REGULAMIN PRZYZNAWANIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PRZYZNAWANIA"

Transkrypt

1 REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 5 W ZAMOŚCIU

2 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. Józefa Piłsudskiego w Zamościu I. Podstawy prawne opracowania regulaminu. 1. Art. 8. ust. 2. ustawy z 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (Dz. U. Nr 43, poz. 163 z późniejszymi zmianami), 2. Ustawa z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. Nr 55, poz. 234 z późniejszymi zmianami). 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 09 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalenia przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz.U. nr 43, poz. 349 z późniejszymi zmianami). 4. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zm.). 5. Ustawa z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U Nr 56, poz. 357 z późniejszymi zmianami). 6. Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). 7. Inne podstawy prawne i zasady powszechnie obowiązujące w zakresie organizowania działalności socjalnej finansowanej ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. II. Postanowienia ogólne. 1. Celem tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych jest świadczenie usług przez pracodawcę na rzecz pracowników i innych osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS. Świadczenia przyznaje się według kryteriów socjalnych biorąc pod uwagę sytuację

3 życiową, materialną i rodzinną uprawnionego. Nie jest możliwe przyznawanie świadczeń finansowych ZFŚS wszystkim pracownikom w tej samej wysokości. 2. Regulamin określa zasady przyznawania środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zwanego dalej Funduszem, na poszczególne cele, rodzaje i formy działalności socjalnej oraz zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowych z Funduszu. 3. Funduszem dysponuje pracodawca zwany dalej Dyrektorem. 4. Dyrektor szkoły powołuje zespół opiniodawczo-doradczy, któremu powierza wykonywanie pomocniczych czynności w zakresie: przyjmowania i rejestrowania wniosków osób ubiegających się o usługi i świadczenia socjalne, wstępnej oceny sytuacji życiowej wnioskodawcy na podstawie wniosku, wyrażenia opinii na temat przyznawania pomocy socjalnej. 5. W skład ww. zespołu Dyrektor powołuje przedstawicieli związków zawodowych i osoby niezrzeszone w związkach czynne zawodowo. 6. Dyrektor zapewnia właściwą obsługę kadrową, techniczną i finansową ZFŚS. 7. Dyrektor po uzgodnieniu z zespołem opiniodawczo-doradczym podejmuje decyzje w sprawie podziału Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej. 8. Podstawę podziału Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej stanowi roczny plan rzeczowo-finansowy, tzw. roczny preliminarz opracowywany do 31 marca każdego roku kalendarzowego (załącznik nr 1). 9. Preliminarz opracowuje główna księgowa szkoły w porozumieniu z Dyrektorem szkoły i zespołem opiniodawczo-doradczym. 10. Preliminarz zawiera podział środków ZFŚS na poszczególne rodzaje pomocy socjalnej, w szczególnych sytuacjach może ulec zmianie. 11. W pierwszym kwartale roku kalendarzowego Dyrektor zapoznaje Radę Pedagogiczną z wydatkowaniem kwot na poszczególne cele z Funduszu za rok ubiegły oraz na rok następny. Tabela dopłat usług socjalnych obowiązujących w bieżącym roku stanowi załącznik nr 2 (protokoły z posiedzeń komisji socjalnej). 12. ZFŚS tworzy się z corocznego odpisu podstawowego naliczonego wg obowiązujących przepisów. Jego wysokość dla nauczycieli określa art. 53 ustawy - Karta Nauczyciela, a dla pozostałych pracowników art. 5 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. 13. Fundusz zwiększa się o odpis dla emerytów i rencistów, inwalidów I i II grupy nie będących nauczycielami, zgodnie z ustaleniami ustawy.

4 14. Środki ZFŚS mogą być zwiększone o: odsetki od środków Funduszu, wpływy z oprocentowanych pożyczek, darowizny oraz zapisy osób fizycznych i prawnych. 15. Przyznanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokości dopłat z ZFŚS uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej ocenianych łącznie osoby uprawnianej do korzystania z ZFŚS. Pomoc na cele mieszkaniowe zależy także od sytuacji mieszkaniowej ubiegającego się i jego rodziny. 16. Wszyscy pracownicy mają prawo do wszystkich świadczeń od momentu zatrudnienia. 17. Podstawą przyznania osobie uprawnionej ulgowej usługi lub świadczenia finansowego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych jest pisemny wniosek (załącznik nr 4), złożony w terminie określonym w dalszych postanowieniach, zawierający oświadczenie wnioskodawcy o jego sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej. 18. Osoba składająca wniosek jest zobowiązana wiarygodnie go uzasadnić, podając rzetelnie wyliczony miesięczny dochód brutto, przypadający na jedną osobę, w roku ubiegłym. Dochodem przyjmowanym do ustalonej sytuacji materialnej osoby uprawnionej, ubiegającej się o ulgowe usługi i świadczenia finansowe z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych są wszelkie dochody wykazane w rocznym rozliczeniu PIT. 19. Fundusz służy wykorzystaniu zbiorowemu. Nie korzystanie z niego przez uprawnioną osobę nie jest podstawą do żądania jakiegokolwiek ekwiwalentu lub odszkodowania. 20. Środki ZFŚS nie mogą być wykorzystane na inne cele, niż zawarte w regulaminie, a zobowiązania ZFŚS nie mogą przekraczać zgromadzonych na rachunku bankowym środków. 21. Środki ZFŚS nie wykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny. 22. Pracownik, któremu nie przyznano usług, świadczeń i dopłat z ZFŚS, może wystąpić do Dyrektora szkoły z podaniem o ponowne rozpatrzenie, zwracając uwagę na naruszenia Regulaminu. 23. Podanie pracownika o ponowne rozpatrzenie prośby powinno zawierać: dane personalne wnioskodawcy, wskazanie usług, świadczeń lub dopłat będących przedmiotem wniosku, wskazanie punktu Regulaminu, który został naruszony. 24. Wniosek winien być złożony w terminie 7 dni od daty podjęcia przez Dyrektora szkoły

5 decyzji o nie przyznaniu świadczenia. 25. Dyrektor szkoły w terminie 14 dni rozpatruje wniosek i po zasięgnięciu opinii zespołu opiniodawczo-doradczego podejmuje ostateczną decyzję, powiadamiając o niej wnioskodawcę. 26. W przypadku nie wyrażenia zgody przez wnioskodawcę na dostęp do danych osobowych, wniosek rozpatruje tylko dyrektor wraz z przedstawicielami związków zawodowych. 27. W przypadku nie złożenia oświadczenia o dochodach świadczenie finansowe przysługuje według najwyższego (III) progu dochodowego 28. Za błędne decyzje dotyczące administrowania Funduszem wszelką odpowiedzialność ponosi Dyrektor szkoły. 29. Zgłaszanie i wprowadzanie zmian w regulaminie następuje w ostatnim miesiącu roku kalendarzowego. III. Osoby uprawnione do korzystania z funduszu 1. Zgodnie z art.2 pkt.5 Ustawy o ZFŚS ze świadczeń ZFŚS korzystać mogą następujące osoby: a. pracownicy szkoły i ich rodziny, b. emeryci i renciści czyli byli pracownicy szkoły i ich rodziny, c. osoby pobierające nauczycielskie świadczenia kompensacyjne. 2. Członkami rodziny osoby uprawnionej do korzystania z ZFŚS są: a. pozostające na utrzymaniu dzieci własne, przysposobione w ramach rodziny zastępczej, dzieci współmałżonków, pozostające na utrzymaniu wnuki lub rodzeństwo w wieku do 18 lat, chyba że postanowienia szczegółowe regulaminu traktują inaczej, b. członkowie rodzin po zmarłych pracownikach oraz po zmarłych emerytach i rencistach, jeżeli uzyskali rentę rodzinną po zmarłym, c. współmałżonkowie - w tym i konkubenci - jeżeli zamieszkują razem z osobą uprawnioną i prowadzą wspólnie z nią gospodarstwo domowe, d. dzieci po zmarłych pracownikach oraz po zmarłych emerytach i rencistach, jeżeli uzyskali rentę rodzinną po zmarłym do ukończenia 18 lat lub do czasu kończenia nauki nie dłużej niż do 25 roku życia.

6 3. W celu otrzymania świadczenia dla dzieci uczących się należy oprócz wniosku przedłożyć zaświadczenie ze szkoły lub uczelni o kontynuowaniu nauki ( nie dotyczy szkoły podstawowej i gimnazjum) IV. Rodzaje świadczeń Środki funduszu przeznacza się w szczególności na: 1. Świadczenie urlopowe. 2. Usługi i świadczenia na rzecz różnych form wypoczynku: a) wczasy pracownicze organizowane przez pracodawcę, wycieczki krajowe i zagraniczne, b) wypoczynek dla dzieci (do lat 18), osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS w formie kolonii letnich, zimowisk, obozów językowych, obozów młodzieżowych oraz innych form działalności socjalnej. 3. Działalność kulturalno-oświatowa, sportowo-rekreacyjna i turystyczna dotycząca w szczególności: a) jednodniowego wypoczynku organizowanego przez pracodawcę w formie turystyki grupowej z wstępem wolnym; b) paczki świąteczne i zabawa choinkowa z wstępem wolnym dla dzieci pracowników, w wieku od 1,5 do 14 lat. 4. Pomoc materialno-rzeczowa i finansowa: a) zapomogi losowe, b) zapomogi okolicznościowe. 5. Pomoc na cele mieszkaniowe. V. Szczegółowe zasady i warunki przyznawania świadczeń socjalnych 1. Świadczenia urlopowe i wczasy pod gruszą a) do końca sierpnia każdego roku wypłaca się świadczenie urlopowe dla nauczycieli w wysokości odpisu podstawowego, o którym mowa jest w ustawie. Świadczenie to jest wypłacane proporcjonalnie do czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym. b) pracownikom administracji i obsługi przyznawane jest świadczenie urlopowe, tzw. wczasy pod gruszą na podstawie wniosku urlopowego na kolejnych 14 dni kalendarzowych. c) emerytom i rencistom oraz nauczycielom pobierającym nauczycielskie świadczenia kompensacyjne świadczenie urlopowe tzw. wczasy pod gruszą przyznane zostają po

7 przedstawieniu przez zainteresowane osoby imiennych rachunków lub faktur poświadczających zapłatę np. za hotel, pensjonat czy całe wczasy. 2. Turystyka, wypoczynek i imprezy kulturalno-oświatowe a) w roku kalendarzowym osobie uprawnionej może być przyznane dofinansowanie tylko do jednej formy wypoczynku, nie dotyczy świadczenia urlopowego i tzw. wczasów pod gruszą b) dofinansowanie do różnych form wypoczynku, o których mowa w par.4 pkt.2 dzieci i młodzieży stosuje się progi dochodowości; c) osoba uprawniona starająca się o to świadczenie składa wniosek o dofinansowanie oraz zaświadczenie organizatora, określającego koszty wypoczynku. Dofinansowanie zostanie przekazane na konto organizatora wypoczynku; d) dofinansowanie do wycieczek pracowników zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze godzin, emerytów i rencistów oraz nauczycieli na świadczeniach kompensacyjnych stosuje się według zasady: przy formach wypoczynku (krajowych) 1-4 dniowych, do 95% kosztów wg progów dochodowych, przy formach wypoczynku (krajowych i zagranicznych) powyżej 4 dni, do 50% kosztów (tylko jeden raz w roku) wg progów dochodowych; e. w przypadku rezygnacji z dofinansowanej formy wypoczynku uprawniony zobligowany jest do zwrotu kosztu dofinansowania. 3. Działalność kulturalno oświatowa, sportowo-rekreacyjna i turystyczna. a) przewiduje się dofinansowanie wypoczynku organizowanego przez pracodawcę w formie turystyki grupowej ze wstępem wolnym; b) dofinansowanie zabawy choinkowej ze wstępem wolnym dla dzieci pracowników, w wieku od 1,5 do 14 lat. 4. Pomoc materialno-rzeczowa i finansowa b) zapomogi losowe zapomogi losowe przyznawane w trudnych sytuacjach życiowych jak np. pożar, powódź, ciężka, przewlekła choroba potwierdzona hospitalizacją lub zaświadczeniem lekarskim, świadczenie może być przyznane na podstawie uzasadnionego wniosku, złożonego przez osobę ubiegającą się o zapomogę, na wniosek Dyrektora szkoły lub członków zespołu opiniodawczo-doradczego

8 wysokość zapomogi zależna jest od kryteriów dochodowości, ustalanych w każdym roku wg zał. nr 2 tabela dopłat z ZFŚS, świadczenie przyznawane jest jeden raz w roku kalendarzowym. c) zapomogi okolicznościowe dla uprawnionych przewidziana jest pomoc finansowa w okresie zimowym wg progów dochodowości 5. Pomoc na cele mieszkaniowe - pożyczki udzielane na cele mieszkaniowe są przyznawane w kolejności złożenia wniosku, pod warunkiem spłaty pożyczki uprzednio udzielonej, - przyznawanie pożyczki poza kolejnością następuje w przypadkach uzasadnionych sytuacją życiową i mieszkaniową osoby uprawnionej (klęska żywiołowa). Pożyczka na cele mieszkaniowe może mieć charakter: a. pożyczki długoterminowej przyznanej na budowę domu lub wykup mieszkania Pomoc na cele mieszkaniowe w postaci pożyczki długoterminowej jest przyznawana po przedstawieniu Dyrektorowi do wglądu odpowiednich dokumentów: nabycie prawa własności do działki budowlanej; wezwania ze spółdzielni mieszkaniowej do uzupełnienia wkładu członkowskiego; wezwania z urzędu gminy do uregulowania należności za kupowane mieszkanie, itp. Maksymalny termin spłaty nie może przekroczyć 5 lat, a z okresem zawieszenia spłaty 5,5 roku, oprocentowanie wynosi 3% w skali roku. Pożyczka długoterminowa przysługuje uprawnionej osobie tylko jeden raz. W przypadku pracujących małżeństw, pożyczka przysługuje każdemu z nich. Możliwa jest wcześniejsza spłata pożyczki, wraz z należnymi odsetkami; b) pożyczki krótkoterminowej przyznanej na remont mieszkania lub modernizację budynku mieszkalnego maksymalny termin spłaty wynosi nie dłużej niż 2 lata, a z okresem zawieszenia spłaty 2,5 roku, pożyczka jest nieoprocentowana; ponowne przyznanie pożyczki krótkoterminowej przysługuje uprawnionemu po całkowitej spłacie poprzedniego zobowiązania, ale nie częściej jak raz na dwa lata; c) zawieszenie spłaty pożyczki może być stosowane w przypadku zdarzenia losowego lub w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 75% najniższego wynagrodzenia;

9 d) umorzenie całości lub części przyznanej pomocy na cele mieszkaniowe może być stosowane wobec pożyczkobiorców zmarłych, których rodziny nie są w stanie spłacić pozostałego zadłużenia; pożyczka nie spłacona przez zmarłego pożyczkobiorcę nie podlega spłaceniu przez poręczycieli; pozostałej kwoty zadłużenia pracodawca może dochodzić od spadkobierców lub na ich uzasadniony wniosek umorzyć; e) osoby ubiegające się o pomoc na cele mieszkaniowe są zobowiązane złożyć wniosek umotywowany opisem sytuacji mieszkaniowej z oświadczeniem o wysokości dochodu na osobę w rodzinie; f) pomoc na cele mieszkaniowe może być przyznana osobie uprawnionej w formie zwrotnej pożyczki; g) pożyczka udzielana na cele mieszkaniowe wymaga poręczenia przez dwóch poręczycieli, zatrudnionych wyłącznie na czas nieokreślony w jednostce macierzystej; h) pożyczka na uzasadniony wniosek pożyczkobiorcy i za zgodą poręczycieli może być przyznana z równoczesnym zawieszeniem spłaty na okres 6 miesięcy; i) faktyczna wysokość przyznanej pomocy na cele mieszkaniowe zależy od sumy środków zgromadzonych na rachunku ZFŚS lub postanowienia regulaminu zakładowego. VI. Obowiązek niezwłocznego zwrotu środków otrzymanych z funduszu 1. Osoba, która otrzymała z ZFŚS dopłatę, pomoc socjalną, pomoc na cele mieszkaniowe, zobowiązana jest do niezwłocznego zwrotu kwoty dopłaty wraz z odsetkami w przypadku: a) złożenia przez osobę korzystającą ze środków ZFŚS nieprawdziwych oświadczeń lub dokumentów, ich sfałszowania lub innego sposobu wprowadzania szkoły w błąd; b) gdy został rozwiązany lub wygasł stosunek pracy z inicjatywy pracownika lub bez wypowiedzenia z winy pracownika; c) gdy wykorzystano otrzymane środki niezgodnie z ich przeznaczeniem; d) gdy nie dotrzymano warunków umowy pożyczki na cele mieszkaniowe. VII. Postanowienia końcowe 1. Przyznanie i wysokość pomocy (dofinansowania) ze środków ZFŚS uzależnione są od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej, a w przypadku pomocy mieszkaniowej również od sytuacji mieszkaniowej.

10 2. Świadczenia udzielane są na wniosek osób uprawnionych, mają charakter uznaniowy. 3. Podstawą do przyznania ulgowych usług i świadczeń stanowi dochód brutto przypadający na osobę w rodzinie, wskazany w oświadczeniu pracownika o uzyskanych dochodach. 4. Wniosek o wypłatę świadczenia należy składać najpóźniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem posiedzenia zespołu opiniodawczo-doradczego do sekretariatu szkoły, za potwierdzeniem wpływu. 5. Zespół opiniodawczo-doradczy spotyka się zgodnie z harmonogramem ( załącznik nr 7), nie rzadziej niż raz na kwartał. W szczególnych sytuacjach losowych, decyzję o posiedzeniu zespołu podejmuje Dyrektor. 6. Uzupełnieniem postanowień i częścią składową regulaminu są załączniki: a) roczny plan finansowy ZFŚS (załącznik nr 1); b) tabele dopłat usług socjalnych na dany rok (załącznik nr 2); c) oświadczenie osoby uprawnionej do świadczeń z ZFŚS o uzyskanych dochodach (załącznik nr 3). d) wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego, np. wycieczki, zapomogi, wypoczynek dla dzieci i młodzieży, wczasy pod gruszą, paczki świąteczne i zabawa choinkowa dla dzieci (załącznik 4); e) wniosek o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe i wzór umowy (załączniki nr 5 i 6), f) harmonogram spotkań zespołu opiniodawczo-doradczego ( załącznik nr 7), 7. Regulamin ZFSS wraz z załącznikami jest ogólnodostępny znajduje się w sekretariacie szkoły oraz jest zamieszczony na stronie internatowej szkoły 8. Zgodnie z ustawą o ZFŚS Dyrektor szkoły nie jest zobowiązany do innych sposobów komunikowania się z osobami starającymi się o świadczenia z ZFŚS. 9. W sprawach nie objętych Regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor Szkoły, stosując powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 10. Z dniem... roku traci moc obowiązujący Regulamin korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. 11. Nowy Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZSP Nr 5 w Zamościu wchodzi w życie w dniu podpisania przez Dyrektora szkoły przedstawicieli związków zawodowych - dnia... roku. i

11 Integralną częścią Regulaminu są załączniki: Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 4 Załącznik nr 5 Załącznik nr 6 Roczny plan finansowy ZFŚS w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. Józefa Piłsudskiego w Zamościu Tabela dopłat usług socjalnych Oświadczenie osoby uprawnionej do świadczeń z ZFŚS o uzyskanych dochodach Wniosek o przyznanie świadczenia z ZFŚS Wniosek o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe z ZFŚS Umowa o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe z ZFŚS Załącznik nr 7 Harmonogram spotkań zespołu opiniodawczo-doradczego ZFŚS Łączna ilość załączników wynosi: 7 \ Uzgodniono ze stroną związkową: Zatwierdzam:

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół nr 66 w Warszawie ul. Myśliwiecka 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zwanego dalej Funduszem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. z dnia 21 kwietnia 2015 roku

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. z dnia 21 kwietnia 2015 roku REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH z dnia 21 kwietnia 2015 roku Spis treści: I. Postanowienia wstępne. II. Przepisy ogólne dotyczące funduszu. III. Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ, CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GRONOWIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ, CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GRONOWIE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ, CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GRONOWIE I. PODSTAWA PRAWNA 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół, Centrum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZKLARACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZKLARACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZKLARACH I. PODSTAWA PRAWNA WYDANIA REGULAMINU 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Poczcie Polskiej S.A.

Regulamin korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Poczcie Polskiej S.A. Załącznik do Zarządzenia Nr 14 Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej z dnia 22 lutego 2006 r. (zm. Zarządzeniem Nr 72 DGPP z dnia 25.06.2007r., Uchwałą Nr 294/2010 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 14

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie opracowano na

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ 1 tekst ujednolicony z dnia 20 grudnia 2012 roku R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ Rozdział I. DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNA I. PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Zasady tworzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A Spis treści: I. Postanowienia wstępne. II. Osoby uprawnione do korzystania

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Nowy Dwór Gdański Maj 2006 I. ZASADY OGÓLNE 1 Zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity stan na

Tekst jednolity stan na REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - 1 - REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 IM. MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ w Tychach Tekst jednolity stan na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH KURATORIUM OŚWIATY WE WROCŁAWIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH KURATORIUM OŚWIATY WE WROCŁAWIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH KURATORIUM OŚWIATY WE WROCŁAWIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin został opracowany na podstawie: 1) ustawy z dnia 04 marca 1994 roku o Zakładowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Załącznik do Zarządzenia Nr 29/2012 Rektora PWSZ w Nowym Sączu z dnia 29 marca 2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Nowy Sącz 2012 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie Przepisy wstępne 1. 1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwany dalej Funduszem, tworzy się na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 2 W GDYNI - obowiązuje od dnia 07.05.1998r. & 1.

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 2 W GDYNI - obowiązuje od dnia 07.05.1998r. & 1. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 2 W GDYNI - obowiązuje od dnia 07.05.1998r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. & 1. Regulamin Z.F.Ś.S. określony został

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W INSTYTUCIE FILOZOFII I SOCJOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W INSTYTUCIE FILOZOFII I SOCJOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W INSTYTUCIE FILOZOFII I SOCJOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK 1 1. Fundusz Świadczeń Socjalnych w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN (zwanym dalej Fundusz)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W CHEŁMIE

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W CHEŁMIE REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W CHEŁMIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE II. ZASADY DOFINANSOWANIA DO WYPOCZYNKU OSÓB

Bardziej szczegółowo

ANEKS Nr 1 z dnia 19 września do zarządzenia R-59/2013 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego

ANEKS Nr 1 z dnia 19 września do zarządzenia R-59/2013 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego ANEKS Nr 1 z dnia 19 września do zarządzenia R-59/2013 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. 1. Podstawę prawną Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

... (podpis Pracodawcy)

... (podpis Pracodawcy) (do art. 8 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych) WZORY: ZARZĄDZENIA PRACODAWCY WPROWADZAJĄCEGO REGULAMIN ZFŚS, REGULAMINU ZFŚS ORAZ ZAŁ ĄCZNIKÓW DO TEGO REGULAMINU Uwaga! W treści zaproponowanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH FILHARMONII im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH FILHARMONII im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH FILHARMONII im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie OPRACOWANY W UZGODNIENIU Z ZAKŁADOWYMI ORGANIZACJAMI ZWIĄZKOWYMI NA PODSTAWIE: Ustawy z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Tekst ujednolicony Opracowano na postawie: Zarządzenie nr 7 / 2009 Dyrektora MOPS w Stargardzie Szczecińskim z dnia 4 lutego 2009 r. oraz Zarządzenie Nr4/2010 Dyrektora MOPS w Stargardzie Szczecińskim

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka. I. Postanowienia ogólne.

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka. I. Postanowienia ogólne. Załącznik do Zarządzenia Nr 2378/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 13 września 2004 r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN podziału i gospodarowania ZAKLADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH oraz zakładowej działalności socjalnej w Politechnice Poznańskiej

REGULAMIN podziału i gospodarowania ZAKLADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH oraz zakładowej działalności socjalnej w Politechnice Poznańskiej REGULAMIN podziału i gospodarowania ZAKLADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH oraz zakładowej działalności socjalnej w Politechnice Poznańskiej Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005. Prawo o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 IM. UNICEF W BYTOMIU. I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 IM. UNICEF W BYTOMIU. I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 IM. UNICEF W BYTOMIU I. Postanowienia ogólne. 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają: 1) ustawa z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

I PODSTAWA PRAWNA. 2.Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy MPWiK Spółka z o.o. w Jaworznie. II POSTANOWIENIA OGÓLNE.

I PODSTAWA PRAWNA. 2.Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy MPWiK Spółka z o.o. w Jaworznie. II POSTANOWIENIA OGÓLNE. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W MPWiK SPÓŁKA Z O.O. W JAWORZNIE I PODSTAWA PRAWNA 1.Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych Dz. U. z 1996 r. nr 70

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ZAKŁADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ZAKŁADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM REGULAMIN GOSPODAROWANIA ZAKŁADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM Zarządzenie wprowadzające Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w UG I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

COLLEGIUM MEDICUM UMK

COLLEGIUM MEDICUM UMK Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 210 Rektora UMK z dnia 31 grudnia 2012 r. REGULAMIN ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH COLLEGIUM MEDICUM UMK BYDGOSZCZ 2012 r. SPIS TREŚCI Str. C z ę ś ć p i e r w s z a ZASADY GOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 28 ZARZĄDZENIE NR 7 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEJ DZIAŁALNOŚCI SOCJALNEJ AGH

REGULAMIN ZAKŁADOWEJ DZIAŁALNOŚCI SOCJALNEJ AGH REGULAMIN ZAKŁADOWEJ DZIAŁALNOŚCI SOCJALNEJ AGH TEKST JEDNOLITY ZGODNY Z ZARZĄDZENIEM REKTORA NR 9/2013 CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. W Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2014 I. Postanowienia ogólne II. Zasady korzystania z Funduszu III. Przeznaczenie środków Funduszu IV. Zasady

Bardziej szczegółowo