Legal Newsletter. D.Dobkowski sp.k. Sierpień Komu i kiedy trzeba płacić za publiczne odtwarzanie muzyki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Legal Newsletter. D.Dobkowski sp.k. Sierpień 2014. Komu i kiedy trzeba płacić za publiczne odtwarzanie muzyki"

Transkrypt

1 D.Dobkowski sp.k. Sierpień 2014 Legal Newsletter Komu i kiedy trzeba płacić za publiczne odtwarzanie muzyki Kodeks Budowlany planowana nowa kompleksowa regulacja procesu inwestycyjnego Podrabianie i przerabianie dokumentów w obrocie gospodarczym Umowy autorskie nieporozumienia w umowach; ustawowe ograniczenia Zmiany w prawie

2 LEGAL NEWSLETTER Komu i kiedy trzeba płacić za publiczne odtwarzanie muzyki Zgodnie z prawem, przedsiębiorcy odtwarzający publicznie muzykę zobowiązani są do płacenia tantiem. Powyższe wynika z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zgodnie z którym twórcy służy wyłączne prawo do wynagrodzenia za korzystanie z utworu. W praktyce, powyższy obowiązek nie jest znany wszystkim, w szczególności drobnym przedsiębiorcom. Nierzadko zdarza się, że przedsiębiorca dowiaduje się o powyższym, dopiero wraz z wizytą kontrolera podmiotu, na rzecz którego tantiemy powinny być płacone (organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi). Niestety taka niewiedza może przedsiębiorcę drogo kosztować. Stwierdzenie publicznego odtwarzania muzyki, z którym wiąże się uzyskiwanie korzyści, oznacza nie tylko obowiązek opłacania tantiem na przyszłość i zawarcie w tym celu umowy licencyjnej, ale także niejednokrotnie powoduje obowiązek zapłaty zaległych tantiem za kilka lat wstecz. Tantiemy stanowią co do zasady, wynagrodzenie artystów, czy ich spadkobierców za wykorzystywanie efektów ich pracy, np. muzyki. Tantiemy wypłacane są artystom za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi (OZZ). To właśnie ww. organizacje dbają o interesy artystów i w razie potrzeby egzekwują tantiemy od podmiotów zobowiązanych, w tym przedsiębiorców, którzy publicznie odtwarzają muzykę. Do OZZ zaliczamy np. ZAiKS, ZPAV SAWP, czy Stoart. Należy zwrócić uwagę, iż opłacanie tantiem na rzecz jednej z wymienionych organizacji nie zwalnia wcale z uiszczania opłat na rzecz innych. Niewykluczona jest sytuacja, gdzie przedsiębiorca zobowiązany będzie uiszczać opłaty na rzecz kilku OZZ jednocześnie. Inny jest bowiem profil ich działalności. Tak np. SAWP i Stoart pobierają opłaty dla wykonawców kompozycji muzycznych i muzyczno słownych (każda z nich dla innych wykonawców), ZPAV pobiera opłaty na rzecz producentów audio i video, zaś ZAIKS dla autorów kompozycji muzycznych i muzyczno-słownych. Jak widać z powyższego jeden utwór może być objęty trzema opłatami: dla autora, wykonawcy i producenta. Wysokość opłat ustalana jest na podstawie tabel dostępnych na stronach internetowych poszczególnych OZZ. Na potrzeby niniejszego artykułu przedstawimy przykładowe opłaty dla publicznego odtwarzania utworów. A. Według tabeli znajdującej się na stronie pl za publiczne odtwarzanie utworów z nośników dźwięku i za pomocą urządzeń służących do odbioru programów radiowych wysokość stawki ryczałtowej jest zależna od nagłaśnianej powierzchni, wielkości miejscowości (liczby mieszkańców), rodzaju obiektu. Przykładowe stawki dla sklepów (marketów, supermarketów, hipermarketów) i innych podobnych obiektów o powierzchni całkowitej do m 2 kształtują się następująco: Powierzchnia nagłaśniana obiektu handlowego w m od - do miejscowości o liczbie mieszkańców Kraków / Poznań / Trójmiasto / Wrocław / od 5 tys. od 100 tys. powyżej do 5 tys. Podregion Centralny Śląski / do 100 tys. do 200 tys. 200 tys. Warszawa ,00 zł 44,28 zł 45,92 zł 47,56 zł 49,20 zł ,56 zł 47,05 zł 48,79 zł 50,53 zł 52,28 zł ,13 zł 49,82 zł 51,66 zł 53,51 zł 55,35 zł ,69 zł 52,58 zł 54,53 zł 56,48 zł 58,43 zł ,25 zł 55,35 zł 57,40 zł 59,45 zł 61,50 zł ,81 zł 58,12 zł 60,27 zł 62,42 zł 64,58 zł ,38 zł 60,89 zł 63,14 zł 65,40 zł 67,65 zł ,94 zł 63,65 zł 66,01 zł 68,37 zł 70,73 zł ,50 zł 66,42 zł 68,88 zł 71,34 zł 73,80 zł od 101 do 500 każde następne rozpoczęte 20m 2 5,13 zł 5,54 zł 5,74 zł 5,95 zł 6,15 zł od 501 do każde następne rozpoczęte 100m 2 12,81 zł 13,84 zł 14,35 zł 14,86 zł 15,38 zł

3 Legal Newsletter 3 Zaś dla powierzchni powyżej 2 500m 2 : Powierzchnia nagłaśniana obiektu handlowego w m od do ,93 zł od do każde następne rozpoczęte 500m 2 34,85 zł ,75 zł powyżej każde następne rozpoczęte 1 000m 2 41,00 zł Stawki w powyższych tabelach nie obejmują podatku od towarów i usług (VAT). Z kolei dla obiektów takich jak centra handlowe (galeria, hale i inne obiekty wielko powierzchniowe) opłata za nagłośnioną powierzchnię ciągów komunikacyjnych wynosi: 17,94 zł za każde rozpoczęte 100 m powierzchni. B. Według zaś tabeli znajdującej się na stronie Stoart opłaty kształtują się w następujący sposób: Przykładowy rodzaj działalności Sklepy i inne obiekty handlowe Określenie wielkości podmiotu lub imprezy Stawka ryczałtowa 50 m 2 35,84 zł Pozostałe tabele ZAiKS i Stoart, a także tabele dla pozostałych OZZ dostępne są na ich stronach internetowych. Niezależnie od obowiązku uiszczania opłat na rzecz OZZ, właściciele odbiorników radiowych oraz telewizyjnych są także zobowiązani do opłacania abonamentu radiowotelewizyjnego. Abonament naliczany jest za każdy odbiornik. Wskazany powyżej obowiązek opłacania tantiem istnieje o tyle, o ile z odtwarzaniem muzyki wiąże się uzyskiwanie korzyści. Oznaczałoby to, że jeżeli tych korzyści nie będzie to i nie będzie obowiązku. Korzyść polega na tym, że stworzenie w miejscu działalności atmosfery (a elementem tej atmosfery jest nie tylko wystrój, miła obsługa ale także lub Stawka % od wpływów (patrz uwagi pkt. 2) 45,92 zł do 100 m 2 92,22 zł 48,79 zł do 200 m 2 184,35 zł 51,66 zł za każde następne rozpoczęte 100 m 2 nagłośnionej powierzchni handlowej dostępnej dla klienta + 18,90 zł za 1 miesiąc 54,53 zł muzyka) wpływa na przyciągnięcie klientów. Korzyści tej wprawdzie nie da się realnie wyliczyć, ale potwierdzają ją sami przedsiębiorcy, którzy często ponoszą niemałe nakłady /nagłośnienie, wysokiej jakości sprzęt/ w celu umożliwienia swoim klientom słuchania muzyki. Nie robiliby tego, gdyby nie widzieli w tym swojego interesu. W praktyce, w opinii OZZ większość działalności gospodarczej (z udziałem klientów) ma taki charakter, że odtwarzanie muzyki wpływa na osiągane korzyści. Przez korzyść rozumie się wszelkie, tak bezpośrednie policzalne zyski, jak i korzyści pośrednie, których efektem jest wzrost klienteli. Korzyść, w tym przypadku, to stworzenie w miejscu sprzedaży milszej atmosfery (której elementem jest muzyka), co w praktyce przy wzroście ilości klientów, przekłada się na wzrost obrotów i w efekcie zysków. W szczególności dotyczy to w ocenie OZZ, muzyki odtwarzanej w barach, galeriach, czy innych lokalach usługowych, która umila czas odwiedzających je klientów i tym samym zachęca do dłuższego pozostania w nich, a co za tym idzie, skorzystania z większej ilości usług i przyczynia się do zwiększenia zysku. Mimo, że z powyższym nie zgadzają się prowadzący konkretne przedsiębiorstwa, to w praktyce udowodnienie tezy przeciwnej nastręcza duże problemy. Nie jedynym, ale ciekawym przykładem stojącym w kontrze do stanowiska OZZ, jest ostatni nagłośniony wyrok w sprawie wałbrzyskiego przedsiębiorcy prowadzącego zakład fryzjerski. Sąd w wyroku z 14 kwietnia 2014 r. nie podzielił stanowiska ZAiKS, że słuchanie muzyki w zakładzie

4 Legal Newsletter 4 fryzjerskim miało wpływ na zwiększenie przychodów i stwierdził, że jego zdaniem nie wydaje się racjonalnym, aby przy wyborze gabinetu lekarskiego, gabinetu dentystycznego, kosmetycznego, czy zakładu fryzjerskiego klient kierował się innym kryterium, aniżeli jakością oraz fachowością świadczonych tam usług, kompetencją personelu, dostępnością i odległością od miejsca zamieszkania. Należy jednakże pamiętać, iż po pierwsze, powyższa sprawa znalazła na razie rozstrzygnięcie przed sądem pierwszej instancji, a zatem wyrok nie jest prawomocny i nie wiadomo, czy zostanie utrzymany w mocy. Po drugie zaś na przyszłość, nie można wprost przenosić ustaleń poczynionych przez sąd w przedmiotowej sprawie, na sytuacje innych przedsiębiorców, w tym prowadzących działalność w formie innej, niż zakład fryzjerski. Niekorzystny dla ZAiKS wyrok zostały również wydany w sprawie (I ACa 102/08) - dot. niewielkiego lokalu gastronomicznego, gdzie sąd apelacyjny uznał, że pozwany przedsiębiorca przedstawił dowody wskazujące na brak związku z prowadzoną działalnością, faktu odtwarzania utworów nadawanych w programach radiowych oraz możliwości osiągania z tego tytułu jakichkolwiek korzyści majątkowych. Rzeczą powoda (tutaj ZAiKS) utrzymującego, że zachodzi związek odbierania nadawanych utworów z działalnością pozwanego i jej efektem, było wskazanie w czym wyraża się korzyść pozwanego. Nadal, jednym z częściej powoływanych wyroków pozostaje orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE, o sygnaturze, C-135/10 dotyczące odtwarzania drogą radiową w prywatnym gabinecie dentystycznym chirurga stomatologicznego fonogramów podlegających ochronie, w którym Trybunał stwierdził, iż w rzeczywistości klienci dentysty udają się do gabinetu dentystycznego jedynie w celu poddaniu się zabiegom, odtwarzanie fonogramu nie jest natomiast nieodłącznym elementem świadczenia opieki stomatologicznej. Jedynie przypadkowo i niezależnie od swej woli korzystają oni z dostępu do pewnych fonogramów, w zależności od momentu ich przybycia do gabinetu i czasu trwania oczekiwania oraz charakteru leczenia, któremu są poddawani. W tych okolicznościach nie można domniemywać, by zwykli klienci dentysty byli podatni na omawiane odtwarzanie. Sposobem na uniknięcie konieczności płacenia tantiem, jest uzyskanie od konkretnego artysty przeniesienia praw autorskich do wykonań jego utworów (co jednak ogranicza zakres odtwarzanej muzyki a przy tym wiąże się z koniecznością uiszczenia jednorazowo wynagrodzenia za przeniesienie praw). Ponadto można skorzystać z oferty firm oferujących w sprzedaży płyty, których odtwarzanie nie jest objęte ochroną OZZ, czy stron internetowych udostępniających muzykę opublikowaną przez samych artystów. Na marginesie pozostaje kwestia stosunków pomiędzy OZZ a artystami, które nie zawsze przybierają postać owocnej współpracy, a zdaniem wielu artystów wysokość tantiem wypłacana im przez OZZ jest stanowczo za niska. Na koniec kilka słów o samej kontroli. Należy pamiętać, że w trakcie kontroli: Kontroler musi się wylegitymować, Kontroler nie może żądać żadnych dokumentów zawierających informacje poufne, Kontroler może wejść tylko na teren dostępny dla klientów (nie może wchodzić na zaplecze), Z kontroli powinien zostać sporządzony protokół, którego kopia zostaje u kotrolowanego przedsiębiorcy, Nie należy jednak kontroli utrudniać (za co grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku). Autorzy: Michał Wołoszczuk Radca prawny E: Natalia Kotłowska Aplikantka radcowska E:

5 LEGAL NEWSLETTER Kodeks Budowlany planowana nowa kompleksowa regulacja procesu inwestycyjnego Obowiązujące przepisy prawa regulujące proces inwestycyjno-budowlany uważane są powszechnie za skomplikowane, niejasne oraz nadmiernie represyjne. Dotychczasowe, liczne nowelizacje zmieniające akty prawne składające się na przepisy prawa inwestycyjnego nie przyniosły znaczącej poprawy sytuacji. Z tych względów rozpoczęto prace nad całkowicie nowym Kodeksem urbanistyczno- budowlanym. Powołana do prac nad kodeksem Komisja Kodyfikacyjna Prawa Budowlanego przedstawiła w czerwcu 2014 roku podstawową wersję projektu Kodeksu. Projekt dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Przygotowana wersja Kodeksu wskazuje, że nowa ustawa ma regulować proces inwestycyjny w sposób całościowy i integrować przepisy obecnie rozrzucone w różnych aktach prawnych. Kodeks będzie regulował kwestie związane z planowaniem i zagospodarowaniu przestrzennym, przygotowaniem terenów pod inwestycję, realizacją inwestycji, przygotowaniem i realizacją inwestycji celu publicznego, utrzymaniem obiektów budowlanych, kontrolą i nadzorem nad procesem inwestycyjnym. Projektowane w Kodeksie rozwiązania zmierzają w kierunku deregulacji procesu inwestycyjno-budowlanego. W zakresie planowania przestrzennego kodeks przewiduje, że studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego będzie dzielić terytorium gminy na trzy rodzaje obszarów: obszar zabudowy, obszar rozwoju zabudowy i obszar o ograniczonej zabudowie. W Kodeksie pozostanie ogólna zasada fakultatywności uchwalania planów miejscowych, jednak Rada gminy będzie miała obowiązek uchwalenia planu dla pewnych obszarów, w tym w szczególności dla obszarów rozwoju zabudowy. Do czasu sporządzenia planu miejscowego dla terenów, dla których ich sporządzenie jest obowiązkowe nie będzie możliwa realizacja inwestycji wymagającej zgody budowlanej (za wyjątkiem inwestycji celu publicznego). Kodeks przewiduje także możliwość sfinansowania przez inwestora sporządzenia projektu planu miejscowego w całości lub części. Inwestowanie na obszarach, na których nie będzie obowiązywał plan miejscowy ma stanowić wyjątek. Inwestycja taka będzie możliwa, jeżeli będzie zgodna z ogólnym porządkiem przestrzennym. Zgodność z ogólnym porządkiem przestrzennym oznacza zgodność z przepisami Kodeksu oraz przepisami odrębnymi. Ogólny porządek przestrzenny będzie stanowił podstawę ustalenia istniejącej funkcji nieruchomości gruntowej oraz warunków jej zagospodarowania. W celu uzyskania potwierdzenia zgodności planowanej inwestycji z ogólnym porządkiem przestrzennym inwestor będzie mógł wystąpić o wydanie przyrzeczenia inwestycyjnego. Przyrzeczenie inwestycyjne będzie wiązało organ właściwy do wydania zgody budowlanej oraz inne organy administracji. W przypadku obszarów rozwoju zabudowy, Kodeks nakłada na gminę nie tylko obowiązek uchwalenia planu miejscowego, ale także obowiązek realizacji infrastruktury technicznej. Gmina będzie mieć trzy letni termin na zrealizowanie infrastruktury od dnia wejścia w życie planu miejscowego. W przypadku, gdy gmina zrealizuje infrastrukturę techniczną właściciele nieruchomości partycypują w jej realizacji poprzez wnoszenie opłat adiacenckich. Inwestor, w celu przyspieszenia realizacji infrastruktury technicznej, może wybudować infrastrukturę na swój koszt, a z gminą zawrzeć umowę infrastrukturalną,

6 Legal Newsletter 6 w której strony ustalają zakres prac oraz zasady rozliczenia części kosztów poniesionych przez inwestora. Jeżeli infrastruktura zostanie zrealizowana przez inwestora, właściciele nieruchomości podłączanych do zrealizowanych urządzeń infrastruktury będą zobowiązani do wniesienia opłaty przyłączeniowej. Opłata ta będzie wnoszona do gminy i przeznaczana na zwrot kosztów poniesionych przez inwestora. Kodeks wprowadza także istotne zmiany na etapie budowy. Kodeks rozszerza m.in. katalog inwestycji, które mogą być realizowane w oparciu o zgłoszenie. Na podstawie zgłoszenia budowlanego możliwa będzie m.in. budowa budynków mieszkalnych o kubaturze do 1000 m 3, dla których dotychczas konieczne było uzyskanie pozwolenia na budowę. Kodeks wprowadza także usprawnienie w zakresie realizacji infrastruktury technicznej przez wprowadzenie instytucji korytarzy przesyłowych. Korytarze przesyłowe powinny być tak lokalizowane, aby była w nich możliwa lokalizacja jak największej liczby sieci przesyłowych. Podmiot, na rzecz którego został ustanowiony korytarz przesyłowy, będzie miał obowiązek jego udostępnienia innym inwestorom, którzy zamierzają lokalizować na jego terenie sieci przesyłowe. Podmiot ten będzie mógł pobierać opłatę za udostępnienie korytarza przesyłowego. Istotnym ułatwieniem przy prowadzeniu inwestycji z dużym obszarem oddziaływania i związaną z tym dużą liczbą stron w postępowaniu, będzie wprowadzenie przez Kodeks w odniesieniu do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym instytucji zawiadomienia poprzez obwieszczenie. Do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym będą zaliczane także nieruchomości, których właściciel lub użytkownik wieczysty nie żyje i dla których nie przeprowadzono postępowania spadkowego lub nie zostało ono jeszcze zakończone. Rejestr budowlany jest kolejnym nowym instrumentem, który zostanie wprowadzony przez Kodeks. Każdy będzie miał prawo zapoznania się z danymi zawartymi w Rejestrze. Rejestr będzie prowadzony w formie elektronicznej i dostępny za pośrednictwem Internetu. W rejestrze znajdą się dane dotyczące planowania i zagospodarowania przestrzennego, w tym treść obowiązujących aktów planowania oraz aktach prawa miejscowego wprowadzających ograniczenia w korzystaniu z terenu oraz dane dotyczące procesu realizacji inwestycji, w tym informacji o wnoszonych środkach zaskarżenia i wydanych rozstrzygnięciach. Pomimo, że nie wszystkie rozwiązania rozważane na wcześniejszym etapie prac znalazły się w opublikowanej właśnie wersji podstawowej Kodeksu, to kierunek zmian należy uznać za znaczący krok w stronę uproszenia i usprawnienia procesu inwestycyjno-budowlanego. Autor: Joanna Grajecka Radca prawny E:

7 LEGAL NEWSLETTER Podrabianie i przerabianie dokumentów w obrocie gospodarczym Obrót gospodarczy w coraz większym stopniu opiera się na dokumentowaniu wszelkich zdarzeń, zarówno odnoszących się do wewnętrznego funkcjonowania przedsiębiorstw, jak i w relacjach z kontrahentami. Problem niewiarygodności dokumentów może więc przybierać różne postacie i pojawiać się na różnych płaszczyznach. Stosunkowo często zarzuty co do autentyczności dokumentów stawiane są w sporach o charakterze cywilnoprawnym między przedsiębiorcami. Fałszowanie dokumentów może jednak także wystąpić wewnątrz firmy i ujawnić się w ramach wewnętrznego audytu. Kodeks karny odnosi się do tego zagadnienia z różnych punktów widzenia, penalizując różne postacie przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów, w tym podrabianie lub przerabianie dokumentów (fałsz materialny), poświadczanie nieprawdy w dokumencie (fałsz intelektualny), wyłudzenie takiego poświadczenia (rozdział XXXIV kk). Regulacją o podstawowym znaczeniu jest art kk, stosownie do którego Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.. Wskazane przestępstwo określane jest także jako fałszerstwo materialne, gdyż chodzi tu o fizyczne oddziaływanie przez sprawcę na zewnętrzną (materialną) postać dokumentu i nadanie mu pozoru, że pochodzi o innej osoby, a nie od sprawcy. Nie ma natomiast znaczenia, czy stwierdza fakty prawdziwe czy fałszywe. Autentyczność dokumentu nie jest więc równoznaczna z prawdziwością jego treści 1. Przestępstwo fałszerstwa dokumentu należy zatem odróżnić od zadokumentowania nieprawdy przez osobę uprawniona (tzw. fałsz intelektualny), na przykład poprzez zapisanie pewnych okoliczności niezgodnie z rzeczywistością czy wprowadzenie nieprawdziwych dat wpisów do ksiąg urzędowych. Należy podkreślić, iż pojęcie dokumentu zostało zdefiniowane w art kk, zgodnie z którym: Dokumentem jest każdy przedmiot lub inny zapisany nośnik informacji, z którym jest związane określone prawo, albo który ze względu na zawartą w nim treść stanowi dowód prawa, stosunku prawnego lub okoliczności mającej znaczenie prawne. 2 1 Wyrok Sądu Najwyższego z 3 marca 2003 r., III KKN 165/01 (OSNwSK 2003, nr 1 poz. 516) 2 Kontrowersyjne jest natomiast, czy do czynników wpływających na ocenę dokumentu należy zaliczyć również trwałość dokonanego zapisu (umożliwia odczytanie jego treści nawet po upływie pewnego czasu) por. przykładowo R. Stefański, komentarz do art. 270 kk [w:] Kodeks karny. Komentarz, seria Komentarze on-line, Beck 2014; Z. Kukuła. Przestępstwa przeciwko dokumentom w obrocie gospodarczym. Zbiór orzeczeń Sądu Najwyższego w sądów apelacyjnych, LexisNexis 2013

8 Legal Newsletter 8 Przestępstwo określone w art k.k. może być popełnione albo przez podrobienie lub przerobienie dokumentu w celu użycia jako autentycznego, albo przez używanie tak sfałszowanego dokumentu jako autentycznego. Dokument jest podrobiony wówczas, gdy nie pochodzi od osoby, w imieniu której został sporządzony, zaś przerobiony jest wówczas gdy osoba nieupoważniona zmienia, ingeruje w dokument autentyczny 6. Podrobienie może dotyczyć całości dokumentu i polegać na stworzeniu nowego, łudząco podobnego do istniejącego, jak i odnosić się tylko do określonej części, np. podpisu wystawcy, określonej daty, jeśli ma ona znaczenie prawne, pieczęci firmy. Przedmiotem przestępstwa fałszowania dokumentu, poza przedmiotami tradycyjnie uznawanymi za dokumenty, mogą też być podpisane wydruki z zapisów komputerowych, wydruki operacji bankowych (tzw. potwierdzenie transakcji), dla których nie wymaga się podpisu wystawcy ani stempla 3, a także zapisy informacji na innych nośnikach, tj. kart kredytowa, karta SIM, zapis na twardym dysku itp. Do dokumentów, które mogą być przedmiotem fałszerstwa z art. 270 kk orzecznictwo zalicza zwłaszcza umowy cywilnoprawne, faktury VAT kwity kasowe, księgi urzędowe, przy których nie musi być parafy i pieczęci (np. księga materiałowa), pokwitowania z odbioru pieniędzy, polisy ubezpieczeniowa, weksle i czeki oraz inne papiery wartościowe 4. Artykuł 270 kk odnosi się do treści a nie formy dokumentu, jest więc obojętne, czy sfałszowano kopię czy oryginał. Nie ma również znaczenia, czy przepisy procesowe wymagają uwierzytelnienia kopii wykonanej z oryginału 5. Zacytowana wyżej definicja nie różnicuje również dokumentów ze względu na ich pochodzenie (prywatne, publiczne, krajowe czy zagraniczne). W praktyce, najczęstszym przypadkiem jest tu wpisanie na dokumencie podpisu innej osoby. Trzeba podkreślić, że złożenie na dokumencie cudzego podpisu, niezależnie od wiedzy i zgody tej osoby, stanowi przestępstwo z art kk. Warto więc mieć na uwadze, że do karalnego sfałszowania podpisu innej osoby dochodzi zarówno w przypadku naniesienia podpisu innej osoby bez jej wiedzy lub niezgodnie z jej wolą, jak i wówczas, gdy następuje to nawet na jej prośbę. Przerobienie dokumentu może nastąpić poprzez dopisanie czegokolwiek do treści lub usunięcie, wytarcie z niej jakichś fragmentów przez osobę nieuprawnioną. Nie może być zatem mowy o przerobieniu dokumentu w rozumieniu art. 270 kk w razie nadania mu innej treści przez osobę, od której ten dokument pochodzi. 7 Przykładowo dokonywanie dopisków w treści własnego oświadczenia o udzieleniu pełnomocnictwa nie będzie stanowiło przestępstwa z art. 270 kk (co jednak, w zależności od okoliczności, nie wyklucza możliwości zakwalifikowania takiego czynu jako np. przestępstwa oszustwa). Tym bardziej nie może być mowy o przerabianiu dokumentu, w przypadku, gdy strony umowy wprowadzą do jej treści uzgodnione zmiany choćby poprzez naniesienie ich na treść zawartą w dotychczasowym dokumencie, gdyż działanie takie mieści się w sferze swobody woli stron 8. 3 Art. 7 ustawy z 29 sierpnia 1997 Prawo bankowe (tekst jednolity Dz. z 2012, poz ze zm.) 4 Natomiast o fałszowaniu dokumentu w rozumieniu art. 270 kk nie będzie można mówić w odniesieniu do ksiąg handlowych, których wiarygodność chroniona jest obecnie na podstawie przepisu szczególnego w art. 303 kk. 5 Tym bardziej, że niekiedy, po zniszczeniu lub utracie oryginalnego dokumentu, jego kopia (kserokopia, skan) stanowią jedyny materialny dowód świadczący o występowaniu zobowiązania gospodarczego Por. Wyrok Sądu Najwyższego z 4 grudnia 2002 r., III KKN 370/2000, (LexisNexis nr ), a także Z. Kukuła. Przestępstwa przeciwko dokumentom w obrocie gospodarczym. Zbiór orzeczeń Sądu Najwyższego w sądów apelacyjnych, LexisNexis Wyrok Sądu Najwyższego z 27 listopada 2000, III KKN 233/98 (Prokuratura i Prawo 2001, nr 4 poz. 4) 7 Wyrok Sądu Najwyższego z 19 stycznia 2011 r., IV KK 373/2010 (Baza Lexis) 8 Orzecznictwo karne zwraca też uwagę, że zakwestionowanie postępowaniu przed sądem cywilnym dokumentu z tego powodu, że nie zawiera on lub pomija prawnie zastrzeżone wymogi formalne, nie daje podstaw do uznania, że jest on podrobiony lub przerobiony (por. Wyrok Sądu Najwyższego z 15 czerwca 1926 r., II K 952/26 (Zbiór Orzeczeń z 1926, poz. 82)

9 Legal Newsletter 9 Metoda użyta do podrabianie lub przerabianie dokumentu nie wpływa na ocenę czynu sprawcy. Jak stwierdził Sąd Najwyższy w jednym z orzeczeń, nie istnieją podstawy do rozróżniania, iż pismo sfałszowane pismem ręcznym, maszynowym, napisane na komputerze itp. jest dokumentem na gruncie prawa karnego, a spreparowane przy użyciu kserografu, czy przesłane faksem dokumentem nie jest. 9 Z punktu widzenia środków, jakie można podjąć w przypadku ujawnienia w firmie fałszerstwa dokumentów trzeba na koniec zauważyć, że przestępstwo z art. 270 kk skierowane jest przeciwko wiarygodności dokumentu. W związku z tym, według utrwalonej linii orzeczniczej uznaje się, że nie godzi ono w dobra prawne konkretnej osoby, wobec czego, podmiotowi, którego dotyczy sfałszowany dokument nie przyznaje się statusu osoby pokrzywdzonej. Mimo więc, iż fakt podrobienia dokumentu może w istotny szkodliwy sposób wpływać na sytuację prawną i majątkową zainteresowanego, w postępowaniu karnym nie może uzyskać uprawnień strony, ani na etapie dochodzenia, ani postępowania sądowego. Uprawnienia takie nie będą przysługiwały ani osobie fizycznej, której podpis został podrobiony, ani firmie, której praw lub zobowiązań dotyczy sfałszowany dokument. odmowy wszczęcia, a także umorzenia dochodzenia. Na podstawie znowelizowanego art. 306 kpk 10 legitymacja taka przyznana została bowiem także osobie, która zawiadomiła o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, o ile wskutek przestępstwa doszło do naruszenia jej praw. Podmiot, którego dokument został przerobiony bądź którego podpis został podrobiony, spełnia ten warunek. Zawiadamiając zatem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa uzyska legitymację by złożyć do sądu zażalenie na postanowienie prokuratora o odmowie wszczęcia dochodzenia (art pkt.3), jak i na późniejszym etapie, w przypadku umorzenia dochodzenia (art a pkt.3). Autor: Fatima Mohmand Adwokat E: Tym niemniej, warto zwrócić uwagę, że realizacja obowiązku zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa daje zainteresowanym możliwość wystąpienia o sądową kontrolę decyzji prokuratora przynajmniej w zakresie 9 Wyrok Sądu Najwyższego z 5 grudnia 2002, II KK 153/02 (Lex nr 56920) 10 Ustawa z dnia 22 marca 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego (Dz.U. z 2013 nr 480), która weszła w życie 23 lipca 2013 r.

10 LEGAL NEWSLETTER Umowy autorskie nieporozumienia w umowach; ustawowe ograniczenia Klauzula w umowie mającej za przedmiot przeniesienie praw autorskich do dzieła innego niż program komputerowy może brzmieć: Autor przenosi na Nabywcę (sprzedaje Nabywcy) a Nabywca nabywa (kupuje) od Autora wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich tj. prawo do korzystania i rozporządzania opracowaniami Utworu lub na jego zlecenie, a także udzielania zezwoleń na korzystanie i rozporządzanie opracowaniami Utworu. Należy mieć na względzie, że w przypadku programów komputerowych (jak i baz danych spełniających cechy utworu), zgoda twórcy utworu pierwotnego wymagana jest już także na samo sporządzenie opracowania, czyli np. stworzenie nowej wersji programu komputerowego. Przeniesienie prawa do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego Częste nieporozumienie w umowach przenoszących autorskie prawa majątkowe dotyczy przeniesienia na nabywcę prawa do zezwalania na wykonywania zależnego prawa autorskiego. Przedmiotem autorskiego prawa zależnego jest opracowanie utworu, w szczególności jego tłumaczenie, przeróbka, adaptacja. Zgodnie z przepisem art. 46 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U j.t. ze zm.) ( PrAut ), jeżeli umowa nie stanowi inaczej, twórca zachowuje wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, pomimo że w umowie postanowiono o przeniesieniu całości autorskich praw majątkowych. Brak zatem w umowie przenoszącej autorskie prawa majątkowe osobnego postanowienia o przeniesieniu wyłączonego prawa do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, oznacza, że uprawnienie to pozostaje przy twórcy, pomimo że nabywca nabył całość majątkowych praw autorskich. Korzystanie i rozporządzanie zaś z opracowań utworu pierwotnego opracowanych czy to przez samego przedsiębiorcę czy też na jego zlecenie będzie wymagało uzyskania osobnej zgody twórcy utworu pierwotnego. Nabycie egzemplarza utworu Częste nieporozumienie w umowach autorskich dotyczy przeniesienia na nabywcę praw autorskich/licencjobiorcę własności egzemplarza utworu (nośnika, na którym utwór utrwalono). Zgodnie z art. 52 ust. 1 PrAut, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, przeniesienie własności egzemplarza utworu nie powoduje przejścia autorskich praw majątkowych do utworu. Jednocześnie zgodnie z art. 52. ust. 2 PrAut, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, przejście autorskich praw majątkowych nie powoduje przeniesienia na nabywcę własności egzemplarza utworu. Oznacza to w szczególności iż samo przeniesienie autorskich praw majątkowych do dzieła nie powoduje przeniesienia na nabywcę tych praw własności egzemplarza utworu. Przeniesienie własności tego ostatniego wymaga zamieszczenia w umowie osobnego postanowienia. Stosowne postanowienie umowy dotyczące przeniesienia egzemplarza utworu może brzmieć: Twórca przenosi na Nabywcę prawo własności egzemplarza Utworu. Przeniesienie własności egzemplarza Utworu następuje z chwilą zawarcia Umowy.

11 Legal Newsletter 11 Zakaz pól przyszłych Należy też pamiętać iż umowa może dotyczyć tylko pól eksploatacji, które są znane w chwili jej zawarcia. Postanowienie w umowie zatem że twórca przenosi na nabywcę majątkowe prawa autorskie do utworu czy też udziela licencji na korzystanie z utworu na polach eksploatacji które powstaną w przyszłości, jest nieważne. Z orzecznictwa: Zakaz przenoszenia prawa do wykorzystania pól eksploatacji, które powstaną dopiero w przyszłości obowiązywał także pod rządami prawa autorskiego z 1952 r. W uzasadnieniu wyroku z dnia 13 grudnia 2007 r. sygn. akt I CSK 321/07, Sąd Najwyższy wskazał m.in., że twórcy filmu Nie ma róży bez ognia nie mogli przenieść na producenta majątkowych praw autorskich do wykorzystania filmu przez reprodukowanie i rozprowadzanie na płytach DVD, gdyż takie pole eksploatacji - reprodukowanie i rozprowadzanie filmu na płytach DVD w 1974 r. tj. w chwili zawierania umowy licencyjnej nie istniało. Jeżeli zatem zdarzy się tak, iż w przyszłości powstanie nowe pole eksploatacji i strona wcześniej zawartej umowy autorskiej w której znalazł się zapis o przyszłych polach eksploatacji zacznie eksploatować utwór na tym nowym polu, naruszy cudze majątkowe prawa autorskie ze wszystkimi tego negatywnymi konsekwencjami. Zakaz obejmowania umową całości twórczości danej osoby W świetle PrAut, nie jest też prawnie dopuszczalne zawieranie umów dotyczących wszystkich utworów lub wszystkich utworów określonego rodzaju tego samego twórcy mających powstać w przyszłości. Umowa taka jest nieważna. W kolejnym artykule zostaną omówione rodzaje i forma umów autorskich. Podstawa prawna Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U j.t. ze zm.). Autor: Renata Bonecka Radca prawny E:

12 LEGAL NEWSLETTER Zmiany w prawie Prawo antymonopolowe - nowelizacja W dniu 17 lipca 2014 r. (Dz.U ) została opublikowała najnowsza nowelizacja Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, która m.in. wydłuża - z roku do pięciu lat - okres, po upływie którego nie będzie możliwe wszczęcie postępowania w sprawie stosowania praktyk ograniczających konkurencję. Zawiera ponadto szereg rozwiązań, których celem jest wzmocnienie polskiego systemu ochrony konkurencji i konsumentów. Akt upraszcza stosowane procedury i przyspiesza ich działanie. W przepisach dotyczących kontroli koncentracji ustawa wprowadza w niektórych przypadkach dwuetapowe rozpatrywanie wniosków. Chodzi m.in. o sprawy szczególnie skomplikowane, takie w których istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo istotnego ograniczenia konkurencji na rynku oraz te, które wymagają przeprowadzenia badań rynkowych. W tych przypadkach termin zakończenia jest przedłużany o cztery miesiące, o czym decyduje postanowieniem prezes UOKiK. W sprawach, w których występuje uzasadnione prawdopodobieństwo istotnego ograniczenia konkurencji, UOKiK będzie miał obowiązek przedstawić przedsiębiorcy zastrzeżenia wobec planowanej koncentracji wraz z ich uzasadnieniem. Umożliwi to przedsiębiorcom ustosunkowanie się do zarzutów. W przypadku tzw. prostych koncentracji ustawa przewiduje jednomiesięczny termin na rozpatrzenie wniosków (obecnie 2 miesiące). Zgodnie z nowelizacją koncentracje polegające na połączeniu przedsiębiorców osiągających na terytorium Polski obroty do 10 mln euro w dwóch latach obrotowych poprzedzających koncentrację lub na tworzeniu przez nich wspólnych przedsiębiorstw nie będą podlegały zgłoszeniu. Nowelizacja uprawnia ponadto prezesa UOKiK do publicznego ostrzegania o przypadkach naruszania zbiorowych interesów konsumentów, mogących ich narazić na poważne straty finansowe (np. wprowadzające w błąd reklamy). Co więcej w myśl noweli maksymalna kara pieniężna dla osób fizycznych, pełniących w przedsiębiorstwach funkcje kierownicze lub zasiadających w ich organach zarządzających będzie mogła wynieść 2 mln zł. Mowa tu o karach nakładanych za naruszenie zakazu porozumień antykonkurencyjnych. Ustawa z dnia 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego wejdzie w życie 18 stycznia 2015 r. Księgi wieczyste 1 lipca 2014 r. weszły w życie przepisy ułatwiające dostęp do ksiąg wieczystych przez Internet, dzięki którym dokonany samodzielnie wydruk odpisu księgi wieczystej będzie miał moc dokumentu wydanego przez sąd. Zgodnie z ustawą z dnia 24 maja 2013 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U ) będzie można składać drogą elektroniczną wnioski o wydanie odpisu lub wyciągu z księgi wieczystej i dokonanie wydruku takiego dokumentu za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Taki wydruk będzie miał moc dokumentu wydawanego w sposób tradycyjny przez sąd. Co więcej, wchodząca w życie nowelizacja daje niektórym instytucjom podstawy prawne do elektronicznego wyszukiwania ksiąg nie tylko według ich numerów, ale też szczegółowych kryteriów np. nazwy właściciela, adresu nieruchomości, danych z ewidencji gruntów. Prawo do takiego wyszukiwania mają uzyskać m.in.: policja, organy kontroli skarbowej, organy podatkowe, NIK, ZUS, Prokuratoria Generalna, sądy, prokuratura, notariusze i komornicy, którzy mieli już możliwość takiego wglądu w ramach testów pilotażowych.

13 Legal Newsletter 13 Opodatkowanie dochodów ze spółek zagranicznych projekt nowelizacji 26 czerwca 2014 r. Sejm uchwalił projekt nowelizacji Ustawy o CIT i PIT, przewidującą m.in. obłożenie 19% podatkiem dochodów zagranicznych spółek-córek. Ministerstwo finansów w uzasadnieniu noweli wskazuje, że jej celem jest zwalczanie szkodliwej konkurencji ze strony części państw, przede wszystkim tzw. rajów podatkowych oraz przeciwdziałanie odraczania lub unikania opodatkowania przy wykorzystaniu mechanizmu przesuwania dochodów do spółek zależnych zlokalizowanych w krajach o preferencyjnych systemach podatkowych. Podobne regulacje istnieją w innych państwach np.: we Francji, Niemczech, Szwecji, USA, Japonii czy Chinach. Istotą nowelizacji jest uwzględnienie w dodatkowym zeznaniu podatkowym dochodów zagranicznych kontrolowanych spółek i opodatkowanie ich 19% podatkiem. Nowe regulacje przewidują, że dochody z kontrolowanych spółek zagranicznych (tzw. CFC) byłyby opodatkowane w Polsce, jeżeli firma krajowa miałaby w podmiocie zagranicznym ponad 25% udziałów. Zasadę tę stosowano by pod warunkiem, że podatek za granicą byłby niższy o co najmniej 25% niż w Polsce, a spółka nie prowadziłaby tam rzeczywistej działalności. Za zagraniczną spółkę kontrolowaną uznany będzie każdy podmiot położony w państwie wymienionym w wykazie krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, publikowanym przez Ministra Finansów w rozporządzeniu. Za spółki tego typu będą również uznawane podmioty położone w państwie, z którym Polska nie wymienia informacji podatkowych. Nowe przepisy nie będą stosowane wobec podatników kontrolujących zagraniczne spółki położone w państwach UE oraz należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), o ile będą one tam prowadziły rzeczywistą działalność gospodarczą. Przepisy przewidują dodatkowe wyłączenia m.in. w stosunku do dochodów zagranicznych spółek osiągających przychody w wysokości nieprzekraczającej 250 tys. euro. Proponowane zmiany odnoszą się też m.in. do dywidend - wyłączają możliwość zastosowania zwolnienia z podatku CIT dywidend czy wypłat z zysku, jeżeli nie podlegały one opodatkowaniu w państwie, w którym działa spółka wypłacająca dywidendę (tzw. państwie źródła). Nowelizacja zmienia także zasady opodatkowania świadczeń otrzymywanych przez klientów banku (tzw. cashback). Mają one być opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych (a nie jak obecnie - według skali podatkowej), co ma uprościć pobór podatku. Ustawa została skierowana do Senatu. Ustawa o prawach konsumenta Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U ) ukazała się 24 czerwca 2014 r, wejdzie w życie 25 grudnia 2014 r. Nowy akt znacząco wzmacnia prawa konsumentów dotyczący reklamacji wadliwych produktów oraz zwracania towarów kupowanych na odległość. Ustawa zakłada, że jeżeli konsument dokona zakupu produktu wadliwego, będzie miał prawo żądać obniżenia ceny lub zwrotu pieniędzy, bez konieczności uprzedniego oddania rzeczy do naprawy czy jej wymiany. Sprzedawca jednak dopiero przy ponownej reklamacji zobowiązany będzie do oddania klientowi pieniędzy. Wprowadzenie tych zmian oznacza uchylenie przepisów o sprzedaży konsumenckiej i powrót do wcześniejszych rozwiązań. Eksperci wskazują, że dotychczasowe regulacje faworyzują pod tym względem kupujących, którzy są przedsiębiorcami. Jeżeli bowiem konsument oddaje towar do reklamacji, przedsiębiorca może odmówić zwrotu pieniędzy i zaoferować naprawę lub wymianę. Natomiast w przypadku, gdy towar kupuje przedsiębiorca, to po jednokrotnej nieudanej naprawie lub wymianie może towar zwrócić i żądać oddania pieniędzy. Ustawa przewiduje również m.in., 14 sto, zamiast 10 dniowego, termin zwrotu towaru kupionego na odległość (np. przez internet czy telefon). W przypadku zwrotu towaru to przedsiębiorca ma odpowiadać za koszty zakupu. Co więcej ustawa precyzyjnie reguluje również sposób obliczania terminu zwrotu towaru, w tym w sytuacji, gdy przedsiębiorca nie poinformuje konsumenta o przysługującym mu prawie zwrotu. W takim przypadku prawo odstąpienia wygaśnie dopiero po upływie roku od upływu podstawowego 14-dniowego terminu. Nowe przepisy zobowiązują przedsiębiorcę do poinformowania konsumenta w jasny sposób o wszystkich kosztach wynikających z umowy. Autor: Maria Pazio-Witkowska Prawnik E:

14 Osoba kontaktowa: Elżbieta Dobrzyńska-Bajger E: D.Dobkowski sp.k. ul. Chłodna Warszawa T: +48 (22) E: kpmglegal.pl

Legal Newsletter. D.Dobkowski sp.k. Marzec 2014. Umowy autorskie; pola eksploatacji. Umowa o Roboty Budowlane

Legal Newsletter. D.Dobkowski sp.k. Marzec 2014. Umowy autorskie; pola eksploatacji. Umowa o Roboty Budowlane D.Dobkowski sp.k. Marzec 2014 Legal Newsletter Umowy autorskie; pola eksploatacji Umowa o Roboty Budowlane Zmiana Ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy Nowy wierzyciel

Bardziej szczegółowo

Newsletter Prawniczy Nr 2/2015

Newsletter Prawniczy Nr 2/2015 Newsletter Prawniczy Nr 2/2015 SPIS TREŚCI Aktualności prawne Prawo i postępowanie cywilne Prawo i postępowanie karne Prawo podatkowe Prawo pracy Przepisy BHP Prawo gospodarcze i rynków kapitałowych Prawo

Bardziej szczegółowo

Outso s urcing n w Po P lsc s e Warszawa w 2013

Outso s urcing n w Po P lsc s e Warszawa w 2013 Outsourcing w Polsce Warszawa 2013 Spis treści Kilka słów o outsourcingu w Polsce... 3 Gdy wyciekną dane osobowe... 5 O outsourcingu pracowniczym... 8 Regulowany outsourcing w instytucjach finansowych...

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych Na mocy ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn i ustawy o podatku

Bardziej szczegółowo

Prawniczy Felieton Okazjonalny Bartosz Łuć Czy prawnicy opanują świat? str. 17 Jerzy Szczepaniak Wynagrodzenie adwokackie bez tajemnic str.

Prawniczy Felieton Okazjonalny Bartosz Łuć Czy prawnicy opanują świat? str. 17 Jerzy Szczepaniak Wynagrodzenie adwokackie bez tajemnic str. GRUDZIEŃ 2011 SPIS TREŚCI Aktualności prawne dla osób fizcznych. str. 2-4 Praktyczne informacje dla Przedsiębiorców. str. 4-5 1. Anna Biel, Łukasz Korejwo Dopuszczalność podjęcia uchwały o przekształceniu

Bardziej szczegółowo

KLIENT DOMU MAKLERSKIEGO - PRAWA I OBOWIĄZKI

KLIENT DOMU MAKLERSKIEGO - PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENT DOMU MAKLERSKIEGO - PRAWA I OBOWIĄZKI www.kpwig.gov.pl KLIENT DOMU MAKLERSKIEGO PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENT DOMU MAKLERSKIEGO - PRAWA I OBOWIĄZKI Stan prawny na dzień 31 marca 2006 roku. Maciej Kurzajewski

Bardziej szczegółowo

przedsiębiorca a konsument

przedsiębiorca a konsument przedsiębiorca a konsument Warszawa, czerwiec 2012 Spis treści By przedsiębiorca był syty i konsument cały... 3 Interes konsumenta nie zawsze pod szczególną ochroną... 4 Klauzule abuzywne w cyklu życia

Bardziej szczegółowo

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 2013 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 8 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2013 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW. Nieuczciwe praktyki rynkowe Przewodnik

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW. Nieuczciwe praktyki rynkowe Przewodnik URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Nieuczciwe praktyki rynkowe Przewodnik URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Nieuczciwe praktyki rynkowe Przewodnik WARSZAWA 2008 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r.

ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r. ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r. Obowiązek ewidencjonowania z pomocą kas rejestrujących usług prawniczych po raz

Bardziej szczegółowo

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Projekt (wersja do rozpatrzenia przez Komitet ds. Europejskich) Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną 1.1. Aktualny stan stosunków społecznych w dziedzinie,

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO OCHRONY KONSUMENTA I KONKURENCJI

WYDAWNICTWO STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO OCHRONY KONSUMENTA I KONKURENCJI 1 WYDAWNICTWO STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO OCHRONY KONSUMENTA I KONKURENCJI Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego Wrocław 2015 Wydanie zeszytu naukowego zostało sfinansowane

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW. Delegatura w Lublinie. Lublin, dnia 17 grudnia 2012r. RLU-411-2/12/IM p.o. Decyzja RLU Nr 30/12

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW. Delegatura w Lublinie. Lublin, dnia 17 grudnia 2012r. RLU-411-2/12/IM p.o. Decyzja RLU Nr 30/12 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Delegatura w Lublinie 20-012 Lublin, ul. Ochotnicza 10 Tel. (0-81) 532-35-31, 532-54-48, Fax (0-81) 532-08-26 E-MAIL: LUBLIN@UOKIK.GOV.PL RLU-411-2/12/IM

Bardziej szczegółowo

Realizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Realizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Realizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Warszawa, październik 2013 Spis treści I. Wstęp... 3 II. Część ogólna... 6 1. Proces dostosowywania ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2009 R.

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2009 R. URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DEPARTAMENT POLITYKI KONSUMENCKIEJ Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa 1, P - 36 Tel. (0-22) 826-53-03, Fax (0-22) 556-04-58 E-mail: ddk@uokik.gov.pl ZAŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo

KBJ SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY

KBJ SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY KBJ SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONTROLI PRZEDSIÊBIORCÓW UDZIELAJ CYCH KREDYTÓW KONSUMENCKICH W 2012 ROKU

RAPORT Z KONTROLI PRZEDSIÊBIORCÓW UDZIELAJ CYCH KREDYTÓW KONSUMENCKICH W 2012 ROKU RAPORT Z KONTROLI PRZEDSIÊBIORCÓW UDZIELAJ CYCH KREDYTÓW KONSUMENCKICH W 2012 ROKU Warszawa, grudzieñ 2012 r. Opracowanie: Departament Polityki Konsumenckiej UOKiK 2 Spis treści Wykaz skrótów... 4 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Nr 3, 2011 r. Publikacja finansowana ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Nr 3, 2011 r. Publikacja finansowana ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Biuletyn Rzeczników Konsumentów Nr 3, 2011 r. Publikacja finansowana ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Spis treści 1. Koleżanki i koledzy 3 2. Uszkodzenie układu pomiarowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr RPZ 30/2011

DECYZJA nr RPZ 30/2011 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKiK W POZNANIU ul. Zielona 8, 61-851 Poznań Tel. (0-61) 852-15-17, 852-77-50, Fax (0-61) 851-86-44 E-mail: poznan@uokik.gov.pl RPZ-61/12/11/DW

Bardziej szczegółowo

Arkadiusz Jarosiński Lidia Kuczmierowska. Dzia³alnoœæ gospodarcza organizacji pozarz¹dowych

Arkadiusz Jarosiński Lidia Kuczmierowska. Dzia³alnoœæ gospodarcza organizacji pozarz¹dowych Arkadiusz Jarosiński Lidia Kuczmierowska Dzia³alnoœæ gospodarcza organizacji pozarz¹dowych Działalność gospodarcza organizacji pozarządowych. Copyright 2007 by Fundacja Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny GUARDIER SPÓŁKA AKCYJNA SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A, B DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Uwagi o stwierdzonych nieprawidłowościach i lukach w prawie PIERWSZY PREZES SĄDU NAJWYŻSZEGO Uwagi o stwierdzonych nieprawidłowościach i lukach w prawie WYDAWCA: Sąd Najwyższy

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE PRAWNIKÓW IURIS LINK BIULETYN INFORMACYJNY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW MAJ 2010 I U R I S L I N K I U R I S L I N K

STOWARZYSZENIE PRAWNIKÓW IURIS LINK BIULETYN INFORMACYJNY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW MAJ 2010 I U R I S L I N K I U R I S L I N K STOWARZYSZENIE PRAWNIKÓW IURIS LINK PRAWNICZY BIULETYN INFORMACYJNY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW MAJ 2010 I U R I S L I N K I U R I S L I N K AKTUALNOŚCI PRAWNE I U R I S L I N K I U R I S L I N K PRAKTYCZNE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Oceny Kwalifikowalności VAT

Podręcznik Oceny Kwalifikowalności VAT Podręcznik Oceny Kwalifikowalności VAT w Programie Infrastruktura i Środowisko Warszawa, październik 2011 r. Wydawca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

II. Prawa autorskie i prawa pokrewne w polskim prawie

II. Prawa autorskie i prawa pokrewne w polskim prawie II. Prawa autorskie i prawa pokrewne w polskim prawie 1. Zakres prawa autorskiego 2. Autorskie prawa osobiste 3. Ochrona autorskich praw osobistych 4. Autorskie prawa majątkowe 5. Przeniesienie majątkowych

Bardziej szczegółowo

Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska

Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska Informacje z dziedziny prawa, podatków i gospodarki Wydanie: styczeń-marzec 2015 www.roedl.de / www.roedl.com/pl W tym wydaniu polecamy: Prawo > > Administrator

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi I ) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi I ) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1997 Nr 118 poz. 754 USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi I ) Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 111, poz. 937,

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie RWA-61-6/12/AŻ Warszawa, dn. 19 grudnia 2012 r. DECYZJA RWA-41/2012 I. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Cel i założenia projektowanej ustawy Głównym celem projektowanej ustawy jest uproszczenie i usprawnienie przebiegu procesu cywilnego, a w efekcie zwiększenie jego efektywności i

Bardziej szczegółowo

Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych. Na podstawie Informatorów Urzędu Zamówień Publicznych lipiec 2011 czerwiec 2012

Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych. Na podstawie Informatorów Urzędu Zamówień Publicznych lipiec 2011 czerwiec 2012 Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych Na podstawie Informatorów Urzędu Zamówień Publicznych lipiec 2011 czerwiec 2012 Warszawa 2012 Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych Publikacja została

Bardziej szczegółowo