Strategia działania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na lata z perspektywą do 2020 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strategia działania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na lata 2013 2016 z perspektywą do 2020 r."

Transkrypt

1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Strategia działania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na lata z perspektywą do 2020 r. Streszczenie Warszawa 2013

2

3 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Strategia działania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na lata z perspektywą do 2020 r. Streszczenie

4 Wydawca: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 3a, Warszawa tel. (+48 22) , fax (+48 22)

5 Streszczenie Strategii działania NFOŚiGW Uwarunkowania Opracowanie Strategii działania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na lata z perspektywą do 2020 r. (zwanej dalej Strategią NFOŚiGW) wynika bezpośrednio z zapisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (zwanej dalej POŚ). W art. 400k określono, że do zadań Zarządu NFOŚiGW należy opracowanie projektu strategii działania Narodowego Funduszu, a w art. 400h zapisano, że do zadań Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu należy uchwalenie tej strategii, raz na 4 lata, w terminie do 30 września roku poprzedzającego pierwszy rok objęty strategią. Okres obowiązywania obecnej Strategii działania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na lata kończy się w roku 2012, w związku z tym kolejna strategia jest opracowana na okres i odnosi się również do perspektywy do roku Od roku 2014 rozpoczyna się kolejna perspektywa finansowa Unii Europejskiej (zwanej dalej UE), która określa kierunki działań współfinansowanych ze środków UE. W momencie zatwierdzania Strategii NFOŚiGW brakuje ostatecznych rozwiązań dotyczących sposobu finansowania inwestycji środowiskowych ze środków UE w perspektywie finansowej , nie są znane instytucje uczestniczące w systemie wdrażania projektów dofinansowanych z UE. Ponadto doświadczenia z poprzedniego okresu programowania pokazują, że uregulowania krajowe mogą nie być gotowe od początku roku 2014 i należy brać pod uwagę, że będą formułowane stopniowo w ciągu całego 2014 roku. Uwzględniając powyższe uwarunkowania istnieje konieczność zaplanowania aktualizacji Strategii NFOŚiGW w połowie jej obowiązywania (najpóźniej do końca 2014 r.). Aktualizacja umożliwi ujęcie w Strategii NFOŚiGW zmian wynikających z programów operacyjnych, aktualizacji Polityki Ekologicznej Państwa w latach z perspektywą do roku 2016 (zwanej dalej Polityką Ekologiczną Państwa), zapisów Strategicznego Planu Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu oraz Założeniami Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej. Ponadto w ramach aktualizacji możliwe będzie zastosowanie jednolitego sposobu ustalania stopnia realizacji głównych celów ekologicznych. Lata: Okresy programowania UE: niezbędna aktualizacja: aktualizacja obecna Strategia NFOŚiGW: z perspektywą 2020: PLAN STRATEGICZNY Perspektywa następna Strategia NFOŚiGW: z perspektywą 2024: PLAN STRATEGICZNY Perspektywa Rys. 1. Umiejscowienie Strategii NFOŚiGW na osi czasu w stosunku do okresów programowania UE Tło Strategia NFOŚiGW ma na celu określenie roli oraz zadań NFOŚiGW na najbliższe 4 lata z wyznaczeniem planowanych do podjęcia działań do roku Zdefiniowane w Strategii NFOŚiGW działania za pomocą wsparcia finansowego udzielanego przez NFOŚiGW, mają przyczynić się do poprawy stanu środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem projektów współfinansowanych ze środków UE. Opracowana Strategia NFOŚiGW jest wynikiem analizy efektów wdrażania Strategii działania NFOŚiGW na lata oraz uwzględnia kierunki rozwoju, określone w dokumentach programowych, tj. w Polityce Ekologicznej Państwa oraz Strategii Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko. Perspektywa 2020 (zwanej dalej BEiŚ). Zawiera również ustalenia dotyczące prowadzenia działań środowiskowych w ramach Wspólnej Strategii działania Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej na lata z perspektywą do 2020 r. (zwanej dalej Wspólną Strategią). Główne kierunki działania zostały Strategia działania NFOŚiGW na lata z perspektywą do 2020 r. 3

6 określone na podstawie przeprowadzonej analizy SWOT, zarówno dotyczącej samej instytucji, jak i stanu środowiska oraz systemu jego finansowania. Podsumowanie Strategii NFOŚiGW w okresie Cele Strategii NFOŚiGW, realizowane w latach , przyczyniły się do: poprawy stanu środowiska i ograniczenia emisji zanieczyszczeń poprzez udzielanie dofinansowania ze środków krajowych na projekty prośrodowiskowe oraz obsługę środków zagranicznych, w tym zapewnienie współfinansowania krajowego, wdrożenia zarządzania finansowego przez wieloletnie programy priorytetowe, przygotowania i zakontraktowania zadań (podpisanie umów i promes) w ramach programów priorytetowych, dla których suma wypłat wg stanu na koniec 2011 r. wynosi prawie 3 mld zł, nawiązania ścisłej współpracy z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz bankami w realizacji celów Polityki Ekologicznej Państwa poprzez udzielanie pożyczek lub udostępnienie własnych środków na odnawialne źródła energii, współfinansowanie projektów unijnych, usuwanie azbestu, czy programy regionalne, zastosowania nowych instrumentów finansowych tj. dopłat do oprocentowania kredytów bankowych, dopłat do ceny wykupu obligacji, nawiązania współpracy z partnerami zewnętrznymi i beneficjentami, w celu wymiany doświadczeń i wiedzy oraz promowania innowacyjnych rozwiązań z zakresu nowych technologii ochrony środowiska poprzez organizację, m.in. Forum Energia-Efekt-Środowisko oraz Forum Dobre praktyki w gospodarce odpadami, rozpoczęcia procesu związanego z porządkowaniem portfela kapitałowego NFOŚiGW (opracowanie Strategii kapitałowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na lata ), uelastycznienia form zatrudnienia w NFOŚiGW poprzez wprowadzenie systemu telepracy oraz bardziej motywacyjnego systemu premiowania i awansowania na podstawie corocznych ocen pracowniczych. Realizacja celów określonych w Strategii NFOŚiGW w latach została doceniona przez instytucje zewnętrzne, dotyczy to w szczególności działalności NFOŚiGW oraz stosowanych dobrych praktyk. NFOŚiGW otrzymał prestiżowe wyróżnienie Certyfikat Dobrych Praktyk Europejskiej Nagrody Sektora Publicznego 2011 (Best Practice Certificate EPSA 2011) za program poświęcony dopłatom na zakup i montaż kolektorów słonecznych. Należy podkreślić, że wniosek zgłoszony przez NFOŚiGW konkurował z 274 wnioskami zgłoszonymi z 34 krajów i instytucji europejskich i jako jedyna z 21 instytucji polskich otrzymał to wyróżnienie. W roku 2012 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wyróżniło NFOŚiGW w konkursie Dobre Praktyki Zarządzania Strategicznego Rozwojem w Polsce za konsekwentne próby integrowania zadań w zakresie zarządzania polityką rozwoju. Analiza SWOT Z analizy SWOT NFOŚiGW wynika, iż: MOCNE STRONY to przede wszystkim: zdolność do kreowania różnorodnych instrumentów finansowych, odpowiadających na potrzeby beneficjentów, wysokie kompetencje pracowników NFOŚiGW oraz wieloletnie doświadczenie w obsłudze projektów finansowanych, zarówno ze środków zagranicznych, jak i środków krajowych, aktywne uczestnictwo w rozwiązywaniu problemów środowiskowych na gruncie prawnym, finansowym i organizacyjnym, wieloletnie planowanie przychodów i kosztów, gwarantujące beneficjentom środki na pełne zbilansowanie przedsięwzięć, 4

7 instytucjonalna zdolność do realizowania projektów finansowanych ze środków europejskich, uzyskana w wyniku doświadczenia przy realizacji perspektywy finansowej w okresie oraz perspektywy , a także projektów finansowanych ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego, otwartość na innowacyjne rozwiązania. SŁABE STRONY to przede wszystkim: bardzo zróżnicowana wielkość realizowanych projektów duża liczba małych i pracochłonnych projektów, rozproszona oferta finansowa zbyt wiele programów priorytetowych, generujących problemy w planowaniu, niedopracowany system kwantyfikacji i rejestrowania efektów ekologicznych, niedoskonały proces obsługi beneficjenta, ograniczone stosowanie kryterium efektywności kosztowej, niedoskonała metodyka planowania wydatków, powodująca niepełną realizację planu finansowego, wymagający poprawy system komunikacji z beneficjentami, w tym procedur konsultacji, a także oceny działań NFOŚiGW przez beneficjentów, fragmentaryczny system cyfrowej obsługi beneficjenta, wymagający wzmocnienia proces dążenia do zapewnienia transparentnych, przyjaznych i prostych dla beneficjenta procedur, słaba znajomość pełnej oferty NFOŚiGW wśród potencjalnych beneficjentów, mało wydajny system obsługi procesów wewnętrznych, brak zintegrowanego systemu informatycznego, wymagająca poprawy komunikacja i współpraca wewnętrzna, zbyt mała elastyczność w zarządzaniu zasobami, wymagający poprawy system zarządzania ryzykiem, ograniczone kompetencje w zakresie innowacyjnych instrumentów finansowych. Dla zidentyfikowanych słabych stron Strategia NFOŚiGW wskazuje (w ramach czterech perspektyw: finanse, beneficjenci, procesy wewnętrzne, innowacje, wyzwania, rozwój) konkretne działania rozpisane na szczegółowe zadania, które mają doprowadzić do zniwelowania oddziaływania słabych stron/wyeliminowania słabych stron hamujących rozwój. SZANSE to przede wszystkim: potrzeby nakładu środków finansowych na inwestycje wynikające z wymogów legislacyjnych (wdrażania dyrektyw UE, realizacja zobowiązań Traktatu Akcesyjnego i umów międzynarodowych), nowa perspektywa finansowa UE , nowe programy operacyjne oraz innowacyjne instrumenty finansowe (zwrotne), zapotrzebowanie na środki finansowe, które w związku z realizacją przepisów prawnych zostaną wydatkowane na poprawę stanu środowiska, nowe kierunki finansowania np. ekoinnowacje, niskoemisyjna i zasobooszczędna gospodarka, zapobieganie zmianom klimatu, rosnąca świadomość ekologiczna społeczeństwa, wpływająca na aktywność inwestycyjną w sferze środowiska, współpraca z innymi instytucjami, niezaangażowanymi bezpośrednio w ochronę środowiska, celem tworzenia nowych inicjatyw, służących ochronie i poprawie stanu środowiska, przy jednoczesnym efekcie skali w postaci działań na rzecz wzrostu gospodarczego i pozytywnego wpływu na rynek pracy, budowanie wysokiego poziomu zaufania i zadowolenia beneficjentów. Najistotniejszą szansą dla NFOŚiGW jest możliwość udziału we wdrażaniu programów operacyjnych i innowacyjnych instrumentów finansowych w nowej perspektywie finansowej UE i przygotowanie się Strategia działania NFOŚiGW na lata z perspektywą do 2020 r. 5

8 do roli Funduszu funduszy 1, czyli pośrednika finansowego, wdrażającego innowacyjne instrumenty finansowe ze środków unijnych (instrumenty zwrotne typu pożyczki lub obejmowanie i nabywanie udziałów, akcji i obligacji oraz stosowanie poręczeń). Istotne będzie również, obok finansowania dotychczasowych kierunków, otwieranie się na nowe kierunki działalności, w tym ekoinnowacje oraz niskoemisyjną i zasobooszczędną gospodarkę. Konieczne będzie stosowanie nowoczesnych, innowacyjnych rozwiązań, współpraca z różnorodnymi instytucjami oraz dążenie do ciągłej poprawy współpracy z beneficjentami. ZAGROŻENIA to przede wszystkim: obowiązujące przepisy prawne, tworzące bariery inwestycyjne, które ograniczają możliwości wydatkowania oraz powodują wzrost stanu środków pieniężnych na rachunku NFOŚiGW, niekorzystne dla NFOŚiGW projekty zmian w przepisach prawa m.in. likwidujących bądź ograniczających niezależność NFOŚiGW, ograniczających wpływy finansowe i rolę NFOŚiGW we wdrażaniu polityk w ramach nowej perspektywy finansowej UE, recesja gospodarcza, która spowoduje zmiany priorytetów Rządu, wpływ kryzysu na ograniczenie dochodów publicznych i zmniejszenie zdolności inwestycyjnej samorządów terytorialnych, jednostek budżetowych, a także przedsiębiorców, skutki finansowe realizacji zobowiązań środowiskowych wobec Komisji Europejskiej (zwanej dalej KE) oraz ewentualnie nakładanych kar w tym obszarze, konkurencja ze środkami z funduszy unijnych, dostępnych w ramach innych programów ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Dla zniwelowania negatywnych skutków zidentyfikowanych i potencjalnych zagrożeń (czyli czynników mających wpływ na działalność NFOŚiGW, których NFOŚiGW nie może kształtować sprawczo) podejmowane będą działania polegające na komunikowaniu i przedstawianiu odpowiednim organom administracji publicznej istniejących i potencjalnych barier, uniemożliwiających efektywne wdrażanie Strategii NFOŚiGW oraz propozycji rozwiązań. Analiza SWOT środowiska wskazuje, że jako mocną stronę można wskazać, m.in. posiadanie cennych zasobów przyrodniczych oraz znaczący postęp w ograniczaniu emisji do środowiska. Poprawy wymaga jakość wód powierzchniowych, jakość powietrza, sposób gospodarowania odpadami oraz sposób uwzględniania aspektów środowiskowych w planowaniu przestrzennym, natomiast dużym zagrożeniem są postępujące zmiany klimatu i w ich efekcie występujące nadzwyczajne zagrożenia. Analiza SWOT systemu finansowania, jako pozytywny aspekt wskazuje angażowanie środków z innych źródeł niż NFOŚiGW na rzecz środowiska oraz włączenie partnerów zewnętrznych (np. banków) w realizację projektów prośrodowiskowych. Negatywną stroną systemu finansowania jest wymagająca poprawy współpraca w finansowaniu zadań ponadregionalnych, wysokie zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego oraz pogarszająca się sytuacja podmiotów gospodarczych, które wpłyną na zmniejszenie skłonności do inwestowania w projekty środowiskowe. Kryzys na rynku wykonawców inwestycji środowiskowych może w znaczącym stopniu wpłynąć na tempo i stopień realizacji inwestycji. Za istotną, negatywną cechę, można uznać brak jednolitego systemu ewidencjonowania efektów ekologicznych, umożliwiający ich właściwe raportowanie i rozliczanie. Kierunki zmian Biorąc pod uwagę zmieniającą się rzeczywistość i otoczenie, tworząc Strategię NFOŚiGW, zwrócono szczególną uwagę na konieczność dokonania zmian w dotychczasowym modelu działania instytucji. W przyszłości 1 W rozumieniu art. 32 projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego objętych zakresem wspólnych ram strategicznych oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności, oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1083/

9 NFOŚiGW wzmocni rolę lidera systemu finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Polsce, poprzez elastyczne dostosowywanie się do zmian w otoczeniu, szczególnie w następujących zakresach: wspieranych dziedzin konsolidacja wspieranych celów, jasne ich określenie i zmniejszenie liczby priorytetów. Zmiana alokowania środków i skierowanie największego strumienia finansowania na działania związane z szeroko rozumianą niskoemisyjną i zasobooszczędną gospodarką, ochroną klimatu i zapobieganiem jego zmianom (w tym gospodarką wodną), ekoinnowacjami służącymi poprawie konkurencyjności podmiotów gospodarczych działających w Polsce oraz zmniejszaniem wykorzystania zasobów naturalnych, a także z tworzeniem zielonych miejsc pracy; wspieranych sektorów finansowanie skierowane będzie głównie do jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. Przy tej kierunkowej zmianie głównym wyznacznikiem będzie maksymalizacja efektu ekologicznego uzyskana na skutek dofinansowania ze środków NFOŚiGW; instrumentów finansowych i struktury finansowania istotnym działaniem będzie tworzenie instrumentów, dzięki którym, np. poprzez zaangażowanie strony trzeciej (ESCO 2, partnerstwo publiczno-prywatne, w tym koncesje) jednostki samorządu terytorialnego będą realizowały swoje zadania i zaspokajały potrzeby mieszkańców, bez zwiększania zadłużenia. Przewiduje się dążenie do znaczącego zwiększenia udziału finansowania zwrotnego w stosunku do bezzwrotnego ze środków własnych w roku 2016 w stosunku 65/35. Jako docelowy, rekomendowany poziom udziału w roku /20 (przekształcanie się w fundusz rewolwingowy). Jednocześnie zakłada się, że pomoc bezzwrotna będzie udzielana, co do zasady, jako wsparcie ukierunkowane na pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania (np. dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych i emisji obligacji komunalnych lub do wykupu obligacji) lub jako element zachęty do podejmowania inwestycji proekologicznych (umorzenia). Zakładany poziom finansowania zwrotnego może ulec zmianie w sytuacji niekorzystnych uwarunkowań w sektorze finansów publicznych, ograniczających możliwości jego zadłużania; struktury organizacyjnej i sposobu działania zwiększenie efektywności organizacyjnej w związku z rozwojem współpracy z partnerami zewnętrznymi. Obok kontynuowania dotychczasowej działalności i bezpośredniego dofinansowywania dla beneficjentów, w tym pełnienia funkcji Instytucji Wdrażającej, również w nowej perspektywie finansowej UE, celem NFOŚiGW w ramach nowej perspektywy Unii Europejskiej będzie dodatkowo funkcjonowanie jako Fundusz funduszy, czyli pośrednik finansowy, wdrażający innowacyjne instrumenty finansowe ze środków unijnych (instrumenty zwrotne typu pożyczki lub obejmowanie, nabywanie udziałów akcji, obligacji oraz stosowanie poręczeń). W zakresie środków krajowych, NFOŚiGW w porozumieniu z Ministrem Środowiska będzie wyznaczał i określał zasady wsparcia i kierował to wsparcie do beneficjentów za pośrednictwem instytucji współpracujących z NFOŚiGW (głównie WFOŚiGW i banki); kwantyfikacji celów precyzyjna kwantyfikacja celów zarówno ekologicznych, jak i organizacyjnych. Monitorowanie osiągania zakładanych poziomów mierników, a w przypadku wystąpienia ryzyka ich nieosiągnięcia szybkie podejmowanie działań zmierzających do jego eliminacji. Wskazane w rekomendacjach zmiany nastąpią po przeglądzie i szczegółowej analizie zarówno programów priorytetowych, jak i aktualnej sytuacji makroekonomicznej państwa (analiza stanu zadłużenia powszechnego itd.). NFOŚiGW zastosuje instrumenty analityczne, które pozwolą na elastyczne reagowanie wobec wyzwań związanych z aktualnym stanem potrzeb i możliwości potencjalnych beneficjentów. Przedstawione rekomendacje należy traktować jako ambitne kierunki zmian, które będą weryfikowane i aktualizowane wobec rzeczywistych krajowych uwarunkowań. 2 Energy Saving Company lub Energy Service Company to oznaczenie firm oferujących usługi eksperckie w zakresie energetyki na zasadzie finansowania projektów energetycznych przez tzw. stronę trzecią (TPF Third Party Funding). Strategia działania NFOŚiGW na lata z perspektywą do 2020 r. 7

10 Wizja, misja, cel generalny NFOŚiGW w perspektywie 2020 r. będzie dążył do zrealizowania następującej wizji: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej najsprawniejszą instytucją finansów publicznych nastawioną na EFEKT. Oznacza to, że NFOŚiGW będzie dążył do tego, aby być instytucją: E ekologiczną (respektującą i promującą zasady zrównoważonego rozwoju), F finansującą (efektywnie wspierającą finansowo działania w zakresie środowiska i gospodarki wodnej), E elastyczną (dostosowującą się do potrzeb odbiorców), K kompetentną (w sposób kompetentny i rzetelny wypełniającą obowiązki instytucji publicznej), T transparentną (realizującą swoje zadania w sposób etyczny, jawny i przejrzysty). Cel do roku 2020 to 3 x 20 (w stosunku do wartości bazowej dla roku 2016): 20% szybsza obsługa beneficjenta z 90 dni w roku 2016 do 72 dni w roku 2020, 20% mniejsze koszty własne, jako odsetek wypłaconej pomocy ze środków własnych i UE z 1,6% w 2016 r. do 1,3% w roku 2020, 20% wyższe średnioroczne wypłaty z ok. 5 mld zł do ok. 6 mld zł. Osiągnięcie tego celu będzie możliwe poprzez przekształcenie obecnej instytucji w dynamiczną, kreatywną, zdolną do elastycznego funkcjonowania organizację, która osiąga rezultaty oraz wspiera działania prośrodowiskowe w odpowiedzi na zidentyfikowane potrzeby jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców i obywateli. Zakłada się, iż w okresie realizacji Strategii NFOŚiGW priorytetem stanie się finansowanie przedsięwzięć stanowiących innowacyjne rozwiązania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Kontynuowane będzie wsparcie szeroko rozumianej gospodarki niskoemisyjnej 3 realizowanej przez: rozwój niskoemisyjnych źródeł energii, poprawę efektywności energetycznej, poprawę efektywności gospodarowania surowcami i materiałami, rozwój i wykorzystanie technologii niskoemisyjnych, zapobieganie powstawaniu oraz poprawę efektywności gospodarowania odpadami, promocję nowych wzorców konsumpcji, oraz zapobieganie zmianom klimatu. Powinny pojawić się także nowe rozwiązania w zakresach takich jak: ograniczenie hałasu, ograniczenie emisji i wykorzystanie metanu, kompleksowe rozwiązywanie problemów środowiskowych na obszarach chronionych oraz na terenie miast, miejscowości uzdrowiskowych, zielonych pierścieni wokół miast. Misja NFOŚiGW brzmi: Skutecznie i efektywnie wspieramy działania na rzecz środowiska 3 Wg przyjętych 16 sierpnia 2011 r. przez Radę Ministrów Założeń Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej określony został cel główny jako: Rozwój gospodarki niskoemisyjnej przy zapewnieniu zrównoważonego rozwoju kraju. 8

11 Istotne będzie, zarówno w perspektywie , jak i w kolejnej do 2020 r. utrzymanie: efektywnego stosowania odnawialnych instrumentów finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej; w latach z tytułu wszystkich opłat i kar środowiskowych wpłynęło do NFOŚiGW 5,8 mld zł, natomiast wypłaty środków własnych NFOŚiGW na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej wyniosły 6,8 mld zł. Różnica w wysokości 1,0 mld zł umożliwiła dodatkowe dofinansowanie inwestycji w zakresie środowiska i gospodarki wodnej, mechanizmu samofinansowania NFOŚiGW, tj. zdolności do pokrycia kosztów utrzymania organów i biura ze środków uzyskanych z odsetek z oprocentowania udzielonych pożyczek. Koszty te nie przekraczają 50% środków uzyskanych z tego tytułu, a pozostałe wpływy z odsetek stanowią dodatkowy wkład w finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, niskich kosztów obsługi wypłat dla beneficjenta; w okresie wypłata 1 zł środków własnych i obsługiwanych przez NFOŚiGW kosztowała poniżej 0,02 zł. W ramach oceny efektywności instytucjonalnej działalności NFOŚiGW kontynuowany będzie (w stosunku do Strategii NFOŚiGW na lata ) pomiar następujących wskaźników: Koszty własne, jako odsetek od wypłaconej pomocy ze środków własnych i UE planowana wartość do osiągnięcia w 2016 wynosi 1,6% (plan ,8%), Średni czas obsługi wniosku, od złożenia do podpisanej umowy planowana wielkość do osiągnięcia w 2016 wynosi 90 dni (plan dni). Osiągnięcie planowanych poziomów wskaźników będzie uwarunkowane pełnym wdrożeniem narzędzi informatycznych, co uwzględniono w szczególności w działaniu 2B i 3A niniejszej Strategii NFOŚiGW. Przyspieszenie procesu obsługi beneficjenta będzie realizowane z równoczesnym zagwarantowaniem wysokiej jakości prowadzonych działań. Przeprowadzona diagnoza stanu obecnego oraz efektów realizacji Strategii NFOŚiGW na lata , a także zobowiązań nakładanych na NFOŚiGW przez dokumenty strategiczne pozwoliła na zdefiniowanie celu generalnego Strategii NFOŚiGW jako: Poprawa stanu środowiska i zrównoważone gospodarowanie jego zasobami przez stabilne, skuteczne i efektywne wspieranie przedsięwzięć i inicjatyw służących środowisku Tak sformułowany cel generalny Strategii NFOŚiGW jest odpowiedzią na zobowiązania środowiskowe określone w Traktacie Akcesyjnym i innych uregulowaniach oraz ma za zadanie realizować cele określone w Polityce Ekologicznej Państwa. Priorytety Cel generalny będzie realizowany w ramach czterech priorytetów środowiskowych tj.: PRIORYTET 1: Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi w zakresie działań związanych z ochroną wód realizowane będą programy obejmujące przede wszystkim budowę i modernizację systemów kanalizacyjnych (oczyszczalnie ścieków, sieci kanalizacyjne) oraz inwestycje obejmujące zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych. Ponadto, kontynuowane będą programy wspierające budowę indywidualnych systemów oczyszczania ścieków na obszarach nie objętych zasięgiem aglomeracji wyznaczanych dla potrzeb KPOŚK. Równolegle prowadzone będą działania w zakresie gospodarki wodnej, skierowane głównie na racjonalizację gospodarowania zasobami wód powierzchniowych i podziemnych, w celu uniknięcia deficytów wody oraz Strategia działania NFOŚiGW na lata z perspektywą do 2020 r. 9

12 zabezpieczenia przed skutkami powodzi. Ważne jest też prowadzenie inwestycji w zakresie ochrony przeciwpowodziowej, z wykorzystaniem powstających obiektów na cele energetyczne oraz wspieranie działań o charakterze nietechnicznym dotyczących m.in. zwiększenia naturalnej retencji, budowy systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania powodzi oraz zarządzania ryzykiem powodziowym, a także prowadzenia kampanii edukacyjnych. PRIORYTET 2: Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi w ramach tego priorytetu realizowane będą przedsięwzięcia dotyczące stopniowego przechodzenia z systemu polegającego na składowaniu odpadów na system wspierający przetworzenie, odzysk surowców oraz ich energetyczne wykorzystanie. Dużego znaczenia nabierać będą działania związane z zapobieganiem powstawania odpadów. Istotne będzie wspieranie i wdrażanie niskoodpadowych technologii produkcji. Ponadto, ważne będzie zwiększenie możliwości energetycznego wykorzystania odpadów poprzez termiczne przekształcanie odpadów, w szczególności ulegających biodegradacji, w tym osadów ściekowych. Realizowane będą również działania dotyczące rekultywacji i/lub rewitalizacji terenów zdegradowanych działalnością przemysłową, gospodarczą, wojskową oraz na skutek zjawisk naturalnych. Jednocześnie realizowane będą działania mające na celu racjonalne i efektywne gospodarowanie kopalinami oraz innymi surowcami i materiałami z nich pochodzącymi. Wymagają one prowadzenia rozpoznania i badań oraz wskazania złóż strategicznych. Realizowane działania nastawione będą na rozwój technologii i zwiększanie dostępności technologii wykorzystujących energię z różnych zasobów surowcowych, a także rozwój innych technologii niskoemisyjnych (np. czystych technologii węglowych). Prowadzone będą również kampanie edukacyjne w zakresie racjonalnego gospodarowania surowcami, materiałami i odpadami. PRIORYTET 3: Ochrona atmosfery w ramach tego obszaru tematycznego wspierane będą głównie zadania związane z przeciwdziałaniem zmianom klimatu, w tym ze zmniejszeniem emisji gazów cieplarnianych oraz poprawą jakości powietrza. Ograniczenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery będzie się odbywało poprzez kompleksową likwidację istniejących, nieefektywnych urządzeń grzewczych oraz zbiorowe systemy ciepłownicze. Ponadto w ramach priorytetu realizowane będą zadania polegające na zwiększeniu efektywności wykorzystania energii oraz wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. Poprawa efektywności energetycznej musi dotyczyć wytwarzania, przesyłu i wykorzystania u odbiorców końcowych. Bardzo istotne będzie rozwijanie kogeneracji, w tym kogeneracji wysokosprawnej, modernizacja i rozbudowa sieci ciepłowniczych, termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz budownictwo energooszczędne. W celu wzmocnienia roli odbiorców finalnych w zarządzaniu zużyciem energii ważna będzie modernizacja sektora energetyki w zakresie inteligentnego opomiarowania i inteligentnych sieci energetycznych (ISE). W zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii realizowane działania będą skierowane na wzrost produkcji energii, pochodzącej z odnawialnych zasobów energii. PRIORYTET 4: Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów podstawowym celem priorytetu będzie zahamowanie spadku różnorodności biologicznej oraz zapewnienie właściwego stanu ochrony dla możliwie dużej liczby gatunków oraz siedlisk przyrodniczych. W ramach tego działania realizowane będą m.in. działania związane z kompleksową oceną stanu środowiska, wyceną jego funkcji ekosystemowych, opracowaniem planów zadań ochronnych, planów ochrony oraz programów/strategii ochrony dla najcenniejszych z punktu widzenia ochrony przyrody gatunków. Ze względu na rozwój gospodarczy oraz wzmożony ruch turystyczny istotne będzie również ograniczenie antropopresji na najcenniejsze tereny chronione oraz eliminacja bezpośredniej presji na obszary cenne przyrodniczo poprzez ograniczenie niskiej emisji. Ponadto, realizowane będą działania mające na celu utrzymanie i odtwarzanie naturalnych ekosystemów retencjonujących wodę (szczególnie na obszarach górskich) oraz spowolnienie spływu powierzchniowego wód, łagodzenie wpływu zmian klimatu na środowisko, poprzez absorpcję CO 2, poprawę bilansu cieplnego, a także przeciwdziałanie zjawiskom klęskowym, dotyczącym siedlisk i gatunków wynikającym ze zmian klimatu i antropopresji oraz usuwanie ich skutków. 10

13 MISJA (CEL GENERALNY) Perspektywa 1: FINANSE PRIORYTET1 ochrona i zrównoważone gospodarowanie zsaobami wodnymi PRIORYTET 2 racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi PRIORYTET 3 ochrona atmosfery PRIORYTET 4 ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów Perspektywa 2: BENEFICJENCI Perspektywa 3: PROCESY WEWNĘTRZNE Perspektywa 4: INNOWACJE, WYZWANIA, ROZWÓJ Rys. 2. Struktura celów i priorytetów Strategii NFOŚiGW W ramach powyższych czterech priorytetów horyzontalnie realizowane będą również działania związane z edukacją ekologiczną, ekspertyzami, innowacyjnością, niskoemisyjną i zasobooszczędną gospodarką oraz monitoringiem środowiska i zapobieganiem zagrożeniom, a także wspieranie systemów zarządzania środowiskowego, głównie Systemu Ekozarządania i Audytu (EMAS). Perspektywy Realizacja celu generalnego i priorytetów środowiskowych Strategii NFOŚiGW następować będzie w wyniku realizacji działań zgrupowanych w ramach czterech perspektyw, które są względem siebie komplementarne i zachodzą między nimi wzajemne oddziaływania. Dla zapewnienia systemowej dbałości o doskonalenie wszystkich aspektów działania NFOŚiGW, w Strategii NFOŚiGW przyjęto cztery perspektywy (czyli cztery punkty widzenia), w jakich będzie analizowany system NFOŚiGW w intencji stałego udoskonalania go. Te cztery perspektywy, to: Finanse, Beneficjenci, Procesy wewnętrzne, Innowacje, wyzwania, rozwój. Najistotniejsza z punktu widzenia przyszłości NFOŚiGW jest perspektywa nr 4: Innowacje, wyzwania, rozwój, gdyż to właśnie w tym zakresie budowane będą nowe instrumenty, kompetencje i innowacyjne rozwiązania powodujące przekształcenie NFOŚiGW w jeszcze bardziej efektywną, nowoczesną, kreatywną i dynamiczną instytucję. Zgodnie z metodą Strategicznej Karty Wyników 4, skuteczne wdrażanie strategii polega na zbudowaniu ciągu przyczynowo-skutkowego: rozpoczynając od perspektywy rozwoju, w której buduje się nowe kompetencje oddziałujące na poprawę realizacji procesów wewnętrznych, co wpływa na zwiększoną 4 Strategiczna karta wyników (Balanced score card) jest instrumentem zarządzania strategicznego organizacją, autorstwa Roberta S. Kaplana i Davida P. Nortona, Strategia działania NFOŚiGW na lata z perspektywą do 2020 r. 11

14 satysfakcję beneficjentów i daje w efekcie poprawę w perspektywie finansów. Takie ujęcie jest punktem wyjścia do wdrażania w NFOŚiGW Strategicznej Karty Wyników. W ramach poszczególnych perspektyw będą realizowane działania ze wskazanymi zadaniami i narzędziami ich realizacji. Perspektywy, działania i zadania Strategii NFOŚiGW mają zdefiniowane mierniki osiągnięcia każdego z nich, co umożliwia monitorowanie wdrażania. Realizowane strategie i polityki wewnętrzne instytucji powinny wynikać ze Strategii NFOŚiGW i być spójne z zadaniami w niej określonymi. MISJA (CEL GENERALNY) PRIORYTET1 PRIORYTET 2 PRIORYTET 3 PRIORYTET 4 Perspektywa 1: FINANSE DZIAŁANIE 1A DZIAŁANIE 1B DZIAŁANIE 1C Perspektywa 2: BENEFICJENCI DZIAŁANIE 2A DZIAŁANIE 2B DZIAŁANIE 2C Perspektywa 3: PROCESY WEWNĘTRZNE DZIAŁANIE 3A DZIAŁANIE 3B DZIAŁANIE 3C DZIAŁANIE 3D Perspektywa 4: INNOWACJE, WYZWANIA, ROZWÓJ DZIAŁANIE 4A DZIAŁANIE 4B DZIAŁANIE 4C Rys. 3. Cztery perspektywy Strategii NFOŚiGW Perspektywy osiągnięcia celu dotyczą: PERSPEKTYWA 1: FINANSE Maksymalizacja skuteczności i efektywności wykorzystania dostępnych zasobów finansowych Działanie 1A: Ukierunkowanie i elastyczne dostosowywanie oferty programowej NFOŚiGW, biorąc pod uwagę cele strategiczne NFOŚiGW oraz potrzeby, uwarunkowania i możliwości odbiorców dofinansowania. Działanie 1B: Usprawnienie procesów udzielania dofinansowania i rozliczania wypłat ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczeń. Działanie 1C: Stały wzrost skuteczności i efektywności finansowania ochrony środowiska z uwzględnieniem korzyści wynikających z wykorzystania dostępnych środków zewnętrznych. Perspektywa Finanse odnosi się do finansowania działań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, a jej celem jest maksymalizacja skuteczności i efektywności wykorzystania dostępnych zasobów finansowych oraz pełna realizacja planu finansowego. Realizując działania w perspektywie Finanse NFOŚiGW kieruje się nie tylko opłacalnością zadania, ale przede wszystkim interesem publicznym i środowiskowym, co przyczynia się do realizowania celów polityk publicznych, dotyczących środowiska. Istotne jest również wykorzystywanie elastycznych form i zasad finansowania, które będą odpowiadały na realne potrzeby odbiorców, możliwości finansowe oraz uwarunkowania zewnętrzne. 12

15 PERSPEKTYWA 2: BENEFICJENCI Stała poprawa relacji z beneficjentami Działanie 2A: Doskonalenie relacji z beneficjentami. Działanie 2B: Rozwój cyfrowej obsługi beneficjentów. Działanie 2C: Rozwój działalności informacyjnej i promocyjnej. Perspektywa Beneficjenci dotyczy poprawy współpracy z beneficjentami oraz partnerami społeczno-gospodarczymi (w szczególności organizacjami pozarządowymi), dbałości o transparentne zasady, kryteria i proces podejmowania decyzji, co wpłynie na poprawę wizerunku NFOŚiGW, jako wiarygodnego partnera publicznego. Proponowane przez NFOŚiGW działania będą oparte na następujących zasadach: konsultacjach, współpracy, odpowiedzialności i zapewnieniu wysokiej jakości obsługi beneficjenta. Działania te będą prowadzone zgodnie z modelem Good Governance, którego kluczowymi wartościami są między innymi: uczestnictwo obywateli w decyzjach publicznych i przejrzystość procedur publicznych. Realizowane będą działania związane z obsługą beneficjentów i wnioskodawców, wsparciem w zakresie cyfryzacji obsługi beneficjenta, edukacją beneficjentów m.in. w zakresie przygotowania wniosków oraz ich rozliczania. PERSPEKTYWA 3: PROCESY WEWNĘTRZNE Zwiększenie sprawności organizacyjnej Działanie 3A: Informatyzacja procesów. Działanie 3B: Rozwój komunikacji i współpracy wewnętrznej (budowanie zespołów). Działanie 3C: Właściwe alokowanie zasobów. Działanie 3D: Pełne wdrożenie kontroli zarządczej, ciągłości działania, analizy ryzyka oraz systemu antykorupcyjnego. Perspektywa Procesy wewnętrzne dotyczy usprawnienia, ujednolicenia i elastycznego dostosowywania procedur wewnętrznych do zoptymalizowanych procesów, przy jednoczesnym spełnieniu warunku podniesienia efektywności organizacyjnej NFOŚiGW. Perspektywa ta ma na celu zapewnienie, że NFOŚiGW jako instytucja publiczna, wykonuje swoje zadania efektywnie, a jej działania mają na celu ograniczenie barier administracyjnych i usprawnienie procesu wydatkowania środków na cele środowiskowe. Jednocześnie NFOŚiGW musi zapewnić, że prowadzone działania będą realizowane w sposób przejrzysty, tak aby wyeliminować lub nie dopuścić do występowania zjawisk korupcyjnych oraz, że w przypadku zakłóceń zewnętrznych NFOŚiGW posiada rozwiązania, które zapewnią utrzymanie wyznaczonego i akceptowanego poziomu realizacji działań. PERSPEKTYWA 4: INNOWACJE, WYZWANIA, ROZWÓJ Aktywne kreowanie przyszłości Działanie 4A: Dostosowanie NFOŚiGW do wdrażania nowych polityk i instrumentów finansowych UE oraz udział NFOŚiGW we wdrażaniu. Działanie 4B: Wspieranie ekoinnowacji. Działanie 4C: Aktywne kreowanie rozwiązań systemowych odpowiadających na zidentyfikowane szanse i zagrożenia. Działanie 4D: Zarządzanie zasobami ludzkimi działanie na rzecz nowoczesnej instytucji publicznej i przyjaznego pracodawcy. Perspektywa Innowacje, wyzwania, rozwój dotyczy realizacji inicjatyw ukierunkowanych na kreowanie nowych aktywności i kierunków działania NFOŚiGW oraz odpowiadających na nowe wyzwania. W ramach tej perspektywy realizowane będą również działania mające na celu stałe doskonalenie instytucji oraz wdrażanie innowacyjnego podejścia do własnej przyszłości, a także podejmowane będą działania skierowane na innowacyjne podejście do finansowania ochrony środowiska oraz rozwoju organizacji. Najistotniejsza z punktu widzenia przyszłości NFOŚiGW jest perspektywa nr 4: Innowacje, wyzwania, rozwój, gdyż to właśnie w tym zakresie budowane będą nowe instrumenty, kompetencje i innowacyjne rozwiązania powodujące przekształcenie NFOŚiGW w jeszcze bardziej efektywną, nowoczesną, kreatywną i dynamiczną instytucję. Strategia działania NFOŚiGW na lata z perspektywą do 2020 r. 13

16 Ramy finansowe Na realizację celów Strategii NFOŚiGW w latach przeznaczone zostanie łącznie ponad 23 mld zł, z czego ok. 13 mld zł pochodzi ze środków własnych NFOŚiGW. Ze środków UE planowanie jest wydatkowanie ponad 10 mld zł. Wartości te dotyczą tylko realizowanych obecnie działań w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (zwanego dalej POIiŚ). Prognozowane zmiany Przewiduje się dążenie do znaczącego zwiększenia udziału finansowania zwrotnego w stosunku do bezzwrotnego (w roku 2016 w stosunku 65/35). Jako docelowy, rekomendowany poziom udziału w roku /20 (przekształcanie się w fundusz rewolwingowy). Jednocześnie zakłada się, że pomoc bezzwrotna będzie udzielana, co do zasady, jako wsparcie ukierunkowane na pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania (np. dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych i emisji obligacji komunalnych lub do wykupu obligacji) lub jako element zachęty do podejmowania inwestycji proekologicznych (umorzenia). Zakładany poziom udziału finansowania zwrotnego może ulec zmianie w sytuacji niekorzystnych uwarunkowań w sektorze finansów publicznych, ograniczających możliwości jego zadłużania. 13% pozostałe (m.in IV oś POIiS, monitoring środowiska, prace badawcze i ekspertyzy, nadzwyczajne zagrożenia środowiska) 37% ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi 26% działalność pożyczkowa ze środków własnych 2% ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów 24% ochrona atmosfery mln zł Prognozowane wydatkowanie wg dziedzin w latach razem mln zł z tego środki UE mln zł 24% racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi 43% środki UE mln zł 31% działalność pożyczkowa ze środków własnych razem Prognozowane wydatkowanie wg form wydatkowania latach razem mln zł z tego środki UE mln zł Rys. 4. Kwoty i struktura finansowania dziedzin ochrony środowiska ze środków własnych NFOŚiGW i obsługiwanych przez NFOŚiGW w okresie , wg istniejących programów priorytetowych Monitorowanie realizacji Strategii NFOŚiGW Monitorowanie realizacji Strategii NFOŚiGW odbywać się będzie w trzech przekrojach: a) ekologicznym, na podstawie mierników określonych dla poszczególnych priorytetów środowiskowych; b) finansowym, na podstawie określonych w budżetach programów priorytetowych ram finansowych; c) sprawności instytucjonalnej. Monitorowanie realizacji perspektyw będzie prowadzone poprzez określone dla poszczególnych działań wagi i mierniki. 14

17 Efekty ekologiczne planowane do uzyskania w okresie realizacji Strategii NFOŚiGW Priorytet/miernik PRIORYTET 1: ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi Wzrost redukcji ładunku ścieków, oczyszczonych zgodnie z wymogami Dyrektywy 91/271/EWG jedn. Przewidywane wykonanie w latach * tys. RLM 130 Liczba ludności objętej środkami ochrony przeciwpowodziowej tys. osób 212 PRIORYTET 2: Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi Ograniczenie masy składowanych odpadów (Mg/rok) tys. Mg/rok Powierzchnia zrekultywowanego/zrewitalizowanego terenu ha 540 PRIORYTET 3: Ochrona atmosfery Stopień ograniczenia lub uniknięcia emisji dwutlenku węgla tys. Mg/rok PRIORYTET 4: Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów Łączna powierzchnia obszarów, na których przywrócono lub zapewniono ochronę właściwego stanu ekosystemów Liczba gatunków z czerwonej księgi gatunków zagrożonych, chronionych w wyniku realizacji przedsięwzięć NFOŚiGW tys. ha szt. 50 * wartości mierników planowane do osiągnięcia, wynikające z podpisanych i planowanych do podpisania w danym okresie umów Tab. 1. Planowane efekty ekologiczne ze środków NFOŚiGW Oś priorytetowa PO IiŚ / nazwa miernika jedn. Przewidywana do osiągnięcia wartość miernika Umowy podpisane Umowy planowane do podpisania I oś priorytetowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Liczba osób podłączonych do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej osoba Liczba osób podłączonych do wybudowanej sieci wodociągowej osoba II oś priorytetowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Moc przerobowa nowych ponadregionalnych zakładów zagospodarowania odpadów Mg/rok Moc przerobowa przebudowanych/wyremontowanych zakładów zagospodarowania odpadów Mg/rok Liczba osób objętych systemem zagospodarowania odpadów komunalnych osoba Udział odpadów składowanych w odniesieniu do przyjętych w nowych zzo % Zmiana udziału odpadów składowanych w odniesieniu do przyjętych w zmodernizowanych zzo z%do% III oś priorytetowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Objętość zretencjonowanej wody w ramach małej i dużej retencji mln m Czas przeprowadzenia rozpoznania i reagowania na zagrożenie na poziomie kraju godz. 3 3 Liczba osób objętych ochroną przeciwpowodziową osoba IV oś priorytetowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zmiana ilości odzyskanych odpadów wytwarzanych przez wsparte przedsiębiorstwa Mg/rok Zmiana ilości odpadów wytwarzanych przez wsparte przedsiębiorstwa Mg/rok Strategia działania NFOŚiGW na lata z perspektywą do 2020 r. 15

18 Oś priorytetowa PO IiŚ / nazwa miernika jedn. Przewidywana do osiągnięcia wartość miernika Umowy podpisane Zmiana zużycia wody przez wsparte przedsiębiorstwa m 3 /rok Zmiana ilości oczyszczanych ścieków przemysłowych m 3 /rok Zmiana zużycia energii przez wsparte przedsiębiorstwa MWh/rok Umowy planowane do podpisania Zmiana ilości odpadów wytwarzanych przez wsparte przedsiębiorstwa Mg/rok Zmiana zużycia wody przez wsparte przedsiębiorstwa m 3 /rok Zmniejszenie ilości ścieków przemysłowych wymagających oczyszczenia m 3 /rok Zmiana emisji głównych zanieczyszczeń powietrza: dwutlenek siarki tlenki azotu Mg/rok pyły dwutlenek węgla IX oś priorytetowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Ilość wytworzonej energii elektrycznej w kogeneracji MWh/rok Ilość wytworzonej energii cieplnej w kogeneracji MWh/rok Ilość wytworzonej energii elektrycznej w kogeneracji ze źródeł odnawialnych MWh/rok Ilość wytworzonej energii cieplnej w kogeneracji ze źródeł odnawialnych MWh/rok Ilość zaoszczędzonej energii w wyniku realizacji projektów MWh/rok Uniknięte emisje CO 2 związane z oszczędnościami energii w wyniku realizacji projektów Mg/rok Ilość zaoszczędzonej energii w wyniku realizacji projektów (MWh/rok) MWh/rok Uniknięte emisje CO 2 związane z oszczędnościami energii w wyniku realizacji projektów Mg/rok Ilość zaoszczędzonej energii w wyniku realizacji projektów termomodernizacyjnych MWh/rok Uniknięte emisje CO 2 związane z oszczędnościami energii w wyniku realizacji projektów Mg/rok Tab. 2. Planowane efekty ekologiczne ze środków POIiŚ oś I-IV i IX Istotnym elementem wpływu NFOŚiGW na poprawę stanu środowiska jest możliwość udzielania finansowania w różnych postaciach: pożyczki, dotacje, dopłaty do kredytu, itp. Ważnym kierunkiem działalności NFOŚiGW w perspektywie strategicznej będzie dalszy rozwój współpracy z bankami w tym z Bankiem Ochrony Środowiska (BOŚ), którego głównym akcjonariuszem jest NFOŚiGW. Współpraca ta stwarza możliwość wykorzystania sieci oddziałów banków do dystrybucji produktów NFOŚiGW, zapewniając beneficjentom bezpośredni, łatwy do nich dostęp. Rozwiązanie to daje również możliwość podniesienia sprawności organizacyjnej NFOŚiGW poprzez włączenie banków w proces udzielania dofinansowania, ograniczając tym samym czas i pracochłonność obsługi beneficjenta w NFOŚiGW. Ponadto posiadanie akcji w Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. (KAPE) daje możliwość uczestnictwa NFOŚiGW w działaniach wspierających efektywność energetyczną. Prowadzone inwestycje kapitałowe przyczyniają się do finansowania większej liczby projektów realizujących Politykę Ekologiczną Państwa. NFOŚiGW ma duże doświadczenie w finansowaniu i wdrażaniu zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną, posiada kompetentny i zmotywowany zespół pracowników oraz posiada zdolność do reagowania na zmiany otoczenia. Posiadane odtwarzalne zasoby finansowe, możliwość samodzielnego prowadzenia gospodarki finansowej (w tym samofinansowania się) oraz kształtowania instrumentów i zasad finansowania, a także wysokie kompetencje kadry i adekwatne alokowanie zasobów NFOŚiGW, gwarantują realizację wizji, spełnienie misji i osiągnięcie celów niniejszej Strategii NFOŚiGW. 16

19

20 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Warszawa, ul. Konstruktorska 3a tel. (+48 22) Wydrukowano na papierze z certyfikatem PEFC Egzemplarz bezpłatny. Dofinansowano przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Infrastruktura i Środowisko.

STRATEGIA DZIAŁANIA. NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA LATA 2013-2016 Z PERSPEKTYWĄ DO 2020 r.

STRATEGIA DZIAŁANIA. NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA LATA 2013-2016 Z PERSPEKTYWĄ DO 2020 r. STRATEGIA DZIAŁANIA NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA LATA 2013-2016 Z PERSPEKTYWĄ DO 2020 r. Z A T W I E R D Z O N A P R Z E Z R N W D N I U 2 6. 0 9. 2 0 1 2 R. Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Odnawialne źródło ekorozwoju. Strategia na lata 2013-2016

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Odnawialne źródło ekorozwoju. Strategia na lata 2013-2016 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Odnawialne źródło ekorozwoju Strategia na lata 2013-2016 Warszawa 2014 Nasze atuty: zdolność do kreowania różnorodnych instrumentów finansowych odpowiadających

Bardziej szczegółowo

Forum Gospodarki Niskoemisyjnej Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 r. Dr Małgorzata SKUCHA Prezes Zarządu NFOŚiGW

Forum Gospodarki Niskoemisyjnej Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 r. Dr Małgorzata SKUCHA Prezes Zarządu NFOŚiGW Mechanizmy wsparcia gospodarki niskoemisyjnej dotychczasowe doświadczenia i nowa perspektywa finansowa (wprowadzenie do dyskusji na IV sesji panelowej) Dr Małgorzata SKUCHA Prezes Zarządu NFOŚiGW Forum

Bardziej szczegółowo

25 lat działalności NFOŚiGW

25 lat działalności NFOŚiGW 25 lat działalności NFOŚiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 25 lat doświadczenia w finansowaniu projektów z obszaru ochrony środowiska powołany w okresie zmian ustrojowych w 1989

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla środowiska Warmii i Mazur

Fundusze Europejskie dla środowiska Warmii i Mazur Fundusze Europejskie dla środowiska Warmii i Mazur 2 1 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie jako element systemu finansowania ochrony środowiska 3 system 2 Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 3 kwietnia 2013 r.

Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 3 kwietnia 2013 r. Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej Warszawa, 3 kwietnia 2013 r. Dokumenty strategiczne KOMUNIKAT KOMISJI EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE

EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE Uwarunkowania prawne wspierania instalacji fotowoltaicznych ze środków UE w latach 2014-2020 Wojewódzki Fundusz

Bardziej szczegółowo

Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW w Poznaniu

Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW w Poznaniu Poznań, 28 maja 2013 r. Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW 1 Marek Zieliński Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach

Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach IX oś priorytetowa POIiŚ, Działanie 9.3 ANNA PEKAR Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Klimatu NFOŚiGW Poznań, 17 września 2013 r. 2 Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020

Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020 Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020 Katowice, maj 2014 roku Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Sobolewska Dyrektor Biura WFOŚiGW w Szczecinie

Agnieszka Sobolewska Dyrektor Biura WFOŚiGW w Szczecinie Agnieszka Sobolewska Dyrektor Biura WFOŚiGW w Szczecinie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie istnieje nieprzerwanie od 1993 roku. Działa na mocy Ustawy Prawo Ochrony

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE Możliwości finansowania inwestycji w biomasę DZIAŁALNOŚĆ WFOŚIGW PRZYCHODY Przychody statutowe WF - ogółem Przychody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska WYDATKI

Bardziej szczegółowo

lat PALIWA METANOWE W TRANSPORCIE MIEJSKIM Możliwości dofinansowania przez NFOŚiGW działań w obszarze ekologicznego transportu miejskiego

lat PALIWA METANOWE W TRANSPORCIE MIEJSKIM Możliwości dofinansowania przez NFOŚiGW działań w obszarze ekologicznego transportu miejskiego Możliwości dofinansowania przez NFOŚiGW działań w obszarze ekologicznego transportu miejskiego i gospodarki odpadami Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wojciech Stawiany Ekspert Departament

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania inwestycji w obszarze gospodarki wodno-ściekowej

Możliwości finansowania inwestycji w obszarze gospodarki wodno-ściekowej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Możliwości finansowania inwestycji w obszarze gospodarki wodno-ściekowej Katarzyna Paprocka Doradca Departament Ochrony i Gospodarowania Wodami Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi

Możliwości finansowania zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi Możliwości finansowania zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi System finansowania ochrony środowiska w Polsce 50% 20% 40% 70% 10% 10% Nadwyżka 35% 100% 65% 2 Działalność

Bardziej szczegółowo

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r.

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla beneficjenta

Przewodnik dla beneficjenta Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Przewodnik dla beneficjenta Samorządy Warszawa 2014 1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Skutecznie i efektywnie wspieramy

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia NFOŚiGW we wdrażaniu projektów efektywności energetycznej. Warszawa, 18 grudnia 2012r.

Doświadczenia NFOŚiGW we wdrażaniu projektów efektywności energetycznej. Warszawa, 18 grudnia 2012r. Doświadczenia NFOŚiGW we wdrażaniu projektów efektywności energetycznej. Warszawa, 18 grudnia 2012r. Źródła pochodzenia środków w portfelu NFOŚiGW środki statutowe NFOŚiGW środki pochodzące z opłat zastępczych

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Systemy i mechanizmy wsparcia efektywności energetycznej Małgorzata Kijowska Departament Ochrony Klimatu Warszawa, dnia 29 września 2011 r. Plan

Bardziej szczegółowo

NOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA

NOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA NOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA PO IiŚ 2014-2020 stan prac Joanna Miniewicz WFOŚiGW w Gdańsku Fundusze polityki spójności 2014-2020 Infrastruktura i Środowisko 27 513,90 Inteligentny Rozwój 8 614,10 Wiedza,

Bardziej szczegółowo

LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH PLANOWANYCH DO DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA IGOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH

LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH PLANOWANYCH DO DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA IGOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH PLANOWANYCH DO DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA IGOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH NA 2015 ROK I. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie działań służących poprawie efektywności energetycznej

Wsparcie działań służących poprawie efektywności energetycznej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wsparcie działań służących poprawie efektywności energetycznej Artur Michalski Wiceprezes Zarządu XI Forum Nowej Gospodarki, Sesja: Efektywność Energetyczna

Bardziej szczegółowo

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Warszawa, 20 marca 2015 r.

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Warszawa, 20 marca 2015 r. Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Warszawa, 20 marca 2015 r. UMOWA PARTNERSTWA Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MOSINA. dr Jacek Zatoński Consus Carbon Engineering Sp. z o.o.

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MOSINA. dr Jacek Zatoński Consus Carbon Engineering Sp. z o.o. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MOSINA dr Jacek Zatoński Consus Carbon Engineering Sp. z o.o. AGENDA Czym jest gospodarka niskoemisyjna PGN czym jest i do czego służy Dotychczasowy przebieg prac

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. na rzecz gospodarki niskoemisyjnej. XX Wiosenne Spotkanie Ciepłowników

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. na rzecz gospodarki niskoemisyjnej. XX Wiosenne Spotkanie Ciepłowników Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rzecz gospodarki niskoemisyjnej Wojciech STAWIANY Departament Strategii, Edukacji i Rozwoju Samodzielne Stanowisko ds. Analiz i Ekspertyz XX Wiosenne

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Edukacja ekologiczna

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Edukacja ekologiczna Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Edukacja ekologiczna Warszawa 2013 Skutecznie i efektywnie wspieramy działania na rzecz środowiska. NFOŚiGW lider systemu finansowania ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych

Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020 Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Katowice, 24.03.2015 Fundusze Europejskie 2014-2020 innowacje przedsiębiorczośd

Bardziej szczegółowo

NFOŚiGW strategia, dorobek i oferta programowa na lata 2015-2020

NFOŚiGW strategia, dorobek i oferta programowa na lata 2015-2020 Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW strategia, dorobek i oferta programowa na lata 2015-2020 Dorota Zawadzka Stępniak

Bardziej szczegółowo

Inwestycje środowiskowe w perspektywie 2014-2020 wybór obszarów finansowania

Inwestycje środowiskowe w perspektywie 2014-2020 wybór obszarów finansowania Inwestycje środowiskowe w perspektywie 2014-2020 wybór obszarów finansowania Pytanie: Jak wykorzystać praktyczną wiedzę z zakresu wydawania decyzji środowiskowych w celu prawidłowej identyfikacji obszarów

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Instrumenty finansowania w zakresie efektywności energetycznej w programach WFOŚiGW we Wrocławiu Aleksander Marek Skorupa Prezes Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Centralny element

Bardziej szczegółowo

Gospodarka niskoemisyjna w projektach IEE VI Konferencja Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. Inteligentna Energia w Polsce

Gospodarka niskoemisyjna w projektach IEE VI Konferencja Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. Inteligentna Energia w Polsce NFOŚiGW na rzecz gospodarki niskoemisyjnej i rozproszonych odnawialnych źródeł energii Gospodarka niskoemisyjna w projektach IEE VI Konferencja Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. Inteligentna Energia

Bardziej szczegółowo

Główne kierunki finansowania ochrony środowiska w ofercie na lata 2015-2020

Główne kierunki finansowania ochrony środowiska w ofercie na lata 2015-2020 Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Główne kierunki finansowania ochrony środowiska w ofercie na lata 2015-2020 Małgorzata Skucha

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE I WDRAŻANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ OCHRONY ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

FINANSOWANIE I WDRAŻANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ OCHRONY ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM FINANSOWANIE I WDRAŻANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ OCHRONY ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM Danuta Grodzicka-Kozak Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku Główne obszary finansowania

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko FUNDUSZ UNIA EUROPEJSKA SPÓJNOŚCI Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś priorytetowa I: Podtytuł prezentacji Zmniejszenie emisyjności gospodarki Magdalena Misiurek Departament Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Programy NFOŚiGW z obszaru gospodarki odpadami

Programy NFOŚiGW z obszaru gospodarki odpadami Programy NFOŚiGW z obszaru gospodarki odpadami Warszawa, 26 września 2011 roku. Dofinansowanie zadań z obszaru ochrona ziemi w latach 2007-2011 Kwota zawartych i uruchomionych umów o dofinansowanie Ogólna

Bardziej szczegółowo

Wsparcie inwestycji pro-środowiskowych dla MŚP w sektorze rolno-spożywczym, system wsparcia zielonych inwestycji

Wsparcie inwestycji pro-środowiskowych dla MŚP w sektorze rolno-spożywczym, system wsparcia zielonych inwestycji Wsparcie inwestycji pro-środowiskowych dla MŚP w sektorze rolno-spożywczym, system wsparcia zielonych inwestycji Ryszard Ochwat Pełnomocnik Zarządu ds. wdrażania PO IiŚ Międzynarodowe Targi Polagra Food

Bardziej szczegółowo

Lista przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW we Wrocławiu planowanych do dofinansowania w 2013 r.

Lista przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW we Wrocławiu planowanych do dofinansowania w 2013 r. Lista przedsięwzięć priorytetowych Funduszu na rok 2013 została sporządzona w oparciu o hierarchię celów wynikającą z polityki ekologicznej państwa, Programu zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

X. Źródła finansowania Programu ochrony środowiska

X. Źródła finansowania Programu ochrony środowiska X. Źródła finansowania Programu ochrony środowiska Realizacja większości zadań ujętych w Programie wymaga nakładów finansowych. Orientacyjne koszty ich wykonania przedstawione zostały w Tabeli 11, dotyczącej

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

WFOŚiGW w Katowicach jako instrument wspierania efektywności energetycznej oraz wdrażania odnawialnych źródeł energii. Katowice, 16 grudnia 2014 roku

WFOŚiGW w Katowicach jako instrument wspierania efektywności energetycznej oraz wdrażania odnawialnych źródeł energii. Katowice, 16 grudnia 2014 roku WFOŚiGW w Katowicach jako instrument wspierania efektywności energetycznej oraz wdrażania odnawialnych źródeł energii Katowice, 16 grudnia 2014 roku Wojewódzki Fundusz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nazwa Instytucji: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Adres instytucji: ul.konstruktorska3a, 02-673 Warszawa Liczba pracowników: Ponad 200 Wyzwanie z zakresu zarządzania: Wyzwaniem

Bardziej szczegółowo

Programy priorytetowe NFOŚiGW w 2011 roku dotyczące ochrony ziemi gospodarki odpadami

Programy priorytetowe NFOŚiGW w 2011 roku dotyczące ochrony ziemi gospodarki odpadami Programy priorytetowe NFOŚiGW w 2011 roku dotyczące ochrony ziemi gospodarki odpadami Jerzy Swatoń Dyrektor Departamentu Ochrony Ziemi Katowice, 11 lutego 2011 r. Dofinansowanie zadań z obszaru ochrona

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW W RZESZOWIE. XXIII PKST Solina, 18-19 czerwca 2015r.

ZASADY UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW W RZESZOWIE. XXIII PKST Solina, 18-19 czerwca 2015r. ZASADY UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW W RZESZOWIE XXIII PKST Solina, 18-19 czerwca 2015r. DZIAŁALNOŚĆ FUNDUSZU Działalność Funduszu polega na finansowaniu zadań ochrony środowiska i gospodarki

Bardziej szczegółowo

PROSUMENT finansowanie energetyki rozproszonej doświadczenia wdrażania projektu Jacek Chrzanowski Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie

PROSUMENT finansowanie energetyki rozproszonej doświadczenia wdrażania projektu Jacek Chrzanowski Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie PROSUMENT finansowanie energetyki rozproszonej doświadczenia wdrażania projektu Jacek Chrzanowski Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie PROGRAM PROSUMENT 16 września 2014 r. WFOŚiGW w Szczecinie podpisał

Bardziej szczegółowo

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU Załącznik do uchwały Nr 14/15 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach z dnia 29 czerwca 2015 r. L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Szkolenie w komponencie GOSPODARKA WODNA. WFOŚiGW w Zielonej Górze październik, 2015 r.

Szkolenie w komponencie GOSPODARKA WODNA. WFOŚiGW w Zielonej Górze październik, 2015 r. Szkolenie w komponencie GOSPODARKA WODNA październik, 2015 r. ZAKRES SZKOLENIA 1. Działalność Funduszu 2. Kryteria wyboru przedsięwzięć 3. Procedura ubiegania się o dofinansowanie 4. Formularz wniosku

Bardziej szczegółowo

12.08.2014, Łódź. Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020

12.08.2014, Łódź. Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 12.08.2014, Łódź Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 12.08.2014, Łódź PLAN PREZENTACJI 1. Opis Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami na poziomie regionalnym

Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami na poziomie regionalnym Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami na poziomie regionalnym Hanna Grunt Prezes Zarządu WFOŚiGW 1 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest instytucją, powołaną na mocy ustawy

Bardziej szczegółowo

Możliwość wsparcia ze środków zewnętrznych (w tym unijnych) inwestycji z obszaru efektywności energetycznej

Możliwość wsparcia ze środków zewnętrznych (w tym unijnych) inwestycji z obszaru efektywności energetycznej Możliwość wsparcia ze środków zewnętrznych (w tym unijnych) inwestycji z obszaru efektywności energetycznej ALEKSANDRA MALARZ DYREKTOR DEPARTAMENTU FUNDUSZY EUROPEJSKICH W MINISTERSTWIE ŚRODOWISKA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO. Ilona Ligocka Departament Funduszy Europejskich. 4 marca 2013 r.

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO. Ilona Ligocka Departament Funduszy Europejskich. 4 marca 2013 r. Ilona Ligocka Departament Funduszy Europejskich Perspektywa 2007-2013 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi

Bardziej szczegółowo

Przygotowania do nowej perspektywy w zakresie finansowania projektów środowiskowych RPO WZ.

Przygotowania do nowej perspektywy w zakresie finansowania projektów środowiskowych RPO WZ. Przygotowania do nowej perspektywy 2014-2020 w zakresie finansowania projektów środowiskowych RPO WZ Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 RPO WZ 2014 2020 to jedna z

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY WYMIAR INTERWENCJI ŚRODOWISKOWEJ (NSRO )

REGIONALNY WYMIAR INTERWENCJI ŚRODOWISKOWEJ (NSRO ) REGIONALNY WYMIAR INTERWENCJI ŚRODOWISKOWEJ (NSRO 2007-2013) KONTEKST ANALIZY Badanie dotyczące Wpływu polityki spójności 2007-2013 na środowisko naturalne, realizowane jest w ramach ewaluacji expost NSRO

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia finansowego inwestycji odpadowych przez WFOSiGW w Rzeszowie 3 lipca 2014 roku

Możliwości wsparcia finansowego inwestycji odpadowych przez WFOSiGW w Rzeszowie 3 lipca 2014 roku Możliwości wsparcia finansowego inwestycji odpadowych przez WFOSiGW w Rzeszowie 3 lipca 2014 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie W rozumieniu ustawy o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Wsparcie rozwoju energetyki prosumenckiej przez NFOŚiGW

Wsparcie rozwoju energetyki prosumenckiej przez NFOŚiGW Wsparcie rozwoju energetyki prosumenckiej przez NFOŚiGW Dorota Zawadzka Stępniak Zastępca Prezesa Zarządu Kołobrzeg, 17 września 2015 roku Nasza misja Skutecznie i efektywnie wspieramy działania na rzecz

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowania w okresie programowania 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych

Instrumenty finansowania w okresie programowania 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Instrumenty finansowania w okresie programowania 2014-2020 Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Invest Expo, Katowice, 08.12.2014 Fundusze Europejskie 2014-2020 innowacje

Bardziej szczegółowo

Miasta w polityce spójności 2014-2020 Negocjacje międzyinstytucjonalne. Jan Olbrycht Poseł do Parlamentu Europejskiego

Miasta w polityce spójności 2014-2020 Negocjacje międzyinstytucjonalne. Jan Olbrycht Poseł do Parlamentu Europejskiego Miasta w polityce spójności 2014-2020 Negocjacje międzyinstytucjonalne Jan Olbrycht Poseł do Parlamentu Europejskiego Architektura rozporządzeń Rozporządzenie Ogólne Rozporządzenie dla Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Katowice, 23 listopada 2015 roku

Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Katowice, 23 listopada 2015 roku Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Katowicach Katowice, 23 listopada 2015 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach działa od 1993 roku jako instrument regionalnej

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie zadań realizowanych w komponencie. (2014 r.) OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI I GOSPODARKA ODPADAMI. ISO 9001:2009 WFOŚiGW w Zielonej Górze

Dofinansowanie zadań realizowanych w komponencie. (2014 r.) OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI I GOSPODARKA ODPADAMI. ISO 9001:2009 WFOŚiGW w Zielonej Górze ISO 9001:2009 Dofinansowanie zadań realizowanych w komponencie OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI I GOSPODARKA ODPADAMI (2014 r.) Zielona Góra, marzec 2014 r. Podstawy udzielania pomocy O dofinansowanie ze środków

Bardziej szczegółowo

NFOŚiGW na rzecz efektywności energetycznej przegląd programów priorytetowych. IV Konferencja Inteligentna Energia w Polsce

NFOŚiGW na rzecz efektywności energetycznej przegląd programów priorytetowych. IV Konferencja Inteligentna Energia w Polsce NFOŚiGW na rzecz efektywności energetycznej przegląd programów priorytetowych Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. IV Konferencja Inteligentna Energia w Polsce Wojciech Stawiany Doradca Zespół Strategii

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE ZAWARTE W PREZENTACJI SĄ PRZEDMIOTEM NEGOCJACJI Z KOMISJĄ EUROPEJSKĄ I MOGĄ ULEC ZMIANIE

INFORMACJE ZAWARTE W PREZENTACJI SĄ PRZEDMIOTEM NEGOCJACJI Z KOMISJĄ EUROPEJSKĄ I MOGĄ ULEC ZMIANIE INFORMACJE ZAWARTE W PREZENTACJI SĄ PRZEDMIOTEM NEGOCJACJI Z KOMISJĄ EUROPEJSKĄ I MOGĄ ULEC ZMIANIE MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA INWESTYCJI KOMUNALNYCH ZE ŚRODKÓW PO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020 2

Bardziej szczegółowo

Listach przedsięwzięć priorytetowych

Listach przedsięwzięć priorytetowych Instrumenty finansowania wzrostu efektywności energetycznej w programach NFOŚiGW i WFOŚiGW Dr inż. Marek Mielczarek Prezes Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA NA RYNKU ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH W POLSCE

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA NA RYNKU ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH W POLSCE Katedra Statystyki ŹRÓDŁA FINANSOWANIA NA RYNKU ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH W POLSCE VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Wiedza Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami opakowaniowymi. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych

Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami opakowaniowymi. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami opakowaniowymi Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Katowice20.04.2016 Fundusze do pozyskania w 2016 r. na gospodarkę odpadami

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w dniu 4 października 2013 roku

Posiedzenie Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w dniu 4 października 2013 roku Wsparcie przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodno-kanalizacyjnej oraz gospodarki odpadami w Projekcie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Posiedzenie Konwentu Burmistrzów

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEH - MAPA DOTACJI

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEH - MAPA DOTACJI PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEH - MAPA DOTACJI Finansowanie działań ujętych w PGN PROGRAMY PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 RPO woj. lubelskiego na lata 2014-2020 PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA

Bardziej szczegółowo

Programy priorytetowe NFOŚiGW wspierające rozwój OZE

Programy priorytetowe NFOŚiGW wspierające rozwój OZE Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Programy priorytetowe NFOŚiGW wspierające rozwój OZE Agnieszka Zagrodzka Dyrektor Departament Ochrony Klimatu Płock, 3 luty 2014 r. Narodowy Fundusz

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie poprawy efektywności energetycznej

Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie poprawy efektywności energetycznej Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie poprawy efektywności Wojciech Stawiany Doradca, Zespół Strategii i Współpracy w NFOŚiGW Konferencja Podkomisji Energetyki Sejmu RP i Urzędu Regulacji Energetyki

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ochrona wód i gospodarka wodna

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ochrona wód i gospodarka wodna Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Ochrona wód i gospodarka wodna Warszawa 2013 Skutecznie i efektywnie wspieramy działania na rzecz środowiska. NFOŚiGW lider systemu finansowania

Bardziej szczegółowo

Polski Kongres Energii Odnawialnej Energia Jutra (Konferencja podsumowująca)

Polski Kongres Energii Odnawialnej Energia Jutra (Konferencja podsumowująca) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW wspiera działania na rzecz efektywności energetycznej i rozwoju rozproszonych odnawialnych źródeł energii 2 5 Wojciech Stawiany Ekspert Departament

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów z zakresu gospodarki odpadami. Helena Okuniewska

Finansowanie projektów z zakresu gospodarki odpadami. Helena Okuniewska Finansowanie projektów z zakresu gospodarki odpadami Helena Okuniewska 1. Środki zagraniczne 2. Środki krajowe Źródła finansowania Warunkowość ex-ante Promowanie zrównoważonych gospodarczo i środowiskowo

Bardziej szczegółowo

ENERGIA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013

ENERGIA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013 ENERGIA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013 Jacek Woźniak Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM Kraków, 15 maja 2008 r. 2 Programy operacyjne Realizacja wspieranego projektu Poprawa efektywności

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020. Lublin, 26.06.2013 r.

Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020. Lublin, 26.06.2013 r. Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Lublin, 26.06.2013 r. Logika procesu programowania RPO WL na lata 2014-2020 Główne założenia wydatkowania środków

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowania wzrostu efektywności energetycznej w programach NFOŚiGW i WFOŚiGW

Instrumenty finansowania wzrostu efektywności energetycznej w programach NFOŚiGW i WFOŚiGW Instrumenty finansowania wzrostu efektywności energetycznej w programach NFOŚiGW i WFOŚiGW Dr inż. Marek Mielczarek Prezes Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów z zakresu efektywności energetycznej dla przedsiębiorstw

Finansowanie projektów z zakresu efektywności energetycznej dla przedsiębiorstw Finansowanie projektów z zakresu efektywności energetycznej dla przedsiębiorstw Marcin Jamiołkowski Departament Przedsięwzięć Przemysłowych Wyzwalanie inwestycji w obszarze efektywności energetycznej Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego

Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego Konferencja Innowacje w przemyśle a zmiany klimatu Warszawa, dn. 28 maja 2009 r. 1 Warszawa, dn.28 maja 2009 r. Plan prezentacji: Regionalna Strategia Innowacji

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ochrona powierzchni ziemi i gospodarka odpadami

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ochrona powierzchni ziemi i gospodarka odpadami Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Ochrona powierzchni ziemi i gospodarka odpadami Warszawa 2013 Skutecznie i efektywnie wspieramy działania na rzecz środowiska. NFOŚiGW lider systemu

Bardziej szczegółowo

Oferta programowa 2015-2020

Oferta programowa 2015-2020 Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Oferta programowa 2015-2020 Krystian Szczepański Zastępca Prezesa Zarządu OCHRONA WÓD Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa Cele kluczowe Idea społecznej odpowiedzialności biznesu jest wpisana w wizję prowadzenia działalności przez Grupę Kapitałową LOTOS. Zagadnienia te mają swoje odzwierciedlenie w strategii biznesowej, a

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje na temat działan objętych konkursem i potencjalnych beneficjentów.

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje na temat działan objętych konkursem i potencjalnych beneficjentów. Newsletter Nr 4 wrzesień 2009 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 Wkrótce rusza konkurs dla działań: 5.4. Rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych 5.5.

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie środków finansowych na zadania określone w założeniach energetycznych. Łukasz Polakowski

Pozyskiwanie środków finansowych na zadania określone w założeniach energetycznych. Łukasz Polakowski Pozyskiwanie środków finansowych na zadania określone w założeniach energetycznych Łukasz Polakowski Narodowa Strategia Spójności (NSS) (nazwa urzędowa: Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia) to dokument

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Finansowanie inwestycji OZE ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Justyna Przybysz Doradca Departament Ochrony Klimatu

Bardziej szczegółowo

Strategia i priorytety działań NFOŚiGW

Strategia i priorytety działań NFOŚiGW Strategia i priorytety działań NFOŚiGW Jacek Gdański Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW 28 listopada 2013 r. Agenda Finansowy wymiar działalności NFOŚiGW Strategia działania NFOŚiGW na lata 2013-2016 z perspektywą

Bardziej szczegółowo

Oferta programowa 2015-2020

Oferta programowa 2015-2020 Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Oferta programowa 2015-2020 Krystian Szczepański Zastępca Prezesa Zarządu Nowa oferta NFOŚiGW

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony atmosfery. ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Pawłowice,

Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony atmosfery. ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Pawłowice, Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony atmosfery ze środków WFOŚiGW w Katowicach Pawłowice, 02.09.2014 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach został utworzony w czerwcu

Bardziej szczegółowo

EKONOMICZNE ASPEKTY INWESTYCJI W ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

EKONOMICZNE ASPEKTY INWESTYCJI W ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII Seminarium Instytutu Techniki Cieplnej EKONOMICZNE ASPEKTY INWESTYCJI W ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII mgr inż. Jarosław Bigorajski Jaroslaw.Bigorajski@itc.pw.edu.pl Warszawa, 29 listopada 2016 r. Z korzyścią

Bardziej szczegółowo

Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej?

Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej? Miasto 2010 efektywność energetyczna w miastach Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej? Elżbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej. Plan działań na rzecz zrównoważonej energii

Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej. Plan działań na rzecz zrównoważonej energii Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej oraz Plan działań na rzecz zrównoważonej energii jako elementy planowania energetycznego w gminie Łukasz Polakowski 1 SEAP Sustainable Energy Action

Bardziej szczegółowo

Wsparcie inwestycyjne dla instalacji wytwarzających ciepło z OZE

Wsparcie inwestycyjne dla instalacji wytwarzających ciepło z OZE Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wsparcie inwestycyjne dla instalacji wytwarzających ciepło z OZE Dr Małgorzata Skucha Prezes Zarządu NFOŚiGW Warszawa, 09.12.2014 Oferta aktualna

Bardziej szczegółowo

Funduszu EFRR 176 560 369,00. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

Funduszu EFRR 176 560 369,00. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1161/2016 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 3 lutego 2016 roku pn. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa 1. Numer i nazwa osi

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia OZE w ofercie NFOŚiGW

Instrumenty wsparcia OZE w ofercie NFOŚiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instrumenty wsparcia OZE w ofercie NFOŚiGW Agnieszka Zagrodzka Dyrektor Departament Ochrony Klimatu Warszawa, 25.11.2014 Narodowy Fundusz Ochrony

Bardziej szczegółowo

Gospodarka niskoemisyjna

Gospodarka niskoemisyjna Pracownia Badań Strategicznych, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk Gospodarka niskoemisyjna dr hab. Joanna Kulczycka, prof. AGH, mgr Marcin Cholewa Kraków, 02.06.2015

Bardziej szczegółowo

Koncepcja finansowania projektów w

Koncepcja finansowania projektów w Koncepcja finansowania projektów w formule ESCO ze środków NFOŚiGW i założenia do umowy EPC dr Małgorzata Skucha Prezes Zarządu Wrocław, 08.05.2013 r. Warsztaty Platformy PPP Plan prezentacji 1. NFOŚiGW

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE STRUKTURALNE ĆWICZENIA SEMESTR ZIMOWY 2014/2015

FUNDUSZE STRUKTURALNE ĆWICZENIA SEMESTR ZIMOWY 2014/2015 FUNDUSZE STRUKTURALNE ĆWICZENIA SEMESTR ZIMOWY 2014/2015 Książki Małgorzata Sikora- Gaca, Urszula Kosowska (Fundusze Europejskie w teorii i praktyce, Warszawa 2014 Magdalena Krasuska, Fundusze Unijne w

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora ciepłownictwa w obszarze B+R+I. Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu w MIiR

Nowa perspektywa finansowa ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora ciepłownictwa w obszarze B+R+I. Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu w MIiR Nowa perspektywa finansowa ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora ciepłownictwa w obszarze B+R+I Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu w MIiR XIX Forum Ciepłowników Polskich Międzyzdroje, 13-16 września

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Katowice, marzec 2015 r.

Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Katowice, marzec 2015 r. Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Katowicach Katowice, marzec 2015 r. Wojewódzki Fundusz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach został utworzony w czerwcu 1993 roku

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE GOSPODARKI

FINANSOWANIE GOSPODARKI FINANSOWANIE GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ W GMINACH OPRACOWANO NA PODSTAWIE PUBLIKACJI NOWA MISJA NISKA EMISJA DOTACJE I POŻYCZKI Z NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ W latach 2008

Bardziej szczegółowo

lat NFOŚiGW na rzecz gospodarki niskoemisyjnej i rozproszonych odnawialnych źródeł energii

lat NFOŚiGW na rzecz gospodarki niskoemisyjnej i rozproszonych odnawialnych źródeł energii Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 25 NFOŚiGW na rzecz gospodarki niskoemisyjnej i rozproszonych lat odnawialnych źródeł energii Wojciech Stawiany Ekspert Samodzielne Stanowisko ds.

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Możliwości finansowania inwestycji na rzecz odnawialnych źródeł energii z wykorzystaniem środków NFOŚiGW O dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020

Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020 BIBLIOTEKA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Agnieszka Pogorzelska ekspert ds. funduszy europejskich w Centralnym Punkcie Informacyjnym Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020 Strona 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Finansowanie modernizacji i rozwoju systemów ciepłowniczych

Finansowanie modernizacji i rozwoju systemów ciepłowniczych FUNDUSZ UNIA EUROPEJSKA SPÓJNOŚCI Finansowanie modernizacji i rozwoju systemów ciepłowniczych Podtytuł prezentacji Anna Pekar Zastępca Dyrektora Departament Ochrony Klimatu Styczeń 2013, Lublin Narodowy

Bardziej szczegółowo