opłaty we wskazanym na fakturze terminie. 20. Usługobiorcy na rzecz których IPLEX świadczy więcej niż jedną Odpłatną Usługę mogą złożyć wniosek o wystawienie zbiorczej faktury VAT obejmującej należności wynikające ze świadczenia wszystkich Odpłatnych Usług na rzecz Usługobiorcy. 21. IPLEX ma prawo rozwiązać Umowę Na Korzystanie z Odpłatnych Usług (umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną) w trybie natychmiastowym i zaprzestać świadczenia Odpłatnej Usługi w następujących przypadkach: a. zgłoszenia przez Usługobiorcę żądania zaprzestania przetwarzania podanych w formularzu rejestracyjnym danych osobowych, b. udostępnienia przez Usługobiorcę indywidualnego loginu i hasła osobie trzeciej, c. naruszenia przez Usługobiorcę postanowień Regulaminu, d. nie uiszczenia Opłaty za dane Odpłatne Usługi. 22. Dla skuteczności wypowiedzenia przez IPLEX Umowy Na Korzystanie z Odpłatnych Usług, o którym mowa w pkt. 21 powyżej, przyjmuje się przesłanie stosownych, jednoznacznych oświadczeń na adres mailowy Usługobiorcy podany w formularzu rejestracyjnym. 23. Zarejestrowany Użytkownik lub Usługobiorca w terminie 14 dni od zawarcia Umowy Na Korzystanie z Odpłatnych Usług może od niej odstąpić bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres Iplex.pl, ul. Oksywska 17, Warszawa lub na adres Oświadczenie można złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827), dostępnym na stronie a następnie poprzez usunięcie konta Moje konto, na zasadach określonych w pkt. VIII ust. 12 i 13 niniejszego Regulaminu. W razie odstąpienia od Umowy Na Korzystanie z Odpłatnych Usług, umowa ta uważana jest za niezawartą. 24. W przypadku odstąpienia od umowy przedstawiciel IPLEX niezwłocznie informuje Zarejestrowanego Użytkownika lub Usługobiorcę o przyjęciu oświadczenia o odstąpieniu od umowy zgodnie z pkt. 22 powyżej. 25. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość (Umowa na Korzystanie z Odpłatnych Usług) nie przysługuje w przypadkach określonych w art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ) - w tym przypadku, kiedy spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta (Usługobiorcy) przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go o utracie prawa odstąpienia od Umowy, tj. przed upływem 14 dni od dnia zawarcia Umowy na Korzystanie z Odpłatnych Usług. 26. Usługę, o której mowa w ust. 3. powyżej (Umowa o Korzystanie z Odpłatnych Usług) IPLEX świadczy po otrzymaniu od Zarejestrowanego Użytkownika lub Usługobiorcy wyraźnej zgody na rozpoczęcie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Oświadczenie to, składane jest bezpośrednio przy zawarciu umowy i potwierdzane zgodnie z ust. 6. powyżej. XIII. SZCZEGÓŁOWE ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUGI IPLEX ZERO 1. Usługa IPLEX PLUS jest Odpłatną Usługa świadczoną przez IPLEX w ramach Serwisu, na podstawie zawartej z Zarejestrowanym Użytkownikiem lub Usługobiorcą Umowy Na korzystanie z Odpłatnych Usług oraz na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie (w dalszej części jako: Umowa IPLEX ZERO). 2. Usługa IPLEX ZERO polega na odpłatnym (za Opłatą) udostępnieniu Usługobiorcy przez czas trwania Umowy IPLEX ZERO wszystkich Utworów dostępnych w Serwisie w ramach Nieodpłatnej Usługi, bez konieczności obejrzenia Wideo Reklamy lub bloku reklamowego zawierającego Wideo Reklamy przed, po i/lub w trakcie emisji danego Utworu. 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamieszczania na stronach Serwisu reklam, innych aniżeli Video Reklamy, w szczególności reklamy typu baner lub top-layer, które to reklamy nie wpływają na projekcję wybranego Utworu. 4. Umowę IPLEX ZERO może zawrzeć wyłącznie Zarejestrowany Użytkownik oraz Usługobiorca

11 5. Zawarcie Umowy IPLEX ZERO następuje drogą elektroniczną za pośrednictwem indywidualnego konta Moje konto. 6. Złożenie oświadczenia w formie elektronicznej o zawarciu Umowy IPLEX ZERO jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu i aktualnego Cennika oraz zobowiązuje do ich przestrzegania. 7. Postanowienia Regulaminu IPLEX ZERO zawierające zasady świadczenia Usługi IPLEX ZERO stanowią treści Umowy IPLEX ZERO. 8. Umowa IPLEX ZERO jest umową zawieraną na czas określony, umożliwiającą korzystanie z Usługi IPLEX ZERO przez okres 365 dni kalendarzowych, licząc od Dnia Aktywacji. 9. Z zastrzeżeniem pkt. XIII ust. 10 niniejszego regulaminu Dzień Aktywacji usługi IPLEX ZERO następuje w dniu zaksięgowania przez IPLEX Opłaty dokonanej przez Usługobiorcę zgodnie z aktualnym Cennikiem. O aktywacji Usługi IPLEX ZERO Usługobiorca jest informowany za pośrednictwem Moje konto. 10. W stosunku do Usługobiorców, będących jednocześnie klientami T-Mobile, Dzień Aktywacji usługi IPLEX ZERO następuje w dniu złożenia przez Usługobiorcę oświadczenie o zawarciu Umowy IPLEX ZERO, zgodnie z pkt. XIII ust. 5 i 6 Regulaminu. 11. Usługobiorca w trakcie trwania Umowy IPLEX ZERO może przedłużyć Umowę IPLEX ZERO na kolejny czas oznaczony 365 kalendarzowe, poprzez uiszczenie kolejnej Opłaty zgodnej z aktualnym Cennikiem. Przedłużenie odbywa się na warunkach wynikających z Regulaminu Serwisu obowiązującego w dniu uiszczenia kolejnej Opłaty. 12. Z zastrzeżeniem pkt powyżej, usługa IPLEX ZERO w pozostałym zakresie świadczona jest zgodnie z ogólnymi zasadami świadczenia odpłatnych usług opisanych w pkt. XII powyżej; w szczególności zastosowanie znajdują ogólne zapisy dotyczące zawarcia umowy, prawa odstąpienia od umowy, wypowiedzenia umowy oraz zasad płatności. XIV. SZCZEGÓŁOWE ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUGI IPLEX PLUS 1. Usługa IPLEX PLUS jest to Odpłatna Usługa świadczona przez IPLEX w ramach Serwisu, na podstawie zawartej z Zarejestrowanym Użytkownikiem lub Usługobiorcą Umowy Na korzystanie z Odpłatnych Usług oraz na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie (w dalszej części jako: Umowa IPLEX PLUS). 2. Usługa IPLEX PLUS polega na udostępnieniu Usługobiorcy przez czas trwania Umowy IPLEX PLUS: a. Wszystkich Utworów dostępnych w Serwisie w ramach Nieodpłatnej Usługi, oraz, b. zestawu/pakietów Utworów niedostępnych dla Zarejestrowanych Użytkowników i Gości (w dalszej treści: Katalog IPLEX PLUS ), 3. Możliwość wyświetlenia Utworów dostępnych w ramach usługi IPLEX PLUS nie jest uzależniona od konieczności obejrzenia Wideo Reklamy lub bloku reklamowego zawierającego Wideo Reklamy przed, po i/lub w trakcie projekcji danego Utworu. 4. IPLEX zastrzega sobie jednak prawo do zamieszczania na stronach Serwisu reklam innych niż Wideo- Reklamy, w szczególności reklamy typu baner lub top-layer, które to reklamy nie wpływają na projekcję wybranego Utworu. 5. Umowa IPLEX PLUS jest umową zawieraną na czas określony, umożliwiającą korzystanie z Usługi IPLEX PLUS przez okres 30 dni kalendarzowych, licząc od Dnia Aktywacji. Okres obowiązywania Umowy IPLEX PLUS ulega automatycznemu przedłużeniu, na zasadach określonych w pkt. XIV ust. 6 Regulaminu. 6. O ile Usługobiorca nie zrezygnuje z subskrypcji usługi IPLEX PLUS przed upływem okresu obowiązywania Umowy IPLEX PLUS, Umowa IPLEX PLUS ulega każdorazowo automatycznemu przedłużeniu na okres kolejnych 30 dni kalendarzowych. 7. Z zastrzeżeniem pk.t XIV ust Regulaminu korzystanie z usługi IPLEX PLUS podlega opłacie od Dnia Aktywacji usługi IPLEX PLUS.

12 8. Usługobiorca w trakcie trwania Umowy IPLEX PLUS może przedłużyć Umowę poprzez uiszczenie kolejnej Opłaty zgodnej z aktualnym Cennikiem. Przedłużenie odbywa się na warunkach wynikających z Regulaminu obowiązującego w dniu uiszczenia kolejnej Opłaty. 9. Z zastrzeżeniem pkt. 1-8 powyżej, usługa IPLEX PLUS w pozostałym zakresie świadczona jest zgodnie z ogólnymi zasadami świadczenia odpłatnych usług opisanych w pkt. XII powyżej; w szczególności zastosowanie znajdują ogólne zapisy dotyczące zawarcia umowy, prawa odstąpienia od umowy, wypowiedzenia umowy oraz zasad płatności. XV. PRAWA I OBOWIĄZKI IPLEX 1. IPLEX zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług IPLEX, z zastrzeżeniem postanowień poniższych oraz wystąpienia Awarii. 2. IPLEX zastrzega sobie prawo do dokonywania czynności konserwacyjnych, związanych z modyfikacją, działaniami marketingowymi, promocyjnymi Wideo-Serwisu i/lub Innego Portalu. Działania konserwacyjne, IPLEX w miarę możliwości, wykonywać będzie tą pracę w godzinach nocnych. 3. IPLEX zastrzega sobie prawo do czasowego przerwania świadczenia Usług IPLEX w momencie wystąpienia Awarii. Usługodawca dochowa wszelkiej należytej staranności w celu jak najszybszego przywrócenia ciągłości Usług IPLEX. 4. Autorskie prawa majątkowe do elementów graficznych strony Wideo-Serwisu i/lub Innego Portalu, w tym do logo IPLEX, a także do układu i kompozycji tych elementów oraz prawa własności przemysłowej, w tym prawa z rejestracji znaków towarowych oraz prawa ochronne na znaki towarowe umieszczone w Wideo- Serwisie i/lub Innym Portalu, przysługują wyłącznie IPLEX, za wyjątkiem oznaczeń partnerów IPLEX. Zabronione jest wykorzystywanie przez Użytkowników elementów graficznych oraz ich układu i kompozycji, a także oznaczeń będących przedmiotem praw przysługujących IPLEX, za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub za uprzednią zgodą IPLEX. 5. IPLEX ma prawo do anonimowej publikacji informacji kierowanych przez Użytkowników zespołu IPLEX, w szczególności: pytań, wskazówek, porad, dotyczących kwestii związanych z technicznym i organizacyjnym funkcjonowaniem Wideo-Serwisu i/lub Innego Portalu, w zakładce FAQ. XVI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 1. IPLEX obowiązany jest do naprawienia wyrządzonej szkody, którą druga strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez siebie obowiązków wynikających z Regulaminu chyba, że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które IPLEX nie ponosi odpowiedzialności. 2. IPLEX dołoży należytej staranności, aby korzystanie z Usług w Serwisie zgodnie z Regulaminem było poprawne. Jednakże IPLEX nie odpowiada za niezależne i niezawinione specyficzne sytuacje, w których mogą nastąpić problemy z dostępem do Usług (np. wskutek zablokowania Dostępu do Usługi pomimo używania jej zgodnie z Regulaminem). Przypadki takie, wraz z ich szczegółowym opisem, należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 3. IPLEX nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi Dostęp do Usług w Serwisie. 4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania w ramach Serwisu, w tym m.in. treści, które umieszcza w recenzjach i/lub komentarzach, swoje działania powodujące powstanie Awarii, uszkodzeń funkcjonalności Serwisu, nieuprawnionego wykorzystywania Utworów itp. 5. IPLEX nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek komentarze, opinie, recenzje itp. umieszczone przez Użytkownika w Serwisie. 6. IPLEX bezwzględnie zakazuje umieszczania na podstronach Serwisu jakichkolwiek wulgarnych lub obraźliwych lub komercyjnych treści, w tym m.in. treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, uwłaczającym godności i/lub powszechnie uznawanych za obelżywe / budzących społeczne zgorszenie, treści o charakterze pornograficznym, terrorystycznym, nieprawdziwym, nielegalnym, propagującym

13 przemoc, naruszającym powszechnie uznane obyczaje, wyznanie, naruszające interes IPLEX lub jego partnerów, promujące podmioty trzecie, treści komercyjne, spam itp. ( Treści zakazane ). 7. IPLEX zastrzega sobie prawo do usunięcia wszelkich komentarzy, opinii, recenzji, umieszczonych przez Użytkownika w Serwisie. 8. IPLEX, który otrzymał wiarygodną wiadomość lub urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych. 9. IPLEX nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za: a. jakiekolwiek szkody wyrządzone podmiotom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników z usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa, b. podania przez Użytkowników nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji. XVII. PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 1. IPLEX przetwarza dane osobowe Zarejestrowanego Użytkownika/Usługobiorcy niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego (umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym Umowa Na Korzystanie z Nieodpłatnych Usług/Odpłatnych Usług), które zostały podane w formularzu rejestracyjnym. 2. Gość wysyłając IPLEX formularz rejestracyjny wyraża zgodę na przetwarzanie przez IPLEX swoich danych osobowych w celu świadczenia przez IPLEX usług w ramach Serwisu. 3. W odniesieniu do danych osobowych Użytkownika IPLEX stosuje unormowania ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r. poz ze zm.). 4. Wysłanie formularza rejestracyjnego wraz z oznaczoną opcją [ ] w odniesieniu do informacji handlowych, stanowi wyrażenie zgody na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 5. Zarejestrowany Użytkownik/Usługobiorca ma swobodny dostęp do treści swoich danych osobowych oraz ma możliwość ich weryfikowania i usuwania. 6. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych w ramach Wideo-Serwisu i/lub Innego Portalu zawiera Polityka Prywatności, dostępna na stronie głównej Wideo-Serwisu i/lub Innego Portalu, stanowiąca załącznik do niniejszego Regulaminu. XVIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 1. Wszelkie reklamacje dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania usług świadczonych przez IPLEX w ramach Serwisu należy składać pisemnie, listem poleconym wysłanym na adres: iplex.pl, ul. Oksywska 17, Warszawa lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 2. Reklamacje rozpatruje IPLEX. 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: a. oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, oraz nazwę jeżeli jest to Zarejestrowany Użytkownik- loginu w koncie Moje Konto ), b. przedmiot reklamacji oraz okres czasu, którego dotyczy reklamacja, c. okoliczności uzasadniające reklamację,

14 d. podpis. 4. Reklamacje, nie zawierające danych wskazanych w ust. 3 pkt a-d powyżej nie będą rozpatrywane. W przypadku braku tych danych oraz nieuzupełnienia danych niezbędnych do udzielenia odpowiedzi na reklamację w protokole rejestracyjnym, IPLEX wezwie Użytkownika do ich uzupełnienia w terminie 7 dni, pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania. 5. Reklamacja powinna być złożona w terminie 12 miesięcy od dnia, w którym usługa została nienależycie wykonana lub miała być wykonana. Reklamacja złożona po upływie tego terminu nie podlega rozpoznaniu, o czym IPLEX niezwłocznie Użytkownika powiadamia na adres poczty elektronicznej wskazany przy rejestracji lub w reklamacji albo pisemnie (na wskazany w reklamacji adres). 6. IPLEX ma prawo do nie uwzględnienia reklamacji jeśli Użytkownik nie spełnił wymogów opisanych w Regulaminie, w szczególności w przypadku, gdy nie wprowadził do protokołu rejestracyjnego Moje konto danych niezbędnych do udzielenia odpowiedzi na reklamację. Zakres danych, o których mowa w niniejszym ust. określa pkt. VII. niniejszego Regulaminu Uprawnienia Użytkowników i rejestracja w Serwisie. 7. W przypadku złożenia reklamacji, IPLEX niezwłocznie po jej otrzymaniu poinformuje Użytkownika o jej przyjęciu na adres poczty elektronicznej wskazany przy rejestracji lub w reklamacji albo pisemnie (na wskazany w reklamacji adres). 8. IPLEX rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni i udziela Użytkownikowi odpowiedzi na adres poczty elektronicznej wskazany przy rejestracji lub w reklamacji albo pisemnie (na wskazany w reklamacji adres). Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przez IPLEX oświadczenia przed jego upływem na adres Użytkownika. W razie nieuwzględnienia reklamacji odpowiedź IPLEX wymaga uzasadnienia. 9. Jeżeli reklamacja nie zostanie rozpatrzona w terminie, o którym mowa w ust. 8 powyżej, reklamację uznaje się ją za uwzględnioną. 10. Użytkownik, po wyczerpaniu drogi reklamacji, ma prawo dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym, mediacyjnym lub przed sądem polubownym. Zasady dotyczące pozasądowego dochodzenia roszczeń są określane odrębnie w przepisach lub dokumentach powołujących instytucje prowadzące taką działalność lub w wydanych przez nich aktach wewnętrznych (np. regulaminach, statutach). XIX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Regulamin oraz Umowa Na korzystanie z Nieodpłatnych Usług / Odpłatnych Usług podlegają prawu polskiemu. 2. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane na mocy prawomocnego orzeczenia sądu za nieważne, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy. 3. Wszelkie spory powstałe na gruncie realizacji Umowy Na Korzystanie z Nieodpłatnych Usług/ Odpłatnych Usług podlegają rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu miejscowo właściwemu dla siedziby IPLEX. 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego i oraz inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. 5. W przypadku, gdy IPLEX jest stroną kodeksu dobrych praktyk, informacja o kodeksach oraz o sposobie zapoznania się z nimi, dostępna jest na stronie 6. Adresy, za pośrednictwem których możliwy jest kontakt z Serwisem dostępne są na stronie w zakładce Kontakt. 7. Załącznik do Regulaminu stanowi jego integralną część. 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem r. Załącznik nr 1 do Regulaminu: POLITYKA PRYWATNOŚCI

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę działającą pod firmą AGM REALITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób:

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób: Regulamin serwisu internetowego TVN 1. Postanowienia wstępne 1. Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Serwisu internetowego dostępnego pod adresami domenowymi tvn.pl, tvnstyle.pl,

Bardziej szczegółowo

3. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie do zasad korzystania z Serwisu stosuje się Regulamin Serwisu Internetowego TVN.

3. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie do zasad korzystania z Serwisu stosuje się Regulamin Serwisu Internetowego TVN. REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO TVN24 NA ŻYWO z dnia 28 stycznia 2015 Załącznik do Regulaminu Serwisu Internetowego TVN 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO IPLA W REDEFINE

REGULAMIN BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO IPLA W REDEFINE REGULAMIN BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO IPLA W REDEFINE Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady świadczenia audiowizualnych usług medialnych typu video on-line przez Redefine Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPROGRAMOWANIA INPRO Badania

REGULAMIN OPROGRAMOWANIA INPRO Badania REGULAMIN OPROGRAMOWANIA INPRO Badania I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych przez IPMS na rzecz Klienta, warunki i zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów należących do Grupa Pracuj S.A. DEFINICJE Usługodawca Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DEFINICJE Usługodawca Gabi.net Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Dąbrowskiego 247/249, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Łodzi

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług stanowi podstawę świadczenia usług drogą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE REGULAMIN Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo 1 DEFINICJE BOK PPUC: Biuro Obsługi Klientów Usługodawcy z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, 02-593 w Warszawie. Kontakt z BOK PPUC

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego Veedo.pl. 1. Postanowienia wstępne

Regulamin serwisu internetowego Veedo.pl. 1. Postanowienia wstępne Regulamin serwisu internetowego Veedo.pl 1. Postanowienia wstępne 1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu internetowego dostępnego pod adresem domenowym veedo.pl. 2. Zasady korzystania z Serwisu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin BitStore.Pl

Regulamin BitStore.Pl Regulamin BitStore.Pl Artykuł 1. DEFINICJE 1. Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: 1.1. BrightTech BrightTech Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-222 Warszawa, przy ul. Al. Jerozolimskie 200/521,

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Serwisu iwisher.pl

Warunki korzystania z Serwisu iwisher.pl Warunki korzystania z Serwisu iwisher.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin niniejszy określa zasady korzystania z Serwisu iwisher.pl prowadzonego przez Administratora tego Serwisu, tj. iwisher Spółkę

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez M&M Solutions Tajchert Juraczyk sp. j. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

TIDAL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

TIDAL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ TIDAL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ WSTĘP Niniejszy dokument ( Regulamin ) zawiera warunki korzystania z serwisu muzycznego Tidal ( Serwis ) przez użytkownika ( Użytkownik ) oraz prawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisów internetowych administrowanych przez TIME S.A. Definicje

Regulamin korzystania z serwisów internetowych administrowanych przez TIME S.A. Definicje Regulamin korzystania z serwisów internetowych administrowanych przez TIME S.A. 1 Definicje 1. TIME S.A. TIME Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Jubilerskiej 10, zarejestrowana w Rejestrze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o.

REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o. REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem serwisu internetowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora,

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, 2. Operator spółka Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO - www.brainworx.pl

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO - www.brainworx.pl REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO - www.brainworx.pl Regulamin normuje zasady i warunki korzystania z Serwisu, który działa pod adresem www.brainworx.pl oraz zasady świadczenia Usług za jego pośrednictwem.

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje

1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje 1 Postanowienia ogólne 1. Właścicielem sklepu internetowego www.mojafigura.pl (zwanego dalej: Sklepem lub Sklepem Internetowym ) jest firma Wellness Styl z siedzibą w Gdańsku (80-126), przy ul. Myśliwskiej

Bardziej szczegółowo

I. DEFINICJE. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

I. DEFINICJE. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Panasonic Marketing Europe GmbH Oddział w Polsce za pośrednictwem Platformy CRM Panasonic Club pod adresem: www.panasonic-club.pl z dnia 30 października

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI SOCIOMATIK

REGULAMIN USŁUGI SOCIOMATIK REGULAMIN USŁUGI SOCIOMATIK Wstęp 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług poprzez serwis internetowy Sociomatik dostępny na domenie internetowej Sociomatik.com 2. Cennik stanowi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k. I. DEFINICJE:... 1 II. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 III. ODSTĄPIENIE, WYPOWIEDZENIE UMOWY... 5 IV. REJESTRACJA...

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu mojecykle.pl

Regulamin Serwisu mojecykle.pl Regulamin Serwisu mojecykle.pl Preambuła Ze względu na charakter Usług udostępnianych za pośrednictwem Serwisu mojecykle.pl, jako właściciel i Administrator tego Serwisu będziemy dokładać starań, aby zasady

Bardziej szczegółowo

[ Przedmiot Regulaminu ]

[ Przedmiot Regulaminu ] REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISÓW INTERNETOWYCH POLKOMTEL S.A. W DOMENACH: < PLUS.PL >, < SIMPLUS.PL >, < PLUSGSM.PL >, < POLKOMTEL.PL >, < POLKOMTEL.COM.PL > oraz < IPLUS.PL >. (wersja 2 z dnia 20 lipca

Bardziej szczegółowo

1. Definicje... 1. 2. Usługi... 3. 3. Rejestracja... 4. 4. Obowiązki Użytkownika Usług... 5 5. Zasady zawierania Transakcji... 6

1. Definicje... 1. 2. Usługi... 3. 3. Rejestracja... 4. 4. Obowiązki Użytkownika Usług... 5 5. Zasady zawierania Transakcji... 6 REGULAMIN NuPlays Ostatnia aktualizacja: 24.12.2014 Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego pod nazwą NuPlays prowadzonego w domenie nuplays.pl przez NuPlays S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL

Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) (zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez EXTRADOM s.c. z siedzibą w Legionowie, za pośrednictwem sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. nabywania neoznaczka w ramach Envelo DEFINICJE

REGULAMIN. nabywania neoznaczka w ramach Envelo DEFINICJE REGULAMIN nabywania neoznaczka w ramach Envelo 1 DEFINICJE BOK PPUC: Biuro Obsługi Klientów PPUC z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, 02-593 w Warszawie. Kontakt z BOK możliwy jest pod numerem

Bardziej szczegółowo