SPEKTRA Dotacje Unijne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPEKTRA Dotacje Unijne"

Transkrypt

1 Oferta Współpracy i PROFIL KOMPETENCYJNY W ZAKRESIE POZYSKIWANIA BEZZWROTNYCH ŚRODKÓW EUROPEJSKICH NA PROJEKTY INWESTYCYJNE I NIEINWESTYCYJNE OBSZAR KOMPETENCYJNY: 1. KONSULTACJE INDYWIDUALNE/DORADZTWO. 2. WERYFIKACJA ZAKRESU PROJEKTU ORAZ WYBÓR LINII FINANSOWANIA. 3. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTU (WNIOSEK O DOFINANSOWANIE Z ZAŁĄCZNIKAMI, W TYM BIZNESPLAN). 4. WERYFIKACJA I NANIESIENIE NIEZBĘDNYCH POPRAWEK NA SAMODZIELNIE PRZYGOTOWANĄ DOKUMENTACJĘ. 5. TWORZENIE BIZNESPLANÓW INWESTYCYJNYCH. 6. NADZÓR NAD REALIZACJĄ PROJEKTU EUROPEJSKIEGO I ROZLICZANIE PROJEKTÓW EUROPEJSKICH. SZCZEGÓŁOWY OPIS: 1. KONSULTACJE INDYWIDUALNE. Konsultacje indywidualne bezpośrednie spotkanie przedstawicieli przedsiębiorstwa z ekspertami firmy SPEKTRA. Konsultacja może być realizowana w dwóch formach: Konsultacje godzinowe w siedzibie firmy SPEKTRA bądź podczas organizowanych szkoleń. Konsultacje całodniowe - w siedzibie Zamawiającego. Podczas konsultacji Zamawiający otrzyma pełną informację na temat: dostępnych programów pomocowych, możliwości pozyskania wsparcia na realizację zaplanowanych działań, procedur aplikacyjnych oraz niezbędnych dokumentów aplikacyjnych. Po odbyciu konsultacji, Zamawiający otrzyma (w formie drukowanej) raport, zawierający informacje oraz ustalenia wynikające z przebiegu rozmowy. Proponowana cena: 70 PLN /godz. + VAT 23 % 1

2 2. WERYFIKACJA ZAKRESU PROJEKTU ORAZ WYBÓR LINII FINANSOWANIA. WERYFIKACJA polega na przeprowadzeniu wnikliwej analizy planowanych przedsięwzięć pod kątem możliwości uzyskania bezzwrotnego wsparcia. Analiza dotyczy zakresu inwestycji, budżetu, harmonogramu, montażu finansowego. Weryfikacja zakończona zostanie symulacją oceny, która pozwoli określić realną szansę na uzyskanie dofinansowania. Dodatkowo, każdy weryfikowany element projektu, opatrzony zostanie komentarzem eksperta zawierającym praktyczne wskazówki, służącym podwyższeniu potencjalnej oceny lub zwiększeniu wartości dofinansowania. Źródła finansowania brane pod uwagę przy sporządzaniu w/w weryfikacji to: Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej, Fundusz Spójności, 7 Program Ramowy, Programy Rządowe (granty ministerialne), fundusze pochodzące z tytułu umów bilateralnych (np. Norweski Mechanizm Finansowy). Powyższy raport (sporządzony w formie elektronicznej oraz drukowanej) stanowi często niezbędną pomoc przy podejmowaniu strategicznych decyzji odnośnie planów rozwojowych przedsiębiorstwa. Proponowana cena: 1000 PLN + VAT 23 % 3. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTU (WNIOSEK O DOFINANSOWANIE Z ZAŁĄCZNIKAMI, w tym BIZNESPLAN). Kompleksowa obsługa przedsięwzięcia w zakresie pozyskania zewnętrznego (bezzwrotnego) źródła finansowania, obejmująca: a. Konsultacje indywidualne b. Weryfikacje planów inwestycyjnych oraz dobór najefektywniejszego bezzwrotnego źródła finansowania (np.: programu operacyjnego) dla danego przedsięwzięcia. c. Sporządzenie szkieletu projektu wraz z montażem finansowym, harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz budżetem. 2

3 d. Sporządzenie wniosku o dofinansowanie projektu e. Sporządzenie dokumentacji dodatkowej: Studium Wykonalności Biznes Plan f. Pomoc w skompletowaniu niezbędnych załączników (np. opinie o innowacyjności, badania rynkowe) g. Pomoc w nawiązaniu ewentualnej współpracy z jednostkami naukowymi h. Złożenie pełnej dokumentacji w jednostce pośredniczącej i. Pomoc w pozyskaniu promes leasingowych, kredytowych j. Asysta w zakresie pozyskania zwrotnych źródeł finansowania takich jak kredyt lub pożyczka. Proponowana cena: 5500 PLN + VAT 23 % Success Fee w wysokości od 2% - 5% wartości przyznanej dotacji 4. WERYFIKACJA I NANIESIENIE NIEZBĘDNYCH POPRAWEK NA SAMODZIELNIE PRZYGOTOWANĄ DOKUMENTACJĘ. Weryfikacja sporządzonej dokumentacji dotyczy: a. Wniosku b. Biznesplanu c. Studium wykonalności d. Załączników obowiązkowych. e. Załączników dodatkowych Proponowana cena: 1500 PLN + VAT 23 % 5. TWORZENIE BIZNESPLANÓW INWESTYCYJNYCH. Biznesplany zawierają m.in.: a. Prezentację firmy (Opis firmy; Cel, Kierunki działania, Oferta towarów i usług; Zatrudnienie) b. Plan finansowy ( Rachunek wyników, Przepływy pieniężne; Bilans) 3

4 c. Plan marketingowy (Założenia planu marketingowego; Analiza rynku; Strategia cen; Strategia promocji i reklamy) d. Planowane inwestycje i źródła finansowania e. Stan zadłużenia kredytowego wraz z zapotrzebowaniem f. Amortyzacja środków trwałych g. Koszty i wydatki h. Wybrane wskaźniki ekonomiczne i. Wartość zaktualizowana netto (NPV) j. Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) k. Analiza ryzyka l. Ocena rentowności przedsięwzięcia m. Analiza SWOT n. Wnioski Proponowana cena: 3500 PLN + VAT 23 % 6. NADZÓR NAD REALIZACJĄ i ROZLICZANIE PROJEKTU EUROPEJSKIEGO. Monitoring realizacji projektu, jest współpracą nawiązywaną na czas trwania procesu inwestycyjnego. Obejmuje comiesięczny monitoring, w tym m.in.: a. Kontrolę stopnia realizacji skwantyfikowanych wskaźników na poziomie produktu i rezultatu; b. Kontrolę zachowania zgodności z harmonogramem rzeczowo-finansowym; c. Kontrolę poprawności dokumentacji potwierdzającej zakup współfinansowanych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, usług; d. Kontrolę zgodności projektu z celami programów operacyjnych; e. Sporządzanie sprawozdań z realizacji projektu, w tym raportu końcowego; f. Sporządzanie Wniosków o płatność końcową; 4

5 g. Asysta w zakresie wydatkowania środków w ramach projektu, m.in. w zakresie przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień na dostawy, usługi, roboty budowlane w myśl zasady konkurencyjności lub na podstawie przepisów prawa zamówień publicznych; h. Asysta w odpowiednim opisaniu Faktur Vat; i. Pomoc w przeprowadzeniu procedur promocji projektu (zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego). Proponowana cena: 2% - 5% wartości projektu + VAT 23 % 7. WYKSZTAŁCENIE I DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE LIDERA ZESPOŁU EKSPERTÓW DS. DOTACJI EUROPEJSKICH Imię i Nazwisko Wykształcenie: Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie, kierunek/specjalizacja: Ekonomia/Finanse i Bankowość/licencjat z zakresu Zarządzania Finansami oraz Certificate of Excellence Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kierunek: filologia angielska, specjalizacja: Modernizm w Literaturze Amerykańskiej/ magister Filologii Angielskiej Uniwersytet Lancashire w Wielkiej Brytanii/Lubelska Szkoła Biznesu, kierunek: Master of Business Administration/Advanced Certificate and Diploma in Management Doświadczenie zawodowe: IX, 2009 III, 2011 Kierownik Centrum Badań Naukowych i Funduszy Zewnętrznych (wcześniej Kierownik Działu Projektów i Funduszy Zewnętrznych do czerwca 2010 roku) w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Koordynowanie - procesu planowania i organizacji pozyskiwania środków finansowych dla projektów współfinansowanych i finansowanych z bezzwrotnych środków europejskich i innych środków pomocowych (projektów europejskich) w obszarze B+R, inwestycji budowlanych, przedsięwzięć edukacyjnych - procesu wdrażania projektów europejskich, w tym rozliczanie, monitoring, sprawozdawczość inwestycyjnych i nieinwestycyjnych przedsięwzięć - procesu transferu wiedzy i komercjalizacji wyników prac B+R w oparciu o europejskie środki bezzwrotne - współpraca z przedsiębiorcami w zakresie wspólnego pozyskiwania środków bezzwrotnych i wdrażania projektów europejskich 5

6 - kierownik zespołu ds. wdrażania modułu obsługi przedsięwzięć naukowobadawczych w ramach wdrażania zintegrowanego systemu zarządzania Uczelnią SAP XII, 2007 IX, 2009 IX, 2007 XII, 2007 IX, 2005 IX, 2007 II, 2005 IX, 2005 VII, 1996 XII, 2004 IV, 2004 XII,2004 Z-ca Dyrektora Departamentu Gospodarki i Innowacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego Promocja gospodarcza Województwa Lubelskiego, w tym nadzór nad realizacją projektu Regionalnej Marki Lubelskie i pozyskiwanie partnerów zagranicznych do realizacji inicjatyw proinnowacyjnych oraz kierowanie Instytucją Wdrażającą dla działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (monitoring efektów projektów realizowanych przez Beneficjentów funduszy europejskich, kontrola finansowa projektów, zamówień publicznych, rozliczanie dotacji z Budżetu Państwa oraz Europejskiego Funduszu Społecznego); uczestnictwo w procesie zamykania okresu programowania funduszy europejskich , nadzorowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Z-ca Dyrektora Wydziału Rozwoju i Funduszy Europejskich w Urzędzie Miasta Lublin Nadzór i koordynacja działań w zakresie pozyskiwania przez Miasto środków europejskich na cele społeczno-gospodarcze w ramach nieinwestycyjnych przedsięwzięć zarządzanie projektami europejskimi w tym zakresie. Dyrektor Wydziału Funduszy Europejskich w Urzędzie Miasta Lublin Koordynowanie i nadzorowanie procesu oceny celowości projektów i ich opracowywania, pozyskiwania europejskich środków finansowych, wdrażania, rozliczania oraz monitoringu projektów europejskich; koordynowanie realizacji programów społeczno-gospodarczych z sąsiednimi gminami, planowanie i przygotowywanie projektów na rzecz rozwoju gospodarczego m. Lublin, współpraca z instytucjami europejskimi i administracją państwową w zakresie efektywnego wykorzystania szans rozwojowych wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej, w tym pozyskiwanie partnerów publicznych i prywatnych, polskich i zagranicznych do realizacji projektów międzynarodowych i transgranicznych. Pełnomocnik Prezydenta Lublina ds. Funduszy Pozabudżetowych Koordynacja procesów opracowywania projektów współfinansowanych ze środków europejskich i innych środków pozabudżetowych, pozyskiwanie finansowania zewnętrznego, monitoring wdrażania projektów europejskich, tworzenie partnerstw, w tym zagranicznych realizujących projekty w ramach programów pomocowych, definiowanie zagrożeń i obszarów ryzyka w procesach absorbcji środków Unii Europejskiej; ocena zdolności organizacyjnej Urzędu Miasta Lublin do pozyskiwania środków europejskich; opracowanie i wdrożenie procedur zarządzania projektami europejskimi; utworzenie poziomych struktur zarządzania projektami europejskimi w Urzędzie Miasta. Grupa Pekao S.A.: Leasing Fabryczny (wcześniej BDK-DAEWOO LEASING), Sp. z o.o., Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 68 Lider zespołu organizacji i kontroli wewnętrznej oraz członek zespołu ds. fuzji prawnej w procesie konsolidacji działalności leasingowej w Grupie Pekao S.A. Zapewnienie sprawnej realizacji fuzji spółek (opracowanie porozumienia w zakresie połączenia działalności operacyjnej spółek, realizacja prawnego połączenia sieci sprzedaży spółek, współpraca przy opracowaniu regulaminu organizacyjnego połączonej spółki, business planu działalności połączonej spółki leasingowej; realizacja fuzji prawnej; sprawozdawczość w zakresie realizacji procesu połączenia spółek. 6

7 I, 2004 XII, 2004 VII, 2003 XII, VII, 2003 VII, IX, 1995 VI, 1996 IX, 1994 VI, 1996 Dyrektor Biura Zarządu i Logistyki Organizowanie i nadzorowanie procesów tworzenia procedur i regulaminów wewnętrznych; zarządzanie projektami realizowanymi w Spółce; organizowanie i obsługa przetargów na usługi lub dostawy zewnętrzne na potrzeby spółki; opracowywanie planów wydatków administracyjnych i ich realizacja oraz analiza i kontrola pod względem ich efektywności; zarządzanie poprzez cele; reprezentowanie zarządu w kontaktach z siecią sprzedaży Spółki oraz zapewnienie technicznoorganizacyjnego zaplecza sieci sprzedaży (nadzorowanie procesu delegowania uprawnień i obowiązków oddziałom); zarządzanie mieniem; planowanie korporacyjne; PR Spółki. Sekretarz Zarządu /Executive Secretary budowanie relacji i sieci współpracy z władzami spółki i ich podmiotami zależnym (Bankiem Unicredito Italiano, Bankiem Pekso SA, Korea Merchant Banking Corporation, Bank of Boston, Barclays Bank, Daewoo Corporation); koordynowanie działań w zakresie opracowywania rocznych sprawozdań finansowych, rocznych sprawozdań z działalności, projekcji finansowych i business planów działalności spółki; techniczno-organizacyjna obsługa posiedzeń władz Spółki. Główny specjalista ds. organizacji opracowywanie projektów regulacji wewnętrznych Spółki, pozyskiwanie partnerów oraz opracowywanie projektów umów zawieranych przez Spółkę w języku polskim i angielskim w zakresie pośrednictwa sprzedaży usług Spółki; sprawozdawczość korporacyjna. Asystentka Zarządu Koordynowanie prac komórek organizacyjnych Centrali Spółki, tłumaczenia (z języka polskiego na angielski i z angielskiego na polski) pisemne oraz symultaniczne i konsekutywne dla władz Spółki; nadzór nad pracą koordynatorów w Oddziałach Spółki; administrowanie umowami handlowymi Spółki; organizowanie konferencji, spotkań i szkoleń dla Oddziałów i dealerów; kontakty z zagranicznymi udziałowcami oraz ich podmiotami zależnymi współpracującymi w ramach grupy kapitałowej. III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie, Nauczyciel Jęz. Angielskiego Szkoła Języka Angielskiego Henryka Andrzejewska w Lublinie, Nauczyciel Jęz. Angielskiego Programu First Cerificate Osiągnięcia Wsparcie procesu rozwoju i budowania kompetencji środowiska akademickiego Uczelni w zakresie pozyskiwania bezzwrotnych środków europejskich i wdrażania projektów europejskich. Wzmocnienie zdolności administracyjnych Uczelni w zakresie wdrażania projektów europejskich. Fuzja trzech jednostek (działu projektów, działu współpracy zagranicznej, działu obsługi badań) w ramach Centrum Badań Naukowych i Funduszy Zewnętrznych oraz stworzenie ram organizacyjnych ich funkcjonowania. Pozyskanie środków europejskich w wys. Ok. 150 mln PLN w ramach PO Innowacyjna Gospodarka na realizację największego inwestycyjnego Projektu UMCS pt. ECOTECH-COMPLEX, wdrażanego w ramach konsorcjum z uczelniami wyższymi płd.-wsch. Polski, integrującego środowisko akademickie płd-wsch Polski i wzmacniający potencjał płd-wsch ośrodka akademickiego w obszarze B+R 7

8 Wzmocnienie zdolności organizacyjnych Urzędu Miasta Lublin do pozyskiwania środków europejskich; opracowanie i wdrożenie procedur zarządzania projektami europejskimi. Powołanie Wydziału Funduszy Europejskich w Urzędzie Miasta Lublin. Pozyskanie dotacji z EFRR i EFS o wartości ok. 76 mln zł i uplasowanie Lublina na trzecim miejscu rankingu Unii Metropolii Polskich, dotyczącym udziału środków zagranicznych w dochodach miast w latach W 2007 r. Lublin otrzymał wyróżnienie w rankingu Europejska gmina, europejskie miasto organizowanym przez Gazetę Prawną wspólnie z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Funkcja tłumacza przysięgłego języka angielskiego przy Sądzie Rejonowym w Lublinie; specjalizacja: tłumaczenia pisemne oraz symultaniczne i konsekutywne w zakresie prawniczym, ekonomicznym/finansowym, technicznym. Nadzwyczajny Członek Polskiego Stowarzyszenia Tłumaczy Ekonomicznych, Prawniczych i Sądowych Członek Komisji Polityki Europejskiej Związku Powiatów Polskich 8

Wsparcie innowacyjnych projektów - kluczowe czynniki sukcesu. Szkolenie prowadzone w formie seminaryjnej z elementami warsztatowymi (case study)

Wsparcie innowacyjnych projektów - kluczowe czynniki sukcesu. Szkolenie prowadzone w formie seminaryjnej z elementami warsztatowymi (case study) Wsparcie innowacyjnych projektów - kluczowe czynniki sukcesu Szkolenie prowadzone w formie seminaryjnej z elementami warsztatowymi (case study) PROGRAM SZKOLENIA Godziny Temat 9.30-10.00 Rejestracja i

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020 Warszawa, 31 marca 2015 r. 2 Spis treści I. OGÓLNY OPIS PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA ORAZ GŁÓWNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Katarzyna Kornet Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Wprowadzenie Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problematyki

Bardziej szczegółowo

ZadBAAmy o rozwój Twojej firmy

ZadBAAmy o rozwój Twojej firmy ZadBAAmy o rozwój Twojej firmy 1 www.baa.com.pl Doradztwo Strategiczne Fuzje i przejęcia Doradztwo finansowe Zarządzanie Zmianą Projekty UE Ekspertyzy i opinie E-Doradca Szanowni Państwo, Z przyjemnością

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 w zakresie I (dz.1.1 i ) i V osi priorytetowej (dz. 5.1) Warszawa, dnia 27

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. DORADZTWO 1 2 GAPR sp. z o.o. 3 GAPR sp. z o.o. Górnośląska Agencja

Bardziej szczegółowo

Akademickie Centrum Kariery

Akademickie Centrum Kariery Akademickie Centrum Kariery Akademia Ekonomiczna w Krakowie Transfer innowacji poprzez staże w przedsiębiorstwach projekt staży innowacyjnych Projekt został zrealizowany w ramach ZPORR Priorytetu 2 Wzmocnienie

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw

Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw I. Działanie 1.1. Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaangażowana jest w realizację Działania 1.1 w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2007-2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Wersja nr 70 Dokument

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AGENCJI ROZWOJU INNOWACJI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AGENCJI ROZWOJU INNOWACJI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AGENCJI ROZWOJU INNOWACJI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 R. Wrocław, 26 kwietnia 2014r. I. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI I.1. Informacje podstawowe I.1.1. Dane jednostki Firma: Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA PODMIOTÓW LECZNICZYCH, SAMORZĄDOWCÓW I INWESTORÓW. www.knowhow.com.pl

INFORMATOR DLA PODMIOTÓW LECZNICZYCH, SAMORZĄDOWCÓW I INWESTORÓW. www.knowhow.com.pl www.knowhow.com.pl INFORMATOR DLA PODMIOTÓW LECZNICZYCH, SAMORZĄDOWCÓW I INWESTORÓW SPIS TREŚCI LECZYMY SŁUŻBĘ ZDROWIA 5 NARZĘDZIA INFORMATYCZNE MED IT 9 MedLider 10 Benchmarking 11 FINANSOWANIE ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Opracowanie: Zespół ResPublic sp. z o.o. przy współpracy pracowników Krakowskiego Parku Technologicznego. Kraków, maj 2011 I. SPIS TREŚCI I. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 821/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 lipca 2014 r. Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

System realizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego (RSI WK-P)

System realizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego (RSI WK-P) Załącznik nr 2 do RSI WK-P 2014-2020 System realizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego (RSI WK-P) Dokument opracowany w ramach procesu aktualizacji RSI WK-P do roku 2020

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM. www.dotacje.pl

DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM. www.dotacje.pl DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM www.dotacje.pl Wydawca: Dotacje.pl ul. Sokołowska 9 01 142 Warszawa tel.: 0 22 354 68 00 kontakt@dotacje.pl http://www.dotacje.pl

Bardziej szczegółowo

Jeśli nie dotacje to co?

Jeśli nie dotacje to co? Jeśli nie dotacje to co? pożyczki i doradztwo kluczem do rozwoju firmy Poradnik dla przedsiębiorców WYDAWCA: Centrum Projektów Europejskich ul. Domaniewska 39A 02-672 Warszawa www.cpe.gov.pl REDAKCJA:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: str. 10 A. DEFINICJE

SPIS TREŚCI: str. 10 A. DEFINICJE S t r o n a 1 SPIS TREŚCI: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26 PLAN DOKUMENTU: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary wspierania

Bardziej szczegółowo

POŻYCZKA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI

POŻYCZKA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI POŻYCZKA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI O CHARAKTERZE INNOWACYJNYM Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Pożyczka na realizację inwestycji o charakterze innowacyjnym...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 577/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

DOTACJE Z UNII EUROPEJSKIEJ. lata 2014 2020 PORADNIK

DOTACJE Z UNII EUROPEJSKIEJ. lata 2014 2020 PORADNIK DOTACJE Z UNII EUROPEJSKIEJ Strona 1 lata 2014 2020 PORADNIK opracowanie: Agencja Informatyzacji i Rozwoju Strona 2 BEZZWROTNE DOTACJE z UNII EUROPEJSKIEJ! Pozyskiwanie środków niezbędnych do stworzenia

Bardziej szczegółowo

DOTACJE Z UNII EUROPEJSKIEJ. lata 2014 2020 PORADNIK

DOTACJE Z UNII EUROPEJSKIEJ. lata 2014 2020 PORADNIK DOTACJE Z UNII EUROPEJSKIEJ Strona 1 lata 2014 2020 PORADNIK opracowanie: Agencja Informatyzacji i Rozwoju Strona 2 BEZZWROTNE DOTACJE z UNII EUROPEJSKIEJ! Pozyskiwanie środków niezbędnych do stworzenia

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 2.1 ROZWÓJ I PODNIESIENIE SCHEMAT A BEZPOŚREDNIE WSPARCIE INWESTYCJI KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW, W MŚP. Jelenia Góra, marzec 2015 r.

DZIAŁANIE 2.1 ROZWÓJ I PODNIESIENIE SCHEMAT A BEZPOŚREDNIE WSPARCIE INWESTYCJI KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW, W MŚP. Jelenia Góra, marzec 2015 r. DZIAŁANIE 2.1 ROZWÓJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW, SCHEMAT A BEZPOŚREDNIE WSPARCIE INWESTYCJI W MŚP Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości Jelenia Góra, marzec 2015 r. Spis treści I.

Bardziej szczegółowo

dla Lokalnej Grupy Działania Dolina Sanu

dla Lokalnej Grupy Działania Dolina Sanu dla Lokalnej Grupy Działania Dolina Sanu Obszar LGD: Gmina wiejska Sanok, Gmina Tyrawa Wołoska Grudzień2011 Spis Treści SPIS TREŚCI... 2 WPROWADZENIE... 4 I. CHARAKTERYSTYKA LGD JAKO JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNEJ

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo