Architektura korporacyjna państwa narzędzie wspomagające kreowanie wartości publicznej z zastosowaniem IT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Architektura korporacyjna państwa narzędzie wspomagające kreowanie wartości publicznej z zastosowaniem IT"

Transkrypt

1 korporacyjna państwa narzędzie wspomagające kreowanie wartości publicznej z zastosowaniem IT Dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH, Kierownik Zakładu Systemów Informacyjnych, Katedra Informatyki Gospodarczej SGH

2 Plan wystąpienia 1. Próba definicji wartości publicznej i jej znaczenia na przykładzie jednego okienka 2. Koncepcja architektury korporacyjnej pojęcie i cele 3. korporacyjna państwa vs. narodowe ramy architektury korporacyjnej 4. korporacyjna państwa a epuap 5. Zamiast podsumowania: jak wdrożyć koncepcję architektury korporacyjnej państwa?

3 Próba definicji wartości publicznej i jej znaczenia dla sektora publicznego na przykładzie jednego okienka Dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH, Kierownik Zakładu Systemów Informacyjnych, Katedra Informatyki Gospodarczej SGH

4 Czym jest wartośćpubliczna? Organizacje sektora publicznego kreują wartość publiczną(public Value), jeżeli: są skuteczne, czyli w rezultacie swoich działańwypełniającele ustawowe i spełniająoczekiwania swoich klientów; są efektywne, to znaczny robiąto z zaangażowaniem jak najniższych środków.

5 Koncepcja wartości publicznej a rząd 2.0 Rząd 2.0jest postrzegany i funkcjonuje jako jedna, spójna całośćsterowana misjąi zorientowana na dostarczanie wartości publicznejzarówno dla obywateli jak i przedsiębiorstw.

6 Koncepcja wartości publicznej a rząd 2.0 Rząd 2.0 jest postrzegany i funkcjonuje jako jedna, spójna całośćsterowana misjąi zorientowana na dostarczanie wartości publicznej zarówno dla obywateli jak i przedsiębiorstw. Efektywność Technologie informacyjne Skuteczność Rząd 2.0 Transparentność Technologie informacyjne Partycypacja Technologie informacyjne Technologie informacyjne Korporacyjna.pl

7 Jedno okienko a wartośćpubliczna Z punktu widzenia przedsiębiorcy zasada jednego okienka : ogranicza w pewnym zakresie konieczność samodzielnego kompletowania dokumentów i ich przenoszenia z urzędu do urzędu, ale: nie eliminuje konieczności złożeniadodatkowych formularzy w więcej niż jednym miejscu; różnorodnośćdokumentacji tworzonej przez urząd gminy/miasta, KRS, ZUS, US i GUS sąna tyle duże, że ich wymiana i współpraca między urzędami jest utrudniona; dokumentacja przekazywana między tymi urzędami formępapierowąi odbywa sięm.in. za pośrednictwem poczty, co powoduje znaczne wydłużenie całego procesu rejestracji i wydawania poszczególnych dokumentów.

8 Jedno okienko a wartośćpubliczna Z punktu widzenia przedsiębiorcy zasada jednego okienka : ogranicza w pewnym zakresie konieczność samodzielnego kompletowania dokumentów i ich przenoszenia z urzędu do urzędu, ale: nie eliminuje konieczności złożeniadodatkowych formularzy w więcej niż jednym miejscu; różnorodnośćdokumentacji tworzonej przez urząd gminy/miasta, KRS, ZUS, US i GUS sąna tyle duże, że ich wymiana i współpraca między urzędami jest utrudniona; dokumentacja przekazywana między tymi urzędami ma formę papierową i odbywa się m.in. za pośrednictwem poczty, co powoduje znaczne wydłużenie całego procesu rejestracji i wydawania poszczególnych dokumentów.

9 Jedno okienko a wartośćpubliczna Z punktu widzenia przedsiębiorcy zasada jednego okienka : ogranicza w pewnym zakresie konieczność samodzielnego kompletowania dokumentów i ich przenoszenia z urzędu do urzędu, ale: nie eliminuje konieczności złożeniadodatkowych formularzy w więcej niż jednym miejscu; różnorodnośćdokumentacji tworzonej przez urząd gminy/miasta, KRS, ZUS, US i GUS sąna tyle duże, że ich wymiana i współpraca między urzędami jest utrudniona; dokumentacja przekazywana między tymi urzędami ma formę papierową i odbywa się m.in. za pośrednictwem [*] poczty, Komentarz co Internauty powoduje znaczne wydłużenie na całego witrynie procesu Magazynu rejestracji CEO i wydawania poszczególnych dokumentów. Właśnie przez to przechodzę.. Na REGON w Wwie będę czekać 6 tygodni! Do tego czasu miną już moje USTAWOWE terminy zgłoszenia się do ZUS i US, konta w banku też nie mogę założyć, a składki 4 tygodnie będę płacić na pusto... Obłęd!!! *

10 Jedno okienko a wartośćpubliczna Przyszły przedsiębiorca otrzymałusługępubliczną, która okazuje się jednak, że: nie zaspakaja jego potrzeb, nie zwiększa jego satysfakcji, nie dostarcza oczekiwanych społecznie rezultatów, nie powoduje usprawnienia działalności urzędów. Administracja publiczna zaczęła świadczyć usługę publiczną, która de-facto nie tworzy wartości publicznej.

11 Czym jest potencjałorganizacji? Co zawiodło podczas realizacji koncepcji jednego okienka (była przecież tzw. wola polityczna): brak potencjałupo stronie administracji publicznej, umożliwiającego stworzenie oczekiwanej przez Klientów (przyszłych przedsiębiorców) wartości publicznej. Potencjał (ang. capability) jest to zdolność, którą posiada organizacja do osiągnięcia założonego zestawu celów.

12 Czym jest potencjałorganizacji? Potencjałrozpatrywany zazwyczaj jako kombinacja ludzi, procesów, informacji i techniki (narzędzi). Potrzebne jest narzędzie pozwalające na zarządzanie przyrostami potencjału (budowę potencjału organizacji) Korporacyjna.pl

13 Relacje pomiędzy głównymi pojęciami związanymi z wartościąpubliczną Klient administracji Jest świadczona na rzecz Usługa publiczna Jest dostarcza przez Organizacja publiczna Oczekuje Jest dostarcza przez Umożliwia świadczenie Posiada Wartość publiczna Umożliwia dostarczenie Jest dostarczana przez Łatwa budowa domu, a nie usługa polegająca na uzyskaniu pozwolenia. Potencjał organizacji Korporacyjna.pl

14 Czym grozi brak narzędzia do zarządzaniem przyrostami potencjału? obniżeniem zaufania do Państwa poprzez składanie przez decydentów deklaracji w mediach, nt. dostarczenia wartości publicznej z zastosowaniem IT, bez wcześniejszego sprawdzenia czy i w jakim horyzoncie czasowym jest to realnie możliwe do realizacji.

15 Jak kreowaćwartośćpubliczną? Teza 1: W celu dostarczania wartości publicznej za pomocą usług publicznychrealizowanych przy pomocy IT, niezbędne jest, aby organizacja dysponowała odpowiednim potencjałem. Teza 2: korporacyjnajest narzędziem pozwalającym na zarządzanie budową potencjału organizacji, a tym samym na kreowanie wartości publicznej.

16 Koncepcja architektury korporacyjnej pojęcie i cele Dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH, Kierownik Zakładu Systemów Informacyjnych, Katedra Informatyki Gospodarczej SGH

17 Jak obecnie rozumiane jest pojęcie architektury korporacyjnej? korporacyjna formalny opis struktury i funkcji komponentów korporacji (obejmujących ludzi, procesy, informacje i technikę), wzajemnych relacjipomiędzy tymi komponentami... oraz pryncypia i wytyczneodnośnie do zarządzania projektowaniem i zmianątych komponentów w czasie.

18 Jak obecnie rozumiane jest pojęcie architektury korporacyjnej? Stan as-is Stan to-be Pryncypia architektoniczne Korporacyjna.pl

19 Diabeł tkwi w... relacjach Korporacyjna.pl

20 Cele architektury korporacyjnej Szefowie informatyki Architekci systemów, projektanci Wsparcie projektowania Wsparcie podejmowania decyzji Wsparcie komunikacji Pracownicy merytoryczni Model szczegółowy Model ogólny Szkic Korporacyjna.pl

21 Jak to może działać(1)? Korporacyjna.pl

22 Jak to może działać(2)? Korporacyjna.pl

23 Jak to może działać(3)? Korporacyjna.pl

24 korporacyjna państwa vs. narodowe ramy architektury korporacyjnej Dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH, Kierownik Zakładu Systemów Informacyjnych, Katedra Informatyki Gospodarczej SGH

25 Inspiracja do podjęcia działań... Finlandia Za projekt budowy architektury korporacyjnej państwa odpowiedzialne jest Ministerstwo Finansów, jednakże działanie to ma status międzyresortowego. koncentruje się na wymianie informacji, wspólnych podstawach technologicznych, usługach wspólnych oraz procesach realizowanych między agencjami.

26 Inspiracja do podjęcia działań... Dania Za projekt budowy architektury korporacyjnej państwa odpowiedzialne Ministerstwo Nauki, Technologii i Innowacji. Współpracuje ono z Ministerstwem Finansów jak również duńskimi jednostkami samorządowymi. koncentruje się na interoperacyjności, bezpieczeństwie, elastyczności oraz skalowalności tworzonych rozwiązań IT.

27 Inspiracja do podjęcia działań... Kanada Za projekt budowy architektury korporacyjnej państwa jest odpowiedzialna The Enterprise Architecture and Standards Division, umocowana na poziomie Rady Skarbu. koncentruje się na zwiększeniu efektywności funkcjonowania jednostek rządowych.

28 Próba definicji ujęcie modelowe korporacyjna państwa: Podejście 1:jest to architektura korporacyjnadla administracji publicznej na poziomie strategicznym, koncentrująca sięna kluczowych dla Państwa przedsięwzięciach, ich zmianach w czasie oraz relacjach pomiędzy nimi. Podejście 2:Jest to kaskada architektur o ustalonych poziomach szczegółowości, obejmująca administrację publiczną(rządową i samorządową) lub szerzej sektor publiczny.

29 Pojęcie kaskady architektur bazowa docelowa strategiczna: (Wice)ministr odpowiedzialny za dział informatyzacji/strategię Państwa Transformacja Czas biznesowa segmentu e-deklaracje2 danych segmentu biznesowa aplikacji e-podatki techniczna biznesowa danych Strategiczna architektura państwa segmentu: Dyrektor odpowiedzialny za IT w jednostce publicznej/strategię jednostki biznesowa danych aplikacji danych aplikacji techniczna systemu Xm-1 systemu msystemu Xm aplikacji techniczna biznesowa biznesowa systemu m danych systemu Xm-1 systemu Yn techniczna biznesowa biznesowa danych aplikacji danych systemu m systemu: Kierownik projektu IT biznesowa danych Korporacyjna.pl aplikacji techniczna biznesowa danych danych aplikacji techniczna aplikacji danych aplikacji aplikacji techniczna techniczna aplikacji techniczna techniczna techniczna Zakres

30 Dlaczego potrzebna jest architektura korporacyjna państwa? Usłyszane za granicą: National government Enterprise Architecture programs pursue to increase the quality of public services, to improve the cost efficiency, and to reduce the number of overlapping systems and processes. It is alsocommon to aim at increasing interoperability ofprocedures and systems between the agencies and branches of administration. Usłyszane w Polsce: Przecieżidea architektury korporacyjnej powinna pochodzićod rządu, bez tego nie będzie spójności podejmowanych prac architektonicznych.

31 Cele architektury korporacyjnej państwa:perspektywa (wice)ministra odpowiedzialnego za IT Obniżenie kosztów informatyzacji administracji publicznej Efekt skali Możliwość ponownego użycia usług/komponentów(na poziomie całej administracji) Zapewnienie współdziałania systemów informatycznych w ramach całej administracji publicznej Wspólna taksonomia wymagań/usług/systemów Udokumentowane i opisane struktury danych i systemów oprogramowania w administracji Ułatwienie monitorowania realizacji dokumentów strategicznych Śledzenie zależności pomiędzy projektami na poziomie organizacyjnym Kompletna lista (mapa) rejestrów publicznych i ich klientów Kompletna mapa systemów informatycznych -stan na dzisiaj, stan docelowy i stany przejściowe (etapy dojścia) Ułatwienie prowadzenia prac legislacyjnych Analiza wpływu zmian legislacyjnych na procesy biznesowe, strukturęorganizacyjnąi systemy informatyczne Realistyczne szacowanie kosztów wprowadzania zmian legislacyjnych korporacyjna państwa

32 Cele architektury korporacyjnej państwa: perspektywa dyrektora IT w dużej jednostce Posiadanie mapy strategicznych systemów posiadanych i planowanych w jednostce Możliwośćpriorytetyzacji kluczowych projektów pod kątem ich znaczenia / skali / powiązań Selekcja i typowanie rozwiązańpowtarzających się, kandydatów na usługi wspólne / infrastrukturalne Zapewnienie spójności pomiędzy realizowanymi projektami Możliwośćkomunikowania wizji, kierunkurozwoju, wymagańdla systemów informatycznych części merytorycznej jednostki segmentu

33 Cele architektury korporacyjnej państwa: perspektywa kierownika projektu IT Dostęp do: metod prowadzenia projektówi budowy systemów, modeli referencyjnych, szablonów umów, wzorców dokumentacji projektowej, repozytoriów innych projektów umożliwiający ponowne użycie zgromadzonych tam zasobów (w tym również usług w rozumieniu SOA). Możliwość skorzystania z kompetentnych pracowników systemu

34 Cele architektury korporacyjnej państwa: dla wszystkich perspektyw korporacyjna umożliwia zburzenie chińskiego muru pomiędzy jednostkami administracji publicznej w zakresie wymiany informacji

35 korporacyjna a interoperacyjność Przepływ informacji bez barier(boundaryless Information Flow) umożliwiający dostęp do zintegrowanej informacji wewnątrz i pomiędzy organizacjami bazujący na otwartych standardach European Interoperability Framework 2.0 The complimentary nature of the respective roles played by Enterprise Architecture and Interoperability Frameworks in achieving interoperability

36 Produkt czy narzędzie?? korporacyjna państwa Narodowe ramy architektury korporacyjnej Produkt Narzędzie

37 Próba definicji ujęcie modelowe Narodowe ramy architektury korporacyjnej narzędzie umożliwiające zbudowanie spójnej kaskady architektur (od poziomu strategicznego dla administracji publicznej, do poziomu pojedynczej jednostki), które: zawiera metodęopisu architektonicznych bloków budowlanych (biznesowych jak i technicznych) i ich interakcji, zarówno w stanie bazowym jak i docelowym, zawiera wskazówki dotyczące przygotowania planu przejścia ze stanu obecnego do celowego na bazie sformułowanych wcześniej pryncypiów architektonicznych, opisuje role i ich odpowiedzialności związane z architekturą korporacyjną, dostarcza spójnego aparatu pojęciowego, zawiera listęrekomendowanych standardów i modeli referencyjnych wykorzystywanych na poziomie bloków budowlanych.

38 Konsekwencja... Na poziomie centralnym(np. MSWiA) może byćstworzona architektura strategiczna. Architektury segmentu, architektury systemu będątworzone lokalnie(czy to w resortach, czy w samorządach), ale: według jednego podejścia metodycznego, na bazie architektury strategicznej, w oparciu o sformułowane i zatwierdzone pryncypia architektoniczne.

39 Bez względu na definicję... Bez względu na przyjętądefinicjęarchitektury korporacyjnej państwa należy zauważyć, że: korporacyjna nie jest to zbiór nawet najlepszych modeli, ale mechanizm[narzędzie] wspomagające podejmowanie racjonalnych decyzji w administracji publicznej (na wszystkich szczeblach) na bazie modeli architektonicznych. korporacyjna państwa i narodowe ramy architektury korporacyjnej nie mogąbyćpostrzegana jako zamach na samorządnośćlecz jako wsparcie dla samorządów w celu zapewnienia skoordynowanych działań i racjonalizacji wydatków publicznych.

40 Pryncypia architektury korporacyjnej Pryncypia architektury korporacyjnej zbiór podstawowych, trwałych zasad bazujących na strategii rozwoju Państwa i stanowiących reprezentację całościowych potrzebadministracji publicznej w zakresie tworzenia jej rozwiązańinformatycznych. Bez pryncypiów podejmowane decyzje będą optymalne lokalnie (optymalne np. ze względu kryterium czasu, kosztu,... dla danej jednostki np. resortu) ale nie będązapewniały efektywnego zarządzania rozwiązaniami informatycznymi w skali całej administracji publicznej.

41 Pryncypia architektury korporacyjnej W sierpniu 2007 r. Rada CIO rządu USA przyjęła dokument: Architecture Principles for The US Government Podstawa dla sformułowania pryncypiów we wszystkich agendach federalnych

42 korporacyjna państwa a epuap Dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH, Kierownik Zakładu Systemów Informacyjnych, Katedra Informatyki Gospodarczej SGH

43 Relacje pomiędzy architekturą korporacyjną państwa a podejściem procesowym Stan as-is Stan to-be Pryncypia architektoniczne Korporacyjna.pl

44 Relacje pomiędzy architekturą korporacyjną państwa a centralnym modelem danych Stan as-is Stan to-be Pryncypia architektoniczne Korporacyjna.pl

45 Relacje pomiędzy architekturą korporacyjną państwa a szyną komunikacyjną pl.id Stan as-is Stan to-be Pryncypia architektoniczne Korporacyjna.pl

46 Relacje pomiędzy architekturą korporacyjną państwa a epuap Stan as-is Pryncypia architektoniczne Stan to-be epuap rozumiany nie tylko jako portal i elementy techniczne, ale również organizację epuap i elementy prawne, czyli jako elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej, bez względu na to, kto będzie dostawcą poszczególnych jej elementów realizujących zadania publiczne całej administracji publicznej w Polsce stanowi REALIZACJĘ istotnej części architektury korporacyjnej państwa.

47 Zamiast podsumowania: Jak wdrożyćkoncepcjęarchitektury korporacyjnej państwa? Dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH, Kierownik Zakładu Systemów Informacyjnych, Katedra Informatyki Gospodarczej SGH

48 Jak dojśćdo architektury korporacyjnej państwa? Podejście: etapowe + przyrostowe Zacząćnie od mówienia o architekturze korporacyjnej państwa oraz narodowych ramach architektury korporacyjnej ale o potrzebie przedsięwzięć dotyczących: budowy potencjału organizacyjnego w administracji publicznej, kreowaniu wartości publicznej.

49 I etapwdrażania architektury korporacyjnej państwa Legislacja (formalne umocowanie prac) Narzędzia (metody, modele) Zasoby (budowa świadomości)

50 Zakres prac podczas I etapuwdrażania architektury korporacyjnej państwa Formalny sposób umocowania: Architektury korporacyjnej państwa Narodowych ram architektury korporacyjnej Umiejscowienie rady ds. architektury ale nie jako odrębnego ciała, tylko określonej roli(np. Rada ds. Informatyzacji) i ustalenie jej kompetencji Umiejscowienie biura architektury korporacyjnej (np. MSWiA) i ustalenie jego kompetencji Uświadomienie decydentom konieczności podejmowania decyzji z wykorzystaniem architektury korporacyjnej(na poziomie kierownictwa rządu/jednostek)

51 Co może pomóc w promocji koncepcji architektury korporacyjnej państwa (1)? Upowszechnienie się podejścia projektowego w administracji publicznej To pozwoli wprowadzićpewien rygoryzm w realizacji prac oraz pokaże, że mimo realizacji projektów nie zawsze da się osiągnąć założony efekt (brak big picture ) Wdrożenie budżetu zadaniowego w administracji publicznej Wyrwanie się architektury korporacyjnej z grajdołka IT Podniesienie świadomości u decydentów/polityków nt. strategicznej roli IT w administracji Rozwój Państwa to nie tylko mosty, drogi, kolej... Powołanie roli CIO w każdej dużej jednostce administracji publicznej Partner do rozmowy z decydentami politycznymi

52 Co może pomóc w promocji koncepcji architektury korporacyjnej państwa (2)? Skorzystanie z dobrego wzorca jakim jest TOGAF: The Open Group Architecture Framework

53 Definicja nieformalna TOGAF Worek z prezentami dla architekta korporacyjnego

54 Definicja formalna TOGAF The Open Group Architecture Framework Usystematyzowane, certyfikowane podejście do tworzenia architektury korporacyjnej Niezależneod dostawców, powstałena drodze konsensusu, wypracowywanego pomiędzy jego użytkownikami ZawierającerygorystycznąMetodęTworzenia Architektury (ArchitectureDevelopment Method ADM), która pozwala na przejście od architektury generycznejdo architektury dedykowanej konkretnej organizacji Przedstawia zestaw usług, standardów, pojęćprojektowych, komponentów i konfiguracjizwiązanych z architekturą korporacyjną

55 Wybrane prezenty z worka Pryncypia architektury korporacyjnej (Enterprise Architecture Principles) Baza standardów informacyjnych (Standard Information Base) Model referencyjny zintegrowanej infrastruktury informacyjnej (Integrated Information Infrastructure Reference Model) Metoda tworzenia architektury (Architecture Development Method)

56 Baza standardów informacyjnych Publiczna baza danych zawierająca otwarte standardy z linkami do dostosowanych produktów Dostępna z poziomu sieci WEB Możliwość wyszukiwania Skonstruowany według kategorii usług TOGAF TRM Może być użyta do: Zdefiniowania właściwości komponentów Stanowić może podstawę zamówień publicznych Zapewnia zgodnośćarchitektury z najbardziej aktualnym konsensusem w zakresie rozwiązań przemysłowych IT

57 Baza standardów informacyjnych Korporacyjna.pl

58 Model referencyjny zintegrowanej infrastruktury informacyjnej Polityka bezpieczeństwa Jakość Polityka mobilności Platforma aplikacji To jest narzędzie do komunikacji na linii IT-Biznes Narzędzia programistyczne Aplikacje konsumujące informacje Aplikacje brokerskie Narzędzia zarządzania IT Korporacyjna.pl Wydajność SLAs Aplikacje dostarczające informacje Polityka zarządzalności

59 Metoda tworzenia architektury Faza wstępna i pryncypia Planowanie architektury Projektowanie architektury Wdrożenie architektury Zbudowanie architektury G Nadzór nad wdrożeniem H Zarządzanie zmianą architektury F Planowanie migracji Korporacyjna.pl A Wizja architektury Zarządzanie wymaganiami E Możliwości i rozwiązania B biznesowa D techniczna C danych i aplikacji

60 Metamodel ADM Wspólna terminologia Faza wstępna Pryncypia architektoniczne Wymagania Pryncypia architektoniczne, wizja i wymagania Strategia biznesowa Strategia technologiczna Wizja architektury Pryncypia biznesowe, cele, czynniki sterujące Zarządzanie wymaganiami Wizja architektury Ograniczenia Założenia Luki Interesariusze Spójność artefaktów Podstawa repozytorium korporacji Czynniki sterujące Struktura organizacyjna biznesowa Motywacja Cele Zadania Miary Organizacja Lokalizacje Aktorzy, role systemów informatycznych Dane Encje danych Logiczne komponenty danych Aplikacje Usługi systemów informatycznych Logiczne komponenty aplikacji techniczna Usługi platformy Logiczne komponenty techniczne Usługi biznesowe, kontrakty, jakość usług Funkcja Procesy, zdarzenia, kontrole, produkty Funkcje Fizyczne komponenty danych Fizyczne komponenty aplikacji Fizyczne komponenty techniczne Korporacyjna.pl Możliwości, rozwiązania, planowanie migracji Potencjał Pakiety pracy Realizacja architektury Kontrakt architektoniczny Standardy Nadzór nad implementacją Przewodniki Specyfikacje

61 Rekomendacje dalszych działań Budowa świadomości, świadomości, świadomości, świadomości, świadomości... Odniesienie siędo samej koncepcji architektury korporacyjnej państwa w rządowych dokumentach strategicznych Zaproponowanie marchewki finansowej dla jednostek, które będą wdrażały architekturę korporacyjną państwa Metoda małych kroczków w tym wykorzystanie doświadczeń innych krajów w szczególności USA (pryncypia i standardy) Opracowanie rozwiązańlegislacyjnych w zakresie umocowania architektury korporacyjnej państwa

62 Dziękuję za uwagę Potencjał: Zdolność do osiągania celów Zapraszam do dyskusji BurjDubai, 818 metrów Dr Andrzej Sobczak, Katedra Informatyki Gospodarczej SGH Dziękuję za uwagę Zapraszam do dyskusji

Architektura korporacyjna państwa narzędzie koordynacji informatyzacji organizacji sektora publicznego

Architektura korporacyjna państwa narzędzie koordynacji informatyzacji organizacji sektora publicznego korporacyjna państwa narzędzie koordynacji informatyzacji organizacji sektora publicznego Dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH, Kierownik Zakładu Systemów Informacyjnych, Katedra Informatyki Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie podejścia architektonicznego jako narzędzia przeprowadzenia transformacji jednostek administracji publicznej

Zastosowanie podejścia architektonicznego jako narzędzia przeprowadzenia transformacji jednostek administracji publicznej Zastosowanie podejścia architektonicznego jako narzędzia przeprowadzenia transformacji jednostek administracji publicznej Dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH, Kierownik Zakładu Systemów Informacyjnych,

Bardziej szczegółowo

Architektura korporacyjna jako narzędzie koordynacji wdrażania przetwarzania w chmurze

Architektura korporacyjna jako narzędzie koordynacji wdrażania przetwarzania w chmurze Architektura korporacyjna jako narzędzie koordynacji wdrażania przetwarzania w chmurze Prof. SGH, dr hab. Andrzej Sobczak, Kierownik Zakładu Systemów Informacyjnych, Katedra Informatyki Gospodarczej SGH

Bardziej szczegółowo

Dlaczego modele architektoniczne to zamało? Wprowadzeniedo ładu architekturykorporacyjnej

Dlaczego modele architektoniczne to zamało? Wprowadzeniedo ładu architekturykorporacyjnej Dlaczego modele architektoniczne to zamało? Wprowadzeniedo ładu architekturykorporacyjnej Dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH, Kierownik Zakładu Systemów Informacyjnych, Katedra Informatyki Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Koncepcja metodycznego podejścia do podnoszenia poziomu interoperacyjności w organizacjach publicznych z zastosowaniem architektury korporacyjnej

Koncepcja metodycznego podejścia do podnoszenia poziomu interoperacyjności w organizacjach publicznych z zastosowaniem architektury korporacyjnej Koncepcja metodycznego podejścia do podnoszenia poziomu interoperacyjności w organizacjach publicznych z zastosowaniem architektury korporacyjnej Dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH, Kierownik Zakładu Systemów

Bardziej szczegółowo

Architektura korporacyjna państwa a nowoczesna administracja publiczna

Architektura korporacyjna państwa a nowoczesna administracja publiczna Architektura korporacyjna państwa a nowoczesna administracja publiczna Prof. SGH, dr hab. Andrzej Sobczak Kierownik Zakładu Zarządzania Informatyką Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej SGH Kilka

Bardziej szczegółowo

Od architektury korporacyjnej do infrastruktury informacyjnej państwa.

Od architektury korporacyjnej do infrastruktury informacyjnej państwa. Od architektury korporacyjnej do infrastruktury informacyjnej państwa E-mail: andrzej@egov.pl Cel prezentacji Wariant optymistyczny: przekonanie Państwa, że warto wykonać wysiłek organizacyjny w zakresie

Bardziej szczegółowo

Pryncypia architektury korporacyjnej

Pryncypia architektury korporacyjnej Pryncypia architektury korporacyjnej Dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH, Kierownik Zakładu Systemów Informacyjnych, Katedra Informatyki Gospodarczej SGH E-mail: sobczak@sgh.waw.pl Plan prezentacji Czym

Bardziej szczegółowo

Globalne podejście do transformacji organizacji z wykorzystaniem IT. Prof. SGH, dr. hab. Andrzej Sobczak Katedra Informatyki Gospodarczej SGH

Globalne podejście do transformacji organizacji z wykorzystaniem IT. Prof. SGH, dr. hab. Andrzej Sobczak Katedra Informatyki Gospodarczej SGH z wykorzystaniem IT Prof. SGH, dr. hab. Andrzej Sobczak Katedra Informatyki Gospodarczej SGH Kilka słów o prowadzącym Dr hab. Andrzej Sobczak Profesor w Katedrze Informatyki Gospodarczej SGH Blisko 10

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie TOGAF do definiowania i nadzoru architektury zorientowanej na usługi (SOA)

Zastosowanie TOGAF do definiowania i nadzoru architektury zorientowanej na usługi (SOA) Zastosowanie TOGAF do definiowania i nadzoru architektury zorientowanej na usługi (SOA) Dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH, Kierownik Zakładu Systemów Informacyjnych, Katedra Informatyki Gospodarczej SGH

Bardziej szczegółowo

Kierunek cyfryzacji w Polsce praktyczne konsekwencje zmian dla obywateli oraz przestrzeni publicznej

Kierunek cyfryzacji w Polsce praktyczne konsekwencje zmian dla obywateli oraz przestrzeni publicznej Kierunek cyfryzacji w Polsce praktyczne konsekwencje zmian dla obywateli oraz przestrzeni publicznej Prof. nadzw. dr hab. Andrzej Sobczak Dyrektor Ośrodka Studiów nad Cyfrowym Państwem Agenda wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Komentarz wprowadzający odnośnie do wprowadzania podejścia architektonicznego w administracji publicznej Prof. SGH, dr hab.

Komentarz wprowadzający odnośnie do wprowadzania podejścia architektonicznego w administracji publicznej Prof. SGH, dr hab. Komentarz wprowadzający odnośnie do wprowadzania podejścia architektonicznego w administracji publicznej Prof. SGH, dr hab. Andrzej Sobczak Kurs: Architektura korporacyjna a nowoczesna administracja publiczna

Bardziej szczegółowo

Architektura korporacyjna państwa MICHAŁ BUKOWSKI, MAC 13-03-2015

Architektura korporacyjna państwa MICHAŁ BUKOWSKI, MAC 13-03-2015 Architektura korporacyjna państwa MICHAŁ BUKOWSKI, MAC 13-03-2015 Architektura korporacyjna Sposób zarządzania oraz metoda dokumentacji, które razem wprowadzają możliwy do wykonania, skoordynowany widok

Bardziej szczegółowo

Architektura korporacyjna jako narzędzie transformacji cyfrowego państwa MICHAŁ BUKOWSKI, MAC 2-07-2015

Architektura korporacyjna jako narzędzie transformacji cyfrowego państwa MICHAŁ BUKOWSKI, MAC 2-07-2015 Architektura korporacyjna jako narzędzie transformacji cyfrowego państwa MICHAŁ BUKOWSKI, MAC 2-07-2015 Wybrane problemy informatyzacji Brak całościowej wizji cyfrowego państwa i jej umocowania prawnego:

Bardziej szczegółowo

dr Mariusz Ulicki Dyrektor Biura Informatyki i Telekomunikacji Centrali KRUS

dr Mariusz Ulicki Dyrektor Biura Informatyki i Telekomunikacji Centrali KRUS Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego jako e-urząd zorientowany usługowo dr Mariusz Ulicki Dyrektor Biura Informatyki i Telekomunikacji Centrali KRUS 1 Cel prezentacji Celem prezentacji jest przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w zakresie zarządzania ładem architektury korporacyjnej

Dobre praktyki w zakresie zarządzania ładem architektury korporacyjnej Dobre praktyki w zakresie zarządzania ładem architektury korporacyjnej Dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH, Kierownik Zakładu Systemów Informacyjnych, Katedra Informatyki Gospodarczej SGH Gospodarczej SGH

Bardziej szczegółowo

Trwałość projektów 7 osi PO IG

Trwałość projektów 7 osi PO IG Warszawa, 6 października 2015 r. Konferencja podsumowująca wdrażanie 7 i 8 osi priorytetowej PO IG Trwałość projektów 7 osi PO IG Paweł Oracz Departament Strategii Systemu Informacyjnego Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

Projekt architektury systemów informatycznych Uniwersytetu Warszawskiego w oparciu o metodykę TOGAF. Tomasz Turski 26.05.2011

Projekt architektury systemów informatycznych Uniwersytetu Warszawskiego w oparciu o metodykę TOGAF. Tomasz Turski 26.05.2011 Projekt architektury systemów informatycznych Uniwersytetu Warszawskiego w oparciu o metodykę TOGAF Tomasz Turski 26.05.2011 Plan prezentacji Architektura korporacyjna Frameworki Pryncypia Metodyka TOGAF

Bardziej szczegółowo

Czym jest Minimum Viable (Architecture) Practice w kontekście instytucji finansowych? Prof. SGH, dr hab. Andrzej Sobczak

Czym jest Minimum Viable (Architecture) Practice w kontekście instytucji finansowych? Prof. SGH, dr hab. Andrzej Sobczak Czym jest Minimum Viable (Architecture) Practice w kontekście instytucji finansowych? Prof. SGH, dr hab. Andrzej Sobczak Kurs: Zastosowanie TOGAF i ArchiMate w instytucjach finansowych Kurs: Metody oceny

Bardziej szczegółowo

Architektura bezpieczeństwa informacji w ochronie zdrowia. Warszawa, 29 listopada 2011

Architektura bezpieczeństwa informacji w ochronie zdrowia. Warszawa, 29 listopada 2011 Architektura informacji w ochronie zdrowia Warszawa, 29 listopada 2011 Potrzeba Pomiędzy 17 a 19 kwietnia 2011 roku zostały wykradzione dane z 77 milionów kont Sony PlayStation Network. 2 tygodnie 25 milionów

Bardziej szczegółowo

Kodeks dobrych praktyk architektów korporacyjnych jako narzędzie profesjonalizacji zawodowej

Kodeks dobrych praktyk architektów korporacyjnych jako narzędzie profesjonalizacji zawodowej Kodeks dobrych praktyk architektów korporacyjnych jako narzędzie profesjonalizacji zawodowej Dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH, Kierownik Zakładu Systemów Informacyjnych, Katedra Informatyki Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja dla obywateli

Informatyzacja dla obywateli Ministerstwo Finansów Informatyzacja dla obywateli automatyzacja rozliczeń podatków (PIT ów) projekty e-deklaracje i e-podatki Grzegorz Fiuk Departament ds. Informatyzacji Resortu Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu i zasadnicze kierunki informatyzacji administracji publicznej

Ocena stanu i zasadnicze kierunki informatyzacji administracji publicznej Główne cele konferencji: Ocena stanu i zasadnicze kierunki informatyzacji administracji publicznej Nowe oblicze epuap Mariusz Madejczyk Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 1 Główne cele warsztatów

Bardziej szczegółowo

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Czy realizacja projektu to dostarczenie narzędzia biznesowego, czy czynnik stymulujący rozwój społeczeństwa informacyjnego? W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne,

Bardziej szczegółowo

Założenia modelu dostarczenia wartości z budowy inteligentnego miasta

Założenia modelu dostarczenia wartości z budowy inteligentnego miasta Założenia modelu dostarczenia wartości z budowy inteligentnego miasta Kierownik Zakładu Zarządzania Informatyką SGH Agenda prezentacji 1 2 3 4 Definicyjne ujęcie inteligentnego miasta Czym jest model dostarczania

Bardziej szczegółowo

Budowa potencjału architektonicznego organizacji

Budowa potencjału architektonicznego organizacji Budowa potencjału go organizacji Dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH, Kierownik Zakładu Systemów Informacyjnych, Katedra Informatyki Gospodarczej SGH E-mail: sobczak@sgh.waw.pl Plan prezentacji Próba definicji

Bardziej szczegółowo

Produkty i artefakty architektoniczne

Produkty i artefakty architektoniczne Produkty i artefakty architektoniczne Prof. SGH, dr hab. Andrzej Sobczak Kurs: Zakres tematyczny kursu Produkty i artefakty architektoniczne Koncepcja kontinuum korporacyjnego Czym jest metamodel zawartości

Bardziej szczegółowo

Program e-podatki Studium przypadku

Program e-podatki Studium przypadku www.pwc.com/pl Program e-podatki Studium przypadku Doświadczenia dla e-administracji samorządowej Agenda 1. Informacje o Programie 2. Wyniki Programu 3. Procesy podatkowe w samorządach 2 Informacje o Programie

Bardziej szczegółowo

Enterprise Architecture podejście holistyczne w zarządzaniu transformacją jednostek administracji publicznej

Enterprise Architecture podejście holistyczne w zarządzaniu transformacją jednostek administracji publicznej Bartłomiej Seidel Ośrodek Informatyki Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Enterprise Architecture podejście holistyczne w zarządzaniu transformacją jednostek administracji publicznej Forum

Bardziej szczegółowo

Założenia i stan realizacji projektu epuap2

Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Michał Bukowski Analityk epuap Serock, 28 października 2009 r. Agenda 1. Projekt epuap - cele i zakres. 2. Zrealizowane zadania w ramach epuap. 3. Projekt epuap2

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ

ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ PODSTAWOWE INFORMACJE skierowany do mikro, małych

Bardziej szczegółowo

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej Departament Innowacji

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej Departament Innowacji Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej 26.07.2016 Departament Innowacji Kierunki transformacji polskiej gospodarki 5 Filarów rozwoju gospodarczego Polski Reindustrializacja Rozwój innowacyjnych firm

Bardziej szczegółowo

Strategia e-rozwoju województwa mazowieckiego, zasady współdziałania Samorządów Gminnych z Samorządem Województwa Mazowieckiego przy jej realizacji.

Strategia e-rozwoju województwa mazowieckiego, zasady współdziałania Samorządów Gminnych z Samorządem Województwa Mazowieckiego przy jej realizacji. Strategia e-rozwoju województwa mazowieckiego, zasady współdziałania Samorządów Gminnych z Samorządem Województwa Mazowieckiego przy jej realizacji. Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego 1 Plan

Bardziej szczegółowo

e-podatki elektroniczne usługi nowoczesnego państwa Grzegorz Fiuk Departament ds. Informatyzacji Resortu Ministerstwo Finansów

e-podatki elektroniczne usługi nowoczesnego państwa Grzegorz Fiuk Departament ds. Informatyzacji Resortu Ministerstwo Finansów e-podatki elektroniczne usługi nowoczesnego państwa Grzegorz Fiuk Departament ds. Informatyzacji Resortu Ministerstwo Finansów IV Forum Informatyki w Administracji Ciechocinek, 20-21 kwiecień 2005 Filary

Bardziej szczegółowo

e-usługi? Procesy? A może procesy dla e-usług? Agata Filipowska, Wioletta Sokołowska

e-usługi? Procesy? A może procesy dla e-usług? Agata Filipowska, Wioletta Sokołowska e-usługi? Procesy? A może procesy dla e-usług? Agata Filipowska, Wioletta Sokołowska Plan prezentacji Omówienie doświadczeń związanych z potrzebą optymalizacji realizowanych procesów. Przedstawienie zakresu

Bardziej szczegółowo

Program Europa Środkowa

Program Europa Środkowa Regionalne spotkanie informacyjne na temat procesu aplikowania o środki w programach BSR i CE, Gdańsk, 20 października 2014 r. Program Europa Środkowa 2014-2020 Agnieszka Burda, Krajowy Punkt Kontaktowy

Bardziej szczegółowo

Wirtualny Konsultant Usług Publicznych Interoperacyjność

Wirtualny Konsultant Usług Publicznych Interoperacyjność Wirtualny Konsultant Usług Publicznych Interoperacyjność ść oraz techniki semantyczne w administracji publicznej Część I wizja Dariusz Woźniak Stowarzyszenie Miasta w Internecie Część II projekt Jerzy

Bardziej szczegółowo

e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz

e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz Definicje e-administracji Elektroniczna administracja to wykorzystanie technologii informatycznych i telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje Zespołu Rady Cyfryzacji MAiC ds. informatyzacji Państwa. Warszawa, dnia 12 marca 2015 r.

Rekomendacje Zespołu Rady Cyfryzacji MAiC ds. informatyzacji Państwa. Warszawa, dnia 12 marca 2015 r. Rekomendacje Zespołu Rady Cyfryzacji MAiC ds. informatyzacji Państwa ZESPÓŁ W SKŁADZIE: ADAM GÓRAL MARIUSZ MADEJCZYK PIOTR WAGLOWSKI IWONA WENDEL MICHAŁ ANDRZEJ WOŹNIAK Warszawa, dnia 12 marca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI

ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Świadczenie usług doradztwa eksperckiego w ramach projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach

Bardziej szczegółowo

Michał Jaworski Wiceprezes PIIT

Michał Jaworski Wiceprezes PIIT Michał Jaworski Wiceprezes PIIT Warszawa, 2 grudnia 2009 Europejskie Ramy Interoperacyjności 2.0 Pozycjonowanie dokumentu: Europejska Strategia Interoperacyjności zapewnia ład korporacyjny (Governance)

Bardziej szczegółowo

Nowa Strategia Cyberbezpieczeństwa RP na lata główne założenia i cele

Nowa Strategia Cyberbezpieczeństwa RP na lata główne założenia i cele Nowa Strategia Cyberbezpieczeństwa RP na lata 2017-2022 główne założenia i cele Dariusz Deptała Serock, 29-31 maja 2017 r. Strategia Cyberbezpieczeństwa RP- Krajowe Ramy Polityki Cyberbezpieczeństwa Ustawa

Bardziej szczegółowo

Projekt epuap obecny stan realizacji i plany na przyszłość

Projekt epuap obecny stan realizacji i plany na przyszłość Projekt epuap obecny stan realizacji i plany na przyszłość Waldemar Ozga Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Projekt współfinansowany Agenda 1. Czym jest epuap 2. Korzyści z zastosowanie epuap 3. Funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej FiM Consulting Sp. z o.o. Szymczaka 5, 01-227 Warszawa Tel.: +48 22 862 90 70 www.fim.pl Spis treści

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych

Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych Wersja: 1.0 17.06.2015 r. Wstęp W dokumencie przedstawiono skróconą wersję pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych.

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa - strategia dla e- administracji

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa - strategia dla e- administracji Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa - strategia dla e- administracji III Konwent Informatyków Warmii i Mazur Ryn 28.11.2013 Mariusz Przybyszewski Otwarta administracja na potrzeby obywateli i

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu e-puap.

Realizacja projektu e-puap. Realizacja projektu e-puap. Współpraca Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Województwem Małopolskim. Marek Słowikowski Dyrektor Departamentu Informatyzacji 17.02.2006 KONFERENCJA "E-ADMINISTRACJA

Bardziej szczegółowo

Model referencyjny doboru narzędzi Open Source dla zarządzania wymaganiami

Model referencyjny doboru narzędzi Open Source dla zarządzania wymaganiami Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii Katedra Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu Zakład Zarządzania Technologiami Informatycznymi Model referencyjny Open Source dla dr hab. inż. Cezary

Bardziej szczegółowo

Łatwa czy niełatwa droga do celu? - wdrożenie COSMIC w ZUS

Łatwa czy niełatwa droga do celu? - wdrożenie COSMIC w ZUS - wdrożenie COSMIC w ZUS Warszawa, 07.06.2017 Dlaczego w ZUS zdecydowano się na wdrożenie wymiarowanie złożoności oprogramowania akurat metodą COSMIC? jest metodą najbardziej transparentną i ograniczającą

Bardziej szczegółowo

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT CTPARTNERS W LICZBACH 15 osób przeszkolonych z zakresu IT lat na rynku 40 000 4 kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie ~100% Zdawalności egzaminów po naszych szkoleniach szkoleń otwartych i zamkniętych

Bardziej szczegółowo

Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie

Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie 5 gmin położonych w obszarze Zbiornika Świnna Poręba

Bardziej szczegółowo

SPIN MODEL TRANSFERU INNOWACJI W MAŁOPOLSCE

SPIN MODEL TRANSFERU INNOWACJI W MAŁOPOLSCE MODEL TRANSFERU INNOWACJI W MAŁOPOLSCE Dr inż. Konrad Maj Dyrektor Departamentu ds. Rozwoju Fundacji Rozwoju Edukacji i Nauki SPIN MODEL TRANSFERU INNOWACJI W MAŁOPOLSCE Projekt innowacyjny testujący wdrażany

Bardziej szczegółowo

Jak opisać wymagania zamawiającego wybrane elementy

Jak opisać wymagania zamawiającego wybrane elementy Jak opisać wymagania zamawiającego wybrane elementy Adam Rzeźnicki, Grzegorz Sobolewski PIIT Listopad, 2012 Agenda Kontekst ma znaczenie - na przykładzie cyklu wytwórczego systemu aplikacyjnego Rodzaje

Bardziej szczegółowo

Plan Informatyzacji Państwa

Plan Informatyzacji Państwa Plan Informatyzacji Państwa Dr inż. Grzegorz Bliźniuk Podsekretarz Stanu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Warszawa, 2006 r. 1 Plan Informatyzacji Państwa wynika z : Ustawy z dnia 17 lutego

Bardziej szczegółowo

Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 32-CPI-WZP-2244/13. Podstawa do dysponowania osobą

Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 32-CPI-WZP-2244/13. Podstawa do dysponowania osobą Załącznik nr 8 do SIWZ Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 3-CPI-WZP-44/13 Lp. Zakres wykonywanych czynności Liczba osób Imiona i nazwiska osób, którymi dysponuje wykonawca

Bardziej szczegółowo

SOA Web Services in Java

SOA Web Services in Java Wydział Informatyki i Zarządzania Wrocław,16 marca 2009 Plan prezentacji SOA 1 SOA 2 Usługi Przykłady Jak zacząć SOA Wycinek rzeczywistości Problemy zintegrowanych serwisów : Wycinek Rzeczywistości Zacznijmy

Bardziej szczegółowo

Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce

Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce Rola administracji w budowaniu gospodarki elektronicznej Warszawa, 25 września 2006 r. Poruszane tematy Wprowadzenie i kontekst prezentacji Rola administracji

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie innowacją Adaptacja i zastosowanie sprawdzonych rozwiązań hiszpańskich na gruncie polskim

Zarządzanie innowacją Adaptacja i zastosowanie sprawdzonych rozwiązań hiszpańskich na gruncie polskim Zarządzanie innowacją Adaptacja i zastosowanie sprawdzonych rozwiązań hiszpańskich na gruncie polskim Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 Spis treści Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 1.1. Wprowadzenie...11 1.2. System zarządzania jakością...11 1.3. Standardy jakości w projekcie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja firmy i doświadczeń ze wspólnych projektów

Prezentacja firmy i doświadczeń ze wspólnych projektów Prezentacja firmy i doświadczeń ze wspólnych projektów dr inż. Jarosław Wójcik Copyright 2014 Value BasedAdvisorsSp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana,

Bardziej szczegółowo

Dolnośląska Polityka Rowerowa 2014-2020 (Polityka równoważenia systemu transportowego na Dolnym Śląsku- PODSYSTEM ROWEROWY 2014-2020)

Dolnośląska Polityka Rowerowa 2014-2020 (Polityka równoważenia systemu transportowego na Dolnym Śląsku- PODSYSTEM ROWEROWY 2014-2020) Samorządowa jednostka organizacyjna Dolnośląska Polityka Rowerowa 2014-2020 (Polityka równoważenia systemu transportowego na Dolnym Śląsku- PODSYSTEM ROWEROWY 2014-2020) ZAŁOŻENIA INSTYTUT ROZWOJU TERYTORIALNEGO

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014 1 QUO VADIS.. BS? Rekomendacja D dlaczego? Mocne fundamenty to dynamiczny rozwój. Rzeczywistość wdrożeniowa. 2 Determinanty sukcesu w biznesie. strategia, zasoby (ludzie, kompetencje, procedury, technologia)

Bardziej szczegółowo

CRM w logistyce. Justyna Jakubowska. CRM7 Specjalista Marketingu

CRM w logistyce. Justyna Jakubowska. CRM7 Specjalista Marketingu CRM w logistyce Justyna Jakubowska CRM7 Specjalista Marketingu CRM w logistyce Prezentacja firm more7 Polska dostawca systemu CRM Autor i producent systemu do zarządzania relacjami z klientem CRM7; Integrator

Bardziej szczegółowo

Profil działalności i model biznesowy Otoczenie rynkowe Strategia produktowa spółki Wybrane dane finansowe Emisja obligacji i inwestycje

Profil działalności i model biznesowy Otoczenie rynkowe Strategia produktowa spółki Wybrane dane finansowe Emisja obligacji i inwestycje Profil działalności i model biznesowy Otoczenie rynkowe Strategia produktowa spółki Wybrane dane finansowe Emisja obligacji i inwestycje Profil Działalności Rodan Systems O firmie Rodan Systems jest doświadczonym

Bardziej szczegółowo

Data Governance jako część ładu korporacyjnego

Data Governance jako część ładu korporacyjnego Data Governance jako część ładu korporacyjnego Prof. SGH, dr hab. Andrzej Sobczak Kurs: Wprowadzenie do problematyki Data Governance Zakres tematyczny kursu Data Governance jako część ładu korporacyjnego

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Modeli Usług dla rozwiązań typu SOA

Projektowanie Modeli Usług dla rozwiązań typu SOA Projektowanie Modeli Usług dla rozwiązań typu SOA Service Oriented Modeling and Architecture (SOMA ) IBM Global Business Services, zdefiniował zestaw usług konsultingowych oraz narzędzi pomagających organizacjom

Bardziej szczegółowo

Wpływ kompetencji pracowników administracji publicznej na wdrożenie i utrzymanie systemów teleinformatycznych

Wpływ kompetencji pracowników administracji publicznej na wdrożenie i utrzymanie systemów teleinformatycznych 1 Wpływ kompetencji pracowników administracji publicznej na wdrożenie i utrzymanie systemów teleinformatycznych Zespół projektowy: Andrzej Natuniewicz, Bartosz Drozd, Anna Góralska, Andrzej Perkowski,

Bardziej szczegółowo

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT CTPARTNERS W LICZBACH 15 osób przeszkolonych z zakresu IT lat na rynku 40 000 4 kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie ~100% Zdawalności egzaminów po naszych szkoleniach szkoleń otwartych i zamkniętych

Bardziej szczegółowo

APLIKACJE KRYTYCZNE. Piotr Kociński - Prezes Zarządu Krzysztof Dyki Wiceprezes Zarządu Krzysztof Komorowski Członek Zarządu.

APLIKACJE KRYTYCZNE. Piotr Kociński - Prezes Zarządu Krzysztof Dyki Wiceprezes Zarządu Krzysztof Komorowski Członek Zarządu. APLIKACJE KRYTYCZNE Piotr Kociński - Prezes Zarządu Krzysztof Dyki Wiceprezes Zarządu Krzysztof Komorowski Członek Zarządu Spis treści 1. Luka podatkowa. 2. Jak zmniejszać lukę podatkową. 3. Problem z

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki

System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie

Bardziej szczegółowo

Kryteria merytoryczne dla działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Kryteria merytoryczne dla działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Kryteria merytoryczne dla działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Numer i nazwa osi priorytetowej Numer i nazwa działania/ poddziałania

Bardziej szczegółowo

Tematy prac magisterskich Rok akademicki 2013/2014

Tematy prac magisterskich Rok akademicki 2013/2014 Dr hab. inż. Jan Werewka, prof. n. AGH Wydział EAIiIB AGH E-mail: werewka@agh.edu.pl www: http://home.agh.edu.pl/werewka Tematy prac magisterskich Rok akademicki 2013/2014 Temat 1 Architektura przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA OPINII MAZOWIECKIEGO FORUM TERYTORIALNEGO (MFT) NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI MAZOWIECKIEGO OBSERWATORIUM TERYTORIALNEGO (MOT) Dr Aneta Śledź

RAPORT Z BADANIA OPINII MAZOWIECKIEGO FORUM TERYTORIALNEGO (MFT) NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI MAZOWIECKIEGO OBSERWATORIUM TERYTORIALNEGO (MOT) Dr Aneta Śledź RAPORT Z BADANIA OPINII MAZOWIECKIEGO FORUM TERYTORIALNEGO (MFT) NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI MAZOWIECKIEGO OBSERWATORIUM TERYTORIALNEGO (MOT) Dr Aneta Śledź Warszawa 2013 Metodologia Badanie przeprowadzono z

Bardziej szczegółowo

Warsztaty FRAME. Sygnatura warsztatu: W1 (W3) Czas trwania: 3 dni

Warsztaty FRAME. Sygnatura warsztatu: W1 (W3) Czas trwania: 3 dni Sygnatura warsztatu: W1 (W3) Czas trwania: 3 dni Warsztaty FRAME I. Cel Zapoznanie uczestników z możliwościami wykorzystania Europejskiej Ramowej Architektury ITS FRAME (zwanej dalej FRAME ) oraz jej narzędzi

Bardziej szczegółowo

Kluczowe projekty informatyczne MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne

Kluczowe projekty informatyczne MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Kluczowe projekty informatyczne MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Ewa Szczepańska CPI MSWiA Warszawa, 22 września 2011r. 2 Mapa projektów informatycznych realizowanych przez CPI MSWiA

Bardziej szczegółowo

ARIADNA - Dostosowanie Profilu Zaufanego do unijnych wymogów rozporządzenia eidas

ARIADNA - Dostosowanie Profilu Zaufanego do unijnych wymogów rozporządzenia eidas Lider: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Partner: Centrum Projektów Informatycznych ARIADNA - Dostosowanie Profilu Zaufanego do unijnych wymogów rozporządzenia eidas CEL PROJEKTU Głównym celem projektu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością

Zarządzanie jakością Zarządzanie jakością Plan Wstęp do zarządzania jakością Planowanie jakości Przeprowadzenie zapewnienia jakości Przeprowadzenie kontroli jakości Jakość Jakość to ogół właściwości obiektu wiążących się z

Bardziej szczegółowo

Jak należy rozumieć jakość architektury korporacyjnej? Prof. SGH, dr hab. Andrzej Sobczak

Jak należy rozumieć jakość architektury korporacyjnej? Prof. SGH, dr hab. Andrzej Sobczak Jak należy rozumieć jakość architektury korporacyjnej? Prof. SGH, dr hab. Andrzej Sobczak Kurs: Czym jest jakość architektury korporacyjnej i jak ją oceniać? Zakres tematyczny kursu Jak należy rozumieć

Bardziej szczegółowo

Wstęp do zarządzania projektami

Wstęp do zarządzania projektami Wstęp do zarządzania projektami Definicja projektu Projekt to tymczasowe przedsięwzięcie podejmowane w celu wytworzenia unikalnego wyrobu, dostarczenia unikalnej usługi lub uzyskania unikalnego rezultatu.

Bardziej szczegółowo

Polska polityka kosmiczna koordynacja działań administracji publicznej. 19 lutego 2015 r.

Polska polityka kosmiczna koordynacja działań administracji publicznej. 19 lutego 2015 r. Polska polityka kosmiczna koordynacja działań administracji publicznej Anna Kobierzycka, Naczelnik Wydziału Polityki Kosmicznej Departament Innowacji i Przemysłu, Ministerstwo Gospodarki 19 lutego 2015

Bardziej szczegółowo

Współpraca administracji rządowej i samorządowej w zakresie cyfryzacji usług publicznych

Współpraca administracji rządowej i samorządowej w zakresie cyfryzacji usług publicznych Konferencja ELEKTRONICZNA ADMINISTRACJA Współpraca administracji rządowej i samorządowej w zakresie cyfryzacji usług publicznych WARSZAWA, 5 listopada 2012 r. Plan Prezentacji Wprowadzenie Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Emil Walczyk. Zastępca Kierownika projektu epuap2 Centrum Projektów Informatycznych. Warszawa, 3 lipca 2013 r.

Emil Walczyk. Zastępca Kierownika projektu epuap2 Centrum Projektów Informatycznych. Warszawa, 3 lipca 2013 r. Powszechne e-usługi administracji publicznej na platformie epuap Emil Walczyk Zastępca Kierownika projektu epuap2 Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, 3 lipca 2013 r. Cel ogólny projektu Upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE METODY ZARZĄDZANIA EFEKTYWNOŚCIĄ JAK ZARZĄDZAĆ ZŁOŻONĄ ORGANIZACJĄ Z WYKORZYSTANIEM NAJLEPSZYCH ROZWIĄZAŃ IT. ROLA I ZNACZENIE CFO.

PRAKTYCZNE METODY ZARZĄDZANIA EFEKTYWNOŚCIĄ JAK ZARZĄDZAĆ ZŁOŻONĄ ORGANIZACJĄ Z WYKORZYSTANIEM NAJLEPSZYCH ROZWIĄZAŃ IT. ROLA I ZNACZENIE CFO. PRAKTYCZNE METODY ZARZĄDZANIA EFEKTYWNOŚCIĄ JAK ZARZĄDZAĆ ZŁOŻONĄ ORGANIZACJĄ Z WYKORZYSTANIEM NAJLEPSZYCH ROZWIĄZAŃ IT. ROLA I ZNACZENIE CFO. Krzysztof Matuszewski, Dyrektor Zarządzający, Bank Ochrony

Bardziej szczegółowo

Program pl.id a standaryzacja i integracja procesów wewnątrz administracji publicznej

Program pl.id a standaryzacja i integracja procesów wewnątrz administracji publicznej Program pl.id a standaryzacja i integracja procesów wewnątrz administracji publicznej (Na przykładzie Urzędu m.st. Warszawy) Olsztyn - Stare Jabłonki, 10-12 marca 2011 r. Warszawa podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce 2 Trendy yglobalne Globalizacja Zmiany demograficzne Zmiany klimatu WYZWANIE: Konieczność budowania trwałych podstaw wzrostu umożliwiających realizację aspiracji rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE październik 2008 Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, mając na uwadze dobro

Bardziej szczegółowo

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Opis szkoleń planowanych do realizacji w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

Działanie 5.1 Wzmocnienie potencjału administracji rządowej

Działanie 5.1 Wzmocnienie potencjału administracji rządowej Działanie 5.1 Wzmocnienie potencjału administracji rządowej Poddziałanie 5.1.1 Modernizacja systemów zarządzania i podnoszenie kompetencji kadr Diagnozowanie kondycji administracji rządowej w kluczowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie usługami IT zwinność

Zarządzanie usługami IT zwinność Zarządzanie usługami IT zwinność Autor: Grzegorz Poręcki 06.06.2017 Warszawa Agenda ITIL Zwinność Oferta OMEC ITIL w ładzie organizacji ITIL w pigułce cykl życia usług ITIL jest uniwersalnym zbiorem najlepszych

Bardziej szczegółowo

Chmura w mieście, miasto w chmurze czy samorządy potrzebują przetwarzania w chmurze i jak tam trafić?

Chmura w mieście, miasto w chmurze czy samorządy potrzebują przetwarzania w chmurze i jak tam trafić? Chmura w mieście, miasto w chmurze czy samorządy potrzebują przetwarzania w chmurze i jak tam trafić? Prof. nadzw. dr hab. Andrzej Sobczak Dyrektor Ośrodka Studiów nad Cyfrowym Państwem Agenda wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Księga Wieczysta

Elektroniczna Księga Wieczysta Elektroniczna Księga Wieczysta Aspekty wdrażania systemu informatycznego świadczącego usługi drogą elektroniczną Robert Ciurkot Dyrektor Departamentu Konsultingu Grupa Bull Grupa Bull na świecie 50 krajów

Bardziej szczegółowo

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO Jakość samą w sobie trudno jest zdefiniować, tak naprawdę pod tym pojęciem kryje się wszystko to co ma związek z pewnymi cechami - wyrobu lub usługi - mającymi wpływ na

Bardziej szczegółowo

epuap Opis standardowych elementów epuap

epuap Opis standardowych elementów epuap epuap Opis standardowych elementów epuap Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...

Bardziej szczegółowo

Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą

Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą 2012 Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą Usługi PK KSU jako pierwowzór nowych usług PK DIAGNOZA POTRZEB KLIENTA

Bardziej szczegółowo

Stan zaawansowania prac dotyczących zamówienia na opracowanie i wdrożenie rdzenia systemu e Urząd.

Stan zaawansowania prac dotyczących zamówienia na opracowanie i wdrożenie rdzenia systemu e Urząd. Stan zaawansowania prac dotyczących zamówienia na opracowanie i wdrożenie rdzenia systemu e Urząd. Andrzej Natuniewicz, Andrzej Perkowski Departament Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Działanie 2.1: E-usługi; Poddziałanie 2.1.1: E-usługi dla Mazowsza; Typ projektu: Regionalna Platforma Informacyjna

Działanie 2.1: E-usługi; Poddziałanie 2.1.1: E-usługi dla Mazowsza; Typ projektu: Regionalna Platforma Informacyjna KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 2.1: E-usługi; Poddziałanie 2.1.1: E-usługi dla Mazowsza; Typ projektu: Regionalna Platforma Informacyjna Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Punktacja 1 Bezpieczeństwo systemów

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, metodyka PMBOK

Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, metodyka PMBOK Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, metodyka PMBOK Opis Szkolenie realizowane w ramach: Oferowane zajęcia umożliwiają uczestnikom poznanie najlepszych metod i narzędzi stosowanych

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja w administracji. dr Małgorzata Wilińska

Informatyzacja w administracji. dr Małgorzata Wilińska Informatyzacja w administracji dr Małgorzata Wilińska Informacja Zgodnie z ustaleniami uprzejmie informuje, że wszystkie treści ujęte w prezentacji obowiązują Państwa na teście końcowym. Ustawa o informatyzacji

Bardziej szczegółowo