Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie z siedzibą w Stegnie, przy ul. Gdańskiej 60

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie z siedzibą w Stegnie, przy ul. Gdańskiej 60"

Transkrypt

1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie z siedzibą w Stegnie, przy ul. Gdańskiej 60 I. Podstawy prawne oraz zakres 1 1. Niniejszy Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dalej Regulamin) Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie, dalej GOK, obowiązuje od 2 stycznia 2015 r. 2. Regulamin opracowano na podstawie: a) ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. nr 70, poz. 335 z późn. zm.), b) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. nr 43, poz. 349) Regulamin określa: a) osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, dalej zwanego Funduszem, b) cele, na które przeznacza się środki Funduszu, c) zasady i warunki przyznawania świadczeń i pomocy z Funduszu. II. Tworzenie Funduszu 3 1. Fundusz jest tworzony z corocznego odpisu podstawowego naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz zwiększeń na objętych opieką Przedsiębiorstwa emerytów i rencistów. 2. Środki Funduszu mogą być zwiększone o wpływy z opłat osób korzystających ze świadczeń, odsetki ze środków Funduszu, wpływy z oprocentowania pożyczek mieszkaniowych oraz o inne środki określone ustawą. 3. Fundusz jest przeznaczony na finansowanie świadczeń socjalnych dla pracowników i innych osób uprawnionych, wskazanych w 5 i 6 Regulaminu Działalność socjalna jest prowadzona na podstawie planu dochodów i wydatków, z podziałem środków Funduszu na poszczególne rodzaje działalności, sporządzonego przez pracodawcę i uzgodnionego z zakładową organizacją związkową, tzw. preliminarza wydatków (załącznik nr 7) 2. Preliminarz, o którym mowa w ust. 1, przygotowuje się corocznie w terminie do dnia 28 lutego każdego roku. III. Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń finansowanych z Funduszu 5 1. Ze świadczeń Funduszu mogą korzystać: a) pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy; b) emeryci i renciści - byli pracownicy pracodawcy; c) uprawnieni członkowie rodzin wyżej wymienionych osób, dalej członkowie rodzin Członkami rodzin są: a) pozostające na utrzymaniu dzieci własne, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, dzieci współmałżonków, a także pozostające na utrzymaniu pracownika wnuki i rodzeństwo, w wieku do lat 18, a jeżeli kształcą się w szkole - do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia, 2. Ponadto osobami uprawnionymi są także członkowie rodzin po zmarłych pracownikach, jeżeli byli na utrzymaniu tych pracowników w chwili ich śmierci.

2 IV. Tryb przyznawania świadczeń 7 1. Świadczenia z Funduszu mają charakter uznaniowy. 2. Świadczenia przyznaje Zakładowa Komisja Socjalna, dalej Komisja, w skład której wchodzą przedstawiciele Pracodawcy Przyznanie wnioskodawcom świadczeń i dopłat z Funduszu zależy od ich sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej. Przyznanie pomocy mieszkaniowej zależy od sytuacji mieszkaniowej tych osób i ich rodzin. 2. Wnioskodawca w ciągu 14 dni od odmownego załatwienia wniosku może wystąpić z ponownym wnioskiem, w miarę potrzeby załączając dokumenty bądź oświadczenia uzupełniające. 3. Ponowny wniosek rozpatruje Komisja w terminie 10 dni, liczonym od dnia otrzymania ponownego wniosku Podstawą do przyznawania ulgowych usług i świadczeń z Funduszu jest oświadczenie wnioskodawcy o dochodach przypadających na osobę w rodzinie z 12 ostatnich miesięcy (załącznik nr 6), a w przypadku istotnej zmiany, z okresu po zmianie. Przez dochód dla celów świadczeń Funduszu należy rozumieć przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodów i składki na ubezpieczenia społeczne. 2. W oświadczeniu należy ująć dochody uzyskiwane przez wszystkie osoby wspólnie zamieszkujące i prowadzące wspólne gospodarstwo domowe. 3. Wnioskodawca wnoszący pełną odpłatność za usługi i świadczenia socjalne nie jest obowiązany do składania powyższego oświadczenia Pomoc finansowa z Funduszu jest przyznawana na wniosek osoby uprawnionej. 2. Podstawę do zróżnicowania wysokości dopłat do różnych form wypoczynku stanowią kryteria socjalne. 3. Dopłaty do wypoczynku zorganizowanego są przyznawane na podstawie wniosku osoby uprawnionej oraz dokumentu potwierdzającego zakup usługi oraz jej wartość, wskazującego osoby korzystające z wypoczynku. 4. Pomoc ze środków Funduszu na wypoczynek wnioskodawcy, osób uprawnionych niezależnie od formy w jakiej był zorganizowany, może być przyznana raz w roku z wyjątkiem przypadków losowych. Decyzję w tym zakresie podejmuje Komisja. 5. Pomoc rzeczowa lub pieniężna jest przyznawana na podstawie umotywowanego wniosku osoby uprawnionej. 6. Częstotliwość pomocy na cele mieszkaniowe zależy od rodzaju zaspokajanej potrzeby mieszkaniowej. 7. Na uzasadniony wniosek osoby uprawnionej pracodawca może rozłożyć na raty odpłatność za usługi wypoczynkowe. 8. Pracownikom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej, życiowej, rodzinnej i zdrowotnej pracodawca może pokryć z Funduszu pełne koszty wypoczynku lub remontu mieszkania Obowiązkiem osoby korzystającej ze świadczeń Funduszu, która złożyła niezgodne z prawdą oświadczenie o jej sytuacji życiowej i materialnej, albo wykorzystała przyznane środki niezgodnie z ich przeznaczeniem, jest zwrot otrzymanej kwoty dopłaty lub pomocy wraz z ustawowymi odsetkami. V. Rodzaje oraz warunki na jakich przyznawane są usługi i świadczenia oraz pomoc socjalna Ulgowe usługi i świadczenia socjalne przyznawane są zgodnie z tabelą dopłat osobom uprawnionym: a) dofinansowanie zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży (wycieczka, obóz, kolonie, zielona szkoła); b) dofinansowanie zorganizowanej wycieczki pracowniczej; c) dofinansowanie działalności kulturalno oświatowej poprzez zakup biletów na taką działalność (kino, teatr, koncert, mecz, itp.); d) dofinansowanie do rehabilitacji, sportu i rekreacji (karnety na basen, zabiegi lecznicze, itp.) w wysokości do 200 zł rocznie na każdą osobę uprawnioną; e) świadczenia realizowane w postaci paczek (dla dzieci w wieku od 1 roku do 14 lat) nie częściej niż raz w roku; f) świadczenia rzeczowe realizowane w postaci bonów;

3 g) świadczenia pieniężne; h) pożyczki zwrotne na cele mieszkaniowe; i) zapomogi losowe lub finansowe Uprawnieni mogą korzystać z pomocy socjalnej, na którą składa się pomoc rzeczowa i pieniężna. Wartość udzielonej pomocy jest przyznawana zgodnie z tabelą dopłat nr 1: Tabela dopłat nr 1 Dochód miesięczny netto na osobę Do 1 500,00 zł Powyżej 1500,00 zł Kwota dopłaty 80% poniesionych kosztów 60% poniesionych kosztów 2. Komisja rozpatrująca wnioski w sprawie pomocy, o której mowa w ust. 1, może zażądać do wglądu - jeśli będzie to uzasadnione - dodatkowych dokumentów potwierdzających wskazane we wniosku okoliczności. VI. Pomoc na cele mieszkaniowe Pomoc z Funduszu na cele mieszkaniowe obejmuje: a) przystosowanie mieszkania lub domu do potrzeb osoby niepełnosprawnej, b) uzupełnienie wkładu mieszkaniowego w spółdzielni mieszkaniowej, c) rozbudowę domu jednorodzinnego, d) adaptację pomieszczeń na cele mieszkaniowe, e) remont/modernizację mieszkania lub domu jednorodzinnego Pomoc na cele mieszkaniowe może być przyznana tylko w formie pożyczki. 2. Pożyczkę można przyznać z równoczesnym zawieszeniem okresu jej spłaty w zależności od sytuacji materialnej, życiowej i mieszkaniowej pożyczkobiorcy, po spełnieniu warunków określonych w umowie. 3. Czas spłaty pożyczki mieszkaniowej trwa od roku do dwóch lat, zgodnie z wnioskiem pracownika. 4. Pożyczka udzielana jest co dwa lata po spłaceniu poprzedniego zadłużenia lub częściej w ramach posiadanych środków. 5. Spłata pożyczki rozpoczyna się w następnym miesiącu od jej przyznania. 6. Wnioski będą rozpatrywane w zależności od sytuacji materialnej, życiowej i rodzinnej osób uprawnionych. 7. W przypadku śmierci pożyczkobiorcy dopuszcza się umorzenie reszty zadłużenia. 8. W przypadku trudnej sytuacji pożyczkobiorcy dopuszcza się zawieszenie spłaty pożyczki na okres nie dłuższy niż 2 m-ce oraz wydłużenie okresu spłaty nie dłużej niż do 26 m-cy. 9. Nie spłacona pożyczka udzielona ze środków ZFŚS staje się natychmiast wymagana w razie wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy. Przyznaną pożyczkę należy spłacić jednorazowo w całości, chyba że zakład pracy zgodzi się na inne zasady spłaty. 10. Pożyczki podlegają zabezpieczeniu przez poręczenie jednej osoby zatrudnionej w GOK Stegna (żyrant). 11. Pożyczka z Funduszu jest oprocentowana. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi 3% w stosunku rocznym. 12. Podstawą przyznania pożyczki na cele mieszkaniowe stanowi zawarta między pracodawcą a pracownikiem umowa, w której określa się wysokość pożyczki, warunki jej udzielenia, okres spłaty, ilość i wysokość rat. 13. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2. VII. Postanowienia końcowe Osoba uprawniona występująca o przyznanie świadczeń lub pomocy z Funduszu składa odpowiedni wniosek w formie pisemnej. Wzory wniosków stanowią załączniki do Regulaminu: nr 1 - o udzielenie pożyczki na cele mieszkaniowe; nr 3 - o przyznanie ze środków ZFŚS zapomogi losowej lub finansowej dla osoby uprawnionej; nr 4 - o świadczenie rzeczowo pieniężne ze środków ZFŚS w/w formie: pieniężnej, paczki, biletu/ów, karnetu/ów, bonu/ów; nr 5 - o dofinansowanie ze środków ZFŚS do jednej z wymienionych form wypoczynku: kolonii, obozie, zimowisko, sanatorium, zielonej szkoły, zorganizowanych wczasów lub turnusu rehabilitacyjnego.

4 2. Formularze wymienione w ust. 1 i 2 są dostępne w Dziale Kulturalno Administracyjnym. 17 Pracownik Działu Kadr prowadzi oddzielnie dla każdej osoby uprawnionej kartę ewidencyjną korzystania ze środków Funduszu. 18 Niniejszy Regulamin udostępnia się do wglądu każdej osobie uprawnionej, na jej wniosek. 19 Wszelkie zmiany i uzupełnienia Regulaminu dokonywane są na piśmie w formie aneksów, sporządzanych w uzgodnieniu z zakładową komisją socjalną. 20 W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Przedstawiciel załogi Diana Widanka Dyrektor Izabela Grudniewska Załączniki: 1. Wniosek o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe. 2. Umowa o pożyczkę na cele mieszkaniowe z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. 3. Wniosek o przyznanie ze środków ZFŚS zapomogi losowej lub finansowej dla osoby uprawnionej. 4. Wniosek o świadczenie rzeczowo pieniężne ze środków ZFŚS w/w formie: pieniężnej, paczki, biletu/ów, karnetu/ów. 5. Wniosek o dofinansowanie ze środków ZFŚS do jednej z wymienionych form wypoczynku: kolonii, obozie, zimowisko, sanatorium, zielonej szkoły, zorganizowanych wczasów lub turnusu rehabilitacyjnego. 6. Oświadczenie o wysokości średnich miesięcznych dochodów przypadających na członka w rodzinie; 7. Roczny plan rzeczowo finansowy środków ZFŚS

5 WNIOSEK O PRZYZNANIE POŻYCZKI NA CELE MIESZKANIOWE Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Załącznik nr 1 do Regulaminu ZFŚS Stegna, dnia 1. Nazwisko i imię: 2. Adres zamieszkania 3. Dokładna data zatrudnienia w GOK 4. Wymiar zatrudnienia I. Proszę o przyznanie*: - pożyczki na remont domu/mieszkania* w kwocie..zł *(niepotrzebne skreślić) II. Potwierdzenie prawa do zajmowanego lokalu. Rodzaj przydziału: Główny lokator:. ( nazwisko i imię) Moje gospodarstwo domowe składa się z.osób... (czytelny podpis wnioskodawcy) III. POTWIERDZENIE DZIAŁU KSIEGOWOŚCI Stan zadłużenia: Termin spłaty ostatniej raty: (podpis głównego księgowego) IV. OPINIA KOMISJI SOCJALNEJ Podpisy Komisji Socjalnej: Data.

6 Załącznik nr 2 do Regulaminu ZFŚS U M O W A O POŻYCZKĘ NA CELE MIESZKANIOWE Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Zawarta w dniu.r. pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Kultury w Stegnie z siedzibą w Stegnie ul. Gdańska 60, zwanym w dalszej części Umowy Pożyczkodawcą, reprezentowanym przez: Izabelę Grudniewską, a jego Pracownikiem.. Zamieszkałym w... legitymującym się dowodem osobistym seria nr.., zwanym w dalszej części Umowy Pożyczkobiorcą. 1. Działając na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994r o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. nr 43, poz. 163 z poźn. zm.) oraz zgodnie z Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy pożyczki w kwocie zł (słownie: ) z przeznaczeniem całej kwoty na 2. Pożyczka zostanie wydana Pożyczkobiorcy (wypłata na konto Pracownika lub gotówka do rąk Pracownika), co zostanie stwierdzone stosownym dokumentem księgowym, niezwłocznie po podpisaniu Umowy przez Strony. Pożyczka jest oprocentowana w wysokości 3 % w stosunku rocznym Umowa pożyczki obowiązuje od dnia. do.r. 2. Zwrot pożyczki zostanie dokonany w.. równych miesięcznych ratach po zł, poczynając od dnia r. 3. Strony Umowy ustalają spłatę rat pożyczki w formie potrąceń dokonywanych z wynagrodzenia miesięcznego Pożyczkobiorcy. 4 Niespłacona pożyczka staje się natychmiast wymagalna w przypadku: 1) Rozwiązania umowy o pracę przez Pożyczkobiorcę, 2) Rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę bez wypowiedzenia z winy Pożyczkobiorcy, 3) Stwierdzenia ze pożyczka została przyznana na podstawie nieprawdziwych danych, 4) Stwierdzenia, że pożyczka została w całości wykorzystana na inne cele niż określony w niniejszej Umowie, 5) Ustania członkostwa w spółdzielni budownictwa mieszkaniowego na skutek wystąpienia, wykreślenia lub wykluczenia przed zamieszkaniem w lokalu, 5 Rozwiązanie umowy o pracę przez Pracodawcę bez winy Pracownika nie powoduje zmiany warunków spłaty pożyczki mieszkaniowej udzielonej na warunkach niniejszej Umowy.

7 6 Poręczyciel wyraża zgodę na solidarne przejęcie sposobu spłat pożyczki z ich miesięcznych wynagrodzeń w przypadku nieuregulowania we właściwym terminie pożyczki zaciągniętej przez Pana/Panią z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 7 Pożyczkobiorcy nie przysługuje prawo do kompensaty kwot spłat wynikających z niniejszej Umowy pożyczki z jakichkolwiek przysługujących mu świadczeń pieniężnych od Pracodawcy. 8 Wszelkie zmiany niniejszej Umowy powinny być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 9 W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 10 Wszystkie spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sądy powszechne właściwe miejscowo dla siedziby Pożyczkodawcy. 11 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Poręczyciel pożyczki: 1) Pan /Pani...zam. nr dowodu osobistego... wydanego przez.. (poręczyciel) (pożyczkodawca) (pożyczkobiorca).

8 /Nazwisko i imię pracownika * - osoby uprawnionej*/ Załącznik nr 3 do Regulaminu ZFŚS referat, emeryt, rencista lub adres Stegna, dnia Administrator ZFŚS W N I O S E K o przyznanie ze środków ZFŚS zapomogi losowej* lub finansowej* dla osoby uprawnionej (Nazwisko i Imię) (adres zamieszkania) (miejsce zatrudnienia) Korzystał/am z zapomogi losowej (kiedy?).. Łączne dochody wszystkich członków rodziny wspólnie zamieszkujących gospodarujących w miesiącu poprzedzającym datę złożenia wniosku wynosiły.zł, co w przeliczeniu w rodzinie stanowi zł./osobę, sytuacja: :. Podanie motywuję: /podpis osoby uprawnionej/ Opiniuję pozytywnie*/negatywnie* wniosek. /podpis Administratora ZFŚS/ Przyznana kwota zgodnie z tabelą %dofinansowania Kwota ze środków ZFŚS zgodnie z tabelą % dofinansowania ogółem.zł brutto. *niepotrzebne skreślić /podpis przedstawiciela załogi ZFŚS/

9 /Nazwisko i imię pracownika * - osoby uprawnionej*/ Załącznik nr 4 do Regulaminu ZFŚS referat, emeryt, rencista lub adres Stegna, dnia Administrator ZFŚS W N I O S E K Zwracam się o świadczenie rzeczowo pieniężne ze środków ZFŚS w/w formie: pieniężnej*, paczki, biletu/ów*, karnetu/ów*, bonu/ów* itp.*..dla n/w osoby/ób uprawnionej/nich: Łączne dochody wszystkich członków rodziny wspólnie zamieszkujących gospodarujących w miesiącu poprzedzającym datę złożenia wniosku wynosiły.zł, co w przeliczeniu w rodzinie stanowi zł./osobę, sytuacja: :. /podpis osoby uprawnionej/ Opiniuję pozytywnie*/negatywnie* wniosek. /podpis Administratora ZFŚS/ Przyznana kwota zgodnie z tabelą %dofinansowania Kwota ze środków ZFŚS zgodnie z tabelą % dofinansowania ogółem.zł brutto. *niepotrzebne skreślić /podpis przedstawiciela załogi ZFŚS/

10 /Nazwisko i imię pracownika * - osoby uprawnionej*/ Załącznik nr 5 do Regulaminu ZFŚS referat, emeryt, rencista lub adres Stegna, dnia Administrator ZFŚS W N I O S E K Proszę o dofinansowanie ze środków ZFŚS do jednej z wymienionych form wypoczynku: kolonii*, obozie*, zimowisko*,sanatorium*, zielonej szkoły*, zorganizowanych wczasów* lub turnusu rehabilitacyjnego* dla n/w osób/y uprawnionych/nej: L/p 1. Imię i nazwisko Data urodzenia Miejscowość wypoczynku Okres od -do Całkowity koszt wypoczynku Potwierdzenie przez organizatora Łączne dochody wszystkich członków rodziny wspólnie zamieszkujących gospodarujących w miesiącu poprzedzającym datę złożenia wniosku wynosiły.zł, co w przeliczeniu w rodzinie stanowi zł./osobę, sytuacja: :. /podpis osoby uprawnionej/ Opiniuję pozytywnie*/negatywnie* wniosek. /podpis Administratora ZFŚS/ Przyznana kwota zgodnie z tabelą %dofinansowania Kwota ze środków ZFŚS zgodnie z tabelą % dofinansowania ogółem.zł brutto. *niepotrzebne skreślić /podpis przedstawiciela załogi ZFŚS/

11 Załącznik Nr 6 do Regulaminu ZFŚS.. (Nazwisko i Imię pracownika* osoby uprawnionej*) Stegna, dnia.r. /referat, jednostka organizacyjna emeryt, rencista lub adres/ OŚWIADCZENIE o wysokości średnich miesięcznych dochodów przypadających na członka w rodzinie*/ w gospodarstwie domowym* za r. Oświadczam, że średni miesięczny dochód przypadający na członka mojej rodziny wyniósł: *proszę zaznaczyć odpowiedni przedział do 1 500,-zł od 1 501,- zł Swoje oświadczenie potwierdzam własnoręcznym podpisem. (własnoręczny podpis) prawidłową odpowiedź zaznacz podkreślić niepotrzebne skreślić 1. Oświadczenie jest dokumentem w rozumieniu art.245 kpc a prawdziwość danych w nim zawartych potwierdzona własnoręcznym podpisem osoby składającej oświadczenie, może być weryfikowana w trybie i na warunkach określonych w art.253 kpc. 2. Dochód pomniejszony o należny podatek i ZUS

12 ROCZNY PLAN RZECZOWO FINANSOWY ŚRODKÓW ZFŚS Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie na. r Załącznik Nr 7 do Regulaminu ZFŚS Lp. Wyszczególnienie Korekta na Kwota koniec roku Pozostało na dzień Wpływy z odpisu ( korekta): - x. Średnia ilość osób 37,5% przeciętnego zatrudnionych wynagrodzenia miesięcznego /na podstawie sprawo- o którym mowa w art. ust. 2 zdania statystycznego regulaminu Z-03 lub Z-06/ X.. ilość osób zatrudnionych 6,25% przeciętnego do których orzeczono wynagrodzenia miesięcznego stopień niepełnosprawności o którym mowa w art.1 ust.3 regulaminu - X.. ilość emerytów i rencistów 6,25% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 1 ust.4 regulaminu 3. Razem: 4. Razem dochód środków ZFŚS z odpisów pracodawców; 5. Wpływy osób uprawnionych do wspólnej Działalności socjalno bytowej ZFŚS Odsetki od środków Funduszu tym: 6. a/.. b/.. 7. R a z e m d o c h ó d: Wydatki: a) dofinansowanie zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży; b) dofinansowanie zorganizowanej wycieczki pracowniczej; c) dofinansowanie działalności kulturalno oświatowej poprzez 8. zakup biletów na taką działalność; d) dofinansowanie do rehabilitacji, sportu i rekreacji; e) świadczenia realizowane w postaci paczek; f) świadczenia realizowane w postaci bonów; g) świadczenia pieniężne; h) pożyczki zwrotne na cele mieszkaniowe; i) zapomogi losowe. 9. Rezerwa 10. Pozostało na dzień 11. Zwrot środków z ZFŚS. /podpis (wspólnego) przedstawiciela załogi ZFŚS/ 1.. / podpis / 2.. / podpis./ Stegna, / podpis./

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie Przepisy wstępne 1. 1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwany dalej Funduszem, tworzy się na podstawie

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity stan na

Tekst jednolity stan na REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - 1 - REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 IM. MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ w Tychach Tekst jednolity stan na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A Spis treści: I. Postanowienia wstępne. II. Osoby uprawnione do korzystania

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Nowy Dwór Gdański Maj 2006 I. ZASADY OGÓLNE 1 Zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Poczcie Polskiej S.A.

Regulamin korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Poczcie Polskiej S.A. Załącznik do Zarządzenia Nr 14 Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej z dnia 22 lutego 2006 r. (zm. Zarządzeniem Nr 72 DGPP z dnia 25.06.2007r., Uchwałą Nr 294/2010 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 14

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZKLARACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZKLARACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZKLARACH I. PODSTAWA PRAWNA WYDANIA REGULAMINU 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst

Bardziej szczegółowo

Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Gdańskim. I. Postanowienia wstępne

Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Gdańskim. I. Postanowienia wstępne Załącznik do Zarządzenia Rektora UG nr 14/R/05 Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Gdańskim I. Postanowienia wstępne 1 1. Regulamin określa zasady tworzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. z dnia 21 kwietnia 2015 roku

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. z dnia 21 kwietnia 2015 roku REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH z dnia 21 kwietnia 2015 roku Spis treści: I. Postanowienia wstępne. II. Przepisy ogólne dotyczące funduszu. III. Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Tekst ujednolicony Opracowano na postawie: Zarządzenie nr 7 / 2009 Dyrektora MOPS w Stargardzie Szczecińskim z dnia 4 lutego 2009 r. oraz Zarządzenie Nr4/2010 Dyrektora MOPS w Stargardzie Szczecińskim

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka. I. Postanowienia ogólne.

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka. I. Postanowienia ogólne. Załącznik do Zarządzenia Nr 2378/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 13 września 2004 r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ, CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GRONOWIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ, CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GRONOWIE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ, CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GRONOWIE I. PODSTAWA PRAWNA 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół, Centrum

Bardziej szczegółowo

ANEKS Nr 1 z dnia 19 września do zarządzenia R-59/2013 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego

ANEKS Nr 1 z dnia 19 września do zarządzenia R-59/2013 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego ANEKS Nr 1 z dnia 19 września do zarządzenia R-59/2013 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 37/2008

ZARZĄDZENIE NR 37/2008 ZARZĄDZENIE NR 37/2008 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz powołania Komisji Socjalnej

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół nr 66 w Warszawie ul. Myśliwiecka 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zwanego dalej Funduszem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Załącznik do Zarządzenia Nr 29/2012 Rektora PWSZ w Nowym Sączu z dnia 29 marca 2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Nowy Sącz 2012 r.

Bardziej szczegółowo

... (podpis Pracodawcy)

... (podpis Pracodawcy) (do art. 8 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych) WZORY: ZARZĄDZENIA PRACODAWCY WPROWADZAJĄCEGO REGULAMIN ZFŚS, REGULAMINU ZFŚS ORAZ ZAŁ ĄCZNIKÓW DO TEGO REGULAMINU Uwaga! W treści zaproponowanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH FILHARMONII im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH FILHARMONII im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH FILHARMONII im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie OPRACOWANY W UZGODNIENIU Z ZAKŁADOWYMI ORGANIZACJAMI ZWIĄZKOWYMI NA PODSTAWIE: Ustawy z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ZAKŁADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ZAKŁADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM REGULAMIN GOSPODAROWANIA ZAKŁADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM Zarządzenie wprowadzające Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w UG I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH KURATORIUM OŚWIATY WE WROCŁAWIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH KURATORIUM OŚWIATY WE WROCŁAWIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH KURATORIUM OŚWIATY WE WROCŁAWIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin został opracowany na podstawie: 1) ustawy z dnia 04 marca 1994 roku o Zakładowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2014 I. Postanowienia ogólne II. Zasady korzystania z Funduszu III. Przeznaczenie środków Funduszu IV. Zasady

Bardziej szczegółowo

I PODSTAWA PRAWNA. 2.Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy MPWiK Spółka z o.o. w Jaworznie. II POSTANOWIENIA OGÓLNE.

I PODSTAWA PRAWNA. 2.Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy MPWiK Spółka z o.o. w Jaworznie. II POSTANOWIENIA OGÓLNE. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W MPWiK SPÓŁKA Z O.O. W JAWORZNIE I PODSTAWA PRAWNA 1.Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych Dz. U. z 1996 r. nr 70

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ 1 tekst ujednolicony z dnia 20 grudnia 2012 roku R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ Rozdział I. DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNA I. PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Zasady tworzenia

Bardziej szczegółowo

Plan rzeczowo finansowy ZFŚS na.. rok

Plan rzeczowo finansowy ZFŚS na.. rok Plan rzeczowo finansowy ZFŚS na.. rok Dochody Tabela nr 1 lp wyszczególnienie kwota w złotych 1 Stan funduszu na dzień 1 stycznia roku 2 Środki zaangażowane w pożyczki mieszkaniowe 3 Niewykorzystane środki

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2012

Plan dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2012 Załącznik nr 1 Miejskiego Przedszkola Nr 40 w Katowicach. Plan dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2012. Wyszczególnienie wpływów/wydatków 4440 Stan środków na początku roku 2011 zgodnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W INSTYTUCIE FILOZOFII I SOCJOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W INSTYTUCIE FILOZOFII I SOCJOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W INSTYTUCIE FILOZOFII I SOCJOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK 1 1. Fundusz Świadczeń Socjalnych w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN (zwanym dalej Fundusz)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie opracowano na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEJ DZIAŁALNOŚCI SOCJALNEJ AGH

REGULAMIN ZAKŁADOWEJ DZIAŁALNOŚCI SOCJALNEJ AGH REGULAMIN ZAKŁADOWEJ DZIAŁALNOŚCI SOCJALNEJ AGH TEKST JEDNOLITY ZGODNY Z ZARZĄDZENIEM REKTORA NR 9/2013 CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. W Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W CHEŁMIE

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W CHEŁMIE REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W CHEŁMIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE II. ZASADY DOFINANSOWANIA DO WYPOCZYNKU OSÓB

Bardziej szczegółowo

COLLEGIUM MEDICUM UMK

COLLEGIUM MEDICUM UMK Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 210 Rektora UMK z dnia 31 grudnia 2012 r. REGULAMIN ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH COLLEGIUM MEDICUM UMK BYDGOSZCZ 2012 r. SPIS TREŚCI Str. C z ę ś ć p i e r w s z a ZASADY GOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 28 ZARZĄDZENIE NR 7 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo