Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Leśnicy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Leśnicy"

Transkrypt

1 Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Leśnicy obowiązująca od dnia 20 lipca 2015r. Strzelce Opolskie 2015 r.

2 Postanowienia ogólne 1. Należne Bankowi opłaty i prowizje Bank pobiera od zleceniodawcy operacji bankowej chyba, że strony umówiły się inaczej. 2. Bank nie pobiera opłat i prowizji od : 1) wpłat gotówkowych i przelewów w złotych i w walucie darowizn na rzecz organizacji pożytku publicznego, na cele kultu religijnego oraz pomocy humanitarnej, 2) naliczonych prowizji przez Bank, 3) opłaty stałej za prowadzenie rachunku 4) spłat kredytów udzielonych przez Bank Spółdzielczy w Leśnicy, 5) przeksięgowania środków na rachunki lokat terminowych lub terminowych lokat oszczędnościowych w Banku Spółdzielczym w Leśnicy, 6) z tytułu operacji na rachunkach rozliczeniowych prowadzonych na rzecz Caritas i Parafii Do rachunków bankowych prowadzonych za pośrednictwem Systemu Bankowości Internetowej i Systemu Korporacyjnej Bankowości Internetowej Bank stosuje opłaty i prowizje określone w części Obsługa rachunków bankowych za pośrednictwem Systemu Bankowości Internetowej i Systemu Korporacyjnej Bankowości Internetowej. 2. Nie pobiera się opłaty miesięcznej za korzystanie z kart płatniczych przez klientów korzystających z obsługi rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych i rozliczeniowych dla rolników za pośrednictwem Systemu Bankowości Internetowej. 3. Za pozostałe czynności nie wymienione w części Obsługa rachunków bankowych za pośrednictwem Systemu Bankowości Internetowej i Systemu Korporacyjnej Bankowości Internetowej pobiera się opłaty i prowizje zgodnie z postanowieniami niniejszej Taryfy opłat i prowizji. 4. W przypadku awarii serwera systemu bankowości internetowej lub uszkodzenia tokena/ czytnika karty niezawinionego przez posiadacza i braku możliwości realizacji dyspozycji, Bank pobiera prowizje według stawek określonych w części Obsługa rachunków bankowych za pośrednictwem Systemu Bankowości Internetowej i Systemu Korporacyjnej Bankowości Internetowej Dla zaświadczeń obejmujących informacje o posiadanych rachunkach bankowych i kredytach pobiera się opłatę wg stawki przewidzianej dla rachunków bankowych. 2. Bank pomniejsza kwotę prowizji z tytułu udzielenia kredytu, pobieraną w terminie jego realizacji o pobraną wcześniej prowizję za wystawienie promesy kredytowej. 5. Rachunki rozliczeniowe i rachunki lokat terminowych jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek organizacyjnych, dla których jednostki samorządu terytorialnego pełnią funkcję organu założycielskiego prowadzone są na warunkach określonych w umowach o prowadzenie tych rachunków. 2

3 6. Za czynności związane z przechowywaną dokumentacją z Banków Spółdzielczych w Kluczborku i Strzelcach Opolskich w upadłości, Bank pobiera opłaty i prowizje zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 10 lutego 2005r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłat za sporządzenie odpisu lub kserokopii dokumentacji o czasowym okresie przechowywania. 7. Decyzje o zastosowaniu stawek opłat i prowizji odmiennych od obowiązujących w niniejszej Taryfie opłat i prowizji podejmowane są zgodnie z odrębnymi uregulowaniami Opłata miesięczna za korzystanie z nowych kart VISA, otrzymanych przez jednostkę organizacyjną Banku do 20 dnia miesiąca włącznie, pobierana jest po raz pierwszy w miesiącu, w którym jednostka otrzymała kartę. Dla kart otrzymanych po 20 dniu danego miesiąca opłata miesięczna pobierana jest po raz pierwszy od miesiąca następnego. 2. Dla kart wznowionych opłata miesięczna pobierana jest w miesiącu otrzymania przez jednostkę organizacyjną Banku karty wznowionej, niezależnie od daty pobrania przez klienta, jednak nie wcześniej niż po zaprzestaniu użytkowania wcześniej wydanej karty. 3. Nieodebranie karty nie zwalnia klienta z obowiązku uiszczenia opłaty miesięcznej za korzystanie z karty. Opłata pobierana jest za każdą wznowioną kartę, jeżeli klient nie dokonał wypowiedzenia umowy o kartę zgodnie z regulaminem Banku. 9. Wszystkie rachunki założone do 20 dnia danego miesiąca włącznie obciążone będą prowizją za prowadzenie rachunku po raz pierwszy w miesiącu, w którym zostały założone, natomiast dla rachunków założonych po 20 dniu miesiąca prowizja pobrana będzie po raz pierwszy w miesiącu następnym. 10. Za czynności wykonywane na wniosek osoby nie będącej w momencie składania dyspozycji klientem Banku (nie związanych umowami z Bankiem) tj. wydawanie zaświadczeń, kserokopii, oświadczeń, odpisów oraz wykonanie innych czynności Bank pobiera opłaty zgodnie z obowiązującą Taryfą opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Leśnicy powiększone o aktualnie obowiązującą stawkę podatku VAT. 3

4 WYSZCZEGÓLNIENIE STAWKA ROZDZIAŁ 1. OBSŁUGA KASOWA 1. Od wpłat gotówkowych w wysokości do 10: 1) na rachunki prowadzone przez placówki Banku Spółdzielczego w Leśnicy, przez osobę nie będącą właścicielem tych rachunków 2,00 zł 2) na rzecz innych banków 2,00 zł 3) na rzecz innych banków w systemie SORBNET 2 2. Od wpłat gotówkowych w wysokości od 100,01 zł. do 1.00: 2) na rachunki prowadzone przez placówki Banku Spółdzielczego w Leśnicy, przez osobę nie będącą właścicielem tych rachunków 3,40 zł 3) na rzecz innych banków 3,40 zł 3) na rzecz innych banków w systemie SORBNET 2 3. Od wpłat gotówkowych w wysokości od 1.000,01 zł: 1) na rachunki prowadzone przez placówki Banku Spółdzielczego w Leśnicy, przez osobę nie będącą właścicielem tych rachunków 0,50 % 2) na rzecz innych banków 0,50 % 3) na rzecz innych banków w systemie SORBNET 0,50% plus 2 4. Wpłaty z tytułu opłat czynszowych na rachunki Wspólnot Mieszkaniowych prowadzonych przez Bank Spółdzielczy w Leśnicy 2,00 zł ROZDZIAŁ 2. RACHUNKI ROZLICZENIOWE 1. Opłaty i prowizje związane z rachunkami rozliczeniowymi : 1) otwarcie rachunku rozliczeniowego w złotych i walucie 3 2) prowadzenie rachunku rozliczeniowego w złotych i walucie 2 z zastrzeżeniem pkt. 3) i pkt 4) miesięcznie 3) prowadzenie rachunku rozliczeniowego ZUS/US 12,00 zł miesięcznie 4

5 4) prowadzenie rachunku rozliczeniowego dla: stowarzyszeń, fundacji i innych organizacji społecznych i zawodowych, organizacji kościelnych w złotych i walucie za wyjątkiem Caritas i Parafii, od których nie pobiera się opłaty wg umowy z klientem nie mniej niż 5,00 zł miesięcznie 5) wpłata na rachunki rozliczeniowe w złotych 6) prowizje z tytułu operacji na rachunkach rozliczeniowych w złotych a) prowizja od obrotów strony WINIEN na rachunku rozliczeniowym w złotych z zastrzeżeniem pkt d) i e) 1 0,30% nie mniej niż 0,50 zł b) za złożony przelew z rachunku rozliczeniowego w złotych w systemie SORBNET w kwocie niżej niż 1 mln PLN c) za złożony przelew z rachunku rozliczeniowego w złotych w systemie SORBNET w kwocie równej lub wyższej 1 mln PLN d) za złożony przelew z rachunku rozliczeniowego ZUS/US na zapłatę podatków i składek ubezpieczeń e) za złożony przelew z rachunku rozliczeniowego ZUS/US inny niż na zapłatę podatków i składek ubezpieczeń 2 4 7,00 zł 7) prowizje z tytułu operacji na rachunkach rozliczeniowych w walucie a) za złożony przelew z rachunku rozliczeniowego w walucie: - na rachunki prowadzone w BS Leśnica 4,00 zł - na rachunki prowadzone w innych bankach zgodnie z opłatami wyszczególnionymi w Rozdziale 5 Obrót dewizowy b) wpłata gotówkowa na rachunek walutowy dokonana w walucie wymienialnej lub złotych prowadzony : - w BS Leśnica 0,20% - w innym banku zgodnie z opłatami wyszczególnionymi w Rozdziale 5 Obrót dewizowy c) wypłata gotówkowa z rachunku walutowego dokonana w walucie wymienialnej lub złotych 0,20% 8) za realizację płatności w formie polecenia zapłaty: a) na rachunek wierzyciela 1,50 zł za każdą wykonaną operację b) z rachunku dłużnika 1,50 zł za każdą wykonaną operację 1 Wypłaty gotówki powyżej zł należy awizować na co najmniej 2 dni robocze wcześniej przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat gotówkowych pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,20% od kwoty przewyższającej zł. Realizacja nieawizowanej wypłaty gotówkowej uzależniona jest od stanu gotówki w danej placówce Banku. W przypadku awizowania wypłaty gotówkowej i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie Bank pobiera prowizję w wysokości 0,20% awizowanej kwoty min. 50 zł. 5

6 9) za odwołanie lub modyfikację zgody polecenia zapłaty 3,00 zł 10) za realizację płatności z rachunków rozliczeniowych w formie zlecenia stałego 1,50 zł za każdą wykonaną operację 11) za złożenie stałego zlecenia 1,00 zł za każde zlecenie 12) za modyfikację stałego zlecenia 1 za każde zlecenie 13) za udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku telefonicznie na hasło 1 miesięcznie 14) za likwidację rachunku bieżącego i pomocniczego 1 15) uruchomienie/modyfikacja usługi SMS 2,00 zł 16) opłata miesięczna za usługę SMS 4,00 zł 2. Opłaty związane z rachunkami rozliczeniowymi rolników : 1) otwarcie i zamknięcie rachunku 2) prowadzenie rachunku rozliczeniowego w złotych i walucie 6,00 zł miesięcznie 3) za złożony przelew z rachunku rozliczeniowego w złotych 2,50 zł 4) za złożony przelew z rachunku rozliczeniowego w złotych w systemie SORBNET w kwocie niżej niż 1 mln PLN 5) za złożony przelew z rachunku rozliczeniowego w złotych w systemie SORBNET w kwocie równej i wyższej niż 1 mln PLN 2 4 6) za wpłaty gotówkowe na rachunek rozliczeniowy w złotych 7) za wypłaty gotówkowe z rachunku rozliczeniowego w złotych 2 8) za złożony przelew z rachunku rozliczeniowego w walucie: - na rachunki prowadzone w BS Leśnica 2,50 zł - na rachunki prowadzone w innych bankach zgodnie z opłatami wyszczególnionymi w Rozdziale 5 Obrót dewizowy 9) wpłata gotówkowa na rachunek walutowy dokonana w walucie wymienialnej lub złotych prowadzony : - w BS Leśnica - w innym banku zgodnie z opłatami 2 Wypłaty gotówki powyżej zł należy awizować na co najmniej 2 dni robocze wcześniej przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat gotówkowych pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,20% od kwoty przewyższającej zł. Realizacja nieawizowanej wypłaty gotówkowej uzależniona jest od stanu gotówki w danej placówce Banku. W przypadku awizowania wypłaty gotówkowej i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie Bank pobiera prowizję w wysokości 0,20% awizowanej kwoty min. 50 zł. 6

7 wyszczególnionymi w Rozdziale 5 Obrót dewizowy 10) wypłata gotówkowa z rachunku walutowego dokonana w walucie wymienialnej lub złotych 11) za realizację płatności z rachunków rozliczeniowych dla rolników 1,50 zł w formie zlecenia stałego za każdą wykonaną operację 12) za złożenie zlecenia stałego 1,00 zł za każde zlecenie 13) za przyjęcie zlecenia stałego wg terminarza wpłat: a) do 6 blankietów 5,00 zł b) od 6 do 12 blankietów 1 c) powyżej 12 blankietów 5 14) za modyfikację zlecenia stałego 1 za każde zlecenie 15) za realizację płatności z rachunków rozliczeniowych dla rolników 1,50 zł w formie polecenia zapłaty za każdą wykonaną operację 16) za odwołanie lub modyfikację zgody polecenia zapłaty 3,00 zł 17) za udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku telefonicznie na hasło 3,00 zł miesięcznie 18) uruchomienie/modyfikacja usługi SMS 2,00 zł 19) opłata miesięczna za usługę SMS 2,00 zł 3. Opłaty związane z otwartymi mieszkaniowymi rachunkami powierniczymi wg umowy z Klientem 4. Opłaty związane z rachunkami masowymi wg umowy z Klientem 5. Za zmianę karty wzoru podpisu do rachunku 1 6. Za sporządzenie na życzenie Klienta kopii dowodu księgowego /potwierdzenia realizacji przekazu/przelewu jako załącznika do wyciągu: 1) z roku bieżącego 5,00 zł za dokument 2) z lat ubiegłych 1 za dokument 7. Za zaświadczenie o posiadaniu rachunku i o stanie środków 5 8. Za sporządzenie opinii bankowej Za sporządzenie kserokopii umowy o prowadzenie rachunku bankowego Za sporządzenie historii rachunku na wniosek Klienta Za realizację tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu 0,50 % przekazywanej kwoty nie mniej niż Czeki: 7

8 1) potwierdzenie czeku rozrachunkowego 1 2) przyjęcie czeku gotówkowego i rozrachunkowego do inkasa 1 3) przyjęcie zawiadomienia o utracie blankietów czekowych 5 bez względu na ilość czeków 4) umorzenie Wydanie czeków do rachunków rozliczeniowych 0,50 zł za blankiet czekowy 14. Wydanie zaświadczenia uprawniającego do wywozu środków płatniczych za granicę 15. Przyjęcie do realizacji pełnomocnictwa do rachunku rozliczeniowego z innego Banku 2 15,00 zł 16. Udzielenie/odwołanie pełnomocnictwa stałego lub jednorazowego do dysponowania rachunkiem ( opłata jest pobierana od ustanowienia każdego pełnomocnika) a) przy zakładaniu rachunku b) w innym terminie Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów za każdą zawartą umowę 1) z Bankiem 2) z innymi Bankami, instytucjami Przekształcenie rachunku bieżącego rolników z indywidualnego na wspólne i odwrotnie 15,00 zł 19. Wysyłanie upomnienia o zaległej należności Banku 2 ROZDZIAŁ 3. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE 1. Opłaty związane z rachunkami oszczędnościowymi : 1) otwarcie i zamknięcie rachunku wkładu oszczędnościowego I rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego 2) prowadzenie rachunku wkładu oszczędnościowego 3) prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego 5,00 zł miesięcznie 4) prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego dla osób małoletnich, studentów i osób uczących się do 26 roku życia 5) prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego świadczeń socjalnych 6) prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego dla emerytów i rencistów 3,50 zł miesięcznie 3,50 zł miesięcznie 7) prowadzenie rachunku oszczędnościowego płatnego na każde żądanie na rzecz Rady Rodziców, Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej 3,50 zł miesięcznie 8

9 8) otwarcie i zamknięcie rachunku walutowego płatnego na każde żądanie dla każdej waluty 9) prowadzenie rachunku walutowego płatnego na każde żądanie dla każdej waluty 10) za wpłaty i wypłaty gotówkowe z rachunków oszczędnościowych w złotych 11) za złożone płatności bezgotówkowe: a) z rachunków wkładów oszczędnościowych i ror na rachunki prowadzone przez placówki Banku Spółdzielczego w Leśnicy 2,50 zł b) z rachunków wkładów oszczędnościowych i ror na rzecz innych banków 2,50 zł c) z rachunków wkładów oszczędnościowych i ror na rzecz innych banków w systemie SORBNET w kwocie niżej niż 1 mln PLN d) z rachunków wkładów oszczędnościowych i ror na rzecz innych banków w systemie SORBNET w kwocie równej lub wyższej niż 1 mln PLN ) za złożony przelew z rachunku walutowego płatnego na każde żądanie: a) na rachunki prowadzone w BS Leśnica 2,50 zł b) na rachunki prowadzone w innych bankach zgodnie z opłatami wyszczególnionymi w Rozdziale 5 Obrót dewizowy 13) wpłata gotówkowa na rachunek walutowy płatny na każde żądanie dokonana w walucie wymienialnej lub złotych prowadzony : a) w BS Leśnica bez opłat b) w innym banku zgodnie z opłatami wyszczególnionymi w Rozdziale 5 Obrót dewizowy 14) wypłata gotówkowa z rachunku walutowego płatnego na każde żądanie dokonana w walucie wymienialnej lub złotych 15) za realizację płatności z rachunków oszczędnościowych w formie 1,50 zł polecenia zapłaty za każdą wykonaną operację 16) za odwołanie lub modyfikację zgody polecenia zapłaty 3,00 zł 17) za realizację płatności z rachunków oszczędnościowych w formie zlecenia stałego 1,50 zł za każdą wykonaną operację 18) za złożenie zlecenia stałego 1,00 zł za każde zlecenie 19) za przyjęcie zlecenia stałego wg terminarza wpłat: 9

10 a) do 6 blankietów 5,00 zł b) od 6 do 12 blankietów 1 c) powyżej 12 blankietów 5 20) za modyfikację zlecenia stałego 1 za każde zlecenie 2. Za wydanie i wymianę książeczki z wkładami oszczędnościowymi avista 3. Wystawienie nowej książeczki oszczędnościowej w miejsce zniszczonej 4. Za czynności związane z obsługą książeczek oszczędnościowych w Banku: 1) przyjęcie i odwołanie zgłoszenia o utracie książeczki a) obiegowej 5 b) terminowej 2 2) przepisanie książeczki w związku z przelewem praw na inną osobę 2 3) umorzenie książeczki, ustalenie numeru książeczki 15,00 zł 5. Za przyjęcie dyspozycji w sprawie przeznaczenia wkładu 1) na wypadek śmierci 2 2) za zmianę tej dyspozycji 1 6. Wydanie opinii lub zaświadczenia o posiadaniu rachunku i stanie środków na wniosek Klienta 5 7. Za sporządzenie historii rachunku na wniosek Klienta 2 8. Za sporządzenie na życzenie Klienta kopii dowodu księgowego /potwierdzenia realizacji przekazu/przelewu jako załącznika do wyciągu: 1) z roku bieżącego 5,00 zł za dokument 2) z lat ubiegłych 1 za dokument 9. Za sporządzenie kserokopii umowy o prowadzenie rachunku bankowego Za realizację czeków z innego banku 5,00 zł 11. Za realizację wypłat z książeczek oszczędnościowych i czeków z banków zrzeszonych w BPS SA 12. Wydanie blankietów czekowych 13. Przyjęcie i odwołanie zgłoszenia o utracie blankietów czekowych 1 za każdy blankiet czekowy 14. Za potwierdzenie czeku Rachunek IKE-BS 1) opłata za otwarcie, prowadzenie i likwidację rachunku oszczędnościowego IKE-BS po 12 miesiącach oszczędzania 2) opłata za zerwanie umowy rachunku oszczędnościowego IKE-BS do 12 miesięcy oszczędzania Udzielenie/odwołanie pełnomocnictwa stałego lub jednorazowego do dysponowania rachunkiem ( opłata jest pobierana od ustanowienia każdego pełnomocnika) 10

11 1) przy zakładaniu rachunku 2) w innym terminie Przyjęcie do realizacji pełnomocnictwa do rachunku oszczędnościowego z innego Banku 15,00 zł 18. Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów za każdą zawartą umowę 1) z Bankiem 2) z innymi Bankami, instytucjami Realizacja dyspozycji pisemnej Klienta dotyczącej przekazania środków z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego na rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej w Banku 20. Przekształcenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego z indywidualnego na wspólny i odwrotnie 15,00 zł 21. Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku 3,00 zł telefonicznie na hasło 22. Wysyłanie upomnienia o zaległej należności Banku KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE EFEKT 1) otwarcie rachunku bez opłat 2) prowadzenie rachunku bez opłat 3) wpłata na rachunek bez opłat 4) prowizja od wypłat ( gotówkowych i bezgotówkowych) a) raz w miesiącu z zastrzeżeniem pkt. c) i d) bez opłat b) każda kolejna wypłata 0,10% nie mniej niż 5,00 zł c) przelewy realizowane w systemie SORBNET w kwocie niżej niż 1 mln PLN 2 d) przelewy realizowane w systemie SORBNET w kwocie równej lub wyższej niż 1 mln PLN 4 5) udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku telefonicznie na hasło 3,00 zł 24. Uruchomienie/modyfikacja usługi SMS ( za wyjątkiem rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych dla osób małoletnich, studentów i osób uczących się do 26 roku życia) 2,00 zł 25. Opłata miesięczna za usługę SMS 1) z rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych 2,00 zł 2) z rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych dla osób małoletnich, studentów i osób uczących się do 26 roku życia ROZDZIAŁ 4. OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH ZA POŚREDNICTWEM SYSTEMU BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ I SYSTEMU KORPORACYJNEJ BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ 11

12 1. Obsługa za pomocą tokenów lub autoryzacji za pomocą SMS ( rachunki ROR, rachunki rozliczeniowe dla rolników ) 1) opłata za rozpoczęcie obsługi ( wdrożenie) 15,00 zł jednorazowo 2) opłata za rozpoczęcie obsługi (wdrożenie) dla osób małoletnich, studentów i osób uczących się do 26 roku życia 3) opłata za prowadzenie rachunku 1 miesięcznie 4) opłata za prowadzenie rachunku dla osób małoletnich, studentów i osób uczących się do 26 roku życia 5) prowizja za każdy przelew klienta 6) za realizację płatności w formie zlecenia stałego za każdą wykonaną operację 7) za złożenie stałego zlecenia za każde zlecenie 8) opłata za wydanie pierwszego tokena do rachunku 9) opłata za wydanie kolejnego tokena do rachunku koszt zakupu tokena 10) opłata za użyczenie tokena na cały okres obsługi 11) opłata w razie zgubienia lub zniszczenia tokena koszt zakupu tokena 2. Obsługa za pomocą tokenów lub autoryzacji za pomocą SMS ( rachunki rozliczeniowe) 1) opłata za rozpoczęcie obsługi ( wdrożenie) 5 jednorazowo 2) opłata za prowadzenie rachunku z zastrzeżeniem pkt. 3) 3 miesięcznie 3) opłata za prowadzenie rachunku dla: stowarzyszeń, fundacji i innych organizacji społecznych i zawodowych, 15,00 zł miesięcznie organizacji kościelnych 4) opłata za przelewy na rachunki: a) prowadzone w BS Leśnica 0,50 zł b) prowadzone w innych bankach 1,50 zł 5) za realizację płatności z rachunków rozliczeniowych 1,50 zł w formie zlecenia stałego za każdą wykonaną operację 6) za złożenie stałego zlecenia za każde zlecenie 7) opłata za wydanie pierwszego tokena do rachunku 8) opłata za wydanie kolejnego tokena do rachunku koszt zakupu tokena 9) opłata za użyczenie tokena na cały okres obsługi 10) opłata w razie zgubienia lub zniszczenia tokena wg kosztów zakupu 3. Obsługa za pomocą tokenów lub autoryzacji za pomocą SMS ( rachunki rozliczeniowe ZUS/US) 1) opłata za rozpoczęcie obsługi ( wdrożenie) 5 jednorazowo 2) opłata za prowadzenie rachunku 12,00 zł miesięcznie 3) opłata za przelewy na rachunki: a) prowadzone w BS Leśnica 7,00 zł b) prowadzone w innych bankach 7,00 zł c) ZUS/US na zapłatę składek i podatków 4) za realizację płatności z rachunku w formie zlecenia stałego 7,00 zł za każdą wykonaną operację z zastrzeżeniem pkt 5) 5) za realizację płatności z rachunku w formie zlecenia stałego na zapłatę ZUS/US za każdą wykonaną operację 6) za złożenie stałego zlecenia za każde zlecenie 7) opłata za wydanie pierwszego tokena do rachunku 8) opłata za wydanie kolejnego tokena do rachunku koszt zakupu tokena 9) opłata za użyczenie tokena na cały okres obsługi 10) opłata w razie zgubienia lub zniszczenia tokena wg kosztów zakupu 12

13 4. Obsługa za pomocą kart chipowych i czytników kart ( rachunki rozliczeniowe) 1) opłata za użyczenie czytnika kart 15 jednorazowo za każdy czytnik 2) opłata za użyczenie karty chipowej 5 jednorazowo za każdą kartę 3) opłata za prowadzenie rachunku z zastrzeżeniem pkt. 4) 3 miesięcznie 4) opłata za prowadzenie rachunku dla: stowarzyszeń, fundacji i innych organizacji społecznych i zawodowych, 15,00 zł miesięcznie organizacji kościelnych 5) opłata za przelewy na rachunki: a) prowadzone w BS Leśnica 0,50 zł b) prowadzone w innych bankach 1,50 zł c) za realizację płatności z rachunków rozliczeniowych 1,50 zł w formie zlecenia stałego za każdą wykonaną operację d) za złożenie stałego zlecenia za każde zlecenie 6) opłata w razie zgubienia lub zniszczenia czytnika kart lub karty chipowej wg kosztów zakupu ROZDZIAŁ 5. OBRÓT DEWIZOWY 1. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym 1.1. Przelewy SEPA w ciężar rachunku walutowego, złotowego lub wpłaty gotówkowej przy kwotach nie przekraczających EUR ,00 lub jej równowartości w innej walucie wymienialnej przy kwotach od EUR ,01 do EUR ,00 włącznie lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej przy kwotach od EUR ,01 włącznie lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej 1.2. Przelewy regulowane oraz krajowe w EUR na kwoty nie przekraczające EUR ,00, w ciężar rachunku walutowego, złotowego lub wpłaty gotówkowej 1.3. Polecenia wypłaty: W ciężar rachunku walutowego, złotowego lub wpłaty gotówkowej Uwaga: niezależnie od prowizji pobiera się koszty zryczałtowane określone w pkt w przypadku opcji kosztowej OUR Opłata Non-STP pobierana w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje. Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt Walutowe przekazy krajowe pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Zrzeszeniu Banku BPS SA (z polecenia Klientów Zrzeszonych Banków Spółdzielczych) 1.5. Realizacja (sprzedaż) przelewów regulowanych i poleceń wypłaty w trybie niestandardowym: w EUR, USD, GBP w trybie pilnym w USD, GBP, PLN w trybie przyspieszonym 16,00 25,00 50,00 30,00 0,20% min.20,00 max.150,00 30,00 20,00 100,00 80,00 13

14 Uwaga: opłatę wyszczególnioną w pkt i pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. 1.2 i Zmiany/korekty/odwołanie zrealizowanego przekazu w obrocie dewizowym, wykonane na zlecenie klienta. 75,00 + koszty banków trzecich 10, Wydanie na prośbę klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu w obrocie dewizowym 1.8. Koszty zryczałtowane pobierane z góry od poleceń wypłaty 5 : Przy kwotach nie przekraczających EUR 5.000,00 lub jej 60,00 równowartości w innej walucie wymienialnej Przy kwotach od EUR 5.000,01 do EUR ,00 włącznie lub 80,00 ich równowartości w innej walucie wymienialnej Przy kwotach od EUR ,01 do bez ograniczeń lub ich 100,00 równowartości w innej walucie wymienialnej 2. Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym 1, otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia rentowe 2.1.Przekazy na kwoty równe lub nie przekraczające równowartości 5,00 10 EUR 2.2. Przelewy SEPA 4 15, Przelewy regulowane 3 18, Polecenia wypłaty Z dyspozycją dotyczącą kosztów BEN lub SHA 25, Z dyspozycją dotyczącą kosztów OUR 2.5. Opłata Non-STP pobierana w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje. Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta. Uwaga: opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania był błąd Banku. 7. Czeki zagraniczne 3.1. Inkaso czeków (od kwoty czeku) Uwaga: niezależnie od prowizji pobiera się opłatę porto oraz zryczałtowane koszty banków zagranicznych określone w pkt. 3.3 lub koszty rzeczywiste pobierane po zainkasowaniu pokrycia za czeki przez Bank Zrzeszający. Jeśli klient przedkłada kilka czeków Bank pobiera prowizję i opłatę porto od jednej asygnaty inkasowej w tej samej walucie Zwrot nieopłaconego czeku przez płatnika (bank zagraniczny) Uwaga: opłata jest pobierana od podawczy czeku 3.3. Zryczałtowane koszty banków zagranicznych: Czeki opiewające na EUR: - płatne na terenie krajów Unii Europejskiej, w których EUR jest walutą obiegową - płatne w pozostałych krajach Czeki opiewające na funty angielskie GBP płatne w Wielkiej Brytanii 0,00 30,00 75,00 + koszty banków trzecich 0,25% min.20,00 max.300,00 50,00 + koszty rzeczywiste 4,00 EUR za jeden czek 10,00 EUR za jeden czek 4,00 GBP za jeden czek 14

15 Czeki opiewające na dolary amerykańskie USD: - płatne w USD w przypadku składania przez jednego podawcę jednego czeku - płatne w USD w przypadku składania przez jednego podawcę więcej niż jednego czeku Czeki opiewające na dolary australijskie AUD płatne w 4,00 USD za jeden czek 3,00 USD za jeden czek 15,00 AUD za jeden czek Australii Czeki opiewające na duńskie korony DKK płatne w Danii 50,00 DKK za jeden czek 4. Reklamacja przekazu w obrocie dewizowym 75,00 + koszty banków trzecich 8. Zryczałtowana opłata pocztowa- opłata porto za czeki przyjęte do inkasa 1 Przekaz w obrocie dewizowym: Transakcja płatnicza, obejmująca polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA 15,00 zł 2 Polecenie wypłaty: Skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego bądź krajowej instytucji płatniczej lub zagranicznej instytucji płatniczej instrukcja płatnicza polecająca dokonanie przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta). 3 Przelew regulowany Transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu, spełniająca następujące warunki: 1) waluta transakcji EUR; 2) kwota transakcji mniejsza lub równa EUR ; 3) zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift- owym banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz; 4) koszty SHA, 4 Przelew SEPA: Transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do polecenia Przelewu SEPA, spełniająca następujące warunki: 1) waluta transakcji EUR; 2) zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift- owym banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz; 3) koszty SHA ; 4) nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych; 5) bank zleceniodawcy i bank beneficjenta przelewu są uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA- SCT (SEPA Credit Transfer). Wykaz banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej 5 Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry Do przeliczania wartości progowych określonych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i PLN stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym (publikowane w dniu poprzednim). ROZDZIAŁ 6. KREDYTY 1. Prowizja od kredytów przyznanych przez Bank : 15

16 1) Kredyty obrotowe na działalność gospodarczą: z terminem spłaty do 1 roku od 1,50% z terminem spłaty do 2 lat od 1,80% z terminem spłaty do 3 lat od 2,00% z terminem spłaty powyżej 3 lat od 2,20% kredyt w rachunku bieżącym do 1 roku od 1,50% 2) Kredyty inwestycyjne na działalność gospodarczą: od 2,50% 3) Kredyty obrotowe i inwestycyjne na działalność rolniczą : z terminem spłaty do 1 roku od 1,10% z terminem spłaty powyżej 1 roku od 1,50% kredyt w rachunku bieżącym do 1 roku od 1,50% 4) Kredyty inwestycyjne AGRO INWESTYCJA z terminem spłaty do 10 lat 1,00% z terminem spłaty powyżej 10 lat 1,25% 5) Kredyty preferencyjne z dopłatami z ARiMR 1,85% 6) Kredyty obrotowe i inwestycyjne dla wspólnot mieszkaniowych: z terminem spłaty do 5 lat od 1,50% z terminem spłaty powyżej 5 lat od 2,00% 7) Kredyty gotówkowe dla osób fizycznych: kredyty do ,00% kredyty powyżej ,00% 8) Kredyty na zakup pojazdów kredyty do ,00% kredyty powyżej ,50% 9) Kredyt konsolidacyjny: kredyty do ,00% kredyty powyżej ,50% 10) Kredyt w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym 2,00% 11) Kredyty hipoteczne i mieszkaniowe dla osób fizycznych: z terminem spłaty do 5 lat od 1,00% z terminem spłaty do 10 lat od 1,20% z terminem spłaty powyżej 10 lat od 1,50% 12) Kredyt Mieszkanie dla Młodych kredyty do ,00% kredyty powyżej ,50% 13) SZYBKA GOTÓWKA dla posiadaczy rachunków ror prowadzonych w BS Leśnica 3,00% dla pozostałych klientów 4,00% 14) BEZPIECZNY KREDYT 2,00% 16

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE Załącznik do Uchwały Nr 125/2013 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 30.12.2013 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE Grudzień,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE Załącznik do Uchwały Nr 27/2015 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 26.02.2015 r. Obowiązuje od: 02.03.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Piątnica, 2014 Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 RACHUNKI BANKOWE... 4 TAB. I Rachunek

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU ZDROJU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU ZDROJU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/106/10 Zarządu Banku Spółdzielczego w Busku Zdroju z dnia 30 lipca 2010 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A P R O W I Z J I I O P Ł A T

T A R Y F A P R O W I Z J I I O P Ł A T Załącznik do Uchwały Nr 08/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chojnowie z dnia 06 marca 2015 r. Z Za Załącznik do Uchwały Nr. /14,,. BANK SPÓŁDZIELCZY W CHOJNOWIE T A R Y F A P R O W I Z J I I O P Ł A T

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 3/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku z dnia 15.01.2014 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych Kraśnik,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Stan na dzień 27.04.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W RZESZOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Rzeszów SPIS TREŚCI I. RACHUNKI BANKOWE... 4 I. 1. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Bank Spółdzielczy Muszyna - Krynica Zdrój Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 54/2015 dnia 01-06-2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica Zdrój (obowiązuje od 01-08-2015r.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 42/BS/2015 z dnia 06.05.2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych LIPIEC 2015 Spis treści: Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych Tekst obowiązuje od dnia 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Miliczu dla klientów indywidualnych Wprowadzona Uchwałą Zarządu BS Milicz nr 109/2010 z 28.12.2010r. (Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów instytucjonalnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów instytucjonalnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów instytucjonalnych obowiązująca od dnia 21 kwietnia 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych obowiązująca od dnia 04 maja 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 06 styczeń 2014 r.

Warszawa, 06 styczeń 2014 r. Warszawa, 06 styczeń 2014 r. dla Umów zawartych do 30.06.2012 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 KONTA OSOBISTE... 4 TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe... 4 TAB.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zambrowie z dnia. r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I Zambrów, MARZEC

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr do Uchwały Nr /4/4/20 Zarządu Hexa Banku Spółdzielczego z dnia 9.0.20 (obowiązuję od 0.02.20) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Piątnica,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik do Uchwały Nr 36/ZORK/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku z dnia 15.01.2014 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych Kraśnik,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W ZAMOŚCIU Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu tekst jednolity Zamość, 2015 r. Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 3/07/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 31.07.2015r. Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Taryfa obowiązuje w zakresie: - TAB. 11 od 05.08.2015r. - TAB.1 do TAB.10

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 55a/2013 z dnia 10.10.2013 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych TEKST JEDNOLITY Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w Taryfie

Bardziej szczegółowo

Taryfa podmioty instytucjonalne

Taryfa podmioty instytucjonalne 2015 Taryfa podmioty instytucjonalne Taryfa opłat i prowizji bankowych Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego w Solcu Zdroju dla klientów instytucjonalnych 2015-05-18 2 Załącznik do Uchwały Zarządu nr 7/2014

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 3/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Iłowej z dnia 09.01.2015r Zasady pobierania i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych TEKST JEDNOLITY Zakres operacji i usług bankowych

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu Załącznik do Uchwały Nr 18 z dnia 05.03.2015 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Stan na dzień 27.04.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W RZESZOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH Rzeszów SPIS TREŚCI I. RACHUNKI BANKOWE... 4 I. 1. RACHUNEK

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 1. Otwarcie rachunku: a) POL-Konto, b) POL-Konto START, c) płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik Nr do Uchwały Nr 37/ZORK/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia 9.04.2015 r. obowiązuje od 15 czerwca 2015r. Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH ŁĘCZNA LUTY 2015 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Opłaty i prowizje

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik Nr do Uchwały Nr 37/ZORK/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia 9.04.2015 r. obowiązuje od 1 sierpnia 2015r. Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH ŁĘCZNA LIPIEC 2015 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Opłaty i prowizje

Bardziej szczegółowo