Taryfa opłat i prowizji. ABS Bank Spółdzielczego. dla Klientów Indywidualnych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Taryfa opłat i prowizji. ABS Bank Spółdzielczego. dla Klientów Indywidualnych"

Transkrypt

1 Taryfa opłat i prowizji ABS Bank Spółdzielczego dla Klientów Indywidualnych Opracowano: r. 1

2 Spis treści: WSTĘP... 3 KONTA OSOBISTE... 4 Tabela 1 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWE... 4 Tabela 2 RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH POTWIERDZONY KSIAŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ - dla rachunków otwartych do dnia 19 grudnia 2011r Tabela 3 RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY ABS-EXTRA W WALUTACH WYMIENIALNYCH... 5 Tabela 4 RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY ABS SUPER W ZŁOTYCH (DLA PKZP, SKO, OSÓB FIZYCZNYCH BĘDĄCYCH CZŁONKAMI RAD RODZICÓW)... 6 Tabela 5 DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KONT OSOBISTYCH... 7 OSZCZĘDNOŚCI... 8 Tabela 6 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE... 8 Tabela 7 RACHUNKI TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH POTWIERDZONE KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ - dla rachunków otwartych do dnia 19 grudnia 2011r Tabela 8 RACHUNKI TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W ZŁOTYCH... 9 Tabela 9 RACHUNKI TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W WALUTACH WYMIENIALNYCH... 9 Tabela 10 DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ OSZCZĘDNOŚCI... 9 KARTY BANKOWE Tabela 11 KARTY PŁATNICZE Tabela 12 KARTY KREDYTOWE - wydawane od 14 marca 2011r KREDYTY Tabela 13 KREDYTY - z wyłączem kredytów mieszkaniowych i hipotecznych Tabela 14 KREDYTY MIESZKANIOWE I HIPOTECZNE Tabela 15 DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KREDYTÓW INNE USŁUGI Tabela 16 OBRÓT DEWIZOWY Tabela 17 SKARBIEC NOCNY WRZUTNIA Tabela 18 DEPOZYTY WARTOŚCIOWE I RZECZOWE Tabela 19 SKRYTKI SEJFOWE I RZECZOWE Tabela 20 USŁUGI RÓŻNE Tabela 21 CZYNNOŚCI KASOWE

3 WSTĘP Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w "Taryfie opat i prowizji ABS Banku Spółdzielczego dla Klientów Indywidualnych" zwanej dalej Taryfą osób fizycznych prowadzących działalności gospodarczej - rezydentów i rezydentów. 1. Opłaty i prowizje dotyczące posiadaczy rachunków bankowych pobierane są z rachunków w dniu dokonania operacji bankowej lub wpłacane w gotówce w kasie. 2. Opłaty i prowizje o charakterze cyklicznym lub ciągłym, realizowane na zlece posiadacza rachunku pobierane są okresowo, rzadziej jednak niż raz w miesiącu, w drodze obciążenia rachunku. W przypadku rezygnacji z korzystania z określonej usługi, opłaty uiszczone z góry podlegają proporcjonalnemu zwrotowi. 3. Od pozostałych Klientów opłaty i prowizje pobierane są w gotówce w kasach Banku w dniu dokonania operacji bankowej. 4. Pobrane opłaty i prowizje podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia od transakcji lub ich anulowania z przyczyn za które ABS Bank Spółdzielczy ponosi odpowiedzialności (z wyjątkiem prowizji za udziele kredytu konsumenckiego). 5. W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość opłat i prowizji w granicach "od", "do", "od... do..." kierownik jednostki organizacyjnej ustala indywidual wysokość pobieranych opłat i prowizji w podanych granicach. W przypadku czynności przewidzianych w Taryfie, realizowanych na wniosek Klienta, za które pobierana jest opłata wg kosztów rzeczywistych, kierownik jednostki organizacyjnej ustala indywidual jej wysokość i przystępuje do realizacji wniosku po uzyskaniu zgody Klienta na wysokość opłaty. 6. Kwoty pobieranych opłat i prowizji podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to rówż kwot prowizji i opłat pobieranych w PLN od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. Opłaty i prowizje za czynności bankowe w obrocie dewizowym ustalane są w polskiej walucie. W sytuacji, gdy podstawę naliczania prowizji określonej procentowo stanowi kwota w walucie obcej opłata / prowizja ustalana w PLN a pobierana jest od Klienta w walucie obcej. Do przeliczania stosowany jest kurs średni NBP z dnia pobrania należności. 7. Opłaty i prowizje pobierane są zależ od innych opłat przewidzianych przepisami prawa np. kosztów protestu, opłat skarbowych, podatku VAT. 8. Nie pobiera się prowizji i opłat od: 1) wpłaty i wypłat z rachunków terminowych lokat oszczędnościowych, rachunków oszczędnościowo - rozliczeniowych, oraz rachunków oszczędnościowych, o ile Taryfa przewiduje inaczej; 2) wpłat na poczet spłat odsetek i kredytów oraz innych zobowiązań zaciągniętych w ABS Banku Spółdzielczym oraz wypłat kredytów realizowanych w gotówce; 3) wpłat na cele społeczno - użyteczne na rzecz organizacji pożytku publicznego, których wsie upoważnia ofiarodawcę na mocy przepisów szczególnych do uzyskania ulgi w podatku dochodowym; 4) wpłat na rachunki bankowe w przypadku, gdy z umowy zawartej z posiadaczem rachunku wynika, że opłatę uiszcza odbiorca należności. 9. Nie pobiera się opłat za poszukiwa rachunków bankowych i udziela pisemnej informacji o obrotach i stanach rachunku, gdy poszukiwa dokonywane jest na żąda osób, o których mowa w art. 110 Prawa Bankowego. 10. Określone w nijszej Taryfie prowizje i opłaty dotyczące: 1) kredytów, dotyczą kredytów udzielanych ze środków ABS Banku Spółdzielczego. W przypadku kredytów udzielanych ze środków lub na podstawie umów zawartych przez ABS Bank Spółdzielczy z innymi Bankami i instytucjami (np. Bank Gospodarstwa Krajowego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ) obowiązują postanowienia tych umów, a w przypadku ich braku należy stosować prowizje i opłaty określone w Taryfie. 2) ubezpieczeń, dotyczą usług ubezpieczeniowych oferowanych na podstawie umów agencyjnych zawartych przez ABS Bank Spółdzielczy z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi. W tym zakresie obowiązują postanowienia tych umów oraz stawki i opłaty określone przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe. 11. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i rezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonywaniu zlecenia oraz posione koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 12. Awizowaniu podlegają wypłaty gotówkowe przekraczające kwoty: 1) z rachunków prowadzonych w PLN 20 00; 2) z rachunków prowadzonych w walutach wymienialnych 2500,00 EUR lub równowartość tej kwoty w innej walucie. 13. Taryfa opłat i prowizji może ulec zmia w okresie obowiązywania Umowy kredytu w przypadku: 1) obniżenia wysokości opłat i prowizji bankowych lub uzupełnia Taryfy o nowe produkty i usługi w każdym czasie; 2) podwyższenia wysokości opłat i prowizji bankowych lub wprowadzenia nowych opłat i prowizji jeżeli zaistje co najmj jedna z przesłanek: a) wzrost kosztów funkcjonowania produktu, zależny od Banku, b) podwyższe standardu usługi, c) zmiana zakresu i formy realizacji określonych czynności i usług, d) wprowadzenia produktów komplementarnych, e) wprowadzenia nowych produktów i usług. 3

4 KONTA OSOBISTE Tabela 1 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWE Stawka Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania ABS- Standard 1. Otwarcie rachunku Jednorazowo 14,90 zł Prowadze rachunku Miesięcz 5,90 zł 5,90 zł 19,90 zł 2 9,90 zł 4 ABS-Start 3. Wpłata gotówkowa Za wpłatę 4. Wypłata gotówkowa 5 Za wypłatę ABS- Student ABS- Senior ABS- Sukces ABS- System 5. Przelew na rachunek w ABS Banku Za przelew realizowane w placówce banku 6 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 1,50 zł 1,50 zł 3,50 zł realizowane za pośrednictwem systemu bankowości internetowej 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 0,80 zł 0,80 zł 6. Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie ELIXIR Za przelew realizowane w placówce banku 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,00 zł 3,00 zł 7,00 zł realizowane za pośrednictwem systemu bankowości internetowej 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 0,80 zł 0,80 zł 7. Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie SORBNET Za przelew dla zleceń w kwocie równej lub większej niż 1 mln zł dla zleceń w kwocie mjszej niż 1 mln zł Zlece stałe na rachunek Za zlece realizowane w placówce banku 7 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,00 zł 1,00 zł 7,00 zł realizowane za pośrednictwem systemu bankowości internetowej 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 8.3. Zawiadomie o zrealizowaniu stałego zlecenia z tytułu braku środków na rachunku oraz przelewu na rachunek w innym banku z tytułu błęd wypełnionego bankowego dowodu przelewu 9 Polecenia zapłaty: Za zlece realizacja z rachunku dłużnika 8 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł odwoła lub aktualizacja zgody polecenia zapłaty 10. Usługa SMS Aktywacja usługi SMS Jednorazowo Korzysta z usługi SMS Miesięcz 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł Opłata za złoże dyspozycji zmiany lub odwoła usługi SMS 11. Usługa ABS - Info Aktywacja usługi ABS - Info Jednorazowo Opłata za korzysta z usługi ABS - Info Miesięcz 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł Opłata za złoże dyspozycji zmiany lub odwoła usługi ABS - Info 12. System Bankowości Internetowej ABS Aktywacja usługi ABS 24 Jednorazowo Korzysta z Systemu Bankowości Internetowej 24 Miesięcz Wyda tokena do ABS podstawowego tokena do ABS dodatkowego tokena do ABS 24 na wniosek Klienta (od każdego środka) Wyda nowego tokena w miejsce utraconego lub uszkodzonego z winy Klienta 10 Na wniosek Klienta Wyda tokena po okresie jego ważności: podstawowego w ramach ABS dodatkowego w ramach ABS Wykona na wniosek Klienta czynności związanych z bezpieczeństwem rachunku: Na wniosek Klienta czasowe zablokowa dostępu do rachunku w systemie internetowym odblokowa dostępu do rachunku w systemie internetowym odblokowa tokena 13. Debet Opłata przygotowawcza za rozpatrze wniosku o debet 12 Jednorazowo 5% - 5% 5% 5% 5% Prowadze debetu 13 Miesięcz Wyciąg z rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego Za wyciąg miesięczny odbierany w jednostce Banku prowadzącej rachunek 6,00 zł miesięczny wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na tere kraju 6,00 zł miesięczny wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) poza granice kraju ,00 zł miesięczny wysyłany przez Bank drogą elektroniczną miesięczny generowany w ramach Systemu ABS miesięczny sporządzany na wniosek posiadacza rachunku za każdy miesiąc roku bieżącego 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł za każdy miesiąc roku poprzedgo Sporządze odpisu załącznika do wyciągu (dowodu księgowego) Za dokument roku bieżącego lat ubiegłych Przekształce rachunku indywidualnego na wspólny oraz wspólny na indywidualny Przekształce rachunku na inny rodzaj rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego zgod z regulacjami Na wniosek Klienta Na wniosek Klienta 1 Dla posiadaczy debetu / kredytu odnawialnego w wysokości min Opłaty pobiera się w pierwszych trzech miesiącach. 3 Dla posiadaczy debetu / kredytu odnawialnego w wysokości min Opłaty pobiera się w pierwszych trzech miesiącach. 5 Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej zł należy awizować, co najmj 2 dni przed dokonam wypłaty. Od awizowanych wypłat pobiera się prowizję w wysokości 0,20% min 2 od kwoty przewyższającej zł. W przypadku awizowania wypłaty i odebrania jej w uzgodnionym termi pobiera się prowizję w wysokości 0,20% min. 2 kwoty awizowanej. 6 Za wyjątkiem przelewów na rachunki ABS Start w ABS Banku Spółdzielczym oraz inne własne rachunki bankowe oraz własne zobowiązania względem ABS Banku Spółdzielczego. 7 Za wyjątkiem przelewów na rachunki ABS Start w ABS Banku Spółdzielczym oraz inne własne rachunki bankowe oraz własne zobowiązania względem ABS Banku Spółdzielczego gdy zlece stałe złożone lub zmienione po 19 grudnia 2011r. 8 Opłata pobierana jest z rachunku dłużnika. 9 Opłaty pobiera się w okresie do 1 września 2015r. w przypadku podpisania umowy w okresie 30 czerwca 2015r. 10 Opłata jest pobierana, jeśli klient dowiedzie, że token został utracony czy uszkodzony z jego winy. 11 Opłaty pobiera się w okresie do 1 września 2015r. w przypadku podpisania umowy w okresie 30 czerwca 2015r. 12 Opłata pobierana od wartości debetu. 13 Opłata pobierana jest w każdym miesiącu, w którym ABS Bank udostępniał klientowi debet w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym. 4

5 Tabela 2 RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH POTWIERDZONY KSIAŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ - dla rachunków otwartych do dnia 19 grudnia 2011r. 1. Otwarcie rachunku Jednorazowo 2. Prowadze rachunku Miesięcz 3. Wpłata gotówkowa Za wpłatę 4. Wypłata gotówkowa 14 Za wypłatę 5. Przelew na rachunek: Za przelew w ABS Banku 15 2,00 zł w innych bankach 3,50 zł 6. Zgłosze o utracie książeczki oszczędnościowej Jednorazowo 2 7. Umorze książeczki oszczędnościowej Jednorazowo 2 8. Likwidacja książeczki Jednorazowo poprzez wypłatę gotówkową poprzez przesie środków na inny rachunek w ABS Banku 16 2,00 zł Tabela 3 RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY ABS-EXTRA W WALUTACH WYMIENIALNYCH 1. Otwarcie rachunku Jednorazowo z równoczesnym wsiem minimalnej wpłaty bez wsienia minimalnej wpłaty 2 2. Prowadze rachunku Miesięcz jeżeli dzienne saldo rachunku utrzymuje się w danym miesiącu kalendarzowym powyżej ustalonego minimum do założenia rachunku jeżeli dzienne saldo rachunku spad w danym miesiącu kalendarzowym poniżej ustalonego minimum do założenia rachunku 1 3. Wpłata gotówkowa Za wpłatę 4. Wypłata gotówkowa 18 Za wypłatę 5. Przelew na rachunek 19 : Za przelew w ABS Banku w innym banku: na rachunek złotowy prowadzony w innym banku krajowym na rachunek walutowy prowadzony w innym banku krajowym 6. Skup/sprzedaż walut między rachunkami (bezgotówkowo) Za transakcję 7. Zlece stałe na rachunek 20 : Za zlece w ABS Banku w innym banku 3,00 zł 8. Likwidacja rachunku Jednorazowo 9. Usługa SMS 9.1. Aktywacja usługi SMS Jednorazowo 9.2. Korzysta z usługi SMS Miesięcz 2,00 zł 9.3. Opłata za złoże dyspozycji zmiany lub odwołania usługi SMS 10. Usługa ABS - Info Aktywacja usługi ABS - Info Jednorazowo Opłata za korzysta z usługi ABS - Info Miesięcz 2,00 zł Opłata za złoże dyspozycji zmiany usługi lub odwołania ABS - Info 11. Wyciąg z rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego Za wyciąg miesięczny odbierany w jednostce Banku prowadzącej rachunek miesięczny wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na tere kraju miesięczny wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) poza granice kraju miesięczny wysyłany przez Bank drogą elektroniczną miesięczny generowany w ramach Systemu ABS miesięczny sporządzany na wniosek posiadacza rachunku za każdy miesiąc roku bieżącego 6,00 zł za każdy miesiąc roku poprzedgo Sporządze odpisu załącznika do wyciągu (dowodu księgowego) Za dokument roku bieżącego lat ubiegłych 1 14 Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej zł należy awizować, co najmj 2 dni przed dokonam wypłaty. Od awizowanych wypłat pobiera się prowizję w wysokości 0,20% min 2 od kwoty przewyższającej zł. W przypadku awizowania wypłaty i odebrania jej w uzgodnionym termi pobiera się prowizję w wysokości 0,20% min. 2 kwoty awizowanej. 15 Za wyjątkiem przelewów na własne rachunki bankowe oraz własne zobowiązania względem ABS Banku Spółdzielczego. 16 Za wyjątkiem przelewów na własne rachunki bankowe oraz własne zobowiązania względem ABS Banku Spółdzielczego. 17 Minimalna wpłata wynosi: - dla A vista w USD: 50,00 USD - dla A vista w EUR: 50,00 EUR - dla A vista w GBP: 50,00 GBP 18 Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 2500,00 EUR lub równowartość tej kwoty w innej walucie należy awizować, co najmj 4 dni przed dokonam wypłaty. Od awizowanych wypłat pobiera się prowizję w wysokości 0,40% min 2 od kwoty przewyższającej 2500,00 EUR lub równowartości tej kwoty w innej walucie. W przypadku awizowania wypłaty i odebrania jej w uzgodnionym termi pobiera się prowizję w wysokości 0,40% min. 20,00 zł kwoty awizowanej. 19 Opłata pobierana oprócz kosztów realizacji przekazu zgod z Tabelą Opłata pobierana jest za każdorazowe przekaza środków w ramach zlecenia, pobiera się dodatkowej opłaty za przelew. Opłata pobierana oprócz kosztów realizacji przekazu zgod z Tabelą 18. 5

6 Tabela 4 RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY ABS SUPER W ZŁOTYCH (DLA PKZP, SKO, OSÓB FIZYCZNYCH BĘDĄCYCH CZŁONKAMI RAD RODZICÓW) 1. Otwarcie rachunku Jednorazowo 2. Prowadze rachunku Miesięcz 1 3. Wpłata gotówkowa Za wpłatę 4. Wypłata gotówkowa 21 Za wypłatę 5. Przelew na rachunek w ABS Banku Za przelew realizowane w placówce banku 22 2,00 zł realizowane za pośrednictwem systemu bankowości internetowej 1,00 zł 6. Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie ELIXIR Za przelew realizowane w placówce banku 3,50 zł realizowane za pośrednictwem systemu bankowości internetowej 1,00 zł 7. Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie SORBNET Za przelew dla zleceń w kwocie równej lub większej niż 1 mln zł dla zleceń w kwocie mjszej niż 1 mln zł 4 8. Zlece stałe na rachunek Za zlece realizowane w placówce banku 23 1,50 zł realizowane za pośrednictwem systemu bankowości internetowej 0,50 zł 8.3. Zawiadomie o zrealizowaniu stałego zlecenia z tytułu braku środków na rachunku oraz przelewu na rachunek w innym banku z tytułu błęd wypełnionego 1 bankowego dowodu przelewu 9. Polecenia zapłaty: Za zlece realizacja z rachunku dłużnika 24 2,00 zł odwoła lub aktualizacja zgody polecenia zapłaty 10. Usługa SMS Aktywacja usługi SMS Jednorazowo Korzysta z usługi SMS Miesięcz 2,00 zł Opłata za złoże dyspozycji zmiany lub odwołania usługi SMS 11. Usługa ABS - Info Aktywacja usługi ABS - Info Jednorazowo Miesięczna opłata za korzysta z usługi ABS - Info Miesięcz Opłata za złoże dyspozycji zmiany lub odwołania usługi ABS - Info 12. Systemu Bankowości Internetowej ABS Aktywacja Systemu Bankowości Internetowej ABS 24 Jednorazowo 100 zł Korzysta z Systemu Bankowości Internetowej ABS 24 Miesięcz z wykorzystam tokena z wykorzystam czytnika i karty mikroprocesorowej 1 Za pakiet instalacyjny i Opłata za pakiet instalacyjny i instruktaż: instruktaż w siedzibie Banku bez opłat w siedzibie Klienta ponowna instalacja w siedzibie Klienta w przypadku braku spełnia wymogów instalacyjnych przez komputer lub łącza Klienta. 50,00zł - instalacja czytnika u Klienta (np. z powodu udanej samodzielnej instalacji, awarii, kradzieży sprzętu komputerowego, zmiany lokalizacji prowadzonej 5 działalności, itp.) Wyda elementu dostępu do ABS 24: podstawowego elementu dostępu do ABS 24 wydawane w ramach instalacji: czytnik kart mikroprocesorowych + karta+ identyfikator z hasłem bez opłat token dodatkowego elementu dostępu do ABS 24 wydawane na wniosek Klienta czytnik kart mikroprocesorowych karta mikroprocesorowa identyfikator wraz z kluczem tokena Wyda nowego elementu dostępu do ABS 24: w przypadku awarii: czytnika kart mikroprocesorowych bez opłat karty mikroprocesorowa bez opłat token bez opłat w przypadku utraty lub zniszczenia urządzenia przez Klienta czytnika kart mikroprocesorowych karty mikroprocesorowa tokena 15 przy Odnowie certyfikatu karty po 24 m-cach Wyda tokena po okresie jego ważności: podstawowego w ramach ABS dodatkowego w ramach ABS zł Wykona na wniosek Klienta czynności związanych z bezpieczeństwem rachunku: Na wniosek Klienta czasowe zablokowa dostępu do rachunku w systemie internetowym odblokowa dostępu do rachunku w systemie internetowym odblokowa token odblokowa karty mikroprocesorowej 13 Wyciąg z rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego Za wyciąg miesięczny odbierany w jednostce Banku prowadzącej rachunek miesięczny wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na tere kraju miesięczny wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) poza granice kraju miesięczny wysyłany przez Bank drogą elektroniczną miesięczny generowany w ramach Systemu ABS miesięczny sporządzany na wniosek posiadacza rachunku za każdy miesiąc roku bieżącego 6,00 zł za każdy miesiąc roku poprzedgo 1 odnowieniu 21 Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej zł należy awizować, co najmj 2 dni przed dokonam wypłaty. Od awizowanych wypłat pobiera się prowizję w wysokości 0,20% min 2 od kwoty przewyższającej zł. W przypadku awizowania wypłaty i odebrania jej w uzgodnionym termi pobiera się prowizję w wysokości 0,20% min. 2 kwoty awizowanej. 22 Za wyjątkiem przelewów na własne rachunki bankowe oraz własne zobowiązania względem ABS Banku Spółdzielczego. 23 Za wyjątkiem przelewów na własne rachunki bankowe oraz własne zobowiązania względem ABS Banku Spółdzielczego. 24 Opłata pobierana jest z rachunku dłużnika. 25 Opłaty pobiera się w okresie do 1 września 2015r. w przypadku podpisania umowy w okresie 30 czerwca 2015r. 26 Opłaty pobiera się w okresie do 1 września 2015r. w przypadku podpisania umowy w okresie 30 czerwca 2015r. 6

7 14. Sporządze odpisu załącznika do wyciągu (dowodu księgowego) Za dokument roku bieżącego lat ubiegłych Dokona zmiany dyspozycji formularza wzoru podpisów 1 Tabela 5 DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KONT OSOBISTYCH Za każdy miesiąc historii 1. Sporządze historii rachunku - na wniosek posiadacza rachunku: rachunku sporządze historii rachunku za każdy rozpoczęty miesiąc roku bieżącego 6,00 zł sporządze historii rachunku za każdy rozpoczęty miesiąc roku poprzedgo 1 2. Sporządze różnego rodzaju potwierdzeń, zaświadczeń, opinii i innych dokumentów na życze Klienta: Za każde pismo o posiadanym rachunku bankowym / numerze rachunku o posiadanym rachunku bankowym/ numerze rachunku / wysokości salda z uwzględm opinii o posiadaczu rachunku / inne informacje Przyjęcie, zmiana lub odwoła pełnomocnictwa do rachunku 1 Przyjęcie, zmiana lub odwoła dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w 4. sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci 2 5. Dokona blokady środków na rachunkach bankowych w ABS Banku z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów lub innych zobowiązań na rzecz: ABS Banku innego banku, podmiotu lub instytucji Potwierdze wykonania blokady środków na rachunku 7. Opłata za dojazd do Klienta w celu dokonania czynności bankowych związanych z Za każdy wyjazd na obsługą rachunku Klienta - na zlece Klienta 28 : zlece Klienta w ramach miejscowości jednostki prowadzącej obsługę poza miejscowością jednostki prowadzącej obsługę 3 29 Za każdą realizację 8. Realizacja tytułu wykonawczego tytułu wykonawczego 9. Opłaty związane z działaniami windykacyjnymi: Przygotowa i wysła informacji SMS nt. aktualnego zadłużenia w tytułu zaległych 9.1. prowizji, spłaconego debetu, dopuszczalnego debetu w ramach rachunku po upływie terminu spłaty, pod wskazany przez Klienta numer telefonu komórkowego Poinformowa telefoniczne nt. aktualnego zadłużenia w tytułu zaległych prowizji, 9.2. spłaconego debetu, dopuszczalnego debetu w ramach rachunku po upływie terminu spłaty, pod wskazanym przez Klienta numerem telefonu Sporządze i wysyła wezwań do zapłaty oraz upomń z tytułu zaległych 9.3. prowizji, spłaconego debetu, dopuszczalnego debetu w ramach rachunku po upływie terminu spłaty Sporządze i dostarcze informacji nt. aktualnego zadłużenia w tytułu zaległych 9.4. prowizji, spłaconego debetu, dopuszczalnego debetu w ramach rachunku po upływie terminu spłaty, pod wskazanym przez Klienta adresem zamieszkania Sporządze i wysła informacji nt. aktualnego zadłużenia z tytułu zaległych 9.5. prowizji, spłaconego debetu, dopuszczalnego debetu w ramach rachunku oraz o wypowiedzeniu umowy, pod wskazanym przez Klienta adresem zamieszkania 10. Inne czynności realizowane na wniosek Klienta Za każda wysłaną informację SMS Za każda przeprowadzoną rozmowę telefoniczną Opłata pobierana jest od każdego pisma Za każda dostarczoną informację Opłata pobierana jest od każdego pisma Za każdą czynność na wniosek Klienta według kosztów rzeczywistych 27 W ramach pisma wydaje się zaświadcze tylko na temat jednego rachunku klienta. 28 ABS Bank Spółdzielczy zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia dyspozycji Klienta w powyższym zakresie. 29 Opłatę pobiera się za każdą wyegzekwowaną kwotę przekazywaną na zlece organu egzekucyjnego. 7

8 OSZCZĘDNOŚCI Tabela 6 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka Tryb pobierania ABS EFEKT ABS EFEKT Prestiż 1. Otwarcie rachunku Jednorazowo 2. Prowadze rachunku Miesięcz 3. Wpłata gotówkowa Za wpłatę 4. Wypłata gotówkowa 30 Za wypłatę pierwsza w miesiącu pierwsza w miesiącu kolejna w miesiącu 0,25% min.6,00 zł kolejna w miesiącu 0,25% min.6,00 zł 5. Przelew na rachunek w ABS Banku Za przelew realizowane w placówce banku 6,00 zł 6,00 zł realizowane za pośrednictwem systemu bankowości internetowej 6,00 zł 6,00 zł 6. Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie ELIXIR Za przelew realizowane w placówce banku 6,00 zł 6,00 zł realizowane za pośrednictwem systemu bankowości internetowej 6,00 zł 6,00 zł 7. Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie SORBNET Za przelew dla zleceń w kwocie równej lub większej niż 1 mln zł dla zleceń w kwocie mjszej niż 1 mln zł Usługa SMS 8.1. Aktywacja usługi SMS Jednorazowo 8.2. Korzysta z usługi SMS Miesięcz 2,00 zł 2,00 zł 8.3. Opłata za złoże dyspozycji zmiany lub odwołania usługi SMS 9. Usługa ABS - Info 9.1. Aktywacja usługi ABS - Info Jednorazowo 9.2. Opłata za korzysta z usługi ABS - Info Miesięcz 2,00 zł 2,00 zł 9.3. Opłata za złoże dyspozycji zmiany lub odwołania usługi ABS - Info 10. System Bankowości Internetowej ABS Aktywacja usługi ABS 24 Jednorazowo Korzysta z Systemu Bankowości Internetowej Miesięcz Wyda tokena do ABS podstawowego tokena do ABS dodatkowego tokena do ABS 24 na wniosek Klienta (od każdego środka) Wyda nowego tokena w miejsce utraconego lub uszkodzonego z winy Klienta Wyda tokena po okresie jego ważności: podstawowego w ramach ABS dodatkowego w ramach ABS Wykona na wniosek Klienta czynności związanych z bezpieczeństwem rachunku: Na wniosek Klienta czasowe zablokowa dostępu do rachunku w systemie internetowym odblokowa dostępu do rachunku w systemie internetowym odblokowa tokena 11. Wyciąg z rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego Za wyciąg miesięczny odbierany w jednostce Banku prowadzącej rachunek miesięczny wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na tere kraju miesięczny wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) poza granice kraju miesięczny wysyłany przez Bank drogą elektroniczną miesięczny generowany w ramach Systemu ABS miesięczny sporządzany na wniosek posiadacza rachunku za każdy miesiąc roku bieżącego 6,00 zł 6,00 zł za każdy miesiąc roku poprzedgo Sporządze odpisu załącznika do wyciągu (dowodu księgowego) Za dokument roku bieżącego lat ubiegłych Przekształce rachunku indywidualnego na wspólny oraz wspólny na indywidualny 1 1 Tabela 7 RACHUNKI TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH POTWIERDZONE KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ - dla rachunków otwartych do dnia 19 grudnia 2011r. 1. Otwarcie rachunku Jednorazowo 2. Prowadze rachunku Miesięcz 3. Wpłata gotówkowa Za wpłatę 4. Wypłata gotówkowa 35 Za wypłatę 5. Przelew na rachunek: Za przelew w ABS Banku 36 2,00 zł w innych bankach 3,50 zł 6. Zgłosze o utracie książeczki oszczędnościowej Jednorazowo 2 7. Umorze książeczki oszczędnościowej Jednorazowo 2 8. Likwidacja książeczki Jednorazowo poprzez wypłatę gotówkową poprzez przesie środków na inny rachunek własny w ABS Banku 30 Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej zł należy awizować, co najmj 2 dni przed dokonam wypłaty. Od awizowanych wypłat pobiera się prowizję w wysokości 0,20% min 2 od kwoty przewyższającej zł. W przypadku awizowania wypłaty i odebrania jej w uzgodnionym termi pobiera się prowizję w wysokości 0,20% min. 2 kwoty awizowanej. 31 Opłaty pobiera się w przypadku posiadania Systemu Bankowości Internetowej w Rachunku Oszczędnościowo Rozliczeniowym. 32 Opłaty pobiera się w okresie do 1 września 2015r. w przypadku podpisania umowy w okresie 30 czerwca 2015r. 33 Opłata jest pobierana, jeśli klient dowiedzie, że token został utracony czy uszkodzony z jego winy. 34 Opłaty pobiera się w okresie do 1 września 2015r. w przypadku podpisania umowy w okresie 30 czerwca 2015r. 35 Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej zł należy awizować, co najmj 2 dni przed dokonam wypłaty. Od awizowanych wypłat pobiera się prowizję w wysokości 0,20% min 2 od kwoty przewyższającej zł. W przypadku awizowania wypłaty i odebrania jej w uzgodnionym termi pobiera się prowizję w wysokości 0,20% min. 2 kwoty awizowanej. 36 Za wyjątkiem przelewów na własne rachunki bankowe oraz własne zobowiązania względem ABS Banku Spółdzielczego. 8

9 Tabela 8 RACHUNKI TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W ZŁOTYCH 1. Otwarcie rachunku Jednorazowo 2. Prowadze rachunku Miesięcz 3. Wpłata gotówkowa Za wpłatę 4. Wypłata gotówkowa 37 Za wypłatę 5. Przelew na rachunek: Za przelew w ABS Banku 38 2,00 zł w innych bankach 3,50 zł Tabela 9 RACHUNKI TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W WALUTACH WYMIENIALNYCH 1. Otwarcie rachunku Jednorazowo 2. Prowadze rachunku Miesięcz 3. Wpłata gotówkowa Za wpłatę 4. Wypłata gotówkowa 39 Za wypłatę 5. Przelew na rachunek 40 : Za przelew w ABS Banku w innych bankach na rachunek złotowy prowadzony w innym banku krajowym 6,00 zł na rachunek walutowy prowadzony w innym banku krajowym 0,05% min. 1 max.15 Tabela 10 DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ OSZCZĘDNOŚCI Za każdy miesiąc historii 1. Sporządze historii rachunku - na wniosek posiadacza rachunku: rachunku sporządze historii rachunku za każdy rozpoczęty miesiąc roku bieżącego 6,00 zł sporządze historii rachunku za każdy rozpoczęty miesiąc roku poprzedgo 1 2. Sporządze różnego rodzaju potwierdzeń, zaświadczeń, opinii i innych dokumentów na życze Klienta: Za każde pismo o posiadanym rachunku bankowym / numerze rachunku o posiadanym rachunku bankowym/ numerze rachunku / wysokości salda z uwzględm opinii o posiadaczu rachunku / inne informacje Przyjęcie, zmiana lub odwoła pełnomocnictwa do rachunku 1 Przyjęcie, zmiana lub odwoła dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w 4. sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci 2 5. Dokona blokady środków na rachunkach bankowych w ABS Banku z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów lub innych zobowiązań na rzecz: ABS Banku innego banku, podmiotu lub instytucji Potwierdze wykonania blokady środków na rachunku 7. Opłata za dojazd do Klienta w celu dokonania czynności bankowych związanych z Za każdy wyjazd na obsługą rachunku Klienta - na zlece Klienta 42 : zlece Klienta w ramach miejscowości jednostki prowadzącej obsługę poza miejscowością jednostki prowadzącej obsługę 3 43 Za każdą realizację 8. Realizacja tytułu wykonawczego tytułu wykonawczego 9. Opłaty związane z działaniami windykacyjnymi: Przygotowa i wysła informacji SMS nt. aktualnego zadłużenia w tytułu zaległych 9.1. prowizji, spłaconego debetu, dopuszczalnego debetu w ramach rachunku po upływie terminu spłaty, pod wskazany przez Klienta numer telefonu komórkowego Poinformowa telefoniczne nt. aktualnego zadłużenia w tytułu zaległych prowizji, 9.2. spłaconego debetu, dopuszczalnego debetu w ramach rachunku po upływie terminu spłaty, pod wskazanym przez Klienta numerem telefonu Sporządze i wysyła wezwań do zapłaty oraz upomń z tytułu zaległych 9.3. prowizji, spłaconego debetu, dopuszczalnego debetu w ramach rachunku po upływie terminu spłaty Sporządze i dostarcze informacji nt. aktualnego zadłużenia w tytułu zaległych 9.4. prowizji, spłaconego debetu, dopuszczalnego debetu w ramach rachunku po upływie terminu spłaty, pod wskazanym przez Klienta adresem zamieszkania Sporządze i wysła informacji nt. aktualnego zadłużenia z tytułu zaległych 9.5. prowizji, spłaconego debetu, dopuszczalnego debetu w ramach rachunku oraz o wypowiedzeniu umowy, pod wskazanym przez Klienta adresem zamieszkania 10. Inne czynności realizowane na wniosek Klienta Za każda wysłaną informację SMS Za każda przeprowadzoną rozmowę telefoniczną Opłata pobierana jest od każdego pisma Za każda dostarczoną informację Opłata pobierana jest od każdego pisma Za każdą czynność na wniosek Klienta według kosztów rzeczywistych 37 Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej zł należy awizować, co najmj 2 dni przed dokonam wypłaty. Od awizowanych wypłat pobiera się prowizję w wysokości 0,20% min 2 od kwoty przewyższającej zł. W przypadku awizowania wypłaty i odebrania jej w uzgodnionym termi pobiera się prowizję w wysokości 0,20% min. 2 kwoty awizowanej. 38 Za wyjątkiem przelewów na własne rachunki bankowe oraz własne zobowiązania względem ABS Banku Spółdzielczego. 39 Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 2500,00 EUR lub równowartość tej kwoty w innej walucie należy awizować, co najmj 4 dni przed dokonam wypłaty. Od awizowanych wypłat pobiera się prowizję w wysokości 0,40% min 2 od kwoty przewyższającej 2500,00 EUR lub równowartość tej kwoty w innej walucie. W przypadku awizowania wypłaty i odebrania jej w uzgodnionym termi pobiera się prowizję w wysokości 0,40% min. 2 kwoty awizowanej. 40 Opłata pobierana oprócz kosztów realizacji przekazu zgod z Tabelą W ramach pisma wydaje się zaświadcze tylko na temat jednego rachunku klienta. 42 ABS Bank Spółdzielczy zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia dyspozycji Klienta w powyższym zakresie. 43 Opłatę pobiera się za każdą wyegzekwowaną kwotę przekazywaną na zlece organu egzekucyjnego. 9

10 KARTY BANKOWE Tabela 11 KARTY PŁATNICZE Stawka Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania, Instant Issue Pay Wave MasterCard PayPass JUNIOR, JUNIOR Instant Issue STUDENT, STUDENT Instant Issue SENIOR, SENIOR Instant Issue VIP, VIP Instant Issue 1. Wyda karty Jednorazowo Wznowie karty Opłata za posiada karty od każdej karty wydanej do rachunku Miesięcz W przypadku dokonania w okresie rozliczeniowym płatności bezgotówkowych 3.1. na łączną kwotę powyżej 150 zł 44 W przypadku dokonania w okresie rozliczeniowym płatności 3.2. bezgotówkowych na łączną kwotę 150 zł 45 W przypadku dokonania w okresie rozliczeniowym płatności bezgotówkowych 3.3. na łączną kwotę powyżej 500 zł 46 W przypadku dokonania w okresie rozliczeniowym płatności 3.4. bezgotówkowych na łączną kwotę 500 zł Wyda duplikatu karty Płatność kartą: Za każdą transakcję w punktach handlowo usługowych w kraju w punktach handlowo usługowych za granicą we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A. 6. Wypłata gotówki: Za każdą transakcję - we wskazanych bankomatach BPS S. A., BS zrzeszonych i innych banków 6.1. krajowych zgod z zawartymi umowami w pozostałych bankomatach w kraju 2% min 2% min 2% min 2% min 2% min w bankomatach za granicą we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S. A w kasie innego banku w kraju w kasie innego banku za granicą 2% min10,00 2% min10,00 2% min10,00 2% min10,00 2% min10,00 zł zł zł zł zł w placówkach Poczty Polskiej 7. Sprawdze wysokości dostępnych środków 49 Za każda transakcję 8. Zmiana wysokości przyznanego miesięcznego limitu transakcyjnego karty Czasowe zablokowa lub odblokowa limitu transakcyjnego karty Powtórne generowa i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika Za każdy wniosek Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty Generowa miesięcznego wyciągu na życze Posiadacza rachunku Za każde zestawie Zastrzeże karty przez Bank w przypadku posługiwania się kartą zgod z Regulaminem zwłaszcza w przypadku występowania debetów regulaminowych na rachunku 14. Usługa CashBack za każdą transakcję 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł Wypłata gotówki i transakcje bezgotówkowe, w przypadku transakcji dokonywanych 15. w walutach innych niż waluta rachunku bankowego dla wszystkich kart Visa od wartości transakcji 3% Tabela 12 KARTY KREDYTOWE - wydawane od 14 marca 2011r. 1. Wyda karty Jednorazowo wyda nowej karty wyda karty dodatkowej 2 2. Wznowie karty 3. Opłata za obsługę karty: Corocz pobierana w pierwszym roku użytkowania w drugim i kolejnym roku użytkowania gdy suma wszystkich transakcji przekroczy 6 60 w 12-miesięcznym okresie użytkowania karty zł gdy suma wszystkich transakcji przekroczy 6 60 w 12-miesięcznym okresie użytkowania karty 4. Opłata za przekrocze limitu kredytowego 5. Zapyta o saldo 6. Wyda duplikatu karty 5,00 z 7. Zmiana numeru PIN w bankomatach świadczących taką usługę 8. Powtórne generowa numeru PIN na wniosek Użytkownika karty 9. Telefoniczne odblokowa numeru PIN na wniosek Użytkownika karty 10. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych Uwaga: płatności dokonywanych w kraju i za granicą Za każda transakcję 11. Płatność kartą we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A. Za każda transakcję. 12. Wypłata gotówki w bankomatach i kasach banków w kraju Uwaga: prowizja naliczana od kwoty wypłaty Za każda transakcję 3% min. 13. Wypłata gotówki w bankomatach i kasach banków za granicą Uwaga: prowizja naliczana od kwoty wypłaty Za każda transakcję 2% min Sprawdze wysokości dostępnych środków w bankomacie Za każda transakcję 15. Zastrzeże karty przez jednostkę Banku w przypadku wypowiedzenia Umowy przez jednostkę Banku Jednorazowo Przekaza wydruku miesięcznego zestawienia operacji Miesięcz 17. Ponowne generowa wyciągu Za każdy wyciąg 18. Sporządze mini wyciągu w bankomacie (max. ostat 10 transakcji) w bankomatach świadczących taką usługę Za każdy wyciąg 19. Czasowe zablokowa/odblokowa karty 20. Obsługa terminowej spłaty 21. Wypłata gotówki i transakcje bezgotówkowe, w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego dla wszystkich kart Visa Kwota płatna za każde sporządzone i wysłane wezwa/upomnia zapłaty zgod z Umową 2 od wartości transakcji 3% 44 Okres rozliczeniowy obejmuje dni od pierwszego do ostatgo dnia roboczego miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek o kartę. 45 Okres rozliczeniowy obejmuje dni od pierwszego do ostatgo dnia roboczego miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek o kartę. 46 Okres rozliczeniowy obejmuje dni od pierwszego do ostatgo dnia roboczego miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek o kartę. 47 Okres rozliczeniowy obejmuje dni od pierwszego do ostatgo dnia roboczego miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek o kartę. 48 Lista bankomatów dostępna na stro internetowej: 49 Możliwość sprawdzenia wysokości dostępnych środków bankomatów własnych, wskazanych bankomatów BPS S.A., BS zrzeszonych i innych banków krajowych zgod z zawartymi umowami. Lista bankomatów dostępna na stro internetowej: 10

11 KREDYTY Tabela 13 KREDYTY - z wyłączem kredytów mieszkaniowych i hipotecznych 1. Opłata za rozpatrze wniosku: Jednorazowo o kredyt konsumencki o kredyt w ROR o kredyt z dotacją NA ZAKUP KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH 2. Udziele kredytu prowizja naliczana od kwoty przyznanego kredytu wg umowy kredyt konsumencki Jednorazowo51 do 10% min. 100 zł kredyt w ROR (wcześjsza nazwa kredyt odnawialny ): Corocz w rachunku ABS-Standard, ABS-Student, ABS-Senior, ABS-System 2% min. 50 zł w rachunkach ABS-Sukces 1,50% min 50 zł kredyt z dotacją NA ZAKUP KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH od 3% do 5% min. 200 zł Tabela 14 KREDYTY MIESZKANIOWE I HIPOTECZNE 1. Opłata za rozpatrze wniosku: Jednorazowo o kredyt mieszkaniowy o kredyt hipoteczny 2. Udziele kredytu prowizja naliczana od kwoty przyznanego kredytu wg umowy 55 Jednorazowo kredyt mieszkaniowy do 5% min. 500 zł kredyt hipoteczny do 5% min. 500 zł 3. Prowizja za wcześjszą częściową/całkowitą spłatę kredytu 5758 : Za każda transakcję do 3 lat od momentu uruchomienia kredytu 3% 3.2. powyżej 3 lat do 5 lat od momentu uruchomienia kredytu 2% 3.3. powyżej 5 lat od momentu uruchomienia kredytu 4. Opłata za inspekcję na tere realizowanej inwestycji (m.in. przed wypłatą kolejnej transzy) 60 Za każda inspekcję zł 5. Zmiana warunków umowy dotyczących terminu wypłaty transzy kredytu skutkująca sporządzem aneksu 61 Jednorazowo Bada przez Bank wpisów w księdze wieczystej na zlece Klienta 62 Jednorazowo Wystąpie przez Bank z wnioskiem o wpis hipoteki do KW na zlece Klienta 63 Za każdy wniosek 30 Tabela 15 DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KREDYTÓW 1. Rozpatrze wniosku Klienta w sprawie zmiany warunków umowy Zmiana warunków umowy na wniosek Klienta skutkująca sporządzem aneksu (np. prolongata terminu, zmiana planu spłaty, zmiana prawnego zabezpieczenia, karencja w spłacie kapitału / odsetek, inne) Promesa udzielenia kredytu 3.1. Rozpatrze wniosku Klienta w sprawie wydania promesy udzielenia kredytu Jednorazowo 3.2. Wyda promesy o udziele kredytu Jednorazowo min. 0,50% mj niż Gwarancje i poręczenia bankowe 4.1. Rozpatrze wniosku Klienta w sprawie udzielenia gwarancji / poręczenia bankowego Jednorazowo 4.2. Udziele gwarancji / poręczenia bankowego Jednorazowo min. 0,50% mj niż Sporządze historii rachunku na wniosek posiadacza rachunku Za każdy rozpoczęty miesiąc sporządze historii rachunku za każdy rozpoczęty miesiąc roku bieżącego 6,00 zł sporządze historii rachunku za każdy rozpoczęty miesiąc roku poprzedgo 1 6. Sporządze różnego rodzaju potwierdzeń, zaświadczeń, opinii i innych dokumentów na życze Klienta: Za każde pismo o posiadanym rachunku kredytowym / numerze rachunku o posiadanym rachunku kredytowym / numerze rachunku / wysokości salda / dokonanej częściowej lub całkowitej spłacie zobowiązania z uwzględm opinii o kredytobiorcy / inne informacje o posiadanym kredycie mieszkaniowym i/lub hipotecznym / numerze rachunku / wysokości salda / dokonanej częściowej lub całkowitej spłacie zobowiązania z uwzględm opinii o kredytobiorcy / inne 30 informacje w sprawie wypłaty odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej / rozliczenia i zwrotu składki ubezpieczeniowej z tytułu wcześjszej spłaty kredytu w związku z zezwolem na wykreśle wpisu w hipotece / zwol z cesji ubezpieczenia / zwol rzeczy ruchomych z zastawu lub przewłaszczenia / na zmiany w dowodzie rejestracyjnym / itp inne według kosztów rzeczywistych 7. Opłaty związane z działaniami windykacyjnymi: 7.1. Przygotowa i wysła informacji SMS nt. aktualnego zadłużenia w tytułu zaległych prowizji, spłaconego Za każda wysłaną informację kredytu po upływie terminu spłaty, pod wskazany przez Klienta numer telefonu komórkowego SMS 7.2. Przygotowa i wysła wiadomości e mail nt. aktualnego zadłużenia w tytułu zaległych prowizji, Za każda wysłaną wiadomość spłaconego kredytu po upływie terminu spłaty, na adres poczty internetowej e mail Poinformowa telefoniczne nt. aktualnego zadłużenia w tytułu zaległych prowizji, spłaconego kredytu po Za każda przeprowadzoną upływie terminu spłaty, pod wskazanym przez Klienta numerem telefonu rozmowę telefoniczną Sporządze i wysyła wezwań do zapłaty oraz upomń z tytułu zaległych prowizji, spłaconego kredytu Opłata pobierana jest od po upływie terminu spłaty każdego pisma Sporządze i dostarcze informacji nt. aktualnego zadłużenia w tytułu zaległych prowizji, spłaconego Za każda dostarczoną kredytu po upływie terminu spłaty, pod wskazanym przez Klienta adresem zamieszkania informację Sporządze i wysła informacji nt. aktualnego zadłużenia z tytułu zaległych prowizji, spłaconego kredytu Opłata pobierana jest od oraz o wypowiedzeniu umowy, pod wskazanym przez Klienta adresem zamieszkania każdego pisma 3 8. Przygotowa umowy ugody lub przejęcia długu od kwoty długu Jednorazowo 3% min Inne czynności związane z kredytem realizowane na wniosek Kredytobiorcy Za każdą czynność na wniosek Klienta według kosztów rzeczywistych 50 W przypadku ramowego określenia stawek prowizji za udziele kredytu, szczegółowe zasady znajdują się w warunkach udzielania kredytu. 51 Prowizja pobierana od kwoty kredytu. 52 Prowizja pobierana od kwoty kredytu. 53 W przypadku kredytów w ROR udzielonych przed wejściem w życie zapisów o kwotach minimalnych, zapis ten obowiązuje od 1 września 2013r. 54 W przypadku kredytów w ROR udzielonych przed wejściem w życie zapisów o kwotach minimalnych, zapis ten obowiązuje od 1 września 2013r. 55 W przypadku ramowego określenia stawek prowizji za udziele kredytu, szczegółowe zasady znajdują się w warunkach udzielania kredytu. 56 Prowizja pobierana od kwoty kredytu. 57 Opłaty dotyczą kredytów w stosunku do których stosuje się przepisy Ustawy o kredycie konsumenckim. 58 kredytów udzielanych od 21 lutego 2011r. 59 Prowizja pobiera od wartości transakcji. 60 Dotyczy kredytów udzielanych od 21 lutego 2011r. 61 Dotyczy kredytów udzielanych od 21 lutego 2011r. 62 Opłata zawiera opłatę sądową za wypis z KW. 63 Opłata zawiera opłatę sądową od wniosku o wpis do KW. 64 W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, nijsza oplata zaliczana jest na poczet opłaty dotyczącej zmiany warunków umowy. 65 W ramach pisma wydaje się zaświadcze tylko na temat jednego rachunku klienta. 11

12 INNE USŁUGI Tabela 16 OBRÓT DEWIZOWY 1. Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym 66 otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia emerytalno-rentowe 1.1. Przelewy SEPA 67 Za przelew Przelewy regulowane oraz krajowe w EUR z przekazam środków na rachunek walutowy, złotowy lub wypłaty gotówkowej Za przelew Pozostałe polecenia wypłaty: z przekazam środków na rachunek walutowy, złotowy lub wypłaty gotówkowej z dyspozycją dotyczącą kosztów BEN lub SHA Za każdą transakcję 2 2. Brak w treści polecenia wypłaty numeru rachunku odbiorcy w standardzie IBAN, od każdego polecenia wypłaty Brak w treści polecenia wypłaty prawidłowej nazwy odbiorcy Zlece poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym / postępowa wyjaśniające wykonane na zlece Klienta Na wniosek Klienta 8 + koszty banków trzecich 5. Odwoła zlecenia poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym / postępowania wyjaśniającego - wykonane na zlece Klienta Na wniosek Klienta 8 + koszty banków trzecich 6. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym: 6.1. Przelewy SEPA w ciężar rachunku walutowego, złotowego lub wpłaty gotówkowej Za przelew Przelewy regulowane oraz krajowe w EUR na kwoty przekraczające EUR włącz, w ciężar rachunku walutowego, złotowego lub wpłaty gotówkowej Za przelew Polecenia wypłaty w ciężar rachunku walutowego, złotowego lub wpłaty gotówkowej 70 Za każda transakcję Przekazy krajowe pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Zrzeszeniu Banku BPS S.A. ( z polecenia Klientów Banku BPS S.A. oraz Zrzeszonych Banków Za każdą transakcję 2 Spółdzielczych) 7. Brak w treści polecenia wypłaty kodu SWIFT ( BIC code) banku beneficjenta, od każdego polecenia wypłaty Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym w trybie pilnym i przyspieszonym w USD, EUR, GBP Za każdą transakcję z datą waluty dziś (pilny) z datą waluty jutro (przyspieszony) w trybie przyspieszonym w PLN, wyłącz z datą waluty jutro Za każdą transakcję Wpłata gotówkowa tytułem realizacji przelewu w obrocie dewizowym 73 0,50% min. 20,00 9. Odwoła dyspozycji polecenia wypłaty wstrzyma płatności 8 + koszty banków trzecich 10. Zmiany/ korekty do zrealizowanego polecenia wypłaty, wykonane na zlece Klienta Na wniosek Klienta 8 + koszty banków trzecich 11. Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty 74 : Czeki zagraniczne Skup czeków w obrocie dewizowym Inkaso czeków w obrocie dewizowym Od łącznej wartości czeków Od łącznej wartości czeków w jednej walucie 1,5% min. 4 + koszty Banku BPS S.A. 5 + koszty rzeczywiste posione na rzecz banków trzecich 13. Zwrot czeku opłaconego przez płatnika - opłata pobierana jest od podawcy czeku Od czeku 5 + koszty rzeczywiste posione na rzecz banków trzecich 14. Wyda na prośbę Klienta zaświadczenia potwierdzającego wykona przelewu w obrocie dewizowym Na wniosek Klienta Realizacja wpływu z zagranicy w formie wypłaty gotówkowej w złotych Za każdą transakcje 0,3% min. 1 max w walucie przekazu Za każdą transakcję 0,5 % min. 2 max. 15 Tabela 17 SKARBIEC NOCNY WRZUTNIA 1. Udostęp skarbca nocnego do odprowadzania gotówki dla posiadaczy rachunków w ABS Banku: Jednorazowo 2. Wynajęcie portfeli Za każdy portfel cena zakupu + 30% marży 3. Udostęp klucza do wrzutni Jednorazowo 4. Udostęp karty zbliżeniowej Jednorazowo 4 66 Przekaz w obrocie dewizowym jest to polece wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA. 67 Przelew SEPA jest to przelew realizowany przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA, spełniający następujące warunki: 1) waluta transakcji EUR, 2) dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift-owym banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz; 3) występuje opcja kosztowa SHA, 4) przelew zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych; 5) Bank nadawcy Bank odbiorcy przelewu sa uczestnikami polecenia Przelewu SEPA SCT (wykaz banków SEPA jest dostępny na stro internetowej 68 Opłatę pobiera się zależ od prowizji pobranej zgod z pkt Za wyjątkiem przekazów SEPA. 70 Niezależ od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w nijszej Tabeli w przypadku opcji kosztowej OUR. Maksymalna kwota zlecenia w ciężar wpłaty gotówkowej wynosi 1000 EURO. 71 Opłatę pobiera się zależ od prowizji pobranej zgod z pkt Opłatę pobiera się zależ od prowizji pobieranej zgod z pkt Nie posiadaczy rachunku walutowego prowadzonego w walucie przekazu. 74 Do przeliczania wartości progowych określonych EUR na równowartość w innych walutach wymienialnych i PLN stosuje się kursy śred NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym ( publikowane w dniu poprzednim). Polece wypłaty: Polece wypłaty jest to skierowana z innego banku krajowego lub zagranicznego, za pośrednictwem systemu S.W.I.F.T, SORBNET-EURO lub EuroELIXIR instrukcja płatnicza polecająca dokona wypłaty lub przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta) Przelew regulowany: Przelew regulowany jest to polece przelewu albo wpłata gotówkowa dokonywana przez Klienta polskiego banku na rachunek beneficjenta prowadzony w innym banku na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu lub przelew zrealizowany na rzecz Klienta polskiego banku, jeśli zleceniodawca wysyła przelew z jednego z w/w krajów, spełniające warunki: 1) waluta transakcji EUR, 2) kwota transakcji mjsza lub równa ,00 EUR, 3) dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift-owym banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz; 4) występuje opcja kosztowa SHA 12

13 Tabela 18 DEPOZYTY WARTOŚCIOWE I RZECZOWE 1. Przyjęcie deklaracji i wyda dowodu depozytowego za każdy depozyt 2. Przechowywa depozytu za każdy depozyt 75 : duplikaty kluczy Miesięcz bonów oszczędnościowych i innych dokumentów za wyjątkiem papierów wartościowych Miesięcz papiery wartościowe (bonów skarbowych, obligacji itp.) od całkowitej ich wartości Rocz 1% min max innych rzeczy ruchomych Miesięcz 1 Tabela 19 SKRYTKI SEJFOWE I RZECZOWE 1. Korzysta ze skrytki sejfowej typu 76 : - do 30 dni Za dzień 1,50 zł 1.1. A - miesiąc Za miesiąc 2 - rok Za rok 25 - do 30 dni Za dzień 2,00 zł 1.2. B - miesiąc Za miesiąc 3 - rok Za rok 30 - do 30 dni Za dzień 2,50 zł 1.3. C - miesiąc Za miesiąc 4 - rok Za rok Wykona duplikatu klucza do skrytki sejfowej wg ceny bieżącej 3. Awaryjne otwarcie skrytki sejfowej Uszkodze skrytki sejfowej Złoże przez Bank zawartości skrytki sejfowej do depozytu sądowego 30 Tabela 20 USŁUGI RÓŻNE Zlece lub odwoła zastrzeżenia dokumentu bądź przedmiotu za pośrednictwem MIG DZ - na zlece Klienta Zlece lub odwoła zastrzeżenia realizacji wypłat z książeczek oszczędnościowych, czeków itp. na podstawie zawiadomienia o zajęciu wierzytelności przez organ uprawniony w związku z prowadzonym postępowam egzekucyjnym 3. Wyda kserokopii umowy / dokumentu Za każdą umowę / dokument 4. Potwierdze zgodności podpisu Za każde potwierdze 2 5. Realizacje weksla z pocztowego inkasa wekslowego - od każdej realizacji 1 6. Przygotowa, sporządze i przekaza informacji stanowiącej tajemnicę bankową uprawnionym osobom, organom i instytucjom, określonym w art ust. 1 i 2 Prawa Bankowego Przygotowa, sporządze i przekaza do Biura Informacji Kredytowej S. A. wniosku Klienta o usunięcie jego danych w rachunku zapisanym w Bazie BIK S. A. przed terminem określonym w art.. 105a ust. 4 Prawa Jednorazowo 3 Bankowego lub przed upływem okresu dostosowawczego Przygotowa, zarejestrowa i wysła do BIK S.A. wniosku o raport STANDARD/PLUS/PLUS z informacją o oce punktowej na wniosek Klienta Realizacja tytułu wykonawczego 80 Za każdą realizację tytułu wykonawczego Realizacja uprawń z udzielonego przez Kredytobiorcę upoważnia - np. zajęcia wynagrodzenia w zakładzie pracy. Za każdą realizację Sporządze różnego rodzaju potwierdzeń, zaświadczeń, opinii i innych dokumentów na życze Klienta, ujętych w Taryfie Za każde pismo według kosztów rzeczywistych 12. Inne czynności przewidziane w Taryfie na wniosek Klienta Za każdą czynność na wniosek Klienta według kosztów rzeczywistych Tabela 21 CZYNNOŚCI KASOWE 1. Wpłaty gotówkowe przekazywane na rachunki: Za każdą wpłatę osób fizycznych prowadzone w ABS Banku podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzone w ABS Banku 0,2 % min 3,00 zł lub zgod z umową prowadzone w innych bankach krajowych 0,5 % min lub zgod z umową 2. Wpłaty gotówkowe realizowane we wpłatomacie Za każda wpłatę opłata pobierana zgod z nijszą Tabelą pkt Wymiana banknotów i monet na inne nominały lub wymiana banknotów zniszczonych na obiegowe (dzienne) Za każdą transakcję 0,5% wartości transakcji min 2,00 zł 4. Wysła celem wymiany do Centrali NBP zużytego / uszkodzonego znaku pieniężnego podlegającego wymia w kasie ABS Banku 1 5. Inne czynności kasowe przewidziane w Taryfie na wniosek Klienta Za każdą czynność na wniosek Klienta według kosztów rzeczywistych Opłata depozytów składanych na zabezpiecze kredytu udzielonego przez Bank. 76 Za wynajem i korzysta ze skrytki sejfowej klient wnosi opłatę z góry. 77 Opłaty pobiera się w przypadkach określonych w art. 110 Prawa Bankowego oraz w przypadku podmiotów stosujących wobec Banku zasadę wzajemności. 78 art. 6 Ustawy o zmia ustawy o ochro informacji jawnych - Dz. U. z 2005r. Nr 85 poz Opłata pobierana jest zależ od opłat wynikających z cennika BIK S.A. 80 Opłatę pobiera się za każdą wyegzekwowaną kwotę przekazywaną na zlece organu egzekucyjnego. 81 Prowizja liczona od kwoty transakcji. 13

Taryfa opłat i prowizji ABS Banku Spółdzielczego dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji ABS Banku Spółdzielczego dla Klientów Indywidualnych Taryfa opłat i prowizji ABS Banku Spółdzielczego dla Klientów Indywidualnych Spis treści: WSTĘP... 2 KONTA OSOBISTE... 3 Tabela 1 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWE... 3 Tabela 2 RACHUNEK PŁATNY NA

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji ABS Banku Spółdzielczego dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji ABS Banku Spółdzielczego dla Klientów Indywidualnych Taryfa opłat i prowizji ABS Banku Spółdzielczego dla Klientów Indywidualnych Spis treści: WSTĘP... 2 KONTA OSOBISTE... 3 Tabela 1 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWE... 3 Tabela 2 RACHUNEK PŁATNY NA

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji ABS Banku Spółdzielczego dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji ABS Banku Spółdzielczego dla Klientów Indywidualnych Taryfa opłat i prowizji ABS Banku Spółdzielczego dla Klientów Indywidualnych Spis treści: WSTĘP... 2 KONTA OSOBISTE... 3 Tabela 1 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWE...3 Tabela 2 RACHUNEK PŁATNY NA

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji ABS Banku Spółdzielczego dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji ABS Banku Spółdzielczego dla Klientów Indywidualnych Taryfa opłat i prowizji ABS Banku Spółdzielczego dla Klientów Indywidualnych Spis treści: WSTĘP... 2 KONTA OSOBISTE... 3 Tabela 1 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWE... 3 Tabela 2 RACHUNEK PŁATNY NA

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 15/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 05 marca 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3 za obsługę rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH Prowadzenie rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych, rachunków lokat terminowych oraz przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych osób prawnych, jednostek

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2015 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 7 do Uchwały nr 22/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r Załącznik do Uchwały nr 20/2012 r. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 21.03.20121r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI obowiązująca od dnia 1 marca 2012 r. SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013 r. Obowiązuje od 1 września 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/16/2012 Zarządu BS w Miedźnej z dnia 20.09.2012r Tekst ujednolicony uwzględnia zmiany wprowadzone: Uchwałą Nr 5/55/2013 Zarządu BS w Miedźnej

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 12/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 23.05.2013r. obowiązuje od 01 czerwca 2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 30/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 r. Z A R Z Ą D 2 I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 1. Otwarcie rachunku: a) POL-Konto, b) POL-Konto START, c) płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Bargłowie Kościelnym obowiązująca od dnia 01 lutego 2013 r. L.p. Rodzaj usługi (czynności) Stawka obowiązująca

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 32/a/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 28.11.2014 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych Listopad

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 32/a /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 28.11.2014 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Listopad

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 08/06/AB/DSP/2012 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 31 stycznia 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr 2/61/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Łopusznie z dnia 17.12.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa)

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa) L.p. 8. Rachunki Oszczędnościowo Rozliczeniowe ROR, Net-ROR Tytuł prowizji/opłaty ROR Stawka w zł - 1 - - 2 - - 3 - Net-ROR Stawka w zł 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 96/2012 z dnia 17.12.2012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Pieńsk, grudzień

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 31/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Rodzaj czynności/usługi

Rodzaj czynności/usługi TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI, POBIERANYCH OD KLIENTÓW PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKÓŁCE Część II. Klienci indywidualni 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Nidzicy Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Nidzica, lipiec 2015 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych.. 3 KONTA OSOBISTE 4 Tab. 1 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 3/2013 z dnia 09.01.2013 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze 1.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 53/2015 z dnia 23.06.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Pieńsk, wrzesień

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 97/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 39/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 12.06.2013 r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych dla umów

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr do Uchwały Nr 60/05/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.05 r. obowiązuje od dnia 0.07.05 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

Lokaty terminowe w walutach

Lokaty terminowe w walutach Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Lokaty terminowe w walutach TAB. 9 Rachunek lokaty oszczędnościowej w

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Tekst jednolity Uchwała Zarządu Nr 29 /2015 z dnia 30-03-2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁEJ ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 3/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 12.01.2016r. Z a s a d y p o b

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 53/2015 z dnia 23.06.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, wrzesień

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 36/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Pilźnie z dnia 28 grudnia 2015 roku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Pilźnie dla klientów indywidualnych Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 35/2015 z dnia 23.04.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, kwiecień

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 1 do uchwały Zarzadu nr 19/BS/2012 z dnia 22-10-2012 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Dąbrowa Tarnowska 2012 1

Bardziej szczegółowo

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy 1. Otwarcie rachunku w złotych lub w walutach wymienialnych 2. Prowadzenie rachunku w złotych lub walutach wymienialnych UWAGA: Opłata pobierana miesięcznie od każdego rachunku. Opłaty nie pobiera się

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity)

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity) BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE Rok założenia 1950 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych (Tekst jednolity) Wprowadzona Uchwałą Zarządu Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 30.09.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów indywidualnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

b) udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% minimum 50,00 zł

b) udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% minimum 50,00 zł BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W EŁKU Lp Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. KREDYTY GOTÓWKOWE 1) KREDYT W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM ORAZ W PRZYPADKU JEGO PRZEDŁUŻENIA NA NASTĘPNY

Bardziej szczegółowo

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie.

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie. Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Rachunek UNIKONTO Lp. TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe Rodzaj

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Targu nr 06/VIII/201 z dnia 23 sierpnia 2015 B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu T A R Y F A prowizji i opłat bankowych OBOWIĄZUJE

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 02/06/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 18.06.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 01 września

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 23/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 11.09.2015r. obowiązuje od 14 września 2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju Spółdzielczego Banku Rozwoju Firmy i Instytucje Obowiązuje od 20 czerwca 2013 r. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH: Taryfa opłat i prowizji Spółdzielczego Banku Rozwoju zwana dalej Taryfą określa

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 15.04.2015 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 15.04.2015 r. Załącznik nr do Uchwały Zarządu BS Łobżenica z dnia 5.0205 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 5.0205 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE Rok założenia 1950 Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu BS w Żmigrodzie Nr 6/4/2013 z dnia 25 styczeń 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 28.03.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 Czynności związane z obsługą rachunków bankowych

Rozdział 3 Czynności związane z obsługą rachunków bankowych L.p. Rozdział 3 Czynności związane z obsługą rachunków bankowych 1. Rachunki bieżące i pomocnicze podmiotów gospodarczych Tytuł prowizji/opłaty Rachunek bieżący Stawka w zł Pakiet Biznes Stawka w zł Pakiet

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych go Banku Spółdzielczego w Lubaniu obowiązuje od 01.12.2015 r. Załącznik do Uchwały Nr 114/Z/2015 Zarządu go Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 29.09.2015 r. Lubań,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 85/2016 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 20 lipca 2016 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 26 lipca 2016 roku Mazovia Bank Spółdzielczy Strona

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Bank Spółdzielczy w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 60/205/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.205

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 26.02.2015 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 26.02.2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 09/2015 z dnia 25.02015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 26.02015 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze 1. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH

CZĘŚĆ I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Załącznik do Uchwały Nr 96/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kętach z dnia 15.07.2015 r. Obowiązuje od 16.07.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KĘTACH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim Załącznik do Uchwały nr 13/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim z dnia 19 lutego 2015 r. Stan na 01 maja 2015 r. Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych Łopuszno, 2014 r. Spis treści: SPIS TREŚCI:... 2 ZASADY POBIERANIA OPŁAT

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Załącznik Nr 3 do Uchwały Zarządu nr 105/2009 z dnia 30-12-2009r. Zmiana nr 1/2010 Uchwała Zarządu nr 76/210 z dnia 30-09-2010r. Zmiana nr 2/2010 Uchwała Zarządu nr 86/2010 z

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 01.12.2014 r.

obowiązuje od 01.12.2014 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 118/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 01.12.2014 r. Zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych obowiązująca od dnia 04 maja 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 30.06.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów instytucjonalnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM AZałącznik nr 12 do Uchwały nr 34/2012 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 23.10.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH (W W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 2 1. Pakiety: Klassikk, Personale, Eksklusiv 2 2. Pakiet NORDic 2 3. Pakiet Konto

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2016 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów indywidualnych

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów indywidualnych Warszawski Bank Spółdzielczy Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów indywidualnych www.bank-wbs.pl OF (od 01.10.2015) Załącznik do Uchwały Zarządu Banku nr 199/2013 z dnia 20.12013r. Zmiany: Uchwała

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów indywidualnych

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów indywidualnych Warszawski Bank Spółdzielczy Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów indywidualnych www.bank-wbs.pl OF (od 05.06.2015) Załącznik do Uchwały Zarządu Banku nr 199/2013 z dnia 20.12013r. Zmiany: Uchwała

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 65/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Grybowie z dnia 29.10.2015 r. Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 01.08.2015 r.

obowiązuje od 01.08.2015 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 105/2015 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 01.08.2015 r. Zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BS KRZESZOWICE

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BS KRZESZOWICE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) W PLN B 1 1. Otwarcie rachunku. 1 0,00 zł 2. Prowadzenie rachunku

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Porąbce

Bank Spółdzielczy w Porąbce Bank Spółdzielczy w Porąbce www.bsporabka.pl TARYFA OPŁAT i PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE 2013 Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 98 Zarządu Banku Spółdzielczego w Porąbce z dnia 28.10.2013 r. ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów Banku Spółdzielczego w Ozorkowie

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów Banku Spółdzielczego w Ozorkowie Załącznik do Uchwały nr 01/10/215 Zarządu Banku Spółdzielczego w Ozorkowie z dnia 09.10.2015 Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów Banku Spółdzielczego w Ozorkowie Zasady pobierania opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELCZY BANK RZEMIOSŁA I ROLNICTWA ZRZESZONY W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.

SPÓŁDZIELCZY BANK RZEMIOSŁA I ROLNICTWA ZRZESZONY W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. SPÓŁDZIELCZY BANK RZEMIOSŁA I ROLNICTWA ZRZESZONY W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 25 maja 2015 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów indywidualnych Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSOBISTE... 4-5 TAB. 1 Rachunki

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Konto ZUS/ AGRO Zasady opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy Duszniki TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH SZAMOTUŁY, MARZEC 2015 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Prowizje i opłaty ustalane

Bardziej szczegółowo