Załącznik nr 1 do zarządzenia wewn. NUS Nr 9/2011 z dn r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 1 do zarządzenia wewn. NUS Nr 9/2011 z dn. 03.03.2011 r."

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do zarządzenia wewn. NUS Nr 9/2011 z dn r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH URZĘDU SKARBOWEGO W MIKOŁOWIE Działając na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( tekst jedn. Dz. U. z 1996 r. Nr 70 poz. 335 z późn. zmianami ), Ustalam: Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Skarbowego w Mikołowie Rozdział I Zasady Ogólne 1 1. Regulamin określa zasady tworzenia i gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zwanych dalej,,funduszem w Urzędzie Skarbowym w Mikołowie. 2. Fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej planowanej w danym roku liczby osób zatrudnionych w Urzędzie Skarbowym. Wysokość odpisu wynosi na jednego zatrudnionego 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą. 3. Zakładowy Fundusz zwiększa się o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w pkt. 2, na każdego byłego pracownika emeryta lub rencistę objętego opieką Urzędu oraz na każdą zatrudnioną osobę zaliczaną do I lub II grupy inwalidzkiej. 4. Odpisy i zwiększenia, o których mowa w p. 2 i 3, obciążają koszty działalności Urzędu Skarbowego. 5. Środki Funduszu zwiększa się o: - wpływy z opłat pobieranych od osób i jednostek organizacyjnych korzystających z działalności socjalnej, - darowizny oraz zapisy osób fizycznych i prawnych, - odsetki od środków funduszu na rachunkach bankowych, - odsetki z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe, - wierzytelności likwidowanego zakładowego funduszu socjalnego, - inne środki określone w odrębnych przepisach. 6. Środkami Funduszu administruje pracodawca. Środki Funduszu są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym. Środki pozostające na rachunku bankowym Funduszu, które nie zostały wykorzystane w danym roku kalendarzowym, przechodzą na rok następny. 7. Środki Funduszu na poszczególne formy pomocy socjalnej są przyznawane w formie pieniężnej lub rzeczowej.

2 2 1. Środki Funduszu przeznacza się na: - dofinansowanie różnych form krajowego lub zagranicznego wypoczynku pracowników, - dofinansowanie różnych form krajowego lub zagranicznego wypoczynku dzieci pracowników, - dofinansowanie działalności kulturalno oświatowej, rozrywkowej, w postaci zakupu biletów, karnetów na imprezy artystyczne, kulturalne, rozrywkowe, - dofinansowanie działalności sportowo rekreacyjnej, - inne świadczenia z funduszu dla osób uprawnionych do korzystania z funduszu (np. dofinansowanie różnych form krajowej lub zagranicznej turystyki grupowej, wycieczki, zloty, rajdy, okolicznościowej pomocy materialnej w formie rzeczowej i pieniężnej, bonów, talonów), - zapomogi pieniężne bezzwrotne, - pożyczki zwrotne na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową, 2. Przyznanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokości dopłaty z Funduszu jest uzależniona od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z tych usług i świadczeń, a w przypadku pomocy mieszkaniowej również od sytuacji mieszkaniowej. 3. Podstawą do przyznania ulgowych usług i świadczeń stanowi dochód przypadający na osobę w rodzinie, wskazany w oświadczeniu pracownika o dochodach, składanych raz w roku kalendarzowym za rok poprzedni wraz z pierwszym wnioskiem o przyznanie świadczenia. 4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 5. Świadczenia socjalne z Funduszu mają charakter uznaniowy. 6. Świadczenia z Funduszu, przyznawane są na pisemny wniosek osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu. Wnioski w sprawie przyznania świadczeń socjalnych, przewidzianych w regulaminie, należy składać na ręce członków Komisji Socjalnej w Urzędzie Skarbowym w Mikołowie. Wzór wniosku o dofinansowanie z ZFŚS, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 3 Do korzystania ze świadczeń Funduszu uprawnieni są: 1) pracownicy zatrudnieni w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie umowy o pracę na czas określony i nieokreślony, 2) pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych, 3) emeryci i renciści byli pracownicy objęci opieką Urzędu, 4) członkowie rodzin pracowników zmarłych w czasie zatrudnienia, a także członkowie rodziny po zmarłym byłym pracowniku emerycie lub renciście, jeżeli byli na utrzymaniu osoby zmarłej, 5) pozostające na utrzymaniu i wychowaniu dzieci własne, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej: a) uczące się w wieku do dnia ukończenia 18 lat, b) niepełnosprawne bez względu na wiek, 2

3 6) inne osoby, którym Naczelnik Urzędu Skarbowego przyznał prawo do korzystania ze świadczeń a w szczególności osoby pracujące na podstawie: umowy na zastępstwo, na podstawie umowy zlecenia, osoby pracujące na podstawie umowy o odbywanie stażu. ROZDZIAŁ II Przeznaczenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Fundusz przeznacza się w szczególności na: 4 1. dofinansowanie różnych form krajowego lub zagranicznego wypoczynku dla pracowników (krajowe wczasy zorganizowane, indywidualne, lecznicze, oraz wczasy profilaktyczno lecznicze), 2. dofinansowanie krajowego lub zagranicznego wypoczynku dzieci i młodzieży (w tym: kolonie, kolonie zdrowotne, zimowiska, zielone szkoły, obozy, wczasy śródroczno - klimatyczne, obozy połączone z nauką, wczasy zorganizowane lub indywidualne), 3. dofinansowanie działalności kulturalno oświatowej dla dzieci i dorosłych, organizowaną w postaci imprez artystycznych, kulturalnych i rozrywkowych oraz zakup biletów wstępu lub karnetów na te imprezy, 4. dofinansowanie działalności sportowo rekreacyjnej w postaci różnych form rekreacji ruchowej (np.: rozgrywki, turnieje, spartakiady) oraz zakup biletów wstępu lub karnetów na obiekty sportowe (basen, salę gimnastyczną, trening, ćwiczenia gimnastyczne) 5. inne świadczenia z Funduszu dla osób uprawnionych do korzystania z Funduszu (np. dofinansowanie różnych form krajowej lub zagranicznej turystyki grupowej - wycieczki, zloty, rajdy, okolicznościową pomoc materialną w formie rzeczowej i pieniężnej dla: pracowników, dzieci pracowników do dnia ukończenia 18 roku życia, emerytów i rencistów byłych pracowników US Mikołów; zakup bonów, zakup talonów), 6. pomoc finansową w formie bezzwrotnych zapomóg pieniężnych, 7. pożyczki na cele mieszkaniowe, w tym na: - remonty i modernizację mieszkań i domów jednorodzinnych, - budowę i rozbudowę domu jednorodzinnego lub mieszkania w domu jednorodzinnym, - uzupełnienie wkładu członkowskiego w spółdzielni mieszkaniowej, instytucji budującej domy w systemie działalności gospodarczej, od osoby fizycznej, a także na wtórnym rynku, - modernizację i przebudowę pomieszczeń mieszkalnych na lokal mieszkalny, - spłatę kredytów mieszkaniowych, - pokrycie kosztów przekształcenia lokatorskiego prawa do lokalu spółdzielczego na prawo własnościowe, - inne cele z zakresu potrzeb mieszkaniowych pracowników. Świadczenia socjalne z Funduszu przysługują w szczególności osobom uprawnionym: 5 a) o niskim dochodzie na osobę w rodzinie, b) wychowującym samotnie dzieci, wykazującym niski dochód na osobę w rodzinie, c) posiadającym rodziny wielodzietne o niskim dochodzie na osobę w rodzinie, d) wychowującym dzieci: specjalnej troski; dzieci które ze względu na stan zdrowia wymagają specjalnej, kosztownej opieki i leczenia - o niskim dochodzie na osobę w rodzinie, 3

4 ROZDZIAŁ III Zasady i warunki przyznawania świadczeń socjalnych Z bezzwrotnych zapomóg pieniężnych mogą korzystać wszyscy pracownicy i byli pracownicy Urzędu, którzy znaleźli się w szczególnie ciężkiej sytuacji życiowej, rodzinnej lub materialnej na uzasadniony wniosek poparty oświadczeniem o wysokości dochodu przypadającego na osobę w rodzinie (z ostatnich 3 miesięcy). W wyjątkowych przypadkach z wnioskiem może wystąpić członek Komisji Socjalnej lub pracownik danej komórki z zachowaniem warunków regulaminu. 2. Krajowy lub zagraniczny wypoczynek dla dzieci i młodzieży może być dofinansowany 1 raz w roku. Uprawnionymi do korzystania z dofinansowania są pracownicy zatrudnieni w Urzędzie Skarbowym na czas nieokreślony. 3. Z dofinansowania do wczasów krajowych lub zagranicznych zorganizowanych lub indywidualnych (tzw. Wczasy pod gruszą) pracownicy mogą korzystać 1 raz w roku. Dofinansowanie takie przysługuje pracownikom zatrudnionym na czas nieokreślony. 4. Wysokość dopłat do wypoczynku dla pracowników i ich dzieci określona zostaje corocznie w tabeli określającej zasady finansowania, która stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu : a) dopłata do kolonii i obozów oraz wczasów zorganizowanych, może być dokonana, jeżeli pobyt na wypoczynku został potwierdzony rachunkiem lub fakturą wystawionym przez instytucję lub osobę fizyczną posiadającą uprawnienia do świadczenia usług wczasowo turystycznych, (oryginał lub kopia wraz z poświadczeniem wysokości dofinansowania udzielonego przez zakład pracy współmałżonka) b) wypoczynek na wczasach zorganizowanych indywidualnie (tzw. Wczasy pod gruszą) musi obejmować co najmniej 14 dni kalendarzowych. Podstawę do wypłaty stanowi oświadczenie pracownika z potwierdzonym terminem urlopu wypoczynkowego. Na wypoczynku indywidualnym dzieci do dnia ukończenia 18 lat powinny przebywać pod opieką rodziców (lub jednego z nich). Rodzice stosownym oświadczeniem potwierdzają fakt przebywania dziecka na ww. wypoczynku, przy czym dofinansowanie otrzymuje się na każde dziecko w wieku od 0 do dnia ukończenia 18 lat przebywające na wypoczynku z rodzicami, c) dofinansowanie do tzw. Zielonej Szkoły zaliczane jest na poczet przysługującego dofinansowania wypoczynku dla dziecka w danym roku, d) wysokość dofinansowania zależy od wysokości dochodu, osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym, pomniejszonego o składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne (do wys. 7,75 %) i podatek dochodowy należny po odliczeniach na podstawie zeznań podatkowych pracownika, jego współmałżonka i członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, e) pracownicy, których współmałżonkowie prowadzą działalność gospodarczą otrzymują dofinansowanie na poziomie najniższego dofinansowania, bez względu na wysokość dochodu wykazaną w oświadczeniu, f) pracownicy, którzy zawarli związek małżeński w ciągu roku kalendarzowego, otrzymują dofinansowanie w wysokości wynikającej z tabeli dofinansowania wg stanu faktycznego na ostatni dzień roku poprzedniego, g) osoby samotne oraz osoby samotnie wychowujące dzieci, które mieszkają samodzielnie i ponoszą koszty utrzymania samodzielnie, osiągające dochody do zł, otrzymują dofinansowanie do wczasów krajowych lub zagranicznych zorganizowanych lub indywidualnych (tzw. Wczasy pod gruszą) w wysokości 4

5 o jedną grupę wyższe, h) wnioski o dofinansowanie wypoczynku należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 14 dni po zakończeniu wypoczynku (wyjątkiem są osoby przebywające na: zwolnieniu lekarskim, urlopie macierzyńskim, tacierzyńskim lub wychowawczym), przy czym osoby korzystające z wypoczynku w ostatnim miesiącu roku zobowiązuje się do złożenia wniosku o dofinansowanie wypoczynku przed rozpoczęciem wypoczynku, na ustalonych drukach, stanowiących załączniki do niniejszego regulaminu: - załącznik Nr 6 dofinansowanie krajowego lub zagranicznego wypoczynku dzieci pracowników w 2011 r. - załącznik Nr 5 dofinansowanie krajowego lub zagranicznego wypoczynku pracowników w 2011 r. 5. Inne świadczenia z Funduszu dla osób uprawnionych do korzystania z Funduszu - dofinansowanie różnych form krajowej turystyki grupowej (wycieczki, zloty, rajdy, itp.) - przy udziale minimum 20% pracowników oraz emerytów; - imprezy oświatowo kulturalno - rozrywkowe - przy udziale minimum 10% pracowników wraz z emerytami; - okolicznościową pomoc materialną w formie rzeczowej i pieniężnej dla: pracowników, dzieci pracowników do dnia ukończenia 18 roku życia; zakup bonów, zakup talonów - bez ograniczeń; będą organizowane w zależności od posiadanych środków na wniosek załogi, z uwzględnieniem kryterium dochodowego oraz zasad finansowania, stanowiących załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu. 6. Pomoc dla osób samotnie wychowujących dzieci i rodzin wielodzietnych, które znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej lub rodzinnej może być udzielona w formie pieniężnej lub rzeczowej. 7. Wstępnej kwalifikacji wniosków o przyznanie świadczeń dokonuje Komisja Socjalna. 8. Ostateczną decyzję podejmuje pracodawca w uzgodnieniu z Zakładową Organizacją Związkową Z pomocy na cele mieszkaniowe wymienione w 4, pkt. 10 mogą korzystać: a) pracownicy Urzędu Skarbowego zatrudnieni na czas nieokreślony, b) emeryci i renciści, członkowie rodzin pracowników zmarłych w czasie zatrudnienia, a także członkowie rodzin po zmarłym byłym pracowniku (jeżeli byli na utrzymaniu osoby zmarłej) mogą korzystać jedynie z pomocy na remonty i modernizację mieszkań i domów jednorodzinnych, c) w przypadku zatrudnienia w Urzędzie współmałżonków, pomocy na cele mieszkaniowe można udzielić każdemu z nich w miarę posiadanych środków. 2. Pożyczki na remonty i modernizację mieszkań i domów jednorodzinnych mogą być udzielane raz na 2 lata. 3. Pożyczki na uzupełnienie wkładu mieszkaniowego lub na zakup mieszkania oraz na budowę domu jednorodzinnego mogą być udzielone jeden raz w okresie zatrudnienia w Urzędzie. 4. Udzielenie pomocy na cele mieszkaniowe powinno mieć bezpośredni związek czasowy z okolicznością uzasadniającą jej przyznanie. 5

6 5. Warunkiem przyznania pożyczki jest całkowita spłata poprzednio uzyskanej pożyczki. 8 Ustala się następujące wysokości przyznawanych pożyczek na cele mieszkaniowe: 1. do zł na remont mieszkania bez względu na metraż, 2. do zł na remont domu jednorodzinnego 3. do zł na uzupełnienie wkładu, budowę domu, zakup mieszkania, przekształcenie lokatorskiego prawa do lokalu spółdzielczego na prawo własnościowe. Powyższe kwoty mogą ulegać zmianom i będą określane corocznie w regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 1. Okres spłaty pożyczek o których mowa w 7 ustala się następująco: - do 18 rat dla wymienionych w 7 pkt. 1, 2 - do 36 rat dla wymienionych w 7 pkt Rozpoczęcie spłaty pożyczek, o których mowa w 7, następuje od miesiąca następnego po miesiącu, w którym pożyczkę pobrano. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek - za zgodą Naczelnika US, spłata pożyczki może zostać odroczona - nie dłużej jednak niż maksymalnie do 3 miesięcy od miesiąca jej pobrania. 3. Naczelnik Urzędu Skarbowego może w szczególnych przypadkach, na uzasadniony pisemny wniosek zawiesić spłatę pożyczki lub umorzyć ją w części lub w całości. Zawieszenie może obejmować pożyczkobiorców mających bardzo niski dochód na członka rodziny lub pozostających w szczególnie trudnej (odpowiednio udokumentowanej) sytuacji materialnej i życiowej. 4. Umorzenie całości lub części pożyczki może być zastosowane wobec zmarłych pożyczkobiorców, których rodziny nie są w stanie spłacić pozostałego zadłużenia w związku z trudną (odpowiednio udokumentowaną) sytuacją materialną Pożyczki na cele mieszkaniowe podlegają oprocentowaniu w stosunku rocznym w wysokości 3%. Odsetki nalicza się od daty udzielenia pożyczki. 11 Pożyczki udzielane pracownikom wymagają poręczenia dwóch pracowników Urzędu Skarbowego odpowiedzialnych solidarnie w przypadku zaniechania spłaty lub zwłoki w spłacie pożyczki. 12 Wnioski dotyczące umorzeń lub zawieszenia spłat rozpatrywane będą indywidualnie przez Naczelnika Urzędu Skarbowego. 13 6

7 1. Nie spłacona pożyczka staje się natychmiast wymagalna w razie rozwiązania stosunku pracy w trybie art. 52 Kodeksu Pracy, za wypowiedzeniem zakładu pracy lub za wypowiedzeniem pracownika. Oznacza to, że pożyczkę należy spłacić jednorazowo w całości, chyba że Naczelnik Urzędu Skarbowego zgodzi się na inne zasady spłaty zadłużenia. 2. W razie rozwiązania stosunku pracy w inny sposób niż określony w pkt. 1, pracownik dokonuje spłaty pozostałej części zadłużenia zgodnie z aneksem do,,umowy pożyczki Pożyczki udzielane są w kolejności składanych wniosków. W przypadku wystąpienia okoliczności wymagającej bezzwłocznej pomocy finansowej, pożyczka może być udzielona poza kolejnością. Wnioski o udzielenie pożyczki na cele mieszkaniowe, należy składać w Komórce Rachunkowości Budżetowej (w miejscu). 2. Wniosek o udzielenie pożyczki na cele mieszkaniowe powinien zawierać: dane osobowe, datę rozpoczęcia pracy w Urzędzie Skarbowym, dane wskazanych poręczycieli, rodzaj i wysokość pożyczki. W zależności od wnioskowanej pomocy, do wniosku należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego fakt własności lub najmu lokalu, zezwolenie na budowę, rozbudowę domu, wyciąg z aktu notarialnego, zaświadczenie ze spółdzielni o przydziale mieszkania. Wzór wniosku o udzielenie pożyczki stanowi załącznik nr 7 do niniejszego regulaminu. 3. Kolejny wniosek o udzielenie pożyczki mieszkaniowej można złożyć po całkowitej spłacie otrzymanej uprzednio pomocy finansowej na cele mieszkalne. 4. Lista z wykazem osób ubiegających się o przyznanie pomocy na cele mieszkaniowe, będzie co kwartał przekazywana Komisji Socjalnej przez Komórkę Rachunkowości Budżetowej (w miejscu). 15 Na podstawie decyzji o przyznaniu pożyczki z pracownikiem zawiera się umowę określającą kwotę przyznanej pożyczki oraz warunki jej spłaty. Umowę podpisują: pożyczkobiorca i poręczyciele oraz Naczelnik Urzędu Skarbowego. ROZDZIAŁ V Administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych Dysponentem Funduszu jest Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mikołowie. 2. Podstawę gospodarowania środkami Funduszu stanowi roczny plan rzeczowo - finansowy określający podział tych środków na poszczególne cele, rodzaje i formy działalności socjalnej. 3. Propozycje gospodarowania środkami Funduszu opracowywane są przez przedstawicieli załogi w uzgodnieniu z przedstawicielami Związków Zawodowych, i przedstawiane Naczelnikowi Urzędu Skarbowego do zatwierdzenia. Podpisany przez Naczelnika Urzędu Plan rzeczowo finansowy Funduszu Świadczeń Socjalnych w danym roku, jest powielany i przekazywany poszczególnym komórkom organizacyjnym do wiadomości i wykorzystania. 7

8 4. Zasady korzystania z Funduszu ustalane są corocznie w oparciu o posiadane środki, wskaźniki wzrostu cen z uwzględnieniem dochodu na członka rodziny w poprzednim roku kalendarzowym. 5. Świadczenie z Funduszu przyznaje się na wniosek zainteresowanej osoby lub na wniosek przedstawicieli załogi, z zastrzeżeniem przypadków określonych w Rozdziale III niniejszego regulaminu. ROZDZIAŁ VI Postanowienia końcowe 17 W sprawach nie unormowanych w Regulaminie stosuje się przepisy podane na wstępie, przepisy Kodeksu Pracy oraz przepisy powszechnie obowiązujące Świadczenia socjalne z Funduszu nie mają charakteru roszczeniowego. Osobom, które nie uzyskały dopłat nie przysługują żadne roszczenia o ekwiwalenty lub odszkodowania z tego tytułu. 2. Negatywnie zaopiniowane wnioski osób ubiegających się o dofinansowania z Funduszu wymagają uzasadnienia. Decyzja Naczelnika w uzgodnieniu z Zakładową Organizacją Związkową jest ostateczna. 3. Osoba uprawniona, która złożyła nieprawdziwe oświadczenie o wysokości dochodu uprawniającego do dopłaty z Funduszu, przedłożyła sfałszowany dokument lub wykorzystała przyznaną pomoc na cele niezgodne z jej przeznaczeniem, traci prawo do korzystania z Funduszu przez dwa kolejne lata i zobowiązana jest do bezzwłocznego zwrotu otrzymanego świadczenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Naczelnik może przyznać jedynie niektóre ulgowe świadczenia dzieciom tej osoby Regulamin niniejszy został w całości uzgodniony i zaakceptowany przez Komisję Socjalną reprezentującą interesy pracowników oraz Zakładową Organizację Związkową NSZZ SOLIDARNOŚĆ. 2. Treść regulaminu funduszu jest ogólnie dostępna i podawana do wiadomości pracowników w sposób przyjęty u pracodawcy (tablica ogłoszeń, intranet). Regulamin jest wydawany na każde żądanie osoby uprawnionej. 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Mikołowie. 4. W dniu zatwierdzenia niniejszego regulaminu przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Mikołowie, traci moc,,regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Skarbowego w Mikołowie, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia wewnętrznego Naczelnika Urzędu Skarbowego w Mikołowie nr 8/2010 z dn r. 8

9 Załączniki: 1. Oświadczenie pracownika o dochodach. 2. Wniosek o przyznanie świadczeń z funduszu świadczeń socjalnych. 3. Tabela dopłat w złotych do krajowego wypoczynku pracowników i dzieci pracowników do dnia ukończenia 18 roku życia w 2011 r. 4. Tabela dopłat do innych świadczeń z ZFŚS w 2011 r. 5. Wzór wniosku o dofinansowanie krajowego lub zagranicznego wypoczynku pracowników w 2011 r. 6. Wzór wniosku o dofinansowanie krajowego lub zagranicznego wypoczynku dzieci pracowników w 2011r. 7. Wzór wniosku o pożyczkę. ZATWIERDZAM: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mikołowie mgr Aldona Siedlis Mikołów, dnia r. Otrzymuje: Oryginał: Pani Aldona Siedlis - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mikołowie Kopia: Pani Jolanta Macha - Główny Księgowy Pan Adam Janas - Wiceprzewodniczący NSZZ SOLIDARNOŚĆ za pośrednictwem: Pani Ewy Szymały - reprezentanta Zakładowej Organizacji Związkowej Komisja Socjalna A/A 9

10 Plan rzeczowo finansowy na 2011 r. 1. Dochody: 1. Stan środków na r. 14,670,51 zł 2. Odpis podstawowy ,03 zł 3. Odsetki bankowe ok. 300,00 zł 4. Spłaty pożyczek mieszkaniowych wraz z odsetkami Razem 2. Wydatki: ok ,00 zł ,54 zł 1. Pożyczki mieszkaniowe (B.O.) ,00 zł 2. Dopłaty do wypoczynku dzieci, młodzieży i pracowników ,00 zł 3. Zapomogi losowe dla pracowników, emerytów i rencistów 3.000,00 zł 4. Okolicznościowa pomoc materialna dla pracowników, paczki dla dzieci pracowników do 18 roku życia, dla emerytów i rencistów byłych pracowników US Mikołów; bony, talony. 5. na działalność kulturalno oświatową, sportowo- rekreacyjną, rozrywkową, inne świadczenia z Funduszu (np. wycieczki, przedstawienia, kino itp.) Razem ,54 zł ,00 zł ,54 zł Jednocześnie ustala się wysokość pożyczek na cele mieszkaniowe (dla wniosków złożonych w 2011 r.): 1. do na remonty mieszkań bez względu na metraż 2. do na remonty domów jednorodzinnych 3. do na uzupełnienie wkładu, budowę domu, zakup mieszkania, przekształcenie lokatorskiego prawa do lokalu spółdzielczego na prawo własnościowe. Oprocentowanie wynosi 3% w stosunku rocznym. Okres spłaty wynosi: - 18 m-cy (poz. 1,2) przydział 1 raz na 2 lata, - 36 m-cy (poz. 3) przydział 1 raz w okresie zatrudnienia. Plan rzeczowo - finansowy na 2011 r. nie obejmuje kwot ze spłat pożyczek na cele mieszkaniowe, w związku z tym rzeczywiste wydatki mogą być większe niż ujęte w planie finansowym. Ostateczne rozliczenie środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych nastąpi na dzień r. 10

11 Załącznik nr 1 OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA O DOCHODACH : Uprzedzony/a/ o odpowiedzialności grożącej za złożenie niezgodnego z prawdą oświadczenia, oświadczam, że: 1) Stan mojej rodziny wynosi... osób, w tym... dzieci na utrzymaniu rodziców, inne osoby... 2) Jestem osobą samotną / samotnie wychowującą dzieci * 3) Współmałżonek mój : * - pracuje zarobkowo / gdzie /... - nie pracuje zarobkowo W roku uzyskałem/łam/ następujące dochody netto (dochód- społeczne- zdrowotne -podatek należny) : PRACOWNIK Z tyt. zatrudnienia Inne dochody Dochody razem WSPÓŁMAŁŻONEK OSOBY WSPÓLNIE ZAMIESZKUJĄCE RAZEM Oświadczam, że współmałżonek prowadzi / nie prowadzi działalność gospodarczą w formie: karty podatkowej, ryczałt ewidencyjny, zasad ogólnych.* Obliczenie dochodów rodziny i średniej przypadającej na 1 członka rodziny : Suma dochodów... :... ilość członków rodziny : 12 miesięcy =... Średni dochód na 1 członka rodziny niepotrzebne skreślić... data i podpis pracownika 11

12 WNIOSEK O PRZYNANIE ŚWIADCZEŃ Z ZFŚS Załącznik nr 2 Poz.../ Pan/i/..., data zatrudnienia w U.S... Wnioskuję o przyznanie świadczeń z ŻFŚS (rodzaj świadczeń): Uzasadnienie: OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA : Uprzedzony/a/ o odpowiedzialności grożącej za złożenie niezgodnego z prawdą oświadczenia, oświadczam, że: 1) Stan mojej rodziny wynosił w. roku... osób, w tym... dzieci na utrzymaniu rodziców, inne osoby... 2) W roku uzyskałem/łam/ następujące dochody netto(dochód-społeczne-zdrowotne 7,75%-pod. należny): PRACOWNIK Z tyt. zatrudnienia Inne dochody Dochody razem WSPÓŁMAŁŻONEK OSOBY WSPÓLNIE ZAMIESZKUJĄCE RAZEM tabelę wypełnia się, w przypadku składania pierwszego wniosku o przyznanie świadczenia w danym roku 3) Oświadczam, że współmałżonek prowadzi / nie prowadzi działalność gospodarczą w formie: karty podatkowej, ryczałt ewidencyjny, zasad ogólnych.* 4) Obliczenie dochodów rodziny i średniej przypadającej na 1 członka rodziny : Suma dochodów... :... ilość członków rodziny : 12 miesięcy =... Średni dochód na 1 członka rodziny *niepotrzebne skreślić... data i podpis pracownika OPINIA KOMISJI SOCJALNEJ Komisja proponuje przyznać świadczenia rzeczowe w kwocie podpisy członków Komisji Decyzja o przyznaniu świadczenia : 12

13 Przedstawiciel Związków Zawodowych Naczelnik U.S. Załącznik nr 3 Zasady finansowania w złotych do: krajowego lub zagranicznego wypoczynku pracowników, dzieci pracowników (do dnia ukończenia 18 roku życia) w 2011r. - wypoczynek w formie czasów zorganizowanych; wczasy pod gruszą. Dochód netto na członka PRACOWNIK DZIECKO rodziny w 2010 r. Do 1600,00 450,00 180, , ,00 350,00 160,00 Powyżej 2200,00 oraz współmałżonkowie prowadzący działalność gospodarczą 250,00 140,00 Na oryginale podpisała: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mikołowie mgr Aldona Siedlis Mikołów dnia r. 13

14 Załącznik nr 4 Zasady finansowania innych świadczeń z funduszu (w tym imprez oświatowo kulturalno rozrywkowych, wycieczek, rajdów, zlotów i itp.) okolicznościowej pomocy materialnej w formie pieniężnej i rzeczowej, talonów, bonów w 2011 r. Dochód netto na członka rodziny w 2010r. wysokość dopłat ze środków ZFŚS do innych świadczeń (w tym imprezy oświatowo kulturalno rozrywkowych*, wycieczki, zloty, rajdy**) wysokość świadczenia z ZFŚS odnośnie: okolicznościowej pomocy materialnej w formie pieniężnej i rzeczowej, talonów, bonów*** do zł 80% 100% kwoty bazowej od zł do zł 70% 80% kwoty bazowej powyżej zł oraz współmałżonkowie prowadzący działalność gospodarczą 60% 60% kwoty bazowej * imprezy oświatowo kulturalno - rozrywkowe - przy udziale minimum 10% pracowników oraz emerytów będą organizowane w zależności od posiadanych środków na wniosek załogi, z uwzględnieniem kryterium dochodowego oraz powyższych zasad finansowania, ** dofinansowanie różnych form krajowej turystyki grupowej (wycieczki, zloty, rajdy, itp.) - przy udziale minimum 20% pracowników oraz emerytów będą organizowane w zależności od posiadanych środków na wniosek załogi, z uwzględnieniem kryterium dochodowego oraz powyższych zasad finansowania, *** okolicznościową pomoc materialną w formie rzeczowej i pieniężnej dla: pracowników, dzieci pracowników do 18 roku życia; zakup bonów, zakup talonów bez względu na ilość osób będą organizowane w zależności od posiadanych środków na wniosek załogi, z uwzględnieniem kryterium dochodowego oraz powyższych zasad finansowania, Na oryginale podpisała: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mikołowie mgr Aldona Siedlis Mikołów dnia: r. 14

15 Załącznik nr 5 DOFINANSOWANIE KRAJOWEGO LUB ZAGRANICZNEGO W Y P O C Z Y N K U DLA P R A C O W N I K A Poz.../ Pan/i/...NIP..., data zatrudnienia w U.S... Wnioskuję o przyznanie dofinansowania do wypoczynku. - forma :... miejsce... - termin:... organizator :... OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA : Uprzedzony/a/ o odpowiedzialności grożącej za złożenie niezgodnego z prawdą oświadczenia, oświadczam, że 1) Stan mojej rodziny wynosi... osób, w tym... dzieci na utrzymaniu rodziców, inne osoby 2) Jestem osobą samotną / samotnie wychowującą dzieci * 3) Współmałżonek mój : * - pracuje zarobkowo / gdzie /... - nie pracuje zarobkowo 4) W roku uzyskałem/łam/ następujące dochody netto (dochód-społeczne-zdrowotne 7,75%-pod. należny): PRACOWNIK Z tyt. zatrudnienia Inne dochody Dochody razem WSPÓŁMAŁŻONEK OSOBY WSPÓLNIE ZAMIESZKUJĄCE RAZEM tabelę wypełnia się, w przypadku składania pierwszego wniosku o przyznanie świadczenia w danym roku 5) Oświadczam, że współmałżonek prowadzi / nie prowadzi działalność gospodarczą w formie: karty podatkowej, ryczałt ewidencyjny, zasad ogólnych.* 6) Obliczenie dochodów rodziny i średniej przypadającej na 1 członka rodziny : 15

16 Suma dochodów :... ilość członków rodziny : 12 miesięcy =... Średni dochód na 1 członka rodziny * niepotrzebne skreślić... data i podpis pracownika OŚWIADCZENIE O POBYCIE NA WCZASACH INDYWIDUALNYCH w 2011 r. Pan/i/... Uprzedzony/a/ o odpowiedzialności grożącej za złożenie niezgodnego z prawdą oświadczenie, oświadczam, że : W okresie od... do... przebywałem/łam/ w:... na wczasach indywidualnych data i podpis pracownika Stwierdza się, że wyżej wymieniony /a/ korzystał /a/ z urlopu wypoczynkowego w terminie Od... do podpis OPINIA KOMISJI SOCJALNEJ Komisja proponuje udzielić dofinansowanie do wypoczynku pracownika zgodnie z regulaminem ZFŚS w wysokości podpisy członków Komisji Obliczenie dofinansowania : 16

17 Dochód na członka rodziny wynosi... Proponuje się dofinansowanie w wysokości... Decyzja o przyznaniu świadczenia : Przedstawiciel Związków Zawodowych Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mikołowie Załącznik nr 6 DOFINANSOWANIE KRAJOWEGO LUB ZAGRANICZNEGO W Y P O C Z Y N K U DLA D Z I E C I PRACOWNIKÓW POZ.../ 2011 r. Pan/i/...NIP..., data zatrudnienia w U.S... Wnioskuję o przyznanie dofinansowania wypoczynku dla dzieci. - forma :... miejsce... - termin:... organizator :... dla niżej wymienionych dzieci : Lp Nazwisko i imię Rok urodzenia Uwagi OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA : Uprzedzony/a/ o odpowiedzialności grożącej za złożenie niezgodnego z prawdą oświadczenia, oświadczam, że 4) Stan mojej rodziny wynosi... osób, w tym... dzieci na utrzymaniu rodziców, inne osoby... 5) Jestem osobą samotną / samotnie wychowującą dzieci * 6) Współmałżonek mój : * - pracuje zarobkowo / gdzie /... - nie pracuje zarobkowo 4) W roku uzyskałem/łam/ następujące dochody netto (dochód- społeczne- zdrowotne -podatek należny) : PRACOWNIK Z tyt. zatrudnienia Inne dochody Dochody razem WSPÓŁMAŁŻONEK OSOBY WSPÓLNIE ZAMIESZKUJĄCE RAZEM tabelę wypełnia się, w przypadku składania pierwszego wniosku o przyznanie świadczenia w danym roku Oświadczam, że współmałżonek prowadzi / nie prowadzi działalność gospodarczą w formie: karty podatkowej, ryczałt ewidencyjny, zasad ogólnych.* 17

18 5) Obliczenie dochodów rodziny i średniej przypadającej na 1 członka rodziny : Suma dochodów... :... ilość członków rodziny : 12 miesięcy =... Średni dochód na 1 członka rodziny niepotrzebne skreślić... data i podpis pracownika Oświadczam, że dziecko/ dzieci:..., przebywały w okresie urlopu... pod moją opieką/ pod opieką współmałżonka.... data i podpis pracownika OPINIA KOMISJI SOCJALNEJ Komisja proponuje udzielić dofinansowanie do wypoczynku dzieci zgodnie z regulaminem ZFŚS w wysokości.... podpisy członków Komisji Obliczenie dofinansowania : Dochód na członka rodziny wynosi... Proponuje się dofinansowanie w wysokości... Decyzja o przyznaniu świadczenia : Przedstawiciel Związków Zawodowych Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mikołowie 18

19 Załącznik nr 7 Poz.../ 2011 WNIOSEK O UDZIELENIE POZYCZKI NA CELE MIESZKANIOWE Wnioskuję o udzielenie pożyczki na cele mieszkaniowe Pan/i/... Adres zamieszkania:... NIP:... Data zatrudnienia w U. S Mikołów:... Dane poręczycieli: Nazwisko, Imię:... Adres zamieszkania:... NIP:... Nazwisko, Imię:... Adres zamieszkania:... NIP:... Rodzaj pożyczki:... Wysokość pożyczki:.... Do niniejszego wniosku załączam kserokopie dokumentów potwierdzających tytuł prawny do lokalu/ budynku mieszkalnego: 19

20 OPINIA KOMISJI SOCJALNEJ: podpisy członków Komisji DECYZJA Naczelnika Urzędu Skarbowego w Mikołowie z dnia... Na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (teks jednolity Dz. U. nr 70, poz. 335 z 1996 roku z późniejszymi zmianami) przyznaję Pani/Panu pożyczkę w wysokości... zł. (słownie zł ) z jednoczesnym poleceniem wypłaty Przedstawiciel Związków Zawodowych Naczelnik U.S. 20

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE Tekst jednolity z dnia 22.06.2010r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin ustala zasady gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Nr 123/12 Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 20 lutego 2012 r.

Załącznik do zarządzenia Nr 123/12 Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 20 lutego 2012 r. Załącznik do zarządzenia Nr 123/12 Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 20 lutego 2012 r. Regulamin określający zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z zakładowego funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6/2011 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KIELCACH

ZARZĄDZENIE NR 6/2011 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KIELCACH ZARZĄDZENIE NR 6/2011 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KIELCACH z dnia 01.03.2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Wojewódzkim Inspektoracie

Bardziej szczegółowo

w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu

w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu Zarządzenie Nr 41/2013 Starosty Krośnieńskiego z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Starostwie Powiatowym w Krośnie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Rudnej Wielkiej

R E G U L A M I N. gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Rudnej Wielkiej R E G U L A M I N gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Rudnej Wielkiej I. Regulamin określa tworzenie funduszu świadczeń socjalnych zwanego dalej Funduszem

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 13/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 23 marca 2009 r.

Zarządzenie Nr 13/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 23 marca 2009 r. Zarządzenie Nr 13/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie: wprowadzenia do stosowania Regulaminu korzystania ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26 W OPOLU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26 W OPOLU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26 W OPOLU I. Podstawy prawne: Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 IM. ARMII KRAJOWEJ W GLIWICACH 1 maja 2014 r. 1 ROZDZIAŁ I PODSTAWA PRAWNA Zakładowy

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu Poniższy regulamin gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych opracowany został

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH

REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH I. PODSTAWA PRAWNA 1 Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 14 kwietnia 2014 roku

Zarządzenie Nr 16 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 14 kwietnia 2014 roku Zarządzenie Nr 16 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 14 kwietnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Czemierniki Na podstawie art. 8 ust. 2 oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu. ROZDZIAŁ I. ZASADY OGÓLNE.

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu. ROZDZIAŁ I. ZASADY OGÓLNE. Załącznik do zarządzenia wewnętrznego Nr 18/2005 Naczelnika Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu z dnia 01 czerwca 2005r. Tekst jednolity : Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 126/2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 22 marca 2013 roku

Zarządzenie nr 126/2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 22 marca 2013 roku Zarządzenie nr 126/2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Aleksandrowie Łódzkim Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. 1. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia nr 120/26/2014 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 30.06.2014r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 1. Postanowienia ogólne 1 1. Zasady naliczania Zakładowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WIŚNIEWIE

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WIŚNIEWIE REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WIŚNIEWIE Regulamin został opracowany na podstawie przepisów: 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Generalnego Nr 23 z dnia 19 maja 2008 r. REGULAMIN korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Ministerstwie Środowiska

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R 19/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 18 maja 2012 r.

Zarządzenie Nr R 19/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 18 maja 2012 r. Zarządzenie Nr R 19/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu podziału i wykorzystania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Politechnice Lubelskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ŚNIADOWO

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ŚNIADOWO Załącznik do Zarządzenia nr 41/10 Wójta Gminy Śniadowo z dnia 5 lipca 2010 r. REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ŚNIADOWO I. Przepisy

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli

Zespół Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w ZDUŃSKIEJ WOLI ul. OKRZEI 11 1 PODSTAWY PRAWNE 1. Niniejszy regulamin opracowano na podstawie: a. Ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 22 WE WROCŁAWIU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 22 WE WROCŁAWIU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 22 WE WROCŁAWIU Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 4.03.1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tj. Dz. U. z 1996.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W DPS GORZYCE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W DPS GORZYCE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W DPS GORZYCE I.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin opracowano na podstawie: 1. Ustawy z dnia 4 marca 1994r., o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 IM. UNICEF W BYTOMIU. I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 IM. UNICEF W BYTOMIU. I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 IM. UNICEF W BYTOMIU I. Postanowienia ogólne. 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają: 1) ustawa z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Centrum Astronomicznym im. M. Kopernika Polskiej Akademii Nauk Postanowienia ogólne 1 Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowią przepisy: 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Tychach

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Tychach Podstawa prawna: REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Tychach 1. Ustawa z dnia 04.03.1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych ( Dz. II. z 1996

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Gimnazjum Samorządowego nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir 59 700 Bolesławiec ul.

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Gimnazjum Samorządowego nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir 59 700 Bolesławiec ul. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Gimnazjum Samorządowego nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir 59 700 Bolesławiec ul. Bielska 5 1 Postanowienia wstępne 1. Regulamin Zakładowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania świadczeń socjalnych opracowany dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Rybniku

REGULAMIN przyznawania świadczeń socjalnych opracowany dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Rybniku REGULAMIN przyznawania świadczeń socjalnych opracowany dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Rybniku czerwiec 2010 rok Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994r o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W CHEŁMIE

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W CHEŁMIE REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W CHEŁMIE Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu. (tekst jednolity)

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu. (tekst jednolity) R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu (tekst jednolity) Poniższy regulamin gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W WODZISŁAWIU ŚL.

R E G U L A M I N UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W WODZISŁAWIU ŚL. R E G U L A M I N UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W WODZISŁAWIU ŚL. Podstawa prawna: Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie : ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 11/2003 z dnia 26 lutego 2003 roku Dyrektora DPS w Biskupicach I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 36 im. K. K. Baczyńskiego w Katowicach

REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 36 im. K. K. Baczyńskiego w Katowicach REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 36 im. K. K. Baczyńskiego w Katowicach I. Postanowienia ogólne 1. 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają: 1) ustawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. 1. Podstawę prawną Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin ================= gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.

Regulamin ================= gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. Załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 12./2009 Starosty Średzkiego z dnia 11.09.2009 r. Regulamin ================= gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr Or.0050.95.2013 Wójta Gminy Damasławek z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 12/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GĄBIN z dnia 26 LUTEGO 2013 roku

ZARZĄDZENIE NR 12/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GĄBIN z dnia 26 LUTEGO 2013 roku ZARZĄDZENIE NR 12/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GĄBIN z dnia 26 LUTEGO 2013 roku w sprawie Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy Gąbin.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Domu Pomocy Społecznej im. Papieża Jana Pawła II w Gorzycach Niniejszy regulamin opracowano na podstawie następujących aktów prawnych: 1. Ustawy z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 04 marca 1994r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 5 w Rybniku. Podstawy prawne funkcjonowania ZFŚS

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 5 w Rybniku. Podstawy prawne funkcjonowania ZFŚS Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 1. Podstawy prawne funkcjonowania ZFŚS 1. Kodeks pracy, art. 16, art. 94 pkt. 8; 2. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie

R E G U L A M I N. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie Po zmianach w 2011 R E G U L A M I N Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu Załącznik do Zarządzenia nr 5/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu

Bardziej szczegółowo

2. Traci moc Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wprowadzony

2. Traci moc Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wprowadzony ZARZĄDZENIE NR 11/11/2010 BURMISTRZA MIASTA JASŁA Z dnia 20 stycznia 2010 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE z dnia 26 listopada 2013 r.

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE z dnia 26 listopada 2013 r. Załącznik do zarządzenia Nr 68 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 26 listopada 2013 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE z dnia 26 listopada 2013 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN wykorzystania ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu

REGULAMIN wykorzystania ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu REGULAMIN wykorzystania ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu 1. Postanowienia wstępne 1. Regulamin określa zasady i kierunki wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (załącznik do zarządzenia nr 16/2004 z dnia 1 lipca 2004 r. Rektora Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu) (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Jankowicach

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Jankowicach REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Jankowicach Art. 1. Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zwany dalej Funduszem, określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W LESZNIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W LESZNIE 1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W LESZNIE Regulamin określa zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE PODSTAWY OPRACOWANIA REGULAMINU 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W MYSŁOWICACH W MYSŁOWICACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W MYSŁOWICACH W MYSŁOWICACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W MYSŁOWICACH W MYSŁOWICACH I. Postanowienia ogólne Podstawy prawne działalności Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych określają:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN wykorzystania środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w SOSz-W Nr 1 w Sieradzu.

REGULAMIN wykorzystania środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w SOSz-W Nr 1 w Sieradzu. REGULAMIN wykorzystania środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w SOSz-W Nr 1 w Sieradzu. I. Postanowienia ogólne. 1. Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i zasady gospodarowania

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Lublińcu

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Lublińcu R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Lublińcu 1 załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 10 Dyrektora SOSW w Lublińcu z dnia 12 października 2012

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

R E G U L A M I N GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH R E G U L A M I N GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OPRACOWANY NA PODSTAWIE : Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Podstawa prawna: 1 1) Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1 w Krakowie

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1 w Krakowie REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1 w Krakowie ROZDZIAŁ I PODSTAWY PRAWNE Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią: 1. Ustawa z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Chociwiu

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Chociwiu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Chociwiu Rozdział I Postanowienia wstępne 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany dalej regulaminem powstał na

Bardziej szczegółowo

Regulamin określa szczegółowe zasady gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na podstawie: Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin określa szczegółowe zasady gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na podstawie: Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH dla SYNTHOS S.A. SYNTHOS DWORY 7 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. MIEJSKO - PRZEMYSŁOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW Sp. z o.o. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im Powstania Warszawskiego

Gimnazjum nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im Powstania Warszawskiego Warszawa, dn.01.04.2011r Gimnazjum nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im Powstania Warszawskiego Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych I. Zasady ogólne 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń

Bardziej szczegółowo

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO w STRZAŁKOWIE R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO w STRZAŁKOWIE R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO w STRZAŁKOWIE R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Strzałkowo 2014 1 Spis treści I. Podstawy prawne i postanowienia wstępne 3 II. Naliczanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wągrowcu

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wągrowcu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wągrowcu I. Podstawy opracowania regulaminu: 1 Zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz zasady gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 29 w Katowicach Podstawy prawne:

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 29 w Katowicach Podstawy prawne: Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 29 w Katowicach Podstawy prawne: 1) ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. nr 70,

Bardziej szczegółowo

PRELIMINARZ PRZYCHÓDOW I WYDATKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH na...rok PLAN

PRELIMINARZ PRZYCHÓDOW I WYDATKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH na...rok PLAN Załącznik nr 1 do Regulaminu Funduszu PRELIMINARZ PRZYCHÓDOW I WYDATKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH na...rok PLAN I WYNIK FINANSOWY ZFŚS ZA ROK:... (rachunek bieżący ZFŚS - stan na 31.12

Bardziej szczegółowo

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w IChF PAN

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w IChF PAN Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w IChF PAN Regulamin Wzór określający wysokość dofinansowania wypoczynku Wniosek o dofinansowanie wypoczynku Podstawa prawna treści wniosku REGULAMIN zasad korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przyznawania świadczeń socjalnych. Szkoły Podstawowej nr 28 w Rybniku

REGULAMIN. przyznawania świadczeń socjalnych. Szkoły Podstawowej nr 28 w Rybniku REGULAMIN przyznawania świadczeń socjalnych Szkoły Podstawowej nr 28 w Rybniku Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych / Dz.U. z 1996 r. Nr 70 poz. 335

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Lędziny

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Lędziny Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Lędziny I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzy się na podstawie przepisów: 1) Ustawa z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

Regulamin ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Gimnazjum Nr 2 im. Jana Pawła II w Sulechowie

Regulamin ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Gimnazjum Nr 2 im. Jana Pawła II w Sulechowie Regulamin ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Gimnazjum Nr 2 im. Jana Pawła II w Sulechowie I. Podstawa prawna: 1 1 Środki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zwanego w dalszej treści Regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Załącznik do Zarządzenia Nr 29/2012 Rektora PWSZ w Nowym Sączu z dnia 29 marca 2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Nowy Sącz 2012 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2/2014 Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Fromborku z dnia r.

ZARZĄDZENIE NR 2/2014 Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Fromborku z dnia r. ZARZĄDZENIE NR 2/2014 Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Fromborku z dnia 12.02.2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zespołu Szkół Nr 109 w Poznaniu

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zespołu Szkół Nr 109 w Poznaniu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Nr 109 w Poznaniu Regulamin opracowany na podstawie: a) Art.8. ust. 2. Ustawy z 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych(dz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Śremie

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Śremie Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów ul. Chłapowskiego 12A 63-100 Śrem Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Śremie I. Podstawa prawna. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Załącznik do Zarządzenia nr 21 z dnia 9 lipca 2004r. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Nowy Sącz 2004 r. ROZDZIAŁ I Zasady tworzenia i gospodarowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie. Rozdział I Postanowienia wstępne

REGULAMIN. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie. Rozdział I Postanowienia wstępne REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie Rozdział I Postanowienia wstępne 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwanego dalej Funduszem,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 70/2013 Burmistrza Wyszkowa z dnia 21 marca 2013 r. REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W WYSZKOWIE POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

I PODSTAWA PRAWNA. 2.Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy MPWiK Spółka z o.o. w Jaworznie. II POSTANOWIENIA OGÓLNE.

I PODSTAWA PRAWNA. 2.Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy MPWiK Spółka z o.o. w Jaworznie. II POSTANOWIENIA OGÓLNE. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W MPWiK SPÓŁKA Z O.O. W JAWORZNIE I PODSTAWA PRAWNA 1.Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych Dz. U. z 1996 r. nr 70

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYKORZYSTANIA ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZSP nr 2 w KWIDZYNIE. 1. Postanowienia wstępne

REGULAMIN WYKORZYSTANIA ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZSP nr 2 w KWIDZYNIE. 1. Postanowienia wstępne 1. Postanowienia wstępne 1. Regulamin określa zasady i kierunki wykorzystania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zgodnie z odpowiednimi zapisami: a) ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. I. Postanowienia Ogólne

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. I. Postanowienia Ogólne Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych I. Postanowienia Ogólne 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Szkoły Podstawowej w Świerzawie (zwanej dalej Funduszem ) ustala zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W KATOWICACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W KATOWICACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W KATOWICACH Opracowany na podstawie: Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. I. Podstawy prawne wydania regulaminu i powołanie Komisji Socjalnej

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. I. Podstawy prawne wydania regulaminu i powołanie Komisji Socjalnej Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych I. Podstawy prawne wydania regulaminu i powołanie Komisji Socjalnej 1. Podstawy prawne Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej nr 7 w Szczecinie I. Postanowienia ogólne 1 Podstawy prawne działalności socjalnej określają: - ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o

Bardziej szczegółowo

2. Projekt planu finansowego przygotowuje Komisja Socjalna w porozumieniu z Kanclerzem a zatwierdza go Rektor.

2. Projekt planu finansowego przygotowuje Komisja Socjalna w porozumieniu z Kanclerzem a zatwierdza go Rektor. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 13/2008 z dn. 31.03.2008 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ im. ANGELUSA SILESIUSA W WAŁBRZYCHU Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2012 Burmistrza Miasta Lipna z 30 stycznia 2012 roku Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Lipnie 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiego Przedszkola Nr 14 w Zielonej Górze

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiego Przedszkola Nr 14 w Zielonej Górze Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiego Przedszkola Nr 14 w Zielonej Górze Podstawa prawna: a). art. 8, ust 2 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1322 /A/2013 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 31 grudnia w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Zarządzenie Nr 1322 /A/2013 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 31 grudnia w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zarządzenie Nr 1322 /A/2013 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 31 grudnia 2013 w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Na podstawie art. 8 ust.2 i 10 ustawy z dnia 4 marca 1994r.o

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 49/2013 Wójta Gminy Kluczewsko z dnia 25.11.2013 REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W URZĘDZIE GMINY KLUCZEWSKO ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W REGIONALNYM CENTRUM KSZTAŁCENIA JĘZYKÓW OBCYCH W OPOLU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W REGIONALNYM CENTRUM KSZTAŁCENIA JĘZYKÓW OBCYCH W OPOLU Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2011 z dnia 28.02.2011 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W REGIONALNYM CENTRUM KSZTAŁCENIA JĘZYKÓW OBCYCH W OPOLU 1 Regulamin zakładowego funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie II. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do zarządzenia 17/2010 z dnia 31.12.2010 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie i. PODSTAWY OPRACOWANIA REGULAMINU 1 Zasady tworzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W IBRAMOWICACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W IBRAMOWICACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W IBRAMOWICACH 1 Podstawa prawna: 1) ustawa z dnia 4 marca 1994 r o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. Nr 43, poz.163; nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin ================= gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.

Regulamin ================= gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 10/2006 Starosty Średzkiego Regulamin ================= gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Środzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W URZĘDZIE GMINY W ŁAMBINOWICACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W URZĘDZIE GMINY W ŁAMBINOWICACH Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Łambinowice Nr 6/2007 z dnia 30.05.2007r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W URZĘDZIE GMINY W ŁAMBINOWICACH I. PRZEPISY

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 37/2015 BURMISTRZA GMINY KŁECKO. z dnia 1 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 37/2015 BURMISTRZA GMINY KŁECKO. z dnia 1 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 37/2015 BURMISTRZA GMINY KŁECKO z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego Gminy Kłecko Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 4/2013 Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika z dnia 02 września 2013 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH III Liceum Ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH GIMNAZJUM NR 8 W JAWORZNIE. I. Postanowienia wstępne

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH GIMNAZJUM NR 8 W JAWORZNIE. I. Postanowienia wstępne REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH GIMNAZJUM NR 8 W JAWORZNIE I. Postanowienia wstępne W Gimnazjum nr 8 w Jaworznie tworzy się Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. 1 2 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12/2011 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach z dnia 27 kwietnia 2011 roku

Zarządzenie Nr 12/2011 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach z dnia 27 kwietnia 2011 roku Zarządzenie Nr 12/2011 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie art. 29 ust.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 68 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 27 marca 2007 roku

ZARZĄDZENIE Nr 68 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 27 marca 2007 roku ZARZĄDZENIE Nr 68 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Na podstawie art. 8 ust. 2 i art. 10 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Kolegium Karkonoskiego I. Podstawy prawne 1 1. Ustawa z dnia 12.09.1990 r. o szkolnictwie wyŝszym (Dz.U. nr 66, poz.385). 2. Ustawa z dnia 4.03.1994

Bardziej szczegółowo

Medyczno- Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. w Toruniu

Medyczno- Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. w Toruniu Złącznik do Zarządzenia nr 12/2013 Dyrektora Medyczno- Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu Medyczno- Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu R

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH EMERYTÓW I RENCISTÓW NAUCZYCIELI. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

REGULAMIN FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH EMERYTÓW I RENCISTÓW NAUCZYCIELI. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne REGULAMIN FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH EMERYTÓW I RENCISTÓW NAUCZYCIELI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Podstawę prawną Regulaminu stanowią: 1)Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku- Karta Nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr o9/09 Wójta Gminy Łopuszno z dnia r. REGULAMIN

Załącznik do Zarządzenia Nr o9/09 Wójta Gminy Łopuszno z dnia r. REGULAMIN Załącznik do Zarządzenia Nr o9/09 Wójta Gminy Łopuszno z dnia 24.03.2009 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Urzędzie Gminy w Łopusznie Podstawę prawną ustalania Zakładowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

ZASADY TWORZENIA ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

ZASADY TWORZENIA ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 1 R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH MIEJSKIEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W KOSZALINIE Podstawą opracowania Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKOŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM W PAWŁOWICACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKOŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM W PAWŁOWICACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKOŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM W PAWŁOWICACH Część I Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin obowiązuje w Zespole Szkół Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Katowicach

REGULAMIN. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Katowicach REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Katowicach Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają:

Bardziej szczegółowo