SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH W 2012 ROKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH W 2012 ROKU"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH W 2012 ROKU Dyrektor Izby Skarbowej i Naczelnicy Urzędów Skarbowych jako organy rządowej administracji niezespolonej podległe ministrowi właściwemu ds. finansów publicznych, stanowią podstawowe ogniwa realizacji polityki finansowej państwa. Misją w/w organów podatkowych jest pozyskiwanie dochodów budżetowych przy maksymalizacji poziomu dobrowolnego wypełniania obowiązków podatkowych oraz zapewnienie podatnikom wysokiej jakości obsługi w warunkach jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego. Głównymi celami operacyjnymi administracji podatkowej w 2012 r. było: zapewnienie wpływu dochodów do budżetu państwa na poziomie określonym w ustawie budżetowej, ułatwienie legalnej działalności gospodarczej i usuwanie barier biurokratycznych oraz doskonalenie współpracy z przedsiębiorcami. Do podstawowych zadań służących realizacji celów, które wykonywano w Izbie Skarbowej w Katowicach obsługującej Dyrektora Izby Skarbowej należą: 1.1 Orzecznictwo w sprawach podatkowych. W 2012 roku rozpatrzono (załatwiono) odwołania i zażalenia (w ujęciu systemowym) od decyzji/postanowień organów I instancji w zakresie podatku PIT, CIT i VAT, z tego: utrzymano w mocy decyzji/postanowień wydanych przez Naczelników Urzędów Skarbowych (2 239) i Dyrektorów Urzędów Kontroli Skarbowej (1 140), uchylono decyzji/postanowień wydanych przez Naczelników Urzędów Skarbowych (1 319) i Dyrektorów Urzędów Kontroli Skarbowej (551), umorzono 233 postępowania odwoławcze dot. decyzji/postanowień wydanych przez Naczelników Urzędów Skarbowych (222) i Dyrektorów Urzędów Kontroli Skarbowej (11).

2 1.2 Orzecznictwo w zakresie egzekucji administracyjnej i majątkowej represji karnej. W 2012 roku w w/w zakresie: wydano postanowień i decyzji w wyniku rozpatrzenia środków prawnych wniesionych na postanowienia organów egzekucyjnych oraz na decyzje organów podatkowych, a także w sprawach, w których orzekano jako organ I instancji. 1.3 Współdziałanie z Wojewódzkim Sądem Administracyjnym. Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach w 2012 roku wniesionych zostało skarg na orzeczenia Dyrektora Izby Skarbowej. Wojewódzki Sąd Administracyjny rozpatrzył je w następujący sposób: oddalenie skarg 918 uchylenie decyzji 220 stwierdzenie nieważności decyzji 4 umorzenie postępowań 10 odrzucenie skarg 312 Na dzień r. w toku postępowania przed sądem było 83 sprawy. 2. Zadania związane z identyfikacją podatników i płatników. Od 2012 roku, w związku ze zmianą przepisów ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach nie jest już właściwy do wszczynania postępowań w sprawie unieważnienia decyzji o nadaniu numeru NIP. Obecnie procedurę unieważniania NIP reguluje przepis art. 8 c ww., a organem właściwym do orzekania jest Naczelnik Urzędu Skarbowego. 3. Nadzór nad Urzędami Skarbowymi W związku z treścią obowiązującej od r. ustawy o kontroli w administracji rządowej w 2012 roku - według prowadzonej przez Wydział Nadzoru zbiorczej ewidencji kontroli - przeprowadzono 193 kontrole, w tym: 69 kontroli w trybie zwykłym (zgodnie z rocznym Planem kontroli zatwierdzonym przez Dyrektora Izby Skarbowej) oraz 2

3 124 kontrole w trybie uproszczonym, tj. poza ww. Planem kontroli na polecenie Dyrektora Izby Skarbowej. Kontrole w trybie zwykłym i uproszczonym zostały przeprowadzone przez pracowników nw. Wydziałów: Kadr i Szkolenia oraz Informacji Niejawnych 6 kontroli zwykłych i 30 kontroli uproszczonych, Analiz i Sprawozdawczości 7 kontroli zwykłych, Kontroli Wewnętrznej 30 kontroli uproszczonych, Nadzoru nad Urzędami Skarbowymi 56 kontroli zwykłych i 25 kontroli uproszczonych, Informatyki 38 kontroli uproszczonych oraz Spraw Ogólnych 1 kontrola uproszczona. Podstawowym celem w/w kontroli była zgodnie m.in. z art. 3 ww. ustawy ocena działalności jednostki kontrolowanej dokonana na podstawie ustalonego stanu faktycznego przy zastosowaniu przyjętych kryteriów kontroli, którymi w szczególności są: legalność, gospodarność, celowość i rzetelność. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości celem kontroli było również ustalenie ich zakresu, przyczyn i skutków oraz osób za nie odpowiedzialnych. Funkcją ww. kontroli był także instruktaż. Zalecenia zmierzające do poprawy funkcjonowania podległych Urzędów Skarbowych kierowano w każdym przypadku wystąpienia nieprawidłowości i/lub uchybień W trybie nadzoru rozpatrywane były również sprawy dotyczące skarg i wniosków, które wpłynęły do Izby Skarbowej na podstawie Kpa. Ogółem w 2012 roku do Izby Skarbowej wpłynęło 121 skarg i wniosków, z czego przekazano do załatwienia zgodnie z właściwością 55 spraw. Pozostałych 66 skarg i wniosków załatwiono w tut. Izbie Skarbowej w następujący sposób: 6 - pozytywnie dla skarżących, 44 negatywnie, 16 - w inny sposób. Wnikliwa analiza skarg i wniosków wykazała, że w większości spraw zarzuty w nich zawarte były nieuzasadnione i nie znalazły potwierdzenia w przeprowadzonych czynnościach kontrolnych i wyjaśniających. Powodem wnoszenia skarg były w szczególności zarzuty dotyczące nieprawidłowego działania organu podatkowego, nieterminowego i nieprawidłowego sposobu załatwiania spraw, niewłaściwej organizacji pracy oraz - niejednokrotnie - niezadowolenie podatnika z faktu egzekwowania należności 3

4 w trybie egzekucji administracyjnej bądź też niepełne zrozumienie obowiązujących przepisów proceduralnych. Skargi i wnioski były załatwiane w terminie, z zachowaniem obowiązujących procedur. W 2012 roku kontynuowano działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu w Urzędach Skarbowych uchybień i nieprawidłowości wskazywanych we wnoszonych skargach. W trybie nadzoru rozpatrzono ponadto 26 ponagleń na niezałatwienie przez Naczelników Urzędów Skarbowych spraw w terminie w tym 2 ponaglenia zasadne Wykonujące w tut. Izbie Skarbowej zadania w zakresie nadzoru nad Urzędami Skarbowymi: Wydział Nadzoru nad Urzędami Skarbowymi oraz Wydział Analiz i Sprawozdawczości m.in.: realizowały zadania dot. współpracy z Prokuraturą, Policją oraz wywiadem skarbowym w zakresie zwalczania zagrożenia zorganizowaną przestępczością podatkową, koordynowały 4 akcje kontrolne w zakresie: - stosowania prawidłowości rozliczeń VAT w przypadku nabycia bankowozów (typu C ) kontrole prowadzone pod nadzorem MF, - przeciwdziałania szarej strefie w usługach finansowych (dot. parabanków) - kontrole prowadzone pod nadzorem MF, we współpracy z UKS, - wprowadzania do obrotu tzw. dopalaczy - kontrole prowadzone we współpracy z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym i UKS oraz - handlu olejem rzepakowym w ramach dostaw wewnątrzwspólnotowych w kontekście oszustwa typu znikający podatnik - kontrole prowadzone pod nadzorem Prokuratury w Warszawie. nadzorowały przebieg rozliczenia za 2011 rok w Urzędach Skarbowych oraz działania Urzędów Skarbowych w sprawach prawidłowego i terminowego przekazania 1% podatku na rzecz OPP, prowadziły czynności analityczne dotyczące realizacji przez nadzorowane Urzędy Skarbowe polityki finansowej państwa, a w tym w zakresie: - wykonania dochodów budżetowych na założonym poziomie, - zabezpieczania wykonywania zobowiązań podatkowych, - przenoszenia odpowiedzialności na osoby trzecie, - realizacji funkcji wierzyciela m.in. w zw. z przepisami prawa upadłościowego i naprawczego, 4

5 nadzorowały przebieg działań mających na celu sprawdzenie prawidłowości wywiązywania się przez podatników z obowiązków w zakresie ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących, współpracowały na różnych płaszczyznach z Urzędem Kontroli Skarbowej w tym: - zbierały informacje o kontrahentach podatników w związku z prowadzonymi przez UKS postępowaniami, - przeprowadzały wspólne akcje, w tym w zakresie kontroli gabinetów lekarskich, - przeprowadziły kontrole kas rejestrujących, nadzorowały realizację przez Urzędy Skarbowe zadań dot. obowiązków składania oświadczeń majątkowych przez radnych i pracowników samorządowych wyższego szczebla, współpracowały z Izbą Celną, Krajowym Centrum Informacji Kryminalnej (KCIK) w zakresie udzielenia informacji o prowadzonych postępowaniach administracyjnych i karnych skarbowych wobec przedsiębiorców, nadzorowały realizację przez Urzędy Skarbowe zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, realizowały zadania dot. współpracy z Wydziałem Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. 4. Sporządzanie informacji i sprawozdań. Izba Skarbowa w 2012 r. sporządzała analizy, informacje oraz sprawozdania zarówno dla potrzeb Ministerstwa Finansów jak i innych organów, instytucji bądź osób fizycznych, które zwróciły się z prośbą o udzielenie informacji w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112 poz ze zm.). Sprawowała ponadto nadzór nad sporządzaniem sprawozdań przez podległe Urzędy Skarbowe. Ogółem na potrzeby Ministerstwa Finansów sporządzono 878 sprawozdań, informacji i analiz. Równolegle w obszarze sprawozdawczości funkcjonują tematyczne hurtownie danych WHTAX oraz SPR oparte na danych wprowadzanych przez Urzędy Skarbowe na bieżąco do systemu POLTAX, jego podsystemów i aplikacji. 5. Interpretacje podatkowe. Biuro Krajowej Informacji Podatkowej (BKIP) w Bielsku-Białej funkcjonuje w ramach Krajowej Informacji Podatkowej. Podporządkowane jest Izbie Skarbowej w Katowicach. W 2012 roku kontynuowało realizację zadań w zakresie udzielania informacji telefonicznych w ramach Krajowej 5

6 Informacji Podatkowej oraz wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego w trybie określonym w rozdziale 1a Ordynacji podatkowej. Spośród skierowanych do Biura w Bielsku-Białej pytań, najwięcej dotyczyło podatku od towarów i usług ( ), podatku dochodowego od osób fizycznych ( ), zeznań rocznych (45 454) oraz podatku dochodowego od osób prawnych (35 826). Pozostałe pytania (37 685) były z zakresu podatku akcyzowego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, e-deklaracji oraz Ordynacji podatkowej. Największe zainteresowanie daje się zauważyć w okresach comiesięcznych rozliczeń podatkowych, a także w okresie rocznego rozliczenia podatków dochodowych. W zakresie realizacji zadań w obszarze interpretacji podatkowych BKIP w Bielsku Białej wydało: indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego, innych rozstrzygnięć. Ponadto Biuro KIP udzieliło: 780 odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, 578 odpowiedzi na skargi skierowane do WSA, 63 odpowiedzi na skargi kasacyjne złożone przez podatników, oraz skierowało 178 skarg kasacyjnych do NSA na niekorzystne dla organu wyroki WSA. W roku 2012 BKIP kontynuowało realizację projektu KPRM Klient w centrum uwagi administracji, efektem czego było przeprowadzenie w miesiącu wrześniu 2012 r. Badań Satysfakcji Klienta BKIP w Bielsku-Białej, które wykazało bardzo wysoki poziom satysfakcji ogólnej badanych dot. pracy BKIP (w tym zakresie infolinii - 100%). 6. Zadania Izby Skarbowej jako organu nadrzędnego nad finansowym organem postępowania przygotowawczego w rozumieniu art Kodeksu karnego skarbowego. Analizie zostały poddane akta dotyczące: 495 spraw przed podjęciem decyzji o zatwierdzeniu postanowienia o zawieszeniu, umorzeniu postępowania, odmowie wszczęcia dochodzenia, spraw związanych z przygotowaniem projektów postanowień o przedłużeniu dochodzenia na czas oznaczony, 8 spraw, w których przygotowano projekty rozstrzygnięć po rozpatrzeniu (zażaleń niezastrzeżonych do kompetencji sądu lub prokuratora) na postanowienia Urzędów Skarbowych. 6

7 1. POBÓR PODATKÓW Ogólna kwota zrealizowanych w 2012 roku dochodów budżetowych wyniosła zł. Z ww. kwoty dochodów budżetowych na dochody jednostek samorządu terytorialnego (j.s.t.) przypada kwota zł. W roku 2011 kwota zrealizowanych dochodów ogółem wyniosła zł (dynamika 2012/2011 wynosi 98%), w tym dochody j.s.t zł (ww. dynamika 83%). W poszczególnych tytułach podatkowych wykonanie dochodów w 2012 roku przebiegało jak niżej: 1.1 Podatek dochodowy od osób prawnych W 2012 roku dochody zrealizowane z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych wyniosły zł. W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych na poziomie tut. Izby Skarbowej i we współpracy z podległymi Urzędami Skarbowymi: nadzorowano czynności wykonywane przez Urzędy Skarbowe związane z kontrolą prawidłowości wykazywania przez podatników wysokości zobowiązania podatkowego, w tym zasadności zaliczania poszczególnych wydatków do kosztów uzyskania przychodów, stosowania ulg i zwolnień, monitorowano poziom realizacji zadań m.in. z wykorzystaniem mierników realizacji zadań wprowadzanych przez Ministerstwo Finansów oraz z wykorzystaniem systemu analitycznosprawozdawczego tut. Izby, rozpatrywano odwołania, zażalenia oraz wnioski złożone w postępowaniu odwoławczym, rozpatrywano sprawy w I instancji (zgodnie z właściwością instancyjną), udzielano odpowiedzi na skargi wniesione przez podatników do WSA, analizowano na etapie postępowań odwoławczych prawidłowość podejmowanych przez Urzędy Skarbowe rozstrzygnięć zwracając szczególną uwagę na właściwą interpretację przepisów prawa materialnego oraz przestrzeganie procedury administracyjnej, udzielano informacji, wskazówek i porad w zakresie interpretacji przepisów w prowadzonych w Urzędach Skarbowych sprawach podatkowych. 1.2 Podatek dochodowy od osób fizycznych W 2012 roku dochody zrealizowane z zakresu podatku dochodowego osób fizycznych wyniosły zł. 7

8 W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych na poziomie tut. Izby Skarbowej i we współpracy z podległymi Urzędami Skarbowymi: nadzorowano czynności wykonywane przez Urzędy Skarbowe związane z kontrolą prawidłowości wykazywania przez podatników wysokości zobowiązania podatkowego, w tym zasadności zaliczania poszczególnych wydatków do kosztów uzyskania przychodów, stosowania ulg i zwolnień, monitorowano poziom realizacji zadań m.in. z wykorzystaniem mierników realizacji zadań wprowadzanych przez Ministerstwo Finansów oraz z wykorzystaniem systemu analitycznosprawozdawczego tut. Izby, uczestniczono w przebiegu akcji rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2011 r., w ramach której: utworzono okresowe punkty obsługi podatników poza siedzibami Urzędów Skarbowych, uruchomiono w tut. Izbie Skarbowej punkt informacyjny - udzielając podatnikom informacji w zakresie sporządzania zeznań, uczestniczono w pracach związanych z zamieszczeniem na stronie internetowej nowych druków zeznań i załączników wraz z objaśnieniami, brano udział w opracowywaniu informacji prasowych oraz udział w konsultacjach telefonicznych, monitorowano przebieg akcji w trybie nadzoru nad Urzędami Skarbowymi, nadzorowano prawidłowość rocznego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych przy zastosowaniu progresywnej skali podatkowej (18% i 32%) lub 19% stawki podatku, jak również w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz dochodów z kapitałów pieniężnych, analizowano prawidłowość stosowania przez Urzędy Skarbowe przepisów Ordynacji podatkowej w prowadzonych postępowaniach podatkowych oraz przepisów prawa materialnego, na etapie postępowań odwoławczych weryfikowano czynności Urzędów Skarbowych związane z kontrolą prawidłowości rozliczania zobowiązań podatkowych przez podatników podatku dochodowego prowadzących działalność gospodarczą, w tym w zakresie zasadności zaliczania poszczególnych wydatków w ciężar kosztów uzyskania przychodów, w toku postępowań odwoławczych dotyczących opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych zwracano szczególną uwagę na przestrzeganie przez Urzędy Skarbowe wymogów proceduralnych, 8

9 w rozpatrywanych odwołaniach zwracano szczególną uwagę na prawidłowość: odliczeń wydatków z tytułu: darowizn (głównie na działalność charytatywno-opiekuńczą kościelnych osób prawnych), spłaty odsetek od kredytów mieszkaniowych na sfinansowanie inwestycji mających na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, preferencyjnego rozliczania się małżonków oraz osób samotnie wychowujących dzieci, stosowania kosztów uzyskania przychodu w zakresie m. in.: kosztów kwalifikowanych na rzecz tzw. podmiotów nieistniejących oraz kosztów z tytułu usług niematerialnych (marketingowych, doradztwa, pośrednictwa handlowego itp.), związanych z obrotem paliwami, usługami budowlanymi, przekwalifikowania sprzedaży nieruchomości na działalność gospodarczą, kwalifikowania dochodów jako zwolnionych od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy podatkowej, w szczególności dochodów pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych przeznaczonych na cele mieszkaniowe, rozpatrywano i udzielano odpowiedzi na skargi i pisma procesowe wnoszone do WSA, rozpatrywano ponaglenia wnoszone na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej, w toku prowadzonych postępowań rozpatrywano skargi na działanie organów I instancji oraz wnioski podatników w trybie Kodeksu postępowania administracyjnego. 1.3 Podatek od towarów i usług W 2012 roku dochody zrealizowane z zakresu podatku od towarów i usług wyniosły zł. Urzędy Skarbowe zwróciły podatnikom w ramach zwrotów podatku VAT kwotę zł. W zakresie podatku od towarów i usług na poziomie tut. Izby Skarbowej i we współpracy z podległymi Urzędami Skarbowymi: nadzorowano czynności wykonywane przez Urzędy Skarbowe związane z kontrolą prawidłowości wykazywania przez podatników wysokości zobowiązania podatkowego, szczególnie wnikliwie monitorowano poziom realizacji zadań m.in. z wykorzystaniem mierników realizacji zadań wprowadzanych przez Ministerstwo Finansów oraz z wykorzystaniem systemu analityczno-sprawozdawczego tut. Izby, 9

10 monitorowano ponadto: informacje związane z aktualizacją danych rejestracyjnych, ze zwróceniem uwagi na możliwie szybkie wyrejestrowywanie podatników (zwłaszcza zarejestrowanych dla potrzeb handlu wewnątrzwspólnotowego), którzy zaprzestali działalności, prawidłowość rejestrowania podatników VAT podejmujących wykonywanie czynności opodatkowanych, w szczególności deklarujących dokonywanie wewnątrzwspólnotowych nabyć i dostaw towarów i usług, ze zwróceniem uwagi na: autentyczność dokumentów i prawdziwość danych przedstawionych w tych dokumentach (na podstawie których dokonuje się zgłoszenia) oraz osobę dokonującą zgłoszenia, składanie deklaracji podatkowych oraz dokonywanie wpłat wykazywanych zobowiązań, w szczególności w odniesieniu do podatników VAT-UE, zwracano szczególną uwagę na: nowe podmioty, wykazujące znaczne obroty w ramach wewnątrzwspólnotowych transakcji lub nagły, wielokrotny wzrost wartości tych transakcji, rosnące w kolejnych okresach rozliczeniowych kwoty nadwyżek podatku naliczonego nad należnym, działające w szczególności w branżach obarczonych znaczącym ryzykiem występowania nieprawidłowości takich jak np. obrót częściami elektronicznymi, telefonami komórkowymi, towarami o małych rozmiarach i dużej wartości, podmioty działające w sektorach obarczonych znaczącym ryzykiem występowania nieprawidłowości (handel przez internet, handel samochodami, paliwami i produktami ropopochodnymi, złomem, elektroniką, usługi telekomunikacyjne, niematerialne), a także tych, którzy dokonują transakcji wątpliwych z ekonomicznego punktu widzenia, podatników prowadzących działalność krócej niż 24 miesiące, a także dokonujących wewnątrzwspólnotowych dostaw, wykazujących wysokie kwoty nadwyżek podatku naliczonego nad należnym i jednocześnie często zmieniających profil działalności, dane adresowe itp. oraz często występujących o potwierdzenie numerów VAT-UE nowych kontrahentów; aktualizowano bazy danych mających wpływ na system VIES; sprawdzano podmioty, które nie zgłosiły prowadzenia działalności gospodarczej (np.handel sprowadzanymi z zagranicy samochodami), zaprzestały składania deklaracji podatkowych, zawiesiły działalność gospodarczą, zawierały transakcje przez internet, analizowano na etapie postępowań odwoławczych: prawidłowość podejmowanych przez Naczelników Urzędów Skarbowych rozstrzygnięć zwracając szczególną uwagę na właściwą interpretację nowych przepisów, wyjaśnianie 10

11 wszystkich okoliczności sprawy (kompletność materiału dowodowego i jego właściwa analiza), a także w zakresie związanym z rejestracją podatników do podatku VAT ze szczególnym uwzględnieniem działalności obciążonych ryzykiem występowania nieprawidłowości oraz innych okoliczności mogących mieć wpływ na prawidłowe rozliczanie się z budżetem państwa, prawidłowość dokumentowania przeprowadzanych przez podatników transakcji, zwracając Urzędom Skarbowym uwagę na kierunki i zakres kontroli, których celem byłoby potwierdzenie nierzetelności działań podatników lub zamiaru obejścia przepisów prawa, udzielano wskazówek w zakresie sprawdzania sposobu rozliczeń podatku od towarów i usług, zasad rozliczania transakcji wewnątrzwspólnotowych, w ramach nadzoru nad funkcjonowaniem Urzędów Skarbowych prowadzone były działania instruktażowo-szkoleniowe, a także udzielano telefonicznych wyjaśnień w zakresie stosowania obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Ponadto w w/w podatku, w związku z członkostwem w Unii Europejskiej: zapewniono prawidłową realizację zadań związanych z wymianą informacji o podatku VAT w handlu wewnątrzwspólnotowym na wnioskach SCAC 2004 oraz SCAC 383, na podstawie Rozporządzenia Rady (UE) nr 904/2010 w sprawie współpracy administracyjnej oraz zwalczania oszustw w dziedzinie podatku od wartości dodanej, informowano Biuro Wymiany Informacji Podatkowej (w terminie do 30 dnia po zakończeniu każdego kwartału) o wymiarze uzupełniającym podatku oraz sankcjach nałożonych na podatnika, będących wynikiem wykorzystania informacji otrzymanych z krajów członkowskich UE, zapewniono prawidłową realizację zadań związanych z procedurą VAT Refund oraz koordynowano współpracę w zakresie rozwiązywania merytorycznych problemów związanych z ww. procedurą, zapewniono terminowe przesyłanie sprawozdań dot. ilości wysłanych wniosków o nadanie/zmianę/usunięcie uprawnień dla użytkowników VIES i VIES 2 VAT Refund, przeszkolono w Urzędach Skarbowych osoby zajmujące się procedurą VAT Refund. 11

12 1.4 Podatki majątkowe Podatek od spadków i darowizn oraz podatek od czynności cywilnoprawnych W 2012 roku dochody zrealizowane z zakresu podatku od spadków i darowizn wyniosły zł, natomiast z zakresu podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły zł. W zakresie podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych na poziomie tut. Izby: wydawano decyzje w I i II instancji, rozpatrywano odwołania, zażalenia i skargi, nadzorowano funkcjonowanie aplikacji Czynności majątkowe (CZM) przeznaczonej do rejestracji danych w przedmiotowym zakresie, udzielano pomocy Urzędom Skarbowym w interpretacji przepisów podatkowych Opłata skarbowa Izba Skarbowa w 2012 roku w cyklu miesięcznym przekazywała do Urzędu Miasta - zgodnie z art. 11 ustawy o opłacie skarbowej - informacje o przypadkach nieuiszczenia należnej opłaty skarbowej od dokonanych przez tut. organ podatkowy czynności urzędowych, wydanych zaświadczeń i zezwoleń (pozwoleń, koncesji), a także złożonych do postępowań podatkowych dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz odpisów, wypisów lub kopii. W tut. Izbie w 2012 roku wystąpiło 85 przypadków nieuiszczenia opłaty skarbowej. 2. EGZEKUCJA ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH W zakresie egzekucji podatków i niepodatkowych należności budżetowych na poziomie tut. Izby Skarbowej i we współpracy z podległymi Urzędami Skarbowymi: szczególnie wnikliwie monitorowano poziom realizacji zadań m.in. z wykorzystaniem mierników realizacji zadań wprowadzanych przez MF oraz z wykorzystaniem systemu analityczno-sprawozdawczego tut. Izby a w tym monitorowano zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych podatników/ płatników/następców prawnych/osób trzecich na majątku oraz na wierzytelnościach i innych prawach majątkowych, sprawowano nadzór merytoryczny nad prowadzeniem rejestrów zastawów skarbowych przez Urzędy Skarbowe podległe tut. Izbie Skarbowej i przekazywano na bieżąco dane do Centralnego Rejestru Zastawów, 12

13 dokonywano oceny skuteczności, prawidłowości podejmowanych działań, w tym terminowości wdrażania postępowań, zastosowania środków egzekucyjnych przerywających bieg terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych, monitorowano prawidłowość i terminowość wprowadzania danych do podsystemu EGAPOLTAX, ze szczególnym zwróceniem uwagi na brak odnotowania wszczęć egzekucji, usuwanie błędów i nieprawidłowości w bazach danych Urzędów Skarbowych, kontrolowano realizację zadania ustawowego w zakresie korzystania przez wierzycieli oraz organy egzekucyjne z pomocy obcych państw przy dochodzeniu należności podatkowych, powstałych na terenie Polski, weryfikowano poprawność merytoryczną i formalną wniosków o wystąpienie do obcego państwa, analizowano sprawy, w których: nie wszczęto postępowania egzekucyjnego pomimo znacznego upływu czasu od wpływu wniosków do egzekucji, nie dokonano czynności egzekucyjnych, nie zastosowano środków egzekucyjnych - w celu niedopuszczenia do przedawnienia należności, nadzorowano realizację postępowań egzekucyjnych po przeniesieniu odpowiedzialności za zobowiązania dłużników na osoby trzecie, spadkobierców i następców prawnych, analizowano dane pozyskiwane z hurtowni WHTAX i SPR dotyczące realizacji zadań w zakresie polityki finansowej państwa w 2012 roku przy wykorzystywaniu mierników oceny w obszarze egzekucja administracyjna, w ramach nadzoru nad agendami egzekucji i majątkowej represji karnej przeprowadzono kontrole w zakresie funkcjonowania tych agend, prowadzenia postępowań zabezpieczających i egzekucyjnych. 3. KONTROLA PODATKOWA Podstawowe cele działań organów podatkowych w zakresie kontroli podatkowej koncentrowały się na zapewnieniu przestrzegania przepisów prawa podatkowego, poprawie trafności typowania podmiotów do kontroli (m.in. przy wykorzystaniu dostępnych funkcji podsystemu KONTROLA) oraz podniesieniu jakości prowadzenia kontroli podatkowych poprzez efektywniejsze wykorzystanie czasu kontroli, doskonalenie procesu planowania pracy, jak również eliminowanie błędów proceduralnych w ww. postępowaniach kontrolnych. Realizacja w/w celów i zadań przebiega w całej polskiej administracji podatkowej przede wszystkim w ramach zatwierdzonej w Ministerstwie Finansów Strategii zarządzania ryzykiem zewnętrznym, 13

14 zmierzającej do uzyskania jak najwyższego poziomu dobrowolnego wypełniania obowiązków podatkowych. W ramach modelu zarządzania ryzykiem zewnętrznym w Krajowym Planie Dyscypliny Podatkowej (KPDP) w 2012 roku ustalono sześć priorytetowych obszarów tj.: 1. Dokonywanie transakcji wewnątrzwspólnotowych, 2. Wykazywanie znacznych przychodów i jednocześnie niskich dochodów lub strat z tytułu działalności gospodarczej oraz dokonywanie odliczeń strat z lat poprzednich, 3. Wykazywanie, co do zasady, znacznych zwrotów w podatku od towarów i usług lub częstotliwych nadwyżek podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia, 4. Podatnicy lub płatnicy podatku dochodowego niedokonujący wpłat należnego podatku bądź zaliczek na podatek za poszczególne miesiące lub kwartały, 5. Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą, 6. Dokonywanie transakcji gospodarczych za pośrednictwem Internetu. Niezwykle istotnym elementem realizacji Strategii Zarządzania Ryzykiem Zewnętrznym były działania prewencyjne. Działania te były realizowane m.in. poprzez kierowanie do podatników objętych KPDP informacji o ich obowiązkach wynikających z przepisów prawa podatkowego. Wzorem lat ubiegłych, celem ujednolicenia w skali kraju zakresu kierowanych do podatników informacji w 2012 roku, przygotowane zostały karty informacyjne dla poszczególnych obszarów ryzyka. Informacje te zostały zamieszczone na stronach Internetowych organów podatkowych. W 2012 r. proces wymiany informacji pomiędzy organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej w zakresie podmiotów stanowiących potencjalne zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania systemu podatkowego realizowany był przy wykorzystaniu udostępnionej w 2010 r. aplikacji Baza Podmiotów Szczególnych. W bazie gromadzone są informacje m.in. w zakresie: podmiotów nieistniejących i nierzetelnych, podmiotów podejrzanych o funkcjonowanie jako znikający podatnicy, podatników pozbawionych prawa wykonywania działalności gospodarczej, dostaw wewnątrzwspólnotowych uznanych za krajowe, zidentyfikowanych obszarów ryzyka, podatników dokonujących obrotu paliwami. W ramach przypisanych uprawnień do aplikacji oraz sprawowanego nadzoru nad Urzędami Skarbowymi woj. śląskiego: przeprowadzono kontrole w zakresie realizacji Procedur Ministerstwa Finansów do wprowadzania danych do Bazy Podmiotów Szczególnych, 14

15 dokonywano bieżącej analizy wpisów do ww. bazy w zakresie wszystkich tablic, rozpatrzono 53 wnioski o modyfikację/usunięcie danych z Bazy Podmiotów Szczególnych. 4. SPRAWY KARNE SKARBOWE Izba Skarbowa w Katowicach sprawuje nadzór inspekcyjny nad agendami spraw karnych skarbowych. W 2012 r. w zakresie realizacji zadań dot. spraw karnych skarbowych realizowano następujące działania: udzielano instruktażu Urzędom Skarbowym w zakresie stosowania przepisów Kodeksu karnego skarbowego, prawa karnego i procedury karnej w celu ujednolicenia sposobów postępowania w zakresie spraw karnych skarbowych, opracowano, na podstawie przekazanych przez Urzędy Skarbowe sprawozdań o postępowaniach przygotowawczych w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe, analizę realizacji zadań w zakresie spraw karnych skarbowych, przeprowadzono analizę w zakresie realizacji przez Urzędy Skarbowe rejestracji i zapytań w systemie KCIK, przeprowadzono spotkania z pracownikami komórek do spraw karnych skarbowych, na których omówiono sprawy bieżące z przedmiotowego zakresu oraz zagadnienia dot. przedawnienia przestępstw i wykroczeń skarbowych, w tym w kontekście zawieszenia biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego w związku z wszczęciem postępowania w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe, problematykę karalności za czyny polegające na naruszeniu przepisów ustawy o rachunkowości w zakresie obowiązków sporządzania, składania, (w tym w Urzędzie Skarbowym) sprawozdań finansowych. 5. POZOSTAŁE ZADANIA 5.1 Finanse samorządu terytorialnego Urzędy Skarbowe w 2012 roku na rzecz jednostek samorządu terytorialnego wykonały dochody w wysokości zł, co stanowi 83% ww. dochodów roku 2011, a w tym: udziały z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (łącznie zł): - na rzecz gmin zł - na rzecz powiatów zł - na rzecz województw zł podatek dochodowy od osób fizycznych płacony w formie karty podatkowej zł 15

16 podatek od spadków i darowizn zł podatek od czynności cywilnoprawnych zł inne tytuły zł, odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań zł. W 2012 r. do jednostek samorządu terytorialnego zostały przekazane środki w wysokości zł różnica w kwocie zł pozostała do rozliczenia na rok Ewidencja i identyfikacja podatników W 2012 roku, po nowelizacji ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników z dniem 1 września, zaczęły funkcjonować dwa identyfikatory: PESEL dla podatników będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej i niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług, NIP dla pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu. Izba Skarbowa w zakresie ewidencji i identyfikacji podatników w 2012 roku: nadzorowała prace dotyczące porządkowania Centralnego Rejestru Krajowej Ewidencji Podatników (CR KEP) przeprowadzono w Urzędach Skarbowych weryfikację danych o podatnikach w oparciu o raporty niezgodności dostarczone przez Ministerstwo Finansów, sporządzała sprawozdanie o ujawnionych niezgodnościach pomiędzy datą zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej zgłoszoną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) a danymi będącymi w posiadaniu Urzędu Skarbowego, przeprowadziła dwa spotkania z pracownikami zajmującymi się problematyką NIP w Urzędach Skarbowych, na której ujednolicono stanowiska w zakresie ewidencjonowania i identyfikacji podatników i płatników oraz omówiono bieżące problemy i obowiązki pracowników komórek rejestracyjnych dot. przekazywania informacji o danych rejestracyjnych podmiotów wpisanych do CEIDG lub KRS w sytuacji, gdy stwierdzono rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym a wynikającymi z danych rejestracyjnych. 5.3 Zadania w zakresie dotacji W zakresie dotacji przedmiotowych w 2012 roku, tak jak w latach poprzednich, za pośrednictwem rachunku Izby Skarbowej były wypłacane dotacje do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych. Dotacje wypłacano 3 barom mlecznym łącznie w wysokości zł. Jednemu z barów mlecznych odmówiono udzielenia przedmiotowej dotacji na kwotę zł. 16

17 6. FUNKCJONOWANIE IZBY SKARBOWEJ 6.1 Służba cywilna sprawy kadrowe Nabór do służby cywilnej był otwarty i konkurencyjny, przeprowadzany zgodnie z procedurami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2008 r., Nr 227, poz z późn. zm.). Wakaty ogłaszane były zgodnie z obowiązującą w/w ustawą w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w Biuletynie Informacji Publicznej tut. Izby oraz w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie tut. Izby. W przypadku naborów wewnętrznych ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy były upowszechniane w Urzędach Skarbowych woj. śląskiego. Naboru dokonywano zgodnie z ustawą o służbie cywilnej oraz wewnętrzną instrukcją Nabór pracowników i Standardem polityki kadrowej i rozwoju zawodowego pracowników poprzez wnikliwą selekcję ofert, sprawdziany wiedzy i rozmowy kwalifikacyjne. Dla potrzeb naboru zarówno w Izbie Skarbowej, jak i w Urzędach Skarbowych powołane zostały specjalne Komisje. Z pracownikami nowo zatrudnionymi zawierane były umowy o pracę na czas określony 12 miesięcy z klauzulą o możliwości wcześniejszego rozwiązania za dwutygodniowym wypowiedzeniem. W trakcie trwania w/w umowy pracownik podlegał pierwszej ocenie w służbie cywilnej, która była dokonywana nie wcześniej niż po upływie 8 miesięcy od nawiązania stosunku pracy i nie później niż miesiąc przed upływem okresu, na który umowa została zawarta. Natomiast z pracownikami przeniesionymi w ramach służby cywilnej z innego Urzędu zgodnie, z art. 64 i art.66 w/w ustawy o służbie cywilnej nie zawierano umowy o pracę, a ich akta osobowe wraz z całą dokumentacją dotyczącą stosunku pracy przekazywane były między jednostkami aparatu podatkowego na podstawie protokołu. Zawierane były także umowy o pracę w celu zastępstwa innego pracownika w czasie jego dłuższej usprawiedliwionej nieobecności, które w niektórych przypadkach ulegały modyfikacji na umowę o pracę na czas określony. Osoby podejmujące pracę w służbie cywilnej po raz pierwszy były kierowane do odbycia służby przygotowawczej, która trwała nie dłużej niż 4 miesiące i kończyła się nie później niż z upływem 8 miesięcy od podjęcia pracy przez pracownika. W 2012 roku 2 osoby zostały zwolnione z odbywania służby przygotowawczej. Prowadzono politykę kadrową zmierzającą do zatrudniania doświadczonych osób wywodzących się ze skarbowości oraz posiadających dodatkową wiedzę i umiejętności (studia podyplomowe, kursy specjalistyczne i inne). Limit zatrudnienia w Izbie Skarbowej w Katowicach na koniec 2012 roku wynosił 533 etaty, z tego 523 etaty korpus służby cywilnej i 10 etatów - pozostali pracownicy. 17

18 Stanowiska urzędnicze w korpusie służby cywilnej podlegały opisowi i wartościowaniu. Sporządzenie opisów stanowisk przebiegało zgodnie z przepisami zarządzenia Nr 1 Prezesa Rady Ministrów z dnia r. w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej. W 2012 roku zostały zwartościowane przez zespół 22 stanowiska pracy. Urzędnicy służby cywilnej, którzy od otrzymania ostatniego stopnia służbowego uzyskali drugą pozytywną ocenę na najwyższym przewidzianym poziomie otrzymali kolejny stopień służbowy. W 2012 roku w Izbie Skarbowej w Katowicach było zatrudnionych 88 urzędników służby cywilnej. Przestrzegano przepisów Kodeksu pracy, jak również postanowień ustawy o służbie cywilnej odnośnie zakazu zatrudniania na stanowiskach podległych służbowo małżonków oraz osób pozostających ze sobą w stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia włącznie lub powinowactwa pierwszego stopnia oraz stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Szkolenia W 2012 roku członkowie korpusu służby cywilnej uczestniczyli w szkoleniach centralnych tj. szkoleniach, których organizatorem była Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, w ramach Planu szkoleń centralnych w służbie cywilnej zatwierdzonego przez Szefa Służby Cywilnej oraz w szkoleniach organizowanych w ramach Planu dokształcania i doskonalenia zawodowego kadr administracji skarbowo-celnej na 2012 rok, których koszty zostały pokryte ze środków będących w dyspozycji Biura Dyrektora Generalnego Ministerstwa Finansów, jak również w szkoleniach organizowanych przez Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w Warszawie. W 2012 roku przeszkolono: 1 członka korpusu służby cywilnej z Izby Skarbowej w ramach Planu szkoleń centralnych w służbie cywilnej organizator Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 52 członków korpusu służby cywilnej z Urzędów Skarbowych z zakresu informatycznego narzędzia analitycznego p.n. ACL oraz członków korpusu służby cywilnej z Izby Skarbowej i Urzędów Skarbowych (w tym 305 z Izby Skarbowej) w ramach Planu dokształcania i doskonalenia zawodowego kadr administracji skarbowo-celnej na 2012 rok i szkoleń organizowanych przez Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w Warszawie. Ogółem wyżej wymienionymi szkoleniami objęto 1132 członków korpusu służby cywilnej z jednostek skarbowych woj. śląskiego, w tym 306 członków korpusu służby cywilnej z Izby Skarbowej. 18

19 6.2 Realizacja Programu Komisji Europejskiej Fiscalis Program Fiscalis został powołany Decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającą wspólnotowy program poprawy skuteczności systemów podatkowych na rynku wewnętrznym. W 2012 roku w ramach w/w programu kontynuowano realizację działań. Działania te mają na celu: umożliwienie pracownikom administracji podatkowych lepszego zrozumienia zasad podatkowego prawa wspólnotowego i jego stosowania w krajach członkowskich, zapewnienie sprawnej i skutecznej wzajemnej współpracy pomiędzy państwami członkowskimi, jak również pomiędzy państwami członkowskimi a Komisją Europejską, zapewnienie ciągłego usprawniania procedur administracyjnych stosownie do potrzeb administracji i podatników poprzez rozwój, jak również rozpowszechnienie dobrej praktyki administracyjnej. W 2012 roku dwóch pracowników Izby Skarbowej uczestniczyło w warsztatach zorganizowanych w ramach Programu Komisji Europejskiej Fiscalis oraz dwóch pracowników polskiej administracji podatkowej (z Urzędu Skarbowego) wzięło udział w stażach zorganizowanych w ramach w/w Programu. 6.3 Gospodarowanie środkami budżetowymi Izba Skarbowa - w celu właściwej realizacji zadań z zakresu gospodarki własnej w 2012 roku - była zobowiązana między innymi do: racjonalnego i oszczędnego dokonywania wydatków związanych z funkcjonowaniem Izby i podległych Urzędów, wzmożenia nadzoru nad prowadzeniem gospodarki finansowej przez podległe Urzędy Skarbowe poprzez bieżące monitorowanie zaplanowanych wydatków. W odniesieniu do stanu prawnego nieruchomości użytkowanych przez jednostki skarbowe woj. śląskiego sytuacja wg stanu na r. przedstawiała się następująco: w 38 jednostkach skarbowych stan prawny jest uporządkowany (w tym dla 35 Urzędów Skarbowych), w 2 nw. jednostkach skarbowych w/w stan jest nieuporządkowany: - Urząd Skarbowy w Żorach złożył nowy wniosek o przekazanie trwałego zarządu i oczekuje na wydanie przez Urząd Miasta decyzji o ustanowienie trwałego zarządu, 19

20 - I Urząd Skarbowy w Katowicach złożył odwołanie od wydanej decyzji Wojewody. Izba Skarbowa w Katowicach w 2012 roku wystąpiła do Ministerstwa Finansów o środki na potrzeby remontowe wynikające z nakazów odpowiednich służb oraz zagrożeń dla pracowników na kwotę zł, z czego Ministerstwo Finansów przyznało środki w wysokości zł. Środki w w/w zakresie zostały m.in. przeznaczone na: remont dźwigów - I US Katowice, US Zabrze, wymianę stolarki okiennej IS Katowice, US Sosnowiec, remont dachu - I US Bielsko-Biała, montaż przegród dymoszczelnych II US Katowice, remont uszkodzonej instalacji przeciwpożarowej/przeciwdymnej - I US Bielsko-Biała, remont instalacji elektrycznej - US Rybnik, wymianę sieci hydrantów II US Gliwice. Ministerstwo Finansów w 2012 roku przyznało również środki na zakupy inwestycyjne oraz środki finansowe na zadania inwestycyjne, które zostały przeznaczone m.in. na: przebudowę i dobudowę budynku (inwestycja wieloletnia) I US Częstochowa, budowę garażu dwustanowiskowego oraz przebudowę pomieszczenia nad powstałym garażem II US Bielsko-Biała, wykonanie archiwum US Rybnik. 6.4 Budżet zadaniowy Izba Skarbowa w Katowicach w 2010 roku przeszkoliła podległe jednostki w zakresie wdrożenia i realizacji budżetu zadaniowego, a następnie w 2011 roku wdrożono budżet zadaniowy w Urzędach Skarbowych i Izbie Skarbowej w pełnym zakresie, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów w zakresie alokacji środków z budżetu tradycyjnego do budżetu zadaniowego. W 2012 roku (jak i w roku poprzednim) jednostki administracji podatkowej sporządziły i wykonywały budżet w dwóch układach, tj. obok tradycyjnej formy, także w ujęciu zadaniowym w pełnym zakresie zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów w zakresie alokacji środków z budżetu tradycyjnego do budżetu zadaniowego (w tym celu m.in. przypisano zatrudnionych pracowników do działań w budżecie zadaniowym). 20

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU SKARBOWEGO W KŁOBUCKU W 2011 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU SKARBOWEGO W KŁOBUCKU W 2011 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU SKARBOWEGO W KŁOBUCKU W 2011 ROKU Naczelnicy Urzędów Skarbowych jako organy rządowej administracji niezespolonej podległe ministrowi właściwemu ds. finansów publicznych,

Bardziej szczegółowo

AP/ /14 Sprawozdanie z działalności Pierwszego Urzędu Skarbowego w Częstochowie w 2013 roku

AP/ /14 Sprawozdanie z działalności Pierwszego Urzędu Skarbowego w Częstochowie w 2013 roku AP/0711-50 /14 Sprawozdanie z działalności Pierwszego Urzędu Skarbowego w Częstochowie w 2013 roku Do głównych celów administracji podatkowej w 2013 r. należało: 1. zapewnienie wpływu dochodów do budżetu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2011 r. Pierwszy Urząd Skarbowy w Tarnowie

Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2011 r. Pierwszy Urząd Skarbowy w Tarnowie Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2011 r. Pierwszy Urząd Skarbowy w Tarnowie Część A - Realizacja najważniejszych celów w roku 2011 (w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH W 2011 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH W 2011 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH W 2011 ROKU Dyrektor Izby Skarbowej i Naczelnicy Urzędów Skarbowych jako organy rządowej administracji niezespolonej podległe ministrowi właściwemu

Bardziej szczegółowo

Karty Informacyjne US Chrzanów

Karty Informacyjne US Chrzanów Karty Informacyjne US Chrzanów Informacja o karcie informacyjnej NumerWersjaNazwa Obowiązuje od dnia Plik PDF K/001 3 Wniosek o stwierdzeni nadpłaty K/002 3 Wstrzymanie wykonania decyzji K/003 3 K/004

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA KRAJOWEJ INFORMACJI PODATKOWEJ w Toruniu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA KRAJOWEJ INFORMACJI PODATKOWEJ w Toruniu Załącznik nr 3 do Regulaminu organizacyjnego Izby Skarbowej w Bydgoszczy REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA KRAJOWEJ INFORMACJI PODATKOWEJ w Toruniu 1 Zakres działania Biura Krajowej Informacji Podatkowej 1.

Bardziej szczegółowo

ZMIANA REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W RZESZOWIE Z DNIEM 1 WRZEŚNIA 2015 r.

ZMIANA REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W RZESZOWIE Z DNIEM 1 WRZEŚNIA 2015 r. ZMIANA REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W RZESZOWIE Z DNIEM 1 WRZEŚNIA 2015 r. wrzesień 2015 r. Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 134/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH W 2013 ROKU Dyrektor Izby Skarbowej i Naczelnicy Urzędów Skarbowych jako organy rządowej administracji niezespolonej podległe ministrowi właściwemu

Bardziej szczegółowo

Katalog usług Urząd Skarbowy ID Kategoria usługi Nazwa usługi Słowa kluczowe

Katalog usług Urząd Skarbowy ID Kategoria usługi Nazwa usługi Słowa kluczowe Katalog usług 1 Aktualizacja, zmiana Aktualizacja danych identyfikacyjnych osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej aktualizacja zmiana dane osoba fizyczna 2 Aktualizacja, zmiana Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sierpcu

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sierpcu Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 59/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2015r. Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sierpcu 1. Zarządzenie:

Bardziej szczegółowo

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych:

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: 1. opracowanie procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi

Bardziej szczegółowo

Zakres treści z przedmiotu Podatki dla klas, III i IV TE

Zakres treści z przedmiotu Podatki dla klas, III i IV TE Zakres treści z przedmiotu Podatki dla klas, III i IV TE Moduł Dział Temat I. Polski system podatkowy i organizacja administracji skarbowej podstawowy Zakres treści ponadpodstawowy 1. Pojęcie i rola dochodów

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE Z REPREZENTANTAMI SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO NOWE USŁUGI ADMINISTRACJI PODATKOWEJ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

SPOTKANIE Z REPREZENTANTAMI SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO NOWE USŁUGI ADMINISTRACJI PODATKOWEJ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SPOTKANIE Z REPREZENTANTAMI SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO NOWE USŁUGI ADMINISTRACJI PODATKOWEJ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKÓW W TOKU WERYFIKACJI PRAWIDŁOWOŚCI ROZLICZEŃ PODATKOWYCH Tarnów,

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 680510 Temat: Kurs: Doradca podatkowy - przygotowanie do egzaminu państwowego 16 Kwiecień - 3 Lipiec Warszawa, Siedziba BDO, Kod szkolenia: 680510 Koszt szkolenia:

Bardziej szczegółowo

ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ

ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ nazwa imię i nazwisko Rzecznik Prasowy Do zadań Rzecznika Prasowego należy współpraca ze środkami masowego przekazu, w tym poprzez organizowanie konferencji prasowych oraz

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁALNOŚCI IZBY CELNEJ WE WROCŁAWIU NA ROK 2013

PLAN DZIAŁALNOŚCI IZBY CELNEJ WE WROCŁAWIU NA ROK 2013 PLAN DZIAŁALNOŚCI IZBY CELNEJ WE WROCŁAWIU NA ROK 2013 CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2013 Lp. Cel Mierniki określające stopień realizacji celu Nazwa Planowana wartość do osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - część I

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - część I Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - część I L.p. Tematyka szkolenia Zakres szkolenia Forma szkolenia Liczba godzin lekcyjnych szkolenia Liczba dni szkoleniowych Proponowany termin szkolenia 1. Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Katowice,2011-07-15 NU3/03120-03120-0031 /11/36194. Pan Michał Kasprzak Wieloosobowe stanowisko ds. komunikacji Rzecznik Prasowy w miejscu

Katowice,2011-07-15 NU3/03120-03120-0031 /11/36194. Pan Michał Kasprzak Wieloosobowe stanowisko ds. komunikacji Rzecznik Prasowy w miejscu Katowice,20110715 NU3/03120 031200031 /11/36194 Pan Michał Kasprzak Wieloosobowe stanowisko ds. komunikacji Rzecznik Prasowy w miejscu Wydział Nadzoru nad Urzędami Skarbowymi przedkłada informację o kontrolach

Bardziej szczegółowo

Informacja z działalności Biur Krajowej Informacji Podatkowej za 2015 r.

Informacja z działalności Biur Krajowej Informacji Podatkowej za 2015 r. Informacja z działalności Biur Krajowej Informacji Podatkowej za 2015 r. Leszno, 2016 r. Informacja z działalności Biur Krajowej Informacji podatkowej za 2015 r. Strona 2 z 13 DANE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Pan Zbigniew Urbaszek p.o. Naczelnika Urzędu Skarbowego w Końskich

Pan Zbigniew Urbaszek p.o. Naczelnika Urzędu Skarbowego w Końskich Kielce, dnia grudnia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W KIELCACH Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 4 25-520 KIELCE tel. 041 344-55-75, tel./fax. 041 344-66-15 e-mail: lki@nik.gov.pl P/08/024

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 5 października 2012 r. Poz. 65 ZARZĄDZENIE NR 73 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 1 października 2012 r. w sprawie regulaminu

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia grudnia 2011 r. P/11/024 LBY-4101-25-01/2011 Pan Stanisław Doman Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

W oryginale podpisała p. o. NUS w Jaworznie

W oryginale podpisała p. o. NUS w Jaworznie Jaworzno, dnia 25 lutego 2014 r. NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W JAWORZNIE AP/072-02/2014 ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI ul Jagiellońska 25 40-032 KATOWICE Zgodnie z art. 58 w powiązaniu z art. 56 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zakres przeprowadzonej kontroli

Zakres przeprowadzonej kontroli Kontrole i analizy Kontrole zewnętrzne w 06 Lp. Organ Okres Skarbowa w Skarbowa w 6.05.06 -.05.06.06.06 -.06.06 Zakres przeprowadzonej Kontrola podjętych działań zmierzających do zakończenia zajęć ruchomości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU Załącznik do zarządzenia Nr 20/2013 Dyrektora Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu z dnia 19 grudnia 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU OPOLE 2013 Spis treści: 1. Rozdział

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Bielany

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Bielany Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 94/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2015r. Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Bielany 1. Zarządzenie:

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ŁYSKI ul. Dworcowa 1A Zarządzenie Nr 0151/W/8 /2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 03 lutego 2006 r.

WÓJT GMINY ŁYSKI ul. Dworcowa 1A Zarządzenie Nr 0151/W/8 /2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 03 lutego 2006 r. WÓJT GMINY ŁYSKI ul. Dworcowa 1A Zarządzenie Nr 0151/W/8 /2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 03 lutego 2006 r. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. Nr 142 z

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ. OBSZAR Lp. NAZWA DOKUMENTU MIEJSCE PRZECHOWYWANIA

WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ. OBSZAR Lp. NAZWA DOKUMENTU MIEJSCE PRZECHOWYWANIA Załącznik Nr 2 do zarządzenia Burmistrza Białej Nr OR.120. 7.2011 z 14.02.2011r w sprawie kontroli zarządczej WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ OBSZAR Lp. NAZWA

Bardziej szczegółowo

Zakres podmiotowy kontroli skarbowej obejmuje: - podatników, - płatników, - inkasentów, - osoby trzecie, - następców prawnych,

Zakres podmiotowy kontroli skarbowej obejmuje: - podatników, - płatników, - inkasentów, - osoby trzecie, - następców prawnych, Kontrola podatkowa prowadzona przez organ kontroli skarbowej w ramach prowadzonego postępowania Kontrola podatkowa jest prowadzona na podstawie imiennego upoważnienia udzielonego przez dyrektora urzędu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU SKARBOWEGO W JAWORZNIE W ROKU 2012

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU SKARBOWEGO W JAWORZNIE W ROKU 2012 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU SKARBOWEGO W JAWORZNIE W ROKU 2012 Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaworznie działający jako organ podatkowy i egzekucyjny oraz Urząd Skarbowy w Jaworznie działający jako

Bardziej szczegółowo

Nr 11/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 31 stycznia 2013 r.

Nr 11/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 31 stycznia 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 11/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 31 stycznia 2013 r. zmieniające Zarządzenie nr 37/2012 w sprawie ustanowienia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kwilcz Na podstawie art. 33 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 106 poz. 489 USTAWA. z dnia 21 czerwca 1996 r.

Dz.U Nr 106 poz. 489 USTAWA. z dnia 21 czerwca 1996 r. Kancelaria Sejmu s. 1/9 Dz.U. 1996 Nr 106 poz. 489 USTAWA z dnia 21 czerwca 1996 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 578. o urzędach i izbach skarbowych Art. 1 4. (uchylone) Art. 5.

Bardziej szczegółowo

KBF-4114-02-07/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF-4114-02-07/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF-4114-02-07/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana I/13/001 Prawidłowość postępowań

Bardziej szczegółowo

Identyfikator podatkowy NIP czy PESEL? Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00 916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl

Identyfikator podatkowy NIP czy PESEL? Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00 916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl Identyfikator podatkowy NIP czy PESEL? Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00 916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Identyfikator podatkowy - NIP czy PESEL? OBOWIĄZEK EWIDENCYJNY

Bardziej szczegółowo

WK.60/318/K-35/J/13 Danuta Martyniszyn-Gołojuch Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Lądku-Zdroju

WK.60/318/K-35/J/13 Danuta Martyniszyn-Gołojuch Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Lądku-Zdroju Wrocław, 25 listopada 2013 roku WK.60/318/K-35/J/13 Pani Danuta Martyniszyn-Gołojuch Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Lądku-Zdroju ul. Kościelna 31 57-540 Lądek-Zdrój Regionalna

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie.

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie. Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 93/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w z dnia 1 kwietnia 2015r. Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w. 1. Zarządzenie:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 2 /2012 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym

ZARZĄDZENIE Nr 2 /2012 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym ZARZĄDZENIE Nr 2 /2012 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Na podstawie 3 ust. 1 Statutu Urzędu Skarbowego stanowiącego

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W LUBLINIE ul. Okopowa 7, 20-001 Lublin tel. 081 53 64 120 fax. 081 53 64 111

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W LUBLINIE ul. Okopowa 7, 20-001 Lublin tel. 081 53 64 120 fax. 081 53 64 111 Lublin, dnia 02 grudnia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W LUBLINIE ul. Okopowa 7, 20-001 Lublin tel. 081 53 64 120 fax. 081 53 64 111 LLU 41028-2-08 P/08/024 Pan Bernard Zięba p.o. Naczelnika

Bardziej szczegółowo

Zarządzenia Ministra Finansów podpisane w 2015 r.

Zarządzenia Ministra Finansów podpisane w 2015 r. Zarządzenia Ministra Finansów podpisane w 2015 r. Lp. Tytuł aktu Sygnatura Departament projektujący Dane promulgacyjne Uwagi 1. Zarządzenie Nr 1 Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015

U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015 U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Ropczycach. Na podstawie art. 36 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Identyfikator podatkowy NIP czy PESEL? Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00 916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl

Identyfikator podatkowy NIP czy PESEL? Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00 916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl Identyfikator podatkowy NIP czy PESEL? Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00 916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Identyfikator podatkowy - NIP czy PESEL? OBOWIĄZEK EWIDENCYJNY

Bardziej szczegółowo

LKR /2013 K/13/005 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR /2013 K/13/005 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4111-02-01/2013 K/13/005 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę K/13/005 Wykonanie wniosków sformułowanych w wystąpieniu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie Karty

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie za rok: - 2010-2011 - 2012

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie za rok: - 2010-2011 - 2012 Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie za rok: - 2010-2011 - 2012 Plan działalności Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie na rok: - 2013 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1697/2011. Prezydenta Miasta Radomia

Zarządzenie Nr 1697/2011. Prezydenta Miasta Radomia Zarządzenie Nr 1697/2011 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Radomiu. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu Wrocław, dnia 27 stycznia 2010 r. LWR-410-21-02/2009 P/09/023 Pan Artur Michalak Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Stare Miasto WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli wykonywanych w Urzędzie Miejskim w Łomży w 2012 r.

Sprawozdanie z kontroli wykonywanych w Urzędzie Miejskim w Łomży w 2012 r. Sprawozdanie z kontroli wykonywanych w Urzędzie Miejskim w Łomży w 202 r. Plan kontroli na 202 r. przewidywał przeprowadzenie 53 kontroli wewnętrznych oraz 3 w jednostkach podległych i obcych (ogółem 66

Bardziej szczegółowo

Informacja z działalności Biur Krajowej Informacji Podatkowej za 2014 r.

Informacja z działalności Biur Krajowej Informacji Podatkowej za 2014 r. Informacja z działalności Biur Krajowej Informacji Podatkowej za 2014 r. Leszno, 2015 r. Informacja z działalności Biur Krajowej Informacji Podatkowej za 2014 r. Strona 2 z 13 DANE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu Wrocław, dnia 3 sierpnia 2010 r. Pan TADEUSZ KRZAKOWSKI P/10/167 LWR-4101-03-02/2010 Prezydent Legnicy WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Procedury Kontroli Zarządczej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej

Procedury Kontroli Zarządczej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej Procedury Kontroli Zarządczej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej A. Środowisko wewnętrzne I. Przestrzeganie wartości etycznych. Osoby zarządzające i pracownicy powinni być świadomi wartości etycznych

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych z prawa finansowego - III rok, prawo stacjonarne, rok akademicki 2014/2015

Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych z prawa finansowego - III rok, prawo stacjonarne, rok akademicki 2014/2015 Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych z prawa finansowego - III rok, prawo stacjonarne, rok akademicki 2014/2015 I. 1. Pojęcie prawa finansowego i finansów publicznych. 2. Finanse publiczne a finanse prywatne.

Bardziej szczegółowo

A. DANE PODSTAWOWE 1. Nazwa stanowiska: Stanowisko ds. księgowości podatkowej. 2. Referat: Referat Finansowo - Księgowy. 3. Symbol Referatu: FK

A. DANE PODSTAWOWE 1. Nazwa stanowiska: Stanowisko ds. księgowości podatkowej. 2. Referat: Referat Finansowo - Księgowy. 3. Symbol Referatu: FK Stanowisko ds. księgowości podatkowej OPIS STANOWISKA PRACY A. DANE PODSTAWOWE 1. Nazwa stanowiska: Stanowisko ds. księgowości podatkowej 2. Referat: Referat Finansowo - Księgowy 3. Symbol Referatu: FK

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2012 w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2012 w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich AUDYTOR WEWNĘTRZNY Tel. 55-17-957 Warszawa, dnia 11 stycznia 2012 roku Sygnatura akt: BRPO-AW-0930-19/11 PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2012 w Biurze Rzecznika Praw

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych. Art. 1-4. (uchylone).

USTAWA z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych. Art. 1-4. (uchylone). Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1267, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 183, poz. 1538,

Bardziej szczegółowo

3. Uchylanie się od podatku. Nielegalne formy ucieczki przed podatkiem i ich przejawy

3. Uchylanie się od podatku. Nielegalne formy ucieczki przed podatkiem i ich przejawy Podstawy wiedzy o polskim systemie podatkowym Autor: Dolata Stanisław Część I Podstawy wiedzy z teorii podatku Rozdział 1 Podatek i system podatkowy 1. Pojęcie podatku 2. Pojęcie systemu podatkowego 3.

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia Nr 65/2011 Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 06.06.2011r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W GMINIE ŻUKOWO 1. Postanowienia ogólne 1 1. Celem Karty Audytu Wewnętrznego w Gminy Żukowo jest

Bardziej szczegółowo

Wydział Wymiaru i Księgowości Podatkowej

Wydział Wymiaru i Księgowości Podatkowej Wydział Wymiaru i Księgowości Podatkowej Podstawowe czynności wykonywane przez pracowników Wydziału Wymiaru i Księgowości Podatkowej Pokój nr 12 Tel. (018) 3536200 w.239 mgr Daniel Gruszkowski Kierownik

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów...

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... XI XV Dział I. Ordynacja podatkowa. Zobowiązania i postępowanie podatkowe... 1 Rozdział I. Interpretacje w sprawach podatkowych (art. 14a 14p OrdPU)... 1 1. Wniosek podatnika

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Składanie informacji podatkowych

KARTA INFORMACYJNA. Składanie informacji podatkowych System Zarządzania Jakością w Administracji Podatkowej K/020 Urząd Skarbowy w Limanowej KARTA INFORMACYJNA URZĄD SKARBOWY W LIMANOWEJ ul. M.B. Bolesnej 9, 34-600 Limanowa Składanie informacji podatkowych

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE Sygnatura IBPP3/4512-690/15/MN Data 2015.12.29 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20

Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20 Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie Karty audytu wewnętrznego w Ministerstwie Spraw

Bardziej szczegółowo

LSZ 4101-013-01/2014 P/14/016 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LSZ 4101-013-01/2014 P/14/016 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LSZ 4101-013-01/2014 P/14/016 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/14/016 Wykonywanie wyroków wojewódzkich sądów administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Załącznik do zarządzenia Rektora UŚ nr 38 z dnia 28 lutego 2012 r. Uniwersytet Śląski w Katowicach Zatwierdzam: Rektor Uniwersytetu Śląskiego Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Katowice,

Bardziej szczegółowo

Katalog usług Administracji Podatkowej dla podatnika

Katalog usług Administracji Podatkowej dla podatnika System Obsługi i Wsparcia Podatnika Katalog usług Katalog usług Administracji Podatkowej dla podatnika Białystok, czerwiec 2015 r. ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 52 20 fax: +48

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA zarządzania ryzykiem w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdwinie

PROCEDURA zarządzania ryzykiem w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdwinie PROCEDURA zarządzania ryzykiem w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdwinie I. Postanowienia ogólne 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie jest jednostką finansów publicznych realizującą zadania

Bardziej szczegółowo

Wójta Gminy Lipnica. z dnia

Wójta Gminy Lipnica. z dnia ' MINY LIPNICA «ZARZĄDZENIE Nr 49/2011 Wójta Gminy Lipnica z dnia 11.05.2011 w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Lipnicy i jednostkach organizacyjnych Gminy.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr II do protokołu kontroli. przeprowadzonej w Urzędzie Skarbowym w Międzychodzie

Załącznik nr II do protokołu kontroli. przeprowadzonej w Urzędzie Skarbowym w Międzychodzie Załącznik tylko do użytku służbowego Załącznik nr II do protokołu kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Skarbowym w Międzychodzie Załącznik sporządzony przez st. komisarza skarbowego Marlenę Siluk (nr legitymacji

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 7/07 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Hajnówce z dnia 27 listopada 2007 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie podatkami miarą sukcesu menedżera finansowego

Zarządzanie podatkami miarą sukcesu menedżera finansowego Program: Zarządzanie podatkami miarą sukcesu menedżera finansowego I. PODATKI POŚREDNIE (7 godz.) 1. Zasady opodatkowania podatkiem VAT aportów. 2. Opodatkowanie reprezentacji i reklamy. 3. Obowiązek podatkowy

Bardziej szczegółowo

Rejestracja podmiotu gospodarczego

Rejestracja podmiotu gospodarczego I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Od 1 lipca 2011 r. wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą są ewidencjonowani w

Bardziej szczegółowo

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942 Projekt Specjalista w zakresie rozliczeń podatkowych - kompleksowe szkolenie zawodowe dla osób o niskich kwalifikacjach realizowany przez AxonTax Sp. z o.o. współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 116/10 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 09.12.2010 r.

Zarządzenie Nr 116/10 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 09.12.2010 r. Zarządzenie Nr 116/10 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 09.12.2010 r. w sprawie: wykonania zaleceń pokontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 1 grudnia 2010 roku. Na podstawie art. 31

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KAW-09145/67/09 Gliwice, 02 listopad 2009 r. Prezydent Miasta Urząd Miejski ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 032 230-6951 Fax +48 032 231-2725 pm@um.gliwice.pl Pani mgr

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie Olsztyn, dnia 30 grudnia 2011 r. LOL-4101-22-01/2011; P/11/022 Pan Marian Podziewski Wojewoda Warmińsko-Mazurski Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Procedura windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa

Procedura windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 7/11 Burmistrza Drezdenka z dnia 03.01.2011r Procedura windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa 1 Spis treści Rozdział I.

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO: nowy tekst jednolity ORDYNACJA PODATKOWA:

KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO: nowy tekst jednolity ORDYNACJA PODATKOWA: KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO: nowy tekst jednolity ORDYNACJA PODATKOWA: 21 października 2015 r., 1 stycznia 2016 r., 1 lipca 2016 r., 1 stycznia 2017 r. - ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 85/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2015r. Skarbowym w Otwocku. 1.

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 85/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2015r. Skarbowym w Otwocku. 1. Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 85/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2015r. Wykaz aktów prawa wewnętrznego, wydanych Skarbowym w Otwocku przez Naczelnika Urzędu 1. Zarządzenie:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp. Rozdział I System podatkowy wybrane zagadnienia

Spis treści. Wstęp. Rozdział I System podatkowy wybrane zagadnienia Spis treści Wstęp Rozdział I System podatkowy wybrane zagadnienia Rys historyczny podatków Funkcje podatków oraz zasady ich poboru Klasyfikacje podatków Ewolucja polskiego systemu podatków i opłat Organizacja

Bardziej szczegółowo

Jednostki zobowiązane do prowadzenia ewidencji pomocniczych podatku od towarów i usług

Jednostki zobowiązane do prowadzenia ewidencji pomocniczych podatku od towarów i usług Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 1825/2016 z dnia 24 listopada 2016 r. Procedury w sprawie zasad i sposobu prowadzenia ewidencji pomocniczych podatku od towarów i usług w Urzędzie Marszałkowskim, podległych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 3 z dnia 20.10.214r REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Pan Artur Dmitruk Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Szczecinie

Pan Artur Dmitruk Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Szczecinie NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w SZCZECINIE 71-420 Szczecin, ul. Jacka OdrowąŜa 1 tel. 091 4231776 fax 091 4224581 P/07/031 LSZ - 41022-2-07 Szczecin, dnia stycznia 2008 r. Pan Artur Dmitruk Dyrektor

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH W 2014 ROKU Dyrektor Izby Skarbowej i Naczelnicy Urzędów Skarbowych jako organy rządowej administracji niezespolonej podległe ministrowi właściwemu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne Załącznik do uchwały Nr CCLXX/5559/2014 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 16 września 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE I. Postanowienia wstępne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia. 47-303 Krapkowice, ul. Kilińskiego 1A Obrazki : drukuj :: nie drukuj :: Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 14/2013 WÓJTA GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ z dnia 29 lipca 2013r.

ZARZĄDZENIE Nr 14/2013 WÓJTA GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ z dnia 29 lipca 2013r. ZARZĄDZENIE Nr 14/2013 WÓJTA GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

A. DANE PODSTAWOWE 1. Nazwa stanowiska: Stanowisko ds. windykacji (zastępstwo nieobecnego pracownika) 2. Referat: Referat Finansowo - Księgowy

A. DANE PODSTAWOWE 1. Nazwa stanowiska: Stanowisko ds. windykacji (zastępstwo nieobecnego pracownika) 2. Referat: Referat Finansowo - Księgowy Stanowisko ds. windykacji OPIS STANOWISKA PRACY A. DANE PODSTAWOWE 1. Nazwa stanowiska: Stanowisko ds. windykacji (zastępstwo nieobecnego pracownika) 2. Referat: Referat Finansowo - Księgowy 3. Symbol

Bardziej szczegółowo

OKK.II.1711.3.2014 Przemyśl, dnia 19 maj 2014 r. Pani

OKK.II.1711.3.2014 Przemyśl, dnia 19 maj 2014 r. Pani OKK.II.1711.3.2014 Przemyśl, dnia 19 maj 2014 r. Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 im. ks. Jana Twardowskiego w Przemyślu ul. Św. Jana Nepomucena 10 37-700 Przemyśl Wystąpienie pokontrolne Przeprowadzona

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r.

Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r. Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r. ORDYNACJA PODATKOWA PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA /PROPONOWANE ZMIANY/ 1.

Bardziej szczegółowo

LWA 4113-01-01/2013 D/13/504 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4113-01-01/2013 D/13/504 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4113-01-01/2013 D/13/504 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Pozycja 38

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Pozycja 38 DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Pozycja 38 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 29 września 2014 r. w sprawie Karty

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 55/2008 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 grudnia 2008 roku

Zarządzenie Nr 55/2008 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 grudnia 2008 roku Zarządzenie Nr 55/2008 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego Zespołu Audytu Wewnętrznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 37. 2015 WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 7 sierpnia 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 37. 2015 WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 7 sierpnia 2015 roku ZARZĄDZENIE NR 37. 2015 WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 7 sierpnia 2015 roku w sprawie ustalenia procedur przeprowadzenia kontroli finansowo- podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2016 r. Poz. 64. z dnia 24 sierpnia 2016 r.

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2016 r. Poz. 64. z dnia 24 sierpnia 2016 r. Warszawa, dnia 29 sierpnia 2016 r. Poz. 64 Z A R Z Ą D Z E N I E N r 53 M I N I S T R A F I N A N S Ó W 1) z dnia 24 sierpnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa - Wawer

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa - Wawer Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 84/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2015r. Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa - Wawer 1. Zarządzenie:

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 16 listopada 2015 roku. WK.WR.40.41.2015.315 Stanisław Longawa Wójt Gminy Kłodzko. ul. Okrzei 8a 57 300 Kłodzko

Wrocław, 16 listopada 2015 roku. WK.WR.40.41.2015.315 Stanisław Longawa Wójt Gminy Kłodzko. ul. Okrzei 8a 57 300 Kłodzko Wrocław, 16 listopada 2015 roku WK.WR.40.41.2015.315 Pan Stanisław Longawa Wójt Gminy Kłodzko ul. Okrzei 8a 57 300 Kłodzko Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, działając na podstawie art. 1 ust.

Bardziej szczegółowo

Kontrole wykonane w 2014 r. przez Oddział Kontroli Wewnętrznej (KW).

Kontrole wykonane w 2014 r. przez Oddział Kontroli Wewnętrznej (KW). Kontrole wykonane w 2014 r. przez Oddział Kontroli Wewnętrznej (KW). L.p. Urząd Skarbowy Temat i zakres kontroli Okres objęty kontrolą Data wydania zaleceń pokontrolnych 1 Aleksandrów Kujawski Temat: Realizacja

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej. Wójt Gminy Biesiekierz

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej. Wójt Gminy Biesiekierz Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Wójta Gminy Biesiekierz za rok 2013 Dział I Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne ROZDZIAŁ II Zasady kierowania przedszkolem ROZDZIAŁ III Organizacja przedszkola ROZDZIAŁ IV

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A z realizacji budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2009 rok

I N F O R M A C J A z realizacji budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2009 rok I N F O R M A C J A z realizacji budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2009 rok Wleń, marzec 2010 r. WSTĘP Burmistrz Miasta i Gminy Wleń stosownie do postanowień art. 199 ust. 1, pkt. 2 ustawy o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo