Taryfa opłat i prowizji. ABS Bank Spółdzielczego. dla Klientów Indywidualnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Taryfa opłat i prowizji. ABS Bank Spółdzielczego. dla Klientów Indywidualnych"

Transkrypt

1 Taryfa opłat i prowizji ABS Bank Spółdzielczego dla Klientów Indywidualnych Opracowano: r. 1

2 Spis treści: WSTĘP... 3 KONTA OSOBISTE... 4 Tabela 1 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWE... 4 Tabela 2 RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH POTWIERDZONY KSIAŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ - dla rachunków otwartych do dnia 19 grudnia 2011r Tabela 3 RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY ABS-EXTRA W WALUTACH WYMIENIALNYCH... 5 Tabela 4 RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY ABS SUPER W ZŁOTYCH (DLA PKZP, SKO, OSÓB FIZYCZNYCH BĘDĄCYCH CZŁONKAMI RAD RODZICÓW)... 6 Tabela 5 DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KONT OSOBISTYCH... 7 OSZCZĘDNOŚCI... 8 Tabela 6 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE... 8 Tabela 7 RACHUNKI TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH POTWIERDZONE KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ - dla rachunków otwartych do dnia 19 grudnia 2011r Tabela 8 RACHUNKI TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W ZŁOTYCH... 9 Tabela 9 RACHUNKI TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W WALUTACH WYMIENIALNYCH... 9 Tabela 10 DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ OSZCZĘDNOŚCI... 9 KARTY BANKOWE Tabela 11 KARTY PŁATNICZE Tabela 12 KARTY KREDYTOWE - wydawane od 14 marca 2011r KREDYTY Tabela 13 KREDYTY - z wyłączem kredytów mieszkaniowych i hipotecznych Tabela 14 KREDYTY MIESZKANIOWE I HIPOTECZNE Tabela 15 DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KREDYTÓW INNE USŁUGI Tabela 16 OBRÓT DEWIZOWY Tabela 17 SKARBIEC NOCNY WRZUTNIA Tabela 18 DEPOZYTY WARTOŚCIOWE I RZECZOWE Tabela 19 SKRYTKI SEJFOWE I RZECZOWE Tabela 20 USŁUGI RÓŻNE Tabela 21 CZYNNOŚCI KASOWE

3 WSTĘP Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w "Taryfie opat i prowizji ABS Banku Spółdzielczego dla Klientów Indywidualnych" zwanej dalej Taryfą osób fizycznych prowadzących działalności gospodarczej - rezydentów i rezydentów. 1. Opłaty i prowizje dotyczące posiadaczy rachunków bankowych pobierane są z rachunków w dniu dokonania operacji bankowej lub wpłacane w gotówce w kasie. 2. Opłaty i prowizje o charakterze cyklicznym lub ciągłym, realizowane na zlece posiadacza rachunku pobierane są okresowo, rzadziej jednak niż raz w miesiącu, w drodze obciążenia rachunku. W przypadku rezygnacji z korzystania z określonej usługi, opłaty uiszczone z góry podlegają proporcjonalnemu zwrotowi. 3. Od pozostałych Klientów opłaty i prowizje pobierane są w gotówce w kasach Banku w dniu dokonania operacji bankowej. 4. Pobrane opłaty i prowizje podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia od transakcji lub ich anulowania z przyczyn za które ABS Bank Spółdzielczy ponosi odpowiedzialności (z wyjątkiem prowizji za udziele kredytu konsumenckiego). 5. W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość opłat i prowizji w granicach "od", "do", "od... do..." kierownik jednostki organizacyjnej ustala indywidual wysokość pobieranych opłat i prowizji w podanych granicach. W przypadku czynności przewidzianych w Taryfie, realizowanych na wniosek Klienta, za które pobierana jest opłata wg kosztów rzeczywistych, kierownik jednostki organizacyjnej ustala indywidual jej wysokość i przystępuje do realizacji wniosku po uzyskaniu zgody Klienta na wysokość opłaty. 6. Kwoty pobieranych opłat i prowizji podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to rówż kwot prowizji i opłat pobieranych w PLN od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. Opłaty i prowizje za czynności bankowe w obrocie dewizowym ustalane są w polskiej walucie. W sytuacji, gdy podstawę naliczania prowizji określonej procentowo stanowi kwota w walucie obcej opłata / prowizja ustalana w PLN a pobierana jest od Klienta w walucie obcej. Do przeliczania stosowany jest kurs średni NBP z dnia pobrania należności. 7. Opłaty i prowizje pobierane są zależ od innych opłat przewidzianych przepisami prawa np. kosztów protestu, opłat skarbowych, podatku VAT. 8. Nie pobiera się prowizji i opłat od: 1) wpłaty i wypłat z rachunków terminowych lokat oszczędnościowych, rachunków oszczędnościowo - rozliczeniowych, oraz rachunków oszczędnościowych, o ile Taryfa przewiduje inaczej; 2) wpłat na poczet spłat odsetek i kredytów oraz innych zobowiązań zaciągniętych w ABS Banku Spółdzielczym oraz wypłat kredytów realizowanych w gotówce; 3) wpłat na cele społeczno - użyteczne na rzecz organizacji pożytku publicznego, których wsie upoważnia ofiarodawcę na mocy przepisów szczególnych do uzyskania ulgi w podatku dochodowym; 4) wpłat na rachunki bankowe w przypadku, gdy z umowy zawartej z posiadaczem rachunku wynika, że opłatę uiszcza odbiorca należności. 9. Nie pobiera się opłat za poszukiwa rachunków bankowych i udziela pisemnej informacji o obrotach i stanach rachunku, gdy poszukiwa dokonywane jest na żąda osób, o których mowa w art. 110 Prawa Bankowego. 10. Określone w nijszej Taryfie prowizje i opłaty dotyczące: 1) kredytów, dotyczą kredytów udzielanych ze środków ABS Banku Spółdzielczego. W przypadku kredytów udzielanych ze środków lub na podstawie umów zawartych przez ABS Bank Spółdzielczy z innymi Bankami i instytucjami (np. Bank Gospodarstwa Krajowego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ) obowiązują postanowienia tych umów, a w przypadku ich braku należy stosować prowizje i opłaty określone w Taryfie. 2) ubezpieczeń, dotyczą usług ubezpieczeniowych oferowanych na podstawie umów agencyjnych zawartych przez ABS Bank Spółdzielczy z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi. W tym zakresie obowiązują postanowienia tych umów oraz stawki i opłaty określone przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe. 11. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i rezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonywaniu zlecenia oraz posione koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 12. Awizowaniu podlegają wypłaty gotówkowe przekraczające kwoty: 1) z rachunków prowadzonych w PLN 20 00; 2) z rachunków prowadzonych w walutach wymienialnych 2500,00 EUR lub równowartość tej kwoty w innej walucie. 13. Taryfa opłat i prowizji może ulec zmia w okresie obowiązywania Umowy kredytu w przypadku: 1) obniżenia wysokości opłat i prowizji bankowych lub uzupełnia Taryfy o nowe produkty i usługi w każdym czasie; 2) podwyższenia wysokości opłat i prowizji bankowych lub wprowadzenia nowych opłat i prowizji jeżeli zaistje co najmj jedna z przesłanek: a) wzrost kosztów funkcjonowania produktu, zależny od Banku, b) podwyższe standardu usługi, c) zmiana zakresu i formy realizacji określonych czynności i usług, d) wprowadzenia produktów komplementarnych, e) wprowadzenia nowych produktów i usług. 3

4 KONTA OSOBISTE Tabela 1 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWE Stawka Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania ABS- Standard 1. Otwarcie rachunku Jednorazowo 14,90 zł Prowadze rachunku Miesięcz 5,90 zł 5,90 zł 19,90 zł 2 9,90 zł 4 ABS-Start 3. Wpłata gotówkowa Za wpłatę 4. Wypłata gotówkowa 5 Za wypłatę ABS- Student ABS- Senior ABS- Sukces ABS- System 5. Przelew na rachunek w ABS Banku Za przelew realizowane w placówce banku 6 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 1,50 zł 1,50 zł 3,50 zł realizowane za pośrednictwem systemu bankowości internetowej 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 0,80 zł 0,80 zł 6. Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie ELIXIR Za przelew realizowane w placówce banku 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,00 zł 3,00 zł 7,00 zł realizowane za pośrednictwem systemu bankowości internetowej 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 0,80 zł 0,80 zł 7. Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie SORBNET Za przelew dla zleceń w kwocie równej lub większej niż 1 mln zł dla zleceń w kwocie mjszej niż 1 mln zł Zlece stałe na rachunek Za zlece realizowane w placówce banku 7 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,00 zł 1,00 zł 7,00 zł realizowane za pośrednictwem systemu bankowości internetowej 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 8.3. Zawiadomie o zrealizowaniu stałego zlecenia z tytułu braku środków na rachunku oraz przelewu na rachunek w innym banku z tytułu błęd wypełnionego bankowego dowodu przelewu 9 Polecenia zapłaty: Za zlece realizacja z rachunku dłużnika 8 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł odwoła lub aktualizacja zgody polecenia zapłaty 10. Usługa SMS Aktywacja usługi SMS Jednorazowo Korzysta z usługi SMS Miesięcz 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł Opłata za złoże dyspozycji zmiany lub odwoła usługi SMS 11. Usługa ABS - Info Aktywacja usługi ABS - Info Jednorazowo Opłata za korzysta z usługi ABS - Info Miesięcz 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł Opłata za złoże dyspozycji zmiany lub odwoła usługi ABS - Info 12. System Bankowości Internetowej ABS Aktywacja usługi ABS 24 Jednorazowo Korzysta z Systemu Bankowości Internetowej 24 Miesięcz Wyda tokena do ABS podstawowego tokena do ABS dodatkowego tokena do ABS 24 na wniosek Klienta (od każdego środka) Wyda nowego tokena w miejsce utraconego lub uszkodzonego z winy Klienta 10 Na wniosek Klienta Wyda tokena po okresie jego ważności: podstawowego w ramach ABS dodatkowego w ramach ABS Wykona na wniosek Klienta czynności związanych z bezpieczeństwem rachunku: Na wniosek Klienta czasowe zablokowa dostępu do rachunku w systemie internetowym odblokowa dostępu do rachunku w systemie internetowym odblokowa tokena 13. Debet Opłata przygotowawcza za rozpatrze wniosku o debet 12 Jednorazowo 5% - 5% 5% 5% 5% Prowadze debetu 13 Miesięcz Wyciąg z rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego Za wyciąg miesięczny odbierany w jednostce Banku prowadzącej rachunek 6,00 zł miesięczny wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na tere kraju 6,00 zł miesięczny wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) poza granice kraju ,00 zł miesięczny wysyłany przez Bank drogą elektroniczną miesięczny generowany w ramach Systemu ABS miesięczny sporządzany na wniosek posiadacza rachunku za każdy miesiąc roku bieżącego 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł za każdy miesiąc roku poprzedgo Sporządze odpisu załącznika do wyciągu (dowodu księgowego) Za dokument roku bieżącego lat ubiegłych Przekształce rachunku indywidualnego na wspólny oraz wspólny na indywidualny Przekształce rachunku na inny rodzaj rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego zgod z regulacjami Na wniosek Klienta Na wniosek Klienta 1 Dla posiadaczy debetu / kredytu odnawialnego w wysokości min Opłaty pobiera się w pierwszych trzech miesiącach. 3 Dla posiadaczy debetu / kredytu odnawialnego w wysokości min Opłaty pobiera się w pierwszych trzech miesiącach. 5 Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej zł należy awizować, co najmj 2 dni przed dokonam wypłaty. Od awizowanych wypłat pobiera się prowizję w wysokości 0,20% min 2 od kwoty przewyższającej zł. W przypadku awizowania wypłaty i odebrania jej w uzgodnionym termi pobiera się prowizję w wysokości 0,20% min. 2 kwoty awizowanej. 6 Za wyjątkiem przelewów na rachunki ABS Start w ABS Banku Spółdzielczym oraz inne własne rachunki bankowe oraz własne zobowiązania względem ABS Banku Spółdzielczego. 7 Za wyjątkiem przelewów na rachunki ABS Start w ABS Banku Spółdzielczym oraz inne własne rachunki bankowe oraz własne zobowiązania względem ABS Banku Spółdzielczego gdy zlece stałe złożone lub zmienione po 19 grudnia 2011r. 8 Opłata pobierana jest z rachunku dłużnika. 9 Opłaty pobiera się w okresie do 1 września 2015r. w przypadku podpisania umowy w okresie 30 czerwca 2015r. 10 Opłata jest pobierana, jeśli klient dowiedzie, że token został utracony czy uszkodzony z jego winy. 11 Opłaty pobiera się w okresie do 1 września 2015r. w przypadku podpisania umowy w okresie 30 czerwca 2015r. 12 Opłata pobierana od wartości debetu. 13 Opłata pobierana jest w każdym miesiącu, w którym ABS Bank udostępniał klientowi debet w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym. 4

5 Tabela 2 RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH POTWIERDZONY KSIAŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ - dla rachunków otwartych do dnia 19 grudnia 2011r. 1. Otwarcie rachunku Jednorazowo 2. Prowadze rachunku Miesięcz 3. Wpłata gotówkowa Za wpłatę 4. Wypłata gotówkowa 14 Za wypłatę 5. Przelew na rachunek: Za przelew w ABS Banku 15 2,00 zł w innych bankach 3,50 zł 6. Zgłosze o utracie książeczki oszczędnościowej Jednorazowo 2 7. Umorze książeczki oszczędnościowej Jednorazowo 2 8. Likwidacja książeczki Jednorazowo poprzez wypłatę gotówkową poprzez przesie środków na inny rachunek w ABS Banku 16 2,00 zł Tabela 3 RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY ABS-EXTRA W WALUTACH WYMIENIALNYCH 1. Otwarcie rachunku Jednorazowo z równoczesnym wsiem minimalnej wpłaty bez wsienia minimalnej wpłaty 2 2. Prowadze rachunku Miesięcz jeżeli dzienne saldo rachunku utrzymuje się w danym miesiącu kalendarzowym powyżej ustalonego minimum do założenia rachunku jeżeli dzienne saldo rachunku spad w danym miesiącu kalendarzowym poniżej ustalonego minimum do założenia rachunku 1 3. Wpłata gotówkowa Za wpłatę 4. Wypłata gotówkowa 18 Za wypłatę 5. Przelew na rachunek 19 : Za przelew w ABS Banku w innym banku: na rachunek złotowy prowadzony w innym banku krajowym na rachunek walutowy prowadzony w innym banku krajowym 6. Skup/sprzedaż walut między rachunkami (bezgotówkowo) Za transakcję 7. Zlece stałe na rachunek 20 : Za zlece w ABS Banku w innym banku 3,00 zł 8. Likwidacja rachunku Jednorazowo 9. Usługa SMS 9.1. Aktywacja usługi SMS Jednorazowo 9.2. Korzysta z usługi SMS Miesięcz 2,00 zł 9.3. Opłata za złoże dyspozycji zmiany lub odwołania usługi SMS 10. Usługa ABS - Info Aktywacja usługi ABS - Info Jednorazowo Opłata za korzysta z usługi ABS - Info Miesięcz 2,00 zł Opłata za złoże dyspozycji zmiany usługi lub odwołania ABS - Info 11. Wyciąg z rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego Za wyciąg miesięczny odbierany w jednostce Banku prowadzącej rachunek miesięczny wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na tere kraju miesięczny wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) poza granice kraju miesięczny wysyłany przez Bank drogą elektroniczną miesięczny generowany w ramach Systemu ABS miesięczny sporządzany na wniosek posiadacza rachunku za każdy miesiąc roku bieżącego 6,00 zł za każdy miesiąc roku poprzedgo Sporządze odpisu załącznika do wyciągu (dowodu księgowego) Za dokument roku bieżącego lat ubiegłych 1 14 Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej zł należy awizować, co najmj 2 dni przed dokonam wypłaty. Od awizowanych wypłat pobiera się prowizję w wysokości 0,20% min 2 od kwoty przewyższającej zł. W przypadku awizowania wypłaty i odebrania jej w uzgodnionym termi pobiera się prowizję w wysokości 0,20% min. 2 kwoty awizowanej. 15 Za wyjątkiem przelewów na własne rachunki bankowe oraz własne zobowiązania względem ABS Banku Spółdzielczego. 16 Za wyjątkiem przelewów na własne rachunki bankowe oraz własne zobowiązania względem ABS Banku Spółdzielczego. 17 Minimalna wpłata wynosi: - dla A vista w USD: 50,00 USD - dla A vista w EUR: 50,00 EUR - dla A vista w GBP: 50,00 GBP 18 Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 2500,00 EUR lub równowartość tej kwoty w innej walucie należy awizować, co najmj 4 dni przed dokonam wypłaty. Od awizowanych wypłat pobiera się prowizję w wysokości 0,40% min 2 od kwoty przewyższającej 2500,00 EUR lub równowartości tej kwoty w innej walucie. W przypadku awizowania wypłaty i odebrania jej w uzgodnionym termi pobiera się prowizję w wysokości 0,40% min. 20,00 zł kwoty awizowanej. 19 Opłata pobierana oprócz kosztów realizacji przekazu zgod z Tabelą Opłata pobierana jest za każdorazowe przekaza środków w ramach zlecenia, pobiera się dodatkowej opłaty za przelew. Opłata pobierana oprócz kosztów realizacji przekazu zgod z Tabelą 18. 5

6 Tabela 4 RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY ABS SUPER W ZŁOTYCH (DLA PKZP, SKO, OSÓB FIZYCZNYCH BĘDĄCYCH CZŁONKAMI RAD RODZICÓW) 1. Otwarcie rachunku Jednorazowo 2. Prowadze rachunku Miesięcz 1 3. Wpłata gotówkowa Za wpłatę 4. Wypłata gotówkowa 21 Za wypłatę 5. Przelew na rachunek w ABS Banku Za przelew realizowane w placówce banku 22 2,00 zł realizowane za pośrednictwem systemu bankowości internetowej 1,00 zł 6. Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie ELIXIR Za przelew realizowane w placówce banku 3,50 zł realizowane za pośrednictwem systemu bankowości internetowej 1,00 zł 7. Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie SORBNET Za przelew dla zleceń w kwocie równej lub większej niż 1 mln zł dla zleceń w kwocie mjszej niż 1 mln zł 4 8. Zlece stałe na rachunek Za zlece realizowane w placówce banku 23 1,50 zł realizowane za pośrednictwem systemu bankowości internetowej 0,50 zł 8.3. Zawiadomie o zrealizowaniu stałego zlecenia z tytułu braku środków na rachunku oraz przelewu na rachunek w innym banku z tytułu błęd wypełnionego 1 bankowego dowodu przelewu 9. Polecenia zapłaty: Za zlece realizacja z rachunku dłużnika 24 2,00 zł odwoła lub aktualizacja zgody polecenia zapłaty 10. Usługa SMS Aktywacja usługi SMS Jednorazowo Korzysta z usługi SMS Miesięcz 2,00 zł Opłata za złoże dyspozycji zmiany lub odwołania usługi SMS 11. Usługa ABS - Info Aktywacja usługi ABS - Info Jednorazowo Miesięczna opłata za korzysta z usługi ABS - Info Miesięcz Opłata za złoże dyspozycji zmiany lub odwołania usługi ABS - Info 12. Systemu Bankowości Internetowej ABS Aktywacja Systemu Bankowości Internetowej ABS 24 Jednorazowo 100 zł Korzysta z Systemu Bankowości Internetowej ABS 24 Miesięcz z wykorzystam tokena z wykorzystam czytnika i karty mikroprocesorowej 1 Za pakiet instalacyjny i Opłata za pakiet instalacyjny i instruktaż: instruktaż w siedzibie Banku bez opłat w siedzibie Klienta ponowna instalacja w siedzibie Klienta w przypadku braku spełnia wymogów instalacyjnych przez komputer lub łącza Klienta. 50,00zł - instalacja czytnika u Klienta (np. z powodu udanej samodzielnej instalacji, awarii, kradzieży sprzętu komputerowego, zmiany lokalizacji prowadzonej 5 działalności, itp.) Wyda elementu dostępu do ABS 24: podstawowego elementu dostępu do ABS 24 wydawane w ramach instalacji: czytnik kart mikroprocesorowych + karta+ identyfikator z hasłem bez opłat token dodatkowego elementu dostępu do ABS 24 wydawane na wniosek Klienta czytnik kart mikroprocesorowych karta mikroprocesorowa identyfikator wraz z kluczem tokena Wyda nowego elementu dostępu do ABS 24: w przypadku awarii: czytnika kart mikroprocesorowych bez opłat karty mikroprocesorowa bez opłat token bez opłat w przypadku utraty lub zniszczenia urządzenia przez Klienta czytnika kart mikroprocesorowych karty mikroprocesorowa tokena 15 przy Odnowie certyfikatu karty po 24 m-cach Wyda tokena po okresie jego ważności: podstawowego w ramach ABS dodatkowego w ramach ABS zł Wykona na wniosek Klienta czynności związanych z bezpieczeństwem rachunku: Na wniosek Klienta czasowe zablokowa dostępu do rachunku w systemie internetowym odblokowa dostępu do rachunku w systemie internetowym odblokowa token odblokowa karty mikroprocesorowej 13 Wyciąg z rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego Za wyciąg miesięczny odbierany w jednostce Banku prowadzącej rachunek miesięczny wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na tere kraju miesięczny wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) poza granice kraju miesięczny wysyłany przez Bank drogą elektroniczną miesięczny generowany w ramach Systemu ABS miesięczny sporządzany na wniosek posiadacza rachunku za każdy miesiąc roku bieżącego 6,00 zł za każdy miesiąc roku poprzedgo 1 odnowieniu 21 Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej zł należy awizować, co najmj 2 dni przed dokonam wypłaty. Od awizowanych wypłat pobiera się prowizję w wysokości 0,20% min 2 od kwoty przewyższającej zł. W przypadku awizowania wypłaty i odebrania jej w uzgodnionym termi pobiera się prowizję w wysokości 0,20% min. 2 kwoty awizowanej. 22 Za wyjątkiem przelewów na własne rachunki bankowe oraz własne zobowiązania względem ABS Banku Spółdzielczego. 23 Za wyjątkiem przelewów na własne rachunki bankowe oraz własne zobowiązania względem ABS Banku Spółdzielczego. 24 Opłata pobierana jest z rachunku dłużnika. 25 Opłaty pobiera się w okresie do 1 września 2015r. w przypadku podpisania umowy w okresie 30 czerwca 2015r. 26 Opłaty pobiera się w okresie do 1 września 2015r. w przypadku podpisania umowy w okresie 30 czerwca 2015r. 6

7 14. Sporządze odpisu załącznika do wyciągu (dowodu księgowego) Za dokument roku bieżącego lat ubiegłych Dokona zmiany dyspozycji formularza wzoru podpisów 1 Tabela 5 DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KONT OSOBISTYCH Za każdy miesiąc historii 1. Sporządze historii rachunku - na wniosek posiadacza rachunku: rachunku sporządze historii rachunku za każdy rozpoczęty miesiąc roku bieżącego 6,00 zł sporządze historii rachunku za każdy rozpoczęty miesiąc roku poprzedgo 1 2. Sporządze różnego rodzaju potwierdzeń, zaświadczeń, opinii i innych dokumentów na życze Klienta: Za każde pismo o posiadanym rachunku bankowym / numerze rachunku o posiadanym rachunku bankowym/ numerze rachunku / wysokości salda z uwzględm opinii o posiadaczu rachunku / inne informacje Przyjęcie, zmiana lub odwoła pełnomocnictwa do rachunku 1 Przyjęcie, zmiana lub odwoła dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w 4. sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci 2 5. Dokona blokady środków na rachunkach bankowych w ABS Banku z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów lub innych zobowiązań na rzecz: ABS Banku innego banku, podmiotu lub instytucji Potwierdze wykonania blokady środków na rachunku 7. Opłata za dojazd do Klienta w celu dokonania czynności bankowych związanych z Za każdy wyjazd na obsługą rachunku Klienta - na zlece Klienta 28 : zlece Klienta w ramach miejscowości jednostki prowadzącej obsługę poza miejscowością jednostki prowadzącej obsługę 3 29 Za każdą realizację 8. Realizacja tytułu wykonawczego tytułu wykonawczego 9. Opłaty związane z działaniami windykacyjnymi: Przygotowa i wysła informacji SMS nt. aktualnego zadłużenia w tytułu zaległych 9.1. prowizji, spłaconego debetu, dopuszczalnego debetu w ramach rachunku po upływie terminu spłaty, pod wskazany przez Klienta numer telefonu komórkowego Poinformowa telefoniczne nt. aktualnego zadłużenia w tytułu zaległych prowizji, 9.2. spłaconego debetu, dopuszczalnego debetu w ramach rachunku po upływie terminu spłaty, pod wskazanym przez Klienta numerem telefonu Sporządze i wysyła wezwań do zapłaty oraz upomń z tytułu zaległych 9.3. prowizji, spłaconego debetu, dopuszczalnego debetu w ramach rachunku po upływie terminu spłaty Sporządze i dostarcze informacji nt. aktualnego zadłużenia w tytułu zaległych 9.4. prowizji, spłaconego debetu, dopuszczalnego debetu w ramach rachunku po upływie terminu spłaty, pod wskazanym przez Klienta adresem zamieszkania Sporządze i wysła informacji nt. aktualnego zadłużenia z tytułu zaległych 9.5. prowizji, spłaconego debetu, dopuszczalnego debetu w ramach rachunku oraz o wypowiedzeniu umowy, pod wskazanym przez Klienta adresem zamieszkania 10. Inne czynności realizowane na wniosek Klienta Za każda wysłaną informację SMS Za każda przeprowadzoną rozmowę telefoniczną Opłata pobierana jest od każdego pisma Za każda dostarczoną informację Opłata pobierana jest od każdego pisma Za każdą czynność na wniosek Klienta według kosztów rzeczywistych 27 W ramach pisma wydaje się zaświadcze tylko na temat jednego rachunku klienta. 28 ABS Bank Spółdzielczy zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia dyspozycji Klienta w powyższym zakresie. 29 Opłatę pobiera się za każdą wyegzekwowaną kwotę przekazywaną na zlece organu egzekucyjnego. 7

8 OSZCZĘDNOŚCI Tabela 6 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka Tryb pobierania ABS EFEKT ABS EFEKT Prestiż 1. Otwarcie rachunku Jednorazowo 2. Prowadze rachunku Miesięcz 3. Wpłata gotówkowa Za wpłatę 4. Wypłata gotówkowa 30 Za wypłatę pierwsza w miesiącu pierwsza w miesiącu kolejna w miesiącu 0,25% min.6,00 zł kolejna w miesiącu 0,25% min.6,00 zł 5. Przelew na rachunek w ABS Banku Za przelew realizowane w placówce banku 6,00 zł 6,00 zł realizowane za pośrednictwem systemu bankowości internetowej 6,00 zł 6,00 zł 6. Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie ELIXIR Za przelew realizowane w placówce banku 6,00 zł 6,00 zł realizowane za pośrednictwem systemu bankowości internetowej 6,00 zł 6,00 zł 7. Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie SORBNET Za przelew dla zleceń w kwocie równej lub większej niż 1 mln zł dla zleceń w kwocie mjszej niż 1 mln zł Usługa SMS 8.1. Aktywacja usługi SMS Jednorazowo 8.2. Korzysta z usługi SMS Miesięcz 2,00 zł 2,00 zł 8.3. Opłata za złoże dyspozycji zmiany lub odwołania usługi SMS 9. Usługa ABS - Info 9.1. Aktywacja usługi ABS - Info Jednorazowo 9.2. Opłata za korzysta z usługi ABS - Info Miesięcz 2,00 zł 2,00 zł 9.3. Opłata za złoże dyspozycji zmiany lub odwołania usługi ABS - Info 10. System Bankowości Internetowej ABS Aktywacja usługi ABS 24 Jednorazowo Korzysta z Systemu Bankowości Internetowej Miesięcz Wyda tokena do ABS podstawowego tokena do ABS dodatkowego tokena do ABS 24 na wniosek Klienta (od każdego środka) Wyda nowego tokena w miejsce utraconego lub uszkodzonego z winy Klienta Wyda tokena po okresie jego ważności: podstawowego w ramach ABS dodatkowego w ramach ABS Wykona na wniosek Klienta czynności związanych z bezpieczeństwem rachunku: Na wniosek Klienta czasowe zablokowa dostępu do rachunku w systemie internetowym odblokowa dostępu do rachunku w systemie internetowym odblokowa tokena 11. Wyciąg z rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego Za wyciąg miesięczny odbierany w jednostce Banku prowadzącej rachunek miesięczny wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na tere kraju miesięczny wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) poza granice kraju miesięczny wysyłany przez Bank drogą elektroniczną miesięczny generowany w ramach Systemu ABS miesięczny sporządzany na wniosek posiadacza rachunku za każdy miesiąc roku bieżącego 6,00 zł 6,00 zł za każdy miesiąc roku poprzedgo Sporządze odpisu załącznika do wyciągu (dowodu księgowego) Za dokument roku bieżącego lat ubiegłych Przekształce rachunku indywidualnego na wspólny oraz wspólny na indywidualny 1 1 Tabela 7 RACHUNKI TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH POTWIERDZONE KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ - dla rachunków otwartych do dnia 19 grudnia 2011r. 1. Otwarcie rachunku Jednorazowo 2. Prowadze rachunku Miesięcz 3. Wpłata gotówkowa Za wpłatę 4. Wypłata gotówkowa 35 Za wypłatę 5. Przelew na rachunek: Za przelew w ABS Banku 36 2,00 zł w innych bankach 3,50 zł 6. Zgłosze o utracie książeczki oszczędnościowej Jednorazowo 2 7. Umorze książeczki oszczędnościowej Jednorazowo 2 8. Likwidacja książeczki Jednorazowo poprzez wypłatę gotówkową poprzez przesie środków na inny rachunek własny w ABS Banku 30 Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej zł należy awizować, co najmj 2 dni przed dokonam wypłaty. Od awizowanych wypłat pobiera się prowizję w wysokości 0,20% min 2 od kwoty przewyższającej zł. W przypadku awizowania wypłaty i odebrania jej w uzgodnionym termi pobiera się prowizję w wysokości 0,20% min. 2 kwoty awizowanej. 31 Opłaty pobiera się w przypadku posiadania Systemu Bankowości Internetowej w Rachunku Oszczędnościowo Rozliczeniowym. 32 Opłaty pobiera się w okresie do 1 września 2015r. w przypadku podpisania umowy w okresie 30 czerwca 2015r. 33 Opłata jest pobierana, jeśli klient dowiedzie, że token został utracony czy uszkodzony z jego winy. 34 Opłaty pobiera się w okresie do 1 września 2015r. w przypadku podpisania umowy w okresie 30 czerwca 2015r. 35 Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej zł należy awizować, co najmj 2 dni przed dokonam wypłaty. Od awizowanych wypłat pobiera się prowizję w wysokości 0,20% min 2 od kwoty przewyższającej zł. W przypadku awizowania wypłaty i odebrania jej w uzgodnionym termi pobiera się prowizję w wysokości 0,20% min. 2 kwoty awizowanej. 36 Za wyjątkiem przelewów na własne rachunki bankowe oraz własne zobowiązania względem ABS Banku Spółdzielczego. 8

9 Tabela 8 RACHUNKI TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W ZŁOTYCH 1. Otwarcie rachunku Jednorazowo 2. Prowadze rachunku Miesięcz 3. Wpłata gotówkowa Za wpłatę 4. Wypłata gotówkowa 37 Za wypłatę 5. Przelew na rachunek: Za przelew w ABS Banku 38 2,00 zł w innych bankach 3,50 zł Tabela 9 RACHUNKI TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W WALUTACH WYMIENIALNYCH 1. Otwarcie rachunku Jednorazowo 2. Prowadze rachunku Miesięcz 3. Wpłata gotówkowa Za wpłatę 4. Wypłata gotówkowa 39 Za wypłatę 5. Przelew na rachunek 40 : Za przelew w ABS Banku w innych bankach na rachunek złotowy prowadzony w innym banku krajowym 6,00 zł na rachunek walutowy prowadzony w innym banku krajowym 0,05% min. 1 max.15 Tabela 10 DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ OSZCZĘDNOŚCI Za każdy miesiąc historii 1. Sporządze historii rachunku - na wniosek posiadacza rachunku: rachunku sporządze historii rachunku za każdy rozpoczęty miesiąc roku bieżącego 6,00 zł sporządze historii rachunku za każdy rozpoczęty miesiąc roku poprzedgo 1 2. Sporządze różnego rodzaju potwierdzeń, zaświadczeń, opinii i innych dokumentów na życze Klienta: Za każde pismo o posiadanym rachunku bankowym / numerze rachunku o posiadanym rachunku bankowym/ numerze rachunku / wysokości salda z uwzględm opinii o posiadaczu rachunku / inne informacje Przyjęcie, zmiana lub odwoła pełnomocnictwa do rachunku 1 Przyjęcie, zmiana lub odwoła dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w 4. sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci 2 5. Dokona blokady środków na rachunkach bankowych w ABS Banku z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów lub innych zobowiązań na rzecz: ABS Banku innego banku, podmiotu lub instytucji Potwierdze wykonania blokady środków na rachunku 7. Opłata za dojazd do Klienta w celu dokonania czynności bankowych związanych z Za każdy wyjazd na obsługą rachunku Klienta - na zlece Klienta 42 : zlece Klienta w ramach miejscowości jednostki prowadzącej obsługę poza miejscowością jednostki prowadzącej obsługę 3 43 Za każdą realizację 8. Realizacja tytułu wykonawczego tytułu wykonawczego 9. Opłaty związane z działaniami windykacyjnymi: Przygotowa i wysła informacji SMS nt. aktualnego zadłużenia w tytułu zaległych 9.1. prowizji, spłaconego debetu, dopuszczalnego debetu w ramach rachunku po upływie terminu spłaty, pod wskazany przez Klienta numer telefonu komórkowego Poinformowa telefoniczne nt. aktualnego zadłużenia w tytułu zaległych prowizji, 9.2. spłaconego debetu, dopuszczalnego debetu w ramach rachunku po upływie terminu spłaty, pod wskazanym przez Klienta numerem telefonu Sporządze i wysyła wezwań do zapłaty oraz upomń z tytułu zaległych 9.3. prowizji, spłaconego debetu, dopuszczalnego debetu w ramach rachunku po upływie terminu spłaty Sporządze i dostarcze informacji nt. aktualnego zadłużenia w tytułu zaległych 9.4. prowizji, spłaconego debetu, dopuszczalnego debetu w ramach rachunku po upływie terminu spłaty, pod wskazanym przez Klienta adresem zamieszkania Sporządze i wysła informacji nt. aktualnego zadłużenia z tytułu zaległych 9.5. prowizji, spłaconego debetu, dopuszczalnego debetu w ramach rachunku oraz o wypowiedzeniu umowy, pod wskazanym przez Klienta adresem zamieszkania 10. Inne czynności realizowane na wniosek Klienta Za każda wysłaną informację SMS Za każda przeprowadzoną rozmowę telefoniczną Opłata pobierana jest od każdego pisma Za każda dostarczoną informację Opłata pobierana jest od każdego pisma Za każdą czynność na wniosek Klienta według kosztów rzeczywistych 37 Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej zł należy awizować, co najmj 2 dni przed dokonam wypłaty. Od awizowanych wypłat pobiera się prowizję w wysokości 0,20% min 2 od kwoty przewyższającej zł. W przypadku awizowania wypłaty i odebrania jej w uzgodnionym termi pobiera się prowizję w wysokości 0,20% min. 2 kwoty awizowanej. 38 Za wyjątkiem przelewów na własne rachunki bankowe oraz własne zobowiązania względem ABS Banku Spółdzielczego. 39 Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 2500,00 EUR lub równowartość tej kwoty w innej walucie należy awizować, co najmj 4 dni przed dokonam wypłaty. Od awizowanych wypłat pobiera się prowizję w wysokości 0,40% min 2 od kwoty przewyższającej 2500,00 EUR lub równowartość tej kwoty w innej walucie. W przypadku awizowania wypłaty i odebrania jej w uzgodnionym termi pobiera się prowizję w wysokości 0,40% min. 2 kwoty awizowanej. 40 Opłata pobierana oprócz kosztów realizacji przekazu zgod z Tabelą W ramach pisma wydaje się zaświadcze tylko na temat jednego rachunku klienta. 42 ABS Bank Spółdzielczy zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia dyspozycji Klienta w powyższym zakresie. 43 Opłatę pobiera się za każdą wyegzekwowaną kwotę przekazywaną na zlece organu egzekucyjnego. 9

10 KARTY BANKOWE Tabela 11 KARTY PŁATNICZE Stawka Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania, Instant Issue Pay Wave MasterCard PayPass JUNIOR, JUNIOR Instant Issue STUDENT, STUDENT Instant Issue SENIOR, SENIOR Instant Issue VIP, VIP Instant Issue 1. Wyda karty Jednorazowo Wznowie karty Opłata za posiada karty od każdej karty wydanej do rachunku Miesięcz W przypadku dokonania w okresie rozliczeniowym płatności bezgotówkowych 3.1. na łączną kwotę powyżej 150 zł 44 W przypadku dokonania w okresie rozliczeniowym płatności 3.2. bezgotówkowych na łączną kwotę 150 zł 45 W przypadku dokonania w okresie rozliczeniowym płatności bezgotówkowych 3.3. na łączną kwotę powyżej 500 zł 46 W przypadku dokonania w okresie rozliczeniowym płatności 3.4. bezgotówkowych na łączną kwotę 500 zł Wyda duplikatu karty Płatność kartą: Za każdą transakcję w punktach handlowo usługowych w kraju w punktach handlowo usługowych za granicą we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A. 6. Wypłata gotówki: Za każdą transakcję - we wskazanych bankomatach BPS S. A., BS zrzeszonych i innych banków 6.1. krajowych zgod z zawartymi umowami w pozostałych bankomatach w kraju 2% min 2% min 2% min 2% min 2% min w bankomatach za granicą we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S. A w kasie innego banku w kraju w kasie innego banku za granicą 2% min10,00 2% min10,00 2% min10,00 2% min10,00 2% min10,00 zł zł zł zł zł w placówkach Poczty Polskiej 7. Sprawdze wysokości dostępnych środków 49 Za każda transakcję 8. Zmiana wysokości przyznanego miesięcznego limitu transakcyjnego karty Czasowe zablokowa lub odblokowa limitu transakcyjnego karty Powtórne generowa i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika Za każdy wniosek Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty Generowa miesięcznego wyciągu na życze Posiadacza rachunku Za każde zestawie Zastrzeże karty przez Bank w przypadku posługiwania się kartą zgod z Regulaminem zwłaszcza w przypadku występowania debetów regulaminowych na rachunku 14. Usługa CashBack za każdą transakcję 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł Wypłata gotówki i transakcje bezgotówkowe, w przypadku transakcji dokonywanych 15. w walutach innych niż waluta rachunku bankowego dla wszystkich kart Visa od wartości transakcji 3% Tabela 12 KARTY KREDYTOWE - wydawane od 14 marca 2011r. 1. Wyda karty Jednorazowo wyda nowej karty wyda karty dodatkowej 2 2. Wznowie karty 3. Opłata za obsługę karty: Corocz pobierana w pierwszym roku użytkowania w drugim i kolejnym roku użytkowania gdy suma wszystkich transakcji przekroczy 6 60 w 12-miesięcznym okresie użytkowania karty zł gdy suma wszystkich transakcji przekroczy 6 60 w 12-miesięcznym okresie użytkowania karty 4. Opłata za przekrocze limitu kredytowego 5. Zapyta o saldo 6. Wyda duplikatu karty 5,00 z 7. Zmiana numeru PIN w bankomatach świadczących taką usługę 8. Powtórne generowa numeru PIN na wniosek Użytkownika karty 9. Telefoniczne odblokowa numeru PIN na wniosek Użytkownika karty 10. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych Uwaga: płatności dokonywanych w kraju i za granicą Za każda transakcję 11. Płatność kartą we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A. Za każda transakcję. 12. Wypłata gotówki w bankomatach i kasach banków w kraju Uwaga: prowizja naliczana od kwoty wypłaty Za każda transakcję 3% min. 13. Wypłata gotówki w bankomatach i kasach banków za granicą Uwaga: prowizja naliczana od kwoty wypłaty Za każda transakcję 2% min Sprawdze wysokości dostępnych środków w bankomacie Za każda transakcję 15. Zastrzeże karty przez jednostkę Banku w przypadku wypowiedzenia Umowy przez jednostkę Banku Jednorazowo Przekaza wydruku miesięcznego zestawienia operacji Miesięcz 17. Ponowne generowa wyciągu Za każdy wyciąg 18. Sporządze mini wyciągu w bankomacie (max. ostat 10 transakcji) w bankomatach świadczących taką usługę Za każdy wyciąg 19. Czasowe zablokowa/odblokowa karty 20. Obsługa terminowej spłaty 21. Wypłata gotówki i transakcje bezgotówkowe, w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego dla wszystkich kart Visa Kwota płatna za każde sporządzone i wysłane wezwa/upomnia zapłaty zgod z Umową 2 od wartości transakcji 3% 44 Okres rozliczeniowy obejmuje dni od pierwszego do ostatgo dnia roboczego miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek o kartę. 45 Okres rozliczeniowy obejmuje dni od pierwszego do ostatgo dnia roboczego miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek o kartę. 46 Okres rozliczeniowy obejmuje dni od pierwszego do ostatgo dnia roboczego miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek o kartę. 47 Okres rozliczeniowy obejmuje dni od pierwszego do ostatgo dnia roboczego miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek o kartę. 48 Lista bankomatów dostępna na stro internetowej: 49 Możliwość sprawdzenia wysokości dostępnych środków bankomatów własnych, wskazanych bankomatów BPS S.A., BS zrzeszonych i innych banków krajowych zgod z zawartymi umowami. Lista bankomatów dostępna na stro internetowej: 10

11 KREDYTY Tabela 13 KREDYTY - z wyłączem kredytów mieszkaniowych i hipotecznych 1. Opłata za rozpatrze wniosku: Jednorazowo o kredyt konsumencki o kredyt w ROR o kredyt z dotacją NA ZAKUP KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH 2. Udziele kredytu prowizja naliczana od kwoty przyznanego kredytu wg umowy kredyt konsumencki Jednorazowo51 do 10% min. 100 zł kredyt w ROR (wcześjsza nazwa kredyt odnawialny ): Corocz w rachunku ABS-Standard, ABS-Student, ABS-Senior, ABS-System 2% min. 50 zł w rachunkach ABS-Sukces 1,50% min 50 zł kredyt z dotacją NA ZAKUP KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH od 3% do 5% min. 200 zł Tabela 14 KREDYTY MIESZKANIOWE I HIPOTECZNE 1. Opłata za rozpatrze wniosku: Jednorazowo o kredyt mieszkaniowy o kredyt hipoteczny 2. Udziele kredytu prowizja naliczana od kwoty przyznanego kredytu wg umowy 55 Jednorazowo kredyt mieszkaniowy do 5% min. 500 zł kredyt hipoteczny do 5% min. 500 zł 3. Prowizja za wcześjszą częściową/całkowitą spłatę kredytu 5758 : Za każda transakcję do 3 lat od momentu uruchomienia kredytu 3% 3.2. powyżej 3 lat do 5 lat od momentu uruchomienia kredytu 2% 3.3. powyżej 5 lat od momentu uruchomienia kredytu 4. Opłata za inspekcję na tere realizowanej inwestycji (m.in. przed wypłatą kolejnej transzy) 60 Za każda inspekcję zł 5. Zmiana warunków umowy dotyczących terminu wypłaty transzy kredytu skutkująca sporządzem aneksu 61 Jednorazowo Bada przez Bank wpisów w księdze wieczystej na zlece Klienta 62 Jednorazowo Wystąpie przez Bank z wnioskiem o wpis hipoteki do KW na zlece Klienta 63 Za każdy wniosek 30 Tabela 15 DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KREDYTÓW 1. Rozpatrze wniosku Klienta w sprawie zmiany warunków umowy Zmiana warunków umowy na wniosek Klienta skutkująca sporządzem aneksu (np. prolongata terminu, zmiana planu spłaty, zmiana prawnego zabezpieczenia, karencja w spłacie kapitału / odsetek, inne) Promesa udzielenia kredytu 3.1. Rozpatrze wniosku Klienta w sprawie wydania promesy udzielenia kredytu Jednorazowo 3.2. Wyda promesy o udziele kredytu Jednorazowo min. 0,50% mj niż Gwarancje i poręczenia bankowe 4.1. Rozpatrze wniosku Klienta w sprawie udzielenia gwarancji / poręczenia bankowego Jednorazowo 4.2. Udziele gwarancji / poręczenia bankowego Jednorazowo min. 0,50% mj niż Sporządze historii rachunku na wniosek posiadacza rachunku Za każdy rozpoczęty miesiąc sporządze historii rachunku za każdy rozpoczęty miesiąc roku bieżącego 6,00 zł sporządze historii rachunku za każdy rozpoczęty miesiąc roku poprzedgo 1 6. Sporządze różnego rodzaju potwierdzeń, zaświadczeń, opinii i innych dokumentów na życze Klienta: Za każde pismo o posiadanym rachunku kredytowym / numerze rachunku o posiadanym rachunku kredytowym / numerze rachunku / wysokości salda / dokonanej częściowej lub całkowitej spłacie zobowiązania z uwzględm opinii o kredytobiorcy / inne informacje o posiadanym kredycie mieszkaniowym i/lub hipotecznym / numerze rachunku / wysokości salda / dokonanej częściowej lub całkowitej spłacie zobowiązania z uwzględm opinii o kredytobiorcy / inne 30 informacje w sprawie wypłaty odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej / rozliczenia i zwrotu składki ubezpieczeniowej z tytułu wcześjszej spłaty kredytu w związku z zezwolem na wykreśle wpisu w hipotece / zwol z cesji ubezpieczenia / zwol rzeczy ruchomych z zastawu lub przewłaszczenia / na zmiany w dowodzie rejestracyjnym / itp inne według kosztów rzeczywistych 7. Opłaty związane z działaniami windykacyjnymi: 7.1. Przygotowa i wysła informacji SMS nt. aktualnego zadłużenia w tytułu zaległych prowizji, spłaconego Za każda wysłaną informację kredytu po upływie terminu spłaty, pod wskazany przez Klienta numer telefonu komórkowego SMS 7.2. Przygotowa i wysła wiadomości e mail nt. aktualnego zadłużenia w tytułu zaległych prowizji, Za każda wysłaną wiadomość spłaconego kredytu po upływie terminu spłaty, na adres poczty internetowej e mail Poinformowa telefoniczne nt. aktualnego zadłużenia w tytułu zaległych prowizji, spłaconego kredytu po Za każda przeprowadzoną upływie terminu spłaty, pod wskazanym przez Klienta numerem telefonu rozmowę telefoniczną Sporządze i wysyła wezwań do zapłaty oraz upomń z tytułu zaległych prowizji, spłaconego kredytu Opłata pobierana jest od po upływie terminu spłaty każdego pisma Sporządze i dostarcze informacji nt. aktualnego zadłużenia w tytułu zaległych prowizji, spłaconego Za każda dostarczoną kredytu po upływie terminu spłaty, pod wskazanym przez Klienta adresem zamieszkania informację Sporządze i wysła informacji nt. aktualnego zadłużenia z tytułu zaległych prowizji, spłaconego kredytu Opłata pobierana jest od oraz o wypowiedzeniu umowy, pod wskazanym przez Klienta adresem zamieszkania każdego pisma 3 8. Przygotowa umowy ugody lub przejęcia długu od kwoty długu Jednorazowo 3% min Inne czynności związane z kredytem realizowane na wniosek Kredytobiorcy Za każdą czynność na wniosek Klienta według kosztów rzeczywistych 50 W przypadku ramowego określenia stawek prowizji za udziele kredytu, szczegółowe zasady znajdują się w warunkach udzielania kredytu. 51 Prowizja pobierana od kwoty kredytu. 52 Prowizja pobierana od kwoty kredytu. 53 W przypadku kredytów w ROR udzielonych przed wejściem w życie zapisów o kwotach minimalnych, zapis ten obowiązuje od 1 września 2013r. 54 W przypadku kredytów w ROR udzielonych przed wejściem w życie zapisów o kwotach minimalnych, zapis ten obowiązuje od 1 września 2013r. 55 W przypadku ramowego określenia stawek prowizji za udziele kredytu, szczegółowe zasady znajdują się w warunkach udzielania kredytu. 56 Prowizja pobierana od kwoty kredytu. 57 Opłaty dotyczą kredytów w stosunku do których stosuje się przepisy Ustawy o kredycie konsumenckim. 58 kredytów udzielanych od 21 lutego 2011r. 59 Prowizja pobiera od wartości transakcji. 60 Dotyczy kredytów udzielanych od 21 lutego 2011r. 61 Dotyczy kredytów udzielanych od 21 lutego 2011r. 62 Opłata zawiera opłatę sądową za wypis z KW. 63 Opłata zawiera opłatę sądową od wniosku o wpis do KW. 64 W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, nijsza oplata zaliczana jest na poczet opłaty dotyczącej zmiany warunków umowy. 65 W ramach pisma wydaje się zaświadcze tylko na temat jednego rachunku klienta. 11

12 INNE USŁUGI Tabela 16 OBRÓT DEWIZOWY 1. Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym 66 otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia emerytalno-rentowe 1.1. Przelewy SEPA 67 Za przelew Przelewy regulowane oraz krajowe w EUR z przekazam środków na rachunek walutowy, złotowy lub wypłaty gotówkowej Za przelew Pozostałe polecenia wypłaty: z przekazam środków na rachunek walutowy, złotowy lub wypłaty gotówkowej z dyspozycją dotyczącą kosztów BEN lub SHA Za każdą transakcję 2 2. Brak w treści polecenia wypłaty numeru rachunku odbiorcy w standardzie IBAN, od każdego polecenia wypłaty Brak w treści polecenia wypłaty prawidłowej nazwy odbiorcy Zlece poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym / postępowa wyjaśniające wykonane na zlece Klienta Na wniosek Klienta 8 + koszty banków trzecich 5. Odwoła zlecenia poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym / postępowania wyjaśniającego - wykonane na zlece Klienta Na wniosek Klienta 8 + koszty banków trzecich 6. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym: 6.1. Przelewy SEPA w ciężar rachunku walutowego, złotowego lub wpłaty gotówkowej Za przelew Przelewy regulowane oraz krajowe w EUR na kwoty przekraczające EUR włącz, w ciężar rachunku walutowego, złotowego lub wpłaty gotówkowej Za przelew Polecenia wypłaty w ciężar rachunku walutowego, złotowego lub wpłaty gotówkowej 70 Za każda transakcję Przekazy krajowe pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Zrzeszeniu Banku BPS S.A. ( z polecenia Klientów Banku BPS S.A. oraz Zrzeszonych Banków Za każdą transakcję 2 Spółdzielczych) 7. Brak w treści polecenia wypłaty kodu SWIFT ( BIC code) banku beneficjenta, od każdego polecenia wypłaty Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym w trybie pilnym i przyspieszonym w USD, EUR, GBP Za każdą transakcję z datą waluty dziś (pilny) z datą waluty jutro (przyspieszony) w trybie przyspieszonym w PLN, wyłącz z datą waluty jutro Za każdą transakcję Wpłata gotówkowa tytułem realizacji przelewu w obrocie dewizowym 73 0,50% min. 20,00 9. Odwoła dyspozycji polecenia wypłaty wstrzyma płatności 8 + koszty banków trzecich 10. Zmiany/ korekty do zrealizowanego polecenia wypłaty, wykonane na zlece Klienta Na wniosek Klienta 8 + koszty banków trzecich 11. Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty 74 : Czeki zagraniczne Skup czeków w obrocie dewizowym Inkaso czeków w obrocie dewizowym Od łącznej wartości czeków Od łącznej wartości czeków w jednej walucie 1,5% min. 4 + koszty Banku BPS S.A. 5 + koszty rzeczywiste posione na rzecz banków trzecich 13. Zwrot czeku opłaconego przez płatnika - opłata pobierana jest od podawcy czeku Od czeku 5 + koszty rzeczywiste posione na rzecz banków trzecich 14. Wyda na prośbę Klienta zaświadczenia potwierdzającego wykona przelewu w obrocie dewizowym Na wniosek Klienta Realizacja wpływu z zagranicy w formie wypłaty gotówkowej w złotych Za każdą transakcje 0,3% min. 1 max w walucie przekazu Za każdą transakcję 0,5 % min. 2 max. 15 Tabela 17 SKARBIEC NOCNY WRZUTNIA 1. Udostęp skarbca nocnego do odprowadzania gotówki dla posiadaczy rachunków w ABS Banku: Jednorazowo 2. Wynajęcie portfeli Za każdy portfel cena zakupu + 30% marży 3. Udostęp klucza do wrzutni Jednorazowo 4. Udostęp karty zbliżeniowej Jednorazowo 4 66 Przekaz w obrocie dewizowym jest to polece wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA. 67 Przelew SEPA jest to przelew realizowany przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA, spełniający następujące warunki: 1) waluta transakcji EUR, 2) dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift-owym banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz; 3) występuje opcja kosztowa SHA, 4) przelew zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych; 5) Bank nadawcy Bank odbiorcy przelewu sa uczestnikami polecenia Przelewu SEPA SCT (wykaz banków SEPA jest dostępny na stro internetowej 68 Opłatę pobiera się zależ od prowizji pobranej zgod z pkt Za wyjątkiem przekazów SEPA. 70 Niezależ od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w nijszej Tabeli w przypadku opcji kosztowej OUR. Maksymalna kwota zlecenia w ciężar wpłaty gotówkowej wynosi 1000 EURO. 71 Opłatę pobiera się zależ od prowizji pobranej zgod z pkt Opłatę pobiera się zależ od prowizji pobieranej zgod z pkt Nie posiadaczy rachunku walutowego prowadzonego w walucie przekazu. 74 Do przeliczania wartości progowych określonych EUR na równowartość w innych walutach wymienialnych i PLN stosuje się kursy śred NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym ( publikowane w dniu poprzednim). Polece wypłaty: Polece wypłaty jest to skierowana z innego banku krajowego lub zagranicznego, za pośrednictwem systemu S.W.I.F.T, SORBNET-EURO lub EuroELIXIR instrukcja płatnicza polecająca dokona wypłaty lub przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta) Przelew regulowany: Przelew regulowany jest to polece przelewu albo wpłata gotówkowa dokonywana przez Klienta polskiego banku na rachunek beneficjenta prowadzony w innym banku na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu lub przelew zrealizowany na rzecz Klienta polskiego banku, jeśli zleceniodawca wysyła przelew z jednego z w/w krajów, spełniające warunki: 1) waluta transakcji EUR, 2) kwota transakcji mjsza lub równa ,00 EUR, 3) dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift-owym banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz; 4) występuje opcja kosztowa SHA 12

13 Tabela 18 DEPOZYTY WARTOŚCIOWE I RZECZOWE 1. Przyjęcie deklaracji i wyda dowodu depozytowego za każdy depozyt 2. Przechowywa depozytu za każdy depozyt 75 : duplikaty kluczy Miesięcz bonów oszczędnościowych i innych dokumentów za wyjątkiem papierów wartościowych Miesięcz papiery wartościowe (bonów skarbowych, obligacji itp.) od całkowitej ich wartości Rocz 1% min max innych rzeczy ruchomych Miesięcz 1 Tabela 19 SKRYTKI SEJFOWE I RZECZOWE 1. Korzysta ze skrytki sejfowej typu 76 : - do 30 dni Za dzień 1,50 zł 1.1. A - miesiąc Za miesiąc 2 - rok Za rok 25 - do 30 dni Za dzień 2,00 zł 1.2. B - miesiąc Za miesiąc 3 - rok Za rok 30 - do 30 dni Za dzień 2,50 zł 1.3. C - miesiąc Za miesiąc 4 - rok Za rok Wykona duplikatu klucza do skrytki sejfowej wg ceny bieżącej 3. Awaryjne otwarcie skrytki sejfowej Uszkodze skrytki sejfowej Złoże przez Bank zawartości skrytki sejfowej do depozytu sądowego 30 Tabela 20 USŁUGI RÓŻNE Zlece lub odwoła zastrzeżenia dokumentu bądź przedmiotu za pośrednictwem MIG DZ - na zlece Klienta Zlece lub odwoła zastrzeżenia realizacji wypłat z książeczek oszczędnościowych, czeków itp. na podstawie zawiadomienia o zajęciu wierzytelności przez organ uprawniony w związku z prowadzonym postępowam egzekucyjnym 3. Wyda kserokopii umowy / dokumentu Za każdą umowę / dokument 4. Potwierdze zgodności podpisu Za każde potwierdze 2 5. Realizacje weksla z pocztowego inkasa wekslowego - od każdej realizacji 1 6. Przygotowa, sporządze i przekaza informacji stanowiącej tajemnicę bankową uprawnionym osobom, organom i instytucjom, określonym w art ust. 1 i 2 Prawa Bankowego Przygotowa, sporządze i przekaza do Biura Informacji Kredytowej S. A. wniosku Klienta o usunięcie jego danych w rachunku zapisanym w Bazie BIK S. A. przed terminem określonym w art.. 105a ust. 4 Prawa Jednorazowo 3 Bankowego lub przed upływem okresu dostosowawczego Przygotowa, zarejestrowa i wysła do BIK S.A. wniosku o raport STANDARD/PLUS/PLUS z informacją o oce punktowej na wniosek Klienta Realizacja tytułu wykonawczego 80 Za każdą realizację tytułu wykonawczego Realizacja uprawń z udzielonego przez Kredytobiorcę upoważnia - np. zajęcia wynagrodzenia w zakładzie pracy. Za każdą realizację Sporządze różnego rodzaju potwierdzeń, zaświadczeń, opinii i innych dokumentów na życze Klienta, ujętych w Taryfie Za każde pismo według kosztów rzeczywistych 12. Inne czynności przewidziane w Taryfie na wniosek Klienta Za każdą czynność na wniosek Klienta według kosztów rzeczywistych Tabela 21 CZYNNOŚCI KASOWE 1. Wpłaty gotówkowe przekazywane na rachunki: Za każdą wpłatę osób fizycznych prowadzone w ABS Banku podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzone w ABS Banku 0,2 % min 3,00 zł lub zgod z umową prowadzone w innych bankach krajowych 0,5 % min lub zgod z umową 2. Wpłaty gotówkowe realizowane we wpłatomacie Za każda wpłatę opłata pobierana zgod z nijszą Tabelą pkt Wymiana banknotów i monet na inne nominały lub wymiana banknotów zniszczonych na obiegowe (dzienne) Za każdą transakcję 0,5% wartości transakcji min 2,00 zł 4. Wysła celem wymiany do Centrali NBP zużytego / uszkodzonego znaku pieniężnego podlegającego wymia w kasie ABS Banku 1 5. Inne czynności kasowe przewidziane w Taryfie na wniosek Klienta Za każdą czynność na wniosek Klienta według kosztów rzeczywistych Opłata depozytów składanych na zabezpiecze kredytu udzielonego przez Bank. 76 Za wynajem i korzysta ze skrytki sejfowej klient wnosi opłatę z góry. 77 Opłaty pobiera się w przypadkach określonych w art. 110 Prawa Bankowego oraz w przypadku podmiotów stosujących wobec Banku zasadę wzajemności. 78 art. 6 Ustawy o zmia ustawy o ochro informacji jawnych - Dz. U. z 2005r. Nr 85 poz Opłata pobierana jest zależ od opłat wynikających z cennika BIK S.A. 80 Opłatę pobiera się za każdą wyegzekwowaną kwotę przekazywaną na zlece organu egzekucyjnego. 81 Prowizja liczona od kwoty transakcji. 13

Taryfa opłat i prowizji ABS Banku Spółdzielczego dla Klientów Instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji ABS Banku Spółdzielczego dla Klientów Instytucjonalnych Taryfa opłat i prowizji ABS Banku Spółdzielczego dla Klientów Instytucjonalnych Spis treści: WSTĘP... 2 Rozdział 1 RACHUNKI BANKOWE BIEŻĄCE I POMOCNICZE... 3 Rozdział 2 RACHUNKI LOKAT TERMINOWYCH W PLN...

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 39/RB/2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Bank Spółdzielczy Muszyna - Krynica Zdrój Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 54/2015 dnia 01-06-2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica Zdrój (obowiązuje od 01-08-2015r.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Załącznik do Uchwały Nr120/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 30 czerwca 2015 roku Taryfa opłat

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 3/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Iłowej z dnia 09.01.2015r Zasady pobierania i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych TEKST JEDNOLITY Zakres operacji i usług bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od dnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Zatorze Nr 71 /2014 z dnia 25.11.2014r. I zmiana Uz 4/2015 TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla osób fizycznych nie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity)

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity) BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE Rok założenia 1950 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych (Tekst jednolity) Wprowadzona Uchwałą Zarządu Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 42/BS/2015 z dnia 06.05.2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych LIPIEC 2015 Spis treści: Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 06 styczeń 2014 r.

Warszawa, 06 styczeń 2014 r. Warszawa, 06 styczeń 2014 r. dla Umów zawartych do 30.06.2012 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 KONTA OSOBISTE... 4 TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe... 4 TAB.

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Raszynie

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Raszynie Załącznik do uchwały nr 140 /2011 Zarządu BS w Raszynie z dnia 03.08.2011 Zmieniona uchwałą Zarządu BS w Raszynie nr 12/2012 z dnia 13.04.2012r. BANK SPÓŁDZIELCZY W RASZYNIE Taryfa prowizji i opłat za

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Tekst jednolity Uchwała Zarządu Nr 29 /2015 z dnia 30-03-2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁEJ ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Końskich dla klientów indywidualnych

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Końskich dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 2/XVII/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Końskich z dnia 29 kwietnia 2015r. BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Końskich dla klientów

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w M s z a n i e D o l n e j TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w M s z a n i e D o l n e j TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych OBOWIĄZUJE OD DNIA: 23 lipca 2014r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej nr 06/VII/2014 z dnia 23 lipca 2014r. B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w M s z a n i e D o l n

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Miliczu Nr 28/15 z dnia 23.02.2015r. BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku z dnia 15.01.2014 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych Kraśnik,

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów detalicznych

Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów detalicznych Załącznik do Uchwały Nr 4 Zarządu Banku Spółdzielczego w Parczewie z dnia 28 listopada 2014r., Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów detalicznych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Miliczu dla klientów indywidualnych Wprowadzona Uchwałą Zarządu BS Milicz nr 109/2010 z 28.12.2010r. (Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2015 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Stan na dzień 27.04.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W RZESZOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Rzeszów SPIS TREŚCI I. RACHUNKI BANKOWE... 4 I. 1. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr do Uchwały Nr /4/4/20 Zarządu Hexa Banku Spółdzielczego z dnia 9.0.20 (obowiązuję od 0.02.20) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Piątnica,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BS OTMUCHÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BS OTMUCHÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 27/2005. Banku BS Otmuchów z dnia.06-06-2005.. w sprawie Taryfy opłat i prowizji bankowych pobieranych od podmiotów niefinansowych BANK SPÓŁDZIELCZY OTMUCHÓW TARYFA

Bardziej szczegółowo

Klientów Indyw idualnych

Klientów Indyw idualnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 76/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Skoczowie z dnia 28 czerwca 2011 roku I zm. Uchwała nr 130/2011 z dnia 28.09.2011r II zm. Uchwała nr 145/2011 z dnia 26.10.2011r III

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH (W W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

Klientów Indyw idualnych

Klientów Indyw idualnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 36 /2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Skoczowie z dnia 8 marca 2012 roku I zm. Uchwała Nr 67/2012 z dn.19.04.2012r. II zm. Uchwała Nr 108/2012 z dn. 26.07.2012r. III zm.

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 55a/2013 z dnia 10.10.2013 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych TEKST JEDNOLITY Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w Taryfie

Bardziej szczegółowo

TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych. Limanowa 2011. obowiązuje od 04 maja 2011 r. - 1 -

TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych. Limanowa 2011. obowiązuje od 04 maja 2011 r. - 1 - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 15/04/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 26 kwietnia 2011 roku TARYFA opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych obowiązuje od 04 maja 2011 r.

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A P R O W I Z J I I O P Ł A T

T A R Y F A P R O W I Z J I I O P Ł A T Załącznik do Uchwały Nr 08/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chojnowie z dnia 06 marca 2015 r. Z Za Załącznik do Uchwały Nr. /14,,. BANK SPÓŁDZIELCZY W CHOJNOWIE T A R Y F A P R O W I Z J I I O P Ł A T

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji bankowych. dla KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Tabela opłat i prowizji bankowych. dla KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 122/2012 Zarządu PBS w Kwidzynie z dnia 24.10.2012r Tekst jednolity po zmianach 24.10.2013r Tabela opłat i prowizji bankowych Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie

Bardziej szczegółowo