Zarządzenie Nr 315/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzenie Nr 315/2013"

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr 315/2013 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku Na podstawie art. 33 ust 3 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Z 2002r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, zm. z 2004 r., Nr 116, poz z 2005 r., Nr 172, poz. 1441, z 2006 r., Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r., Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 973, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r., Nr 52, poz. 420, 157, poz. 1241, z 2010 r., Nr 28, poz. 142 i 146, Nr106, poz. 675, 40, poz. 230 z 2011 r., Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r., poz. 567)i art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458, zm. Z 2009 r., Nr 157, poz. 1241, z 2010 r., Nr 229, poz. 1494, z 2011 r., 134, poz 777, Nr 201, poz. 1183), oraz art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 592, zm., poz. 908 i poz. 1456), zarządza się co następuje: 1 Wprowadza się regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Gdańsku o treści określonej w załączniku do niniejszego Zarządzenia. 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania 3 Traci moc zarządzenie Nr 87/2000 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia r., w sprawie wprowadzenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku, zmienione zarządzeniami: Nr 18/01 z dnia r., Nr 45/01 z dnia r., Nr 9/02 z dnia 2002r., Nr 32/02 z dnia r., Nr 51/02 z dnia r., Nr 593/03 z dnia r., Nr 392/04 z dnia r., Nr 713/06 z dnia r., Nr 699/07 z dnia r., Nr 1182/07 z dnia r., Nr 418/08 z dnia r.

2 Załącznik do Zarządzenia Nr 315/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13 marca 2013 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH URZĘDU MIEJSKIEGO W GDAŃSKU I. Wstęp i podstawy prawne 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku zwany dalej Regulaminem, określa zasady gospodarowania tym funduszem. 2. Regulamin opracowano na podstawie: ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tj: Dz. U. z 2012r., poz. 592 z póź. zm.), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 1994r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. Nr 43, poz. 168, z póź. zm.). 3. Treść Regulaminu uzgodniono z zakładową organizacją związkową. Regulamin określa: 1) osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, dalej zwanego Funduszem, 2) cele, na które przeznacza się środki Funduszu, 3) zasady i warunki przyznawania świadczeń i pomocy z Funduszu. 2 II. Tworzenie Funduszu 3 1. Fundusz jest tworzony z corocznego odpisu podstawowego naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz zwiększeń na osoby w stosunku do których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz objętych opieką Urzędu emerytów i rencistów. 2. Środki Funduszu mogą być zwiększone o wpływy z opłat osób korzystających ze świadczeń, odsetki ze środków Funduszu, wpływy z oprocentowania pożyczek mieszkaniowych oraz o inne środki określone ustawą. 3. Fundusz jest przeznaczony na finansowanie świadczeń socjalnych dla pracowników i innych osób uprawnionych, wskazanych w 10 i 11 Regulaminu Działalność socjalna jest prowadzona na podstawie planu dochodów i wydatków, z podziałem środków Funduszu na poszczególne rodzaje działalności, sporządzonego przez Zakładową Komisję Socjalną, zwaną dalej Komisją w uzgodnieniu z

3 zakładową organizacją związkową i zatwierdzonego przez pracodawcę, zwanego preliminarzem wydatków. III. Przyznawanie świadczeń 5 1. Środki z Funduszu mogą być przeznaczone na : 1) dofinansowanie krajowego i zagranicznego zorganizowanego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w formie kolonii, półkolonii, obozów, zimowisk w tym również połączonych z nauką, wycieczek i wyjazdów leczniczych, 2) zakup kart wstępu na imprezy kulturalne, sportowe lub rekreacyjne, 3) zakup paczek mikołajkowych dla dzieci w wieku od 1 roku do 13 lat, 4) spotkanie opłatkowe dla emerytów i rencistów byłych pracowników Urzędu Miejskiego połączone z poczęstunkiem i zakupem paczek, talonów lub ekwiwalentem pieniężnym, 5) pomoc finansową i rzeczową w wypadkach losowych dla pracowników, emerytów i rencistów znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, 6) pożyczki mieszkaniowe, 7) inne formy działalności socjalnej. 2. Świadczenia z Funduszu mają charakter uznaniowy i pracownikowi nie przysługuje roszczenie o ich przyznanie. 3. Wnioski osób uprawnionych ubiegających się o dopłatę z funduszu załatwione odmownie nie wymagają uzasadnienia, a decyzja odmawiająca dopłaty jest ostateczna. 4. Świadczenia z Funduszu w imieniu pracodawcy przyznaje Komisja w której skład wchodzą przedstawiciele pracodawcy i zakładowej organizacji związkowej, powołani odrębnym zarządzeniem Przyznanie wnioskodawcom świadczeń i dopłat z Funduszu zależy od ich sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej. 2. Przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe jest uzależnione nadto od spłaty poprzedniej pożyczki, oraz środków posiadanych przez Fundusz Podstawą przyznania świadczeń z Funduszu jest oświadczenie wnioskodawcy o dochodach przypadających na osobę w rodzinie z roku poprzedzającego złożenie wniosku (PIT członka rodziny do wglądu). W przypadku nie okazania PIT świadczenia będą przyznawane w najniższej wysokości. 2. W przypadku istotnej zmiany dochodów o których mowa w pkt. 1, w bieżącym roku, podstawą przyznania świadczeń z Funduszu jest oświadczenie wnioskodawcy o dochodach przypadających na osobę w rodzinie z okresu po zmianie. Wnioskodawca zobowiązany jest do okazania dokumentów dotyczących aktualnej sytuacji materialnej. 3. W oświadczeniu należy ująć dochody uzyskiwane w gospodarstwie przez wszystkie osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń, wskazane w Podstawą przyznania świadczenia z Funduszu dla emerytów jest złożenie oświadczenia o dochodach wraz z kopią dokumentu wypłaty emerytury lub renty. W

4 przypadku braku oświadczenia lub dokumentu wypłaty emerytury lub renty, przyznane będą świadczenia w najniższej wysokości Pomoc finansowa z Funduszu jest przyznawana na wniosek osoby uprawnionej. 2. Podstawę do zróżnicowania wysokości dopłat do różnych form wypoczynku stanowią kryteria socjalne, wskazane w 6ust Dopłata do wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie może być przyznana w przypadku wykorzystania minimum 14 kolejnych dni kalendarzowych urlopu wypoczynkowego w danym roku. 4. Dopłaty do wypoczynku zorganizowanego dla dzieci i młodzieży będą przyznawane na podstawie wniosku o dofinansowanie oraz dokumentu potwierdzającego zakup usługi, jej wartość oraz wskazującego osoby korzystające z wypoczynku. 5. Pomoc ze środków Funduszu na wypoczynek wnioskodawcy i dzieci może być przyznana raz w roku. 9 Obowiązkiem osoby korzystającej ze świadczeń Funduszu, która złożyła niezgodne z prawdą oświadczenie o sytuacji życiowej i materialnej albo wykorzystała przyznane środki niezgodnie z ich przeznaczeniem, jest zwrot otrzymanej kwoty dopłaty lub pomocy wraz z ustawowymi odsetkami (za okres od daty otrzymania środków do daty ich zwrotu). IV. Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń finansowanych z Funduszu 10 Ze świadczeń Funduszu mogą korzystać: 1) pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy oraz uprawnieni członkowie ich rodzin, 2) pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych, 3) pracownicy przebywający na świadczeniach rehabilitacyjnych, 4) emeryci i renciści byli pracownicy Urzędu Miejskiego. 11 Uprawnionymi członkami rodzin są: 1) pozostające na utrzymaniu dzieci własne, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, dzieci współmałżonków, a także pozostające na wyłącznym utrzymaniu pracownika wnuki i rodzeństwo, w wieku do lat 18, a jeżeli kształcą się w szkole do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do 25 roku życia, 2) dzieci z orzeczonym umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności bez względu na wiek, 3) współmałżonkowie, 4) członkowie rodzin po zmarłych pracownikach, jeżeli byli na utrzymaniu tych pracowników w chwili ich śmierci.

5 V. Szczegółowe warunki przyznawania świadczeń i pomocy socjalnej 12 Warunki przyznawania świadczeń w zakresie wypoczynku: 1) pracownik ubiegający się o dofinansowanie zorganizowanego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w formie kolonii, półkolonii, obozów, zimowisk w tym również połączonych z nauką, wycieczek i wyjazdów leczniczych, dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 25 lat powinien dołączyć dowód zapłaty, kserokopię legitymacji szkolnej dla dzieci powyżej 16-go roku życia lub studenckiej (szkoła dzienna): tabelę dopłat do wypoczynku zorganizowanego dla dzieci i młodzieży stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, 2) dofinansowanie do wypoczynku niezorganizowanego, tzw. wczasy pod gruszą, przysługuje co roku pracownikowi i dzieciom pozostającym na utrzymaniu rodziców, a w przypadku dzieci uczących się nie dłużej niż do ukończenia 25-go roku życia. Dzieci powyżej 16 roku życia powinny dostarczyć ksero legitymacji szkolnej lub studenckiej. Tabelę dopłat określa załącznik Nr 2 do Regulaminu, 3) z dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży można skorzystać co roku z jednej wybranej formy wypoczynku, 4) każdy pracownik może otrzymać dofinansowanie do wypoczynku, jeżeli: a) w terminie do 30 kwietnia br. złoży oświadczenie o dochodach wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do Regulaminu, b) wniosek o dofinansowanie wczasy pod gruszą złoży po wykorzystaniu urlopu, wzór wniosku określa załącznik nr 4 do Regulaminu, c) wniosek o dofinansowanie wypoczynku zorganizowanego dla dzieci należy złożyć wraz z dokumentami wskazanymi w pkt. 1, według wzoru określonego w załączniku nr 5 do Regulaminu. Warunki bezzwrotnej pomocy rzeczowej i finansowej: 1) uprawnieni mogą korzystać z pomocy w przypadku: a) indywidualnego zdarzenia losowego, długotrwałej choroby lub śmierci, na podstawie wniosku uprawnionego do wysokości 250% minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów, b) w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej do wysokości 150% minimalnego wynagrodzenia, 2) w szczególnie uzasadnionych przypadkach można przyznać wyższą pomoc niż określona w pkt. 1 litera a i b, 3) Komisja rozpatrująca wnioski w sprawie pomocy, może zażądać jeśli będzie to uzasadnione dodatkowych dokumentów potwierdzających wskazane we wniosku okoliczności. 13

6 VI. Pomoc na cele mieszkaniowe Pomoc na cele mieszkaniowe może być przyznana tylko w formie pożyczki. 2. Pożyczki mogą być udzielone pracownikom oraz emerytom i rencistom byłym pracownikom Urzędu Miejskiego. 3. Poręczenia pożyczek przyznanych pracownikom mogą udzielić tylko pracownicy Urzędu Miejskiego w Gdańsku zatrudnieni na czas nieokreślony. 4. Poręczycielami pożyczek udzielanych emerytom i rencistom byłym pracownikom Urzędu Miejskiego powinni być pracownicy Urzędu Miejskiego w Gdańsku zatrudnieni na czas nieokreślony, bądź jeden pracownik Urzędu Miejskiego w Gdańsku, i osoba nie będąca pracownikiem Urzędu, jeżeli przedstawi zaświadczenie ze swojego zakładu pracy potwierdzające zatrudnienie, wysokość uzyskiwanego dochodu oraz stwierdzenie iż nie jest w trakcie rozwiązania stosunku pracy. 5. Udzielanie poręczenia przez osoby pozostające we wspólności ustawowej małżeńskiej wymaga pisemnej zgody współmałżonka poręczyciela, wyrażonej jego podpisem pod oświadczeniem poręczyciela (dotyczy tylko pożyczek w kwotach zł i zł). 6. Pożyczki mogą być udzielone w kwocie: 1) zł - na remont i modernizację mieszkania lub domu dla emeryta lub rencisty, 2) zł na remont i modernizację mieszkania lub domu dla pracowników, 3) zł- na wykup mieszkania od Gminy, przekształcenie prawa lokatorskiego na własnościowe, adaptację pomieszczeń niemieszkalnych na mieszkalne, przystosowanie mieszkania do potrzeb osób niepełnosprawnych, kaucję zabezpieczającą w Towarzystwie Budownictwa Społecznego, 4) zł na budowę domu, zakup mieszkania, dokończenie budowy. 7. Oprocentowanie poszczególnych pożyczek na cele mieszkaniowe i maksymalną ilość rat spłaty ustala się na: 1) dla pożyczki w kwocie zł 1% 24 raty 2) dla pożyczki w kwocie zł 2% 36 rat 3) dla pożyczki w kwocie zł 3% 60 rat 4) dla pożyczki w kwocie zł 3% 60 rat 8. Pożyczka mieszkaniowa w kwocie zł i zł może być udzielona, jeżeli dochód na osobę wynosi co najmniej zł netto. Osoby uprawnione ubiegające się o pożyczkę na cele mieszkaniowe powinny złożyć wniosek uzupełniony o oświadczenie pożyczkobiorcy dotyczące dochodu netto na jedną osobę w rodzinie Do wniosku o udzielenie pożyczki należy dołączyć: 1) w przypadku pożyczek wymienionych w 14 ust. 5 pkt. 1 i 2 ksero umowy najmu, decyzji przydziału mieszkania, aktu notarialnego lub innego dokumentu potwierdzającego zamieszkanie w danym lokalu, 2) w przypadku pożyczek wymienionych w 14 ust.5 pkt. 3 i 4 następujące dokumenty: a) decyzję spółdzielni mieszkaniowej lub urzędu gminy o zakupie mieszkania z podaniem kwoty do zapłaty i dokonanych wpłatach b) decyzję i pozwolenie na adaptację lub przystosowanie mieszkania dla osób niepełnosprawnych, c) umowę najmu mieszkania w towarzystwie budownictwa społecznego,

7 d) pozwolenie na budowę, zaświadczenie o zarejestrowaniu budowy, e) decyzję na dokończenie robót, pozwolenie na warunkowe użytkowanie z zakresem robót, f) aktualne oświadczenie o dochodach rodziny, g) deklarację zgody współmałżonka co do zaciągnięcia pożyczki, (dotyczy pożyczek zł i zł.), h) zaświadczenie o dochodach współmałżonka z zakładu pracy lub z urzędu skarbowego. 2. Wszystkie decyzje, pozwolenia, zaświadczenia i umowy zakupu powinny być z bieżącego lub poprzedniego roku. 3. Spłatę pożyczki rozpoczyna się od następnego miesiąca po jej udzieleniu. 4. Ze środków Funduszu nie może być udzielona pożyczka na budowę domku letniskowego Osoba występująca o przyznanie pożyczki mieszkaniowej z Funduszu składa wniosek o przyznanie pożyczki oraz oświadczenie wskazujące poręczycieli. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 6 do Regulaminu. 2. Umowa pożyczki mieszkaniowej zawierana jest według wzoru określonego w załączniku nr 7 do Regulaminu i wymaga zgody współmałżonka wyrażonej jego podpisem na umowie, jeżeli wysokość pożyczki wynosi zł lub zł Z chwilą rozwiązania stosunku pracy, nie spłacona pożyczka staje się natychmiast wymagalna w przypadku: 1) rozwiązania przez Pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, 2) wypowiedzenia umowy o pracę przez Pracodawcę z winy pracownika, 3) wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika. 2. Rozwiązanie umowy o pracę na zasadzie porozumienia stron z przyczyn nie dotyczących pracownika, przejścia pracownika na rentę lub emeryturę, nie powoduje zmiany warunków płatności pożyczki określonych w umowie zawartej z pożyczkobiorcą. 3. Na wniosek pożyczkobiorcy Pracodawca może wyrazić zgodę na spłatę pożyczki w ratach, wyłącznie po uzyskaniu zgody poręczycieli. 4. Samotnym emerytom i rencistom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej, których jedynym źródłem utrzymania jest emerytura lub renta, pożyczka mieszkaniowa może być umorzona do wysokości 50%. Osoba której umorzono część pożyczki nie może się starać o przyznanie kolejnej pożyczki. 5. W uzasadnionych przypadkach, w razie śmierci pożyczkobiorcy, pożyczka może być umorzona w całości. 6. W przypadku nie spłacania przez pożyczkobiorcę raty pożyczki w terminie określonym w 2 umowy, Pracodawca egzekwuje (potrąca z wynagrodzenia) należną kwotę solidarnie od poręczycieli. 7. Od nieterminowych spłat pożyczek pobiera się odsetki ustawowe.

8 VII. Postanowienia końcowe 18 Zatrudnienie w Urzędzie obojga małżonków nie daje podstaw do przyznania ich rodzinie podwójnych świadczeń (z wyłączeniem pożyczki mieszkaniowej). 19 Pracownik WKiO prowadzi oddzielnie dla każdej osoby uprawnionej kartę ewidencyjną korzystania ze środków Funduszu. 20 W wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych przypadkach Pracodawca może udzielić pomocy z Funduszu, osobie nie spełniającej warunków określonych w Regulaminie. 21 Wszelkie zmiany Regulaminu dokonywane będą w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową. 22 W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy. 23 Regulamin wchodzi w życie z dniem... Załączniki: 1. Tabela dopłat do wypoczynku zorganizowanego dla dzieci i młodzieży 2. Tabela dopłat do wczasów pod gruszą 3. Wzór - Oświadczenie o dochodach 4. Wzór- Wniosek o dofinansowanie wypoczynku wczasy pod gruszą 5. Wzór- Wniosek o dofinansowanie wypoczynku zorganizowanego dla dzieci 6. Wzór -Wniosek o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe 7. Wzór- Poręczenie spłaty 8. Wzór- Umowa o udzielenie pożyczki mieszkaniowej

9 Załącznik nr 1 Do regulaminu ZFŚS TABELA DOPŁAT z ZFŚS do wypoczynku zorganizowanego dla dzieci i młodzieży Lp. Wysokość dochodu brutto na osobę w rodzinie w zł. Wskaźnik % dopłat z ZFŚS do: kolonii, obozów i wycieczek do 600 zł 90% 1 2 od 601zł do 800 zł 80% 3 od 801zł do zł 70% 4 od 1.201zł do zł 60% 5 od 1.501zł do zł 50% 6 powyżej zł 30% UWAGA: Maksymalny koszt różnych form wypoczynku, od których oblicza się dofinansowanie wynosi zł.

10 Załącznik nr 2 Do regulaminu ZFŚS TABELA DOPŁAT DO WYPOCZYNKU PRACOWNIKA i JEGO DZIECI tzw. "wczasy pod gruszą" Lp. Dochód na osobę w rodzinie Dopłata dla pracownika Dopłata dla dziecka 1 do 1.000,00zł 650,00 zł 400,00 zł 2 od 1.001,00zł do 2.000,00zł 550,00 zł 300,00 zł 3 powyżej 2.000,00zł 450,00 zł 200,00 zł

11 Załącznik nr 3 Do Regulaminu ZFŚS TERMIN SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ DO 30 kwietnia.. roku OŚWIADCZENIE O DOCHODACH I. Imię i nazwisko pracownika... Wydział...stanowisko służbowe...tel Adres zamieszkania... II. Wykaz osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, w tym dzieci pozostające na utrzymaniu. Lp Nazwisko i imię Data urodzenia Stopień pokrewieństwa III Oświadczam, że mój średni miesięczny dochód brutto* /w roku poprzedzającym złożenie wniosku/ wyniósł...słownie... Dochód współmałżonka brutto* /w tym samym okresie/ wyniósł...słownie... Uwaga: PIT za rok ubiegły do wglądu. Inne dochody /alimenty/..słownie. IV Dochód brutto* na jednego członka rodziny w w/w okresie wyniósł... słownie... V Inne informacje uzupełniające /np. stan cywilny,/ VI Oświadczam, że prawdziwość wyżej przedstawionych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności regulaminowej i karnej /art K.K./ Ponadto w przypadku złożenia fałszywego oświadczenia nastąpi odmowa przyznania świadczenia socjalnego... data i podpis UWAGA: *Dochód brutto tj.: przychód minus ( koszty uzyskania i składki ZUS opłacane przez pracownika). *Dochód osoby prowadzącej działalność gospodarczą nie może być niższy niż podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne w danym okresie. *W przypadku nie okazania PIT świadczenia będą przyznawane w najniższej wysokości

12 WNIOSEK o dofinansowanie wypoczynku dla pracownika Załącznik nr 4 Do regulaminu ZFŚS Imię i nazwisko wnioskodawcy... Wydział...tel... Miejsce zamieszkania... Proszę o przyznanie dofinansowania do wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie tzw. wczasy pod gruszą Planowany urlop wypoczynkowy w dniach.. Imiona i daty urodzenia dzieci; /uprawnionych do korzystania/ Prawdziwość wyżej przedstawionych danych potwierdzam własnym podpisem, świadom odpowiedzialności określonej w 9 regulaminu.... (data i podpis pracownika) Urlop wypoczynkowy wykorzystano w dniach Decyzja Komisji Socjalnej Podpis pracownika kadr Pracownik w roku poprzednim korzystał / nie korzystał z dofinansowania do wypoczynku Liczba osób w rodzinie. Dochód przypadający na jedną osobę w rodzinie Dopłata do wypoczynku pracownika. Dopłata do wypoczynku dzieci.. Łączna kwota dofinansowania.... (podpis Przedstawiciela Związku Zawodowego)... (podpis Przewodniczącego Komisji Socjalnej

13 Załącznik nr 5 Do Regulaminu ZFŚS WNIOSEK o dofinansowanie wypoczynku zorganizowanego dla dzieci Imię i nazwisko wnioskodawcy... Wydział...tel... Miejsce zamieszkania... Proszę o przyznanie dofinansowania do wypoczynku mojego dziecka, które będzie przebywało na: koloniach, obozie, wycieczce (właściwe podkreślić) w terminie. imię dziecka...data urodzenia Prawdziwość wyżej przedstawionych danych potwierdzam własnym podpisem, świadom odpowiedzialności określonej w 9 regulaminu.... (data i podpis wnioskodawcy) Decyzja Komisji Socjalnej Pracownik w roku poprzednim otrzymał / nie otrzymał dofinansowania do wypoczynku dziecka Dołączono fakturę/rachunek nr.z dnia..na kwotę.. Przysługuje dofinansowanie : Kwota.x...%(wg tabeli) = ( ) Dołączono fakturę/rachunek nr.z dnia..na kwotę. Przysługuje dofinansowanie : Kwota.x...% (wg tabeli) = (......) Do wypłaty..... (podpis Przewodniczącego Komisji Socjalnej) (podpis Przedstawiciela Związku Zawodowego)

14 Załącznik nr 6 Do regulaminu ZFŚS WNIOSEK o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe Imię i nazwisko wnioskodawcy... Wydział...tel... Miejsce zam....kod... Numer konta /na które należy wpłacić pożyczkę/ Proszę o przyznanie pożyczki na: - remont i modernizację mieszkania, - zakup mieszkania, - budowę domu, nadbudowę i rozbudowę (właściwe podkreślić) - w kwocie: 4.000,00 zł, 8.000,00 zł, do ,00 zł, ,00 zł (właściwą kwotę podkreślić) Do wniosku dołączam dokumenty: Jako poręczycieli wskazuję: 1) 2) Oświadczenie wnioskodawcy: Ja, niżej podpisany/a, niniejszym oświadczam, że: 1/ mam następującą sytuację życiową i rodzinna: rodzina moja składa się z...osób w tym...dziecka/i 2/ łączne dochody brutto wszystkich członków mojej rodziny wspólnie zamieszkujących i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, wyniosły...zł co w przeliczeniu na...osób będących na moim utrzymaniu stanowi...zł na jedną osobę. (łączny dochód z miesiąca poprzedzającego datę złożenia wniosku) Oświadczam, że poprzednią pożyczkę spłaciłem/am Inne informacje uzupełniające Prawdziwość wyżej przedstawionych danych potwierdzam własnym podpisem, świadom odpowiedzialności określonej w 9 regulaminu.... (data i podpis)

15 Załącznik nr 7 Do regulaminu ZFŚS PORĘCZENIE SPŁATY Pożyczki mieszkaniowej w kwocie Pożyczkobiorca 1. My niżej podpisani: 1)... zam. 2)... zam. zobowiązujmy się względem Urzędu Miejskiego w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12, Gdańsk jako wierzyciela, do solidarnej spłaty pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych udzielonej Pożyczkobiorcy. na podstawie umowy pożyczki z dnia.. na remont i modernizację mieszkania/domu, zakup mieszkania/domu, budowę, nadbudowę, rozbudowę domu w wysokości.zł (słownie..) wraz z należnymi odsetkami, w przypadku gdy Pożyczkobiorca nie ureguluje zobowiązania wynikającego z tej umowy w terminie. 2. Oświadczamy, że znamy treść wyżej wymienionej umowy pożyczki. 3 Upoważniamy Pracodawcę do potrącenia z naszego wynagrodzenia ww. należności z tytułu poręczenia pożyczki. 1. data i czytelny podpis 2. data i czytelny podpis

16 Załącznik Nr 8 Do regulaminu ZFŚS Nr konta ZFŚS na które można wpłacać raty Bank PKO S.A UMOWA o udzielenie pożyczki mieszkaniowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zawarta w dniu. roku pomiędzy Urzędem Miejskim w Gdańsku zwanym dalej Pracodawcą, w imieniu którego działa, a Panią/Panem... zamieszkałą/ym... zwaną/ym dalej pożyczkobiorcą 1. Pracodawca przyznaje pożyczkobiorcy ze środków ZFŚS pomoc w formie pożyczki mieszkaniowej na:... 1 w wysokości...,00 zł /.. / oprocentowanej % w stosunku rocznym. 2. Kwota pożyczki zostanie wypłacona przelewem na konto bankowe nr.../ lub w kasie Urzędu Miejskiego. Wypłacona pożyczka wraz z oprocentowaniem w łącznej kwocie.,00zł podlega spłacie w ratach miesięcznych. Rozpoczęcie spłaty pożyczki następuje od dnia roku. I rata,00 zł.. następnych rat po..,00 zł, 2 płatnych w terminach wypłaty wynagrodzeń za pracę. 3 Pożyczkobiorca upoważnia Pracodawcę do potrącania należnych rat pożyczki wraz z odsetkami zgodnie z 2 niniejszej umowy z przysługującego mu wynagrodzenia za pracę i innych należności z tytułu zatrudnienia, poczynając od dnia.. roku. Upoważnienie to dotyczy także spłaty pożyczki w razie postawienia jej w stan wymagalności. Upoważnienie nie może być odwołane przed ostateczną spłatą pożyczki.

17 4 1. W przypadku braku możliwości potrącenia rat pożyczki (bez względu na przyczynę) przez Pracodawcę, pożyczkobiorca zobowiązuje się do comiesięcznej spłaty rat pożyczki do kasy Urzędu Miejskiego lub przelewem na konto Pracodawcy: Bank PKO S.A nie później niż do końca m-ca kalendarzowego, za który miała być potrącona rata. 2. Od nieterminowej spłaty rat pożyczki naliczane są odsetki ustawowe, które winny być uiszczane wraz z należną ratą Niespłacona kwota pożyczki staje się natychmiast wymagalna w przypadku: 1) rozwiązania przez Pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, 2) wypowiedzenia umowy o pracę przez Pracodawcę z winy pracownika, 3) wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika. 2. Rozwiązanie umowy o pracę na zasadzie porozumienia stron z przyczyn nie dotyczących pracownika, przejścia pracownika na rentę lub emeryturę, nie powoduje zmiany warunków płatności pożyczki określonych w umowie zawartej z pożyczkobiorcą. 3. W przypadku rozwiązania stosunku pracy z pożyczkobiorcą z innych przyczyn, niż wskazane w ust. 1 i 2, Pracodawca ma prawo ustalenia nowego trybu i sposobu spłaty pożyczki. 6 Zabezpieczeniem spłaty niniejszej pożyczki jest poręczenie udzielone przez: (imię i nazwisko, adres zamieszkania, wydział) (imię i nazwisko, adres zamieszkania, wydział) 7 1. Pożyczkobiorca oświadcza, że znane są mu postanowienia Regulaminu ZFŚS. 2. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron umowy. Gdańsk,.. rok... (podpis pożyczkobiorcy) Dowód Osobisty seria... Wydany przez......

18 * Oświadczenie małżonka pożyczkobiorcy: Ja.. jako małżonek pożyczkobiorcy wyrażam zgodę na zawarcie powyższej umowy pożyczki. Czytelny podpis małżonka pożyczkobiorcy... data i podpis osoby przyjmującej zgodę... (podpis i pieczątka Pożyczkodawcy) *dotyczy pożyczek w kwocie zł i zł

19 * Zgodna współmałżonka poręczyciela na udzielenie poręczenia. 1. Ja, niżej podpisana/ny... zam... wyrażam zgodę na udzielenie powyższego poręczenia przez mojego współmałżonka -.. data i czytelny podpis 2. Ja, niżej podpisana/ny... zam... wyrażam zgodę na udzielenie powyższego poręczenia przez mojego współmałżonka -.. data i czytelny podpis Potwierdzam tożsamość poręczycieli i ich współmałżonków oraz wiarygodność złożonych przez nich podpisów. data i czytelny podpis * dotyczy pożyczek w kwocie zł i zł

PRELIMINARZ PRZYCHÓDOW I WYDATKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH na...rok PLAN

PRELIMINARZ PRZYCHÓDOW I WYDATKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH na...rok PLAN Załącznik nr 1 do Regulaminu Funduszu PRELIMINARZ PRZYCHÓDOW I WYDATKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH na...rok PLAN I WYNIK FINANSOWY ZFŚS ZA ROK:... (rachunek bieżący ZFŚS - stan na 31.12

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE Tekst jednolity z dnia 22.06.2010r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin ustala zasady gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Katowice dn...20. r. (nazwisko i imię) ZOBOWIĄZANIE

Katowice dn...20. r. (nazwisko i imię) ZOBOWIĄZANIE Załącznik nr 1 Katowice dn.....20. r.. ZOBOWIĄZANIE Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych: Ustawa z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dziennik Ustaw z 2002 r. nr 101 poz. 926

Bardziej szczegółowo

w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu

w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu Zarządzenie Nr 41/2013 Starosty Krośnieńskiego z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Starostwie Powiatowym w Krośnie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 14 kwietnia 2014 roku

Zarządzenie Nr 16 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 14 kwietnia 2014 roku Zarządzenie Nr 16 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 14 kwietnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Czemierniki Na podstawie art. 8 ust. 2 oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania świadczeń socjalnych opracowany dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Rybniku

REGULAMIN przyznawania świadczeń socjalnych opracowany dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Rybniku REGULAMIN przyznawania świadczeń socjalnych opracowany dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Rybniku czerwiec 2010 rok Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994r o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 133/2013 BURMISTRZA SZYDŁOWCA z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie: zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

ZARZĄDZENIE Nr 133/2013 BURMISTRZA SZYDŁOWCA z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie: zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZARZĄDZENIE Nr 133/2013 BURMISTRZA SZYDŁOWCA w sprawie: zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA POMOCY Z ZFŚS NA CELE MIESZKANIOWE W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 40 W KATOWICACH UPRAWNIENI DO POMOCY MIESZKANIOWEJ

ZASADY UDZIELANIA POMOCY Z ZFŚS NA CELE MIESZKANIOWE W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 40 W KATOWICACH UPRAWNIENI DO POMOCY MIESZKANIOWEJ Załącznik nr 8 do Regulaminu ZFŚS w Miejskim Przedszkolu nr 40 w Katowicach ZASADY UDZIELANIA POMOCY Z ZFŚS NA CELE MIESZKANIOWE W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 40 W KATOWICACH UPRAWNIENI DO POMOCY MIESZKANIOWEJ

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2012

Plan dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2012 Załącznik nr 1 Miejskiego Przedszkola Nr 40 w Katowicach. Plan dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2012. Wyszczególnienie wpływów/wydatków 4440 Stan środków na początku roku 2011 zgodnie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Nr 123/12 Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 20 lutego 2012 r.

Załącznik do zarządzenia Nr 123/12 Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 20 lutego 2012 r. Załącznik do zarządzenia Nr 123/12 Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 20 lutego 2012 r. Regulamin określający zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z zakładowego funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 37/2008

ZARZĄDZENIE NR 37/2008 ZARZĄDZENIE NR 37/2008 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz powołania Komisji Socjalnej

Bardziej szczegółowo

Medyczno- Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. w Toruniu

Medyczno- Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. w Toruniu Złącznik do Zarządzenia nr 12/2013 Dyrektora Medyczno- Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu Medyczno- Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu R

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 11/2003 z dnia 26 lutego 2003 roku Dyrektora DPS w Biskupicach I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Plan rzeczowo - finansowy działalności socjalnej na rok 20.

Plan rzeczowo - finansowy działalności socjalnej na rok 20. Załącznik Nr 1 Plan rzeczowo - finansowy działalności socjalnej na rok 20. Bilans otwarcia na rok 20... -.. zł (pozostałe środki z roku ubiegłego tj. stan na 31.12.20... r.) Planowane dochody, rocznego

Bardziej szczegółowo

Zwracam się z uprzejmą prośbą o objęcie opieką socjalną mojego /moich dzieci: 1).. urodzonej/nego w dniu.. r., (Imię i nazwisko)

Zwracam się z uprzejmą prośbą o objęcie opieką socjalną mojego /moich dzieci: 1).. urodzonej/nego w dniu.. r., (Imię i nazwisko) Załącznik nr 1 do regulaminu ZFŚS Warszawa, dnia... r.. (Imię i nazwiska pracownika ChAT) Do Komisji Socjalnej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w miejscu Zwracam się z uprzejmą prośbą o objęcie opieką

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im Powstania Warszawskiego

Gimnazjum nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im Powstania Warszawskiego Warszawa, dn.01.04.2011r Gimnazjum nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im Powstania Warszawskiego Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych I. Zasady ogólne 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie świadczenia z ZFŚS

WNIOSEK o przyznanie świadczenia z ZFŚS Zespół Szkół nr 7 w Poznaniu Załacznik nr 1 os. Zwycięstwa 101 61-643 Poznań Poznań,... WNIOSEK o przyznanie świadczenia z ZFŚS Proszę o przyznanie (właściwe podkreślić) : dofinansowania do wypoczynku

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 33/2014 Burmistrza Tyszowiec z dnia 31marca 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Zarządzenie Nr 33/2014 Burmistrza Tyszowiec z dnia 31marca 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zarządzenie Nr 33/2014 Burmistrza Tyszowiec z dnia 31marca 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O SYTUACJI MATERIALNEJ, ŻYCIOWEJ I RODZINNEJ OSOBY UPRAWNIONEJ DO KORZYSTANIA Z FUNDUSZU

OŚWIADCZENIE O SYTUACJI MATERIALNEJ, ŻYCIOWEJ I RODZINNEJ OSOBY UPRAWNIONEJ DO KORZYSTANIA Z FUNDUSZU l Załącznik Nr I do Regulaminu Trzebiechów. /imię i nazwisko, adres zamieszkania/referat, stanowisko/ OŚWIADCZENIE O SYTUACJI MATERIALNEJ, ŻYCIOWEJ I RODZINNEJ OSOBY UPRAWNIONEJ DO KORZYSTANIA Z FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 IM. ARMII KRAJOWEJ W GLIWICACH 1 maja 2014 r. 1 ROZDZIAŁ I PODSTAWA PRAWNA Zakładowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ŚNIADOWO

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ŚNIADOWO Załącznik do Zarządzenia nr 41/10 Wójta Gminy Śniadowo z dnia 5 lipca 2010 r. REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ŚNIADOWO I. Przepisy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 22 /2015. Dyrektora Generalnego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. z dnia 16 lipca 2015 r.

Zarządzenie Nr 22 /2015. Dyrektora Generalnego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. z dnia 16 lipca 2015 r. Zarządzenie Nr 22 /2015 Dyrektora Generalnego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 16 lipca 2015 r. zmieniające zarządzenie Nr 5/2010 Dyrektora Generalnego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1322 /A/2013 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 31 grudnia w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Zarządzenie Nr 1322 /A/2013 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 31 grudnia w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zarządzenie Nr 1322 /A/2013 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 31 grudnia 2013 w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Na podstawie art. 8 ust.2 i 10 ustawy z dnia 4 marca 1994r.o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr Or.0050.95.2013 Wójta Gminy Damasławek z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 126/2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 22 marca 2013 roku

Zarządzenie nr 126/2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 22 marca 2013 roku Zarządzenie nr 126/2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Aleksandrowie Łódzkim Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO w STRZAŁKOWIE R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO w STRZAŁKOWIE R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO w STRZAŁKOWIE R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Strzałkowo 2014 1 Spis treści I. Podstawy prawne i postanowienia wstępne 3 II. Naliczanie

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 2/2012. Wójta Gminy w Czernikowie z dnia 04 stycznia 2012 roku.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 2/2012. Wójta Gminy w Czernikowie z dnia 04 stycznia 2012 roku. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 2/2012 Wójta Gminy w Czernikowie z dnia 04 stycznia 2012 roku. W sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie art.8 ust. 2 ustawy z dnia 04.03.1994r.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Generalnego Nr 23 z dnia 19 maja 2008 r. REGULAMIN korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Ministerstwie Środowiska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH

REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH I. PODSTAWA PRAWNA 1 Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

1. imię i nazwisko... zamieszkania stanowisko i wymiar zatrudnienia nr emerytury-renty w przypadku emerytów i rencistów...

1. imię i nazwisko... zamieszkania stanowisko i wymiar zatrudnienia nr emerytury-renty w przypadku emerytów i rencistów... Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej skorzystać w roku kalendarzowym z ulgowych świadczeń finansowanych z ZFŚS 1. imię i nazwisko... Załącznik nr 1 2. adres zamieszkania...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. 1. Podstawę prawną Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W URZĘDZIE GMINY W ŁAMBINOWICACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W URZĘDZIE GMINY W ŁAMBINOWICACH Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Łambinowice Nr 6/2007 z dnia 30.05.2007r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W URZĘDZIE GMINY W ŁAMBINOWICACH I. PRZEPISY

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 28/2010 Wójta Gminy Celestynów z dnia 26 kwietnia 2010 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 28/2010 Wójta Gminy Celestynów z dnia 26 kwietnia 2010 roku Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 28/2010 Wójta Gminy Celestynów z dnia 26 kwietnia 2010 roku w sprawie ustanowienia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Celestynów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 17/ 2012

ZARZĄDZENIE NR 17/ 2012 ZARZĄDZENIE NR 17/ 2012 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 w Kaliszu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych Na podstawie: Statutu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ponicach

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ponicach REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ponicach Podstawy prawne: - ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j.

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY ZFŚS NA r.

PLAN FINANSOWY ZFŚS NA r. Załącznik nr 1 PLAN FINANSOWY ZFŚS NA r. Lp. Tytuł wpłaty zwiększenie funduszu Kwota w zł 1. Odpis podstawowy (na pracowników PWSZ w Nysie) 2. Odpis podstawowy (na byłych pracowników PWSZ w Nysie będących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W DPS GORZYCE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W DPS GORZYCE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W DPS GORZYCE I.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin opracowano na podstawie: 1. Ustawy z dnia 4 marca 1994r., o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

Zespołu Szkół NR 110 w Warszawie. I. Podstawy prawne tworzenia regulaminu

Zespołu Szkół NR 110 w Warszawie. I. Podstawy prawne tworzenia regulaminu REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Zespołu Szkół NR 110 w Warszawie I. Podstawy prawne tworzenia regulaminu Obwieszczenie Prezesa Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego miesięcznego

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Budowlanych w Nowym Sączu R E G U L A M I N

Zespół Szkół Budowlanych w Nowym Sączu R E G U L A M I N Załącznik nr3 do regulaminu ZFŚS w ZSB w Nowym Sączu R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W CZĘŚCI PRZEZNACZONEJ NA CELE MIESZKANIOWE w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu Poniższy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 177/2011 BURMISTRZA MIASTA MŁAWA z dnia 10 listopada 2011 r.

Zarządzenie Nr 177/2011 BURMISTRZA MIASTA MŁAWA z dnia 10 listopada 2011 r. Zarządzenie Nr 177/2011 BURMISTRZA MIASTA MŁAWA z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 164/2009 Burmistrza Miasta Mławy z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej skorzystać w roku kalendarzowym z ulgowych świadczeń finansowanych z ZFŚS

Informacja o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej skorzystać w roku kalendarzowym z ulgowych świadczeń finansowanych z ZFŚS Załącznik nr 1.. (imię i nazwisko).. (adres zamieszkania).. (miejsce pracy).. (stanowisko, rodzaj umowy i wymiar zatrudnienia lub nr emerytury renty w przypadku emerytów i rencistów).. (inne dane: np.:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 04 marca 1994r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12/2011 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach z dnia 27 kwietnia 2011 roku

Zarządzenie Nr 12/2011 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach z dnia 27 kwietnia 2011 roku Zarządzenie Nr 12/2011 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie art. 29 ust.

Bardziej szczegółowo

Plan rzeczowo finansowy ZFŚS na.. rok

Plan rzeczowo finansowy ZFŚS na.. rok Plan rzeczowo finansowy ZFŚS na.. rok Dochody Tabela nr 1 lp wyszczególnienie kwota w złotych 1 Stan funduszu na dzień 1 stycznia roku 2 Środki zaangażowane w pożyczki mieszkaniowe 3 Niewykorzystane środki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 672/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2014 r.

Zarządzenie Nr 672/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2014 r. Zarządzenie Nr 672/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie wprowadzające Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Kaliszu. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26 W OPOLU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26 W OPOLU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26 W OPOLU I. Podstawy prawne: Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Tabele uwzględniające kwoty dofinansowania w. 2. Dofinansowanie imprez turystycznych i kulturalnych.

Tabele uwzględniające kwoty dofinansowania w. 2. Dofinansowanie imprez turystycznych i kulturalnych. Załącznik nr 1 Tabele uwzględniające kwoty dofinansowania w 2014 roku 1. Tabela wysokości dopłat do różnych form wypoczynku. Wysokość dochodu brutto w rodzinie na 1 osobę do 600 zł 601 1 500 zł 1 501 2

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Akademii Ignatianum w Krakowie

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Akademii Ignatianum w Krakowie Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Akademii Ignatianum w Krakowie I. Podstawy prawne oraz zakres 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Socjalnych (zwany dalej Regulaminem) obowiązuje w Akademii

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych /tekst ujednolicony/

R E G U L A M I N Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych /tekst ujednolicony/ Podstawa prawna: R E G U L A M I N Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych /tekst ujednolicony/ Ustawa z dnia 4 marca.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2012 r. poz, 1456 )

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 8/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie z dnia 6 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 8/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie z dnia 6 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 8/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W LESZNIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W LESZNIE 1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W LESZNIE Regulamin określa zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 68 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 27 marca 2007 roku

ZARZĄDZENIE Nr 68 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 27 marca 2007 roku ZARZĄDZENIE Nr 68 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Na podstawie art. 8 ust. 2 i art. 10 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 70/2013 Burmistrza Wyszkowa z dnia 21 marca 2013 r. REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W WYSZKOWIE POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr B-0151/44 /10 BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA z dnia 22.03.2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr B-0151/44 /10 BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA z dnia 22.03.2010 r. ZARZĄDZENIE Nr B-0151/44 /10 BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA z dnia 22.03.2010 r. W sprawie: wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr B-0151/53/09 Burmistrza Miasta Bierunia z dnia 30.03.2009 r. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu Załącznik do Zarządzenia nr 5/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach.

Aneks nr 1 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach. Aneks nr 1 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach. W rozdziale IV Osoby uprawnione do korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych:

Bardziej szczegółowo

ANEKS nr 9 z dnia r. do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z dnia r.

ANEKS nr 9 z dnia r. do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z dnia r. ANEKS nr 9 z dnia 09.04.2014 r. do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z dnia 10.02.2009r. 1 1. W 8 dodaje się ustępy 3 1 i 3 2 w następującym brzmieniu : 3 1. Podstawą do przyznania pracownikowi

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Lublińcu

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Lublińcu R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Lublińcu 1 załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 10 Dyrektora SOSW w Lublińcu z dnia 12 października 2012

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 5 w Rybniku. Podstawy prawne funkcjonowania ZFŚS

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 5 w Rybniku. Podstawy prawne funkcjonowania ZFŚS Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 1. Podstawy prawne funkcjonowania ZFŚS 1. Kodeks pracy, art. 16, art. 94 pkt. 8; 2. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 36 im. K. K. Baczyńskiego w Katowicach

REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 36 im. K. K. Baczyńskiego w Katowicach REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 36 im. K. K. Baczyńskiego w Katowicach I. Postanowienia ogólne 1. 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają: 1) ustawa

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W WODZISŁAWIU ŚL.

R E G U L A M I N UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W WODZISŁAWIU ŚL. R E G U L A M I N UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W WODZISŁAWIU ŚL. Podstawa prawna: Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie : ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Centrum Astronomicznym im. M. Kopernika Polskiej Akademii Nauk Postanowienia ogólne 1 Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowią przepisy: 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół STO na Bemowie

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół STO na Bemowie Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół STO na Bemowie I. Podstawy prawne oraz zakres 1 1. Niniejszy Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dalej Regulamin) Zespołu

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O UDZIELENIE POMOCY Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

W N I O S E K O UDZIELENIE POMOCY Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Załącznik nr 1 (imię i nazwisko litery drukowane ) (dokładny adres zamieszkania) (osoba uprawniona np. pracownik wojska, emeryt) (nazwa/numer jednostki wojskowej) (numer PESEL) (nr telefonu) KOMISJA DS.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

R E G U L A M I N GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH R E G U L A M I N GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OPRACOWANY NA PODSTAWIE : Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr Or.0050.118.2015 Wójta Gminy Damasławek z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE POŻYCZKI Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

WNIOSEK O PRZYZNANIE POŻYCZKI Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Załącznik Nr 1 Do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych WNIOSEK O PRZYZNANIE POŻYCZKI Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH... imię i nazwisko...... miejsce pracy...... stanowisko......

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 13/2015 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 21 stycznia 2015r.

Zarządzenie Nr 13/2015 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 21 stycznia 2015r. Zarządzenie Nr 13/2015 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Na podstawie art. 1, art. 3 art. 8 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Jankowicach

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Jankowicach REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Jankowicach Art. 1. Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zwany dalej Funduszem, określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE PODSTAWY OPRACOWANIA REGULAMINU 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Lędziny

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Lędziny Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Lędziny I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzy się na podstawie przepisów: 1) Ustawa z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU MIESZKANIOWEGO

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU MIESZKANIOWEGO REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU MIESZKANIOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH NR 1 W ZŁOTOWIE 1 1. Ze Środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Samorządowych nr 1 w Złotowie, wydziela

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO GIMNAZJUM SPORTOWE NR 2 im. św. Jadwigi Królowej Polski w Rybniku 44-210 Rybnik, ul. Grunwaldzka 18 Tel/fax (032) 42 21 840 e-mail: g2.sekretariat@op.pl, www.g2.rybnik.pl NIP: 642-31-47-825 REGON: 241796370

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE z dnia 26 listopada 2013 r.

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE z dnia 26 listopada 2013 r. Załącznik do zarządzenia Nr 68 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 26 listopada 2013 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE z dnia 26 listopada 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób: 1... 2... 3... 4... 5... 6...

Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób: 1... 2... 3... 4... 5... 6... (imię i nazwisko wnioskodawcy)...... (adres zamieszkania) OŚWIADCZENIE O UZYSKANYCH DOCHODACH w.. roku Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób: 1.... 2.... 3.... 4.... 5....

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 28 listopada 2012 r. Poz. 65. ZARZĄDZENIE Nr 24 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO. z dnia 28 lutego 2012 r.

Katowice, dnia 28 listopada 2012 r. Poz. 65. ZARZĄDZENIE Nr 24 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO. z dnia 28 lutego 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY Wyższego Urzędu Górniczego Katowice, dnia 28 listopada 2012 r. Poz. 65 ZARZĄDZENIE Nr 24 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 28 lutego 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wągrowcu

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wągrowcu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wągrowcu I. Podstawy opracowania regulaminu: 1 Zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz zasady gospodarowania

Bardziej szczegółowo

2. Adres zamieszkania:... 3. Miejsce pracy, stanowisko:...

2. Adres zamieszkania:... 3. Miejsce pracy, stanowisko:... Data wpływu W N I O S E K 1. Imię i nazwisko wnioskodawcy:..... 2. Adres zamieszkania:... 3. Miejsce pracy, stanowisko:.... Proszę o przyznanie mi ze środków ZFŚS pożyczki w wysokości... Słownie......

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie. Rozdział I Postanowienia wstępne

REGULAMIN. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie. Rozdział I Postanowienia wstępne REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie Rozdział I Postanowienia wstępne 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwanego dalej Funduszem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Załącznik do Zarządzenia Nr 29/2012 Rektora PWSZ w Nowym Sączu z dnia 29 marca 2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Nowy Sącz 2012 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W CHEŁMIE

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W CHEŁMIE REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W CHEŁMIE Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R 19/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 18 maja 2012 r.

Zarządzenie Nr R 19/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 18 maja 2012 r. Zarządzenie Nr R 19/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu podziału i wykorzystania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Politechnice Lubelskiej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 12/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GĄBIN z dnia 26 LUTEGO 2013 roku

ZARZĄDZENIE NR 12/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GĄBIN z dnia 26 LUTEGO 2013 roku ZARZĄDZENIE NR 12/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GĄBIN z dnia 26 LUTEGO 2013 roku w sprawie Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy Gąbin.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Tychach

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Tychach Podstawa prawna: REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Tychach 1. Ustawa z dnia 04.03.1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych ( Dz. II. z 1996

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W MYSŁOWICACH W MYSŁOWICACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W MYSŁOWICACH W MYSŁOWICACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W MYSŁOWICACH W MYSŁOWICACH I. Postanowienia ogólne Podstawy prawne działalności Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych określają:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Domu Pomocy Społecznej im. Papieża Jana Pawła II w Gorzycach Niniejszy regulamin opracowano na podstawie następujących aktów prawnych: 1. Ustawy z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej nr 7 w Szczecinie I. Postanowienia ogólne 1 Podstawy prawne działalności socjalnej określają: - ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 13/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 23 marca 2009 r.

Zarządzenie Nr 13/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 23 marca 2009 r. Zarządzenie Nr 13/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie: wprowadzenia do stosowania Regulaminu korzystania ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6/2011 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KIELCACH

ZARZĄDZENIE NR 6/2011 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KIELCACH ZARZĄDZENIE NR 6/2011 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KIELCACH z dnia 01.03.2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Wojewódzkim Inspektoracie

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Regulamin. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70 poz. 335 z późn. zm.) tworzy się regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku

REGULAMIN. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku I. Podstawy prawne: REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku 1. ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. Proszę o przyznanie mi pożyczki mieszkaniowej ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w wysokości: zł.

WNIOSEK. Proszę o przyznanie mi pożyczki mieszkaniowej ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w wysokości: zł. Wrocław, dnia - - r. imię i nazwisko adres zamieszkania Zakładowa Komisja Socjalna Centrum Kształcenia Praktycznego ul. Strzegomska 49a 53-611 Wrocław WNIOSEK Proszę o przyznanie mi pożyczki mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie z siedzibą w Stegnie, przy ul. Gdańskiej 60

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie z siedzibą w Stegnie, przy ul. Gdańskiej 60 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie z siedzibą w Stegnie, przy ul. Gdańskiej 60 I. Podstawy prawne oraz zakres 1 1. Niniejszy Regulamin Zakładowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu Poniższy regulamin gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych opracowany został

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 IM. UNICEF W BYTOMIU. I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 IM. UNICEF W BYTOMIU. I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 IM. UNICEF W BYTOMIU I. Postanowienia ogólne. 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają: 1) ustawa z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Przepisy wstępne.

Rozdział I. Przepisy wstępne. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 32/2015 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 27.04.2015 r. REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W URZĘDZIE GMINY, GMINNYM OŚRODKU POMOCY

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 3 im.gen. Mariusza Zaruskiego w Zakopanem

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 3 im.gen. Mariusza Zaruskiego w Zakopanem Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 3 im.gen. Mariusza Zaruskiego w Zakopanem I Podstawa Prawna Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych opracowany został

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Postanowienia wstępne

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Postanowienia wstępne REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Postanowienia wstępne 1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zwany dalej Funduszem tworzy się na podstawie przepisów: ustawy z dnia 04 marca 1994r

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH dla V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH dla V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH dla V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej I. Postanowienia ogólne 1 Podstawy prawne działalności socjalnej

Bardziej szczegółowo