Strategia działania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na lata z perspektywą do 2020 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strategia działania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na lata 2013 2016 z perspektywą do 2020 r."

Transkrypt

1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Strategia działania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na lata z perspektywą do 2020 r. Streszczenie Warszawa 2013

2

3 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Strategia działania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na lata z perspektywą do 2020 r. Streszczenie

4 Wydawca: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 3a, Warszawa tel. (+48 22) , fax (+48 22)

5 Streszczenie Strategii działania NFOŚiGW Uwarunkowania Opracowanie Strategii działania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na lata z perspektywą do 2020 r. (zwanej dalej Strategią NFOŚiGW) wynika bezpośrednio z zapisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (zwanej dalej POŚ). W art. 400k określono, że do zadań Zarządu NFOŚiGW należy opracowanie projektu strategii działania Narodowego Funduszu, a w art. 400h zapisano, że do zadań Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu należy uchwalenie tej strategii, raz na 4 lata, w terminie do 30 września roku poprzedzającego pierwszy rok objęty strategią. Okres obowiązywania obecnej Strategii działania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na lata kończy się w roku 2012, w związku z tym kolejna strategia jest opracowana na okres i odnosi się również do perspektywy do roku Od roku 2014 rozpoczyna się kolejna perspektywa finansowa Unii Europejskiej (zwanej dalej UE), która określa kierunki działań współfinansowanych ze środków UE. W momencie zatwierdzania Strategii NFOŚiGW brakuje ostatecznych rozwiązań dotyczących sposobu finansowania inwestycji środowiskowych ze środków UE w perspektywie finansowej , nie są znane instytucje uczestniczące w systemie wdrażania projektów dofinansowanych z UE. Ponadto doświadczenia z poprzedniego okresu programowania pokazują, że uregulowania krajowe mogą nie być gotowe od początku roku 2014 i należy brać pod uwagę, że będą formułowane stopniowo w ciągu całego 2014 roku. Uwzględniając powyższe uwarunkowania istnieje konieczność zaplanowania aktualizacji Strategii NFOŚiGW w połowie jej obowiązywania (najpóźniej do końca 2014 r.). Aktualizacja umożliwi ujęcie w Strategii NFOŚiGW zmian wynikających z programów operacyjnych, aktualizacji Polityki Ekologicznej Państwa w latach z perspektywą do roku 2016 (zwanej dalej Polityką Ekologiczną Państwa), zapisów Strategicznego Planu Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu oraz Założeniami Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej. Ponadto w ramach aktualizacji możliwe będzie zastosowanie jednolitego sposobu ustalania stopnia realizacji głównych celów ekologicznych. Lata: Okresy programowania UE: niezbędna aktualizacja: aktualizacja obecna Strategia NFOŚiGW: z perspektywą 2020: PLAN STRATEGICZNY Perspektywa następna Strategia NFOŚiGW: z perspektywą 2024: PLAN STRATEGICZNY Perspektywa Rys. 1. Umiejscowienie Strategii NFOŚiGW na osi czasu w stosunku do okresów programowania UE Tło Strategia NFOŚiGW ma na celu określenie roli oraz zadań NFOŚiGW na najbliższe 4 lata z wyznaczeniem planowanych do podjęcia działań do roku Zdefiniowane w Strategii NFOŚiGW działania za pomocą wsparcia finansowego udzielanego przez NFOŚiGW, mają przyczynić się do poprawy stanu środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem projektów współfinansowanych ze środków UE. Opracowana Strategia NFOŚiGW jest wynikiem analizy efektów wdrażania Strategii działania NFOŚiGW na lata oraz uwzględnia kierunki rozwoju, określone w dokumentach programowych, tj. w Polityce Ekologicznej Państwa oraz Strategii Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko. Perspektywa 2020 (zwanej dalej BEiŚ). Zawiera również ustalenia dotyczące prowadzenia działań środowiskowych w ramach Wspólnej Strategii działania Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej na lata z perspektywą do 2020 r. (zwanej dalej Wspólną Strategią). Główne kierunki działania zostały Strategia działania NFOŚiGW na lata z perspektywą do 2020 r. 3

6 określone na podstawie przeprowadzonej analizy SWOT, zarówno dotyczącej samej instytucji, jak i stanu środowiska oraz systemu jego finansowania. Podsumowanie Strategii NFOŚiGW w okresie Cele Strategii NFOŚiGW, realizowane w latach , przyczyniły się do: poprawy stanu środowiska i ograniczenia emisji zanieczyszczeń poprzez udzielanie dofinansowania ze środków krajowych na projekty prośrodowiskowe oraz obsługę środków zagranicznych, w tym zapewnienie współfinansowania krajowego, wdrożenia zarządzania finansowego przez wieloletnie programy priorytetowe, przygotowania i zakontraktowania zadań (podpisanie umów i promes) w ramach programów priorytetowych, dla których suma wypłat wg stanu na koniec 2011 r. wynosi prawie 3 mld zł, nawiązania ścisłej współpracy z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz bankami w realizacji celów Polityki Ekologicznej Państwa poprzez udzielanie pożyczek lub udostępnienie własnych środków na odnawialne źródła energii, współfinansowanie projektów unijnych, usuwanie azbestu, czy programy regionalne, zastosowania nowych instrumentów finansowych tj. dopłat do oprocentowania kredytów bankowych, dopłat do ceny wykupu obligacji, nawiązania współpracy z partnerami zewnętrznymi i beneficjentami, w celu wymiany doświadczeń i wiedzy oraz promowania innowacyjnych rozwiązań z zakresu nowych technologii ochrony środowiska poprzez organizację, m.in. Forum Energia-Efekt-Środowisko oraz Forum Dobre praktyki w gospodarce odpadami, rozpoczęcia procesu związanego z porządkowaniem portfela kapitałowego NFOŚiGW (opracowanie Strategii kapitałowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na lata ), uelastycznienia form zatrudnienia w NFOŚiGW poprzez wprowadzenie systemu telepracy oraz bardziej motywacyjnego systemu premiowania i awansowania na podstawie corocznych ocen pracowniczych. Realizacja celów określonych w Strategii NFOŚiGW w latach została doceniona przez instytucje zewnętrzne, dotyczy to w szczególności działalności NFOŚiGW oraz stosowanych dobrych praktyk. NFOŚiGW otrzymał prestiżowe wyróżnienie Certyfikat Dobrych Praktyk Europejskiej Nagrody Sektora Publicznego 2011 (Best Practice Certificate EPSA 2011) za program poświęcony dopłatom na zakup i montaż kolektorów słonecznych. Należy podkreślić, że wniosek zgłoszony przez NFOŚiGW konkurował z 274 wnioskami zgłoszonymi z 34 krajów i instytucji europejskich i jako jedyna z 21 instytucji polskich otrzymał to wyróżnienie. W roku 2012 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wyróżniło NFOŚiGW w konkursie Dobre Praktyki Zarządzania Strategicznego Rozwojem w Polsce za konsekwentne próby integrowania zadań w zakresie zarządzania polityką rozwoju. Analiza SWOT Z analizy SWOT NFOŚiGW wynika, iż: MOCNE STRONY to przede wszystkim: zdolność do kreowania różnorodnych instrumentów finansowych, odpowiadających na potrzeby beneficjentów, wysokie kompetencje pracowników NFOŚiGW oraz wieloletnie doświadczenie w obsłudze projektów finansowanych, zarówno ze środków zagranicznych, jak i środków krajowych, aktywne uczestnictwo w rozwiązywaniu problemów środowiskowych na gruncie prawnym, finansowym i organizacyjnym, wieloletnie planowanie przychodów i kosztów, gwarantujące beneficjentom środki na pełne zbilansowanie przedsięwzięć, 4

7 instytucjonalna zdolność do realizowania projektów finansowanych ze środków europejskich, uzyskana w wyniku doświadczenia przy realizacji perspektywy finansowej w okresie oraz perspektywy , a także projektów finansowanych ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego, otwartość na innowacyjne rozwiązania. SŁABE STRONY to przede wszystkim: bardzo zróżnicowana wielkość realizowanych projektów duża liczba małych i pracochłonnych projektów, rozproszona oferta finansowa zbyt wiele programów priorytetowych, generujących problemy w planowaniu, niedopracowany system kwantyfikacji i rejestrowania efektów ekologicznych, niedoskonały proces obsługi beneficjenta, ograniczone stosowanie kryterium efektywności kosztowej, niedoskonała metodyka planowania wydatków, powodująca niepełną realizację planu finansowego, wymagający poprawy system komunikacji z beneficjentami, w tym procedur konsultacji, a także oceny działań NFOŚiGW przez beneficjentów, fragmentaryczny system cyfrowej obsługi beneficjenta, wymagający wzmocnienia proces dążenia do zapewnienia transparentnych, przyjaznych i prostych dla beneficjenta procedur, słaba znajomość pełnej oferty NFOŚiGW wśród potencjalnych beneficjentów, mało wydajny system obsługi procesów wewnętrznych, brak zintegrowanego systemu informatycznego, wymagająca poprawy komunikacja i współpraca wewnętrzna, zbyt mała elastyczność w zarządzaniu zasobami, wymagający poprawy system zarządzania ryzykiem, ograniczone kompetencje w zakresie innowacyjnych instrumentów finansowych. Dla zidentyfikowanych słabych stron Strategia NFOŚiGW wskazuje (w ramach czterech perspektyw: finanse, beneficjenci, procesy wewnętrzne, innowacje, wyzwania, rozwój) konkretne działania rozpisane na szczegółowe zadania, które mają doprowadzić do zniwelowania oddziaływania słabych stron/wyeliminowania słabych stron hamujących rozwój. SZANSE to przede wszystkim: potrzeby nakładu środków finansowych na inwestycje wynikające z wymogów legislacyjnych (wdrażania dyrektyw UE, realizacja zobowiązań Traktatu Akcesyjnego i umów międzynarodowych), nowa perspektywa finansowa UE , nowe programy operacyjne oraz innowacyjne instrumenty finansowe (zwrotne), zapotrzebowanie na środki finansowe, które w związku z realizacją przepisów prawnych zostaną wydatkowane na poprawę stanu środowiska, nowe kierunki finansowania np. ekoinnowacje, niskoemisyjna i zasobooszczędna gospodarka, zapobieganie zmianom klimatu, rosnąca świadomość ekologiczna społeczeństwa, wpływająca na aktywność inwestycyjną w sferze środowiska, współpraca z innymi instytucjami, niezaangażowanymi bezpośrednio w ochronę środowiska, celem tworzenia nowych inicjatyw, służących ochronie i poprawie stanu środowiska, przy jednoczesnym efekcie skali w postaci działań na rzecz wzrostu gospodarczego i pozytywnego wpływu na rynek pracy, budowanie wysokiego poziomu zaufania i zadowolenia beneficjentów. Najistotniejszą szansą dla NFOŚiGW jest możliwość udziału we wdrażaniu programów operacyjnych i innowacyjnych instrumentów finansowych w nowej perspektywie finansowej UE i przygotowanie się Strategia działania NFOŚiGW na lata z perspektywą do 2020 r. 5

8 do roli Funduszu funduszy 1, czyli pośrednika finansowego, wdrażającego innowacyjne instrumenty finansowe ze środków unijnych (instrumenty zwrotne typu pożyczki lub obejmowanie i nabywanie udziałów, akcji i obligacji oraz stosowanie poręczeń). Istotne będzie również, obok finansowania dotychczasowych kierunków, otwieranie się na nowe kierunki działalności, w tym ekoinnowacje oraz niskoemisyjną i zasobooszczędną gospodarkę. Konieczne będzie stosowanie nowoczesnych, innowacyjnych rozwiązań, współpraca z różnorodnymi instytucjami oraz dążenie do ciągłej poprawy współpracy z beneficjentami. ZAGROŻENIA to przede wszystkim: obowiązujące przepisy prawne, tworzące bariery inwestycyjne, które ograniczają możliwości wydatkowania oraz powodują wzrost stanu środków pieniężnych na rachunku NFOŚiGW, niekorzystne dla NFOŚiGW projekty zmian w przepisach prawa m.in. likwidujących bądź ograniczających niezależność NFOŚiGW, ograniczających wpływy finansowe i rolę NFOŚiGW we wdrażaniu polityk w ramach nowej perspektywy finansowej UE, recesja gospodarcza, która spowoduje zmiany priorytetów Rządu, wpływ kryzysu na ograniczenie dochodów publicznych i zmniejszenie zdolności inwestycyjnej samorządów terytorialnych, jednostek budżetowych, a także przedsiębiorców, skutki finansowe realizacji zobowiązań środowiskowych wobec Komisji Europejskiej (zwanej dalej KE) oraz ewentualnie nakładanych kar w tym obszarze, konkurencja ze środkami z funduszy unijnych, dostępnych w ramach innych programów ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Dla zniwelowania negatywnych skutków zidentyfikowanych i potencjalnych zagrożeń (czyli czynników mających wpływ na działalność NFOŚiGW, których NFOŚiGW nie może kształtować sprawczo) podejmowane będą działania polegające na komunikowaniu i przedstawianiu odpowiednim organom administracji publicznej istniejących i potencjalnych barier, uniemożliwiających efektywne wdrażanie Strategii NFOŚiGW oraz propozycji rozwiązań. Analiza SWOT środowiska wskazuje, że jako mocną stronę można wskazać, m.in. posiadanie cennych zasobów przyrodniczych oraz znaczący postęp w ograniczaniu emisji do środowiska. Poprawy wymaga jakość wód powierzchniowych, jakość powietrza, sposób gospodarowania odpadami oraz sposób uwzględniania aspektów środowiskowych w planowaniu przestrzennym, natomiast dużym zagrożeniem są postępujące zmiany klimatu i w ich efekcie występujące nadzwyczajne zagrożenia. Analiza SWOT systemu finansowania, jako pozytywny aspekt wskazuje angażowanie środków z innych źródeł niż NFOŚiGW na rzecz środowiska oraz włączenie partnerów zewnętrznych (np. banków) w realizację projektów prośrodowiskowych. Negatywną stroną systemu finansowania jest wymagająca poprawy współpraca w finansowaniu zadań ponadregionalnych, wysokie zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego oraz pogarszająca się sytuacja podmiotów gospodarczych, które wpłyną na zmniejszenie skłonności do inwestowania w projekty środowiskowe. Kryzys na rynku wykonawców inwestycji środowiskowych może w znaczącym stopniu wpłynąć na tempo i stopień realizacji inwestycji. Za istotną, negatywną cechę, można uznać brak jednolitego systemu ewidencjonowania efektów ekologicznych, umożliwiający ich właściwe raportowanie i rozliczanie. Kierunki zmian Biorąc pod uwagę zmieniającą się rzeczywistość i otoczenie, tworząc Strategię NFOŚiGW, zwrócono szczególną uwagę na konieczność dokonania zmian w dotychczasowym modelu działania instytucji. W przyszłości 1 W rozumieniu art. 32 projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego objętych zakresem wspólnych ram strategicznych oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności, oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1083/

9 NFOŚiGW wzmocni rolę lidera systemu finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Polsce, poprzez elastyczne dostosowywanie się do zmian w otoczeniu, szczególnie w następujących zakresach: wspieranych dziedzin konsolidacja wspieranych celów, jasne ich określenie i zmniejszenie liczby priorytetów. Zmiana alokowania środków i skierowanie największego strumienia finansowania na działania związane z szeroko rozumianą niskoemisyjną i zasobooszczędną gospodarką, ochroną klimatu i zapobieganiem jego zmianom (w tym gospodarką wodną), ekoinnowacjami służącymi poprawie konkurencyjności podmiotów gospodarczych działających w Polsce oraz zmniejszaniem wykorzystania zasobów naturalnych, a także z tworzeniem zielonych miejsc pracy; wspieranych sektorów finansowanie skierowane będzie głównie do jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. Przy tej kierunkowej zmianie głównym wyznacznikiem będzie maksymalizacja efektu ekologicznego uzyskana na skutek dofinansowania ze środków NFOŚiGW; instrumentów finansowych i struktury finansowania istotnym działaniem będzie tworzenie instrumentów, dzięki którym, np. poprzez zaangażowanie strony trzeciej (ESCO 2, partnerstwo publiczno-prywatne, w tym koncesje) jednostki samorządu terytorialnego będą realizowały swoje zadania i zaspokajały potrzeby mieszkańców, bez zwiększania zadłużenia. Przewiduje się dążenie do znaczącego zwiększenia udziału finansowania zwrotnego w stosunku do bezzwrotnego ze środków własnych w roku 2016 w stosunku 65/35. Jako docelowy, rekomendowany poziom udziału w roku /20 (przekształcanie się w fundusz rewolwingowy). Jednocześnie zakłada się, że pomoc bezzwrotna będzie udzielana, co do zasady, jako wsparcie ukierunkowane na pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania (np. dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych i emisji obligacji komunalnych lub do wykupu obligacji) lub jako element zachęty do podejmowania inwestycji proekologicznych (umorzenia). Zakładany poziom finansowania zwrotnego może ulec zmianie w sytuacji niekorzystnych uwarunkowań w sektorze finansów publicznych, ograniczających możliwości jego zadłużania; struktury organizacyjnej i sposobu działania zwiększenie efektywności organizacyjnej w związku z rozwojem współpracy z partnerami zewnętrznymi. Obok kontynuowania dotychczasowej działalności i bezpośredniego dofinansowywania dla beneficjentów, w tym pełnienia funkcji Instytucji Wdrażającej, również w nowej perspektywie finansowej UE, celem NFOŚiGW w ramach nowej perspektywy Unii Europejskiej będzie dodatkowo funkcjonowanie jako Fundusz funduszy, czyli pośrednik finansowy, wdrażający innowacyjne instrumenty finansowe ze środków unijnych (instrumenty zwrotne typu pożyczki lub obejmowanie, nabywanie udziałów akcji, obligacji oraz stosowanie poręczeń). W zakresie środków krajowych, NFOŚiGW w porozumieniu z Ministrem Środowiska będzie wyznaczał i określał zasady wsparcia i kierował to wsparcie do beneficjentów za pośrednictwem instytucji współpracujących z NFOŚiGW (głównie WFOŚiGW i banki); kwantyfikacji celów precyzyjna kwantyfikacja celów zarówno ekologicznych, jak i organizacyjnych. Monitorowanie osiągania zakładanych poziomów mierników, a w przypadku wystąpienia ryzyka ich nieosiągnięcia szybkie podejmowanie działań zmierzających do jego eliminacji. Wskazane w rekomendacjach zmiany nastąpią po przeglądzie i szczegółowej analizie zarówno programów priorytetowych, jak i aktualnej sytuacji makroekonomicznej państwa (analiza stanu zadłużenia powszechnego itd.). NFOŚiGW zastosuje instrumenty analityczne, które pozwolą na elastyczne reagowanie wobec wyzwań związanych z aktualnym stanem potrzeb i możliwości potencjalnych beneficjentów. Przedstawione rekomendacje należy traktować jako ambitne kierunki zmian, które będą weryfikowane i aktualizowane wobec rzeczywistych krajowych uwarunkowań. 2 Energy Saving Company lub Energy Service Company to oznaczenie firm oferujących usługi eksperckie w zakresie energetyki na zasadzie finansowania projektów energetycznych przez tzw. stronę trzecią (TPF Third Party Funding). Strategia działania NFOŚiGW na lata z perspektywą do 2020 r. 7

10 Wizja, misja, cel generalny NFOŚiGW w perspektywie 2020 r. będzie dążył do zrealizowania następującej wizji: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej najsprawniejszą instytucją finansów publicznych nastawioną na EFEKT. Oznacza to, że NFOŚiGW będzie dążył do tego, aby być instytucją: E ekologiczną (respektującą i promującą zasady zrównoważonego rozwoju), F finansującą (efektywnie wspierającą finansowo działania w zakresie środowiska i gospodarki wodnej), E elastyczną (dostosowującą się do potrzeb odbiorców), K kompetentną (w sposób kompetentny i rzetelny wypełniającą obowiązki instytucji publicznej), T transparentną (realizującą swoje zadania w sposób etyczny, jawny i przejrzysty). Cel do roku 2020 to 3 x 20 (w stosunku do wartości bazowej dla roku 2016): 20% szybsza obsługa beneficjenta z 90 dni w roku 2016 do 72 dni w roku 2020, 20% mniejsze koszty własne, jako odsetek wypłaconej pomocy ze środków własnych i UE z 1,6% w 2016 r. do 1,3% w roku 2020, 20% wyższe średnioroczne wypłaty z ok. 5 mld zł do ok. 6 mld zł. Osiągnięcie tego celu będzie możliwe poprzez przekształcenie obecnej instytucji w dynamiczną, kreatywną, zdolną do elastycznego funkcjonowania organizację, która osiąga rezultaty oraz wspiera działania prośrodowiskowe w odpowiedzi na zidentyfikowane potrzeby jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców i obywateli. Zakłada się, iż w okresie realizacji Strategii NFOŚiGW priorytetem stanie się finansowanie przedsięwzięć stanowiących innowacyjne rozwiązania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Kontynuowane będzie wsparcie szeroko rozumianej gospodarki niskoemisyjnej 3 realizowanej przez: rozwój niskoemisyjnych źródeł energii, poprawę efektywności energetycznej, poprawę efektywności gospodarowania surowcami i materiałami, rozwój i wykorzystanie technologii niskoemisyjnych, zapobieganie powstawaniu oraz poprawę efektywności gospodarowania odpadami, promocję nowych wzorców konsumpcji, oraz zapobieganie zmianom klimatu. Powinny pojawić się także nowe rozwiązania w zakresach takich jak: ograniczenie hałasu, ograniczenie emisji i wykorzystanie metanu, kompleksowe rozwiązywanie problemów środowiskowych na obszarach chronionych oraz na terenie miast, miejscowości uzdrowiskowych, zielonych pierścieni wokół miast. Misja NFOŚiGW brzmi: Skutecznie i efektywnie wspieramy działania na rzecz środowiska 3 Wg przyjętych 16 sierpnia 2011 r. przez Radę Ministrów Założeń Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej określony został cel główny jako: Rozwój gospodarki niskoemisyjnej przy zapewnieniu zrównoważonego rozwoju kraju. 8

11 Istotne będzie, zarówno w perspektywie , jak i w kolejnej do 2020 r. utrzymanie: efektywnego stosowania odnawialnych instrumentów finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej; w latach z tytułu wszystkich opłat i kar środowiskowych wpłynęło do NFOŚiGW 5,8 mld zł, natomiast wypłaty środków własnych NFOŚiGW na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej wyniosły 6,8 mld zł. Różnica w wysokości 1,0 mld zł umożliwiła dodatkowe dofinansowanie inwestycji w zakresie środowiska i gospodarki wodnej, mechanizmu samofinansowania NFOŚiGW, tj. zdolności do pokrycia kosztów utrzymania organów i biura ze środków uzyskanych z odsetek z oprocentowania udzielonych pożyczek. Koszty te nie przekraczają 50% środków uzyskanych z tego tytułu, a pozostałe wpływy z odsetek stanowią dodatkowy wkład w finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, niskich kosztów obsługi wypłat dla beneficjenta; w okresie wypłata 1 zł środków własnych i obsługiwanych przez NFOŚiGW kosztowała poniżej 0,02 zł. W ramach oceny efektywności instytucjonalnej działalności NFOŚiGW kontynuowany będzie (w stosunku do Strategii NFOŚiGW na lata ) pomiar następujących wskaźników: Koszty własne, jako odsetek od wypłaconej pomocy ze środków własnych i UE planowana wartość do osiągnięcia w 2016 wynosi 1,6% (plan ,8%), Średni czas obsługi wniosku, od złożenia do podpisanej umowy planowana wielkość do osiągnięcia w 2016 wynosi 90 dni (plan dni). Osiągnięcie planowanych poziomów wskaźników będzie uwarunkowane pełnym wdrożeniem narzędzi informatycznych, co uwzględniono w szczególności w działaniu 2B i 3A niniejszej Strategii NFOŚiGW. Przyspieszenie procesu obsługi beneficjenta będzie realizowane z równoczesnym zagwarantowaniem wysokiej jakości prowadzonych działań. Przeprowadzona diagnoza stanu obecnego oraz efektów realizacji Strategii NFOŚiGW na lata , a także zobowiązań nakładanych na NFOŚiGW przez dokumenty strategiczne pozwoliła na zdefiniowanie celu generalnego Strategii NFOŚiGW jako: Poprawa stanu środowiska i zrównoważone gospodarowanie jego zasobami przez stabilne, skuteczne i efektywne wspieranie przedsięwzięć i inicjatyw służących środowisku Tak sformułowany cel generalny Strategii NFOŚiGW jest odpowiedzią na zobowiązania środowiskowe określone w Traktacie Akcesyjnym i innych uregulowaniach oraz ma za zadanie realizować cele określone w Polityce Ekologicznej Państwa. Priorytety Cel generalny będzie realizowany w ramach czterech priorytetów środowiskowych tj.: PRIORYTET 1: Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi w zakresie działań związanych z ochroną wód realizowane będą programy obejmujące przede wszystkim budowę i modernizację systemów kanalizacyjnych (oczyszczalnie ścieków, sieci kanalizacyjne) oraz inwestycje obejmujące zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych. Ponadto, kontynuowane będą programy wspierające budowę indywidualnych systemów oczyszczania ścieków na obszarach nie objętych zasięgiem aglomeracji wyznaczanych dla potrzeb KPOŚK. Równolegle prowadzone będą działania w zakresie gospodarki wodnej, skierowane głównie na racjonalizację gospodarowania zasobami wód powierzchniowych i podziemnych, w celu uniknięcia deficytów wody oraz Strategia działania NFOŚiGW na lata z perspektywą do 2020 r. 9

12 zabezpieczenia przed skutkami powodzi. Ważne jest też prowadzenie inwestycji w zakresie ochrony przeciwpowodziowej, z wykorzystaniem powstających obiektów na cele energetyczne oraz wspieranie działań o charakterze nietechnicznym dotyczących m.in. zwiększenia naturalnej retencji, budowy systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania powodzi oraz zarządzania ryzykiem powodziowym, a także prowadzenia kampanii edukacyjnych. PRIORYTET 2: Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi w ramach tego priorytetu realizowane będą przedsięwzięcia dotyczące stopniowego przechodzenia z systemu polegającego na składowaniu odpadów na system wspierający przetworzenie, odzysk surowców oraz ich energetyczne wykorzystanie. Dużego znaczenia nabierać będą działania związane z zapobieganiem powstawania odpadów. Istotne będzie wspieranie i wdrażanie niskoodpadowych technologii produkcji. Ponadto, ważne będzie zwiększenie możliwości energetycznego wykorzystania odpadów poprzez termiczne przekształcanie odpadów, w szczególności ulegających biodegradacji, w tym osadów ściekowych. Realizowane będą również działania dotyczące rekultywacji i/lub rewitalizacji terenów zdegradowanych działalnością przemysłową, gospodarczą, wojskową oraz na skutek zjawisk naturalnych. Jednocześnie realizowane będą działania mające na celu racjonalne i efektywne gospodarowanie kopalinami oraz innymi surowcami i materiałami z nich pochodzącymi. Wymagają one prowadzenia rozpoznania i badań oraz wskazania złóż strategicznych. Realizowane działania nastawione będą na rozwój technologii i zwiększanie dostępności technologii wykorzystujących energię z różnych zasobów surowcowych, a także rozwój innych technologii niskoemisyjnych (np. czystych technologii węglowych). Prowadzone będą również kampanie edukacyjne w zakresie racjonalnego gospodarowania surowcami, materiałami i odpadami. PRIORYTET 3: Ochrona atmosfery w ramach tego obszaru tematycznego wspierane będą głównie zadania związane z przeciwdziałaniem zmianom klimatu, w tym ze zmniejszeniem emisji gazów cieplarnianych oraz poprawą jakości powietrza. Ograniczenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery będzie się odbywało poprzez kompleksową likwidację istniejących, nieefektywnych urządzeń grzewczych oraz zbiorowe systemy ciepłownicze. Ponadto w ramach priorytetu realizowane będą zadania polegające na zwiększeniu efektywności wykorzystania energii oraz wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. Poprawa efektywności energetycznej musi dotyczyć wytwarzania, przesyłu i wykorzystania u odbiorców końcowych. Bardzo istotne będzie rozwijanie kogeneracji, w tym kogeneracji wysokosprawnej, modernizacja i rozbudowa sieci ciepłowniczych, termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz budownictwo energooszczędne. W celu wzmocnienia roli odbiorców finalnych w zarządzaniu zużyciem energii ważna będzie modernizacja sektora energetyki w zakresie inteligentnego opomiarowania i inteligentnych sieci energetycznych (ISE). W zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii realizowane działania będą skierowane na wzrost produkcji energii, pochodzącej z odnawialnych zasobów energii. PRIORYTET 4: Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów podstawowym celem priorytetu będzie zahamowanie spadku różnorodności biologicznej oraz zapewnienie właściwego stanu ochrony dla możliwie dużej liczby gatunków oraz siedlisk przyrodniczych. W ramach tego działania realizowane będą m.in. działania związane z kompleksową oceną stanu środowiska, wyceną jego funkcji ekosystemowych, opracowaniem planów zadań ochronnych, planów ochrony oraz programów/strategii ochrony dla najcenniejszych z punktu widzenia ochrony przyrody gatunków. Ze względu na rozwój gospodarczy oraz wzmożony ruch turystyczny istotne będzie również ograniczenie antropopresji na najcenniejsze tereny chronione oraz eliminacja bezpośredniej presji na obszary cenne przyrodniczo poprzez ograniczenie niskiej emisji. Ponadto, realizowane będą działania mające na celu utrzymanie i odtwarzanie naturalnych ekosystemów retencjonujących wodę (szczególnie na obszarach górskich) oraz spowolnienie spływu powierzchniowego wód, łagodzenie wpływu zmian klimatu na środowisko, poprzez absorpcję CO 2, poprawę bilansu cieplnego, a także przeciwdziałanie zjawiskom klęskowym, dotyczącym siedlisk i gatunków wynikającym ze zmian klimatu i antropopresji oraz usuwanie ich skutków. 10

13 MISJA (CEL GENERALNY) Perspektywa 1: FINANSE PRIORYTET1 ochrona i zrównoważone gospodarowanie zsaobami wodnymi PRIORYTET 2 racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi PRIORYTET 3 ochrona atmosfery PRIORYTET 4 ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów Perspektywa 2: BENEFICJENCI Perspektywa 3: PROCESY WEWNĘTRZNE Perspektywa 4: INNOWACJE, WYZWANIA, ROZWÓJ Rys. 2. Struktura celów i priorytetów Strategii NFOŚiGW W ramach powyższych czterech priorytetów horyzontalnie realizowane będą również działania związane z edukacją ekologiczną, ekspertyzami, innowacyjnością, niskoemisyjną i zasobooszczędną gospodarką oraz monitoringiem środowiska i zapobieganiem zagrożeniom, a także wspieranie systemów zarządzania środowiskowego, głównie Systemu Ekozarządania i Audytu (EMAS). Perspektywy Realizacja celu generalnego i priorytetów środowiskowych Strategii NFOŚiGW następować będzie w wyniku realizacji działań zgrupowanych w ramach czterech perspektyw, które są względem siebie komplementarne i zachodzą między nimi wzajemne oddziaływania. Dla zapewnienia systemowej dbałości o doskonalenie wszystkich aspektów działania NFOŚiGW, w Strategii NFOŚiGW przyjęto cztery perspektywy (czyli cztery punkty widzenia), w jakich będzie analizowany system NFOŚiGW w intencji stałego udoskonalania go. Te cztery perspektywy, to: Finanse, Beneficjenci, Procesy wewnętrzne, Innowacje, wyzwania, rozwój. Najistotniejsza z punktu widzenia przyszłości NFOŚiGW jest perspektywa nr 4: Innowacje, wyzwania, rozwój, gdyż to właśnie w tym zakresie budowane będą nowe instrumenty, kompetencje i innowacyjne rozwiązania powodujące przekształcenie NFOŚiGW w jeszcze bardziej efektywną, nowoczesną, kreatywną i dynamiczną instytucję. Zgodnie z metodą Strategicznej Karty Wyników 4, skuteczne wdrażanie strategii polega na zbudowaniu ciągu przyczynowo-skutkowego: rozpoczynając od perspektywy rozwoju, w której buduje się nowe kompetencje oddziałujące na poprawę realizacji procesów wewnętrznych, co wpływa na zwiększoną 4 Strategiczna karta wyników (Balanced score card) jest instrumentem zarządzania strategicznego organizacją, autorstwa Roberta S. Kaplana i Davida P. Nortona, Strategia działania NFOŚiGW na lata z perspektywą do 2020 r. 11

14 satysfakcję beneficjentów i daje w efekcie poprawę w perspektywie finansów. Takie ujęcie jest punktem wyjścia do wdrażania w NFOŚiGW Strategicznej Karty Wyników. W ramach poszczególnych perspektyw będą realizowane działania ze wskazanymi zadaniami i narzędziami ich realizacji. Perspektywy, działania i zadania Strategii NFOŚiGW mają zdefiniowane mierniki osiągnięcia każdego z nich, co umożliwia monitorowanie wdrażania. Realizowane strategie i polityki wewnętrzne instytucji powinny wynikać ze Strategii NFOŚiGW i być spójne z zadaniami w niej określonymi. MISJA (CEL GENERALNY) PRIORYTET1 PRIORYTET 2 PRIORYTET 3 PRIORYTET 4 Perspektywa 1: FINANSE DZIAŁANIE 1A DZIAŁANIE 1B DZIAŁANIE 1C Perspektywa 2: BENEFICJENCI DZIAŁANIE 2A DZIAŁANIE 2B DZIAŁANIE 2C Perspektywa 3: PROCESY WEWNĘTRZNE DZIAŁANIE 3A DZIAŁANIE 3B DZIAŁANIE 3C DZIAŁANIE 3D Perspektywa 4: INNOWACJE, WYZWANIA, ROZWÓJ DZIAŁANIE 4A DZIAŁANIE 4B DZIAŁANIE 4C Rys. 3. Cztery perspektywy Strategii NFOŚiGW Perspektywy osiągnięcia celu dotyczą: PERSPEKTYWA 1: FINANSE Maksymalizacja skuteczności i efektywności wykorzystania dostępnych zasobów finansowych Działanie 1A: Ukierunkowanie i elastyczne dostosowywanie oferty programowej NFOŚiGW, biorąc pod uwagę cele strategiczne NFOŚiGW oraz potrzeby, uwarunkowania i możliwości odbiorców dofinansowania. Działanie 1B: Usprawnienie procesów udzielania dofinansowania i rozliczania wypłat ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczeń. Działanie 1C: Stały wzrost skuteczności i efektywności finansowania ochrony środowiska z uwzględnieniem korzyści wynikających z wykorzystania dostępnych środków zewnętrznych. Perspektywa Finanse odnosi się do finansowania działań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, a jej celem jest maksymalizacja skuteczności i efektywności wykorzystania dostępnych zasobów finansowych oraz pełna realizacja planu finansowego. Realizując działania w perspektywie Finanse NFOŚiGW kieruje się nie tylko opłacalnością zadania, ale przede wszystkim interesem publicznym i środowiskowym, co przyczynia się do realizowania celów polityk publicznych, dotyczących środowiska. Istotne jest również wykorzystywanie elastycznych form i zasad finansowania, które będą odpowiadały na realne potrzeby odbiorców, możliwości finansowe oraz uwarunkowania zewnętrzne. 12

15 PERSPEKTYWA 2: BENEFICJENCI Stała poprawa relacji z beneficjentami Działanie 2A: Doskonalenie relacji z beneficjentami. Działanie 2B: Rozwój cyfrowej obsługi beneficjentów. Działanie 2C: Rozwój działalności informacyjnej i promocyjnej. Perspektywa Beneficjenci dotyczy poprawy współpracy z beneficjentami oraz partnerami społeczno-gospodarczymi (w szczególności organizacjami pozarządowymi), dbałości o transparentne zasady, kryteria i proces podejmowania decyzji, co wpłynie na poprawę wizerunku NFOŚiGW, jako wiarygodnego partnera publicznego. Proponowane przez NFOŚiGW działania będą oparte na następujących zasadach: konsultacjach, współpracy, odpowiedzialności i zapewnieniu wysokiej jakości obsługi beneficjenta. Działania te będą prowadzone zgodnie z modelem Good Governance, którego kluczowymi wartościami są między innymi: uczestnictwo obywateli w decyzjach publicznych i przejrzystość procedur publicznych. Realizowane będą działania związane z obsługą beneficjentów i wnioskodawców, wsparciem w zakresie cyfryzacji obsługi beneficjenta, edukacją beneficjentów m.in. w zakresie przygotowania wniosków oraz ich rozliczania. PERSPEKTYWA 3: PROCESY WEWNĘTRZNE Zwiększenie sprawności organizacyjnej Działanie 3A: Informatyzacja procesów. Działanie 3B: Rozwój komunikacji i współpracy wewnętrznej (budowanie zespołów). Działanie 3C: Właściwe alokowanie zasobów. Działanie 3D: Pełne wdrożenie kontroli zarządczej, ciągłości działania, analizy ryzyka oraz systemu antykorupcyjnego. Perspektywa Procesy wewnętrzne dotyczy usprawnienia, ujednolicenia i elastycznego dostosowywania procedur wewnętrznych do zoptymalizowanych procesów, przy jednoczesnym spełnieniu warunku podniesienia efektywności organizacyjnej NFOŚiGW. Perspektywa ta ma na celu zapewnienie, że NFOŚiGW jako instytucja publiczna, wykonuje swoje zadania efektywnie, a jej działania mają na celu ograniczenie barier administracyjnych i usprawnienie procesu wydatkowania środków na cele środowiskowe. Jednocześnie NFOŚiGW musi zapewnić, że prowadzone działania będą realizowane w sposób przejrzysty, tak aby wyeliminować lub nie dopuścić do występowania zjawisk korupcyjnych oraz, że w przypadku zakłóceń zewnętrznych NFOŚiGW posiada rozwiązania, które zapewnią utrzymanie wyznaczonego i akceptowanego poziomu realizacji działań. PERSPEKTYWA 4: INNOWACJE, WYZWANIA, ROZWÓJ Aktywne kreowanie przyszłości Działanie 4A: Dostosowanie NFOŚiGW do wdrażania nowych polityk i instrumentów finansowych UE oraz udział NFOŚiGW we wdrażaniu. Działanie 4B: Wspieranie ekoinnowacji. Działanie 4C: Aktywne kreowanie rozwiązań systemowych odpowiadających na zidentyfikowane szanse i zagrożenia. Działanie 4D: Zarządzanie zasobami ludzkimi działanie na rzecz nowoczesnej instytucji publicznej i przyjaznego pracodawcy. Perspektywa Innowacje, wyzwania, rozwój dotyczy realizacji inicjatyw ukierunkowanych na kreowanie nowych aktywności i kierunków działania NFOŚiGW oraz odpowiadających na nowe wyzwania. W ramach tej perspektywy realizowane będą również działania mające na celu stałe doskonalenie instytucji oraz wdrażanie innowacyjnego podejścia do własnej przyszłości, a także podejmowane będą działania skierowane na innowacyjne podejście do finansowania ochrony środowiska oraz rozwoju organizacji. Najistotniejsza z punktu widzenia przyszłości NFOŚiGW jest perspektywa nr 4: Innowacje, wyzwania, rozwój, gdyż to właśnie w tym zakresie budowane będą nowe instrumenty, kompetencje i innowacyjne rozwiązania powodujące przekształcenie NFOŚiGW w jeszcze bardziej efektywną, nowoczesną, kreatywną i dynamiczną instytucję. Strategia działania NFOŚiGW na lata z perspektywą do 2020 r. 13

16 Ramy finansowe Na realizację celów Strategii NFOŚiGW w latach przeznaczone zostanie łącznie ponad 23 mld zł, z czego ok. 13 mld zł pochodzi ze środków własnych NFOŚiGW. Ze środków UE planowanie jest wydatkowanie ponad 10 mld zł. Wartości te dotyczą tylko realizowanych obecnie działań w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (zwanego dalej POIiŚ). Prognozowane zmiany Przewiduje się dążenie do znaczącego zwiększenia udziału finansowania zwrotnego w stosunku do bezzwrotnego (w roku 2016 w stosunku 65/35). Jako docelowy, rekomendowany poziom udziału w roku /20 (przekształcanie się w fundusz rewolwingowy). Jednocześnie zakłada się, że pomoc bezzwrotna będzie udzielana, co do zasady, jako wsparcie ukierunkowane na pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania (np. dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych i emisji obligacji komunalnych lub do wykupu obligacji) lub jako element zachęty do podejmowania inwestycji proekologicznych (umorzenia). Zakładany poziom udziału finansowania zwrotnego może ulec zmianie w sytuacji niekorzystnych uwarunkowań w sektorze finansów publicznych, ograniczających możliwości jego zadłużania. 13% pozostałe (m.in IV oś POIiS, monitoring środowiska, prace badawcze i ekspertyzy, nadzwyczajne zagrożenia środowiska) 37% ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi 26% działalność pożyczkowa ze środków własnych 2% ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów 24% ochrona atmosfery mln zł Prognozowane wydatkowanie wg dziedzin w latach razem mln zł z tego środki UE mln zł 24% racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi 43% środki UE mln zł 31% działalność pożyczkowa ze środków własnych razem Prognozowane wydatkowanie wg form wydatkowania latach razem mln zł z tego środki UE mln zł Rys. 4. Kwoty i struktura finansowania dziedzin ochrony środowiska ze środków własnych NFOŚiGW i obsługiwanych przez NFOŚiGW w okresie , wg istniejących programów priorytetowych Monitorowanie realizacji Strategii NFOŚiGW Monitorowanie realizacji Strategii NFOŚiGW odbywać się będzie w trzech przekrojach: a) ekologicznym, na podstawie mierników określonych dla poszczególnych priorytetów środowiskowych; b) finansowym, na podstawie określonych w budżetach programów priorytetowych ram finansowych; c) sprawności instytucjonalnej. Monitorowanie realizacji perspektyw będzie prowadzone poprzez określone dla poszczególnych działań wagi i mierniki. 14

17 Efekty ekologiczne planowane do uzyskania w okresie realizacji Strategii NFOŚiGW Priorytet/miernik PRIORYTET 1: ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi Wzrost redukcji ładunku ścieków, oczyszczonych zgodnie z wymogami Dyrektywy 91/271/EWG jedn. Przewidywane wykonanie w latach * tys. RLM 130 Liczba ludności objętej środkami ochrony przeciwpowodziowej tys. osób 212 PRIORYTET 2: Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi Ograniczenie masy składowanych odpadów (Mg/rok) tys. Mg/rok Powierzchnia zrekultywowanego/zrewitalizowanego terenu ha 540 PRIORYTET 3: Ochrona atmosfery Stopień ograniczenia lub uniknięcia emisji dwutlenku węgla tys. Mg/rok PRIORYTET 4: Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów Łączna powierzchnia obszarów, na których przywrócono lub zapewniono ochronę właściwego stanu ekosystemów Liczba gatunków z czerwonej księgi gatunków zagrożonych, chronionych w wyniku realizacji przedsięwzięć NFOŚiGW tys. ha szt. 50 * wartości mierników planowane do osiągnięcia, wynikające z podpisanych i planowanych do podpisania w danym okresie umów Tab. 1. Planowane efekty ekologiczne ze środków NFOŚiGW Oś priorytetowa PO IiŚ / nazwa miernika jedn. Przewidywana do osiągnięcia wartość miernika Umowy podpisane Umowy planowane do podpisania I oś priorytetowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Liczba osób podłączonych do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej osoba Liczba osób podłączonych do wybudowanej sieci wodociągowej osoba II oś priorytetowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Moc przerobowa nowych ponadregionalnych zakładów zagospodarowania odpadów Mg/rok Moc przerobowa przebudowanych/wyremontowanych zakładów zagospodarowania odpadów Mg/rok Liczba osób objętych systemem zagospodarowania odpadów komunalnych osoba Udział odpadów składowanych w odniesieniu do przyjętych w nowych zzo % Zmiana udziału odpadów składowanych w odniesieniu do przyjętych w zmodernizowanych zzo z%do% III oś priorytetowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Objętość zretencjonowanej wody w ramach małej i dużej retencji mln m Czas przeprowadzenia rozpoznania i reagowania na zagrożenie na poziomie kraju godz. 3 3 Liczba osób objętych ochroną przeciwpowodziową osoba IV oś priorytetowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zmiana ilości odzyskanych odpadów wytwarzanych przez wsparte przedsiębiorstwa Mg/rok Zmiana ilości odpadów wytwarzanych przez wsparte przedsiębiorstwa Mg/rok Strategia działania NFOŚiGW na lata z perspektywą do 2020 r. 15

18 Oś priorytetowa PO IiŚ / nazwa miernika jedn. Przewidywana do osiągnięcia wartość miernika Umowy podpisane Zmiana zużycia wody przez wsparte przedsiębiorstwa m 3 /rok Zmiana ilości oczyszczanych ścieków przemysłowych m 3 /rok Zmiana zużycia energii przez wsparte przedsiębiorstwa MWh/rok Umowy planowane do podpisania Zmiana ilości odpadów wytwarzanych przez wsparte przedsiębiorstwa Mg/rok Zmiana zużycia wody przez wsparte przedsiębiorstwa m 3 /rok Zmniejszenie ilości ścieków przemysłowych wymagających oczyszczenia m 3 /rok Zmiana emisji głównych zanieczyszczeń powietrza: dwutlenek siarki tlenki azotu Mg/rok pyły dwutlenek węgla IX oś priorytetowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Ilość wytworzonej energii elektrycznej w kogeneracji MWh/rok Ilość wytworzonej energii cieplnej w kogeneracji MWh/rok Ilość wytworzonej energii elektrycznej w kogeneracji ze źródeł odnawialnych MWh/rok Ilość wytworzonej energii cieplnej w kogeneracji ze źródeł odnawialnych MWh/rok Ilość zaoszczędzonej energii w wyniku realizacji projektów MWh/rok Uniknięte emisje CO 2 związane z oszczędnościami energii w wyniku realizacji projektów Mg/rok Ilość zaoszczędzonej energii w wyniku realizacji projektów (MWh/rok) MWh/rok Uniknięte emisje CO 2 związane z oszczędnościami energii w wyniku realizacji projektów Mg/rok Ilość zaoszczędzonej energii w wyniku realizacji projektów termomodernizacyjnych MWh/rok Uniknięte emisje CO 2 związane z oszczędnościami energii w wyniku realizacji projektów Mg/rok Tab. 2. Planowane efekty ekologiczne ze środków POIiŚ oś I-IV i IX Istotnym elementem wpływu NFOŚiGW na poprawę stanu środowiska jest możliwość udzielania finansowania w różnych postaciach: pożyczki, dotacje, dopłaty do kredytu, itp. Ważnym kierunkiem działalności NFOŚiGW w perspektywie strategicznej będzie dalszy rozwój współpracy z bankami w tym z Bankiem Ochrony Środowiska (BOŚ), którego głównym akcjonariuszem jest NFOŚiGW. Współpraca ta stwarza możliwość wykorzystania sieci oddziałów banków do dystrybucji produktów NFOŚiGW, zapewniając beneficjentom bezpośredni, łatwy do nich dostęp. Rozwiązanie to daje również możliwość podniesienia sprawności organizacyjnej NFOŚiGW poprzez włączenie banków w proces udzielania dofinansowania, ograniczając tym samym czas i pracochłonność obsługi beneficjenta w NFOŚiGW. Ponadto posiadanie akcji w Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. (KAPE) daje możliwość uczestnictwa NFOŚiGW w działaniach wspierających efektywność energetyczną. Prowadzone inwestycje kapitałowe przyczyniają się do finansowania większej liczby projektów realizujących Politykę Ekologiczną Państwa. NFOŚiGW ma duże doświadczenie w finansowaniu i wdrażaniu zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną, posiada kompetentny i zmotywowany zespół pracowników oraz posiada zdolność do reagowania na zmiany otoczenia. Posiadane odtwarzalne zasoby finansowe, możliwość samodzielnego prowadzenia gospodarki finansowej (w tym samofinansowania się) oraz kształtowania instrumentów i zasad finansowania, a także wysokie kompetencje kadry i adekwatne alokowanie zasobów NFOŚiGW, gwarantują realizację wizji, spełnienie misji i osiągnięcie celów niniejszej Strategii NFOŚiGW. 16

19

20 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Warszawa, ul. Konstruktorska 3a tel. (+48 22) Wydrukowano na papierze z certyfikatem PEFC Egzemplarz bezpłatny. Dofinansowano przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Infrastruktura i Środowisko.

WFOŚiGW w Łodzi WFOŚiGW w Krakowie WFOŚiGW w Warszawie WFOŚiGW w Opolu

WFOŚiGW w Łodzi WFOŚiGW w Krakowie WFOŚiGW w Warszawie WFOŚiGW w Opolu INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓNOŚCI UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI WSPÓLNA STRATEGIA DZIAŁANIA Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Bardziej szczegółowo

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku WOJEWÓDZTWO POMORSKIE Załącznik do uchwały nr 55/2012 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Gdańsku z dnia 21 września 2012r. Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

lat PALIWA METANOWE W TRANSPORCIE MIEJSKIM Możliwości dofinansowania przez NFOŚiGW działań w obszarze ekologicznego transportu miejskiego

lat PALIWA METANOWE W TRANSPORCIE MIEJSKIM Możliwości dofinansowania przez NFOŚiGW działań w obszarze ekologicznego transportu miejskiego Możliwości dofinansowania przez NFOŚiGW działań w obszarze ekologicznego transportu miejskiego i gospodarki odpadami Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wojciech Stawiany Ekspert Departament

Bardziej szczegółowo

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku 2012 Strategia działania Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na lata 2013-2016

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na lata 2013-2016 Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na lata 2013-2016 Zatwierdzona uchwałą Rady Nadzorczej nr 242/2012 z dnia 26 września 2012 roku SPIS SKRÓTÓW...

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013. Szczegółowy opis priorytetów

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013. Szczegółowy opis priorytetów Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013 Szczegółowy opis priorytetów Dokument opracowany zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006

Bardziej szczegółowo

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 Poznań 2012 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach

INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach Opracował: Tomasz Zieliński SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 3 2 UNIJNE FUNDUSZE POMOCOWE... 5 2.1 Fundusz spójności PHARE...

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Miasto i Gmina Końskie Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Końskie, 2013 r. Wykonawca: EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Wiązowa

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych.

Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych. Modelowe studia wykonalności inwestycji ograniczających Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych. Zamawiający Gmina X Przeznaczenie Regionalny

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok Warszawa 2013 Skutecznie i efektywnie wspieramy działania na rzecz środowiska. NFOŚiGW lider

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Programowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020 23 maja 2014 r. Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 - Umowa Partnerstwa - Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882. UCHWAŁA Nr 157 RADY MINISTRÓW. z dnia 25 września 2012 r.

Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882. UCHWAŁA Nr 157 RADY MINISTRÓW. z dnia 25 września 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2012.11.22 14:25:07 +01'00' MONITOR POLSKI v.p l DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882 UCHWAŁA

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nazwa Instytucji: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Adres instytucji: ul.konstruktorska3a, 02-673 Warszawa Liczba pracowników: Ponad 200 Wyzwanie z zakresu zarządzania: Wyzwaniem

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY I MIASTA DRZEWICA (PGN)

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY I MIASTA DRZEWICA (PGN) Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały nr / /15 Rady Gminy i

Bardziej szczegółowo

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Opracowanie sporządził: Łukasz Trześniewski lukasz@biznesinpro.pl www.biznesinpro.pl

Bardziej szczegółowo

Strategia Działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020r.

Strategia Działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020r. Strategia Działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020r. 2012 WFOŚiGW Poznań ul. Szczepanowskiego 15 A, 60-541 Poznań tel.

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania inicjatyw ekologicznych

Źródła finansowania inicjatyw ekologicznych Źródła finansowania inicjatyw ekologicznych I Instytucje i Programy Pomocowe Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW, Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

NFOŚiGW strategia, dorobek i oferta programowa na lata 2015-2020

NFOŚiGW strategia, dorobek i oferta programowa na lata 2015-2020 Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW strategia, dorobek i oferta programowa na lata 2015-2020 Dorota Zawadzka Stępniak

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały 2083/380/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2014 Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO W RAMACH STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY BESTWINA NA LATA 2014 2020 Zamawiający: Wykonawca: Autorzy opracowania:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 23 lipca 2015 r.

Warszawa, 23 lipca 2015 r. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Wersja 1.0 Warszawa, 23 lipca 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis programu oraz głównych warunków realizacji...

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 536/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 maja 2015 r. Zarząd Województwa Łódzkiego Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020 Załącznik do Uchwały nr.. z dnia. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020 Opracowanie wykonane przez: AMT Partner Sp. z o. o. www.amtpartner.pl Gdańsk, grudzień 2014 SPIS TREŚCI 0.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie

ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Rozdział 4 str. 1 ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie Spis treści: 4.1. Finansowanie ochrony środowiska w gminie i w powiecie... 3

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa programowo - finansowa UE 2014 2020 - najważniejsze zmiany. [Wpisz podtytuł dokumentu]

Nowa perspektywa programowo - finansowa UE 2014 2020 - najważniejsze zmiany. [Wpisz podtytuł dokumentu] Nowa perspektywa programowo - finansowa UE 2014 2020 - najważniejsze zmiany [Wpisz podtytuł dokumentu] Opracowano w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie Kraków; 2013 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Narodowy Plan Rewitalizacji 2022 Założenia

Narodowy Plan Rewitalizacji 2022 Założenia Narodowy Plan Rewitalizacji 2022 Założenia Spis treści 1. Wstęp potrzeba określenia Narodowego Planu Rewitalizacji 2. Filozofia Narodowego Planu Rewitalizacji 3. Konstrukcja Narodowego Planu Rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji VII. REALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA 7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji Realizacja zadań wytyczonych w Programie Ochrony Środowiska i Programie Gospodarki Odpadami wiąże się z wysokimi

Bardziej szczegółowo