Zarządzenie Nr 315/2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzenie Nr 315/2013"

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr 315/2013 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku Na podstawie art. 33 ust 3 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Z 2002r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, zm. z 2004 r., Nr 116, poz z 2005 r., Nr 172, poz. 1441, z 2006 r., Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r., Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 973, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r., Nr 52, poz. 420, 157, poz. 1241, z 2010 r., Nr 28, poz. 142 i 146, Nr106, poz. 675, 40, poz. 230 z 2011 r., Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r., poz. 567)i art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458, zm. Z 2009 r., Nr 157, poz. 1241, z 2010 r., Nr 229, poz. 1494, z 2011 r., 134, poz 777, Nr 201, poz. 1183), oraz art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 592, zm., poz. 908 i poz. 1456), zarządza się co następuje: 1 Wprowadza się regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Gdańsku o treści określonej w załączniku do niniejszego Zarządzenia. 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania 3 Traci moc zarządzenie Nr 87/2000 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia r., w sprawie wprowadzenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku, zmienione zarządzeniami: Nr 18/01 z dnia r., Nr 45/01 z dnia r., Nr 9/02 z dnia 2002r., Nr 32/02 z dnia r., Nr 51/02 z dnia r., Nr 593/03 z dnia r., Nr 392/04 z dnia r., Nr 713/06 z dnia r., Nr 699/07 z dnia r., Nr 1182/07 z dnia r., Nr 418/08 z dnia r.

2 Załącznik do Zarządzenia Nr 315/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13 marca 2013 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH URZĘDU MIEJSKIEGO W GDAŃSKU I. Wstęp i podstawy prawne 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku zwany dalej Regulaminem, określa zasady gospodarowania tym funduszem. 2. Regulamin opracowano na podstawie: ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tj: Dz. U. z 2012r., poz. 592 z póź. zm.), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 1994r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. Nr 43, poz. 168, z póź. zm.). 3. Treść Regulaminu uzgodniono z zakładową organizacją związkową. Regulamin określa: 1) osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, dalej zwanego Funduszem, 2) cele, na które przeznacza się środki Funduszu, 3) zasady i warunki przyznawania świadczeń i pomocy z Funduszu. 2 II. Tworzenie Funduszu 3 1. Fundusz jest tworzony z corocznego odpisu podstawowego naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz zwiększeń na osoby w stosunku do których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz objętych opieką Urzędu emerytów i rencistów. 2. Środki Funduszu mogą być zwiększone o wpływy z opłat osób korzystających ze świadczeń, odsetki ze środków Funduszu, wpływy z oprocentowania pożyczek mieszkaniowych oraz o inne środki określone ustawą. 3. Fundusz jest przeznaczony na finansowanie świadczeń socjalnych dla pracowników i innych osób uprawnionych, wskazanych w 10 i 11 Regulaminu Działalność socjalna jest prowadzona na podstawie planu dochodów i wydatków, z podziałem środków Funduszu na poszczególne rodzaje działalności, sporządzonego przez Zakładową Komisję Socjalną, zwaną dalej Komisją w uzgodnieniu z

3 zakładową organizacją związkową i zatwierdzonego przez pracodawcę, zwanego preliminarzem wydatków. III. Przyznawanie świadczeń 5 1. Środki z Funduszu mogą być przeznaczone na : 1) dofinansowanie krajowego i zagranicznego zorganizowanego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w formie kolonii, półkolonii, obozów, zimowisk w tym również połączonych z nauką, wycieczek i wyjazdów leczniczych, 2) zakup kart wstępu na imprezy kulturalne, sportowe lub rekreacyjne, 3) zakup paczek mikołajkowych dla dzieci w wieku od 1 roku do 13 lat, 4) spotkanie opłatkowe dla emerytów i rencistów byłych pracowników Urzędu Miejskiego połączone z poczęstunkiem i zakupem paczek, talonów lub ekwiwalentem pieniężnym, 5) pomoc finansową i rzeczową w wypadkach losowych dla pracowników, emerytów i rencistów znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, 6) pożyczki mieszkaniowe, 7) inne formy działalności socjalnej. 2. Świadczenia z Funduszu mają charakter uznaniowy i pracownikowi nie przysługuje roszczenie o ich przyznanie. 3. Wnioski osób uprawnionych ubiegających się o dopłatę z funduszu załatwione odmownie nie wymagają uzasadnienia, a decyzja odmawiająca dopłaty jest ostateczna. 4. Świadczenia z Funduszu w imieniu pracodawcy przyznaje Komisja w której skład wchodzą przedstawiciele pracodawcy i zakładowej organizacji związkowej, powołani odrębnym zarządzeniem Przyznanie wnioskodawcom świadczeń i dopłat z Funduszu zależy od ich sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej. 2. Przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe jest uzależnione nadto od spłaty poprzedniej pożyczki, oraz środków posiadanych przez Fundusz Podstawą przyznania świadczeń z Funduszu jest oświadczenie wnioskodawcy o dochodach przypadających na osobę w rodzinie z roku poprzedzającego złożenie wniosku (PIT członka rodziny do wglądu). W przypadku nie okazania PIT świadczenia będą przyznawane w najniższej wysokości. 2. W przypadku istotnej zmiany dochodów o których mowa w pkt. 1, w bieżącym roku, podstawą przyznania świadczeń z Funduszu jest oświadczenie wnioskodawcy o dochodach przypadających na osobę w rodzinie z okresu po zmianie. Wnioskodawca zobowiązany jest do okazania dokumentów dotyczących aktualnej sytuacji materialnej. 3. W oświadczeniu należy ująć dochody uzyskiwane w gospodarstwie przez wszystkie osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń, wskazane w Podstawą przyznania świadczenia z Funduszu dla emerytów jest złożenie oświadczenia o dochodach wraz z kopią dokumentu wypłaty emerytury lub renty. W

4 przypadku braku oświadczenia lub dokumentu wypłaty emerytury lub renty, przyznane będą świadczenia w najniższej wysokości Pomoc finansowa z Funduszu jest przyznawana na wniosek osoby uprawnionej. 2. Podstawę do zróżnicowania wysokości dopłat do różnych form wypoczynku stanowią kryteria socjalne, wskazane w 6ust Dopłata do wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie może być przyznana w przypadku wykorzystania minimum 14 kolejnych dni kalendarzowych urlopu wypoczynkowego w danym roku. 4. Dopłaty do wypoczynku zorganizowanego dla dzieci i młodzieży będą przyznawane na podstawie wniosku o dofinansowanie oraz dokumentu potwierdzającego zakup usługi, jej wartość oraz wskazującego osoby korzystające z wypoczynku. 5. Pomoc ze środków Funduszu na wypoczynek wnioskodawcy i dzieci może być przyznana raz w roku. 9 Obowiązkiem osoby korzystającej ze świadczeń Funduszu, która złożyła niezgodne z prawdą oświadczenie o sytuacji życiowej i materialnej albo wykorzystała przyznane środki niezgodnie z ich przeznaczeniem, jest zwrot otrzymanej kwoty dopłaty lub pomocy wraz z ustawowymi odsetkami (za okres od daty otrzymania środków do daty ich zwrotu). IV. Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń finansowanych z Funduszu 10 Ze świadczeń Funduszu mogą korzystać: 1) pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy oraz uprawnieni członkowie ich rodzin, 2) pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych, 3) pracownicy przebywający na świadczeniach rehabilitacyjnych, 4) emeryci i renciści byli pracownicy Urzędu Miejskiego. 11 Uprawnionymi członkami rodzin są: 1) pozostające na utrzymaniu dzieci własne, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, dzieci współmałżonków, a także pozostające na wyłącznym utrzymaniu pracownika wnuki i rodzeństwo, w wieku do lat 18, a jeżeli kształcą się w szkole do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do 25 roku życia, 2) dzieci z orzeczonym umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności bez względu na wiek, 3) współmałżonkowie, 4) członkowie rodzin po zmarłych pracownikach, jeżeli byli na utrzymaniu tych pracowników w chwili ich śmierci.

5 V. Szczegółowe warunki przyznawania świadczeń i pomocy socjalnej 12 Warunki przyznawania świadczeń w zakresie wypoczynku: 1) pracownik ubiegający się o dofinansowanie zorganizowanego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w formie kolonii, półkolonii, obozów, zimowisk w tym również połączonych z nauką, wycieczek i wyjazdów leczniczych, dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 25 lat powinien dołączyć dowód zapłaty, kserokopię legitymacji szkolnej dla dzieci powyżej 16-go roku życia lub studenckiej (szkoła dzienna): tabelę dopłat do wypoczynku zorganizowanego dla dzieci i młodzieży stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, 2) dofinansowanie do wypoczynku niezorganizowanego, tzw. wczasy pod gruszą, przysługuje co roku pracownikowi i dzieciom pozostającym na utrzymaniu rodziców, a w przypadku dzieci uczących się nie dłużej niż do ukończenia 25-go roku życia. Dzieci powyżej 16 roku życia powinny dostarczyć ksero legitymacji szkolnej lub studenckiej. Tabelę dopłat określa załącznik Nr 2 do Regulaminu, 3) z dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży można skorzystać co roku z jednej wybranej formy wypoczynku, 4) każdy pracownik może otrzymać dofinansowanie do wypoczynku, jeżeli: a) w terminie do 30 kwietnia br. złoży oświadczenie o dochodach wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do Regulaminu, b) wniosek o dofinansowanie wczasy pod gruszą złoży po wykorzystaniu urlopu, wzór wniosku określa załącznik nr 4 do Regulaminu, c) wniosek o dofinansowanie wypoczynku zorganizowanego dla dzieci należy złożyć wraz z dokumentami wskazanymi w pkt. 1, według wzoru określonego w załączniku nr 5 do Regulaminu. Warunki bezzwrotnej pomocy rzeczowej i finansowej: 1) uprawnieni mogą korzystać z pomocy w przypadku: a) indywidualnego zdarzenia losowego, długotrwałej choroby lub śmierci, na podstawie wniosku uprawnionego do wysokości 250% minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów, b) w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej do wysokości 150% minimalnego wynagrodzenia, 2) w szczególnie uzasadnionych przypadkach można przyznać wyższą pomoc niż określona w pkt. 1 litera a i b, 3) Komisja rozpatrująca wnioski w sprawie pomocy, może zażądać jeśli będzie to uzasadnione dodatkowych dokumentów potwierdzających wskazane we wniosku okoliczności. 13

6 VI. Pomoc na cele mieszkaniowe Pomoc na cele mieszkaniowe może być przyznana tylko w formie pożyczki. 2. Pożyczki mogą być udzielone pracownikom oraz emerytom i rencistom byłym pracownikom Urzędu Miejskiego. 3. Poręczenia pożyczek przyznanych pracownikom mogą udzielić tylko pracownicy Urzędu Miejskiego w Gdańsku zatrudnieni na czas nieokreślony. 4. Poręczycielami pożyczek udzielanych emerytom i rencistom byłym pracownikom Urzędu Miejskiego powinni być pracownicy Urzędu Miejskiego w Gdańsku zatrudnieni na czas nieokreślony, bądź jeden pracownik Urzędu Miejskiego w Gdańsku, i osoba nie będąca pracownikiem Urzędu, jeżeli przedstawi zaświadczenie ze swojego zakładu pracy potwierdzające zatrudnienie, wysokość uzyskiwanego dochodu oraz stwierdzenie iż nie jest w trakcie rozwiązania stosunku pracy. 5. Udzielanie poręczenia przez osoby pozostające we wspólności ustawowej małżeńskiej wymaga pisemnej zgody współmałżonka poręczyciela, wyrażonej jego podpisem pod oświadczeniem poręczyciela (dotyczy tylko pożyczek w kwotach zł i zł). 6. Pożyczki mogą być udzielone w kwocie: 1) zł - na remont i modernizację mieszkania lub domu dla emeryta lub rencisty, 2) zł na remont i modernizację mieszkania lub domu dla pracowników, 3) zł- na wykup mieszkania od Gminy, przekształcenie prawa lokatorskiego na własnościowe, adaptację pomieszczeń niemieszkalnych na mieszkalne, przystosowanie mieszkania do potrzeb osób niepełnosprawnych, kaucję zabezpieczającą w Towarzystwie Budownictwa Społecznego, 4) zł na budowę domu, zakup mieszkania, dokończenie budowy. 7. Oprocentowanie poszczególnych pożyczek na cele mieszkaniowe i maksymalną ilość rat spłaty ustala się na: 1) dla pożyczki w kwocie zł 1% 24 raty 2) dla pożyczki w kwocie zł 2% 36 rat 3) dla pożyczki w kwocie zł 3% 60 rat 4) dla pożyczki w kwocie zł 3% 60 rat 8. Pożyczka mieszkaniowa w kwocie zł i zł może być udzielona, jeżeli dochód na osobę wynosi co najmniej zł netto. Osoby uprawnione ubiegające się o pożyczkę na cele mieszkaniowe powinny złożyć wniosek uzupełniony o oświadczenie pożyczkobiorcy dotyczące dochodu netto na jedną osobę w rodzinie Do wniosku o udzielenie pożyczki należy dołączyć: 1) w przypadku pożyczek wymienionych w 14 ust. 5 pkt. 1 i 2 ksero umowy najmu, decyzji przydziału mieszkania, aktu notarialnego lub innego dokumentu potwierdzającego zamieszkanie w danym lokalu, 2) w przypadku pożyczek wymienionych w 14 ust.5 pkt. 3 i 4 następujące dokumenty: a) decyzję spółdzielni mieszkaniowej lub urzędu gminy o zakupie mieszkania z podaniem kwoty do zapłaty i dokonanych wpłatach b) decyzję i pozwolenie na adaptację lub przystosowanie mieszkania dla osób niepełnosprawnych, c) umowę najmu mieszkania w towarzystwie budownictwa społecznego,

7 d) pozwolenie na budowę, zaświadczenie o zarejestrowaniu budowy, e) decyzję na dokończenie robót, pozwolenie na warunkowe użytkowanie z zakresem robót, f) aktualne oświadczenie o dochodach rodziny, g) deklarację zgody współmałżonka co do zaciągnięcia pożyczki, (dotyczy pożyczek zł i zł.), h) zaświadczenie o dochodach współmałżonka z zakładu pracy lub z urzędu skarbowego. 2. Wszystkie decyzje, pozwolenia, zaświadczenia i umowy zakupu powinny być z bieżącego lub poprzedniego roku. 3. Spłatę pożyczki rozpoczyna się od następnego miesiąca po jej udzieleniu. 4. Ze środków Funduszu nie może być udzielona pożyczka na budowę domku letniskowego Osoba występująca o przyznanie pożyczki mieszkaniowej z Funduszu składa wniosek o przyznanie pożyczki oraz oświadczenie wskazujące poręczycieli. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 6 do Regulaminu. 2. Umowa pożyczki mieszkaniowej zawierana jest według wzoru określonego w załączniku nr 7 do Regulaminu i wymaga zgody współmałżonka wyrażonej jego podpisem na umowie, jeżeli wysokość pożyczki wynosi zł lub zł Z chwilą rozwiązania stosunku pracy, nie spłacona pożyczka staje się natychmiast wymagalna w przypadku: 1) rozwiązania przez Pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, 2) wypowiedzenia umowy o pracę przez Pracodawcę z winy pracownika, 3) wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika. 2. Rozwiązanie umowy o pracę na zasadzie porozumienia stron z przyczyn nie dotyczących pracownika, przejścia pracownika na rentę lub emeryturę, nie powoduje zmiany warunków płatności pożyczki określonych w umowie zawartej z pożyczkobiorcą. 3. Na wniosek pożyczkobiorcy Pracodawca może wyrazić zgodę na spłatę pożyczki w ratach, wyłącznie po uzyskaniu zgody poręczycieli. 4. Samotnym emerytom i rencistom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej, których jedynym źródłem utrzymania jest emerytura lub renta, pożyczka mieszkaniowa może być umorzona do wysokości 50%. Osoba której umorzono część pożyczki nie może się starać o przyznanie kolejnej pożyczki. 5. W uzasadnionych przypadkach, w razie śmierci pożyczkobiorcy, pożyczka może być umorzona w całości. 6. W przypadku nie spłacania przez pożyczkobiorcę raty pożyczki w terminie określonym w 2 umowy, Pracodawca egzekwuje (potrąca z wynagrodzenia) należną kwotę solidarnie od poręczycieli. 7. Od nieterminowych spłat pożyczek pobiera się odsetki ustawowe.

8 VII. Postanowienia końcowe 18 Zatrudnienie w Urzędzie obojga małżonków nie daje podstaw do przyznania ich rodzinie podwójnych świadczeń (z wyłączeniem pożyczki mieszkaniowej). 19 Pracownik WKiO prowadzi oddzielnie dla każdej osoby uprawnionej kartę ewidencyjną korzystania ze środków Funduszu. 20 W wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych przypadkach Pracodawca może udzielić pomocy z Funduszu, osobie nie spełniającej warunków określonych w Regulaminie. 21 Wszelkie zmiany Regulaminu dokonywane będą w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową. 22 W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy. 23 Regulamin wchodzi w życie z dniem... Załączniki: 1. Tabela dopłat do wypoczynku zorganizowanego dla dzieci i młodzieży 2. Tabela dopłat do wczasów pod gruszą 3. Wzór - Oświadczenie o dochodach 4. Wzór- Wniosek o dofinansowanie wypoczynku wczasy pod gruszą 5. Wzór- Wniosek o dofinansowanie wypoczynku zorganizowanego dla dzieci 6. Wzór -Wniosek o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe 7. Wzór- Poręczenie spłaty 8. Wzór- Umowa o udzielenie pożyczki mieszkaniowej

9 Załącznik nr 1 Do regulaminu ZFŚS TABELA DOPŁAT z ZFŚS do wypoczynku zorganizowanego dla dzieci i młodzieży Lp. Wysokość dochodu brutto na osobę w rodzinie w zł. Wskaźnik % dopłat z ZFŚS do: kolonii, obozów i wycieczek do 600 zł 90% 1 2 od 601zł do 800 zł 80% 3 od 801zł do zł 70% 4 od 1.201zł do zł 60% 5 od 1.501zł do zł 50% 6 powyżej zł 30% UWAGA: Maksymalny koszt różnych form wypoczynku, od których oblicza się dofinansowanie wynosi zł.

10 Załącznik nr 2 Do regulaminu ZFŚS TABELA DOPŁAT DO WYPOCZYNKU PRACOWNIKA i JEGO DZIECI tzw. "wczasy pod gruszą" Lp. Dochód na osobę w rodzinie Dopłata dla pracownika Dopłata dla dziecka 1 do 1.000,00zł 650,00 zł 400,00 zł 2 od 1.001,00zł do 2.000,00zł 550,00 zł 300,00 zł 3 powyżej 2.000,00zł 450,00 zł 200,00 zł

11 Załącznik nr 3 Do Regulaminu ZFŚS TERMIN SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ DO 30 kwietnia.. roku OŚWIADCZENIE O DOCHODACH I. Imię i nazwisko pracownika... Wydział...stanowisko służbowe...tel Adres zamieszkania... II. Wykaz osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, w tym dzieci pozostające na utrzymaniu. Lp Nazwisko i imię Data urodzenia Stopień pokrewieństwa III Oświadczam, że mój średni miesięczny dochód brutto* /w roku poprzedzającym złożenie wniosku/ wyniósł...słownie... Dochód współmałżonka brutto* /w tym samym okresie/ wyniósł...słownie... Uwaga: PIT za rok ubiegły do wglądu. Inne dochody /alimenty/..słownie. IV Dochód brutto* na jednego członka rodziny w w/w okresie wyniósł... słownie... V Inne informacje uzupełniające /np. stan cywilny,/ VI Oświadczam, że prawdziwość wyżej przedstawionych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności regulaminowej i karnej /art K.K./ Ponadto w przypadku złożenia fałszywego oświadczenia nastąpi odmowa przyznania świadczenia socjalnego... data i podpis UWAGA: *Dochód brutto tj.: przychód minus ( koszty uzyskania i składki ZUS opłacane przez pracownika). *Dochód osoby prowadzącej działalność gospodarczą nie może być niższy niż podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne w danym okresie. *W przypadku nie okazania PIT świadczenia będą przyznawane w najniższej wysokości

12 WNIOSEK o dofinansowanie wypoczynku dla pracownika Załącznik nr 4 Do regulaminu ZFŚS Imię i nazwisko wnioskodawcy... Wydział...tel... Miejsce zamieszkania... Proszę o przyznanie dofinansowania do wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie tzw. wczasy pod gruszą Planowany urlop wypoczynkowy w dniach.. Imiona i daty urodzenia dzieci; /uprawnionych do korzystania/ Prawdziwość wyżej przedstawionych danych potwierdzam własnym podpisem, świadom odpowiedzialności określonej w 9 regulaminu.... (data i podpis pracownika) Urlop wypoczynkowy wykorzystano w dniach Decyzja Komisji Socjalnej Podpis pracownika kadr Pracownik w roku poprzednim korzystał / nie korzystał z dofinansowania do wypoczynku Liczba osób w rodzinie. Dochód przypadający na jedną osobę w rodzinie Dopłata do wypoczynku pracownika. Dopłata do wypoczynku dzieci.. Łączna kwota dofinansowania.... (podpis Przedstawiciela Związku Zawodowego)... (podpis Przewodniczącego Komisji Socjalnej

13 Załącznik nr 5 Do Regulaminu ZFŚS WNIOSEK o dofinansowanie wypoczynku zorganizowanego dla dzieci Imię i nazwisko wnioskodawcy... Wydział...tel... Miejsce zamieszkania... Proszę o przyznanie dofinansowania do wypoczynku mojego dziecka, które będzie przebywało na: koloniach, obozie, wycieczce (właściwe podkreślić) w terminie. imię dziecka...data urodzenia Prawdziwość wyżej przedstawionych danych potwierdzam własnym podpisem, świadom odpowiedzialności określonej w 9 regulaminu.... (data i podpis wnioskodawcy) Decyzja Komisji Socjalnej Pracownik w roku poprzednim otrzymał / nie otrzymał dofinansowania do wypoczynku dziecka Dołączono fakturę/rachunek nr.z dnia..na kwotę.. Przysługuje dofinansowanie : Kwota.x...%(wg tabeli) = ( ) Dołączono fakturę/rachunek nr.z dnia..na kwotę. Przysługuje dofinansowanie : Kwota.x...% (wg tabeli) = (......) Do wypłaty..... (podpis Przewodniczącego Komisji Socjalnej) (podpis Przedstawiciela Związku Zawodowego)

14 Załącznik nr 6 Do regulaminu ZFŚS WNIOSEK o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe Imię i nazwisko wnioskodawcy... Wydział...tel... Miejsce zam....kod... Numer konta /na które należy wpłacić pożyczkę/ Proszę o przyznanie pożyczki na: - remont i modernizację mieszkania, - zakup mieszkania, - budowę domu, nadbudowę i rozbudowę (właściwe podkreślić) - w kwocie: 4.000,00 zł, 8.000,00 zł, do ,00 zł, ,00 zł (właściwą kwotę podkreślić) Do wniosku dołączam dokumenty: Jako poręczycieli wskazuję: 1) 2) Oświadczenie wnioskodawcy: Ja, niżej podpisany/a, niniejszym oświadczam, że: 1/ mam następującą sytuację życiową i rodzinna: rodzina moja składa się z...osób w tym...dziecka/i 2/ łączne dochody brutto wszystkich członków mojej rodziny wspólnie zamieszkujących i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, wyniosły...zł co w przeliczeniu na...osób będących na moim utrzymaniu stanowi...zł na jedną osobę. (łączny dochód z miesiąca poprzedzającego datę złożenia wniosku) Oświadczam, że poprzednią pożyczkę spłaciłem/am Inne informacje uzupełniające Prawdziwość wyżej przedstawionych danych potwierdzam własnym podpisem, świadom odpowiedzialności określonej w 9 regulaminu.... (data i podpis)

15 Załącznik nr 7 Do regulaminu ZFŚS PORĘCZENIE SPŁATY Pożyczki mieszkaniowej w kwocie Pożyczkobiorca 1. My niżej podpisani: 1)... zam. 2)... zam. zobowiązujmy się względem Urzędu Miejskiego w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12, Gdańsk jako wierzyciela, do solidarnej spłaty pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych udzielonej Pożyczkobiorcy. na podstawie umowy pożyczki z dnia.. na remont i modernizację mieszkania/domu, zakup mieszkania/domu, budowę, nadbudowę, rozbudowę domu w wysokości.zł (słownie..) wraz z należnymi odsetkami, w przypadku gdy Pożyczkobiorca nie ureguluje zobowiązania wynikającego z tej umowy w terminie. 2. Oświadczamy, że znamy treść wyżej wymienionej umowy pożyczki. 3 Upoważniamy Pracodawcę do potrącenia z naszego wynagrodzenia ww. należności z tytułu poręczenia pożyczki. 1. data i czytelny podpis 2. data i czytelny podpis

16 Załącznik Nr 8 Do regulaminu ZFŚS Nr konta ZFŚS na które można wpłacać raty Bank PKO S.A UMOWA o udzielenie pożyczki mieszkaniowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zawarta w dniu. roku pomiędzy Urzędem Miejskim w Gdańsku zwanym dalej Pracodawcą, w imieniu którego działa, a Panią/Panem... zamieszkałą/ym... zwaną/ym dalej pożyczkobiorcą 1. Pracodawca przyznaje pożyczkobiorcy ze środków ZFŚS pomoc w formie pożyczki mieszkaniowej na:... 1 w wysokości...,00 zł /.. / oprocentowanej % w stosunku rocznym. 2. Kwota pożyczki zostanie wypłacona przelewem na konto bankowe nr.../ lub w kasie Urzędu Miejskiego. Wypłacona pożyczka wraz z oprocentowaniem w łącznej kwocie.,00zł podlega spłacie w ratach miesięcznych. Rozpoczęcie spłaty pożyczki następuje od dnia roku. I rata,00 zł.. następnych rat po..,00 zł, 2 płatnych w terminach wypłaty wynagrodzeń za pracę. 3 Pożyczkobiorca upoważnia Pracodawcę do potrącania należnych rat pożyczki wraz z odsetkami zgodnie z 2 niniejszej umowy z przysługującego mu wynagrodzenia za pracę i innych należności z tytułu zatrudnienia, poczynając od dnia.. roku. Upoważnienie to dotyczy także spłaty pożyczki w razie postawienia jej w stan wymagalności. Upoważnienie nie może być odwołane przed ostateczną spłatą pożyczki.

17 4 1. W przypadku braku możliwości potrącenia rat pożyczki (bez względu na przyczynę) przez Pracodawcę, pożyczkobiorca zobowiązuje się do comiesięcznej spłaty rat pożyczki do kasy Urzędu Miejskiego lub przelewem na konto Pracodawcy: Bank PKO S.A nie później niż do końca m-ca kalendarzowego, za który miała być potrącona rata. 2. Od nieterminowej spłaty rat pożyczki naliczane są odsetki ustawowe, które winny być uiszczane wraz z należną ratą Niespłacona kwota pożyczki staje się natychmiast wymagalna w przypadku: 1) rozwiązania przez Pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, 2) wypowiedzenia umowy o pracę przez Pracodawcę z winy pracownika, 3) wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika. 2. Rozwiązanie umowy o pracę na zasadzie porozumienia stron z przyczyn nie dotyczących pracownika, przejścia pracownika na rentę lub emeryturę, nie powoduje zmiany warunków płatności pożyczki określonych w umowie zawartej z pożyczkobiorcą. 3. W przypadku rozwiązania stosunku pracy z pożyczkobiorcą z innych przyczyn, niż wskazane w ust. 1 i 2, Pracodawca ma prawo ustalenia nowego trybu i sposobu spłaty pożyczki. 6 Zabezpieczeniem spłaty niniejszej pożyczki jest poręczenie udzielone przez: (imię i nazwisko, adres zamieszkania, wydział) (imię i nazwisko, adres zamieszkania, wydział) 7 1. Pożyczkobiorca oświadcza, że znane są mu postanowienia Regulaminu ZFŚS. 2. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron umowy. Gdańsk,.. rok... (podpis pożyczkobiorcy) Dowód Osobisty seria... Wydany przez......

18 * Oświadczenie małżonka pożyczkobiorcy: Ja.. jako małżonek pożyczkobiorcy wyrażam zgodę na zawarcie powyższej umowy pożyczki. Czytelny podpis małżonka pożyczkobiorcy... data i podpis osoby przyjmującej zgodę... (podpis i pieczątka Pożyczkodawcy) *dotyczy pożyczek w kwocie zł i zł

19 * Zgodna współmałżonka poręczyciela na udzielenie poręczenia. 1. Ja, niżej podpisana/ny... zam... wyrażam zgodę na udzielenie powyższego poręczenia przez mojego współmałżonka -.. data i czytelny podpis 2. Ja, niżej podpisana/ny... zam... wyrażam zgodę na udzielenie powyższego poręczenia przez mojego współmałżonka -.. data i czytelny podpis Potwierdzam tożsamość poręczycieli i ich współmałżonków oraz wiarygodność złożonych przez nich podpisów. data i czytelny podpis * dotyczy pożyczek w kwocie zł i zł

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie Przepisy wstępne 1. 1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwany dalej Funduszem, tworzy się na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ, CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GRONOWIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ, CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GRONOWIE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ, CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GRONOWIE I. PODSTAWA PRAWNA 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół, Centrum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZKLARACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZKLARACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZKLARACH I. PODSTAWA PRAWNA WYDANIA REGULAMINU 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst

Bardziej szczegółowo

ANEKS Nr 1 z dnia 19 września do zarządzenia R-59/2013 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego

ANEKS Nr 1 z dnia 19 września do zarządzenia R-59/2013 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego ANEKS Nr 1 z dnia 19 września do zarządzenia R-59/2013 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka. I. Postanowienia ogólne.

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka. I. Postanowienia ogólne. Załącznik do Zarządzenia Nr 2378/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 13 września 2004 r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Nowy Dwór Gdański Maj 2006 I. ZASADY OGÓLNE 1 Zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Poczcie Polskiej S.A.

Regulamin korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Poczcie Polskiej S.A. Załącznik do Zarządzenia Nr 14 Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej z dnia 22 lutego 2006 r. (zm. Zarządzeniem Nr 72 DGPP z dnia 25.06.2007r., Uchwałą Nr 294/2010 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 14

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A Spis treści: I. Postanowienia wstępne. II. Osoby uprawnione do korzystania

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity stan na

Tekst jednolity stan na REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - 1 - REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 IM. MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ w Tychach Tekst jednolity stan na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Tekst ujednolicony Opracowano na postawie: Zarządzenie nr 7 / 2009 Dyrektora MOPS w Stargardzie Szczecińskim z dnia 4 lutego 2009 r. oraz Zarządzenie Nr4/2010 Dyrektora MOPS w Stargardzie Szczecińskim

Bardziej szczegółowo

Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Gdańskim. I. Postanowienia wstępne

Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Gdańskim. I. Postanowienia wstępne Załącznik do Zarządzenia Rektora UG nr 14/R/05 Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Gdańskim I. Postanowienia wstępne 1 1. Regulamin określa zasady tworzenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 37/2008

ZARZĄDZENIE NR 37/2008 ZARZĄDZENIE NR 37/2008 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz powołania Komisji Socjalnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. z dnia 21 kwietnia 2015 roku

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. z dnia 21 kwietnia 2015 roku REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH z dnia 21 kwietnia 2015 roku Spis treści: I. Postanowienia wstępne. II. Przepisy ogólne dotyczące funduszu. III. Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół nr 66 w Warszawie ul. Myśliwiecka 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zwanego dalej Funduszem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2014 I. Postanowienia ogólne II. Zasady korzystania z Funduszu III. Przeznaczenie środków Funduszu IV. Zasady

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ 1 tekst ujednolicony z dnia 20 grudnia 2012 roku R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ Rozdział I. DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNA I. PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Zasady tworzenia

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2012

Plan dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2012 Załącznik nr 1 Miejskiego Przedszkola Nr 40 w Katowicach. Plan dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2012. Wyszczególnienie wpływów/wydatków 4440 Stan środków na początku roku 2011 zgodnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH FILHARMONII im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH FILHARMONII im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH FILHARMONII im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie OPRACOWANY W UZGODNIENIU Z ZAKŁADOWYMI ORGANIZACJAMI ZWIĄZKOWYMI NA PODSTAWIE: Ustawy z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Załącznik do Zarządzenia Nr 29/2012 Rektora PWSZ w Nowym Sączu z dnia 29 marca 2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Nowy Sącz 2012 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ZAKŁADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ZAKŁADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM REGULAMIN GOSPODAROWANIA ZAKŁADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM Zarządzenie wprowadzające Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w UG I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie opracowano na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN podziału i gospodarowania ZAKLADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH oraz zakładowej działalności socjalnej w Politechnice Poznańskiej

REGULAMIN podziału i gospodarowania ZAKLADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH oraz zakładowej działalności socjalnej w Politechnice Poznańskiej REGULAMIN podziału i gospodarowania ZAKLADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH oraz zakładowej działalności socjalnej w Politechnice Poznańskiej Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005. Prawo o

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 28 ZARZĄDZENIE NR 7 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W INSTYTUCIE FILOZOFII I SOCJOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W INSTYTUCIE FILOZOFII I SOCJOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W INSTYTUCIE FILOZOFII I SOCJOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK 1 1. Fundusz Świadczeń Socjalnych w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN (zwanym dalej Fundusz)

Bardziej szczegółowo

... (podpis Pracodawcy)

... (podpis Pracodawcy) (do art. 8 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych) WZORY: ZARZĄDZENIA PRACODAWCY WPROWADZAJĄCEGO REGULAMIN ZFŚS, REGULAMINU ZFŚS ORAZ ZAŁ ĄCZNIKÓW DO TEGO REGULAMINU Uwaga! W treści zaproponowanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEJ DZIAŁALNOŚCI SOCJALNEJ AGH

REGULAMIN ZAKŁADOWEJ DZIAŁALNOŚCI SOCJALNEJ AGH REGULAMIN ZAKŁADOWEJ DZIAŁALNOŚCI SOCJALNEJ AGH TEKST JEDNOLITY ZGODNY Z ZARZĄDZENIEM REKTORA NR 9/2013 CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. W Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Bardziej szczegółowo

COLLEGIUM MEDICUM UMK

COLLEGIUM MEDICUM UMK Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 210 Rektora UMK z dnia 31 grudnia 2012 r. REGULAMIN ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH COLLEGIUM MEDICUM UMK BYDGOSZCZ 2012 r. SPIS TREŚCI Str. C z ę ś ć p i e r w s z a ZASADY GOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. 1. Podstawę prawną Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 2 W GDYNI - obowiązuje od dnia 07.05.1998r. & 1.

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 2 W GDYNI - obowiązuje od dnia 07.05.1998r. & 1. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 2 W GDYNI - obowiązuje od dnia 07.05.1998r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. & 1. Regulamin Z.F.Ś.S. określony został

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W CHEŁMIE

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W CHEŁMIE REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W CHEŁMIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE II. ZASADY DOFINANSOWANIA DO WYPOCZYNKU OSÓB

Bardziej szczegółowo