Statut. Fundacji Praworządni.pl

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Statut. Fundacji Praworządni.pl"

Transkrypt

1 Statut Fundacji Praworządni.pl ROZDZIAŁ I 1 Fundacja pod nazwą Fundacja Praworządni.pl zwana dalej Fundacją ustanowiona przez Fundatorów Piotra Andrzeja Bochińskiego i Piotra Józefa Pająka - zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym w Warszawie, przez notariusza Martynę Gonstał dnia 14 stycznia 2010 roku numer repertorium A nr 5/2010 działa na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszego statutu. Fundacja posiada osobowość prawną. Siedzibą Fundacji jest miasto st. Warszawa Terenem działalności Fundacji jest Rzeczpospolita Polska. Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Sprawiedliwości. Fundacja używa okrągłej pieczątki z napisem w otoku, wskazującym jej nazwę i siedzibę Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe i przyznawać je osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundacje lub dla samej Fundacji.

2 ROZDZIAŁ II 8 Celem fundacji jest zapobieganie łamaniu prawa, pomoc ofiarom i świadkom przestępstw w ujawnianiu przypadków łamania prawa oraz promocja i wspieranie wszelkich inicjatyw zmierzających do zapobiegania i przeciwdziałania przestępczości oraz zwiększania wykrywalności przestępstw. 9 Fundacja Realizuje swoje cele w szczególności przez: 1. Podejmowanie działań promocyjnych na rzecz inicjatyw mających na celu zmniejszenie przestępczości i zwiększanie wykrywalności przestępstw 2. Prowadzenie działalności badawczej, informacyjnej, edukacyjnej, i popularyzatorskiej w zakresie problematyki przeciwdziałania przestępczości i zwiększania wykrywalności przestępstw 3. Opracowywanie własnych projektów, służących zmniejszaniu przestępczości i zwiększaniu wykrywalności przestępstw, w szczególności projektów związanych z nowymi technologiami i mediami, 4. Wspieranie inicjatyw służących celowi Fundacji oraz popieranie nowatorskich projektów ukierunkowanych na przeciwdziałanie przestępczości i zwiększanie wykrywalności przestępstw 5. Organizowanie działań szkoleniowych, wykładów, sympozjów, seminariów, warsztatów naukowych i konferencji mających za zadanie przekazywanie wiedzy i wymianę doświadczeń na tematy należące do statutowych obszarów zainteresowania Fundacji. 10 Statutowa działalność Fundacji prowadzona jest jako nieodpłatna działalność pożytku publicznego w zakresie: 1. Wydawanie książek (PKD Z), 2. Pozostała działalność wydawnicza ( PKD Z), 3. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD Z), 4. Działalność portali internetowych (PKD Z), 5. Działalność agencji informacyjnych (PKD Z),

3 6. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD Z), 7. Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD B), 8. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD Z), 9. Badanie rynku i opinii publicznej (PKD Z), 10.Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD Z), 11.Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD82.30.Z), 12.Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD B), 13.Działalność wspomagająca edukację (PKD Z) 11 W celu prowadzenia działalności statutowej, Fundacja może wypłacać osobom fizycznym wynagrodzenie z tytułu świadczenia pracy lub usług, niezależnie od sposobu nawiązania stosunku pracy lub rodzaju i treści zawieranych z nimi umów cywilnoprawnych w wysokości nie wyższej niż określona w art. 9 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r., Nr 96, poz.873 z późn. zm.) ROZDZIAŁ III 12 Na majątek fundacji składają się: fundusz założycielski oraz dochody i środki uzyskane w toku działania Fundacji Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z: a) darowizn, spadków, zapisów i sponsoringu b) z dotacji na zadania celowe, c) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,

4 d) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, e) z zasadzanych od sprawców przestępstw nawiązek i innych świadczeń pieniężnych wynikłych z orzeczeń sądowych f) działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację. 2. Fundacja przeznacza swoje dochody w całości na działalność statutową Zabrania się : udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi, 2. przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, 3. wykorzystywania majątku na członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze jej celu statutowego, 4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub jej pracownicy oraz ich osób bliskich. 15 Środki finansowe Fundacji mogą być pomnażane przede wszystkim poprzez inwestowanie: 1. na lokatach terminowych, 2. w papiery wartościowe, 3. na rachunkach inwestycyjnych, 4. w funduszach powierniczych, 5. w akcjach spółek giełdowych.

5 ROZDZIAŁ IV 16 Organami Fundacji są: - Komisja Rewizyjna - Zarząd Fundacji Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę finansową Fundacji 2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi od trzech do pięciu osób. 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej są powoływani na czas nieoznaczony. 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej są powoływani i odwoływani uchwałą podjętą przez Fundatorów jednogłośnie. 3. Mandat Członka Komisji Rewizyjnej wygasa z chwilą: a) podjęcia uchwały o odwołaniu, b) śmierci, c) uprawomocnienia się wyroku skazującego za przestępstwo z winy umyślnej, d) złożenia na ręce któregokolwiek z Fundatorów pisemnej rezygnacji Z członkostwem w Komisji Rewizyjnej nie można łączyć funkcji członka Zarządu. 2. Członek Komisji Rewizyjnej nie może pozostawać z członkiem Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, ani pozostawać w stosunku małżeńskim. 3. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej 19 Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 ust. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. z 2000 r., Nr 26, poz.306 z późn. zm.)

6 20 Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę członków obecnych, jeżeli wszyscy członkowie zostali powiadomieni o posiedzeniu Zarząd Fundacji składa się z jednej do trzech osób. 2. Członkowie Zarządu są powoływani na czas nieoznaczony. 3. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani uchwałą podjętą przez Fundatorów jednogłośnie. 4. Mandat Członka Zarządu wygasa z chwilą: a) podjęcia uchwały o odwołaniu, b) śmierci, c) uprawomocnienia się wyroku skazującego za przestępstwo z winy umyślnej, d) złożenia na ręce któregokolwiek z Fundatorów pisemnej rezygnacji Fundator może zostać członkiem Zarządu W przypadku Zarządu jednoosobowego Fundację reprezentuje jedyny członek zarządu. W przypadku zarządu wieloosobowego Fundację reprezentuje dwóch członków Zarządu Łącznie 24 Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje fundację na zewnątrz. 25 Zarząd może powołać jako swoje ciało doradcze, Komisję Programową złożoną z osób skupionych wokół idei Fundacji. 1. Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni w Fundacji na podstawie umowy o pracę Wynagrodzenie członków Zarządu określa uchwałą Komisja Rewizyjna 11 Statutu stosuje się odpowiednio

7 3. W umowie między Fundacją a Członkiem Zarządu Fundację reprezentuje Komisja Rewizyjna 27 Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów ROZDZIAŁ V 28 Fundacja może prowadzić w Kraju i za granicą, w celu pozyskania środków na realizację celów statutowych i w rozmiarach służących realizacji celów statutowych działalność gospodarczą w zakresie: 1. Wydawanie książek (PKD Z), 2. Pozostała działalność wydawnicza ( PKD Z), 3. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD Z), 4. Działalność portali internetowych (PKD Z), 5. Działalność agencji informacyjnych (PKD Z), 6. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD Z), 7. Działalność Agencji Reklamowych (PKD Z) 8. Badanie rynku i opinii publicznej (PKD Z), 9. Działalność związana z tłumaczeniami (PKD Z), 10.Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD Z), 11.Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD B), 29 Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z właściwymi przepisami obowiązującymi osoby prawne, przy rachunkowym wyodrębnieniu działalności pożytku publicznego oraz działalności gospodarczej, w stopniu umożliwiającym określenie przychodów kosztów i wyników

8 ROZDZIAŁ VI 30 Zmiana statutu dokonywana jest na wniosek Zarządu Fundacji uchwałą Fundatorów podjętą jednogłośnie. 31 Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji. ROZDZIAŁ VII Likwidacja Fundacji może nastąpić w przypadku braku środków na prowadzenie działalności statutowej - po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd i przedłożeniu jej Fundatorom do zatwierdzenia. 2. Uchwała Zarządu o likwidacji Fundacji wskazuje osobę lub osoby na rzecz, których przekazany zostanie pozostały majątek Fundacji oraz wyznaczy likwidatora Fundacji. 3. Zatwierdzona przez Fundatorów uchwała Zarządu w sprawie likwidacji Fundacji przekazana zostanie niezwłocznie organowi nadzorującemu Fundację oraz Sadowi Rejestrowemu. 33 W przypadku śmierci Fundatora, określone w statucie kompetencje tego fundatora wykonują jego spadkobiercy, którzy są obowiązani wskazać Fundacji do wykonywania tych kompetencji jedną osobę. Czynności dokonane przez pozostałych Fundatorów przed takim wskazaniem wiążą spadkobierców zmarłego Fundatora.

STATUT FUNDACJI INSTYTUT LUDWIGA VON MISESA. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI INSTYTUT LUDWIGA VON MISESA. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI INSTYTUT LUDWIGA VON MISESA Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa (zwana dalej Fundacją ) ustanowiona przez Fundatora Mateusza Karola

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI RZECZNIK PRAW RODZICÓW. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI RZECZNIK PRAW RODZICÓW. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI RZECZNIK PRAW RODZICÓW Postanowienia ogólne 1. Fundacja pod nazw Fundacja Rzecznik Praw Rodziców, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Tomasza i Karolin Elbanowskich, zwanych dalej Fundatorami,

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Nowoczesna RP. I. Postanowienia Ogólne

Statut Fundacji Nowoczesna RP. I. Postanowienia Ogólne Statut Fundacji Nowoczesna RP I. Postanowienia Ogólne 1 1. FUNDACJA Nowoczesna RP, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Ryszarda Petru, zwanego dalej Fundatorem, na mocy oświadczenia sporządzonego

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Fundacja Uśmiech Ucznia im. ks. Jana Twardowskiego w Łodzi

Statut Fundacji Fundacja Uśmiech Ucznia im. ks. Jana Twardowskiego w Łodzi TEKST JEDNOLITY Statut Fundacji Fundacja Uśmiech Ucznia im. ks. Jana Twardowskiego w Łodzi Fundacja, której nadano statut, została ustanowiona przez Naše Finančné Družstvo zwaną dalej także Fundatorem,

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności

Statut Fundacji Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności Statut Fundacji Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności Preambuła Powstanie Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności związane było z realizowanym w Gdańsku, jako jednym z pięciu

Bardziej szczegółowo

STATUT Fundacji KULCZYK FOUNDATION

STATUT Fundacji KULCZYK FOUNDATION STATUT Fundacji KULCZYK FOUNDATION I. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą KULCZYK FOUNDATION, zwana dalej Fundacją, ustanowiona jest przez Grażynę Kulczyk, Jana Kulczyka i Dominikę Kulczyk-Lubomirską

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI Fundacja Ks. Czesława Wali Wyprzedzić swój czas

STATUT FUNDACJI Fundacja Ks. Czesława Wali Wyprzedzić swój czas STATUT FUNDACJI Fundacja Ks. Czesława Wali Wyprzedzić swój czas (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA GŁÓWNE 1. Fundacja pod nazwą: Fundacja Ks. Czesława Wali Wyprzedzić swój czas" ustanowiona przez

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI NIEZALEŻNY INSTYTUT EDUKACJI EMOCJONALNEJ

STATUT FUNDACJI NIEZALEŻNY INSTYTUT EDUKACJI EMOCJONALNEJ STATUT FUNDACJI NIEZALEŻNY INSTYTUT EDUKACJI EMOCJONALNEJ Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Fundacja pod nazwą FUNDACJA NIEZALEŻNY INSTYTUT EDUKACJI EMOCJONALNEJ, zwana dalej Fundacją, ustanowiona aktem

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Instytut Rozwoju Ekonomii Społecznej I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut Fundacji Instytut Rozwoju Ekonomii Społecznej I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut Fundacji Instytut Rozwoju Ekonomii Społecznej Dalków, 19.04.2012 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Nazwa fundacji to Fundacja Instytut Rozwoju Ekonomii Społecznej, zwana dalej Fundacją. Fundacja

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Fundamenty Rozwoju. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut Fundacji Fundamenty Rozwoju. Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Fundacji Fundamenty Rozwoju Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja Fundamenty Rozwoju, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI ANIMATORNIA

STATUT FUNDACJI ANIMATORNIA STATUT FUNDACJI ANIMATORNIA Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja Animatornia, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Agatę Pakieła zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT FUNDACJI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT FUNDACJI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja pod nazwą: FUNDACJA POMOCY KOBIETOM EUROHELP, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Joannę Kmiecik zwaną dalej fundatorem, aktem notarialnym

Bardziej szczegółowo

4. Właściwym ministrem jest Minister zgodny z aktualnymi przepisami prawa polskiego 5.

4. Właściwym ministrem jest Minister zgodny z aktualnymi przepisami prawa polskiego 5. STATUT FUNDACJI KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Komunikacji Społecznej, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Jarosław Bajdowski, Rafał Bartlet, Wojtek Cieślak,

Bardziej szczegółowo

STATUT. AMP ACTIVE Fundacja wspierająca rozwój osób niepełnosprawnych. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT. AMP ACTIVE Fundacja wspierająca rozwój osób niepełnosprawnych. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT AMP ACTIVE Fundacja wspierająca rozwój osób niepełnosprawnych Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Fundacja pod nazwą AMP ACTIVE Fundacja wspierająca rozwój osób niepełnosprawnych zwana dalej Fundacją,

Bardziej szczegółowo

STATUT Fundacji Inicjatyw Menedżerskich ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT Fundacji Inicjatyw Menedżerskich ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT Fundacji Inicjatyw Menedżerskich ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Inicjatyw Menedżerskich" ustanowiona przez Pawła Prokopa zamieszkałego w Lublinie, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

STATUT MAZOWIECKIEJ FUNDACJI RODZIN ZASTĘPCZYCH (tekst jednolity z dnia 5 marca 2011 r.) I. Postanowienia ogólne

STATUT MAZOWIECKIEJ FUNDACJI RODZIN ZASTĘPCZYCH (tekst jednolity z dnia 5 marca 2011 r.) I. Postanowienia ogólne ODPIS STATUT MAZOWIECKIEJ FUNDACJI RODZIN ZASTĘPCZYCH (tekst jednolity z dnia 5 marca 2011 r.) I. Postanowienia ogólne 1. 1. Fundacja nosi nazwę Mazowiecka Fundacja Rodzin Zastępczych i zwana jest dalej

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Czas Lokalny. Postanowienia ogólne

Statut Fundacji Czas Lokalny. Postanowienia ogólne Statut Fundacji Czas Lokalny Postanowienia ogólne 1. Fundacja Czas Lokalny, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.

Bardziej szczegółowo

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych Synergia

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych Synergia STATUT STOWARZYSZENIA Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych Synergia ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie o nazwie Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych Synergia",

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KANON Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA KANON Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA KANON Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: "STOWARZYSZENIE KANON" - zwane dalej Stowarzyszeniem. 2. Siedziba Stowarzyszenia i jego

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia KOPEX GROUP Chcemy pomóc

STATUT Stowarzyszenia KOPEX GROUP Chcemy pomóc STATUT Stowarzyszenia KOPEX GROUP Chcemy pomóc Rozdział I Postanowienia ogólne Art. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie KOPEX GROUP Chcemy pomóc (w dalszych postanowieniach statutu zwane jest

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych Wyjdź z Domu. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Statut Fundacji Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych Wyjdź z Domu. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Statut Fundacji Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych Wyjdź z Domu Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych Wyjdź z domu, zwana dalej Fundacją, działa

Bardziej szczegółowo

FUNDACJI CENTRUM INNOWACJI I PRZEDSIEBIORCZOŚCI W KOSZALINIE

FUNDACJI CENTRUM INNOWACJI I PRZEDSIEBIORCZOŚCI W KOSZALINIE S T A T U T FUNDACJI CENTRUM INNOWACJI I PRZEDSIEBIORCZOŚCI W KOSZALINIE Załącznik Nr 1do Uchwały Nr 21/V/2008 Zarządu Fundacji CIP z dnia 07.05.2008r. STATUT Fundacji Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI PIŁKARSTWA POLSKIEGO

STATUT FUNDACJI PIŁKARSTWA POLSKIEGO STATUT FUNDACJI PIŁKARSTWA POLSKIEGO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja Piłkarstwa Polskiego, zwana w dalszej treści Statutu Fundacją ustanowiona przez Polski Związek Piłki Nożnej zwany w dalszej

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Class Ladies tekst jednolity z dnia 26.03.2015 Strona 1

Statut Fundacji Class Ladies tekst jednolity z dnia 26.03.2015 Strona 1 STATUT FUNDACJI CLASS LADIES /tekst jednolity/ ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Class Ladies, zwana dalej Fundacją, ustanowiona jest przez: a) Darię Domaradzką-Guzik, b)

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Lepszy Świat

Statut Stowarzyszenia Lepszy Świat Statut Stowarzyszenia Lepszy Świat Rozdział I Postanowienia ogólne Stowarzyszenie Lepszy Świat zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

STATUT Fundacji Re:Akcji Artystycznych FREA-art

STATUT Fundacji Re:Akcji Artystycznych FREA-art STATUT Fundacji Re:Akcji Artystycznych FREA-art Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Fundacja Re:Akcji Artystycznych FREA-art, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Annę Kobielę zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA AKTYWIZACJI POLESIA LUBELSKIEGO

STATUT STOWARZYSZENIA AKTYWIZACJI POLESIA LUBELSKIEGO STATUT STOWARZYSZENIA AKTYWIZACJI POLESIA LUBELSKIEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Aktywizacji Polesia Lubelskiego i zwane jest w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo

2) edukacja, oświata i wychowanie w zakresie obejmującym cele statutowe Inicjatywy

2) edukacja, oświata i wychowanie w zakresie obejmującym cele statutowe Inicjatywy STATUT WROCŁAWSKIEJ INICJATYWY ROWEROWEJ Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Wrocławska Inicjatywa Rowerowa Wrocławska Inicjatywa Rowerowa, zwana dalej Inicjatywą, jest stowarzyszeniem w rozumieniu ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT SPOŁECZNEGO STOWARZYSZENIA PRASOZNAWCZEGO STOPKA

STATUT SPOŁECZNEGO STOWARZYSZENIA PRASOZNAWCZEGO STOPKA STATUT SPOŁECZNEGO STOWARZYSZENIA PRASOZNAWCZEGO STOPKA Łomża 2013 ROZDZIAŁ I NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA I CHARAKTER STOWARZYSZENIA 1 Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze STOPKA zwane dalej Stowarzyszeniem,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KOBIET KRASKOWIANKI

STATUT STOWARZYSZENIA KOBIET KRASKOWIANKI STATUT STOWARZYSZENIA KOBIET KRASKOWIANKI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Kobiet Kraskowianki działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. Ustaw

Bardziej szczegółowo