Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Leśnicy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Leśnicy"

Transkrypt

1 Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Leśnicy obowiązująca od dnia 20 lipca 2015r. Strzelce Opolskie 2015 r.

2 Postanowienia ogólne 1. Należne Bankowi opłaty i prowizje Bank pobiera od zleceniodawcy operacji bankowej chyba, że strony umówiły się inaczej. 2. Bank nie pobiera opłat i prowizji od : 1) wpłat gotówkowych i przelewów w złotych i w walucie darowizn na rzecz organizacji pożytku publicznego, na cele kultu religijnego oraz pomocy humanitarnej, 2) naliczonych prowizji przez Bank, 3) opłaty stałej za prowadzenie rachunku 4) spłat kredytów udzielonych przez Bank Spółdzielczy w Leśnicy, 5) przeksięgowania środków na rachunki lokat terminowych lub terminowych lokat oszczędnościowych w Banku Spółdzielczym w Leśnicy, 6) z tytułu operacji na rachunkach rozliczeniowych prowadzonych na rzecz Caritas i Parafii Do rachunków bankowych prowadzonych za pośrednictwem Systemu Bankowości Internetowej i Systemu Korporacyjnej Bankowości Internetowej Bank stosuje opłaty i prowizje określone w części Obsługa rachunków bankowych za pośrednictwem Systemu Bankowości Internetowej i Systemu Korporacyjnej Bankowości Internetowej. 2. Nie pobiera się opłaty miesięcznej za korzystanie z kart płatniczych przez klientów korzystających z obsługi rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych i rozliczeniowych dla rolników za pośrednictwem Systemu Bankowości Internetowej. 3. Za pozostałe czynności nie wymienione w części Obsługa rachunków bankowych za pośrednictwem Systemu Bankowości Internetowej i Systemu Korporacyjnej Bankowości Internetowej pobiera się opłaty i prowizje zgodnie z postanowieniami niniejszej Taryfy opłat i prowizji. 4. W przypadku awarii serwera systemu bankowości internetowej lub uszkodzenia tokena/ czytnika karty niezawinionego przez posiadacza i braku możliwości realizacji dyspozycji, Bank pobiera prowizje według stawek określonych w części Obsługa rachunków bankowych za pośrednictwem Systemu Bankowości Internetowej i Systemu Korporacyjnej Bankowości Internetowej Dla zaświadczeń obejmujących informacje o posiadanych rachunkach bankowych i kredytach pobiera się opłatę wg stawki przewidzianej dla rachunków bankowych. 2. Bank pomniejsza kwotę prowizji z tytułu udzielenia kredytu, pobieraną w terminie jego realizacji o pobraną wcześniej prowizję za wystawienie promesy kredytowej. 5. Rachunki rozliczeniowe i rachunki lokat terminowych jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek organizacyjnych, dla których jednostki samorządu terytorialnego pełnią funkcję organu założycielskiego prowadzone są na warunkach określonych w umowach o prowadzenie tych rachunków. 2

3 6. Za czynności związane z przechowywaną dokumentacją z Banków Spółdzielczych w Kluczborku i Strzelcach Opolskich w upadłości, Bank pobiera opłaty i prowizje zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 10 lutego 2005r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłat za sporządzenie odpisu lub kserokopii dokumentacji o czasowym okresie przechowywania. 7. Decyzje o zastosowaniu stawek opłat i prowizji odmiennych od obowiązujących w niniejszej Taryfie opłat i prowizji podejmowane są zgodnie z odrębnymi uregulowaniami Opłata miesięczna za korzystanie z nowych kart VISA, otrzymanych przez jednostkę organizacyjną Banku do 20 dnia miesiąca włącznie, pobierana jest po raz pierwszy w miesiącu, w którym jednostka otrzymała kartę. Dla kart otrzymanych po 20 dniu danego miesiąca opłata miesięczna pobierana jest po raz pierwszy od miesiąca następnego. 2. Dla kart wznowionych opłata miesięczna pobierana jest w miesiącu otrzymania przez jednostkę organizacyjną Banku karty wznowionej, niezależnie od daty pobrania przez klienta, jednak nie wcześniej niż po zaprzestaniu użytkowania wcześniej wydanej karty. 3. Nieodebranie karty nie zwalnia klienta z obowiązku uiszczenia opłaty miesięcznej za korzystanie z karty. Opłata pobierana jest za każdą wznowioną kartę, jeżeli klient nie dokonał wypowiedzenia umowy o kartę zgodnie z regulaminem Banku. 9. Wszystkie rachunki założone do 20 dnia danego miesiąca włącznie obciążone będą prowizją za prowadzenie rachunku po raz pierwszy w miesiącu, w którym zostały założone, natomiast dla rachunków założonych po 20 dniu miesiąca prowizja pobrana będzie po raz pierwszy w miesiącu następnym. 10. Za czynności wykonywane na wniosek osoby nie będącej w momencie składania dyspozycji klientem Banku (nie związanych umowami z Bankiem) tj. wydawanie zaświadczeń, kserokopii, oświadczeń, odpisów oraz wykonanie innych czynności Bank pobiera opłaty zgodnie z obowiązującą Taryfą opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Leśnicy powiększone o aktualnie obowiązującą stawkę podatku VAT. 3

4 WYSZCZEGÓLNIENIE STAWKA ROZDZIAŁ 1. OBSŁUGA KASOWA 1. Od wpłat gotówkowych w wysokości do 10: 1) na rachunki prowadzone przez placówki Banku Spółdzielczego w Leśnicy, przez osobę nie będącą właścicielem tych rachunków 2,00 zł 2) na rzecz innych banków 2,00 zł 3) na rzecz innych banków w systemie SORBNET 2 2. Od wpłat gotówkowych w wysokości od 100,01 zł. do 1.00: 2) na rachunki prowadzone przez placówki Banku Spółdzielczego w Leśnicy, przez osobę nie będącą właścicielem tych rachunków 3,40 zł 3) na rzecz innych banków 3,40 zł 3) na rzecz innych banków w systemie SORBNET 2 3. Od wpłat gotówkowych w wysokości od 1.000,01 zł: 1) na rachunki prowadzone przez placówki Banku Spółdzielczego w Leśnicy, przez osobę nie będącą właścicielem tych rachunków 0,50 % 2) na rzecz innych banków 0,50 % 3) na rzecz innych banków w systemie SORBNET 0,50% plus 2 4. Wpłaty z tytułu opłat czynszowych na rachunki Wspólnot Mieszkaniowych prowadzonych przez Bank Spółdzielczy w Leśnicy 2,00 zł ROZDZIAŁ 2. RACHUNKI ROZLICZENIOWE 1. Opłaty i prowizje związane z rachunkami rozliczeniowymi : 1) otwarcie rachunku rozliczeniowego w złotych i walucie 3 2) prowadzenie rachunku rozliczeniowego w złotych i walucie 2 z zastrzeżeniem pkt. 3) i pkt 4) miesięcznie 3) prowadzenie rachunku rozliczeniowego ZUS/US 12,00 zł miesięcznie 4

5 4) prowadzenie rachunku rozliczeniowego dla: stowarzyszeń, fundacji i innych organizacji społecznych i zawodowych, organizacji kościelnych w złotych i walucie za wyjątkiem Caritas i Parafii, od których nie pobiera się opłaty wg umowy z klientem nie mniej niż 5,00 zł miesięcznie 5) wpłata na rachunki rozliczeniowe w złotych 6) prowizje z tytułu operacji na rachunkach rozliczeniowych w złotych a) prowizja od obrotów strony WINIEN na rachunku rozliczeniowym w złotych z zastrzeżeniem pkt d) i e) 1 0,30% nie mniej niż 0,50 zł b) za złożony przelew z rachunku rozliczeniowego w złotych w systemie SORBNET w kwocie niżej niż 1 mln PLN c) za złożony przelew z rachunku rozliczeniowego w złotych w systemie SORBNET w kwocie równej lub wyższej 1 mln PLN d) za złożony przelew z rachunku rozliczeniowego ZUS/US na zapłatę podatków i składek ubezpieczeń e) za złożony przelew z rachunku rozliczeniowego ZUS/US inny niż na zapłatę podatków i składek ubezpieczeń 2 4 7,00 zł 7) prowizje z tytułu operacji na rachunkach rozliczeniowych w walucie a) za złożony przelew z rachunku rozliczeniowego w walucie: - na rachunki prowadzone w BS Leśnica 4,00 zł - na rachunki prowadzone w innych bankach zgodnie z opłatami wyszczególnionymi w Rozdziale 5 Obrót dewizowy b) wpłata gotówkowa na rachunek walutowy dokonana w walucie wymienialnej lub złotych prowadzony : - w BS Leśnica 0,20% - w innym banku zgodnie z opłatami wyszczególnionymi w Rozdziale 5 Obrót dewizowy c) wypłata gotówkowa z rachunku walutowego dokonana w walucie wymienialnej lub złotych 0,20% 8) za realizację płatności w formie polecenia zapłaty: a) na rachunek wierzyciela 1,50 zł za każdą wykonaną operację b) z rachunku dłużnika 1,50 zł za każdą wykonaną operację 1 Wypłaty gotówki powyżej zł należy awizować na co najmniej 2 dni robocze wcześniej przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat gotówkowych pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,20% od kwoty przewyższającej zł. Realizacja nieawizowanej wypłaty gotówkowej uzależniona jest od stanu gotówki w danej placówce Banku. W przypadku awizowania wypłaty gotówkowej i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie Bank pobiera prowizję w wysokości 0,20% awizowanej kwoty min. 50 zł. 5

6 9) za odwołanie lub modyfikację zgody polecenia zapłaty 3,00 zł 10) za realizację płatności z rachunków rozliczeniowych w formie zlecenia stałego 1,50 zł za każdą wykonaną operację 11) za złożenie stałego zlecenia 1,00 zł za każde zlecenie 12) za modyfikację stałego zlecenia 1 za każde zlecenie 13) za udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku telefonicznie na hasło 1 miesięcznie 14) za likwidację rachunku bieżącego i pomocniczego 1 15) uruchomienie/modyfikacja usługi SMS 2,00 zł 16) opłata miesięczna za usługę SMS 4,00 zł 2. Opłaty związane z rachunkami rozliczeniowymi rolników : 1) otwarcie i zamknięcie rachunku 2) prowadzenie rachunku rozliczeniowego w złotych i walucie 6,00 zł miesięcznie 3) za złożony przelew z rachunku rozliczeniowego w złotych 2,50 zł 4) za złożony przelew z rachunku rozliczeniowego w złotych w systemie SORBNET w kwocie niżej niż 1 mln PLN 5) za złożony przelew z rachunku rozliczeniowego w złotych w systemie SORBNET w kwocie równej i wyższej niż 1 mln PLN 2 4 6) za wpłaty gotówkowe na rachunek rozliczeniowy w złotych 7) za wypłaty gotówkowe z rachunku rozliczeniowego w złotych 2 8) za złożony przelew z rachunku rozliczeniowego w walucie: - na rachunki prowadzone w BS Leśnica 2,50 zł - na rachunki prowadzone w innych bankach zgodnie z opłatami wyszczególnionymi w Rozdziale 5 Obrót dewizowy 9) wpłata gotówkowa na rachunek walutowy dokonana w walucie wymienialnej lub złotych prowadzony : - w BS Leśnica - w innym banku zgodnie z opłatami 2 Wypłaty gotówki powyżej zł należy awizować na co najmniej 2 dni robocze wcześniej przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat gotówkowych pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,20% od kwoty przewyższającej zł. Realizacja nieawizowanej wypłaty gotówkowej uzależniona jest od stanu gotówki w danej placówce Banku. W przypadku awizowania wypłaty gotówkowej i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie Bank pobiera prowizję w wysokości 0,20% awizowanej kwoty min. 50 zł. 6

7 wyszczególnionymi w Rozdziale 5 Obrót dewizowy 10) wypłata gotówkowa z rachunku walutowego dokonana w walucie wymienialnej lub złotych 11) za realizację płatności z rachunków rozliczeniowych dla rolników 1,50 zł w formie zlecenia stałego za każdą wykonaną operację 12) za złożenie zlecenia stałego 1,00 zł za każde zlecenie 13) za przyjęcie zlecenia stałego wg terminarza wpłat: a) do 6 blankietów 5,00 zł b) od 6 do 12 blankietów 1 c) powyżej 12 blankietów 5 14) za modyfikację zlecenia stałego 1 za każde zlecenie 15) za realizację płatności z rachunków rozliczeniowych dla rolników 1,50 zł w formie polecenia zapłaty za każdą wykonaną operację 16) za odwołanie lub modyfikację zgody polecenia zapłaty 3,00 zł 17) za udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku telefonicznie na hasło 3,00 zł miesięcznie 18) uruchomienie/modyfikacja usługi SMS 2,00 zł 19) opłata miesięczna za usługę SMS 2,00 zł 3. Opłaty związane z otwartymi mieszkaniowymi rachunkami powierniczymi wg umowy z Klientem 4. Opłaty związane z rachunkami masowymi wg umowy z Klientem 5. Za zmianę karty wzoru podpisu do rachunku 1 6. Za sporządzenie na życzenie Klienta kopii dowodu księgowego /potwierdzenia realizacji przekazu/przelewu jako załącznika do wyciągu: 1) z roku bieżącego 5,00 zł za dokument 2) z lat ubiegłych 1 za dokument 7. Za zaświadczenie o posiadaniu rachunku i o stanie środków 5 8. Za sporządzenie opinii bankowej Za sporządzenie kserokopii umowy o prowadzenie rachunku bankowego Za sporządzenie historii rachunku na wniosek Klienta Za realizację tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu 0,50 % przekazywanej kwoty nie mniej niż Czeki: 7

8 1) potwierdzenie czeku rozrachunkowego 1 2) przyjęcie czeku gotówkowego i rozrachunkowego do inkasa 1 3) przyjęcie zawiadomienia o utracie blankietów czekowych 5 bez względu na ilość czeków 4) umorzenie Wydanie czeków do rachunków rozliczeniowych 0,50 zł za blankiet czekowy 14. Wydanie zaświadczenia uprawniającego do wywozu środków płatniczych za granicę 15. Przyjęcie do realizacji pełnomocnictwa do rachunku rozliczeniowego z innego Banku 2 15,00 zł 16. Udzielenie/odwołanie pełnomocnictwa stałego lub jednorazowego do dysponowania rachunkiem ( opłata jest pobierana od ustanowienia każdego pełnomocnika) a) przy zakładaniu rachunku b) w innym terminie Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów za każdą zawartą umowę 1) z Bankiem 2) z innymi Bankami, instytucjami Przekształcenie rachunku bieżącego rolników z indywidualnego na wspólne i odwrotnie 15,00 zł 19. Wysyłanie upomnienia o zaległej należności Banku 2 ROZDZIAŁ 3. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE 1. Opłaty związane z rachunkami oszczędnościowymi : 1) otwarcie i zamknięcie rachunku wkładu oszczędnościowego I rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego 2) prowadzenie rachunku wkładu oszczędnościowego 3) prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego 5,00 zł miesięcznie 4) prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego dla osób małoletnich, studentów i osób uczących się do 26 roku życia 5) prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego świadczeń socjalnych 6) prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego dla emerytów i rencistów 3,50 zł miesięcznie 3,50 zł miesięcznie 7) prowadzenie rachunku oszczędnościowego płatnego na każde żądanie na rzecz Rady Rodziców, Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej 3,50 zł miesięcznie 8

9 8) otwarcie i zamknięcie rachunku walutowego płatnego na każde żądanie dla każdej waluty 9) prowadzenie rachunku walutowego płatnego na każde żądanie dla każdej waluty 10) za wpłaty i wypłaty gotówkowe z rachunków oszczędnościowych w złotych 11) za złożone płatności bezgotówkowe: a) z rachunków wkładów oszczędnościowych i ror na rachunki prowadzone przez placówki Banku Spółdzielczego w Leśnicy 2,50 zł b) z rachunków wkładów oszczędnościowych i ror na rzecz innych banków 2,50 zł c) z rachunków wkładów oszczędnościowych i ror na rzecz innych banków w systemie SORBNET w kwocie niżej niż 1 mln PLN d) z rachunków wkładów oszczędnościowych i ror na rzecz innych banków w systemie SORBNET w kwocie równej lub wyższej niż 1 mln PLN ) za złożony przelew z rachunku walutowego płatnego na każde żądanie: a) na rachunki prowadzone w BS Leśnica 2,50 zł b) na rachunki prowadzone w innych bankach zgodnie z opłatami wyszczególnionymi w Rozdziale 5 Obrót dewizowy 13) wpłata gotówkowa na rachunek walutowy płatny na każde żądanie dokonana w walucie wymienialnej lub złotych prowadzony : a) w BS Leśnica bez opłat b) w innym banku zgodnie z opłatami wyszczególnionymi w Rozdziale 5 Obrót dewizowy 14) wypłata gotówkowa z rachunku walutowego płatnego na każde żądanie dokonana w walucie wymienialnej lub złotych 15) za realizację płatności z rachunków oszczędnościowych w formie 1,50 zł polecenia zapłaty za każdą wykonaną operację 16) za odwołanie lub modyfikację zgody polecenia zapłaty 3,00 zł 17) za realizację płatności z rachunków oszczędnościowych w formie zlecenia stałego 1,50 zł za każdą wykonaną operację 18) za złożenie zlecenia stałego 1,00 zł za każde zlecenie 19) za przyjęcie zlecenia stałego wg terminarza wpłat: 9

10 a) do 6 blankietów 5,00 zł b) od 6 do 12 blankietów 1 c) powyżej 12 blankietów 5 20) za modyfikację zlecenia stałego 1 za każde zlecenie 2. Za wydanie i wymianę książeczki z wkładami oszczędnościowymi avista 3. Wystawienie nowej książeczki oszczędnościowej w miejsce zniszczonej 4. Za czynności związane z obsługą książeczek oszczędnościowych w Banku: 1) przyjęcie i odwołanie zgłoszenia o utracie książeczki a) obiegowej 5 b) terminowej 2 2) przepisanie książeczki w związku z przelewem praw na inną osobę 2 3) umorzenie książeczki, ustalenie numeru książeczki 15,00 zł 5. Za przyjęcie dyspozycji w sprawie przeznaczenia wkładu 1) na wypadek śmierci 2 2) za zmianę tej dyspozycji 1 6. Wydanie opinii lub zaświadczenia o posiadaniu rachunku i stanie środków na wniosek Klienta 5 7. Za sporządzenie historii rachunku na wniosek Klienta 2 8. Za sporządzenie na życzenie Klienta kopii dowodu księgowego /potwierdzenia realizacji przekazu/przelewu jako załącznika do wyciągu: 1) z roku bieżącego 5,00 zł za dokument 2) z lat ubiegłych 1 za dokument 9. Za sporządzenie kserokopii umowy o prowadzenie rachunku bankowego Za realizację czeków z innego banku 5,00 zł 11. Za realizację wypłat z książeczek oszczędnościowych i czeków z banków zrzeszonych w BPS SA 12. Wydanie blankietów czekowych 13. Przyjęcie i odwołanie zgłoszenia o utracie blankietów czekowych 1 za każdy blankiet czekowy 14. Za potwierdzenie czeku Rachunek IKE-BS 1) opłata za otwarcie, prowadzenie i likwidację rachunku oszczędnościowego IKE-BS po 12 miesiącach oszczędzania 2) opłata za zerwanie umowy rachunku oszczędnościowego IKE-BS do 12 miesięcy oszczędzania Udzielenie/odwołanie pełnomocnictwa stałego lub jednorazowego do dysponowania rachunkiem ( opłata jest pobierana od ustanowienia każdego pełnomocnika) 10

11 1) przy zakładaniu rachunku 2) w innym terminie Przyjęcie do realizacji pełnomocnictwa do rachunku oszczędnościowego z innego Banku 15,00 zł 18. Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów za każdą zawartą umowę 1) z Bankiem 2) z innymi Bankami, instytucjami Realizacja dyspozycji pisemnej Klienta dotyczącej przekazania środków z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego na rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej w Banku 20. Przekształcenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego z indywidualnego na wspólny i odwrotnie 15,00 zł 21. Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku 3,00 zł telefonicznie na hasło 22. Wysyłanie upomnienia o zaległej należności Banku KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE EFEKT 1) otwarcie rachunku bez opłat 2) prowadzenie rachunku bez opłat 3) wpłata na rachunek bez opłat 4) prowizja od wypłat ( gotówkowych i bezgotówkowych) a) raz w miesiącu z zastrzeżeniem pkt. c) i d) bez opłat b) każda kolejna wypłata 0,10% nie mniej niż 5,00 zł c) przelewy realizowane w systemie SORBNET w kwocie niżej niż 1 mln PLN 2 d) przelewy realizowane w systemie SORBNET w kwocie równej lub wyższej niż 1 mln PLN 4 5) udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku telefonicznie na hasło 3,00 zł 24. Uruchomienie/modyfikacja usługi SMS ( za wyjątkiem rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych dla osób małoletnich, studentów i osób uczących się do 26 roku życia) 2,00 zł 25. Opłata miesięczna za usługę SMS 1) z rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych 2,00 zł 2) z rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych dla osób małoletnich, studentów i osób uczących się do 26 roku życia ROZDZIAŁ 4. OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH ZA POŚREDNICTWEM SYSTEMU BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ I SYSTEMU KORPORACYJNEJ BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ 11

12 1. Obsługa za pomocą tokenów lub autoryzacji za pomocą SMS ( rachunki ROR, rachunki rozliczeniowe dla rolników ) 1) opłata za rozpoczęcie obsługi ( wdrożenie) 15,00 zł jednorazowo 2) opłata za rozpoczęcie obsługi (wdrożenie) dla osób małoletnich, studentów i osób uczących się do 26 roku życia 3) opłata za prowadzenie rachunku 1 miesięcznie 4) opłata za prowadzenie rachunku dla osób małoletnich, studentów i osób uczących się do 26 roku życia 5) prowizja za każdy przelew klienta 6) za realizację płatności w formie zlecenia stałego za każdą wykonaną operację 7) za złożenie stałego zlecenia za każde zlecenie 8) opłata za wydanie pierwszego tokena do rachunku 9) opłata za wydanie kolejnego tokena do rachunku koszt zakupu tokena 10) opłata za użyczenie tokena na cały okres obsługi 11) opłata w razie zgubienia lub zniszczenia tokena koszt zakupu tokena 2. Obsługa za pomocą tokenów lub autoryzacji za pomocą SMS ( rachunki rozliczeniowe) 1) opłata za rozpoczęcie obsługi ( wdrożenie) 5 jednorazowo 2) opłata za prowadzenie rachunku z zastrzeżeniem pkt. 3) 3 miesięcznie 3) opłata za prowadzenie rachunku dla: stowarzyszeń, fundacji i innych organizacji społecznych i zawodowych, 15,00 zł miesięcznie organizacji kościelnych 4) opłata za przelewy na rachunki: a) prowadzone w BS Leśnica 0,50 zł b) prowadzone w innych bankach 1,50 zł 5) za realizację płatności z rachunków rozliczeniowych 1,50 zł w formie zlecenia stałego za każdą wykonaną operację 6) za złożenie stałego zlecenia za każde zlecenie 7) opłata za wydanie pierwszego tokena do rachunku 8) opłata za wydanie kolejnego tokena do rachunku koszt zakupu tokena 9) opłata za użyczenie tokena na cały okres obsługi 10) opłata w razie zgubienia lub zniszczenia tokena wg kosztów zakupu 3. Obsługa za pomocą tokenów lub autoryzacji za pomocą SMS ( rachunki rozliczeniowe ZUS/US) 1) opłata za rozpoczęcie obsługi ( wdrożenie) 5 jednorazowo 2) opłata za prowadzenie rachunku 12,00 zł miesięcznie 3) opłata za przelewy na rachunki: a) prowadzone w BS Leśnica 7,00 zł b) prowadzone w innych bankach 7,00 zł c) ZUS/US na zapłatę składek i podatków 4) za realizację płatności z rachunku w formie zlecenia stałego 7,00 zł za każdą wykonaną operację z zastrzeżeniem pkt 5) 5) za realizację płatności z rachunku w formie zlecenia stałego na zapłatę ZUS/US za każdą wykonaną operację 6) za złożenie stałego zlecenia za każde zlecenie 7) opłata za wydanie pierwszego tokena do rachunku 8) opłata za wydanie kolejnego tokena do rachunku koszt zakupu tokena 9) opłata za użyczenie tokena na cały okres obsługi 10) opłata w razie zgubienia lub zniszczenia tokena wg kosztów zakupu 12

13 4. Obsługa za pomocą kart chipowych i czytników kart ( rachunki rozliczeniowe) 1) opłata za użyczenie czytnika kart 15 jednorazowo za każdy czytnik 2) opłata za użyczenie karty chipowej 5 jednorazowo za każdą kartę 3) opłata za prowadzenie rachunku z zastrzeżeniem pkt. 4) 3 miesięcznie 4) opłata za prowadzenie rachunku dla: stowarzyszeń, fundacji i innych organizacji społecznych i zawodowych, 15,00 zł miesięcznie organizacji kościelnych 5) opłata za przelewy na rachunki: a) prowadzone w BS Leśnica 0,50 zł b) prowadzone w innych bankach 1,50 zł c) za realizację płatności z rachunków rozliczeniowych 1,50 zł w formie zlecenia stałego za każdą wykonaną operację d) za złożenie stałego zlecenia za każde zlecenie 6) opłata w razie zgubienia lub zniszczenia czytnika kart lub karty chipowej wg kosztów zakupu ROZDZIAŁ 5. OBRÓT DEWIZOWY 1. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym 1.1. Przelewy SEPA w ciężar rachunku walutowego, złotowego lub wpłaty gotówkowej przy kwotach nie przekraczających EUR ,00 lub jej równowartości w innej walucie wymienialnej przy kwotach od EUR ,01 do EUR ,00 włącznie lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej przy kwotach od EUR ,01 włącznie lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej 1.2. Przelewy regulowane oraz krajowe w EUR na kwoty nie przekraczające EUR ,00, w ciężar rachunku walutowego, złotowego lub wpłaty gotówkowej 1.3. Polecenia wypłaty: W ciężar rachunku walutowego, złotowego lub wpłaty gotówkowej Uwaga: niezależnie od prowizji pobiera się koszty zryczałtowane określone w pkt w przypadku opcji kosztowej OUR Opłata Non-STP pobierana w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje. Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt Walutowe przekazy krajowe pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Zrzeszeniu Banku BPS SA (z polecenia Klientów Zrzeszonych Banków Spółdzielczych) 1.5. Realizacja (sprzedaż) przelewów regulowanych i poleceń wypłaty w trybie niestandardowym: w EUR, USD, GBP w trybie pilnym w USD, GBP, PLN w trybie przyspieszonym 16,00 25,00 50,00 30,00 0,20% min.20,00 max.150,00 30,00 20,00 100,00 80,00 13

14 Uwaga: opłatę wyszczególnioną w pkt i pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. 1.2 i Zmiany/korekty/odwołanie zrealizowanego przekazu w obrocie dewizowym, wykonane na zlecenie klienta. 75,00 + koszty banków trzecich 10, Wydanie na prośbę klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu w obrocie dewizowym 1.8. Koszty zryczałtowane pobierane z góry od poleceń wypłaty 5 : Przy kwotach nie przekraczających EUR 5.000,00 lub jej 60,00 równowartości w innej walucie wymienialnej Przy kwotach od EUR 5.000,01 do EUR ,00 włącznie lub 80,00 ich równowartości w innej walucie wymienialnej Przy kwotach od EUR ,01 do bez ograniczeń lub ich 100,00 równowartości w innej walucie wymienialnej 2. Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym 1, otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia rentowe 2.1.Przekazy na kwoty równe lub nie przekraczające równowartości 5,00 10 EUR 2.2. Przelewy SEPA 4 15, Przelewy regulowane 3 18, Polecenia wypłaty Z dyspozycją dotyczącą kosztów BEN lub SHA 25, Z dyspozycją dotyczącą kosztów OUR 2.5. Opłata Non-STP pobierana w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje. Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta. Uwaga: opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania był błąd Banku. 7. Czeki zagraniczne 3.1. Inkaso czeków (od kwoty czeku) Uwaga: niezależnie od prowizji pobiera się opłatę porto oraz zryczałtowane koszty banków zagranicznych określone w pkt. 3.3 lub koszty rzeczywiste pobierane po zainkasowaniu pokrycia za czeki przez Bank Zrzeszający. Jeśli klient przedkłada kilka czeków Bank pobiera prowizję i opłatę porto od jednej asygnaty inkasowej w tej samej walucie Zwrot nieopłaconego czeku przez płatnika (bank zagraniczny) Uwaga: opłata jest pobierana od podawczy czeku 3.3. Zryczałtowane koszty banków zagranicznych: Czeki opiewające na EUR: - płatne na terenie krajów Unii Europejskiej, w których EUR jest walutą obiegową - płatne w pozostałych krajach Czeki opiewające na funty angielskie GBP płatne w Wielkiej Brytanii 0,00 30,00 75,00 + koszty banków trzecich 0,25% min.20,00 max.300,00 50,00 + koszty rzeczywiste 4,00 EUR za jeden czek 10,00 EUR za jeden czek 4,00 GBP za jeden czek 14

15 Czeki opiewające na dolary amerykańskie USD: - płatne w USD w przypadku składania przez jednego podawcę jednego czeku - płatne w USD w przypadku składania przez jednego podawcę więcej niż jednego czeku Czeki opiewające na dolary australijskie AUD płatne w 4,00 USD za jeden czek 3,00 USD za jeden czek 15,00 AUD za jeden czek Australii Czeki opiewające na duńskie korony DKK płatne w Danii 50,00 DKK za jeden czek 4. Reklamacja przekazu w obrocie dewizowym 75,00 + koszty banków trzecich 8. Zryczałtowana opłata pocztowa- opłata porto za czeki przyjęte do inkasa 1 Przekaz w obrocie dewizowym: Transakcja płatnicza, obejmująca polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA 15,00 zł 2 Polecenie wypłaty: Skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego bądź krajowej instytucji płatniczej lub zagranicznej instytucji płatniczej instrukcja płatnicza polecająca dokonanie przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta). 3 Przelew regulowany Transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu, spełniająca następujące warunki: 1) waluta transakcji EUR; 2) kwota transakcji mniejsza lub równa EUR ; 3) zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift- owym banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz; 4) koszty SHA, 4 Przelew SEPA: Transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do polecenia Przelewu SEPA, spełniająca następujące warunki: 1) waluta transakcji EUR; 2) zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift- owym banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz; 3) koszty SHA ; 4) nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych; 5) bank zleceniodawcy i bank beneficjenta przelewu są uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA- SCT (SEPA Credit Transfer). Wykaz banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej 5 Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry Do przeliczania wartości progowych określonych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i PLN stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym (publikowane w dniu poprzednim). ROZDZIAŁ 6. KREDYTY 1. Prowizja od kredytów przyznanych przez Bank : 15

16 1) Kredyty obrotowe na działalność gospodarczą: z terminem spłaty do 1 roku od 1,50% z terminem spłaty do 2 lat od 1,80% z terminem spłaty do 3 lat od 2,00% z terminem spłaty powyżej 3 lat od 2,20% kredyt w rachunku bieżącym do 1 roku od 1,50% 2) Kredyty inwestycyjne na działalność gospodarczą: od 2,50% 3) Kredyty obrotowe i inwestycyjne na działalność rolniczą : z terminem spłaty do 1 roku od 1,10% z terminem spłaty powyżej 1 roku od 1,50% kredyt w rachunku bieżącym do 1 roku od 1,50% 4) Kredyty inwestycyjne AGRO INWESTYCJA z terminem spłaty do 10 lat 1,00% z terminem spłaty powyżej 10 lat 1,25% 5) Kredyty preferencyjne z dopłatami z ARiMR 1,85% 6) Kredyty obrotowe i inwestycyjne dla wspólnot mieszkaniowych: z terminem spłaty do 5 lat od 1,50% z terminem spłaty powyżej 5 lat od 2,00% 7) Kredyty gotówkowe dla osób fizycznych: kredyty do ,00% kredyty powyżej ,00% 8) Kredyty na zakup pojazdów kredyty do ,00% kredyty powyżej ,50% 9) Kredyt konsolidacyjny: kredyty do ,00% kredyty powyżej ,50% 10) Kredyt w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym 2,00% 11) Kredyty hipoteczne i mieszkaniowe dla osób fizycznych: z terminem spłaty do 5 lat od 1,00% z terminem spłaty do 10 lat od 1,20% z terminem spłaty powyżej 10 lat od 1,50% 12) Kredyt Mieszkanie dla Młodych kredyty do ,00% kredyty powyżej ,50% 13) SZYBKA GOTÓWKA dla posiadaczy rachunków ror prowadzonych w BS Leśnica 3,00% dla pozostałych klientów 4,00% 14) BEZPIECZNY KREDYT 2,00% 16

17 15) EKO KREDYT 0,00% 16) Kredyty sezonowe zgodnie z uchwałą Zarządu 2. Prowizja za przedłużenie kredytu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym na kolejny okres zgodny z umową kredytową 2,00% 3. Prowizja za podwyższenie kwoty kredytu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym ( od różnicy pomiędzy dotychczasową a nową wysokością kredytu) 2,00 % 4. Prowizja z tytułu przedłużenia kredytu obrotowego w rachunku bieżącym udzielonego na okres dłuższy niż 12 miesięcy (za każdy rozpoczęty kolejny 12 m-czny okres obowiązywania kredytu) w wysokości jak za przyznanie kredytu 5. Prowizja od kwoty niewykorzystanego kredytu obrotowego w rachunku bieżącym według poniższego algorytmu progresywnego: - przy niewykorzystanej kwocie kredytu >= 20% 0,50% - przy niewykorzystanej kwocie kredytu >= 50% 2,50% - przy niewykorzystanej kwocie kredytu >= 75% 5,00% 6. Prowizja z tytułu udzielenia gwarancji /poręczenia pobierana jest za każdy rozpoczęty 12 m-czny okres obowiązywania gwarancji /poręczenia przy gwarancji/poręczeniu na okres do 12 m-cy 2,00% przy gwarancji/poręczeniu powyżej 12 m-cy 3,00% 7. Prowizja z tytułu wystawienia promesy kredytowej 0,50% ale nie mniej niż 20 ( od kwoty przyznanego kredytu) w przypadku udzielenia kredytu, prowizja ta jest pobierana na poczet prowizji za udzielenie kredytu w przypadku rezygnacji klienta z kredytu, prowizja nie podlega zwrotowi 8. Prowizja od kwoty zaangażowania kredytu w okresie kredytowania w wysokości 1,00% nie mniej niż 20. pobierana od kredytów preferencyjnych z dopłatami z ARiMR udzielanych od r. do r. prowizja naliczana od kwoty zaangażowania na dzień 31 grudnia, płatna do 15 stycznia kolejnego roku 9. Zmiana terminu spłaty kredytu lub jego części ( rat kapitałowych lub odsetek) na wniosek Kredytobiorcy (nie powodujący zmiany okresu kredytowania ) od kwoty prolongowanej 3,00% ale nie mniej niż Zmiana innych postanowień umowy o kredyt, niż wymienione w pkt. 9 dokonywanych na wniosek Kredytobiorcy, skutkujących zmianą harmonogramu spłat za wyjątkiem umów ugody i porozumień o spłacie ( od kwoty zadłużenia ) 0,50% - 3,00% 11. Opłata za sporządzenie umów ugody i porozumień o spłacie 2,00% ale nie więcej niż Wyjaśnienie, na wniosek ubiegającego się o kredyt przedsiębiorcy oceny zdolności kredytowej ( od kwoty wnioskowanego kredytu) 5,00% 13. Prowizja za przejęcie długu i przystąpienie do długu 0,50% 14. Prowizja od niewykorzystanego kredytu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym 0,00% 17

18 15. Prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu 0,00% 16. Zmiana prawnego zabezpieczenia kredytu Za wykonanie czynności: 1) wystawienie oświadczenia do wniosku o wpis hipoteki 3 2) wystawienie wniosku o wpis do rejestru zastawów 3 3) wydanie opinii bankowej lub zaświadczenia o stanie zadłużenia na wniosek Klienta 5 4) sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy za każdą stronę 2,00 zł 5) sporządzenie na życzenie Kredytobiorcy wydruku z systemu księgowego Banku dotyczącego ewidencji spłat rat kredytu i odsetek ( wydruk z 1 konta) 2,00 zł 18. Za każde upomnienie kredytowe 2 + koszty przesyłki pocztowej listem poleconym 19. Za sporządzenie aneksu do umowy kredytowej ( za wyjątkiem umów kredytowych dotyczących osób fizycznych ) Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego: 1) gotówkowego 1,50% ale nie więcej niż 5 2) na zakup pojazdów 1,50% ale nie więcej niż 5 3) sezonowego zgodnie z uchwałą Zarządu 4) SZYBKA GOTÓWKA dla posiadaczy rachunków ror prowadzonych w BS Leśnica 0,00% dla pozostałych klientów 0,50% 5) BEZPIECZNY KREDYT 0,50% 6) EKO KREDYT 0,00% 7) konsolidacyjny 0,50% ale nie mniej 5, ale nie więcej niż 20 8) kredytu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym 2,0% ale nie więcej niż 2 9) na działalność gospodarczą 0,5% ale nie mniej 5, ale nie więcej niż 20 10) na działalność rolniczą ( za wyjątkiem kredytów preferencyjnych z dopłatami z ARiMR) 5 11) hipotecznego 0,50% ale nie mniej 5, ale nie więcej niż 20 12) mieszkaniowego 0,50% ale nie mniej 5, ale nie więcej niż 20 13) Mieszkanie dla Młodych 0,50 ale nie mniej 5, ale nie więcej niż Bank pobiera opłatę za udzielenie informacji stanowiącej tajemnicę bankową dotyczącą jednego klienta - innemu bankowi lub na zasadach wzajemności 1 ROZDZIAŁ 7. KARTY PŁATNICZE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Lp. Rodzaj usług (czynności) Visa Classic Debetowa, Visa PayWave 1. Wydanie nowej/wznowienie karty 2. Wydanie duplikatu karty 1 3. Opłata miesięczna za korzystanie z karty wydanej dla osób małoletnich, studentów i osób uczących się do 26 roku życia 18

19 4. Opłata miesięczna za korzystanie z karty (od każdej karty) za zastrzeżeniem pkt.3 2,00 zł 5. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika złożony w placówce Banku 1 6. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika 7. Sprawdzenie salda w bankomacie Uwaga: usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę 8. Transakcje bezgotówkowe 1) 9. Wypłaty gotówkowe 1) we wskazanych bankomatach Grypy BPS i innych banków krajowych i terminalach POS zgodnie z zawartymi umowami 2) w innych bankomatach w kraju 5,00 zł 3) w bankomatach akceptujących kartę za granicą 1) 2% od kwoty min. 1 4) w punktach akceptujących kartę w kraju 1 5) w punktach akceptujących kartę za granicą 1) 2% od kwoty min. 1 6) w placówkach Poczty Polskiej 1 7) poprzez usługę Visa cashback w Polsce 2,00 zł 10. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za wskazany okres 11. Zmiana danych Użytkownika karty 12. Czasowe zablokowanie/ odblokowanie karty 13. Zmiana limitów na karcie 14. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty ) dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku karty ROZDZIAŁ 8. KARTY PŁATNICZE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Lp. Rodzaj usług (czynności) Visa Business Debetowa 1. Wydanie i wznowienie pierwszej karty do rachunku 2. Wydanie i wznowienie drugiej i kolejnej karty do rachunku 3 3. Wydanie duplikatu karty 15,00 zł 4. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika złożony w placówce Banku 5. Sprawdzenie salda w bankomacie Uwaga: usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę 1 2,00 zł 6. Wypłaty gotówkowe: 1) we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami 2) w innych bankomatach w kraju 5,00 zł 3) w bankomatach akceptujących kartę za granicą 1) 2% od kwoty min. 1 4) w punktach akceptujących kartę w kraju 5,00 zł 5) w punktach akceptujących kartę za granicą 1) 2% od kwoty min. 1 6) w placówkach Poczty Polskiej 5,00 zł 19

20 7) poprzez usługę Visa cashback w Polsce 2,00 zł 7. Transakcje bezgotówkowe 1) 8. Czasowe zablokowanie/ odblokowanie karty 15,00 zł 9. Generowanie wyciągu na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany 3,00 zł 10. Zmiana danych Użytkownika karty 3,00 zł 11. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty Awaryjne wydanie karty za granicą po utracie karty Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika 1) dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku karty ROZDZIAŁ 9. KARTY KREDYTOWE Lp. Rodzaj usług (czynności) 1. Wydanie nowej karty 2. Wznowienie karty 3. Wydanie duplikatu karty 4. Obsługa karty kredytowej: Opłata pobierana od 2 roku użytkowania, rocznie, jeżeli w roku poprzednim wartość transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówkowych obciążających rachunek karty wyniosła: a) co najmniej 6.00 b) mniej niż 6.00 VISA CREDIT 54,00 zł 5. Wydanie dodatkowej karty 6. Obsługa dodatkowej karty 7. Zmiana numeru PIN w bankomatach świadczących taką usługę 8. Transakcje bezgotówkowe ( płatności dokonywane w kraju i za granicą ) 1) 9. Wypłata gotówki w bankomatach i kasach banków w kraju 3% min. 5,00 zł 10. Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków za granicą 1) 3% min Przelew z karty 3% min. 5,00 zł 12. Sprawdzenie salda w bankomacie 13. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika karty 14. Generowanie zestawienia operacji na wniosek Użytkownika karty za wskazany okres 15. Zmiana danych Użytkownika karty 16. Sporządzenie mini wyciągu w bankomacie (max ostatnie 10 transakcji) w bankomatach świadczących taką usługę 17. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika karty 18. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty 19. Obsługa nieterminowej spłaty 2* *kwota płatna za każde wysłane wezwanie/upomnienie do zapłaty zgodnie z Umową 20. Zmiana limitów na karcie 21. Minimalna spłata zadłużenia na karcie *miesięcznie od kwoty salda końcowego okresu rozliczeniowego 3% min.4* 1) dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku karty ROZDZIAŁ 10. INNE USŁUGI I ZLECENIA 20

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Leśnicy

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Leśnicy Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Leśnicy obowiązująca od dnia 01 października 2015r. Strzelce Opolskie 2015 r. Postanowienia ogólne 1. Należne Bankowi opłaty i prowizje Bank pobiera

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Leśnicy

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Leśnicy Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Leśnicy obowiązująca od dnia 01 grudnia 2015r. Strzelce Opolskie 2015 r. Postanowienia ogólne 1. Należne Bankowi opłaty i prowizje Bank pobiera

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI obowiązująca od dnia 1 marca 2012 r. SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 15/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 05 marca 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Targu nr 06/VIII/201 z dnia 23 sierpnia 2015 B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu T A R Y F A prowizji i opłat bankowych OBOWIĄZUJE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3 za obsługę rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 7 do Uchwały nr 22/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 3/2013 z dnia 09.01.2013 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze 1.

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH Prowadzenie rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych, rachunków lokat terminowych oraz przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych osób prawnych, jednostek

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 31/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r Załącznik do Uchwały nr 20/2012 r. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 21.03.20121r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r. Obowiązuje od dnia 24.0.202r. RACHUNKI WALUTOWE I OPERACJE DEWIZOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 5. RACHUNKI WALUTOWE PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE I TERMINOWE. Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Lp. Wyszczególnienie Stawka 1. Wpłaty kasowe: 1) Wpłaty gotówkowe na rachunki UG Celestynów oraz gminnych jednostek * organizac.

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 30/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 12/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 23.05.2013r. obowiązuje od 01 czerwca 2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 15.04.2015 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 15.04.2015 r. Załącznik nr do Uchwały Zarządu BS Łobżenica z dnia 5.0205 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 5.0205 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 02/01/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 28.01.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 13 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013 r. Obowiązuje od 1 września 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 r. Z A R Z Ą D 2 I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja

Bardziej szczegółowo

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy 1. Otwarcie rachunku w złotych lub w walutach wymienialnych 2. Prowadzenie rachunku w złotych lub walutach wymienialnych UWAGA: Opłata pobierana miesięcznie od każdego rachunku. Opłaty nie pobiera się

Bardziej szczegółowo

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa)

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa) L.p. 8. Rachunki Oszczędnościowo Rozliczeniowe ROR, Net-ROR Tytuł prowizji/opłaty ROR Stawka w zł - 1 - - 2 - - 3 - Net-ROR Stawka w zł 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Nidzicy Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Nidzica, lipiec 2015 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych.. 3 KONTA OSOBISTE 4 Tab. 1 Rachunek

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 53/2015 z dnia 23.06.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, wrzesień

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BS KRZESZOWICE

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BS KRZESZOWICE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) W PLN B 1 1. Otwarcie rachunku. 1 0,00 zł 2. Prowadzenie rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE ROZLICZENIA Prowizja od wpłat gotówkowych: a) na rachunki w naszym banku (od wpłat indywidualnych klientów na rachunki 0,5%

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 26.02.2015 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 26.02.2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 09/2015 z dnia 25.02015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 26.02015 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze 1. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 39/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 12.06.2013 r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych dla umów

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 46 / 2012 Zarządu BS Augustów z dnia 22.10.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 35/2015 z dnia 23.04.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 02/06/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 18.06.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 01 września

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów instytucjonalnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów instytucjonalnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów instytucjonalnych obowiązująca od dnia 21 kwietnia 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Bargłowie Kościelnym obowiązująca od dnia 01 lutego 2013 r. L.p. Rodzaj usługi (czynności) Stawka obowiązująca

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 Czynności związane z obsługą rachunków bankowych

Rozdział 3 Czynności związane z obsługą rachunków bankowych L.p. Rozdział 3 Czynności związane z obsługą rachunków bankowych 1. Rachunki bieżące i pomocnicze podmiotów gospodarczych Tytuł prowizji/opłaty Rachunek bieżący Stawka w zł Pakiet Biznes Stawka w zł Pakiet

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 97/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych obowiązująca od dnia 04 maja 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim Załącznik do Uchwały nr 13/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim z dnia 19 lutego 2015 r. Stan na 01 maja 2015 r. Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy Część I. Podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne Załącznik do Uchwały Nr 17/2015 1. Otwarcie rachunku a) Bieżącego i pomocniczego w złotych lub w walutach wymienialnych (opłata jednorazowa)

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 1. Otwarcie rachunku: a) POL-Konto, b) POL-Konto START, c) płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/16/2012 Zarządu BS w Miedźnej z dnia 20.09.2012r Tekst ujednolicony uwzględnia zmiany wprowadzone: Uchwałą Nr 5/55/2013 Zarządu BS w Miedźnej

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS nr 8/05/15 z dnia 04.05. 2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI OD CZYNNOŚCI BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CYCOWIE

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS nr 8/05/15 z dnia 04.05. 2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI OD CZYNNOŚCI BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CYCOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS nr 8/05/15 z dnia 04.05. 2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI OD CZYNNOŚCI BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CYCOWIE Cyców 2015 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim Załącznik do Uchwały nr 31/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim z dnia 21 kwietnia 2016 r. Obowiązuje od 01 maja 2016 r. Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE Załącznik do Uchwały Nr 125/2013 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 30.12.2013 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE Grudzień,

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 3/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 12.01.2016r. Z a s a d y p o b

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 36/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Pilźnie z dnia 28 grudnia 2015 roku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Pilźnie dla klientów indywidualnych Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 53/2015 z dnia 23.06.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Pieńsk, wrzesień

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 23/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 11.09.2015r. obowiązuje od 14 września 2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr do Uchwały Nr 60/05/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.05 r. obowiązuje od dnia 0.07.05 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

Katowice, kwiecień 2016r.

Katowice, kwiecień 2016r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 49/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 roku ŚLĄSKI BANK SPÓŁDZIELCZY SILESIA w KATOWICACH Taryfa opłat i prowizji dla klientów indywidualnych Katowice, kwiecień 2016r. Zasady

Bardziej szczegółowo

Tekst obowiązuje od dnia 16 listopada 2015 r.

Tekst obowiązuje od dnia 16 listopada 2015 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 45/3/2015 Zarządu PBS w Sokołowie Podlaskim z dnia 6.11.2015 r. POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 60/205/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.205

Bardziej szczegółowo

Część ogólna. 1. Niniejsza Taryfa opłat i prowizji za czynności bankowe ma charakter ogólnie obowiązujący i dotyczy wszystkich Klientów Banku.

Część ogólna. 1. Niniejsza Taryfa opłat i prowizji za czynności bankowe ma charakter ogólnie obowiązujący i dotyczy wszystkich Klientów Banku. Część ogólna Taryfy opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy określająca zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Niniejsza Taryfa opłat i prowizji za czynności bankowe ma charakter

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU ZDROJU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU ZDROJU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/106/10 Zarządu Banku Spółdzielczego w Busku Zdroju z dnia 30 lipca 2010 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu Załącznik do Uchwały Nr 17 z dnia 05.03.2015 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy Część I. Podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne Załącznik do Uchwały Nr 22/2012 1. Otwarcie rachunku a) Bieżącego i pomocniczego w złotych lub w walutach wymienialnych (opłata jednorazowa)

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE Załącznik do Uchwały Nr 27/2015 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 26.02.2015 r. Obowiązuje od: 02.03.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE Załącznik do Uchwały Nr 10/2015 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 27.01.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE Luty,

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu Załącznik do Uchwały Nr 18 z dnia 05.03.2015 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 96/2012 z dnia 17.12.2012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Pieńsk, grudzień

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE Załącznik do Uchwały Nr 114/2015 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 25.11.2015 r. Obowiązuje od: 01.12.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT obowiązująca od 09/2012r. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( wyciąg) OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Rodzaj czynności/usługi

Rodzaj czynności/usługi TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI, POBIERANYCH OD KLIENTÓW PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKÓŁCE Część II. Klienci indywidualni 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 109/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 10.09.2014 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 145/2014 z dn. 15.12.2014 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 72/2015 z dn. 29.05.2015

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji za czynnos ci bankowe. Obowiązuje od 2 czerwca 2014.

Taryfa opłat i prowizji za czynnos ci bankowe. Obowiązuje od 2 czerwca 2014. Taryfa opłat i prowizji za czynnos ci bankowe. Obowiązuje od 2 czerwca 2014. Spis treści Wyciąg z zasad pobierania opłat i prowizji za czynności bankowe...3 I. RACHUNKI BANKOWE...4 II. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE...4

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 59/AB/2015 Zarządu BS w Iławie z dnia 03.07.2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku

Bardziej szczegółowo

PROWADZENIE RACHUNKÓW W PLN ORAZ OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM. POZYCJA Osoby fizyczne

PROWADZENIE RACHUNKÓW W PLN ORAZ OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM. POZYCJA Osoby fizyczne Obowiązuje od 01-04-2009 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RUTCE-TARTAK- WYCIĄG PROWADZENIE RACHUNKÓW W PLN ORAZ OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM POZYCJA Osoby fizyczne W PLN 1. Obsługa

Bardziej szczegółowo

b) udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% minimum 50,00 zł

b) udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% minimum 50,00 zł BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W EŁKU Lp Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. KREDYTY GOTÓWKOWE 1) KREDYT W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM ORAZ W PRZYPADKU JEGO PRZEDŁUŻENIA NA NASTĘPNY

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 69 / 2016 Zarządu BS Augustów z dnia 31.10.2016r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych Łopuszno, 2014 r. Spis treści: SPIS TREŚCI:... 2 ZASADY POBIERANIA OPŁAT

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 85/2016 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 20 lipca 2016 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 26 lipca 2016 roku Mazovia Bank Spółdzielczy Strona

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Tekst jednolity wg stanu na 01.11.2011 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych Tekst obowiązuje od dnia 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 32/a/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 28.11.2014 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych Listopad

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 28.03.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 30.09.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów indywidualnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 3/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku z dnia 15.01.2014 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych Kraśnik,

Bardziej szczegółowo

PROWADZENIE RACHUNKÓW W PLN ORAZ OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM

PROWADZENIE RACHUNKÓW W PLN ORAZ OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM Załącznik nr 1 Do uchwały nr 17/2006 Z dnia 07 grudnia 2006 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RUTCE-TARTAK PROWADZENIE RACHUNKÓW ORAZ OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM POZYCJA Osoby fizyczne

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1 RACHUNKI BANKOWE TABELA 1 RACHUNKI ROZLICZENIOWE 1. Otwarcie rachunku (jednorazowo)

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM AZałącznik nr 12 do Uchwały nr 34/2012 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 23.10.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE KWIECIEŃ 2015 r. Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Prowizje i opłaty od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych Sokołów Podlaski, marzec 2012 r. 1

Bardziej szczegółowo