Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający"

Transkrypt

1 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: Informacje i formularze on-line: simap.europa.eu Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe: Oficjalna nazwa: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Adres pocztowy: ul. Warszawska 165 Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest znany) Miejscowość: Konstancin-Jeziorna Kod pocztowy: Państwo: Polska (PL) Punkt kontaktowy: Tel.: / Osoba do kontaktów: p. Renata Przytuła, p. Anna Kusal Faks: Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy) Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) Adres profilu nabywcy: (URL) Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) I.2) Rodzaj zamawiającego: Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający 1 / 11

2 Sekcja II: Przedmiot zamówienia II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu: Migracja systemu SIRE na nową platformę sprzętowo - programową oraz świadczenie usług serwisu dla zmodernizowanego systemu SIRE. II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu) Przedmiotem zamówienia jest migracja systemu SIRE, którego głównym zadaniem jest bilansowanie handlowotechniczne Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w trybie ciągłym, na nową platformę sprzętowo programową, świadczenie usług serwisu dla zmodernizowanego systemu SIRE na nowej platformie sprzętowo programowej oraz budowa środowiska do zarządzania kodami źródłowymi. System SIRE jest systemem, który ma krytyczny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Z uwagi na swoje znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego kraju system SIRE wymaga zagwarantowania wysokiej niezawodności działania oraz zdeterminowanych czasów usuwania wad, co narzuca konieczność zapewnienia dla niego odpowiedniej jakości usług serwisu. W ramach migracji Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac polegających na zaprojektowaniu, implementacji, przetestowaniu i uruchomieniu Zmodernizowanego systemu SIRE w środowisku infrastruktury Zamawiającego, przy zachowaniu jego dotychczasowej funkcjonalności. System SIRE jest systemem modułowym składającym się z 88 aplikacji pracujących w architekturze wielowarstwowej. Warstwa serwerowa obejmuje bazy danych i system plików. Warstwa pośrednia aplikacji odpowiada za przetwarzanie biznesowe danych. Obejmuje ona aplikacje biznesowe uruchamiane w środowisku narzędziowym na serwerach, takich jak serwery aplikacyjne J2EE, Dash Xpress, środowisko uruchomieniowe Java (JVM). Dodatkowo jedna z aplikacji serwerowych działa na serwerze Windows. Warstwa kliencka, zwana warstwą końcową obejmuje stacje klienckie, w których wyróżnione są dwa rodzaje: gruby klient (rich client) stacja końcowa, na której uruchamiane jest przetwarzanie biznesowe aplikacji oraz warstwa prezentacji interakcji z użytkownikiem, cienki klient (thin client) stacja końcowa, na której uruchamiana jest tylko warstwa prezentacyjna i interakcji z użytkownikiem, natomiast przetwarzanie biznesowe uruchamiane jest w warstwach niższych. Składowe aplikacji uruchamianych na stacji klienckiej typu gruby klient składowane są centralnie na serwerze plików przeznaczonym do tego celu. Dotyczy to aplikacji napisanych w technologiach Visual Basic, Delphi, Microsoft.NET, Java (aplikacje klienckie) i Power Builder. W aplikacjach SIRE uruchamianych na stacjach klienckich, połączenia z serwerami baz danych i serwerami aplikacyjnymi są zestawiane poprzez tunel VPN. Niektóre aplikacje uruchamiane w architekturze klient/serwer, udostępniane są poprzez serwer Citrix. W systemie SIRE wykorzystane jest następujące oprogramowanie systemowe i narzędziowe: Oprogramowanie systemowe i narzędziowe obejmujące następujące elementy:hp-ux 11.31; SUSE Linux Enterprise Server 9; Oracle Database 10g R2; Oracle Application Server 10g R3; Oracle Forms 10g R2 ; IBM WebSphere MQ ; DashXpress-MP Release 2006B Oprogramowanie do tworzenia aplikacji w technologiach: Visual Basic 6.0 Java 1.5, MS.NET, Delphi 6.0, Oracle Forms 10g, Oracle PL/SQL 10g; MOSEL 1.6.2, Power Builder 9.0. Komponenty i kontrolki do tworzenia aplikacji w środowisku Windows: Formula One Tidestone Technologies 6.1, DynamiCube Data Dynamics v , TeeChart Pro Steema Software v , NetXP Dacris Software 3.0, ComponentOne FlexGrid (pakiet 2006v1, FlexGrid 2.5, pakiet 2003v2, FlexGrid 2.1) SpreadSheetGea v4.0.12, log4net v1.2.10, ChilkatDotNet2 v , teechart.lite v , NetFTP v , NetMail v , BCLEasyPDF v3.0.0, VSFlexGrid v , Components.ocx v , DB Complete v , First Impresion v Wymiana danych między modułami systemu SIRE odbywa się poprzez perspektywy bazodanowe lub procedury PL/SQl-owe. System SIRE wymienia również dane z systemami zewnętrznymi wykorzystują następujące kanały komunikacyjne: - katalogi plików (Wymiana realizowana poprzez moduł systemu SIRE z wykorzystaniem funkcji TransFile służącej do przenoszenia plików do i z katalogów lokalnych) 2 / 11

3 - baza danych ( linki bazodanowe) - WebSphereMQ (Wymiana kanałem WebSphereMQ jest ustandaryzowana i służy do wymiany informacji pomiędzy Operatorami Rynku oraz Elektrowniami z Operatorem Systemu Przesyłowego systemy WIRE i SOWE) - poczta elektroniczna (Wymiana kanałem Poczty elektronicznej jest ustandaryzowana. Realizowana jest za pośrednictwem modułu systemu SIRE) - Web Services (Wymiana kanałem WebServices jest ustandaryzowana. Realizowana jest za pośrednictwem modułu systemu SIRE W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający oczekuje, że podczas migracji systemu SIRE na nową platformę sprzętową (IBM Power 7 z systemem operacyjnym AIX) wykonane zostaną prace modernizacyjne systemu SIRE związane z: Migracją bazy danych Oracle z do 11gR2 bądź wyższej (preferowana wersja: 12c), Migracją Oracle Forms z serwera aplikacyjnego OAS 10g do WebLogic 12c bądź wyższej, Migracją Websphere MQ v do wersji 7.5 lub wyższej, Migracją aplikacji w technologii Javy z 1.5 do wersji 1.7 lub wyższej, Migracją aplikacji napisanych w Visual Basic do nowej technologii, Migracją aplikacji raportujących do nowej technologii, Migracją Dash Xpress do wersji FICO Xpress 7.6 lub wyższej, Aktualizacją komponentów integralnych do wersji wspieranych przez producentów, Budową środowiska do zarządzania kodami źródłowymi. Poprzez migrację Systemu Informatycznego Rynku Energii SIRE na nową platformę sprzętowo programową Zamawiający rozumie budowę środowisk uruchomieniowych oraz środowiska do zarządzania kodami źródłowymi Zmodernizowanego systemu SIRE na udostępnionej przez Zamawiającego infrastrukturze, migrację oprogramowania systemowego i narzędziowego do nowych technologii lub wyższych wersji, migrację bazy danych na nową platformę sprzętowo - programową i podniesienie jej wersji, migrację aplikacji systemu SIRE do nowych technologii lub wyższych wersji komponentów, przetestowanie rozwiązania oraz produkcyjne uruchomienie Zmodernizowanego systemu SIRE w środowisku infrastruktury Zamawiającego w dwóch rezerwujących się lokalizacjach i jego integrację z systemami zewnętrznymi. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostaną zawarte w SIWZ. II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) Słownik główny Główny przedmiot Dodatkowe przedmioty Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy) 3 / 11

4 Sekcja IV: Procedura IV.1)Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu) Otwarta Ograniczona Ograniczona przyspieszona Negocjacyjna Negocjacyjna przyspieszona Dialog konkurencyjny Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej IV.2)Informacje administracyjne IV.2.1)Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogłoszeniu) BP/20/2014/AK IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: Pierwotne ogłoszenie przesłane przez enotices TED esender Login: ENOTICES_Anku Dane referencyjne ogłoszenia: rok i numer dokumentu IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S z dnia: 29/03/2014 (dd/mm/rrrr) IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 26/03/2014 (dd/mm/rrrr) 4 / 11

5 Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.1) Ogłoszenie dotyczy: Procedury niepełnej Sprostowania Informacji dodatkowych VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne Zamówienia nie udzielono Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania : VI.3.1) Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą Oba przypadki VI.3.2) W ogłoszeniu pierwotnym W odpowiedniej dokumentacji przetargowej (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej) W obu przypadkach (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej) VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu Miejsce, w którym znajduje się Zamiast: 1.1. W okresie ostatnich 3 lat przed III.2.3) Zdolność techniczna ppkt 1.1. upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, a) Wykonawca wykonał co najmniej 1 zamówienie o wartości minimum ,00 zł netto obejmujące wdrożenie lub modyfikację w zakresie oprogramowania zbudowanego w oparciu o wszystkie technologie wymienione poniżej: - Systemy klastrowe Power HA oparte o system operacyjny AIX 6 lub 7 wraz z zainstalowanymi na nich: - Bazami danych Oracle w wersji od do 12c, - Serwerami aplikacyjnymi WebLogic w wersji 12c lub wyższej, - Oprogramowaniem Websphere MQ w wersji od v do wersji 7.5, lub b) Wykonawca wykonał lub wykonuje co najmniej 1 zamówienie o 1.1 W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania Wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, a) Wykonawca wykonał co najmniej 1 zamówienie o wartości minimum ,00 zł netto obejmujące wdrożenie lub modyfikację w zakresie oprogramowania zbudowanego w oparciu o wszystkie technologie wymienione poniżej: - Systemy klastrowe Power HA oparte o system operacyjny AIX 6 lub 7, - Bazy danych Oracle w wersji od do 12c, - Serwery aplikacyjne WebLogic w wersji 12c lub wyższej, - Oprogramowanie Websphere MQ w wersji od v do wersji 7.5, lub b) Wykonawca wykonał lub wykonuje co najmniej 1 zamówienie o 5 / 11

6 wartości minimum ,00 zł netto obejmujące usługę serwisu w zakresie oprogramowania zbudowanego w oparciu o wszystkie technologie wymienione poniżej: - Systemy klastrowe Power HA oparte o system operacyjny AIX 6 lub 7 wraz z zainstalowanymi na nich: - Bazami danych Oracle w wersji od do 12c, - Serwerami aplikacyjnymi WebLogic w wersji 12c lub wyższej, - Oprogramowaniem Websphere MQ w wersji od v do wersji 7.5, wartości minimum ,00 zł netto obejmujące usługę serwisu w zakresie oprogramowania zbudowanego w oparciu o wszystkie technologie wymienione poniżej: - Systemy klastrowe Power HA oparte o system operacyjny AIX 6 lub 7, - Bazy danych Oracle w wersji od do 12c, - Serwery aplikacyjne WebLogic w wersji 12c lub wyższej, - Oprogramowanie Websphere MQ w wersji od v do wersji 7.5, Zamawiający uzna ww. warunki za spełnione także w przypadku gdy Wykonawca wykaże ich spełnienie poprzez wskazanie więcej niż jednego zamówienia, pod warunkiem że: - łączna ich wartość wyniesie co najmniej zł netto, - wartość jednego zamówienia będzie wyższa niż zł netto, - łącznie zostaną wskazane wszystkie z ww. technologii. Miejsce, w którym znajduje się Zamiast: 1.3 Wykonawca dysponuje zespołem1.3 Wykonawca dysponuje zespołem III.2.3) Zdolność techniczna ppkt 1.3. osób, które będą uczestniczyć osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w wykonywaniu zamówienia, składającym się z co najmniej składającym się z co najmniej 10 osób. Osoby wchodzące w 10 osób. Osoby wchodzące w skład dedykowanego zespołu do skład dedykowanego zespołu do wykonania przedmiotu zamówienia wykonania przedmiotu zamówienia powinny łącznie posiadać wiedzę i powinny łącznie posiadać wiedzę i kompetencje w poniższym zakresie kompetencje w poniższym zakresie tj.: tj.: - Aktualny certyfikat IBM Certified - Aktualny certyfikat IBM Certified Systems Expert - High Availability Systems Expert - High Availability for AIX Technical Support and for AIX Technical Support and Administration, Administration, - Certyfikat Oracle Database - Certyfikat Oracle Database Administrator Certified Professional Administrator Certified Professional dla wersji min 10g i co najmniej dla wersji min 10g i co najmniej 3 letnie doświadczenie w 3 letnie doświadczenie w administrowaniu bazą danych w administrowaniu bazą danych w wersji min 10g, wersji min 10g, - Certyfikat Oracle Database Real - Certyfikat Oracle Database Real Application Clusters Administrator Application Clusters Administrator Certified Expert dla wersji min Certified Expert dla wersji min 10g lub co najmniej 3 letnie 10g lub co najmniej 3 letnie doświadczenie w administrowaniu doświadczenie w administrowaniu Oracle Database Real Application Oracle Database Real Application Clusters dla wersji min 10g, Clusters dla wersji min 10g, 6 / 11

7 - Certyfikat Oracle Advanced PL/SQL Developer Certified Professional dla wersji min 10g, - Certyfikat Oracle Certified Associate Oracle WebLogic Server min. 11g System Administrator i co najmniej 2-letnie doświadczenie w administrowaniu Oracle WebLogic, - Certyfikat Oracle Forms Developer Certified Professional dla wersji min. 10g, - Oracle Database Applications in Java: Programowanie w Java SE lub EE i co najmniej 3 letnie doświadczenie w programowaniu w Java SE lub EE,, - Certyfikat IBM Certified System Administrator - WebSphere MQ w wersji min 6.0 lub co najmniej 3 letnie doświadczenie w administrowaniu WebSphere MQ w wersji min 6.0, - Certyfikat SAP Certified Application Associate SAP BusinessObjects Business Intelligence platform 4.0 lub co najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie migracji raportów do technologii SAP BusinessObjects Business Intelligence, - Microsoft: Introduction to C# Programming for the.net Platform, Programming the Microsoft.NET with C#, MS Visual Studio Team System (wymagane co najmniej 3 letnie doświadczenie w programowaniu w w/w technologiach), - Enterprise Architekt Modelowanie systemów informatycznych w UML 2.0 z wykorzystaniem EA potwierdzone co najmniej 2-letnim doświadczeniem, - Znajomość metodyki zarządzania usługami serwisu oprogramowania potwierdzone certyfikatem min. ITIL v3 Foundation, - Tworzenia modeli optymalizacyjnych dla środowiska FICO Xpress w wersji min. 7 (wymagane co najmniej roczne doświadczenie w modelowaniu narzędziami Xpress/CPLEX/ GUROBI), - Ochrony informacji niejawnych - certyfikaty bezpieczeństwa w - Certyfikat Oracle Advanced PL/SQL Developer Certified Professional dla wersji min 10g, - Certyfikat Oracle Certified Associate Oracle WebLogic Server min. 11g System Administrator (lub zaświadczenie ze szkolenia Oracle WebLogic Server 11g: Administration Essentials) i co najmniej 2-letnie doświadczenie w administrowaniu Oracle WebLogic, - Certyfikat Oracle Forms Developer Certified Professional dla wersji min. 10g lub Certyfikat Oracle PL/ SQL Developer Certified Associate wraz z zaświadczeniem ze szkolenia Oracle Forms 10g: Build Internet Applications (wymagane co najmniej 3-letnie doświadczenie. - Oracle Database Applications in Java: Programowanie w Java SE lub EE i co najmniej 3 letnie doświadczenie w programowaniu w Java SE lub EE,, - Certyfikat IBM Certified System Administrator - WebSphere MQ w wersji min 6.0 lub co najmniej 3 letnie doświadczenie w administrowaniu WebSphere MQ w wersji min 6.0, - Certyfikat SAP Certified Application Associate SAP BusinessObjects Business Intelligence platform 4.0 lub co najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie migracji raportów do technologii SAP BusinessObjects Business Intelligence, - Microsoft: Introduction to C# Programming for the.net Platform, Programming the Microsoft.NET with C#, MS Visual Studio Team System (wymagane co najmniej 3 letnie doświadczenie w programowaniu w w/w technologiach), - Enterprise Architekt Modelowanie systemów informatycznych w UML 2.0 z wykorzystaniem EA potwierdzone co najmniej 2-letnim doświadczeniem, - Znajomość metodyki zarządzania usługami serwisu oprogramowania potwierdzone certyfikatem min. ITIL v3 Foundation, 7 / 11

8 zakresie dostępu do informacji - Tworzenia modeli niejawnych oznaczonych klauzulą optymalizacyjnych dla środowiska na poziomie co najmniej POUFNE FICO Xpress w wersji min. 7 dla wszystkich członków zespołu (wymagane co najmniej roczne serwisowego, doświadczenie w modelowaniu - Certyfikat Project Management narzędziami Xpress/CPLEX/ Professional (lub równoważny), GUROBI), wymagane doświadczenie w - Ochrony informacji niejawnych prowadzeniu projektów w roli - certyfikaty bezpieczeństwa w kierownika projektu lub zastępcy zakresie dostępu do informacji kierownika projektu poparte niejawnych oznaczonych klauzulą referencjami z co najmniej dwóch na poziomie co najmniej POUFNE projektów polegających na dla wszystkich członków zespołu wdrożeniu systemu informatycznego serwisowego, o podobnej skali, gdzie wartość - Certyfikat Project Management licencji i usług była wyższa niż Professional (lub równoważny), ,00 zł netto a okres wymagane doświadczenie w realizacji wynosił co najmniej 6 prowadzeniu projektów w roli miesięcy dla osoby wyznaczonej kierownika projektu lub zastępcy do kierowania projektem. kierownika projektu poparte Każda z osób wchodząca w skład referencjami z co najmniej dwóch zespołu musi posiadać certyfikat projektów polegających na bezpieczeństwa w zakresie wdrożeniu systemu informatycznego dostępu do informacji niejawnych o podobnej skali, gdzie wartość oznaczonych klauzulą na poziomie licencji i usług była wyższa niż co najmniej POUFNE ,00 zł netto a okres realizacji wynosił co najmniej 6 miesięcy dla osoby wyznaczonej do kierowania projektem. Każda z osób wchodząca w skład zespołu musi posiadać certyfikat bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą na poziomie co najmniej POUFNE. Miejsce, w którym znajduje się III.2.3) Zdolność techniczna ppkt 1.4. Zamiast: 1.4. W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, Wykonawca wykonał lub wykonuje zamówienia (co najmniej jedno) obejmujące świadczenie wszystkich wymienionych poniżej usług serwisu technicznego oprogramowania o wartości zamówień co najmniej zł netto, realizowanego przez minimum 12 miesięcy, polegające na: - przyjmowaniu zgłoszeń awarii w trybie 24 godzin na dobę przez 7 dni w tygodniu, - podejmowaniu działań (czas reakcji) mających na celu usunięcie wad oprogramowania w czasie nie dłuższym niż 1 godzina od zgłoszenia wady, 1.4. W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania Wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, Wykonawca wykonał lub wykonuje zamówienia (co najmniej jedno) obejmujące świadczenie wszystkich wymienionych poniżej usług serwisu technicznego oprogramowania o wartości zamówień co najmniej zł netto, realizowanego przez minimum 12 miesięcy, polegające na: - przyjmowaniu zgłoszeń awarii w trybie 24 godzin na dobę przez 7 dni w tygodniu, - podejmowaniu działań (czas reakcji) mających na celu usunięcie wad oprogramowania w czasie 8 / 11

9 - przywracaniu możliwości realizacji funkcji biznesowych systemu (czas usunięcia awarii) w czasie nie dłuższym niż 6 godzin od zgłoszenia awarii systemu. - usuwaniu wad krytycznych oprogramowania (czas usunięcia wady) w czasie nie dłuższym niż 36 godzin od zgłoszenia wady, - usuwaniu wad oprogramowania (czas usunięcia wady) w czasie nie dłuższym niż 120 godzin od zgłoszenia wady, - przywracaniu danych usuniętych lub utraconych w wyniku wad oprogramowania w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od zgłoszenia wady. - dostarczaniu poprawek do oprogramowania rozwiązujących zgłoszone problemy (czas rozwiązania problemu) w czasie nie dłuższym niż 30 dni od zgłoszenia problemu, - doradztwie w zakresie rozwiązywania lub znajdowania sposobów obejścia problemów dotyczących działania oprogramowania. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony także w przypadku gdy Wykonawca wykaże jego spełnienie poprzez wskazanie więcej niż jednej usługi serwisu technicznego oprogramowania pod warunkiem, że: - łączna ich wartość wyniesie co najmniej zł netto, - wartość jednej usługi serwisu technicznego oprogramowania będzie wyższa niż ,00 zł netto, - łącznie zostaną wskazane wszystkie z ww. usług serwisu technicznego oprogramowania. nie dłuższym niż 1 godzina od zgłoszenia wady, - przywracaniu możliwości realizacji funkcji biznesowych systemu (czas usunięcia awarii) w czasie nie dłuższym niż 6 godzin od zgłoszenia awarii systemu. - usuwaniu wad krytycznych oprogramowania (czas usunięcia wady) w czasie nie dłuższym niż 36 godzin od zgłoszenia wady, - usuwaniu wad oprogramowania (czas usunięcia wady) w czasie nie dłuższym niż 120 godzin od zgłoszenia wady, - przywracaniu danych usuniętych lub utraconych w wyniku wad oprogramowania w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od zgłoszenia wady. - dostarczaniu poprawek do oprogramowania rozwiązujących zgłoszone problemy (czas rozwiązania problemu) w czasie nie dłuższym niż 30 dni od zgłoszenia problemu, - doradztwie w zakresie rozwiązywania lub znajdowania sposobów obejścia problemów dotyczących działania oprogramowania. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony także w przypadku gdy Wykonawca wykaże jego spełnienie poprzez wskazanie więcej niż jednej usługi serwisu technicznego oprogramowania pod warunkiem, że: - łączna ich wartość wyniesie co najmniej zł netto, - wartość jednej usługi serwisu technicznego oprogramowania będzie wyższa niż ,00 zł netto, - łącznie zostaną wskazane wszystkie z ww. usług serwisu technicznego oprogramowania. Miejsce, w którym znajduje się Zamiast: 2.1. Wykaz wykonanych wdrożeń lub 2.1. Wykaz wykonanych wdrożeń lub III.2.3) Zdolność techniczna ppkt 2.1. modyfikacji lub wykaz wykonanych modyfikacji lub wykaz wykonanych lub wykonywanych usług lub wykonywanych usług serwisowych w okresie ostatnich 3 serwisowych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu lat przed upływem terminu składania składania Wniosków, a jeżeli okres ofert, a jeżeli okres prowadzenia prowadzenia działalności wykonawcy działalności wykonawcy jest krótszy jest krótszy niż 3 lata, to w tym niż 3 lata, to w tym okresie prac odpowiadających opisowi w pkt 9 / 11

10 1.1. powyżej wraz z załączeniem dowodów określających, czy prace te zostały wykonane w sposób należyty. okresie prac odpowiadających opisowi w pkt 1.1. powyżej wraz z załączeniem dowodów określających, czy prace te zostały wykonane w sposób należyty. Miejsce, w którym znajduje się Zamiast: 2.2 Wykaz wykonanych wdrożeń Wykaz wykonanych wdrożeń lub III.2.3) Zdolność techniczna ppkt 2.2. lub modyfikacji lub wykaz modyfikacji lub wykaz wykonanych wykonanych lub wykonywanych lub wykonywanych usług usług serwisowych w okresie serwisowych w okresie ostatnich ostatnich 3 lat przed upływem 3 lat przed upływem terminu terminu składania ofert, a jeżeli okresskładania Wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności wykonawcyprowadzenia działalności wykonawcy jest krótszy niż 3 lata, to w tym jest krótszy niż 3 lata, to w tym okresie, zamówień obejmujących okresie, zamówień obejmujących wdrożenie lub modyfikację wdrożenie lub modyfikację lub usługę serwisu w zakresie lub usługę serwisu w zakresie oprogramowania zbudowanego w oprogramowania zbudowanego w oparciu o technologie wymienione oparciu o technologie wymienione poniżej: poniżej: - Optymalizator Dash Xpress 2006B - Optymalizator Dash Xpress 2006B lub FICO Xpress 7.6 lub FICO Xpress Programowanie w języku PL/SQL - Programowanie w języku PL/SQL Java Java w wersji od 1.5 do Budowa aplikacji w technologii.net Delphi Power Builder Oracle Forms - Zapewnienie integracji z narzędziami monitorującymi: IBM Tivoli Monitoring 6.3 i IBM Tivoli Business Service Manager wraz z załączeniem dowodów określających, czy prace te zostały wykonane w sposób należyty. Wykaz ten będzie służył do kwalifikacji Wykonawców, jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 10. Sposób kwalifikacji wykonawców opisany jest w pkt. VI.3) INFORMACJE DODATKOWE ppkt. 14). w wersji od 1.5 do Budowa aplikacji w technologii.net Delphi Power Builder Oracle Forms - Zapewnienie integracji z narzędziami monitorującymi: IBM Tivoli Monitoring 6.3 i IBM Tivoli Business Service Manager wraz z załączeniem dowodów określających, czy prace te zostały wykonane w sposób należyty. Wykaz ten będzie służył do kwalifikacji Wykonawców, jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 10. Sposób kwalifikacji wykonawców opisany jest w pkt. VI.3) INFORMACJE DODATKOWE ppkt. 14). Miejsce, w którym znajduje się III.2.3) Zdolność techniczna ppkt 2.5. Zamiast: Wykaz wykonanych/wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania Wykaz wykonanych/wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania Wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności wykonawcy 10 / 11

11 ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności wykonawcy jest krótszy niż 3 lata, to w tym okresie prac odpowiadających opisowi w pkt 1.4 powyżej wraz z załączeniem dowodów określających, czy prace te zostały wykonane/są wykonywane w sposób należyty. jest krótszy niż 3 lata, to w tym okresie prac odpowiadających opisowi w pkt 1.4 powyżej wraz z załączeniem dowodów określających, czy prace te zostały wykonane/są wykonywane w sposób należyty. VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu Miejsce, w którym znajdują się Zamiast: zmieniane daty: 18/04/2014 Godzina: 10:00 Punkt IV.3.4) Termin składania ofert (dd/mm/rrrr) lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 12/05/2014 Godzina: 12:00 (dd/mm/rrrr) VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania: VI.4) Inne dodatkowe informacje: VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 18/04/2014 (dd/mm/rrrr) - ID: / 11

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo