2 Ministerstwo Środowiska. 4 Ministerstwo Środowiska. 6 Ministerstwo Środowiska

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2 Ministerstwo Środowiska. 4 Ministerstwo Środowiska. 6 Ministerstwo Środowiska"

Transkrypt

1 Rozliczanie i kontrola projektów dofinansowanych w ramach środowiskowych priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko BGK Bank Gospodarstwa Krajowego EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego EUR Skrót waluty EURO FS Fundusz Spójności IA Instytucja Audytowa IC Instytucja Certyfikująca IP Instytucja Pośrednicząca IPII Instytucja Pośrednicząca II stopnia/instytucja Wdrażająca IZ Instytucja Zarządzająca KE Komisja Europejska 1 Ministerstwo Środowiska 2 Ministerstwo Środowiska IPII Instytucja Pośrednicząca II stopnia/instytucja Wdrażająca IZ Instytucja Zarządzająca KE Komisja Europejska KFD Krajowy Fundusz Drogowy NSRO Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia PO Program Operacyjny PO IiŚ Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Poświadczenie Poświadczenie i deklaracja wydatków oraz wniosek o płatność okresową PT Pomoc techniczna RPD Roczny Plan Działań Zasady rozliczania i dokumentowania wydatków: Podstawy prawne dotyczące realizacji projektów współfinansowanych z programu POIiŚ. Komisja Europejska w trosce o prawidłowe i efektywne rozliczanie środków z dotacji unijnych nałożyła na państwa członkowskie obowiązek zapewnienia, by proces wyboru i realizacji projektów współfinansowanych z dotacji unijnych przebiegał zgodnie z wydanymi w tym celu rozporządzeniami unijnymi. Państwa Członkowskie mogą dodatkowo stosować własne, bardziej rygorystyczne przepisy i wymogi, które jednak muszą pozostawać w zgodzie z rozporządzeniami organów wspólnotowych. 3 Ministerstwo Środowiska 4 Ministerstwo Środowiska Akty prawne Programu Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata : rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z r., s z późn. zm.), zwanego dalej rozporządzeniem 1083/2006 ; rozporządzenie Rady (WE) nr 1084/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego Fundusz Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1164/1994 (Dz. Urz. UE L 210 z r., s ); rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z r., s z późń. zm.); rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L 371 z r., s z późń. zm.), zwanego dalej rozporządzeniem 1828/2006 ; Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia, przygotowane w porozumieniu z Komisją Europejską, zatwierdzonych Decyzją Komisji Europejskiej z dnia 7 maja 2007 roku; Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata , zwanego dalej PO IiŚ, zatwierdzonego decyzją Komisji Europejskiej z dnia 7 grudnia 2007 r. (znak C 2007/6321) i zatwierdzonego uchwałą Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej nr 2/2008 z dnia 3 stycznia 2008 r. oraz Szczegółowego opisu priorytetów PO IiŚ wydanego przez Instytucję Zarządzającą; 5 Ministerstwo Środowiska 6 Ministerstwo Środowiska 1

2 Wykaz innych aktów prawnych istotnych dla prawidłowego rozliczania dotacji: a) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655, ost. zm. z 2009 r. nr 223, poz. 1778); b) ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54, poz. 535, ost. zm r. nr 57, poz. 357 i nr 75, poz. 473); c) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz z późn. zm.); d) ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr. 172, poz. 1440); e) ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, ost. zm. z 2010 r. Nr 47, poz. 278); f) ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. nr 92, poz. 880); g) ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2001 r.,poz. 747) ; h) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz, U. z 2008 r., poz.150); i) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93, ost. zm. z 2010 r. nr 40, poz. 222); j) ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2003 r. poz. 721); k) ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2003 r., Nr 86, poz.789); l) ustawa z dnia z dnia 21 listopada 2008 r. o słuŝbie cywilnej (Dz. U z 2008 r. nr Poz z późn. zm.). 7 Ministerstwo Środowiska 8 Ministerstwo Środowiska Inne Dokumenty a) Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, b) Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, c) Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach Funduszy, Strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania , d) Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, e) Wytyczne w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych, zgodnych z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, f) Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód, g) Wytyczne do przygotowania inwestycji w zakresie środowiska współfinansowanych przez Fundusz Spójności i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w latach , h) Wytyczne w zakresie sprawozdawczości w ramach POIiŚ oraz Zalecenia w zakresie wzoru wniosku beneficjenta o płatność w ramach POIiŚ". 9 Ministerstwo Środowiska 10 Ministerstwo Środowiska Regulacje wewnętrzne jednostki organizacyjnej Beneficjenta Wśród regulacji wewnętrznych wymienić należy: 1) zasady (politykę) rachunkowości jednostki organizacyjnej z uwzględnieniem odrębnych zasad dla operacji gospodarczych dotyczących funduszy unijnych, 2) instrukcję sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów uwzględniającą specyfikę dokumentacji związanej z funduszami unijnymi, 3) inne dokumenty wewnętrzne (regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin rozliczania podróży służbowych, regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych itp.). Polityka rachunkowości Polityka rachunkowości jest dokumentem, od przeczytania którego powinna się rozpocząć kontrola u Beneficjenta. Na podstawie zapisów tego dokumentu możemy stwierdzić czy Beneficjent wyodrębnił ewidencję księgową operacji związanych z projektem i czy zrobił to prawidłowo. Dokument ten jest ponadto podstawowym źródłem wiedzy na temat kwalifikowalności wydatków w projekcie. W nim bowiem zawarte są informacje m.in. na temat: a) jakie warunki muszą spełniać aktywa aby zaliczyć je do środków trwałych, b) jakie należy stosować metody i stawki amortyzacji, c) jak należy wyceniać operacje wyrażone w walutach obcych (jakie kursy walut należy stosować) itp. 11 Ministerstwo Środowiska 12 Ministerstwo Środowiska 2

3 Jednym z podstawowych przepisów unijnych jest Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999. Zgodnie z art. 60 tego Rozporządzenia, Instytucja zarządzająca odpowiada za zarządzanie programami operacyjnymi i ich realizację zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami, w tym m.in. zapewnienie utrzymywania przez beneficjentów i inne podmioty uczestniczące w realizacji operacji odrębnego systemu księgowego albo odpowiedniego kodu księgowego dla wszystkich transakcji związanych z projektem, bez uszczerbku dla krajowych zasad księgowych. Odrębna dokonana w prawidłowy sposób ewidencja ma być gwarancją rzetelnego i terminowego rozliczenia wydatków kwalifikowanych. Księgowe wyodrębnienie operacji w projektach finansowanych dotacją w znacznym stopniu ułatwia też kontrolę prawidłowości ich wykorzystania. Zapisy przywołanego wyżej rozporządzenia są w tym zakresie bardzo ogólne i nie wskazują w jaki sposób to wyodrębnienie ma nastąpić. Ponieważ jednak zaznaczają one, że ma się to odbyć bez uszczerbku dla krajowych zasad księgowych (zasad obowiązujących w poszczególnych państwach członkowskich) należy odnieść się do przepisów prawa polskiego. 13 Ministerstwo Środowiska 14 Ministerstwo Środowiska Akty prawa w zakresie rachunkowości : Spośród tych przepisów należy wymienić: - ustawę o rachunkowości z 29 września 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223, nr 157, poz. 1241, nr 165, poz oraz z 2010 r. nr 47, poz. 278) - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. z 2001 r. nr 137, poz oraz z 2003 r. nr 11, poz. 117) - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. z 2006 r. nr 142, poz oraz z 2008 r. nr 72, poz. 422) - ustawy systemowe regulujące zasady tworzenia poszczególnych jednostek (np. oświata, kultura, ochrona zdrowia itp.). Wspomniane przepisy określają jednak tylko w sposób ogólny zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, nie odnosząc się w żaden sposób do zasad ewidencjonowania operacji finansowanych dotacją unijną. Jedyne odniesienie do środków unijnych pojawia się w art. 30 ust. 2 ustawy o rachunkowości i dotyczy zasad wyceny operacji wyrażonych w walutach obcych W tej sytuacji musimy poszukać innych źródeł informacji na ten temat. Są nimi różnego rodzaju dokumenty ustanawiane przez Instytucje Zarządzające poszczególnymi programami operacyjnymi. W przypadku Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko będą to np.: 15 Ministerstwo Środowiska 16 Ministerstwo Środowiska Podręcznik Wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ( ) Beneficjent powinien posiadać i stosować procedury dotyczące: - polityki rachunkowości, wraz z zakładowym planem kont uwzględniającym obowiązek stosowania odrębnego systemu księgowego albo odpowiedniego kodu księgowego dla wszystkich operacji związanych z projektem, Instrukcja wypełniania wniosku o płatność W części Inne wymagania niezbędne w celu prawidłowej realizacji projektu w zakresie dokumentowania ponoszonych wydatków zapisano: ( ) W polityce rachunkowości należy opisać, wyodrębnioną dla potrzeb projektu, ewidencję księgową. Ewidencja kont analitycznych dla danego projektu powinna być zaprojektowana ze szczególną uwagą, ułatwiając czerpanie danych do sprawozdań. 17 Ministerstwo Środowiska 18 Ministerstwo Środowiska 3

4 Analiza umowy o dofinansowanie Z zapisu tego można byłoby wnioskować, że jedyną formą wyodrębnienia zapisów księgowych powinno być utworzenie księgowych kont analitycznych. Nie należy jednak traktować tego zapisu zbyt rygorystycznie, gdyż dopuszczalną formą jest również założenie dodatkowych kont syntetycznych jak również (pod pewnymi warunkami) prowadzenie ewidencji pozabilansowej. Zakres umowy Umowa swoim zakresem obejmuje m.in.: zasady realizacji projektu (w tym zobowiązanie beneficjenta do przestrzegania zasad polityk wspólnotowych, wytycznych MRR oraz zasad programu pomocowego jeśli dotyczy), określenie wartości projektu oraz wysokości dofinansowania, warunki kwalifikowalności wydatków (w tym w szczególności okres kwalifikowania wydatków i termin zakończenia realizacji zakresu rzeczowego projektu), warunki wypłaty dofinansowania oraz formy wypłaty (zaliczka, płatność pośrednia, płatność końcowa), 19 Ministerstwo Środowiska 20 Ministerstwo Środowiska rozliczenia realizacji projektu, zasady zawierania umów dla zadań objętych projektem, obowiązki w zakresie ewidencji księgowej i archiwizacji danych, obowiązki w zakresie kontroli, zasady zwrotu środków (nie dotyczy państwowych jednostek budżetowych), zasady zabezpieczenia wykonania umowy (nie dotyczy państwowych jednostek budżetowych), obowiązki w zakresie informacji i promocji, zasady rozwiązania umowy. Zasady realizacji POIiŚ Instytucja Wdrażająca, zgodnie z przyjętym przez Radę Ministrów systemem realizacji PO IiŚ, w zakresie wykonania Umowy działa jako jej Strona na podstawie umowy zawartej z IP. IZ i IP są uprawnione do samodzielnego i niezależnego korzystania z uprawnień przewidzianych dla Instytucji Wdrażającej na podstawie Umowy w zakresie przeprowadzenia kontroli, żądania przedstawienia dokumentów lub wyjaśnień, uznania całości lub części wydatków za niekwalifikowalne lub zażądania od Instytucji Wdrażającej rozwiązania Umowy. 21 Ministerstwo Środowiska 22 Ministerstwo Środowiska Beneficjent oświadcza, że zapoznał się i akceptuje zasady związane z systemem realizacji PO IiŚ. Beneficjent zobowiązuje się do zrealizowania Projektu w pełnym zakresie, zgodnie z Umową i jej załącznikami, z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego. Beneficjent zobowiązuje się w szczególności do przestrzegania: zasad polityk wspólnotowych, które są dla niego wiążące, w tym przepisów dotyczących konkurencji, pomocy publicznej, udzielania zamówień publicznych, ochrony środowiska, oraz polityki równych szans; wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego wydanych na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy. Beneficjent jest zobowiązany do stosowania wytycznych w wersji obowiązującej na dzień dokonywania odpowiedniej czynności lub operacji związanej z realizacją Projektu; zasad programu pomocowego przyjętego rozporządzeniem... z dnia... w sprawie... (Dz. U....)/decyzji Komisji Europejskiej z dnia nr w sprawie zatwierdzenia pomocy indywidualnej ; 23 Ministerstwo Środowiska Beneficjent zobowiązuje się zrealizować Projekt zgodnie z: Dokumentem potwierdzającym umocowanie przedstawiciela Instytucji Wdrażającej do działania w jej imieniu i na jej rzecz (pełnomocnictwo, odpis z KRS, inne). Dokumentem potwierdzającym umocowanie przedstawiciela Beneficjenta do działania w jego imieniu i na jego rzecz (pełnomocnictwo, odpis z KRS, inne). Harmonogramem Realizacji Projektu. 3a. Planem finansowania Projektu. 3b. Planem wystąpień o środki dotacji celowej i płatności. Oświadczeniem Beneficjenta dotyczące wydatków kwalifikowalnych, w odniesieniu do których nie uzyskał on zwrotu podatku od towarów i usług (VAT). 6a Harmonogramem uzyskiwania pozwoleń na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych Zestawieniem wskaźników do monitorowania Projektu. 24 Ministerstwo Środowiska 4

5 Beneficjent zobowiązuje się do zrealizowania Projektu w pełnym zakresie, zgodnie z Umową i jej załącznikami, w tym: Wnioskiem o dofinansowanie Opisem Projektu Harmonogramem Projektu Decyzją Komisji Europejskiej Zmiana w projekcie skutkująca zmianami: we Wniosku o dofinansowanie - wymaga zgody Instytucji Pośredniczącej w Opisie Projektu - wymaga zgody IP i IP II oraz aneksowania Umowy w Harmonogramie Projektu dot. wydłużenia projektu Beneficjent zobowiązany jest do przestrzegania prawa krajowego i wspólnotowego oraz odpowiednich wytycznych i zaleceń IW i IZ, w tym szczególnie: Prawa zamówień publicznych Prawa budowlanego Wytycznych w zakresie kwalifikowalności Obowiązków informacyjno-promocyjnych Polityki równych szans 25 Ministerstwo Środowiska 26 Ministerstwo Środowiska Obowiązki Beneficjenta : Beneficjent powinien posiadać udokumentowaną strukturę organizacyjną uwzględniającą zarządzanie projektem wraz z opisem zadań każdej komórki organizacyjnej w zakresie realizacji projektu oraz spisany zakres czynności i odpowiedzialności na stanowiskach związanych z realizacją projektu wraz ze wskazaniem stanowisk/osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji dotyczących realizacji projektu oraz posiadać i stosować procedury dotyczące: trybu wyboru wykonawcy oraz zawierania umów w ramach projektu realizowanego w ramach POIiŚ zgodne z zasadami obowiązującymi w POIiŚ weryfikacji, czy roboty, usługi lub dostawy za które jest dokonywana płatność zostały rzeczywiście wykonane zgodnie z zawartą umową, przygotowywania wniosków o płatność, w tym zasad weryfikacji i poświadczania czy wszystkie wydatki włączane do wniosku o płatność są zgodnie z zasadami zawartymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ wydanych przez Ministra Rozwoju Regionalnego, 27 Ministerstwo Środowiska 28 Ministerstwo Środowiska polityki rachunkowości, wraz z zakładowym planem kont uwzględniającym obowiązek stosowania odrębnego systemu księgowego albo odpowiedniego kodu księgowego dla wszystkich operacji związanych z projektem, archiwizacji wszelkich dokumentów związanych z realizacją projektu w okresie realizacji POIiŚ oraz 3 lat od zamknięcia POIiŚ zgodnie z postanowieniami art. 90 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 oraz art. 19 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006. W przypadku procedur (tj. wyboru wykonawcy i zawierania umów), ich istnienie oraz prawidłowość będzie sprawdzana na ostatnim etapie weryfikacji wniosku o dofinansowanie (w przypadku większości działań na etapie weryfikacji zgodnie z kryteriami merytorycznymi II stopnia). W przypadku pozostałych procedur oraz struktury organizacyjnej wystarczające będą oświadczenia beneficjenta załączane do wniosku o dofinansowanie. Faktyczne istnienie procedur będzie mogło być przedmiotem kontroli na późniejszym etapie. 29 Ministerstwo Środowiska 30 Ministerstwo Środowiska 5

6 Beneficjent zobowiązuje się do: 1) systematycznego monitorowania przebiegu realizacji Projektu oraz niezwłocznego informowania Instytucji Zarządzającej o zaistniałych nieprawidłowościach lub problemach w realizacji Projektu albo o zamiarze zaprzestania realizacji Projektu; 2) pomiaru wartości wskaźników produktu i rezultatu osiągniętych dzięki realizacji Projektu, zgodnie ze wskaźnikami zamieszczonymi we wniosku o dofinansowanie oraz w załączniku do Umowy; 3) złożenia do Instytucji Zarządzającej, niezwłocznie po zakończeniu finansowym realizacji Projektu, pisemnej deklaracji odnośnie stworzonych nowych miejsc pracy 4) przygotowywania i przekazywania do Instytucji Zarządzającej prawidłowo wypełnionych części sprawozdawczych z realizacji Projektu w ramach wniosków o płatność, zgodnie z obowiązującymi wzorami, terminami, przepisami oraz wytycznymi krajowymi i Instytucji Zarządzającej w tym zakresie; 5) udostępniania i przekazywania do Instytucji Zarządzającej wszelkich dokumentów, danych, informacji i wyjaśnień dotyczących realizacji Projektu, w tym także na potrzeby ewaluacji Programu, których Instytucja Zarządzająca zażąda w trakcie realizacji Projektu. 6) udostępniania i przekazywania do Instytucji Zarządzającej wszelkich dokumentów, danych, informacji i wyjaśnień dotyczących realizacji Projektu, w tym także na potrzeby ewaluacji Programu, których Instytucja Zarządzająca zażąda w trakcie realizacji Projektu. 31 Ministerstwo Środowiska 32 Ministerstwo Środowiska Beneficjent zobowiązuje się zapewnić : 1) pełnego wglądu we wszystkie dokumenty, w tym dokumenty elektroniczne związane z realizacją Projektu oraz umożliwić tworzenie ich uwierzytelnionych kopii, odpisów i wyciągów; 2) pełnego dostępu w szczególności do rzeczy, materiałów, urządzeń, sprzętów, obiektów, terenów i pomieszczeń, w których realizowany jest Projekt lub zgromadzona jest dokumentacja dotycząca realizowanego Projektu; 3) zapewnienia obecności upoważnionych osób, które udzielą wyjaśnień na temat realizacji Projektu, w tym wydatków i innych zagadnień związanych z realizacją Projektu. 33 Ministerstwo Środowiska Beneficjent zobowiązuje się do: 1) zapewnienia informowania społeczeństwa o współfinansowaniu realizacji Projektu przez Unię Europejską oraz o osiągniętych produktach i rezultatach Projektu, zgodnie z wymogami rozporządzenia Rady nr 1083/2006, rozporządzenia Komisji nr 1828/2006 oraz wytycznymi krajowymi i Instytucji Zarządzającej; 2) wypełniania obowiązków informacji i promocji w zakresie określonym we wniosku o dofinansowanie; 3) zamieszczenia we wszystkich dokumentach i materiałach, które przygotowuje w związku z realizacją Projektu oraz w miejscu realizacji Projektu, informacji o udziale Unii Europejskiej oraz Budżetu Państwa we współfinansowaniu Projektu oraz zamieszczenia w Projekcie odpowiednich logotypów w ramach Programu, zgodnie z wytycznymi krajowymi i Instytucji Zarządzającej 34 Ministerstwo Środowiska Beneficjent ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją Projektu. Prawa i obowiązki Beneficjenta i Partnera wynikające z Umowy nie mogą być przenoszone na rzecz osób trzecich. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu w pełnym zakresie, w terminie wskazanym w Umowie, z należytą starannością, w szczególności ponosząc wydatki celowo, rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, zasady optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i procedurami w ramach Programu oraz w sposób, który zapewni prawidłową i terminową realizację Projektu oraz osiągnięcie celów (produktów i rezultatów) zakładanych we wniosku o dofinansowanie. W przypadku realizacji Projektu przez Beneficjenta w formie partnerstwa, porozumienie lub umowa partnerska określa odpowiedzialność Beneficjenta i Partnera, w tym również wobec osób trzecich za działania lub zaniechania wynikające z realizacji Umowy. Zmiana formy prawnej Beneficjenta, przekształcenia własnościowe lub konieczność wprowadzenia innych zmian, w wyniku wystąpienia okoliczności nieprzewidzianych w momencie zawierania Umowy, a mogących skutkować przeniesieniem praw i obowiązków, możliwe są wyłącznie po poinformowaniu Instytucji Zarządzającej o konieczności ich wprowadzenia i zaakceptowaniu ich przez Instytucję Zarządzającą pod rygorem rozwiązania Umowy na zasadach w niej przewidzianych. 35 Ministerstwo Środowiska 36 Ministerstwo Środowiska 6

7 Beneficjent zobowiązuje się do przechowywania w swojej siedzibie kompletnej dokumentacji związanej z realizacją Projektu Obowiązek dotyczy w szczególności: wniosku o dofinansowanie (i jego kolejnych wersji) wraz z załącznikami, wniosków o płatność wraz z załącznikami, dokumentów z przeprowadzonej kontroli i audytu Projektu, sprawozdania z audytu zewnętrznego Projektu (jeżeli dotyczy), dokumentacji dotyczącej pomocy publicznej (jeżeli dotyczy), dokumentacji z postępowań o udzielenie zamówienia lub wyboru wykonawcy, dokumentacji dotyczącej informacji i promocji, dokumentacji dotyczącej zmian w Projekcie, całej korespondencji związanej z Projektem, w posiadaniu której jest Beneficjent. Obowiązki Instytucji Wdrażającej Obowiązkiem Instytucji Wdrażającej jest : - ocena wniosku beneficjenta -bieżący monitoring działań beneficjenta - rozliczanie wniosków o płatność - uruchamianie płatności części dotacyjnej - kontrola systemowa beneficjenta - kontrola doraźna beneficjenta - rozliczenie efektów projektu wskaźników produktu i rezultatu - monitoring ewaluacji projektu do 5 lat od zakończenia projektu -współpraca z beneficjentem 37 Ministerstwo Środowiska 38 Ministerstwo Środowiska Zmiany w projekcie i umowie o dofinansowanie Zmiana warunków realizacji Projektu, która powodowałaby niezgodność Projektu z wnioskiem o dofinansowanie, wymaga zgody Instytucji Wdrażającej. Zmiana warunków realizacji Projektu, która powodowałaby niezgodność z Opisem Projektu, wymaga zgody Instytucji Wdrażającej i IP oraz aneksowania Umowy. Zmiana numerów rachunków bankowych wskazanych nie wymaga aneksowania Umowy. Niezwłocznie po zmianie wskazanych w Umowie rachunków bankowych Beneficjent informuje o tym fakcie Instytucję Wdrażającą składając oświadczenie stanowiące załącznik nr 8 do Umowy. Oświadczenie jest skuteczne z chwilą jego doręczenia Instytucji Wdrażającej Każda zmiana Harmonogramu Projektu lub Harmonogramu uzyskiwania pozwoleń na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych, która nie powoduje wydłużenia okresu realizacji Projektu wymaga zgody Instytucji Wdrażającej i nie wymaga aneksowania Umowy. Zmiana powinna być przez Beneficjenta uzasadniona. Instytucja Wdrażająca ustosunkowuje się do zmian zaproponowanych przez Beneficjenta bez zbędnej zwłoki, uzasadniając swoje stanowisko w razie odmowy ich uwzględnienia. Zmiana Harmonogramu Projektu lub Harmonogramu uzyskiwania pozwoleń na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych, która powodowałaby wydłużenie okresu realizacji Projektu wymaga aneksowania Umowy 39 Ministerstwo Środowiska 40 Ministerstwo Środowiska Nie jest dopuszczalna zmiana Umowy w zakresie warunków realizacji Projektu, w rezultacie której Projekt przestałby spełniać kryteria wyboru projektów, według których był oceniany, zawarte w dokumencie Kryteria wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko stanowiącym załącznik nr 1 do Szczegółowego Opisu Priorytetów PO IiŚ. Nie jest dopuszczalna zmiana Umowy w zakresie warunków realizacji Projektu, której rezultatem byłoby nieprzyznanie Projektowi dofinansowania w czasie, gdy Projekt podlegał ocenie w ramach procedury wyboru projektów. Beneficjent realizuje Projekt zgodnie z własnymi procedurami, zgodnymi z zasadami obowiązującymi w systemie realizacji PO IiŚ. Zmiany procedur w zakresie zawierania umów związanych z realizacją Projektu wymagają akceptacji Instytucji Wdrażającej. W przypadku ustanowienia Pełnomocnika ds. Projektu, który będzie osobą właściwą do reprezentowania Beneficjenta w kontaktach z Instytucją Wdrażającą w sprawach związanych z realizacją Umowy, Beneficjent informuje Instytucję Wdrażającą o jego ustanowieniu, w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy Rozwiązanie Umowy Beneficjent może rozwiązać Umowę w formie pisemnej z zachowaniem 30- dniowego okresu wypowiedzenia. Instytucja Wdrażająca może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w formie pisemnej, w przypadku, gdy Beneficjent nie realizuje Projektu na warunkach określonych w Umowie, a w szczególności: opóźnia się w realizacji Projektu w stosunku do Harmonogramu Projektu o okres dłuższy niż 6 miesięcy albo gdy inne okoliczności czynią zasadnym przypuszczenie, że ukończenie Projektu nie nastąpi w terminie wynikającym z Harmonogramu Projektu; dokonał zasadniczej modyfikacji Projektu, w rozumieniu art. 57 ust. 1 rozporządzenia 1083/2006; 41 Ministerstwo Środowiska 42 Ministerstwo Środowiska 7

8 Rozwiązanie Umowy nie zwalnia Beneficjenta z obowiązku złożenia części sprawozdawczej wniosku o płatność oraz raportu,, w terminie 2 miesięcy od daty rozwiązania Umowy oraz archiwizowania dokumentacji związanej z jego realizacją, W przypadkach rozwiązania Umowy Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu całości lub części wypłaconego dotychczas dofinansowania w terminie 30 dni od dnia rozwiązania Umowy, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, z zastrzeżeniem ust 4a. Beneficjent zobowiązuje się do pokrycia udokumentowanych kosztów działań windykacyjnych podejmowanych wobec niego, a w szczególności kosztów pomocy prawnej świadczonej przez doradców prawnych, pełnomocników i ekspertów. 4a. W przypadku rozwiązania Umowy w kwota wymagana do zwrotu określana jest przez Instytucję Wdrażającą przy uwzględnieniu długości okresu, w którym beneficjent nie dokonał zasadniczej modyfikacji Projektu liczonego proporcjonalnie do okresu, W przypadku rozwiązania Umowy Beneficjentowi nie przysługuje odszkodowanie. Umowa może zostać rozwiązana za porozumieniem Stron. Strony ustalają zasady, na jakich następuje zwrot otrzymanego przez Beneficjenta dofinansowania. Umowa wygasa w przypadku wykonania przez Strony wszelkich wynikających z niej zobowiązań. 43 Ministerstwo Środowiska 44 Ministerstwo Środowiska Zasady kwalifikowania kosztów i wydatków: Zgodność z przepisami prawa 1) Wydatki muszą być poniesione i udokumentowane zgodnie z obowiązującym prawem polskim oraz prawem unijnym. Należy zwrócić szczególną uwagę na zgodność poniesionych wydatków z przepisami obowiązującymi w obszarach: zamówień publicznych, ochrony środowiska, ochrony przyrody, pomocy publicznej, rachunkowości, swobody działalności gospodarczej. 2) Wydatki poniesione na podstawie umowy, która została zawarta z naruszeniem prawa, lub poniesione z naruszeniem prawa mogą zostać uznane za niekwalifikowalne w całości lub w części, w zależności od wagi tego naruszenia. 3) Beneficjent jest zobowiązany do zawierania umów z wykonawcami dla zadań objętych projektem zgodnie z przepisami ustawy Pzp w przypadku, gdy wymóg jej stosowania wynika z tej ustawy. 4) Beneficjent zawierający z wykonawcami umowy, do których nie ma zastosowania ustawa Pzp, zobowiązany jest zawierać umowy w formie pisemnej w drodze aukcji albo przetargu, o których mowa w art K.c., (chyba że przepisy szczególne wymagają innego trybu i formy zawierania umowy) z uwzględnieniem zasad określonych w Komunikacie Komisji, w tym w szczególności zasady: 45 Ministerstwo Środowiska 46 Ministerstwo Środowiska a) jawności - w szczególności rozumianej jako zamieszczenie ogłoszenia o przetargu (aukcji) w prasie lub w Internecie, w zależności od wartości i rodzaju zamówienia. Decyzję o zakresie upowszechnienia informacji o planowanym zawarciu umowy podejmuje beneficjent. Dodatkowo ogłoszenie powinno być zamieszczone w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie beneficjenta. b) niedyskryminacyjnego opisu przedmiotu zamówienia - w szczególności rozumianej jako zakaz zawierania w opisie postanowień mogących preferować konkretnych wykonawców oraz, w przypadku konieczności wskazania konkretnych znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, obligatoryjne dopuszczenie rozwiązań równoważnych, c) równego dostępu dla podmiotów gospodarczych ze wszystkich państw członkowskich - w szczególności rozumianej jako zakaz stawiania wymagań powodujących dyskryminację względem wykonawców z innych państw członkowskich. Przykładowo zakazane są wymagania nakładające: posiadanie przez wykonawcę doświadczenia w wykonywaniu zamówienia w Polsce, posiadanie przez wykonawcę doświadczenia w realizacji zamówień współfinansowanych w ramach funduszy UE lub funduszy krajowych. 47 Ministerstwo Środowiska 48 Ministerstwo Środowiska 8

9 d) wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji, zgodnie z polskim prawem, e) odpowiednich terminów - w szczególności rozumianej jako wyznaczenie na składanie ofert terminów umożliwiających wykonawcom zapoznanie się z opisem przedmiotu zamówienia, przygotowanie i złożenie oferty, f) przejrzystego i obiektywnego podejścia - w szczególności rozumianej jako obowiązek wyłączania po stronie beneficjenta z przygotowania i prowadzenia przetargu osób, w stosunku do których zachodzą przesłanki analogiczne do określonych w art. 17 ust. 1 ustawy Pzp. Uwzględnienie powyższych zasad oznacza w szczególności, że wymóg zawarcia umowy w formie pisemnej w drodze aukcji albo przetargu, o których mowa w art K.c. nie będzie spełniony w przypadku wyboru wykonawcy w drodze przetargu zamkniętego (tj. przetargu niejawnego ograniczonego do wybranego przez ogłaszającego przetarg kręgu podmiotów). 5) W przypadku, gdy beneficjent zastosował tryb wskazany w art K.c., a następnie unieważnił postępowanie z powodu braku ofert, lub odrzucenia wszystkich ofert ze względu na niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, ponowne przeprowadzenie postępowania w ww. trybie nie jest wymagane. 49 Ministerstwo Środowiska 50 Ministerstwo Środowiska W takim przypadku beneficjent, odstępując od zastosowania trybu wskazanego w art K.c., jest zobowiązany do przeprowadzenia postępowania (wymóg rozeznania rynku), przy zachowaniu zasady efektywności oraz pod warunkiem braku istotnych zmian w pierwotnych warunkach zamówienia (w szczególności w zakresie przedmiotu zamówienia i sposobu jego realizacji). Ocena kwalifikowalności wydatków. Ocena kwalifikowalności projektu jest dokonywana na etapie oceny wniosków o dofinansowanie i polega na sprawdzeniu czy przedstawiony projekt może stanowić przedmiot współfinansowania w ramach PO IiŚ (zgodnie z Kryteriami oceny projektów zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący oraz zgodnie z warunkami określonymi w dokumencie pn. Organizacja systemu oceny i wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ). Sam fakt, że dany projekt kwalifikuje się do wsparcia w ramach PO IiŚ nie oznacza jeszcze, że wszystkie wydatki poniesione podczas realizacji tego projektu będą uznane za kwalifikowalne. 51 Ministerstwo Środowiska 52 Ministerstwo Środowiska Na etapie oceny wniosku o dofinansowanie sprawdzeniu podlega potencjalna kwalifikowalność wydatków ujętych we wniosku (minimalny zakres listy sprawdzającej do oceny wniosku o dofinansowanie dla projektów inwestycyjnych pod kątem kwalifikowalności wydatków został określony przez Instytucję Zarządzającą). Projektodawcy powinni, w ramach przygotowywanych projektów, określić zarówno wydatki kwalifikujące się do wsparcia (czyli wydatki kwalifikowalne), jak również wydatki nie kwalifikujące się do wsparcia (czyli wydatki niekwalifikowalne) jeżeli wydatki niekwalifikowalne są przewidywane w danym projekcie. Potwierdzenie wysokości planowanych do poniesienia wydatków kwalifikowalnych następuje w umowie o dofinansowanie zawieranej z beneficjentem PO IiŚ. Ocena kwalifikowalności poniesionych wydatków dokonywana jest również na etapie kontroli realizowanych na podstawie Wytycznych w zakresie kontroli realizacji PO IiŚ , w tym zwłaszcza podczas kontroli wniosków o płatność beneficjentów, kontroli na miejscu realizacji projektu oraz kontroli procedur zawierania umów dla zadań objętych projektem. Podczas kontroli, będzie sprawdzane w szczególności: a) czy wydatki poniesiono zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie (w tym zgodnie z zakresem projektu określonym w umowie o dofinansowanie), b) czy poniesione wydatki są zgodne z Wytycznymi, 53 Ministerstwo Środowiska 54 Ministerstwo Środowiska 9

10 Kwalifikowalność poniesionych wydatków oceniana jest w trakcie realizacji projektu oraz po jego zakończeniu, poprzez weryfikację opłaconych faktur (lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej) przedstawianych przez beneficjenta do refundacji w ramach wniosków o płatność oraz podczas kontroli na miejscu realizacji projektu. Wydatkiem kwalifikującym się do współfinansowania jest wydatek spełniający łącznie następujące warunki: został poniesiony w okresie kwalifikowalności wydatków, jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa wspólnotowego oraz prawa krajowego, jest zgodny z postanowieniami POIiŚ jest zgodny z kategoriami wydatków wynikającymi z postanowień umowy o dofinansowanie projektu, 55 Ministerstwo Środowiska Okres kwalifikacji wydatków Pod pojęciem okresu kwalifikowania wydatków należy rozumieć okres, w którym mogą być ponoszone wydatki kwalifikowalne. Wydatki poniesione poza okresem kwalifikowania wydatków nie mogą być uznane za wydatki kwalifikowalne. Okres kwalifikowania wydatków dla PO IiŚ rozpoczyna się z dniem 1 stycznia 2007 r. Okres kwalifikowania wydatków dla PO IiŚ kończy się z dniem 31 grudnia 2015 r. 56 Ministerstwo Środowiska Wkład niepieniężny 2) Ostateczny okres kwalifikowania wydatków dla danego projektu zostanie określony w umowie o dofinansowanie zawieranej z beneficjentem, która określi zarówno początkową jak i końcową datę kwalifikowalności wydatków. Początkową datą kwalifikowania wydatków może być 1 stycznia 2007 r., również w przypadku, gdy wniosek o dofinansowanie został złożony w późniejszym terminie. Końcowa data kwalifikowalności wydatku może zostać zmieniona w uzasadnionym przypadku na pisemny wniosek beneficjenta, za zgodą instytucji stanowiącej stronę umowy o dofinansowanie, w formie aneksu do umowy o dofinansowanie z beneficjentem jednak w żadnym wypadku końcowa data kwalifikowania wydatków dla projektu nie może wykraczać poza datę 31 grudnia 2015 r. 1) Wkład niepieniężny wniesiony na rzecz projektu przez beneficjenta w postaci dóbr lub usług stanowi koszt kwalifikowalny przy założeniu, że: a) polega na wniesieniu nieruchomości, w rozumieniu art K.c., urządzeń lub materiałów (surowców), ekspertyz lub nieodpłatnej pracy wykonywanej przez wolontariuszy, b) wartość wkładu niepieniężnego została należycie potwierdzona dokumentami o wartości dowodowej równoważnej fakturom (bez uszczerbku dla przepisów określonych w rozporządzeniach szczegółowych). 57 Ministerstwo Środowiska 58 Ministerstwo Środowiska 2) Nieruchomości a) W przypadku wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości niezabudowanej, nieruchomości zabudowanej lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, w tym dotyczące limitu wydatków związanych z nabyciem nieruchomości, wyceny nieruchomości, kwalifikowania wydatków poniesionych na wynagrodzenie rzeczoznawcy wykonującego operat szacunkowy, b) Jako wkład niepieniężny może być wniesione jedynie prawo własności nieruchomości lub prawo użytkowania wieczystego nieruchomości. c) W przypadku, gdy nieruchomość niezależnie od realizowanego projektu jest wykorzystywana w określonym celu (a więc realizacja projektu nie powoduje zmiany jej przeznaczenia) nie jest możliwe wniesienie tej nieruchomości jako wkładu niepieniężnego do projektu. To czy nieruchomość może być wniesiona jako wkład niepieniężny do projektu jest uwarunkowane wynikiem analizy w kontekście zmiany przeznaczenia tej nieruchomości tj. w kontekście ponoszenia przez beneficjenta kosztu alternatywnego. Przykładowo, możliwe jest wniesienie do projektu wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości, w przypadku, gdy przeznaczenie nieruchomości ulega zmianie wskutek realizacji projektu, tj. gdy projekt nie byłby realizowany nieruchomość ta byłaby lub mogłaby być wykorzystywana na inny cel. 3) Urządzenia (wyposażenie, sprzęt) 59 Ministerstwo Środowiska 60 Ministerstwo Środowiska 10

11 4) Ekspertyzy Pod pojęciem ekspertyz, można również rozumieć dokumentację związaną z przygotowaniem projektu (z wyjątkiem wypełnionego formularza wniosku o dofinansowanie projektu). 5) W przypadku wniesienia nieodpłatnej pracy wykonywanej przez wolontariuszy, jej wartość określa się z uwzględnieniem poświęconego czasu na jej wykonanie oraz średniej stawki godzinowej lub dziennej występującej na rynku za dany rodzaj pracy. 6) W przypadku wniesienia przez beneficjenta wkładu niepieniężnego do projektu, kwota dofinansowania dla projektu w ramach PO IiŚ oraz z innych bezzwrotnych publicznych środków krajowych nie może przekroczyć wartości całkowitych rzeczywistych wydatków kwalifikowalnych, pomniejszonych o wartość wkładu niepieniężnego stanowiącego koszt kwalifikowalny. 61 Ministerstwo Środowiska Zakaz podwójnego finansowania 1) Na potrzeby Wytycznych podwójne finansowanie oznacza: - w przypadku projektów niepodlegających zasadom pomocy publicznej - otrzymanie na dany projekt lub część projektu bezzwrotnej pomocy finansowej ze środków publicznych (krajowych lub wspólnotowych lub innych) w wysokości łącznie wyższej niż odpowiednio 100% wartości projektu lub 100 % części projektu; - w przypadku projektów podlegających zasadom pomocy publicznej otrzymanie na dany projekt pomocy wyższej niż maksymalna intensywność pomocy dla danego projektu lub - zadeklarowanie wydatku, jako kwalifikowalnego w ramach dwóch wspólnotowych instrumentów finansowych. 62 Ministerstwo Środowiska 2) Podwójnym finansowaniem jest w szczególności: a) zrefundowanie tego samego wydatku w ramach dwóch różnych projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych lub FS, b) zrefundowanie poniesionego VAT ze środków funduszy strukturalnych lub FS, a następnie odzyskanie tego podatku ze środków budżetu państwa w oparciu o ustawę o VAT, c) zakupienie środka trwałego z udziałem środków dotacji krajowej z wyłączeniem dotacji na pokrycie wkładu własnego (w ramach wkładu publicznego), a następnie zrefundowanie kosztów amortyzacji tego środka trwałego w ramach funduszy strukturalnych lub FS, d) sytuacja, w której na realizację części projektu (niepodlegającego zasadom pomocy publicznej) współfinansowanego w ramach PO IiŚ beneficjent otrzymuje dotację (lub inne bezzwrotne środki finansowe) z innego źródła; (w przypadku, gdy część projektu jest sfinansowana w całości ze środków otrzymanych na ten cel z innego źródła, wydatki związane z realizacją tej części projektu należy wykazać jako wydatki niekwalifikowalne); nie dotyczy to sytuacji, w której beneficjent dotację otrzymaną z innego źródła rozliczy w ramach projektu współfinansowanego w ramach PO IiŚ jak zaliczkę na dofinansowanie ze środków PO IiŚ, e) sytuacja, w której środki na prefinansowanie wkładu wspólnotowego zostały pozyskane w formie kredytu lub pożyczki, które następnie zostały umorzone. 63 Ministerstwo Środowiska 64 Ministerstwo Środowiska 3) Ponadto wydatek poniesiony na środek trwały, który był współfinansowany z publicznych środków krajowych lub wspólnotowych w okresie 7 lat poprzedzających datę dokonania zakupu danego środka przez beneficjenta stanowi wydatek niekwalifikowalny. Dokumentem poświadczającym fakt, iż w okresie 7 lat poprzedzających datę dokonania zakupu sprzęt ten nie był nabyty z udziałem dotacji krajowych lub wspólnotowych może być oświadczenie sprzedawcy. 4) Z zastrzeżeniem projektów podlegających zasadom pomocy publicznej podwójnym finansowaniem nie jest w szczególności: a) finansowanie wkładu własnego (w ramach wkładu publicznego) ze środków zarówno zwrotnych jak i bezzwrotnych pozyskanych ze źródeł zewnętrznych przez beneficjenta (z zastrzeżeniem sytuacji, w której beneficjent jako wkład własny wnosi do projektu wkład niepieniężny, który był wcześniej współfinansowany z dotacji krajowych lub środków wspólnotowych taka sytuacja będzie uznana za podwójne finansowanie) b) pozyskanie środków na prefinansowanie wkładu wspólnotowego w formie kredytu lub pożyczki, pod warunkiem, iż nie zostaną umorzone. W przypadku umorzenia części bądź całości kredytu lub pożyczki, podwójne finansowanie stanowi kwota, która został umorzona. 65 Ministerstwo Środowiska 66 Ministerstwo Środowiska 11

12 5) W przypadku jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek podległych Szczegółowy Opis Priorytetów może wskazywać minimalny zakres finansowania wkładu własnego beneficjenta ze środków własnych. W takim przypadku, odpowiednia część wkładu własnego nie może być finansowana ze źródeł bezzwrotnych innych niż ze środków bezzwrotnych pozyskanych przez beneficjenta ze środków wojewódzkich, powiatowych i gminnych funduszy celowych. Dochody incydentalne i kary umowne 1) Zgodnie z art. 55 ust. 1 rozporządzenia ogólnego, projekt generujący dochód jest zdefiniowany jako jakakolwiek operacja obejmująca inwestycję w infrastrukturę, korzystanie z której podlega opłatom ponoszonym bezpośrednio przez korzystających lub jakakolwiek operacja pociągająca za sobą sprzedaż gruntu lub budynków, lub dzierżawę gruntu, lub najem budynków, lub jakiekolwiek inne odpłatne świadczenie usług. Dla celów rozporządzenia ogólnego dochód powinien być interpretowany jako ten generowany przez działalność operacyjną projektu. 67 Ministerstwo Środowiska 68 Ministerstwo Środowiska 2) Zatem dochody incydentalne występujące podczas realizacji projektu (np. ze sprzedaży drewna, które jest wynikiem przygotowania terenu pod inwestycję, dochody ze sprzedaży złomu uzyskanego w wyniku prac demontażowych), nie stanowią dochodu w rozumieniu rozporządzenia ogólnego, ponieważ nie są wynikiem działalności operacyjnej projektu. Jednakże, jeśli dochody incydentalne (w tym również kary umowne bądź środki uzyskane z realizacji gwarancji dobrego wykonania umowy) przekroczą łącznie próg 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, powinny być uwzględnione podczas obliczenia luki finansowej dla projektu oraz wykorzystane do sfinansowania części kosztów inwestycyjnych projektu. 3) Ponadto, w przypadku projektów podlegających zasadom pomocy publicznej sposób traktowania dochodów incydentalnych powinien być zgodny z odpowiednimi aktami prawnymi. 4) W przypadku kar umownych, w przypadku gdy wykonawca nie dokonuje bezpośredniej płatności kary umownej na rzecz beneficjenta (zamawiającego), ale kwota kary umownej jest np. potrącana z płatności za daną fakturę, za wydatek kwalifikowalny może być uznany jedynie wydatek faktycznie poniesiony, natomiast dodatkowe wydatki poniesione przez beneficjenta wskutek niewywiązania się przez wykonawcę z postanowień umownych mogą być uznane za kwalifikowalne, pod warunkiem, że zostaną odpowiednio udokumentowane oraz będą zgodne z pozostałymi warunkami kwalifikowania wydatków. 69 Ministerstwo Środowiska 70 Ministerstwo Środowiska Zarządzanie projektem Pod pojęciem wydatków związanych z zarządzaniem projektem naleŝy rozumieć wydatki poniesione przez beneficjenta na niezbędne działania towarzyszące realizacji projektu, z zachowaniem warunków określonych w Wytycznych, które nie są działaniami związanymi z przygotowaniem projektu, Bez uszczerbku dla warunków wskazanych w niniejszym podrozdziale warunkiem koniecznym uznania wydatków poniesionych w związku z zarządzaniem projektem za kwalifikowalne jest ich szczegółowe opisanie oraz uzasadnienie we wniosku o dofinansowanie oraz zatwierdzenie w umowie o dofinansowanie. Wydatki związane z zarządzaniem projektem można podzielić na pięć grup: 1) Wydatki związane z nadzorem nad robotami budowlanymi; Wydatki związane z zapewnieniem odpowiedniego, zgodnego z prawem, nadzoru nad prowadzonymi robotami budowlanymi mogą być uznane za kwalifikowalne zarówno w przypadku, gdy zawierany jest odrębny kontrakt na nadzór nad robotami budowlanymi, jak również, gdy nadzór nad robotami budowlanymi jest realizowany przez pracowników beneficjenta posiadających odpowiednie kwalifikacje. 71 Ministerstwo Środowiska 72 Ministerstwo Środowiska 12

13 W przypadku, gdy nadzór nad robotami budowlanymi jest realizowany przez pracowników beneficjenta posiadających odpowiednie kwalifikacje, wydatki związane z wynagrodzeniami dla pracowników beneficjenta realizujących nadzór nad robotami budowlanymi mogą być uznane za kwalifikowalne - Wydatki osobowe. Ponadto wydatki poniesione na niezbędne wyposażenie pracowników beneficjenta realizujących ww. zadania mogą być uznane za kwalifikowalne, przy zachowaniu warunków dotyczących wydatków poniesionych na środki trwałe zakupione lub wytworzone na czas realizacji projektu. W przypadku, gdy w ramach projektu zostanie zawarty odrębny kontrakt na nadzór nad robotami budowlanymi, należy stosować warunki dotyczące wydatków związanych z zapewnieniem zaplecza Inżyniera nadzoru. Wydatki związane z prowadzeniem nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi przez projektanta w zakresie zgodnym z prawem oraz niezbędnym dla realizacji projektu mogą być uznane za kwalifikowalne. Wydatki ponoszone w związku z decyzją właściwego organu zobowiązującą do ustanowienia specjalistycznego nadzoru (nadzór archeologiczny, konserwatorski) w zakresie niezbędnym dla realizacji projektu mogą być uznane za kwalifikowalne także wówczas, gdy nie były przewidywane na etapie zawierania umowy o dofinansowanie i w konsekwencji nie zostały wprost wskazane we wniosku ani w umowie o dofinansowanie. 73 Ministerstwo Środowiska 74 Ministerstwo Środowiska 2) Koszty ogólne; Przez koszty ogólne należy rozumieć koszty, które nie mogą zostać bezpośrednio przyporządkowane do konkretnego produktu lub usługi. Do kategorii kosztów ogólnych należą m.in. koszty administracyjne, w tym opłaty czynszowe, za wynajem, za energię, ogrzewanie w okresie przygotowania bądź realizacji projektu. Koszty ogólne mogą być uznane za kwalifikujące się do wsparcia w ramach PO IiŚ, jeśli zostaną spełnione następujące warunki: a) kalkulacja tych kosztów jest oparta na rzeczywistych kosztach związanych z realizacją danego projektu lub b) koszty te zostały wyodrębnione jako odpowiednia proporcja kosztów ogólnych związanych bezpośrednio z realizacją projektu, zgodnie z należycie uzasadnioną, rzetelną i bezstronna metodologią. Kalkulacja opłat czynszowych powinna być należycie udokumentowana i okresowo weryfikowana. 75 Ministerstwo Środowiska 76 Ministerstwo Środowiska Wydatki osobowe; Wydatki osobowe (tj. koszty wynagrodzenia (wszystkich składników wynagrodzenia pracowników, czyli osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę albo mianowania, ponoszone przez pracodawcę, za okres, w którym pracownik wykonywał pracę związaną z projektem, w tym regulaminowych dodatków, nagród oraz premii) mogą stanowić wydatek kwalifikowalny w przypadku nowych pracowników zatrudnionych przez beneficjenta na potrzeby przygotowania bądź realizacji projektu lub w przypadku pisemnego oddelegowania wcześniej zatrudnionych pracowników do realizacji nowych zadań związanych z przygotowaniem lub realizacją projektu. Wydatki osobowe mogą stanowić wydatek kwalifikowalny w proporcji, w jakiej dany pracownik poświęca swój czas na działania związane z przygotowaniem lub realizacją projektu współfinansowanego w ramach PO IiŚ. b) Beneficjenci deklarujący wydatki poniesione na wynagrodzenia jako kwalifikowalne, powinni posiadać regulaminy wynagradzania. Wydatki poniesione na wynagrodzenia, deklarowane jako kwalifikowalne, powinny być zgodne z regulaminami wynagradzania w danej instytucji. Wszelkie wydatki związane z wynagrodzeniami, które nie są ponoszone przez beneficjenta a np. przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, czy też budżet państwa nie stanowią wydatków kwalifikowalnych. W każdym przypadku, zakres zadań danego pracownika w związku z realizacją projektu, jak również informacja na temat proporcji, w jakiej pracownik poświęca swój czas na działania związane z realizacją projektu w odniesieniu do pozostałych zadań, powinny być zawarte w opisie stanowiska lub zakresie obowiązków (dokumenty te powinny być podpisane przez pracownika i pracodawcę). 77 Ministerstwo Środowiska 78 Ministerstwo Środowiska 13

14 Beneficjent, składając wniosek o płatność uwzględniający wydatki na wynagrodzenia, powinien załączyć oświadczenie, iż wydatki na wynagrodzenia uwzględnione we wniosku o płatność dotyczą wyłącznie pracy związanej z przygotowaniem lub realizacją projektu w ramach PO IiŚ. Koszty związane z wykorzystaniem informatycznych systemów wspomagających zarządzanie i monitorowanie; Koszty związane z wykorzystaniem informatycznych systemów wspomagających zarządzanie i monitorowanie będą mogły być uznane za kwalifikowalne. 5) Pozostałe wydatki związane z realizacją projektu; Pozostałe niezbędne wydatki poniesione przez beneficjenta w związku z przygotowaniem bądź realizacją projektu (tj. zarówno w okresie przygotowania projektu jak i jego realizacji), takie jak m.in. wydatki poniesione na: a) niezbędne ekspertyzy, porady prawne, doradztwo finansowe lub techniczne, b) usługi obce niezbędne dla realizacji projektu (w tym również usługi wykonywane na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenia), c) szkolenia (w zakresie związanym z realizacją projektu) dla pracowników beneficjenta zaangażowanych w przygotowanie bądź realizację projektu, 79 Ministerstwo Środowiska 80 Ministerstwo Środowiska d) audyty związane z realizacją projektu (jeżeli audyt związany z realizacją projektu jest wymagany przepisami prawa bądź wymaganiami IZ, IP lub IW/IPII), e) prowadzenie rachunkowości projektu (w zakresie, w jakim jest to wymagane odpowiednimi przepisami lub wytycznymi), f) remont lub adaptację powierzchni biurowej do potrzeb pracowników uczestniczących w przygotowaniu bądź realizacji projektu, g) koszty (w wysokości odpisów amortyzacyjnych, przy zachowaniu warunków dotyczących zakupu sprzętu wykorzystania sprzętu i wyposażenia, w tym sprzętu komputerowego i oprogramowania, przez pracowników beneficjenta zaangażowanych w przygotowanie bądź realizację projektu, h) archiwizację dokumentów związanych z realizacją projektu zgodnie z obowiązującymi zasadami wynikającymi z faktu otrzymania dofinansowania w ramach PO IiŚ, wskazanymi w umowie o dofinansowanie, i) podróże służbowe pracowników beneficjenta w związku z realizacją projektu (do wysokości określonej w rozporządzeniu w sprawie należności z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju), j) otwarcie i prowadzenie odrębnego rachunku bankowego dla celów realizacji projektu oraz opłaty pobierane od dokonywanych transakcji finansowych, które są niezbędne dla realizacji projektu, k) usługi telekomunikacyjne związane z realizacją projektu (w proporcji, w której kwalifikowalne jest wynagrodzenie pracownika), 81 Ministerstwo Środowiska 82 Ministerstwo Środowiska l) zakup materiałów nie stanowiących środków trwałych na czas realizacji projektu, mogą być uznane za kwalifikowalne. Dotyczy to również, w uzasadnionych przypadkach, (m.in. brak doświadczenia beneficjenta we wdrażaniu projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich) sytuacji, w której beneficjent powierza zarządzanie projektem podmiotowi zewnętrznemu. Należy jednak zwrócić uwagę, iż umowa dotycząca zarządzania projektem (tj. wdrażania, realizacji projektu) powinna zostać zawarta zgodnie z zasadami dotyczącymi udzielania zamówień publicznych lub zgodnie z wymogami dotyczącymi zawierania umów, Łączna kwota wydatków kwalifikowalnych związanych z zarządzaniem projektem (x) (z wyłączeniem wydatków związanych z nadzorem nad robotami budowlanymi), tj. suma wydatków poniesionych w kategoriach musi spełniać jednocześnie dwie nierówności: a) x PLN + 3% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, b) x 20% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu. 83 Ministerstwo Środowiska 84 Ministerstwo Środowiska 14

15 Roboty budowlane 1) Wydatki na przygotowanie placu budowy i na roboty budowlane niezbędne dla realizacji projektu mogą być uznane za kwalifikowalne. 2) Wykonanie prac związanych z przygotowaniem terenu i robotami budowlanymi powinno być zlecane zgodnie z wymogami 3) W przypadku, gdy beneficjent samodzielnie wykonuje całość lub część prac związanych z przygotowaniem placu budowy lub robotami budowlanymi, związane z tymi pracami wydatki muszą być przypisane poprzez przejrzysty i oddzielny system rozliczania projektu oparty na dokumentach księgowych lub dokumentach o równoważnej wartości dowodowej. Każdorazowo decyzja dotycząca realizacji prac w ramach projektu siłami własnymi bądź zlecenia realizacji prac wykonawcy zewnętrznemu powinna być poprzedzona analizą dotyczącą najbardziej efektywnego rozwiązania z punktu widzenia realizacji projektu, jak również powinna być rozważona pod kątem stosowania przepisów dotyczących zamówień publicznych. 4) W przypadku, gdy w prace są zaangażowani pracownicy zatrudnieni w instytucji beneficjenta, stosuje się odpowiednio dotyczące wynagrodzeń pracowników beneficjenta (w szczególności należy wskazać, że w takim przypadku beneficjent jest zobowiązany do przedstawienia dokumentów potwierdzających, iż dana osoba wykonywała, w określonym zakresie, pracę związaną z przygotowaniem placu budowy lub robotami budowlanymi). 85 Ministerstwo Środowiska 86 Ministerstwo Środowiska Roboty dodatkowe prace, które nie były przewidziane w pierwotnej umowie lub prace, które były przewidziane w pierwotnej umowie zawartej pomiędzy beneficjentem a wykonawcą umowy, ale istnieje konieczność ich wykonania w większych ilościach, po wyższej cenie, w innej technologii, lub przy innych parametrach (np. średnice, długości, rodzaj materiału itp.) niż to wynika z kontraktu. Uwaga: pojęcia robót dodatkowych nie należy utożsamiać z pojęciem zamówień dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. 87 Ministerstwo Środowiska 1) Warunek ogólny odnoszący się do robót dodatkowych oraz wydatków wynikających ze zwiększenia wartości zamówień podstawowych albo udzielenia zamówień w trybach niekonkurencyjnych. Wszystkie wydatki kwalifikowalne muszą odnosić się do zakresu rzeczowego projektu zatwierdzonego umową o dofinansowanie oraz mieścić się w maksymalnej kwocie wydatków kwalifikowalnych określonej w umowie o dofinansowanie. Zatem również w przypadku robót dodatkowych oraz wydatków wynikających ze zwiększenia wartości zamówień podstawowych albo udzielenia zamówień w trybach niekonkurencyjnych, aby wydatki związane z ich wykonaniem mogły być uznane za kwalifikowalne, muszą być zgodne z zakresem projektu zatwierdzonym umową o dofinansowanie. W przypadku wydatków dotyczących prac wykraczających poza zakres projektu określony umową o dofinansowanie, do czasu ewentualnej, odpowiedniej zmiany umowy o dofinansowanie, wydatki związane z ich wykonaniem nie mogą być uznane za kwalifikowalne. 88 Ministerstwo Środowiska 2) Kwalifikowalność robót dodatkowych oraz wydatków wynikających ze zwiększenia wartości zamówień podstawowych albo udzielenia zamówień w trybach niekonkurencyjnych. a) Za kwalifikowalne mogą zostać uznane wydatki dotyczące: Zwiększenia wartości zamówienia podstawowego na zasadach określonych w umowie, które stanowią normalną realizację warunków zamówienia podstawowego i nie wymagają zawarcia aneksu do umowy albo udzielania nowego zamówienia. Zwiększenia wartości zamówienia podstawowego określonej w umowie wynikające z zastosowanego mechanizmu kosztorysowego wynagrodzenia wykonawcy i ostatecznego obliczenia go na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robót. Stanowi to normalną realizację warunków zamówienia podstawowego i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy albo udzielania nowego zamówienia. Takie postępowanie jest dopuszczalne i wydatki z tym związane mogą zostać uznane za kwalifikowane, pod warunkiem, że wzrost wartości zamówienia podstawowego wynikający z obmiaru robót faktycznie wykonanych poniesiono tylko w ramach pozycji przedmiaru robót będącego podstawą wyceny ofert. 89 Ministerstwo Środowiska 90 Ministerstwo Środowiska 15

16 Rozeznanie rynku Zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów Trudno znaleźć inny sposób niż rozeznanie rynku, aby zapewnić w praktyce zastosowanie się do tej zasady. konieczność dokonania rozeznania rynku dotyczy każdego wydatku (niezależnie od jego wysokości). Rodzaje dokumentów potwierdzających rozeznanie rynku to odpowiedzi na zapytanie ofertowe, pismo, wydruku listu elektronicznego, wydruk strony internetowej przedstawiającej oferty lub informacje handlowe, oferty lub informacji handlowej przesłanej przez wykonawców z własnej inicjatywy. Projekty generujące dochód Wydatki kwalifikowalne nie mogą przekroczyć bieżącej wartości kosztu inwestycji mniejszonej o bieżącą wartość dochodu netto z inwestycji w okresie referencyjnym. W przypadku, gdy nie wszystkie koszty inwestycji kwalifikują się do współfinansowania, dochód zostaje przyporządkowany proporcjonalnie do kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych części kosztu inwestycji. Metodologia obliczania i przedstawiania w projekcie generowanego dochodu, a także sposobu jego monitorowania jest przedmiotem odrębnych wytycznych dotyczących projektów generujących dochody. W przypadku stwierdzenia do 3 lat po zamknięciu POIiŚ wygenerowania dochodu, który nie został uwzględniony przy obliczaniu luki w finansowaniu, dochód ten podlega zwrotowi proporcjonalnie do wkładu UE ponowna kalkulacja luki w finansowaniu 91 Ministerstwo Środowiska 92 Ministerstwo Środowiska Wkład niepieniężny W przypadku wniesienia nieodpłatnej pracy wykonywanej przez wolontariuszy, jej wartość określa się z uwzględnieniem ilości czasu poświęconego na jej wykonanie oraz średniej stawki godzinowej lub dziennej za dany rodzaj pracy. Dany środek trwały (np. nieruchomość lub maszyna) może być przedmiotem wkładu rzeczowego tylko wówczas, gdy beneficjent traci możliwość korzystania z niego w dotychczasowy sposób (koszt alternatywny) W przypadku wniesienia nieodpłatnej pracy wykonywanej przez wolontariuszy, jej wartość określa się z uwzględnieniem ilości czasu poświęconego na jej wykonanie oraz średniej stawki godzinowej lub dziennej za dany rodzaj pracy. 93 Ministerstwo Środowiska Odpisy amortyzacyjne z tytułu spadku wartości środków trwałych stanowią koszt kwalifikowalny, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: odpisy amortyzacyjne dotyczą środka trwałego, który jest niezbędny do prawidłowej realizacji projektu i jest bezpośrednio wykorzystywany do jego wdrażania, zakup środka trwałego nie był finansowany ze środków dotacji krajowej ani wspólnotowej (nie dotyczy sytuacji, w której dotacja została przyznana na pokrycie wkładu własnego w ramach wkładu publicznego), w ciągu 7 lat poprzedzających datę przekazania środka trwałego na potrzeby projektu, kwalifikowalna wartość odpisów amortyzacyjnych odnosi się wyłącznie do okresu realizacji danego projektu, wartość odpisów amortyzacyjnych została obliczona zgodnie z ustawą rachunkowości. Cenę nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości. 94 Ministerstwo Środowiska W przypadku, gdy dany środek trwały wykorzystywany jest także w innych celach niż realizacja projektu, kwalifikowalna jest tylko ta część odpisu amortyzacyjnego, która odpowiada proporcji wykorzystania środka trwałego w celu realizacji projektu. W przypadku, gdy odpisy amortyzacyjne dotyczą środka trwałego wykorzystywanego w związku z zarządzaniem projektem. Wydatki te powinny być zakwalifikowane w ramach kategorii zarządzanie projektem. W szczególności oznacza to, że wydatki te mogą być ponoszone jedynie do limitu określonego dla ww. kategorii wydatków, a ponadto wydatki te powinny być opisane we wniosku o dofinansowanie i umowie o dofinansowanie. Inne niż VAT obciążenia, podatki, opłaty, których poniesienie jest niezbędne dla realizacji projektu mogą stanowić wydatki kwalifikowalne tylko wtedy, jeśli zostały rzeczywiście i ostatecznie poniesione przez beneficjenta, Odsetki od długów (np. kredytów, pożyczek) oraz koszty wymiany walut nie będą kwalifikowalne. 95 Ministerstwo Środowiska 96 Ministerstwo Środowiska 16

17 Pojęcie amortyzacji jest nierozerwalnie związane z pojęciem środków trwałych. Zgodnie z art. 32 ustawy o rachunkowości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środka trwałego dokonuje się drogą systematycznego, planowego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji (okres przewidywanego używania). Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego, na określenie którego wpływają w szczególności: 1) liczba zmian, na których pracuje środek trwały, 2) tempo postępu techniczno-ekonomicznego, 3) wydajność środka trwałego mierzona liczbą godzin jego pracy lub liczbą wytworzonych produktów albo innym właściwym miernikiem, 4) prawne lub inne ograniczenia czasu używania środka trwałego, 5) przewidywana przy likwidacji cena sprzedaży netto istotnej pozostałości środka trwałego. 97 Ministerstwo Środowiska 98 Ministerstwo Środowiska Wydatki niekwalifikowane warunkowo kwalifikowane Na dzień przyjęcia środka trwałego do używania należy ustalić okres, stawkę i metodę jego amortyzacji. Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji środków trwałych powinna być przez jednostkę okresowo weryfikowana, powodując odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach obrotowych odpisów amortyzacyjnych. Przepisy ustawy o rachunkowości nie określają żadnych stawek ani okresów amortyzacji. Wydatki poniesione na obowiązkowe, tzn. wymagane przez przepisy prawa, bądź wymagane przez instytucje w systemie realizacji PO IiŚ (IZ, IP, IPII/IW), ubezpieczenia oraz gwarancje bankowe mogą być uznane za wydatki kwalifikowalne. Wydatki poniesione na ubezpieczenia (np. ubezpieczenie placu budowy) oraz gwarancje bankowe (np. gwarancja wypłaconej zaliczki lub/i gwarancja dobrego wykonania umowy), zgodne z postanowieniami Ogólnych warunków kontraktowych FIDIC zawartymi w Warunkach Kontraktu na urządzenia i budowę z projektowaniem (wydanie FIDIC 1999) lub w Warunkach Kontraktu na budowę (wydanie FIDIC 1999) lub analogiczne w przypadku kontraktów realizowanych w oparciu o inne warunki kontraktowe niż FIDIC, mogą być uznane za wydatki kwalifikowalne. 99 Ministerstwo Środowiska 100 Ministerstwo Środowiska Wydatki poniesione na ubezpieczenia nieobowiązkowe mogą być uznane za kwalifikowalne pod warunkiem, że ubezpieczenia te są zalecane przez IZ/IP. Wydatki, poniesione na ubezpieczenia mogą być kwalifikowalne jedynie w okresie realizacji projektu, tj. z wyłączeniem wydatków w fazie eksploatacyjnej (stanowiącej koszty operacyjne projektu). W sytuacji uzyskania odszkodowania, środki powinny być w pierwszej kolejności przeznaczone na odtworzenie zniszczonej infrastruktury. W innym wypadku wszelkie korzyści finansowe uzyskane przez beneficjenta, w tym z tytułu wypłat ubezpieczenia związanego z projektem lub wypłat innych rodzajów kompensacji finansowej powinny być zwrócone proporcjonalnie do wysokości udziału dofinansowania UE w wydatkach kwalifikowanych projektu. Wydatki na grzywny, kary finansowe, wydatki związane z funkcjonowaniem komisji rozjemczych, wydatki związane ze sprawami sądowymi (w tym wydatki związane z przygotowaniem i obsługą prawną spraw sądowych) oraz koszty realizacji ewentualnych postanowień wydanych przez sąd bądź komisje rozjemcze nie będą kwalifikowalne z wyjątkiem wydatków związanych z odzyskiwaniem kwot nienależnie wypłaconych po akceptacji IZ PO IiŚ, wydatków wynikających z zastosowania procedur odwoławczych oraz wydatków wynikających z zastosowania mechanizmu waloryzacji ceny. Wydatki poniesione w związku z pozyskiwaniem źródeł finansowania projektu (np. prowizje) nie są kwalifikowalne. 101 Ministerstwo Środowiska 102 Ministerstwo Środowiska 17

18 Trwałość Projektu Wydatki związane z obsługą instrumentów zabezpieczających realizację umowy o dofinansowanie mogą być uznane za kwalifikowalne. Wydatki poniesione na opłaty administracyjne, których poniesienie jest niezbędne dla realizacji projektu mogą być uznane za kwalifikowalne, jeżeli zostały ostatecznie poniesione przez beneficjenta. Projekt zachowuje wkład funduszy, wyłącznie jeżeli w terminie 5 lat od zakończenia operacji (lub 3 lat w przypadku MŚP), projekt nie zostanie poddany zasadniczym modyfikacjom. Zasadnicza modyfikacja (łączne warunki): modyfikacja mająca wpływ na charakter lub warunki realizacji projektu lub powodująca uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez przedsiębiorstwo lub podmiot publiczny oraz wynikająca ze zmiany charakteru własności elementu infrastruktury albo z zaprzestania działalności produkcyjnej. 103 Ministerstwo Środowiska 104 Ministerstwo Środowiska Procedury przetargowe wybór wykonawców w toku realizacji projektu Wnioskodawca/Beneficjent zobowiązany jest do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych według stanu prawnego aktualnego na dzień wszczęcia postępowania, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, środki z funduszy strukturalnych są środkami publicznymi. Wnioskodawcy/Beneficjenci zawierają umowy, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane, na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych. Wnioskodawca/Beneficjent w ramach POIiŚ jest zobowiązany do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych tylko w takim zakresie, w jakim przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych mają zastosowanie do Wnioskodawcy/Beneficjenta i realizowanego przez niego projektu. Na podstawie art. 8 Dyrektywy 2004/18/WE Wnioskodawcy/Beneficjenci nie będący zamawiającymi w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązani są stosować przepisy ww. ustawy w przypadku łącznego wystąpienia następujących przesłanek: Zasady, formy i tryb udzielania zamówień publicznych, organy właściwe w sprawach o zamówienia publiczne, a także m.in. środki ochrony prawnej określa ustawa Prawo zamówień publicznych. 105 Ministerstwo Środowiska 106 Ministerstwo Środowiska ponad 50% udzielanego zamówienia finansowane jest ze środków funduszy strukturalnych; wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów, wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych; przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące wykonanie czynności w zakresie inżynierii lądowej lub wodnej, budowy szpitali, obiektów sportowych, rekreacyjnych lub wypoczynkowych, budynków szkolnych, budynków szkół wyższych lub budynków wykorzystywanych przez administrację publiczną lub usługi związane z takimi robotami budowlanymi. W przypadku projektów podlegających przepisom o zamówieniach publicznych, wydatki są uznane za kwalifikowalne pod warunkiem, że zostały poniesione zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, Dyrektywy nr 2004/17/WE, Dyrektywy nr 2004/18/WE, Rozporządzenia WE 1564/2005 lub stosownych postanowień Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Wymogowi temu z wyłączeniem konieczności stosowania odpowiednich zapisów TFUE i ogólnych zasad konkurencyjności nie podlegają projekty, które ze względu na wartość zamówienia lub typ Wnioskodawcy/Beneficjenta nie są objęte procedurami udzielenia zamówień publicznych. 107 Ministerstwo Środowiska 108 Ministerstwo Środowiska 18

19 W przypadku wydatku w projektach podlegających przepisom o zamówieniach publicznych, uznaje się, iż m.in. wydatek został dokonany w sposób oszczędny, tzn. w oparciu o zasadę dążenia do uzyskania założonych efektów przy jak najniższej kwocie wydatku, jeżeli został poniesiony zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku niepodlegania przez Wnioskodawcę/Beneficjenta przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych lub ze względu na wartość zamówienia nieprzekraczającą kwoty obligującej Wnioskodawcę/Beneficjenta do stosowania tej ustawy, wszelkie wydatki poniesione przez Wnioskodawcę/Beneficjenta przy wyłanianiu wykonawcy dla usług, dostaw lub robót budowlanych w ramach realizowanego projektu są kwalifikowalne, jeżeli polegały m.in. na: wybraniu wykonawcy w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie i jakościowo ofertę; przestrzeganiu przy wyborze wykonawcy i wydatkowaniu przez Wnioskodawcę/Beneficjenta środków, prawa wspólnotowego i krajowego m.in. w zakresie zapewnienia zasad przejrzystości, jawności prowadzonego postępowania, ochrony uczciwej konkurencji, swobody przepływu kapitału, towarów, dóbr i usług oraz równości szans wykonawców na rynku ofert (w tym w szczególności upublicznienia oferty, dostępu do informacji o ofercie, minimalnej ilości ofert, analizy ofert, równego i niedyskryminacyjnego traktowania wykonawców, pisemności postępowania); dołożeniu wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności przy wyłanianiu przez Wnioskodawcę/Beneficjenta wykonawcy do realizacji usług, dostaw lub robót budowlanych w ramach realizowanego projektu, dokumentowaniu ww. czynności. 109 Ministerstwo Środowiska 110 Ministerstwo Środowiska Przepisy ogólne W świetle ustawy Prawo zamówień publicznych zamówieniami publicznymi są umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane. Przez zamawiającego należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej obowiązaną do stosowania ustawy, a przez wykonawcę osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. Ogłoszenia, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych: zamieszcza się w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych; publikuje się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, jeżeli są przekazywane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. 111 Ministerstwo Środowiska Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich Urzędowi przekazuje się ogłoszenia dotyczące zamówień, jeżeli wartość zamówień: euro dla dostaw lub usług, euro dla robót budowlanych; udzielanych przez zamawiających innych niż określeni w pkt 1, z wyjątkiem zamówień, o których mowa w pkt 3, jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty: euro dla dostaw lub usług, euro dla robót budowlanych; sektorowych jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty: euro dla dostaw lub usług, euro dla robót budowlanych. 112 Ministerstwo Środowiska Tryby udzielania zamówień Ustawa Prawo zamówień publicznych przewiduje następujące tryby udzielania zamówień publicznych: przetarg nieograniczony; przetarg ograniczony; negocjacje z ogłoszeniem; dialog konkurencyjny; negocjacje bez ogłoszenia; zamówienie z wolnej ręki; zapytanie o cenę; licytacja elektroniczna. Wybór najkorzystniejszej oferty W świetle postanowień ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca może złożyć jedną ofertę. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej albo, za zgodą zamawiającego, w postaci elektronicznej, opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 113 Ministerstwo Środowiska 114 Ministerstwo Środowiska 19

20 Umowy w sprawach zamówień publicznych Między zamawiającym a wykonawcą wyłonionym zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych zostaje zawarta umowa cywilnoprawna, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane. Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej, chyba że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminach wskazanych w ustawie. Kwalifikowalność robót dodatkowych oraz wydatków wynikających ze zwiększenia wartości zamówień podstawowych albo udzielenia zamówień w trybach niekonkurencyjnych. Za kwalifikowalne mogą zostać uznane wydatki dotyczące: Zwiększenia wartości zamówienia podstawowego na zasadach określonych w umowie, które stanowią normalną realizację warunków zamówienia podstawowego i nie wymagają zawarcia aneksu do umowy albo udzielania nowego zamówienia. 115 Ministerstwo Środowiska Zwiększenia wartości zamówienia podstawowego określonej w umowie wynikające z zastosowanego mechanizmu kosztorysowego wynagrodzenia wykonawcy i ostatecznego obliczenia go na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robót. Stanowi to normalną realizację warunków zamówienia podstawowego i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy albo udzielania nowego zamówienia. Takie postępowanie jest dopuszczalne i wydatki z tym związane mogą zostać uznane za kwalifikowane, pod warunkiem, że wzrost wartości zamówienia podstawowego wynikający z obmiaru robót faktycznie wykonanych poniesiono tylko w ramach pozycji przedmiaru robót będącego podstawą wyceny ofert. 116 Ministerstwo Środowiska Niekwalifikowalne w ramach PO IiŚ są wydatki będące wynikiem: zmian do umów (aneksów) w zakresie zwiększającym cenę w stosunku do ceny umowy podstawowej, zamówień udzielanych w trybie: z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 albo art. 134 ust. 6 ustawy Pzp, negocjacji bez ogłoszenia na podstawie art. 62 ust. 1 albo art. 134 ust. 5 ustawy Pzp. w zakresie zamówień publicznych na roboty budowlane poleceń Inżyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru akceptowanych przez beneficjenta lub aneksów do umów związanych z realizacją kontraktu w zakresie prowadzącym do zwiększenia zakresu (pozycji) przedmiaru robót do wykonania w stosunku do zakresu przewidzianego w kosztorysie ofertowym i w konsekwencji zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy. 117 Ministerstwo Środowiska Wydatek zostanie pozytywnie oceniony przez instytucję weryfikującą wniosek beneficjenta o płatność (obligatoryjna kontrola przed zatwierdzeniem wniosku o płatność) pod kątem zgodności z prawem krajowym i wspólnotowym w dziedziniezamówień publicznych. W przypadku wprowadzania robót zamiennych, powinny one być traktowane jakomodyfikacja zamówienia podstawowego. Dla uznania ww. wydatków za kwalifikowalne należy spełnić następujące warunki: roboty zamienne zostały zrealizowane na podstawie podpisanego przez strony aneksu do umowy, dofinansowaniem mogą być objęte wydatki tylko do wysokości wartości zastąpionych elementów zamówienia podstawowego ujętych w kosztorysie ofertowym, produkt końcowy osiągnięty w wyniku zastosowania robót zamiennych jest zgodny z określonym w zamówieniu podstawowym. 118 Ministerstwo Środowiska Metody ewidencji przychodów z dotacji 119 Ministerstwo Środowiska Podatkowe aspekty rozliczania projektów w ramach POIiŚ Podmioty otrzymujące dotacje z funduszy unijnych działają w bardzo zróżnicowanych formach prawnych oraz na podstawie różnych przepisów systemowych regulujących działalność tych jednostek. W zależności od tych właśnie przepisów systemowych podmioty gospodarcze powinny otrzymane przychody z tytułu dotacji ewidencjonować jedną z dwóch metod: - metodą kapitałową lub - metodą wynikową. a. Metoda wynikowa (zwana też przychodową) 120 Ministerstwo Środowiska Metoda wynikowego ujmowania dotacji otrzymywanych z funduszy unijnych jest najczęściej stosowaną metodą. Stosują ją podmioty gospodarcze, w odniesieniu do których przepisy systemowe nie zawierają szczególnych uregulowań. Zgodnie z tą metodą dotacje zalicza się do przychodu na przestrzeni jednego lub większej ilości okresów sprawozdawczych. b. Metoda kapitałowa (zwana również metodą funduszową) Polega na tym, że środki otrzymane z funduszy unijnych księguje się na zwiększenie kapitału (funduszu) własnego jednostki otrzymującej dotację. Ewidencja tych środków jako zwiększenie kapitałów dokonywana jest na podstawie przepisów systemowych regulujących zasady gospodarki finansowej danej grupy jednostek 20

W ramach prezentacji zostaną omówione następujące zagadnienia:

W ramach prezentacji zostaną omówione następujące zagadnienia: Zasady kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2 Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach W ramach prezentacji

Bardziej szczegółowo

Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i

Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Najistotniejsze zmiany w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IiŚ czerwiec 2009 r. 2 Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI. IV Priorytet POIiŚ. Umowa o dofinansowanie

INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI. IV Priorytet POIiŚ. Umowa o dofinansowanie INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI IV Priorytet POIiŚ Umowa o dofinansowanie Narodowy Narodowy Fundusz Fundusz Ochrony Ochrony Środowiska Środowiska i Gospodarki i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

Dokumentowanie wydatków kwalifikowanych w ramach kategorii Zarządzanie projektem

Dokumentowanie wydatków kwalifikowanych w ramach kategorii Zarządzanie projektem FUNDUSZ UNIA EUROPEJSKA SPÓJNOŚCI Dokumentowanie wydatków kwalifikowanych w ramach kategorii Zarządzanie projektem Podtytuł prezentacji Sebastian Litwiniec 16-17 luty 2012, Łódź Dokumenty regulujące kwalifikację

Bardziej szczegółowo

Umowa o dofinansowanie jako podstawa przyznania dofinansowania

Umowa o dofinansowanie jako podstawa przyznania dofinansowania 1 Umowa o dofinansowanie jako podstawa przyznania dofinansowania 2 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury WFOŚiGW pełni rolę Instytucji Wdrażającej!!!

Bardziej szczegółowo

Zasady kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Zasady kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Zasady kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Małgorzata Kowalczyk Departament Instrumentów Polityki Naukowej, MNiSzW 2 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

1 Ramy czasowe kwalifikowalności

1 Ramy czasowe kwalifikowalności 1. Cel opracowania ZASAD Opracowanie, uszczegółowienie i zobrazowanie zagadnienia kwalifikowalności kosztów, co znacznie ułatwi Beneficjentom opracowanie planu kosztów w ramach przygotowywanych projektów,

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów realizowanych w ramach POIiŚ

Rozliczanie projektów realizowanych w ramach POIiŚ Rozliczanie projektów realizowanych w ramach POIiŚ Danuta Drozd Kierownik Zespołu ds. FE WFOŚiGW w Gdańsku 4 Zasady realizacji Projektu Beneficjent zobowiązuje się do zrealizowania projektu w pełnym zakresie

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura. Środowiska

Zmiany w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura. Środowiska INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI UNIA EUROPEJSKA UNIA EUROPEJSKA Szkolenie dla beneficjentów I osi priorytetowej POIiŚ, działanie 1.1 w zakresie wdrażania i realizacji projektów

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI WZÓR UMOWA O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Kwalifikowanie wydatków

Kwalifikowanie wydatków INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI UNIA EUROPEJSKA UNIA EUROPEJSKA Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Kwalifikowanie wydatków Szczegółowe warunki dotyczące kwalifikowania

Bardziej szczegółowo

RAPORTOWANIE I EWIDENCJA. kwiecień 2011

RAPORTOWANIE I EWIDENCJA. kwiecień 2011 RAPORTOWANIE I EWIDENCJA kwiecień 2011 RAPORT PARTNERA Raport Partnera zawiera w szczególności dane na temat postępu realizacji części projektu, za którą odpowiedzialny jest Partner, który go składa. Dokument

Bardziej szczegółowo

Nr i ilość dokumentów z próby:

Nr i ilość dokumentów z próby: Zał nr 2 do Regulaminu wykonywania zadań I. Raport z weryfikacji nr (numer weryfikacji jest tożsamy z numerem wniosku o płatność) Nazwa jednostki weryfikującej Fundacja Fundusz Współpracy" ul. Górnośląska

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Poznań, 16.02.2010 r.

Nowe zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Poznań, 16.02.2010 r. Nowe zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poznań, 16.02.2010 r. USTAWA Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 r. O FINANSACH PUBLICZNYCH ZAWIERA SZEREG NOWYCH ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH W ZAKRESIE FINANSÓW

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW. 26 października 2007 r.

KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW. 26 października 2007 r. KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW Wydatek jest kwalifikowalny jeżeli: został poniesiony w ramach realizowanego projektu, został przewidziany w zatwierdzonym budżecie projektu, jest niezbędny dla realizacji projektu,

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w zakresie kosztów kwalifikowanych dla projektów realizowanych w ramach konkursu Zmiany klimatu zmiana nastawienia

Wytyczne w zakresie kosztów kwalifikowanych dla projektów realizowanych w ramach konkursu Zmiany klimatu zmiana nastawienia Wytyczne w zakresie kosztów kwalifikowanych dla projektów realizowanych w ramach konkursu Zmiany klimatu zmiana nastawienia 1. Wstęp Niniejsze Wytyczne w zakresie kosztów kwalifikowanych, zwane dalej Wytycznymi

Bardziej szczegółowo

Mał a o ł pols l k s i k i U rz r ąd ą Woje j w e ódzki k

Mał a o ł pols l k s i k i U rz r ąd ą Woje j w e ódzki k Małopolski Urząd Wojewódzki Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Kwalifikowalność wydatków w projektach POWT Rzeczpospolita Polska Republika Słowacka 2007-20132013 Ocena kwalifikowalności wydatków

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Kontrola w trakcie realizacji projektu

Rozdział 1 Kontrola w trakcie realizacji projektu Załącznik nr 2 Minimalny zakres kontroli w trakcie realizacji projektu (na miejscu lub w siedzibie beneficjenta), na zakończenie realizacji projektu oraz kontroli trwałości. Rozdział 1 Kontrola w trakcie

Bardziej szczegółowo

Procedura zawierania umów w Krakodlew S.A.

Procedura zawierania umów w Krakodlew S.A. Procedura zawierania umów w Krakodlew S.A. Dotyczy projektów współfinansowanych ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1 Postanowienia ogólne 1. Z zastrzeżeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ I GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ SP. Z O.O

REGULAMIN UDZIELANIA PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ I GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ SP. Z O.O REGULAMIN UDZIELANIA PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ I GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ SP. Z O.O. W KOLNIE ZAMÓWIEŃ NA DOSTAWY USŁUGI I ROBOTY BUDOWLANE KOLNO, dnia 19.12.2014 r. Zatwierdzam Prezes

Bardziej szczegółowo

Informacja o zawarciu umowy partnerstwa, stronach umowy partnerskiej oraz zakresie zadań partnerów projektu pt. Cyfrowy Debiut 50+

Informacja o zawarciu umowy partnerstwa, stronach umowy partnerskiej oraz zakresie zadań partnerów projektu pt. Cyfrowy Debiut 50+ Kluczbork 8.03.2013r. AO.041.1.2013.MB Informacja o zawarciu umowy partnerstwa, stronach umowy partnerskiej oraz zakresie zadań partnerów projektu pt. Cyfrowy Debiut 50+ planowanego do realizacji w ramach

Bardziej szczegółowo

Tabela zmian z sierpnia 2010 r.

Tabela zmian z sierpnia 2010 r. Tabela zmian z sierpnia 2010 r. Instrukcja wypełniania Wniosku Beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Kontrola na zakończenie realizacji projektu. Trwałość projektu

Kontrola na zakończenie realizacji projektu. Trwałość projektu INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI UNIA EUROPEJSKA UNIA EUROPEJSKA Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Kontrola na zakończenie realizacji projektu. Trwałość projektu Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w Kwalifikowalności wydatków w RPO 2014-2020. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Najważniejsze zmiany w Kwalifikowalności wydatków w RPO 2014-2020. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Najważniejsze zmiany w Kwalifikowalności wydatków w RPO 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Horyzont czasowy kwalifikowalności wydatków W ramach projektu dofinansowanego z RPO WP 2014-2020 kwalifikowalne

Bardziej szczegółowo

- Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej ( EAGGF-EFOiGR),

- Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej ( EAGGF-EFOiGR), Zasady kwalifikowalności ustalane są w przepisach oraz innych regulacjach krajowych, poza ściśle określonymi regułami zawartymi w unormowaniach wspólnotowych dla poszczególnych funduszy. Unia Europejska

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (zajęcia nr 4) mgr Piotr Modzelewski

Pozyskiwanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (zajęcia nr 4) mgr Piotr Modzelewski Pozyskiwanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (zajęcia nr 4) mgr Piotr Modzelewski Ramowy program zajęć 1. Kwalifikowalność wydatków zasady na nowy okres programowania (2007-2013) 2. Kontynuacja

Bardziej szczegółowo

Kontrola I stopnia wydatków

Kontrola I stopnia wydatków Kontrola I stopnia wydatków w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna Współpraca Transgraniczna Krajów Meklemburgia Pomorze Przednie / Brandenburgia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK KWALIFIKOWALNOŚCI KOSZTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA CYFROWA

PRZEWODNIK KWALIFIKOWALNOŚCI KOSZTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA CYFROWA Przewodnik określa podstawowe zagadnienia dotyczące kwalifikowania kosztów w projektach realizowanych w ramach PO PC Zawiera rozdziały/załączniki definiujące: Ramy czasowe i zasady kwalifikowania kosztów

Bardziej szczegółowo

Kwalifikowalność projektów i wydatków w latach ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących przedsiębiorców

Kwalifikowalność projektów i wydatków w latach ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących przedsiębiorców 1 Autor: Aneta Para Kwalifikowalność projektów i wydatków w latach 2007-2013 ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących przedsiębiorców Kwalifikowalność projektów i wydatków w sytuacji starania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Szczecin, styczeń 2015 r.

PROJEKT. Szczecin, styczeń 2015 r. PROJEKT Wytyczne dotyczące dochodów incydentalnych w projektach współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 2013 Szczecin, styczeń 2015

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu W ramach Poddziałania 2.1.1. audyt zewnętrzny jest obowiązkowy w każdym projekcie. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji projektu. Raport z audytu

Bardziej szczegółowo

Reguły oraz minimalny zakres kontroli na miejscu realizacji Planów Działań Pomocy Technicznej. 1. Reguły ogólne

Reguły oraz minimalny zakres kontroli na miejscu realizacji Planów Działań Pomocy Technicznej. 1. Reguły ogólne Załącznik nr 4 Reguły oraz minimalny zakres kontroli na miejscu realizacji Planów Działań Pomocy Technicznej 1. Reguły ogólne 1) Prowadząc kontrolę Planów Działań Pomocy Technicznej (dalej: PD PT) na miejscu

Bardziej szczegółowo

Kwalifikowalność wydatków

Kwalifikowalność wydatków Kwalifikowalność wydatków w ramach działania 13.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Prowadzący: Wojciech Motelski ElŜbieta Dębkowska Ośrodek Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

PROJEKTU WSPÓŁPRACA MIĘDZYSEKTOROWA PROJEKT NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU. zawarta w dniu... we Wrocławiu...

PROJEKTU WSPÓŁPRACA MIĘDZYSEKTOROWA PROJEKT NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU. zawarta w dniu... we Wrocławiu... UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU MAŁYCH GRANTÓW PROJEKTU WSPÓŁPRACA MIĘDZYSEKTOROWA PROJEKT NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU zawarta w dniu... we Wrocławiu między: Dolnośląską Federacją

Bardziej szczegółowo

UMOWA PARTNERSKA w sprawie zasad realizacji projektu pn. Wrota Lubelszczyzny informatyzacja administracji

UMOWA PARTNERSKA w sprawie zasad realizacji projektu pn. Wrota Lubelszczyzny informatyzacja administracji UMOWA PARTNERSKA w sprawie zasad realizacji projektu pn. Wrota Lubelszczyzny informatyzacja administracji zawarta w dniu 26 października 2010 roku w Lublinie pomiędzy następującymi Stronami: Samorządem

Bardziej szczegółowo

LISTA SPRAWDZAJĄCA (wzór) do przeprowadzanych kontroli w trakcie realizacji projektu (na miejscu) - minimalny zakres. Nr i tytuł projektu:..

LISTA SPRAWDZAJĄCA (wzór) do przeprowadzanych kontroli w trakcie realizacji projektu (na miejscu) - minimalny zakres. Nr i tytuł projektu:.. LISTA SPRAWDZAJĄCA (wzór) do przeprowadzanych kontroli w trakcie realizacji projektu (na miejscu) - minimalny zakres Nr i tytuł projektu:.. Termin przeprowadzenia kontroli: od. do L.p. TAK/NIE Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020. Wsparcie dla Instytucji odpowiedzialnych za realizację ZIT

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020. Wsparcie dla Instytucji odpowiedzialnych za realizację ZIT Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Wsparcie dla Instytucji odpowiedzialnych za realizację ZIT Informacje ogólne Zasady finansowania podmiotów realizujących ZIT w ramach POPT 2014-2020 zostały

Bardziej szczegółowo

PO IG 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP. 1. Instytucja Wdrażająca

PO IG 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP. 1. Instytucja Wdrażająca PO IG 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP 1. Instytucja Wdrażająca Ponieważ Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP jest działaniem wdrażanym centralnie, wybrano

Bardziej szczegółowo

Zalecenia w zakresie systemu deklarowania wydatków i prognoz płatności w ramach PO IiŚ 2014-2020

Zalecenia w zakresie systemu deklarowania wydatków i prognoz płatności w ramach PO IiŚ 2014-2020 Zalecenia w zakresie systemu deklarowania wydatków i prognoz płatności w ramach PO IiŚ 2014-2020 ZATWIERDZAM -/- Waldemar Sługocki Sekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, dnia 19

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia dotyczące realizacji projektów istotne z punktu widzenia przygotowania wniosku o udzielenie dotacji

Zagadnienia dotyczące realizacji projektów istotne z punktu widzenia przygotowania wniosku o udzielenie dotacji Zagadnienia dotyczące realizacji projektów istotne z punktu widzenia przygotowania wniosku o udzielenie dotacji 2 Kwalifikowalność wydatków Wydatek może zostać uznany za kwalifikowalny, jeżeli spełnia

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 29 marca 2012

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 29 marca 2012 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Pomoc techniczna w sektorze środowisko POIiŚ Trwałość projektów Rawa Mazowiecka, 26 marca 2012 r. 1 Pomoc techniczna w POIiŚ XIV Priorytet Pomoc Techniczna w ramach EFRR

Bardziej szczegółowo

Założenia dotyczące zasad kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych w ramach EFS w perspektywie finansowej 2014-2020

Założenia dotyczące zasad kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych w ramach EFS w perspektywie finansowej 2014-2020 Założenia dotyczące zasad kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych w ramach EFS w perspektywie finansowej 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

KONTROLA PROJEKTÓW 1.4 NCBR

KONTROLA PROJEKTÓW 1.4 NCBR KONTROLA PROJEKTÓW 1.4 NCBR CELE KONTROLI KONTROLA REALIZACJI PROJEKTU MA ZA ZADANIE MIĘDZY INNYMI OCENĘ PRAWIDŁOWOŚCI I SKUTECZNOŚCI REALIZACJI PROJEKTU W TYM ZGODNOŚCI Z POLITYKAMI WSPÓLNOTY PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Najczęściej występujące uchybienia i nieprawidłowości stwierdzane w trakcie kontroli projektów

Najczęściej występujące uchybienia i nieprawidłowości stwierdzane w trakcie kontroli projektów Najczęściej występujące uchybienia i nieprawidłowości stwierdzane w trakcie kontroli projektów Zakres kontroli 1. Prawidłowość rozliczeń finansowych, 2. Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu

Bardziej szczegółowo

Proponowany zapis. Obecny zapis ( uchwała nr 1348/13 z dnia 29 października 2013r.)

Proponowany zapis. Obecny zapis ( uchwała nr 1348/13 z dnia 29 października 2013r.) Obecny zapis ( uchwała nr 1348/13 z dnia 29 października 2013r.) Proponowany zapis Uwagi Część II. Warunki uznania za kwalifikowane poszcze gólnych rodzajów Wydatki na przygotowanie projektu brak dotychczasowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr NPPDL/II/.../2014 z... 2014 roku

UMOWA Nr NPPDL/II/.../2014 z... 2014 roku UMOWA Nr NPPDL/II/.../2014 z... 2014 roku o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pod nazwą... znajdującego się na liście zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań

Bardziej szczegółowo

Wymogi w zakresie prawidłowości zatrudniania personelu projektu

Wymogi w zakresie prawidłowości zatrudniania personelu projektu Wymogi w zakresie prawidłowości zatrudniania personelu projektu Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

8.3 Wytyczne IZ dot. zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków dla projektów realizowanych w ramach działania 9.

8.3 Wytyczne IZ dot. zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków dla projektów realizowanych w ramach działania 9. Załącznik do Wytycznych Instytucji Zarządzającej MRPO dotyczących zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków 8.3 Wytyczne IZ dot. zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków dla

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach PO KL

Zasady kontroli w ramach PO KL Zasady kontroli w ramach PO KL 2007-2013 obowiązujące od 1.01.2011 KONTROLA NA MIEJSCU (w siedzibie beneficjenta) Weryfikowane obszary: 1. Prawidłowość rozliczeń finansowych; 2. Kwalifikowlaność wydatków

Bardziej szczegółowo

Zasady Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Małgorzata Kawalec Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Zasady kwalifikowalności wydatków Wydatki w ramach

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny. Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny. Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały nr 60/642/15/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Wytycznych w sprawie kwalifikowalności wydatków Poddziałanie 1.3.1 Inkubowanie

Bardziej szczegółowo

Zalecenia nr 10. 1 1 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Zalecenia nr 10. 1 1 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Zalecenia nr 10 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 1 1 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Cel wydania zaleceń nr 10 Uszczegółowienie zakresu kontroli na zakończenie realizacji projektu oraz określenie

Bardziej szczegółowo

UWAGI OGÓLNE BLOK: INFORMACJE O PROJEKCIE

UWAGI OGÓLNE BLOK: INFORMACJE O PROJEKCIE Załącznik 4 Instrukcja wypełniania załącznika nr 11 do Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 (dla

Bardziej szczegółowo

Zakończenie realizacji projektu

Zakończenie realizacji projektu Zakończenie realizacji projektu Katarzyna Radzikowska czerwiec 2015 Podstawowe dokumenty regulujące proces zamykania projektu - umowa o dofinansowanie; - Zalecenia dotyczące zamknięcia Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU Umowa o dofinansowanie Warunki podpisania umowy o dofinansowanie: potwierdzenie przyznania dofinansowania w formie Promesy premii technologicznej, podpisanie/wejście w życie

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podstawy prawne Zasady realizacji i rozliczania wsparcia w ramach

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Projekt; Moja firma własna praca Nr umowy UDA-POKL.06.02.00-20-131/13-00 Realizowanego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5 Specyficzne zasady korzystania z Pomocy technicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Załącznik 5 Specyficzne zasady korzystania z Pomocy technicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik 5 Specyficzne zasady korzystania z Pomocy technicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 I. Budżet Pomocy technicznej PO KL na lata 2007-2013 1.1 Generalne zasady podziału

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji Projektu Efektywność energetyczna w praktyce

Bardziej szczegółowo

Przedstawienie wzoru umowy o dofinansowanie wraz z informacjami nt. zasad realizacji projektów w perspektywie 2014 2020

Przedstawienie wzoru umowy o dofinansowanie wraz z informacjami nt. zasad realizacji projektów w perspektywie 2014 2020 Przedstawienie wzoru umowy o dofinansowanie wraz z informacjami nt. zasad realizacji projektów w perspektywie 2014 2020 Umowa o dofinansowanie Termin na podpisanie umowy liczony jest od daty podjęcia uchwały

Bardziej szczegółowo

System zielonych inwestycji (GIS Green Investment Scheme) Część 5) Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych

System zielonych inwestycji (GIS Green Investment Scheme) Część 5) Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych Załącznik nr 3a do Regulaminu I Konkursu GIS WZORY OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH DO WNIOSKU Program Priorytetowy NFOŚiGW p.t.: System zielonych inwestycji (GIS Green Investment Scheme) Część 5) Zarządzanie energią

Bardziej szczegółowo

Wzór. Umowa dotycząca przygotowania projektu indywidualnego

Wzór. Umowa dotycząca przygotowania projektu indywidualnego .. Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 4244 /2013 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 29 października 2013 r. Wzór Umowa dotycząca przygotowania projektu indywidualnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do Projektu Podręcznika wdrażania RPO Województwa Śląskiego na lata 2007 2013 Wniosek o płatność Załącznik nr1:

Załącznik nr 6 do Projektu Podręcznika wdrażania RPO Województwa Śląskiego na lata 2007 2013 Wniosek o płatność Załącznik nr1: Załącznik nr1: WZÓR WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ (1_) Wniosek za okres: od... do... Instytucja przyjmująca wniosek: Nr wniosku: Osoba przyjmująca wniosek: Data wpłynięcia wniosku: Podpis i pieczęć:

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja dokumentów księgowych w miejscu u Beneficjenta przez Fundację Fundusz Współpracy Dział Wsparcia Instytucji Pośredniczących, FFW

Weryfikacja dokumentów księgowych w miejscu u Beneficjenta przez Fundację Fundusz Współpracy Dział Wsparcia Instytucji Pośredniczących, FFW Weryfikacja dokumentów księgowych w miejscu u Beneficjenta przez Fundację Fundusz Współpracy Dział Wsparcia Instytucji Pośredniczących, FFW 1 Fundacja Fundusz współpracy : powołana w 1990 r. przez Skarb

Bardziej szczegółowo

DWP-IV.3402-5/2008. Załącznik do Uchwały nr 3239 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r.

DWP-IV.3402-5/2008. Załącznik do Uchwały nr 3239 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r. DWP-IV.3402-5/2008 Załącznik do Uchwały nr 3239 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r. Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na

Bardziej szczegółowo

Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Załącznik nr 1 do Wniosku Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Wytyczne dla Beneficjentów w zakresie zasad archiwizacji dokumentów związanych z realizacją projektów finansowanych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE FINANSAMI W PROJEKTACH UNIJNYCH

ZARZĄDZANIE FINANSAMI W PROJEKTACH UNIJNYCH ZARZĄDZANIE FINANSAMI W PROJEKTACH UNIJNYCH zasady i procedury 17 maja 2012 BUDŻET PROJEKTU STRUKTURA BUDŻETU PROJEKTU podział na kategorie i na działania w ramach kategorii KOSZTY PROJEKTU Całkowite -

Bardziej szczegółowo

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Szkolenie dotyczące zasad realizacji projektu w ramach FPPRTE - NGO, JST (II nabór) CZĘŚĆ II: ZMIANY W BUDśECIE ORAZ TERMINOWOŚĆ W REALIZACJI PROJEKTU PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w przepisach wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Staszowie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZADAWANE PODCZAS SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z DZIAŁANIA 7.4 PO KL Pytanie nr 1: Zakładamy konstrukcję projektu: lider przedsiębiorca,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK KWALIFIKOWALNOŚCI KOSZTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ

PRZEWODNIK KWALIFIKOWALNOŚCI KOSZTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ Przewodnik określa podstawowe zagadnienia dotyczące kwalifikowania kosztów w projektach badawczo-rozwojowych. Zawiera rozdziały/załączniki definiujące: Ramy czasowe i zasady kwalifikowania kosztów Katalog

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja dokumentów księgowych w miejscu u Beneficjenta przez Fundację Fundusz Współpracy

Weryfikacja dokumentów księgowych w miejscu u Beneficjenta przez Fundację Fundusz Współpracy Weryfikacja dokumentów księgowych w miejscu u Beneficjenta przez Fundację Fundusz Współpracy Dział Wsparcia Instytucji Pośredniczących, FFW 1 : powołana w 1990 r. przez Skarb Państwa m.in. w celu przyjmowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. do Ogłoszenia o Konkursie: Konkurs na dofinansowania do wydań z Funduszu Promocji Twórczości w naborze do 30 stycznia 2015 r.

Załącznik nr 3. do Ogłoszenia o Konkursie: Konkurs na dofinansowania do wydań z Funduszu Promocji Twórczości w naborze do 30 stycznia 2015 r. Załącznik nr 3. do Ogłoszenia o Konkursie: Konkurs na dofinansowania do wydań z Funduszu Promocji Twórczości w naborze do 30 stycznia 2015 r. UMOWA Nr / /FPT/DMP z dnia / /2015 r. dotycząca dofinansowania

Bardziej szczegółowo

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kontroli realizacji

Bardziej szczegółowo

Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski Działanie 2 za okres od lipca 2005 r. do lipca 2007 r.

Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski Działanie 2 za okres od lipca 2005 r. do lipca 2007 r. OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Starosty Powiatu Wodzisławskiego w Wodzisławiu Śląskim z audytu wykorzystania środków unijnych w ramach programu operacyjnego Program Inicjatywy Wspólnotowej

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Toruń, 24 lipca 2014 r. Projektjest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Obowiązki beneficjentów związane z rozliczaniem środków finansowych otrzymanych z funduszy UE. styczeń 2013

Obowiązki beneficjentów związane z rozliczaniem środków finansowych otrzymanych z funduszy UE. styczeń 2013 Obowiązki beneficjentów związane z rozliczaniem środków finansowych otrzymanych z funduszy UE styczeń 2013 Grupa doradcza POLINVEST POLINVEST Sp. z o.o. usługi doradcze w zakresie zarządzania i pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

PO IG 4.3 Kredyt technologiczny

PO IG 4.3 Kredyt technologiczny 1. Instytucja Wdrażająca PO IG 4.3 Kredyt technologiczny Ponieważ Działanie 4.3 Kredyt technologiczny jest działaniem wdrażanym centralnie, wybrano dla niego jedną Instytucję Wdrażającą na cały kraj. Jest

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Załącznik nr 8 : Umowa na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ w ramach Projektu NOWA PERSPEKTYWA zwanego dalej: Projektem, współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK KWALIFIKOWALNOŚCI KOSZTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ

PRZEWODNIK KWALIFIKOWALNOŚCI KOSZTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ Przewodnik określa podstawowe zagadnienia dotyczące kwalifikowania kosztów w projektach inwestycyjnych. Zawiera rozdziały/załączniki definiujące: Ramy czasowe i zasady kwalifikowania kosztów Katalog kosztów

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie końcowe projektów Kraków r

Rozliczanie końcowe projektów Kraków r Rozliczanie końcowe projektów Kraków 28.04.2015r 1 ROZLICZANIE KOŃCOWE PROJEKTU Zgodnie z Zasadami finansowania. Beneficjent zobowiązany jest po zakończeniu realizacji projektu do złożenia końcowego wniosku

Bardziej szczegółowo

System finansowania oraz rozliczania projektów krajowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Program Patent Plus. Warszawa, 25.06.2013 r.

System finansowania oraz rozliczania projektów krajowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Program Patent Plus. Warszawa, 25.06.2013 r. System finansowania oraz rozliczania projektów krajowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Program Patent Plus Warszawa, 25.06.2013 r. WYPŁATA ŚRODKÓW Wykonawca po spełnieniu warunków wynikających z umowy

Bardziej szczegółowo

Seminarium tematyczne III. Kompedium finansowania w ramach projektów systemowych POKL

Seminarium tematyczne III. Kompedium finansowania w ramach projektów systemowych POKL Seminarium tematyczne III Kompedium finansowania w ramach projektów systemowych POKL Wrocław, 14 września 2009 1 Priorytet VII "Promocja integracji społecznej" Działania: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Wersja 1.

Załącznik nr 5 do umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Wersja 1. WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 Zasady prowadzenia przez Beneficjentów

Bardziej szczegółowo

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 15 luty 2008r.

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 15 luty 2008r. Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL będących beneficjentami PO KL Konieczność prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej jest warunkiem zawartym w umowie o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Wytyczne programowe dotyczące certyfikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 2020

Wytyczne programowe dotyczące certyfikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 2020 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Wytyczne programowe dotyczące certyfikacji Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

1. Rozliczenie wydatków wnioski o płatność. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 6 marca 2012 r. 1

1. Rozliczenie wydatków wnioski o płatność. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 6 marca 2012 r. 1 1. Rozliczenie wydatków wnioski o płatność Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 6 marca 2012 r. 1 Wniosek o płatność słuŝy dwóm celom: rozliczeniu wydatków poniesionych przez państwowe jednostki budŝetowe

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 Obsługa finansowa projektów w ramach Działania 1.3

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 Obsługa finansowa projektów w ramach Działania 1.3 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 Obsługa finansowa projektów w ramach Działania 1.3 1 Warszawa, 2008-06-05 Plan prezentacji: 1. Kwalifikowalność wydatków 2. Umowa o dofinansowanie część

Bardziej szczegółowo

reprezentowania Beneficjenta kopie faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, kopię ewidencji środków trwałych;

reprezentowania Beneficjenta kopie faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, kopię ewidencji środków trwałych; Informacja dla Beneficjentów nt. dokumentowania wydatków dotyczących realizacji projektów dofinansowanych w ramach projektu: Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem współfinansowanego ze Szwajcarsko- Polskiego

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ - zmiany IZ POIiŚ

Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ - zmiany IZ POIiŚ INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI UNIA EUROPEJSKA Szkolenie dla beneficjentów I osi priorytetowej POIiŚ, działanie 1.1 w zakresie wdrażania i realizacji projektów Wytyczne w zakresie

Bardziej szczegółowo

Koszty kwalifikowane dla projektów składanych w konkursie w 2012 r. w ramach Działania 1.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Koszty kwalifikowane dla projektów składanych w konkursie w 2012 r. w ramach Działania 1.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Koszty kwalifikowane dla projektów składanych w konkursie w 2012 r. w ramach Działania 1.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Dział Finansowy NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Zasady

Bardziej szczegółowo

Reguły udzielania dofinansowania w formie zaliczki beneficjentom RPO WM 2007-2013

Reguły udzielania dofinansowania w formie zaliczki beneficjentom RPO WM 2007-2013 Reguły udzielania dofinansowania w formie zaliczki beneficjentom RPO WM 2007-2013 (Opracowanie - Wydział Zarządzania Finansowego RPO WM w Departamencie Strategii i Rozwoju Regionalnego UMWM - na podstawie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK KWALIFIKOWALNOŚCI KOSZTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ

PRZEWODNIK KWALIFIKOWALNOŚCI KOSZTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ Przewodnik określa podstawowe zagadnienia dotyczące kwalifikowania kosztów w projektach badawczo-rozwojowych. Zawiera rozdziały/załączniki definiujące: Ramy czasowe i zasady kwalifikowania kosztów Katalog

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ *

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ * INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ * UWAGI OGÓLNE Formularz jest przeznaczony dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania 4.3 Kredyt technologiczny Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Przepływy finansowe w oparciu o zasady sprawozdawczości i płatności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Przepływy finansowe w oparciu o zasady sprawozdawczości i płatności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Przepływy finansowe w oparciu o zasady sprawozdawczości i płatności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Prowadzący: Michał Rutkowski Grupa Regio Sp.j. 1 1 2 2

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-13

Rozliczanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-13 Rozliczanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-13 Przepisy prawne Rozporządzenie Komisji Europejskiej (WE) Nr 800/2008 w sprawie uznania niektórych

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów oraz zasady udzielania i rozliczania zaliczek w ramach RPO WSL 2014-2020

Rozliczanie projektów oraz zasady udzielania i rozliczania zaliczek w ramach RPO WSL 2014-2020 Rozliczanie projektów oraz zasady udzielania i rozliczania zaliczek w ramach RPO WSL 2014-2020 Podstawa prawna Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności

Bardziej szczegółowo

Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu MAO (Measure Authorising Officer)

Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu MAO (Measure Authorising Officer) Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu MAO (Measure Authorising Officer) Bartosz Bałabuch Specjalista Departament Infrastruktury i Środowiska 1 Ministerstwo Środowiska NOMINACJA Funkcja MAO dla projektów

Bardziej szczegółowo

Zalecenia Instytucji Wdrażającej w zakresie oceny procedur zawierania umów

Zalecenia Instytucji Wdrażającej w zakresie oceny procedur zawierania umów Zalecenia Instytucji Wdrażającej w zakresie oceny procedur zawierania umów W ramach oceny merytorycznej II stopnia ocenie podlega także gotowość organizacyjno-instytucjonalna projektu w obszarze zawierania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Reguły prowadzenia kontroli wniosków o płatność beneficjenta. Rozdział 1 - Tryb prowadzenia kontroli wniosków o płatność beneficjenta

Załącznik nr 3 Reguły prowadzenia kontroli wniosków o płatność beneficjenta. Rozdział 1 - Tryb prowadzenia kontroli wniosków o płatność beneficjenta Załącznik nr 3 Reguły prowadzenia kontroli wniosków o płatność beneficjenta Rozdział 1 - Tryb prowadzenia kontroli wniosków o płatność beneficjenta 1) Kontrole wniosków o płatność beneficjenta są przeprowadzane

Bardziej szczegółowo