1. Dotacja czy pożyczka? wady i zalety 2. Pożyczki w programach Narodowej Strategii Spójności 3. Finansowanie przedsiębiorstw w programach i

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Dotacja czy pożyczka? wady i zalety 2. Pożyczki w programach Narodowej Strategii Spójności 3. Finansowanie przedsiębiorstw w programach i"

Transkrypt

1

2

3 1. Dotacja czy pożyczka? wady i zalety 2. Pożyczki w programach Narodowej Strategii Spójności 3. Finansowanie przedsiębiorstw w programach i mechanizmach UE 4. Usługi doradcze i informacyjne dla firm 3

4 Bezzwrotne Dotacje Wymagany wkład własny (20-70%) i finansowanie większości inwestycji przez beneficjenta (refundacja ale i zaliczki) Na ściśle określone przez dawcę cele Długa procedura przyznawania, konieczność czekania na ogłoszenie naboru Sporo formalności Ograniczenie budżetów konkursów duża liczba podmiotów, dla których nie starcza dotacji Kończą się Zwrotne Pożyczki Wkład własny (ew. 5-20%) Większa swoboda wnioskodawcy w określaniu celu projektu Krótsza procedura przyznawania, nabór ciągły Mniej formalności Pożyczki są zwrotne trafią do potencjalnie większej grupy odbiorców przez dłuższy czas Warunki przyznawania najczęściej korzystniejsze niż rynkowe: - Niższe oprocentowanie/prowizje - Dostępne dla dopiero planowanych oraz zupełnie nowych firm - Mniej restrykcyjne formy zabezpieczenia - Akceptowane uproszczone formy księgowości stosowane przez MŚP 4

5 PROGRAMY NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI 5

6 ŁATWOŚĆ UZYSKANIA DOSTĘPNOŚĆ PREFERENCJE NIŻSZE OPROCENTO- WANIE NIEWIELKI WKŁAD WŁASNY KARENCJA W SPŁACIE 6

7 FUNDUSZE POŻYCZKOWE NA MAZOWSZU: Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Fundusz Pożyczkowy MIŚ 7

8 8

9 FUNDUSZ POŻYCZKOWY MIŚ FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU POLSKIEGO ROLNICTWA Celem funduszu jest zapewnienie środków finansowych w postaci niskooprocentowanych pożyczek, mikro i małym firmom, które z różnych powodów mają trudności w uzyskaniu kredytu w bankach. Główne zalety Funduszu MIŚ to konkurencyjne warunki udzielania pożyczek poczynając od oprocentowania ( od 5,09 % w skali roku) po elastyczne formy zabezpieczeń oraz minimalne formalności (brak biznes planu), co w zdecydowany sposób skraca czas oczekiwania na wnioskowaną pożyczkę (do maks. 5 dni od złożenia wniosku pożyczkowego). Maksymalna kwota pożyczki to zł, okres kredytowania do 5 lat z możliwością 6 miesięcznej karencji w spłacie rat kapitałowych. 9

10 10

11 JEREMIE (z ang. Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises - Wspólne europejskie zasoby dla MŚP) to mechanizm pozadotacyjnego wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ze środków publicznych ustanowiony przez Komisję Europejską. W Polsce, JEREMIE funkcjonuje w ramach kilku Regionalnych Programów Operacyjnych. Inicjatywa JEREMIE kierowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w tym osób rozpoczynających działalność, nieposiadających historii kredytowej oraz zabezpieczeń o wystarczającej (dla banków) wartości. Wsparcie przyznawane jest w następujących formach: poręczenia, kredyty i pożyczki, fundusze typu venture. 11

12 SCHEMAT URUCHAMIANIA ŚRODKÓW Instytycja Zarządzająca Fundusz Powierniczy Pośrednik Finansowy Przedsiębiorca WOJEWÓDZTWA, W KTÓRYCH URUCHAMIANE SĄ ŚRODKI W RAMACH JEREMIE: Dolnośląskie Kujawsko pomorskie Łódzkie Pomorskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie 12

13 Pomoc z Działania 4.3 Programu Innowacyjna Godpodarka udzielana jest przedsiębiorcom wdrażającym nowe technologie przy udziale finansowania ze środków banków komercyjnych. Przedsiębiorca, o ile spełni kryteria banku komercyjnego i Banku Gospodarstwa Krajowego, może otrzymać z BGK środki na spłatę części kredytu zaciągniętego w banku komercyjnym (jest to tzw. premia technologiczna). Maksymalna kwota premii technologicznej wynosi 4 mln zł. Przedsiębiorca musi na cele realizacji inwestycji technologicznej dysponować także wkładem własnym, którego poziom jest zróżnicowany w zależności od województwa i wielkości firmy. 13

14 PROCEDURA WNIOSEK O KREDYT TECHNOLOGICZNY (BANK) WNIOSEK O PREMIĘ TECHNOLOGI- CZNĄ (BGK) ROZPATRYWA- NIE (MAX. 30 DNI) UMOWA O WYPŁACIE PREMII (BGK) ROZPATRYWA- NIE (60 DNI) WARUNKOWA UMOWA/PRO- MESA (BANK) PROMESA PREMII TECHNOLOGI- CZNEJ (BGK) UMOWA KREDYTOWA (BANK) 14

15 LISTA BANKÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z BGK Bank BPH Spółka Akcyjna BRE Bank S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Raiffeisen Bank Polska S.A. ING Bank Śląski S.A. Bank Ochrony Środowiska S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. SGB-Bank S.A. oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze Bank Millenium S.A. Alior Bank Spółka Akcyjna Krakowski Bank Spółdzielczy DZ BANK Polska S.A. Kredyt Bank S.A. Bank Zachodni WBK S.A. Nordea Bank Polska S.A. HSBC Bank Polska S.A. BNP Paribas Bank Polska S.A. Svenska Handelsbanken AB Spółka Akcyjna Oddział w Polsce

16 Krajowy Fundusz Kapitałowy, wykorzystując środki z Programu Innowacyjna Gospodarka, inwestuje w fundusze venture capital/private equity, które zasilają kapitałowo małe i średnie przedsiębiorstwa na różnych etapach ich rozwoju. Fundusze w szczególności uwzględniają przedsiębiorców innowacyjnych, prowadzących działalność badawczo-rozwojową oraz przedsiębiorców o dużym potencjale rozwoju. Podmioty inwestujące w fundusze venture capital bądź private equity wybierane są przez KFK w drodze otwartego konkursu ofert. Udział KFK w kapitalizacji funduszu może wynieść maksymalnie 50%. 16

17 VENTURE CAPITAL Średnio- i długoterminowy kapitał inwestycyjny charakteryzujący się dużym stopniem ryzyka, ale mogący w przyszłości przynieść wysokie zyski. Jest to forma finansowania innowacyjnych (a przez to obarczonych ryzykiem) projektów inwestycyjnych PRIVATE EQUITY Inwestycje na niepublicznym rynku kapitałowym, w celu osiągnięcia średnio- i długoterminowych zysków z przyrostu wartości kapitału. Instrument może być wykorzystany na rozwój nowych produktów i technologii, zwiększenie kapitału obrotowego, przejmowanie spółek lub też na poprawę i wzmocnienie bilansu spółki. 17

18 SCHEMAT FUNKCJONOWANIA FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH 18

19 PROGRAMY POMOCOWE I MECHANIZMY UE 19

20 20

21 7. Program Ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego (7PR) jest największym mechanizmem finansowania i kształtowania badań naukowych na poziomie europejskim. Jest to program siedmioletni realizowany w latach o budżecie wynoszącym prawie 54 miliardów euro. W projektach finansowanych ze środków 7. Programu Ramowego mogą brać udział osoby fizyczne oraz osoby prawne. Przykładowymi jednostkami biorącymi udział w projektach są: uczelnie wyższe, organizacje badawcze, organizacje międzynarodowe, instytucje publiczne, organy samorządowe, a także przedsiębiorstwa. Szczególnie często w przedsięwzięciach biorą udział firmy prowadzące działalność badawczo rozwojową bądź przedsiębiorstwa innowacyjne. 21

22 PROGRAMY SZCZEGÓŁOWE 7 PR Program szczegółowy dotyczący współpracy (Cooperation) ma za zadanie wspieranie ponadnarodowej kooperacji naukowo-badawczej w wybranych obszarach tematycznych sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i technologicznemu. Program w zakresie pomysłów i kreatywności (Ideas) promuje badania inicjowane przez naukowców we wszystkich dziedzinach wiedzy, realizowane przez pojedyncze zespoły krajowe lub ponadnarodowe. Program stawiający sobie za cel kapitał ludzki (People) ma za zadanie ilościowe i jakościowe wzmacnianie potencjału ludzkiego w zakresie badań i rozwoju technologicznego w Europie oraz zachęcanie do mobilności międzynarodowej i międzysektorowej. Program wspierający możliwości rozwoju (Capacities) dotyczy kluczowych aspektów europejskiego potencjału w zakresie badań, rozwoju technologicznego i innowacji, takich jak infrastruktury badawcze, klastry badawcze, potencjał badawczy wszystkich regionów, społeczeństwo oparte na wiedzy i inne. 22

23 WIĘCEJ INFORMACJI KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej 23

24 Obszary tematyczne: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego stanowi pomoc finansową dla krajów nowo przyjętych do Unii Europejskiej przekazywaną w formie bezzwrotnej. Podobnie jak Norweski Mechanizm Finansowy stanowi dodatkowe źródło pomocy zagranicznej, kierowanej z krajów EFTA Norwegii, Islandii i Liechtensteinu, będących zarazem członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). 1. Różnorodność biologiczna i działania na rzecz ekosystemów 2. Monitoring środowiska oraz zintegrowane planowanie i kontrola 3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii 4. Fundusz dla Organizacji Pozarządowych 5. Lokalne i regionalne inicjatywy na rzecz zmniejszenia nierówności i promowania spójności społecznej 6. Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno epidemiologicznych 7. Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego i naturalnego 8. Promowanie różnorodności w kulturze i sztuce w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego 9. Fundusz stypendialny 24

25 WIĘCEJ INFORMACJI KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej 25

26 Norweski Mechanizm Finansowy to źródło bezzwrotnej pomocy finansowej dla krajów stosunkowo niedawno przyjętych do Unii Europejskiej. Pomoc ta kierowana jest ze strony krajów Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu - EFTA (Liechtenstein, Norwegia, Islandia) do krajów Unii Europejskiej o niższym wskaźniku PKB. Kraje EFTA w zamian oczekują możliwości korzystania ze swobód jednolitego rynku UE. Obszary tematyczne: 1. Wsparcie rozwoju i szerokiego stosowania technologii CCS w Polsce 2. Globalny fundusz na rzecz godnej pracy i dialogu trójstronnego 3. Norwesko-Polska Współpraca Badawcza 4. Norwesko-Polski Program Stypendialny 5. Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych 6. Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu 7. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć 8. Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracjom grup przestępczych 9. Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości 10. Wsparcie Służby Więziennej, w tym sankcji pozawięziennych 26

27 WIĘCEJ INFORMACJI KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej 27

28 DORADZTWO I INFORMACJA 28

29 KRAJOWY SYSTEM USŁUG (KSU) PUNKTY INFORMACYJNE FUNDUSZY EUROPEJSKICH (PIFE) SIECI PUNKTÓW ENTERPRISE EUROPE NETWORK (EEN) REGIONALNE OŚRODKI EFS (ROEFS) 29

30 30

31 31

32 STRUKTURA PIFE 32

33 CENTRALNY PUNKT INFORMACYJNY ul. Żurawia 3/5 w Warszawie 33

34 Zasady rozliczania projektów Źródła i zasady dofinansowania projektów Źródła informacji o FE, w tym o projektach WSPÓLNE STANDARDY DZIAŁANIA 34

35 kreowanie rozwoju lokalnego i budowanie partnerstw nastawionych na rozwój regionu wspieranie beneficjentów do przygotowywania wysokiej jakości, odpowiadających na potrzeby społeczne projektów, które mogą być sfinansowane ze środków EFS 1. Zachęcanie potencjalnych projektodawców do aplikowania o środki z EFS. Zidentyfikowanie potrzeb klienta Regionalnego Ośrodka EFS oraz udzielenie podstawowej informacji nt. funduszu. 2. Usługa informacyjna nt. możliwości udziału w projekcie współfinansowanym ze środków EFS. 3. Konsultacje nt. możliwości współfinansowania projektu ze środków EFS. 4. Pomoc w przygotowaniu projektu kwalifikującego się o dofinansowanie z EFS oraz przygotowaniu wniosku o dofinansowanie. 5. Pomoc we wdrażaniu projektu współfinansowanego ze środków EFS. 6. Animowanie inicjatyw lokalnych, zawieranie partnerstw 35

36 36

37 około 600 organizacji, w tym izby handlowe, regionalne agencje rozwoju i uniwersyteckie ośrodki rozwoju, działalność w 45 krajach: Europa, Afryka, Ameryka Pn. i Płd., Azja, Bliski Wschód, doświadczenie dwóch poprzednio działających na rzecz MŚP sieci: Euro Info Centre i Innovation Relay Centre, bezpłatne usługi 37

38 Działania informacyjne i doradcze Szkolenia, seminaria i warsztaty, Wspomaganie przedsięwzięć innowacyjnych, w tym usługi z zakresu transferu wiedzy i technologii Kojarzenie partnerów gospodarczych i technologicznych Działalność wydawnicza 38

39 informacja o targach i misjach współorganizowanych przez ośrodki Enterprise Europe Network, informacja o seminariach i szkoleniach, wyszukiwarka ofert kooperacyjnych, publikacje i artykuły z Biuletynu Euro Info. 39

40 40

41 Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ul. Żurawia 3/5, Warszawa tel , , faks Agnieszka Pogorzelska DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ! 41

Jeśli nie dotacje to co?

Jeśli nie dotacje to co? Jeśli nie dotacje to co? pożyczki i doradztwo kluczem do rozwoju firmy Poradnik dla przedsiębiorców WYDAWCA: Centrum Projektów Europejskich ul. Domaniewska 39A 02-672 Warszawa www.cpe.gov.pl REDAKCJA:

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA INNOWACJE

FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA INNOWACJE Sposoby rozumienia innowacyjności AGENDA Dostępne źródła finansowania innowacji w programach NSS Zwrotne i bezzwrotne instrumenty finansowe Innowacje społeczne Działalnośd

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE dla mikroprzedsiębiorstw na wsi. Środki zwrotne

Nowa perspektywa finansowa UE dla mikroprzedsiębiorstw na wsi. Środki zwrotne Nowa perspektywa finansowa UE dla mikroprzedsiębiorstw na wsi. Środki zwrotne Jesteś przedsiębiorcą, chcesz rozwijać działalność gospodarczą, ale brakuje Ci środków? W takiej sytuacji ratunkiem dla Twojej

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA MAZOWSZU POŻYCZKI I GWARANCJE KREDYTOWE Z FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA MAZOWSZU POŻYCZKI I GWARANCJE KREDYTOWE Z FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA MAZOWSZU POŻYCZKI I GWARANCJE KREDYTOWE Z FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH Plan prezentacji Fundusze pożyczkowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Program Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

1. Fundusze UE system dotacyjny vs. zwrotne instrumenty finansowe

1. Fundusze UE system dotacyjny vs. zwrotne instrumenty finansowe 1. Fundusze UE system dotacyjny vs. zwrotne instrumenty finansowe W. Kwiatkowski, M. Zawadzka 1.1. System dystrybucji funduszy unijnych w perspektywie finansowej 2007 2013 W ramach obowiązującej perspektywy

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26 PLAN DOKUMENTU: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary wspierania

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: str. 10 A. DEFINICJE

SPIS TREŚCI: str. 10 A. DEFINICJE S t r o n a 1 SPIS TREŚCI: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary

Bardziej szczegółowo

» Źródła finansowania działalności. innowacyjnej przedsiębiorstw

» Źródła finansowania działalności. innowacyjnej przedsiębiorstw » Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Publikacja zrealizowana w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Rola banków w procesach absorpcji środków unijnych w Polsce - ocena, perspektywy i rekomendacje na lata 2014-2020

Rola banków w procesach absorpcji środków unijnych w Polsce - ocena, perspektywy i rekomendacje na lata 2014-2020 Rola banków w procesach absorpcji środków unijnych w Polsce - ocena, perspektywy i rekomendacje na lata 2014-2020 Opracował zespół w składzie: IBnGR: dr Marta Penczar dr Błażej Lepczyński Monika Liszewska

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw

Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Publikacja zrealizowana w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Bardziej szczegółowo

Punkt Konsultacyjny KSU Agencji Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A. Pozadotacyjne formy wsparcia. Łęczyca, 10.04.2013 r.

Punkt Konsultacyjny KSU Agencji Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A. Pozadotacyjne formy wsparcia. Łęczyca, 10.04.2013 r. Punkt Konsultacyjny KSU Agencji Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A. Pozadotacyjne formy wsparcia Łęczyca, 10.04.2013 r. Plan spotkania informacja i doradztwo jako istotny element wsparcia dla osób planujących

Bardziej szczegółowo

Pozadotacyjne instrumenty finansowe w polityce spójności UE po 2013 roku wymiar wspólnotowy i krajowy

Pozadotacyjne instrumenty finansowe w polityce spójności UE po 2013 roku wymiar wspólnotowy i krajowy Pozadotacyjne instrumenty finansowe w polityce spójności UE po 2013 roku wymiar wspólnotowy i krajowy Analiza propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej rozszerzenia zakresu stosowania instrumentów inżynierii

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi Wsparcie przedsiębiorczości Iwona Raszeja-Ossowska 3 Contents Wstęp... 6 ABC funduszy w nowej perspektywie... 7 Programy nowej perspektywy... 7 Pomoc publiczna, czyli

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 1 Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 2 Spis treści 1. WPROWADZENIE DO FUNDUSZY NA LATA 2014-2020... 3 2. WSPÓŁPRACA NAUKA - BIZNES...

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie w Polsce

Fundusze Europejskie w Polsce BIULETYN INFORMACYJNY Nr 31 wrzesień 2013 Fundusze Europejskie w Polsce ISSN 1899-783X egzemplarz bezpłatny POMOC ZWROTNA Z FE POMYSŁ NA DOBRY START Nowa perspektywa 2014-2020 Europa to My! w w w. f u

Bardziej szczegółowo

Programy pomocowe Unii Europejskiej jako źródło finansowania rozwoju i konkurencyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw

Programy pomocowe Unii Europejskiej jako źródło finansowania rozwoju i konkurencyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw 51 Barometr Regionalny Nr 2(20) 2010 Programy pomocowe Unii Europejskiej jako źródło finansowania rozwoju i konkurencyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw Alfreda Kamińska Wyższa Szkoła Menedżerska

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Katarzyna Kornet Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Wprowadzenie Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problematyki

Bardziej szczegółowo

VENTURE CAPITAL. Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców, czyli co po dotacjach? Iwona Barszcz

VENTURE CAPITAL. Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców, czyli co po dotacjach? Iwona Barszcz VENTURE CAPITAL Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców, czyli co po dotacjach? Iwona Barszcz Jakie są plany KE w nowej perspektywie finansowej 2014-2020? KOMUNIKAT KOMISJI EUROPA 2020 Strategia na rzecz

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie instrumentów inżynierii finansowej w sektorze MŚP na przykładzie Inicjatywy JEREMIE

Wdrażanie instrumentów inżynierii finansowej w sektorze MŚP na przykładzie Inicjatywy JEREMIE Agnieszka Ćwikła Uniwersytet Szczeciński Wdrażanie instrumentów inżynierii finansowej w sektorze MŚP na przykładzie Inicjatywy JEREMIE Streszczenie Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) są podstawą

Bardziej szczegółowo

Zeszyty BRE Bank CASE. Nr78. ElastycznoÊç krajowego sektora bankowego w finansowaniu MSP. Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych. www.case.com.

Zeszyty BRE Bank CASE. Nr78. ElastycznoÊç krajowego sektora bankowego w finansowaniu MSP. Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych. www.case.com. Zeszyty BRE Bank CASE ElastycznoÊç krajowego sektora bankowego w finansowaniu MSP Nr78 2005 Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych www.case.com.pl Publikacja jest kontynuacją serii wydawniczej Zeszyty

Bardziej szczegółowo

4.3 Finansowanie działalności gospodarczej

4.3 Finansowanie działalności gospodarczej 4.3 Finansowanie działalności gospodarczej Warunkiem funkcjonowania przedsiębiorstwa, a szczególnie jego dalszego rozwoju, jest dostęp do odpowiednich źródeł finansowania działalności. Stopień dostępności

Bardziej szczegółowo

Programy Ramowe Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 2020. Broszura informacyjna dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP

Programy Ramowe Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 2020. Broszura informacyjna dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP 2014 Programy Ramowe Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 2020 Broszura informacyjna dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje

Dotacje na innowacje Dotacje na innowacje Przewodnik po działaniach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości dla rozwoju Innowacyjnej Gospodarki Dotacje na

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI EKOLOGICZNYCH. prof. dr hab. Barbara Gworek

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI EKOLOGICZNYCH. prof. dr hab. Barbara Gworek ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI EKOLOGICZNYCH prof. dr hab. Barbara Gworek Najważniejsze źródła finansowania przedsięwzięć w Polsce Środki unijne: PO Infrastruktura i Środowisko PO Rozwój Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

JEREMIE. dla instytucji finansowych

JEREMIE. dla instytucji finansowych JEREMIE dla instytucji finansowych 24 JEREMIE dla instytucji finansowych 24 Szanowni Państwo, z dużą satysfakcją zapraszam Państwa do zapoznania się z publikacją, w której przedstawiamy naszych Partnerów

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM. www.dotacje.pl

DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM. www.dotacje.pl DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM www.dotacje.pl Wydawca: Dotacje.pl ul. Sokołowska 9 01 142 Warszawa tel.: 0 22 354 68 00 kontakt@dotacje.pl http://www.dotacje.pl

Bardziej szczegółowo

Finansowe uwarunkowania rozwoju innowacji w Polsce

Finansowe uwarunkowania rozwoju innowacji w Polsce Wanda Pełka Katedra Finansów Międzynarodowych Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie Finansowe uwarunkowania rozwoju innowacji w Polsce Streszczenie Przyczyną występowania luki kapitałowej

Bardziej szczegółowo

z dnia 3 lutego 2015 r.

z dnia 3 lutego 2015 r. RM-111-10-15 U C H WA Ł A N R 1 7 / 2 0 1 5 R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą Udział Polski w Programie na rzecz konkurencyjności

Bardziej szczegółowo