Załącznik nr 1 do zarządzenia wewn. NUS Nr 9/2011 z dn r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 1 do zarządzenia wewn. NUS Nr 9/2011 z dn. 03.03.2011 r."

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do zarządzenia wewn. NUS Nr 9/2011 z dn r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH URZĘDU SKARBOWEGO W MIKOŁOWIE Działając na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( tekst jedn. Dz. U. z 1996 r. Nr 70 poz. 335 z późn. zmianami ), Ustalam: Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Skarbowego w Mikołowie Rozdział I Zasady Ogólne 1 1. Regulamin określa zasady tworzenia i gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zwanych dalej,,funduszem w Urzędzie Skarbowym w Mikołowie. 2. Fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej planowanej w danym roku liczby osób zatrudnionych w Urzędzie Skarbowym. Wysokość odpisu wynosi na jednego zatrudnionego 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą. 3. Zakładowy Fundusz zwiększa się o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w pkt. 2, na każdego byłego pracownika emeryta lub rencistę objętego opieką Urzędu oraz na każdą zatrudnioną osobę zaliczaną do I lub II grupy inwalidzkiej. 4. Odpisy i zwiększenia, o których mowa w p. 2 i 3, obciążają koszty działalności Urzędu Skarbowego. 5. Środki Funduszu zwiększa się o: - wpływy z opłat pobieranych od osób i jednostek organizacyjnych korzystających z działalności socjalnej, - darowizny oraz zapisy osób fizycznych i prawnych, - odsetki od środków funduszu na rachunkach bankowych, - odsetki z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe, - wierzytelności likwidowanego zakładowego funduszu socjalnego, - inne środki określone w odrębnych przepisach. 6. Środkami Funduszu administruje pracodawca. Środki Funduszu są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym. Środki pozostające na rachunku bankowym Funduszu, które nie zostały wykorzystane w danym roku kalendarzowym, przechodzą na rok następny. 7. Środki Funduszu na poszczególne formy pomocy socjalnej są przyznawane w formie pieniężnej lub rzeczowej.

2 2 1. Środki Funduszu przeznacza się na: - dofinansowanie różnych form krajowego lub zagranicznego wypoczynku pracowników, - dofinansowanie różnych form krajowego lub zagranicznego wypoczynku dzieci pracowników, - dofinansowanie działalności kulturalno oświatowej, rozrywkowej, w postaci zakupu biletów, karnetów na imprezy artystyczne, kulturalne, rozrywkowe, - dofinansowanie działalności sportowo rekreacyjnej, - inne świadczenia z funduszu dla osób uprawnionych do korzystania z funduszu (np. dofinansowanie różnych form krajowej lub zagranicznej turystyki grupowej, wycieczki, zloty, rajdy, okolicznościowej pomocy materialnej w formie rzeczowej i pieniężnej, bonów, talonów), - zapomogi pieniężne bezzwrotne, - pożyczki zwrotne na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową, 2. Przyznanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokości dopłaty z Funduszu jest uzależniona od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z tych usług i świadczeń, a w przypadku pomocy mieszkaniowej również od sytuacji mieszkaniowej. 3. Podstawą do przyznania ulgowych usług i świadczeń stanowi dochód przypadający na osobę w rodzinie, wskazany w oświadczeniu pracownika o dochodach, składanych raz w roku kalendarzowym za rok poprzedni wraz z pierwszym wnioskiem o przyznanie świadczenia. 4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 5. Świadczenia socjalne z Funduszu mają charakter uznaniowy. 6. Świadczenia z Funduszu, przyznawane są na pisemny wniosek osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu. Wnioski w sprawie przyznania świadczeń socjalnych, przewidzianych w regulaminie, należy składać na ręce członków Komisji Socjalnej w Urzędzie Skarbowym w Mikołowie. Wzór wniosku o dofinansowanie z ZFŚS, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 3 Do korzystania ze świadczeń Funduszu uprawnieni są: 1) pracownicy zatrudnieni w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie umowy o pracę na czas określony i nieokreślony, 2) pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych, 3) emeryci i renciści byli pracownicy objęci opieką Urzędu, 4) członkowie rodzin pracowników zmarłych w czasie zatrudnienia, a także członkowie rodziny po zmarłym byłym pracowniku emerycie lub renciście, jeżeli byli na utrzymaniu osoby zmarłej, 5) pozostające na utrzymaniu i wychowaniu dzieci własne, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej: a) uczące się w wieku do dnia ukończenia 18 lat, b) niepełnosprawne bez względu na wiek, 2

3 6) inne osoby, którym Naczelnik Urzędu Skarbowego przyznał prawo do korzystania ze świadczeń a w szczególności osoby pracujące na podstawie: umowy na zastępstwo, na podstawie umowy zlecenia, osoby pracujące na podstawie umowy o odbywanie stażu. ROZDZIAŁ II Przeznaczenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Fundusz przeznacza się w szczególności na: 4 1. dofinansowanie różnych form krajowego lub zagranicznego wypoczynku dla pracowników (krajowe wczasy zorganizowane, indywidualne, lecznicze, oraz wczasy profilaktyczno lecznicze), 2. dofinansowanie krajowego lub zagranicznego wypoczynku dzieci i młodzieży (w tym: kolonie, kolonie zdrowotne, zimowiska, zielone szkoły, obozy, wczasy śródroczno - klimatyczne, obozy połączone z nauką, wczasy zorganizowane lub indywidualne), 3. dofinansowanie działalności kulturalno oświatowej dla dzieci i dorosłych, organizowaną w postaci imprez artystycznych, kulturalnych i rozrywkowych oraz zakup biletów wstępu lub karnetów na te imprezy, 4. dofinansowanie działalności sportowo rekreacyjnej w postaci różnych form rekreacji ruchowej (np.: rozgrywki, turnieje, spartakiady) oraz zakup biletów wstępu lub karnetów na obiekty sportowe (basen, salę gimnastyczną, trening, ćwiczenia gimnastyczne) 5. inne świadczenia z Funduszu dla osób uprawnionych do korzystania z Funduszu (np. dofinansowanie różnych form krajowej lub zagranicznej turystyki grupowej - wycieczki, zloty, rajdy, okolicznościową pomoc materialną w formie rzeczowej i pieniężnej dla: pracowników, dzieci pracowników do dnia ukończenia 18 roku życia, emerytów i rencistów byłych pracowników US Mikołów; zakup bonów, zakup talonów), 6. pomoc finansową w formie bezzwrotnych zapomóg pieniężnych, 7. pożyczki na cele mieszkaniowe, w tym na: - remonty i modernizację mieszkań i domów jednorodzinnych, - budowę i rozbudowę domu jednorodzinnego lub mieszkania w domu jednorodzinnym, - uzupełnienie wkładu członkowskiego w spółdzielni mieszkaniowej, instytucji budującej domy w systemie działalności gospodarczej, od osoby fizycznej, a także na wtórnym rynku, - modernizację i przebudowę pomieszczeń mieszkalnych na lokal mieszkalny, - spłatę kredytów mieszkaniowych, - pokrycie kosztów przekształcenia lokatorskiego prawa do lokalu spółdzielczego na prawo własnościowe, - inne cele z zakresu potrzeb mieszkaniowych pracowników. Świadczenia socjalne z Funduszu przysługują w szczególności osobom uprawnionym: 5 a) o niskim dochodzie na osobę w rodzinie, b) wychowującym samotnie dzieci, wykazującym niski dochód na osobę w rodzinie, c) posiadającym rodziny wielodzietne o niskim dochodzie na osobę w rodzinie, d) wychowującym dzieci: specjalnej troski; dzieci które ze względu na stan zdrowia wymagają specjalnej, kosztownej opieki i leczenia - o niskim dochodzie na osobę w rodzinie, 3

4 ROZDZIAŁ III Zasady i warunki przyznawania świadczeń socjalnych Z bezzwrotnych zapomóg pieniężnych mogą korzystać wszyscy pracownicy i byli pracownicy Urzędu, którzy znaleźli się w szczególnie ciężkiej sytuacji życiowej, rodzinnej lub materialnej na uzasadniony wniosek poparty oświadczeniem o wysokości dochodu przypadającego na osobę w rodzinie (z ostatnich 3 miesięcy). W wyjątkowych przypadkach z wnioskiem może wystąpić członek Komisji Socjalnej lub pracownik danej komórki z zachowaniem warunków regulaminu. 2. Krajowy lub zagraniczny wypoczynek dla dzieci i młodzieży może być dofinansowany 1 raz w roku. Uprawnionymi do korzystania z dofinansowania są pracownicy zatrudnieni w Urzędzie Skarbowym na czas nieokreślony. 3. Z dofinansowania do wczasów krajowych lub zagranicznych zorganizowanych lub indywidualnych (tzw. Wczasy pod gruszą) pracownicy mogą korzystać 1 raz w roku. Dofinansowanie takie przysługuje pracownikom zatrudnionym na czas nieokreślony. 4. Wysokość dopłat do wypoczynku dla pracowników i ich dzieci określona zostaje corocznie w tabeli określającej zasady finansowania, która stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu : a) dopłata do kolonii i obozów oraz wczasów zorganizowanych, może być dokonana, jeżeli pobyt na wypoczynku został potwierdzony rachunkiem lub fakturą wystawionym przez instytucję lub osobę fizyczną posiadającą uprawnienia do świadczenia usług wczasowo turystycznych, (oryginał lub kopia wraz z poświadczeniem wysokości dofinansowania udzielonego przez zakład pracy współmałżonka) b) wypoczynek na wczasach zorganizowanych indywidualnie (tzw. Wczasy pod gruszą) musi obejmować co najmniej 14 dni kalendarzowych. Podstawę do wypłaty stanowi oświadczenie pracownika z potwierdzonym terminem urlopu wypoczynkowego. Na wypoczynku indywidualnym dzieci do dnia ukończenia 18 lat powinny przebywać pod opieką rodziców (lub jednego z nich). Rodzice stosownym oświadczeniem potwierdzają fakt przebywania dziecka na ww. wypoczynku, przy czym dofinansowanie otrzymuje się na każde dziecko w wieku od 0 do dnia ukończenia 18 lat przebywające na wypoczynku z rodzicami, c) dofinansowanie do tzw. Zielonej Szkoły zaliczane jest na poczet przysługującego dofinansowania wypoczynku dla dziecka w danym roku, d) wysokość dofinansowania zależy od wysokości dochodu, osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym, pomniejszonego o składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne (do wys. 7,75 %) i podatek dochodowy należny po odliczeniach na podstawie zeznań podatkowych pracownika, jego współmałżonka i członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, e) pracownicy, których współmałżonkowie prowadzą działalność gospodarczą otrzymują dofinansowanie na poziomie najniższego dofinansowania, bez względu na wysokość dochodu wykazaną w oświadczeniu, f) pracownicy, którzy zawarli związek małżeński w ciągu roku kalendarzowego, otrzymują dofinansowanie w wysokości wynikającej z tabeli dofinansowania wg stanu faktycznego na ostatni dzień roku poprzedniego, g) osoby samotne oraz osoby samotnie wychowujące dzieci, które mieszkają samodzielnie i ponoszą koszty utrzymania samodzielnie, osiągające dochody do zł, otrzymują dofinansowanie do wczasów krajowych lub zagranicznych zorganizowanych lub indywidualnych (tzw. Wczasy pod gruszą) w wysokości 4

5 o jedną grupę wyższe, h) wnioski o dofinansowanie wypoczynku należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 14 dni po zakończeniu wypoczynku (wyjątkiem są osoby przebywające na: zwolnieniu lekarskim, urlopie macierzyńskim, tacierzyńskim lub wychowawczym), przy czym osoby korzystające z wypoczynku w ostatnim miesiącu roku zobowiązuje się do złożenia wniosku o dofinansowanie wypoczynku przed rozpoczęciem wypoczynku, na ustalonych drukach, stanowiących załączniki do niniejszego regulaminu: - załącznik Nr 6 dofinansowanie krajowego lub zagranicznego wypoczynku dzieci pracowników w 2011 r. - załącznik Nr 5 dofinansowanie krajowego lub zagranicznego wypoczynku pracowników w 2011 r. 5. Inne świadczenia z Funduszu dla osób uprawnionych do korzystania z Funduszu - dofinansowanie różnych form krajowej turystyki grupowej (wycieczki, zloty, rajdy, itp.) - przy udziale minimum 20% pracowników oraz emerytów; - imprezy oświatowo kulturalno - rozrywkowe - przy udziale minimum 10% pracowników wraz z emerytami; - okolicznościową pomoc materialną w formie rzeczowej i pieniężnej dla: pracowników, dzieci pracowników do dnia ukończenia 18 roku życia; zakup bonów, zakup talonów - bez ograniczeń; będą organizowane w zależności od posiadanych środków na wniosek załogi, z uwzględnieniem kryterium dochodowego oraz zasad finansowania, stanowiących załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu. 6. Pomoc dla osób samotnie wychowujących dzieci i rodzin wielodzietnych, które znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej lub rodzinnej może być udzielona w formie pieniężnej lub rzeczowej. 7. Wstępnej kwalifikacji wniosków o przyznanie świadczeń dokonuje Komisja Socjalna. 8. Ostateczną decyzję podejmuje pracodawca w uzgodnieniu z Zakładową Organizacją Związkową Z pomocy na cele mieszkaniowe wymienione w 4, pkt. 10 mogą korzystać: a) pracownicy Urzędu Skarbowego zatrudnieni na czas nieokreślony, b) emeryci i renciści, członkowie rodzin pracowników zmarłych w czasie zatrudnienia, a także członkowie rodzin po zmarłym byłym pracowniku (jeżeli byli na utrzymaniu osoby zmarłej) mogą korzystać jedynie z pomocy na remonty i modernizację mieszkań i domów jednorodzinnych, c) w przypadku zatrudnienia w Urzędzie współmałżonków, pomocy na cele mieszkaniowe można udzielić każdemu z nich w miarę posiadanych środków. 2. Pożyczki na remonty i modernizację mieszkań i domów jednorodzinnych mogą być udzielane raz na 2 lata. 3. Pożyczki na uzupełnienie wkładu mieszkaniowego lub na zakup mieszkania oraz na budowę domu jednorodzinnego mogą być udzielone jeden raz w okresie zatrudnienia w Urzędzie. 4. Udzielenie pomocy na cele mieszkaniowe powinno mieć bezpośredni związek czasowy z okolicznością uzasadniającą jej przyznanie. 5

6 5. Warunkiem przyznania pożyczki jest całkowita spłata poprzednio uzyskanej pożyczki. 8 Ustala się następujące wysokości przyznawanych pożyczek na cele mieszkaniowe: 1. do zł na remont mieszkania bez względu na metraż, 2. do zł na remont domu jednorodzinnego 3. do zł na uzupełnienie wkładu, budowę domu, zakup mieszkania, przekształcenie lokatorskiego prawa do lokalu spółdzielczego na prawo własnościowe. Powyższe kwoty mogą ulegać zmianom i będą określane corocznie w regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 1. Okres spłaty pożyczek o których mowa w 7 ustala się następująco: - do 18 rat dla wymienionych w 7 pkt. 1, 2 - do 36 rat dla wymienionych w 7 pkt Rozpoczęcie spłaty pożyczek, o których mowa w 7, następuje od miesiąca następnego po miesiącu, w którym pożyczkę pobrano. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek - za zgodą Naczelnika US, spłata pożyczki może zostać odroczona - nie dłużej jednak niż maksymalnie do 3 miesięcy od miesiąca jej pobrania. 3. Naczelnik Urzędu Skarbowego może w szczególnych przypadkach, na uzasadniony pisemny wniosek zawiesić spłatę pożyczki lub umorzyć ją w części lub w całości. Zawieszenie może obejmować pożyczkobiorców mających bardzo niski dochód na członka rodziny lub pozostających w szczególnie trudnej (odpowiednio udokumentowanej) sytuacji materialnej i życiowej. 4. Umorzenie całości lub części pożyczki może być zastosowane wobec zmarłych pożyczkobiorców, których rodziny nie są w stanie spłacić pozostałego zadłużenia w związku z trudną (odpowiednio udokumentowaną) sytuacją materialną Pożyczki na cele mieszkaniowe podlegają oprocentowaniu w stosunku rocznym w wysokości 3%. Odsetki nalicza się od daty udzielenia pożyczki. 11 Pożyczki udzielane pracownikom wymagają poręczenia dwóch pracowników Urzędu Skarbowego odpowiedzialnych solidarnie w przypadku zaniechania spłaty lub zwłoki w spłacie pożyczki. 12 Wnioski dotyczące umorzeń lub zawieszenia spłat rozpatrywane będą indywidualnie przez Naczelnika Urzędu Skarbowego. 13 6

7 1. Nie spłacona pożyczka staje się natychmiast wymagalna w razie rozwiązania stosunku pracy w trybie art. 52 Kodeksu Pracy, za wypowiedzeniem zakładu pracy lub za wypowiedzeniem pracownika. Oznacza to, że pożyczkę należy spłacić jednorazowo w całości, chyba że Naczelnik Urzędu Skarbowego zgodzi się na inne zasady spłaty zadłużenia. 2. W razie rozwiązania stosunku pracy w inny sposób niż określony w pkt. 1, pracownik dokonuje spłaty pozostałej części zadłużenia zgodnie z aneksem do,,umowy pożyczki Pożyczki udzielane są w kolejności składanych wniosków. W przypadku wystąpienia okoliczności wymagającej bezzwłocznej pomocy finansowej, pożyczka może być udzielona poza kolejnością. Wnioski o udzielenie pożyczki na cele mieszkaniowe, należy składać w Komórce Rachunkowości Budżetowej (w miejscu). 2. Wniosek o udzielenie pożyczki na cele mieszkaniowe powinien zawierać: dane osobowe, datę rozpoczęcia pracy w Urzędzie Skarbowym, dane wskazanych poręczycieli, rodzaj i wysokość pożyczki. W zależności od wnioskowanej pomocy, do wniosku należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego fakt własności lub najmu lokalu, zezwolenie na budowę, rozbudowę domu, wyciąg z aktu notarialnego, zaświadczenie ze spółdzielni o przydziale mieszkania. Wzór wniosku o udzielenie pożyczki stanowi załącznik nr 7 do niniejszego regulaminu. 3. Kolejny wniosek o udzielenie pożyczki mieszkaniowej można złożyć po całkowitej spłacie otrzymanej uprzednio pomocy finansowej na cele mieszkalne. 4. Lista z wykazem osób ubiegających się o przyznanie pomocy na cele mieszkaniowe, będzie co kwartał przekazywana Komisji Socjalnej przez Komórkę Rachunkowości Budżetowej (w miejscu). 15 Na podstawie decyzji o przyznaniu pożyczki z pracownikiem zawiera się umowę określającą kwotę przyznanej pożyczki oraz warunki jej spłaty. Umowę podpisują: pożyczkobiorca i poręczyciele oraz Naczelnik Urzędu Skarbowego. ROZDZIAŁ V Administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych Dysponentem Funduszu jest Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mikołowie. 2. Podstawę gospodarowania środkami Funduszu stanowi roczny plan rzeczowo - finansowy określający podział tych środków na poszczególne cele, rodzaje i formy działalności socjalnej. 3. Propozycje gospodarowania środkami Funduszu opracowywane są przez przedstawicieli załogi w uzgodnieniu z przedstawicielami Związków Zawodowych, i przedstawiane Naczelnikowi Urzędu Skarbowego do zatwierdzenia. Podpisany przez Naczelnika Urzędu Plan rzeczowo finansowy Funduszu Świadczeń Socjalnych w danym roku, jest powielany i przekazywany poszczególnym komórkom organizacyjnym do wiadomości i wykorzystania. 7

8 4. Zasady korzystania z Funduszu ustalane są corocznie w oparciu o posiadane środki, wskaźniki wzrostu cen z uwzględnieniem dochodu na członka rodziny w poprzednim roku kalendarzowym. 5. Świadczenie z Funduszu przyznaje się na wniosek zainteresowanej osoby lub na wniosek przedstawicieli załogi, z zastrzeżeniem przypadków określonych w Rozdziale III niniejszego regulaminu. ROZDZIAŁ VI Postanowienia końcowe 17 W sprawach nie unormowanych w Regulaminie stosuje się przepisy podane na wstępie, przepisy Kodeksu Pracy oraz przepisy powszechnie obowiązujące Świadczenia socjalne z Funduszu nie mają charakteru roszczeniowego. Osobom, które nie uzyskały dopłat nie przysługują żadne roszczenia o ekwiwalenty lub odszkodowania z tego tytułu. 2. Negatywnie zaopiniowane wnioski osób ubiegających się o dofinansowania z Funduszu wymagają uzasadnienia. Decyzja Naczelnika w uzgodnieniu z Zakładową Organizacją Związkową jest ostateczna. 3. Osoba uprawniona, która złożyła nieprawdziwe oświadczenie o wysokości dochodu uprawniającego do dopłaty z Funduszu, przedłożyła sfałszowany dokument lub wykorzystała przyznaną pomoc na cele niezgodne z jej przeznaczeniem, traci prawo do korzystania z Funduszu przez dwa kolejne lata i zobowiązana jest do bezzwłocznego zwrotu otrzymanego świadczenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Naczelnik może przyznać jedynie niektóre ulgowe świadczenia dzieciom tej osoby Regulamin niniejszy został w całości uzgodniony i zaakceptowany przez Komisję Socjalną reprezentującą interesy pracowników oraz Zakładową Organizację Związkową NSZZ SOLIDARNOŚĆ. 2. Treść regulaminu funduszu jest ogólnie dostępna i podawana do wiadomości pracowników w sposób przyjęty u pracodawcy (tablica ogłoszeń, intranet). Regulamin jest wydawany na każde żądanie osoby uprawnionej. 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Mikołowie. 4. W dniu zatwierdzenia niniejszego regulaminu przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Mikołowie, traci moc,,regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Skarbowego w Mikołowie, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia wewnętrznego Naczelnika Urzędu Skarbowego w Mikołowie nr 8/2010 z dn r. 8

9 Załączniki: 1. Oświadczenie pracownika o dochodach. 2. Wniosek o przyznanie świadczeń z funduszu świadczeń socjalnych. 3. Tabela dopłat w złotych do krajowego wypoczynku pracowników i dzieci pracowników do dnia ukończenia 18 roku życia w 2011 r. 4. Tabela dopłat do innych świadczeń z ZFŚS w 2011 r. 5. Wzór wniosku o dofinansowanie krajowego lub zagranicznego wypoczynku pracowników w 2011 r. 6. Wzór wniosku o dofinansowanie krajowego lub zagranicznego wypoczynku dzieci pracowników w 2011r. 7. Wzór wniosku o pożyczkę. ZATWIERDZAM: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mikołowie mgr Aldona Siedlis Mikołów, dnia r. Otrzymuje: Oryginał: Pani Aldona Siedlis - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mikołowie Kopia: Pani Jolanta Macha - Główny Księgowy Pan Adam Janas - Wiceprzewodniczący NSZZ SOLIDARNOŚĆ za pośrednictwem: Pani Ewy Szymały - reprezentanta Zakładowej Organizacji Związkowej Komisja Socjalna A/A 9

10 Plan rzeczowo finansowy na 2011 r. 1. Dochody: 1. Stan środków na r. 14,670,51 zł 2. Odpis podstawowy ,03 zł 3. Odsetki bankowe ok. 300,00 zł 4. Spłaty pożyczek mieszkaniowych wraz z odsetkami Razem 2. Wydatki: ok ,00 zł ,54 zł 1. Pożyczki mieszkaniowe (B.O.) ,00 zł 2. Dopłaty do wypoczynku dzieci, młodzieży i pracowników ,00 zł 3. Zapomogi losowe dla pracowników, emerytów i rencistów 3.000,00 zł 4. Okolicznościowa pomoc materialna dla pracowników, paczki dla dzieci pracowników do 18 roku życia, dla emerytów i rencistów byłych pracowników US Mikołów; bony, talony. 5. na działalność kulturalno oświatową, sportowo- rekreacyjną, rozrywkową, inne świadczenia z Funduszu (np. wycieczki, przedstawienia, kino itp.) Razem ,54 zł ,00 zł ,54 zł Jednocześnie ustala się wysokość pożyczek na cele mieszkaniowe (dla wniosków złożonych w 2011 r.): 1. do na remonty mieszkań bez względu na metraż 2. do na remonty domów jednorodzinnych 3. do na uzupełnienie wkładu, budowę domu, zakup mieszkania, przekształcenie lokatorskiego prawa do lokalu spółdzielczego na prawo własnościowe. Oprocentowanie wynosi 3% w stosunku rocznym. Okres spłaty wynosi: - 18 m-cy (poz. 1,2) przydział 1 raz na 2 lata, - 36 m-cy (poz. 3) przydział 1 raz w okresie zatrudnienia. Plan rzeczowo - finansowy na 2011 r. nie obejmuje kwot ze spłat pożyczek na cele mieszkaniowe, w związku z tym rzeczywiste wydatki mogą być większe niż ujęte w planie finansowym. Ostateczne rozliczenie środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych nastąpi na dzień r. 10

11 Załącznik nr 1 OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA O DOCHODACH : Uprzedzony/a/ o odpowiedzialności grożącej za złożenie niezgodnego z prawdą oświadczenia, oświadczam, że: 1) Stan mojej rodziny wynosi... osób, w tym... dzieci na utrzymaniu rodziców, inne osoby... 2) Jestem osobą samotną / samotnie wychowującą dzieci * 3) Współmałżonek mój : * - pracuje zarobkowo / gdzie /... - nie pracuje zarobkowo W roku uzyskałem/łam/ następujące dochody netto (dochód- społeczne- zdrowotne -podatek należny) : PRACOWNIK Z tyt. zatrudnienia Inne dochody Dochody razem WSPÓŁMAŁŻONEK OSOBY WSPÓLNIE ZAMIESZKUJĄCE RAZEM Oświadczam, że współmałżonek prowadzi / nie prowadzi działalność gospodarczą w formie: karty podatkowej, ryczałt ewidencyjny, zasad ogólnych.* Obliczenie dochodów rodziny i średniej przypadającej na 1 członka rodziny : Suma dochodów... :... ilość członków rodziny : 12 miesięcy =... Średni dochód na 1 członka rodziny niepotrzebne skreślić... data i podpis pracownika 11

12 WNIOSEK O PRZYNANIE ŚWIADCZEŃ Z ZFŚS Załącznik nr 2 Poz.../ Pan/i/..., data zatrudnienia w U.S... Wnioskuję o przyznanie świadczeń z ŻFŚS (rodzaj świadczeń): Uzasadnienie: OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA : Uprzedzony/a/ o odpowiedzialności grożącej za złożenie niezgodnego z prawdą oświadczenia, oświadczam, że: 1) Stan mojej rodziny wynosił w. roku... osób, w tym... dzieci na utrzymaniu rodziców, inne osoby... 2) W roku uzyskałem/łam/ następujące dochody netto(dochód-społeczne-zdrowotne 7,75%-pod. należny): PRACOWNIK Z tyt. zatrudnienia Inne dochody Dochody razem WSPÓŁMAŁŻONEK OSOBY WSPÓLNIE ZAMIESZKUJĄCE RAZEM tabelę wypełnia się, w przypadku składania pierwszego wniosku o przyznanie świadczenia w danym roku 3) Oświadczam, że współmałżonek prowadzi / nie prowadzi działalność gospodarczą w formie: karty podatkowej, ryczałt ewidencyjny, zasad ogólnych.* 4) Obliczenie dochodów rodziny i średniej przypadającej na 1 członka rodziny : Suma dochodów... :... ilość członków rodziny : 12 miesięcy =... Średni dochód na 1 członka rodziny *niepotrzebne skreślić... data i podpis pracownika OPINIA KOMISJI SOCJALNEJ Komisja proponuje przyznać świadczenia rzeczowe w kwocie podpisy członków Komisji Decyzja o przyznaniu świadczenia : 12

13 Przedstawiciel Związków Zawodowych Naczelnik U.S. Załącznik nr 3 Zasady finansowania w złotych do: krajowego lub zagranicznego wypoczynku pracowników, dzieci pracowników (do dnia ukończenia 18 roku życia) w 2011r. - wypoczynek w formie czasów zorganizowanych; wczasy pod gruszą. Dochód netto na członka PRACOWNIK DZIECKO rodziny w 2010 r. Do 1600,00 450,00 180, , ,00 350,00 160,00 Powyżej 2200,00 oraz współmałżonkowie prowadzący działalność gospodarczą 250,00 140,00 Na oryginale podpisała: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mikołowie mgr Aldona Siedlis Mikołów dnia r. 13

14 Załącznik nr 4 Zasady finansowania innych świadczeń z funduszu (w tym imprez oświatowo kulturalno rozrywkowych, wycieczek, rajdów, zlotów i itp.) okolicznościowej pomocy materialnej w formie pieniężnej i rzeczowej, talonów, bonów w 2011 r. Dochód netto na członka rodziny w 2010r. wysokość dopłat ze środków ZFŚS do innych świadczeń (w tym imprezy oświatowo kulturalno rozrywkowych*, wycieczki, zloty, rajdy**) wysokość świadczenia z ZFŚS odnośnie: okolicznościowej pomocy materialnej w formie pieniężnej i rzeczowej, talonów, bonów*** do zł 80% 100% kwoty bazowej od zł do zł 70% 80% kwoty bazowej powyżej zł oraz współmałżonkowie prowadzący działalność gospodarczą 60% 60% kwoty bazowej * imprezy oświatowo kulturalno - rozrywkowe - przy udziale minimum 10% pracowników oraz emerytów będą organizowane w zależności od posiadanych środków na wniosek załogi, z uwzględnieniem kryterium dochodowego oraz powyższych zasad finansowania, ** dofinansowanie różnych form krajowej turystyki grupowej (wycieczki, zloty, rajdy, itp.) - przy udziale minimum 20% pracowników oraz emerytów będą organizowane w zależności od posiadanych środków na wniosek załogi, z uwzględnieniem kryterium dochodowego oraz powyższych zasad finansowania, *** okolicznościową pomoc materialną w formie rzeczowej i pieniężnej dla: pracowników, dzieci pracowników do 18 roku życia; zakup bonów, zakup talonów bez względu na ilość osób będą organizowane w zależności od posiadanych środków na wniosek załogi, z uwzględnieniem kryterium dochodowego oraz powyższych zasad finansowania, Na oryginale podpisała: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mikołowie mgr Aldona Siedlis Mikołów dnia: r. 14

15 Załącznik nr 5 DOFINANSOWANIE KRAJOWEGO LUB ZAGRANICZNEGO W Y P O C Z Y N K U DLA P R A C O W N I K A Poz.../ Pan/i/...NIP..., data zatrudnienia w U.S... Wnioskuję o przyznanie dofinansowania do wypoczynku. - forma :... miejsce... - termin:... organizator :... OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA : Uprzedzony/a/ o odpowiedzialności grożącej za złożenie niezgodnego z prawdą oświadczenia, oświadczam, że 1) Stan mojej rodziny wynosi... osób, w tym... dzieci na utrzymaniu rodziców, inne osoby 2) Jestem osobą samotną / samotnie wychowującą dzieci * 3) Współmałżonek mój : * - pracuje zarobkowo / gdzie /... - nie pracuje zarobkowo 4) W roku uzyskałem/łam/ następujące dochody netto (dochód-społeczne-zdrowotne 7,75%-pod. należny): PRACOWNIK Z tyt. zatrudnienia Inne dochody Dochody razem WSPÓŁMAŁŻONEK OSOBY WSPÓLNIE ZAMIESZKUJĄCE RAZEM tabelę wypełnia się, w przypadku składania pierwszego wniosku o przyznanie świadczenia w danym roku 5) Oświadczam, że współmałżonek prowadzi / nie prowadzi działalność gospodarczą w formie: karty podatkowej, ryczałt ewidencyjny, zasad ogólnych.* 6) Obliczenie dochodów rodziny i średniej przypadającej na 1 członka rodziny : 15

16 Suma dochodów :... ilość członków rodziny : 12 miesięcy =... Średni dochód na 1 członka rodziny * niepotrzebne skreślić... data i podpis pracownika OŚWIADCZENIE O POBYCIE NA WCZASACH INDYWIDUALNYCH w 2011 r. Pan/i/... Uprzedzony/a/ o odpowiedzialności grożącej za złożenie niezgodnego z prawdą oświadczenie, oświadczam, że : W okresie od... do... przebywałem/łam/ w:... na wczasach indywidualnych data i podpis pracownika Stwierdza się, że wyżej wymieniony /a/ korzystał /a/ z urlopu wypoczynkowego w terminie Od... do podpis OPINIA KOMISJI SOCJALNEJ Komisja proponuje udzielić dofinansowanie do wypoczynku pracownika zgodnie z regulaminem ZFŚS w wysokości podpisy członków Komisji Obliczenie dofinansowania : 16

17 Dochód na członka rodziny wynosi... Proponuje się dofinansowanie w wysokości... Decyzja o przyznaniu świadczenia : Przedstawiciel Związków Zawodowych Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mikołowie Załącznik nr 6 DOFINANSOWANIE KRAJOWEGO LUB ZAGRANICZNEGO W Y P O C Z Y N K U DLA D Z I E C I PRACOWNIKÓW POZ.../ 2011 r. Pan/i/...NIP..., data zatrudnienia w U.S... Wnioskuję o przyznanie dofinansowania wypoczynku dla dzieci. - forma :... miejsce... - termin:... organizator :... dla niżej wymienionych dzieci : Lp Nazwisko i imię Rok urodzenia Uwagi OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA : Uprzedzony/a/ o odpowiedzialności grożącej za złożenie niezgodnego z prawdą oświadczenia, oświadczam, że 4) Stan mojej rodziny wynosi... osób, w tym... dzieci na utrzymaniu rodziców, inne osoby... 5) Jestem osobą samotną / samotnie wychowującą dzieci * 6) Współmałżonek mój : * - pracuje zarobkowo / gdzie /... - nie pracuje zarobkowo 4) W roku uzyskałem/łam/ następujące dochody netto (dochód- społeczne- zdrowotne -podatek należny) : PRACOWNIK Z tyt. zatrudnienia Inne dochody Dochody razem WSPÓŁMAŁŻONEK OSOBY WSPÓLNIE ZAMIESZKUJĄCE RAZEM tabelę wypełnia się, w przypadku składania pierwszego wniosku o przyznanie świadczenia w danym roku Oświadczam, że współmałżonek prowadzi / nie prowadzi działalność gospodarczą w formie: karty podatkowej, ryczałt ewidencyjny, zasad ogólnych.* 17

18 5) Obliczenie dochodów rodziny i średniej przypadającej na 1 członka rodziny : Suma dochodów... :... ilość członków rodziny : 12 miesięcy =... Średni dochód na 1 członka rodziny niepotrzebne skreślić... data i podpis pracownika Oświadczam, że dziecko/ dzieci:..., przebywały w okresie urlopu... pod moją opieką/ pod opieką współmałżonka.... data i podpis pracownika OPINIA KOMISJI SOCJALNEJ Komisja proponuje udzielić dofinansowanie do wypoczynku dzieci zgodnie z regulaminem ZFŚS w wysokości.... podpisy członków Komisji Obliczenie dofinansowania : Dochód na członka rodziny wynosi... Proponuje się dofinansowanie w wysokości... Decyzja o przyznaniu świadczenia : Przedstawiciel Związków Zawodowych Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mikołowie 18

19 Załącznik nr 7 Poz.../ 2011 WNIOSEK O UDZIELENIE POZYCZKI NA CELE MIESZKANIOWE Wnioskuję o udzielenie pożyczki na cele mieszkaniowe Pan/i/... Adres zamieszkania:... NIP:... Data zatrudnienia w U. S Mikołów:... Dane poręczycieli: Nazwisko, Imię:... Adres zamieszkania:... NIP:... Nazwisko, Imię:... Adres zamieszkania:... NIP:... Rodzaj pożyczki:... Wysokość pożyczki:.... Do niniejszego wniosku załączam kserokopie dokumentów potwierdzających tytuł prawny do lokalu/ budynku mieszkalnego: 19

20 OPINIA KOMISJI SOCJALNEJ: podpisy członków Komisji DECYZJA Naczelnika Urzędu Skarbowego w Mikołowie z dnia... Na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (teks jednolity Dz. U. nr 70, poz. 335 z 1996 roku z późniejszymi zmianami) przyznaję Pani/Panu pożyczkę w wysokości... zł. (słownie zł ) z jednoczesnym poleceniem wypłaty Przedstawiciel Związków Zawodowych Naczelnik U.S. 20

Regulamin korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Poczcie Polskiej S.A.

Regulamin korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Poczcie Polskiej S.A. Załącznik do Zarządzenia Nr 14 Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej z dnia 22 lutego 2006 r. (zm. Zarządzeniem Nr 72 DGPP z dnia 25.06.2007r., Uchwałą Nr 294/2010 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 14

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A Spis treści: I. Postanowienia wstępne. II. Osoby uprawnione do korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie Przepisy wstępne 1. 1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwany dalej Funduszem, tworzy się na podstawie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół nr 66 w Warszawie ul. Myśliwiecka 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zwanego dalej Funduszem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka. I. Postanowienia ogólne.

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka. I. Postanowienia ogólne. Załącznik do Zarządzenia Nr 2378/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 13 września 2004 r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ 1 tekst ujednolicony z dnia 20 grudnia 2012 roku R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ Rozdział I. DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNA I. PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Zasady tworzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Załącznik do Zarządzenia Nr 29/2012 Rektora PWSZ w Nowym Sączu z dnia 29 marca 2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Nowy Sącz 2012 r.

Bardziej szczegółowo

ANEKS Nr 1 z dnia 19 września do zarządzenia R-59/2013 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego

ANEKS Nr 1 z dnia 19 września do zarządzenia R-59/2013 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego ANEKS Nr 1 z dnia 19 września do zarządzenia R-59/2013 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu

Bardziej szczegółowo

... (podpis Pracodawcy)

... (podpis Pracodawcy) (do art. 8 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych) WZORY: ZARZĄDZENIA PRACODAWCY WPROWADZAJĄCEGO REGULAMIN ZFŚS, REGULAMINU ZFŚS ORAZ ZAŁ ĄCZNIKÓW DO TEGO REGULAMINU Uwaga! W treści zaproponowanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZKLARACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZKLARACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZKLARACH I. PODSTAWA PRAWNA WYDANIA REGULAMINU 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Tekst ujednolicony Opracowano na postawie: Zarządzenie nr 7 / 2009 Dyrektora MOPS w Stargardzie Szczecińskim z dnia 4 lutego 2009 r. oraz Zarządzenie Nr4/2010 Dyrektora MOPS w Stargardzie Szczecińskim

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity stan na

Tekst jednolity stan na REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - 1 - REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 IM. MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ w Tychach Tekst jednolity stan na

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Nowy Dwór Gdański Maj 2006 I. ZASADY OGÓLNE 1 Zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Gdańskim. I. Postanowienia wstępne

Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Gdańskim. I. Postanowienia wstępne Załącznik do Zarządzenia Rektora UG nr 14/R/05 Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Gdańskim I. Postanowienia wstępne 1 1. Regulamin określa zasady tworzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2014 I. Postanowienia ogólne II. Zasady korzystania z Funduszu III. Przeznaczenie środków Funduszu IV. Zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie opracowano na

Bardziej szczegółowo

I PODSTAWA PRAWNA. 2.Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy MPWiK Spółka z o.o. w Jaworznie. II POSTANOWIENIA OGÓLNE.

I PODSTAWA PRAWNA. 2.Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy MPWiK Spółka z o.o. w Jaworznie. II POSTANOWIENIA OGÓLNE. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W MPWiK SPÓŁKA Z O.O. W JAWORZNIE I PODSTAWA PRAWNA 1.Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych Dz. U. z 1996 r. nr 70

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 2 W GDYNI - obowiązuje od dnia 07.05.1998r. & 1.

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 2 W GDYNI - obowiązuje od dnia 07.05.1998r. & 1. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 2 W GDYNI - obowiązuje od dnia 07.05.1998r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. & 1. Regulamin Z.F.Ś.S. określony został

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ, CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GRONOWIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ, CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GRONOWIE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ, CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GRONOWIE I. PODSTAWA PRAWNA 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół, Centrum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W CHEŁMIE

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W CHEŁMIE REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W CHEŁMIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE II. ZASADY DOFINANSOWANIA DO WYPOCZYNKU OSÓB

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEJ DZIAŁALNOŚCI SOCJALNEJ AGH

REGULAMIN ZAKŁADOWEJ DZIAŁALNOŚCI SOCJALNEJ AGH REGULAMIN ZAKŁADOWEJ DZIAŁALNOŚCI SOCJALNEJ AGH TEKST JEDNOLITY ZGODNY Z ZARZĄDZENIEM REKTORA NR 9/2013 CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. W Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. z dnia 21 kwietnia 2015 roku

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. z dnia 21 kwietnia 2015 roku REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH z dnia 21 kwietnia 2015 roku Spis treści: I. Postanowienia wstępne. II. Przepisy ogólne dotyczące funduszu. III. Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ZAKŁADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ZAKŁADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM REGULAMIN GOSPODAROWANIA ZAKŁADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM Zarządzenie wprowadzające Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w UG I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W INSTYTUCIE FILOZOFII I SOCJOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W INSTYTUCIE FILOZOFII I SOCJOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W INSTYTUCIE FILOZOFII I SOCJOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK 1 1. Fundusz Świadczeń Socjalnych w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN (zwanym dalej Fundusz)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN podziału i gospodarowania ZAKLADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH oraz zakładowej działalności socjalnej w Politechnice Poznańskiej

REGULAMIN podziału i gospodarowania ZAKLADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH oraz zakładowej działalności socjalnej w Politechnice Poznańskiej REGULAMIN podziału i gospodarowania ZAKLADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH oraz zakładowej działalności socjalnej w Politechnice Poznańskiej Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005. Prawo o

Bardziej szczegółowo

COLLEGIUM MEDICUM UMK

COLLEGIUM MEDICUM UMK Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 210 Rektora UMK z dnia 31 grudnia 2012 r. REGULAMIN ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH COLLEGIUM MEDICUM UMK BYDGOSZCZ 2012 r. SPIS TREŚCI Str. C z ę ś ć p i e r w s z a ZASADY GOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 28 ZARZĄDZENIE NR 7 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH FILHARMONII im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH FILHARMONII im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH FILHARMONII im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie OPRACOWANY W UZGODNIENIU Z ZAKŁADOWYMI ORGANIZACJAMI ZWIĄZKOWYMI NA PODSTAWIE: Ustawy z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. 1. Podstawę prawną Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH KURATORIUM OŚWIATY WE WROCŁAWIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH KURATORIUM OŚWIATY WE WROCŁAWIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH KURATORIUM OŚWIATY WE WROCŁAWIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin został opracowany na podstawie: 1) ustawy z dnia 04 marca 1994 roku o Zakładowym

Bardziej szczegółowo